Menetlus : 2018/0204(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0001/2019

Esitatud tekstid :

A8-0001/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 16.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0104

RAPORT     ***I
PDF 246kWORD 110k
7.1.2019
PE 628.483v02-00 A8-0001/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine“)

(COM(2018)0379 – C8‑0243/2018 – 2018/0204(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine“)

(COM(2018)0379 – C8‑0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0379),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 81, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0243/2018),

-  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0001/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Siseturu nõuetekohase toimimise huvides tuleb parandada ja kiirendada kohtu- ja kohtuväliste dokumentide edastamist ja kättetoimetamist liikmesriikide vahel tsiviil- ja kaubandusasjades.

(1)  Siseturu nõuetekohase toimimise ja liidu tsiviilõigusruumi arendamise huvides tuleb parandada ja kiirendada kohtu- ja kohtuväliste dokumentide edastamist ja kättetoimetamist liikmesriikide vahel tsiviil- ja kaubandusasjades ning seejuures tagada selliste dokumentide edastamisel kõrge turvalisuse ja kaitse tase, kaitsta adressaadi õigusi ning kaitsta eraelu puutumatust ja isikuandmeid.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selleks et tagada dokumentide kiire edastamine teistesse liikmesriikidesse, et need seal kätte toimetada, tuleks kasutada kõiki tänapäevase kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, tingimusel et on täidetud laekunud dokumendi terviklikkuse ja usaldusväärsusega seotud teatavad tingimused. Sel otstarbel peaks kogu liikmesriikide nimetatud asutuste ja organite teabevahetus ja dokumentide edastamine toimuma detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, mis koosneb riiklikest IT-süsteemidest.

(4)  Selleks et tagada tulemuslikult dokumentide kiire edastamine teistesse liikmesriikidesse, et need seal kätte toimetada, tuleks kasutada kõiki tänapäevase kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, tingimusel et on täidetud laekunud dokumendi terviklikkuse ja usaldusväärsusega seotud teatavad tingimused ning on tagatud menetlusõiguste järgimine, selliste dokumentide edastamisel kõrge turvalisuse tase ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse. Sel otstarbel peaks kogu liikmesriikide nimetatud asutuste ja organite teabevahetus ja dokumentide edastamine toimuma detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, mis koosneb riiklikest IT-süsteemidest.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Määruse (EÜ) nr 1393/2007 kohaselt rajatava detsentraliseeritud IT-süsteemi aluseks peaks olema süsteem e-CODEX ja seda peaks haldama eu-LISA. Sellise süsteemi kasutuselevõtmiseks ja käitamiseks tuleks eu-LISA-le eraldada piisavad vahendid ning süsteemis tõrgete tekkimise korral tuleks dokumente edastavatele ja vastuvõtvatele asutustele ja keskasutustele anda tehnilist abi. Komisjon peaks võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2019. aasta lõpuks esitama ettepaneku võtta vastu määrus piiriülese online andmevahetuse kohta e-õiguskeskkonnas (e-CODEX).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b)  Kui menetluse algatusdokument on juba kostjale edastatud ja kostja ei keeldunud seda vastu võtmast, peaks kohtu asukoha liikmesriigi õigus võimaldama pooltel, kelle elukoht on teises liikmesriigis, määrata esindaja, kelle kätte dokumendid kohtu asukoha liikmesriigis toimetada, kusjuures asjaomast poolt tuleb korrakohaselt teavitada sellise valiku tagajärgedest ja ta peab sellega selgesõnaliselt nõustuma.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Vastuvõttev asutus peaks igas olukorras ja kaalutlusõiguse võimaluseta teavitama adressaati tüüpvormi kasutades kirjalikult, et adressaat võib kättetoimetatava dokumendi vastuvõtmisest keelduda, kui dokument ei ole talle arusaadavas keeles või kättetoimetamise koha ühes ametlikus keeles. Kõnealune kord peaks kehtima ka kättetoimetamisele pärast seda, kui adressaat on juba korra kasutanud oma õigust keelduda. Keeldumisõigust tuleks kohaldada ka kättetoimetamisel diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu, postiteenuseid kasutades ning otse kättetoimetamise puhul. Kui dokumendi vastuvõtmisest on keeldutud, siis peaks olema võimalik dokument tõlgituna uuesti adressaadile kätte toimetada.

(5)  Vastuvõttev asutus peaks igas olukorras ja kaalutlusõiguse võimaluseta teavitama adressaati aegsasti tüüpvormi kasutades kirjalikult, et adressaat võib kättetoimetatava dokumendi vastuvõtmisest keelduda, kui dokument ei ole talle arusaadavas keeles. Kõnealune kord peaks kehtima ka kättetoimetamisele pärast seda, kui adressaat on juba korra kasutanud oma õigust keelduda. Keeldumisõigust tuleks kohaldada ka kättetoimetamisel diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu, posti- või kullerteenuseid kasutades ning otse kättetoimetamise puhul. Kui dokumendi vastuvõtmisest on keeldutud, siis peaks olema võimalik dokument ametlikult tõlgituna uuesti adressaadile kätte toimetada.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Kui adressaat on dokumendi vastuvõtmisest keeldunud, siis peaks kohus või asutus, kus toimub kättetoimetamise tinginud menetlus, kontrollima, kas keeldumine oli põhjendatud. Sel otstarbel peaks see kohus või asutus võtma arvesse kogu toimikus olevat või talle kättesaadavat asjakohast teavet, et teha kindlaks adressaadi tegelik keeleoskus. Kui hinnatakse adressaadi keeleoskust, siis peaks kohus võtma arvesse faktilisi tõendeid, näiteks adressaadi poolt selles keeles kirjutatud dokumente, selle keele oskuse vajadust adressaadi ametialase tegevuse käigus (näiteks õpetaja või tõlgina), seda, kas adressaat on kohtumenetluse toimumiskohaks oleva liikmesriigi kodanik või kas adressaat on selles liikmesriigis varem mõnda aega elanud. Seda hindamist ei tohiks korraldada, kui dokument koostati selle kättetoimetamise koha ametlikus keeles või tõlgiti sellesse keelde.

(6)  Kui adressaat on dokumendi vastuvõtmisest keeldunud, siis peaks kohus või asutus, kus toimub kättetoimetamise tinginud menetlus, kontrollima, kas keeldumine oli põhjendatud. Sel otstarbel peaks see kohus või asutus võtma arvesse kogu toimikus olevat asjakohast teavet, et teha kindlaks adressaadi tegelik keeleoskus. Adressaadi keeleoskuse hindamisel peaks kohus võtma arvesse faktilisi tõendeid, näiteks adressaadi poolt selles keeles kirjutatud dokumente, selle keele oskuse vajadust adressaadi ametialase tegevuse käigus, seda, kas adressaat on kohtumenetluse toimumiskohaks oleva liikmesriigi kodanik või kas adressaat on selles liikmesriigis varem pikema aja jooksul elanud.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Piiriülese kohtumenetluse tõhusus ja kiirus eeldab otseseid ja kiireid kanaleid, mille abil saab dokumente kätte toimetada isikutele teistes liikmesriikides. Seetõttu peaks olema võimalik, et kohtumenetlusest huvitatud isik või kohus või asutus, kus menetlus toimub, toimetaks dokumendid kätte elektroonilisi vahendeid kasutades otse teises liikmesriigis elava adressaadi digitaalsele kasutajakontole. Seda liiki otsese elektroonilise kättetoimetamise kasutustingimustega tuleks tagada, et elektroonilisi kasutajakontosid kasutatakse dokumentide kättetoimetamiseks ainult juhul, kui adressaatide huvide kaitseks on kasutusel kohased kaitsemeetmed, mida rakendatakse kas kõrgetasemeliste tehniliste nõuete või adressaadi antava otsese nõusoleku kujul.

(7)  Piiriülese kohtumenetluse tõhusus ja kiirus eeldab otseseid, kiireid ja turvalisi kanaleid, mille abil saab dokumente kätte toimetada isikutele teistes liikmesriikides. Peaks olema võimalik, et kohtumenetlusest huvitatud isik või kohus või asutus, kus menetlus toimub, toimetaks dokumendid kätte elektroonilisi vahendeid kasutades otse teises liikmesriigis elavale adressaadile. Seda liiki otsene elektrooniline kättetoimetamine peaks aga olema lubatud üksnes juhul, kui adressaatide huvide kaitseks on kasutusel kohased kaitsemeetmed, sealhulgas kõrgetasemelised tehnilised nõuded, ja adressaat on sellega sõnaselgelt nõustunud. Kui dokumendid toimetatakse kätte või edastatakse elektrooniliselt, peaks olema võimalik kasutada selliste dokumentide puhul vastuvõtuteatist.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Juba olemasolevaid dokumentide otsese edastamise ja kättetoimetamise kanaleid tuleks täiustada, et nende abil tagataks usaldusväärsed ja kõigile kättesaadavad alternatiivid vastuvõtvate asutuste poolsele tavapärasele edastamisele. Sel otstarbel peaksid postiteenuse osutajad kasutama määruse (EÜ) nr 1393/2007 artikli 14 kohaselt posti teel kättetoimetamise puhul konkreetset vastuvõtuteatist. Samal moel peaks olema võimalik, et kõik kohtumenetlusest huvitatud isikud ja kohtud või asutused, kus menetlus toimub, toimetaksid dokumendid kõigi liikmesriikide territooriumil kätte otse adressaadiks oleva liikmesriigi kohtuametnike, -töötajate või muude pädevate isikute kaudu.

(8)  Arvestades vajadust parandada liidu õigusalase koostöö raamsätteid ja ajakohastada justiitshalduse menetlusi, et suurendada piiriülest koostalitlusvõimet ja hõlbustada suhtlust kodanikega, tuleks täiustada olemasolevaid dokumentide otsese edastamise ja kättetoimetamise kanaleid, et nende abil tagataks kiired, usaldusväärsed, turvalisemad ja kõigile kättesaadavad alternatiivid vastuvõtvate asutuste poolsele tavapärasele edastamisele. Sel otstarbel peaksid postiteenuse osutajad kasutama määruse (EÜ) nr 1393/2007 artikli 14 kohaselt posti teel kättetoimetamise puhul konkreetset vastuvõtuteatist. Samal moel peaks olema võimalik, et kõik kohtumenetlusest huvitatud isikud ja kohtud või asutused, kus menetlus toimub, toimetaksid dokumendid kõigi liikmesriikide territooriumil kätte otse adressaadiks oleva liikmesriigi kohtuametnike, -töötajate või muude pädevate isikute kaudu.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Kui kostja ei ole kohale ilmunud ja kättetoimetamist tõendavat dokumenti ei ole saadud, peaks kohtunik ikkagi saama kohtuotsuse välja kuulutada, teatavate piirangutega ja tingimusel, et on täidetud mitmed eri nõuded kostja huvide kaitseks. Sellistel juhtudel peab kindlasti olema püütud kõigi mõistlike vahenditega kostjale teatada, et tema vastu algatati kohtumenetlus. Selleks peab kohus saatma teate kõigi teadaolevate ja kättesaadavate sidekanalite kaudu, mis peaksid olema nimelt adressaadile kättesaadavad (näiteks asjaomase isiku telefoninumber, e-posti aadress või sotsiaalmeedia konto).

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ning järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Käesoleva määruse eesmärk on eelkõige tagada Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 sätestatud õiglase kohtumenetluse õigusest tuleneva adressaatide kaitseõiguse täielik austamine.

(9)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ning järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Käesoleva määruse eesmärk on eelkõige tagada Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 sätestatud õiglase kohtumenetluse õigusest tuleneva adressaatide kaitseõiguse täielik austamine. Samuti on määruse eesmärk tagada võrdne juurdepääs õigusemõistmisele, et edendada mittediskrimineerimist (ELi toimimise lepingu artikkel 18), ning järgida kehtivaid liidu õigusnorme isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse kohta.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Tähtis on tagada käesoleva määruse kohaldamine kooskõlas liidu andmekaitsealaste õigusaktidega ning austades eraelu puutumatust vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätetele. Lisaks on tähtis tagada, et igasugune käesoleva määruse kohaselt toimuv füüsiliste isikute isikuandmete töötlemine teostataks kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga (EÜ) 2002/58. Käesoleva määruse kohane isikuandmete töötlemine peaks toimuma üksnes käesolevas määruses sätestatud konkreetsetel eesmärkidel.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Selleks et määruse (EÜ) nr 1393/2007 lisasid kiiresti muuta, tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse määruse I, II ja IV lisa muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega*. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(10)  Komisjonile tuleks anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, millega kehtestatakse liikmesriikide määratud organite ja asutuste vahel side pidamiseks ja dokumentide vahetamiseks ette nähtud detsentraliseeritud IT-süsteemide toimimise üksikasjalik kord ning dokumentide elektrooniliseks kättetoimetamiseks ette nähtud kvalifitseeritud e-andmevahetusteenuste toimimise üksikasjalik kord. Sellised delegeeritud õigusaktid peaksid tagama asjakohaste andmete tulemusliku, usaldusväärse, tõrgeteta ja kõrgturvalise edastamise, eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse ning tagama puuetega isikutele teistega võrdse juurdepääsu elektrooniliselt edastatavatele dokumentidele. Selleks et määruse (EÜ) nr 1393/2007 lisasid kiiresti muuta, tuleks komisjonile anda lisaks ka õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse määruse I, II ja IV lisa muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega*. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Käesoleva määruse eesmärk on parandada kohtumenetluste tulemuslikkust ja kiirust, lihtsustades ja ühtlustades liidu tasandil kohtu- ja kohtuväliste dokumentide teatavakstegemise või edastamise menetlusi, aidates samal ajal vähendada viivitusi ja kulusid üksikisikute ja ettevõtjate jaoks. Lisaks võib suurem õiguskindlus, millega kaasnevad lihtsamad, ühtlustatud ja digitaliseeritud menetlused julgustada üksikisikuid ja ettevõtjaid osalema piiriülestes tehingutes, edendades seeläbi liidusisest kaubandust ja seega siseturu toimimist.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 1 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesolevat määrust ei kohaldata, kui dokument toimetatakse kätte poole ametlikule esindajale liikmesriigis, kus menetlus toimub, olenemata kõnealuse poole elu- või asukohast.

välja jäetud

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 2 – lõige 4 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  nende käsutuses olevad dokumentide vastuvõtmise viisid artikli 3a lõikes 6 osutatud juhtudel;“. ;

(c)  nende käsutuses olevad dokumentide vastuvõtmise viisid artikli 3a lõikes 4 osutatud juhtudel;“.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 3a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Dokumendid, taotlused, kinnitused, vastuvõtuteatised, tunnistused ja muu teabevahetus, mis toimub I lisas esitatud tüüpvormide alusel edastava ja vastuvõtva asutuse, nende asutuste ja keskasutuse või eri liikmesriikide keskasutuste vahel, edastatakse detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, mis koosneb riiklikest IT-süsteemidest, mis on omavahel ühendatud riiklike IT-süsteemide vahelist turvalist ja usaldusväärset piiriülest teabevahetust võimaldava kommunikatsioonitaristu abil.

1.  Dokumentide ja taotluste, sealhulgas I lisas toodud tüüpvormidel koostatud taotluste, kinnituste, vastuvõtuteatiste, tunnistuste ja muu teabe edastamine, mis toimub edastava ja vastuvõtva asutuse, nende asutuste ja keskasutuse või eri liikmesriikide keskasutuste vahel, toimub detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, mis koosneb riiklikest IT-süsteemidest, mis on omavahel ühendatud riiklike IT-süsteemide vahelist turvalist ja reaalajas toimivat piiriülest teabevahetust võimaldava kommunikatsioonitaristu abil. Nimetatud detsentraliseeritud IT-süsteemide aluseks on süsteem e-CODEX ja seda toetatakse liidu vahenditest.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 3a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastatavate dokumentide, taotluste, kinnituste, vastuvõtuteatiste, tunnistuste ja muu teabevahetuse suhtes kohaldatakse nõukogu määruses (EL) nr 910/2014* sätestatud üldist õigusraamistikku usaldusteenuste kasutamiseks.

2.  Lõikes 1 osutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastatavate dokumentide, taotluste, kinnituste, vastuvõtuteatiste, tunnistuste ja muu teabevahetuse suhtes kohaldatakse nõukogu määruses (EL) nr 910/2014* sätestatud üldist õigusraamistikku kvalifitseeritud usaldusteenuste kasutamiseks.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 3a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui lõikes 1 osutatud dokumendile, taotlustele, kinnitusele, vastuvõtuteatisele, tunnistusele või muule teabevahetusele on lisatud tempel või allkiri või need eeldavad templi või allkirja olemasolu, siis võib selle asemel kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 määratletud kvalifitseeritud e-templit või kvalifitseeritud e-allkirja.

3.  Kui lõikes 1 osutatud dokumendile, taotlustele, kinnitusele, vastuvõtuteatisele, tunnistusele või muule teabevahetusele on lisatud tempel või allkiri või need eeldavad templi või allkirja olemasolu, siis võib selle asemel kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 määratletud nõuetekohast kvalifitseeritud e-templit või kvalifitseeritud e-allkirja, tingimusel et on täielikult tagatud, et isik, kellele eespool nimetatud dokumendid kätte toimetatakse, on saanud dokumendid kätte piisavalt aegsasti ja seaduslikul viisil.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 3a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui detsentraliseeritud IT-süsteemi ettenägematu ja erakorralise häire tõttu ei saa lõike 1 kohaselt andmeid edastada, siis toimub edastamine muu kõige kiirema edastusvahendi abil.

4.  Kui detsentraliseeritud IT-süsteemi ettenägematutel asjaoludel või erakorralise häire tõttu ei saa lõike 1 kohaselt andmeid edastada, siis toimub edastamine muu kõige kiirema edastusvahendi abil, tagades samal tasemel tulemuslikusse, usaldusväärsuse, turvalisuse ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 3a – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Tuleb täielikult järgida ja austada kõigi asjaomaste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust isikuandmete ja eraelu puutumatusele.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 3a – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 18 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat määrust, kehtestades detsentraliseeritud IT-süsteemi toimimise üksikasjaliku korra. Seda õigust kasutades tagab komisjon, et süsteem kindlustab asjaomase teabe tulemusliku, usaldusväärse ja tõrgeteta vahetamise ning kõrgetasemelise turvalisuse teabe edastamisel ja eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga (EÜ) 2002/58.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 3c – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui selle isiku aadress, kellele kohtu- või kohtuväline dokument teises liikmesriigis kätte toimetatakse, ei ole teada, siis annavad liikmesriigid abi mõnel järgmistest viisidest:

1.  Kui selle isiku aadress, kellele kohtu- või kohtuväline dokument teises liikmesriigis kätte toimetatakse, ei ole teada, siis annavad liikmesriigid põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul abi mõnel järgmistest viisidest:

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 3c – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  üksikasjalikud praktilised suunised isikute aadresside kindlaks tegemiseks saadaval olevate mehhanismide kohta tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevas Euroopa õigusalase koostöö võrgustikus ning teabe üldsusele kättesaadavaks tegemise kohta.

(c)  veebis kättesaadavad üksikasjalikud praktilised suunised isikute aadresside kindlaks tegemiseks saadaval olevate mehhanismide kohta tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevas Euroopa õigusalase koostöö võrgustikus ning teabe üldsusele kättesaadavaks tegemise kohta.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 3c – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  abi meetod, mille liikmesriik oma territooriumil lõike 1 alusel tagab;

(a)  abi meetodid, mille liikmesriik oma territooriumil lõike 1 alusel tagab;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 4 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Artiklis 3a osutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastatud dokumentide puhul ei seata kahtluse alla nende õiguslikku mõju ja vastuvõetavust tõenditena kohtumenetluses ainult seetõttu, et need on elektroonilised. Kui paberdokumendid viiakse detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastamiseks elektroonilisele kujule, siis on elektroonilistel koopiatel või nende väljatrükkidel sama õiguslik mõju kui originaaldokumentidel.“

3.  Käesolev määrus ei piira siseriiklike õigusaktide kohaseid nõudeid, mis on seotud dokumentide täpsuse, autentsuse ja nõuetekohase õigusliku vormiga. Artiklis 3a osutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastatud dokumentide puhul ei seata kahtluse alla nende õiguslikku mõju ja vastuvõetavust tõenditena kohtumenetluses ainult seetõttu, et need on elektroonilised. Kui paberdokument viiakse detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastamiseks elektroonilisele kujule, siis on elektroonilisel koopial või selle väljatrükil sama õiguslik mõju kui originaaldokumendil, välja arvatud juhul, kui adressaatliikmesriigi õiguses nõutakse sellise dokumendi kättetoimetamist originaalkujul ja paberkandjal. Sellisel juhul väljastab vastuvõttev asutus elektroonilises vormis saadud dokumendi paberkandjal. Kui originaaldokumendil oli tempel või allkiri, peab ka väljastataval dokumendil olema tempel või allkiri. Vastuvõtva asutuse väljastatud dokumendil on sama õiguslik mõju kui originaaldokumendil.“

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 6 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pärast dokumendi kättesaatmist saadetakse edastavale asutusele automaatne vastuvõtuteatis artiklis 3a osutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu.

1.  Pärast dokumendi kättesaamist saadetakse edastavale asutusele viivitamatult artiklis 3a osutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu automaatne vastuvõtuteatis.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 6 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui kättetoimetamistaotlust ei saa edastatud teabe või dokumentide põhjal täita, võtab vastuvõttev asutus ühendust edastava asutusega, et saada puuduv teave või puuduvad dokumendid.

2.  Kui kättetoimetamistaotlust ei saa edastatud teabe või dokumentide põhjal täita, võtab vastuvõttev asutus viivitamata ja hiljemalt nelja tööpäeva jooksul ühendust edastava asutusega, et saada puuduv teave või puuduvad dokumendid.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 6 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui kättetoimetamistaotlus on selgelt väljaspool käesoleva määruse kohaldamisala või kui kättetoimetamine ei ole võimalik vorminõuete täitmata jätmise tõttu, tagastatakse taotlus ja edastatud dokument kohe pärast kättesaamist tüüpvormi kasutades edastavale asutusele koos I lisas esitatud tagastamisteatisega.

3.  Kui kättetoimetamistaotlus on selgelt väljaspool käesoleva määruse kohaldamisala või kui kättetoimetamine ei ole võimalik vorminõuete täitmata jätmise tõttu, tagastatakse taotlus ja edastatud dokument pärast kättesaamist viivitamata ja hiljemalt nelja tööpäeva jooksul tüüpvormi kasutades edastavale asutusele koos I lisas esitatud tagastamisteatisega.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 6 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Vastuvõttev asutus, kes saab kättetoimetamiseks dokumendi, kuid kellel puudub territoriaalne pädevus seda kätte toimetada, edastab nimetatud dokumendi ja taotluse artiklis 3a osutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu sama liikmesriigi territoriaalselt pädevale vastuvõtvale asutusele, kui taotlus vastab artikli 4 lõike 2 tingimustele, ning teavitab sellest edastavat asutust, kasutades I lisas esitatud tüüpvormi. Kui samas liikmesriigis territoriaalselt pädev vastuvõttev asutus on dokumendi ja taotluse kätte saanud, saadetakse edastavale asutusele artiklis 3a osutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu automaatne vastuvõtuteatis.“

4.  Vastuvõttev asutus, kes saab kättetoimetamiseks dokumendi, kuid kellel puudub territoriaalne pädevus seda kätte toimetada, edastab nimetatud dokumendi ja taotluse viivitamata ja hiljemalt nelja tööpäeva jooksul artiklis 3a osutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu sama liikmesriigi territoriaalselt pädevale vastuvõtvale asutusele, kui taotlus vastab artikli 4 lõike 2 tingimustele, ning samaaegselt teavitab sellest edastavat asutust, kasutades I lisas esitatud tüüpvormi. Kui samas liikmesriigis territoriaalselt pädev vastuvõttev asutus on dokumendi ja taotluse kätte saanud, saadetakse edastavale asutusele viivitamata artiklis 3a osutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu automaatne vastuvõtuteatis.“

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Lõikeid 1–4 kohaldatakse mutatis mutandis põhimõttel artikli 3a lõikes 4 osutatud olukordade puhul. Sellisel juhul ei kehti aga käesoleva artikli lõigetes 1–4 määratud tähtajad, vaid vastav toiming sooritatakse võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 7a – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kohustus nimetada esindaja kättetoimetamiseks liikmesriigis, kus asub kohus

Esindaja nimetamine kättetoimetamiseks liikmesriigis, kus asub kohus

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 7a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui menetluse algatusdokument on kostjale kätte toimetatud, siis võib selle liikmesriigi õigusega, kus asub kohus, seada teises liikmesriigis elavatele pooltele kohustus nimetada esindaja, kelle kätte toimetada dokumente liikmesriigis, kus asub kohus.

1.  Kui menetluse algatusdokument on juba kostjale kätte toimetatud ja kostja ei ole artikli 8 kohaselt keeldunud seda vastu võtmast, võimaldab kohtu asukoha liikmesriigi õigus pooltel, kelle elukoht on teises liikmesriigis, määrata esindaja, kelle kätte dokumendid kohtu asukoha liikmesriigis toimetada. Kui asjaomast poolt on sellise tegutsemisvariandi valiku tagajärgedest nõuetekohaselt teavitatud ja ta on selgelt selle variandi valinud, toimetatakse dokumendid asjaomase poole volitatud esindaja kätte kohtu asukoha liikmesriigis, järgides menetluse puhul selle liikmesriigi seadusi ja tavasid.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 7a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui pool ei täida lõike 1 kohaselt esindaja nimetamise kohustust ja ta ei ole väljendanud oma nõusolekut kasutada dokumentide kättetoimetamiseks elektroonilist kasutajakontot kooskõlas artikli 15a punktiga b, siis võidakse menetluse ajal dokumentide kättetoimetamiseks kasutada kõiki kättetoimetamise meetodeid kooskõlas kohtu asukohaks olevas liikmesriigis kehtiva õigusega, tingimusel et kõnealust poolt on sellest tagajärjest nõuetekohaselt teavitatud.“

2.  Kui pool ei täida lõike 1 kohaselt esindaja nimetamise kohustust ja ta ei ole väljendanud oma nõusolekut kasutada dokumentide kättetoimetamiseks e-posti aadressi kooskõlas artikli 15a punktiga b, siis võidakse menetluse ajal dokumentide kättetoimetamiseks kasutada kõiki kättetoimetamise meetodeid kooskõlas kohtu asukohaks olevas liikmesriigis kehtiva õigusega, tingimusel et kõnealust poolt on sellest tagajärjest menetluse algatusdokumendi kättetoimetamise ajaks nõuetekohaselt teavitatud.“

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 8 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Vastuvõttev asutus teavitab adressaati, kasutades selleks II lisas esitatud tüüpvormi, et ta võib keelduda kättetoimetatava dokumendi vastuvõtmisest, kui see ei ole koostatud ühes järgmistest keeltest või kui sellele ei ole lisatud tõlget ühte järgmistest keeltest:

(a)  keel, millest adressaat aru saab,

või

(b)  adressaatliikmesriigi ametlik keel, või kui nimetatud liikmesriigis on mitu ametlikku keelt, kättetoimetamiskoha ametlik keel või üks selle ametlikest keeltest.

1.  Vastuvõttev asutus teavitab adressaati, kasutades selleks II lisas esitatud tüüpvormi, et ta võib keelduda kättetoimetatava dokumendi vastuvõtmisest, kui see ei ole koostatud keeles, või kui sellele ei ole lisatud ametlikku tõlget keelest, millest adressaat aru saab.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 8 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Adressaat võib keelduda dokumendi vastuvõtmisest kättetoimetamise ajal või kahe nädala jooksul, tagastades II lisas esitatud tüüpvormi vastuvõtvale asutusele.

2.  Adressaat võib õigustatud põhjustel keelduda dokumendi vastuvõtmisest kättetoimetamise ajal või kahe nädala jooksul, tagastades II lisas esitatud tüüpvormi vastuvõtvale asutusele.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui vastuvõttev asutus saab teada, et adressaat keeldub lõigete 1 ja 2 kohaselt dokumendi vastuvõtmisest, teavitab ta artiklis 10 sätestatud teatisega sellest viivitamata edastavat asutust ning tagastab taotluse.

3.  Kui vastuvõttev asutus saab teada, et adressaat keeldub lõigete1 ja 2 kohaselt dokumendi vastuvõtmisest, teavitab ta artiklis 10 sätestatud teatisega sellest viivitamata edastavat asutust ning tagastab taotluse ja dokumendi, mille tõlkimist nõutakse.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 8 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui adressaat on keeldunud lõigete 1 ja 2 kohaselt dokumendi vastuvõtmisest, kontrollib kohus või asutus, kus toimub kättetoimetamise tinginud menetlus, kas keeldumine oli põhjendatud.

4.  Kui adressaat on keeldunud lõigete 1 ja 2 kohaselt dokumendi vastuvõtmisest, kontrollib kohus või asutus, kus toimub kättetoimetamise tinginud menetlus, esimesel võimalusel, kas keeldumine oli põhjendatud.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 8 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Dokumendi kättetoimetamisel tehtud vea võib parandada, toimetades vastavalt käesoleva määruse sätetele adressaadile kätte dokumendi, millele on lisatud tõlge ühte lõikes 1 sätestatud keeltest. Sellisel juhul on dokumendi kättetoimetamise kuupäev see kuupäev, millal dokument koos tõlkega toimetatakse kätte vastavalt adressaatliikmesriigi õigusele. Kui liikmesriigi õiguse kohaselt tuleb dokument kätte toimetada kindla tähtaja jooksul, loetakse taotluse esitaja suhtes arvessevõetavaks kuupäevaks algdokumendi kättetoimetamise kuupäeva, mis määratakse kindlaks vastavalt artikli 9 lõikele 2.

5.  Dokumendi kättetoimetamisel tehtud vea võib parandada, toimetades vastavalt käesoleva määruse sätetele adressaadile kätte dokumendi, millele on lisatud ametlik tõlge ühte lõikes 1 sätestatud keeltest. Sellisel juhul on dokumendi kättetoimetamise kuupäev see kuupäev, millal dokument koos ametliku tõlkega toimetatakse kätte vastavalt adressaatliikmesriigi õigusele. Kui liikmesriigi õiguse kohaselt tuleb dokument kätte toimetada kindla tähtaja jooksul, loetakse taotluse esitaja suhtes arvessevõetavaks kuupäevaks algdokumendi kättetoimetamise kuupäeva, mis määratakse kindlaks vastavalt artikli 9 lõikele 2.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 8 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Lõike 1 kohaldamisel tuleb diplomaatilisel või konsulaaresindajal, kui dokument toimetatakse kätte vastavalt artiklile 13, või pädeval asutusel või isikul, kui dokument toimetatakse kätte vastavalt artiklile 14 või 15a, teavitada adressaati sellest, et tal on õigus dokumendi vastuvõtmisest keelduda ning et keeldumise korral tuleb dokument nimetatud esindajatele, asutusele või isikule tagasi saata.“

7.  Lõike 1 kohaldamisel tuleb diplomaatilisel või konsulaaresindajal, kui dokument toimetatakse kätte vastavalt artiklile 13, või pädeval asutusel või isikul, kui dokument toimetatakse kätte vastavalt artiklile 14 või 15a, teavitada adressaati sellest, et tal on õigus dokumendi vastuvõtmisest keelduda ning et keeldumise korral tuleb dokument nimetatud esindajatele, asutusele või isikule viivitamata tagasi saata.“

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 14 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 14Kättetoimetamine

postiteenuseid kasutades

Artikkel 14Kättetoimetamine

posti- või kullerteenuseid kasutades

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 14 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kohtudokumente võib teises liikmesriigis elavatele isikutele otse kätte toimetada tähtkirjaga, mis antakse üle vastuvõtuteatise vastu.

1.  Kohtudokumente võib teises liikmesriigis elavatele isikutele posti- või kullerteenuseid kasutades otse kätte toimetada tähtkirja või -saadetisega, mis antakse üle vastuvõtuteatise vastu.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 14 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesoleva artikli kohaselt posti teel kättetoimetamine toimub IV lisas esitatud konkreetset vastuvõtuteatist kasutades.

2.  Käesoleva artikli kohaselt posti teel või kulleri kaudu kättetoimetamine toimub IV lisas esitatud konkreetset vastuvõtuteatist kasutades.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 14 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Olenemata lähekohaks oleva liikmesriigi õigusest loetakse dokument tulemuslikult posti teel kättetoimetatuks ka juhul, kui dokument toimetati kohale adressaadi koduaadressil täiskasvanud isikutele, kes elavad adressaadiga samas majapidamises või on seal adressaadi jaoks tööl ning kes on suutelised ja valmis dokumenti vastu võtma.

3.  Olenemata lähekohaks oleva liikmesriigi õigusest loetakse dokument tulemuslikult posti teel või kulleri kaudu kättetoimetatuks ka juhul, kui dokument toimetati kohale adressaadi koduaadressil täiskasvanud isikutele, kes elavad adressaadiga samas majapidamises või on seal adressaadi jaoks tööl ning kes on suutelised ja valmis dokumenti vastu võtma.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 15 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Iga liikmesriik esitab komisjonile teabe nende ametikohtade või pädevate isikute kohta, kellel on luba käesoleva artikli kohaselt oma territooriumil dokumente kätte toimetada.

2.  Iga liikmesriik esitab komisjonile teabe nende ametikohtade või pädevate isikute kohta, kellel on luba käesoleva artikli kohaselt oma territooriumil dokumente kätte toimetada. See teave on veebis kättesaadav.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 15a – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kohtudokumendid võidakse teises liikmesriigis elavatele isikutele otse kätte toimetada elektrooniliselt kasutajakontole, millele adressaadil on juurdepääs, kui täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest:

Kohtudokumendid võidakse teises liikmesriigis elavatele isikutele otse kätte toimetada elektrooniliselt e-posti aadressidele, millele adressaadil on juurdepääs, kui täidetud on mõlemad järgmised tingimused:

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 15a – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  dokumendid saadetakse ja võetakse vastu, kasutades kvalifitseeritud e-ajatemplit Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 tähenduses;

(a)  dokumendid saadetakse ja võetakse vastu, kasutades kvalifitseeritud e-andmevahetusteenust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 tähenduses, ning

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 15a – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  adressaat on pärast kohtumenetluse algust andnud kohtule või asutusele, kus menetlus toimub, otsese nõusoleku kasutada seda konkreetset kasutajakontot kohtumenetluse vältel dokumentide kättetoimetamiseks.“

(b)  adressaat on pärast kohtumenetluse algust andnud kohtule või asutusele, kus menetlus toimub, otsese nõusoleku kasutada seda konkreetset e-posti aadressi kohtumenetluse vältel dokumentide kättetoimetamiseks.“

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 15a – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 18 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat määrust, kehtestades kohtudokumentide elektrooniliseks kättetoimetamiseks kasutatavate kvalifitseeritud e-andmevahetusteenuste toimimise üksikasjaliku korra. Nimetatud õigust kasutades peab komisjon tagama, et sellised teenused kindlustavad asjaomaste dokumentide tulemusliku, usaldusväärse ja tõrgeteta vahetamise, edastamise kõrge turvalisuse, teenuse teistega võrdse kättesaadavuse puudega isikutele ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga (EÜ) 2002/58.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 18 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 17 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäevast].

2.  Artiklites 3a, 15a ja 17 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäevast].

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 18 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 17 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artiklite 3a, 15a või 17 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 18a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Lisatakse järgmised artiklid 18a ja 18b:

välja jäetud

„Artikkel 18a

 

Detsentraliseeritud IT-süsteemi loomine

 

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega luuakse artiklis 3a osutatud detsentraliseeritud IT-süsteem. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 18b lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 18b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 18b

välja jäetud

Komiteemenetlus

 

1.  Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

 

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 19 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui menetluse algatusdokument tuli kättetoimetamiseks edastada teisele liikmesriigile käesoleva määruse sätete alusel ning kostja ei ole ilmunud kohtusse, ei tehta kohtuotsust, kuni on tõendatud, et dokument on toimetatud kätte või edastatud piisavalt aegsasti, et anda kostjale kaitsevõimalus, ning:

1.  Kui menetluse algatusdokument tuli kättetoimetamiseks edastada teisele liikmesriigile käesoleva määruse sätete alusel ning kostja ei ole ilmunud kohtusse, ei tehta kohtuotsust, kuni on tõendatud, et dokument on toimetatud kätte või edastatud piisavalt aegsasti ja seaduslikul viisil, et anda kostjale kaitsevõimalus, ning:

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 19 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  dokumendi edastamisest on möödunud vähemalt kuus kuud ning asja arutav kohtunik loeb selle piisavaks;

välja jäetud

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 19 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud, siis tehakse mõistlikke jõupingutusi, et teavitada kostjat tema suhtes kohtumenetluse algatamisest kõigi võimalike kommunikatsioonikanalite, sealhulgas tänapäevase kommunikatsioonitehnoloogia kaudu, mille puhul on menetlevale kohtule teada aadress või konto.

3.  Kui lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud, siis tehakse mõistlikke jõupingutusi, et teavitada kostjat tema suhtes kohtumenetluse algatamisest kõigi võimalike kommunikatsioonikanalite, sealhulgas tänapäevase kaugside tehnoloogia kaudu, mille puhul on menetlevale kohtule teada aadress või e-posti aadress.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 19 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Olenemata lõigetest 1 ja 2 võib kohtunik kiireloomulistel juhtudel anda korralduse võtta ajutisi või kaitsemeetmeid.

4.  Olenemata lõigetest 1 ja 2 võib kohtunik põhjendatud kiireloomulistel juhtudel anda korralduse võtta ajutisi või kaitsemeetmeid.

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Selgitus

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 19 – lõige 5 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kostja ei saanud temast olenemata põhjustel dokumendist teada piisavalt aegsasti, et kaitseks valmistuda, või ei saanud kohtuotsusest teada õigel ajal, et edasi kaevata;

(a)  kostja ei saanud temast olenemata põhjustel dokumendist teada piisavalt aegsasti ega/või seaduslikul viisil, et kaitseks valmistuda, või ei saanud kohtuotsusest teada õigel ajal, et edasi kaevata;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 13 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 22 – lõige -1 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Artiklis 22 lisatakse lõike 1 ette järgmine lõige:

 

-1. Igasugune käesoleva määruse kohaselt toimuv isikuandmete töötlemine teostatakse kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga (EÜ) 2002/58.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 22 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 b)  Artikli 22 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Käesoleva määruse alusel edastatud teavet, seal hulgas eelkõige isikuandmeid, võib vastuvõttev asutus kasutada üksnes eesmärgil, milleks see on edastatud.

1. Käesoleva määruse alusel edastatud teavet, sealhulgas eelkõige isikuandmeid, võivad neid edastavad ja vastuvõtvad asutused ning keskasutused kasutada üksnes käesolevas määruses sätestatud konkreetsetel eesmärkidel. Isikuandmed, mis ei ole määruse mõistes asjakohased, kustutatakse viivitamata.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 22 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 c)  Artikli 22 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2. Vastuvõtvad asutused tagavad sellise teabe konfidentsiaalsuse kooskõlas oma õigusega.

2. Edastavad ja vastuvõtvad asutused ning keskasutused tagavad sellise teabe konfidentsiaalsuse kooskõlas liidu ja liikmesriikide õigusega.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 13 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 22 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 d)  Artikli 22 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3. Lõiked 1 ja 2 ei mõjuta liikmesriigi õigusakte, mille kohaselt on isikutel, kelle kohta andmed käivad, õigus olla teavitatud määruse alusel edastatud teabe kasutamisest.

3. Lõiked -1, 1 ja 2 ei mõjuta liidu ja liikmesriigi õigusakte, mille kohaselt on isikutel, kelle kohta andmed käivad, õigus olla teavitatud määruse alusel edastatud teabe kasutamisest.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 22 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 e)  Artikli 22 lõige 4 asendatakse järgmisega:

4. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira direktiivide 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ kohaldamist.

4. Igasugune käesoleva määruse raames toimuv teabe töötlemine liidu institutsioonide ja asutuste poolt toimub kooskõlas määrusega (EL) nr 2018/1725.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 23a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Hiljemalt [kaks aastat pärast kohaldamise kuupäeva] koostab komisjon käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju järelevalveks üksikasjaliku kava.

1.  Hiljemalt [üks aasta pärast jõustumise kuupäeva] koostab komisjon käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju järelevalveks üksikasjaliku kava.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16

Määrus (EÜ) nr 1393/2007

Artikkel 24 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kõige varem [viis aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] hindab komisjon käesolevat määrust ning esitab peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande.

1.  Hiljemalt [neli aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] hindab komisjon käesolevat määrust ning esitab peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande, vajaduse korral koos seadusandliku ettepanekuga.


SELETUSKIRI

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine“) on olnud ELi tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö edukas osa. 2017. aastal korraldas komisjon kooskõlas parema õigusloome suunistega õigusloome kvaliteedi (REFIT) hindamise, et hinnata õigusakti toimimist seoses viie peamise kohustusliku hindamiskriteeriumiga (tulemuslikkus, tõhusus, asjakohasus, sidusus ja ELi lisaväärtus). Hindamisaruandes tõstatati rida küsimusi, eeskätt võimaluse kohta sidetehnoloogia arengu tõttu eeskirju muuta. Selle tulemusena esitas komisjon 31. mail 2018 ettepaneku määrust muuta.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on muuta mõningad määruse (EÜ) nr 1393/2007 osad selgemaks, tõhustada ja kiirendada piiriülese mõjuga kohtumenetlusi tsiviil- ja kaubandusasjades (eeskätt dokumentide elektroonilise edastamisega) ning tagada sellistes kohtuasjades nõuetekohane õigusemõistmine, muu hulgas tugevdada teatavaid kostjat kaitsvaid meetmeid.

Komisjoni ettepaneku peamised elemendid on järgmised.

•  Kohaldamisala. Selgitatakse, et määrust kohaldatakse kõigil juhtudel, kus adressaadi elukoht on teises liikmesriigis.

•  Dokumentide digitaalne edastamine. Tehakse ettepanek korraldada kogu edastavate asutuste, vastuvõtvate asutuste ja keskasutuste vaheline teabe ja dokumentide vahetamine elektrooniliselt, detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, mis koosneb turvalise ja usaldusväärse sidetaristu kaudu omavahel ühendatud riiklikest IT-süsteemidest. Nimetatud detsentraliseeritud IT-süsteem tuleks luua rakendusaktidega. Detsentraliseeritud IT-süsteemi ettenägematute ja erandlike häirete korral kasutatakse alternatiivseid teabevahetusmeetodeid.

•  Teenindatava isiku aadress ei ole teada. Liikmesriikidelt nõutakse, et nad aitaksid kolmest alternatiivsest meetodist vähemalt ühe abil saaja asukohta kindlaks teha.

•  Kohustus määrata kohtu asukoha liikmesriigis endale esindaja dokumentide kättetoimetamiseks. Ettepanekus tunnustatakse mitmete liikmesriikide kehtivaid õigusakte ja tavasid, mille kohaselt võib välisriigis asuvatelt menetlusosalistelt nõuda kohtu asukoha liikmesriigis endale esindaja määramist kohtudokumentide kättetoimetamiseks pärast seda, kui antud poolele on edastatud menetluse algatusdokument.

•  Õigus dokumendi vastuvõtmisest keelduda. Ettepanekus selgitatakse menetlust, mille kohaselt adressaat võib keelduda dokumenti vastu võtmast, kui see pole koostatud talle mõistetavas keeles või sellesse keelde tõlgitud. Vastuvõtmisest võib keelduda kahe nädala jooksul.

•  Alternatiivsed dokumentide vahetu kättetoimetamise viisid. Määrusega kehtestatakse alternatiivseks kättetoimetamise viisiks elektrooniline kättetoimetamine. Teisteks viisideks on muu hulgas posti teel kättetoimetamine ja kohtutäiturite, ametiisikute või adressaatliikmesriigi teiste pädevate isikute teostatud kullerteenus. Posti teel saatmisel lisatakse saadetisele tagastatav kviitung ja selgitatakse nn asendusvastuvõtja mõistet. Dokumente edastavatel asutustel ja asja menetlevatel kohtutel on lubatud kasutada otse kättetoimetamist, ja seda kõigi liikmesriikide territooriumil.

•  Kohtusse ilmumata jätnud kostja. Kui kostja istungile ei ilmu, peab asja menetlev kohus saatma talle kättesaadavate sidekanalite kaudu teate menetluse algatamise või tagaseljaotsuse kohta. Asja erakorralise läbivaatamise võimaldamise ühtseks tähtajaks määratakse kaks aastat alates tagaseljaotsuse tegemisest.

Raportööri lähenemisviis ja peamised muudatusettepanekud

Raportöör toetab ettepaneku eesmärki kiirendada kohtu- ja kohtuväliste dokumentide piiriülest vahetamist ja kättetoimetamist ja muuta see tulemuslikumaks. Siin peaks oluline osa olema elektroonilistel menetlustel. Seejuures tuleb kaitsta poolte õigusi ja saavutada, et kasutuselevõetavad uued menetlused kindlustaksid usaldusväärse ja tõrgeteta dokumendivahetuse, vastaksid kõrgetele turvanõuetele, tagaksid juurdepääsu ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse.

Komisjoni ettepanekud määruse (EÜ) nr 1393/2007 selgemaks muutmiseks on üldiselt asjalikud, kuna need vähendavad õiguslikku ebakindlust ja määruse sätete kohaldamise ebaühtlust.

Raportöör toetab ettepanekut korraldada dokumentide vahetamine edastavate asutuste, vastuvõtvate asutuste ja keskasutuste vahel elektrooniliselt, detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, mis koosneb turvalise ja usaldusväärse sidetaristu kaudu omavahel ühendatud riiklikest IT-süsteemidest. Selle süsteemi aluseks peaks olema e-CODEX ja selle toimimise üksikasjad tuleks määratleda delegeeritud õigusaktidega. Detsentraliseeritud IT-süsteem peaks tagama kõrge turvalisuse taseme ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga (EÜ) 2002/58.

Raportöör pooldab ka alternatiivina elektroonilise kättetoimetamise kasutuselevõttu. Kuid kostja õiguste kaitseks on vaja tagada, et adressaat sellise kättetoimetamisviisiga sõnaselgelt nõustuks ning et dokumentide vahetamise tehnilised vahendid oleksid tulemuslikud ja tagaksid muu hulgas kõrge turvalisuse, kättesaadavuse, eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse taseme.

Raportööri arvates tuleks pooltele, kelle elukoht on teises liikmesriigis, anda võimalus määrata menetluse toimumise liikmesriigis endale esindaja, kellele dokumendid edastada. See ei peaks siiski olema pooltele kohustuslik, kuna tekitaks neile lisakulusid ja kuna on ka muid usaldusväärseid ja tõrgeteta toimivaid kättetoimetamisviise. Käesolevas määruses ettenähtud meetmed ei tohiks mingil juhul piirata liidu või liikmesriigi õigusest tulenevate nõuete kohaldamist, millega kohustatakse teises liikmesriigis elavat poolt määrama endale kohtu asukoha liikmesriigis esindajat ka muul otstarbel peale käesoleva määruse kohase dokumentide kättetoimetamise.

Õiguskaitse kättesaadavuse tagamiseks kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1393/2007 piirangud kohtutäituri, dokumente kättetoimetava pädeva isiku või konkreetse kättetoimetamisteenuse eest võetava tasu suurusele. Need kulud on aga liikmesriigiti väga erinevad ning võivad mõnel juhul ulatuda otse kättetoimetamise eest 100 euroni. Raportööri arvates ei tohiks need kulud olla ülemäärased ega hagejale ülemäära koormavad, sest see võiks takistada alternatiivsete kättetoimetamisviiside kasutamist ja muuta õiguskaitse raskemini kättesaadavaks. Seepärast tuleb kehtestada piirangud tasudele, mida liikmesriigid võivad kohtutäituri või dokumente kättetoimetava pädeva isiku teenuste või konkreetse kättetoimetamisteenuse eest nõuda.

Määruse (EÜ) nr 1393/2007 eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitset käsitlevaid sätteid oleks kasulik ajakohastada, võttes arvesse hiljutisi arenguid vastavas liidu õiguses ning eelkõige määruse (EL) 2016/679 heakskiitmist.

Raportöör teeb ettepaneku lisada artiklisse 6 mõningad tähtajad, et tagada edastavate asutuste, vastuvõtvate asutuste ja keskasutuste vahelise teabe ja dokumentide edastamise tulemuslik ja tõrgeteta toimimine. Kuna nimetatud tähtajad sõltuvad teabe ja dokumentide elektroonilisest edastamisest, on asjakohane sätestada, et need ei kehti juhul, kui detsentraliseeritud IT-süsteemi ootamatu ja erakorralise tõrke tõttu toimub edastamine muul viisil.

Selgitusi ja väiksemaid muudatusi on lisatud artiklisse 8 – need puudutavad menetlust seoses adressaadi õigusega keelduda vastu võtmast dokumenti, mis ei ole koostatud talle sobivas keeles või sellesse keelde tõlgitud, ning artiklisse 19 seoses tagaseljaotsuse tegemise tingimustega ja sellistel juhtudel kostja kaitseks rakendatavate meetmetega.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmine („ Dokumentide kätteandmine ”)

Viited

COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

10.9.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.11.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Esitamise kuupäev

8.1.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

 

 

0

0

 

 

Key to symbols:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika