Процедура : 2018/0204(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0001/2019

Внесени текстове :

A8-0001/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0104

ДОКЛАД     ***I
PDF 313kWORD 117k
7.1.2019
PE 628.483v02-00 A8-0001/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“)

(COM(2018)0379 – C8‑0243/2018 – 2018/0204(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Серджо Гаетано Коферати

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“)

(COM(2018)0379 – C8‑0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0379),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0243/2018),

-  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0001/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В интерес на правилното функциониране на вътрешния пазар е необходимо допълнително да се подобри и ускори предаването и връчването между държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела.

(1)  В интерес на правилното функциониране на вътрешния пазар и развитието на областта на гражданското правосъдие на Съюза е необходимо допълнително да се подобри и ускори предаването и връчването между държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела, като в същото време се гарантира високо ниво на сигурност и защита на предаването на такива документи, предоставят се гаранции за правата на адресата и се защитават неприкосновеността на личния живот и личните данни.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  За да се гарантира бързото предаване на документи в други държави членки с цел те да бъдат връчени на тяхна територия, следва да се използват всички подходящи средства на съвременните комуникационни технологии, при условие че се спазват определени условия във връзка с целостта и надеждността на получените документи. За тази цел цялата комуникация и целият обмен на документи между агенциите и органите, определени от държавите членки, следва да се осъществяват чрез децентрализирана информационна система, съставена от национални информационни системи.

(4)  За да се гарантира ефективно бързото предаване на документи в други държави членки с цел те да бъдат връчени на тяхна територия, следва да се използват всички подходящи средства на съвременните комуникационни технологии, при условие че се спазват определени условия във връзка с целостта и надеждността на получените документи и че се гарантират процесуалните права, високо ниво на сигурност на предаването на такива документи и защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни. За тази цел цялата комуникация и целият обмен на документи между агенциите и органите, определени от държавите членки, следва да се осъществяват чрез децентрализирана информационна система, съставена от национални информационни системи.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Децентрализираната информационна система, която трябва да се създаде съгласно Регламент (ЕО) № 1393/2007, следва да се основава на системата e-CODEX и да се управлява от eu-LISA. На eu-LISA следва да се предоставят достатъчно ресурси за въвеждането и поддържането на функционирането на такава система, както и за предоставяне на техническа помощ на предаващите и получаващите органи и централните органи в случай на проблеми при функционирането на системата. Комисията следва да представи възможно най-бързо и във всеки случай преди края на 2019 г. предложение за регламент относно трансграничната комуникация в съдебните производства (e-CODEX).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Когато документ за образуване на производството вече е бил връчен на ответника и ответникът не е отказал да приеме този документ, правото на държавата членка на сезирания съд следва да предлага на страните, които имат местоживеене в друга държава членка, възможността за определяне на представител с цел връчването им на документи в държавата членка на сезирания съд, при условие че съответната страна е била надлежно информирана за последиците от този избор и изрично е приела тази възможност.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Получаващият орган следва, при всички обстоятелства и без свобода на преценка в това отношение, да информира адресата писмено чрез стандартен формуляр, че той може да откаже да приеме документа, който следва да бъде връчен, ако документът не е на език, който той разбира, или на официалния език или един от официалните езици на мястото на връчването. Това правило следва да важи и за всяко последващо връчване, след като адресатът вече е упражнил правото си на отказ. Правото на отказ следва да се прилага и при връчване чрез служители на дипломатически или консулски представителства, връчване чрез пощенска услуга и пряко връчване. Следва да е възможно да се отстрани нередовността на връчването на отказания документ чрез връчване на превод на документа на адресата.

(5)  Получаващият орган следва, при всички обстоятелства и без свобода на преценка в това отношение, да информира своевременно адресата писмено чрез стандартен формуляр, че той може да откаже да приеме документа, който следва да бъде връчен, ако документът не е на език, който той разбира. Това правило следва да важи и за всяко последващо връчване, след като адресатът вече е упражнил правото си на отказ. Правото на отказ следва да се прилага и при връчване чрез служители на дипломатически или консулски представителства, връчване чрез пощенска или куриерска услуга и пряко връчване. Следва да е възможно да се отстрани нередовността на връчването на отказания документ чрез връчване на официален превод на документа на адресата.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Ако адресатът е отказал да приеме документа, съдът или органът, сезиран със производство, в хода на което връчването е станало необходимо, следва да провери дали този отказ е бил обоснован. За тази цел този съд или орган следва да вземе предвид всички релевантни данни, които се съдържат в делото или които са на негово разположение, за да определи действителните езикови умения на адресата. При преценката на езиковите умения на адресата съдът може да вземе предвид фактически елементи като например документи, написани от адресата на съответния език, обстоятелството дали професията на адресата предполага такива езикови умения (напр. учител или устен преводач), обстоятелството дали адресатът е гражданин на държавата членка, в която се провежда съдебното производство, или обстоятелството дали адресатът преди това е пребивавал в тази държава членка за известно време. Подобна преценка не следва да се извършва, ако документът е бил изготвен или преведен на официалния език или на един от официалните езици на мястото на връчването.

(6)  Ако адресатът е отказал да приеме документа, съдът или органът, сезиран със съдебното производство, в хода на което връчването е станало необходимо, следва да провери дали този отказ е бил обоснован. За тази цел този съд или орган следва да вземе предвид всички релевантни данни, които се съдържат в делото, за да определи действителните езикови умения на адресата. При преценката на езиковите умения на адресата съдът може да вземе предвид фактически елементи като например документи, написани от адресата на съответния език, обстоятелството дали професията на адресата предполага такива езикови умения, обстоятелството дали адресатът е гражданин на държавата членка, в която се провежда съдебното производство, или обстоятелството дали адресатът преди това е пребивавал в тази държава членка за продължителен период от време.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да може съдебните производства с трансграничен елемент да бъдат ефикасни и бързи, са необходими ускорени канали за връчване на документи на лица в други държави членки. Поради тази причина следва да е възможно лице, което е заинтересовано от дадено съдебно производство, или съдът или органът, сезиран със производството, да извърши връчване на документи, пряко по електронен път, на цифровия потребителски профил на адресата, който има местоживеене в друга държава членка. Условията за използване на такъв вид пряко електронно връчване следва да гарантират, че електронните потребителски профили се използват за целите на връчването на документи само ако са налице подходящи гаранции за защитата на интересите на адресатите, било то чрез високи технически стандарти, било то под формата на изрично съгласие от страна на адресата.

(7)  За да може съдебните производства с трансграничен елемент да бъдат ефикасни и бързи, са необходими ускорени и сигурни канали за връчване на документи на лица в други държави членки. Следва да е възможно лице, което е заинтересовано от дадено съдебно производство, или съдът или органът, сезиран със съдебното производство, да извърши връчване на документи пряко по електронен път на адресата, който има местоживеене в друга държава членка. Такъв вид пряко електронно връчване обаче следва да бъде разрешен само ако са налице подходящи гаранции за защитата на интересите на адресатите, включително високи технически стандарти и изрично съгласие от страна на адресата. За връчването или предаването на документи по електронен път следва да може да се предостави потвърждение за получаване на документите.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Вече съществуващите преки канали за предаване и връчване на документи следва да бъдат подобрени така, че да предоставят надеждни и достъпни алтернативи на традиционното предаване чрез получаващите органи. За тази цел доставчиците на пощенски услуги следва да използват специфична обратна разписка, когато извършват връчването по пощата съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1393/2007. Също така следва да е възможно всяко заинтересовано от дадено съдебно производство лице, а така също и съдът или органът, сезиран със съдебно производство, да връчва документи на територията на всички държави членки пряко посредством съдебни служители, длъжностни лица или други компетентни лица от държавата членка адресат.

(8)  Предвид необходимостта от подобряване на рамковите разпоредби за съдебно сътрудничество в Съюза и осъвременяване на публичните правни административни процедури с цел увеличаване на трансграничната оперативна съвместимост и улесняване на взаимодействието с гражданите, вече съществуващите преки канали за предаване и връчване на документи следва да бъдат подобрени така, че да предоставят бързи, надеждни, по-сигурни и достъпни алтернативи на традиционното предаване чрез получаващите органи. За тази цел доставчиците на пощенски услуги следва да използват специфична обратна разписка, когато извършват връчването по пощата съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1393/2007. Също така следва да е възможно всяко заинтересовано от дадено съдебно производство лице, а така също и съдът или органът, сезиран със съдебно производство, да връчва документи на територията на всички държави членки пряко посредством съдебни служители, длъжностни лица или други компетентни лица от държавата членка адресат.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Когато ответникът не се е явил и не е било получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, съдията все пак следва да може да постанови решение при спазване на определени ограничения и при условие че са изпълнени различните изисквания за защита на интересите на ответника. В тези случаи е от съществено значение да се гарантира, че се полагат всички разумни усилия за информиране на ответника, че е образувано съдебно производство срещу него. За тази цел съдът следва да изпрати предупредителни съобщения чрез всички известни му налични канали за комуникация, за които е вероятно да са достъпни само от адресата, включително например чрез телефонния номер на това лице, неговия електронен адрес или личния му профил му в социалните медии.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-специално настоящият регламент има за цел да гарантира пълно зачитане на правата на защита на адресатите, които произтичат от правото на справедлив съдебен процес, установено в член 47 от Хартата на основните права.

(9)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-специално настоящият регламент има за цел да гарантира пълно зачитане на правата на защита на адресатите, които произтичат от правото на справедлив съдебен процес, установено в член 47 от Хартата на основните права. По същия начин, чрез гарантиране на равнопоставен достъп до правосъдие, регламентът служи за насърчаване на недискриминацията (член 18 от ДФЕС), като същевременно се прилага в съответствие със съществуващите правила на ЕС за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Важно е да се гарантира, че настоящият регламент се прилага в съответствие с правото на Съюза в областта на защитата на данните и спазва защитата на неприкосновеността на личния живот, заложена в Хартата на основните права на Европейския съюз. Важно е също така да се гарантира, че всяко обработване на лични данни на физически лица съгласно настоящия регламент се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. Личните данни, предоставени съгласно настоящия регламент, следва да се обработват единствено за конкретните цели, определени в настоящия регламент.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 10 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За да се даде възможност за бързо адаптиране на приложенията към Регламент (ЕО) № 1393/2007, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на приложения I, II и IV към регламента. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(10)  За да се определят подробните правила за функционирането на децентрализираната информационна система за комуникация и обмен на документи между агенциите и органите, определени от държавите членки, и за да се определят подробните правила за функционирането на квалифицираните услуги за електронна препоръчана поща, които ще бъдат използвани с цел връчване на документи чрез електронни средства, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Подобни делегирани актове следва да гарантират ефективно, надеждно и безпроблемно предаване на релевантните данни, както и високо ниво на сигурност при предаването, защита на неприкосновеността на личния живот и на личните данни, както и по отношение на електронното връчване на документи – равен достъп на хората с увреждания. Освен това, за да се даде възможност за бързо адаптиране на приложенията към Регламент (ЕО) № 1393/2007, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на приложения I, II и IV към този регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Настоящият регламент има за цел да подобри ефективността и бързината на съдебните процедури чрез опростяване и рационализиране на процедурите за уведомяване или съобщаване на съдебни и извънсъдебни документи на равнището на Съюза, като същевременно помага за намаляване на забавянията и на разходите за физическите лица и предприятията. Освен това по-голямата правна сигурност в съчетание с опростените, рационализирани и цифровизирани процедури може да насърчи физическите лица и предприятията да участват в трансгранични сделки, като по този начин ще се стимулира търговията в рамките на Съюза, а оттам и функционирането на вътрешния пазар.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 1 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Настоящият регламент не се прилага при връчване на документ на упълномощения представител на дадена страна по делото в държавата членка, в която се провежда производството, независимо от местопребиваването на тази страна.

заличава се

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 2 – параграф 4 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  средствата за получаване, които са на тяхно разположение, за случаите, предвидени в член 3а, параграф 6; ;

в)  средствата за получаване, които са на тяхно разположение, за случаите, предвидени в член 3а, параграф 4;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 3a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Документите, молбите, потвържденията, разписките, удостоверенията и всякакви други съобщения, за които се използват формуляр-образците приложение I и които се обменят между предаващи и получаващи органи, между тези органи и централните органи или между централните органи на различни държави членки се предават чрез децентрализирана информационна система, съставена от национални информационни системи, свързани помежду си чрез комуникационна инфраструктура, позволяваща сигурен и надежден трансграничен обмен на информация между националните информационни системи.

1.  Предаването на документите, молбите, включително молбите, за които се използват формуляр-образците от приложение I, потвържденията, разписките, удостоверенията и всякакви други съобщения между предаващите и получаващите органи, между тези органи и централните органи или между централните органи на различни държави членки се извършва чрез децентрализирана информационна система, съставена от национални информационни системи, свързани помежду си чрез комуникационна инфраструктура, позволяваща сигурен и надежден трансграничен обмен на информация в реално време между националните информационни системи. Такава децентрализирана информационна система се основава на e-CODEX и се подкрепя с финансиране от Съюза.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 3 a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Общата правна рамка за използването на удостоверителни услуги, съдържаща се в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Съвета*, се прилага по отношение на документите, молбите, потвърждения, разписките, удостоверенията и всякакви други съобщения, предавани чрез децентрализираната информационна система, посочена в параграф 1.

2.  Общата правна рамка за използването на квалифицирани удостоверителни услуги, съдържаща се в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Съвета*, се прилага по отношение на документите, молбите, потвърждения, разписките, удостоверенията и всякакви други съобщения, предавани чрез децентрализираната информационна система, посочена в параграф 1.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 3 a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато върху документите, молбите, потвържденията, разписките, удостоверенията и другите съобщения, посочени в параграф 1, се изисква да бъде поставен или вече е поставен печат или саморъчен подпис, вместо този печат или подпис може да се използва „квалифициран електронен печат“ или „квалифициран електронен подпис“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

3.  Когато върху документите, молбите, потвържденията, разписките, удостоверенията и другите съобщения, посочени в параграф 1, се изисква да бъде поставен или вече е поставен печат или саморъчен подпис, вместо този печат или подпис може да се използва подходящият „квалифициран електронен печат“ или „квалифициран електронен подпис“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета, при условие че се гарантира изцяло, че получателят на гореспоменатите документи е научил за тези документи в достатъчен срок и по законен начин.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 3 a – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако предаването в съответствие с параграф 1 е невъзможно поради непредвидена и изключителна неизправност в децентрализираната информационната система, предаването се извършва по възможния най-бърз начин посредством използване на алтернативни средства.

4.  Ако предаването в съответствие с параграф 1 е невъзможно поради непредвидени обстоятелства или изключителна неизправност в децентрализираната информационната система, предаването се извършва по възможния най-бърз начин посредством използване на алтернативни средства, като се гарантира същото ниво на ефикасност, надеждност, сигурност и защита на неприкосновеността на личния живот и на личните данни.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 3 а – параграф 4 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Основните права и свободи на всички участващи лица, и по-специално правото на защита на личните данни и неприкосновеност на личния живот, се спазват и зачитат в пълна степен.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 3 а – параграф 4 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 с цел допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробните правила за функционирането на децентрализираната информационна система. При упражняването на това правомощие Комисията гарантира, че системата гарантира ефективен, надежден и безпроблемен обмен на релевантната информация, както и висока степен на сигурност при предаването и защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 3 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато адресът на получателя на съдебния или извънсъдебния документ, който трябва да се връчи в друга държава членка, е неизвестен, държавите членки предоставят помощ по един или повече от следните начини:

1.  Когато адресът на получателя на съдебния или извънсъдебния документ, който трябва да се връчи в друга държава членка, е неизвестен, държавите членки предоставят помощ своевременно и във всеки случай в срок от 10 работни дни по един или повече от следните начини:

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 3 в – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предоставяне на подробни практически насоки относно наличните механизми за установяване на адресите на лица в рамките на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела и с оглед на осигуряването на достъп на обществеността до информацията.

в)  предоставяне на достъпни онлайн подробни практически насоки относно наличните механизми за установяване на адресите на лица в рамките на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела и с оглед на осигуряването на достъп на обществеността до информацията.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 3 в – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  начина, по който държавата членка ще предоставя помощ на своята територия съгласно параграф 1;

a)  начините, по които държавата членка ще предоставя помощ на своята територия съгласно параграф 1;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 4 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Правната сила и допустимостта като доказателства на документите, които се предават чрез децентрализираната информационна система, посочена в член 3а, не може да бъде отказвана в съдебни производства единствено на основанието, че документите са в електронна форма. Ако документи на хартиен носител бъдат трансформирани в документи в електронна форма за целите на предаването чрез децентрализираната информационна система, електронните копия или разпечатките от тях имат същата сила като оригиналните документи.“;

3.  Настоящият регламент се прилага, без да се засягат изискванията на националното право, свързани с точността, автентичността и надлежната правна форма на документи. Правната сила и допустимостта като доказателства на документите, които се предават чрез децентрализираната информационна система, посочена в член 3а, не може да бъде отказвана в съдебни производства единствено на основанието, че документите са в електронна форма. Ако документ на хартиен носител бъде трансформирани в документ в електронна форма за целите на предаването чрез децентрализираната информационна система, електронното копие или разпечатката от него имат същата сила като оригиналния документи, освен ако националното право на държавата членка, към която е отправено искането, изисква такъв документ да бъде връчван в оригинал и на хартиен носител. В този случай получаващият орган издава на хартиен носител документа, получен в електронна форма. Когато на оригиналните документи вече е бил поставен печат или саморъчен подпис, в издадения документ се поставя печат или саморъчен подпис. Документът, издаден от получаващия орган, има същата сила като оригиналния документ.“;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато бъде получен документ, на предаващия орган се изпраша автоматично потвърждение за получаването чрез децентрализираната информационна система, посочена в член 3а.

1.  Когато бъде получен документ, на предаващия орган се изпраща незабавно автоматично потвърждение за получаването чрез децентрализираната информационна система, посочена в член 3а.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 6 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай че молбата за връчване не може да бъде изпълнена въз основа на предадените информация или документи, получаващият орган се свързва с предаващия орган с цел да се осигурят липсващите информация или документи.

2.  В случай че молбата за връчване не може да бъде изпълнена въз основа на предадените информация или документи, получаващият орган се свързва незабавно и във всеки случай в срок от четири работни дни с предаващия орган с цел да се осигурят липсващите информация или документи.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако молбата за връчване попада очевидно извън приложното поле на настоящия регламент или връчването е невъзможно поради неспазване на формалните изисквания, след получаването им молбата и изпратените документи се връщат на предаващия орган заедно с уведомление за връщане, съставено съгласно формуляр-образеца по приложение I.

3.  Ако молбата за връчване попада очевидно извън приложното поле на настоящия регламент или връчването е невъзможно поради неспазване на формалните изисквания, след получаването им молбата и изпратените документи се връщат на предаващия орган незабавно и във всеки случай в срок от четири работни дни заедно с уведомление за връщане, съставено съгласно формуляр-образеца по приложение I.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 6 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако получаващ орган получи документ за връчване, но не може да извърши връчването поради липса на териториална компетентност, той препраща документа и молбата чрез децентрализираната информационна система, посочена в член 3а, на териториално компетентния получаващ орган в същата държава членка, ако молбата отговаря на условията, предвидени в член 4, параграф 2, и информира надлежно предаващия орган, като използва формуляр-образеца по приложение I. При получаването на документа и молбата от териториално компетентния получаващ орган в същата държава членка, на предаващия орган се изпраша автоматично потвърждение за получаването чрез децентрализираната информационна система, посочена в член 3а.“ ;

4.  Ако получаващ орган получи документ за връчване, но не може да извърши връчването поради липса на териториална компетентност, той препраща документа и молбата незабавно и във всеки случай в срок от четири работни дни чрез децентрализираната информационна система, посочена в член 3а, на териториално компетентния получаващ орган в същата държава членка, ако молбата отговаря на условията, предвидени в член 4, параграф 2, и същевременно информира надлежно предаващия орган, като използва формуляр-образеца по приложение I. При получаването на документа и молбата от териториално компетентния получаващ орган в същата държава членка, на предаващия орган незабавно се изпраща автоматично потвърждение за получаването чрез децентрализираната информационна система, посочена в член 3а.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 6 – параграф 4 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Параграфи 1 – 4 се прилагат mutatis mutandis за положенията, посочени в член 3а, параграф 4. В тези случаи обаче сроковете, определени в параграфи 1 – 4 от настоящия член, не се прилагат, а съответните операции се извършват във възможно най-кратък срок.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 7 а – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължение за определяне на представител за целите на връчването в държавата членка на сезирания съд

Определяне на представител за целите на връчването в държавата членка на сезирания съд

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 7 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато документ за образуване на производството е бил връчен на ответника, в правото на държавата членка на сезирания съд може да бъде предвидено задължение за страните с местоживеене в друга държава членка да определят представител за целите на връчването на тях на документи в държавата членка на сезирания съд.

1.  Когато документ за образуване на производството вече е бил връчен на ответника и ответникът не е отказал да приеме този документ в съответствие с член 8, правото на държавата членка на сезирания съд предлага на страните с местоживеене в друга държава членка, възможността за определяне на представител за целите на връчването на тях на документи в държавата членка на сезирания съд. Ако заинтересованата страна е била надлежно информирана за последиците от избирането на тази възможност и изрично я е избрала, връчването на документи се извършва на упълномощения представител на страната в държавата членка на сезирания съд в съответствие със законите и практиките на тази държава членка за производството.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 7 а– параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато дадена страна не изпълни задължението за определяне на представител в съответствие с параграф 1 и не е изразила съгласието си да използва електронен потребителски профил в съответствие с член 15а, всеки начин на връчване, позволен съгласно правото на държавата членка на сезирания съд, може да бъде използван за връчването на документи по време на производството, при условие че заинтересованото лице е надлежно информирано за тази последица.“;

2.  Когато дадена страна не изпълни задължението за определяне на представител в съответствие с параграф 1 и не е изразила съгласието си да използва електронен адрес в съответствие с член 15а, всеки начин на връчване, позволен съгласно правото на държавата членка на сезирания съд, може да бъде използван за връчването на документи по време на производството, при условие че заинтересованото лице е надлежно информирано за тази последица още с връчване на документа за образуване на производството.“;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 8 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получаващият орган информира адресата, използвайки формуляр-образеца по приложение II, че може да откаже да приеме документа, който трябва да се връчи, ако не е написан или придружен от превод на един от следните езици:

a)  език, който адресатът разбира;

или

б)  официалния език на държавата членка адресат, или, при наличие на няколко официални езика в тази държава членка, официалния език или един от официалните езици на мястото, където трябва да се осъществи връчването.

1.  Получаващият орган информира адресата, използвайки формуляр-образеца по приложение II, че може да откаже да приеме документа, който трябва да се връчи, ако не е написан или придружен от официален превод на един от езиците, които адресатът разбира;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 8 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Адресатът може да откаже да приеме документа по време на връчването или в срок от две седмици, като изпрати формуляр-образеца по приложение II на получаващия орган.

2.  По основателни причини адресатът може да откаже да приеме документа по време на връчването или в срок от две седмици, като изпрати формуляр-образеца по приложение II на получаващия орган.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В случай че получаващият орган е уведомен, че адресатът отказва да получи документа в съответствие с параграфи 1 и 2, той незабавно уведомява предаващия орган чрез удостоверението, предвидено в член 10, и връща молбата.

3.  В случай че получаващият орган е уведомен, че адресатът отказва да получи документа в съответствие с параграфи 1 и 2, той незабавно уведомява предаващия орган чрез удостоверението, предвидено в член 10, и връща молбата и документа, за който е поискан превод.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 8 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако адресатът е отказал да приеме документа в съответствие с параграфи 1 и 2, съдът или органът, сезиран със съдебното производство, в хода на което връчването е било осъществено, проверява дали този отказ е бил обоснован.

4.  Ако адресатът е отказал да приеме документа в съответствие с параграфи 1 и 2, съдът или органът, сезиран със съдебното производство, в хода на което връчването е било осъществено, проверява във възможно най-кратки срокове дали този отказ е бил обоснован.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 8 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Нередовността на връчването може да бъде отстранена, като на адресата бъде връчен, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, документът, придружен от превод на език, предвиден в параграф 1. В такъв случай за дата на връчването на документа се смята датата, на която документът, придружен от превода, е връчен в съответствие със законодателството на държавата членка адресат. Когато обаче, съгласно законодателството на дадена държава членка, документът трябва да се връчи в рамките на определен срок, датата, която се взема предвид по отношение на заявителя, е датата на връчването на първоначалния документ, определена в съответствие с член 9, параграф 2.

5.  Нередовността на връчването може да бъде отстранена, като на адресата бъде връчен, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, документът, придружен от официален превод на език, предвиден в параграф 1. В такъв случай за дата на връчването на документа се смята датата, на която документът, придружен от официален превод, е връчен в съответствие със законодателството на държавата членка адресат. Когато обаче съгласно законодателството на дадена държава членка документът трябва да се връчи в рамките на определен срок, датата, която се взема предвид по отношение на заявителя, е датата на връчването на първоначалния документ, определена в съответствие с член 9, параграф 2.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 8 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  За целите на параграф 1 служителите на дипломатически или консулски представителства, когато връчването се извършва съгласно член 13, или органът или лицето, когато връчването се извършва съгласно член 14 или член 15а, информират адресата, че може да откаже да приеме документа и че всеки отказан документ следва да се изпрати на тези служители или съответно на този орган органи или това лице.“;

7.  За целите на параграф 1 служителите на дипломатически или консулски представителства, когато връчването се извършва съгласно член 13, или органът или лицето, когато връчването се извършва съгласно член 14 или член 15а, информират адресата, че може да откаже да приеме документа и че всеки отказан документ следва да се изпрати незабавно на тези служители или съответно на този орган органи или това лице.“;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 14 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14 Връчване чрез пощенски услуги

 

Член 14Връчване чрез пощенски

или куриерски услуги

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 14 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Връчване на съдебни документи може да се извърши пряко чрез пощенски услуги на лица с местоживеене в друга държава членка посредством препоръчано писмо с обратна разписка.

1.  Връчване на съдебни документи може да се извърши пряко чрез пощенски или куриерски услуги на лица с местоживеене в друга държава членка посредством препоръчано писмо или пратка с обратна разписка.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 14 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на настоящия член връчването по пощата се извършва чрез използване на специфичната обратна разписка по приложение IV.

2.  За целите на настоящия член връчването по пощата или чрез куриер се извършва чрез използване на специфичната обратна разписка по приложение IV.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 14 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Независимо от законодателството на държавата членка, в която е издаден документа, връчването по пощата се счита за валидно извършено също така, ако документът е бил връчен на домашния адрес на получателя на пълнолетни лица, които живеят в същото домакинство като получателя или са наети на работа там от адресата и които са в състояние и имат желание да приемат документа.

3.  Независимо от законодателството на държавата членка, в която е издаден документът, връчването по пощата или чрез куриер се счита за валидно извършено също така, ако документът е бил връчен на домашния адрес на получателя на пълнолетни лица, които живеят в същото домакинство като получателя или са наети на работа там от адресата и които са в състояние и имат желание да приемат документа.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 15 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всяка държава членка предоставя на Комисията информация за видовете професии или компетентните лица, на които е разрешено да извършват връчване по настоящия член на нейната територия.

2.  Всяка държава членка предоставя на Комисията информация за видовете професии или компетентните лица, на които е разрешено да извършват връчване по настоящия член на нейната територия. Тази информация е достъпна онлайн;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 15 a – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез електронни средства съдебни документи могат да се връчват пряко на лица с местоживеене в друга държава членка на потребителски профили, достъпни за адресата, при условие че е изпълнено едно от следните условия:

Чрез електронни средства съдебни документи могат да се връчват пряко на лица с местоживеене в друга държава членка на електронни адреси, достъпни за адресата, при условие че са изпълнени следните две условия:

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 15 а – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  документите са изпратени и получени чрез използване на квалифицирани услуги за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета

a)  документите са изпратени и получени чрез използване на квалифицирани услуги за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета и

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 15 а - параграф 1 - буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  след започването на съдебно производство адресатът е дал изрично съгласие на съда или органа, сезиран с производството, за използване на този конкретен потребителски профил за целите на връчването на документи в хода на съдебно производство.“;

б)  след започването на съдебно производство адресатът е дал изрично съгласие на съда или органа, сезиран с производството, за използване на този конкретен електронен адрес за целите на връчването на документи в хода на съдебно производство.“;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 15 а – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. На Комисията се предоставя правомощие да приема делегирани актове в съответствие с член 18, за да допълни настоящия регламент чрез определяне на подробни правила за функционирането на квалифицираните услуги за електронна препоръчана поща, които трябва да се използват за целите на връчването на съдебни документи по електронен път. При упражняването на това правомощие Комисията гарантира, че такива услуги гарантират ефективно, надеждно и безпроблемно предаване на релевантни документи, както и висока степен на сигурност при предаването, равен достъп за хора с увреждания и защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 18 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 3а, 15а и 17, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 18 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 17, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно членове 3а, 15а или17, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 18 a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Добавят се следните членове 18a и 18б:

заличава се

„Член 18a

 

Създаване на децентрализираната информационна система

 

Комисията приема актове за изпълнение за създаване на децентрализираната информационна система, посочена в член 3а. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18б, параграф 2.

 

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 18 б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 18б

заличава се

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. ’

 

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 19 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато даден документ за образуване на производство е трябвало да бъде предаден на друга държава членка, за да бъде връчен съгласно разпоредбите на настоящия регламент, и ответникът не се е явил, съдебно решение не се постановява, докато не се установи, че връчването или предаването са били извършени в срок, достатъчен, за да позволи на ответника да организира своята защита, и че:

1.  Когато даден документ за образуване на производство е трябвало да бъде предаден на друга държава членка, за да бъде връчен съгласно разпоредбите на настоящия регламент, и ответникът не се е явил, съдебно решение не се постановява, докато не се установи, че връчването или предаването са били извършени в достатъчен срок и по законен начин, за да се позволи на ответника да организира своята защита, и че:

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 19 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  срок, не по-къс от шест месеца, считан за достатъчен от съдията по делото, е изминал от деня на предаване на документа;

заличава се

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 19 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато условията, посочени в параграф 2, са изпълнени, се полагат разумни усилия, за да се информира чрез всички възможни канали за комуникация, включително съвременни комуникационни технологии, ответникът, чийто адрес или профил е известен на сезирания съд, че срещу него е било образувано съдебното производство.

3.  Когато условията, посочени в параграф 2, са изпълнени, се полагат разумни усилия, за да се информира чрез всички възможни канали за комуникация, включително съвременни дистанционни комуникационни технологии, ответникът, чийто адрес или електронен адрес е известен на сезирания съд, че срещу него е било образувано съдебното производство.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 19 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Независимо от параграфи 1 и 2 при спешни случаи съдът може да разпореди всякакви временни или обезпечителни мерки.

4.  Независимо от параграфи 1 и 2 при обосновани спешни случаи съдът може да разпореди всякакви временни или обезпечителни мерки.

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 19 – параграф 5 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  ответникът не по своя вина не се е запознал своевременно с документа, за да се защити, или с решението, за да може да го обжалва;

a)  ответникът не по своя вина не се е запознал своевременно и/или по законен начин с документа, за да се защити, или с решението, за да може да го обжалва;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 22 – параграф -1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  В член 22 преди параграф 1 се вмъква следният параграф:

 

-1. Всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 22 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  В член 22 параграф 1 се заменя със следния текст:

1.  Информацията, включваща в частност лични данни, която е предадена съгласно настоящия регламент, се използва от получаващия орган само за целта, за която е изпратена.

1. Информацията, включваща в частност лични данни, която е предадена съгласно настоящия регламент, се използва от предаващите органи, получаващите органи и централните органи само за конкретните цели, посочени в настоящия регламент. Личните данни, които не са от значение за целите на настоящия регламент, се заличават незабавно.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 в (нова)

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 22 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13в)  В член 22 параграф 2 се заменя със следния текст:

2.  Получаващите органи осигуряват поверителността на подобна информация в съответствие с тяхното вътрешното право.

2. Предаващите органи, получаващите органи и централните органи осигуряват поверителността на подобна информация в съответствие с правото на Съюза и националното право.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 г (нова)

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 22 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13г)  В член 22 параграф 3 се заменя със следния текст:

3.  Параграфи 1 и 2 не засягат националните закони, които дават право на лицата, за които се отнасят данните, да бъдат информирани относно начина, по който се използва информацията, предавана съгласно настоящия регламент.

3. Параграфи 1 и 2 не засягат правото на Съюза и националното право, което дава право на лицата, за които се отнасят данните, да бъдат информирани относно начина, по който се използва информацията, предавана съгласно настоящия регламент.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 д (нова)

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 22 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13д)  В член 22 параграф 4 се заменя със следния текст:

4.  Настоящият регламент не засяга директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО.

4. Всяко обработване на информация от страна на институции и органи на Съюза в рамките на настоящия регламент се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) 2018/1725.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 23a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Най-късно до [две години след датата на прилагане] Комисията въвежда подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент.

1.  Най-късно до [една година след влизането в сила] Комисията въвежда подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Регламент (ЕО) № 1393/2007

Член 24 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-рано от [пет години след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

1.  Не по-късно от [четири години след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружен по целесъобразност от законодателно предложение.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Регламент (ЕО) № 2007/1393 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) представлява успешна част от програмата за сътрудничество в областта на гражданското правосъдие на ЕС. През 2017 г. Комисията извърши оценка за регулаторна пригодност (REFIT) в съответствие с насоките за по-добро регулиране, за да оцени действието на инструмента съгласно петте ключови задължителни критерии за оценка – ефективност, ефикасност, целесъобразност, съгласуваност и добавена стойност от ЕС. В този доклад бяха повдигнати редица въпроси, най-вече във връзка с възможността за осъвременяване на правилата, като се има предвид напредъкът в областта на комуникационните технологии. В резултат на това на 31 май 2018 г. Комисията представи предложението си за изменение на Регламента.

Предложението на Европейската комисия има за цел да изясни някои елементи от Регламент (ЕО) № 2007/1393, да подобри ефикасността и бързината на съдебните производства с трансгранично значение по търговски и граждански дела, по-специално чрез електронния обмен на документи, и да осигури доброто правораздаване в тези случаи, включително чрез засилване на някои гаранции за ответника.

Основните елементи от предложението на Комисията са:

•  Приложно поле: Уточнява се, че Регламентът се прилага във всички случаи, когато адресатът на съдебен документ има местоживеене в друга държава членка.

•  Цифров обмен на документи: Предлага се цялата комуникация и целият обмен на документи между предаващите органи, приемащите органи и централните органи да се извършва по електронен път, посредством децентрализирана информационна система, включваща национални информационни системи, свързани помежду си чрез комуникационна инфраструктура. Такава децентрализирана информационна система следва да се установи чрез актове за изпълнение. Алтернативни средства следва да се използват в случай на непредвидена и изключителна неизправност в децентрализираната информационна система.

•  Неизвестен адрес на лицето – адресат на връчването: От държавите членки ще се изисква да предоставят помощ при установяване на местонахождението на получателя чрез поне един от три алтернативни варианта.

•  Задължение за определяне на представител в държавата членка на сезирания съд за целите на връчването на документи: Предложението приема съществуващите закони и практики в няколко държави членки, съгласно които може да се изисква от страните в производството, имащи местоживеене в чужбина, да определят представител, посредством когото да им бъдат връчвани документи в държавата членка на сезирания съд, след като на страните е бил връчен документ за образуване на производството.

•  Право на отказ на документ: Предложението изяснява процедурата, съгласно която адресатът може да откаже да приеме документ, ако не е изготвен или преведен на подходящ език, който той разбира. Срокът за отказ на документ е две седмици.

•  Алтернативни преки методи за връчване на документи: Електронното връчване на документи се въвежда като алтернативен метод за връчване съгласно Регламента. Алтернативните начини на връчване включват, inter alia, услугите по пощата и прякото връчване чрез съдебни служители, длъжностни лица или други компетентни лица от държавата членка, към която е отправено искането. Що се отнася до връчването по пощата, се въвежда специална обратна разписка и се пояснява понятието „заместващи получатели“. По отношение на прякото връчване предаващите органи и съдилищата, сезирани с производството, ще могат да използват този метод, който ще бъде приложим на територията на всички държави членки.

•  Неявяване на ответник: От съда, сезиран с производството, се изисква да изпрати предупредителни съобщения за образуването на производството или за постановяването на неприсъствено съдебно решение до ответника чрез наличните канали на комуникация. Срокът, през който може да се извърши извънредният съдебен контрол, се хармонизира и се определя на две години, считано от издаването на неприсъственото съдебно решение.

Подход на докладчика и основни предложени промени

Докладчикът подкрепя целта на предложението за подобряване на ефективността и бързината на обмена и връчването на съдебни и извънсъдебни документи през граница. В това отношение електронните процедури следва да играят важна роля. В същото време е необходимо да се гарантира защитата на правата на страните и че всяка нововъведена процедура гарантира безпроблемен и надежден обмен на документи, както и високи стандарти за сигурност, достъпност и защита на неприкосновеността на личния живот и на личните данни.

Разясненията на Регламент (ЕО) № 2007/1393, предложени от Комисията, като цяло се приветстват, тъй като ще ограничат правната несигурност и фрагментарността при прилагането на разпоредбите на Регламента.

Докладчикът подкрепя предложението за въвеждане на електронен обмен на документи между предаващите органи, приемащите органи и централните органи посредством установяване на децентрализирана информационна система, включваща национални информационни системи, свързани помежду си чрез сигурна и надеждна комуникационна инфраструктура. Тази система следва да се основава на e-CODEX и правилата за нейното функциониране следва да бъдат определени чрез делегирани актове. Децентрализираната информационна система следва да гарантира висока сигурност и защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО.

Докладчикът също така подкрепя въвеждането на електронното връчване като алтернативен начин на връчване. За да бъдат защитени правата на ответника обаче, е необходимо да се гарантира, че адресатът изрично приема този начин на връчване и че техническите средства, използвани за обмена на документи, са ефективни и гарантират, inter alia, висока степен на сигурност, достъпност, неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни.

Докладчикът счита, че на страните, които имат местоживеене в друга държава членка, следва да се предостави възможността да определят представител в държавата членка, в която се провежда производството, за целите на връчването им на документи. Това обаче не следва да бъде задължение за страните поради допълнителните разходи, които би наложило за тях, и тъй като са налице надеждни и безпроблемни алтернативни методи на връчване. Мерките на настоящия регламент не следва в никакъв случай да засягат изискванията съгласно правото на Съюза или националното право, налагащи задължение за определяне на представител в държавата членка на сезирания съд по отношение на страни с местоживеене в друга държава членка за цели, различни от връчването на документи съгласно настоящия регламент.

С цел да се осигури достъп до правосъдие, с Регламент (ЕО)№ 2007/1393 се установяват ограничения на плащанията, които държавите членки могат да налагат на ищците за ангажирането на съдебен служител или на лице, което е компетентно по връчването на документи или по използването на определен метод на връчване. Разходите обаче се различават значително в отделните държави членки и в някои случаи могат да достигнат до над 100 EUR за пряко връчване. Докладчикът счита, че разходите не следва да бъдат прекомерни и твърде обременителни за ищците, тъй като това може да ограничи използването на тези алтернативни методи на връчване и да се отрази отрицателно на достъпа до правосъдие. По тези причини е необходимо да се установят ограничения на плащанията, които държавите членки могат да налагат на ищците за ангажирането на съдебен служител или на лице, което е компетентно по връчването на документи или по използването на определен метод на връчване.

Полезно е да се актуализират разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2007/1393 по отношение на защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни, като се имат предвид последните промени в законодателството на Съюза в тази област, и по-специално одобрението на Регламент (ЕС) 2016/679.

Докладчикът предлага да се въведат някои специални срокове в член 6, за да се гарантира, че предаването на документи и съобщения между предаващите органи, получаващи органи и централните органи е безпроблемно и ефективно. Тези срокове зависят от електронното предаване на документи и съобщения, поради което е целесъобразно да се предвиди, че те няма да се прилагат, когато предаването се извършва чрез алтернативни средства поради непредвидена и изключителна неизправност в децентрализираната информационна система.

В член 8 се въвеждат разяснения и несъществени промени по отношение на процедурата относно правото на адресата да откаже да приеме документ, ако той не е изготвен или преведен на подходящ език; същото се отнася до член 19 по отношение на условията за неприсъствено решение и гаранциите за ответниците в тези случаи.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи)

Позовавания

COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

Дата на представяне на ЕП

31.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

10.9.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Дата на внасяне

8.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност