Postup : 2018/0229(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0482/2018

Predkladané texty :

A8-0482/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

SPRÁVA     ***I
PDF 2489kWORD 388k
20.12.2018
PE 628.640v02-00 A8-0482/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Výbor pre rozpočet

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajcovia: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

(Spoločný postup výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):

Seán Kelly, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Wim van de Camp, Výbor pre dopravu a cestovný ruch

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (COM(2018)0439),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 173 a tretí odsek článku 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C8-0257/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 5. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci a tiež stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín , Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0482/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje Program InvestEU

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 173 a článok 175 tretí odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(4),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(5),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(-1)  Európsky fond pre strategické investície sa ukázal ako hodnotný nástroj na mobilizáciu súkromných investícií prostredníctvom využívania záruky EÚ a vlastných zdrojov skupiny EIB.

(1)  Objem investičných činností v oblasti infraštruktúry v Únii klesol z 2,2 % HDP EÚ v roku 2009 na 1,8 % v roku 2016 a v porovnaní s objemom investícií v období pred globálnou finančnou krízou bol tak o 20 % nižší. Hoci tak v Únii možno pozorovať zlepšenie pomeru investícií k HDP, stále nezodpovedá očakávaniam v období silného oživenia a nepostačuje na kompenzáciu dlhého obdobia nedostatočných investícií. Čo je však dôležitejšie, súčasný objem verejných a súkromných investícií a investičné prognózy neuspokojujú štrukturálne investičné potreby Únie na udržanie dlhodobého rastu, ktorá čelí technologickým zmenám a globálnej konkurencieschopnosti, okrem iného aj pokiaľ ide o inovácie, zručnosti, infraštruktúru a malé a stredné podniky (MSP), ani potrebu riešiť kľúčové spoločenské výzvy, akou je napríklad udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. S cieľom riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie je preto neustále potrebné poskytovať podporu, aby sa znížil nedostatok investícií v cielených sektoroch v záujme dosahovania cieľov politík Únie.

(2)  V hodnoteniach sa zdôraznilo, že rôznorodosť finančných nástrojov použitých vo viacročnom finančnom rámci v období 2014 – 2020 viedla k určitej duplicite. Ťažkosti spôsobila aj sprostredkovateľom a konečným prijímateľom, ktorí museli čeliť rôznym pravidlám v oblasti oprávnenosti a podávania správ. Absencia zlučiteľných pravidiel takisto zabránila možnosti kombinovať viaceré fondy Únie, hoci takáto možnosť by bola bývala prospešná na podporu projektov, ktoré potrebovali rôzne druhy financovania. V záujme efektívnejšie fungujúcej podpory v prospech konečných prijímateľov, ktorá sa dosiahne integráciou a zjednodušením ponúk financovania v rámci jedinej schémy rozpočtovej záruky, čím sa posilní vplyv zásahu Únie a zároveň sa znížia náklady pre rozpočet Únie, by sa mal preto vytvoriť samostatný fond, Fond InvestEU.

(3)  Únia v uplynulých rokoch prijala ambiciózne stratégie na dobudovanie jednotného trhu a stimuláciu udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby pracovných miest, ako napríklad stratégiu Európa 2020, plán na vytvorenie únie kapitálových trhov, stratégiu digitálneho jednotného trhu, európsku stratégiu pre kultúru, balík opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov, Akčný plán Únie pre obehové hospodárstvo, stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu, stratégiu v oblasti obrany, ▌Stratégiu pre Európu v oblasti kozmického priestoru a Európsky pilier sociálnych práv. Fond InvestEU by mal využívať a podporovať synergie medzi týmito navzájom sa posilňujúcimi stratégiami prostredníctvom poskytovania podpory na investície a prístupu k financovaniu.

(4)  Na úrovni Únie slúži ako rámec na identifikáciu národných priorít v oblasti reforiem a na monitorovanie ich realizácie európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík. Členské štáty v záujme podpory týchto priorít v oblasti reforiem vypracúvajú v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi vlastné národné viacročné investičné stratégie. Stratégie by sa mali predkladať spolu s každoročnými národnými programami reforiem, aby poskytli prehľad prioritných investičných projektov, ktoré majú získať financovanie z prostriedkov daného štátu alebo Únie alebo oboje, a zabezpečili ich koordináciu. Mali by slúžiť aj na to, aby sa financovanie z prostriedkov Únie používalo konzistentne a aby sa maximalizovala pridaná hodnota finančnej podpory, ktorá sa má poskytnúť najmä z európskych štrukturálnych a investičných fondov, európskeho nástroja stabilizácie investícií a prípadne z Fondu InvestEU.

(5)  Fond InvestEU by mal prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti a sociálno-ekonomickej konvergencie Únie, okrem iného aj v oblasti inovácie ▌, digitalizácie, efektívneho využívania zdrojov v súlade so zásadami obehového hospodárstva, udržateľnosti a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie a sociálnej odolnosti a integrácie kapitálových trhov Únie vrátane riešení v oblasti ich fragmentácie a diverzifikácie zdrojov financovania podnikov v Únii. Tým by sa hospodárstvo Únie a finančný systém stali odolnejšími a zvýšila by sa schopnosť reagovať na cyklické poklesy . Na tieto účely by sa z Fondu InvestEU mali podporovať projekty, ktoré sú technicky ▌, ekonomicky a sociálne životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť ako rámec pre využívanie dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa relevantnosti budú opierať o záruku z rozpočtu Únie a o finančné príspevky implementujúcich partnerov. Mal by byť založený na dopyte a podpora poskytovaná z neho by sa mala zároveň zameriavať na strategické, dlhodobé prínosy v kľúčových oblastiach politiky Únie, ktoré by inak neboli financované alebo by boli financované nedostatočne, a tým prispievať k plneniu cieľov politík Únie.

(5a)  Komisia a implementujúci partneri by mali zabezpečiť, aby Program InvestEU využíval komplementárnosť a synergie s grantovým financovaním a inými akciami v rámci politických oblastí, ktoré sa z neho podporujú, v súlade s cieľmi iných programov Únie ako Európsky horizont, Nástroj na prepájanie Európy, program Digitálna Európa, Program pre jednotný trh, Vesmírny program Únie, Európsky sociálny fond+, program Kreatívna Európa a Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE).

(5b)  Kultúrne a kreatívne sektory sú odolné a rýchlo sa rozvíjajúce sektory Únie, ktoré vytvárajú hospodársku a kultúrnu hodnotu z duševného vlastníctva a individuálnej tvorivosti. Nehmotná povaha ich aktív však obmedzuje ich prístup k súkromnému financovaniu, ktoré je nevyhnutné na investovanie, rozširovanie činnosti a súťaženie na medzinárodnej úrovni. Špecializovaný záručný nástroj vytvorený v rámci programu Kreatívna Európa úspešne posilnil finančnú kapacitu a konkurencieschopnosť spoločností kultúrneho a kreatívneho priemyslu . Program InvestEU by mal preto naďalej uľahčovať prístup k financovaniu pre MSP a organizácie z kultúrneho a kreatívneho sektora.

(6)  Z Fondu InvestEU by sa mali podporovať investície do hmotných a nehmotných aktív vrátane kultúrneho dedičstva s cieľom posilniť udržateľný a inkluzívny rast, investície a zamestnanosť, čo prispeje k lepším životným podmienkam, spravodlivejšiemu rozdeleniu príjmov a väčšej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii. Projekty financované z Fondu InvestEU by mali spĺňať sociálne a environmentálne normy, napríklad dodržiavanie pracovných práv, využívanie energie šetrnej k životnému prostrediu a nakladanie s odpadom. Intervencia prostredníctvom Fondu InvestEU by mala dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje prostredníctvom grantov.

(7)  Únia v roku 2015 schválila ciele stanovené v Agende 2030 Organizácie Spojených národov a jej ciele udržateľného rozvoja a Parížsku dohodu, ako aj sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme plnenia dohodnutých cieľov vrátane cieľov stanovených v rámci environmentálnej politiky Únie je potrebné zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu InvestEU by preto mali slúžiť ako základ zásady trvalo udržateľného rozvoja a bezpečnosti a nemali by sa podporovať investície súvisiace s fosílnymi palivami okrem prípadov, ktoré je možné náležite odôvodniť tým, že investície prispievajú k plneniu cieľov energetickej únie.

(8)  Program InvestEU by mal prispievať k budovaniu systému udržateľných financií v Únii, ktorý bude podporovať presmerovanie súkromného kapitálu na sociálne a udržateľné investície v súlade s cieľmi stanovenými v akčnom pláne Komisie o financovaní udržateľného rastu(6).

(8a)  V duchu podpory dlhodobého financovania a udržateľného rastu by sa mali podporovať stratégie dlhodobých investícií poisťovní prostredníctvom revízie požiadaviek na solventnosť týkajúcich sa príspevkov na financovanie investičných projektov s garanciou záruky EÚ v rámci Programu InvestEU. S cieľom zosúladiť stimuly poisťovateľov s cieľom dlhodobého udržateľného rastu Únie a odstránenia prekážok pre investície v rámci Programu InvestEU by preto Komisia mala zohľadniť túto revíziu ako súčasť preskúmania uvedeného v článku 77f ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (7)1a.

(9)  Uznávajúc dôležitosť riešenia problémov spojených so zmenou klímy v súlade so záväzkami Únie implementovať Parížsku dohodu a s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja Program InvestEU prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie na podporu cieľov v oblasti klímy počas obdobia VFR 2021 – 2027 a ročného cieľa vo výške 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Očakáva sa, že akcie v rámci Programu InvestEU prispejú k plneniu cieľov v oblasti klímy vo výške najmenej 40 % celkového finančného krytia tohto programu. Relevantné akcie sa identifikujú počas prípravy a implementácie Programu InvestEU a prehodnotia sa počas príslušných hodnotení a preskúmaní.

(10)  Príspevok Fondu InvestEU k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy a sektorových cieľov zahrnutých do rámca klimatických a energetických opatrení do roku 2030 sa bude sledovať prostredníctvom systému EÚ na sledovanie plnenia cieľov v oblasti klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci s implementujúcimi partnermi, pričom na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, sa budú primeraným spôsobom uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií(8)]. Program InvestEU by mal takisto prispievať k vykonávaniu ďalších dimenzií cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

(11)  Podľa správy z roku 2018 o globálnych rizikách, ktorú vydalo Svetové ekonomické fórum, sa polovica z desiatich najzávažnejších rizík ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka životného prostredia. Patrí k nim znečistenie ovzdušia, pôdy, vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne poveternostné javy, strata biodiverzity a neúspešné zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy. Environmentálne zásady sú pevne zakotvené v zmluvách a mnohých politikách Únie. Pri operáciách spojených s Fondom InvestEU by sa preto malo propagovať uplatňovanie hľadiska environmentálnych cieľov. Ochrana životného prostredia a súvisiaca prevencia a riadenie rizika by sa mali začleniť do prípravy a realizácie investícií. EÚ by mala sledovať aj svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou a kontrolou znečistenia ovzdušia, aby plnila povinnosti v oblasti podávania správ podľa Dohovoru o biologickej diverzite a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284(9). Investície pridelené na plnenie cieľov v oblasti environmentálnej udržateľnosti by sa preto mali sledovať s použitím spoločných metodík, ktoré budú v súlade s metodikami vypracovanými v rámci iných programov Únie pre oblasť klímy, biodiverzity a riadenia znečisťovania ovzdušia, aby bolo možné posúdiť jednotlivé aj kombinované vplyvy investícií na kľúčové zložky prírodného kapitálu vrátane vzduchu, vody, zeme a biodiverzity.

(12)  Investičné projekty, na ktoré sa poskytuje značná podpora z prostriedkov Únie, a to najmä v oblasti infraštruktúry, by sa mali preveriť z hľadiska udržateľnosti v súlade s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať Komisia v úzkej spolupráci s implementujúcimi partnermi v rámci Programu InvestEU po uskutočnení otvorených verejných konzultácií a v súlade s investičnými usmerneniami vypracovanými pre ďalšie programy Únie, pričom na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, by sa mali primeraným spôsobom uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií]. V súlade so zásadou proporcionality by takéto usmernenia mali zahŕňať primerané ustanovenia, ktoré by mali zabrániť zbytočnej administratívnej záťaži, a projekty, ktoré majú určitú veľkosť definovanú v usmerneniach, by mali byť vylúčené z preverovania udržateľnosti.

(13)  Nízka miera investícií do infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy oslabila schopnosť Únie posilniť udržateľný rast, konkurencieschopnosť a konvergenciu. Rozsiahle investície do európskej infraštruktúry, najmä v oblasti prepojenosti a energetickej efektívnosti, budovania jednotného európskeho dopravného priestoru, zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri plnení cieľov Únie v oblasti udržateľnosti vrátane záväzkov Únie v oblasti cieľov trvalo udržateľného rozvoja a cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2030. Z Fondu InvestEU by sa preto mala poskytovať podpora na investície do dopravy, energetiky vrátane energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, environmentálnej, námornej a digitálnej infraštruktúry a infraštruktúry na realizáciu opatrení v oblasti klímy a podporovať by sa mal napr. na rozvoj a využívanie inteligentných dopravných systémov. Program InvestEU by sa mal prioritne venovať oblastiam, ktoré trpia nedostatkom investícií a ktoré si vyžadujú dodatočné investície vrátane udržateľnej mobility, energetickej efektívnosti a opatrení, ktoré prispievajú k plneniu dlhodobých cieľov a cieľov stanovených do roku 2030 v oblasti klímy a energetiky. S cieľom dosiahnuť maximálny vplyv a pridanú hodnotu financovania z prostriedkov Únie je vhodné podporovať efektívny investičný proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu projektov a zaistiť maximálnu synergiu rôznych relevantných programov Únie, napr. v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych služieb. Vzhľadom na bezpečnostné hrozby by sa v investičných projektoch, ktoré získali podporu z prostriedkov Únie, mali zohľadňovať zásady ochrany občanov na verejných priestranstvách. Mali by sa tak dopĺňať snahy vyvinuté v rámci iných fondov Únie, akým je napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje podporu na bezpečnostné aspekty investícií do infraštruktúry na verejných priestranstvách, dopravnej, energetickej a inej kritickej infraštruktúry.

(13a)   Program InvestEU by mal podľa potreby prispievať k cieľom [revidovanej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie] a [nariadenia o riadení], ako aj k podpore energetickej efektívnosti pri investičných rozhodnutiach. Mal by tiež prispieť k dlhodobej stratégii obnovy budov, ktorú majú členské štáty zaviesť v rámci [smernice o energetickej hospodárnosti budov]. Programom by mal posilniť jednotný digitálny trh a mal by prispieť k znižovaniu digitálnej priepasti, pričom by sa malo zvýšiť pokrytie a prepojenosť v celej Únii.

(13 b)  Zaistenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky je obrovskou výzvou pri rozvoji odvetvia dopravy a prijaté opatrenia a investície pomáhajú len v obmedzenej miere znížiť počet ľudí, ktorí na cestách umierajú alebo utrpia vážne zranenia. Program InvestEU by mal pomôcť zvýšiť úsilie pri navrhovaní a uplatňovaní technológií, ktoré pomôžu zlepšiť bezpečnosť vozidiel a cestnej infraštruktúry.

(13 c)  Skutočná multimodalita je príležitosťou na vytvorenie účinnej dopravnej siete šetrnej k životnému prostrediu, ktorá využije maximálny potenciál všetkých dopravných prostriedkov a vytvorí medzi nimi súčinnosť. Program InvestEU by sa mohol stať dôležitým nástrojom na podporu investícií do multimodálnych dopravných uzlov, ktoré – napriek svojmu významnému hospodárskemu potenciálu a podnikateľskému zámeru – nesú so sebou významné riziko pre súkromných investorov.

(14)  Zatiaľ čo úroveň celkových investícií v Únii narastá, investície do rizikovejších činností, ako sú výskum a inovácie, stále nezodpovedajú reálnym potrebám. Vzhľadom na to, že verejné financovanie činností v oblasti výskumu a inovácií vedie k rastu produktivity a je rozhodujúce pri posilňovaní súkromných výskumných a inovačných činností, výsledkom sú nedostatočné investície do tejto oblasti, ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku konkurencieschopnosť Únie a znižujú kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU by mal poskytovať primerané finančné produkty, aby sa pokryli rôzne štádiá inovačného cyklu a rozsiahla škála dotknutých subjektov, a to najmä s cieľom umožniť posilnenie využívania a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu v Únii, aby sa zabezpečila ich konkurencieschopnosť na svetových trhoch a podporila excelentnosť Únie v oblasti udržateľných technológií na globálnej úrovni. S cieľom riešiť potrebu podporiť investície do rizikovejších činností, ako sú výskum a inovácie, je nevyhnutné, aby Európsky horizont, najmä Európska rada pre inováciu, fungoval v súčinnosti s finančnými produktmi, ktoré sa majú zaviesť v rámci Programu InvestEU. Navyše inovatívne MSP a začínajúce podniky čelia ťažkostiam v prístupe k financiám, najmä ak sa zameriavajú na nehmotné aktíva, a preto je potrebné, aby Európska rada pre inováciu pracovala na báze úzkej komplementárnosti so špecializovanými finančnými produktmi v rámci Programu InvestEU s cieľom zabezpečiť pokračovanie podpory pre takéto MSP. V tejto súvislosti by skúsenosti získané z finančných nástrojov zavedených v rámci programu Horizont 2020, ako je InnovFin a úverová záruka pre MSP v rámci programu COSME, mali slúžiť ako pevný základ na poskytnutie tejto cielenej podpory.

(14 a)  Cestovný ruch je dôležitým odvetvím hospodárstva Únie, Program InvestEU by mal prispieť k posilneniu jeho dlhodobej konkurencieschopnosti podporou opatrení zameraných na transformáciu smerom k udržateľnému, inovatívnemu a digitálnemu cestovnému ruchu.

(15)  Značné úsilie je naliehavo potrebné v súvislosti s podporou a investíciami do digitálnej transformácie a so šírením jej prínosov všetkým občanom a podnikom v Únii v mestských a vidieckych oblastiach. Vzhľadom na silný politický rámec zavedený prostredníctvom stratégie digitálneho jednotného trhu by sa teraz mali vynaložiť zodpovedajúco ambiciózne investície vrátane investícií do umelej inteligencie v súlade s programom Digitálna Európa, najmä pokiaľ ide o etiku, strojové učenie, internet vecí, biotechnológie a finančné technológie, ktoré dokážu zvýšiť efektívnosť mobilizácie kapitálu na podnikateľské činnosti.

(16)  ▌Malé a stredné podniky predstavujú viac než 99 % podnikov v Únii a ich hospodárska hodnota je významná a kľúčová ▌. Pri prístupe k financiám však vzhľadom na vnímané vysoké riziko a nedostatočnú zábezpeku čelia ťažkostiam. Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP a podnikov sociálneho hospodárstva zachovať si konkurencieschopnosť tak, že sa budú zapájať do činností v oblasti digitalizácie, internacionalizácie, transformácie v logike obehového hospodárstva a inovácie a že budú zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. Okrem toho v porovnaní s väčšími podnikmi je ich prístup k zdrojom financovania obmedzený: bežne neemitujú dlhopisy a majú len obmedzený prístup na burzy alebo k veľkým inštitucionálnym investorom. Nedostatočný prístup MSP ku kapitálu prehlbuje aj relatívne malá sila odvetvia súkromného kapitálu a rizikového kapitálu v Únii. Prístup k financiám je ešte zložitejší v prípade tých MSP, ktoré svoju činnosť zameriavajú na nehmotné aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere závislé od bánk a dlhového financovania vo forme kontokorentných úverov, bankových úverov alebo lízingu. Podpora MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, prostredníctvom zjednodušenia ich prístupu k financovaniu a väčšej diverzifikácie zdrojov financovania MSP, je potrebná na posilnenie ich schopnosti financovať ich zriaďovanie, rast, inovácie a udržateľný rozvoj, zabezpečiť ich konkurencieschopnosť a zvládanie hospodárskeho poklesu, ako aj na zvýšenie odolnosti hospodárstva a finančného systému počas hospodárskeho poklesu alebo otrasov a schopnosti vytvárať pracovné miesta a dobré sociálne podmienky. Zároveň sa tak dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú v rámci plánu na vytvorenie únie kapitálových trhov. Programy ako COSME sú pre MSP dôležité, pretože uľahčujú prístup k financovaniu vo všetkých fázach ich životného cyklu, čo sa ešte zlepšilo vďaka podpore z EFSI, ktorú MSP rýchlo absorbovali. Fond InvestEU by mal preto vychádzať z týchto úspechov a poskytovať prevádzkový kapitál a investície počas celého životného cyklu spoločností, financovanie lízingových operácií a príležitosť zamerať sa na konkrétne, cielenejšie finančné produkty.

(16a)  Spoločnosti poskytujúce služby všeobecného záujmu zohrávajú kľúčovú a strategickú úlohu v kľúčových sektoroch s veľkými sieťovými odvetviami (energetika, voda, odpad, životné prostredie, poštové služby, doprava a telekomunikácie), ako aj v zdravotníctve, vzdelávaní a sociálnych službách. Únia prostredníctvom podpory týchto spoločností zaručuje dobrú kvalitu života svojich občanov a demokratickú voľbu, okrem iného so zreteľom na úroveň kvality služieb.

(17)  Ako sa uvádza v diskusnom dokumente o sociálnom rozmere Európy(10) a v oznámení o európskom pilieri sociálnych práv(11) a v rámci Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, je budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej Únie kľúčovou prioritou Únie zameranou na riešenie nerovnosti a posilnenie politiky sociálneho začlenenia v Európe. Rozdielnosť príležitostí má vplyv najmä na prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, kultúre, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám. Investíciami do hospodárstva vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami a ľudským kapitálom, ako aj integráciou zraniteľných populácií do spoločnosti možno posilniť hospodárske príležitosti, najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. Fond InvestEU by sa mal využívať na podporu investícií do vzdelávania a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov, okrem iného v regiónoch závisiacich od hospodárstva s vysokým obsahom uhlíka a ovplyvnených štrukturálnym prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo, mal by pomáhať zvyšovať zamestnanosť, najmä v radoch nekvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných osôb, a zlepšovať situáciu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, rovnaké príležitosti, medzigeneračnú solidaritu, sektor zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, sociálne bývanie, bezdomovectvo, digitálnu inklúziu, rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné osoby vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín. Program InvestEU by mal prispievať aj k podpore európskej kultúry a kreativity. S cieľom reagovať na rozsiahle premeny, ktorými v nasledujúcom desaťročí prejdú spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné investovať do ľudského kapitálu, sociálnej infraštruktúry, udržateľných a sociálnych financií, mikrofinancií, financií pre sociálne podniky a nových obchodných modelov sociálneho hospodárstva vrátane investícií so sociálnym vplyvom a obstarávania so sociálnymi výsledkami. Prostredníctvom Programu InvestEU by sa mal posilniť vznikajúci ekosystém sociálneho hospodárstva, pričom by sa zvýšila ponuka financií pre mikropodniky, sociálne podniky a inštitúcie sociálnej solidarity a posilnil by sa ich prístup k financiám, aby sa tak uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú najviac. Pracovná skupina na vysokej úrovni pre investovanie do sociálnej infraštruktúry v Európe vo svojej správe(12) identifikovala celkový nedostatok investícií vo výške najmenej 1,5 bilióna EUR v období 2018 až 2030 do sociálnej infraštruktúry a služieb (vrátane vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej starostlivosti a bývania), ktoré si vyžadujú podporu, a to aj na úrovni Únie. Mali by sa preto využiť spojené sily kapitálu z verejných a komerčných zdrojov a od filantropov, ako aj podpora alternatívnych typov poskytovateľov finančných služieb, ako sú etickí, sociálni a udržateľní aktéri, a nadácií, aby sa podporil rozvoj reťazca sociálno-trhových hodnôt a zvýšila odolnosť Únie.

(18)  Fond InvestEU by mal fungovať v rámci štyroch segmentov politiky, ktoré odzrkadľujú kľúčové priority politiky Únie, pričom konkrétne ide o udržateľnú infraštruktúru; výskum, inovácie a digitalizáciu; MSP; a sociálne investície a kvalifikácie.

(19)  Každý segment politiky by mali tvoriť dve zložky, t. j. zložka v zodpovednosti EÚ a zložka v zodpovednosti členských štátov. Zložka v zodpovednosti EÚ by mala riešiť konkrétne zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie Únie alebo členského štátu vrátane situácií týkajúcich sa cieľov politiky Únie. Zložka v zodpovednosti členských štátov by mala riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v jednom alebo vo viacerých členských štátoch. Okrem toho by členské štáty mali mať možnosť prispievať do zložky v zodpovednosti členských štátov vo forme záruk alebo hotovosti. Zložky v zodpovednosti EÚ a členských štátov by sa mali podľa potreby využívať doplnkovým spôsobom na podporu financovania alebo investičných operácií vrátane kombinovania podpory z oboch zložiek. Regionálne orgány by mali mať možnosť previesť na Fond InvestEU prostredníctvom členských štátov časť finančných prostriedkov v rámci zdieľaného riadenia, ktoré spravujú a ktoré by boli viazané na projekty InvestEU v rámci toho istého regiónu. Akcie podporené z Fondu InvestEU či už prostredníctvom zložky v zodpovednosti EÚ, alebo zložky v zodpovednosti členských štátov by nemali duplikovať ani vytláčať súkromné financovanie ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

(20)  Zložka v zodpovednosti členských štátov by mala mať špecifickú koncepciu, ktorá by umožnila, aby sa fondy v rámci zdieľaného riadenia mohli využívať na tvorbu rezerv na záruku vydanú Úniou. Táto možnosť by zvýšila pridanú hodnotu rozpočtovej záruky podporovanej Únie tým, že bude poskytnutá širšej škále finančných príjemcov a projektov a bude diverzifikovať prostriedky na dosiahnutie cieľov fondu v rámci zdieľaného riadenia, pričom sa zabezpečí spoľahlivé riadenie rizík vyplývajúcich z podmienených záväzkov, a to tak, že sa záruka poskytnutá Komisiou bude implementovať v rámci nepriameho riadenia. Únia by mala ručiť za operácie financovania a investičné operácie uvedené v dohodách o záruke uzavretých medzi Komisiou a implementujúcimi partnermi v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, z fondov v rámci zdieľaného riadenia by sa mali tvoriť rezervy na záruku na základe miery tvorby rezerv stanovenej Komisiou po dohode s členským štátom na základe povahy operácií a očakávaných výsledných strát a členský štát a/alebo implementujúci partneri, alebo súkromní investori by niesli tie straty, ktoré by prevyšovali očakávané straty, a to prostredníctvom vydania nadväznej záruky (back to back) v prospech Únie. Takéto dojednania by sa mali zahrnúť do jednej dohody o príspevku uzavretej s každým členským štátom, ktorý si takúto možnosť vyberie dobrovoľne. Dohoda o príspevku by mala zahŕňať jednu alebo viaceré špecifické dohody o záruke, ktoré by sa implementovali v dotknutom členskom štáte. Stanovenie miery tvorby rezerv v jednotlivých prípadoch si vyžaduje odchýlku od [článku 211 ods. 1] nariadenia (EÚ, Euratom) XXXX(13) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). V rámci tejto koncepcie sa stanovuje aj jednotný súbor pravidiel pre rozpočtové záruky podporované z fondov riadených centrálne alebo z fondov v rámci zdieľaného riadenia, čím sa uľahčuje ich kombinácia.

(21)  Do Fondu InvestEU by mali mať možnosť prispievať aj tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho združenia voľného obchodu, pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny, krajiny na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, a iné krajiny, a to v súlade s podmienkami dohodnutými medzi Úniou a týmito krajinami. V náležitých prípadoch by sa tak malo umožniť pokračovanie spolupráce s príslušnými krajinami, a to najmä v oblastiach výskumu a inovácií, ako aj MSP.

(22)  V tomto nariadení sa stanovuje finančné krytie na ostatné opatrenia Programu InvestEU, než je poskytovanie záruky EÚ, ktoré má predstavovať hlavnú referenčnú sumu v zmysle [odkaz sa podľa potreby aktualizovať podľa novej medziinštitucionálnej dohody: bod 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(14)] pre Európsky parlament a Radu počas ročného rozpočtového postupu.

(23)  Očakáva sa, že záruka EÚ vo výške 40 817 500 000 EUR (v bežných cenách) na úrovni Únie zmobilizuje dodatočné investície vo výške viac než 698 194 079 000 EUR v celej Únii a mala by sa ▌ rozdeliť medzi segmenty politiky.

(23a)  Členské štáty môžu prispievať do zložky v zodpovednosti členských štátov vo forme záruk alebo hotovosti. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Rady pri vykonávaní Paktu stability a rastu, by sa mali jedorazové príspevky členských štátov vo forme záruk alebo hotovosti do zložky v zodpovednosti členských štátov alebo príspevky členského štátu alebo národných podporných bánk zaradených do sektora verejnej správy alebo konajúcich v mene členského štátu do investičných platforiem v zásade považovať za jednorazové opatrenia v zmysle článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97(15)1a a článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 1467/97(16)1b.

(24)  Záruku EÚ, o ktorú sa opiera Fond InvestEU, by mala nepriamo implementovať Komisia s tým, že dosah ku konečným prijímateľom zabezpečia koncoví sprostredkovatelia a podľa okolností koneční prijímatelia. Výber implementujúcich partnerov by mal byť transparentný a neovplyvnený konfliktom záujmov. Dohodu o záruke, ktorou sa umožňuje využiť záruku z Fondu InvestEU, by mala uzavrieť Komisia s každým implementujúcim partnerom s cieľom podporiť jeho operácie financovania a investičné operácie, ktoré spĺňajú ciele Fondu InvestEU a kritériá oprávnenosti. Riadenie rizika záruky by nemalo brániť priamemu prístupu implementujúcich partnerov k záruke. Keď sa záruka poskytne v rámci zložky v zodpovednosti EÚ implementujúcim partnerom, títo by mali byť plne zodpovední za celý investičný proces a náležitú starostlivosť o operácie financovania alebo investičné operácie. Fond InvestEU by mal podporovať projekty, ktoré majú zvyčajne vyšší rizikový profil ako projekty podporované bežnou činnosťou implementujúcich partnerov a ktoré by implementujúci partneri neboli mohli vykonať v období, počas ktorého sa môže využiť záruka EÚ, alebo by ich neboli mohli vykonať v rovnakom rozsahu bez podpory z Fondu InvestEU.

(24a)  Fond InvestEU by mal mať vhodnú riadiacu štruktúru, ktorej funkcia by mala byť primeraná jeho výlučnému účelu spočívajúcemu v zabezpečení náležitého využívania záruky EÚ, pričom by sa mala zabezpečiť politická nezávislosť investičných rozhodnutí a prípadne aj princíp trhovej povahy Fondu InvestEU. Takáto riadiaca štruktúra by mala pozostávať z riadiaceho výboru, poradného výboru a plne nezávislého investičného výboru. Komisia by mala posudzovať, či sú operácie financovania a investičné operácie, ktoré navrhujú implementujúci partneri, zlučiteľné s právom a politikami Únie, zatiaľ čo rozhodnutia o operáciách financovania a investičných operáciách by mali v konečnom dôsledku prijímať implementujúci partneri. V celkovom zložení riadiacej štruktúry by sa mala zabezpečiť rodová rovnováha.

(25)  Poradný výbor by sa mal vytvoriť zo zástupcov Komisie, skupiny Európskej investičnej banky, implementujúcich partnerov a zástupcov členských štátov a jedného odborníka na každý zo štyroch segmentov politiky menovaných Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a odborníka vymenovaného Výborom regiónov v záujme výmeny informácií a odovzdávania informácií o prijímaní finančných produktov zavedených v rámci Fondu InvestEU, ako aj diskusie o rozvíjajúcich sa potrebách a nových produktoch, okrem iného aj o špecifických nedostatkoch trhu na niektorých územiach.

(26)  Riadiaci výbor by mal stanoviť strategickú orientáciu Fondu InvestEU a pravidlá potrebné na jeho fungovanie a maa by vymedziť pravidlá, ktoré sa vzťahujú na operácie s investičnými platformami. Riadiaci výbor by mal byť zložený zo šiestich členov: troch členov vymenovaných Komisiou, jedného člena vymenovaného Európskou investičnou bankou, jedného člena vymenovaného poradným výborom spomedzi zástupcov implementujúcich partnerov, ktorý by nemal byť zástupcom skupiny EIB, a jedného experta vymenovaného Európskym parlamentom, a títo by nemali žiadať ani prijímať pokyny od inštitúcií, orgánov, úradníkov alebo agentúr Únie, od vlády ktoréhokoľvek členského štátu alebo iného verejného alebo súkromného orgánu, a mali by konať úplne nezávisle. Expert by mal vykonávať svoje povinnosti nestranne a v záujme Fondu InvestEU. Podrobné zápisnice zo zasadnutí riadiaceho výboru by mali byť uverejnené hneď po ich schválení riadiacim výborom a Európsky parlament by mal byť bezodkladne informovaný o ich uverejnení.

(27)  Pred predložením projektu investičnému výboru sekretariát zriadený Komisiou a podriadený predsedovi investičného výboru by mal kontrolovať úplnosť dokumentácie poskytnutej implementujúcimi partnermi a pomáhať Komisii pri posudzovaní zlučiteľnosti investičných a finančných operácií s právom a politikami Únie. Sekretariát by mal pomáhať aj riadiacemu výboru.

(28)  Investičný výbor zložený z nezávislých expertov by mal prijímať konečné rozhodnutie o tom, či operácie financovania a investičné operácie, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti, budú môcť využiť záruku EÚ, a v súvislosti s projektmi tak poskytuje externú expertízu pri posudzovaní investícií. Investičný výbor by mal fungovať v rôznych zloženiach, aby boli čo najlepšie pokryté rôzne oblasti a sektory politiky.

(29)  Pri výbere implementujúcich partnerov, ktorí budú Fond InvestEU zavádzať, by mala Komisia zohľadniť ich schopnosť plniť ciele Fondu InvestEU a prispievať do neho, aby zabezpečila primerané geografické pokrytie a diverzifikáciu, prilákala súkromných investorov a zaistila dostatočnú diverzifikáciu rizík, ako aj nové riešenia v záujme odstránenia zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných situácií a zabezpečenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Skupina Európskej investičnej banky (EIB) by mala vzhľadom na svoju úlohu podľa zmlúv, na schopnosť pôsobiť vo všetkých členských štátoch a na existujúce skúsenosti so súčasnými finančnými nástrojmi a EFSI zostať privilegovaným implementujúcim partnerom v rámci zložky Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ. Okrem skupiny EIB by národné podporné banky alebo inštitúcie mali byť schopné ponúknuť doplnkovú škálu finančných produktov, keďže ich skúsenosti a schopnosti na regionálnej úrovni by mohli byť prínosom z hľadiska maximalizácie vplyvu verejných finančných prostriedkov na celom území Únie, a zabezpečiť spravodlivé geografické vyváženie projektov, čo prispeje k zníženiu regionálnych nerovností. Pravidlá účasti národných podporných bánk alebo inštitúcií v Programe InvestEU by mali zohľadňovať zásadu proporcionality, pokiaľ ide o zložitosť, veľkosť a riziko zúčastnených implementujúcich partnerov s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre menšie a mladšie podporné banky alebo inštitúcie. Okrem toho by možnosť stať sa implementujúcimi partnermi mali mať aj iné medzinárodné finančné inštitúcie, a to najmä v prípade, keď ponúkajú komparatívnu výhodu, pokiaľ ide o špecifické odborné znalosti a skúsenosti v určitých členských štátoch. Implementujúcimi partnermi by mali mať možnosť byť aj ďalšie subjekty, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

(29a)  Investičné platformy by mali podľa potreby spájať spoluinvestorov, verejné orgány, expertov, vzdelávacie inštitúcie, inštitúcie odbornej prípravy a výskumné inštitúcie, relevantných sociálnych partnerov a zástupcov občianskej spoločnosti a iných relevantných aktérov na úrovni Únie a na vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

(30)  Aby sa zabezpečilo, že sa zásahy v rámci zložky Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ budú zameriavať na zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie, ale zároveň budú plniť aj cieľ čo najlepšieho geografického dosahu, by sa záruka EÚ mala poskytnúť implementujúcim partnerom, ktorí jednotlivo alebo spolu s inými implementujúcimi partnermi dokážu pokryť jeden alebo viac členských štátov. V druhom z uvedených prípadov zmluvná zodpovednosť implementujúcich partnerov zostáva obmedzená ich príslušnými vnútroštátnymi mandátmi. S cieľom podporiť lepšiu geografickú diverzifikáciu môžu byť vytvorené špecializované regionálne investičné platformy zamerané na zainteresované skupiny členských štátov, ktoré by spojili úsilie a skúsenosti finančných inštitúcií, ktoré prejdú hodnotením v rámci piliera, s národnými podpornými bankami, ktoré majú obmedzené skúsenosti s využívaním finančných nástrojov. Takéto štruktúry by sa mali podporovať, a to aj prostredníctvom podpory Poradenského centra InvestEU. Aspoň 75 % záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti EÚ by sa malo poskytnúť skupine EIB. Sumy presahujúce 75 % záruky EÚ by sa mali poskytnúť skupine EIB v prípade, že národné podporné banky alebo inštitúcie nemôžu v plnej miere využiť zvyšnú časť záruky. Podobne sumy presahujúce 25 % záruky EÚ by sa mali poskytnúť iným implementujúcim partnerom v prípade, že skupina EIB nemôže v plnej miere využiť svoju časť záruky. Národné podporné banky alebo inštitúcie by mohli v plnej miere využívať záruku EÚ aj v prípade, že sa rozhodnú získať ju prostredníctvom EIB alebo Európskeho investičného fondu.

(31)  Záruka EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov by sa mala poskytnúť ktorémukoľvek implementujúcemu partnerovi, ktorý by bol oprávnený podľa [článku 62 ods. 1 písm. c)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách], vrátane národných alebo regionálnych podporných bánk alebo inštitúcií, EIB, Európskeho investičného fondu a iných multilaterálnych rozvojových bánk. Pri výbere implementujúcich partnerov v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov by Komisia mala zohľadniť návrhy každého členského štátu. Komisia v súlade s [článkom 154] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] musí vykonať posúdenie pravidiel a postupov implementujúceho partnera, aby sa presvedčila, že poskytuje úroveň ochrany finančných záujmov Únie rovnocennú úrovni poskytovanej Komisiou.

(32)  O operáciách financovania a investičných operáciách by mal v konečnom dôsledku rozhodnúť vo svojom mene implementujúci partner, ktorý by ich mal implementovať v súlade so svojimi internými pravidlami a postupmi a vykazovať vo svojich finančných výkazoch. Komisia by preto mala niesť výhradnú zodpovednosť za všetky finančné záväzky vyplývajúce zo záruky EÚ a mala by zverejniť maximálnu výšku záruky vrátane všetkých relevantných informácií o poskytnutej záruke.

(33)  Fond InvestEU by mal v náležitých prípadoch umožniť bezproblémové a efektívne kombinovanie grantov alebo finančných nástrojov alebo grantov aj finančných nástrojov financovaných z rozpočtu Únie alebo z iných fondov, napríklad z Fondu na inováciu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) so zárukou EÚ vždy, keď je to potrebné na čo najlepšie posilnenie investícií, s cieľom riešiť špecifické zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie.

(34)  Projekty, ktoré predkladajú implementujúci partneri v snahe získať na ne podporu v rámci Programu InvestEU, ktorá zahŕňa financovanie kombinované s podporou z iných programov Únie, by mali byť ako celok v súlade aj s cieľmi a kritériami oprávnenosti obsiahnutými v pravidlách príslušných programov Únie. O použití záruky EÚ by sa malo rozhodnúť podľa pravidiel Programu InvestEU.

(35)  Poradenské centrum InvestEU by malo podporovať budovanie rozsiahlej databázy investičných projektov v každom segmente politiky . Komisia by mala podpísať dohody so skupinou EIB a ostatnými implementujúcimi partnermi, a tak ich určiť ako partnerov v rámci poradenského centra.  Komisia, skupina EIB a ostatní implementujúci partneri by mali úzko spolupracovať s cieľom zabezpečiť efektívnosť, synergie a účinné geografické pokrytie podpory v celej Únii, a to pri zohľadnení odborných znalostí a miestnych kapacít miestnych implementujúcich partnerov, ako aj existujúcich štruktúr, ako je Európske centrum investičného poradenstva . Okrem toho by sa mal v rámci Programu InvestEU zabezpečiť aj medzisektorový komponent, ktorý by pre centrálne riadené programy Únie slúžil ako jednotné kontaktné miesto a poskytoval by pomoc pri vytváraní projektov vo viacerých oblastiach politiky.

(36)  Aby poradné služby mali široký geografický dosah v celej Únii a aby sa úspešne mobilizovali miestne poznatky o Fonde InvestEU, miestne zastúpenie Poradenského centra InvestEU zamerané na poskytovanie konkrétnej, proaktívnej a individualizovanej pomoci na mieste by sa malo zabezpečiť všade tam, kde je to potrebné, čím by doplnilo existujúce systémy podpory a prítomnosť miestnych partnerov. Aby sa uľahčilo poskytovanie poradenskej podpory na miestnej úrovni a zabezpečila účinnosť, synergie a účinné geografické pokrytie podpory v celej Únii, Poradenské centrum InvestEU by malo spolupracovať s národnými podpornými bankami alebo inštitúciami a riadiacimi orgánmi európskych štrukturálnych a investičných fondov a zároveň využívať ich odborné znalosti a čerpať z nich. V členských štátoch, v ktorých národné podporné banky ani inštitúcie neexistujú, by Poradenské centrum InvestEU malo poskytnúť v prípade potreby a na žiadosť dotknutého členského štátu aktívnu poradenskú podporu pri ich zriaďovaní.

(36a)  Poradenské centrum InvestEU by malo poskytovať poradenskú podporu malým projektom a projektom pre začínajúce podniky, najmä v súvislosti so snahami začínajúcich podnikov chrániť svoje investície do výskumu a inovácií získavaním titulov duševného vlastníctva, ako sú napríklad patenty.

(37)  V kontexte Fondu InvestEU existuje potreba zabezpečiť rozvoj projektov a podporiť budovanie kapacít zamerané na rozvíjanie organizačných schopností a činností v oblasti tvorby trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie kvalitných projektov. Ďalším cieľom je vytvoriť podmienky na zvýšenie prípadného počtu oprávnených prijímateľov vo vznikajúcich trhových a miestnych segmentoch, a to najmä tam, kde sa v dôsledku malého rozsahu jednotlivých projektov značne zvyšujú transakčné náklady na úrovni projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém sociálnych financií. Podpora pri budovaní kapacít by preto mala byť doplnková a dodatočná k akciám vykonávaným v rámci iných programov Únie, ktoré pokrývajú konkrétnu oblasť politiky. Úsilie by sa malo vynaložiť aj na podporu budovania kapacít potenciálnych predkladateľov projektov, najmä miestnych organizácií poskytovateľov služieb a miestnych a regionálnych orgánov.

(38)  V záujme zviditeľnenia investičných projektov, ktoré sa snažia získať financovanie, by sa mal vytvoriť Portál InvestEU, ktorý by predstavoval ľahko dostupnú a používateľsky ústretovú databázu projektov, pričom by sa v zvýšenej miere sústreďoval na informovanie implementujúcich partnerov o investičných projektoch zlučiteľných s právom a politikami Únie.

(39)  Podľa bodov 22 a 23 medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016(17) je potrebné hodnotiť Program InvestEU na základe informácií získaných prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom. Vo vhodných prípadoch do týchto požiadaviek možno zaradiť aj merateľné ukazovatele, na základe ktorých sa budú hodnotiť účinky Programu InvestEU v praxi.

(40)  Na sledovanie pokroku pri plnení cieľov Únie by sa mal zaviesť spoľahlivý rámec pre monitorovanie, ktorý bude založený na ukazovateľoch výstupov, výsledkov a vplyvov. S cieľom zabezpečiť zodpovednosť voči európskym občanom by Komisia a riadiaci výbor mali Európskemu parlamentu a Rade podávať výročné správy o pokroku, vplyvoch a operáciách v rámci Programu InvestEU.

(41)  Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne finančné pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a určujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriamej implementácie a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov týkajúcich sa dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže ich dodržiavanie je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov EÚ.

(42)  Na Program InvestEU sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách]. Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú rozpočtových záruk.

(43)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(18), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/95(19), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(20) a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939(21) majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371(22). V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(44)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci pre spoluprácu vytvorenom podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje implementácia programov prostredníctvom rozhodnutia prijatého na základe uvedenej dohody. Účasť tretích krajín sa umožňuje aj na základe iných právnych nástrojov. Toto nariadenie by malo zahŕňať osobitné ustanovenie, ktorým sa vylúčia spoločnosti off-shore a spoločnosti so sídlom v „nespolupracujúcich“ krajinách a udelia nevyhnutné práva a prístup pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európsky dvor audítorov, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci a zaručiť práva Únie na zabezpečenie finančného riadenia a na ochranu jej finančných záujmov.

(45)  Podľa [v prípade potreby sa odkaz aktualizuje podľa nového rozhodnutia o zámorských krajinách a zámorských územiach: článku 88 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ25] osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi Programu InvestEU a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené.

(46)  S cieľom doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia o investičné usmernenia, ktoré by mala vypracovať Komisia v úzkej spolupráci s implementujúcimi partnermi po vykonaní konzultácií a s ktorými by operácie financovania a investičné operácie mali byť v súlade, uľahčiť rýchlu a flexibilnú úpravu ukazovateľov výkonnosti a prispôsobiť mieru tvorby rezerv by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o vypracúvanie investičných usmernení pre operácie financovania a investičné operácie v rámci rôznych segmentov politiky, o zmenu prílohy III k tomuto nariadeniu s cieľom preskúmať alebo doplniť ukazovatele a o prispôsobenie miery tvorby rezerv. V súlade so zásadou proporcionality by takéto investičné usmernenia mali zahŕňať primerané ustanovenia, ktoré by mali zabrániť zbytočnej administratívnej záťaži. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(47)  Prostredníctvom Programu InvestEU by sa mali riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie týkajúce sa celej Únie a/alebo členského štátu a zabezpečiť celoúniové testovanie inovačných finančných produktov na trhu, ako aj systémy na ich šírenie, a to pokiaľ ide o nové alebo komplexné zlyhania trhu. Akcia na úrovni Únie je preto oprávnená,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond InvestEU, z ktorého sa poskytuje záruka EÚ na operácie financovania a investičné operácie, ktoré vykonávajú implementujúci partneri na podporu vnútorných politík Únie.

Týmto nariadením sa vytvára aj mechanizmus poskytovania poradenskej podpory na podporu vypracúvania udržateľných projektov, do ktorých možno investovať, a prístupu k financovaniu, ako aj na súvisiace budovanie kapacít (ďalej len „Poradenské centrum InvestEU“). Zriaďuje sa ním aj databáza, ktorou sa zabezpečuje zviditeľňovanie projektov, na ktoré sa predkladatelia projektov snažia získať financovanie, a ktorá investorom poskytuje informácie o investičných príležitostiach (ďalej len „Portál InvestEU“).

Stanovujú sa v ňom ciele Programu InvestEU, rozpočet a výška záruky EÚ na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Článok 2

Výklad pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(-1a)  „doplnkovosť“ je doplnkovosť v zmysle vymedzenia v článku 7a tohto nariadenia a článku 209 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

(-1b)  „partner poradenského centra“ je oprávnená protistrana, s ktorou Komisia podpísala dohodu o implementovaní služby poskytovanej Poradenským centrom InvestEU;

(1)  „operácie kombinovaného financovania“ sú operácie podporované z rozpočtu Únie, ktoré kombinujú nevratné formy podpory alebo vratnú podporu, alebo nevratné formy podpory aj vratnú podporu z rozpočtu Únie s vratnými formami podpory od rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj od komerčných finančných inštitúcií a investorov; na účely tohto vymedzenia programy Únie financované z iných zdrojov než z rozpočtu Únie, ako napríklad z Fondu na inováciu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), možno považovať za programy Únie financované z rozpočtu Únie;

(1a)  „dohoda o príspevku“ je právny nástroj, prostredníctvom ktorého Komisia a členské štáty stanovia podmienky záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, ako sa uvádza v článku 9;

(1b)  „skupina EIB“ je Európska investičná banka a jej dcérske spoločnosti;

(2)  „záruka EÚ“ je celková záruka poskytovaná z rozpočtu Únie, v rámci ktorej sa rozpočtové záruky v súlade s [článkom 219 ods. 1] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] realizujú podpisom jednotlivých dohôd o zárukách s implementujúcimi partnermi;

(2a)  „finančný príspevok“ je príspevok implementujúceho partnera vo forme vlastnej schopnosti podstupovania rizika a/alebo finančnej podpory na činnosť, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie;

(3)  „finančný produkt“ je finančný mechanizmus alebo dohoda medzi Komisiou a implementujúcim partnerom, ktoré stanovujú, za akých podmienok poskytuje implementujúci partner priame alebo sprostredkované financovanie konečným prijímateľom v ktorejkoľvek z foriem uvedených v článku 13;

(4)  „operácie financovania a/alebo investičné operácie“ sú operácie na poskytovanie financií priamo alebo nepriamo konečným prijímateľom vo forme finančných produktov, ktoré vykonáva implementujúci partner vo svojom mene, poskytuje v súlade so svojimi internými pravidlami a vykazuje vo svojich finančných výkazoch;

(5)  „fondy v rámci zdieľaného riadenia“ sú fondy, pri ktorých sa predpokladá, že z nich bude možné prideliť prostriedky na tvorbu rezerv na rozpočtovú záruku v rámci zložky Fondu InvestEU v zodpovednosti členských štátov; konkrétne ide o Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond plus (ESF+), Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV);

(6)  „dohoda o záruke“ je právny nástroj, v ktorom Komisia a implementujúci partner stanovujú podmienky, za ktorých sa majú navrhovať operácie financovania alebo investičné operácie na možné využitie záruky EÚ, za ktorých sa na tieto operácie má poskytovať rozpočtová záruka a za ktorých sa tieto operácie majú implementovať v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

(7)  „implementujúci partner“ je oprávnená protistrana, ako napríklad finančná inštitúcia alebo iný sprostredkovateľ, s ktorými Komisia podpisuje dohodu o záruke▌;

(8)  „Poradenské centrum InvestEU“ je technická pomoc vymedzená v článku 20;

(9)  „Portál InvestEU“ je databáza vymedzená v článku 21;

(10)  „Program InvestEU“ je spoločné označenie Fondu InvestEU, Poradenského centra InvestEU, Portálu InvestEU a operácií kombinovaného financovania;

(10a)  „investičné usmernenia“ sú súbor kritérií založený na zásadách stanovených v tomto nariadení so zreteľom na všeobecné ciele, kritériá oprávnenosti a oprávnené nástroje, ktoré investičný výbor používa pri rozhodovaní transparentným a nezávislým spôsobom o využívaní záruky EÚ;

(10b)  „investičné platformy“ sú účelové nástroje, spravované účty, dohody o spolufinancovaní alebo dohody o zdieľaní rizika vytvorené akýmikoľvek inými prostriedkami, ktorými subjekty nasmerujú finančný príspevok na financovanie viacerých investičných projektov, a ktoré môžu zahŕňať:

a) platformy na vnútroštátnej alebo nižšej ako vnútroštátnej úrovni, ktoré zoskupujú niekoľko investičných projektov na území daného členského štátu;

b) platformy pre viaceré krajiny alebo regióny, ktoré zoskupujú partnerov z niekoľkých členských štátov alebo tretích krajín, ktorí sa zaujímajú o projekty v danej geografickej oblasti;

c) tematické platformy, ktoré zoskupujú investičné projekty v danom sektore;

(11)  „mikrofinancie“ sú mikrofinancie vymedzené v [[nariadení ESF+] číslo];

(12)  „spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou“ sú subjekty zamestnávajúce do 3 000 zamestnancov, ktoré nie sú malými a strednými podnikmi (MSP) ani malými spoločnosťami so strednou trhovou kapitalizáciou;

(13)  „národné podporné banky alebo inštitúcie“ (NPBI) sú právne subjekty, ktoré vykonávajú finančné činnosti na profesionálnom základe a ktoré členský štát alebo subjekt členského štátu na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni poverili vykonávaním rozvojových alebo propagačných aktivít;

(14)  „malé a stredné podniky (MSP)“ sú mikropodniky, malé a stredné podniky vymedzené v prílohe k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES(23);

(15)  „malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou“ sú subjekty zamestnávajúce do 499 zamestnancov, ktoré nie sú MSP;

(16)  „sociálny podnik“ je sociálny podnik vymedzený v nariadení [[EFS+] číslo];

(16a)  „udržateľné financovanie“ je proces náležitého zohľadnenia environmentálnych a sociálnych aspektov pri investičnom rozhodovaní, ktorý vedie k vyšším investíciám do dlhodobejších a udržateľných činností;

(17)  „tretia krajina“ je krajina, ktorá nie je členským štátom Únie.

Článok 3

Ciele Programu InvestEU

1.  Všeobecným cieľom Programu InvestEU je podporiť politické ciele Únie prostredníctvom operácií financovania a investičných operácií, ktoré prispievajú k posilneniu:

a)  konkurencieschopnosti Únie vrátane výskumu, inovácie a digitalizácie;

aa)  zvýšenie miery zamestnanosti a vytváranie vysokokvalitných pracovných miest v Únii;

b)  rastu hospodárstva Únie a jeho udržateľnosti, čo umožní Únii dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja a ciele Parížskej dohody o zmene klímy;

c)  sociálnej inovácie, odolnosti a inkluzívnosti Únie;

ca)  podpory vedeckého a technologického pokroku, kultúry, vzdelávania a odbornej prípravy;

cb)  hospodárskej, územnej a sociálnej súdržnosti;

d)  integrácie kapitálových trhov Únie a k posilneniu jednotného trhu vrátane riešení v oblasti fragmentácie kapitálových trhov Únie, diverzifikácie zdrojov financovania podnikov v Únii a podpory udržateľných financií.

2.  Program InvestEU má tieto špecifické ciele:

a)  podporovať operácie financovania a investičné operácie súvisiace s udržateľnou infraštruktúrou v oblastiach uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a);

b)  podporovať operácie financovania a investičné operácie v oblasti výskumu, inovácie a digitalizácie vo všetkých segmentoch politiky vrátane podpory zvyšovania úrovne inovačných podnikov a uvádzania technológií na trh;

c)  posilniť a zjednodušiť prístup inovatívnych začínajúcich podnikov, MSP vrátane mikropodnikov a v riadne odôvodnených prípadoch malých spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou k financiám a ich dostupnosť a zvýšiť ich globálnu konkurencieschopnosť;

d)  posilniť prístup MSP, sociálnych podnikov a sektorov kultúry, kreativity a vzdelávania k mikrofinanciám a financiám a ich dostupnosť, podporovať operácie financovania a investičné operácie súvisiace so zručnosťami a schopnosťami v oblasti sociálnych investícií a rozvíjať a konsolidovať trhy so sociálnymi investíciami v oblastiach uvedených v článku 7 ods. 1 písm. d).

Článok 4

Rozpočet a výška záruky EÚ

1.  Výška záruky EÚ na účely zložky v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. a) je 40 817 500 000 EUR (v bežných cenách). Miera tvorby rezerv na túto záruku dosahuje 40 %.

Na účely zložky v zodpovednosti členských štátov uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. b) možno záruku EÚ zvýšiť o dodatočnú sumu v závislosti od toho, či členské štáty alokujú zodpovedajúce sumy podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia [VN] číslo(24)] a [článku 75 ods. 1] nariadenia [o pláne SPP]číslo](25).

Okrem príspevku uvedeného v druhom pododseku členské štáty môžu prispievať do zložky v zodpovednosti členských štátov vo forme záruk alebo hotovosti.

Záruku EÚ uvedenú v prvom pododseku zvyšujú aj príspevky tretích krajín uvedených v článku 5, ktoré ich poskytujú v hotovosti v plnej výške v súlade s [článkom 218 ods. 2] [nariadenia o rozpočtových pravidlách].

2.  ▌Rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 prvom pododseku tohto článku sa uvádza v prílohe I. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie a zmeniť sumy uvedené ▌v prílohe I, a to až do výšky 15 % pre každý segment.

3.  Finančné krytie na implementáciu opatrení uvedených v kapitolách V a VI je 525 000 000 EUR (v bežných cenách).

4.  Suma uvedená v odseku 3 sa môže použiť aj na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu Programu InvestEU, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

Článok 5

Tretie krajiny pridružené k Fondu InvestEU

Na zložku Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. a) a na každý segment politiky uvedený v článku 7 ods. 1 môžu s cieľom podieľať sa na určitých finančných produktoch podľa [článku 218 ods. 2] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] dať príspevky tieto tretie krajiny:

a)  členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o EHP;

b)  pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami ich účasti na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

c)  krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

d)  tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode vzťahujúcej sa na účasť príslušnej tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, ak sa touto dohodou

i)  zabezpečuje spravodlivá rovnováha, pokiaľ ide o príspevky a výhody tretej krajiny zúčastňujúcej sa na programoch Únie;

ii)  stanovujú podmienky účasti na programoch vrátane výpočtu finančných príspevkov na jednotlivé programy a ich administratívnych nákladov. Tieto príspevky predstavujú pripísané príjmy v súlade s [článkom 21 ods. 5] [nariadenia o rozpočtových pravidlách];

iii)  neudeľuje tretej krajine rozhodovacia právomoc v súvislosti s dotknutým programom;

iv)  zaručujú práva Únie na zabezpečenie správneho finančného riadenia a na ochranu jej finančných záujmov.

Článok 6

Implementácia a formy financovania z prostriedkov Únie

1.  Záruka EÚ sa implementuje v rámci nepriameho riadenia spolu s orgánmi uvedenými v [článku 62 ods. 1 písm. c) bodoch ii) až vii)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách]. Ďalšie formy financovania z prostriedkov EÚ podľa tohto nariadenia sa implementujú v rámci priameho alebo nepriameho riadenia v súlade s [nariadením o rozpočtových pravidlách], a to aj vrátane grantov vykonávaných v súlade s jeho [hlavou VIII].

2.  Operácie financovania a investičné operácie kryté zárukou EÚ, ktoré sú súčasťou operácie kombinovaného financovania, v rámci ktorej sa kombinuje podpora podľa tohto nariadenia s podporou poskytovanou v rámci jedného alebo viacerých programov Únie alebo z Fondu na inováciu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), musia byť v súlade s:

a)   cieľmi politiky a musia spĺňať kritériá oprávnenosti stanovené v pravidlách programu Únie, v rámci ktorého sa rozhoduje o poskytnutí podpory;

b)  týmto nariadením.

2a.  Operácie kombinovaného financovania, pri ktorých sa kombinuje podpora podľa tohto nariadenia, musia byť čo najplynulejšie.

3.  Operácie kombinovaného financovania, ktoré zahŕňajú finančný nástroj, ktorý je v plnej výške financovaný z iných programov Únie alebo z Fondu na inováciu ETS bez použitia záruky EÚ podľa tohto nariadenia, musia byť v súlade s cieľmi politiky a musia spĺňať kritériá oprávnenosti stanovené v pravidlách programu Únie, v rámci ktorého sa poskytuje podpora.

4.  V súlade s článkom 6 ods. 2 sa o nevratných formách podpory a/alebo finančných nástrojoch z rozpočtu Únie, ktoré tvoria časť operácie kombinovaného financovania uvedenej v odsekoch 2 a 3, rozhoduje podľa pravidiel príslušného programu Únie a ich implementácia sa uskutočňuje v rámci operácie kombinovaného financovania v súlade s týmto nariadením a [hlavou X] [nariadenia o rozpočtových pravidlách].

  Podávané správy musia zahŕňať aj informácie o dosahovaní súladu s cieľmi politiky a plnení kritérií oprávnenosti stanovených v pravidlách programu Únie, v rámci ktorého sa rozhoduje o poskytnutí podpory, ako aj o dosahovaní súladu s týmto nariadením.

HLAVA II

Fond InvestEU

Článok 7

Segmenty politiky

1.  Fond InvestEU pôsobí v nasledujúcich štyroch segmentoch politiky, ktoré riešia zlyhania trhu a/alebo suboptimálne investičné situácie v rámci svojho špecifického rozsahu pôsobnosti:

a)  segment politiky týkajúci sa udržateľnej infraštruktúry: zahŕňa udržateľné investície do oblastí dopravy vrátane multimodálnej dopravy, bezpečnosti cestnej premávky, obnovy a údržby železničnej a cestnej infraštruktúry, cestovného ruchu, energetiky, a to najmä zvýšeného využívania energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti v súlade s rámcami v oblasti energetiky na obdobia do rokov 2030 a 2050, projektov rekonštrukcie budov zameraných na úspory energie a integráciu budov do pripojeného energetického, skladovacieho, digitálneho a dopravného systému, zlepšenia úrovní prepojenosti, digitálnej pripojiteľnosti a prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, dodávok a spracovania surovín, vesmíru, oceánov, vnútrozemských vôd, predchádzania vzniku odpadu a obehového hospodárstva, prírody a inej environmentálnej infraštruktúry, zariadení, mobilných aktív a do zavádzania inovačných technológií, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti alebo v obidvoch týchto oblastiach a ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti;

b)  segment politiky týkajúci sa výskumu, inovácie a digitalizácie: zahŕňa činnosti v oblasti výskumu, vývoja produktov a inovácie, prenos technológií a výsledkov výskumu na trh, podporu technológií rozvíjajúcich trh a spoluprácu medzi podnikmi, predstavovanie a zavádzanie inovačných riešení a podporu rozširovania inovačných podnikov vrátane začínajúcich podnikov a MSP, ako aj digitalizáciu výrobného odvetvia Únie na základe nadobudnutých skúseností, a to najmä s InnovFin;

c)  segment politiky týkajúci sa MSP: zahŕňa zjednodušený prístup začínajúcich podnikov, MSP vrátane inovačných podnikov a v riadne odôvodnených prípadoch malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou k financiám a ich dostupnosť, a to najmä s cieľom zlepšiť globálnu konkurencieschopnosť, inováciu, digitalizáciu a udržateľnosť;

d)  segment politiky týkajúci sa sociálnych investícií a zručností: zahŕňa etické a udržateľné financie, mikrofinancie, prevzatie podniku pracovníkmi, financovanie sociálnych podnikov a sociálne hospodárstvo, ako aj opatrenia na podporu rodovej rovnosti a aktívnu účasť žien a zraniteľných skupín; zručnosti, vzdelávanie, odbornú prípravu a súvisiace služby; sociálnu infraštruktúru (vrátane sociálneho bývania a ubytovní pre študentov); sociálnu inováciu; zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť; začlenenie a prístupnosť; kultúrne aktivity so sociálnym cieľom; kultúrny a kreatívny sektor, a to aj s medzikultúrnym dialógom a cieľmi v oblasti súdržnosti; integráciu zraniteľných osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín.

2.  Keď operácia financovania alebo investičná operácia navrhnutá investičnému výboru uvedenému v článku 19 patrí do viac ako jedného segmentu politiky, priradí sa do toho segmentu, do ktorého spadá jej hlavný cieľ alebo hlavný cieľ väčšiny jej čiastkových projektov, pokiaľ sa v investičných usmerneniach nestanovuje inak.

3.  Operácie financovania a investičné operácie v rámci ▌segmentov politiky uvedených v ▌odseku 1 sa v záujme minimalizácie škodlivých vplyvov na klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti preverujú podľa okolností z hľadiska odolnosti proti zmene klímy, životného prostredia a sociálnej udržateľnosti. Na tieto účely predkladatelia projektov žiadajúci o financovanie poskytujú náležité informácie na základe usmernení vypracovanými Komisiou vo forme delegovaných aktov a s ohľadom na kritériá stanovené [nariadením (EÚ) č. .../... o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií COM(2018)353] s cieľom určiť, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná. Z požiadaviek na preverovanie môžu byť v prípade potreby vyňaté projekty, ktoré nedosahujú určitý rozsah vymedzený v usmerneniach.

  Usmernenia Komisie umožňujú:

a)  pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť odolnosť proti prípadným nepriaznivým vplyvom zmeny klímy prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy a posúdenia rizík vrátane príslušných adaptačných opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, začleniť náklady na emisie skleníkových plynov a pozitívne účinky opatrení v oblasti zmierňovania zmeny klímy do analýzy nákladov a prínosov a zabezpečiť súlad s cieľmi a normami EÚ v oblasti životného prostredia;

b)  zohľadniť celkový vplyv projektov z hľadiska hlavných zložiek prírodného kapitálu týkajúcich sa vzduchu, vody, zeme a biodiverzity;

ba)  odhadnúť vplyv na zamestnanosť a tvorbu kvalitných pracovných miest;

c)   odhadnúť vplyv na sociálne začlenenie určitých oblastí alebo populácií.

4.  Implementujúci partneri na základe usmernení Komisie poskytujú informácie potrebné na to, aby bolo možné sledovať investície, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia, a v prípade potreby posúdia súlad operácií s nariadením (EÚ) č. .../... [o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií];

4a.  Segment politiky týkajúci sa MSP ponúka podporu aj prijímateľom, ktorým poskytli podporu rôzne záručné nástroje EÚ zlúčené do Programu InvestEU, a to najmä v rámci záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory z programu Kreatívna Európa.

5.  Implementujúci partneri musia zabezpečiť, aby:

a)   aspoň 65 % investícií v rámci segmentu politiky týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry významne prispievalo k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia v súlade s Parížskou dohodou;

b)  v oblasti dopravy aspoň 10 % investícií v rámci segmentu politiky týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry prispelo k splneniu cieľa EÚ odstrániť smrteľné dopravné nehody a vážne zranenia do roku 2050 a renovovať železničné a cestné mosty a tunely v záujme ich bezpečnosti.

c)  aspoň 35 % investícií v rámci segmentu politiky týkajúceho sa výskumu, inovácií a digitalizácie prispievalo k plneniu cieľov programu Európsky horizont;

d)  významný podiel záruky poskytnutej MSP a spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou v rámci segmentu politiky týkajúceho sa MSP podporoval inovačné MSP;

Komisia sa spolu s implementujúcimi partnermi usiluje o to, aby časť rozpočtovej záruky použitej pre segment politiky týkajúci sa udržateľných investícií bola rozdelená s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi opatreniami v rôznych oblastiach.

6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom vymedziť investičné usmernenia pre každý zo segmentov politiky.

6a.  Vždy, keď Komisia poskytne informácie týkajúce sa výkladu investičných usmernení, tieto informácie zároveň sprístupní implementujúcim partnerom, investičnému výboru a Poradenskému centru InvestEU.

Článok 7a

Doplnkovosť

Na účely tohto nariadenia je „doplnkovosť“ podpora, ktorú Fond InvestEU poskytuje operáciám, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie na úrovni Únie a/alebo úrovni členského štátu a ktoré by implementujúci partneri nemohli vykonať v období, počas ktorého sa môže využiť záruka EÚ, alebo by ich nemohli vykonať v rovnakom rozsahu bez podpory z Fondu InvestEU.

Článok 8

Zložky

1.  Každý zo segmentov politiky uvedených v článku 7 ods. 1 tvorí dve zložky, ktoré riešia ▌zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie takto:

a)  zložka v zodpovednosti EÚ rieši ktorúkoľvek z týchto situácií:

i)  zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie, ktoré sa týkajú priorít politiky Únie ▌;

ii)  zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie týkajúce sa celej Únie a/alebo členského štátu; alebo

iii)  nové alebo komplexné zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie s cieľom vyvíjať nové finančné riešenia a trhové štruktúry;

b)  zložka v zodpovednosti členských štátov rieši špecifické zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v jednom alebo vo viacerých členských štátoch v záujme plnenia cieľov prispievajúcich fondov v rámci zdieľaného riadenia.

2.  Zložky uvedené v odseku 1 sa v záujme podpory operácie financovania alebo investičnej operácie v prípade potreby navzájom dopĺňajú, a to aj tak, že sa podpora z oboch zložiek kombinuje.

Článok 9

Osobitné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na zložku v zodpovednosti členských štátov

1.  Sumy, ktoré členský štát alokoval podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia [[VN] číslo] alebo [článku 75 ods. 1] nariadenia [[o pláne SPP] číslo], sa použijú na tvorbu rezerv na tú časť záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, ktorou sa kryjú operácie financovania a investičné operácie v dotknutom členskom štáte.

1a.  Členské štáty môžu prispievať aj do zložky v zodpovednosti členských štátov vo forme záruk alebo hotovosti. Tieto príspevky je možné použiť na platby na uplatnenie záruky až po uskutočnení financovania na základe článku 4 ods. 1 prvého pododseku.

2.  Stanovenie uvedenej časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov podlieha uzavretiu dohody o príspevku medzi členským štátom a Komisiou.

Spoločnú dohodu o príspevku môžu s Komisiou uzavrieť dva alebo viaceré členské štáty.

Odchylne od [článku 211 ods. 1] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] sa miera tvorby rezerv na záruku EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov stanovuje na 40 % a v každej dohode o príspevku sa môže upraviť smerom nadol alebo nahor podľa toho, aké riziká sú spojené s finančnými produktmi, ktoré sa majú použiť.

3.  V dohode o príspevku sa uvádzajú aspoň tieto prvky:

a)  celková výška časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, ktorá sa týka daného členského štátu, jej miera tvorby rezerv, výška príspevku z fondov v rámci zdieľaného riadenia, fáza tvorby rezerv v súlade s ročným finančným plánom a výška vyplývajúceho podmieneného záväzku krytého nadväznou zárukou (back to back), ktorú poskytne dotknutý členský štát a/alebo implementujúci partneri či súkromní investori;

b)  stratégia zahŕňajúca finančné produkty a ich minimálny pákový efekt, geografické pokrytie, investičné obdobie a v náležitých prípadoch kategórie konečných prijímateľov a oprávnených sprostredkovateľov;

c)  ▌ implementujúci partner alebo partneri vybraní po dohode s členským štátom;

d)  možný príspevok na investičné platformy a Poradenské centrum InvestEU z fondov v rámci zdieľaného riadenia;

e)  povinnosti voči členskému štátu v oblasti podávania ročných správ vrátane správ v súlade s ukazovateľmi uvedenými v dohode o príspevku;

f)  ustanovenia o platbe časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov;

g)  prípadná kombinácia so zdrojmi v rámci zložky v zodpovednosti EÚ vrátane viacvrstvovej štruktúry v záujme lepšieho pokrytia rizík v súlade s článkom 8 ods. 2.

Príspevky z fondov v rámci zdieľaného riadenia sa môžu použiť podľa uváženia členských štátov po dohode s implementujúcimi partnermi na zabezpečenie tranží štruktúrovaných finančných nástrojov.

4.  Dohody o príspevku vykonáva Komisia prostredníctvom dohôd o zárukách podpísaných s implementujúcimi partnermi podľa článku 14.

Ak do deviatich mesiacov od podpisu dohody o príspevku nebude uzavretá dohoda o záruke alebo suma uvedená v dohode o príspevku nebude viazaná v plnej výške prostredníctvom jednej alebo viacerých dohôd o zárukách, dohoda o príspevku sa v prvom prípade vypovie alebo v druhom prípade príslušným spôsobom zmení a nepoužitá suma rezerv sa použije opätovne podľa [článku 10 ods. 5] nariadenia [[VN] číslo] a [článku 75 ods. 5] nariadenia [[o pláne SPP] číslo].

Ak sa dohoda o záruke nevykoná riadne v rámci obdobia stanoveného v [článku 10 ods. 6] nariadenia [[VN] číslo] alebo [článku 75 ods. 6] nariadenia [[o pláne SPP] číslo], dohoda o príspevku sa zmení a nepoužitá suma rezerv sa použije opätovne podľa [článku 10 ods. 6] nariadenia [[VN] číslo] a [článku 75 ods. 6] nariadenia [[o pláne SPP] číslo].

5.  Na tvorbu rezerv v prípade časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov stanovenej v dohode o príspevku sa vzťahujú tieto pravidlá:

a)  po fáze tvorby uvedenej v odseku 3 písm. a) tohto článku sa akýkoľvek prebytok rezerv, ktorý sa vypočíta porovnaním výšky rezerv požadovanej na základe miery tvorby rezerv a skutočných rezerv, použije opätovne podľa [článku 10 ods. 6] nariadenia [VN] a [článku 75 ods. 6] nariadenia [[o pláne SPP] číslo];

b)  odchylne od [článku 213 ods. 4] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] nesmie tvorba rezerv po fáze tvorby uvedenej v odseku 3 písm. a) tohto článku v období dostupnosti tejto časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov viesť k ročnému doplneniu rezerv;

c)  Komisia bezodkladne informuje členský štát, ak v dôsledku výziev na uplatnenie tejto časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov výška rezerv na túto časť záruky EÚ klesne pod 20 % sumy zodpovedajúcej počiatočnej miere tvorby rezerv;

d)   ▌

HLAVA III

Záruka EÚ

Článok 10

Záruka EÚ

1.  Záruka EÚ v rámci Fondu InvestEU sa implementujúcim partnerom poskytuje v súlade s [článkom 219 ods. 1] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] a riadi sa v súlade s [hlavou X] [nariadenia o rozpočtových pravidlách]. Záruka EÚ je neodvolateľná, bezpodmienečná a poskytovaná na prvé požiadanie oprávneným protistranám na operácie financovania a investičné operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a jej ohodnotenie bude viazané výlučne na charakteristiku a rizikový profil príslušných operácií, pričom sa zohľadní povaha základných operácií a dosiahnutie cieľov politiky, na ktoré sa zameriava, vrátane, ak je to riadne odôvodnené, možného uplatnenia osobitných výhodných podmienok a stimulov podľa potreby, a to najmä:

a) v situáciách, keď by napäté podmienky na finančnom trhu zabránili realizácii životaschopného projektu;

b) ak je to potrebné na uľahčenie vytvárania investičných platforiem alebo financovania projektov v sektoroch alebo oblastiach, v ktorých dochádza k významnému zlyhaniu trhu a/alebo suboptimálnej investičnej situácii;

Záruka EÚ okrem toho zabezpečí:

a) spoľahlivý mechanizmus jej rýchleho využívania;

b) trvanie zlučiteľné s konečnou splatnosťou poslednej pohľadávky konečného príjemcu;

c) primerané monitorovanie portfólia rizík a záruk;

d) spoľahlivý mechanizmus na odhadovanie očakávaných peňažných tokov v prípade, že sa využíva;

e) primeranú dokumentáciu týkajúcu sa rozhodnutí o riadení rizík;

f) primeranú flexibilitu, pokiaľ ide o spôsob, akým sa záruka používa, čo umožní implementujúcim partnerom získať priame výhody zo záruky v prípade, že/ak je to potrebné, najmä v prípade neexistencie ďalšej záručnej schémy;

g) splnenie všetkých dodatočných požiadaviek, ktoré požaduje príslušný orgán dohľadu, ak existujú, na to, aby sa považovali za účinné komplexné zmierňovanie rizika.

1a.  Záruka EÚ v rámci zložky v zodpovednosti EÚ sa pridelí implementujúcim partnerom. Aspoň 75 % záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti EÚ sa pridelí skupine EIB. Sumy presahujúce 75 % záruky EÚ sa môžu poskytnúť skupine EIB v prípade, že národné podporné banky alebo inštitúcie nemôžu v plnej miere využiť zvyšnú časť záruky. Podobne, sumy presahujúce 25 % záruky EÚ sa môžu poskytnúť iným implementujúcim partnerom v prípade, že skupina EIB nemôže v plnej miere využiť svoju časť záruky. Národné podporné banky alebo inštitúcie môžu v plnej miere využívať záruku EÚ aj v prípade, že sa rozhodnú k nej pristupovať prostredníctvom EIB alebo Európskeho investičného fondu.

2.  Záruku EÚ možno poskytnúť na operácie financovania a investičné operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, počas investičného obdobia končiaceho sa 31. decembra 2027. Zmluvy medzi implementujúcim partnerom a konečným prijímateľom alebo finančným sprostredkovateľom alebo iným subjektom uvedeným v článku 13 ods. 1 písm. a) sa musia podpísať do 31. decembra 2028.

Článok 11

Oprávnené operácie financovania a investičné operácie

1.  Z Fondu InvestEU sa podporujú len verejné a súkromné operácie financovania a investičné operácie, ktoré:

a)  spĺňajú podmienky stanovené v [článku 209 ods. 2 písm. a) až e)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] požiadavku doplnkovosti stanovenú v článku 7a tohto nariadenia, a ktoré v náležitých prípadoch maximalizujú súkromné investície v súlade s [článkom 209 ods. 2 písm. d)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách];

b)  prispievajú k plneniu cieľov politík Únie, dopĺňajú ich a sú s nimi v súlade a ktoré patria do rozsahu oblastí, v ktorých operácie financovania a investičné operácie možno realizovať v rámci príslušného segmentu v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu; a

c)  sú v súlade s investičnými usmerneniami.

2.  Okrem projektov v Únii sa z Fondu InvestEU môžu prostredníctvom operácií financovania a investičných operácií podporiť aj tieto projekty a operácie:

a)  ▌projekty medzi subjektmi, ktoré sa nachádzajú alebo sú usadené v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, pričom tieto projekty zasahujú do jednej alebo viacerých tretích krajín vrátane pristupujúcich krajín, kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín, krajín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti európskej susedskej politiky, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho združenia voľného obchodu alebo do zámorskej krajiny alebo územia, ako sa stanovuje v prílohe II k ZFEÚ, alebo do pridruženej tretej krajiny bez ohľadu na to, či v týchto tretích krajinách alebo zámorských krajinách alebo územiach existuje partner alebo nie;

b)  operácie financovania a investičné operácie v krajinách uvedených v článku 5, ktoré prispeli k špecifickému finančnému produktu.

3.  Z Fondu InvestEU sa môžu podporiť operácie financovania a investičné operácie, ktorými sa poskytuje financovanie prijímateľom, ktorí sú právnymi subjektmi usadenými v jednej z týchto krajín:

a)  členský štát alebo zámorská krajina alebo zámorské územie s ním spojené;

b)  tretia krajina alebo územie, ktoré sú pridružené k programu InvestEU v súlade s článkom 5;

c)  v náležitých prípadoch tretia krajina uvedená v odseku 2 písm. a);

d)  iné krajiny, ak je to potrebné na financovanie projektu v krajine alebo na území, ktoré sú uvedené v písmenách a) až c).

Článok 12

Výber implementujúcich partnerov

1.  Komisia v súlade s [článkom 154] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] vyberá implementujúcich partnerov alebo skupinu takýchto partnerov uvedenú v druhom pododseku tohto odseku spomedzi oprávnených protistrán.

V prípade zložky v zodpovednosti EÚ oprávnené protistrany musia prejaviť záujem a môžu pokrývať operácie financovania a investičné operácie v jednom alebo vo viacerých členských štátoch alebo regiónoch. Implementujúci partneri môžu operácie financovania a investičné operácie pokrývať v jednom alebo vo viacerých členských štátoch vytvorením skupiny. Implementujúci partneri, ktorých zmluvná zodpovednosť je obmedzená ich príslušnými vnútroštátnymi mandátmi, môžu tiež riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie za pomoci príslušných, miestne prispôsobených, porovnateľných nástrojov.

Na základe stupňa zrelosti projektu môže byť skupina implementujúcich partnerov vytvorená kedykoľvek a v rôznych zloženiach s cieľom účinne plniť požiadavky trhu.

V prípade zložky v zodpovednosti členských štátov môže dotknutý členský štát za implementujúcich partnerov navrhnúť jednu alebo viaceré oprávnené protistrany spomedzi tých, ktorí prejavili záujem podľa článku 9 ods. 3 písm. c).

Keď dotknutý členský štát implementujúceho partnera nenavrhne, Komisia ho v súlade s druhým pododsekom tohto odseku vyberie spomedzi tých implementujúcich partnerov, ktorí dokážu pokryť operácie financovania a investičné operácie v dotknutých geografických oblastiach.

2.  Pri výbere implementujúcich partnerov Komisia zabezpečuje, aby portfólio finančných produktov v rámci Fondu InvestEU:

a)  maximalizovalo pokrytie cieľov stanovených v článku 3;

b)  maximalizovalo vplyv záruky EÚ prostredníctvom vlastných zdrojov viazaných implementujúcim partnerom;

c)  v náležitých prípadoch maximalizovalo súkromné investície;

d)  dosahovalo geografickú diverzifikáciu a umožňovalo financovanie menších projektov;

e)  poskytovalo dostatočnú diverzifikáciu rizík;

f)  podporovalo inovačné finančné riešenia a riešenia rizík v záujme odstránenia zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných situácií;

fa)  dosahovalo doplnkovosť.

3.  Pri výbere implementujúcich partnerov Komisia zohľadňuje aj:

a)  možné náklady a platby do rozpočtu Únie;

b)  schopnosť implementujúceho partnera dôkladne plniť požiadavky podľa [článku 155 ods. 2 a ods. 3] [nariadenia o rozpočtových pravidlách], pokiaľ ide o vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, daňové podvody, daňové úniky, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a nespolupracujúce jurisdikcie.

ba)  schopnosť implementujúceho partnera hodnotiť operácie financovania a investičné operácie v súlade s medzinárodnými uznanými normami v oblasti sociálneho ratingu s osobitným dôrazom na sociálny a environmentálny vplyv;

bb)  schopnosť implementujúceho partnera predložiť verejné údaje o transparentnosti a zaistiť transparentnosť a zverejnenie informácií týkajúcich sa každej operácie financovania a investičnej operácie;

bc)  v prípade potreby schopnosť implementujúceho partnera spravovať finančné nástroje pri zohľadnení minulých skúseností s finančnými nástrojmi a riadiacimi orgánmi uvedenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046(26)1a.

4.  Národné podporné banky alebo inštitúcie môžu byť vybrané za implementujúcich partnerov za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v tomto článku a v článku 14 ods. 1 druhom pododseku.

Článok 13

Oprávnené druhy financovania

1.  Záruka EÚ sa môže použiť na krytie rizík v prípade nasledujúcich druhov financovania, ktoré poskytujú implementujúci partneri:

a)  úvery, záruky, protizáruky, nástroje kapitálového trhu, akákoľvek iná forma financovania alebo zvýšenia kreditnej kvality vrátane podriadeného dlhu alebo kapitálové či kvázikapitálové účasti, poskytované priamo alebo nepriamo konečným prijímateľom prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, fondov, investičných platforiem alebo iných nástrojov;

b)  financovanie alebo záruky, ktoré poskytuje implementujúci partner inej finančnej inštitúcii, čím jej umožní začať vykonávať činnosti financovania uvedené v písmene a).

Aby financovanie uvedené v prvom pododseku písm. a) a b) tohto odseku bolo kryté zárukou EÚ, poskytuje sa, nadobúda alebo vydáva v prospech operácií financovania alebo investičných operácií uvedených v článku 11 ods. 1, ak implementujúci partner poskytol financovanie v súlade s dohodou o financovaní alebo transakciou, ktorú implementujúci partner podpísal alebo uzavrel po podpise dohody o záruke medzi Komisiou a implementujúcim partnerom a ktorej platnosť ešte neuplynula alebo ktorá nebola zrušená.

2.  Operácie financovania a investičné operácie prostredníctvom fondov alebo iných sprostredkovaných štruktúr sú kryté zárukou EÚ v súlade s ustanoveniami, ktoré sa majú vymedziť v investičných usmerneniach, a to dokonca aj v prípade, že takáto štruktúra investuje menšinu investovaných súm mimo Únie a v krajinách uvedených v článku 11 ods. 2 alebo do iných aktív, než sú aktíva oprávnené podľa tohto nariadenia.

Článok 14:

Dohody o zárukách

1.  Komisia s každým implementujúcim partnerom uzavrie dohodu o záruke, ktorou sa poskytne záruka EÚ až do výšky stanovenej Komisiou v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

Komisia v prípade implementujúcich partnerov zlúčených do skupiny uvedenej v článku 12 ods. 1 druhom pododseku uzavrie jednu dohodu o záruke s každým implementujúcim partnerom v skupine alebo s jedným implementujúcim partnerom v mene skupiny.

2.  Dohody o zárukách musia obsahovať najmä ustanovenia, pokiaľ ide o:

a)  výšku a podmienky finančného príspevku, ktorý má poskytnúť implementujúci partner;

b)  podmienky financovania alebo záruk, ktoré má implementujúci partner poskytnúť inému právnemu subjektu zúčastnenému na implementácii, kedykoľvek sa vyskytne takýto prípad;

c)  v súlade s článkom 16 podrobné pravidlá poskytovania záruky EÚ vrátane krytia portfólií špecifických druhov nástrojov a príslušné udalosti, ktoré môžu viesť k výzvam na uplatnenie záruky EÚ;

d)  odmeňovanie v prípade podstupovania rizík, ktoré sa má rozdeliť primerane podľa toho, do akej miery Únia a implementujúci partner podstupujú riziká;

e)  podmienky platby;

f)  záväzok implementujúceho partnera akceptovať rozhodnutia Komisie a investičného výboru, pokiaľ ide o používanie záruky EÚ v prospech navrhovanej operácie financovania alebo investičnej operácie, bez toho, aby bolo dotknuté rozhodovanie implementujúceho partnera v súvislosti s navrhovanou operáciou bez záruky EÚ;

g)  ustanovenia a postupy týkajúce sa vymáhania pohľadávok, ktoré sa má zveriť implementujúcemu partnerovi;

h)  podávanie finančných a prevádzkových správ o operáciách, na ktoré sa vzťahuje záruka EÚ, a monitorovanie týchto operácií;

i)  kľúčové ukazovatele výkonnosti, najmä pokiaľ ide o používanie záruky EÚ, plnenie cieľov a kritérií stanovených v článkoch 3, 7 a 11, ako aj mobilizáciu súkromného kapitálu;

j)  v náležitých prípadoch ustanovenia a postupy týkajúce sa operácií kombinovaného financovania;

k)  iné relevantné ustanovenia v súlade s požiadavkami [hlavy X] [nariadenia o rozpočtových pravidlách].

3.  V dohode o záruke sa takisto stanovuje, že odmena pripadajúca Únii z operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa má poskytnúť po odpočítaní platieb splatných v dôsledku výziev na uplatnenie záruky EÚ.

4.  V dohode o záruke sa navyše stanovuje, že akákoľvek suma splatná v prospech implementujúceho partnera súvisiaca so zárukou EÚ sa odpočíta od celkovej výšky odmeny, príjmov a vrátených platieb, ktoré má implementujúci partner splatiť Únii z operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Ak táto suma nepostačuje na krytie sumy splatnej v prospech implementujúceho partnera v súlade s článkom 15 ods. 3, zostatková suma sa bude čerpať z rezerv na záruku EÚ.

5.  Ak sa dohoda o záruke uzavrie v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, môže sa v nej stanoviť, že zástupcovia dotknutých členských štátov alebo regiónov sa budú zúčastňovať na monitorovaní vykonávania dohody o záruke.

Článok 15

Požiadavky na používanie záruky EÚ

1.  Poskytnutie záruky EÚ je podmienené nadobudnutím platnosti dohody o záruke uzavretej s príslušným implementujúcim partnerom.

2.  Operácie financovania a investičné operácie sú kryté zárukou EÚ, len ak spĺňajú kritériá stanovené v tomto nariadení a príslušných investičných usmerneniach a ak investičný výbor dospel k záveru, že spĺňajú požiadavky na to, aby mohli využívať záruku EÚ. Za zabezpečenie súladu operácií financovania a investičných operácií s týmto nariadením a príslušnými investičnými usmerneniami nesú zodpovednosť implementujúci partneri.

3.  Komisia implementujúcemu partnerovi neuhrádza žiadne administratívne výdavky ani poplatky spojené s implementáciou operácií financovania a investičných operácií v rámci záruky EÚ okrem prípadu, keď povaha cieľov politiky, ktoré sa majú splniť prostredníctvom implementovaného finančného produktu, umožňuje implementujúcemu partnerovi preukázať potrebu urobiť výnimku. Krytie takýchto nákladov sa stanovuje v dohode o záruke a musí byť v súlade s [článkom 209 ods. 2 písm. g)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách].

4.  Okrem toho môže implementujúci partner použiť záruku EÚ na pokrytie príslušného podielu nákladov na vymáhanie pohľadávok, okrem prípadu, keď sa tieto náklady odpočítajú v súlade s článkom 14 ods. 4 od výnosov z vymožených pohľadávok.

Článok 16

Rozpočet a výška záruky EÚ

1.  Odmeňovanie v prípade podstupovania rizík sa rozdeľuje medzi Úniu a implementujúceho partnera primerane podľa toho, do akej miery podstupujú riziká v súvislosti s portfóliom operácií financovania a investičných operácií alebo v náležitých prípadoch individuálnych operácií a súvisí výlučne s charakteristikami a rizikovým profilom príslušných operácií. Implementujúci partner má na vlastné riziko primeranú expozíciu voči operáciám financovania a investičným operáciám, na ktoré sa poskytuje záruka EÚ, okrem výnimočného prípadu, keď ciele politiky, ktoré sa majú splniť prostredníctvom implementovaného finančného produktu, sú takej povahy, že implementujúci partner nie je odôvodnene schopný prispieť k znášaniu súvisiaceho rizika.

2.  Zo záruky EÚ sa kryje:

a)  v prípade dlhových produktov uvedených v článku 13 ods. 1 písm. a):

i)  istina, celý úrok a všetky sumy splatné v prospech implementujúceho partnera, ktoré však v súlade s podmienkami operácií financovania dostane až vtedy, keď nastane platobná neschopnosť; v prípade podriadeného dlhu sa za platobnú neschopnosť považuje odklad, zníženie alebo požadované opustenie;

ii)  straty vyplývajúce z reštrukturalizácie;

iii)  straty vyplývajúce z výkyvov mien iných ako euro na trhoch s obmedzenými možnosťami dlhodobého hedžingu;

b)  v prípade kapitálových a kvázi kapitálových investícií uvedených v článku 13 ods. 1 písm. a) investované sumy a s nimi spojené náklady na financovanie a straty vyplývajúce z výkyvov mien iných ako euro;

c)  v prípade financovania alebo záruk, ktoré poskytuje implementujúci partner inému právnemu subjektu a ktoré sú uvedené v článku 13 ods. 1 písm. b), zaplatené sumy a s nimi spojené náklady na financovanie.

3.  Keď Únia v dôsledku výzvy na uplatnenie záruky EÚ zaplatí implementujúcemu partnerovi platbu, implementujúci partner ju prevezme do svojich práv súvisiacich s jeho operáciami financovania alebo investičnými operáciami krytými zárukou EÚ, pokiaľ takéto práva aj naďalej existujú.

Pokiaľ ide o prevzaté sumy, implementujúci partner vymáha pohľadávky v mene Únie a vymožené sumy preplatí Únii.

HLAVA IV

SPRÁVA A RIADENIE

Článok 16a

Riadiaca rada

1.   Fond InvestEU riadi riadiaca rada, ktorá na účely použitia záruky EÚ v súlade so všeobecnými cieľmi stanovenými v článku 3 rozhoduje o:

a)  strategickej orientácii Fondu InvestEU;

b)  operačných politikách a postupoch potrebných na fungovanie Fondu InvestEU;

c)  pravidlách uplatniteľných na operácie s investičnými platformami.

2.   Riadiaca rada:

a)  pozostáva zo šiestich členov, pričom:

i)  troch členov vymenúva Komisia;

ii)  jedného člena vymenúva skupina EIB;

iii)   jedného člena vymenúva poradná rada spomedzi zástupcov implementujúcich partnerov; tento člen nesmie byť zástupcom EIB;

iv)  jedného experta vymenúva Európsky parlament. Tento expert nevyžaduje ani neprijíma pokyny od inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie, vlády akéhokoľvek členského štátu ani žiadnych iných verejných alebo súkromných subjektov a koná úplne nezávisle. Expert vykonáva svoje povinnosti nestranne a v záujme Fondu InvestEU;

b)  si spomedzi svojich troch členov vymenovaných Komisiou volí predsedu na funkčné obdobie troch rokov, ktoré možno raz obnoviť;

c)  prerokúva a maximálne zohľadňuje stanoviská všetkých svojich členov. Ak členovia nie sú schopní zhodnúť sa na spoločnej pozícii, riadiaca rada prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov. V zápisnici zo schôdzí riadiacej rady sa uvedie podrobnejší opis pozícií všetkých jej členov.

3.   Riadiaca rada navrhne Komisii zmenu rozdelenia súm uvedených v prílohe I.

4.  Riadiaca rada pravidelne uskutočňuje konzultáciu s relevantnými zainteresovanými stranami, najmä spoluinvestormi, verejnými orgánmi, expertmi, vzdelávacími inštitúciami, inštitúciami odbornej prípravy a výskumnými inštitúciami, filantropickými organizáciami, relevantnými sociálnymi partnermi a zástupcami občianskej spoločnosti, o orientácii a vykonávaní investičnej politiky uskutočňovanej podľa tohto nariadenia.

5.  Podrobná zápisnica zo schôdzí riadiacej rady sa zverejňuje čo najskôr po schválení riadiacou radou.

Článok 17

Poradný výbor

1.  Komisii a riadiacej rade radí poradný výbor.

1a.  Poradný výbor sa snaží zabezpečiť vyvážené zastúpenie mužov a žien a pozostáva z:

a)  jedného zástupcu každého implementujúceho partnera;

b)  jedného zástupcu každého členského štátu;

c)  jedného zástupcu skupiny EIB;

d)  jedného zástupcu Komisie;

e)  jedného experta pre každý segment politiky vymenúvaného Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

f)  jedného experta, ktorého vymenúva Výbor regiónov

2.   ▌

3.   ▌

4.  Zasadnutiu poradného výboru ▌predsedá zástupca Komisie. Zástupca skupiny EIB je podpredsedom.

Poradný výbor zasadá pravidelne a aspoň dvakrát ročne na žiadosť predsedu. ▌

Podrobná zápisnica zo schôdzí poradného výboru sa zverejňuje čo najskôr po schválení poradným výborom.

Komisia stanovuje prevádzkové pravidlá a postupy a riadi sekretariát poradného výboru.

5.  Poradný výbor:

a)  poskytuje poradenstvo pri koncipovaní finančných produktov, ktoré sa majú implementovať podľa tohto nariadenia;

b)  poskytuje poradenstvo Komisii a riadiacej rade, pokiaľ ide o zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie a trhové podmienky;

c)  informuje členské štáty o implementácii Fondu InvestEU v každom segmente;

d)  vymieňa si názory s členskými štátmi v súvislosti s vývojom na trhu, ako aj najlepšie postupy.

Článok 17a

Metodika posudzovania rizika

Komisia je v súlade s článkom 26 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením metodiky posudzovania rizika. Takáto metodika posudzovania rizika sa vypracúva v úzkej spolupráci so skupinou EIB a ostatnými implementujúcimi partnermi a zahŕňa:

a)  klasifikáciu ratingu rizika s cieľom zabezpečiť konzistentné a štandardné zaobchádzanie so všetkými operáciami bez ohľadu na sprostredkovateľskú inštitúciu;

b)  metodiku na posúdenie hodnoty vystavenej riziku a pravdepodobnosti platobnej neschopnosti na základe jasných štatistických metód vrátane kritérií environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (kritériá ESG);

c)  metódu na posúdenie expozície v stave platobnej neschopnosti a straty v prípade platobnej neschopnosti pri zohľadnení hodnoty financovania, projektového rizika, podmienok splácania, kolaterálu a iných príslušných ukazovateľov.

Článok 17b

Hodnotiaca tabuľka

1.  Každý implementujúci partner používa hodnotiacu tabuľku ukazovateľov (ďalej len „hodnotiaca tabuľka“) na hodnotenie kvality a spoľahlivosti investícií, ktoré môžu byť podporené zárukou EÚ. Hodnotiaca tabuľka zabezpečí nezávislé, transparentné a harmonizované posúdenie potenciálneho a skutočného využitia záruky EÚ.

2.   Každý implementujúci partner vyplní hodnotiacu tabuľku vzhľadom na ním navrhované operácie financovania a investičné operácie. V prípade, že investičnú operáciu navrhne viacero implementujúcich partnerov, hodnotiacu tabuľku vyplnia rôzni zúčastnení implementujúci partneri spoločne.

3.  Hodnotiaca tabuľka obsahuje najmä posúdenie:

a)  rizikového profilu navrhovaných operácií financovania a investičných operácií vyplývajúceho z uplatňovania metodiky posudzovania rizika uvedenej v článku 17a;

b)  prínosov pre konečných prijímateľov;

c)  súladu so záväzkami Únie v oblasti cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, s Parížskou dohodou o zmene klímy, s Európskym pilierom sociálnych práv a s Chartou základných práv;

d)  dodržiavania kritérií oprávnenosti;

e)  kvality a prínosu investičnej operácie k udržateľnému rastu a zamestnanosti;

f)  prínosu investičnej operácie k uskutočňovaniu cieľov Programu InvestEU;

g)  technického a finančného príspevku k projektu.

h)  toho, či navrhovaná operácia rieši identifikované zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné operácie.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví podrobné pravidlá týkajúce sa hodnotiacej tabuľky, ktorými sa majú riadiť implementujúci partneri.

5.  Komisia môže v prípade potreby poskytnúť pomoc implementujúcim partnerom pri uplatňovaní metodiky posudzovania rizika a pri zostavovaní hodnotiacej tabuľky. Zabezpečí riadne uplatňovanie metodiky bodovania a to, aby boli hodnotiace tabuľky predkladané investičnému výboru vysokokvalitné.

Článok 18

Článok 19

Investičný výbor

1.  Zriaďuje sa úplne nezávislý investičný výbor. Tento výbor:

a)  skúma návrhy operácií financovania a investičných operácií, ktoré implementujúci partneri predložili s cieľom kryť tieto operácie zo záruky EÚ, ktoré prešli kontrolou súladu s právom Únie a s politikami vykonávanými Komisiou;

b)  overuje ich súlad s týmto nariadením a príslušnými investičnými usmerneniami, pričom osobitnú pozornosť venuje požiadavke doplnkovosti uvedenej v článku 7a tohto nariadenia a v prípade potreby požiadavke na prilákanie súkromných investícií uvedenej v [článku 209 ods. 2 písm. d)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách], a a

c)  overuje, či operácie financovania a investičné operácie, na ktoré by sa poskytla záruka EÚ, spĺňajú všetky príslušné požiadavky.

2.  Investičný výbor zasadá v štyroch rôznych zloženiach, ktoré zodpovedajú segmentom politiky uvedeným v článku 7 ods. 1.

Investičný výbor sa v každom zložení skladá zo šiestich platených externých expertov. Výber expertov sa uskutočňuje v súlade s [článkom 237] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] a Komisia ich vymenúva na dobu určitú, ktorá môže trvať až štyri roky. Možno ju predĺžiť, ale celkovo nesmie presiahnuť sedem rokov. Riadiaca rada sa môže rozhodnúť predĺžiť funkčné obdobie etablovaného člena investičného výboru bez toho, aby využila postup stanovený v tomto odseku.

Experti musia mať bohaté relevantné trhové skúsenosti so štruktúrovaním a s financovaním projektov alebo financovaním MSP alebo veľkých spoločností.

Investičný výbor v príslušnom zložení musí mať rozsiahle znalosti o sektoroch spadajúcich do segmentov politiky uvedených v článku 7 ods. 1, ako aj o geografických trhoch v Únii a celkovo musí mať aj vyvážené zastúpenie žien a mužov.

Štyria členovia sú stálymi členmi investičného výboru vo všetkých štyroch zloženiach. Okrem toho v každom zo štyroch zložení musia byť dvaja experti so skúsenosťami s investíciami v sektoroch spadajúcich do daného segmentu politiky. Aspoň jeden zo stálych členov musí byť expertom na udržateľné investície. Členov investičného výboru priraďuje k jeho príslušnému zloženiu alebo zloženiam riadiaca rada. Predsedu si investičný výbor zvolí z radov svojich stálych členov.

Komisia prijíma rokovací poriadok investičného výboru a zabezpečuje sídlo jeho sekretariátu. Sekretariát taktiež podporuje riadiacu radu.

3.  Keď sa členovia investičného výboru zúčastňujú na jeho činnostiach, svoje povinnosti musia vykonávať nestranne a vo výhradnom záujme Fondu InvestEU. Nesmú vyžadovať ani prijímať pokyny od implementujúcich partnerov, inštitúcií Únie, členských štátov ani od žiadneho verejnoprávneho alebo súkromnoprávneho subjektu.

Životopisy a vyhlásenia o záujmoch každého člena investičného výboru sa zverejňujú a neustále aktualizujú. Každý člen investičného výboru bezodkladne oznamuje Komisii a riadiacej rade všetky informácie potrebné na priebežné overovanie, či nedochádza ku konfliktu záujmov.

Riadiaca rada môže člena z funkcie odvolať, ak tento nedodržiava požiadavky stanovené v tomto odseku alebo z iných riadne odôvodnených príčin.

4.   Investičný výbor pri konaní v súlade s týmto článkom podporuje sekretariát, ktorému sídlo poskytuje Komisia a ktorý sa zodpovedá predsedovi investičného výboru. Sekretariát kontroluje úplnosť dokumentácie, ktorú poskytli implementujúci partneri, zahŕňajúcej štandardizovaný formulár žiadosti, hodnotiacu tabuľku a akýkoľvek iný dokument, ktorý investičný výbor považuje za relevantný. Investičný výbor si môže od implementujúceho partnera vyžiadať ozrejmenie na svojej schôdzi alebo tým, že požiada o predloženie dodatočných informácií na ďalšej schôdzi. Posúdenie projektu, ktoré vykonal implementujúci partner, nie je pre investičný výbor na účely operácie financovania alebo investičnej operácie, ktoré sú kryté zárukou EÚ, záväzné.

Investičný výbor pri posudzovaní a overovaní návrhov používa hodnotiacu tabuľku s ukazovateľmi uvedenými v článku 17b.

5.  Závery investičného výboru sa prijímajú jednoduchou väčšinou všetkých členov, keď takáto jednoduchá väčšina zahŕňa aspoň jedného z odborníkov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu investičného výboru.

Závery investičného výboru, v ktorých sa schvaľuje možnosť využiť záruku EÚ na operáciu financovania alebo investičnú operáciu, musia byť prístupné verejnosti a musia obsahovať zdôvodnenie schválenia. Odkazuje sa v nich aj na komplexné posúdenie vychádzajúce z hodnotiacej tabuľky. V prípade potreby investičný výbor zahrnie do zoznamu záverov, ktorými sa schvaľuje podpora záruky EÚ, informácie o operáciách, najmä ich opis, totožnosť predkladateľov projektov alebo finančných sprostredkovateľov a ciele projektu. Nesmú sa pri tom zverejniť citlivé obchodné informácie. V prípade citlivých obchodných rozhodnutí investičný výbor zverejní tieto rozhodnutia a informácie o predkladateľoch projektov alebo finančných sprostredkovateľoch k dátumu ukončenia príslušného financovania alebo k akémukoľvek skoršiemu dátumu, keď zanikne citlivosť obchodných údajov.

Hodnotiaca tabuľka sa zverejňuje pred podpisom operácie financovania alebo investičnej operácie alebo čiastkového projektu ▌. Nesmú sa pri tom zverejniť citlivé obchodné informácie ani osobné údaje, ktoré sa nemajú zverejňovať podľa pravidiel Únie v oblasti ochrany osobných údajov.

Investičný výbor dvakrát ročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade zoznam všetkých záverov, ako aj hodnotiace tabuľky týkajúce sa všetkých týchto rozhodnutí. Pri predkladaní uvedených dokumentov musia byť splnené prísne požiadavky na zachovávanie dôvernosti.

Závery investičného výboru, ktorými sa zamieta používanie záruky EÚ, sa včas sprístupnia príslušnému implementujúcemu partnerovi.

6.  Keď má investičný výbor schváliť použitie záruky EÚ na operáciu financovania alebo investičnú operáciu, ktorá predstavuje nástroj (facility), program alebo štruktúru, ktoré sa skladajú z čiastkových projektov, uvedené schválenie sa vzťahuje na všetky čiastkové projekty, okrem prípadu, keď sa investičný výbor v riadne odôvodnených prípadoch rozhodne uplatniť svoje právo schváliť ich samostatne.

6a.  Investičný výbor môže, ak to považuje za potrebné, predložiť Komisii návrhy na zmeny investičných usmernení.

HLAVA V

Poradenské centrum InvestEU

Článok 20

Poradenské centrum InvestEU

1.  Poradenské centrum InvestEU poskytuje poradenskú podporu pri identifikácii, príprave, vypracúvaní, štruktúrovaní, obstarávaní a implementácii investičných projektov alebo posilňuje schopnosť predkladateľov projektov a finančných sprostredkovateľov implementovať operácie financovania a investičné operácie. Podpora sa môže týkať ktorejkoľvek fázy životného cyklu projektu alebo prípadne financovania subjektu, ktorému sa poskytuje podpora.

Komisia podpisuje dohody so skupinou EIB a ostatnými implementujúcimi partnermi s cieľom určiť ich ako partnerov poradenského centra a poveriť ich poskytovaním poradenskej podpory, ako sa uvádza v predchádzajúcom pododseku, a služieb uvedených v odseku 2. Komisia zriadi jednotné prístupové miesto k poradenskému centru InvestEU a pridelí žiadosti zodpovedajúcemu partnerovi poradenského centra. Komisia, skupina EIB a ostatní implementujúci partneri úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť efektívnosť, synergie a účinné geografické pokrytie podpory v celej Únii, a to pri zohľadnení existujúcich štruktúr a práce.

Poradenské centrum InvestEU je k dispozícii ako zložka v rámci každého segmentu politiky uvedeného v článku 7 ods. 1, pričom pokrýva všetky sektory v rámci daného segmentu. Okrem toho sú k dispozícii aj medzisektorové poradenské služby a služby v oblasti budovania kapacít.

2.  Poradenské centrum InvestEU poskytuje najmä tieto služby:

a)  v prípade centrálne riadených programov Únie predstavuje jednotné kontaktné miesto, ktoré orgánom a predkladateľom projektov poskytuje pomoc pri vypracúvaní projektov;

aa)  poskytovanie všetkých dostupných dodatočných informácií o investičných usmerneniach a o interpretácii týchto usmernení orgánom a predkladateľom projektov.

b)  v náležitých prípadoch pomáha predkladateľom projektov pri vypracúvaní ich projektov, aby spĺňali ciele a kritériá oprávnenosti stanovené v článkoch 3, 7 a 11, a v prípade projektov malého rozsahu uľahčuje ich združovanie; poskytnutie takejto pomoci však nemá vplyv na závery investičného výboru, pokiaľ ide o možnosť využiť záruku EÚ na takéto projekty;

ba)  využíva potenciál na prilákanie a financovanie malých projektov, a to aj prostredníctvom investičných platforiem;

c)  poskytuje podporné činnosti a mobilizuje miestne poznatky s cieľom uľahčiť využívanie podpory z Fondu InvestEU v celej Únii a podľa možnosti aktívne prispieva k plneniu cieľa sektorovej a geografickej diverzifikácie Fondu InvestEU tým, že podporuje implementujúcich partnerov pri koncipovaní a vypracúvaní potenciálnych operácií financovania a investičných operácií;

d)  uľahčuje vytváranie platforiem pre spoluprácu na účely partnerskej výmeny a zdieľania údajov, know-how a najlepších postupov s cieľom podporiť budovanie databázy projektov a vývoj sektorov vrátane pomoci pri podpore spolupráce medzi filantropickými organizáciami na jednej strane a na strane druhej inými potenciálnymi investormi a realizátormi projektov, najmä v súvislosti so segmentom politiky týkajúcom sa sociálnych investícií a zručností;

e)  poskytuje proaktívnu poradenskú podporu v prípade potreby prostredníctvom miestnej prítomnosti pri vytváraní investičných platforiem, a to najmä cezhraničných a makroregionálnych investičných platforiem, ako aj investičných platforiem spájajúcich malé a stredné projekty v jednom alebo viacerých členských štátoch podľa témy alebo podľa regiónu;

ea)  uľahčuje a podporuje využívanie kombinovaného financovania s grantmi alebo finančnými nástrojmi financovanými z rozpočtu Únie alebo z iných zdrojov v záujme posilnenia synergií a komplementárnosti medzi nástrojmi Únie a v záujme maximalizácie pákového efektu a vplyvu programu InvestEU;

f)  poskytuje podporné činnosti zamerané na budovanie kapacít, vďaka ktorému sa majú rozvíjať organizačné schopnosti, zručnosti a procesy a posilniť ochota organizácií investovať, aby predkladatelia projektov a orgány mohli budovať databázy investičných projektov, vyvíjať finančné nástroje a investičné platformy a riadiť projekty a aby finanční sprostredkovatelia mohli implementovať operácie financovania a investičné operácie v prospech subjektov, ktoré v snahe získať prístup k financiám čelia ťažkostiam, pričom tieto podporné činnosti zahŕňajú podporu zameranú na rozvíjanie schopnosti posudzovať riziká alebo sektorových poznatkov, s osobitným dôrazom na kultúrne a kreatívne sektory.

fa)  poskytuje proaktívnu poradenskú podporu začínajúcim podnikom, najmä ak sa snažia chrániť svoje investície do výskumu a inovácií získavaním titulov duševného vlastníctva, ako sú napríklad patenty.

3.  Poradenské centrum InvestEU je k dispozícii pre verejných a súkromných predkladateľov projektov vrátane národných podporných bánk, investičných platforiem, MSP a startupov, pre verejné orgány a pre finančných a iných sprostredkovateľov.

4.  Za služby uvedené v odseku 2 možno účtovať poplatky, aby sa pokryla časť nákladov na ich poskytovanie, a to s výnimkou služieb poskytovaných verejným predkladateľom projektov a neziskovým inštitúciám, ktoré sú bezplatné. Poplatky účtované MSP za služby uvedené v odseku 2 sú obmedzené na maximálne jednu tretinu nákladov na ich poskytovanie.

5.  V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 a uľahčenia poskytovania poradenskej podpory sa Poradenské centrum InvestEU opiera o odborné znalosti Komisie, skupiny EIBostatných iimplementujúcich partnerov.

6.  Poradenské centrum InvestEU má miestne zastúpenie tam, kde je to potrebné. Zriaďuje sa najmä v tých členských štátoch alebo regiónoch, ktoré pri vypracúvaní projektov v rámci Fondu InvestEU čelia ťažkostiam. Poradenské centrum InvestEU pomáha pri prenose poznatkov na regionálnu a miestnu úroveň s cieľom budovať regionálne a miestne kapacity a odborné znalosti na účely poskytovania podpory uvedenej v odseku 1 a realizovať a podporovať malé projekty.

6a.  V záujme poskytnutia poradenskej podpory uvedenej v odseku 1 a uľahčenia poskytovania tejto poradenskej podpory na miestnej úrovni spolupracuje Poradenské centrum InvestEU s národnými podpornými bankami a inštitúciami a profituje z ich odborných znalostí. Spolupráca medzi Poradenským centrom InvestEU na jednej strane a národnou podpornou bankou alebo inštitúciou na strane druhej môže mať podobu zmluvného partnerstva. Poradenské centrum InvestEU sa usiluje uzavrieť v každom členskom štáte aspoň jednu dohodu o spolupráci s národnou podpornou bankou alebo inštitúciou. V členských štátoch, v ktorých národné podporné banky ani inštitúcie neexistujú, poskytuje Poradenské centrum InvestEU v prípade potreby a na žiadosť dotknutého členského štátu aktívnu poradenskú podporu v súvislosti s ich zriadením.

7.  Implementujúci partneri predkladateľom projektov (hlavne projektov menšieho rozsahu), ktorí žiadajú o financovanie, navrhujú, aby v súvislosti so svojimi projektmi požiadali Poradenské centrum InvestEU o podporu, aby tak v náležitých prípadoch zlepšili ich prípravu a aby umožnili posúdenie prípadného zoskupenia projektov.

Implementujúci partneri predkladateľov projektov v náležitých prípadoch informujú aj o tom, či ich projekty možno uviesť na Portáli InvestEU uvedenom v článku 21.

HLAVA VI

Článok 21

Portál InvestEU

1.  Portál InvestEU vytvára Komisia. Tento portál musí mať podobu ľahko dostupnej a používateľsky ústretovej databázy projektov, ktorá poskytuje relevantné informácie o každom projekte.

2.  Portál InvestEU pre predkladateľov projektov predstavuje prostriedok na zviditeľnenie ich projektov, na ktoré sa snažia získať financovanie, a na následné poskytovanie informácií o týchto projektoch investorom. Uvedenie projektov na Portáli InvestEU nemá vplyv na rozhodnutia o výbere finálnych projektov, ktoré získajú podporu podľa tohto nariadenia alebo akéhokoľvek iného nástroja Únie alebo ktoré získajú verejné financovanie.

3.  Na portáli sa uvádzajú len projekty, ktoré sú zlučiteľné s právom a politikami Únie.

4.  Projekty, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 3, postúpi Komisia príslušným implementujúcim partnerom a prípadne Poradenskému centru InvestEU.

5.  Implementujúci partneri preskúmajú projekty, ktoré patria do ich geografického rozsahu a do rozsahu ich činnosti.

HLAVA VII

Zodpovednosť, monitorovanie a podávanie správ, hodnotenie a kontrola

Článok 21a

Zodpovednosť

1.   Na žiadosť Európskeho parlamentu alebo Rady podáva predseda riadiacej rady správu o výsledkoch Fondu InvestEU žiadajúcej inštitúcii, a to aj formou účasti na vypočutí v Európskom parlamente.

2.   Na otázky, ktoré Fondu InvestEU adresuje Európsky parlament alebo Rada, odpovedá predseda riadiacej rady ústne alebo písomne, a to vždy v lehote piatich týždňov odo dňa doručenia otázky.

3.   Na žiadosť Európskeho parlamentu alebo Rady Komisia predkladá správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

Článok 22

Monitorovanie a podávanie správ

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri implementácii Programu InvestEU smerom k dosahovaniu všeobecných a špecifických cieľov stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

2.  V záujme zaistenia účinného posudzovania pokroku pri implementácii Programu InvestEU smerom k dosahovaniu jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom zmeniť prílohu III k tomuto nariadeniu na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, a s cieľom doplniť toto nariadenie o ustanovenia, pokiaľ ide o zriadenie rámca pre monitorovanie a hodnotenie.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečuje, aby sa údaje na monitorovanie implementácie a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa implementujúcim partnerom a prípadne iným príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

4.  Komisia podáva správy o implementácii Programu InvestEU v súlade s [článkami 241 a 250] [nariadenia o rozpočtových pravidlách]. Aby si Komisia mohla plniť svoje povinnosti v oblasti podávania správ, skupina EIB a implementujúci partneri jej na tieto účely poskytujú raz za rok potrebné informácie vrátane informácií o fungovaní záruky.

5.  Okrem toho každý implementujúci partner predkladá Európskemu parlamentu a Komisii raz za šesť mesiacov správu o operáciách financovania a investičných operáciách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré sa v správe rozčlenia na zložku v zodpovednosti EÚ a prípadne zložku v zodpovednosti členských štátov podľa jednotlivých členských štátov. Správa musí zahŕňať posúdenie súladu s požiadavkami na používanie záruky EÚ a posúdenie plnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu. Správa musí zahŕňať aj prevádzkové, štatistické, finančné a účtovné údaje, a to v čo najväčšom rozsahu pri súčasnej ochrane dôvernosti súkromných a citlivých obchodných informácií, o každej operácii financovania a investičnej operácii, ako aj takéto údaje na úrovni zložky, segmentu politiky a Fondu InvestEU. Jedna z týchto správ musí obsahovať informácie, ktoré implementujúci partneri poskytujú v súlade s [článkom 155 ods. 1 písm. a)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách]. Komisia spracuje a vyhodnotí správy implementujúcich partnerov a predloží súhrn vo forme verejných výročných správ, v ktorých poskytne informácie o úrovni vykonávania programu v porovnaní s jeho cieľmi a ukazovateľmi výkonnosti, a uvedie riziká a príležitosti týkajúce sa operácií financovania a investičných operácií podporených v rámci Programu InvestEU.

Článok 23

Hodnotenie

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

2.  Priebežné hodnotenie Programu InvestEU, najmä pokiaľ ide o používanie záruky EÚ, vykoná Komisia do 30. septembra 2024.

3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však dva roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie Programu InvestEU, najmä pokiaľ ide o používanie záruky EÚ.

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

5.  Implementujúci partneri prispievajú k hodnoteniam Komisie uvedeným v odsekoch 1 a 2 a na ich účely poskytujú potrebné informácie.

6.  V súlade s [článkom 211 ods. 1] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] Komisia raz za tri roky zahrnie do výročnej správy uvedenej v [článku 250] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] preskúmanie primeranosti miery tvorby rezerv stanovenej v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia vzhľadom na skutočný rizikový profil operácií financovania a investičných operácií krytých zárukou EÚ. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom upraviť na základe uvedeného preskúmania mieru tvorby rezerv stanovenú v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia až do výšky 15 %.

Článok 24

Audity

Audity týkajúce sa použitia financovania z prostriedkov Únie vykonávané Európskym dvorom audítorov spoločne s auditmi vykonávanými osobami alebo subjektmi vrátane tých, ktoré neboli poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa [článku 127] [nariadenia o rozpočtových pravidlách].

Článok 25

Ochrana finančných záujmov Únie

Keď sa na Programe InvestEU zúčastňuje tretia krajina na základe rozhodnutia prijatého podľa medzinárodnej dohody alebo na základe akéhokoľvek iného právneho nástroja, tretia krajina udeľuje nevyhnutné práva a prístup potrebné pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európsky dvor audítorov, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci. V prípade úradu OLAF takéto práva zahŕňajú právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Článok 26

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku. Delegované akty, ktoré sa týkajú aktivít vykonávaných implementujúcimi partnermi alebo s ich zapojením, sa pripravujú v úzkom dialógu s týmito implementujúcimi partnermi.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2, článku 7 ods. 3 a 6, článku 17a, článku 17b, článku 22 ods. 2 a článku 23 ods. 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred skončením uvedeného päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2, článku 7 ods. 3 a ods. 6, článku 17a, článku 17b, článku 22 ods. 2 a článku 23 ods. 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2, článku 7 ods. 3 a ods. 6, článku 17a, článku 17b, článku 22 ods. 2 a článku 23 ods. 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

KAPITOLA VIII

Transparentnosť a viditeľnosť

Článok 27

Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

1.  Implementujúci partneri priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti tým, že sa sústredia aj na sociálne a environmentálne vplyvy.

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s Programom InvestEU a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na Program InvestEU zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

KAPITOLA IX

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 28

Prechodné ustanovenia

1.  Na tvorbu rezerv na záruku EÚ podľa tohto nariadenia možno použiť príjmy, vrátené platby a vymožené sumy z finančných nástrojov zriadených v rámci programov uvedených v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2.  Na tvorbu rezerv na záruku EÚ podľa tohto nariadenia možno použiť príjmy, vrátené platby a vymožené sumy zo záruky EÚ zriadenej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017, ak sa nepoužijú na účely uvedené v článkoch 4, 9 a 12 nariadenia (EÚ) 2015/1017.

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli,

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

PRÍLOHA I

Sumy na špecifický cieľ

▌Rozdelenie sumy uvedené v článku 4 ods. 2 na operácie financovania a investičné operácie je takéto:

a)  ▌11 500 000 000 EUR na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a);

b)  ▌11 2500 000 000 EUR na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b);

c)  ▌12 500 000 000 EUR na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c);

d)  ▌5 567 500 000 EUR na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d).

PRÍLOHA II

Oblasti oprávnené na operácie financovania a investičné operácie

Operácie financovania a investičné operácie môžu patriť do jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

1.  Rozvoj sektora energetiky v súlade s prioritami energetickej únie vrátane bezpečnosti dodávok energie a v súlade s záväzkami prijatými v rámci Agendy 2030 a Parížskej dohody, najmä prostredníctvom:

a)  rozširovania výroby, urýchľovania zavádzania, dodávok alebo realizácie riešení týkajúcich sa čistej energie a energie z obnoviteľných zdrojov;

b)  energetickej efektívnosti, energetickej transformácie a úspor energie (so zameraním na znižovanie dopytu prostredníctvom riadenia spotreby na strane dopytu a renovácie budov);

c)  rozvoja, zavádzania inteligentných riešení a modernizácie infraštruktúry pre energiu z udržateľných zdrojov (technológie na úrovni prenosu, distribúcie a uskladňovania energie, inteligentné siete); a zvyšovania úrovne elektrického prepojenia medzi členskými štátmi;

d)  výroby a dodávok udržateľných syntetických palív z obnoviteľných a uhlíkovo neutrálnych zdrojov a alternatívnych palív vrátane pre všetky druhy dopravy v súlade s ustanoveniami uvedenými v [smernici 2009/28/ES o obnoviteľných zdrojoch energie];

e)  infraštruktúry na zachytávanie a ukladanie uhlíka v priemyselných procesoch, bioelektrárňach a výrobných zariadeniach na účely energetickej transformácie.

2.  Rozvoj udržateľnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry a riešení mobility, ako aj zariadení a inovačných technológií v súlade s prioritami Únie v oblasti dopravy a so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody, najmä prostredníctvom:

a)  projektov na podporu rozvoja infraštruktúry TEN-T vrátane mestských uzlov, námorných a vnútrozemských prístavov, letísk, multimodálnych terminálov a ich prepojenia na hlavné siete, ako aj telematických aplikácií stanovených v nariadení EÚ (č.) 1315/2013;

aa)  projektov v oblasti infraštruktúry TEN-T, ktoré umožňujú využívanie aspoň dvoch rôznych druhov dopravy, najmä terminálov multimodálnej nákladnej prepravy a uzlov osobnej dopravy;

b)  projektov inteligentnej a udržateľnej mestskej mobility vrátane vnútrozemských vodných ciest a leteckej dopravy (so zameraním na nízkoemisné mestské druhy dopravy, nediskriminačnú dostupnosť, znečistenie ovzdušia a hluk, spotrebu energie a vyššiu bezpečnosť, a to aj pre cyklistov a chodcov);

c)  podpory obnovy a dodatočného vybavenia dopravných mobilných zariadení s cieľom zaviesť riešenia nízkoemisnej mobility vrátane využívania alternatívnych palív a syntetických palív z obnoviteľných/uhlíkovo neutrálnych zdrojov vo vozidlách všetkých druhov dopravy;

d)  železničnej infraštruktúry, iných železničných projektov, infraštruktúry vnútrozemských vodných ciest a námorných prístavov a morských diaľnic;

e)  infraštruktúry pre alternatívne palivá pre všetky druhy dopravy vrátane infraštruktúry pre elektrické nabíjanie;

ea)  projektov inteligentnej a udržateľnej mobility so zameraním na

i)  bezpečnosti cestnej premávky (vrátane zvýšenia bezpečnosti vodičov a cestujúcich a zníženia počtu smrteľných nehôd a osôb, ktoré utrpeli vážne zranenia),

ii)  dostupnosti (aj vo vidieckych oblastiach),

iii)  znižovania emisií,

iv)  rozvoja a zavádzania nových dopravných technológií a služieb, najmä zo strany malých a stredných podnikov a vo vzťahu k prepojeným a autonómnym druhom dopravy a systému integrovaných cestovných lístkov;

eb)  projektov na zachovanie alebo modernizáciu existujúcej dopravnej infraštruktúry vrátane diaľnic v rámci TEN-T, ak je to potrebné na modernizáciu, zachovanie alebo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, rozvoj služieb IDS alebo zaistenie celistvosti infraštruktúry a štandardov, najmä bezpečných parkovísk a zariadení, alternatívnych čerpacích staníc a elektrických nabíjacích systémov;

ec)  cestnej infraštruktúry pre dopravu v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu, menej rozvinutých regiónoch alebo v cezhraničných projektoch v oblasti dopravy;

3.  Životné prostredie a zdroje, najmä prostredníctvom:

a)  vody vrátane dodávky a sanitácie, ako aj pobrežnej infraštruktúry a inej ekologickej infraštruktúry súvisiacej s vodou;

b)  infraštruktúry odpadového hospodárstva;

c)  projektov a podnikov v oblastiach riadenia environmentálnych zdrojov a udržateľných technológií;

d)  posilnenia a obnovy ekosystémov a ich služieb;

e)  udržateľného rozvoja a obnovy miest, vidieka a pobreží;

f)  opatrení v oblasti zmeny klímy vrátane znižovania rizika prírodného nebezpečenstva a katastrof, adaptácie na zmenu klímy a jej zmiernenia;

g)  projektov a podnikov, ktoré zavádzajú obehové hospodárstvo integráciou hľadísk efektívneho využívania zdrojov do výroby a životného cyklu výrobkov, a to vrátane udržateľnej dodávky prvotných a druhotných surovín;

h)  dekarbonizácie a zásadného znižovania emisií energeticky náročných priemyselných odvetví vrátane rozsiahleho predvádzania inovačných nízkoemisných technológií a ich zavádzania;

ha)  projektov na podporu udržateľného kultúrneho dedičstva, najmä stratégií a nástrojov na ochranu európskeho kultúrneho dedičstva, či už hmotného, alebo nehmotného.

4.  Rozvoj infraštruktúry pre digitálnu pripojiteľnosť, najmä prostredníctvom projektov podporujúcich zavádzanie vysokokapacitných digitálnych sietí, pripojenie 5G a zlepšovanie digitálnej pripojiteľnosti a prístupu, najmä do vidieckych oblastí a okrajových regiónov.

5.  Výskum, vývoj a inovácie, najmä prostredníctvom:

a)  podpory výskumnej infraštruktúry a výskumu, ako aj inovačných projektov vo všetkých tematických oblastiach, vymedzených v rámci cieľov Európskeho horizontu a prispievajúcich k ich plneniu;

b)  firemných projektov vrátane odbornej prípravy a podpory vzniku klastrov a podnikových sietí;

c)  demonštračných projektov a programov, ako aj zavádzania súvisiacej infraštruktúry, technológií a procesov;

d)  projektov spolupráce v oblasti výskumu a inovácií medzi akademickou obcou, výskumnými a inovačnými organizáciami a priemyselnými odvetviami; verejno-súkromných partnerstiev a organizácií občianskej spoločnosti;

e)  transferu znalostí a technológií;

f)  nových účinných a prístupných zdravotníckych výrobkov vrátane liekov, zdravotníckych a diagnostických pomôcok a liekov na inovatívnu liečbu, nových antimikrobiálnych látok a inovačných vývojových postupov bez použitia testovania na zvieratách.

6.  Rozvoj, zavádzanie a posilňovanie digitálnych technológií a služieb, najmä prostredníctvom:

a)  umelej inteligencie v súlade s programom Digitálna Európa, najmä pokiaľ ide o etiku;

aa)  kvantovej technológie;

b)  infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a ochrany sietí;

c)  internetu vecí;

d)  technológie blockchainu a iných technológií distribuovanej databázy transakcií;

e)  pokročilých digitálnych zručností;

f)  iných pokročilých digitálnych technológií a služieb prispievajúcich k digitalizácii priemyslu Únie a integrácii digitálnych technológií, služieb a zručností do odvetvia dopravy v Únii;

fa)  robotiky a automatizácie.

7.  Poskytovanie finančnej podpory subjektom, ktoré zamestnávajú maximálne 3 000 zamestnancov. Segment MSP sa zameriava len na MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a sociálne podniky, ktoré sú MSP, najmä prostredníctvom:

a)  poskytovania prevádzkového kapitálu a investícií, najmä pokiaľ ide o opatrenia, ktoré rozvíjajú podnikateľskú kultúru a prostredie a podporujú tvorbu a rast mikropodnikov a malých a stredných podnikov;

b)  poskytovania rizikového financovania od počiatočnej fázy po fázu expanzie s cieľom zabezpečiť vedúcu technologickú pozíciu v inovačných a udržateľných sektoroch vrátane posilnenia ich digitalizačnej a inovačnej kapacity a zabezpečiť ich globálnu konkurencieschopnosť.

8.  Kultúrny a kreatívny priemysel; médiá, audiovizuálne odvetvie a žurnalistika, a to okrem iného najmä prostredníctvom:

a)   nových technológií, napríklad asistenčných technológií uplatňovaných na kultúrne a kreatívne statky a služby;

b)   používania digitálnych technológií na zachovanie a obnovu európskeho kultúrneho dedičstva, či už hmotného alebo nehmotného;

c)   kultúrnych a kreatívnych odvetví a sektorov, napríklad rozšírenej reality/virtuálnej reality, zážitkových prostredí, ľudských počítačových rozhraní, infraštruktúr internetového protokolu a cloudu, 5G sietí, nových médií;

d)   technologickej správy práv duševného vlastníctva.

9.  Odvetvie cestovného ruchu.

10.  Udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov, akvakultúra a ďalšie prvky širšieho udržateľného biohospodárstva.

11.  Sociálne investície vrátane tých, ktoré podporujú implementáciu európskeho piliera sociálnych práv, najmä prostredníctvom:

a)  etického a udržateľného financovania,mikrofinancovania, financovania sociálnych podnikov a sociálneho hospodárstva;

b)  dopytu po zručnostiach a ich ponuky;

c)  vzdelávania, odbornej prípravy a súvisiacich služieb;

d)  sociálnej infraštruktúry, najmä:

i)  vzdelávania a odbornej prípravy vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, vzdelávacích zariadení, študentských ubytovní a digitálneho vybavenia;

ii)  sociálneho bývania;

iii)  zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane kliník, nemocníc, primárnej starostlivosti, domácej a komunitnej starostlivosti;

e)  sociálnej inovácie vrátane inovačných sociálnych riešení a systémov zameraných na podporu sociálnych vplyvov a výsledkov v oblastiach uvedených v tomto písmene;

f)  kultúrnych aktivít so sociálnym cieľom;

fa)  opatrení na podporu rodovej rovnosti a aktívnej účasti žien;

g)  integrácie zraniteľných osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín;

h)  inovačných riešení v zdravotníckej oblasti vrátane elektronického zdravotníctva, služieb v zdravotníckej oblasti a nových modelov starostlivosti;

i)  začlenenia a prístupu osôb so zdravotným postihnutím.

12.   ▌

13.  Oblasť kozmického priestoru, najmä prostredníctvom rozvoja kozmického sektoru v súlade s cieľmi stratégie v oblasti kozmického priestoru s cieľom:

a)  maximalizovať prínosy pre spoločnosť a hospodárstvo Únie;

b)  podporovať konkurencieschopnosť kozmických systémov a technológií s osobitným zameraním na nezávislosť dodávateľských reťazcov;

c)  podporovať podnikanie v oblasti kozmického priestoru vrátane rozvoja v neskorších fázach;

d)  podporovať autonómiu Únie, pokiaľ ide o bezpečný a chránený prístup ku kozmickému priestoru vrátane hľadísk dvojakého použitia.

PRÍLOHA III

KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONU

1. Objem financovania z Fondu InvestEU (rozdelený podľa bodov a podbodov oblastí oprávnených na operácie financovania a investičné operácie, ako je stanovené v prílohe II)

1.1 Množstvo podpísaných operácií

1.2 Zmobilizované investície

1.3 Objem zmobilizovaných súkromných financií

1.4 Dosiahnutý pákový a multiplikačný efekt

1.4a Synergie s inými programami Únie

2. Geografické pokrytie financovania z Fondu InvestEU (rozdelené podľa bodov a podbodov oblastí oprávnených na operácie financovania a investičné operácie, ako je stanovené v prílohe II)

2.1 Počet krajín, na ktoré sa vzťahujú projekty

2.1a Počet regiónov, na ktoré sa vzťahujú projekty

2.1b Počet a objem operácií v jednotlivých členských štátoch a regiónoch

3. Vplyv financovania z InvestEU

3.1 Množstvo vytvorených alebo podporených pracovných miest

3.2 Investície podporujúce ciele v oblasti energetiky a klímy, a v relevantných prípadoch podrobne opísané podľa segmentu politiky a kategórie, ako aj podľa úrovne relevantnosti z hľadiska klímy;

3.3 Investície podporujúce digitalizáciu

3.3a  Investície podporujúce sociálne ciele

4. Udržateľná infraštruktúra

4.1 Energetika: Dodatočný inštalovaný výkon na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (MW) podľa zdroja

4.2 Energetika: Počet domácností, počet verejných a obchodných priestorov so zlepšenou klasifikáciou spotreby energie vrátane stupňa zlepšenia, pokiaľ ide o klasifikáciu alebo rovnocenné údaje, alebo počet domácnosti renovovaných, aby spĺňali normy pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie alebo pasívne domy

4.3 Digitalizácia: Počet dodatočných domácností, komerčne využívaných a/alebo verejných budov s prístupom k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou aspoň 100 Mbps, ktorú možno zvýšiť až na rýchlosť v gigabitoch, alebo počet vytvorených Wi-Fi hotspotov

4.4 Doprava: Zmobilizované investície do TEN-T, z ktorých: ▌

– do základnej siete a súhrnnej siete v častiach komponentov vymedzených v prílohe k [nariadenie č. XXX, vložte odkaz na nový Nástroj na prepojenie Európy];

– do multimodálnej infraštruktúry;

– do inovatívnych riešení, ktoré prispievajú k vyváženej kombinácii druhov dopravy, a to aj v prípade vnútrozemskej vodnej cesty a leteckej dopravy;

– do niekoľkých vytvorených bodov infraštruktúry pre alternatívne palivá

4.5 Životné prostredie: Investície prispievajúce k implementácii plánov a programov, ktoré sa požadujú v environmentálnom acquis Únie v súvislosti s kvalitou ovzdušia, vodou, odpadmi a prírodou

4.5a Počet vytvorených bodov infraštruktúry pre alternatívne palivá

4.6 Znižovanie emisií: množstvo znížených emisií CO2

5. Výskum, inovácia a digitalizácia

5.1 Príspevok k cieľu, ktorým je investovať 3 % HDP Únie do výskumu, vývoja a inovácie počas celého programu

5.2 Počet podporených podnikov, ktoré vykonávajú projekty v oblasti výskumu a inovácie počas celého programu

5.2a Počet projektov, ktoré predtým získali podporu prostredníctvom programu Európsky horizont a/alebo programu Digitálna Európa

6. MSP

6.1 Počet podporených podnikov podľa veľkosti (mikro, malé a stredné podniky a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou)

6.2 Počet podporených podnikov podľa fázy (počiatočná fáza, fáza rastu/expanzie), najmä inovačných MSP

6.3 Počet podporených podnikov podľa odvetví:

7. Sociálne investície a zručnosti

7.1 Sociálna infraštruktúra: Kapacita a dosah podporenej sociálnej infraštruktúry podľa sektora: bývanie, vzdelávanie, zdravotníctvo, iné

7.2 Mikrofinancie a financie v prospech sociálnych podnikov:  Počet podporených sociálnych podnikov

7.2a  Mikrofinancie a financie v prospech sociálnych podnikov: Počet vytvorených sociálnych podnikov

7.2b  Mikrofinancie a financie v prospech sociálnych podnikov: Počet podporených sociálnych podnikov podľa fázy (počiatočná fáza, fáza rastu/expanzie)

7.5 Zručnosti: Počet jednotlivcov, ktorí získavajú alebo si nechávajú uznávať nové zručnosti: formálne, neformálne a informálne vzdelávanie a odborná príprava

PRÍLOHA IV

Program InvestEU – predchádzajúce nástroje

A. kapitálové nástroje:

•  Európsky nástroj na financovanie technológií (ETF98): rozhodnutie Rady 98/347/ES z 19. mája 1998 o opatreniach finančnej pomoci pre inovačné malé a stredné podniky (MSP), ktoré vytvárajú pracovné miesta – iniciatíva pre rast a zamestnanosť (Ú. v. ES L 155, 29.5.1998, s. 43).

•  TTP: Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma doplnkové financovanie týkajúce sa financovania akcií v rámci činnosti s názvom „Vnútorný trh s tovarom a odvetvové politiky“ Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel na rok 2007 a ktorým sa prijíma rámcové rozhodnutie týkajúce sa financovania prípravnej akcie s názvom „EÚ preberajúca úlohu v globalizovanom svete“ a štyroch pilotných projektov s názvami „Erasmus pre mladých podnikateľov“, „Opatrenia na podporu spolupráce a partnerstiev medzi mikropodnikmi a MSP“, „Transfer technológií“ a „Európske vysokokvalitné destinácie“ Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel na rok 2007 [C(2007) 531].

•  Európsky nástroj na financovanie technológií (ETF01): rozhodnutie Rady 2000/819/ES z 20. decembra 2000 o viacročnom programe pre podniky a súkromné podnikanie a konkrétne pre malé a stredné podniky (SMEs) (2001 – 2005) (Ú. v. ES L 333, 29.12.2000, s. 84).

•  Globálny nástroj na financovanie infraštruktúry: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15).

•  Nástroj na prepájanie Európy (NPE): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129), zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície (Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).

•  Kapitálový nástroj pre rast v rámci programu COSME: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33).

•  Kapitálový nástroj InnovFin:

–  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104),

–  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81),

–  rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

•  Segment týkajúci sa investícií do budovania kapacít v rámci programu EaSI: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ a ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238).

B. Záručné nástroje:

•  Záručný fond pre MSP '98 (SMEG98): rozhodnutie Rady 98/347/ES z 19. mája 1998 o opatreniach finančnej pomoci pre inovačné malé a stredné podniky (MSP), ktoré vytvárajú pracovné miesta – iniciatíva pre rast a zamestnanosť (Ú. v. ES L 155, 29.5.1998, s. 43).

•  Záručný fond pre MSP '01 (SMEG01): rozhodnutie Rady 2000/819/ES z 20. decembra 2000 o viacročnom programe pre podniky a súkromné podnikanie a konkrétne pre malé a stredné podniky (SMEs) (2001 – 2005) (Ú. v. ES L 333, 29.12.2000, s. 84).

•  Záručný fond pre MSP '07 (SMEG07): rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15).

•  Európsky nástroj mikrofinancovania Progress – Záruka (EPMF-G): rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 283/2010/EÚ z 25. marca 2010, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 87, 7.4.2010, s. 1).

•  Nástroj na zdieľanie rizika:

–  rozhodnutie Európskeho parlamentu Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013), Vyhlásenia Komisie (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1),

–  rozhodnutie Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86),

–  Rozhodnutie Rady 2006/974/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Kapacity, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 299).

•  Záruka EaSI: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ a ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238).

•  Nástroj na poskytovanie záruk za úvery v rámci programu COSME (COSME LGF): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33).

•  Dlhový nástroj InnovFin:

–  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81),

–  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104),

–  rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

•  Záručný mechanizmus pre kultúrny a kreatívny priemysel (CCS GF): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a zrušujú rozhodnutia č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 221).

•  Nástroj záruk za študentské pôžičky (SLFG): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

•  Súkromné financovanie energetickej efektívnosti (PF4EE): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

C. Nástroje s rozdelením rizika:

•  Finančný nástroj s rozdelením rizika (RSFF): rozhodnutie Európskeho parlamentu Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013), Vyhlásenie Komisie (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).

•  InnovFin:

–  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81),

–  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

•  Dlhový nástroj v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF DI): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

•  Nástroj na financovanie prírodného kapitálu (NCFF): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

D. Účelové investičné nástroje:

•  Európsky nástroj mikrofinancovania Progress – Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 283/2010/EÚ z 25. marca 2010, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 87, 7.4.2010, s. 1).

•  Fond Marguerite:

–  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 z 20. júna 2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí (Ú. v. EÚ L 162, 22.6.2007, s. 1),

–  rozhodnutie Komisie z 25. februára 2010 o účasti Európskej únie na Európskom fonde 2020 pre energetiku, zmenu klímy a infraštruktúru (fond Marguerite) (C(2010)941).

•  Európsky fond pre energetickú efektívnosť (EEEF): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 663/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 346, 30.12.2010, s. 5).

(1)

  Ú. v. EÚ C …

(2)

  Ú. v. EÚ C …

(3)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(4)

  Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

(5)

  Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

(6)

  COM(2018)97 final.

(7)

1a   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(8)

  COM(2018) 353.

(9)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1).

(10)

  COM(2017) 206.

(11)

  COM(2017) 250.

(12)

  Uverejnená ako diskusný dokument o Európskom hospodárstve (European Economy Discussion Paper) č. 074 v januári 2018.

(13)

  

(14)

  Odkaz sa bude aktualizovať: Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. Dohoda je k dispozícii na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC

(15)

1a   Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1).

(16)

1b   Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6).

(17)

  Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

(18)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(19)

  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(20)

  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292,15.11.1996, s. 2).

(21)

  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry, Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

(22)

   Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

(23)

  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(24)

  

(25)

  

(26)

1a   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (9.11.2018)

pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Seán Kelly(*)

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

S cieľom zabezpečiť, aby Parlament viedol rokovania o balíku VFR, sa stanovil ambiciózny termín pre správy a stanoviská, aby sa na jeseň mohli začať parlamentné rozpravy. To znamená, že na konzultácie s kolegami a zainteresovanými stranami počas procesu vypracúvania sa ponechalo menej času než zvyčajne. Z tohto dôvodu by sa táto správa mala chápať ako počiatočný návrh, ktorý sa v nasledujúcich týždňoch doplní, keď bude viac času na to, aby všetci reagovali na návrh Komisie o Programe InvestEU.

V prvom rade je tento návrh vítaný. Hoci boli EFSI a ostatné programy v posledných rokoch mimoriadne úspešné v znižovaní rizika a mobilizácii potrebných investícií do hospodárstva EÚ, a to najmä preto, že členské štáty sa zotavili z hospodárskeho poklesu pred desiatimi rokmi, stále na trhu existujú problémy, ktoré zabránili investíciám v istých oblastiach, a napriek nedávnemu výraznému pokroku sú miery investícií stále nižšie ako v roku 2009. Deje sa to v čase, kedy sa objavujú výrazné hrozby pre hospodárstvo EÚ. Rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie už spôsobilo obrovskú neistotu pre mnohé podniky EÚ, najmä tie, ktoré sú závislé od pravidelného obchodu s britským trhom. Mnohé z nich musia denne prekročiť hranicu so Spojeným kráľovstvom, aby mohli vykonávať svoje obchodné činnosti. Zároveň stále viac zahľadené do seba a protekcionistické Spojené štáty predstavujú významnú hrozbu pre mnohé spoločnosti EÚ, a to najmä z dôvodu ciel, ktoré na tovary ako hliník a oceľ uvalil prezident Spojených štátov. Výrazné zvýšenie úrovne investícií v EÚ s cieľom umožniť našim podnikom, aby sa čo najlepšie vyrovnali s potenciálnymi dôsledkami, bude dôležité a v tomto ohľade môže mať InvestEU veľký vplyv.

Pokiaľ ide o samotný návrh, prechod na jediný mechanizmus na podporu investícií na vnútornú činnosť na obdobie 2021 – 2027 je vítaným krokom, ktorý môže priniesť značné zjednodušenie finančných nástrojov EÚ. Zjednodušenie je kľúčovým slovom a bude dôležité zaistiť, aby to tak naozaj bolo. Program InvestEU nesmie ďalej komplikovať ani vytvárať problémy pre predkladateľov projektu a investorov a je potrebné, aby skutočne priniesol zjednodušenie.

InvestEU nadväzuje na úspech EFSI, ktorý vznikol po finančnej kríze a stal sa východiskom pre investície do oblastí našej ekonomiky, ktoré to najviac potrebujú. Od jeho vzniku až po dokončenie bolo cieľom mobilizovať investície v hodnote 315 miliárd EUR. Čoskoro sa očakáva dosiahnutie tohto cieľa, predovšetkým prostredníctvom súkromného kapitálu. Takmer tretina týchto peňazí (28 %) bola využitá na financovanie MSP v Európe a približne 22 % bolo pridelených na činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Ďalších 22 % išlo na projekty súvisiace s energetikou. Bude dôležité, aby InvestEU prebral a udržal úspešné prvky EFSI a aby v prípade potreby umožnil flexibilitu pre rôzne typy nástrojov. Zhrnutie pod jednu strechu by nemalo nevyhnutne znamenať, že jeden prístup je vhodný pre všetkých – bude dôležité nájsť správny prístup, predovšetkým v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a financovania malých a stredných podnikov, ktorý by mal vychádzať zo získaných skúseností prostredníctvom nástrojov ako COSME a InnovFin.

Niektoré zmeny návrhu Komisie sú predložené, aby to bolo možné zohľadniť. Pokiaľ ide o doplnkovosť, EFSI sa zameral na rizikovejšie projekty, ktoré by inak nezískali investície. Bude dôležité zabezpečiť, aby Program InvestEU priniesol doplnkovosť aj v tomto zmysle, a to s určitou pružnosťou potrebnou pre prvok „vysokého rizika“ vzhľadom na rozdielny rozsah pôsobnosti InvestEU. Spravodajca preto dopĺňa článok o doplnkovosti.

Okrem toho sa zavádza riadiaci výbor, ktorý sa približuje riadiacim štruktúram zavedeným pre EFSI. Zavedenie riadiaceho výboru má zabezpečiť správnu rovnováhu medzi skúsenosťami v oblasti politiky a bankovníctva pri riadení programu a poskytne zastúpenie Komisii, EIB, ostatným implementujúcim partnerom a expertovi menovanému Európskym parlamentom. Strategickému rozhodovaniu InvestEU to tak prinesie viac rovnováhy, než sa stanovuje v návrhu Komisie.

Nakoniec by bola vítaná jasnejšia úloha pre skupinu EIB, čo prináša úspech v prípade EFSI. EIB je banka založená na zmluve, má značné skúsenosti s vykonávaním finančných nástrojov a je jedinou finančnou inštitúciou, ktorá pokrýva všetky členské štáty a politiky EÚ. V dôsledku potreby ďalších malých projektov je tiež užitočné pridať možnosť pre iných implementujúcich partnerov, napríklad národné podporné banky.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Objem investičných činností v oblasti infraštruktúry v Únii klesol z 2,2 % HDP EÚ v roku 2009 na 1,8 % v roku 2016 a v porovnaní s objemom investícií v období pred globálnou finančnou krízou bol tak o 20 % nižší. Hoci tak v Únii možno pozorovať zlepšenie pomeru investícií k HDP, stále nezodpovedá očakávaniam v období silného oživenia a nepostačuje na kompenzáciu dlhého obdobia nedostatočných investícií. Čo je však dôležitejšie, súčasný objem investícií a investičné prognózy neuspokojujú štrukturálne investičné potreby Únie, ktorá čelí technologickým zmenám a globálnej konkurencieschopnosti, okrem iného aj pokiaľ ide o inovácie, zručnosti, infraštruktúru a malé a stredné podniky (MSP), ani potrebu riešiť kľúčové spoločenské výzvy, akou je napríklad udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. S cieľom riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie je preto neustále potrebné poskytovať podporu, aby sa znížil nedostatok investícií v cielených sektoroch v záujme dosahovania cieľov politík Únie.

(1) Objem investičných činností v oblasti infraštruktúry v Únii klesol z 2,2 % HDP EÚ v roku 2009 na 1,8 % v roku 2016 a v porovnaní s objemom investícií v období pred globálnou finančnou krízou bol tak o 20 % nižší. Hoci tak v Únii možno pozorovať zlepšenie pomeru investícií k HDP, stále nezodpovedá očakávaniam v období silného oživenia a nepostačuje na kompenzáciu dlhého obdobia nedostatočných investícií a rast je naďalej nerovnomerne rozdelený medzi členské štáty. Čo je však dôležitejšie, súčasný objem investícií a investičné prognózy neuspokojujú štrukturálne investičné potreby z hľadiska udržania dlhodobého rastu Únie, ktorá čelí technologickým zmenám a globálnej konkurencieschopnosti, okrem iného aj pokiaľ ide o inovácie, výskum, zručnosti, infraštruktúru a malé a stredné podniky (MSP), začínajúce podniky, ani potrebu riešiť kľúčové spoločenské výzvy, akou je napríklad udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. S cieľom riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie je preto neustále potrebné poskytovať podporu, aby sa znížil nedostatok investícií v cielených sektoroch v záujme dosahovania cieľov politík Únie. V tejto súvislosti je dôležité, aby Program InvestEU aj naďalej podporoval projekty, ktoré je inak ťažké financovať a ktoré prinášajú európskym občanom dlhodobé hospodárske, environmentálne a spoločenské prínosy.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V hodnoteniach sa zdôraznilo, že rôznorodosť finančných nástrojov použitých vo viacročnom finančnom rámci v období 2014 – 2020 viedla k určitej duplicite. Ťažkosti spôsobila aj sprostredkovateľom a konečným prijímateľom, ktorí museli čeliť rôznym pravidlám v oblasti oprávnenosti a podávania správ. Absencia zlučiteľných pravidiel takisto zabránila možnosti kombinovať viaceré fondy Únie, hoci takáto možnosť by bola bývala prospešná na podporu projektov, ktoré potrebovali rôzne druhy financovania. V záujme efektívnejšie fungujúcej podpory v prospech konečných prijímateľov, ktorá sa dosiahne integráciou a zjednodušením ponúk financovania v rámci jedinej schémy rozpočtovej záruky, čím sa posilní vplyv zásahu Únie a zároveň sa znížia náklady pre rozpočet Únie, by sa mal preto vytvoriť jediný fond, Fond InvestEU.

(2)  V hodnoteniach sa zdôraznilo, že rôznorodosť finančných nástrojov použitých vo viacročnom finančnom rámci v období 2014 – 2020 viedla k určitej duplicite a nejasným postupom zlúčenia európskych štrukturálnych a investičných fondov s trhovými nástrojmi, ktoré vyvinula Únia. Ťažkosti spôsobila aj sprostredkovateľom a konečným prijímateľom, ktorí museli čeliť rôznym pravidlám v oblasti oprávnenosti a podávania správ. Absencia zlučiteľných pravidiel takisto zabránila možnosti kombinovať viaceré fondy Únie, hoci takáto možnosť by bola bývala prospešná na podporu projektov, ktoré potrebovali rôzne druhy financovania. V záujme doplnkovosti, efektívnejšie fungujúcej podpory v prospech konečných prijímateľov, ktorá sa dosiahne integráciou a zjednodušením ponúk financovania v rámci jedinej schémy rozpočtovej záruky, čím sa posilní vplyv zásahu Únie a zároveň sa znížia náklady pre rozpočet Únie, by sa mal preto vytvoriť jediný fond, Fond InvestEU.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Únia v uplynulých rokoch prijala ambiciózne stratégie na dobudovanie jednotného trhu a stimuláciu udržateľného rastu a tvorby pracovných miest, ako napríklad plán na vytvorenie únie kapitálových trhov, Stratégiu digitálneho jednotného trhu, balík opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov, Akčný plán Únie pre obehové hospodárstvo, stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu, stratégiu v oblasti obrany a Stratégiu pre Európu v oblasti kozmického priestoru. Fond InvestEU by mal využívať a podporovať synergie medzi týmito navzájom sa posilňujúcimi stratégiami prostredníctvom poskytovania podpory na investície a prístupu k financovaniu.

(3)  Únia v uplynulých rokoch prijala stratégie na dobudovanie jednotného trhu a stimuláciu udržateľného rastu a tvorby pracovných miest. Fond InvestEU by mal využívať a podporovať synergie medzi týmito stratégiami prostredníctvom poskytovania podpory na investície a prístupu k financovaniu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Fond InvestEU by mal prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti Únie, okrem iného aj v oblasti inovácie a digitalizácie, udržateľnosti hospodárskeho rastu Únie, sociálnej odolnosti a inkluzívnosti a integrácie kapitálových trhov Únie vrátane riešení v oblasti ich fragmentácie a diverzifikácie zdrojov financovania podnikov v Únii. Na tieto účely by sa z neho mali podporovať projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť ako rámec pre využívanie dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika a kapitálových nástrojov, ktoré sa budú opierať o záruku z rozpočtu Únie a o príspevky implementujúcich partnerov. Mal by byť založený na dopyte a podpora poskytovaná z neho by mala zároveň prispievať k plneniu cieľov politík Únie.

(5)  Fond InvestEU by mal prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti Únie, okrem iného aj v oblasti inovácie a digitalizácie, vedeckej excelentnosti, udržateľnosti hospodárskeho rastu Únie, rozvoja technológií a inovácií na boj proti zmene klímy, sociálnej odolnosti a inkluzívnosti a integrácie kapitálových trhov Únie vrátane riešení v oblasti ich fragmentácie a diverzifikácie zdrojov financovania podnikov v Únii. Na tieto účely by sa z neho mali podporovať projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť ako rámec pre využívanie dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika a kapitálových nástrojov, ktoré sa budú opierať o záruku z rozpočtu Únie a o príspevky implementujúcich partnerov. Mal by byť založený na dopyte a podpora poskytovaná z neho by mala zároveň prispievať k plneniu cieľov politík Únie vrátane poskytovania strategických, dlhodobých hospodárskych, spoločenských a environmentálnych prínosov v kľúčových oblastiach s osobitným zameraním sa na výrazné zlepšenie prístupu MSP k financiám.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  Prístup k financovaniu zostáva základným problémom pre spoločnosti v kultúrnom a kreatívnom sektore. V záujme ďalšieho rozvoja tohto sektora s vysokým stupňom inovácií bude v rámci Fondu InvestEU naďalej fungovať špecializovaný záručný nástroj vytvorený v rámci Kreatívnej Európy, keďže sa ukázalo, že úspešne posilňuje finančné kapacity a konkurencieschopnosť spoločností v kultúrnom a kreatívnom sektore.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b)  Rôzne dlhové a kapitálové produkty ponúkané v rámci Fondu InvestEU a jeho tematických segmentov musia pokrývať široké spektrum rizík vrátane veľmi vysokých rizík, najmä v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako aj digitalizácie a MSP, ako to bolo v prípade nástroja InnovFin v rámci programu Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5c)  Kultúrne a kreatívne sektory sú jedny z najodolnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sektorov európskeho hospodárstva, ktoré vytvárajú hospodársku a kultúrnu hodnotu z duševného vlastníctva a individuálnej tvorivosti. Nehmotná povaha ich aktív však obmedzuje ich prístup k súkromnému financovaniu. Jednou z najväčších výziev pre tieto sektory je preto zvýšenie ich prístupu k finančným prostriedkom, ktoré sú nevyhnutné na investovanie, rozširovanie a súťaženie na medzinárodnej úrovni. Program InvestEU by mal preto uľahčiť prístup k financovaniu pre MSP a organizácie z kultúrneho a kreatívneho sektora.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Z Fondu InvestEU by sa mali podporovať investície do hmotných a nehmotných aktív s cieľom posilniť rast, investície a zamestnanosť, čo prispeje k lepším životným podmienkam a spravodlivejšiemu rozdeleniu príjmov v Únii. Intervencia prostredníctvom Fondu InvestEU by mala dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje prostredníctvom grantov.

(6)  Z Fondu InvestEU by sa mali podporovať investície do hmotných a nehmotných aktív s cieľom posilniť udržateľný rast, investície a zamestnanosť, čo prispeje k lepším životným podmienkam, zlepšeniu životného prostredia a spravodlivejšiemu rozdeleniu príjmov v Únii. Intervencia prostredníctvom Fondu InvestEU by mala dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje prostredníctvom grantov, a nie ju nahrádzať. Investície by mali byť v súlade s požiadavkou doplnkovosti, aby bolo možné riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a usilovať sa o zabezpečenie dlhodobo vysokokvalitnej zamestnanosti, verejnej infraštruktúry a udržateľného rastu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Únia v roku 2015 schválila ciele stanovené v Agende 2030 Organizácie Spojených národov a jej ciele udržateľného rozvoja a Parížsku dohodu, ako aj sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme plnenia dohodnutých cieľov vrátane cieľov stanovených v rámci environmentálnej politiky Únie je potrebné zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu InvestEU by preto mali dominovať zásady trvalo udržateľného rozvoja.

(7)  Únia v roku 2015 schválila ciele stanovené v Agende 2030 Organizácie Spojených národov a jej ciele udržateľného rozvoja a Parížsku dohodu, ako aj sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme plnenia dohodnutých cieľov vrátane cieľov stanovených v rámci environmentálnej politiky Únie je potrebné zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu InvestEU by preto mali slúžiť ako základ zásady trvalo udržateľného rozvoja a bezpečnosti a nemali by sa podporovať investície súvisiace s fosílnymi palivami okrem prípadov, ktoré je možné náležite odôvodniť tým, že investície prispievajú k plneniu cieľov energetickej únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Uznávajúc dôležitosť riešenia problémov spojených so zmenou klímy v súlade so záväzkami Únie implementovať Parížsku dohodu a s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja Program InvestEU prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie v rámci Programu InvestEU prispejú k plneniu cieľov v oblasti klímy vo výške 30 % celkového finančného krytia tohto programu. Relevantné akcie sa identifikujú počas prípravy a implementácie Programu InvestEU a prehodnotia sa počas príslušných hodnotení a preskúmaní.

(9)  Uznávajúc dôležitosť riešenia problémov spojených so zmenou klímy v súlade so záväzkami Únie implementovať Parížsku dohodu a s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja Program InvestEU prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie v rámci Programu InvestEU prispejú k plneniu cieľov v oblasti klímy vo výške aspoň 40 % celkového finančného krytia tohto programu. Relevantné akcie sa identifikujú počas prípravy a implementácie Programu InvestEU a prehodnotia sa počas príslušných hodnotení a preskúmaní.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a)  Pokiaľ ide o náklady na kapitál pre projekty v oblasti energie obnoviteľných zdrojov, Fond InvestEU by mal umožniť použitie inovačného záručného nástroja na zníženie regulačného rizika a súvisiacich vysokých nákladov na kapitál v niektorých členských štátoch. Táto možnosť by mala byť otvorená na dobrovoľnom základe. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by mal Fond InvestEU v prípade potreby prispieť k vytvoreniu rámca umožňujúceho investície do obnoviteľných zdrojov energie, ako sa stanovuje v článku 3.5 [revidovanej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie] vrátane mechanizmu financovania ustanoveného v článku 27bis [nariadenia o riadení].

Odôvodnenie

Komisia by mala zabezpečiť synergie medzi rôznymi nástrojmi vytvorenými na podporu nákladovo efektívneho využívania energie z obnoviteľných zdrojov v Európe a s cieľom zabrániť duplicite. Ak by to Komisia považovala za relevantné a efektívne, Fond InvestEU by mal následne prispievať na ďalšie existujúce alebo budúce platformy s podobnými cieľmi v sektore energie z obnoviteľných zdrojov. Tento prístup odporúča expertná skupina na vysokej úrovni pre udržateľné financovanie zriadená Komisiou a v minulosti ju v podobných projektoch implementovala aj Svetová banka.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Príspevok Fondu InvestEU k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa bude sledovať prostredníctvom systému EÚ na sledovanie plnenia cieľov v oblasti klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci s implementujúcimi partnermi, pričom na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, sa budú primeraným spôsobom uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií14].

(10)  Príspevok Fondu InvestEU k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy a sektorových cieľov zahrnutých do rámca klimatických a energetických opatrení do roku 2030 sa bude sledovať prostredníctvom systému EÚ na sledovanie plnenia cieľov v oblasti klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci s implementujúcimi partnermi, pričom na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, sa budú primeraným spôsobom uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií14]. Program InvestEU by mal takisto prispievať k vykonávaniu ďalších rozmerov cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

__________________

__________________

14 COM(2018)353.

14 COM(2018)353.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Podľa správy z roku 2018 o globálnych rizikách, ktorú vydalo Svetové ekonomické fórum, sa polovica z desiatich najzávažnejších rizík ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka životného prostredia. Patrí k nim znečistenie ovzdušia, pôdy a vody, extrémne poveternostné javy, strata biodiverzity a neúspešné zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy. Environmentálne zásady sú pevne zakotvené v zmluvách a mnohých politikách Únie. Pri operáciách spojených s Fondom InvestEU by sa preto malo propagovať uplatňovanie hľadiska environmentálnych cieľov. Ochrana životného prostredia a súvisiaca prevencia a riadenie rizika by sa mali začleniť do prípravy a realizácie investícií. EÚ by mala sledovať aj svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou a kontrolou znečistenia ovzdušia, aby plnila povinnosti v oblasti podávania správ podľa Dohovoru o biologickej diverzite a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228415. Investície pridelené na plnenie cieľov v oblasti environmentálnej udržateľnosti by sa preto mali sledovať s použitím spoločných metodík, ktoré budú v súlade s metodikami vypracovanými v rámci iných programov Únie pre oblasť klímy, biodiverzity a riadenia znečisťovania ovzdušia, aby bolo možné posúdiť jednotlivé aj kombinované vplyvy investícií na kľúčové zložky prírodného kapitálu vrátane vzduchu, vody, zeme a biodiverzity.

(11)  Podľa správy z roku 2018 o globálnych rizikách, ktorú vydalo Svetové ekonomické fórum, sa polovica z desiatich najzávažnejších rizík ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka životného prostredia. Patrí k nim znečistenie ovzdušia, pôdy, vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne poveternostné javy, strata biodiverzity a neúspešné zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy. Environmentálne zásady sú pevne zakotvené v zmluvách a mnohých politikách Únie. Pri operáciách spojených s Fondom InvestEU by sa preto malo propagovať uplatňovanie hľadiska environmentálnych cieľov. Ochrana životného prostredia a súvisiaca prevencia a riadenie rizika by sa mali začleniť do prípravy a realizácie investícií. EÚ by mala sledovať aj svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou a kontrolou znečistenia ovzdušia, aby plnila povinnosti v oblasti podávania správ podľa Dohovoru o biologickej diverzite a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228415. Investície pridelené na plnenie cieľov v oblasti environmentálnej udržateľnosti by sa preto mali sledovať s použitím spoločných metodík, ktoré budú v súlade s metodikami vypracovanými v rámci iných programov Únie pre oblasť klímy, biodiverzity a riadenia znečisťovania ovzdušia, aby bolo možné posúdiť jednotlivé aj kombinované vplyvy investícií na kľúčové zložky prírodného kapitálu vrátane vzduchu, vody, zeme a biodiverzity.

__________________

__________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1).

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a)  Program InvestEU by mal integrovať rodovú perspektívu do všetkých svojich pracovných a rozhodovacích procesov, zabezpečiť, aby tímy výborov a projektov boli rodovo vyvážené a aby realizácia tohto fondu prispievala k presadzovaniu rodovej rovnosti v súlade s povinnosťami uplatňovania rodového hľadiska v EÚ (článok 8 ZFEÚ).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Nízka miera investícií do infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy oslabila schopnosť Únie posilniť udržateľný rast, konkurencieschopnosť a konvergenciu. Rozsiahle investície do európskej infraštruktúry zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri plnení cieľov Únie v oblasti udržateľnosti vrátane cieľov v oblasti energetiky a klímy stanovených do roku 2030. Z Fondu InvestEU by sa preto mala poskytovať podpora na investície do dopravnej, energetickej (vrátane infraštruktúry v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov), environmentálnej, námornej a digitálnej infraštruktúry a infraštruktúry na realizáciu opatrení v oblasti klímy. S cieľom maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu financovania z prostriedkov Únie je vhodné podporovať efektívny investičný proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu projektov a zaistiť súlad rôznych relevantných programov Únie. Vzhľadom na bezpečnostné hrozby by sa v investičných projektoch, ktoré získali podporu z prostriedkov Únie, mali zohľadňovať zásady ochrany občanov na verejných priestranstvách. Mali by sa tak dopĺňať snahy vyvinuté v rámci iných fondov Únie, akým je napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje podporu na bezpečnostné aspekty investícií do infraštruktúry na verejných priestranstvách, dopravnej, energetickej a inej kritickej infraštruktúry.

(13)  Nízka miera investícií do infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy oslabila schopnosť Únie posilniť udržateľný rast, konkurencieschopnosť a konvergenciu. Rozsiahle investície do európskej infraštruktúry, najmä v oblasti prepojenosti a energetickej efektívnosti, budovania jednotného európskeho dopravného priestoru , zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri plnení cieľov Únie v oblasti udržateľnosti vrátane záväzkov Únie v oblasti cieľov trvalo udržateľného rozvoja a cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2030. Z Fondu InvestEU by sa preto mala poskytovať podpora na investície do dopravnej, energetickej (vrátane infraštruktúry v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov), environmentálnej, námornej a digitálnej infraštruktúry a infraštruktúry na realizáciu opatrení v oblasti klímy, podpora napr. na rozvoj a využívanie inteligentných dopravných systémov. InvestEU by sa mal prioritne venovať oblastiam, ktoré trpia nedostatkom investícií a ktoré si vyžadujú dodatočné investície vrátane udržateľnej mobility, energetickej efektívnosti a opatrení, ktoré prispievajú k plneniu dlhodobých cieľov a cieľov stanovených do roku 2030 v oblasti klímy a energetiky. S cieľom maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu financovania z prostriedkov Únie je vhodné podporovať efektívny investičný proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu projektov a zaistiť maximálnu synergiu rôznych relevantných programov Únie okrem iného v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych služieb. Vzhľadom na bezpečnostné hrozby by sa v investičných projektoch, ktoré získali podporu z prostriedkov Únie, mali zohľadňovať zásady ochrany občanov na verejných priestranstvách. Mali by sa tak dopĺňať snahy vyvinuté v rámci iných fondov Únie, akým je napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje podporu na bezpečnostné aspekty investícií do infraštruktúry na verejných priestranstvách, dopravnej, energetickej a inej kritickej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a)  Program InvestEU považuje energetickú efektívnosť za kľúčový prvok a kľúčový faktor pri rozhodovaní o investíciách. Konkrétne zakotvuje zásadu prvoradosti energetickej efektívnosti, ktorá znamená, že pred prijatím rozhodnutí v oblasti energetického plánovania, politiky a investícií je potrebné zvážiť, či by nákladovo efektívne a technicky, ekonomicky a environmentálne vhodné alternatívne opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti mohli úplne alebo čiastočne nahradiť zamýšľané opatrenia v oblasti plánovania, politiky a investícií pri súčasnom dosiahnutí pôvodných cieľov príslušných rozhodnutí. Takéto nákladovo efektívne alternatívy zahŕňajú opatrenia na zefektívnenie dopytu po energii a dodávok energie, najmä prostredníctvom nákladovo efektívnych úspor energie pri konečnom využívaní energie, odvetných iniciatív na strane dopytu a účinnejšej premeny, prenosu a distribúcie energie. Členské štáty by tiež mali podporovať šírenie tejto zásady v regionálnej a miestnej správe, ako aj v súkromnom sektore.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13b)  Smernicou o energetickej hospodárnosti budov [smernica (EÚ) 2018/844] sa členským štátom ukladá povinnosť zaviesť dlhodobú stratégiu obnovy na podporu obnovy vnútroštátneho fondu bytových a nebytových budov, a to verejných, ako aj súkromných, s cieľom dosiahnuť do roku 2050 vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov, čím sa uľahčí nákladovo efektívna transformácia existujúcich budov na budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Od členských štátov sa tiež vyžaduje, aby uľahčili prístup k vhodným mechanizmom na zlučovanie projektov a znižovanie vnímaného rizika pre investorov a súkromný sektor.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Zatiaľ čo úroveň celkových investícií v Únii narastá, investície do rizikovejších činností, ako sú výskum a inovácie, stále nezodpovedajú reálnym potrebám. Výsledkom sú nedostatočné investície do tejto oblasti, ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku konkurencieschopnosť Únie a znižujú kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU by mal poskytovať primerané finančné produkty, aby sa pokryli rôzne štádiá inovačného cyklu a rozsiahla škála dotknutých subjektov, a to najmä s cieľom umožniť posilnenie využívania a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu v Únii, aby sa zabezpečila ich konkurencieschopnosť na svetových trhoch.

(14)  Zatiaľ čo úroveň celkových investícií v Únii narastá, investície do rizikovejších činností, ako sú výskum a inovácie, stále nezodpovedajú reálnym potrebám. Vzhľadom na to, že verejné financovanie činností v oblasti výskumu a inovácií vedie k rastu produktivity a je rozhodujúce pri posilňovaní súkromných výskumných a inovačných činností, výsledkom sú nedostatočné investície do tejto oblasti, ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku konkurencieschopnosť Únie a znižujú kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU by mal poskytovať primerané finančné produkty, aby sa pokryli rôzne štádiá inovačného cyklu a rozsiahla škála dotknutých subjektov, a to najmä s cieľom umožniť posilnenie využívania a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu v Únii, aby sa zabezpečila ich konkurencieschopnosť na svetových trhoch a podporila excelentnosť EÚ v oblasti udržateľných technológií na globálnej úrovni. S cieľom riešiť potrebu podporiť investície do rizikovejších činností, ako sú výskum a inovácie, je nevyhnutné, aby Európsky horizont, najmä Európska rada pre inováciu, fungoval v súčinnosti s finančnými produktmi, ktoré sa majú zaviesť v rámci InvestEU. Navyše inovatívne MSP a začínajúce podniky čelia ťažkostiam v prístupe k financiám, najmä ak sa zameriavajú na nehmotné aktíva, a preto je potrebné, aby Európska rada pre inováciu pracovala využívajúc úzku komplementárnosť špecializovaných finančných produktov v rámci InvestEU s cieľom zabezpečiť pokračovanie podpory pre takéto MSP. V tejto súvislosti by skúsenosti získané z finančných nástrojov zavedených v rámci programu Horizont 2020, ako je InnovFin a úverová záruka pre MSP v rámci programu COSME, mali slúžiť ako pevný základ na poskytnutie tejto cielenej podpory.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14a)  Poskytovanie služieb poradenskou službou InnovFin v rámci EIB by sa malo posilniť s cieľom poskytnúť čo najlepšie poradenstvo prijímateľom finančných prostriedkov z Fondu InvestEU, ako aj podporiť synergie s programom Európsky horizont.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Značné úsilie je naliehavo potrebné v súvislosti s investíciami do digitálnej transformácie a so šírením jej prínosov všetkým občanom a podnikom v Únii. Vzhľadom na silný politický rámec zavedený prostredníctvom stratégie digitálneho jednotného trhu by sa teraz mali vynaložiť zodpovedajúco ambiciózne investície vrátane investícií do umelej inteligencie.

(15)  Značné úsilie je naliehavo potrebné v súvislosti s podporou a investíciami do digitálnej transformácie a so šírením jej prínosov všetkým občanom a podnikom v Únii v mestských a vidieckych oblastiach. Vzhľadom na silný politický rámec zavedený prostredníctvom stratégie digitálneho jednotného trhu by sa teraz mali vynaložiť zodpovedajúco ambiciózne investície vrátane investícií do umelej inteligencie v súlade s programom Digitálna Európa, najmä pokiaľ ide o etiku, strojové učenie, internet vecí, biotechnológie a finančné technológie, ktoré dokážu zvýšiť efektívnosť mobilizácie kapitálu na podnikateľské činnosti.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15a)  Keďže jednotný trh je negatívne ovplyvnený digitálnou priepasťou, ktorá je spôsobená nedostatkom prístupu k sieti, nerovnomernými rýchlosťami medzi regiónmi a nedostatkom poznatkov, digitálna transformácia spoločnosti by mala občanom, najmä mladej digitálnej generácii, umožniť, aby sa cítili bezpečne pri používaní nových technológií a vzdelávali sa v oblasti ochrany súkromia, bezpečnosti a základných bezpečnostných opatrení, ktoré ich ochránia pred škodlivými aktivitami a zvýšia ich potenciál pre hospodárstvo. Preto je potrebný komplexný prístup na zvýšenie pokrytia, dosiahnutie podobných úrovní pripojiteľnosti a rovnakých znalostí pre všetkých.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v Únii kľúčovú úlohu. Pri prístupe k financiám však vzhľadom na vnímané vysoké riziko a nedostatočný kolaterál čelia ťažkostiam. Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP zachovať si konkurencieschopnosť tak, že sa budú zapájať do činností v oblasti digitalizácie, internacionalizácie a inovácie a že budú zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. Okrem toho v porovnaní s väčšími podnikmi je ich prístup k zdrojom financovania viac obmedzený: bežne neemitujú dlhopisy a majú len obmedzený prístup na burzy alebo k veľkým inštitucionálnym investorom. Prístup k financiám je ešte zložitejší v prípade tých MSP, ktoré svoju činnosť zameriavajú na nehmotné aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere závislé od bánk a dlhového financovania vo forme kontokorentných úverov, bankových úverov alebo lízingu. Podpora MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, a väčšia diverzifikácia zdrojov financovania MSP sú potrebné na posilnenie ich schopnosti financovať ich vytváranie, rast a rozvoj a zvládnuť hospodársky pokles, ako aj na zvýšenie odolnosti hospodárstva a finančného systému počas hospodárskeho poklesu alebo otrasov. Zároveň sa tak dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú v rámci plánu na vytvorenie únie kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal poskytnúť príležitosť zamerať sa na špecifické, lepšie zacielené finančné produkty.

(16)  Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú viac než 99 % podnikov Únie a ich hospodárska hodnota je významná a kľúčová. Pri prístupe k financiám však vzhľadom na vnímané vysoké riziko a nedostatočný kolaterál čelia ťažkostiam. Rovnako je potrebné sa zaoberať rodovými rozdielmi, keďže tvorivosť žien a ich podnikateľský potenciál sú nedostatočne využívaným zdrojom rastu a pracovných miest, ktorý by sa mal ďalej rozvíjať. Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP zachovať si konkurencieschopnosť tak, že sa budú zapájať do činností v oblasti digitalizácie, internacionalizácie a inovácie a že budú zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. Okrem toho v porovnaní s väčšími podnikmi je ich prístup k zdrojom financovania viac obmedzený: bežne neemitujú dlhopisy a majú len obmedzený prístup na burzy alebo k veľkým inštitucionálnym investorom. Nedostatočný prístup MSP ku kapitálu ešte zhoršuje pomerne malý európsky sektor súkromného kapitálu a prístup k financiám je ešte zložitejší v prípade tých MSP, ktoré svoju činnosť zameriavajú na nehmotné aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere závislé od bánk a dlhového financovania vo forme kontokorentných úverov, bankových úverov alebo lízingu. Podpora MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, prostredníctvom zjednodušenia ich prístupu k financovaniu a väčšia diverzifikácia zdrojov financovania MSP sú potrebné na posilnenie ich schopnosti financovať ich vytváranie, rast, inovácie a udržateľný rozvoj, zabezpečiť ich konkurencieschopnosť a zvládnuť hospodársky pokles, ako aj na zvýšenie odolnosti hospodárstva a finančného systému počas hospodárskeho poklesu alebo otrasov. Zároveň sa tak dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú v rámci plánu na vytvorenie únie kapitálových trhov. Programy ako COSME sú pre MSP dôležité, pretože uľahčujú prístup k financovaniu vo všetkých fázach ich životného cyklu, čo sa ešte zlepšilo vďaka podpore z EFSI, ktorú MSP rýchlo absorbovali. Fond InvestEU by mal preto nadviazať na tieto úspechy a poskytnúť príležitosť zamerať sa na špecifické, lepšie zacielené finančné produkty.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

16a)  Spoločnosti poskytujúce služby všeobecného záujmu zohrávajú kľúčovú a strategickú úlohu v kľúčových sektoroch s veľkými sieťovými odvetviami (energetika, voda, odpad, životné prostredie, poštové služby, doprava a telekomunikácie), ako aj v zdravotníctve, vzdelávaní a sociálnych službách. Európska únia prostredníctvom podpory týchto spoločností zaručuje dobrú kvalitu života svojich občanov a demokratickú voľbu týkajúcu sa okrem iného úrovne kvality služieb;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Ako sa uvádza v diskusnom dokumente o sociálnom rozmere Európy16 a v oznámení o európskom pilieri sociálnych práv17, budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej Únie je kľúčovou prioritou Únie zameranou na riešenie nerovnosti a posilnenie politiky sociálneho začlenenia v Európe. Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave a zdravotnej starostlivosti. Investíciami do hospodárstva vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami a ľudským kapitálom, ako aj integráciou zraniteľných populácií do spoločnosti možno posilniť hospodárske príležitosti, najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. Fond InvestEU by sa mal využívať na podporu investícií do vzdelávania a odbornej prípravy, mal by pomáhať zvyšovať zamestnanosť, najmä v radoch nekvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných osôb, a zlepšovať situáciu, pokiaľ ide o medzigeneračnú solidaritu, zdravotníctvo, bezdomovectvo, digitálnu inklúziu, rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné osoby vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín. Program InvestEU by mal prispievať aj k podpore európskej kultúry a kreativity. S cieľom reagovať na rozsiahle premeny, ktorými v nasledujúcom desaťročí prejdú spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné investovať do ľudského kapitálu, mikrofinancií, financií pre sociálne podniky a nových obchodných modelov sociálneho hospodárstva vrátane investícií so sociálnym vplyvom a obstarávania so sociálnymi výsledkami. Prostredníctvom Programu InvestEU by sa mal posilniť vznikajúci ekosystém sociálneho hospodárstva, pričom by sa zvýšila ponuka financií pre mikropodniky a sociálne podniky a posilnil by sa ich prístup k financiám, aby sa tak uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú najviac. Pracovná skupina na vysokej úrovni pre investovanie do sociálnej infraštruktúry v Európe18 vo svojej správe identifikovala nedostatok investícií do sociálnej infraštruktúry a služieb (vrátane vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej starostlivosti a bývania), ktoré si vyžadujú podporu, a to aj na úrovni Únie. Mali by sa preto využiť spojené sily kapitálu z verejných a komerčných zdrojov a od filantropov, ako aj podpora nadácií, aby sa podporil rozvoj reťazca sociálno-trhových hodnôt a zvýšila odolnosť Únie.

(17)  Ako sa uvádza v diskusnom dokumente o sociálnom rozmere Európy16, v Európskom pilieri sociálnych práv17 a v rámci EÚ pre Dohovor EÚ o právach osôb so zdravotným postihnutím, budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej Únie je kľúčovou prioritou Únie zameranou na riešenie nerovnosti a posilnenie politiky sociálneho začlenenia v Európe. Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave a zdravotnej starostlivosti. Investíciami do hospodárstva vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami a ľudským kapitálom, ako aj integráciou zraniteľných populácií do spoločnosti možno posilniť hospodárske príležitosti, najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. Vzhľadom na značnú potrebu investícií do sociálnej infraštruktúry, Fond InvestEU by sa mal využívať na podporu investícií do vzdelávania a odbornej prípravy, mal by pomáhať zvyšovať zamestnanosť, najmä v radoch nekvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných osôb, a zlepšovať situáciu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, rovnosť príležitostí, medzigeneračnú solidaritu, zdravotníctvo, bezdomovectvo, digitálnu inklúziu, rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné osoby vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín. Program InvestEU by mal prispievať aj k podpore európskej kultúry a kreativity. S cieľom reagovať na rozsiahle premeny, ktorými v nasledujúcom desaťročí prejdú spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné investovať do ľudského kapitálu, mikrofinancií, financií pre sociálne podniky a nových obchodných modelov sociálneho hospodárstva vrátane investícií so sociálnym vplyvom a obstarávania so sociálnymi výsledkami. Prostredníctvom Programu InvestEU by sa mal posilniť vznikajúci ekosystém sociálneho hospodárstva, pričom by sa zvýšila ponuka financií pre mikropodniky a sociálne podniky a posilnil by sa ich prístup k financiám, aby sa tak uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú najviac. Pracovná skupina na vysokej úrovni pre investovanie do sociálnej infraštruktúry v Európe18 vo svojej správe identifikovala nedostatok investícií do sociálnej infraštruktúry a služieb (vrátane vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej starostlivosti a bývania), ktoré si vyžadujú podporu, a to aj na úrovni Únie. Mali by sa preto využiť spojené sily kapitálu z verejných a komerčných zdrojov a od filantropov, ako aj podpora nadácií, aby sa podporil rozvoj reťazca sociálno-trhových hodnôt a zvýšila odolnosť Únie.

__________________

__________________

16 COM(2017) 206.

16 COM(2017) 206.

17 COM(2017) 250.

17 COM(2017) 250.

18 Uverejnená ako diskusný dokument o európskom hospodárstve (European Economy Discussion Paper) č. 074 v januári 2018.

18 Uverejnená ako diskusný dokument o európskom hospodárstve (European Economy Discussion Paper) č. 074 v januári 2018.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17a)  Projekty financované v rámci Programu InvestEU by mali podporovať rovnosť medzi ženami a mužmi, najmä v oblasti výskumu a inovácií, riešením základných príčin rodovej nerovnováhy, využívaním plného potenciálu výskumníkov – žien aj mužov – a integráciou rodového rozmeru do výskumu a inovačného obsahu; ako aj venovaním osobitnej pozornosti zabezpečeniu rodovej rovnováhy v hodnotiacich paneloch a v iných príslušných poradných a expertných orgánoch. Činnosti by sa mali zamerať aj na uplatňovanie zásad týkajúcich sa rovnosti žien a mužov, ako sú stanovené v článkoch 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii a v článku 8 ZFEÚ a v smernici 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19a)  Fond InvestEU by mal podporovať aj opatrenia spravodlivého prechodu a stratégie na podporu investícií týkajúcich sa riešenia situácie pracovníkov v špecifických sektoroch, ako je ťažba uhlia/lignitu, automobilový priemysel, ktorých by sa mohol prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo dotknúť. Fond InvestEU by mal byť schopný podporiť transformáciu týchto odvetví smerom k trvalo udržateľným činnostiam a prilákať alternatívne inovačné podniky, začínajúce podniky a priemyselné odvetvia s cieľom vybudovať udržateľné regionálne hospodárstvo. Mali by sa podporovať aj ďalšie synergie s podpornými programami, ako je modernizačný fond, ktorý sa má zriadiť na obdobie rokov 2021 až 2030, ako aj ďalšie vnútroštátne programy a programy Únie zamerané na spravodlivý prechod.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19b)  Tento fond by mal zabezpečiť rovnosť pri financovaní projektov v celej EÚ s dôrazom na najchudobnejšie a najmenej rozvinuté regióny.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Do Fondu InvestEU by mali mať možnosť prispievať aj tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho združenia voľného obchodu, pristupujúcimi krajinami, kandidátskymi krajinami a potenciálnymi kandidátskymi krajinami, krajinami, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, a inými krajinami, a to v súlade s podmienkami dohodnutými medzi Úniou a týmito krajinami. V náležitých prípadoch by sa tak malo umožniť pokračovanie spolupráce s príslušnými krajinami, a to najmä v oblastiach výskumu a inovácie, ako aj MSP.

(21)  Do Fondu InvestEU by mali mať možnosť prispievať aj tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho združenia voľného obchodu, pristupujúcimi krajinami, kandidátskymi krajinami a potenciálnymi kandidátskymi krajinami, krajinami, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, a inými krajinami, a to v súlade s podmienkami dohodnutými medzi Úniou a týmito krajinami a len vtedy, ak tieto krajiny dodržiavajú ľudské práva. V náležitých prípadoch by sa tak malo umožniť pokračovanie spolupráce s príslušnými krajinami, a to najmä v oblastiach výskumu a inovácie, ako aj MSP.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23a)  Rozpočet vo výške 3,105 milióna EUR (v stálych cenách) na výskum a inovácie v rámci Programu InvestEU by sa nemal čerpať z celkového rozpočtu programu Európsky horizont vo výške 120 miliárd (v stálych cenách), ale namiesto toho bude mať doplnkový charakter k uvedenému rozpočtu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Záruku EÚ, o ktorú sa opiera Fond InvestEU, by mala nepriamo implementovať Komisia, ktorá by sa mala spoliehať na to, že dosah ku konečným prijímateľom zabezpečia implementujúci partneri. Dohodu o záruke, ktorou sa umožňuje využiť záruku z Fondu InvestEU, by mala uzavrieť Komisia s každým implementujúcim partnerom s cieľom podporiť jeho operácie financovania a investičné operácie, ktoré spĺňajú ciele Fondu InvestEU a kritériá oprávnenosti. Fond InvestEU by mal mať osobitnú štruktúru správy, aby sa zabezpečilo primerané používanie záruky EÚ.

(24)  Záruku EÚ, o ktorú sa opiera Fond InvestEU, by mala nepriamo implementovať Komisia, ktorá by sa mala spoliehať na to, že dosah ku konečným prijímateľom zabezpečia implementujúci partneri. Dohodu o záruke, ktorou sa umožňuje využiť záruku z Fondu InvestEU, by mala uzavrieť Komisia s každým implementujúcim partnerom s cieľom podporiť jeho operácie financovania a investičné operácie, ktoré spĺňajú ciele Fondu InvestEU a kritériá oprávnenosti. V záujme zvýšenia transparentnosti, efektívnosti, zodpovednosti a zabezpečenia primeraného využívania záruky EÚ by mal mať Fond InvestEU osobitnú štruktúru správy úplne oddelenú od štruktúry skupiny EIB.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Komisia by mala posudzovať, či sú operácie financovania a investičné operácie, ktoré navrhujú implementujúci partneri, zlučiteľné s právom a politikami Únie, zatiaľ čo rozhodnutia o operáciách financovania a investičných operáciách by mali v konečnom dôsledku prijímať implementujúci partneri.

(26)  Mal by sa zriadiť riadiaci výbor s výkonnou funkciou, ktorý by prijímal rozhodnutia v súlade s článkom 17 a pozostával z členov vymenovaných Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou, implementujúcimi partnermi a jedného experta bez hlasovacieho práva vymenovaného Európskym parlamentom s cieľom zabezpečiť správnu rovnováhu medzi politikou a odbornými znalosťami v oblasti bankovníctva pri správe Programu InvestEU. Riadiaci výbor by mal posudzovať, či sú operácie financovania a investičné operácie, ktoré navrhujú implementujúci partneri, zlučiteľné s právom a politikami Únie, zatiaľ čo rozhodnutia o operáciách financovania a investičných operáciách by mali v konečnom dôsledku prijímať implementujúci partneri.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Takéto operácie by mal hodnotiť projektový tím zložený z expertov, ktorých Komisii poskytnú implementujúci partneri na to, aby poskytovali odborné znalosti pri finančnom a technickom posudzovaní navrhovaných operácií financovania a investičných operácií, ktoré má ďalej posudzovať investičný výbor.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Investičný výbor zložený z nezávislých expertov by mal prijímať konečné rozhodnutie o tom, či operácie financovania a investičné operácie, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti, budú môcť využiť záruku EÚ, a v súvislosti s projektmi tak poskytuje externú expertízu pri posudzovaní investícií. Investičný výbor by mal fungovať v rôznych zloženiach, aby boli čo najlepšie pokryté rôzne oblasti a sektory politiky.

(28)  Investičný výbor zložený z nezávislých expertov by mal prijímať konečné rozhodnutie o tom, či operácie financovania a investičné operácie, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti, budú môcť využiť záruku EÚ, a v súvislosti s projektmi tak poskytuje externú expertízu pri posudzovaní investícií. Investičný výbor by mal fungovať v rôznych zloženiach, aby boli čo najlepšie pokryté rôzne oblasti a sektory politiky a vždy by mal zahŕňať najmenej dvoch expertov so skúsenosťami s opatreniami v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a riadenia.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Pri výbere implementujúcich partnerov, ktorí budú Fond InvestEU zavádzať, by mala Komisia zohľadniť ich schopnosť plniť ciele Fondu InvestEU a prispievať vlastnými zdrojmi, aby zabezpečila primerané geografické pokrytie a diverzifikáciu, prilákala súkromných investorov a zaistila dostatočnú diverzifikáciu rizík, ako aj nové riešenia v záujme odstránenia zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných situácií. Skupina Európskej investičnej banky (EIB) by mala vzhľadom na svoju úlohu podľa zmlúv, schopnosť pôsobiť vo všetkých členských štátoch a existujúce skúsenosti so súčasnými finančnými nástrojmi a EFSI zostať privilegovaným implementujúcim partnerom v rámci zložky Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ. Okrem skupiny EIB by doplnkovú škálu finančných produktov mali byť schopné ponúknuť národné podporné banky alebo inštitúcie, keďže ich skúsenosti a schopnosti na regionálnej úrovni by mohli byť prínosom z hľadiska maximalizácie vplyvu verejných finančných prostriedkov na území Únie. Okrem toho by možnosť stať sa implementujúcimi partnermi mali mať aj iné medzinárodné finančné inštitúcie, a to najmä v prípade, keď ponúkajú komparatívnu výhodu, pokiaľ ide o špecifické odborné znalosti a skúsenosti v určitých členských štátoch. Implementujúcimi partnermi by mali mať možnosť byť aj ďalšie subjekty, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

(29)  Pri výbere implementujúcich partnerov, ktorí budú Fond InvestEU zavádzať, by mala Komisia zohľadniť ich schopnosť a potenciál plniť ciele Fondu InvestEU a prispievať vlastnými zdrojmi, aby zabezpečila primerané geografické pokrytie a diverzifikáciu, prilákala súkromných investorov a zaistila dostatočnú diverzifikáciu rizík, ako aj nové riešenia v záujme odstránenia zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných situácií. Skupina Európskej investičnej banky (EIB) by mala vzhľadom na svoju úlohu podľa zmlúv, schopnosť pôsobiť vo všetkých členských štátoch a existujúce skúsenosti so súčasnými finančnými nástrojmi a EFSI zostať privilegovaným implementujúcim partnerom v rámci zložky Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ. Okrem skupiny EIB by doplnkovú škálu finančných produktov mali byť schopné ponúknuť národné alebo regionálne podporné banky a inštitúcie, keďže ich skúsenosti a schopnosti na regionálnej úrovni by mohli byť prínosom z hľadiska maximalizácie vplyvu verejných finančných prostriedkov na území Únie prepojením charakteristík ich finančných produktov s požiadavkami fondu. Okrem toho by možnosť stať sa implementujúcimi partnermi mali mať aj iné medzinárodné finančné inštitúcie, a to najmä v prípade, keď ponúkajú komparatívnu výhodu, pokiaľ ide o špecifické odborné znalosti a skúsenosti v určitých členských štátoch. Implementujúcimi partnermi by mali mať možnosť byť aj ďalšie subjekty, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Aby sa zabezpečilo, že sa zásahy v rámci zložky Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ budú zameriavať na zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie na úrovni Únie, ale zároveň budú plniť aj cieľ čo najlepšieho geografického dosahu, by sa záruka EÚ mala poskytnúť implementujúcim partnerom, ktorí jednotlivo alebo spolu s inými implementujúcimi partnermi dokážu pokryť aspoň tri členské štáty. Očakáva sa však, že približne 75 % záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti EÚ sa poskytne implementujúcemu partnerovi alebo partnerom, ktorí dokážu ponúkať finančné produkty v rámci Fondu InvestEU vo všetkých členských štátoch.

(30)  Aby sa zabezpečilo, že sa zásahy v rámci zložky Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ budú zameriavať na zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie na úrovni Únie, ale zároveň budú plniť aj cieľ čo najlepšieho geografického dosahu, by sa záruka EÚ mala poskytnúť implementujúcim partnerom, ktorí jednotlivo alebo spolu s inými implementujúcimi partnermi dokážu pokryť aspoň dva členské štáty. Očakáva sa však, že približne 75 % záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti EÚ sa poskytne implementujúcemu partnerovi alebo partnerom, ktorí dokážu ponúkať finančné produkty v rámci Fondu InvestEU vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Záruka EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov by sa mala poskytnúť ktorémukoľvek implementujúcemu partnerovi, ktorý by bol oprávnený podľa [článku 62 ods. 1 písm. c)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách], vrátane národných alebo regionálnych podporných bánk alebo inštitúcií, EIB, Európskeho investičného fondu a iných multilaterálnych rozvojových bánk. Pri výbere implementujúcich partnerov v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov by Komisia mala zohľadniť návrhy každého členského štátu. Komisia v súlade s [článkom 154] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] musí vykonať posúdenie pravidiel a postupov implementujúceho partnera, aby sa presvedčila, že poskytuje úroveň ochrany finančných záujmov Únie rovnocennú úrovni poskytovanej Komisiou.

(31)  Záruka EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov by sa mala poskytnúť ktorémukoľvek implementujúcemu partnerovi, ktorý by bol oprávnený podľa [článku 62 ods. 1 písm. c)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách], vrátane národných alebo regionálnych podporných bánk alebo inštitúcií, EIB, Európskeho investičného fondu a iných multilaterálnych rozvojových bánk. Ak je zavádzanie zložky v zodpovednosti členských štátov zamerané na politické opatrenia, ktorými sa už zaoberá zložka v zodpovednosti EÚ prostredníctvom podobných operácií financovania a investičných operácií, zložka v zodpovednosti členských štátov a zložka v zodpovednosti EÚ majú rovnakých implementujúcich partnerov. Pri výbere implementujúcich partnerov v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov by Komisia mala zohľadniť návrhy každého členského štátu. Komisia v súlade s [článkom 154] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] musí vykonať posúdenie pravidiel a postupov implementujúceho partnera, aby sa presvedčila, že poskytuje úroveň ochrany finančných záujmov Únie rovnocennú úrovni poskytovanej Komisiou. Pri posúdení by sa malo zabezpečiť obmedzenie byrokratických prekážok a nákladov, ktoré nemajú vplyv na návratnosť investícií a jej mieru.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Budovanie rozsiahlej databázy investičných projektov v každom segmente politiky by malo podporovať Poradenské centrum InvestEU. Okrem toho by sa mal v rámci Programu InvestEU zabezpečiť aj medzisektorový komponent, ktorý by pre centrálne riadené programy Únie slúžil ako jednotné kontaktné miesto a poskytoval by pomoc pri vytváraní projektov vo viacerých oblastiach politiky.

(35)  Budovanie rozsiahlej databázy investičných projektov v každom segmente politiky by malo podporovať Poradenské centrum InvestEU, čo umožní účinné vykonávanie geografickej diverzifikácie s cieľom prispieť k cieľu Únie v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a znižovať regionálne rozdiely. Poradenské centrum by malo venovať osobitnú pozornosť potrebe spájania malých projektov do väčších portfólií. Okrem toho by sa mal v rámci Programu InvestEU zabezpečiť aj medzisektorový komponent, ktorý by pre centrálne riadené programy Únie slúžil ako jednotné kontaktné miesto a poskytoval by pomoc pri vytváraní projektov vo viacerých oblastiach politiky.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Aby poradné služby mali široký geografický dosah v celej Únii a aby sa úspešne mobilizovali miestne poznatky o Fonde InvestEU, miestne zastúpenie Poradenského centra InvestEU zamerané na poskytovanie konkrétnej, proaktívnej a individualizovanej pomoci na mieste by sa malo zabezpečiť všade tam, kde je to potrebné, pričom sa zohľadnia existujúce systémy podpory.

(36)  Aby poradné služby mali široký geografický dosah v celej Únii a aby sa úspešne mobilizovali miestne poznatky o Fonde InvestEU, zastúpenie Poradenského centra InvestEU zamerané na poskytovanie konkrétnej, proaktívnej a individualizovanej pomoci na mieste by sa malo zabezpečiť v každom členskom štáte s osobitným dôrazom na zabezpečenie prítomnosti v regiónoch, ktoré čelia ťažkostiam pri príprave projektov v rámci Fondu InvestEU, pričom sa zohľadnia existujúce systémy podpory. Odborné znalosti národných podporných bánk v oblasti tvorby, spájania a financovania projektov by sa mali združiť do poradenských centier, ktorých úloha ako implementujúcich partnerov by sa mala naďalej oceňovať.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

37a)  Vzhľadom na pozitívne výsledky národných podporných bánk pri tvorbe, spájaní a financovaní projektov, napríklad malých projektov v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov na miestnej a regionálnej úrovni, by ich odborné znalosti mali byť zhromaždené do poradenských centier a ich úloha ako implementujúcich partnerov by sa mala naďalej oceňovať.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

47a)  Program by mal byť dostupný prijímateľom prostredníctvom väčšej publicity a transparentnosti, a to aj prostredníctvom finančných a bankových sprostredkovateľov. Preto sú potrebné ďalšie informácie a neustále monitorovanie vykonávania opatrení.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond InvestEU, z ktorého sa poskytuje záruka EÚ na operácie financovania a investičné operácie, ktoré vykonávajú implementujúci partneri na podporu vnútorných politík Únie.

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond InvestEU, z ktorého sa poskytuje záruka EÚ na operácie financovania a investičné operácie, ktoré vykonávajú implementujúci partneri na podporu vnútorných politík Únie, a to najmä cieľov v oblasti zmeny klímy a cieľov trvalo udržateľného rozvoja v súlade s cieľom prechodu na hospodárstvo s nulovými emisiami skleníkových plynov najneskôr do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „operácie kombinovaného financovania“ sú operácie podporované z rozpočtu Únie, ktoré kombinujú nesplatné formy podpory alebo splatnú podporu alebo nesplatné formy podpory aj splatnú podporu z rozpočtu Únie so splatnými formami podpory od rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj od komerčných finančných inštitúcií a investorov; na účely tohto vymedzenia programy Únie financované z iných zdrojov než z rozpočtu Únie, ako napríklad z Fondu na inováciu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), možno považovať za programy Únie financované z rozpočtu Únie;

(1)  „doplnkovosť“ znamená doplnkovosť v zmysle vymedzenia v článku 8a (nový).

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a)  „zásada prvoradosti energetickej efektívnosti“ je uprednostnenie opatrení, ktoré zabezpečia väčšiu efektivitu dopytu po energii a dodávok energie, pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa plánovania, politiky a investícií v oblasti energetiky, a to prostredníctvom nákladovo optimálnych úspor koncového využívania energie, odvetných iniciatív na strane dopytu a efektívnejšej premeny, prenosu a distribúcie energie.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17a)  „EIB“ je Európska investičná banka, Európsky investičný fond alebo akákoľvek dcérska spoločnosť Európskej investičnej banky;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 17 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17b)  „doplnkovosť“ znamená doplnkovosť v zmysle vymedzenia v článku 8a (nový).

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  konkurencieschopnosti Únie vrátane inovácie a digitalizácie;

a)  konkurencieschopnosti Únie vrátane výskumu, inovácie a digitalizácie;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  udržateľnosti hospodárstva Únie a jeho rastu;

b)  udržateľného rastu hospodárstva Únie so zámerom dosiahnuť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a ciele Parížskej dohody o zmene klímy;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať operácie financovania a investičné operácie v oblasti výskumu, inovácie a digitalizácie;

b)  podporovať operácie financovania a investičné operácie v oblasti výskumu, inovácie a digitalizácie vo všetkých segmentoch politiky vrátane podpory zvyšovania úrovne inovačných podnikov a uvádzania technológií na trh;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  posilniť prístup MSP a v riadne odôvodnených prípadoch malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou k financiám a ich dostupnosť;

c)  posilniť a zjednodušiť prístup inovatívnych začínajúcich podnikov, MSP vrátane mikropodnikov a v riadne odôvodnených prípadoch malých spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou k financiám a ich dostupnosť a zvýšiť ich globálnu konkurencieschopnosť;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  prispieť k celkovému cieľu, aby aspoň 30 % rozpočtových výdavkov EÚ bolo zameraných na podporu cieľov v oblasti klímy, a zvýšiť investície do zmierňovania dôsledkov zmeny klímy a prispôsobovania sa týmto dôsledkom, a to najmä cieľov EÚ v oblasti klimatických a energetických cieľov do roku 2030 sledovaných nariadením EÚ (XX) [riadenie energetickej únie] zabezpečením, aby najmenej 40 % Fondu InvestEU prispievalo k cieľom v oblasti klímy.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výška záruky EÚ na účely zložky v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. a) je 38 000 000 000 EUR (v bežných cenách). Miera tvorby rezerv na túto záruku dosahuje 40 %.

Výška záruky EÚ na účely zložky v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. a) je 38 000 000 000 EUR (v stálych cenách), z ktorých najmenej 28 500 000 000 EUR sa pridelí skupine EIB. Miera tvorby rezerv na túto záruku dosahuje 35 %. EIB:

 

- ako implementujúci partner udelí prístup k prideleniu záruky EÚ národným a regionálnym podporným bankám;

 

- zapojí sa do štruktúrovaného dialógu s národnými a regionálnymi podpornými bankami pri tvorbe a implementácii finančných nástrojov a projektov;

 

- každoročne podá správu Európskemu parlamentu o fungovaní záruky, príspevku k cieľom stanoveným v článku 3 a o jej spolupráci s národnými a regionálnymi aktérmi.

 

Komisia najneskôr v decembri 2024 posúdi podiel poskytnutý skupine EIB v rámci preskúmania v polovici trvania a v prípade potreby navrhne zmenu až do výšky 10 %.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Projekty, ktoré sa majú financovať z doplnkovej sumy, musia byť zamerané výlučne na opatrenia, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti stanovené v pravidlách programu Únie, na základe ktorých bola suma prevedená, pričom má Program InvestEU pokrývať aj tranžu s najvyšším rizikom.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Finančné krytie na implementáciu opatrení uvedených v kapitolách V a VI je 525 000 000 EUR (v bežných cenách).

3.  Finančné krytie na implementáciu opatrení uvedených v kapitolách V a VI je 725 000 000 EUR (v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Suma uvedená v odseku 3 sa môže použiť aj na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu Programu InvestEU, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

4.  Suma uvedená v odseku 3 sa môže použiť aj na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu Programu InvestEU, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií. Takéto použitie bude zamerané na zníženie administratívnej záťaže pre prijímateľov a neprekročí hranicu 5 % hodnoty finančného krytia vymedzeného v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  cieľmi politiky a musia spĺňať kritériá oprávnenosti stanovené v pravidlách programu Únie, v rámci ktorého sa rozhoduje o poskytnutí podpory;

a)  cieľmi politiky a musia spĺňať kritériá oprávnenosti stanovené v pravidlách programu Únie, v rámci ktorého sa rozhoduje o poskytnutí podpory; žiadna operácia financovania alebo investičná operácia, na ktorú sa vzťahuje záruka EÚ, nemôže narušiť alebo byť v rozpore s implementáciou cieľov trvalo udržateľného rozvoja, záväzkov EÚ v Parížskej dohode, cieľov EÚ v oblasti klimatických a energetických cieľov do roku 2030 a dosiahnutia hospodárstva s nulovými emisiami skleníkových plynov do roku 2050;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Fond InvestEU pôsobí v nasledujúcich štyroch segmentoch politiky, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v rámci svojho špecifického rozsahu pôsobnosti:

1.  Fond InvestEU pôsobí v nasledujúcich štyroch segmentoch politiky, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v rámci svojho špecifického rozsahu pôsobnosti a v prípade potreby stavia na skúsenostiach s finančnými nástrojmi, ktoré boli použité v rámci predchádzajúceho viacročného finančného rámca:

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  segment politiky týkajúci sa udržateľnej infraštruktúry: zahŕňa udržateľné investície do oblastí dopravy, energetiky, digitálnej pripojiteľnosti, dodávok a spracovania surovín, vesmíru, oceánov a vôd, odpadov, prírody a inej environmentálnej infraštruktúry, zariadení, mobilných aktív a do zavádzania inovačných technológií, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti alebo v obidvoch týchto oblastiach alebo ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti;

a)  segment politiky týkajúci sa udržateľnej infraštruktúry: zahŕňa udržateľné investície do oblastí dopravy vrátane multimodálnej dopravy, bezpečnosti cestnej premávky, cestovného ruchu, energetiky, a to najmä zvýšeného využívania energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti v súlade s rámcami v oblasti energetiky na obdobia do rokov 2030 a 2050, zlepšenia úrovní prepojenosti, digitálnej pripojiteľnosti a prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, dodávok a spracovania surovín, vesmíru, oceánov, vnútrozemských vôd, predchádzania vzniku odpadu a obehového hospodárstva, prírody a inej environmentálnej infraštruktúry, zariadení, mobilných aktív a do zavádzania inovačných technológií, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti alebo v obidvoch týchto oblastiach a ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Podsegment politiky týkajúci sa renovácie a údržby infraštruktúry: zahŕňa udržateľné investície do:

 

- renovácie železničných a cestných mostov a tunelov uskutočnené v záujme ich bezpečnosti;

 

- projektov renovácie budov zameraných na úspory energie, využívanie decentralizovanej energie z obnoviteľných zdrojov a začlenenie budov do prepojeného energetického, skladovacieho, digitálneho a dopravného systému;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  segment politiky týkajúci sa výskumu, inovácie a digitalizácie: zahŕňa činnosti v oblasti výskumu a inovácie, prenos výsledkov výskumu na trh, predstavovanie a zavádzanie inovačných riešení a podporu rozširovania inovačných podnikov iných ako MSP, ako aj digitalizáciu výrobného odvetvia Únie;

b)  segment politiky týkajúci sa výskumu, inovácie a digitalizácie: zahŕňa činnosti v oblasti výskumu, vývoja produktov a inovácie, prenos technológií a výsledkov výskumu na trh, podporu technológií rozvíjajúcich trh a spoluprácu medzi podnikmi, predstavovanie a zavádzanie inovačných riešení a podporu rozširovania inovačných podnikov vrátane začínajúcich podnikov a MSP, ako aj digitalizáciu výrobného odvetvia Únie na základe nadobudnutých skúseností, a to najmä s InnovFin;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  segment politiky týkajúci sa MSP: zahŕňa prístup MSP a v riadne odôvodnených prípadoch malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou k financiám a ich dostupnosť;

c)  segment politiky týkajúci sa MSP: zahŕňa zjednodušený prístup začínajúcich podnikov, MSP vrátane inovačných podnikov a v riadne odôvodnených prípadoch malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou k financiám a ich dostupnosť, a to najmä s cieľom zlepšiť globálnu konkurencieschopnosť, inováciu, digitalizáciu a udržateľnosť;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  segment politiky týkajúci sa sociálnych investícií a zručností: zahŕňa mikrofinancie, financovanie sociálnych podnikov a sociálne hospodárstvo; zručnosti, vzdelávanie, odbornú prípravu a súvisiace služby; sociálnu infraštruktúru (vrátane sociálneho bývania a ubytovní pre študentov); sociálnu inováciu; zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť; začlenenie a prístupnosť; kultúrne aktivity so sociálnym cieľom; integráciu zraniteľných osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín.

d)  segment politiky týkajúci sa sociálnych investícií a zručností: zahŕňa mikrofinancie, financovanie sociálnych podnikov, podnikanie žien a sociálne hospodárstvo; zručnosti, vzdelávanie, odbornú prípravu a súvisiace služby vrátane študentských pôžičiek; sociálnu infraštruktúru (vrátane sociálneho bývania a ubytovní pre študentov); sociálnu inováciu; zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť; začlenenie a prístupnosť; kultúrne aktivity, najmä so sociálnym cieľom; integráciu zraniteľných osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Operácie financovania a investičné operácie v rámci segmentu politiky týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry uvedeného v odseku 1 písm. a) sa v záujme minimalizácie škodlivých vplyvov na klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti preverujú z hľadiska odolnosti proti zmene klímy, životného prostredia a sociálnej udržateľnosti. Na tieto účely predkladatelia projektov žiadajúci o financovanie poskytujú náležité informácie na základe usmernení vypracovanými Komisiou. Z požiadaviek na preverovanie sú vyňaté projekty, ktoré nedosahujú určitý rozsah vymedzený v usmerneniach.

Operácie financovania a investičné operácie v rámci segmentu politiky týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry uvedeného v odseku 1 písm. a) sa v záujme minimalizácie škodlivých vplyvov na klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti preverujú z hľadiska odolnosti proti zmene klímy, životného prostredia a sociálnej udržateľnosti. Na tieto účely predkladatelia projektov žiadajúci o financovanie poskytujú náležité informácie na základe usmernení vypracovanými Komisiou vo forme delegovaných aktov a s ohľadom na kritériá stanovené [nariadením o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií COM(2018)353] s cieľom určiť, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná. Z požiadaviek na preverovanie môžu byť v prípade potreby vyňaté projekty, ktoré nedosahujú určitý rozsah vymedzený v usmerneniach.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť odolnosť proti prípadným nepriaznivým vplyvom zmeny klímy prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy a posúdenia rizík vrátane príslušných adaptačných opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, začleniť náklady na emisie skleníkových plynov a pozitívne účinky opatrení v oblasti zmierňovania zmeny klímy do analýzy nákladov a prínosov;

a)  pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť odolnosť proti prípadným nepriaznivým vplyvom zmeny klímy prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy a posúdenia rizík vrátane príslušných adaptačných opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, začleniť náklady na emisie skleníkových plynov a pozitívne účinky opatrení v oblasti zmierňovania zmeny klímy do analýzy nákladov a prínosov a zabezpečiť súlad s environmentálnymi cieľmi a normami EÚ;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b a)  odhadnúť vplyv na zamestnanosť a tvorbu kvalitných pracovných miest;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Implementujúci partneri na základe usmernení Komisie poskytujú informácie potrebné na to, aby bolo možné sledovať investície, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia.

4.  Implementujúci partneri na základe usmernení Komisie poskytujú informácie potrebné na to, aby bolo možné sledovať investície, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia, a v prípade potreby posúdia súlad operácií s nariadením o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií (COM(2018)353);

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 a.  Segment politiky týkajúci sa MSP ponúka podporu aj prijímateľom, ktorým poskytli podporu rôzne záručné nástroje EÚ zlúčené do Programu InvestEU, a to najmä v rámci záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory z programu Kreatívna Európa.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Implementujúci partneri musia zabezpečiť, aby aspoň 50 % investícií v rámci segmentu politiky týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry prispievalo k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia.

5.  Implementujúci partneri musia zabezpečiť, aby:

 

- aspoň 65 % investícií v rámci segmentu politiky týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry významne prispievalo k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia v súlade s Parížskou dohodou;

 

- aspoň 35 % investícií v rámci segmentu politiky týkajúceho sa výskumu, inovácie a digitalizácie prispievalo k plneniu cieľov programu Európsky horizont;

 

- významný podiel záruky poskytnutej MSP a spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou v rámci segmentu politiky týkajúceho sa MSP podporovalo inovačné MSP;

 

- aspoň 30 % investícií v rámci segmentu politiky týkajúceho sa sociálnych investícií a zručností prispievalo k plneniu cieľov programov Európsky horizont a Erasmus+;

 

Komisia sa spolu s implementujúcimi partnermi usiluje o to, aby časť rozpočtovej záruky použitej pre udržateľnú infraštruktúru bola rozdelená s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi opatreniami v jednotlivých oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8 a

 

Doplnkovosť

 

1. Na účely tohto nariadenia „doplnkovosť“ znamená podporu z Fondu InvestEU pre operácie, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie vrátane dlhodobej návratnosti investícií alebo potreby financovania s vyšším rizikom v prípade projektov poskytujúcich dlhodobé environmentálne a spoločenské prínosy, a ktoré by sa neboli mohli uskutočniť počas obdobia, v ktorom sa môže využiť záruka EÚ, alebo by sa neboli mohli vykonať v rovnakom rozsahu implementujúcimi partnermi bez podpory Fondu InvestEU. Projekty podporované Fondom InvestEU podporujú ciele stanovené v článku 3.

 

2. Bez toho, aby bola dotknutá požiadavka spĺňať vymedzenie doplnkovosti, ako sa uvádza v prvom pododseku, tieto prvky sa považujú za významné ukazovatele doplnkovosti:

 

- navrhované projekty, ktoré nesú riziko zodpovedajúce osobitným činnostiam EIB v zmysle článku 16 štatútu EIB alebo riziko rovnocennej úrovne, najmä ak takéto projekty predstavujú riziká charakteristické pre určitú krajinu, sektor alebo región, najmä riziká, ktoré sa vyskytujú v menej rozvinutých regiónoch alebo v prechodných regiónoch, a/alebo ak takéto projekty predstavujú riziká spojené s inováciami, najmä v prípade neoverených technológií na posilnenie rastu, udržateľnosti a produktivity;

 

- projekty navrhované implementujúcimi partnermi, ktoré podľa Investičného výboru nesú rovnakú úroveň rizika, ako sa opisuje v prvej zarážke tohto pododseku.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Sumy, ktoré členský štát alokoval podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia [[VN] číslo] alebo [článku 75 ods. 1] nariadenia [[o pláne SPP] číslo], sa použijú na tvorbu rezerv na tú časť záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, ktorou sa kryjú operácie financovania a investičné operácie v dotknutom členskom štáte.

1.  V súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) XX [... všeobecné nariadenie] môžu členské štáty alebo regióny podľa potreby a na základe dobrovoľnosti požiadať o presun častí finančných prostriedkov, ktoré im boli pridelené, na InvestEU. Presunuté zdroje sa použijú v súlade s pravidlami InvestEU. Sumy, ktoré členský štát alokoval podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia [[VN] číslo] alebo [článku 75 ods. 1] nariadenia [[o pláne SPP] číslo], sa použijú na tvorbu rezerv na tú časť záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, ktorou sa kryjú operácie financovania a investičné operácie v dotknutom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Stanovenie uvedenej časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov podlieha uzavretiu dohody o príspevku medzi členským štátom a Komisiou.

Stanovenie uvedenej časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov podlieha uzavretiu dohody o príspevku medzi členským štátom alebo regiónom prostredníctvom členského štátu a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  celková výška časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, ktorá sa týka daného členského štátu, jej miera tvorby rezerv, výška príspevku z fondov v rámci zdieľaného riadenia, fáza tvorby rezerv v súlade s ročným finančným plánom a výška vyplývajúceho podmieneného záväzku krytého nadväznou zárukou (back to back), ktorú poskytne dotknutý členský štát;

a)  celková výška časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, ktorá sa týka daného členského štátu alebo regiónu, jej miera tvorby rezerv, výška príspevku z fondov v rámci zdieľaného riadenia, fáza tvorby rezerv v súlade s ročným finančným plánom a výška vyplývajúceho podmieneného záväzku krytého nadväznou zárukou (back to back), ktorú poskytne dotknutý členský štát;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  implementujúci partner alebo partneri, ktorí prejavili záujem, a povinnosť Komisie informovať členské štáty o vybranom implementujúcom partnerovi alebo partneroch;

c)  implementujúci partner alebo partneri, ktorí prejavili záujem, a povinnosť Komisie informovať členské štáty a v náležitých prípadoch regionálny orgán o vybranom implementujúcom partnerovi alebo partneroch;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  povinnosti voči členskému štátu v oblasti podávania ročných správ vrátane správ v súlade s ukazovateľmi uvedenými v dohode o príspevku;

e)  povinnosti voči členskému štátu alebo v náležitých prípadoch voči regiónu v oblasti podávania ročných správ vrátane správ v súlade s ukazovateľmi uvedenými v dohode o príspevku;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Komisia bezodkladne informuje členský štát, ak v dôsledku výziev na uplatnenie tejto časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov výška rezerv na túto časť záruky EÚ klesne pod 20 % sumy zodpovedajúcej počiatočnej miere tvorby rezerv;

c)  Komisia bezodkladne informuje členský štát alebo v náležitých prípadoch región, ak v dôsledku výziev na uplatnenie tejto časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov výška rezerv na túto časť záruky EÚ klesne pod 20 % sumy zodpovedajúcej počiatočnej miere tvorby rezerv;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  ak výška rezerv na túto časť záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov dosiahne 10 % sumy zodpovedajúcej počiatočnej miere tvorby rezerv, dotknutý členský štát na žiadosť Komisie poskytne do spoločného rezervného fondu sumu až do výšky 5 % sumy zodpovedajúcej počiatočnej miere tvorby rezerv.

d)  ak výška rezerv na túto časť záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov dosiahne 10 % sumy zodpovedajúcej počiatočnej miere tvorby rezerv, dotknutý členský štát alebo región na žiadosť Komisie poskytne do spoločného rezervného fondu sumu až do výšky 5 % sumy zodpovedajúcej počiatočnej miere tvorby rezerv.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Záruku EÚ možno poskytnúť na operácie financovania a investičné operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, počas investičného obdobia končiaceho sa 31. decembra 2027. Zmluvy medzi implementujúcim partnerom a konečným prijímateľom alebo finančným sprostredkovateľom alebo iným subjektom uvedeným v článku 13 ods. 1 písm. a) sa musia podpísať do 31. decembra 2028.

2.  Záruku EÚ možno poskytnúť na operácie financovania a investičné operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, počas investičného obdobia končiaceho sa 31. decembra 2027. Táto podpora musí zahŕňať vyššiu mieru tvorby rezerv v prípade MSP, ktoré vykazujú objektívne ťažkosti pri získavaní prístupu k úverom. Zmluvy medzi implementujúcim partnerom a konečným prijímateľom alebo finančným sprostredkovateľom alebo iným subjektom uvedeným v článku 13 ods. 1 písm. a) sa musia podpísať do 31. decembra 2028.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  spĺňajú podmienky stanovené v [článku 209 ods. 2 písm. a) až e)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách], a to najmä požiadavku doplnkovosti stanovenú v [článku 209 ods. 2 písm. b)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách], a ktoré v náležitých prípadoch maximalizujú súkromné investície v súlade s [článkom 209 ods. 2 písm. d)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách];

a)  spĺňajú podmienky stanovené v [článku 209 ods. 2 písm. a) až e)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách], a to najmä uplatnením doplnkovosti ako je stanovené v [článku 8a] , dosiahnutím finančnej páky a multiplikačného účinku mobilizovaním celkovej investície presahujúcej veľkosť záruky Únie a v náležitých prípadoch maximalizovaním súkromných investícií v súlade s [článkom 209 ods. 2 písm. d)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách];

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prispievajú k plneniu cieľov politík Únie a ktoré patria do rozsahu oblastí, v ktorých operácie financovania a investičné operácie možno realizovať v rámci príslušného segmentu v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu, a a

b)  prispievajú k plneniu cieľov politík Únie, dopĺňajú ich a sú s nimi v súlade, a to najmä tie, ktoré súvisia s cieľmi Únie v oblasti klímy a životného prostredia a ktoré patria do rozsahu oblastí, v ktorých operácie financovania a investičné operácie možno realizovať v rámci príslušného segmentu v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu, a a

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  sú technicky realizovateľné z environmentálneho a sociálneho hľadiska v súlade s kritériom oprávnenosti stanoveným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  Fond InvestEU nesmie podporovať činnosti súvisiace s fosílnymi palivami, ak tieto činnosti nebudú riadne odôvodnené tým, že prispievajú k plneniu cieľov energetickej únie alebo k ich podpore, a to konkrétne k energetickej bezpečnosti, integrácii vnútorného energetického trhu, podpore efektívnosti využívania energie, dekarbonizácii hospodárstva v súlade s Parížskym dohovorom a technologickému pokroku v oblasti nízkouhlíkových a čistých technológií, ktoré prispievajú k energetickej transformácii a k zvýšeniu konkurencieschopnosti.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v náležitých prípadoch tretia krajina uvedená v odseku 2 písm. a);

c)  v náležitých prípadoch tretia krajina uvedená v odseku 2 písm. a), ktorá dodržiava ľudské práva;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade zložky v zodpovednosti EÚ oprávnené protistrany musia prejaviť záujem a môžu pokrývať operácie financovania a investičné operácie aspoň v troch členských štátoch. Implementujúci partneri môžu operácie financovania a investičné operácie pokrývať aspoň v troch členských štátoch vytvorením skupiny.

V prípade zložky v zodpovednosti EÚ oprávnené protistrany musia prejaviť záujem a môžu pokrývať operácie financovania a investičné operácie aspoň v troch členských štátoch. Implementujúci partneri môžu operácie financovania a investičné operácie pokrývať aspoň v dvoch členských štátoch vytvorením skupiny. Toto kritérium je splnené aj vtedy, keď implementujúci partneri zistia bežné zlyhanie trhu na svojom trhu a toto zlyhanie trhu alebo suboptimálne investičné situácie riešia pomocou podobných nástrojov prispôsobených miestnym podmienkam.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak účelom použitia zložky v zodpovednosti členských štátov je zamerať sa na politické opatrenia, ktoré už rieši zložka v zodpovednosti EÚ prostredníctvom podobných operácií financovania a investičných operácií, zložka v zodpovednosti členských štátov aj zložka v zodpovednosti EÚ musia mať rovnakých implementujúcich partnerov.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  dosahovalo geografickú diverzifikáciu;

d)  dosahovalo geografickú diverzifikáciu podľa členských štátov a regiónov;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  poskytovalo dostatočnú diverzifikáciu rizík;

e)  poskytovalo dostatočnú diverzifikáciu rizík a zároveň predchádzalo operáciám s nadmerným finančným rizikom ;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  dosahovalo doplnkovosť, ako sa stanovuje v článku 8a.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Národné podporné banky a inštitúcie sú takisto finančné inštitúcie s príslušnými pravidlami a postupmi. Musí sa zabezpečiť, aby požiadavky [článku 154] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] boli primerané ich veľkosti a/alebo geografickému rozsahu pôsobnosti. Zohľadniť by sa mali existujúce údaje, postupy v oblasti dohľadu a štátna pomoc.

Odôvodnenie

Európska komisia navrhla začleniť tieto „národné podporné banky alebo inštitúcie“ ako „implementujúcich partnerov“ a tieto banky alebo inštitúcie len sotva môžu podstúpiť „posúdenie pilierov“ stanovené v [článku 154] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] a spĺňať kritérium aspoň troch členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Kapitola 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Všetky subjekty zapojené do rozhodovania a výberu projektov konajú podľa zásad transparentnosti, zodpovednosti a zaručenej účasti zainteresovaných strán vrátane organizácií občianskej spoločnosti. Subjekty by mali byť zložené z nezávislých expertov z rôznych technických oblastí vrátane expertov na klímu a mali by sa usilovať o vyvážené rodové zastúpenie. Informácie o projektoch, výberovom konaní a rozhodovaní sa zverejnia, pričom sa zachová dôvernosť citlivých obchodných informácií.

 

(Tento pozmeňujúci návrh slúži ako úvod ku kapitole, a tak sa vzťahuje na články 17 až 19. V texte sa uvedie pred článkom 17.)

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Riadenie

 

Všetky orgány, ktoré sa zúčastňujú na riadení Programu InvestEU, ako sa stanovuje v článkoch 17, 18 a 19 tohto nariadenia, konajú v súlade so zásadami transparentnosti, zodpovednosti a zabezpečia účasť zainteresovaných strán, a to najmä v prípade potreby spoluinvestorov, verejných orgánov, odborníkov, vzdelávacích inštitúcií, inštitúcií odbornej prípravy a výskumných inštitúcií, relevantných sociálnych partnerov a zástupcov občianskej spoločnosti. Mali by pozostávať z relevantných nezávislých expertov a usilovať sa o vyvážené zastúpenie mužov a žien. Informácie o projektoch a rozhodovaní sa zverejnia, pričom sa zachová dôvernosť citlivých obchodných informácií.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisii poskytuje poradenstvo poradný výbor, ktorý má dve zloženia, a to konkrétne zloženie zo zástupcov implementujúcich partnerov a zloženie zo zástupcov členských štátov.

1.  Riadiacemu výboru poskytuje poradenstvo poradný výbor, ktorý má dve zloženia, a to konkrétne zloženie zo zástupcov implementujúcich partnerov a zloženie zo zástupcov členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 5 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  poskytuje poradenstvo Komisii, pokiaľ ide o zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie a trhové podmienky;

ii)  poskytuje poradenstvo riadiacemu výboru, pokiaľ ide o zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie a trhové podmienky;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17 a

 

Riadiaci výbor

 

1. Fond InvestEU riadi Riadiaci výbor, ktorý na účely použitia záruky EÚ rozhoduje v súlade so všeobecnými cieľmi stanovenými v článku 3.

 

2. Riadiaci výbor:

 

a) pozostáva zo siedmich členov: troch členov vymenúva Komisia, jedného poradný výbor v zložení zo zástupcov implementujúcich partnerov, jedného Európska investičná banka a dvoch expertov vymenúva Európsky parlament za členov bez hlasovacieho práva. Experti Európskeho parlamentu nepožadujú ani neprijímajú pokyny od inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie, vlády ktoréhokoľvek členského štátu ani žiadnych iných verejných alebo súkromných subjektov a konajú úplne nezávisle. Experti plnia svoje povinnosti nestranne a v záujme Fondu InvestEU;

 

b) si spomedzi svojich členov s hlasovacím právom volia predsedu na funkčné obdobie troch rokov, ktoré možno raz obnoviť;

 

c) prerokúvajú a maximálne zohľadňujú stanoviská všetkých svojich členov. Ak sa členovia nedokážu zhodnúť na spoločnom stanovisku, riadiaci výbor prijíma rozhodnutia jednomyseľným hlasovaním všetkých členov s hlasovacím právom. V zápisnici zo schôdzí riadiaceho výboru sa uvedie podrobný opis stanovísk všetkých jeho členov.

 

3. Riadiaci výbor zabezpečí, aby bola strategická orientácia InvestEU v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3 a aby boli navrhované operácie financovania a investičné operácie implementujúcich partnerov v súlade s právnymi predpismi a politikami Únie. Pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia riadiaci výbor sleduje len ciele v ňom stanovené.

 

4. Riadiaci výbor určí operačné politiky a postupy potrebné na fungovanie InvestEU a pravidlá vzťahujúce sa na operácie s investičnými platformami a národnými podpornými bankami alebo inštitúciami.

 

5. Riadiaci výbor vypracuje hodnotiacu tabuľku navrhovaných operácií financovania a investičných operácií pre investičný výbor.

 

Hodnotiaca tabuľka obsahuje najmä hodnotenie: a) rizikového profilu navrhovaných operácií financovania a investičných operácií;

 

b) prínosov pre konečných prijímateľov;

 

c) dodržiavania kritérií oprávnenosti.

 

Každý implementujúci partner musí riadiacemu výboru poskytnúť primerané a harmonizované informácie potrebné na vypracovanie hodnotiacej tabuľky.

 

6. Riadiaci výbor pravidelne uskutočňuje konzultáciu s relevantnými zainteresovanými stranami, najmä spoluinvestormi, verejnými orgánmi, expertmi, vzdelávacími inštitúciami, inštitúciami odbornej prípravy a výskumnými inštitúciami, relevantnými sociálnymi partnermi a zástupcami občianskej spoločnosti, o orientácii a vykonávaní investičnej politiky uskutočňovanej podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 18

vypúšťa sa

Projektový tím

 

1.  Vytvorí sa projektový tím pozostávajúci z expertov, ktorých implementujúci partneri poskytnú Komisii bez akýchkoľvek výdavkov z rozpočtu Únie.

 

2.  Expertov do projektového tímu vymenúva každý implementujúci partner. Počet expertov sa stanovuje v dohode o záruke.

 

3.  Komisia potvrdzuje, či sú operácie financovania a investičné operácie, ktoré navrhujú implementujúci partneri, v súlade s právom a politikami Únie.

 

4.  Po potvrdení Komisie podľa odseku 3 projektový tím vykoná kontrolu kvality, pokiaľ ide o náležitú starostlivosť vynaloženú v súvislosti s navrhovanými operáciami financovania a investičnými operáciami, ktoré vykonávajú implementujúci partneri. Operácie financovania a investičné operácie sa potom predložia investičnému výboru, ktorý schvaľuje, či budú kryté zárukou EÚ.

 

Projektový tím vypracuje pre investičný výbor hodnotiacu tabuľku s navrhovanými operáciami financovania a investičnými operáciami.

 

Hodnotiaca tabuľka obsahuje najmä hodnotenie:

 

a)  rizikového profilu navrhovaných operácií financovania a investičných operácií;

 

b)  prínosov pre konečných prijímateľov;

 

c)  dodržiavania kritérií oprávnenosti.

 

Každý implementujúci partner musí projektovému tímu poskytovať primerané a harmonizované informácie, aby bol schopný vykonať analýzu rizika a vypracovať hodnotiacu tabuľku.

 

5.  Náležitú starostlivosť ani hodnotenie vykonané v súvislosti s potenciálnou operáciou financovania alebo investičnou operáciou, ktoré navrhol implementujúci partner, nesmie posudzovať expert z projektového tímu, ktorého Komisii poskytol uvedený implementujúci partner. Tento expert nesmie vypracovať ani hodnotiacu tabuľku, ktorá sa týka uvedených navrhovaných operácií.

 

6.  Každý expert z projektového tímu oznámi Komisii, ak dôjde ku konfliktu záujmov, a Komisii bezodkladne oznamuje všetky informácie potrebné na priebežné overovanie, či nedochádza ku konfliktu záujmov.

 

7.  Komisia stanovuje podrobné pravidlá fungovania projektového tímu a overovania, či nedochádza ku konfliktu záujmov.

 

8.  Komisia stanovuje podrobné pravidlá vypracúvania hodnotiacej tabuľky s cieľom umožniť investičnému výboru schvaľovať použitie záruky EÚ na navrhovanú operáciu financovania alebo investičnú operáciu.

 

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  overuje ich súlad s týmto nariadením a príslušnými investičnými usmerneniami, pričom osobitnú pozornosť venuje požiadavke doplnkovosti uvedenej v [článku 209 ods. 2 písm. b)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] a požiadavke na prilákanie súkromných investícií uvedenej v [článku 209 ods. 2 písm. d)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách]; a

b)  overuje ich súlad s týmto nariadením a príslušnými investičnými usmerneniami, pričom osobitnú pozornosť venuje požiadavke doplnkovosti uvedenej v [článku 209 ods. 2 písm. b)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách], zabezpečeniu udržateľnosti uvedenému v článku 7 ods. 3 a požiadavke na prilákanie súkromných investícií uvedenej v [článku 209 ods. 2 písm. d)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách]; a

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Investičný výbor sa v každom zložení skladá zo šiestich platených externých expertov. Výber expertov sa uskutočňuje v súlade s [článkom 237] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] a Komisia ich vymenúva na dobu určitú, ktorá môže trvať až štyri roky. Možno ju predĺžiť, ale celkovo nesmie presiahnuť sedem rokov. Komisia sa môže rozhodnúť predĺžiť funkčné obdobie etablovaného člena investičného výboru bez toho, aby využila postup stanovený v tomto odseku.

Investičný výbor sa v každom zložení skladá zo siedmich platených externých expertov. Výber expertov sa uskutočňuje v súlade s [článkom 237] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] a Komisia ich vymenúva na dobu určitú, ktorá môže trvať až štyri roky. Možno ju predĺžiť, ale celkovo nesmie presiahnuť sedem rokov. Komisia sa môže rozhodnúť predĺžiť funkčné obdobie etablovaného člena investičného výboru bez toho, aby využila postup stanovený v tomto odseku.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Štyria členovia sú stálymi členmi investičného výboru vo všetkých štyroch zloženiach. Okrem toho v každom zo štyroch zložení musia byť dvaja experti so skúsenosťami s investíciami v sektoroch spadajúcich do daného segmentu politiky. Aspoň jeden zo stálych členov musí byť expertom na udržateľné investície. Členov investičného výboru priraďuje k jeho príslušnému zloženiu alebo zloženiam Komisia. Predsedu si investičný výbor zvolí z radov svojich stálych členov.

Piati členovia sú stálymi členmi investičného výboru vo všetkých štyroch zloženiach. Okrem toho v každom zo štyroch zložení musia byť dvaja experti so skúsenosťami s investíciami v sektoroch spadajúcich do daného segmentu politiky. Aspoň dvaja zo stálych členov musí byť expertom na investície v oblasti opatrení na boj proti zmene klímy, ochrany životného prostredia a riadenia. Členov investičného výboru priraďuje k jeho príslušnému zloženiu alebo zloženiam Komisia. Predsedu si investičný výbor zvolí z radov svojich stálych členov.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Životopisy a vyhlásenia o záujmoch každého člena investičného výboru sa zverejňujú a neustále aktualizujú. Každý člen investičného výboru bezodkladne oznamuje Komisii všetky informácie potrebné na priebežné overovanie, či nedochádza ku konfliktu záujmov.

Životopisy a vyhlásenia o záujmoch každého člena investičného výboru sa zverejňujú a neustále aktualizujú. Každý člen investičného výboru bezodkladne oznamuje Komisii a riadiacemu výboru všetky informácie potrebné na priebežné overovanie, či nedochádza ku konfliktu záujmov.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Závery investičného výboru, v ktorých sa schvaľuje možnosť využiť záruku EÚ na operáciu financovania alebo investičnú operáciu, musia byť prístupné verejnosti a musia obsahovať zdôvodnenie schválenia. Nesmú sa pri tom zverejniť citlivé obchodné informácie.

Závery investičného výboru, v ktorých sa schvaľuje možnosť využiť záruku EÚ na operáciu financovania alebo investičnú operáciu, musia byť prístupné verejnosti a musia obsahovať zdôvodnenie schválenia, použité kritériá a hodnotiacu tabuľku ukazovateľov. Osobitnú pozornosť treba venovať súladu s kritériom doplnkovosti. Nesmú sa pri tom zverejniť citlivé obchodné informácie.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hodnotiaca tabuľka sa zverejňuje po podpise operácie financovania alebo investičnej operácie, prípadne čiastkového projektu. Nesmú sa pri tom zverejniť citlivé obchodné informácie ani osobné údaje, ktoré sa nemajú zverejňovať podľa pravidiel Únie v oblasti ochrany osobných údajov.

Hodnotiaca tabuľka sa zverejňuje po podpise operácie financovania alebo investičnej operácie, prípadne čiastkového projektu. Nesmú sa pri tom zverejniť citlivé obchodné informácie ani osobné údaje, ktoré sa nemajú zverejňovať podľa pravidiel Únie v oblasti ochrany osobných údajov. Každý rok by sa mal uvádzať podiel zamietnutých projektov a prijatých projektov podľa členských štátov. Pri každom projekte by sa malo odôvodniť prijatie alebo zamietnutie.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Závery investičného výboru, v ktorých sa zamieta možnosť využiť záruku EÚ, sa dvakrát ročne predkladajú Európskemu parlamentu a Rade, pričom sa dodržiavajú prísne požiadavky na zachovávanie dôvernosti.

Závery investičného výboru, v ktorých sa zamieta možnosť využiť záruku EÚ, súvisiace použité kritériá a ukazovatele hodnotiacej tabuľky sa dvakrát ročne predkladajú Európskemu parlamentu a Rade, pričom sa dodržiavajú prísne požiadavky na zachovávanie dôvernosti.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poradenské centrum InvestEU poskytuje poradenskú podporu pri identifikácii, príprave, vypracúvaní, štruktúrovaní, obstarávaní a implementácii investičných projektov alebo posilňuje schopnosť predkladateľov projektov a finančných sprostredkovateľov implementovať operácie financovania a investičné operácie. Podpora sa môže týkať ktorejkoľvek fázy životného cyklu projektu alebo prípadne financovania subjektu, ktorému sa poskytuje podpora.

Poradenské centrum InvestEU poskytuje poradenskú podporu pri identifikácii, príprave, vypracúvaní, štruktúrovaní, obstarávaní a implementácii investičných projektov alebo posilňuje schopnosť predkladateľov projektov a finančných sprostredkovateľov implementovať operácie financovania a investičné operácie. Podpora sa môže týkať ktorejkoľvek fázy životného cyklu projektu alebo prípadne financovania subjektu, ktorému sa poskytuje podpora. Odborníci poradenského centra budú úzko spolupracovať s poradenskou službou InnovFin v rámci EIB.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Poradenské centrum InvestEU poskytuje informácie a poradenstvo na regionálnej a miestnej úrovni s osobitným dôrazom na MSP a začínajúce podniky. Bude stavať na skúsenostiach získaných v rámci Európskeho centra investičného poradenstva riadeného EFSI a bude zahŕňať aj komunikačnú zložku a zložku pomoci pri tvorbe projektov s cieľom budovať kapacitu na rozvoj udržateľných projektov a zlučovať menšie projekty do väčších.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poradenské centrum InvestEU je k dispozícii ako zložka v rámci každého segmentu politiky uvedeného v článku 7 ods. 1, pričom pokrýva všetky sektory v rámci daného segmentu. Okrem toho sú k dispozícii aj medzisektorové poradné služby.

Poradenské centrum InvestEU je k dispozícii ako zložka v rámci každého segmentu politiky uvedeného v článku 7 ods. 1, pričom pokrýva všetky sektory v rámci daného segmentu, najmä pokiaľ ide o sektory, ktoré prispievajú k plneniu cieľov EÚ v oblasti klímy. Okrem toho sú k dispozícii aj medzisektorové poradné služby.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v náležitých prípadoch pomáha predkladateľom projektov pri vypracúvaní ich projektov, aby spĺňali ciele a kritériá oprávnenosti stanovené v článkoch 3, 7 a 11, a v prípade projektov malého rozsahu uľahčuje ich združovanie; poskytnutie takejto pomoci však nemá vplyv na závery investičného výboru, pokiaľ ide o možnosť využiť záruku EÚ na takéto projekty;

b)  v náležitých prípadoch pomáha predkladateľom projektov pri vypracúvaní ich projektov, aby spĺňali ciele a kritériá oprávnenosti stanovené v článkoch 3, 7 a 11, a v prípade projektov malého rozsahu uľahčuje ich združovanie, ako aj pomáha pri vytváraní tematických a regionálnych investičných platforiem poskytovaním právnej pomoci a náležitého vzoru dohody o investičných platformách; poskytnutie takejto pomoci však nemá vplyv na závery investičného výboru, pokiaľ ide o možnosť využiť záruku EÚ na takéto projekty;

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytuje podporné činnosti a mobilizuje miestne poznatky s cieľom uľahčiť využívanie podpory z Fondu InvestEU v celej Únii a podľa možnosti aktívne prispieva k plneniu cieľa sektorovej a geografickej diverzifikácie Fondu InvestEU tým, že podporuje implementujúcich partnerov pri koncipovaní a vypracúvaní potenciálnych operácií financovania a investičných operácií;

c)  poskytuje podporné činnosti a mobilizuje miestne poznatky, predovšetkým prostredníctvom poskytovania pomoci a poradenstva malým a stredným podnikom a mikropodnikom, miestnym orgánom, subjektom a komunitám, pokiaľ ide o ich príležitostí vo všetkých segmentoch politiky, s cieľom uľahčiť využívanie podpory z Fondu InvestEU v celej Únii a podľa možnosti aktívne prispieva k plneniu cieľa sektorovej a geografickej diverzifikácie Fondu InvestEU tým, že podporuje implementujúcich partnerov pri koncipovaní a vypracúvaní potenciálnych operácií financovania a investičných operácií;

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  v relevantných prípadoch poskytuje proaktívne poradenstvo v súlade s prvou zásadou energetickej efektívnosti, ako sa uvádza v nariadení o riadení energetickej únie;

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)  vykonáva komunikačné činnosti na zvýšenie informovanosti o dostupnej podpore pre predkladateľov projektov a finančných a iných sprostredkovateľov, ktorú poskytuje poradenské centrum, a vo všeobecnosti o dostupných možnostiach v rámci InvestEU.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Za služby uvedené v odseku 2 možno účtovať poplatky, aby sa pokryla časť nákladov na ich poskytovanie.

4.  Za služby uvedené v odseku 2 možno účtovať primerané poplatky, aby sa pokryla časť nákladov na ich poskytovanie.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Poradenské centrum InvestEU má miestne zastúpenie tam, kde je to potrebné. Zriaďuje sa najmä v tých členských štátoch alebo regiónoch, ktoré pri vypracúvaní projektov v rámci Fondu InvestEU čelia ťažkostiam. Poradenské centrum InvestEU pomáha pri prenose poznatkov na regionálnu a miestnu úroveň s cieľom budovať regionálne a miestne kapacity a odborné znalosti na účely poskytovania podpory uvedenej v odseku 1.

6.  Poradenské centrum InvestEU má zastúpenie v každom členskom štáte s osobitným dôrazom na zabezpečenie zastúpenia v  regiónoch, ktoré pri vypracúvaní projektov v rámci Fondu InvestEU čelia ťažkostiam , s cieľom podporiť výmenu osvedčených postupov a informácií a rozšíriť poznatky o investičných príležitostiach aj v regiónoch. Centrum nadviaže priamy dialóg medzi podnikmi, sprostredkovateľmi a inštitúciami Spoločenstva. Poradenské centrum InvestEU pomáha pri prenose poznatkov na regionálnu a miestnu úroveň s cieľom budovať regionálne a miestne kapacity a odborné znalosti na účely poskytovania podpory uvedenej v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Portál InvestEU vytvára Komisia. Tento portál musí mať podobu ľahko dostupnej a používateľsky ústretovej databázy projektov, ktorá poskytuje relevantné informácie o každom projekte.

1.  Portál InvestEU vytvára Komisia. Tento portál musí zabezpečovať ľahko dostupnú a používateľsky ústretovú databázu projektov, ktorá zviditeľňuje projekty a investorom umožňuje určovať investičné príležitosti v sektore alebo oblasti ich záujmu.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečuje, aby sa údaje na monitorovanie implementácie a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa implementujúcim partnerom a prípadne iným príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečuje, aby sa údaje na monitorovanie implementácie a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa implementujúcim partnerom a prípadne iným príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ. Systém podávania správ poskytuje jasne zmapované segmenty politiky v oblastiach oprávnených na operácie financovania a investičné operácie, ako je stanovené v prílohe II.

Odôvodnenie

Jasné zmapovanie projektov na základe štyroch segmentov a podrobnejších oblastí pre financovanie a investície je dôležité na správne posúdenie ich výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Okrem toho každý implementujúci partner predkladá Komisii raz za šesť mesiacov správu o operáciách financovania a investičných operáciách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré sa v správe rozčlenia na zložku v zodpovednosti EÚ a prípadne zložku v zodpovednosti členských štátov podľa jednotlivých členských štátov. Správa musí zahŕňať posúdenie súladu s požiadavkami na používanie záruky EÚ a posúdenie plnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu. Správa musí zahŕňať aj prevádzkové, štatistické, finančné a účtovné údaje o každej operácii financovania a investičnej operácii, ako aj takéto údaje na úrovni zložky, segmentu politiky a Fondu InvestEU. Jedna z týchto správ musí obsahovať informácie, ktoré implementujúci partneri poskytujú v súlade s [článkom 155 ods. 1 písm. a)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách].

5.  Okrem toho každý implementujúci partner predkladá Komisii raz za šesť mesiacov správu o operáciách financovania a investičných operáciách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré sa v správe rozčlenia na zložku v zodpovednosti EÚ a prípadne zložku v zodpovednosti členských štátov podľa jednotlivých členských štátov. Správa musí zahŕňať posúdenie súladu s požiadavkami na používanie záruky EÚ a posúdenie plnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu. Správa musí v náležitých a primeraných prípadoch zahŕňať aj prevádzkové, štatistické, finančné a účtovné údaje o každej operácii financovania a investičnej operácii, ako aj takéto údaje na úrovni zložky, segmentu politiky a Fondu InvestEU. Jedna z týchto správ musí obsahovať informácie, ktoré implementujúci partneri poskytujú v súlade s [článkom 155 ods. 1 písm. a)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách]. Vždy, keď je to možné, by tieto správy mali byť totožné so správami, ktoré sa vyžadujú už na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Komisia spracuje a vyhodnotí správy implementujúcich partnerov a predloží súhrn vo forme verejných výročných správ, v ktorých poskytne informácie o úrovni vykonávania programu v porovnaní s jeho cieľmi a ukazovateľmi výkonnosti, uvedie riziká a príležitosti týkajúce sa operácií financovania a investičných operácií podporených v rámci Programu InvestEU.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Komisia na svojom internetovom portáli zverejní informácie o operáciách financovania a investičných operáciách vrátane informácií o predpokladaných účinkoch a prínosoch projektov, pričom zohľadní ochranu dôverných a citlivých obchodných informácií. Internetový portál musí obsahovať aj verejný prístup k registru oprávnených protistrán.

 

V súlade s príslušnými politikami transparentnosti a pravidlami Únie na ochranu údajov a na prístup k dokumentom a informáciám musia implementujúci partneri a iní prijímatelia finančných prostriedkov Únie iniciatívne a systematicky na svojich webových sídlach zverejňovať informácie týkajúce sa všetkých operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje tento program, ako aj informácie týkajúce sa najmä spôsobu, akým tieto projekty prispievajú k plneniu cieľov a požiadaviek tohto nariadenia. Takéto informácie vždy zohľadňujú ochranu dôverných a citlivých obchodných informácií. Implementujúci partneri vo všetkých informáciách o operáciách financovania a investičných operáciách, na ktoré sa vzťahuje tento program v súlade s týmto nariadením a ktoré zverejňujú, musia uvádzať podporu z Únie.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie Programu InvestEU, najmä pokiaľ ide o používanie záruky EÚ, vykoná Komisia do 30. septembra 2025.

2.  Priebežné hodnotenie Programu InvestEU, najmä pokiaľ ide o používanie záruky EÚ, vykoná Komisia do 31. decembra 2024.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Audity týkajúce sa použitia financovania z prostriedkov Únie vykonávané osobami alebo subjektmi vrátane tých, ktoré neboli poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa [článku 127] [nariadenia o rozpočtových pravidlách].

Audity týkajúce sa použitia financovania z prostriedkov Únie vykonávané Európskym dvorom audítorov spoločne s auditmi vykonávanými osobami alebo subjektmi vrátane tých, ktoré neboli poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa [článku 127] [nariadenia o rozpočtových pravidlách].

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s Programom InvestEU a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na Program InvestEU zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

2.  Komisia začne účinnú, informatívnu a celoeurópsku komunikačnú stratégiu, ktorá bude sprevádzať Program InvestEU s cieľom zvýšiť jeho viditeľnosť, a to najmä pre MSP, čím sa prilákajú potenciálne najlepšie projekty. Finančné zdroje pridelené na Program InvestEU zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V súlade s článkom 4 tohto nariadenia môže byť toto rozdelenie počas rozpočtového roka upravené v súlade s vývojom rôznych cieľov uvedených v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Operácie financovania a investičné operácie môžu patriť do jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

Operácie financovania a investičné operácie patria do jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  rozširovania výroby, dodávok alebo používania čistej energie a energie z obnoviteľných zdrojov;

a)  rozširovania výroby, urýchľovanie zavádzania, dodávok alebo realizácia riešení týkajúcich sa čistej energie a energie z obnoviteľných zdrojov; ;

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  energetickej efektívnosti a úspor energie (so zameraním na znižovanie dopytu prostredníctvom riadenia spotreby na strane dopytu a renovácie budov);

b)  energetickej efektívnosti, energetickej transformácie a úspor energie (so zameraním na znižovanie dopytu prostredníctvom riadenia spotreby na strane dopytu a renovácie budov);

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  rozvoja, zavádzania inteligentných riešení a modernizácie infraštruktúry pre energiu z udržateľných zdrojov (technológie na úrovni prenosu, distribúcie a uskladňovania energie);

c)  rozvoja, zavádzania inteligentných riešení a modernizácie infraštruktúry pre energiu z udržateľných zdrojov (technológie na úrovni prenosu, distribúcie a uskladňovania energie, inteligentné siete) a zvyšovania úrovne elektrického prepojenia medzi členskými štátmi;

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  výroby a dodávok syntetických palív z obnoviteľných a uhlíkovo neutrálnych zdrojov; alternatívnych palív;

d)  výroby a dodávok udržateľných syntetických palív z obnoviteľných a uhlíkovo neutrálnych zdrojov a alternatívnych palív v súlade s ustanoveniami uvedenými v [smernici 2009/28/ES o obnoviteľných zdrojoch energie];

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  infraštruktúry na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého.

e)  infraštruktúry na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého v priemyselných procesoch, bioelektrárňach a výrobných zariadeniach na účely energetickej transformácie.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Rozvoj udržateľnej dopravnej infraštruktúry, zariadení a inovačných technológií v súlade s prioritami Únie v oblasti dopravy a so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody, najmä prostredníctvom:

2.  Rozvoj udržateľnej dopravnej infraštruktúry a inovačných riešení pre mobilitu, zariadení a inovačných technológií v súlade s prioritami Únie v oblasti dopravy a so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody, najmä prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  projektov podporujúcich rozvoj TEN-T infraštruktúry vrátane jej mestských uzlov, námorných a vnútrozemských prístavov, multimodálnych terminálov a ich prepojenia na hlavné siete;

a)  projektov podporujúcich udržateľný rozvoj TEN-T infraštruktúry vrátane jej mestských uzlov, námorných a vnútrozemských prístavov, letísk, multimodálnych terminálov a ich prepojenia na hlavné siete;

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  projektov inteligentnej a udržateľnej mestskej mobility (so zameraním na nízkoemisné mestské druhy dopravy, dostupnosť, znečistenie ovzdušia a hluk, spotrebu energie a nehody);

b)  projektov inteligentnej a udržateľnej mestskej mobility (so zameraním mestské druhy dopravy s nulovými a nízkymi emisiami, dostupnosť, znečistenie ovzdušia a hluk, spotrebu energie a bezpečnom cestnej premávky);

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpory obnovy a dodatočného vybavenia dopravných mobilných zariadení s cieľom zaviesť nízkoemisné riešenia pre mobilitu;

c)  podpory obnovy a dodatočného vybavenia dopravných mobilných zariadení s cieľom zaviesť riešenia pre mobilitu s nulovými a nízkymi emisiami;

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  železničnej infraštruktúry, iných železničných projektov a námorných prístavov;

d)  železničnej infraštruktúry, iných železničných projektov, vnútrozemskej vodnej infraštruktúry a námorných prístavov;

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  infraštruktúry pre alternatívne palivá vrátane infraštruktúry pre elektrické nabíjanie.

e)  infraštruktúry pre alternatívne palivá v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 25 [smernice 2009/28/ES o obnoviteľných zdrojoch energie] vrátane zavádzania infraštruktúry pre elektrické nabíjanie.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  projektov a podnikov v oblastiach riadenia environmentálnych zdrojov a čistých technológií;

c)  projektov a podnikov v oblastiach riadenia environmentálnych zdrojov a udržateľných technológií;

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  opatrení v oblasti zmeny klímy vrátane znižovania rizika prírodného nebezpečenstva a katastrof;

f)  opatrení v oblasti zmeny klímy vrátane znižovania rizika prírodného nebezpečenstva a katastrof, adaptácie na zmenu klímy a jej zmierňovania;

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  projektov a podnikov, ktoré zavádzajú obehové hospodárstvo integráciou hľadísk efektívneho využívania zdrojov do výroby a životného cyklu výrobkov, a to vrátane udržateľnej dodávky prvotných a druhotných surovín;

g)  projektov a podnikov, ktoré zavádzajú obehové hospodárstvo integráciou hľadísk efektívneho využívania zdrojov do výroby a životného cyklu výrobkov, a to vrátane udržateľnej dodávky a recyklácie prvotných a druhotných surovín;

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Rozvoj infraštruktúry pre digitálnu pripojiteľnosť, najmä prostredníctvom projektov podporujúcich zavádzanie vysokokapacitných digitálnych sietí.

4.  Rozvoj infraštruktúry pre digitálnu pripojiteľnosť, najmä prostredníctvom projektov podporujúcich zavádzanie vysokokapacitných digitálnych sietí, pripojenie 5G a zlepšovanie digitálnej pripojiteľnosti a prístupu, najmä do vidieckych oblastí a okrajových regiónov.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  výskumu vrátane výskumnej infraštruktúry a podpory akademickej obce, ako aj inovačných projektov prispievajúcich k cieľom [Európskeho horizontu];

a)  podpory výskumnej infraštruktúry a výskumu, ako aj inovačných projektov vo všetkých tematických oblastiach, vymedzených v rámci cieľov Európskeho horizontu a prispievajúcich k ich plneniu;

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  firemných projektov;

b)  firemných projektov vrátane odbornej prípravy a podpory vzniku klastrov a podnikových sietí;

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  projektov spolupráce medzi akademickou obcou a priemyselnými odvetviami;

d)  projektov spolupráce v oblasti výskumu a inovácií medzi akademickou obcou, výskumnými a technologickými organizáciami a priemyselnými odvetviami; verejno-súkromných partnerstiev a organizácií občianskej spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 5 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  nových účinných zdravotníckych výrobkov vrátane liekov, zdravotníckych pomôcok a liekov na inovatívnu liečbu.

f)  nových účinných a prístupných zdravotníckych výrobkov vrátane liekov, zdravotníckych a diagnostických pomôcok a liekov na inovatívnu liečbu, nových antimikrobiálnych látok a inovačných vývojových postupov bez použitia testovania na zvieratách.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Rozvoj a zavádzanie digitálnych technológií a služieb, najmä prostredníctvom:

6.  Rozvoj, zavádzanie a posilňovanie digitálnych technológií a služieb, najmä prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  umelej inteligencie;

a)  umelej inteligencie v súlade s programom Digitálna Európa, najmä pokiaľ ide o etiku;

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 6 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  kvantovej technológie;

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 6 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  robotiky a automatizácie.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Poskytovanie finančnej podpory subjektom, ktoré zamestnávajú maximálne 3 000 zamestnancov, s osobitným zameraním na MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, najmä prostredníctvom:

7.  Poskytovanie finančnej podpory subjektom, ktoré zamestnávajú maximálne 3 000 zamestnancov. Segment MSP sa zameriava len na MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, najmä prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytovania prevádzkového kapitálu a investícií;

a)  poskytovania prevádzkového kapitálu a investícií, najmä pokiaľ ide o opatrenia, ktoré rozvíjajú podnikateľskú kultúru a prostredie a podporujú tvorbu a rast mikropodnikov a malých a stredných podnikov;

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  poskytovania rizikového financovania od počiatočnej fázy po fázu expanzie s cieľom zabezpečiť vedúcu technologickú pozíciu v inovačných a udržateľných sektoroch.

b)  poskytovania rizikového financovania od počiatočnej fázy po fázu expanzie s cieľom zabezpečiť vedúcu technologickú pozíciu v inovačných a udržateľných sektoroch vrátane posilnenia ich digitalizačnej a inovačnej kapacity a zabezpečiť ich globálnu konkurencieschopnosť.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Cestovný ruch.

9.  Udržateľný cestovný ruch.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 11 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  mikrofinancovania, financovania sociálnych podnikov a sociálneho hospodárstva;

a)  mikrofinancovania, financovania sociálnych podnikov, podnikania žien, podpory rodovej rovnosti a sociálneho hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 11 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  vzdelávania a odbornej prípravy vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, vzdelávacích zariadení, študentských ubytovní a digitálneho vybavenia:

i)  vzdelávania a odbornej prípravy vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, vzdelávacích zariadení, študentských ubytovní a digitálneho vybavenia a študentských pôžičiek;

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 11 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  inovačných riešení v zdravotníckej oblasti vrátane služieb v zdravotníckej oblasti a nových modelov starostlivosti;

h)  inovačných riešení v zdravotníckej oblasti vrátane služieb v zdravotníckej oblasti, systémov riadenia zdravotnej starostlivosti, elektronického zdravotníctva, preventívnej medicíny, presných medicínskych postupov a nových modelov starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12.  Rozvoj obranného priemyslu, a tým posilnenie strategickej autonómie Únie, najmä podporou:

vypúšťa sa

a)  dodávateľského reťazca obranného priemyslu Únie, najmä prostredníctvom finančnej podpory pre MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou;

 

b)  spoločností podieľajúcich sa na prelomových inovačných projektoch v sektore obrany a úzko súvisiacich technológií dvojakého použitia;

 

c)  dodávateľského reťazca sektora obrany pri účasti na projektoch spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v sektore obrany vrátane projektov, na ktoré sa poskytuje podpora z Európskeho obranného fondu;

 

d)  infraštruktúry pre výskum a odbornú prípravu v sektore obrany.

 

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 13 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať konkurencieschopnosť kozmických systémov a technológií s osobitným zameraním na zraniteľnosť dodávateľských reťazcov;

b)  podporovať konkurencieschopnosť kozmických systémov a technológií s osobitným zameraním na nezávislosť dodávateľských reťazcov;

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 13 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podporovať podnikanie v oblasti kozmického priestoru;

c)  podporovať podnikanie v oblasti kozmického priestoru vrátane rozvoja v neskorších fázach;

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13 a.  Moria a oceány prostredníctvom rozvoja udržateľného modrého hospodárstva v súlade s cieľmi integrovanej námornej politiky, najmä prostredníctvom:

 

a. námorného podnikania;

 

b. inovačného a konkurencieschopného námorného odvetvia;

 

c. poznatkov o moriach a tzv. modrých kariér;

 

d. plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja, najmä cieľa trvalo udržateľného rozvoja 14 (Život pod vodou);

 

e. energie z obnoviteľných morských zdrojov a obehového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Objem financovania z Fondu InvestEU (rozdelený podľa segmentu politiky)

1.  Objem financovania z Fondu InvestEU (rozdelený podľa bodov a podbodov oblastí oprávnených na operácie financovania a investičné operácie, ako je stanovené v prílohe II)

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – podbod 1.4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.4 a  Synergie s inými programami EÚ

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Geografické pokrytie financovania z Fondu InvestEU (rozdelené podľa segmentu politiky)

2.  Geografické pokrytie financovania z Fondu InvestEU (rozdelené podľa bodov a podbodov oblastí oprávnených na operácie financovania a investičné operácie, ako je stanovené v prílohe II)

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – podbod 2.1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2.1 a  Počet regiónov, na ktoré sa vzťahujú projekty

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – podbod 3.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.2  Investície podporujúce ciele v oblasti klímy

3.2  Investície podporujúce ciele v oblasti energetiky a klímy, v relevantných prípadoch podrobne opísané podľa segmentu politiky a kategórie, ako aj podľa úrovne relevantnosti z hľadiska klímy;

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – podbod 4.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.1  Energetika: Dodatočný inštalovaný výkon na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (MW)

4.1  Energetika: Dodatočný inštalovaný výkon na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (MW) podľa zdroja

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – podbod 4.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.2  Energetika: Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou spotreby energie

4.2  Energetika: Počet domácností, počet verejných a obchodných priestorov so zlepšenou klasifikáciou spotreby energie vrátane stupňa zlepšenia, pokiaľ ide o klasifikáciu alebo rovnocenné údaje, alebo počet domácnosti renovovaných, aby spĺňali normy pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie alebo pasívne domy

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – podbod 4.3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.3  Digitalizácia: Počet dodatočných domácností s prístupom k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou aspoň 100 Mbps, ktorú možno zvýšiť až na rýchlosť v gigabitoch

4.3  Digitalizácia: Počet dodatočných domácností, komerčne využívaných a/alebo verejných budov s prístupom k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou aspoň 100 Mbps, ktorú možno zvýšiť až na rýchlosť v gigabitoch, alebo počet vytvorených Wi-Fi hotspotov

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – podbod 4.5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4.5 a  Počet vytvorených miest infraštruktúry pre alternatívne palivá

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – podbod 4.5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4.5 b  Znižovanie emisií: znížené množstvo emisií CO2

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 5 – podbod 5.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.1  Príspevok k cieľu, ktorým je investovať 3 % HDP Únie do výskumu, vývoja a inovácie

5.1  Príspevok k cieľu, ktorým je investovať 3 % HDP Únie do výskumu, vývoja a inovácie počas celého programu

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 5 – podbod 5.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.2  Počet podporených podnikov, ktoré vykonávajú projekty v oblasti výskumu a inovácie

5.2  Počet podporených podnikov, ktoré vykonávajú projekty v oblasti výskumu a inovácie počas celého programu

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 5 – podbod 5.2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5.2 a  Počet projektov, ktoré predtým získali podporu prostredníctvom programu Európsky horizont a/alebo programu Digitálna Európa

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 6 – podbod 6.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.2  Počet podporených podnikov podľa fázy (počiatočná fáza, fáza rastu/expanzie)

6.2  Počet podporených podnikov podľa fázy (počiatočná fáza, fáza rastu/expanzie), najmä inovačných MSP

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Sociálne investície a zručnosti

7.  Údaje o sociálnych investíciách a zručnostiach rozčlenené podľa pohlavia

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Programu InvestEU

Referenčné čísla

COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.6.2018

ECON

14.6.2018

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.6.2018

Pridružené výbory – dátum oznámenia na schôdzi

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Seán Kelly

13.6.2018

Článok 55 – Postup spoločných schôdzí výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

5.7.2018

Prerokovanie vo výbore

10.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

5

8

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amjad Bashir, Mario Borghezio, Rosa D’Amato, Jens Geier, Benedek Jávor, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Clare Moody, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Gahler, Ulrike Rodust

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

38

+

ALDE

Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Seán Kelly, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

8

0

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Mario Borghezio, Giancarlo Scottà


STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (21.11.2018)

pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Wim van de Camp

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súvislosti

Prostredníctvom programu InvestEU sa Komisia snaží zmobilizovať verejné a súkromné investície na riešenie súčasného deficitu investícií do oblastí, kam patrí udržateľná doprava a nové typy mobility, energia z obnoviteľných zdrojov a energetická efektívnosť, digitálna prepojenosť a technológie, výskum a inovácie, klíma, životné prostredie a zdroje, vzdelávanie a kvalifikácia a rozvoj MSP. Podporou projektov v týchto oblastiach má tento program prispieť k cieľom politiky EÚ v oblasti udržateľnosti, a najmä klímy, konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu. Z fondu InvestEU sa poskytne záruka EÚ vo výške 38 mld. EUR na podporu projektov prostredníctvom finančných a investičných operácií v rámci tohto programu. Záruka zodpovedá prostriedkom prideleným z rozpočtu EÚ vo výške 15,2 mld. EUR, resp. 40 %. Fond InvestEU pôsobí v štyroch politických segmentoch: udržateľná infraštruktúra; výskum, inovácia a digitalizácia; MSP; a sociálne investície a kvalifikácia.

Doprava je zahrnutá najmä do segmentu Udržateľná infraštruktúra, kam patrí infraštruktúra, mobilné zariadenia a zavádzanie inovačných technológií. Tento segment zahŕňa aj ďalšie oblasti, ako je energetika, digitálna prepojenosť, vesmír alebo životné prostredie. Investície môžu získať podporu v rámci tohto segmentu za predpokladu, že prispejú k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti životného prostredia alebo sociálnej udržateľnosti. Na jeho podpore sa EÚ podieľa 11,5 miliardami EUR alebo celkovou zárukou vo výške 30 %, čo zodpovedá prostriedkom prideleným z rozpočtu EÚ vo výške 4,6 miliárd EUR. Keďže InvestEU sa konkrétne zameriava na podporu rozvoja infraštruktúry TEN-T, treba poznamenať, že programom InvestEU sa nahrádzajú aj finančné nástroje, ktoré boli v minulosti súčasťou Nástroja na prepájanie Európy (NPE).

Program InvestEU sleduje a nahrádza súčasný fond EFSI, ktorý v rámci segmentu Infraštruktúra a inovácie podporuje projekty v oblasti dopravy s financovaním EFSI vo výške približne 8 miliárd EUR, z ktorého bolo investovaných celkovo približne 24 miliárd EUR, čo je do jari 2018 približne 13 % investícií s podporou v rámci tohto segmentu. Ďalšie projekty EFSI v oblasti dopravy uvedenú bilanciu ešte doplnia. Na druhej strane podiel investícií do dopravy pochádzajúcich z fondu EFSI zďaleka nedosahuje očakávania, keď si uvedomíme veľký presun rozpočtových prostriedkov z nástroja NPE do pôvodného fondu EFSI.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca vcelku víta navrhovaný InvestEU ako nástroj na podporu verejných a súkromných investícií v odvetví dopravy na dosiahnutie naliehavo potrebného pokroku v modernizácii dopravného systému EÚ. Investície by sa mali týkať tak infraštruktúry TEN-T vrátane alternatívnych palív a nabíjacích zariadení, ale aj inteligentných dopravných systémov, vrátane mobility ako takej, ako aj nových foriem mobility, vozidiel s nízkymi emisiami a kľúčových digitálnych technológií, ako je napríklad prepojená a automatizovaná doprava. Hoci je dôležité, aby projekty prispievali k plneniu cieľov politiky v oblasti klímy, InvestEU musí takisto zabezpečiť dostatočný priestor na riešenie dôležitých spoločenských cieľov v oblasti bezpečnosti dopravy, pracovných príležitostí a vzdelávania v oblasti dopravy alebo cestovného ruchu. Spravodajca preto na posilnenie návrhu predkladá pozmeňujúce návrhy, aby

-  sa objasnili oblasti špecifické pre dopravu a oprávnené na podporu, ktoré sú uvedené v prílohe I a ku ktorým by mali patriť priority TEN-T v oblasti telematiky, inteligentná a udržateľná mobilita, údržba a modernizácia infraštruktúry, najmä cestnej infraštruktúry, digitálne technológie v doprave a adaptácia pracovných síl;

-  sa vyzdvihla potreba podporiť zavádzanie automatizovaných riešení v oblasti mobility;

-  sa venovala osobitná pozornosť náročným úlohám v investovaní do cezhraničných projektov;

-  sa zabezpečila geografická vyváženosť podporovaných projektov vo všetkých členských štátoch;

-  sa objasnilo, že projekty v oblasti cestovného ruchu by mali pomôcť premeniť toto odvetvie na udržateľné, inovatívne a digitálne;

­  zdôrazňuje, že program InvestEU by mal stavať na synergii medzi odvetviami dopravy, energetiky, digitálnych technológií a ďalšími odvetviami v rôznych segmentoch politiky;

­  udržať cieľ z hľadiska výšky príspevku na investície do politík v oblasti klímy na úrovni 40 %, ktorá bola nedávno stanovená pre EFSI 2.0.

Okrem toho sa spravodajca domnieva, že zdroje pre InvestEU by sa mali využívať tak, aby program mohol viesť k investíciám do reálnych projektov v oblasti dopravy aspoň na úrovni EFSI. Preto by sa aspoň 50 % podielu v segmente udržateľnej infraštruktúry malo využívať na dopravu.

Na záver spravodajca poznamenáva, že návrh Komisie mení zavedenú štruktúru riadenia a správy z modelu EFSI, v ktorom zohrávala ústrednú úlohu EIB, a vytvára ďalšie vrstvy a do určitej miery vracia investičné rozhodnutia na útvary Komisie. InvestEU by sa mala zamerať aj na zabezpečenie skutočnej pridanej hodnoty, skôr na vytváranie ďalších investícií namiesto opakovania alebo jednoduchej náhrady projektov, ktoré sa mohli realizovať aj bez podpory z fondu. V nadchádzajúcich rokovaniach treba ešte preskúmať aspektov tak správy a riadenia, ako aj doplnkovosti.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Objem investičných činností v oblasti infraštruktúry v Únii klesol z 2,2 % HDP EÚ v roku 2009 na 1,8 % v roku 2016 a v porovnaní s objemom investícií v období pred globálnou finančnou krízou bol tak o 20 % nižší. Hoci tak v Únii možno pozorovať zlepšenie pomeru investícií k HDP, stále nezodpovedá očakávaniam v období silného oživenia a nepostačuje na kompenzáciu dlhého obdobia nedostatočných investícií. Čo je však dôležitejšie, súčasný objem investícií a investičné prognózy neuspokojujú štrukturálne investičné potreby Únie, ktorá čelí technologickým zmenám a globálnej konkurencieschopnosti, okrem iného aj pokiaľ ide o inovácie, zručnosti, infraštruktúru a malé a stredné podniky (MSP), ani potrebu riešiť kľúčové spoločenské výzvy, akou je napríklad udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. S cieľom riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie je preto neustále potrebné poskytovať podporu, aby sa znížil nedostatok investícií v cielených sektoroch v záujme dosahovania cieľov politík Únie.

(1)  Objem investičných činností v oblasti infraštruktúry v Únii klesol z 2,2 % HDP EÚ v roku 2009 na 1,8 % v roku 2016 a v porovnaní s objemom investícií v období pred globálnou finančnou krízou bol tak o 20 % nižší, čo má v niektorých prípadoch vážne následky. Hoci tak v Únii možno pozorovať zlepšenie pomeru investícií k HDP, stále nezodpovedá očakávaniam v období silného oživenia a nepostačuje na kompenzáciu dlhého obdobia nedostatočných investícií. Čo je však dôležitejšie, súčasný objem investícií a investičné prognózy neuspokojujú štrukturálne investičné potreby Únie, ktorá čelí technologickým zmenám a globálnej konkurencieschopnosti, okrem iného aj pokiaľ ide o inovácie, zručnosti, infraštruktúru a malé a stredné podniky (MSP), ani potrebu riešiť kľúčové spoločenské výzvy, akou je napríklad udržateľnosť, rastúca nerovnosť alebo starnutie obyvateľstva. S cieľom riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie je preto neustále potrebné poskytovať podporu, aby sa znížil nedostatok investícií v cielených sektoroch v záujme dosahovania cieľov politík Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V hodnoteniach sa zdôraznilo, že rôznorodosť finančných nástrojov použitých vo viacročnom finančnom rámci v období 2014 – 2020 viedla k určitej duplicite. Ťažkosti spôsobila aj sprostredkovateľom a konečným prijímateľom, ktorí museli čeliť rôznym pravidlám v oblasti oprávnenosti a podávania správ. Absencia zlučiteľných pravidiel takisto zabránila možnosti kombinovať viaceré fondy Únie, hoci takáto možnosť by bola bývala prospešná na podporu projektov, ktoré potrebovali rôzne druhy financovania. V záujme efektívnejšie fungujúcej podpory v prospech konečných prijímateľov, ktorá sa dosiahne integráciou a zjednodušením ponúk financovania v rámci jedinej schémy rozpočtovej záruky, čím sa posilní vplyv zásahu Únie a zároveň sa znížia náklady pre rozpočet Únie, by sa mal preto vytvoriť jediný fond, Fond InvestEU.

(2)  V hodnoteniach sa zdôraznilo, že rôznorodosť finančných nástrojov použitých vo viacročnom finančnom rámci v období 2014 – 2020 viedla k určitej duplicite. Ťažkosti spôsobila aj sprostredkovateľom a konečným prijímateľom, ktorí museli čeliť rôznym pravidlám v oblasti oprávnenosti a podávania správ, a teda bola ďalšou prekážkou pre investície. Absencia zlučiteľných pravidiel takisto zabránila možnosti kombinovať viaceré fondy Únie, hoci takáto možnosť by bola bývala prospešná na podporu projektov, ktoré potrebovali rôzne druhy financovania. V záujme efektívnejšie fungujúcej podpory v prospech konečných prijímateľov, ktorá sa dosiahne integráciou a zjednodušením ponúk financovania v rámci jedinej schémy rozpočtovej záruky, čím sa posilní vplyv zásahu Únie a zároveň sa znížia náklady pre rozpočet Únie, by sa mal preto vytvoriť jediný fond, Fond InvestEU.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Únia v uplynulých rokoch prijala ambiciózne stratégie na dobudovanie jednotného trhu a stimuláciu udržateľného rastu a tvorby pracovných miest, ako napríklad plán na vytvorenie únie kapitálových trhov, Stratégiu digitálneho jednotného trhu, balík opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov, Akčný plán Únie pre obehové hospodárstvo, stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu, stratégiu v oblasti obrany a Stratégiu pre Európu v oblasti kozmického priestoru. Fond InvestEU by mal využívať a podporovať synergie medzi týmito navzájom sa posilňujúcimi stratégiami prostredníctvom poskytovania podpory na investície a prístupu k financovaniu.

(3)  Únia v uplynulých rokoch uplatňovala ambiciózne stratégie na dobudovanie jednotného trhu a stimuláciu udržateľného rastu a tvorby pracovných miest, ako je únia kapitálových trhov, stratégia digitálneho jednotného trhu, balík opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov, vytvorenie Nástroja na prepájanie Európy, Akčný plán Únie pre obehové hospodárstvo, stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, stratégia v oblasti obrany a Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru. Fond InvestEU by mal využívať a podporovať synergie medzi týmito navzájom sa posilňujúcimi stratégiami prostredníctvom poskytovania podpory na investície a prístupu k financovaniu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Fond InvestEU by mal prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti Únie, okrem iného aj v oblasti inovácie a digitalizácie, udržateľnosti hospodárskeho rastu Únie, sociálnej odolnosti a inkluzívnosti a integrácie kapitálových trhov Únie vrátane riešení v oblasti ich fragmentácie a diverzifikácie zdrojov financovania podnikov v Únii. Na tieto účely by sa z neho mali podporovať projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť ako rámec pre využívanie dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika a kapitálových nástrojov, ktoré sa budú opierať o záruku z rozpočtu Únie a o príspevky implementujúcich partnerov. Mal by byť založený na dopyte a podpora poskytovaná z neho by mala zároveň prispievať k plneniu cieľov politík Únie.

(5)  Fond InvestEU by mal prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti Únie, okrem iného aj v oblasti udržateľnej infraštruktúry, inovácie a digitalizácie, udržateľnosti hospodárskeho rastu Únie, sociálnej odolnosti a inkluzívnosti a integrácie kapitálových trhov Únie vrátane riešení v oblasti ich fragmentácie a diverzifikácie zdrojov financovania podnikov v Únii. Na tieto účely by sa z neho mali podporovať projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť ako rámec pre využívanie dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika a kapitálových nástrojov, ktoré sa budú opierať o záruku z rozpočtu Únie a o príspevky implementujúcich partnerov. Mal by byť založený na dopyte a podpora poskytovaná z neho by mala zároveň prispievať k plneniu cieľov politík Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Z Fondu InvestEU by sa mali podporovať investície do hmotných a nehmotných aktív s cieľom posilniť rast, investície a zamestnanosť, čo prispeje k lepším životným podmienkam a spravodlivejšiemu rozdeleniu príjmov v Únii. Intervencia prostredníctvom Fondu InvestEU by mala dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje prostredníctvom grantov.

(6)  Z Fondu InvestEU by sa mali podporovať investície do hmotných a nehmotných aktív s cieľom posilniť rast, investície a zamestnanosť, čo prispeje k lepším životným podmienkam, boju proti chudobe a spravodlivejšiemu rozdeleniu príjmov v Únii. Intervencia prostredníctvom Fondu InvestEU by mala vždy, keď je to potrebné, dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje prostredníctvom grantov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Uznávajúc dôležitosť riešenia problémov spojených so zmenou klímy v súlade so záväzkami Únie implementovať Parížsku dohodu a s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja Program InvestEU prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie v rámci Programu InvestEU prispejú k plneniu cieľov v oblasti klímy vo výške 30 % celkového finančného krytia tohto programu. Relevantné akcie sa identifikujú počas prípravy a implementácie Programu InvestEU a prehodnotia sa počas príslušných hodnotení a preskúmaní.

(9)  Uznávajúc dôležitosť riešenia problémov spojených so zmenou klímy v súlade so záväzkami Únie implementovať Parížsku dohodu a s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja Program InvestEU prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že opatrenia v rámci programu InvestEU primerane prispejú k plneniu cieľov v oblasti klímy. Relevantné akcie sa identifikujú počas prípravy a implementácie Programu InvestEU a prehodnotia sa počas príslušných hodnotení a preskúmaní.

Odôvodnenie

Podľa návrhu Komisie má byť na podporu cieľov v oblasti klímy pre segment udržateľnej infraštruktúry vyčlenených 100 % navrhovaných rozpočtových prostriedkov. To je neprimerané a môže to eliminovať naliehavo potrebný rámec projektov týkajúcich sa rozvoja digitálnej infraštruktúry a modernizácie dopravnej infraštruktúry, t. j. investícií, ktoré majú pozitívny vplyv na klímu, napr. prostredníctvom zvyšovania efektívnosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Príspevok Fondu InvestEU k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa bude sledovať prostredníctvom systému EÚ na sledovanie plnenia cieľov v oblasti klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci s implementujúcimi partnermi, pričom na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, sa budú primeraným spôsobom uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií14].

(10)  Príspevok Fondu InvestEU k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa bude sledovať prostredníctvom systému EÚ na sledovanie plnenia cieľov v oblasti klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci s implementujúcimi partnermi, pričom na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, sa budú primeraným spôsobom uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií14]. Fond InvestEU bude tiež prispievať k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) v rámci politík a iniciatív EÚ, pričom trvalo udržateľný rozvoj bude základnou zásadou.

_________________

_________________

14 COM(2018) 353.

14 COM(2018) 353.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Investičné projekty, na ktoré sa poskytuje značná podpora z prostriedkov Únie, a to najmä v oblasti infraštruktúry, by sa mali preveriť z hľadiska udržateľnosti v súlade s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať Komisia v spolupráci s implementujúcimi partnermi v rámci Programu InvestEU a v súlade s usmerneniami vypracovanými pre ďalšie programy Únie, pričom na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, by sa mali primeraným spôsobom uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií]. Takéto usmernenia by mali zahŕňať primerané ustanovenia, ktoré by mali zabrániť zbytočnej administratívnej záťaži.

(12)  Investičné projekty, na ktoré sa poskytuje značná podpora z prostriedkov Únie, a to najmä v oblasti infraštruktúry, by sa mali preveriť z hľadiska posúdenia ich európskej pridanej hodnoty, a to najmä ich udržateľnosti v súlade s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať Komisia v spolupráci s implementujúcimi partnermi v rámci Programu InvestEU a v súlade s usmerneniami vypracovanými pre ďalšie programy Únie, pričom na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, by sa mali primeraným spôsobom uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií]. Takéto usmernenia by mali zahŕňať primerané ustanovenia, ktoré by mali zabrániť zbytočnej administratívnej záťaži.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Nízka miera investícií do infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy oslabila schopnosť Únie posilniť udržateľný rast, konkurencieschopnosť a konvergenciu. Rozsiahle investície do európskej infraštruktúry zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri plnení cieľov Únie v oblasti udržateľnosti vrátane cieľov v oblasti energetiky a klímy stanovených do roku 2030. Z Fondu InvestEU by sa preto mala poskytovať podpora na investície do dopravnej, energetickej (vrátane infraštruktúry v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov), environmentálnej, námornej a digitálnej infraštruktúry a infraštruktúry na realizáciu opatrení v oblasti klímy. S cieľom maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu financovania z prostriedkov Únie je vhodné podporovať efektívny investičný proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu projektov a zaistiť súlad rôznych relevantných programov Únie. Vzhľadom na bezpečnostné hrozby by sa v investičných projektoch, ktoré získali podporu z prostriedkov Únie, mali zohľadňovať zásady ochrany občanov na verejných priestranstvách. Mali by sa tak dopĺňať snahy vyvinuté v rámci iných fondov Únie, akým je napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje podporu na bezpečnostné aspekty investícií do infraštruktúry na verejných priestranstvách, dopravnej, energetickej a inej kritickej infraštruktúry.

(13)  Nízka miera investícií do infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy oslabila schopnosť Únie posilniť udržateľný rast, konkurencieschopnosť a konvergenciu. Rozsiahle investície do európskej infraštruktúry zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri plnení cieľov Únie vzhľadom na vytvorenie jednotného európskeho dopravného priestoru vrátane cieľov v oblasti energetiky a klímy stanovených do roku 2030. Z Fondu InvestEU by sa preto mala poskytovať podpora na investície do hmatateľnej dopravnej infraštruktúry a energetickej infraštruktúry vrátane infraštruktúry v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, environmentálnej, námornej a digitálnej infraštruktúry, ktoré podporujú napríklad rozvoj a zavádzanie inteligentných dopravných systémov (IDS). S cieľom dosiahnuť maximálny vplyv a pridanú hodnotu financovania z prostriedkov Únie je vhodné podporovať efektívny investičný proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu projektov a zaistiť maximálnu synergiu rôznych relevantných programov Únie v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych služieb. Vzhľadom na bezpečnostné hrozby by sa v investičných projektoch, ktoré získali podporu z prostriedkov Únie, mali zohľadňovať zásady ochrany občanov na verejných priestranstvách. Mali by sa tak dopĺňať snahy vyvinuté v rámci iných fondov Únie, akým je napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje podporu na bezpečnostné aspekty investícií do infraštruktúry na verejných priestranstvách, dopravnej, energetickej a inej kritickej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry a mobility sa často stretávajú s ťažkosťami pri financovaní v dôsledku nižšej návratnosti, dlhodobého charakteru investícií a vyššej úrovne rizika a neistoty. S cieľom dosiahnuť odvetvovú vyváženosť projektov financovaných z programu InvestEU a riešiť problém suboptimálnych investícií do dopravnej infraštruktúry v Únii by malo Poradenské centrum InvestEU spolu s Komisiou prijať osobitné opatrenia, ktoré by uľahčili spájanie podpory z Fondu InvestEU s grantmi alebo iným verejným financovaním, ktoré je k dispozícii z rozpočtu Únie alebo členských štátov tak, aby bolo jednoduchšie a menej byrokratické.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)  Keďže bezpečnosť účastníkov cestnej premávky je obrovskou výzvou pri rozvoji odvetvia dopravy a prijaté opatrenia a investície pomáhajú len v obmedzenej miere znížiť počet ľudí, ktorí na cestách umierajú alebo utrpia vážne zranenia. Keďže Program InvestEU by mal pomôcť zvýšiť úsilie pri navrhovaní a uplatňovaní technológií, ktoré pomáhajú zlepšiť bezpečnosť vozidiel a cestnej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13c)  Keďže skutočná multimodalita je príležitosťou na vytvorenie účinnej dopravnej siete šetrnej k životnému prostrediu, ktorá využíva maximálny potenciál všetkých dopravných prostriedkov a vytvára medzi nimi súčinnosť. Keďže Program InvestEU by sa mohol stať dôležitým nástrojom na podporu investícií do multimodálnych dopravných uzlov, ktoré – napriek svojmu významnému hospodárskemu potenciálu a podnikateľskému zámeru – predstavujú významné riziko pre súkromných investorov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13d)  Keďže sa očakáva, že prepojená a automatizovaná mobilita zmení systémy dopravy na celom svete a EÚ by mala byť svetovým lídrom v zavádzaní bezpečných systémov pre automatizovanú mobilitu, čím sa zvýši bezpečnosť a udržateľnosť cestnej premávky, Program InvestEU by mal prispieť k posilňovaniu konkurencieschopnosti Únie v tejto oblasti podporou investícií do rozvoja a zavádzania riešení automatizovanej mobility pre vozidlá a infraštruktúru a s nimi súvisiacich digitálnych technológií.

Odôvodnenie

Prepojená a automatizovaná mobilita sa intenzívne rozvíja na celom svete. S cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť svojho priemyslu, musí byť EÚ svetovým lídrom v tejto oblasti, ako sa uvádza v oznámení Komisie o ceste k automatizovanej mobilite: stratégia EÚ pre mobilitu budúcnosti. Program InvestEU by mal preto podporovať inovácie a zavádzanie automatizovaných riešení mobility a relevantných digitálnych technológií v oblasti infraštruktúry, vozidiel, IKT, robotiky a umelej inteligencie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Keďže cestovný ruch je dôležitým odvetvím hospodárstva Únie, Program InvestEU by mal prispieť k posilneniu jeho dlhodobej konkurencieschopnosti podporou opatrení zameraných na transformáciu smerom k udržateľnému, inovatívnemu a digitálnemu cestovnému ruchu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Keďže digitalizácia sa týka cestovného ruchu, aj toto odvetvie by malo dostať cielenú podporu v rámci Fondu InvestEU.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v Únii kľúčovú úlohu. Pri prístupe k financiám však vzhľadom na vnímané vysoké riziko nedostatočný kolaterál čelia ťažkostiam. Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP zachovať si konkurencieschopnosť tak, že sa budú zapájať do činností v oblasti digitalizácie, internacionalizácie a inovácie a že budú zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. Okrem toho v porovnaní s väčšími podnikmi je ich prístup k zdrojom financovania viac obmedzený: bežne neemitujú dlhopisy a majú len obmedzený prístup na burzy alebo k veľkým inštitucionálnym investorom. Prístup k financiám je ešte zložitejší v prípade tých MSP, ktoré svoju činnosť zameriavajú na nehmotné aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere závislé od bánk a dlhového financovania vo forme kontokorentných úverov, bankových úverov alebo lízingu. Podpora MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, a väčšia diverzifikácia zdrojov financovania MSP sú potrebné na posilnenie ich schopnosti financovať ich vytváranie, rast a rozvoj a zvládnuť hospodársky pokles, ako aj na zvýšenie odolnosti hospodárstva a finančného systému počas hospodárskeho poklesu alebo otrasov. Zároveň sa tak dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú v rámci plánu na vytvorenie únie kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal poskytnúť príležitosť zamerať sa na špecifické, lepšie zacielené finančné produkty.

(16)  Malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v Únii kľúčovú úlohu. Pri prístupe k financiám však vzhľadom na vnímané vysoké riziko, nedostatočný kolaterál a chýbajúci kapitál čelia ťažkostiam. Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP zachovať si konkurencieschopnosť tak, že sa budú zapájať do činností v oblasti digitalizácie, internacionalizácie a inovácie a že budú zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. Okrem toho v porovnaní s väčšími podnikmi je ich prístup k zdrojom financovania viac obmedzený: bežne neemitujú dlhopisy a majú len obmedzený prístup na burzy alebo k veľkým inštitucionálnym investorom. Prístup k financiám je ešte zložitejší v prípade tých MSP, ktoré svoju činnosť zameriavajú na nehmotné aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere závislé od bánk a dlhového financovania vo forme kontokorentných úverov, bankových úverov alebo lízingu. Podpora MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, a väčšia diverzifikácia zdrojov financovania MSP sú potrebné na posilnenie ich schopnosti financovať ich vytváranie, rast a rozvoj a zvládnuť hospodársky pokles, ako aj na zvýšenie odolnosti hospodárstva a finančného systému počas hospodárskeho poklesu alebo otrasov. Zároveň sa tak dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú v rámci plánu na vytvorenie únie kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal poskytnúť príležitosť zamerať sa na špecifické, lepšie zacielené finančné produkty.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Ako sa uvádza v diskusnom dokumente o sociálnom rozmere Európy16 a v oznámení európskom pilieri sociálnych práv17, budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej Únie je kľúčovou prioritou Únie zameranou na riešenie nerovnosti a posilnenie politiky sociálneho začlenenia v Európe. Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave a zdravotnej starostlivosti. Investíciami do hospodárstva vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami a ľudským kapitálom, ako aj integráciou zraniteľných populácií do spoločnosti možno posilniť hospodárske príležitosti, najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. Fond InvestEU by sa mal využívať na podporu investícií do vzdelávania a odbornej prípravy, mal by pomáhať zvyšovať zamestnanosť, najmä v radoch nekvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných osôb, a zlepšovať situáciu, pokiaľ ide o medzigeneračnú solidaritu, zdravotníctvo, bezdomovectvo, digitálnu inklúziu, rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné osoby vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín. Program InvestEU by mal prispievať aj k podpore európskej kultúry a kreativity. S cieľom reagovať na rozsiahle premeny, ktorými v nasledujúcom desaťročí prejdú spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné investovať do ľudského kapitálu, mikrofinancií, financií pre sociálne podniky a nových obchodných modelov sociálneho hospodárstva vrátane investícií so sociálnym vplyvom a obstarávania so sociálnymi výsledkami. Prostredníctvom Programu InvestEU by sa mal posilniť vznikajúci ekosystém sociálneho hospodárstva, pričom by sa zvýšila ponuka financií pre mikropodniky a sociálne podniky a posilnil by sa ich prístup k financiám, aby sa tak uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú najviac. Pracovná skupina na vysokej úrovni pre investovanie do sociálnej infraštruktúry v Európe18 vo svojej správe identifikovala nedostatok investícií do sociálnej infraštruktúry a služieb (vrátane vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej starostlivosti a bývania), ktoré si vyžadujú podporu, a to aj na úrovni Únie. Mali by sa preto využiť spojené sily kapitálu z verejných a komerčných zdrojov a od filantropov, ako aj podpora nadácií, aby sa podporil rozvoj reťazca sociálno-trhových hodnôt a zvýšila odolnosť Únie.

(17)  Ako sa uvádza v diskusnom dokumente o sociálnom rozmere Európy16 a v Európskom pilieri sociálnych práv17, budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej Únie je kľúčovou prioritou Únie zameranou na riešenie nerovnosti a posilnenie politiky sociálneho začlenenia v Európe. Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave a zdravotnej starostlivosti. Investíciami do hospodárstva vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami a ľudským kapitálom, ako aj do integrácie zraniteľných populácií do spoločnosti možno posilniť hospodárske príležitosti, najmä ak sú koordinované na úrovni Únie a zamerané na odvetvia, ktoré majú problém s nedostatkom pracovných síl, adaptáciou na nové technológie a možnosťami zamestnania pre ženy, ako je napríklad doprava. Fond InvestEU by sa mal využívať na podporu investícií do vzdelávania a odbornej prípravy, mal by pomáhať zvyšovať zamestnanosť, najmä v radoch nekvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných osôb, a zlepšovať situáciu, pokiaľ ide o medzigeneračnú solidaritu, zdravotníctvo, bezdomovectvo, digitálnu inklúziu, rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné osoby vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín. Program InvestEU by mal prispievať aj k podpore európskej kultúry, turizmu a kreativity. S cieľom reagovať na rozsiahle premeny, ktorými v nasledujúcom desaťročí prejdú spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné investovať do ľudských zdrojov, mikrofinancií, financií pre sociálne podniky a nových obchodných modelov sociálneho hospodárstva vrátane investícií so sociálnym vplyvom a obstarávania so sociálnymi výsledkami. Prostredníctvom Programu InvestEU by sa mal posilniť vznikajúci ekosystém sociálneho hospodárstva, pričom by sa zvýšila ponuka financií pre mikropodniky a sociálne podniky a posilnil by sa ich prístup k financiám, aby sa tak uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú najviac. Správa pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre investovanie do sociálnej infraštruktúry v Európe18 identifikovala nedostatok investícií do sociálnej infraštruktúry a služieb (vrátane vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej starostlivosti a bývania), ktoré si vyžadujú podporu, a to aj na úrovni Únie. Mali by sa preto využiť spojené sily kapitálu z verejných a komerčných zdrojov a od filantropov, ako aj podpora nadácií, aby sa podporil rozvoj reťazca sociálno-trhových hodnôt a zvýšila odolnosť Únie.

__________________

__________________

16 COM(2017) 206.

16 COM(2017) 206.

17 COM(2017) 250.

17 COM(2017) 250.

18 Uverejnená ako diskusný dokument o európskom hospodárstve (European Economy Discussion Paper) č. 074 v januári 2018.

18 Uverejnená ako diskusný dokument o európskom hospodárstve (European Economy Discussion Paper) č. 074 v januári 2018.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Každý segment politiky by mali tvoriť dve zložky, t. j. zložka v zodpovednosti EÚ a zložka v zodpovednosti členských štátov. Zložka v zodpovednosti EÚ by mala primeraným spôsobom riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie týkajúce sa celej Únie podporené akcie by mali mať jednoznačnú európsku pridanú hodnotu. Zložka v zodpovednosti členských štátov by mala členským štátom poskytnúť možnosť prispieť svojím dielom zdrojov z fondov v rámci zdieľaného riadenia k tvorbe rezerv na záruku EÚ, aby záruku EÚ mohli využívať na operácie financovania alebo investičné operácie s cieľom riešiť špecifické zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie na vlastnom území aj v zraniteľných a vzdialených oblastiach, akými sú napríklad najvzdialenejšie regióny Únie, v záujme plnenia cieľov fondov v rámci zdieľaného riadenia. Akcie podporené z Fondu InvestEU či už prostredníctvom zložky v zodpovednosti EÚ alebo zložky v zodpovednosti členských štátov by nemali duplikovať ani vytláčať súkromné financovanie ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

(19)  Každý segment politiky by mali tvoriť dve zložky, t. j. zložka v zodpovednosti EÚ a zložka v zodpovednosti členských štátov. Zložka v zodpovednosti EÚ by mala primeraným spôsobom riešiť zlyhania trhu, najmä v prípade cezhraničných projektov, alebo suboptimálne investičné situácie týkajúce sa celej Únie; podporené akcie by mali mať jednoznačnú európsku pridanú hodnotu. Zložka v zodpovednosti členských štátov by mala členským štátom poskytnúť možnosť prispieť svojím dielom zdrojov z fondov v rámci zdieľaného riadenia k tvorbe rezerv na záruku EÚ, aby záruku EÚ mohli využívať na operácie financovania alebo investičné operácie s cieľom riešiť špecifické zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie na vlastnom území aj v zraniteľných a vzdialených oblastiach, akými sú napríklad najvzdialenejšie regióny Únie, v záujme plnenia cieľov fondov v rámci zdieľaného riadenia. Akcie podporené z Fondu InvestEU či už prostredníctvom zložky v zodpovednosti EÚ alebo zložky v zodpovednosti členských štátov by nemali duplikovať ani vytláčať súkromné financovanie ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Záruku EÚ, o ktorú sa opiera Fond InvestEU, by mala nepriamo implementovať Komisia, ktorá by sa mala spoliehať na to, že dosah ku konečným prijímateľom zabezpečia implementujúci partneri. Dohodu o záruke, ktorou sa umožňuje využiť záruku z Fondu InvestEU, by mala uzavrieť Komisia s každým implementujúcim partnerom s cieľom podporiť jeho operácie financovania a investičné operácie, ktoré spĺňajú ciele Fondu InvestEU a kritériá oprávnenosti. Fond InvestEU by mal mať osobitnú štruktúru správy, aby sa zabezpečilo primerané používanie záruky EÚ.

(24)  Záruku EÚ, o ktorú sa opiera Fond InvestEU, by mala nepriamo implementovať Komisia, ktorá by sa mala spoliehať na to, že dosah ku konečným prijímateľom zabezpečia implementujúci partneri. Dohodu o záruke, ktorou sa umožňuje využiť záruku z Fondu InvestEU, by mala uzavrieť Komisia s každým implementujúcim partnerom s cieľom podporiť jeho operácie financovania a investičné operácie, ktoré spĺňajú ciele Fondu InvestEU a kritériá oprávnenosti. Fond InvestEU by mal mať osobitnú štruktúru správy, aby sa zabezpečilo primerané používanie záruky EÚ, avšak bez toho, aby vznikla prílišná administratívna záťaž.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Aby sa zabezpečilo, že sa zásahy v rámci zložky Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ budú zameriavať na zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie na úrovni Únie, ale zároveň budú plniť aj cieľ čo najlepšieho geografického dosahu, by sa záruka EÚ mala poskytnúť implementujúcim partnerom, ktorí jednotlivo alebo spolu s inými implementujúcimi partnermi dokážu pokryť aspoň tri členské štáty. Očakáva sa však, že približne 75 % záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti EÚ sa poskytne implementujúcemu partnerovi alebo partnerom, ktorí dokážu ponúkať finančné produkty v rámci Fondu InvestEU vo všetkých členských štátoch.

(30)  Aby sa zabezpečilo, že sa zásahy v rámci zložky Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ budú zameriavať na zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie na úrovni Únie, ale zároveň budú plniť aj cieľ čo najlepšieho geografického dosahu, by sa záruka EÚ mala poskytnúť implementujúcim partnerom, ktorí jednotlivo alebo spolu s inými implementujúcimi partnermi dokážu pokryť aspoň dva členské štáty. Očakáva sa však, že približne 75 % záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti EÚ sa poskytne implementujúcemu partnerovi alebo partnerom, ktorí dokážu ponúkať finančné produkty v rámci Fondu InvestEU vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Fond InvestEU by mal v náležitých prípadoch umožniť bezproblémové a efektívne kombinovanie grantov alebo finančných nástrojov alebo grantov aj finančných nástrojov financovaných z rozpočtu Únie alebo z Fondu na inováciu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) so zárukou vždy, keď je to potrebné na čo najlepšie posilnenie investícií, s cieľom riešiť špecifické zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie.

(33)  Fond InvestEU by mal v náležitých prípadoch umožniť bezproblémové a efektívne kombinovanie grantov alebo finančných nástrojov alebo grantov aj finančných nástrojov financovaných z rozpočtu Únie alebo akéhokoľvek iného ad hoc fondu, napríklad z Fondu na inováciu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) so zárukou vždy, keď je to potrebné na čo najlepšie posilnenie investícií s cieľom riešiť špecifické zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Budovanie rozsiahlej databázy investičných projektov v každom segmente politiky by malo podporovať Poradenské centrum InvestEU. Okrem toho by sa mal v rámci Programu InvestEU zabezpečiť aj medzisektorový komponent, ktorý by pre centrálne riadené programy Únie slúžil ako jednotné kontaktné miesto a poskytoval by pomoc pri vytváraní projektov vo viacerých oblastiach politiky.

(35)  Poradenské centrum InvestEU by malo podporovať vytvorenie rozsiahlej databázy investičných projektov v každom segmente politiky, čo umožní účinné vykonávanie geografickej diverzifikácie prispievajúce k cieľu Únie v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a zníži regionálne rozdiely. Poradenské centrum by malo venovať osobitnú pozornosť menším projektom, cezhraničným projektom a projektom EÚ s pridanou hodnotou. Okrem toho by sa mal v rámci Programu InvestEU zabezpečiť aj medzisektorový komponent, ktorý by pre centrálne riadené programy Únie slúžil ako jednotné kontaktné miesto a poskytoval by pomoc pri vytváraní projektov vo viacerých oblastiach politiky.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Aby poradné služby mali široký geografický dosah v celej Únii a aby sa úspešne mobilizovali miestne poznatky o Fonde InvestEU, miestne zastúpenie Poradenského centra InvestEU zamerané na poskytovanie konkrétnej, proaktívnej a individualizovanej pomoci na mieste by sa malo zabezpečiť všade tam, kde je to potrebné, pričom sa zohľadnia existujúce systémy podpory.

(36)  Aby poradné služby mali široký a spravodlivý geografický dosah v celej Únii a aby sa úspešne mobilizovali miestne poznatky o Fonde InvestEU, malo by sa v každom členskom štáte, najmä v oblastiach, ktoré dosahujú najhoršie výsledky, pokiaľ ide o zadávanie zákaziek, zabezpečiť miestne zastúpenie Poradenského centra InvestEU zamerané na poskytovanie konkrétnej, proaktívnej a individualizovanej pomoci na mieste, pričom sa zohľadnia existujúce systémy podpory.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  V kontexte Fondu InvestEU existuje potreba podporiť budovanie kapacít zamerané na rozvíjanie organizačných schopností a činností v oblasti tvorby trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie kvalitných projektov. Ďalším cieľom je vytvoriť podmienky na zvýšenie prípadného počtu oprávnených prijímateľov vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to najmä tam, kde sa v dôsledku malého rozsahu jednotlivých projektov značne zvyšujú transakčné náklady na úrovni projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém sociálnych financií. Podpora pri budovaní kapacít by preto mala byť doplnková a dodatočná k akciám vykonávaným v rámci iných programov Únie, ktoré pokrývajú konkrétnu oblasť politiky.

(37)  V kontexte Fondu InvestEU existuje potreba podporiť budovanie kapacít zamerané na rozvíjanie organizačných schopností a činností v oblasti tvorby trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie kvalitných projektov, najmä v rozvojových krajinách. Ďalším cieľom je vytvoriť podmienky na zvýšenie prípadného počtu oprávnených prijímateľov vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to najmä tam, kde sa v dôsledku malého rozsahu jednotlivých projektov značne zvyšujú transakčné náklady na úrovni projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém sociálnych financií. Podpora pri budovaní kapacít by preto mala byť doplnková a dodatočná k akciám vykonávaným v rámci iných programov Únie, ktoré pokrývajú konkrétnu oblasť politiky.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Prostredníctvom Programu InvestEU by sa mali riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie týkajúce sa celej EÚ a zabezpečiť celoúniové testovanie inovačných finančných produktov na trhu, ako aj systémy na ich šírenie, a to pokiaľ ide o nové alebo komplexné zlyhania trhu. Akcia na úrovni Únie je preto oprávnená,

(47)  Prostredníctvom Programu InvestEU by sa mali riešiť nedostatky a zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie týkajúce sa celej EÚ a zabezpečiť celoúniové testovanie inovačných finančných produktov na trhu, ako aj systémy na ich šírenie, a to pokiaľ ide o nové alebo komplexné zlyhania trhu. Akcia na úrovni Únie je preto oprávnená,

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond InvestEU, z ktorého sa poskytuje záruka EÚ na operácie financovania a investičné operácie, ktoré vykonávajú implementujúci partneri na podporu vnútorných politík Únie.

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond InvestEU, z ktorého sa poskytuje záruka EÚ na operácie financovania a investičné operácie, ktoré vykonávajú implementujúci partneri na podporu vnútorných politík Únie a stanovujú sa podmienky upravujúce vzťahy s rôznymi partnermi v rámci pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  udržateľnosti hospodárstva Únie a jeho rastu;

b)  udržateľnosti hospodárstva Únie a jeho rastu vrátane cieľov v oblasti klímy;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  integrácie kapitálových trhov Únie a k posilneniu jednotného trhu vrátane riešení v oblasti fragmentácie kapitálových trhov Únie, diverzifikácie zdrojov financovania podnikov v Únii a podpory udržateľných financií.

d)  integrácie kapitálových trhov Únie a k posilneniu jednotného trhu vrátane riešení v oblasti fragmentácie kapitálových trhov Únie, diverzifikácie zdrojov financovania podnikov v Únii, najmä MSP a startupov, a podpory udržateľných financií.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zároveň prispievajú k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy a tiež prinášajú dlhodobé environmentálne a spoločenské výhody.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  posilniť prístup sociálnych podnikov k mikrofinanciám a financiámich dostupnosť, podporovať operácie financovania a investičné operácie súvisiace so sociálnymi investíciami a zručnosťami a rozvíjať a konsolidovať trhy so sociálnymi investíciami v oblastiach uvedených v článku 7 ods. 1 písm. d).

d)  uľahčiť prístup sociálnych podnikov k mikrofinancovaniufinancovaniu, podporovať operácie financovania a investičné operácie súvisiace so sociálnymi investíciami a zručnosťami a rozvíjať a konsolidovať trhy so sociálnymi investíciami v sektoroch uvedených v článku 7 ods. 1 písm. d).

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zvýšiť blahobyt v EÚ znižovaním chudoby a uľahčovaním spravodlivejšieho rozdelenia príjmov;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  podporovať investície do hmotného a nehmotného majetku s cieľom podporiť rast a súdržnosť, investície a zamestnanosť;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výška záruky EÚ na účely zložky v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. a) je 38 000 000 000 EUR (v bežných cenách). Miera tvorby rezerv na túto záruku dosahuje 40 %.

Výška záruky EÚ na účely zložky v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. a) je 38 000 000 000 EUR (v bežných cenách). Miera tvorby rezerv na túto záruku dosahuje 40 %, čo je 15 200 000 000 EUR (13 065 000 000 EUR v stálych cenách).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely zložky v zodpovednosti členských štátov uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. b) možno záruku EÚ zvýšiť o dodatočnú sumu v závislosti od toho, či členské štáty alokujú zodpovedajúce sumy podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia [VN] číslo]28 a [článku 75 ods. 1] nariadenia [o pláne SPP]číslo]29.

Na účely zložky v zodpovednosti členských štátov uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. b) možno záruku EÚ zvýšiť o dodatočnú sumu v závislosti od toho, či vnútroštátne alebo regionálne orgány členských štátov alokujú zodpovedajúce sumy podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia [VN] číslo]1a a [článku 75 ods. 1] nariadenia [o pláne SPP]číslo]1b.

__________________

__________________

 

1a doplní sa.

 

1b doplní sa.

28

 

29

 

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 prvom pododseku sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu. Komisia môže v prípade potreby sumy uvedené v prílohe I zmeniť, a to až do 15 % pre každý cieľ. Komisia o akejkoľvek zmene musí informovať Európsky parlament a Radu.

2.  Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 prvom pododseku sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu. Komisia môže v prípade potreby sumy uvedené v prílohe I zmeniť, a to až do 15 % pre každý cieľ. Komisia o akejkoľvek zmene musí informovať Európsky parlament a Radu.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak sa ukáže, že sú potrebné nové ustanovenia, odpočítajú sa od rezerv ročného rozpočtu EÚ alebo nástroja flexibility, ale za žiadnych okolností z rozpočtových riadkov alebo finančných prostriedkov, ktoré už boli pridelené.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Suma uvedená v odseku 3 sa môže použiť aj na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu Programu InvestEU, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

4.  Suma uvedená v odseku 3 sa môže použiť aj na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu Programu InvestEU, ako sú informačné, vzdelávacie, prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami ich účasti na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

b)  pristupujúce a kandidátske krajiny v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami ich účasti na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Fond InvestEU pôsobí v nasledujúcich štyroch segmentoch politiky, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v rámci svojho špecifického rozsahu pôsobnosti:

1.  Fond InvestEU pôsobí v nasledujúcich štyroch segmentoch politiky, ktoré riešia nedostatky alebo zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v rámci svojho špecifického rozsahu pôsobnosti, a to aj v najvzdialenejších regiónoch.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  segment politiky týkajúci sa udržateľnej infraštruktúry: zahŕňa udržateľné investície do oblastí dopravy, energetiky, digitálnej pripojiteľnosti, dodávok a spracovania surovín, vesmíru, oceánov a vôd, odpadov, prírody a inej environmentálnej infraštruktúry, zariadení, mobilných aktív a do zavádzania inovačných technológií, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti alebo v obidvoch týchto oblastiach alebo ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti;

a)  segment politiky týkajúci sa udržateľnej infraštruktúry: zahŕňa udržateľné investície do oblastí dopravy, vrátane multimodálnej dopravy, turizmu, energetiky so zameraním na obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť, do digitálnej pripojiteľnosti, dodávok a spracovania surovín, vesmíru, oceánov a vnútrozemských vôd, odpadov, prírody a inej environmentálnej infraštruktúry, zariadení, mobilných aktív a do zavádzania inovačných technológií, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti, alebo v obidvoch týchto oblastiach, alebo ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  segment politiky týkajúci sa sociálnych investícií a zručností: zahŕňa mikrofinancie, financovanie sociálnych podnikov a sociálne hospodárstvo; zručnosti, vzdelávanie, odbornú prípravu a súvisiace služby; sociálnu infraštruktúru (vrátane sociálneho bývania a ubytovní pre študentov); sociálnu inováciu; zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť; začlenenie a prístupnosť; kultúrne aktivity so sociálnym cieľom; integráciu zraniteľných osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín.

d)  segment sociálnych investícií: zahŕňa mikrofinancie, financovanie sociálnych podnikov a sociálne hospodárstvo; spravodlivý prechod pre pracovníkov, zručnosti, vzdelávanie, odbornú prípravu a súvisiace služby; sociálnu infraštruktúru; zdravotnú a dlhodobú starostlivosť s osobitným zameraním na chudobnejších členov spoločnosti; a integráciu najzraniteľnejších osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín s oprávneným pobytom v jednom z členských štátov EÚ.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Operácie financovania a investičné operácie v rámci segmentu politiky týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry uvedeného v odseku 1 písm. a) sa v záujme minimalizácie škodlivých vplyvov na klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti preverujú z hľadiska odolnosti proti zmene klímy, životného prostredia a sociálnej udržateľnosti. Na tieto účely predkladatelia projektov žiadajúci o financovanie poskytujú náležité informácie na základe usmernení vypracovanými Komisiou. Z požiadaviek na preverovanie vyňaté projekty, ktoré nedosahujú určitý rozsah vymedzený v usmerneniach.

Operácie financovania a investičné operácie v rámci segmentu politiky týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry uvedeného v odseku 1 písm. a) sa v záujme minimalizácie škodlivých vplyvov na klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti preverujú z hľadiska odolnosti proti zmene klímy, životného prostredia a sociálnej udržateľnosti. Na tieto účely predkladatelia projektov žiadajúci o financovanie poskytujú náležité informácie na základe usmernení vypracovanými Komisiou vo forme delegovaných aktov a s ohľadom na kritériá stanovené [nariadením o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií COM(2018) 353]. Z požiadaviek na preverovanie môžu byť v prípade potreby vyňaté projekty, ktoré nedosahujú určitý rozsah vymedzený v usmerneniach.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť odolnosť proti prípadným nepriaznivým vplyvom zmeny klímy prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy a posúdenia rizík vrátane príslušných adaptačných opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, začleniť náklady na emisie skleníkových plynov a pozitívne účinky opatrení v oblasti zmierňovania zmeny klímy do analýzy nákladov a prínosov;

a)  pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť odolnosť proti prípadným nepriaznivým vplyvom zmeny klímy prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy a posúdenia rizík vrátane príslušných adaptačných opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, začleniť náklady na emisie skleníkových plynov a pozitívne účinky opatrení v oblasti zmierňovania zmeny klímy do analýzy nákladov a prínosov a zabezpečiť súlad s environmentálnymi cieľmi a normami EÚ;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  odhadnúť pozitívne účinky na dosahovanie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky stanovených v stratégiách EÚ v oblasti klímy a energetickej efektívnosti;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Implementujúci partneri na základe usmernení Komisie poskytujú informácie potrebné na to, aby bolo možné sledovať investície, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia.

4.  Implementujúci partneri na základe usmernení Komisie poskytujú informácie potrebné na to, aby bolo možné sledovať investície, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia, a posudzujú súlad operácií s nariadením o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií (COM(2018) 353);

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Implementujúci partneri musia zabezpečiť, aby aspoň 50 % investícií v rámci segmentu politiky týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry prispievalo k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia.

5.  Implementujúci partneri musia zabezpečiť, aby aspoň 40% investícií na podporu operáciísegmente politiky udržateľnej infraštruktúry prispievalo k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia s cieľom plniť záväzky podľa Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy COP21.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Komisia sa spolu s implementujúcimi partnermi usiluje o to, aby časť rozpočtovej záruky použitej pre segment politiky týkajúci sa udržateľnej infraštruktúry bola rozdelená s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi opatreniami v rôznych oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  V oblasti dopravy aspoň 10 % investícií v rámci segmentu politiky týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry prispeje k splneniu cieľa EÚ odstrániť smrteľné dopravné nehody a vážne zranenia do roku 2050 a renovovať železničné a cestné mosty a tunely v záujme ich bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  nové alebo komplexné zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie s cieľom vyvíjať nové finančné riešenia a trhové štruktúry;

iii)  nové alebo komplexné zlyhania trhu, nadnárodné cezhraničné projekty alebo suboptimálne investičné situácie s cieľom vyvinúť nové finančné riešenia a trhové štruktúry;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiia)  intenzívnejšia spolupráca na formulovaní, príprave a uskutočňovaní cezhraničných projektov v oblasti dopravy.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zložka v zodpovednosti členských štátov rieši špecifické zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v jednom alebo vo viacerých členských štátoch v záujme plnenia cieľov prispievajúcich fondov v rámci zdieľaného riadenia.

b)  zložka v zodpovednosti členských štátov rieši špecifické zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v jednom alebo vo viacerých členských štátoch v záujme plnenia cieľov prispievajúcich fondov v rámci zdieľaného riadenia. Dohoda o príspevku môže byť uzavretá aj medzi regionálnym orgánom členského štátu a Komisiou. V takejto dohode sa stanovujú investičné činnosti na území prispievajúceho regiónu a dohoda podlieha rovnakým podmienkam, ako sú stanovené v článku 9 nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát a Komisia uzavrú dohodu o príspevku alebo dohodu o jej zmene do štyroch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisie, ktorým sa prijíma partnerská dohoda alebo plán SPP, alebo súbežne s prijatím rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení program alebo plán SPP.

Členský štát a Komisia uzavrú dohodu o príspevku alebo dohodu o jej zmene do troch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisie, ktorým sa prijíma partnerská dohoda alebo plán SPP, alebo súbežne s prijatím rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení program alebo plán SPP.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  cezhraničné projekty medzi subjektmi, ktoré sa nachádzajú alebo sú usadené v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, pričom tieto projekty zasahujú do jednej alebo viacerých tretích krajín vrátane pristupujúcich krajín, kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín, krajín, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho združenia voľného obchodu alebo do zámorskej krajiny alebo územia, ako sa stanovuje v prílohe II k ZFEÚ, alebo do pridruženej tretej krajiny bez ohľadu na to, či v týchto tretích krajinách alebo zámorských krajinách alebo územiach existuje partner alebo nie;

a)  cezhraničné projekty medzi subjektmi, ktoré sa nachádzajú alebo sú usadené v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, pričom tieto projekty zasahujú do jednej alebo viacerých tretích krajín vrátane pristupujúcich krajín a kandidátskych krajín, krajín, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho združenia voľného obchodu alebo do zámorskej krajiny alebo územia, ako sa stanovuje v prílohe II k ZFEÚ, alebo do pridruženej tretej krajiny bez ohľadu na to, či v týchto tretích krajinách alebo zámorských krajinách alebo územiach existuje partner alebo nie;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade zložky v zodpovednosti EÚ oprávnené protistrany musia prejaviť záujem a môžu pokrývať operácie financovania a investičné operácie aspoň v troch členských štátoch. Implementujúci partneri môžu operácie financovania a investičné operácie pokrývať aspoň v troch členských štátoch vytvorením skupiny.

V prípade zložky v zodpovednosti EÚ oprávnené protistrany musia prejaviť záujem a môžu pokrývať operácie financovania a investičné operácie aspoň v dvoch členských štátoch. Implementujúci partneri môžu operácie financovania a investičné operácie pokrývať aspoň v dvoch členských štátoch vytvorením skupiny. Túto podmienku možno splniť tým, že sa pokryjú finančné a investičné operácie v jednom regióne členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade zložky v zodpovednosti členských štátov môže dotknutý členský štát za implementujúcich partnerov navrhnúť jednu alebo viaceré oprávnené protistrany spomedzi tých, ktorí prejavili záujem podľa článku 9 ods. 3 písm. c).

V prípade zložky v zodpovednosti členských štátov môže príslušný orgán členského štátu alebo dotknutého regiónu za implementujúcich partnerov navrhnúť jednu alebo viaceré oprávnené protistrany spomedzi tých, ktorí prejavili záujem podľa článku 9 ods. 3 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Keď dotknutý členský štát implementujúceho partnera nenavrhne, Komisia ho v súlade s druhým pododsekom tohto odseku vyberie spomedzi tých implementujúcich partnerov, ktorí dokážu pokryť operácie financovania a investičné operácie v dotknutých geografických oblastiach.

Keď dotknutý členský štát alebo región implementujúceho partnera nenavrhne, Komisia ho v súlade s druhým pododsekom tohto odseku vyberie spomedzi tých implementujúcich partnerov, ktorí dokážu pokryť operácie financovania a investičné operácie v dotknutých geografických oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  dosahovalo geografickú diverzifikáciu;

d)  dosahovalo vyváženú geografickú diverzifikáciu medzi členskými štátmi;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Odmeňovanie v prípade podstupovania rizík sa rozdeľuje medzi Úniu a implementujúceho partnera primerane podľa toho, do akej miery podstupujú riziká v súvislosti s portfóliom operácií financovania a investičných operácií alebo v náležitých prípadoch individuálnych operácií. Implementujúci partner má na vlastné riziko primeranú expozíciu voči operáciám financovania a investičným operáciám, na ktoré sa poskytuje záruka EÚ, okrem výnimočného prípadu, keď ciele politiky, ktoré sa majú splniť prostredníctvom implementovaného finančného produktu, takej povahy, že implementujúci partner nie je odôvodnene schopný prispieť k znášaniu súvisiaceho rizika.

1.  Odmeňovanie v prípade podstupovania rizík sa rozdeľuje medzi Úniu a implementujúceho partnera primerane podľa toho, do akej miery podstupujú riziká v súvislosti s portfóliom operácií financovania a investičných operácií alebo v náležitých prípadoch individuálnych operácií. Implementujúci partner má na vlastné riziko vyváženú expozíciu voči operáciám financovania a investičným operáciám, na ktoré sa poskytuje záruka EÚ, a teda záruke za prvotné straty, okrem prípadu, keď ciele politiky, ktoré sa majú splniť prostredníctvom implementovaného finančného produktu, takej povahy, že implementujúci partner nie je odôvodnene schopný prispieť k znášaniu súvisiaceho rizika.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Zápisnice zo zasadnutí poradného výboru sú verejne dostupné na osobitnej webovej stránke.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Poradenské centrum InvestEU poskytuje poradenskú podporu projektom na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni vrátane najvzdialenejších regiónov s cieľom zabezpečiť, aby sociálne a environmentálne aspekty boli zohľadňované v priebehu celého projektového cyklu. Táto podpora zahŕňa asistenciu pri vývoji projektu a budovaní kapacít.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  vykonáva komunikačné činnosti na zvýšenie informovanosti o podpore k dispozícii pre predkladateľov projektov a finančných a iných sprostredkovateľov, ktorú poskytuje poradenské centrum, a všeobecnejšie o dostupných možnostiach v rámci Programu InvestEU.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Portál InvestEU vytvára Komisia. Tento portál musí mať podobu ľahko dostupnej a používateľsky ústretovej databázy projektov, ktorá poskytuje relevantné informácie o každom projekte.

1.  Portál InvestEU vytvára Komisia. Portál je používateľsky ústretovou databázou projektov prístupnou vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ktorá poskytuje relevantné informácie o každom projekte.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia vymedzí metodiku na stanovenie kvalitatívnych ukazovateľov pre presné vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 3. Na základe tejto metodiky Komisia doplní prílohu III najneskôr do 1. januára 2021.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečuje, aby sa údaje na monitorovanie implementácie a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa implementujúcim partnerom a prípadne iným príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečuje, aby údaje na monitorovanie implementácie a výsledkov boli vhodné na hĺbkovú analýzu dosiahnutého pokroku a ťažkostí, ktoré sa vyskytli, a aby sa tieto údaje zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa implementujúcim partnerom a prípadne iným príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ. Systém podávania správ má poskytnúť jasne zmapované segmenty politiky v oblastiach oprávnených na financovanie a investičné operácie, ako je stanovené v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese. V týchto hodnoteniach sa stanovia aj kvalitatívne ukazovatele pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Záruka EÚ, platby a vrátené platby v rámci nej, ako aj operácie v rámci Programu InvestEU kontroluje Dvor audítorov. Osemnásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vydá Dvor audítorov osobitnú správu.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V súlade s článkom 4 tohto nariadenia môže byť toto rozdelenie počas rozpočtového roka upravené v súlade s vývojom rôznych cieľov uvedených v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  rozširovania výroby, dodávok alebo používania čistej energie a energie z obnoviteľných zdrojov;

a)  rozširovania výroby a podpory rýchleho zavádzania, dodávok alebo používania čistej energie a energie z obnoviteľných zdrojov;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  výroby a dodávok syntetických palív z obnoviteľných a uhlíkovo neutrálnych zdrojov; alternatívnych palív;

d)  výroby a dodávok syntetických palív z obnoviteľných a uhlíkovo neutrálnych zdrojov; alternatívnych palív pre všetky druhy dopravy;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Rozvoj udržateľnej dopravnej infraštruktúry, zariadení a inovačných technológií v súlade s prioritami Únie v oblasti dopravy a so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody, najmä prostredníctvom:

2.  Rozvoj udržateľnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry a riešení mobility, ako aj zariadení a inovačných technológií v súlade s prioritami Únie v oblasti dopravy a so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody, najmä prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  projektov podporujúcich rozvoj TEN-T infraštruktúry vrátane jej mestských uzlov, námorných a vnútrozemských prístavov, multimodálnych terminálov a ich prepojenia na hlavné siete;

a)  projektov na podporu rozvoja infraštruktúry TEN-T vrátane mestských uzlov, námorných a vnútrozemských prístavov, multimodálnych terminálov a ich prepojenia na hlavné siete, ako aj telematických aplikácií stanovených v nariadení EÚ (č.) 1315/2013;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  projektov v oblasti infraštruktúry TEN-T, ktoré umožňujú využívanie aspoň dvoch rôznych druhov dopravy, najmä terminálov multimodálnej nákladnej prepravy a uzlov osobnej dopravy;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  projektov inteligentnej a udržateľnej mestskej mobility (so zameraním na nízkoemisné mestské druhy dopravy, dostupnosť, znečistenie ovzdušia a hluk, spotrebu energie a nehody);

b)  projektov inteligentnej a udržateľnej mestskej mobility vrátane vnútrozemskej vodnej cesty a leteckej dopravy (so zameraním na nízkoemisné mestské druhy dopravy, nediskriminačnú dostupnosť, znečistenie ovzdušia a hluk, spotrebu energie a vyššiu bezpečnosť, a to aj pre cyklistov a chodcov);

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpory obnovy a dodatočného vybavenia dopravných mobilných zariadení s cieľom zaviesť nízkoemisné riešenia pre mobilitu;

c)  podpory obnovy a dodatočného vybavenia dopravných mobilných zariadení s cieľom zaviesť riešenia nízkoemisnej mobility vrátane využívania alternatívnych palív a syntetických palív z obnoviteľných/uhlíkovo neutrálnych zdrojov vo vozidlách všetkých druhov dopravy;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  železničnej infraštruktúry, iných železničných projektov a námorných prístavov;

d)  železničnej infraštruktúry, iných železničných projektov, infraštruktúry vnútrozemských vodných ciest a námorných prístavov a morských diaľnic;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  infraštruktúry pre alternatívne palivá vrátane infraštruktúry pre elektrické nabíjanie.

e)  infraštruktúry pre alternatívne palivá pre všetky druhy dopravy vrátane infraštruktúry pre elektrické nabíjanie.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  projektov inteligentnej a udržateľnej mobility so zameraním na

 

– bezpečnosť cestnej premávky (vrátane zvýšenia bezpečnosti vodičov a cestujúcich a zníženia počtu smrteľných nehôd a osôb, ktoré utrpeli vážne zranenia),

 

– dostupnosť (aj vo vidieckych oblastiach),

 

– znižovanie emisií,

 

– rozvoj a zavádzanie nových dopravných technológií a služieb, najmä zo strany malých a stredných podnikov a vo vzťahu k prepojeným a autonómnym druhom dopravy a systému integrovaných cestovných lístkov;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  projektov na zachovanie alebo modernizáciu existujúcej dopravnej infraštruktúry vrátane diaľnic v rámci TEN-T, ak je to potrebné na modernizáciu, zachovanie alebo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, rozvoj služieb IDS alebo zaistenie celistvosti infraštruktúry a štandardov, najmä bezpečných parkovísk a zariadení, alternatívnych čerpacích staníc a elektrických nabíjacích systémov;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ec)  cestnej infraštruktúry pre dopravu v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu, menej rozvinutých regiónoch alebo v cezhraničných projektoch v oblasti dopravy;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 6 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  ochrany súkromia a osobných údajov;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 6 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  iných pokročilých digitálnych technológií a služieb prispievajúcich k digitalizácii výrobného odvetvia Únie.

f)  iných pokročilých digitálnych technológií a služieb prispievajúcich k digitalizácii priemyslu Únie a integrácii digitálnych technológií, služieb a zručností do odvetvia dopravy v Únii.

Odôvodnenie

Digitalizáciou sa rýchlo mení náš dopravný systém, od vozidiel cez mobilné služby až po multimodálnu logistiku, navigáciu a ďalšie. InvestEU by mal konkrétne podporovať zavádzanie inovačných technológií do dopravy ako kľúčového odvetvia hospodárstva EÚ.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Cestovný ruch.

9.  Odvetvie cestovného ruchu.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 11 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vzdelávania, odbornej prípravy a súvisiacich služieb;

c)  vzdelávania, odbornej prípravy a súvisiacich služieb zameraných najmä na príležitosti v doprave a iných odvetviach, ktoré čelia nedostatku pracovných síl, a na adaptáciu na nové technológie;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – bod 3.3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3.3 a  Investície na podporu vyššej bezpečnosti vodičov a cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy, najmä v cestnej doprave

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – bod 4.4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.4  Doprava: Zmobilizované investície do TEN-T, z ktorých: do základnej siete TEN-T

4.4  Doprava: Zmobilizované investície do TEN-T, z ktorých:

 

– do základnej siete a súhrnnej siete v častiach komponentov vymedzených v prílohe k [nariadenie č. XXX, vložte odkaz na nový NPE], ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepojenie Európy;

 

– do multimodálnej infraštruktúry;

 

– do inovatívnych riešení, ktoré prispievajú k vyváženej kombinácii druhov dopravy, a to aj v prípade vnútrozemskej vodnej cesty a leteckej dopravy;

 

– do niekoľkých vytvorených bodov infraštruktúry pre alternatívne palivá

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 7 – bod 7.2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7.2 a  Podpora vysokokvalifikovanej pracovnej sily: Počet zamestnancov podporených s cieľom udržať vysokokvalifikovanú pracovnú silu v oblasti výroby a služieb a prispôsobiť ju digitalizácii

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Programu InvestEU

Referenčné čísla

COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.6.2018

ECON

14.6.2018

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

14.6.2018

Pridružené výbory – dátum oznámenia na schôdzi

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Wim van de Camp

3.7.2018

Článok 55 – Postup spoločných výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

5.7.2018

Dátum prijatia

15.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

13

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Jiří Maštálka, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Isabella De Monte, Maria Grapini

13

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

S&D

Lucy Anderson, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

5

0

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Miltiadis Kyrkos, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Țapardel

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (15.11.2018)

pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ivo Belet

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia 6. júna 2018 predložila svoj návrh programu InvestEU. V nadväznosti na existujúce finančné nástroje, najmä na EFSI, Komisia navrhuje jediný fond založený na záruke EÚ vo výške 38 mld. EUR s cieľom mobilizovať verejné a súkromné financovanie vo forme úverov, záruk, kapitálu alebo iných trhových nástrojov v súvislosti so strategickými investíciami na podporu vnútorných politík EÚ. Na uľahčenie prístupu k fondu InvestEU je k nej pripojené poradenské centrum pre investície EÚ a portál InvestEU.

Fond InvestEU je zameraný na štyri oblasti politiky („okná“) s orientačnými sumami, ktoré sa majú investovať (je možné 15 % zvýšenie na základe rozhodnutia Komisie):

1) trvalo udržateľná infraštruktúra (až 11,5 miliardy)

2) výskum, inovácia a digitalizácia (až 11,25 miliardy)

3) malé a stredné podniky (do 11,25 miliardy) a

4) sociálne investície a zručnosti (4 miliardy)

Pozmeňujúce návrhy spravodajcu sa týkajú výlučne záležitostí, ktoré priamo patria do právomoci výboru ENVI, ako napr. príspevok na zohľadňovanie problematiky klímy a plnenie cieľov a noriem Únie. Preto spravodajca uprednostnil nepredložiť pozmeňujúce návrh týkajúce sa riadenia záruky InvestEU a riadenia programu, čo sú záležitosti, ktorými sa budú zaoberať spoločné výbory ECON-BUDG.

Spravodajca víta návrh Komisie, najmä vzhľadom na zvýšené zameranie na udržateľnosť. InvestEU by mal zabezpečiť systematickú udržateľnosť projektov. Komisia by mala prijať podrobné minimálne požiadavky udržateľnosti pre všetky oblasti politiky programu, ako je to v súčasnosti v prípade podpory EIB v rámci EFSI. To by znamenalo, že všetky projekty, ktoré dostávajú značnú podporu Únie, by mali podliehať kontrole udržateľnosti.

Aby bol v súlade s pozíciou Európskeho parlamentu o začlenení problematiky klímy a aby prispel k 30 % cieľu pre výdavky súvisiace s klímou v rámci celého rozpočtu EÚ, mal by sa pre program InvestEU vo všeobecnosti stanoviť cieľ 35 %. Mali by sa zaviesť jasné kritériá oprávnenosti a spoľahlivá a transparentná metóda sledovania, pričom by sa malo vychádzať z kritérií oprávnenosti, ktoré EIB používa na tento účel a ktoré boli dohodnuté v medzinárodných finančných inštitúciách.

Zatiaľ čo EFSI mobilizoval 335 miliárd do dodatočných investícií v celej EÚ od roku 2015 a ako taký prispel k odstráneniu investičných medzier, malo by sa počítať s väčším zameraním na ciele politiky EÚ. Najmä projekty s vyšším rizikovým profilom, ako zvyčajne akceptuje trh, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov rámca politiky Únie v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a k dlhodobým cieľom vyjadreným v Parížskej dohode, by mali mať možnosť získať podporu v rámci programu InvestEU.

S cieľom urýchliť dekarbonizáciu výrobného odvetvia EÚ treba zvýšiť najmä investície do nízkouhlíkových priemyselných projektov. Európska komisia by preto mala v dialógu s priemyslom vymedziť komunitné priemyselné projekty spoločného záujmu a uľahčiť im prístup k finančnej podpore v rámci rôznych nástrojov EÚ.

Aby sa dobre porozumelo potenciálu programu InvestEU prispievať k nízkouhlíkovej ekonomike, mali by byť dostupné informácie o znižovaní emisií CO2. Mal by sa však prijať obozretný prístup k prahovým hodnotám kritérií oprávnenosti, aby sa nezamedzilo postupnému napredovaniu. Keďže prelomové riešenia sa neobjavujú cez noc, mal by sa v rámci programu InvestEU podporovať postupný pokrok s cieľom podporovať ďalšie inovácie.

Pokiaľ ide o riadenie programu, malo by sa zachovať zapojenie EP, ako sa v súčasnosti predpokladá v EFSI. Spravodajca preto navrhuje, aby Parlament vymenoval nezávislého experta do poradného výboru v konfigurácii so zástupcami realizačných partnerov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Objem investičných činností v oblasti infraštruktúry v Únii klesol z 2,2 % HDP EÚ v roku 2009 na 1,8 % v roku 2016 a v porovnaní s objemom investícií v období pred globálnou finančnou krízou bol tak o 20 % nižší. Hoci tak v Únii možno pozorovať zlepšenie pomeru investícií k HDP, stále nezodpovedá očakávaniam v období silného oživenia a nepostačuje na kompenzáciu dlhého obdobia nedostatočných investícií. Čo je však dôležitejšie, súčasný objem investícií a investičné prognózy neuspokojujú štrukturálne investičné potreby Únie, ktorá čelí technologickým zmenám a globálnej konkurencieschopnosti, okrem iného aj pokiaľ ide o inovácie, zručnosti, infraštruktúru a malé a stredné podniky (MSP), ani potrebu riešiť kľúčové spoločenské výzvy, akou je napríklad udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. S cieľom riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie je preto neustále potrebné poskytovať podporu, aby sa znížil nedostatok investícií v cielených sektoroch v záujme dosahovania cieľov politík Únie.

(1)  Objem investičných činností v oblasti infraštruktúry v Únii klesol z 2,2 % HDP EÚ v roku 2009 na 1,8 % v roku 2016 a v porovnaní s objemom investícií v období pred globálnou finančnou krízou bol tak o 20 % nižší. Hoci tak v Únii možno pozorovať zlepšenie pomeru investícií k HDP, stále nezodpovedá očakávaniam v období silného oživenia a nepostačuje na kompenzáciu niekoľkoročného obdobia nedostatočných investícií. Čo je však dôležitejšie, súčasný objem investícií a investičné prognózy neuspokojujú štrukturálne investičné potreby Únie, ktorá čelí technologickým zmenám a globálnej konkurencieschopnosti, okrem iného aj pokiaľ ide o inovácie, výskum, zručnosti, infraštruktúru a malé a stredné podniky (MSP), startupy, ani potrebu riešiť kľúčové spoločenské výzvy, akou je napríklad udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. S cieľom riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie je preto neustále potrebné poskytovať podporu, aby sa znížil nedostatok investícií v cielených sektoroch v záujme dosahovania cieľov politík Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Európa je od dovážaných zdrojov závislejšia než ktorýkoľvek iný región vo svete a mnohé zdroje sa vyčerpajú v relatívne krátkom čase. Konkurencieschopnosť Európy možno výrazne posilniť zvýšením pridanej hodnoty zo zdrojov v hospodárstve a podporou udržateľných dodávok surovín z európskych zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Únia v uplynulých rokoch prijala ambiciózne stratégie na dobudovanie jednotného trhu a stimuláciu udržateľného rastu a tvorby pracovných miest, ako napríklad plán na vytvorenie únie kapitálových trhov, Stratégiu digitálneho jednotného trhu, balík opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov, Akčný plán Únie pre obehové hospodárstvo, stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu, stratégiu v oblasti obrany a Stratégiu pre Európu v oblasti kozmického priestoru. Fond InvestEU by mal využívať a podporovať synergie medzi týmito navzájom sa posilňujúcimi stratégiami prostredníctvom poskytovania podpory na investície a prístupu k financovaniu.

(3)  Únia v uplynulých rokoch prijala ambiciózne stratégie na dobudovanie jednotného trhu a stimuláciu udržateľného rastu a tvorby pracovných miest, ako napríklad plán na vytvorenie únie kapitálových trhov, Stratégiu digitálneho jednotného trhu, balík opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov, Akčný plán Únie pre obehové hospodárstvo, program Horizont 2020, stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu, stratégiu v oblasti obrany a Stratégiu pre Európu v oblasti kozmického priestoru. Fond InvestEU by mal využívať a podporovať synergie medzi týmito navzájom sa posilňujúcimi stratégiami prostredníctvom poskytovania podpory na investície a prístupu k financovaniu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Fond InvestEU by mal prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti Únie, okrem iného aj v oblasti inovácie a digitalizácie, udržateľnosti hospodárskeho rastu Únie, sociálnej odolnosti a inkluzívnosti a integrácie kapitálových trhov Únie vrátane riešení v oblasti ich fragmentácie a diverzifikácie zdrojov financovania podnikov v Únii. Na tieto účely by sa z neho mali podporovať projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť ako rámec pre využívanie dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika a kapitálových nástrojov, ktoré sa budú opierať o záruku z rozpočtu Únie a o príspevky implementujúcich partnerov. Mal by byť založený na dopyte podpora poskytovaná z neho by mala zároveň prispievať k plneniu cieľov politík Únie.

(5)  Fond InvestEU by mal prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti Únie, okrem iného aj v oblasti inovácie, prechodu na obehové hospodárstvo a digitalizácie, vedeckej excelentnosti, udržateľnosti hospodárskeho rastu Únie, sociálnej odolnosti a inkluzívnosti a integrácie kapitálových trhov Únie vrátane riešení v oblasti ich fragmentácie a diverzifikácie zdrojov financovania podnikov v Únii. Na tieto účely by sa z neho mali podporovať projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť ako rámec pre využívanie dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika a kapitálových nástrojov, ktoré sa budú opierať o záruku z rozpočtu Únie a o príspevky implementujúcich partnerov. Mal by byť dostatočne zverejnený a založený na dopyte, pričom podpora poskytovaná z neho by mala zároveň prispievať k plneniu cieľov politík Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Z Fondu InvestEU by sa mali podporovať investície do hmotných a nehmotných aktív s cieľom posilniť rast, investície a zamestnanosť, čo prispeje k lepším životným podmienkam a spravodlivejšiemu rozdeleniu príjmov v Únii. Intervencia prostredníctvom Fondu InvestEU by mala dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje prostredníctvom grantov.

(6)  Z Fondu InvestEU by sa mali podporovať investície do hmotných a nehmotných aktív s cieľom posilniť efektívne využívanie zdrojov, ekologický a udržateľný rast, investície a zamestnanosť a udržateľnosť, čo prispeje k lepším životným podmienkam a spravodlivejšiemu rozdeleniu príjmov v Únii. Intervencia prostredníctvom Fondu InvestEU by mala dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje prostredníctvom grantov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Únia v roku 2015 schválila ciele stanovené v Agende 2030 Organizácie Spojených národov a jej ciele udržateľného rozvoja a Parížsku dohodu, ako aj sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme plnenia dohodnutých cieľov vrátane cieľov stanovených v rámci environmentálnej politiky Únie je potrebné zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu InvestEU by preto mali dominovať zásady trvalo udržateľného rozvoja.

(7)  Únia v roku 2015 schválila ciele stanovené v Agende 2030 Organizácie Spojených národov a jej ciele udržateľného rozvoja a Parížsku dohodu, ako aj sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme plnenia dohodnutých cieľov vrátane cieľov stanovených v rámci environmentálnej politiky Únie je potrebné zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na udržateľný rozvoj a ukončiť poskytovanie dotácií škodlivých pre životné prostredie. Zásady trvalo udržateľného rozvoja by preto mali byť základom pre koncipovanie Fondu InvestEU.

Kompromisný pozmeňujúci návrh7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Uznávajúc dôležitosť riešenia problémov spojených so zmenou klímy v súlade so záväzkami Únie implementovať Parížsku dohodu a s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja Program InvestEU prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie v rámci Programu InvestEU prispejú k plneniu cieľov v oblasti klímy vo výške 30 % celkového finančného krytia tohto programu. Relevantné akcie sa identifikujú počas prípravy a implementácie Programu InvestEU a prehodnotia sa počas príslušných hodnotení a preskúmaní.

(9)  Uznávajúc dôležitosť riešenia problémov spojených so zmenou klímy v súlade so záväzkami Únie implementovať Parížsku dohodu a s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja Program InvestEU prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vynaložiť 30 % výdavkov z rozpočtu Únie na podporu cieľov v oblasti klímy. Akcie v rámci Programu InvestEU by mali prispieť k plneniu cieľov v oblasti klímy vo výške 40 % celkového finančného krytia tohto programu. Relevantné akcie sa identifikujú počas prípravy a implementácie Programu InvestEU a prehodnotia sa počas príslušných hodnotení a preskúmaní.

Kompromisný pozmeňujúci návrh8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Príspevok Fondu InvestEU k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa bude sledovať prostredníctvom systému EÚ na sledovanie plnenia cieľov v oblasti klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci s implementujúcimi partnermi, pričom na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, sa budú primeraným spôsobom uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií14].

(10)  Príspevok Fondu InvestEU k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa bude sledovať prostredníctvom systému sledovania, ktorý vytvorí Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v spolupráci s implementujúcimi partnermi, pričom na určenie toho, či hospodárska činnosť má osobitné zmierňujúce účinky alebo prispieva k budovaniu klimatickej odolnosti, sa budú primeraným spôsobom uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií14].

__________________

__________________

14 COM(2018)353.

14 COM(2018)353.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Podľa správy z roku 2018 o globálnych rizikách, ktorú vydalo Svetové ekonomické fórum, sa polovica z desiatich najzávažnejších rizík ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka životného prostredia. Patrí k nim znečistenie ovzdušia, pôdy a vody, extrémne poveternostné javy, strata biodiverzity a neúspešné zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy. Environmentálne zásady sú pevne zakotvené v zmluvách a mnohých politikách Únie. Pri operáciách spojených s Fondom InvestEU by sa preto malo propagovať uplatňovanie hľadiska environmentálnych cieľov. Ochrana životného prostredia a súvisiaca prevencia a riadenie rizika by sa mali začleniť do prípravy a realizácie investícií. EÚ by mala sledovať aj svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou a kontrolou znečistenia ovzdušia, aby plnila povinnosti v oblasti podávania správ podľa Dohovoru o biologickej diverzite a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228415. Investície pridelené na plnenie cieľov v oblasti environmentálnej udržateľnosti by sa preto mali sledovať s použitím spoločných metodík, ktoré budú v súlade s metodikami vypracovanými v rámci iných programov Únie pre oblasť klímy, biodiverzity a riadenia znečisťovania ovzdušia, aby bolo možné posúdiť jednotlivé aj kombinované vplyvy investícií na kľúčové zložky prírodného kapitálu vrátane vzduchu, vody, zeme a biodiverzity.

(11)  Podľa správy z roku 2018 o globálnych rizikách, ktorú vydalo Svetové ekonomické fórum, sa polovica z desiatich najzávažnejších rizík ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka životného prostredia. Patrí k nim znečistenie ovzdušia, pôdy a vody, extrémne poveternostné javy, strata biodiverzity a neúspešné zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy. Základnou príčinou mnohých z týchto environmentálnych rizík je neudržateľné využívanie zdrojov. Environmentálne zásady sú pevne zakotvené v zmluvách a mnohých politikách Únie. Pri operáciách spojených s Fondom InvestEU by sa preto malo propagovať uplatňovanie hľadiska environmentálnych cieľov. Ochrana životného prostredia a súvisiaca prevencia a riadenie rizika by sa mali začleniť do prípravy a realizácie investícií. EÚ by mala sledovať aj svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou a kontrolou znečistenia ovzdušia, aby plnila povinnosti v oblasti podávania správ podľa Dohovoru o biologickej diverzite a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228415. Investície pridelené na plnenie cieľov v oblasti environmentálnej udržateľnosti by sa preto mali sledovať s použitím spoločných metodík, ktoré budú v súlade s metodikami vypracovanými v rámci iných programov Únie pre oblasť klímy, biodiverzity a riadenia znečisťovania ovzdušia, aby bolo možné posúdiť jednotlivé aj kombinované vplyvy investícií na kľúčové zložky prírodného kapitálu vrátane vzduchu, vody, zeme a biodiverzity.

_________________

_________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1).

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Investičné projekty, na ktoré sa poskytuje značná podpora z prostriedkov Únie, a to najmä v oblasti infraštruktúry, by sa mali preveriť z hľadiska udržateľnosti v súlade s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať Komisia v spolupráci s implementujúcimi partnermi v rámci Programu InvestEU a v súlade s usmerneniami vypracovanými pre ďalšie programy Únie, pričom na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, by sa mali primeraným spôsobom uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií]. Takéto usmernenia by mali zahŕňať primerané ustanovenia, ktoré by mali zabrániť zbytočnej administratívnej záťaži.

(12)  Investičné projekty, na ktoré sa poskytuje podpora z prostriedkov Únie, by sa mali preveriť z hľadiska udržateľnosti v súlade s usmerneniami primeranými vzhľadom na veľkosť a druh investície, ktoré by mala vypracovať Komisia v spolupráci s implementujúcimi partnermi v rámci Programu InvestEU a v súlade s usmerneniami vypracovanými pre ďalšie programy Únie, pričom na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, by sa mali primeraným spôsobom uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií]. Takéto usmernenia by mali zahŕňať primerané ustanovenia, ktoré by mali zabrániť zbytočnej administratívnej záťaži.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Príručka environmentálnej a sociálnej praxe EIB, ktorá obsahuje operačnú verziu politík a zásad uvedených vo vyhlásení EIB o environmentálnych a sociálnych zásadách a normách, by mala slúžiť ako pomôcka pri vymedzovaní a vykonávaní preverovania z hľadiska environmentálnej a sociálnej udržateľnosti s cieľom zabezpečiť, aby všetky finančné činnosti boli v súlade s environmentálnymi a sociálnymi normami.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Nízka miera investícií do infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy oslabila schopnosť Únie posilniť udržateľný rast, konkurencieschopnosť a konvergenciu. Rozsiahle investície do európskej infraštruktúry zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri plnení cieľov Únie v oblasti udržateľnosti vrátane cieľov v oblasti energetiky a klímy stanovených do roku 2030. Z Fondu InvestEU by sa preto mala poskytovať podpora na investície do dopravnej, energetickej (vrátane infraštruktúry v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov), environmentálnej, námornej a digitálnej infraštruktúry a infraštruktúry na realizáciu opatrení v oblasti klímy. S cieľom maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu financovania z prostriedkov Únie je vhodné podporovať efektívny investičný proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu projektov a zaistiť súlad rôznych relevantných programov Únie. Vzhľadom na bezpečnostné hrozby by sa v investičných projektoch, ktoré získali podporu z prostriedkov Únie, mali zohľadňovať zásady ochrany občanov na verejných priestranstvách. Mali by sa tak dopĺňať snahy vyvinuté v rámci iných fondov Únie, akým je napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje podporu na bezpečnostné aspekty investícií do infraštruktúry na verejných priestranstvách, dopravnej, energetickej a inej kritickej infraštruktúry.

(13)  Nízka miera investícií do infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy oslabila schopnosť Únie posilniť udržateľný rast, konkurencieschopnosť a konvergenciu. Rozsiahle investície do európskej infraštruktúry zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri plnení cieľov Únie a jej členských štátov v oblasti udržateľnosti vrátane cieľov v oblasti energetiky a klímy stanovených do roku 2030 a cieľov prijatých v rámci Parížskej dohody. Z Fondu InvestEU by sa preto mala poskytovať podpora na investície do infraštruktúry v oblasti čistej dopravy, energetiky, najmä energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, životného prostredia a klímy, námornej a digitálnej oblasti, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať nevyhnutným investíciám do infraštruktúry a sociálnym investíciám súvisiacim s transformáciou prechodných regiónov. V tejto súvislosti by sa podľa možnosti malo vyvíjať úsilie aj pokiaľ ide o vytváranie synergií s cieľmi regionálnych a vnútroštátnych politík, ako je odstraňovanie azbestu zo striech, domov a pôdy. S cieľom maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu financovania z prostriedkov Únie je vhodné podporovať efektívny investičný proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu projektov a zaistiť súlad rôznych relevantných programov Únie. Vzhľadom na bezpečnostné hrozby by sa v investičných projektoch, ktoré získali podporu z prostriedkov Únie, mali zohľadňovať zásady ochrany občanov na verejných priestranstvách. Mali by sa tak dopĺňať snahy vyvinuté v rámci iných fondov Únie, akým je napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje podporu na bezpečnostné aspekty investícií do infraštruktúry na verejných priestranstvách, dopravnej, energetickej a inej kritickej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Zatiaľ čo úroveň celkových investícií v Únii narastá, investície do rizikovejších činností, ako sú výskum a inovácie, stále nezodpovedajú reálnym potrebám. Výsledkom sú nedostatočné investície do tejto oblasti, ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku konkurencieschopnosť Únie znižujú kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU by mal poskytovať primerané finančné produkty, aby sa pokryli rôzne štádiá inovačného cyklu a rozsiahla škála dotknutých subjektov, a to najmä s cieľom umožniť posilnenie využívania a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu v Únii, aby sa zabezpečila ich konkurencieschopnosť na svetových trhoch.

(14)  Zatiaľ čo úroveň celkových investícií v Únii narastá, investície do rizikovejších činností, ako sú výskum a inovácie, stále nezodpovedajú reálnym potrebám. Výsledkom sú nedostatočné investície do tejto oblasti, ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku konkurencieschopnosť Únie, znižujú kvalitu života jej občanov a bránia dosahovaniu cieľov v oblasti energetiky a klímy. Fond InvestEU by mal poskytovať primerané finančné produkty, aby sa pokryli rôzne štádiá inovačného cyklu a rozsiahla škála dotknutých subjektov, a to najmä s cieľom umožniť posilnenie využívania a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu v Únii, aby sa zabezpečila ich konkurencieschopnosť na svetových trhoch.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Značné úsilie je naliehavo potrebné v súvislosti s investíciami do digitálnej transformácie a so šírením jej prínosov všetkým občanom a podnikom v Únii. Vzhľadom na silný politický rámec zavedený prostredníctvom stratégie digitálneho jednotného trhu by sa teraz mali vynaložiť zodpovedajúco ambiciózne investície vrátane investícií do umelej inteligencie.

(15)  Značné úsilie je naliehavo potrebné v súvislosti s investíciami do digitálnej transformácie a so šírením jej prínosov všetkým občanom a podnikom v Únii v mestských a vidieckych oblastiach. Vzhľadom na silný politický rámec zavedený prostredníctvom stratégie digitálneho jednotného trhu by sa teraz mali vynaložiť zodpovedajúco ambiciózne investície vrátane investícií do umelej inteligencie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v Únii kľúčovú úlohu. Pri prístupe k financiám však vzhľadom na vnímané vysoké riziko a nedostatočný kolaterál čelia ťažkostiam. Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP zachovať si konkurencieschopnosť tak, že sa budú zapájať do činností v oblasti digitalizácie, internacionalizácie a inovácie a že budú zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. Okrem toho v porovnaní s väčšími podnikmi je ich prístup k zdrojom financovania viac obmedzený: bežne neemitujú dlhopisy a majú len obmedzený prístup na burzy alebo k veľkým inštitucionálnym investorom. Prístup k financiám je ešte zložitejší v prípade tých MSP, ktoré svoju činnosť zameriavajú na nehmotné aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere závislé od bánk a dlhového financovania vo forme kontokorentných úverov, bankových úverov alebo lízingu. Podpora MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, a väčšia diverzifikácia zdrojov financovania MSP sú potrebné na posilnenie ich schopnosti financovať ich vytváranie, rast a rozvoj a zvládnuť hospodársky pokles, ako aj na zvýšenie odolnosti hospodárstva a finančného systému počas hospodárskeho poklesu alebo otrasov. Zároveň sa tak dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú v rámci plánu na vytvorenie únie kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal poskytnúť príležitosť zamerať sa na špecifické, lepšie zacielené finančné produkty.

(16)  Malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v Únii kľúčovú úlohu. Pri prístupe k financiám však vzhľadom na vnímané vysoké riziko a nedostatočný kolaterál čelia ťažkostiam. Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP zachovať si konkurencieschopnosť tak, že sa budú zapájať do činností v oblasti digitalizácie, internacionalizácie a inovácie a že budú zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. Okrem toho v porovnaní s väčšími podnikmi je ich prístup k zdrojom financovania viac obmedzený: bežne neemitujú dlhopisy a majú len obmedzený prístup na burzy alebo k veľkým inštitucionálnym investorom. Prístup k financiám je ešte zložitejší v prípade tých MSP, ktoré svoju činnosť zameriavajú na nehmotné aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere závislé od bánk a dlhového financovania vo forme kontokorentných úverov, bankových úverov alebo lízingu. Podpora MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, prostredníctvom zjednodušenia ich prístupu k financovaniu a väčšia diverzifikácia zdrojov financovania MSP sú potrebné na posilnenie ich schopnosti financovať ich vytváranie, rast a rozvoj a zvládnuť hospodársky pokles, ako aj na zvýšenie odolnosti hospodárstva a finančného systému počas hospodárskeho poklesu alebo otrasov. Zároveň sa tak dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú v rámci plánu na vytvorenie únie kapitálových trhov. Programy ako COSME a Horizont 2020 sú pre MSP dôležité, pretože uľahčujú prístup k financovaniu vo všetkých fázach ich životného cyklu, čo sa ešte zlepšilo vďaka podpore z EFSI, ktorú MSP rýchlo využili. Fond InvestEU by mal poskytnúť príležitosť zamerať sa na špecifické, lepšie zacielené finančné produkty.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Do Fondu InvestEU by mali mať možnosť prispievať aj tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho združenia voľného obchodu, pristupujúcimi krajinami, kandidátskymi krajinami a potenciálnymi kandidátskymi krajinami, krajinami, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, a inými krajinami, a to v súlade s podmienkami dohodnutými medzi Úniou a týmito krajinami. V náležitých prípadoch by sa tak malo umožniť pokračovanie spolupráce s príslušnými krajinami, a to najmä v oblastiach výskumu a inovácie, ako aj MSP.

(21)  Do Fondu InvestEU by podľa rovnakých pravidiel a regulácie mali mať možnosť prispievať aj tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho združenia voľného obchodu, pristupujúcimi krajinami, kandidátskymi krajinami a potenciálnymi kandidátskymi krajinami, krajinami, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, a inými krajinami, a to v súlade s podmienkami dohodnutými medzi Úniou a týmito krajinami. V náležitých prípadoch by sa tak malo umožniť pokračovanie spolupráce s príslušnými krajinami, a to najmä v oblastiach výskumu a inovácie, ako aj MSP.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Investičný výbor zložený z nezávislých expertov by mal prijímať konečné rozhodnutie o tom, či operácie financovania a investičné operácie, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti, budú môcť využiť záruku EÚ, a v súvislosti s projektmi tak poskytuje externú expertízu pri posudzovaní investícií. Investičný výbor by mal fungovať v rôznych zloženiach, aby boli čo najlepšie pokryté rôzne oblasti a sektory politiky.

(28)  Investičný výbor zložený z nezávislých expertov by mal prijímať konečné rozhodnutie o tom, či operácie financovania a investičné operácie, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti, budú môcť využiť záruku EÚ, a v súvislosti s projektmi tak poskytuje externú expertízu pri posudzovaní investícií. Investičný výbor by mal fungovať v rôznych zloženiach, aby boli čo najlepšie pokryté rôzne oblasti a sektory politiky, pričom vždy bude zahŕňať expertov v oblasti prechodu na hospodárstvo s nulovými emisiami uhlíka. Súčasťou investičného výboru by mali byť aj zástupcovia občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Pri výbere implementujúcich partnerov, ktorí budú Fond InvestEU zavádzať, by mala Komisia zohľadniť ich schopnosť plniť ciele Fondu InvestEU a prispievať vlastnými zdrojmi, aby zabezpečila primerané geografické pokrytie a diverzifikáciu, prilákala súkromných investorov a zaistila dostatočnú diverzifikáciu rizík, ako aj nové riešenia v záujme odstránenia zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných situácií. Skupina Európskej investičnej banky (EIB) by mala vzhľadom na svoju úlohu podľa zmlúv, schopnosť pôsobiť vo všetkých členských štátoch a existujúce skúsenosti so súčasnými finančnými nástrojmi a EFSI zostať privilegovaným implementujúcim partnerom v rámci zložky Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ. Okrem skupiny EIB by doplnkovú škálu finančných produktov mali byť schopné ponúknuť národné podporné banky alebo inštitúcie, keďže ich skúsenosti a schopnosti na regionálnej úrovni by mohli byť prínosom z hľadiska maximalizácie vplyvu verejných finančných prostriedkov na území Únie. Okrem toho by možnosť stať sa implementujúcimi partnermi mali mať aj iné medzinárodné finančné inštitúcie, a to najmä v prípade, keď ponúkajú komparatívnu výhodu, pokiaľ ide o špecifické odborné znalosti a skúsenosti v určitých členských štátoch. Implementujúcimi partnermi by mali mať možnosť byť aj ďalšie subjekty, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

(29)  Pri výbere implementujúcich partnerov, ktorí budú Fond InvestEU zavádzať, by mala Komisia zohľadniť ich schopnosť plniť ciele Fondu InvestEU a prispievať vlastnými zdrojmi, aby zabezpečila primerané geografické pokrytie a diverzifikáciu, prilákala súkromných investorov a zaistila dostatočnú diverzifikáciu rizík, ako aj nové riešenia v záujme odstránenia zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných situácií. Skupina Európskej investičnej banky (EIB) by mala vzhľadom na svoju úlohu podľa zmlúv, schopnosť pôsobiť vo všetkých členských štátoch a existujúce skúsenosti so súčasnými finančnými nástrojmi a EFSI zostať privilegovaným implementujúcim partnerom v rámci zložky Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ. Okrem skupiny EIB by doplnkovú škálu finančných produktov mali byť schopné ponúknuť národné alebo regionálne podporné banky alebo inštitúcie, keďže ich skúsenosti a schopnosti na regionálnej úrovni by mohli byť prínosom z hľadiska maximalizácie vplyvu verejných finančných prostriedkov na území Únie. Okrem toho by možnosť stať sa implementujúcimi partnermi mali mať aj iné medzinárodné finančné inštitúcie, a to najmä v prípade, keď ponúkajú komparatívnu výhodu, pokiaľ ide o špecifické odborné znalosti a skúsenosti v určitých členských štátoch. Implementujúcimi partnermi by mali mať možnosť byť aj ďalšie subjekty, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci pre spoluprácu vytvorenom podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje implementácia programov prostredníctvom rozhodnutia prijatého na základe uvedenej dohody. Účasť tretích krajín sa umožňuje aj na základe iných právnych nástrojov. Toto nariadenie by malo zahŕňať osobitné ustanovenie, ktorým sa udelia nevyhnutné práva a prístup pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európsky dvor audítorov, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci.

(44)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu pri dodržaní všetkých pravidiel a predpisov týkajúcich sa jednotlivých programov zúčastňovať na programoch Únie v rámci pre spoluprácu vytvorenom podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje implementácia programov prostredníctvom rozhodnutia prijatého na základe uvedenej dohody. Účasť tretích krajín sa umožňuje aj na základe iných právnych nástrojov. Toto nariadenie by malo zahŕňať osobitné ustanovenie, ktorým sa udelia nevyhnutné práva a prístup pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európsky dvor audítorov, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  S cieľom doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia o investičné usmernenia, s ktorými by operácie financovania a investičné operácie mali byť v súlade, uľahčiť rýchlu a flexibilnú úpravu ukazovateľov výkonnosti a prispôsobiť mieru tvorby rezerv by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o vypracúvanie investičných usmernení pre operácie financovania a investičné operácie v rámci rôznych segmentov politiky, o zmenu prílohy III k tomuto nariadeniu s cieľom preskúmať alebo doplniť ukazovatele a o prispôsobenie miery tvorby rezerv. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(46)  S cieľom doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia o usmernenia o tom, ako by mali predkladatelia, ktorí žiadajú o financovanie, poskytnúť primerané informácie o opatreniach v oblasti klímy, životného prostredia a sociálnej udržateľnosti týkajúcich sa operácií financovania a investičných operácií, a o investičné usmernenia, s ktorými by operácie financovania a investičné operácie mali byť v súlade, uľahčiť rýchlu a flexibilnú úpravu ukazovateľov výkonnosti a prispôsobiť mieru tvorby rezerv by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o vypracúvanie investičných usmernení pre operácie financovania a investičné operácie v rámci rôznych segmentov politiky, o zmenu prílohy III k tomuto nariadeniu s cieľom preskúmať alebo doplniť ukazovatele a o prispôsobenie miery tvorby rezerv. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(47a)  Mala by sa zdôrazniť potreba dôkladnej vzájomnej koordinácie rôznych druhov finančných nástrojov v záujme predchádzania duplicite a v záujme rovnováhy medzi regiónmi.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  „startup“ je podnik, ktorý je často založený na technológiách a vo všeobecnosti spája rýchly rast, vysokú mieru využívania inovácií produktov, procesov a financovania, maximálny dôraz na nový technologický vývoj a rozsiahle využívanie inovatívnych obchodných modelov a často aj platforiem spolupráce;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  udržateľnosti hospodárstva Únie a jeho rastu;

b)  udržateľnosti hospodárstva Únie a jeho rastu vrátane zmiernenia zmeny klímy a prispôsobovania sa jej, ako aj prechodu na obehové hospodárstvo;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať operácie financovania a investičné operácie v oblasti výskumu, inovácie a digitalizácie;

b)  podporovať operácie financovania a investičné operácie v oblasti výskumu, inovácie a digitalizácie; okrem iného s cieľom umožniť včasný prechod na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  posilniť prístup MSP a v riadne odôvodnených prípadoch malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou k financiám a ich dostupnosť;

c)  posilniť a zjednodušiť prístup MSP a v riadne odôvodnených prípadoch malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou k financiám a ich dostupnosť;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na zložku Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. a) a na každý segment politiky uvedený v článku 7 ods. 1 môžu s cieľom podieľať sa na určitých finančných produktoch podľa [článku 218 ods. 2] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] dať príspevky tieto tretie krajiny:

Pri dodržaní všetkých pravidiel a predpisov týkajúcich sa jednotlivých programov môžu na zložku Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. a) a na každý segment politiky uvedený v článku 7 ods. 1 s cieľom podieľať sa na určitých finančných produktoch podľa [článku 218 ods. 2] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] dať príspevky tieto tretie krajiny:

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Fond InvestEU pôsobí v nasledujúcich štyroch segmentoch politiky, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v rámci svojho špecifického rozsahu pôsobnosti:

1.  Fond InvestEU pôsobí v nasledujúcich štyroch segmentoch politiky, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v rámci svojho špecifického rozsahu pôsobnosti:

a)  segment politiky týkajúci sa udržateľnej infraštruktúry: zahŕňa udržateľné investície do oblastí dopravy, energetiky, digitálnej pripojiteľnosti, dodávok a spracovania surovín, vesmíru, oceánov a vôd, odpadov, prírody a inej environmentálnej infraštruktúry, zariadení, mobilných aktív a do zavádzania inovačných technológií, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti alebo v obidvoch týchto oblastiach alebo ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti;

a)  segment politiky týkajúci sa udržateľnej infraštruktúry: zahŕňa environmentálne, hospodársky a sociálne udržateľné investície do oblastí dopravy, čistej energie, najmä pokiaľ ide o zvýšené využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, investícií do energetickej efektívnosti a zlepšenia úrovní prepojení, digitálnej pripojiteľnosti a prístupu najmä vo vidieckych oblastiach, dodávok a spracovania surovín, vesmíru, oceánov a vôd, odpadov, prírody a inej environmentálnej infraštruktúry, zariadení, dekarbonizácie priemyslu, regenerácie bývalých priemyselných lokalít, mobilných aktív a zavádzania inovačných technológií; takéto investície spĺňajú aspoň normy Únie v oblasti environmentálnej a sociálnej udržateľnosti a prípadne prispievajú k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti, ako je účinné využívanie zdrojov, prípadne do oboch;

b)  segment politiky týkajúci sa výskumu, inovácie a digitalizácie: zahŕňa činnosti v oblasti výskumu a inovácie, prenos výsledkov výskumu na trh, predstavovanie a zavádzanie inovačných riešení a podporu rozširovania inovačných podnikov iných ako MSP, ako aj digitalizáciu výrobného odvetvia Únie;

b)  segment politiky týkajúci sa výskumu, inovácie a digitalizácie: zahŕňa činnosti v oblasti výskumu a inovácie, prenos výsledkov výskumu na trh, predstavovanie a zavádzanie inovačných riešení a podporu rozširovania inovačných podnikov vrátane MSP a udržateľných podnikateľských príležitostí, ako aj digitalizáciu výrobného odvetvia Únie;

c)  segment politiky týkajúci sa MSP: zahŕňa prístup MSP a v riadne odôvodnených prípadoch malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou k financiám a ich dostupnosť;

c)  segment politiky týkajúci sa MSP: zahŕňa zjednodušený prístup MSP a v riadne odôvodnených prípadoch malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou k financiám a ich dostupnosť;

d)  segment politiky týkajúci sa sociálnych investícií a zručností: zahŕňa mikrofinancie, financovanie sociálnych podnikov a sociálne hospodárstvo; zručnosti, vzdelávanie, odbornú prípravu a súvisiace služby; sociálnu infraštruktúru (vrátane sociálneho bývania a ubytovní pre študentov); sociálnu inováciu; zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť; začlenenie a prístupnosť; kultúrne aktivity so sociálnym cieľom; integráciu zraniteľných osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín.

d)  segment politiky týkajúci sa sociálnych investícií a zručností: zahŕňa mikrofinancie, financovanie sociálnych podnikov, podnikanie žien a sociálne hospodárstvo; zručnosti, vzdelávanie, odbornú prípravu a súvisiace služby vrátane rekvalifikácie, zvyšovania kvalifikácie a presunu pracovníkov v regiónoch postihnutých reštrukturalizáciou priemyslu v súvislosti s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo; sociálnu infraštruktúru (vrátane sociálneho bývania a ubytovní pre študentov); sociálnu inováciu; zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť; začlenenie a prístupnosť; kultúrne aktivity so sociálnym cieľom; integráciu zraniteľných osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Operácie financovania a investičné operácie v rámci segmentu politiky týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry uvedeného v odseku 1 písm. a) sa v záujme minimalizácie škodlivých vplyvov na klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti preverujú z hľadiska odolnosti proti zmene klímy, životného prostrediasociálnej udržateľnosti. Na tieto účely predkladatelia projektov žiadajúci o financovanie poskytujú náležité informácie na základe usmernení vypracovanými Komisiou. Z požiadaviek na preverovanie sú vyňaté projekty, ktoré nedosahujú určitý rozsah vymedzený v usmerneniach.

3.  Ak majú vplyv na životné prostredie a klímu, podliehajú operácie financovania a investičné operácie v rámci segmentov politiky podľa odseku 1 písm. a), b), c) a d) preskúmaniu z hľadiska klimatickej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti prostredníctvom minimálnych prahov udržateľnosti s cieľom maximalizovať efektívne využívanie zdrojov, zabezpečiť súlad so zásadami obehového hospodárstva a minimalizovať škodlivé vplyvy a maximalizovať prínosy, pokiaľ ide o klímu, životné prostrediesociálny rozmer. Na tieto účely predkladatelia projektov žiadajúci o financovanie poskytujú náležité informácie na základe usmernení, ktoré má vypracovať Komisia v súlade s odsekom 6.

Usmernenia Komisie umožňujú:

Usmernenia Komisie umožňujú:

 

-a)  zabezpečiť súlad s politikami a normami Únie v oblasti životného prostredia;

a)  pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť odolnosť proti prípadným nepriaznivým vplyvom zmeny klímy prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy a posúdenia rizík vrátane príslušných adaptačných opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, začleniť náklady na emisie skleníkových plynov a pozitívne účinky opatrení v oblasti zmierňovania zmeny klímy do analýzy nákladov a prínosov;

a)  pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť odolnosť proti prípadným nepriaznivým vplyvom zmeny klímy prostredníctvom posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy a posúdenia rizík vrátane príslušných adaptačných opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, začleniť náklady na emisie skleníkových plynov a pozitívne účinky opatrení v oblasti zmierňovania zmeny klímy do analýzy nákladov a prínosov;

b)  zohľadniť celkový vplyv projektov z hľadiska hlavných zložiek prírodného kapitálu týkajúcich sa vzduchu, vody, zeme a biodiverzity;

b)  zohľadniť celkový vplyv projektov z hľadiska hlavných zložiek prírodného kapitálu týkajúcich sa vzduchu, vody, zeme a biodiverzity;

c)  odhadnúť vplyv na sociálne začlenenie určitých oblastí alebo populácií;

c)  odhadnúť vplyv na sociálne začlenenie určitých oblastí alebo populácií;

 

ca)  vylúčiť podporu projektov, ktoré sú v rozpore s dosahovaním strednodobých a dlhodobých cieľov Únie v oblasti klímy a energetiky a cieľov Parížskej dohody a spôsobujú výrazné emisie skleníkových plynov;

 

cb)  vylúčiť podporu akejkoľvek infraštruktúry súvisiacej s výrobou, spracovaním, prepravou, distribúciou, skladovaním alebo spaľovaním fosílnych palív;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Implementujúci partneri musia zabezpečiť, aby aspoň 50 % investícií v rámci segmentu politiky týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry prispievaloplneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia.

5.  Aspoň 40 % investícií v rámci Programu InvestEU prispeje k splneniu cieľov Únie v oblasti zmeny klímy.

 

Implementujúci partneri musia zabezpečiť, aby aspoň 55 % investícií v oblasti klímy a 10 % investícií v oblasti životného prostredia v rámci segmentu politiky týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry prispievalo k plneniu cieľov Únie v príslušných oblastiach.

 

Jasné kritériá oprávnenosti a spoľahlivé transparentné metódy sledovania sa podrobnejšie uvádzajú v investičných usmerneniach prijatých v súlade s odsekom 6. V týchto usmerneniach sa stanoví aj metodika na posúdenie toho, do akej miery prispievajú sociálne investície zamerané na pomoc regiónom s veľkými nárokmi na uhlie a uhlík prechádzajúcim transformáciou pri dosahovaní prahových hodnôt uvedených v prvých dvoch pododsekoch.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom vymedziť investičné usmernenia pre každý zo segmentov politiky.

6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že vymedzí investičné usmernenia pre každý zo segmentov politiky podľa odseku 1. Pri definovaní týchto investičných usmernení Komisia spolupracuje s implementujúcimi partnermi v rámci programu InvestEU.

 

Komisia je tiež splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením usmernení uvedených v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia má právomoc po konzultácii s poradným výborom prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 na vymedzenie zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných situácií uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  identifikované zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie, ktoré by sa mali finančnými operáciami riešiť;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia má v poradnom výbore zástupcu v oboch zloženiach.

3.  Komisia má v poradnom výbore zástupcu v oboch zloženiach. Európsky parlament vymenuje nezávislého experta, ktorý je členom poradného výboru zástupcov realizačných partnerov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 5 – písmeno a – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia)  poskytuje poradenstvo o prípustnosti investícií a projektov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Zápisnice zo zasadnutí poradného výboru sa sprístupnia verejnosti na osobitnej webovej stránke.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia potvrdzuje, či sú operácie financovania a investičné operácie, ktoré navrhujú implementujúci partneri, v súlade s právom a politikami Únie.

3.  Komisia potvrdzuje, či sú operácie financovania a investičné operácie, ktoré navrhujú implementujúci partneri, v súlade s právom a politikami Únie a či sa započítavajú do cieľov uvedených v článku 7 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – pododsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  dodržiavania environmentálnych noriem Únie;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – pododsek 3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  súladu so zásadou energetickej únie týkajúcou sa prvoradosti energetickej efektívnosti;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – pododsek 3 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  toho, či navrhovaná operácia rieši identifikované zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hodnotiaca tabuľka sa zverejňuje po podpise operácie financovania alebo investičnej operácie, prípadne čiastkového projektu. Nesmú sa pri tom zverejniť citlivé obchodné informácie ani osobné údaje, ktoré sa nemajú zverejňovať podľa pravidiel Únie v oblasti ochrany osobných údajov.

Hodnotiaca tabuľka sa zverejňuje pred schválením investičnej operácie. Nesmú sa pri tom zverejniť citlivé obchodné informácie ani osobné údaje, ktoré sa nemajú zverejňovať podľa pravidiel Únie v oblasti ochrany osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Portál InvestEU vytvára Komisia. Tento portál musí mať podobu ľahko dostupnej a používateľsky ústretovej databázy projektov, ktorá poskytuje relevantné informácie o každom projekte.

1.  Portál InvestEU vytvára Komisia. Tento portál musí mať podobu riadne zverejnenej, ľahko dostupnej a používateľsky ústretovej databázy projektov, ktorá poskytuje relevantné informácie o každom projekte.