BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter)

  7.1.2019 - (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) - ***I

  Retsudvalget
  Ordfører: Sergio Gaetano Cofferati


  Procedure : 2018/0204(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0001/2019
  Indgivne tekster :
  A8-0001/2019
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter)

  (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0379),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0243/2018),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

  –  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0001/2019),

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  Af hensyn til et velfungerende indre marked er det nødvendigt yderligere at forbedre og fremskynde fremsendelse og forkyndelse mellem medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager.

  (1)  Af hensyn til et velfungerende indre marked og udviklingen af et europæisk civilretligt område i Unionen er det nødvendigt yderligere at forbedre og fremskynde fremsendelse og forkyndelse mellem medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager og samtidig tilsikre et højt niveau af sikkerhed og beskyttelse ved fremsendelse af sådanne dokumenter, beskyttelse af adressaten samt beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  For at sikre hurtig fremsendelse af dokumenter til andre medlemsstater med henblik på deres forkyndelse dér, bør alle former for moderne kommunikationsteknologi anvendes, forudsat at visse betingelser med hensyn til integriteten og pålideligheden af det modtagne dokument er overholdt. I dette øjemed bør enhver kommunikation og udveksling af dokumenter mellem instanser og organer, der er udpeget af medlemsstaterne, gennemføres via et decentraliseret IT-system bestående af nationale IT-systemer.

  (4)  For reelt at sikre hurtig fremsendelse af dokumenter til andre medlemsstater med henblik på deres forkyndelse dér, bør alle former for moderne kommunikationsteknologi anvendes, forudsat at visse betingelser med hensyn til integriteten og pålideligheden af det modtagne dokument er overholdt, og at der sikres respekt for processuelle rettigheder, et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med fremsendelsen samt beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger. I dette øjemed bør enhver kommunikation og udveksling af dokumenter mellem instanser og organer, der er udpeget af medlemsstaterne, gennemføres via et decentraliseret IT-system bestående af nationale IT-systemer.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4a)  Det decentraliserede IT-system, der skal oprettes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1393/2007, bør baseres på e-CODEX-systemet og forvaltes af eu-LISA. Der bør stilles tilstrækkelige ressourcer til rådighed for eu-LISA, således at et sådant system kan indføres og holdes i drift, og så der kan ydes teknisk støtte til fremsendende og modtagende instanser og centrale organer i tilfælde af problemer med systemets drift. Kommissionen bør snarest muligt og under alle omstændigheder inden udgangen af 2019 forelægge et forslag til forordning om grænseoverskridende kommunikation i forbindelse med retssager (e-CODEX).

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 4 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4b)  Såfremt en stævning allerede er blevet forkyndt for sagsøgte, og sagsøgte ikke har nægtet at modtage en sådan stævning, bør de parter, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, i kraft af lovgivningen i domsstaten have mulighed for at udpege en repræsentant i domsstaten, for hvem dokumenter til dem kan forkyndes, forudsat at den berørte part er blevet behørigt informeret om konsekvenserne af dette valg og udtrykkeligt har accepteret denne mulighed.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  Den modtagende instans bør under alle omstændigheder, og uden nogen skønsmargin i denne henseende, underrette adressaten skriftligt ved hjælp af standardformularen om, at han eller hun kan nægte at modtage det dokument, der skal forkyndes, hvis det enten ikke er på et sprog, som han eller hun forstår, eller ikke er affattet på det officielle sprog eller et af de officielle sprog på forkyndelsesstedet. Denne bestemmelse bør også finde anvendelse på den efterfølgende forkyndelse, hvis adressaten har gjort brug af sin ret til at nægte at modtage dokumentet. Retten til at nægte modtagelsen bør også finde anvendelse på forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter, postforkyndelse og direkte forkyndelse. Det bør være muligt at afhjælpe en situation, hvor forkyndelse nægtes, ved at forkynde en oversættelse af dokumentet for adressaten.

  (5)  Den modtagende instans bør under alle omstændigheder, og uden nogen skønsmargin i denne henseende, i god tid underrette adressaten skriftligt ved hjælp af standardformularen om, at han eller hun kan nægte at modtage det dokument, der skal forkyndes, hvis det ikke er på et sprog, som han eller hun forstår. Denne bestemmelse bør også finde anvendelse på den efterfølgende forkyndelse, hvis adressaten har gjort brug af sin ret til at nægte at modtage dokumentet. Retten til at nægte modtagelsen bør også finde anvendelse på forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter, post- eller kurérforkyndelse og direkte forkyndelse. Det bør være muligt at afhjælpe en situation, hvor forkyndelse nægtes, ved at forkynde en officiel oversættelse af dokumentet for adressaten.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  Hvis adressaten har nægtet at modtage dokumentet, bør den ret eller den myndighed, der behandler den sag, hvori forkyndelse af dokumentet viste sig at være nødvendig, efterprøve om nægtelsen var berettiget. I dette øjemed skal den pågældende ret eller myndighed tage hensyn til alle relevante oplysninger i sagsakterne, eller som den i øvrigt har til rådighed, for at bedømme adressatens sprogkundskaber. Ved vurderingen af adressatens sprogkundskaber kan retten inddrage faktuelle elementer, såsom dokumenter, som adressaten har skrevet på det relevante sprog, om de relevante sprogkundskaber indgår i adressatens arbejde (hvis han eller hun f.eks. er lærer eller tolk), om adressaten er statsborger i den medlemsstat, hvor retssagen føres, eller adressaten tidligere har opholdt sig i den pågældende medlemsstat i en vis periode. En sådan vurdering bør foretages, hvis dokumentet var affattet på eller oversat til det officielle sprog eller et af de officielle sprog på forkyndelsesstedet.

  (6)  Hvis adressaten har nægtet at modtage dokumentet, bør den ret eller den myndighed, der behandler den sag, hvori forkyndelse af dokumentet viste sig at være nødvendig, efterprøve om nægtelsen var berettiget. I dette øjemed skal den pågældende ret eller myndighed tage hensyn til alle relevante oplysninger i sagsakterne, for at bedømme adressatens sprogkundskaber. Ved vurderingen af adressatens sprogkundskaber kan retten inddrage faktuelle elementer, såsom dokumenter, som adressaten har skrevet på det relevante sprog, om de relevante sprogkundskaber indgår i adressatens arbejde, om adressaten er statsborger i den medlemsstat, hvor retssagen føres, eller adressaten tidligere har opholdt sig i den pågældende medlemsstat over en længere periode.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Effektivitet og hurtighed i grænseoverskridende retssager forudsætter direkte og hurtige metoder til forkyndelse af dokumenter for personer i andre medlemsstater. Det bør derfor være muligt for en person, der har retlig interesse i en retssag, for en domstol eller en myndighed, der behandler en sådan sag, at lade dokumenter forkynde direkte ved elektronisk overførsel til brugerkontoen for en adressat, som har bopæl i en anden medlemsstat. Betingelserne for anvendelse af denne form for direkte elektronisk forkyndelse bør sikre, at elektroniske brugerkonti kun anvendes til forkyndelse af dokumenter, hvis der foreligger passende garantier for beskyttelse af adressaternes interesser, enten i form af høje tekniske standarder eller i form af et udtrykkeligt samtykke fra adressaten.

  (7)  Effektivitet og hurtighed i grænseoverskridende retssager forudsætter direkte, hurtige og sikre metoder til forkyndelse af dokumenter for personer i andre medlemsstater. Det bør være muligt for en person, der har retlig interesse i en retssag, for en domstol eller en myndighed, der behandler en sådan sag, at lade dokumenter forkynde direkte ved elektronisk overførsel til en adressat, som har bopæl i en anden medlemsstat. Denne form for direkte elektronisk forkyndelse bør dog kun tillades, hvis der foreligger passende garantier for beskyttelse af adressaternes interesser, herunder høje tekniske standarder og et udtrykkeligt samtykke fra adressaten. Hvis dokumenter forkyndes eller fremsendes elektronisk, bør der være mulighed for at tilvejebringe en anerkendelse af modtagelsen af sådanne dokumenter.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)  De allerede eksisterende direkte kanaler til fremsendelse og forkyndelse af dokumenter bør forbedres, så de udgør pålidelige og almindeligt tilgængelige alternativer til den traditionelle fremsendelse via de modtagende instanser. I dette øjemed bør de postbefordrende virksomheder anvende et bestemt modtagelsesbevis ved postforkyndelse i henhold til artikel 14 forordning (EF) nr. 1393/2007. På samme måde bør det være muligt for enhver person, der har retlig interesse i en retssag, og for domstole eller myndigheder, der behandler en retssag, at lade forkyndelse af dokumenter på alle medlemsstaternes område ske direkte ved stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer i modtagerstaten.

  (8)  I betragtning af behovet for at forbedre rammebestemmelserne for retligt samarbejde i EU og ajourføre de offentlige retlige administrative procedurer med henblik på at øge interoperabiliteten på tværs af grænserne og lette interaktionen med borgerne bør de allerede eksisterende direkte kanaler til fremsendelse og forkyndelse af dokumenter forbedres, så de udgør hurtige, pålidelige, sikrere og almindeligt tilgængelige alternativer til den traditionelle fremsendelse via de modtagende instanser. I dette øjemed bør de postbefordrende virksomheder anvende et bestemt modtagelsesbevis ved postforkyndelse i henhold til artikel 14 forordning (EF) nr. 1393/2007. På samme måde bør det være muligt for enhver person, der har retlig interesse i en retssag, og for domstole eller myndigheder, der behandler en retssag, at lade forkyndelse af dokumenter på alle medlemsstaternes område ske direkte ved stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer i modtagerstaten.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 8 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8a)  Hvis sagsøgte ikke er mødt frem, og der ikke er modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, bør retten stadig kunne afgøre sagen efter visse begrænsninger og under forudsætning af, at de forskellige krav til beskyttelsen af sagsøgtes interesser er opfyldt. I disse tilfælde er det vigtigt at sikre, at der træffes alle rimelige foranstaltninger for at underrette sagsøgte om, at der er anlagt sag mod hende eller ham. Til dette formål bør retten sende varsler gennem alle tilgængelige kendte kommunikationskanaler, som sandsynligvis er tilgængelige på en måde, der udelukkende er rettet til adressaten, herunder f.eks. ved hjælp af personens telefonnummer, e-mailadresse eller private konto på sociale medier.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Denne forordning tager særligt sigte på at sikre fuld overholdelse af adressaternes ret til kontradiktion, idet denne ret udspringer af retten til en retfærdig rettergang, som er forankret i artikel 47 chartret om grundlæggende rettigheder.

  (9)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Denne forordning tager særligt sigte på at sikre fuld overholdelse af adressaternes ret til kontradiktion, idet denne ret udspringer af retten til en retfærdig rettergang, som er forankret i artikel 47 chartret om grundlæggende rettigheder. På samme måde tjener forordningen til at fremme ikkeforskelsbehandling (artikel 18 i TEUF) ved at sikre lige adgang til klage og domstolsprøvelse og tager hensyn til de eksisterende EU-regler om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 9 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (9a)  Det er vigtigt at sikre, at denne forordning anvendes i overensstemmelse med Unionens lovgivning om databeskyttelse og respekterer beskyttelsen af privatlivets fred som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det er også vigtigt at sikre, at enhver behandling af fysiske personers personoplysninger i henhold til denne forordning foretages i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF. Personoplysninger, der stilles til rådighed i henhold til denne forordning, bør kun behandles til de specifikke formål, der er fastsat i denne forordning.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Recital 10 – introductory part

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10)  Med henblik på at gøre en hurtig tilpasning af bilagene til forordning (EF) nr. 1393/2007 mulig, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af bilag I, II og IV til samme forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

  (10)  For at fastlægge de nærmere bestemmelser for driften af det decentraliserede IT-system for kommunikation og udveksling af dokumenter mellem instanser og organer, der er udpeget af medlemsstaterne, og for at fastlægge de nærmere bestemmelser for, hvordan de kvalificerede elektroniske registrerede leveringstjenester, som vil blive anvendt til forkyndelse af dokumenter ved elektronisk overførsel, kan fungere, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen. Sådanne delegerede retsakter bør sikre en effektiv, pålidelig og smidig fremsendelse af de relevante data samt et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med fremsendelsen, beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og, hvad angår elektronisk forkyndelse af dokumenter, lige adgang for personer med handicap. Med henblik på at muliggøre en hurtig tilpasning af bilagene til forordning (EF) nr. 1393/2007, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde endvidere delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af bilag I, II og IV til samme forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 12 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (12a)  Formålet med denne forordning er at forbedre effektiviteten af og tempoet i retslige procedurer ved at forenkle og strømline procedurerne for meddelelse eller kommunikation af retslige og udenretslige dokumenter på EU-niveau og samtidig bidrage til at begrænse forsinkelser og omkostninger for enkeltpersoner og virksomheder. Desuden kan større retssikkerhed sammen med enklere, strømlinede og digitaliserede procedurer anspore enkeltpersoner og virksomheder til at engagere sig i grænseoverskridende transaktioner og dermed styrke handelen i Unionen og det indre markeds funktion.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 1 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Denne forordning finder ikke anvendelse på forkyndelse af et dokument for en parts godkendte repræsentant i den medlemsstat, hvor retssagen føres, uanset partens bopæl.

  udgår

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 2 – stk. 4 – litra c

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  på hvilke måder instanserne kan modtage dokumenter i de sager, der er opregnet i artikel 3a, stk. 6 ;

  c)  på hvilke måder instanserne kan modtage dokumenter i de sager, der er opregnet i artikel 3a, stk. 4

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 3a – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Dokumenter, anmodninger, bekræftelser, modtagelsesbeviser, attester og enhver kommunikation, der finder sted ved hjælp af standardformularerne i bilag I mellem de fremsendende og modtagende instanser, mellem disse instanser og de centrale enheder, eller mellem de centrale enheder i de forskellige medlemsstater, sendes via et decentraliseret IT-system bestående af nationale IT-systemer, der er indbyrdes forbundet ved hjælp af en kommunikationsinfrastruktur, der gør det muligt at foretage en sikker og pålidelig grænseoverskridende udveksling af oplysninger mellem de nationale IT-systemer.

  1.  Fremsendelsen af dokumenter, anmodninger, herunder de anmodninger, der er udfærdiget ved anvendelse af formularen i bilag I, bekræftelser, modtagelsesbeviser, attester og enhver anden kommunikation mellem de fremsendende og modtagende instanser, mellem disse instanser og de centrale enheder, eller mellem de centrale enheder i de forskellige medlemsstater, foretages via et decentraliseret IT-system bestående af nationale IT-systemer, der er indbyrdes forbundet ved hjælp af en kommunikationsinfrastruktur, der gør det muligt at foretage en sikker og pålidelig grænseoverskridende udveksling i realtid af oplysninger mellem de nationale IT-systemer. Et sådant decentraliseret IT-system baseres på e-CODEX og støttes ved hjælp af EU-finansiering.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 3a – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Den generelle lovramme for brug af tillidstjenester i Rådets forordning (EU) nr. 910/2014* gælder for dokumenter, anmodninger, bekræftelser, modtagelsesbeviser, attester og enhver kommunikation, der fremsendes via det i stk. 1 nævnte decentraliserede IT-system.

  2.  Den generelle lovramme for brug af kvalificerede tillidstjenester i Rådets forordning (EU) nr. 910/2014* gælder for dokumenter, anmodninger, bekræftelser, modtagelsesbeviser, attester og enhver kommunikation, der fremsendes via det i stk. 1 nævnte decentraliserede IT-system.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 3 a – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Såfremt de i stk. 1 omhandlede dokumenter, anmodninger, bekræftelser, modtagelsesbeviser, attester og anden kommunikation kræver eller er forsynet med et segl eller en håndskrevet underskrift kan "kvalificerede elektronisk segl" og "kvalificerede elektroniske signaturer" som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 anvendes i stedet.

  3.  Såfremt de i stk. 1 omhandlede dokumenter, anmodninger, bekræftelser, modtagelsesbeviser, attester og anden kommunikation kræver et segl eller en håndskrevet underskrift kan de behørige "kvalificerede elektroniske segl" og "kvalificerede elektroniske signaturer" som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 anvendes i stedet, forudsat at det til fulde sikres, at den person, som ovennævnte dokumenter skal forkyndes for, har fået kendskab til disse dokumenter i rimelig tid og på lovlig vis.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 3 a – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Hvis fremsendelse i overensstemmelse med stk. 1 ikke er mulig på grund af en uforudset og ekstraordinær forstyrrelse af det decentraliseret IT-system, foretages fremsendelsen på den hurtigst mulige alternative måde."

  4.  Hvis fremsendelse i overensstemmelse med stk. 1 ikke er mulig på grund af uforudsete omstændigheder eller en ekstraordinær forstyrrelse af det decentraliserede IT-system, foretages fremsendelsen på den hurtigst mulige alternative måde, som garanterer samme høje niveau af effektivitet, pålidelighed, sikkerhed samt beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger."

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 3 a – stk. 4 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a.  Alle involverede personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, overholdes og respekteres fuldt ud.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 3a – stk. 4 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 for at supplere denne forordning gennem fastlæggelse af de nærmere bestemmelser for driften af det decentraliserede IT-system. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af denne beføjelse, at systemet garanterer en effektiv, pålidelig og smidig udveksling af de relevante oplysninger samt et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med fremsendelse og beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 3 c – stk. 1 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Når adressen på den person, for hvem det retslige eller udenretslige dokument skal forkyndes i en anden medlemsstat, er ukendt, skal medlemsstaterne yde bistand på en af følgende måder:

  1.  Når adressen på den person, for hvem det retslige eller udenretslige dokument skal forkyndes i en anden medlemsstat, er ukendt, skal medlemsstaterne yde bistand hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage på en af følgende måder:

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 3 c – stk. 1 – litra c

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  udførlig praktisk vejledning om de foreliggende metoder til identifikation af adresser på personer inden for rammerne af det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område med henblik på at stille oplysningerne til rådighed for offentligheden.

  c)  udførlig praktisk vejledning, som er tilgængelig online, om de foreliggende metoder til identifikation af adresser på personer inden for rammerne af det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område med henblik på at stille oplysningerne til rådighed for offentligheden.

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 3 c – stk. 2 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  den form for bistand, som medlemsstaten yder på sit område efter stk. 1.

  a)  de bistandsmetoder, som medlemsstaten stiller til rådighed på sit område efter stk. 1.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 4 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  De dokumenter, der fremsendes via det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system, må ikke nægtes retsvirkning og anerkendelse som bevis under retssager, alene af den grund at de er i elektronisk form. Hvis papirdokumenterne konverteres til et elektronisk format med henblik på fremsendelse via det decentraliserede IT-system, har de elektroniske kopier eller udskrifter samme retsvirkning som de originale dokumenter."

  3.  Denne forordning berører ikke krav i henhold til national lovgivning, der vedrører nøjagtigheden, ægtheden og den behørige juridiske form af dokumenter. De dokumenter, der fremsendes via det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system, må ikke nægtes retsvirkning og anerkendelse som bevis under retssager, alene af den grund at de er i elektronisk form. Hvis et papirdokument konverteres til et elektronisk format med henblik på fremsendelse via det decentraliserede IT-system, har den elektroniske kopi eller udskriftet samme retsvirkning som det originale dokument, medmindre den anmodede medlemsstats nationale lovgivning kræver, at sådanne dokumenter forkyndes i en original papirudgave. I så fald udsteder den modtagende instans en papirudgave af det dokument, der er modtaget i elektronisk form. Hvis de originale dokumenter var forsynet med et segl eller en håndskreven underskrift, skal det dokument, der udstedes, være forsynet med et segl eller en håndskreven underskrift. Det dokument, der udstedes af den modtagende instans, har samme virkning som det oprindelige dokument."

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 6 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Ved modtagelsen af et dokument sendes en automatisk kvittering for modtagelsen til den fremsendende instans via det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system.

  1.  Ved modtagelsen af et dokument sendes en automatisk kvittering for modtagelsen straks til den fremsendende instans via det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system.

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 6 – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Kan anmodningen om forkyndelse ikke imødekommes på grundlag af de fremsendte oplysninger eller dokumenter, tager den modtagende instans kontakt til den fremsendende instans for at indhente de manglende oplysninger eller dokumenter.

  2.  Kan anmodningen om forkyndelse ikke imødekommes på grundlag af de fremsendte oplysninger eller dokumenter, tager den modtagende instans straks og under alle omstændigheder inden for fire arbejdsdage kontakt til den fremsendende instans for at indhente de manglende oplysninger eller dokumenter.

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 6 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Hvis anmodningen om forkyndelse klart falder uden for denne forordnings anvendelsesområde, eller hvis forkyndelse er umulig, fordi de formelle krav ikke er opfyldt, returneres anmodningen og de fremsendte dokumenter til den fremsendende instans straks efter modtagelsen sammen med meddelelsen om returnering under anvendelse af formularen i bilag I.

  3.  Hvis anmodningen om forkyndelse klart falder uden for denne forordnings anvendelsesområde, eller hvis forkyndelse er umulig, fordi de formelle krav ikke er opfyldt, returneres anmodningen og de fremsendte dokumenter til den fremsendende instans efter modtagelsen straks og under alle omstændigheder inden for fire arbejdsdage sammen med meddelelsen om returnering under anvendelse af formularen i bilag I.

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 6 – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  En modtagende instans, der modtager et dokument, som den ikke har stedlig kompetence til at forkynde, skal sende dokumentet og anmodningen videre via det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system til den kompetente modtagende instans i samme medlemsstat, hvis de i artikel 4, stk. 2, nævnte betingelser er opfyldt, og underrette den fremsendende instans herom under anvendelse af formularen i bilag I. Når den stedligt kompetente modtagende instans i den samme medlemsstat har modtaget dokumentet og anmodningen, sendes der en automatisk kvittering for modtagelsen til den fremsendende instans via det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system."

  4.  En modtagende instans, der modtager et dokument, som den ikke har stedlig kompetence til at forkynde, skal sende dokumentet og anmodningen videre straks og under alle omstændigheder inden for fire arbejdsdage via det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system til den kompetente modtagende instans i samme medlemsstat, hvis de i artikel 4, stk. 2, nævnte betingelser er opfyldt, og samtidig underrette den fremsendende instans herom under anvendelse af formularen i bilag I. Når den stedligt kompetente modtagende instans i den samme medlemsstat har modtaget dokumentet og anmodningen, sendes der omgående en automatisk kvittering for modtagelsen til den fremsendende instans via det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system."

  Ændringsforslag    30

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a.  Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på de i artikel 3a, stk. 4, omhandlede situationer. I sådanne tilfælde finder fristerne i stk. 1-4 dog ikke anvendelse, men de relevante operationer gennemføres så hurtigt som muligt.

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 7 a – overskrift

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Forpligtelsen til at udpege en repræsentant med henblik på forkyndelse i domsstaten

  Udpegelse af en repræsentant med henblik på forkyndelse i domsstaten

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 7a – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Såfremt en stævning er blevet forkyndt for sagsøgte, kan de parter, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, i kraft af lovgivningen i domsstaten pålægges en forpligtelse til at udpege en repræsentant i domsstaten, for hvem dokumenter til dem kan forkyndes.

  1.  Såfremt en stævning allerede er blevet forkyndt for sagsøgte, og sagsøgte ikke har nægtet at modtage en sådan stævning, jf. artikel 8, har de parter, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, i kraft af lovgivningen i domsstaten mulighed for at udpege en repræsentant i domsstaten, for hvem dokumenter til dem kan forkyndes. Hvis den berørte part er blevet behørigt underrettet om konsekvenserne af at vælge at benytte sig af denne mulighed og udtrykkeligt har valgt den, finder forkyndelsen af dokumenterne under hele sagsforløbet sted for partens bemyndigede repræsentant i domsstaten i overensstemmelse med denne medlemsstats lovgivning og praksis.

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 7 a – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hvis en part ikke overholder forpligtelsen til at udpege en repræsentant i henhold til stk. 1, og har vedkommende ikke givet udtryk for sit samtykke til at anvende en elektronisk brugerkonto i overensstemmelse med artikel 15a, litra b), tillades enhver form for forkyndelse i henhold til domsstatens lovgivning under retssagen, forudsat at den berørte part er blevet behørigt informeret om denne konsekvens."

  2.  Hvis en part ikke overholder forpligtelsen til at udpege en repræsentant i henhold til stk. 1, og har vedkommende ikke givet udtryk for sit samtykke til at anvende en elektronisk adresse i overensstemmelse med artikel 15a, litra b), tillades enhver form for forkyndelse i henhold til domsstatens lovgivning under retssagen, forudsat at den berørte part er blevet behørigt informeret om denne konsekvens på det tidspunkt, hvor stævningen blev forkyndt."

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 8 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Den modtagende instans underretter ved brug af formularen i bilag II adressaten om, at han eller hun kan nægte at modtage det dokument, der skal forkyndes, hvis det ikke er affattet på et af følgende sprog eller ledsaget af en oversættelse til et af disse sprog:

  a)  et sprog, som adressaten forstår,

  eller

  b)  modtagerstatens officielle sprog eller, hvis der er flere officielle sprog i den pågældende medlemsstat, det officielle sprog eller et af de officielle sprog på det sted, hvor forkyndelsen skal foretages.

  1.  Den modtagende instans underretter ved brug af formularen i bilag II adressaten om, at han eller hun kan nægte at modtage det dokument, der skal forkyndes, hvis det ikke er affattet på et af følgende sprog eller ledsaget af en officiel oversættelse til et sprog, som adressaten forstår.

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 8 – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Adressaten kan nægte at modtage dokumentet ved forkyndelsen eller tilbagesende standardformularen i bilag II til den modtagende instans senest to uger efter.

  2.  Adressaten kan på et rimeligt grundlag nægte at modtage dokumentet ved forkyndelsen eller tilbagesende standardformularen i bilag II til den modtagende instans senest to uger efter.

  Ændringsforslag    36

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 8 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Har den modtagende instans fået oplyst, at adressaten nægter at modtage dokumentet, jf. stk. 1 og 2, underretter den straks den fremsendende instans herom ved hjælp af den i artikel 10 omhandlede attest og returnerer anmodningen.

  3.  Har den modtagende instans fået oplyst, at adressaten nægter at modtage dokumentet, jf. stk. 1 og 2, underretter den straks den fremsendende instans herom ved hjælp af den i artikel 10 omhandlede attest og returnerer anmodningen og det dokument, der ønskes oversat.

  Ændringsforslag    37

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 8 – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Hvis adressaten har nægtet at modtage dokumentet, jf. bestemmelserne i stk. 1 og 2, bør den ret eller den myndighed, der behandler den sag, hvori forkyndelsen har fundet sted, prøve om nægtelsen var begrundet.

  4.  Hvis adressaten har nægtet at modtage dokumentet, jf. bestemmelserne i stk. 1 og 2, bør den ret eller den myndighed, der behandler den sag, hvori forkyndelsen har fundet sted, snarest muligt prøve om nægtelsen var begrundet.

  Ændringsforslag    38

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 8 – stk. 5

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Forkyndelsen af dokumentet kan afhjælpes ved, at dokumentet forkyndes for adressaten i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning ledsaget af en oversættelse til et af de i stk. 1 omhandlede sprog. I så fald er datoen for dokumentets forkyndelse den dato, på hvilken dokumentet ledsaget af oversættelsen forkyndes i overensstemmelse med modtagerstatens lovgivning. Hvis et dokument i henhold til en medlemsstats lovgivning skal forkyndes inden for en bestemt frist, er den dato, der gælder i forhold til rekvirenten, dog den, på hvilken det oprindelige dokument blev forkyndt, jf. artikel 9, stk. 2.

  5.  Forkyndelsen af dokumentet kan afhjælpes ved, at dokumentet forkyndes for adressaten i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning ledsaget af en officiel oversættelse til et af de i stk. 1 omhandlede sprog. I så fald er datoen for dokumentets forkyndelse den dato, på hvilken dokumentet ledsaget af en officiel oversættelse forkyndes i overensstemmelse med modtagerstatens lovgivning. Hvis et dokument i henhold til en medlemsstats lovgivning skal forkyndes inden for en bestemt frist, er den dato, der gælder i forhold til rekvirenten, dog den, på hvilken det oprindelige dokument blev forkyndt, jf. artikel 9, stk. 2.

  Ændringsforslag    39

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 8 – stk. 7

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7.  Ved anvendelsen af stk. 1 underretter de diplomatiske eller konsulære repræsentanter, hvis forkyndelsen foretages efter artikel 13, eller myndigheden eller personen, hvis forkyndelsen foretages efter artikel 14 eller 15a, adressaten om, at pågældende kan nægte at modtage dokumentet, og at ethvert dokument, der nægtes modtaget, skal sendes til de pågældende repræsentanter eller til den pågældende myndighed eller person."

  7.  Ved anvendelsen af stk. 1 underretter de diplomatiske eller konsulære repræsentanter, hvis forkyndelsen foretages efter artikel 13, eller myndigheden eller personen, hvis forkyndelsen foretages efter artikel 14 eller 15a, adressaten om, at pågældende kan nægte at modtage dokumentet, og at ethvert dokument, der nægtes modtaget, straks skal sendes til de pågældende repræsentanter eller til den pågældende myndighed eller person."

  Ændringsforslag    40

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 14 – overskrift

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 14

  Postforkyndelse

  Artikel 14

  Post- eller kurérforkyndelse

  Ændringsforslag    41

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 14 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Retslige dokumenter kan forkyndes direkte med posten for personer med bopæl i en anden medlemsstat ved anbefalet brev med modtagelsesbevis.

  1.  Retslige dokumenter kan forkyndes direkte pr. post eller kurér for personer med bopæl i en anden medlemsstat ved anbefalet brev eller pakke med modtagelsesbevis.

  Ændringsforslag    42

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 14 – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Postforkyndelse efter denne bestemmelse foretages ved hjælp af det særlige modtagelsesbevis i bilag IV.

  2.  Post- eller kurérforkyndelse efter denne bestemmelse foretages ved hjælp af det særlige modtagelsesbevis i bilag IV.

  Ændringsforslag    43

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 14 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Uanset lovgivningen i afsendermedlemsstaten anses postforkyndelsen ligeledes for gyldig, hvis dokumentet er leveret på adressatens bopæl til voksne personer, der bor i samme husholdning som adressaten eller er ansat af adressaten på stedet, og som er i stand til og villige til at modtage dokumentet.

  3.  Uanset lovgivningen i afsendermedlemsstaten anses post- eller kurérforkyndelsen ligeledes for gyldig, hvis dokumentet er leveret på adressatens bopæl til voksne personer, der bor i samme husholdning som adressaten eller er ansat af adressaten på stedet, og som er i stand til og villige til at modtage dokumentet.

  Ændringsforslag    44

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 15 – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hver medlemsstat skal give Kommissionen oplysninger om typen af erhverv eller kompetente personer, som på deres område har tilladelse til at foretage forkyndelser i medfør af denne artikel."

  2.  Hver medlemsstat skal give Kommissionen oplysninger om typen af erhverv eller kompetente personer, som på deres område har tilladelse til at foretage forkyndelser i medfør af denne artikel. Disse oplysninger skal være tilgængelige online."

  Ændringsforslag    45

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 15 a – stk. 1 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Retslige dokumenter kan forkyndes direkte for personer med bopæl i en anden medlemsstat ved elektronisk overførsel til brugerkonti, som adressaten har adgang til, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  Retslige dokumenter kan forkyndes direkte for personer med bopæl i en anden medlemsstat ved elektronisk overførsel til elektroniske adresser, som adressaten har adgang til, såfremt begge følgende betingelser er opfyldt:

  Ændringsforslag    46

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 15 a – stk. 1 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  dokumenterne sendes og modtages via kvalificerede elektroniske registrerede leveringstjenester som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014.

  a)  dokumenterne sendes og modtages via kvalificerede elektroniske registrerede leveringstjenester som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014, og

  Ændringsforslag    47

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 15 a – stk. 1 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  adressaten har efter påbegyndelsen af retssagen givet udtrykkeligt samtykke til, at den ret eller myndighed, der behandler sagen, må anvende denne særlige brugerkonto med henblik på forkyndelse af dokumenter i forbindelse med retssager."

  b)  adressaten har efter påbegyndelsen af retssagen givet udtrykkeligt samtykke til, at den ret eller myndighed, der behandler sagen, må anvende denne særlige elektroniske adresse med henblik på forkyndelse af dokumenter i forbindelse med retssager."

  Ændringsforslag    48

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 15a – stk. 1 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 for at supplere denne forordning gennem fastlæggelse af de nærmere bestemmelser for, hvordan de kvalificerede elektroniske registrerede leveringstjenester, som skal anvendes til forkyndelse af retslige dokumenter ved elektronisk overførsel, skal fungere. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af denne beføjelse, at sådanne forkyndelser garanterer en effektiv, pålidelig og smidig fremsendelse af de relevante dokumenter samt et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med fremsendelsen, lige adgang for personer med handicap og beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF.

  Ændringsforslag    49

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 18 – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [denne forordnings ikrafttræden].

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3a, 15a og 17, tillægges Kommissionen for periode på fem år fra den [denne forordnings ikrafttræden].

  Ændringsforslag    50

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 18 – stk. 6

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

  6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3a, artikel 15a eller artikel 17a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

  Ændringsforslag    51

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 18 a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  12)  Som artikel 18a og 18b indsættes:

  udgår

  "Artikel 18 a

   

  Etablering af det decentraliserede IT-system

   

  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 18b, stk. 2.

   

  Ændringsforslag    52

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 18b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  "Artikel 18b

  udgår

  Udvalgsprocedure

   

  1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

   

  2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse."

   

  Ændringsforslag    53

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 19 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Når en stævning har skullet sendes til en anden medlemsstat med henblik på forkyndelse efter denne forordning, og sagsøgte ikke er mødt, må der ikke træffes afgørelse i sagen, før det er fastslået, at forkyndelsen eller afleveringen har fundet sted i så god tid, at sagsøgte har kunnet varetage sine interesser under sagen, og at:

  1.  Når en stævning har skullet sendes til en anden medlemsstat med henblik på forkyndelse efter denne forordning, og sagsøgte ikke er mødt, må der ikke træffes afgørelse i sagen, før det er fastslået, at forkyndelsen eller afleveringen har fundet sted rettidigt og på lovlig vis, således at sagsøgte har kunnet varetage sine interesser under sagen, og at:

  Ændringsforslag    54

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 19 – stk. 1 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  et tidsrum, som retten anser for tilstrækkeligt i den konkrete sag, dog mindst seks måneder, er forløbet siden datoen for dokumentets fremsendelse

  udgår

  Ændringsforslag    55

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 19 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt, skal der gøres en rimelig indsats for at underrette sagsøgte om, at der er anlagt en retssag mod pågældende, ved hjælp af alle tilgængelige kommunikationskanaler, herunder moderne kommunikationsteknologi, hvis retten har kendskab til en adresse eller en konto, der kan anvendes hertil.

  3.  Såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt, skal der gøres en rimelig indsats for at underrette sagsøgte om, at der er anlagt en retssag mod pågældende, ved hjælp af alle tilgængelige kommunikationskanaler, herunder moderne fjernkommunikationsteknologi, hvis retten har kendskab til en fysisk adresse eller en elektronisk adresse, der kan anvendes hertil.

  Ændringsforslag    56

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 19 – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Uanset stk. 1 og 2 kan retten i hastende tilfælde træffe bestemmelse om en hvilken som helst foreløbig eller sikrende foranstaltning.

  4.  Uanset stk. 1 og 2 kan retten i begrundede hastetilfælde træffe bestemmelse om en hvilken som helst foreløbig eller sikrende foranstaltning.

   

  (Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

  Begrundelse

  Ændringsforslag    57

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 19 – stk. 5 –litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  sagsøgte har uden egen skyld ikke fået kendskab til dokumentet i så god tid, at han kunne varetage sine interesser under sagen, eller uden egen skyld ikke har fået kendskab til dommen i så god tid, at han kunne appellere den

  a)  sagsøgte har uden egen skyld ikke fået kendskab til dokumentet rettidigt og/eller på lovlig vis, således at han kunne varetage sine interesser under sagen, eller har uden egen skyld ikke fået kendskab til dommen rettidigt og/eller på lovlig vis, således at han kunne appellere den

  Ændringsforslag    58

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 22 – stk. -1 (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  13a)  I artikel 22 indsættes følgende før stk. 1:

   

  -1. Enhver behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning foretages i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF.

  Ændringsforslag    59

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 b (nyt)

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 22 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  13b)  Artikel 22, stk. 1, affattes således:

  1.  Oplysninger, herunder navnlig personoplysninger, der fremsendes efter denne forordning, må af de modtagende instanser kun anvendes til det formål, der lå til grund for fremsendelsen.

  1. Oplysninger, herunder navnlig personoplysninger, der fremsendes efter denne forordning, må af fremsendende instanser, modtagende instanser og centrale organer kun anvendes til de specifikke formål, der er fastsat i denne forordning. Personoplysninger, som ikke er relevante for denne forordning, skal omgående slettes.

  Ændringsforslag    60

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 c (nyt)

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 22 – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  13c)  Artikel 22, stk. 2, affattes således:

  2.  De modtagende instanser sikrer, at sådanne oplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse med modtagerstatens lovgivning.

  2. Fremsendende instanser, modtagende instanser og centrale organer sikrer, at sådanne oplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse med EU-lovgivningen og national lovgivning.

  Ændringsforslag    61

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 d (nyt)

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 22 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  13d)  Artikel 22, stk. 3, affattes således:

  3.  Stk. 1 og 2 berører ikke den nationale lovgivning, i henhold til hvilken de berørte personer har ret til at blive holdt orienteret om den anvendelse, der gøres af oplysninger, som fremsendes efter denne forordning.

  3. Stk. -1, 1 og 2 berører ikke EU-lovgivningen og national lovgivning, i henhold til hvilken de berørte personer har ret til at blive holdt orienteret om den anvendelse, der gøres af oplysninger, som fremsendes efter denne forordning.

  Ændringsforslag    62

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 e (nyt)

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 22 – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  13e)  Artikel 22, stk. 4, affattes således:

  4.  Denne forordning berører ikke anvendelsen af direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF.

  4. Enhver behandling af oplysninger, der foretages af EU-institutioner og -organer inden for rammerne af denne forordning, foretages i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2018/1725.

  Ændringsforslag    63

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 23a – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Senest [to år efter forordningens anvendelsesdato] fastlægger Kommissionen et detaljeret program for overvågning af forordningens output, resultater og virkninger.

  1.  Senest [et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] fastlægger Kommissionen et detaljeret program for overvågning af forordningens output, resultater og virkninger.

  Ændringsforslag    64

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

  Forordning (EF) nr. 1393/2007

  Artikel 24 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Tidligst [fire år efter forordningens anvendelsesdato] evaluerer Kommissionen den og fremlægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

  1.  Senest [fire år efter forordningens anvendelsesdato] evaluerer Kommissionen denne forordning og fremlægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, eventuelt ledsaget af et lovgivningsforslag.

  BEGRUNDELSE

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2007/1393 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) har været en vellykket del af programmet for civilretligt samarbejde i EU. Kommissionen foretog i 2017 en målrettet reguleringsevaluering (REFIT) i overensstemmelse med retningslinjerne for bedre regulering for at vurdere, hvordan forordningens regler fungerer set i forhold til fem væsentlige obligatoriske kriterier, nemlig effektivitet, virkningsgrad, relevans, sammenhæng og EU-merværdi. I denne rapport blev der rejst en række spørgsmål, primært med hensyn til muligheden for at modernisere reglerne i lyset af fremskridt inden for kommunikationsteknologi. Kommissionen forelagde derfor sit forslag om ændring af forordningen den 31. maj 2018.

  Kommissionens forslag sigter mod at præcisere visse elementer i forordning (EF) nr. 2007/1393, forbedre effektiviteten og hurtigheden af de retlige procedurer med grænseoverskridende virkninger i civil- og handelsretlige sager, navnlig gennem elektronisk udveksling af dokumenter, og at sikre korrekt retspleje i sådanne tilfælde, herunder ved at styrke visse garantier for sagsøgte.

  De vigtigste elementer i Kommissionens forslag er:

  •  Anvendelsesområde. Det præciseres, at forordningen finder anvendelse i alle situationer, hvor adressaten for et retsligt dokument har bopæl i en anden medlemsstat.

  •  Digital udveksling af dokumenter. Det foreslås, at enhver kommunikation og udveksling af dokumenter mellem fremsendende instanser, modtagende instanser og centrale organer, sker elektronisk via et decentraliseret IT-system bestående af nationale IT-systemer, der er indbyrdes forbundet ved hjælp af en kommunikationsinfrastruktur. Et sådant decentraliseret IT-system bør oprettes ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Alternative midler bør anvendes ved uforudsete og ekstraordinære forstyrrelser af det decentraliserede IT-system.

  •  Ukendt adresse på den person, for hvem dokumentet skal forkyndes. Medlemsstaterne vil skulle yde bistand til at lokalisere, hvor en modtager opholder sig, på grundlag af mindst én af tre alternative muligheder.

  •  Forpligtelse til at udpege en repræsentant i domsstaten med henblik på forkyndelse af dokumenter. Forslaget accepterer den eksisterende lovgivning og praksis i flere medlemsstater, hvorefter udenlandske parter i en retssag kan være forpligtet til at udpege en repræsentant i domsstaten, for hvem retslige dokumenter kan forkyndes, efter at stævningen er blevet forkyndt for disse parter.

  •  Ret til at afvise et dokument. I forslaget præciseres proceduren. hvorved adressatens ret til at nægte at modtage et dokument, hvis det ikke er affattet på eller oversat til et passende sprog, som hun eller han forstår. Fristen for at afvise et dokument fastsættes til to uger.

  •  Alternative direkte metoder til forkyndelse af dokumenter. Elektronisk forkyndelse af dokumenter indføres som en alternativ form for forkyndelse i henhold til forordningen. Alternative forkyndelsesformer omfatter bl.a. postforkyndelse og direkte forkyndelse ved stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer i modtagerstaten. Med hensyn til postforkyndelse indføres der en særlig returseddel, og begrebet "stedfortrædende modtagere" præciseres. Med hensyn til direkte forkyndelse vil de fremsendende instanser og de retter, som sagen er indbragt for, få tilladelse til at anvende denne metode, som vil kunne anvendes på alle medlemsstaters område.

  •  Sagsøgte, der ikke giver møde. Den ret, hvorved retssagen er anlagt, forpligtes til at sende varsler om, at der er anlagt en sag, eller om at der er afsagt en udeblivelsesdom, til den sagsøgte in absentia, gennem alle tilgængelige kommunikationskanaler. Det tidsrum, inden for hvilket der er adgang til ekstraordinær appel, harmoniseres og fastsættes til to år fra afsigelsen af udeblivelsesdommen.

  Ordførerens tilgang og de vigtigste af de foreslåede ændringer

  Ordføreren støtter formålet med forslaget om at forbedre effektiviteten og hurtigheden af udveksling og forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter på tværs af grænserne. Elektroniske procedurer bør spille en vigtig rolle i denne forbindelse. Samtidig er det nødvendigt at sikre beskyttelsen af parternes rettigheder, og at enhver ny procedure sikrer en smidig og pålidelig udveksling af dokumenter samt høje sikkerhedsstandarder, tilgængelighed og beskyttelse af privatlivets fred og af personoplysninger.

  De præciseringer af forordning (EF) nr. 2007/1393, som Kommissionen har foreslået, er generelt velkomne, da de vil begrænse retsusikkerhed og fragmentering i forbindelse med anvendelsen af forordningens bestemmelser.

  Ordføreren støtter forslaget om at indføre elektronisk udveksling af dokumenter mellem fremsendende instanser, modtagende instanser og centrale organer via et decentraliseret IT-system bestående af nationale IT-systemer, der er indbyrdes forbundet ved hjælp af en sikker og pålidelig kommunikationsinfrastruktur. Et sådant system bør være baseret på e-CODEX, og dets måde at fungere på bør defineres ved hjælp af delegerede retsakter. Det decentraliserede IT-system bør sikre en høj grad af sikkerhed og beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF.

  Ordføreren støtter også indførelsen af den elektroniske forkyndelse som en alternativ forkyndelsesform. Med henblik på at sikre sagsøgtes rettigheder er det imidlertid nødvendigt at sikre, at adressaten udtrykkeligt accepterer denne forkyndelsesform, og at de tekniske midler, der anvendes til udvekslingen af dokumenter, er effektive og garanterer bl.a. høj sikkerhed, tilgængelighed, privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger.

  Ordføreren mener, at parter, der har bopæl i en anden medlemsstat, bør have mulighed for at udpege en repræsentant i domsstaten, for hvem dokumenter til dem kan forkyndes. Dette bør dog ikke være en forpligtelse for parterne på grund af de ekstra omkostninger, det ville pålægge dem, og fordi der findes pålidelige og smidige alternative forkyndelsesformer. Foranstaltningerne i denne forordning bør under alle omstændigheder ikke berøre krav i henhold til EU-retten eller national ret, der pålægger parter, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, en forpligtelse til at udpege en repræsentant i domsstaten, til andre formål end forkyndelse af dokumenter i henhold til denne forordning.

  For at lette domstolsadgangen fastsætter forordning (EF) nr. 2007/1393 begrænsninger for de betalinger, som medlemsstaterne kan pålægge ansøgere for benyttelse af en stævningsmand eller en person, der er kompetent til at forkynde dokumenter, eller for at benytte en bestemt forkyndelsesform. Omkostningerne varierer imidlertid betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat og kan i visse tilfælde beløbe sig til over 100 EUR for direkte forkyndelse. Ordføreren mener, at omkostningerne ikke bør være for store og for belastende for ansøgerne, da dette kan begrænse brugen af disse alternative forkyndelsesmetoder og have en negativ indvirkning på adgangen til domstolene. Af disse årsager er det nødvendigt at indføre et loft for de betalinger, som medlemsstaterne kan pålægge ansøgere for benyttelse af en stævningsmand eller en person, der er kompetent til at forkynde dokumenter, eller for at benytte en bestemt forkyndelsesform.

  Det er hensigtsmæssigt at ajourføre bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2007/1393 om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger under hensyntagen til den seneste udvikling inden for EU-retten på dette område, navnlig godkendelsen af forordning (EU) 2016/679.

  Ordføreren foreslår at indsætte visse særlige frister i artikel 6 for at sikre, at fremsendelsen af dokumenter og kommunikation mellem fremsendende instanser, modtagende instanser og centrale organer er smidig og effektiv. Disse frister afhænger af den elektroniske fremsendelse af dokumenter og kommunikation, og det bør derfor fastsættes, at de ikke finder anvendelse, hvis fremsendelsen foregår på andre måder som følge af en uforudset og ekstraordinær forstyrrelse af det decentraliserede IT-system.

  Præciseringer og mindre ændringer indsættes i artikel 8 vedrørende proceduren for adressatens ret til at nægte at modtage et dokument, hvis det ikke er affattet på eller oversat til et passende sprog, og i artikel 19 for så vidt angår betingelserne for udeblivelsesdomme og de garantier, der gælder for sagsøgte i sådanne sager.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter)

  Referencer

  COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

  Dato for høring af EP

  31.5.2018

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  10.9.2018

   

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Sergio Gaetano Cofferati

  24.9.2018

   

   

   

  Behandling i udvalg

  20.11.2018

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  10.12.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  18

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

  Dato for indgivelse

  8.1.2019

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  18

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  ECR

  Kosma Złotowski

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  GUE/NGL

  Kostas Chrysogonos

  PPE

  Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  Seneste opdatering: 23. januar 2019
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik