Διαδικασία : 2018/0204(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0001/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0001/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0104

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 307kWORD 116k
7.1.2019
PE 628.483v02-00 A8-0001/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»)

(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Sergio Gaetano Cofferati

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»)

(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0379),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0243/2018),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0001/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί περαιτέρω και να επιταχυνθεί η διαβίβαση και η επίδοση ή κοινοποίηση, μεταξύ των κρατών μελών, δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

(1)  Για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ανάπτυξη ενός χώρου αστικής δικαιοσύνης στην Ένωση, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί περαιτέρω και να επιταχυνθεί η διαβίβαση και η επίδοση ή κοινοποίηση, μεταξύ των κρατών μελών, δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ενώ παράλληλα θα κατοχυρώνεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας κατά τη διαβίβαση των πράξεων αυτών, και θα διασφαλίζονται τα δικαιώματα του παραλήπτη και η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Για να εξασφαλιστεί η ταχεία διαβίβαση των πράξεων σε άλλα κράτη μέλη προκειμένου να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν εκεί, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα κατάλληλα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνιών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορισμένοι όροι ως προς την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της πράξης που παραλαμβάνεται. Για τον σκοπό αυτόν, όλες οι επικοινωνίες και οι ανταλλαγές πράξεων μεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων που ορίζονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να γίνονται μέσω ενός αποκεντρωμένου συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) που θα αποτελείται από τα εθνικά συστήματα ΤΠ.

(4)  Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η ταχεία διαβίβαση των πράξεων σε άλλα κράτη μέλη προκειμένου να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν εκεί, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα κατάλληλα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνιών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορισμένοι όροι ως προς την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της πράξης που παραλαμβάνεται και ότι διασφαλίζονται ο σεβασμός των δικονομικών δικαιωμάτων, ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά τη διαβίβαση των πράξεων αυτών και η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τον σκοπό αυτόν, όλες οι επικοινωνίες και οι ανταλλαγές πράξεων μεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων που ορίζονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να γίνονται μέσω ενός αποκεντρωμένου συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) που θα αποτελείται από τα εθνικά συστήματα ΤΠ.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ που θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 θα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα e-CODEX και να τελεί υπό τη διαχείριση του eu-LISA. Ο eu-LISA θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για την εισαγωγή και τη διατήρηση σε λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος, καθώς και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής και στις κεντρικές αρχές σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη λειτουργία του συστήματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του 2019, πρόταση κανονισμού για τη διασυνοριακή επικοινωνία σε δικαστικές διαδικασίες (e-CODEX).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Όταν ένα εισαγωγικό έγγραφο της δίκης έχει ήδη επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον εναγόμενο και ο εναγόμενος δεν έχει αρνηθεί να παραλάβει την εν λόγω πράξη, το δίκαιο του κράτους μέλους του δικάζοντος δικαστηρίου θα πρέπει να παρέχει σε διαδίκους που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος τη δυνατότητα να διορίσουν αντίκλητο με σκοπό την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σε αυτούς στο κράτος μέλος του δικάζοντος δικαστηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος διάδικος έχει ενημερωθεί δεόντως σχετικά με τις συνέπειες της εν λόγω επιλογής και έχει αποδεχθεί ρητά την επιλογή αυτή.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η υπηρεσία παραλαβής θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση και χωρίς περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, να ενημερώνει εγγράφως τον παραλήπτη με το σχετικό τυποποιημένο έντυπο ότι μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει το προς επίδοση ή κοινοποίηση έγγραφο αν αυτό δεν έχει συνταχθεί σε γλώσσα που αυτός κατανοεί ή στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του τόπου επίδοσης ή κοινοποίησης. Ο κανόνας αυτός θα πρέπει να ισχύει και για κάθε επόμενη επίδοση ή κοινοποίηση, αν ο παραλήπτης ασκήσει το δικαίωμά του να αρνηθεί την παραλαβή. Το δικαίωμα άρνησης θα πρέπει επίσης να ισχύει για την επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους, την επίδοση ή κοινοποίηση μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών και την απευθείας επίδοση. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί εναλλακτικά η επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης για την οποία προβλήθηκε άρνηση παραλαβής με την επίδοση ή κοινοποίηση μετάφρασης της πράξης στον παραλήπτη.

(5)  Η υπηρεσία παραλαβής θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση και χωρίς περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφως τον παραλήπτη με το σχετικό τυποποιημένο έντυπο ότι μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει το προς επίδοση ή κοινοποίηση έγγραφο αν αυτό δεν έχει συνταχθεί σε γλώσσα που αυτός κατανοεί. Ο κανόνας αυτός θα πρέπει να ισχύει και για κάθε επόμενη επίδοση ή κοινοποίηση, αν ο παραλήπτης ασκήσει το δικαίωμά του να αρνηθεί την παραλαβή. Το δικαίωμα άρνησης θα πρέπει επίσης να ισχύει για την επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους, την επίδοση ή κοινοποίηση μέσω υπηρεσιών ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς και την απευθείας επίδοση. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί εναλλακτικά η επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης για την οποία προβλήθηκε άρνηση παραλαβής με την επίδοση ή κοινοποίηση επίσημης μετάφρασης της πράξης στον παραλήπτη.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Αν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει την πράξη, το δικαστήριο ή η αρχή που έχει επιληφθεί της δικαστικής διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας χρειάστηκε να γίνει η επίδοση ή κοινοποίηση θα πρέπει να εξακριβώσει αν η εν λόγω άρνηση ήταν δικαιολογημένη. Για τον σκοπό αυτόν, το εν λόγω δικαστήριο ή αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες που υπάρχουν στον φάκελο ή έχει στη διάθεσή του για να προσδιορίσει τις πραγματικές γλωσσικές δεξιότητες του παραλήπτη. Κατά την εκτίμηση των γλωσσικών δεξιοτήτων του παραλήπτη, το δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει υπόψη πραγματικά στοιχεία, όπως έγγραφα που έγραψε ο παραλήπτης στην οικεία γλώσσα, το αν το επάγγελμα του παραλήπτη συνεπάγεται τέτοιες γλωσσικές δεξιότητες ( π.χ. εκπαιδευτικός ή διερμηνέας), το αν ο παραλήπτης είναι πολίτης του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται η δικαστική διαδικασία ή το αν ο παραλήπτης είχε διαμείνει για κάποιο διάστημα στο εν λόγω κράτος μέλος. Η εκτίμηση αυτή δεν πρέπει να πραγματοποιείται αν το έγγραφο συντάχθηκε ή μεταφράστηκε στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του τόπου επίδοσης ή κοινοποίησης.

(6)  Αν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει την πράξη, το δικαστήριο ή η αρχή που έχει επιληφθεί της δικαστικής διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας χρειάστηκε να γίνει η επίδοση ή κοινοποίηση θα πρέπει να εξακριβώσει αν η εν λόγω άρνηση ήταν δικαιολογημένη. Για τον σκοπό αυτόν, το εν λόγω δικαστήριο ή αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες που υπάρχουν στον φάκελο για να προσδιορίσει τις πραγματικές γλωσσικές δεξιότητες του παραλήπτη. Κατά την εκτίμηση των γλωσσικών δεξιοτήτων του παραλήπτη, το δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει υπόψη πραγματικά στοιχεία, όπως έγγραφα που έγραψε ο παραλήπτης στην οικεία γλώσσα, το αν το επάγγελμα του παραλήπτη συνεπάγεται τέτοιες γλωσσικές δεξιότητες, το αν ο παραλήπτης είναι πολίτης του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται η δικαστική διαδικασία ή το αν ο παραλήπτης είχε διαμείνει για παρατεταμένο διάστημα στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η αποδοτικότητα και η ταχύτητα των διασυνοριακών δικαστικών διαδικασιών απαιτεί να υπάρχουν δίαυλοι που να επιτρέπουν την απευθείας και ταχεία επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σε πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, κάθε ενδιαφερόμενος σε δικαστική διαδικασία καθώς επίσης τα δικαστήρια ή οι αρχές που έχουν επιληφθεί δικαστικής διαδικασίας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιδίδουν ή να κοινοποιούν πράξεις απευθείας με ηλεκτρονικά μέσα στον ψηφιακό λογαριασμό χρήστη ενός παραλήπτη που έχει την κατοικία του σε άλλο κράτος μέλος. Οι όροι χρήσης αυτού του είδους απευθείας ηλεκτρονικής επίδοσης ή κοινοποίησης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί των χρηστών χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων μόνο αν υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των συμφερόντων των παραληπτών, είτε μέσω της πρόβλεψης υψηλών τεχνικών προτύπων είτε με τη ρητή συναίνεση του παραλήπτη.

(7)  Η αποδοτικότητα και η ταχύτητα των διασυνοριακών δικαστικών διαδικασιών απαιτεί να υπάρχουν δίαυλοι που να επιτρέπουν την απευθείας, ταχεία και ασφαλή επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σε πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη. Κάθε ενδιαφερόμενος σε δικαστική διαδικασία καθώς επίσης τα δικαστήρια ή οι αρχές που έχουν επιληφθεί δικαστικής διαδικασίας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιδίδουν ή να κοινοποιούν πράξεις απευθείας με ηλεκτρονικά μέσα σε παραλήπτη που έχει την κατοικία του σε άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, αυτού του είδους απευθείας ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο αν υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των συμφερόντων των παραληπτών, συμπεριλαμβανομένων υψηλών τεχνικών προτύπων και της ρητής συναίνεσης του παραλήπτη. Σε περίπτωση που οι πράξεις επιδίδονται, κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να παρέχεται απόδειξη παραλαβής των πράξεων αυτών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Οι ήδη υπάρχοντες δίαυλοι απευθείας διαβίβασης και επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων θα πρέπει να βελτιωθούν, ούτως ώστε να υπάρχουν αξιόπιστες και γενικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις αντί της παραδοσιακής διαβίβασης μέσω των υπηρεσιών παραλαβής. Για τον σκοπό αυτόν, οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών θα πρέπει να χρησιμοποιούν ειδική απόδειξη παραλαβής όταν πραγματοποιούν επιδόσεις ή κοινοποιήσεις μέσω του ταχυδρομείου σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1393/2007. Ομοίως, κάθε ενδιαφερόμενος σε δικαστική διαδικασία καθώς επίσης τα δικαστήρια ή οι αρχές που έχουν επιληφθεί δικαστικής διαδικασίας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιδίδουν ή να κοινοποιούν πράξεις απευθείας στο έδαφος όλων των κρατών μελών μέσω δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων ή άλλων αρμόδιων προσώπων του κράτους μέλους παραλαβής.

(8)  Δεδομένης της ανάγκης να βελτιωθούν οι διατάξεις-πλαίσιο για τη δικαστική συνεργασία στην Ένωση και να επικαιροποιηθούν οι δημόσιες νομικές διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου να αυξηθεί η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα και να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση με τους πολίτες, οι ήδη υπάρχοντες δίαυλοι απευθείας διαβίβασης και επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων θα πρέπει να βελτιωθούν, ούτως ώστε να υπάρχουν ταχείες, αξιόπιστες, ασφαλέστερες και γενικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις αντί της παραδοσιακής διαβίβασης μέσω των υπηρεσιών παραλαβής. Για τον σκοπό αυτόν, οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών θα πρέπει να χρησιμοποιούν ειδική απόδειξη παραλαβής όταν πραγματοποιούν επιδόσεις ή κοινοποιήσεις μέσω του ταχυδρομείου σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1393/2007. Ομοίως, κάθε ενδιαφερόμενος σε δικαστική διαδικασία καθώς επίσης τα δικαστήρια ή οι αρχές που έχουν επιληφθεί δικαστικής διαδικασίας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιδίδουν ή να κοινοποιούν πράξεις απευθείας στο έδαφος όλων των κρατών μελών μέσω δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων ή άλλων αρμόδιων προσώπων του κράτους μέλους παραλαβής.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Σε περίπτωση που ο εναγόμενος δεν εμφανίστηκε και δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης ή παράδοσης, ο δικαστής θα πρέπει, παρά ταύτα, να μπορεί να εκδώσει απόφαση, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών και υπό τον όρο ότι πληρούνται διάφορες προϋποθέσεις για την προστασία των συμφερόντων του εναγομένου. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι καταβλήθηκαν όλες οι εύλογες προσπάθειες ώστε να ενημερωθεί ο εναγόμενος ότι έχει κινηθεί κατά αυτού δικαστική διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό, το δικαστήριο θα πρέπει να αποστέλλει μηνύματα συναγερμικής ειδοποίησης μέσω όλων των διαθέσιμων γνωστών διαύλων επικοινωνίας στους οποίους είναι πιθανόν να έχει πρόσβαση κατά τρόπο αποκλειστικό ο παραλήπτης, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, του αριθμού τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του ιδιωτικού λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης του εν λόγω προσώπου.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων άμυνας των παραληπτών, τα οποία απορρέουν από το δικαίωμα για δίκαιη δίκη, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

(9)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων άμυνας των παραληπτών, τα οποία απορρέουν από το δικαίωμα για δίκαιη δίκη, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ομοίως, με την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ο κανονισμός αποσκοπεί στην προώθηση της απαγόρευσης των διακρίσεων (άρθρο 18 της ΣΛΕΕ), και σέβεται τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων και ότι σέβεται την προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων δυνάμει του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΚ) 2002/58. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για να καταστεί δυνατή η ταχεία προσαρμογή των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και IV του εν λόγω κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(10)  Για να καθοριστούν οι λεπτομερείς ρυθμίσεις λειτουργίας του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ για την επικοινωνία και την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών και των αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη, και προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να εγγυώνται την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ομαλή διαβίβαση των σχετικών δεδομένων, καθώς και υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά τη διαβίβαση, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, όσον αφορά την ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες. Επιπλέον, για να καταστεί δυνατή η ταχεία προσαρμογή των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και IV του εν λόγω κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α.  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας των δικαστικών διαδικασιών μέσω της απλούστευσης και του εξορθολογισμού των διαδικασιών κοινοποίησης ή ανακοίνωσης δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε επίπεδο Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση των καθυστερήσεων και του κόστους για τα άτομα και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, σε συνδυασμό με απλούστερες, εξορθολογισμένες και ψηφιοποιημένες διαδικασίες, μπορεί να ενθαρρύνει τα άτομα και τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διασυνοριακές συναλλαγές, ενισχύοντας έτσι το εμπόριο εντός της Ένωσης και, ως εκ τούτου, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επίδοση ή κοινοποίηση πράξης στον αντίκλητο του διαδίκου στο κράτος μέλος στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του εν λόγω διαδίκου.

διαγράφεται

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τα μέσα παραλαβής πράξεων τα οποία έχουν στη διάθεσή τους για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3α παράγραφος 6·

γ)  τα μέσα παραλαβής πράξεων τα οποία έχουν στη διάθεσή τους για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3α παράγραφος 4·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 1 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πράξεις, οι αιτήσεις, οι επικυρώσεις, τα αποδεικτικά παραλαβής, οι βεβαιώσεις και κάθε επικοινωνία που πραγματοποιείται με βάση τα τυποποιημένα έντυπα του παραρτήματος Ι μεταξύ των υπηρεσιών διαβίβασης και παραλαβής, μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και των κεντρικών αρχών ή μεταξύ των κεντρικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών διαβιβάζονται μέσω αποκεντρωμένου συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) που αποτελείται από εθνικά συστήματα ΤΠ διασυνδεδεμένα με επικοινωνιακή υποδομή που επιτρέπει την ασφαλή και αξιόπιστη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών συστημάτων ΤΠ.

1.  Η διαβίβαση πράξεων, αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων που συντάσσονται με χρήση των τυποποιημένων εντύπων του παραρτήματος Ι, επικυρώσεων, αποδεικτικών παραλαβής, βεβαιώσεων και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών διαβίβασης και παραλαβής, μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και των κεντρικών αρχών ή μεταξύ των κεντρικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών πραγματοποιείται μέσω αποκεντρωμένου συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) που αποτελείται από εθνικά συστήματα ΤΠ διασυνδεδεμένα με επικοινωνιακή υποδομή που επιτρέπει την ασφαλή, αξιόπιστη και σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών συστημάτων ΤΠ. Το αποκεντρωμένο αυτό σύστημα ΤΠ βασίζεται στο e-CODEX και υποστηρίζεται από τη χρηματοδότηση της Ένωσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 2 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στις πράξεις, τις αιτήσεις, τις επικυρώσεις, τα αποδεικτικά παραλαβής, τις βεβαιώσεις και σε κάθε επικοινωνία που διαβιβάζονται μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται το γενικό νομικό πλαίσιο για τη χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης το οποίο θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Συμβουλίου*.

2.  Στις πράξεις, τις αιτήσεις, τις επικυρώσεις, τα αποδεικτικά παραλαβής, τις βεβαιώσεις και σε κάθε επικοινωνία που διαβιβάζονται μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται το γενικό νομικό πλαίσιο για τη χρήση εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης το οποίο θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Συμβουλίου*.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 3 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν οι πράξεις, οι αιτήσεις, οι επικυρώσεις, τα αποδεικτικά παραλαβής, οι βεβαιώσεις και κάθε άλλη επικοινωνία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρειάζονται ή φέρουν σφραγίδα ή χειρόγραφη υπογραφή, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αντ’ αυτής «εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες» και «εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές», όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3.  Αν οι πράξεις, οι αιτήσεις, οι επικυρώσεις, τα αποδεικτικά παραλαβής, οι βεβαιώσεις και κάθε άλλη επικοινωνία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρειάζονται ή φέρουν σφραγίδα ή χειρόγραφη υπογραφή, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αντ’ αυτής οι κατάλληλες «εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες» και «εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές», όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται πλήρως ότι το πρόσωπο στο οποίο επιδίδονται ή κοινοποιούνται τα προαναφερόμενα έγγραφα έλαβε γνώση των εγγράφων εγκαίρως και νομίμως.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 3 α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Αν η διαβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν είναι δυνατή λόγω απρόβλεπτης και έκτακτης διακοπής λειτουργίας του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ, η διαβίβαση πραγματοποιείται με τα ταχύτερα δυνατά εναλλακτικά μέσα.

4.  Αν η διαβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν είναι δυνατή λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων ή έκτακτης διακοπής λειτουργίας του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ, η διαβίβαση πραγματοποιείται με τα ταχύτερα δυνατά εναλλακτικά μέσα, διασφαλίζοντας το ίδιο υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 3 α – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, και ιδίως το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, πρέπει να τηρούνται πλήρως και να γίνονται σεβαστά.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 3 α – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ . Κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το σύστημα εγγυάται την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ομαλή ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών, καθώς και υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά τη διαβίβαση και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΚ) 2002/58.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 3 γ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν δεν είναι γνωστή η διεύθυνση του προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η δικαστική ή εξώδικη πράξη σε άλλο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη παρέχουν βοήθεια με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέσα:

1.  Όταν δεν είναι γνωστή η διεύθυνση του προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η δικαστική ή εξώδικη πράξη σε άλλο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη παρέχουν βοήθεια το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 10 εργασίμων ημερών με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέσα:

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 3 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  λεπτομερείς πρακτικές οδηγίες σχετικά με τους μηχανισμούς που είναι διαθέσιμοι για τον προσδιορισμό των διευθύνσεων των προσώπων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, με σκοπό να καταστούν οι πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό.

γ)  λεπτομερείς πρακτικές οδηγίες που είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμες σχετικά με τους μηχανισμούς που είναι διαθέσιμοι για τον προσδιορισμό των διευθύνσεων των προσώπων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, με σκοπό να καταστούν οι πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 3 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τη μέθοδο βοήθειας που το κράτος μέλος θα παρέχει στο έδαφός του σύμφωνα με την παράγραφο 1·

α)  τις μεθόδους βοήθειας που το κράτος μέλος θα παρέχει στο έδαφός του σύμφωνα με την παράγραφο 1·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πράξεις που διαβιβάζονται μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 3α δεν αποστερούνται νομικής ισχύος και παραδεκτού ως αποδεικτικά στοιχεία σε νομικές διαδικασίες αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Αν πράξεις σε έντυπη μορφή μετατραπούν σε ηλεκτρονική μορφή για τον σκοπό της διαβίβασης μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ, τα ηλεκτρονικά αντίγραφα ή οι εκτυπώσεις τους έχουν την ίδια ισχύ με τα πρωτότυπα έγγραφα.»·

3.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις απαιτήσεις δυνάμει του εθνικού δικαίου σχετικά με την ακρίβεια, τη γνησιότητα και τη δέουσα νομική μορφή των εγγράφων. Οι πράξεις που διαβιβάζονται μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 3α δεν αποστερούνται νομικής ισχύος και παραδεκτού ως αποδεικτικά στοιχεία σε νομικές διαδικασίες αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Αν πράξη σε έντυπη μορφή μετατραπεί σε ηλεκτρονική μορφή για τον σκοπό της διαβίβασης μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ, το ηλεκτρονικό αντίγραφο ή η εκτύπωσή του έχουν την ίδια ισχύ με το πρωτότυπο έγγραφο, εκτός εάν το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους παραλαβής απαιτεί την επίδοση ή την κοινοποίηση της πράξης αυτής σε πρωτότυπη και έντυπη έκδοση. Στην περίπτωση αυτή, η υπηρεσία παραλαβής εκδίδει έντυπη έκδοση του εγγράφου που ελήφθη σε ηλεκτρονική μορφή. Όταν τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν σφραγίδα ή χειρόγραφη υπογραφή, το εκδοθέν έγγραφο φέρει σφραγίδα ή χειρόγραφη υπογραφή. Το έγγραφο που εκδίδεται από την υπηρεσία παραλαβής έχει την ίδια ισχύ με το πρωτότυπο έγγραφο.»·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Αμέσως μόλις παραληφθεί η πράξη, αποστέλλεται στην υπηρεσία διαβίβασης, μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 3α, αυτόματη απόδειξη παράδοσης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αν η αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης δεν μπορεί να εκτελεστεί με βάση τις διαβιβασθείσες πληροφορίες ή πράξεις, η υπηρεσία παραλαβής επικοινωνεί με την υπηρεσία διαβίβασης και ζητά τις ελλείπουσες πληροφορίες ή πράξεις.

2.  Αν η αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης δεν μπορεί να εκτελεστεί με βάση τις διαβιβασθείσες πληροφορίες ή πράξεις, η υπηρεσία παραλαβής επικοινωνεί με την υπηρεσία διαβίβασης το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων εργασίμων ημερών και ζητά τις ελλείπουσες πληροφορίες ή πράξεις.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν είναι προφανές ότι η αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή αν η μη τήρηση των απαιτούμενων τυπικών προϋποθέσεων καθιστά αδύνατη την επίδοση ή την κοινοποίηση, η αίτηση και οι διαβιβασθείσες πράξεις επιστρέφονται στην υπηρεσία διαβίβασης αμέσως μόλις παραληφθούν, μαζί με την έντυπη βεβαίωση επιστροφής, μέσω του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα I.

3.  Αν είναι προφανές ότι η αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή αν η μη τήρηση των απαιτούμενων τυπικών προϋποθέσεων καθιστά αδύνατη την επίδοση ή την κοινοποίηση, η αίτηση και οι διαβιβασθείσες πράξεις επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων εργασίμων ημερών στην υπηρεσία διαβίβασης αμέσως μόλις παραληφθούν, μαζί με την έντυπη βεβαίωση επιστροφής, μέσω του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα I.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Υπηρεσία παραλαβής που παραλαμβάνει πράξη για την επίδοση ή την κοινοποίηση της οποίας είναι κατά τόπον αναρμόδια διαβιβάζει την πράξη και τη σχετική αίτηση, μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 3α, στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία παραλαβής του ίδιου κράτους μέλους, αν η αίτηση πληροί τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 2, και ενημερώνει σχετικά την υπηρεσία διαβίβασης χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι. Αμέσως μόλις παραληφθούν η πράξη και η αίτηση από την κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία παραλαβής του ίδιου κράτους μέλους, αποστέλλεται στην υπηρεσία διαβίβασης, μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 3α, αυτόματη απόδειξη παράδοσης.»·

4.  Υπηρεσία παραλαβής που παραλαμβάνει πράξη για την επίδοση ή την κοινοποίηση της οποίας είναι κατά τόπον αναρμόδια διαβιβάζει την πράξη και τη σχετική αίτηση, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων εργασίμων ημερών, μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 3α, στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία παραλαβής του ίδιου κράτους μέλους, αν η αίτηση πληροί τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 2, και ταυτόχρονα ενημερώνει σχετικά την υπηρεσία διαβίβασης χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι. Αμέσως μόλις παραληφθούν η πράξη και η αίτηση από την κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία παραλαβής του ίδιου κράτους μέλους, αποστέλλεται στην υπηρεσία διαβίβασης, μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 3α, αυτόματη απόδειξη παράδοσης.»·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3α. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν, αλλά οι σχετικές εργασίες πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 7 α – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρέωση ορισμού αντικλήτου για τον σκοπό της επίδοσης ή κοινοποίησης στο κράτος μέλος του δικάζοντος δικαστηρίου

Ορισμός αντικλήτου για τον σκοπό της επίδοσης ή κοινοποίησης στο κράτος μέλος του δικάζοντος δικαστηρίου

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 7 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Αν έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον εναγόμενο εισαγωγικό της δίκης έγγραφο, το δίκαιο του κράτους μέλους του δικάζοντος δικαστηρίου μπορεί να επιβάλει στους διαδίκους που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος την υποχρέωση να ορίσουν αντίκλητο για τον σκοπό της επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων σ’ αυτούς στο κράτος μέλος του δικάζοντος δικαστηρίου.

1.  Αν έχει ήδη επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον εναγόμενο εισαγωγικό της δίκης έγγραφο και ο εναγόμενος δεν έχει αρνηθεί να παραλάβει την εν λόγω πράξη σύμφωνα με το άρθρο 8, το δίκαιο του κράτους μέλους του δικάζοντος δικαστηρίου παρέχει στους διαδίκους που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος τη δυνατότητα να ορίσουν αντίκλητο για τον σκοπό της επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων σ’ αυτούς στο κράτος μέλος του δικάζοντος δικαστηρίου. Εάν ο ενδιαφερόμενος διάδικος έχει ενημερωθεί δεόντως σχετικά με τις συνέπειες της επιλογής αυτής της δυνατότητας και την έχει επιλέξει ρητά, η επίδοση ή κοινοποίηση των πράξεων πραγματοποιείται στον αντίκλητο του διαδίκου στο κράτος μέλος του δικάζοντος δικαστηρίου, σύμφωνα με τους νόμους και τις πρακτικές που ισχύουν για τη διαδικασία στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 7 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αν ένας διάδικος δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση να ορίσει αντίκλητο σύμφωνα με την παράγραφο 1 και δεν έχει εκφράσει τη συναίνεσή του για τη χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού χρήστη για την επίδοση ή την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 15α στοιχείο β), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίδοση ή την κοινοποίηση πράξεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κάθε τρόπος επίδοσης ή κοινοποίησης που επιτρέπεται βάσει του δικαίου του κράτους μέλους του δικάζοντος δικαστηρίου, υπό τον όρο ότι ο οικείος διάδικος έχει ενημερωθεί δεόντως σχετικά με τη συνέπεια αυτή.»·

2.  Αν ένας διάδικος δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση να ορίσει αντίκλητο σύμφωνα με την παράγραφο 1 και δεν έχει εκφράσει τη συναίνεσή του για τη χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την επίδοση ή την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 15α στοιχείο β), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίδοση ή την κοινοποίηση πράξεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κάθε τρόπος επίδοσης ή κοινοποίησης που επιτρέπεται βάσει του δικαίου του κράτους μέλους του δικάζοντος δικαστηρίου, υπό τον όρο ότι ο οικείος διάδικος έχει ενημερωθεί δεόντως σχετικά με τη συνέπεια αυτή κατά τη στιγμή της επίδοσης ή κοινοποίησης του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου.»·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η υπηρεσία παραλαβής ενημερώνει τον παραλήπτη, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ, για το δικαίωμά του να αρνηθεί να παραλάβει την προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξη, αν αυτή δεν έχει συνταχθεί ή δεν συνοδεύεται από μετάφραση σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες:

α)   σε γλώσσα την οποία κατανοεί ο παραλήπτης·

ή

β)  στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους παραλαβής ή, αν αυτό το κράτος μέλος έχει περισσότερες επίσημες γλώσσες, στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του τόπου όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση ή η κοινοποίηση.

1.  Η υπηρεσία παραλαβής ενημερώνει τον παραλήπτη, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ, για το δικαίωμά του να αρνηθεί να παραλάβει την προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξη, αν αυτή δεν έχει συνταχθεί ή δεν συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση σε γλώσσα την οποία κατανοεί ο παραλήπτης·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο παραλήπτης μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει την πράξη κατά τη χρονική στιγμή της επίδοσης ή κοινοποίησης ή εντός δύο εβδομάδων επιστρέφοντας στην υπηρεσία παραλαβής το τυποποιημένο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα II.

2.  Ο παραλήπτης μπορεί, για βάσιμους λόγους, να αρνηθεί να παραλάβει την πράξη κατά τη χρονική στιγμή της επίδοσης ή κοινοποίησης ή εντός δύο εβδομάδων επιστρέφοντας στην υπηρεσία παραλαβής το τυποποιημένο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα II.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν η υπηρεσία παραλαβής πληροφορηθεί ότι ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει την πράξη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ενημερώνει αμέσως την υπηρεσία διαβίβασης με τη βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 10 και επιστρέφει την αίτηση.

3.  Αν η υπηρεσία παραλαβής πληροφορηθεί ότι ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει την πράξη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ενημερώνει αμέσως την υπηρεσία διαβίβασης με τη βεβαίωση που προβλέπεται στο 10 και επιστρέφει την αίτηση και την πράξη των οποίων ζητείται η μετάφραση.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Αν ο παραλήπτης αρνήθηκε να παραλάβει την πράξη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, το δικαστήριο ή η αρχή που επελήφθη της δικαστικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε η επίδοση ή κοινοποίηση επαληθεύει αν η άρνηση είναι βάσιμη.

4.  Αν ο παραλήπτης αρνήθηκε να παραλάβει την πράξη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, το δικαστήριο ή η αρχή που επελήφθη της δικαστικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε η επίδοση ή κοινοποίηση επαληθεύει, με την πρώτη κατάλληλη ευκαιρία, αν η άρνηση είναι βάσιμη.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης μπορεί να θεραπευθεί μέσω της επίδοσης ή κοινοποίησης στον παραλήπτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, της πράξης συνοδευόμενης από μετάφραση σε μια από τις γλώσσες που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης της πράξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία η πράξη, συνοδευόμενη από μετάφραση, επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους παραλαβής. Όταν όμως, σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, μια πράξη πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας, λαμβάνεται υπόψη για τον αιτούντα η ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης του πρωτοτύπου της πράξης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2.

5.  Η επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης μπορεί να θεραπευθεί μέσω της επίδοσης ή κοινοποίησης στον παραλήπτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, της πράξης συνοδευόμενης από επίσημη μετάφραση σε μια από τις γλώσσες που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης της πράξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία η πράξη, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση, επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους παραλαβής. Όταν όμως, σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, μια πράξη πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας, λαμβάνεται υπόψη για τον αιτούντα η ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης του πρωτοτύπου της πράξης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 8 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι διπλωματικοί ή προξενικοί υπάλληλοι, όταν η επίδοση ή η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13, ή η αρχή ή το πρόσωπο, όταν η επίδοση ή η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 ή 15α, ενημερώνουν τον παραλήπτη ότι μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει την πράξη και ότι κάθε πράξη για την οποία υπάρχει άρνηση παραλαβής πρέπει να αποσταλεί στους συγκεκριμένους υπαλλήλους, αρχή ή πρόσωπο, αντιστοίχως.»·

7.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι διπλωματικοί ή προξενικοί υπάλληλοι, όταν η επίδοση ή η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13, ή η αρχή ή το πρόσωπο, όταν η επίδοση ή η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 ή 15α, ενημερώνουν τον παραλήπτη ότι μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει την πράξη και ότι κάθε πράξη για την οποία υπάρχει άρνηση παραλαβής πρέπει να αποσταλεί αμέσως στους συγκεκριμένους υπαλλήλους, αρχή ή πρόσωπο, αντιστοίχως.»·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 14 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14Επίδοση ή κοινοποίηση

ταχυδρομικώς

Άρθρο 14Επίδοση ή κοινοποίηση

μέσω υπηρεσιών ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μπορεί να γίνεται ταχυδρομικώς απευθείας σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής.

1.  Η επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μπορεί να γίνεται μέσω υπηρεσιών ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς απευθείας σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος με συστημένη επιστολή ή δέμα, με απόδειξη παραλαβής.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται με τη χρήση της ειδικής απόδειξης παραλαβής που ορίζεται στο παράρτημα IV.

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω υπηρεσιών ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς πραγματοποιείται με τη χρήση της ειδικής απόδειξης παραλαβής που ορίζεται στο παράρτημα IV.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ανεξαρτήτως του δικαίου του κράτους μέλους προέλευσης, η ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση θεωρείται επίσης ότι πραγματοποιήθηκε έγκυρα και όταν η πράξη παραδόθηκε στη διεύθυνση κατοικίας του παραλήπτη σε ενήλικα άτομα που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό με τον παραλήπτη ή απασχολούνται εκεί από τον παραλήπτη και τα οποία έχουν την ικανότητα και είναι πρόθυμα να παραλάβουν την πράξη.

3.  Ανεξαρτήτως του δικαίου του κράτους μέλους προέλευσης, η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω υπηρεσιών ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς θεωρείται επίσης ότι πραγματοποιήθηκε έγκυρα και όταν η πράξη παραδόθηκε στη διεύθυνση κατοικίας του παραλήπτη σε ενήλικα άτομα που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό με τον παραλήπτη ή απασχολούνται εκεί από τον παραλήπτη και τα οποία έχουν την ικανότητα και είναι πρόθυμα να παραλάβουν την πράξη.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με το είδος των επαγγελμάτων ή των αρμόδιων προσώπων που επιτρέπεται να πραγματοποιούν επιδόσεις ή κοινοποιήσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου στο έδαφός τους.»·

2.  Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με το είδος των επαγγελμάτων ή των αρμόδιων προσώπων που επιτρέπεται να πραγματοποιούν επιδόσεις ή κοινοποιήσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου στο έδαφός τους. Οι πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 15 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μπορεί να γίνεται απευθείας σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος με ηλεκτρονικά μέσα σε λογαριασμούς χρηστών στους οποίους έχει πρόσβαση ο παραλήπτης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους:

Η επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μπορεί να γίνεται απευθείας σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος με ηλεκτρονικά μέσα σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες έχει πρόσβαση ο παραλήπτης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται αμφότεροι οι ακόλουθοι όροι:

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 15 α – παράγραφος 1 – σημείο 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οι πράξεις αποστέλλονται και παραλαμβάνονται μέσω εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

α)  οι πράξεις αποστέλλονται και παραλαμβάνονται μέσω εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 15 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  μετά την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, ο παραλήπτης έδωσε ρητή συναίνεση στο δικαστήριο ή στην αρχή που επελήφθη της διαδικασίας να χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη για τους σκοπούς της επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων κατά την διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.»·

β)  μετά την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, ο παραλήπτης έδωσε ρητή συναίνεση στο δικαστήριο ή στην αρχή που επελήφθη της διαδικασίας να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση για τους σκοπούς της επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.»·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 15 α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της επίδοσης ή κοινοποίησης δικαστικών πράξεων με ηλεκτρονικά μέσα. Κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες εγγυώνται την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ομαλή διαβίβαση των σχετικών εγγράφων, καθώς και υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά τη διαβίβαση, την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΚ) 2002/58.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον με αφετηρία [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 3α, στο άρθρο 15α και στο άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών με αφετηρία [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 18 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»·

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3α, το άρθρο 15α ή το άρθρο 17 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 18 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 18α και 18β:

διαγράφεται

«Άρθρο 18a

 

Θέσπιση του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

 

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 3α. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 18β παράγραφος 2.

 

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 18 β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 18 β

διαγράφεται

Διαδικασία γνωμοδοτικής επιτροπής

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από γνωμοδοτική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.»·

 

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Αν χρειαστεί να διαβιβαστεί εισαγωγικό δίκης έγγραφο σε άλλο κράτος μέλος προς επίδοση ή κοινοποίηση βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και ο εναγόμενος ερημοδικήσει, δεν εκδίδεται απόφαση μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι η επίδοση ή κοινοποίηση ή η παράδοση έγιναν εγκαίρως, ώστε ο εναγόμενος να είναι σε θέση να αμυνθεί, και ότι:

1.  Αν χρειαστεί να διαβιβαστεί εισαγωγικό δίκης έγγραφο σε άλλο κράτος μέλος προς επίδοση ή κοινοποίηση βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και ο εναγόμενος ερημοδικήσει, δεν εκδίδεται απόφαση μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι η επίδοση ή κοινοποίηση ή η παράδοση έγιναν εγκαίρως και νομίμως, ώστε ο εναγόμενος να είναι σε θέση να αμυνθεί, και ότι:

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  από την ημερομηνία διαβίβασης της πράξης έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών, που θεωρείται εύλογο από τον δικαστή για τη συγκεκριμένη περίπτωση·

διαγράφεται

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2, καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες ώστε, μέσω όλων των διαθέσιμων διαύλων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνιών, να ενημερωθεί ο εναγόμενος η διεύθυνση ή ο λογαριασμός του οποίου είναι γνωστά στο επιληφθέν δικαστήριο ότι έχει κινηθεί δικαστική διαδικασία εναντίον του.

3.  Αν πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2, καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες ώστε, μέσω όλων των διαθέσιμων διαύλων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων σύγχρονης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, να ενημερωθεί ο εναγόμενος η διεύθυνση ή η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου είναι γνωστά στο επιληφθέν δικαστήριο ότι έχει κινηθεί δικαστική διαδικασία εναντίον του.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 19 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εμποδίζουν τον δικαστή να διατάξει προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.

4.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εμποδίζουν τον δικαστή να διατάξει προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα, σε αιτιολογημένη περίπτωση επείγουσας ανάγκης.

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο εναγόμενος, χωρίς υπαιτιότητά του, δεν έλαβε εγκαίρως γνώση του εγγράφου ώστε να αμυνθεί, ή δεν έλαβε εγκαίρως γνώση της απόφασης ώστε να ασκήσει ένδικο μέσο·

α)  ο εναγόμενος, χωρίς υπαιτιότητά του, δεν έλαβε εγκαίρως και/ή νομίμως γνώση του εγγράφου ώστε να αμυνθεί, ή δεν έλαβε εγκαίρως γνώση της απόφασης ώστε να ασκήσει ένδικο μέσο·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 22 – παράγραφος -1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

13α.  Στο άρθρο 22, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος πριν από την παράγραφο 1:

 

-1. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διεξάγεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΚ) 2002/58.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

13β.  Στο άρθρο 22, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Οι πληροφορίες και ειδικότερα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες παραλαβής μόνο για το σκοπό για τον οποίο διαβιβάσθηκαν.

1. Οι πληροφορίες και ειδικότερα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες διαβίβασης, τις υπηρεσίες παραλαβής και τις κεντρικές αρχές μόνο για τους ειδικούς σκοπούς που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν σχετίζονται με τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού διαγράφονται αμέσως.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 22 β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

13γ.  Στο άρθρο 22, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Οι υπηρεσίες παραλαβής διασφαλίζουν το απόρρητο των πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.

2. Οι υπηρεσίες διαβίβασης, οι υπηρεσίες παραλαβής και οι κεντρικές αρχές διασφαλίζουν το απόρρητο των πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

13δ.  Στο άρθρο 22, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν τις εθνικές διατάξεις που επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται για το πώς χρησιμοποιήθηκαν οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

3. Οι παράγραφοι -1, 1 και 2 δεν θίγουν τις ενωσιακές και τις εθνικές διατάξεις που επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται για το πώς χρησιμοποιήθηκαν οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 22 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

13ε.  Στο άρθρο 22, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των οδηγιών 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

4. Κάθε επεξεργασία πληροφοριών που διεξάγεται από ενωσιακά θεσμικά όργανα και οργανισμούς στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 23 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού.

1.  Το αργότερο [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το νωρίτερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση για τα κύρια πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

1.  Το αργότερο [τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση για τα κύρια πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κανονισμός (ΕΚ) 2007/1393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») ήταν ένα επιτυχημένο μέρος του προγράμματος της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης. Το 2017 η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση κανονιστικής καταλληλότητας (REFIT), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, με στόχο να αξιολογήσει τη λειτουργία της εν λόγω νομοθετικής πράξης σε σχέση με τα πέντε βασικά υποχρεωτικά κριτήρια αξιολόγησης: αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή και ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Στην παρούσα έκθεση τέθηκαν ορισμένα ζητήματα, κυρίως σε σχέση με τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού των κανόνων δεδομένης της προόδου της τεχνολογίας των επικοινωνιών. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για την τροποποίηση του κανονισμού στις 31 Μαΐου 2018.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στη διευκρίνιση ορισμένων στοιχείων του κανονισμού (ΕΚ) 2007/1393, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας των δικαστικών διαδικασιών με διασυνοριακές επιπτώσεις σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις, ιδίως μέσω της ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων, καθώς και στη διασφάλιση της ορθής απονομής της δικαιοσύνης στις υποθέσεις αυτές, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση ορισμένων διασφαλίσεων για τον εναγόμενο.

Τα κύρια στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής είναι:

•  Πεδίο εφαρμογής. Διευκρινίζεται ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η κατοικία του παραλήπτη δικαστικής πράξης βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.

•  Ψηφιακή ανταλλαγή εγγράφων. Προτείνεται όλη η επικοινωνία και η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών διαβίβασης, των υπηρεσιών παραλαβής και των κεντρικών αρχών να γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ, που αποτελείται από εθνικά συστήματα ΤΠ διασυνδεδεμένα με επικοινωνιακή υποδομή. Το αποκεντρωμένο αυτό σύστημα ΤΠ θα πρέπει να δημιουργηθεί μέσω εκτελεστικών πράξεων. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά μέσα σε περιπτώσεις απρόβλεπτης και έκτακτης διατάραξης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ.

•  Επίδοση σε πρόσωπο αγνώστου διαμονής. Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν βοήθεια για τον εντοπισμό ενός παραλήπτη, μέσω τουλάχιστον μίας από τρεις εναλλακτικές επιλογές.

•  Υποχρέωση ορισμού αντικλήτου στο κράτος μέλος του δικάζοντος δικαστηρίου για τον σκοπό της επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων. Η πρόταση αποδέχεται την υφιστάμενη νομοθεσία και πρακτική που ακολουθούνται σε πολλά κράτη μέλη, σύμφωνα με τις οποίες οι αλλοδαποί διάδικοι μπορεί να υποχρεωθούν να ορίσουν αντίκλητο για την επίδοση ή κοινοποίηση σ’ αυτόν δικαστικών πράξεων στο κράτος μέλος του δικάζοντος δικαστηρίου, αφού προηγουμένως έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στους εν λόγω διαδίκους εισαγωγικό της δίκης έγγραφο.

•  Δικαίωμα άρνησης παραλαβής πράξης. Η πρόταση αποσαφηνίζει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας ο παραλήπτης μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει πράξη, αν αυτή δεν είναι συντεταγμένη ή μεταφρασμένη σε κατάλληλη γλώσσα που αυτός κατανοεί. Η προθεσμία για την άρνηση παραλαβής πράξης ορίζεται σε δύο εβδομάδες.

•  Εναλλακτικές απευθείας μέθοδοι επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων. Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων εισάγεται ως εναλλακτική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης βάσει του κανονισμού. Οι εναλλακτικές μέθοδοι επίδοσης ή κοινοποίησης περιλαμβάνουν επίσης, μεταξύ άλλων, την επίδοση ή κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου και την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση μέσω δικαστικών λειτουργών, αρμοδίων υπαλλήλων ή άλλων αρμοδίων προσώπων του κράτους μέλους παραλαβής. Όσον αφορά την επίδοση ή κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου, εισάγεται ειδικό δελτίο παραλαβής και διευκρινίζεται η έννοια των « υποκατάστατων παραληπτών». Όσον αφορά την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση, οι υπηρεσίες διαβίβασης και τα δικαστήρια που επιλαμβάνονται της διαδικασίας θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή, η οποία θα εφαρμόζεται στην επικράτεια όλων των κρατών μελών.

•  Ερημοδικία εναγομένου. Το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της διαδικασίας πρέπει να στείλει μηνύματα συναγερμικής ειδοποίησης σχετικά με την κίνηση της διαδικασίας ή την ερήμην απόφαση στον ερημοδικήσαντα εναγόμενο μέσω των διαθέσιμων διαύλων επικοινωνίας. Η προθεσμία για την έκτακτη επανεξέταση εναρμονίζεται και καθορίζεται σε δύο έτη από την έκδοση της ερήμην απόφασης.

Η προσέγγιση του εισηγητή και οι κυριότερες αλλαγές που προτείνονται

Ο εισηγητής υποστηρίζει το στόχο της πρότασης να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα της ανταλλαγής, επίδοσης και κοινοποίησης δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των διαδίκων και ότι κάθε νέα διαδικασία που θεσπίζεται εγγυάται ομαλές και αξιόπιστες ανταλλαγές εγγράφων, καθώς και υψηλά πρότυπα ασφάλειας, προσβασιμότητα και προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι διευκρινίσεις όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) 2007/1393 που προτάθηκαν από την Επιτροπή είναι γενικά ευπρόσδεκτες, δεδομένου ότι θα περιορίσουν την ανασφάλεια δικαίου και τον κατακερματισμό κατά την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού.

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση να καθιερωθεί η ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών διαβίβασης, των υπηρεσιών παραλαβής και των κεντρικών αρχών, μέσω της δημιουργίας αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ, που θα αποτελείται από εθνικά συστήματα ΤΠ διασυνδεδεμένα με ασφαλή και αξιόπιστη επικοινωνιακή υποδομή. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να βασίζεται στο e-CODEX και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του θα πρέπει να καθορίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ θα πρέπει να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΚ) 2002/58.

Ο εισηγητής υποστηρίζει επίσης την εισαγωγή της ηλεκτρονικής επίδοσης ή κοινοποίησης ως εναλλακτικής μεθόδου επίδοσης ή κοινοποίησης. Ωστόσο, για να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα του εναγομένου, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο παραλήπτης αποδέχεται ρητά αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης και ότι τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή εγγράφων είναι αποτελεσματικά και εγγυώνται, μεταξύ άλλων, ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, την προσβασιμότητα, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι διάδικοι που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν αντίκλητο στο κράτος μέλος στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία με σκοπό την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων στον εν λόγω αντίκλητο. Αυτό δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αποτελεί υποχρέωση των διαδίκων, λόγω του πρόσθετου κόστους που θα επέβαλλε σε αυτούς και επειδή υπάρχουν διαθέσιμες αξιόπιστες και ομαλές εναλλακτικές μέθοδοι επίδοσης ή κοινοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των ενωσιακών ή εθνικών απαιτήσεων που επιβάλλουν υποχρέωση ορισμού αντικλήτου στο κράτος μέλος του δικάζοντος δικαστηρίου στους διαδίκους που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος για σκοπούς άλλους από την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων βάσει του παρόντος κανονισμού.

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ο κανονισμός (ΕΚ) 2007/1393 θεσπίζει περιορισμούς στα τέλη που μπορούν να επιβάλλουν τα κράτη μέλη στους αιτούντες την παρέμβαση δικαστικού λειτουργού ή προσώπου που είναι αρμόδιο για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, ή για τη χρήση ειδικής μεθόδου επίδοσης ή κοινοποίησης. Ωστόσο, το κόστος ποικίλλει σημαντικά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και μπορεί να ανέλθει σε ποσό μεγαλύτερο των 100 EUR για απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο εισηγητής πιστεύει ότι το κόστος δεν θα πρέπει να είναι υπέρμετρο και υπερβολικά επαχθές για τους αιτούντες, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να περιορίσει τη χρήση αυτών των εναλλακτικών μεθόδων επίδοσης ή κοινοποίησης και να επηρεάσει αρνητικά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο για τα τέλη που μπορούν να επιβάλλουν τα κράτη μέλη στους αιτούντες την παρέμβαση δικαστικού λειτουργού ή προσώπου που είναι αρμόδιο για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, ή για τη χρήση ειδικής μεθόδου επίδοσης ή κοινοποίησης.

Είναι σκόπιμο να επικαιροποιηθούν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 2007/1393 σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων εξελίξεων στο δίκαιο της Ένωσης στον τομέα αυτό και, ιδίως, της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Ο εισηγητής προτείνει να προστεθούν ορισμένες ειδικές προθεσμίες στο άρθρο 6 προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαβίβαση εγγράφων και η επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών διαβίβασης, των υπηρεσιών παραλαβής και των κεντρικών αρχών είναι ομαλή και αποτελεσματική. Οι εν λόγω προθεσμίες εξαρτώνται από την ηλεκτρονική διαβίβαση εγγράφων και την ηλεκτρονική επικοινωνία, είναι επομένως σκόπιμο να προβλέπεται ότι δεν θα εφαρμόζονται όταν η διαβίβαση πραγματοποιείται με εναλλακτικά μέσα, λόγω απρόβλεπτης και έκτακτης διαταραχής του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ.

Στο άρθρο 8 προστίθενται διευκρινίσεις και ήσσονος σημασίας αλλαγές, όσον αφορά τη διαδικασία σχετικά με το δικαίωμα του παραλήπτη να αρνηθεί να παραλάβει έγγραφο, εάν αυτό δεν έχει συνταχθεί ή μεταφραστεί σε κατάλληλη γλώσσα, και στο άρθρο 19, όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τις ερήμην αποφάσεις και τις εγγυήσεις για τους εναγόμενους στις περιπτώσεις αυτές.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

10.9.2018

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Ημερομηνία κατάθεσης

8.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Κώστας Χρυσόγονος

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου