Postup : 2018/0204(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0001/2019

Předložené texty :

A8-0001/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0104

ZPRÁVA     ***I
PDF 281kWORD 111k
7.1.2019
PE 628.483v02-00 A8-0001/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“)

(COM(2018)0379 – C8‑0243/2018 – 2018/0204(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Sergio Gaetano Cofferati

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“)

(COM(2018)0379 – C8‑0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0379),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 81 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0243/2018),

-  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0001/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  V zájmu řádného fungování vnitřního trhu je nezbytné dále zdokonalit a urychlit zasílání a doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních mezi členskými státy.

(1)  V zájmu řádného fungování vnitřního trhu a rozvoje prostoru práva v občanských věcech v Unii je nezbytné dále zdokonalit a urychlit zasílání a doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních mezi členskými státy a zároveň zajistit vysokou míru zabezpečení a ochrany při zasílání těchto písemností, aby byla chráněna práva adresáta a soukromí a osobní údaje.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Aby bylo zajištěno rychlé zasílání písemností do jiných členských států pro účely doručení v těchto členských státech, měly by být využívány všechny vhodné prostředky moderních komunikačních technologií za předpokladu dodržování některých podmínek týkajících se neporušenosti a spolehlivosti obdržené písemnosti. Za tímto účelem by veškerá komunikace a výměna písemností mezi subjekty a orgány určenými členskými státy měly probíhat prostřednictvím decentralizovaného informačního systému složeného z vnitrostátních informačních systémů.

(4)  Aby bylo účinně zajištěno rychlé zasílání písemností do jiných členských států pro účely doručení v těchto členských státech, měly by být využívány všechny vhodné prostředky moderních komunikačních technologií za předpokladu dodržování některých podmínek týkajících se neporušenosti a spolehlivosti obdržené písemnosti a zajištění dodržování procesních práv, vysoké míry zabezpečení při zasílání těchto dokumentů a ochrany soukromí a osobních údajů. Za tímto účelem by veškerá komunikace a výměna písemností mezi subjekty a orgány určenými členskými státy měly probíhat prostřednictvím decentralizovaného informačního systému složeného z vnitrostátních informačních systémů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Decentralizovaný informační systém, který má být podle nařízení (ES) č. 1393/2007 zřízen, by měl být založen na systému e-CODEX a řízen agenturou eu-LISA. Agentuře eu-LISA by měly být vyhrazeny dostatečné prostředky na vytvoření a údržbu takového systému i na poskytování technické podpory pro zasílající a přijímající subjekty a ústřední orgány pro případy, kdy by se při fungování systému objevily problémy. Komise by měla co nejdříve, nejpozději ovšem do konce roku 2019, předložit návrh nařízení o přeshraniční komunikaci při soudních řízeních (e-CODEX).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Pokud byla písemnost o zahájení řízení již žalované straně doručena a žalovaná strana takovou písemnost neodmítla převzít, právo v členském státě řízení by mělo stranám usazeným v jiném členském státě nabídnout možnost jmenování zástupce pro účely doručování písemností v členském státě řízení za předpokladu, že dotčená strana byla řádně informována o důsledcích takové volby a tuto možnost výslovně přijala.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Přijímající subjekt by měl za všech okolností a bez prostoru pro uvážení v této věci adresáta písemně informovat pomocí jednotného formuláře, že může odmítnout doručovanou písemnost přijmout, pokud není vyhotovena v jazyce, kterému adresát rozumí, ani v úředním jazyce či jednom z úředních jazyků místa doručení. Toto pravidlo by se mělo uplatnit i při následném doručování, poté, co již adresát využil svého práva odmítnout přijetí písemnosti. Právo na odmítnutí by se mělo týkat také doručení prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců, doručení prostřednictvím poštovních služeb a přímého doručení. Mělo by být možné provést opravné doručení odmítnuté písemnosti tak, že se adresátovi doručí její překlad.

(5)  Přijímající subjekt by měl za všech okolností a bez prostoru pro uvážení v této věci adresáta včas písemně informovat pomocí jednotného formuláře, že může odmítnout doručovanou písemnost přijmout, pokud není vyhotovena v jazyce, kterému adresát rozumí. Toto pravidlo by se mělo uplatnit i při následném doručování, poté, co již adresát využil svého práva odmítnout přijetí písemnosti. Právo na odmítnutí by se mělo týkat také doručení prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců, doručení prostřednictvím poštovních nebo zásilkových služeb a přímého doručení. Mělo by být možné provést opravné doručení odmítnuté písemnosti tak, že se adresátovi doručí její úřední překlad.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Jestliže adresát odmítl přijmout písemnost, soud nebo orgán, u kterého je vedeno řízení, v jehož rámci je písemnost nutné doručit, by měl ověřit, zda bylo toto odmítnutí oprávněné. Za tímto účelem by tento soud nebo orgán měl vzít v úvahu všechny relevantní informace, které jsou uvedeny ve spise nebo které má k dispozici, aby určil skutečné jazykové dovednosti adresáta. Při posuzování jazykových dovedností adresáta by soud mohl zohlednit skutečnosti, jako jsou dokumenty napsané adresátem v dotyčném jazyce, zda dané jazykové dovednosti vyžaduje povolání adresáta (například u učitele nebo tlumočníka), zda je adresát občanem členského státu, ve kterém se koná soudní řízení, či zda adresát v tomto členském státě dříve nějakou dobu pobýval. Toto posouzení by se nemělo provádět, jestliže byla písemnost vyhotovena v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků místa doručení nebo byla do těchto jazyků přeložena.

(6)  Jestliže adresát odmítl přijmout písemnost, soud nebo orgán, u kterého je vedeno řízení, v jehož rámci je písemnost nutné doručit, by měl ověřit, zda bylo toto odmítnutí oprávněné. Za tímto účelem by tento soud nebo orgán měl vzít v úvahu všechny relevantní informace, které jsou uvedeny ve spise, aby určil skutečné jazykové dovednosti adresáta. Při posuzování jazykových dovedností adresáta by soud mohl zohlednit skutečnosti, jako jsou dokumenty napsané adresátem v dotyčném jazyce, zda dané jazykové dovednosti vyžaduje povolání adresáta, zda je adresát občanem členského státu, ve kterém se koná soudní řízení, či zda adresát v tomto členském státě dříve delší dobu pobýval.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Efektivnost a rychlost v přeshraničních soudních řízeních vyžadují přímé, urychlené způsoby doručování písemností osobám v jiných členských státech. V důsledku toho by osoba zúčastněná na soudním řízení nebo soud či orgán, u kterého probíhá řízení, měly mít možnost doručovat písemnosti přímo elektronicky do digitálního uživatelského účtu adresáta, který má bydliště v jiném členském státě. Podmínky pro používání tohoto druhu přímého elektronického doručení by měly zajišťovat, aby byly elektronické uživatelské účty pro účely doručování písemností používány pouze v případě, že existují vhodné záruky pro ochranu zájmů adresátů – buď ve formě přísných technických norem, nebo ve formě výslovného souhlasu adresáta.

(7)  Efektivnost a rychlost v přeshraničních soudních řízeních vyžadují přímé, urychlené a bezpečné způsoby doručování písemností osobám v jiných členských státech. Osoba zúčastněná na soudním řízení nebo soud či orgán, u kterého probíhá řízení, by měly mít možnost doručovat písemnosti elektronicky přímo adresátovi, který má bydliště v jiném členském státě. Tento druh přímého elektronického doručení by však měl být dovolen pouze v případě, že existují vhodné záruky pro ochranu zájmů adresátů, včetně přísných technických norem a výslovného souhlasu adresáta. Jsou-li písemnosti doručovány nebo zasílány elektronicky, měla by existovat možnost vydat potvrzení o přijetí těchto písemností.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Stávající přímé způsoby zasílání a doručování písemností by měly být zdokonaleny tak, aby představovaly spolehlivé a všeobecně dostupné alternativy k tradičnímu zasílání prostřednictvím přijímajících subjektů. Za tímto účelem by při doručování poštou podle článku 14 nařízení (ES) č. 1393/2007 měli poskytovatelé poštovních služeb používat zvláštní potvrzení o přijetí. Obdobně by každá osoba zúčastněná na soudním řízení, jakož i soudy nebo orgány, u kterých je vedeno řízení, měly mít možnost doručovat písemnosti na území všech členských států přímo prostřednictvím soudních úředníků, úředníků nebo jiných příslušných osob přijímajícího členského státu.

(8)  Vzhledem k tomu, že je nezbytné zkvalitnit rámcové předpisy o soudní spolupráci v Unii a aktualizovat právní a správní postupy pro veřejné orgány s cílem zlepšit přeshraniční interoperabilitu a usnadnit interakci s občany, měly by být stávající přímé způsoby zasílání a doručování písemností zdokonaleny tak, aby představovaly rychlé, spolehlivé, bezpečnější a všeobecně dostupné alternativy k tradičnímu zasílání prostřednictvím přijímajících subjektů. Za tímto účelem by při doručování poštou podle článku 14 nařízení (ES) č. 1393/2007 měli poskytovatelé poštovních služeb používat zvláštní potvrzení o přijetí. Obdobně by každá osoba zúčastněná na soudním řízení, jakož i soudy nebo orgány, u kterých je vedeno řízení, měly mít možnost doručovat písemnosti na území všech členských států přímo prostřednictvím soudních úředníků, úředníků nebo jiných příslušných osob přijímajícího členského státu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  I v případech, kdy se žalovaná strana nedostavila a kdy nebylo přijato potvrzení o doručení nebo dodání, může soudce za určitých omezení vydat rozsudek za předpokladu, že jsou splněny různé požadavky na ochranu zájmů žalované strany. V takových případech je nezbytné zajistit, aby bylo vynaloženo veškeré přiměřené úsilí s cílem informovat žalovanou stranu o tom, že proti ní bylo zahájeno soudní řízení. Za tímto účelem by soud měl zasílat upozornění prostřednictvím všech známých dostupných způsobů komunikace, k nimž má pravděpodobně přístup výlučně adresát, včetně například telefonního čísla, e-mailové adresy nebo soukromého účtu dané osoby na sociálních sítích.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Zejména se toto nařízení snaží zajistit plné dodržování práv adresátů na obhajobu, která jsou odvozena z práva na spravedlivý proces, zakotveného v článku 47 Listiny základních práv.

(9)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Zejména se toto nařízení snaží zajistit plné dodržování práv adresátů na obhajobu, která jsou odvozena z práva na spravedlivý proces, zakotveného v článku 47 Listiny základních práv. Tím, že zaručuje rovný přístup ke spravedlnosti, přispívá toto nařízení i k prosazování zákazu diskriminace (článek 18 SFEU) a dodržuje platné předpisy Unie o ochraně osobních údajů a soukromí.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Je důležité zajistit, aby bylo toto nařízení uplatňováno v souladu s právními předpisy Unie na ochranu údajů a aby byla dodržována ochrana soukromí podle Listiny základních práv Evropské unie. Dále je důležité zajistit, aby jakékoli zpracování osobních údajů fyzických osob podle tohoto nařízení bylo prováděno v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (ES) 2002/58. Osobní údaje poskytované podle tohoto nařízení by měly být zpracovávány pouze pro konkrétní účely stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Aby bylo možné rychle přizpůsobovat přílohy nařízení (ES) č. 1393/2007, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh I, II a IV uvedeného nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016*. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(10)  Za účelem určení podrobných ujednání ohledně fungování decentralizovaného informačního systému pro komunikaci a výměnu písemností mezi subjekty a orgány určenými členskými státy a za účelem určení podrobných ujednání ohledně fungování služeb kvalifikovaného elektronického doporučeného doručování, které budou využívány při elektronickém doručování písemností, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tyto akty v přenesené pravomoci by měly zaručit účinné, spolehlivé a bezproblémové zasílání příslušných údajů i přísné zabezpečení zasílání, ochranu soukromí a osobních údajů, a pokud jde o elektronické doručení písemností, rovný přístup pro osoby se zdravotním postižením. Aby bylo možné rychle přizpůsobovat přílohy nařízení (ES) č. 1393/2007, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh I, II a IV uvedeného nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016*. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Cílem tohoto nařízení je zlepšit efektivitu a rychlost soudních řízení tím, že zjednoduší a racionalizuje postupy oznamování nebo sdělování soudních a mimosoudních písemností na úrovni Unie a současně přispěje ke zkrácení prodlev a snížení nákladů fyzických osob i podniků. Větší právní jistota společně s jednoduššími, zracionalizovanými a digitalizovanými postupy může navíc podnítit fyzické osoby i podniky k tomu, aby se podíleli na přeshraničních transakcích, čímž se posílí obchod v Unii, a tedy i fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 1 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Toto nařízení se nepoužije na doručení písemnosti zplnomocněnému zástupci strany v členském státě, kde se koná řízení, a to bez ohledu na místo bydliště této strany.

vypouští se

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 2 – odst. 4 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  způsoby přijímání písemností, které mají k dispozici pro případy uvedené v čl. 3a odst. 6; ;

c)  způsoby přijímání písemností, které mají k dispozici pro případy uvedené v čl. 3a odst. 4;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 3a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Písemnosti, žádosti, potvrzení, stvrzenky, osvědčení a veškerá sdělení předávaná na základě jednotných formulářů uvedených v příloze I mezi odesílajícími subjekty a přijímajícími subjekty, mezi těmito subjekty a ústředními orgány nebo mezi ústředními orgány různých členských států se zasílají prostřednictvím decentralizovaného informačního systému složeného z vnitrostátních informačních systémů propojených pomocí komunikační infrastruktury umožňující zabezpečenou a spolehlivou přeshraniční výměnu informací mezi vnitrostátními informačními systémy.

1.  Zasílání písemností, žádostí, včetně žádostí vypracovaných na základě jednotných formulářů uvedených v příloze I, potvrzení, stvrzenek, osvědčení a veškerých dalších sdělení mezi odesílajícími subjekty a přijímajícími subjekty, mezi těmito subjekty a ústředními orgány nebo mezi ústředními orgány různých členských států probíhá prostřednictvím decentralizovaného informačního systému složeného z vnitrostátních informačních systémů propojených pomocí komunikační infrastruktury umožňující zabezpečenou a spolehlivou přeshraniční výměnu informací mezi vnitrostátními informačními systémy v reálném čase. Uvedený decentralizovaný informační systém je založen na systému e-CODEX a podporován z finančních prostředků Unie.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 3a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro písemnosti, žádosti, potvrzení, stvrzenky, osvědčení a veškerá sdělení zasílaná prostřednictvím decentralizovaného informačního systému uvedeného v odstavci 1 se použije obecný právní rámec pro využívání služeb vytvářejících důvěru stanovený v nařízení Rady (EU) č. 910/2014*.

2.  Pro písemnosti, žádosti, potvrzení, stvrzenky, osvědčení a veškerá sdělení zasílaná prostřednictvím decentralizovaného informačního systému uvedeného v odstavci 1 se použije obecný právní rámec pro využívání kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru stanovený v nařízení Rady (EU) č. 910/2014*.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 3 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jestliže písemnosti, žádosti, potvrzení, stvrzenky, osvědčení a další sdělení uvedená v odstavci 1 vyžadují nebo obsahují pečeť nebo vlastnoruční podpis, lze místo nich použít „kvalifikované elektronické pečetě“ a „kvalifikované elektronické podpisy“ definované v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.

3.  Jestliže písemnosti, žádosti, potvrzení, stvrzenky, osvědčení a další sdělení uvedená v odstavci 1 vyžadují nebo obsahují pečeť nebo vlastnoruční podpis, lze místo nich použít příslušné „kvalifikované elektronické pečetě“ a „kvalifikované elektronické podpisy“ definované v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 za předpokladu, že je v plném rozsahu zajištěno, že osoba, jíž mají být uvedené písemnosti doručeny, se o písemnostech dozvěděla v dostatečném předstihu a zákonným způsobem.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 3 а – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Je-li zaslání podle odstavce 1 nemožné vinou neočekávaného a mimořádného narušení decentralizovaného informačního systému, provede se zaslání co nejrychlejším alternativním způsobem.

4.  Je-li zaslání podle odstavce 1 nemožné vinou nepředvídaných okolností nebo mimořádného narušení decentralizovaného informačního systému, provede se zaslání co nejrychlejším alternativním způsobem, který zajistí stejně vysokou míru účinnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a ochrany soukromí a osobních údajů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 3 a – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Základní práva a svobody všech zúčastněných osob, a zejména pak právo na ochranu osobních údajů a soukromí, musí být dodržovány a respektovány v plném rozsahu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 3a – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 s cílem doplnit toto nařízení tím, že stanoví podrobná pravidla pro fungování decentralizovaného informačního systému. Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby systém zaručoval účinnou, spolehlivou a bezproblémovou výměnu příslušných informací i vysokou úroveň zabezpečení při zasílání a ochranu soukromí a osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (ES) 2002/58.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 3c – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je-li adresa osoby, které má být doručena soudní nebo mimosoudní písemnost v jiném členském státě, neznámá, poskytnou členské státy pomoc alespoň jedním z těchto způsobů:

1.  Je-li adresa osoby, které má být doručena soudní nebo mimosoudní písemnost v jiném členském státě, neznámá, poskytnou členské státy bez zbytečného prodlení a v každém případě do 10 pracovních dní pomoc alespoň jedním z těchto způsobů:

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 3 c – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podrobné praktické pokyny o dostupných mechanismech pro zjišťování adres osob v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci za účelem zpřístupnění těchto informací veřejnosti.

c)  podrobné praktické pokyny (přístupné on-line) o dostupných mechanismech pro zjišťování adres osob v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci za účelem zpřístupnění těchto informací veřejnosti.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 3c – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  způsob pomoci, který bude členský stát na svém území poskytovat podle odstavce 1;

a)  způsoby pomoci, které bude členský stát na svém území poskytovat podle odstavce 1;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Písemnostem, které jsou zaslány prostřednictvím decentralizovaného informačního systému uvedeného v článku 3a, nesmějí být upírány právní účinky a nesmějí být odmítány jako důkaz v řízení pouze z toho důvodu, že mají elektronickou podobu. Pokud jsou vytištěné písemnosti převedeny do elektronické podoby za účelem zaslání prostřednictvím decentralizovaného informačního systému, mají elektronické kopie či z nich vytištěné dokumenty stejný účinek jako originální písemnosti.“;

3.  Tímto nařízením nejsou dotčeny žádné požadavky podle vnitrostátního práva týkající se správnosti, pravosti a řádné právní formy písemností. Písemnostem, které jsou zaslány prostřednictvím decentralizovaného informačního systému uvedeného v článku 3a, nesmějí být upírány právní účinky a nesmějí být odmítány jako důkaz v řízení pouze z toho důvodu, že mají elektronickou podobu. Pokud je vytištěná písemnost převedena do elektronické podoby za účelem zaslání prostřednictvím decentralizovaného informačního systému, má elektronická kopie či z ní vytištěný dokument stejný účinek jako originální písemnost vyjma případů, kdy vnitrostátní právo přijímajícího členského státu vyžaduje, aby takováto písemnost byla doručena v originální a vytištěné verzi. V takovém případě přijímající subjekt vydá vytištěnou verzi písemnosti obdržené v elektronické formě. Pokud originální písemnosti obsahovaly pečeť nebo vlastnoruční podpis, obsahuje vydaný dokument pečeť nebo vlastnoruční podpis. Písemnost vydaná přijímajícím subjektem má stejný účinek jako originální písemnost.“;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Po obdržení písemnosti se odesílajícímu subjektu prostřednictvím decentralizovaného informačního systému uvedeného v článku 3a odešle automatické potvrzení o dodání.

1.  Po obdržení písemnosti se odesílajícímu subjektu prostřednictvím decentralizovaného informačního systému uvedeného v článku 3a okamžitě odešle automatické potvrzení o dodání.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud není možné vyhovět žádosti o doručení na základě zaslaných informací nebo písemností, spojí se přijímající subjekt s odesílajícím subjektem k získání chybějících informací nebo písemností.

2.  Pokud není možné vyhovět žádosti o doručení na základě zaslaných informací nebo písemností, spojí se přijímající subjekt okamžitě a v každém případě do čtyř pracovních dní s odesílajícím subjektem k získání chybějících informací nebo písemností.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud žádost o doručení zjevně spadá mimo oblast působnosti tohoto nařízení nebo pokud doručení není možné vzhledem k nesplnění formálních podmínek, jsou žádost a zaslané písemnosti po obdržení vráceny odesílajícímu subjektu spolu s oznámením o vrácení na jednotném formuláři uvedeném v příloze I.

3.  Pokud žádost o doručení zjevně spadá mimo oblast působnosti tohoto nařízení nebo pokud doručení není možné vzhledem k nesplnění formálních podmínek, jsou žádost a zaslané písemnosti okamžitě po obdržení, a v každém případě do čtyř pracovních dní, vráceny odesílajícímu subjektu spolu s oznámením o vrácení na jednotném formuláři uvedeném v příloze I.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 6 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Přijímající subjekt, který obdrží písemnost, k jejímuž doručení není místně příslušný, tuto písemnost spolu se žádostí odešle prostřednictvím decentralizovaného informačního systému uvedeného v článku 3a místně příslušnému přijímajícímu subjektu v tomtéž členském státě, pokud žádost splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2, a uvědomí o tom odesílající subjekt prostřednictvím jednotného formuláře uvedeného v příloze I. Po obdržení písemnosti a žádosti místně příslušným přijímajícím subjektem v tomtéž členském státě se odesílajícímu subjektu prostřednictvím decentralizovaného informačního systému uvedeného v článku 3a odešle automatické potvrzení o dodání.“ ;

4.  Přijímající subjekt, který obdrží písemnost, k jejímuž doručení není místně příslušný, tuto písemnost spolu se žádostí odešle okamžitě a v každém případě do čtyř pracovních dnů prostřednictvím decentralizovaného informačního systému uvedeného v článku 3a místně příslušnému přijímajícímu subjektu v tomtéž členském státě, pokud žádost splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2, a zároveň o tom uvědomí odesílající subjekt prostřednictvím jednotného formuláře uvedeného v příloze I. Po obdržení písemnosti a žádosti místně příslušným přijímajícím subjektem v tomtéž členském státě se odesílajícímu subjektu prostřednictvím decentralizovaného informačního systému uvedeného v článku 3a okamžitě odešle automatické potvrzení o dodání.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Odstavce 1 až 4 se obdobně uplatní na situace uvedené v čl. 3a odst. 4. V takových případech se ovšem neuplatní lhůty určené v odstavcích 1 až 4 tohoto článku, nýbrž budou příslušné postupy provedeny co nejdříve.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 7a – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinnost jmenovat zástupce pro účely doručování v členském státě řízení

Jmenování zástupce pro účely doručování v členském státě řízení

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 7a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud již byl žalované straně doručen návrh na zahájení řízení, může právo členského státu řízení stranám s bydlištěm v jiném členském státě uložit povinnost jmenovat zástupce pro účely doručování písemností těmto stranám v členském státě řízení.

1.  Pokud již byl žalované straně doručen návrh na zahájení řízení a žalovaná strana neodmítla tuto písemnost podle článku 8 převzít, nabídne právo členského státu řízení stranám s bydlištěm v jiném členském státě možnost jmenovat zástupce pro účely doručování písemností těmto stranám v členském státě řízení. Pokud byla dotčená strana řádně informována o důsledcích využití této možnosti a výslovně se ji rozhodla využít, doručují se písemnosti zmocněnému zástupci strany v členském státě řízení v souladu s právem a postupy tohoto členského státu pro řízení.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 7 а – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Jestliže strana nesplní povinnost jmenovat zástupce podle odstavce 1 a nevysloví souhlas s používáním elektronického uživatelského účtu pro účely doručování v souladu s čl. 15a písm. b), lze pro doručování písemností během řízení použít jakýkoli způsob doručení povolený právem členského státu řízení, pokud byla dotčená strana o tomto důsledku řádně uvědomena.“;

2.  Jestliže strana nesplní povinnost jmenovat zástupce podle odstavce 1 a nevysloví souhlas s používáním elektronické adresy pro účely doručování v souladu s čl. 15a písm. b), lze pro doručování písemností během řízení použít jakýkoli způsob doručení povolený právem členského státu řízení, pokud byla dotčená strana o tomto důsledku řádně uvědomena v době doručení návrhu na zahájení řízení.“;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 8 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Přijímající subjekt vyrozumí adresáta pomocí jednotného formuláře uvedeného v příloze II o tom, že může odmítnout přijetí doručované písemnosti, pokud není vyhotovena v jednom z následujících jazyků ani k ní není připojen překlad do některého z těchto jazyků:

a)  jazyk, kterému adresát rozumí;

nebo

b)  úřední jazyk přijímajícího členského státu nebo v případě, že v daném členském státě je několik úředních jazyků, úřední jazyk nebo jeden z úředních jazyků místa doručení.

1.  Přijímající subjekt vyrozumí adresáta pomocí jednotného formuláře uvedeného v příloze II o tom, že může odmítnout přijetí doručované písemnosti, pokud není vyhotovena v jednom z následujících jazyků ani k ní není připojen úřední překlad do jazyka, kterému adresát rozumí;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Adresát může odmítnout přijetí písemnosti v okamžiku jejího doručení nebo tak, že přijímajícímu subjektu do dvou týdnů vrátí jednotný formulář uvedený v příloze II.

2.  Adresát může na základě opodstatněného odůvodnění odmítnout přijetí písemnosti v okamžiku jejího doručení nebo tak, že přijímajícímu subjektu do dvou týdnů vrátí jednotný formulář uvedený v příloze II.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud je přijímající subjekt uvědomen o tom, že adresát odmítá písemnost přijmout podle odstavců 1 a 2, neprodleně o tom uvědomí odesílající subjekt prostřednictvím potvrzení uvedeného v článku 10 a vrátí žádost.

3.  Pokud je přijímající subjekt uvědomen o tom, že adresát odmítá písemnost přijmout podle odstavců 1 a 2, neprodleně o tom uvědomí odesílající subjekt prostřednictvím potvrzení uvedeného v článku 10 a vrátí žádost a písemnost, jejíž překlad je požadován.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 8 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Jestliže adresát odmítl písemnost přijmout podle odstavců 1 a 2, soud nebo orgán, u kterého je vedeno řízení, v jehož rámci bylo provedeno doručení, ověří, zda bylo odmítnutí opodstatněné.

4.  Jestliže adresát odmítl písemnost přijmout podle odstavců 1 a 2, soud nebo orgán, u kterého je vedeno řízení, v jehož rámci bylo provedeno doručení, při nejbližší možné příležitosti ověří, zda bylo odmítnutí opodstatněné.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 8 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Opravné doručení písemnosti lze provést tak, že se adresátovi v souladu s ustanoveními tohoto nařízení doručí dotyčná písemnost spolu s překladem do jednoho z jazyků stanovených v odstavci 1. V takovém případě je datem doručení písemnosti datum, kdy je v souladu s právem přijímajícího členského státu doručena písemnost spolu s překladem. Má-li však být podle práva členského státu písemnost doručena v určité lhůtě, je datem, které je třeba vzít ve vztahu k žadateli v úvahu, datum doručení původní písemnosti určené podle čl. 9 odst. 2.

5.  Opravné doručení písemnosti lze provést tak, že se adresátovi v souladu s ustanoveními tohoto nařízení doručí dotyčná písemnost spolu s úředním překladem do jednoho z jazyků stanovených v odstavci 1. V takovém případě je datem doručení písemnosti datum, kdy je v souladu s právem přijímajícího členského státu doručena písemnost spolu s úředním překladem. Má-li však být podle práva členského státu písemnost doručena v určité lhůtě, je datem, které je třeba vzít ve vztahu k žadateli v úvahu, datum doručení původní písemnosti určené podle čl. 9 odst. 2.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 8 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Pro účely odstavce 1 uvědomí diplomatičtí nebo konzulární zástupci, je-li doručování prováděno v souladu s článkem 13, nebo orgán či osoba, je-li doručování prováděno v souladu s článkem 14 nebo 15a, adresáta o tom, že může odmítnout přijetí písemnosti a že jakákoli odmítnutá písemnost musí být zaslána uvedeným zástupcům, orgánu nebo osobě.“;

7.  Pro účely odstavce 1 uvědomí diplomatičtí nebo konzulární zástupci, je-li doručování prováděno v souladu s článkem 13, nebo orgán či osoba, je-li doručování prováděno v souladu s článkem 14 nebo 15a, adresáta o tom, že může odmítnout přijetí písemnosti a že jakákoli odmítnutá písemnost musí být ihned zaslána uvedeným zástupcům, orgánu nebo osobě.“;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 14 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 14Doručení prostřednictvím poštovních služeb

 

Článek 14Doručení prostřednictvím poštovních

nebo zásilkových služeb

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 14 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Soudní písemnosti mohou být osobám s bydlištěm v jiném členském státě doručovány přímo prostřednictvím poštovních služeb, a to doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí.

1.  Soudní písemnosti mohou být osobám s bydlištěm v jiném členském státě doručovány přímo prostřednictvím poštovních nebo zásilkových služeb, a to doporučeným dopisem nebo balíkem s potvrzením o přijetí.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 14 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely tohoto článku se doručení poštou provádí pomocí zvláštního potvrzení o přijetí uvedeného v příloze IV.

2.  Pro účely tohoto článku se doručení poštou nebo zásilkovou službou provádí pomocí zvláštního potvrzení o přijetí uvedeného v příloze IV.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 14 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Bez ohledu na právo odesílajícího členského státu se doručení poštou považuje za platně provedené také v případě, že byla písemnost doručena na adresu bydliště adresáta dospělým osobám, které žijí ve stejné domácnosti jako adresát nebo jsou tam adresátem zaměstnány a které jsou schopny a ochotny písemnost přijmout.

3.  Bez ohledu na právo odesílajícího členského státu se doručení poštou nebo zásilkovou službou považuje za platně provedené také v případě, že byla písemnost doručena na adresu bydliště adresáta dospělým osobám, které žijí ve stejné domácnosti jako adresát nebo jsou tam adresátem zaměstnány a které jsou schopny a ochotny písemnost přijmout.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 15 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý členský stát poskytne Komisi údaje o druzích povolání nebo příslušných osob, které mají na jejich území povoleno doručovat podle tohoto článku.;

2.  Každý členský stát poskytne Komisi údaje o druzích povolání nebo příslušných osob, které mají na jejich území povoleno doručovat podle tohoto článku. Tyto informace jsou dostupné on-line.;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 15 a – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Soudní písemnosti mohou být osobám s bydlištěm v jiném členském státě doručovány přímo elektronicky do uživatelských účtů, k nimž má adresát přístup, je-li splněna jedna z těchto podmínek:

Soudní písemnosti mohou být osobám s bydlištěm v jiném členském státě doručovány přímo elektronicky na elektronické adresy, k nimž má adresát přístup, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 15 a – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  písemnosti jsou zaslány a přijaty pomocí kvalifikovaných služeb elektronického doporučeného doručování ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014

a)  písemnosti jsou zaslány a přijaty pomocí kvalifikovaných služeb elektronického doporučeného doručování ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 15 a – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  adresát po zahájení řízení udělil výslovný souhlas s tím, aby soud nebo orgán, u kterého je řízení vedeno, konkrétní uživatelský účet používal pro účely doručování písemností během daného řízení.“;

b)  adresát po zahájení řízení udělil výslovný souhlas s tím, aby soud nebo orgán, u kterého je řízení vedeno, konkrétní elektronickou adresu používal pro účely doručování písemností během daného řízení.“;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 15 a – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 s cílem doplnit toto nařízení stanovením podrobných pravidel pro fungování služeb kvalifikovaného elektronického doporučeného doručování, které budou využívány pro elektronické doručování soudních písemností. Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby takové služby zaručovaly účinné, spolehlivé a bezproblémové zasílání příslušných písemností i vysokou úroveň zabezpečení zasílání, rovný přístup pro osoby se zdravotním postižením a ochranu soukromí a osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (ES) 2002/58.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 18 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 17 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [dnem vstupu tohoto nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 3a, článku 15a a článku 17 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje [dnem vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 18 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 17 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.;

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 3a, 15a nebo 17 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Článek 18a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12)  vkládají se nové články 18a a 18b, které znějí:

vypouští se

„ Článek 18a

 

Zřízení decentralizovaného informačního systému

 

Komise přijme prováděcí akty, kterými se zřizuje decentralizovaný informační systém uvedený v článku 3a. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 18b odst. 2.

 

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Článek 18b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 18b

vypouští se

Postup projednávání ve výboru

 

1.  Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.; “

 

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 19 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud měl být do jiného členského státu zaslán návrh na zahájení řízení za účelem doručení podle tohoto nařízení a žalovaná strana se nedostavila, nevydá soud rozhodnutí, dokud nebude zjištěno, že byla daná písemnost doručena nebo dodána s dostatečným předstihem k tomu, aby se žalovaná strana mohla obhajovat, a že:

1.  Pokud měl být do jiného členského státu zaslán návrh na zahájení řízení za účelem doručení podle tohoto nařízení a žalovaná strana se nedostavila, nevydá soud rozhodnutí, dokud nebude zjištěno, že byla daná písemnost doručena nebo dodána zákonným způsobem a s dostatečným předstihem k tomu, aby se žalovaná strana mohla obhajovat, a že:

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 19 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ode dne zaslání písemnosti uplynula doba nejméně šesti měsíců, kterou soudce v daném případě považuje za dostačující;

vypouští se

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 19 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jestliže jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2, vynaloží se přiměřené úsilí s cílem uvědomit žalovanou stranu o tom, že proti ní bylo zahájeno soudní řízení, prostřednictvím jakýchkoli dostupných způsobů komunikace, včetně prostředků moderních komunikačních technologií, u kterých je danému soudu známa adresa nebo účet.

3.  Jestliže jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2, vynaloží se přiměřené úsilí s cílem uvědomit žalovanou stranu o tom, že proti ní bylo zahájeno soudní řízení, prostřednictvím všech dostupných způsobů komunikace, včetně prostředků moderních technologií dálkové komunikace, u kterých je danému soudu známa adresa nebo elektronická adresa.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 19 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Bez ohledu na odstavce 1 a 2 může soudce v naléhavém případě nařídit jakákoli předběžná nebo ochranná opatření.

4.  Bez ohledu na odstavce 1 a 2 může soudce v odůvodněných naléhavých případech nařídit jakákoli předběžná nebo ochranná opatření.

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 19 – odst. 5 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  žalovaná strana se bez vlastního zavinění nedozvěděla o písemnosti v dostatečném předstihu, aby se mohla obhajovat, nebo se nedozvěděla o rozhodnutí v dostatečném předstihu, aby mohla podat opravný prostředek;

a)  žalovaná strana se bez vlastního zavinění nedozvěděla o písemnosti v dostatečném předstihu nebo zákonným způsobem, aby se mohla obhajovat, nebo se nedozvěděla o rozhodnutí v dostatečném předstihu, aby mohla podat opravný prostředek;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 22 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

13a)  v článku 22 se před odstavec 1 vkládá následující odstavec:

 

-1. Jakékoli zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení je prováděno v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (ES) 2002/58.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 22 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

13b)  v článku 22 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Informace zasílané podle tohoto nařízení, včetně osobních údajů, smí přijímající subjekt použít pouze pro účely, pro které byly zaslány.

1. Informace zasílané podle tohoto nařízení, včetně osobních údajů, smí zasílající subjekty, přijímající subjekty a ústřední orgány použít pouze pro konkrétní účely stanovené v tomto nařízení. Osobní údaje, které pro účely tohoto nařízení nejsou relevantní, musí být ihned vymazány.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 c (nový)

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 22 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

13c)  v článku 22 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Přijímající subjekty zajistí zachování důvěrnosti těchto informací v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

2. Zasílající subjekty, přijímající subjekty a ústřední orgány zajistí zachování důvěrnosti těchto informací v souladu s unijními a vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 d (nový)

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 22 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

13d)  v článku 22 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.  Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy umožňující subjektům, jichž se údaje týkají, získat informace o využití informací zaslaných podle tohoto nařízení.

3. Odstavci -1, 1 a 2 nejsou dotčeny unijní ani vnitrostátní právní předpisy umožňující subjektům, jichž se údaje týkají, získat informace o využití informací zaslaných podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 e (nový)

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 22 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

13e)  v článku 22 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4.  Tímto nařízením nejsou dotčeny směrnice 95/46/ES a 2002/58/ES.

4. Jakékoli zpracování informací institucemi a orgány Unie v rámci tohoto nařízení se provádí v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 23a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději do [dva roky od data použitelnosti] zavede Komise podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

1.  Nejpozději do [jeden rok od vstupu v platnost] zavede Komise podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Nařízení (ES) č. 1393/2007

Čl. 24 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejdříve [pět let od data použitelnosti tohoto nařízení] provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

1.  Nejpozději [čtyři roky od data použitelnosti tohoto nařízení] provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, a bude-li to vhodné, spolu s touto zprávou i legislativní návrh.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2007/1393 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) bylo úspěšnou součástí programu pro spolupráci v oblasti civilního soudnictví v EU. Komise v roce 2017 provedla hodnocení účelnosti právních předpisů (REFIT) v souladu s pokyny pro zlepšování právní úpravy, aby fungování nástroje posoudila ve vztahu k pěti klíčovým povinným hodnoticím kritériím: účinnosti, efektivnosti, relevanci, soudržnosti a přidané hodnotě EU. V této zprávě bylo upozorněno na řadu problémů, zejména ve vztahu k možnosti modernizace pravidel díky pokroku v oblasti komunikačních technologií. V návaznosti na to Komise dne 31. května 2018 předložila svůj návrh na změnu nařízení.

Cílem návrhu Evropské komise je vyjasnit některé prvky nařízení (ES) 2007/1393, zlepšit efektivnost a rychlost soudních postupů v obchodních a civilních věcech, které mají přeshraniční dopady, zejména prostřednictvím elektronické výměny písemností, a zajistit řádný výkon spravedlnosti v takových věcech, a to i posílením některých pojistek pro žalovanou stranu.

Návrh Komise zahrnuje tyto hlavní prvky:

•  Oblast působnosti. Je ujasněno, že se nařízení vztahuje na všechny situace, kdy má adresát soudních písemností bydliště v jiném členském státě.

•  Digitální výměna písemností. Navrhuje se, aby veškerá komunikace a výměny písemností mezi zasílajícími subjekty, přijímajícími subjekty a ústředními orgány probíhaly elektronicky prostřednictvím decentralizovaného informačního systému sestávajícího z vnitrostátních informačních systémů propojených pomocí komunikační infrastruktury. Uvedený decentralizovaný informační systém by měl být zřízen prostřednictvím prováděcích aktů. V případech nepředvídatelných a mimořádných narušení decentralizovaného informačního systému se použijí alternativní prostředky.

•  Neznámá adresa osoby, jíž má být písemnost doručena. Členské státy budou muset poskytnout pomoc při zjišťování místa pobytu příjemce alespoň jednou ze tří alternativních možností.

•  Povinnost jmenovat zástupce v členském státě řízení pro účely doručování písemností. Tento návrh uznává stávající právní předpisy a postupy několika členských států, podle nichž mohou mít zahraniční strany řízení povinnost jmenovat zástupce pro účely doručování písemností v rámci řízení těmto stranám v členském státě řízení, poté co byla těmto stranám doručena písemnost o zahájení řízení.

•  Právo odmítnout převzetí písemnosti. Návrh vyjasňuje postup týkající se práva adresáta odmítnout přijetí písemnosti, jestliže není sepsána v příslušném jazyce, kterému adresát rozumí, ani do takového jazyka přeložena. Časová lhůta pro odmítnutí písemnosti je stanovena na dva týdny.

•  Alternativní přímé způsoby doručování písemností. Nařízení zavádí elektronické doručení písemností jako alternativní způsob doručení. Dalšími alternativními způsoby doručení jsou mimo jiné doručení poštou a přímé doručení soudními úředníky, úředníky nebo jinými příslušnými osobami v přijímajícím členském státě. S ohledem na poštovní doručení se zavádí zvláštní doručenka a vyjasňuje se koncept „náhradního příjemce“. Přímé doručení, které by bylo proveditelné na území všech členských států, by směly používat zasílající subjekty a soudy, u nichž je řízení vedeno.

•  Nedostavení se žalované strany k soudu. Soud, u kterého je řízení vedeno, bude v nepřítomnosti žalované strany povinen zaslat upozornění o zahájení řízení nebo o rozsudku pro zmeškání žalované strany prostřednictvím dostupných způsobů komunikace. Lhůta pro dostupnost mimořádného přezkumu uvedeného v odstavci 4 je jednotně stanovena na dva roky od vydání rozsudku pro zmeškání.

Přístup zpravodaje a hlavní navrhované změny

Zpravodaj podporuje cíl návrhu zlepšit účinnost a rychlost přeshraniční výměny a doručování soudních a mimosoudních písemností. Důležitou úlohu by v tomto směru měly hrát elektronické postupy. Zároveň je nezbytné zajistit ochranu práv stran a také to, aby každé nově zahájené řízení zaručovalo bezproblémové a spolehlivé výměny písemností, přísné bezpečnostní standardy, přístupnost a ochranu soukromí a osobních údajů.

Vyjasnění nařízení (ES) 2007/1393, která Komise navrhuje, jsou všeobecně vítaná, neboť omezí právní nejistotu a roztříštěnost při uplatňování ustanovení tohoto nařízení.

Zpravodaj podporuje, aby návrh zavedl elektronickou výměnu písemností mezi zasílajícími subjekty, přijímajícími subjekty a ústředními orgány prostřednictvím zavedení decentralizovaného informačního systému sestávajícího z vnitrostátních informačních systémů propojených pomocí zabezpečené a spolehlivé komunikační infrastruktury. Takový systém by měl být založen na systému e-CODEX a způsoby jeho fungování by měly být určeny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Decentralizovaný informační systém by měl zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany soukromí a osobních údajů v souladu s nařízením (EU 2016/679 a směrnicí (ES) 2002/58.

Zpravodaj také podporuje zavedení elektronického doručení jakožto alternativního způsobu doručení. Aby se ovšem zajistila práva žalované strany, je nutné zajistit, aby adresát tuto metodu doručení výslovně přijal a aby technické prostředky použité pro výměnu písemností byly účinné a zajistily mimo jiné vysokou úroveň bezpečnosti, přístupnosti, soukromí a ochrany osobních údajů.

Zpravodaj se domnívá, že stranám, které mají bydliště v jiném členském státě, by měla být nabídnuta možnost jmenovat zástupce v členském státě, ve kterém se řízení koná, pro účely doručování písemností těmto stranám. To by ovšem nemělo představovat pro strany povinnost, a to z důvodu dalších nákladů, které by jim tímto vznikly, a protože existují spolehlivé a bezproblémové alternativní způsoby doručení. Požadavky právních předpisů Unie či vnitrostátních právních předpisů, podle nichž vzniká stranám, jež mají bydliště v jiném členském státě, povinnost jmenovat zástupce v členském státě řízení pro jiné účely, než je doručování písemností podle tohoto nařízení, by měly zůstat opatřeními tohoto nařízení v každém případě nedotčeny.

Aby byl zajištěn přístup ke spravedlnosti, zavádí nařízení (ES) 2007/1393 omezení plateb, které mohou členské státy na žadatele za činnost soudního úředníka či jiné osoby odpovědné za doručení písemností nebo za použití konkrétního způsobu doručení uvalit. Náklady se ovšem v jednotlivých členských státech liší a mohou v některých případech přesáhnout i částku 100 EUR za přímé doručení. Zpravodaj se domnívá, že náklady by neměly být příliš vysoké a neměly by pro žadatele představovat příliš velké břímě, neboť by to mohlo vést k omezenému využívání těchto alternativních způsobů doručování a negativně ovlivnit přístup ke spravedlnosti. Z těchto důvodů je nutné zavést strop pro platby, které mohou členské státy na žadatele za činnost soudního úředníka či jiné osoby odpovědné za doručení písemností nebo za použití konkrétního způsobu doručení uvalit.

Aktualizace ustanovení nařízení (ES) 2007/1393 týkajících se ochrany soukromí a osobních údajů je užitečná s ohledem na nedávné změny v právu Unie v této oblasti a zejména na schválení nařízení (EU) 2016/679.

Zpravodaj navrhuje, aby byly v článku 6 vloženy určité konkrétní lhůty, aby se zajistilo, že zasílání písemností a komunikace mezi zasílajícími subjekty, přijímajícími subjekty a ústředními orgány probíhá bezproblémově a účinně. Tyto lhůty jsou závislé na elektronickém zasílání dokumentů a komunikaci, proto je vhodné předpokládat, že by se neuplatňovaly v případech, kdy jsou písemnosti kvůli neočekávanému a výjimečnému narušení decentralizovaného informačního systému zasílány alternativními prostředky.

V článku 8 se vkládají vyjasnění a drobné změny týkající se postupu ohledně práva adresáta odmítnout přijetí písemnosti, pokud není sepsána v příslušném jazyce ani do takového jazyka není přeložena. Další vyjasnění a změny se vkládají v článku 19 a týkají se podmínek pro rozsudky pro zmeškání a pro záruky žalovaných stran v těchto případech.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností)

Referenční údaje

COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

Datum předložení EP

31.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

10.9.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

20.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Datum předložení

8.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí