Menettely : 2018/0204(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0001/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0001/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 16.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0104

MIETINTÖ     ***I
PDF 251kWORD 112k
7.1.2019
PE 628.483v02-00 A8-0001/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (’asiakirjojen tiedoksianto’) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 muuttamisesta

(COM(2018)0379 – C8‑0243/2018 – 2018/0204(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Sergio Gaetano Cofferati

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (’asiakirjojen tiedoksianto’) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 muuttamisesta

(COM(2018)0379 – C8‑0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0379),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 81 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0243/2018),

-  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0001/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen lähettämisen ja tiedoksiannon parantamista ja nopeuttamista jäsenvaltioiden välillä.

(1)  Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja siviilioikeuden alueen kehittäminen unionissa edellyttävät siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen lähettämisen ja tiedoksiannon parantamista ja nopeuttamista jäsenvaltioiden välillä, mutta samalla näiden asiakirjojen lähettämisessä olisi varmistettava korkea turvallisuuden ja suojan taso sekä turvattava vastaanottajan oikeudet ja yksityisyyden ja henkilötietojen suoja.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jotta voidaan taata asiakirjojen nopea lähettäminen toiseen jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten, olisi käytettävä kaikkia soveltuvia nykyaikaisen viestintäteknologian välineitä edellyttäen, että tietyt vastaanotetun asiakirjan eheyttä ja luotettavuutta liittyvät edellytykset täyttyvät. Tästä syystä kaikki viestintä ja asiakirjojen vaihto jäsenvaltion nimeämien viranomaisten ja elinten välillä on toteutettava pääsääntöisesti kansallisista tietojärjestelmistä koostuvan hajautetun tietojärjestelmän kautta.

(4)  Jotta voidaan tehokkaasti taata asiakirjojen nopea lähettäminen toiseen jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten, olisi käytettävä kaikkia soveltuvia nykyaikaisen viestintäteknologian välineitä edellyttäen, että tietyt vastaanotetun asiakirjan eheyttä ja luotettavuutta liittyvät edellytykset täyttyvät ja että varmistetaan prosessuaalisten oikeuksien kunnioittaminen, korkea turvallisuustaso näiden asiakirjojen lähettämisessä ja yksityisyyden ja henkilötietojen suoja. Tästä syystä kaikki viestintä ja asiakirjojen vaihto jäsenvaltion nimeämien viranomaisten ja elinten välillä on toteutettava pääsääntöisesti kansallisista tietojärjestelmistä koostuvan hajautetun tietojärjestelmän kautta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Asetuksen (EY) N:o 1393/2007 nojalla perustettavan hajautetun tietojärjestelmän olisi perustuttava e‑CODEX-järjestelmään ja eu-LISAn olisi hallinnoitava sitä. Eu-LISAlle olisi osoitettava riittävät resurssit, jotta se voi ottaa järjestelmän käyttöön ja pitää sen toiminnassa sekä antaa lähettäville ja vastaanottaville viranomaisille ja keskusyksiköille teknistä tukea, jos järjestelmän toiminnassa ilmenee ongelmia. Komission olisi annettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen vuoden 2019 loppua ehdotus asetukseksi rajat ylittävästä viestinnästä oikeudenkäyntimenettelyissä (e-CODEX).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Kun haastehakemus on jo annettu vastaajalle tiedoksi eikä vastaaja ole kieltäytynyt vastaanottamasta asiakirjaa, tuomioistuimen sijaintijäsenvaltion lainsäädännössä olisi annettava asianosaisille, joiden kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, mahdollisuus nimetä edustaja asiakirjojen tiedoksiantoa varten tuomioistuimen sijaintijäsenvaltiossa edellyttäen, että kyseiselle asianosaiselle on ilmoitettu asianmukaisesti tämän mahdollisuuden käyttämisen seurauksista ja asianosainen on nimenomaisesti päättänyt käyttää sitä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Vastaanottavan viranomaisen olisi kaikissa olosuhteissa ja ilman harkintavaltaa ilmoitettava vastaanottajalle kirjallisesti vakiolomaketta käyttäen, että tämä voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedoksiannettavaa asiakirjaa, jos siinä ei ole käytetty vastaanottajan ymmärtämää kieltä tai tiedoksiantopaikan virallista kieltä tai yhtä niistä. Tätä säännöstä olisi sovellettava myös myöhempiin tiedoksiantoihin vastaanottajan käytettyä kieltäytymisoikeuttaan. Kieltäytymisoikeutta olisi sovellettava myös diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toteuttamiin tiedoksiantoihin, postitse tapahtuviin tiedoksiantoihin ja suoriin tiedoksiantoihin. Silloin kun asiakirjan vastaanottamisesta on kieltäydytty, sen tiedoksianto on voitava oikaista toimittamalla vastaanottajalle asiakirjan käännös.

(5)  Vastaanottavan viranomaisen olisi kaikissa olosuhteissa ja ilman harkintavaltaa ilmoitettava vastaanottajalle riittävän ajoissa kirjallisesti vakiolomaketta käyttäen, että tämä voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedoksiannettavaa asiakirjaa, jos siinä ei ole käytetty vastaanottajan ymmärtämää kieltä. Tätä säännöstä olisi sovellettava myös myöhempiin tiedoksiantoihin vastaanottajan käytettyä kieltäytymisoikeuttaan. Kieltäytymisoikeutta olisi sovellettava myös diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toteuttamiin tiedoksiantoihin, postitse tai kuriiripalvelua käyttäen tapahtuviin tiedoksiantoihin ja suoriin tiedoksiantoihin. Silloin kun asiakirjan vastaanottamisesta on kieltäydytty, sen tiedoksianto on voitava oikaista toimittamalla vastaanottajalle asiakirjan virallinen käännös.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Jos vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta asiakirjaa, sitä asiaa käsittelevän tuomioistuimen tai viranomaisen, jonka yhteydessä tiedoksianto on tarpeen, on tarkistettava, oliko kieltäytyminen perusteltua. Tuomioistuimen tai viranomaisen on tätä tarkoitusta varten otettava huomioon kaikki asian liittyvät tai sen käytettävissä olevat tiedot määrittääkseen vastaanottajan todellisen kielitaidon. Arvioidessaan vastaanottajan kielitaitoa tuomioistuin voi ottaa huomioon muun muassa seuraavat tosiasialliset tekijät: vastaanottajan kyseisellä kielellä kirjoittamat asiakirjat, liittyykö kyseisen kielen taito vastaanottajan ammattiin (esimerkiksi opettaja tai tulkki), onko vastaanottaja sen jäsenvaltion kansalainen, jossa oikeudenkäynti käydään, tai onko vastaanottaja aiemmin asunut jonkin aikaa kyseisessä jäsenvaltiossa. Tällaista arviointia ei pidä tehdä, jos asiakirja on laadittu tiedoksiantopaikan virallisella kielellä tai yhdellä niistä tai käännetty tällaiselle kielelle.

(6)  Jos vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta asiakirjaa, sitä asiaa käsittelevän tuomioistuimen tai viranomaisen, jonka yhteydessä tiedoksianto on tarpeen, on tarkistettava, oliko kieltäytyminen perusteltua. Tuomioistuimen tai viranomaisen on tätä tarkoitusta varten otettava huomioon kaikki asian liittyvät tiedot määrittääkseen vastaanottajan todellisen kielitaidon. Arvioidessaan vastaanottajan kielitaitoa tuomioistuin voi ottaa huomioon muun muassa seuraavat tosiasialliset tekijät: vastaanottajan kyseisellä kielellä kirjoittamat asiakirjat, liittyykö kyseisen kielen taito vastaanottajan ammattiin, onko vastaanottaja sen jäsenvaltion kansalainen, jossa oikeudenkäynti käydään, tai onko vastaanottaja aiemmin asunut pidemmän aikaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Rajat ylittävien oikeudenkäyntien tehokkuuden ja nopeuden varmistamiseksi tarvitaan suoria, nopeutettuja kanavia, joiden kautta asiakirjoja voidaan antaa tiedoksi toisessa jäsenvaltiossa oleville henkilöille. Lisäksi henkilön, jonka etua oikeudenkäynti koskee, tai asiaa käsittelevien tuomioistuinten tai viranomaisten olisi voitava toimittaa asiakirjojen tiedoksianto sähköisesti suoraan vastaanottajan digitaaliselle käyttäjätilille, jos tämän kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisen suoran sähköisen tiedoksiannon toteuttamista varten olisi vahvistettava edellytykset, joiden avulla voidaan varmistaa, että sähköisiä käyttäjätilejä käytetään asiakirjojen tiedoksiantoon vain, jos vastaanottajien edut voidaan suojata riittävin suojatoimenpitein joko tiukoilla teknisillä standardeilla tai vastaanottajan antaman nimenomaisen suostumuksen muodossa.

(7)  Rajat ylittävien oikeudenkäyntien tehokkuuden ja nopeuden varmistamiseksi tarvitaan suoria, nopeutettuja ja turvallisia kanavia, joiden kautta asiakirjoja voidaan antaa tiedoksi toisessa jäsenvaltiossa oleville henkilöille. Henkilön, jonka etua oikeudenkäynti koskee, tai asiaa käsittelevien tuomioistuinten tai viranomaisten olisi voitava toimittaa asiakirjojen tiedoksianto sähköisesti suoraan vastaanottajalle, jos tämän kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisen suoran sähköisen tiedoksiannon olisi kuitenkin oltava sallittua vain, jos vastaanottajien edut voidaan suojata riittävin suojatoimenpitein, joihin sisältyvät tiukat tekniset standardit ja vastaanottajan antama nimenomainen suostumus. Kun asiakirjat annetaan tiedoksi tai lähetetään sähköisesti, niistä olisi oltava mahdollista toimittaa vastaanottoilmoitus.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Olemassa olevia asiakirjojen lähettämisen ja tiedoksiannon suoria kanavia olisi parannettava siten, että ne tarjoavat luotettavan ja yleisesti saatavilla olevan vaihtoehdon perinteiselle lähettämiselle vastaanottavan viranomaisen välityksellä. Tätä tarkoitusta varten postipalvelujen tarjoajien olisi käytettävä erityistä vastaanottoilmoitusta toteuttaessaan asetuksen (EY) N:o 1393/2007 14 artiklan mukaista tiedoksiantoa. Vastaavasti henkilön, jonka etua oikeudenkäynti koskee, ja asiaa käsittelevien tuomioistuinten tai viranomaisten olisi voitava toimittaa asiakirjojen tiedoksianto kaikkien jäsenvaltioiden alueella suoraan vastaanottavan jäsenvaltion oikeusviranomaisten, viranomaisten tai muiden toimivaltaisten henkilöiden välityksellä.

(8)  Koska on tarpeen parantaa oikeudellisen yhteistyön sääntelykehystä unionissa ja nykyaikaistaa oikeushallinnon menettelyjä rajat ylittävän yhteentoimivuuden ja kansalaisten vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi, olemassa olevia asiakirjojen lähettämisen ja tiedoksiannon suoria kanavia olisi parannettava siten, että ne tarjoavat nopean, luotettavan, entistä turvallisemman ja yleisesti saatavilla olevan vaihtoehdon perinteiselle lähettämiselle vastaanottavan viranomaisen välityksellä. Tätä tarkoitusta varten postipalvelujen tarjoajien olisi käytettävä erityistä vastaanottoilmoitusta toteuttaessaan asetuksen (EY) N:o 1393/2007 14 artiklan mukaista tiedoksiantoa. Vastaavasti henkilön, jonka etua oikeudenkäynti koskee, ja asiaa käsittelevien tuomioistuinten tai viranomaisten olisi voitava toimittaa asiakirjojen tiedoksianto kaikkien jäsenvaltioiden alueella suoraan vastaanottavan jäsenvaltion oikeusviranomaisten, viranomaisten tai muiden toimivaltaisten henkilöiden välityksellä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Jos vastaaja ei ole tullut saapuville ja tiedoksiannosta tai toimittamisesta ei ole saatu todistusta, tuomioistuimen olisi silti voitava ratkaista asia tietyin rajoituksin ja edellyttäen, että vastaajan etujen suojaamiseen liittyviä eri vaatimuksia on noudatettu. Tällaisissa tapauksissa on keskeisen tärkeää varmistaa, että on toteutettu kaikki kohtuulliset toimenpiteet tiedon saamiseksi vastaajalle siitä, että häntä vastaan on aloitettu oikeudenkäyntimenettely. Tätä varten tuomioistuimen olisi lähetettävä ilmoituksia käyttäen kaikkia saatavilla ja tiedossa olevia viestintäkanavia, jotka todennäköisesti ovat yksinomaan vastaanottajan käytettävissä, kuten kyseisen henkilön puhelinnumero, sähköpostiosoite tai yksityinen sosiaalisen median tili.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tässä asetuksessa noudatetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Erityisesti tässä asetuksessa pyritään takaamaan vastaanottajien puolustautumisoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen. Nämä oikeudet perustuvat puolueetonta tuomioistuinta koskevaan oikeuteen, joka on kirjattu perusoikeuskirjan 47 artiklaan.

(9)  Tässä asetuksessa noudatetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Erityisesti tässä asetuksessa pyritään takaamaan vastaanottajien puolustautumisoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen. Nämä oikeudet perustuvat puolueetonta tuomioistuinta koskevaan oikeuteen, joka on kirjattu perusoikeuskirjan 47 artiklaan. Takaamalla yhtäläisen oikeussuojan saatavuuden tämä asetus edistää myös syrjimättömyyttä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 18 artikla), ja siinä noudatetaan voimassa olevia unionin sääntöjä henkilötietojen ja yksityisyyden suojasta.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  On tärkeää varmistaa, että tätä asetusta sovelletaan unionin tietosuojalainsäädäntöä ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettua yksityisyyden suojaa noudattaen. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että kaikessa luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyssä tämän asetuksen nojalla noudatetaan asetusta (EU) 2016/679 ja direktiiviä 2002/58/EY. Tämän asetuksen nojalla toimitettuja henkilötietoja olisi käsiteltävä vain tässä asetuksessa säädetyissä erityistarkoituksissa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jotta voidaan mahdollistaa asetuksen (EY) N:o 1393/2007 liitteiden sujuva soveltaminen, komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä asetuksen liitteitä I, II ja IV koskevien muutosten osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(10)  Jotta voidaan määrittää yksityiskohtaiset järjestelyt hajautetun tietojärjestelmän käyttämiseksi viestintään ja asiakirjojen vaihtoon jäsenvaltion nimeämien viranomaisten ja elinten välillä sekä yksityiskohtaiset järjestelyt hyväksytyn sähköisen rekisteröidyn jakelupalvelun käyttämiseksi asiakirjojen sähköiseen tiedoksiantoon, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä. Näissä delegoiduissa säädöksissä olisi taattava asiaankuuluvien tietojen tehokas, luotettava ja sujuva lähettäminen, lähettämisen korkea turvallisuustaso, yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä asiakirjojen sähköisen tiedoksiannon tapauksessa vammaisten henkilöiden yhtäläiset tiedonsaantimahdollisuudet. Asetuksen (EY) N:o 1393/2007 liitteiden nopean mukauttamisen mahdollistamiseksi komissiolle olisi lisäksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat mainitun asetuksen liitteiden I, II ja IV muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Tällä asetuksella pyritään parantamaan oikeudenkäyntimenettelyjen tehokkuutta ja nopeutta yksinkertaistamalla ja tehostamalla oikeudenkäynti- ja muita asiakirjoja koskevaan ilmoittamiseen ja viestintään liittyviä menettelyjä unionin tasolla ja auttamaan samalla vähentämään viiveitä ja kansalaisille ja yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Entistä parempi oikeusvarmuus yhdessä yksikertaisten, tehostettujen ja sähköisten menettelyjen kanssa voisi lisäksi kannustaa kansalaisia ja yrityksiä rajat ylittäviin transaktioihin ja piristää siten unionin sisäistä kauppaa ja sisämarkkinoiden toimintaa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

1 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tätä asetusta ei sovelleta asiakirjan tiedoksiantamiseen osapuolen viralliselle edustajalle jäsenvaltiossa, jossa asiaa käsitellään, riippumatta kyseisen osapuolen asuinpaikasta.

Poistetaan.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

2 artikla – 4 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”c)  niiden käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat 3 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa asioissa;”;

”c)  niiden käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat 3 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa asioissa;”;

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

3 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Liitteessä I olevaa vakiolomaketta käyttäen laaditut asiakirjat, pyynnöt, vahvistukset, vastaanotto- ja muut todistukset sekä muut viestit on lähetettävä lähettävän ja vastaanottavan viranomaisen välillä, kyseisten viranomaisten ja keskusyksikköjen välillä tai eri jäsenvaltioiden keskusyksikköjen välillä sellaisista kansallisista tietojärjestelmistä koostuvan hajautetun tietojärjestelmän avulla, jotka on liitetty toisiinsa viestintäinfrastruktuurilla, joka mahdollistaa turvallisen ja luotettavan rajat ylittävän tiedonvaihdon kansallisten tietojärjestelmien välillä.

1.  Asiakirjojen, pyyntöjen, myös liitteessä I olevaa vakiolomaketta käyttäen laadittujen pyyntöjen, vahvistusten, vastaanotto- ja muiden todistusten sekä muiden viestien lähettäminen lähettävän ja vastaanottavan viranomaisen välillä, kyseisten viranomaisten ja keskusyksikköjen välillä tai eri jäsenvaltioiden keskusyksikköjen välillä on tehtävä sellaisista kansallisista tietojärjestelmistä koostuvan hajautetun tietojärjestelmän avulla, jotka on liitetty toisiinsa viestintäinfrastruktuurilla, joka mahdollistaa turvallisen, luotettavan ja reaaliaikaisen rajat ylittävän tiedonvaihdon kansallisten tietojärjestelmien välillä. Tällaisen hajautetun tietojärjestelmän on perustuttava e-CODEXiin, ja sitä on tuettava unionin rahoituksella.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

3 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014* säädettyä luottamuspalvelujen käyttöä koskevia yleisiä oikeudellisia puitteita sovelletaan 1 kohdassa tarkoitetun hajautetun tietojärjestelmän avulla lähetettyihin asiakirjoihin, pyyntöihin, vahvistuksiin, vastaanotto- ja muihin todistuksiin sekä muihin viesteihin.

2.  Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014* säädettyä hyväksyttyjen luottamuspalvelujen käyttöä koskevia yleisiä oikeudellisia puitteita sovelletaan 1 kohdassa tarkoitetun hajautetun tietojärjestelmän avulla lähetettyihin asiakirjoihin, pyyntöihin, vahvistuksiin, vastaanotto- ja muihin todistuksiin sekä muihin viesteihin.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

3 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 1 kohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa, pyynnöissä, vahvistuksissa, vastaanotto- ja muissa todistuksissa ja muissa viesteissä on leima tai käsin kirjoitettu allekirjoitus, niiden sijasta voidaan käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 määriteltyä ”hyväksyttyä sähköistä leimaa” tai ”hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta”.

3.  Jos 1 kohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa, pyynnöissä, vahvistuksissa, vastaanotto- ja muissa todistuksissa ja muissa viesteissä on oltava tai on leima tai käsin kirjoitettu allekirjoitus, niiden sijasta voidaan käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 määriteltyä ”hyväksyttyä sähköistä leimaa” tai ”hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta”, edellyttäen, että on kaikilta osin varmistettu, että henkilö, jolle asianomaiset asiakirjat annetaan tiedoksi, on saanut näistä asiakirjoista tiedon riittävän ajoissa ja lainmukaisesti.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

3 a artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos lähettäminen 1 kohdan mukaisesti ei ole mahdollista hajautetun tietojärjestelmän odottamattoman ja poikkeuksellisen häiriön vuoksi, lähettäminen on toteutettava nopeinta mahdollista vaihtoehtoista keinoa käyttäen.

4.  Jos lähettäminen 1 kohdan mukaisesti ei ole mahdollista ennakoimattomien olosuhteiden tai hajautetun tietojärjestelmän poikkeuksellisen häiriön vuoksi, lähettäminen on toteutettava nopeinta mahdollista vaihtoehtoista keinoa käyttäen niin, että taataan samantasoinen tehokkuus, luotettavuus, turvallisuus sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suoja.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

3 a artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kaikkien asiaan liittyvien henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia ja etenkin oikeutta henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan on noudatettava ja kunnioitettava täysin.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

3 a artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Siirretään komissiolle valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla hajautetun tietojärjestelmän toimintaa koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt. Käyttäessään tätä valtaansa komissio varmistaa, että järjestelmässä taataan asiaankuuluvien tietojen tehokas, luotettava ja sujuva vaihto, lähettämisen korkea turvallisuustaso sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suoja asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY mukaisesti.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

3 c artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos toisessa jäsenvaltiossa asuvan henkilön, jolle oikeudenkäynti- tai muu asiakirja on annettava tiedoksi, osoite ei ole tiedossa, jäsenvaltion on annettava tukea jollakin seuraavista keinoista:

1.  Jos toisessa jäsenvaltiossa asuvan henkilön, jolle oikeudenkäynti- tai muu asiakirja on annettava tiedoksi, osoite ei ole tiedossa, jäsenvaltion on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kymmenen työpäivän kuluessa tukea jollakin seuraavista keinoista:

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

3 c artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  yksityiskohtaiset käytännön ohjeet keinoista, joita on saatavilla henkilöiden osoitteen selvittämiseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston puitteissa, jotta tiedot voidaan saattaa yleisön saataville.

c)  verkossa saatavissa olevat yksityiskohtaiset käytännön ohjeet keinoista, joita on saatavilla henkilöiden osoitteen selvittämiseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston puitteissa, jotta tiedot voidaan saattaa yleisön saataville.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

3 c artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  menetelmä, jolla jäsenvaltio tarjoaa tukea alueellaan 1 kohdan mukaisesti;

a)  menetelmät, joilla jäsenvaltio tarjoaa tukea alueellaan 1 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

4 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 3 a artiklassa tarkoitetun hajautetun tietojärjestelmän välityksellä lähetettyjen asiakirjojen oikeusvaikutuksia ja hyväksyttävyyttä todisteena oikeudenkäynneissä ei voida kieltää pelkästään sen takia, että ne ovat sähköisessä muodossa. Jos paperiasiakirjat muunnetaan sähköiseen muotoon, jotta ne voidaan lähettää hajautetun tietojärjestelmän välityksellä, sähköiset kopiot tai niiden tulosteet ovat yhtä todistusvoimaisia kuin alkuperäiset asiakirjat.”;

3.  Tämä asetus ei rajoita asiakirjojen oikeellisuutta, aitoutta ja virallisesti oikeaksi vahvistamista koskevien kansallisen lainsäädännön mukaisten vaatimusten soveltamista. Edellä 3 a artiklassa tarkoitetun hajautetun tietojärjestelmän välityksellä lähetettyjen asiakirjojen oikeusvaikutuksia ja hyväksyttävyyttä todisteena oikeudenkäynneissä ei voida kieltää pelkästään sen takia, että ne ovat sähköisessä muodossa. Jos paperiasiakirja muunnetaan sähköiseen muotoon, jotta se voidaan lähettää hajautetun tietojärjestelmän välityksellä, sähköinen jäljennös tai sen tuloste on yhtä todistusvoimainen kuin alkuperäinen asiakirja, jollei vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä edellytetä tällaisen asiakirjan antamista tiedoksi alkuperäisenä ja paperimuodossa. Vastaanottavan viranomaisen on tällöin annettava paperiversio sähköisessä muodossa vastaanotetusta asiakirjasta. Jos alkuperäisessä asiakirjassa on leima tai käsin kirjoitettu allekirjoitus, annetussa asiakirjassa on oltava leima tai käsin kirjoitettu allekirjoitus. Vastaanottavan viranomaisen antama asiakirja on yhtä todistusvoimainen kuin alkuperäinen asiakirja.”;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun asiakirja vastaanotetaan, lähettävälle viranomaiselle lähetetään automaattinen vastaanottotodistus 3 a artiklassa tarkoitetun hajautetun tietojärjestelmän välityksellä.

1.  Kun asiakirja vastaanotetaan, lähettävälle viranomaiselle lähetetään viipymättä automaattinen vastaanottotodistus 3 a artiklassa tarkoitetun hajautetun tietojärjestelmän välityksellä.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

6 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos tiedoksiantopyyntöä ei voida täyttää lähetettyjen tietojen tai asiakirjojen perusteella, vastaanottavan viranomaisen on otettava yhteys lähettävään viranomaiseen puuttuvan tiedon tai puuttuvien asiakirjojen saamiseksi.

2.  Jos tiedoksiantopyyntöä ei voida täyttää lähetettyjen tietojen tai asiakirjojen perusteella, vastaanottavan viranomaisen on otettava viipymättä ja joka tapauksessa neljän työpäivän kuluessa yhteys lähettävään viranomaiseen puuttuvan tiedon tai puuttuvien asiakirjojen saamiseksi.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

6 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos on ilmeistä, että tiedoksiantopyyntö ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan tai tiedoksiantoa ei voida toimittaa, koska pyyntö ei täytä muotoa koskevia vaatimuksia, pyyntö ja lähetetyt asiakirjat on palautettava lähettävälle viranomaiselle heti, kun ne on vastaanotettu, liitteessä I olevalle vakiolomakkeelle laaditun palautusilmoituksen kanssa.

3.  Jos on ilmeistä, että tiedoksiantopyyntö ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan tai tiedoksiantoa ei voida toimittaa, koska pyyntö ei täytä muotoa koskevia vaatimuksia, pyyntö ja lähetetyt asiakirjat on palautettava lähettävälle viranomaiselle viipymättä ja joka tapauksessa neljän työpäivän kuluessa siitä, kun ne on vastaanotettu, liitteessä I olevalle vakiolomakkeelle laaditun palautusilmoituksen kanssa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

6 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Vastaanottavan viranomaisen, joka on vastaanottanut tiedoksi annettavan asiakirjan, mutta jolla ei ole alueellista toimivaltaa toimittaa tiedoksiantoa, on lähetettävä asiakirja ja tiedoksiantopyyntö 3 a artiklassa tarkoitetun hajautetun tietojärjestelmän välityksellä oman valtionsa alueellisesti toimivaltaiselle vastaanottavalle viranomaiselle, jos pyyntö täyttää 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset, ja ilmoitettava tästä lähettävälle viranomaiselle käyttäen liitteessä I olevaa vakiolomaketta. Kun kyseisen jäsenvaltion alueellisesti toimivaltainen vastaanottava viranomainen vastaanottaa asiakirjan ja tiedoksiantopyynnön, lähettävälle viranomaiselle lähetetään välittömästi automaattinen vastaanottotodistus 3 a artiklassa tarkoitetun hajautetun tietojärjestelmän välityksellä.”;

4.  Vastaanottavan viranomaisen, joka on vastaanottanut tiedoksi annettavan asiakirjan, mutta jolla ei ole alueellista toimivaltaa toimittaa tiedoksiantoa, on lähetettävä asiakirja ja tiedoksiantopyyntö viipymättä ja joka tapauksessa neljän työpäivän kuluessa 3 a artiklassa tarkoitetun hajautetun tietojärjestelmän välityksellä oman valtionsa alueellisesti toimivaltaiselle vastaanottavalle viranomaiselle, jos pyyntö täyttää 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset, ja ilmoitettava tästä samanaikaisesti lähettävälle viranomaiselle käyttäen liitteessä I olevaa vakiolomaketta. Kun kyseisen jäsenvaltion alueellisesti toimivaltainen vastaanottava viranomainen vastaanottaa asiakirjan ja tiedoksiantopyynnön, lähettävälle viranomaiselle lähetetään viipymättä automaattinen vastaanottotodistus 3 a artiklassa tarkoitetun hajautetun tietojärjestelmän välityksellä.”;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

6 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Edellä olevaa 1–4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin 3 a artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin tilanteisiin. Kyseisissä tapauksissa ei kuitenkaan sovelleta tämän artiklan 1–4 kohdassa asetettuja määräaikoja, vaan asianomaiset toimet suoritetaan mahdollisimman pian.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

7 a artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Velvoite nimetä edustaja tiedoksiantoa varten tuomioistuimen sijaintijäsenvaltiossa

Edustajan nimeäminen tiedoksiantoa varten tuomioistuimen sijaintijäsenvaltiossa

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

7 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos haastehakemus on annettu vastaajalle tiedoksi, tuomioistuimen sijaintijäsenvaltion lainsäädännössä voidaan velvoittaa asianosaiset, joiden kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, nimeämään edustaja asiakirjojen tiedoksiantoa varten tuomioistuimen sijaintijäsenvaltiossa.

1.  Jos haastehakemus on jo annettu vastaajalle tiedoksi eikä vastaaja ole kieltäytynyt vastaanottamasta asiakirjaa 8 artiklan mukaisesti, tuomioistuimen sijaintijäsenvaltion lainsäädännössä on annettava asianosaisille, joiden kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, mahdollisuus nimetä edustaja asiakirjojen tiedoksiantoa varten tuomioistuimen sijaintijäsenvaltiossa. Jos kyseiselle asianosaiselle on ilmoitettu asianmukaisesti tämän mahdollisuuden käyttämisen seurauksista ja asianosainen on nimenomaisesti päättänyt käyttää sitä, asiakirjat on annettava tiedoksi asianosaisen viralliselle edustajalle tuomioistuimen sijaintijäsenvaltiossa kyseisen oikeudenkäyntimenettelyjä koskevien jäsenvaltion lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

7 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos asianosainen laiminlyö velvollisuuden nimetä edustaja 1 kohdan mukaisesti eikä hän ole ilmaissut suostumustaan sähköisen käyttäjätilin käyttöön tiedoksiantoa varten 15 a artiklan b kohdan mukaisesti, asiakirjojen tiedoksiantoon voidaan käyttää mitä tahansa tuomioistuimen sijaintijäsenvaltion lainsäädännössä sallittua tiedoksiantomenetelmää oikeudenkäynnin aikana edellyttäen, että kyseiselle asianosaiselle on ilmoitettu asianmukaisesti tällaisesta seurauksesta.”;

2.  Jos asianosainen laiminlyö velvollisuuden nimetä edustaja 1 kohdan mukaisesti eikä hän ole ilmaissut suostumustaan sähköisen osoitteen käyttöön tiedoksiantoa varten 15 a artiklan b kohdan mukaisesti, asiakirjojen tiedoksiantoon voidaan käyttää mitä tahansa tuomioistuimen sijaintijäsenvaltion lainsäädännössä sallittua tiedoksiantomenetelmää oikeudenkäynnin aikana edellyttäen, että kyseiselle asianosaiselle on ilmoitettu asianmukaisesti tällaisesta seurauksesta haastehakemuksen tiedoksi antamiseen mennessä.”;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

8 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava vastaanottajalle liitteessä II olevaa vakiolomaketta käyttäen, että tämä voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedoksiannettavaa asiakirjaa, jollei se ole joko laadittu jollakin seuraavista kielistä tai jollei mukana ole käännöstä jollekin seuraavista kielistä:

1.  Vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava vastaanottajalle liitteessä II olevaa vakiolomaketta käyttäen, että tämä voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedoksiannettavaa asiakirjaa, jollei se ole laadittu kielellä tai jollei sen mukana ole virallista käännöstä kielelle, jota vastaanottaja ymmärtää.

a)  kieli, jota vastaanottaja ymmärtää;

 

tai

 

b)  vastaanottavan jäsenvaltion virallinen kieli tai, jos jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, sen paikkakunnan virallinen kieli tai jokin sen paikkakunnan virallisista kielistä, missä tiedoksianto tapahtuu.

 

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa tiedoksiannon yhteydessä tai palauttamalla liitteessä II olevan vakiolomakkeen vastaanottavalle viranomaiselle kahden viikon kuluessa.

2.  Vastaanottaja voi perustellusta syystä kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa tiedoksiannon yhteydessä tai palauttamalla liitteessä II olevan vakiolomakkeen vastaanottavalle viranomaiselle kahden viikon kuluessa.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun vastaanottava viranomainen saa tiedon siitä, että vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta asiakirjaa 1 ja 2 kohdan nojalla, sen on ilmoitettava siitä välittömästi lähettävälle viranomaiselle 10 artiklassa tarkoitettua todistusta käyttäen sekä palautettava pyyntö.

3.  Kun vastaanottava viranomainen saa tiedon siitä, että vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta asiakirjaa 1 ja 2 kohdan nojalla, sen on ilmoitettava siitä välittömästi lähettävälle viranomaiselle 10 artiklassa tarkoitettua todistusta käyttäen sekä palautettava pyyntö ja asiakirja, josta pyydetään käännöstä.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

8 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta asiakirjaa 1 ja 2 kohdan nojalla, sitä asiaa käsittelevän tuomioistuimen tai viranomaisen, jonka yhteydessä tiedoksianto toteutettiin, on tarkistettava, oliko kieltäytyminen perusteltua.

4.  Jos vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta asiakirjaa 1 ja 2 kohdan nojalla, sitä asiaa käsittelevän tuomioistuimen tai viranomaisen, jonka yhteydessä tiedoksianto toteutettiin, on ensi tilassa tarkistettava, oliko kieltäytyminen perusteltua.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

8 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Asiakirjan tiedoksianto voidaan oikaista toimittamalla vastaanottajalle tämän asetuksen säännösten mukaisesti asiakirja ja sen käännös jollekin 1 kohdassa tarkoitetuista kielistä. Siinä tapauksessa asiakirjan tiedoksiantopäivä on päivä, jona asiakirja ja sen käännös toimitetaan tiedoksi vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos asiakirja on kuitenkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa, määräytyy hakijaan nähden noudatettava tiedoksiantopäivä 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritettävän alkuperäisen asiakirjan tiedoksiantopäivän mukaan.

5.  Asiakirjan tiedoksianto voidaan oikaista toimittamalla vastaanottajalle tämän asetuksen säännösten mukaisesti asiakirja ja sen virallinen käännös jollekin 1 kohdassa tarkoitetuista kielistä. Siinä tapauksessa asiakirjan tiedoksiantopäivä on päivä, jona asiakirja ja sen virallinen käännös toimitetaan tiedoksi vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos asiakirja on kuitenkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa, määräytyy hakijaan nähden noudatettava tiedoksiantopäivä 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritettävän alkuperäisen asiakirjan tiedoksiantopäivän mukaan.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

8 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa, kun tiedoksianto suoritetaan 13 artiklan mukaisesti, diplomaattisen edustajan tai konsuliviranomaisen tai, kun tiedoksianto suoritetaan 14 tai 15 a artiklan mukaisesti, tiedoksiannon suorittavan viranomaisen tai henkilön on ilmoitettava vastaanottajalle, että tämä voi kieltäytyä ottamasta vastaan asiakirjaa ja että tällaiset asiakirjat on lähetettävä takaisin mainituille yksiköille tai kyseiselle viranomaiselle tai henkilölle.”;

7.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa, kun tiedoksianto suoritetaan 13 artiklan mukaisesti, diplomaattisen edustajan tai konsuliviranomaisen tai, kun tiedoksianto suoritetaan 14 tai 15 a artiklan mukaisesti, tiedoksiannon suorittavan viranomaisen tai henkilön on ilmoitettava vastaanottajalle, että tämä voi kieltäytyä ottamasta vastaan asiakirjaa ja että tällaiset asiakirjat on lähetettävä viipymättä takaisin mainituille yksiköille tai kyseiselle viranomaiselle tai henkilölle.”;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

14 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

14 artikla

14 artikla

Postitiedoksiannot

Tiedoksiannot postitse tai kuriiripalvelua käyttäen

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

14 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan antaa tiedoksi lähettämällä ne henkilöille, joiden kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, suoraan postitse kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistusta käyttäen.

1.  Oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan antaa tiedoksi lähettämällä postitse tai kuriiripalvelua käyttäen henkilöille, joiden kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, suoraan postitse kirjattuna kirjeenä tai yhdistettynä lähetyksenä vastaanottotodistusta käyttäen.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

14 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä artiklaa sovellettaessa postitiedoksiannon suorittamisessa on käytettävä liitteessä IV esitettyä erityistä vastaanottoilmoitusta.

2.  Tätä artiklaa sovellettaessa postitse tai kuriiripalvelua käyttäen suoritettavissa tiedoksiannoissa on käytettävä liitteessä IV esitettyä erityistä vastaanottoilmoitusta.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

14 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Pyynnön lähettäneen jäsenvaltion lainsäädännöstä riippumatta postitiedoksianto katsotaan pätevästi suoritetuksi myös, jos asiakirja toimitettiin vastaanottajan kotiosoitteessa aikuiselle henkilölle, joka asuu samassa taloudessa kuin vastaanottaja tai työskentelee siellä vastaanottajan palveluksessa ja on kykeneväinen ja suostuu ottamaan asiakirjan vastaan.

3.  Pyynnön lähettäneen jäsenvaltion lainsäädännöstä riippumatta postitse tai kuriiripalvelua käyttäen suoritettu tiedoksianto katsotaan pätevästi suoritetuksi myös, jos asiakirja toimitettiin vastaanottajan kotiosoitteessa aikuiselle henkilölle, joka asuu samassa taloudessa kuin vastaanottaja tai työskentelee siellä vastaanottajan palveluksessa ja on kykeneväinen ja suostuu ottamaan asiakirjan vastaan.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

15 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tiedot ammatinharjoittajista tai toimivaltaisista henkilöistä, jotka voivat toteuttaa tämän artiklan mukaisia tiedoksiantoja jäsenvaltion alueella.;”

2.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tiedot ammatinharjoittajista tai toimivaltaisista henkilöistä, jotka voivat toteuttaa tämän artiklan mukaisia tiedoksiantoja jäsenvaltion alueella. Näiden tietojen on oltava saatavilla verkossa.”;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

15 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan antaa tiedoksi suoraan henkilöille, joiden kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, sähköisesti vastaanottajan saatavilla olevalle käyttäjätilille edellyttäen, että jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan antaa tiedoksi suoraan henkilöille, joiden kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, sähköisesti vastaanottajan saatavilla oleviin sähköisiin osoitteisiin edellyttäen, että molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

15 a artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  asiakirjat lähetetään ja vastaanotetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä jakelupalvelua käyttäen;

a)  asiakirjat lähetetään ja vastaanotetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä jakelupalvelua käyttäen; ja

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

15 a artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  vastaanottaja on oikeudenkäynnin aloittamisen jälkeen antanut asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle tai viranomaiselle nimenomaisen suostumuksensa kyseisen tietyn käyttäjätilin käyttämiselle asiakirjojen tiedoksiantoa varten oikeudenkäynnin yhteydessä.”;

b)  vastaanottaja on oikeudenkäynnin aloittamisen jälkeen antanut asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle tai viranomaiselle nimenomaisen suostumuksensa kyseisen tietyn sähköisen osoitteen käyttämiselle asiakirjojen tiedoksiantoa varten oikeudenkäynnin yhteydessä.”;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

15 a artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Siirretään komissiolle valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla oikeudenkäyntiasiakirjojen sähköiseen tiedoksiantoon käytettävän hyväksytyn sähköisen rekisteröidyn jakelupalvelun toimintaa koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt. Käyttäessään tätä valtaansa komissio varmistaa, että palvelussa taataan asiaankuuluvien tietojen tehokas, luotettava ja sujuva lähettäminen, lähettämisen korkea turvallisuustaso, vammaisten henkilöiden yhtäläiset tiedonsaantimahdollisuudet sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suoja asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY mukaisesti.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

18 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi valta antaa 17 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 3 a, 15 a ja 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

18 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 17 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”;

6.  Edellä olevan 3 a artiklan, 15 a artiklan tai 17 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

18 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

12)  Lisätään 18 a ja 18 b artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”18 a artikla

 

Hajautetun tietojärjestelmän perustaminen

 

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset 3 a artiklassa tarkoitetun hajautetun tietojärjestelmän perustamisesta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

18 b artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

18 b artikla

Poistetaan.

Komiteamenettely

 

1.  Komissiota avustaa komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.” ;

 

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

19 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos haastehakemus on täytynyt lähettää toiseen jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten tämän asetuksen säännösten mukaisesti eikä vastaaja ole tullut saapuville, tuomioistuin ei saa tehdä päätöstä asiassa ennen kuin on selvitetty, että tiedoksianto tai toimittaminen on tapahtunut riittävän ajoissa, jotta vastaaja on voinut ryhtyä vastaamaan, ja että

1.  Jos haastehakemus on täytynyt lähettää toiseen jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten tämän asetuksen säännösten mukaisesti eikä vastaaja ole tullut saapuville, tuomioistuin ei saa tehdä päätöstä asiassa ennen kuin on selvitetty, että tiedoksianto tai toimittaminen on tapahtunut riittävän ajoissa ja lainmukaisesti, jotta vastaaja on voinut ryhtyä vastaamaan, ja että

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

19 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  tuomioistuimen kussakin yksittäistapauksessa riittäväksi katsoma määräaika, jonka on oltava vähintään kuusi kuukautta, on kulunut asiakirjan lähettämisestä;

Poistetaan.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

19 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, on toteutettava kohtuullisina pidettävät toimenpiteet, jotta vastaajalle voidaan ilmoittaa sellaisten saatavilla olevien viestintäkanavien avulla, nykyaikainen viestintäteknologia mukaan luettuna, joihin liittyvä osoite tai tili on asiaa käsittelevän tuomioistuimen tiedossa, että häntä vastaan on aloitettu oikeudenkäyntimenettely.

3.  Jos 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, on toteutettava kohtuullisina pidettävät toimenpiteet, jotta vastaajalle voidaan ilmoittaa kaikkien sellaisten saatavilla olevien viestintäkanavien avulla, nykyaikainen etäviestintäteknologia mukaan luettuna, joihin liittyvä osoite tai sähköinen osoite on asiaa käsittelevän tuomioistuimen tiedossa, että häntä vastaan on aloitettu oikeudenkäyntimenettely.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

19 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Sen estämättä mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, tuomioistuin voi kiireellisessä tapauksessa antaa väliaikaisia määräyksiä tai päättää turvaamistoimista.

4.  Sen estämättä mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, tuomioistuin voi perustelluissa kiireellisissä tapauksissa antaa väliaikaisia määräyksiä tai päättää turvaamistoimista.

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

19 artikla – 5 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  vastaaja ei ollut hänestä itsestään riippumattomista syistä saanut riittävän ajoissa tietoa asiakirjasta voidakseen ryhtyä vastaamaan tai tietoa päätöksestä voidakseen hakea muutosta;

a)  vastaaja ei ollut hänestä itsestään riippumattomista syistä saanut riittävän ajoissa ja/tai lainmukaisesti tietoa asiakirjasta voidakseen ryhtyä vastaamaan tai tietoa päätöksestä voidakseen hakea muutosta;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1393/2007

22 artikla – -1 kohta (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

13 a)  Lisätään 22 artiklaan ennen 1 kohtaa kohta seuraavasti:

 

”-1. Tämän asetuksen nojalla suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava asetusta (EU) 2016/679 ja direktiiviä 2002/58/EY.”

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1393/2007

22 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

13 b)  Korvataan 22 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Vastaanottava viranomainen saa käyttää tämän asetuksen mukaisesti lähetettyjä tietoja, erityisesti henkilötietoja, ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on lähetetty.

1. Lähettävät viranomaiset, vastaanottavat viranomaiset ja keskusyksiköt saavat käyttää tämän asetuksen mukaisesti lähetettyjä tietoja, erityisesti henkilötietoja, ainoastaan tässä asetuksessa säädettyihin erityistarkoituksiin. Tämän asetuksen tarkoitusten kannalta merkityksettömät henkilötiedot on poistettava viipymättä.”

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 c alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1393/2007

22 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

13 c)  Korvataan 22 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2. Vastaanottavien viranomaisten on varmistettava tällaisten tietojen luottamuksellisuus vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

2. Lähettävien viranomaisten, vastaanottavien viranomaisten ja keskusyksiköiden on varmistettava tällaisten tietojen luottamuksellisuus unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 d alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1393/2007

22 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

13 d)  Korvataan 22 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei vaikuta kansalliseen lainsäädäntöön, jonka perusteella niillä henkilöillä, joita tiedot koskevat, on oikeus saada tietoja tämän asetuksen perusteella lähetetyn tiedon käytöstä.

3. Mitä -1, 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei vaikuta unionin ja kansalliseen lainsäädäntöön, jonka perusteella niillä henkilöillä, joita tiedot koskevat, on oikeus saada tietoja tämän asetuksen perusteella lähetetyn tiedon käytöstä.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 13 e alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1393/2007

22 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

13 e)  Korvataan 22 artiklan 4 kohta seuraavasti:

4. Tämä asetus ei rajoita direktiivin 95/46/EY eikä direktiivin 2002/58/EY soveltamista.

4. Kaikessa Euroopan unionin toimielinten ja elinten tämän asetuksen puitteissa suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava asetusta (EU) 2018/1725.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

23 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio laatii yksityiskohtaisen ohjelman tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä].

1.  Komissio laatii yksityiskohtaisen ohjelman tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten viimeistään [yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

24 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi tätä asetusta aikaisintaan [viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä] ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä havainnoista.

1.  Komissio arvioi tätä asetusta viimeistään [neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä] ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä havainnoista ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.


PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (’asiakirjojen tiedoksianto’) on ollut toimiva osa EU:n yksityisoikeuden alan yhteistyön ohjelmaa. Vuonna 2017 komissio suoritti parempaa sääntelyä koskevien suuntaviivojen mukaisesti sääntelyn toimivuutta koskevan arvioinnin (REFIT), jossa asetuksen toimintaa arvioitiin viiden pakollisen avainkriteerin perusteella: tehokkuus, vaikuttavuus, merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja EU:n tasolla saatava lisäarvo. Kertomuksessa kiinnitettiin huomiota useisiin kysymyksiin, jotka liittyivät ennen kaikkea sääntöjen modernisoimiseen viestintätekniikan kehityksen perusteella. Niinpä komissio antoi 31. toukokuuta 2018 ehdotuksen asetuksen muuttamisesta.

Komission ehdotuksessa pyritään selkeyttämään asetusta (EY) N:o 1393/2007 tietyiltä osin, tehostamaan ja nopeuttamaan siviili- ja kauppaoikeudellisia oikeudenkäyntimenettelyjä, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia, etenkin asiakirjojen sähköisen vaihdon avulla, ja varmistamaan asianmukainen oikeudenkäyttö kyseisissä tapauksissa, muun muassa lujittamalla tiettyjä vastaajan etujen suojatoimia.

Komission ehdotuksen pääsisältö on seuraava:

•  Soveltamisala. Tekstissä selvennetään, että asetusta sovelletaan kaikkiin tilanteisiin, joissa oikeudenkäyntiasiakirjan vastaanottajan kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa.

•  Asiakirjojen sähköinen vaihto. Komissio ehdottaa, että kaikki lähettävien ja vastaanottavien viranomaisten ja keskusyksiköiden välinen viestintä ja asiakirjojen vaihto toteutetaan sähköisesti käyttäen hajautettua tietojärjestelmää, joka koostuu viestintäinfrastruktuurilla toisiinsa liitetyistä kansallisista tietojärjestelmistä. Tällainen hajautettu tietojärjestelmä olisi perustettava täytäntöönpanosäädöksillä. Jos hajautetussa tietojärjestelmässä ilmenee odottamattomia ja poikkeuksellisia häiriöitä, olisi käytettävä vaihtoehtoisia viestintäkeinoja.

•  Vastaanottajan osoite tuntematon. Jäsenvaltioilla on velvollisuus auttaa vastaanottajan olinpaikan selvittämisessä tarjoamalla tätä varten käyttöön ainakin yhden kolmesta mahdollisesta vaihtoehdosta

•  Velvollisuus nimetä edustaja tuomioistuimen sijaintijäsenvaltiossa asiakirjojen tiedoksiantoa varten. Ehdotuksessa hyväksytään useissa jäsenvaltioissa voimassa olevat lait ja käytännöt, joiden mukaan oikeudenkäyntien ulkomaisia asianosaisia voidaan vaatia nimeämään heitä koskevien asiakirjojen tiedoksiantoa varten edustaja tuomioistuimen sijaintijäsenvaltiossa, kun haastehakemus on annettu tiedoksi kyseisille asianosaisille.

•  Oikeus kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa. Ehdotuksella selvennetään menettelyä, joka koskee vastaanottajan oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jota ei ole laadittu hänen ymmärtämällään kielellä tai käännetty tällaiselle kielelle. Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytymiselle asetetaan kahden viikon määräaika.

•  Asiakirjojen vaihtoehtoiset suorat tiedoksiantotavat. Asetuksessa otetaan käyttöön sähköinen tiedoksianto asiakirjojen vaihtoehtoisena tiedoksiantotapana. Vaihtoehtoisia tiedoksiantotapoja ovat myös tiedoksianto postitse tai suoraan vastaanottavan jäsenvaltion oikeusviranomaisten, viranomaisten tai muiden toimivaltaisten henkilöiden välityksellä. Postitiedoksiantoa varten otetaan käyttöön erityinen vastaanottokuitti ja ”sijaisvastaanottajan” käsitettä täsmennetään. Suoran tiedoksiannon käyttö sallittaisiin lähettäville viranomaisille ja asiaa käsitteleville tuomioistuimille, ja tätä tiedoksiantotapaa sovellettaisiin kaikkien jäsenvaltioiden alueella.

•  Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja. Asiaa käsittelevän tuomioistuimen on lähetettävä poissa olevalle vastaajalle ilmoitus menettelyn aloittamisesta tai yksipuolisesta päätöksestä saatavilla olevia viestintäkanavia käyttäen. Ylimääräisen uudelleentarkastelun hakuajaksi asetetaan yhdenmukaisesti kaksi vuotta yksipuolisen tuomion antamisesta.

Esittelijän näkemys ja tärkeimmät ehdotetut muutokset

Esittelijä tukee ehdotuksen tavoitetta, joka on tehostaa ja nopeuttaa oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen rajat ylittävää vaihtoa ja tiedoksiantoa. Sähköisten menettelyjen tulisi olla tässä tärkeässä asemassa. Samalla olisi varmistettava asianosaisten oikeuksien suojelu ja se, että kaikissa käyttöön otettavissa uusissa menettelyissä taataan asiakirjojen sujuva ja luotettava vaihto, tiukat turvallisuusvaatimukset, esteettömyys sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suoja.

Komission ehdottamat asetuksen (EY) N:o 1393/2007 täsmennykset ovat ylipäänsä tervetulleita, koska ne vähentävät oikeudellista epävarmuutta ja hajontaa asetuksen säännösten soveltamisessa.

Esittelijä tukee ehdotusta toteuttaa lähettävien ja vastaanottavien viranomaisten ja keskusyksiköiden välinen asiakirjojen vaihto vastaisuudessa sähköisesti käyttäen hajautettua tietojärjestelmää, joka koostuu toisiinsa turvallisella ja luotettavalla viestintäinfrastruktuurilla liitetyistä kansallisista tietojärjestelmistä. Tällaisen järjestelmän olisi perustuttava e-CODEXiin, ja sen toiminnan yksityiskohdat olisi määritettävä delegoiduilla säädöksillä. Hajautetussa tietojärjestelmässä olisi varmistettava korkea turvallisuustaso sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suoja asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY mukaisesti.

Esittelijä kannattaa myös sähköisen tiedoksiannon käyttöönottoa vaihtoehtoisena tiedoksiantotapana. Vastaajan oikeuksien suojaamiseksi on kuitenkin varmistettava, että vastaanottaja hyväksyy nimenomaisesti tämän tiedoksiantotavan ja että asiakirjojen vaihtoon käytetyt tekniset keinot ovat tehokkaita ja takaavat muun muassa korkean turvallisuustason, esteettömyyden, yksityisyyden ja henkilötietojen suojan.

Esittelijä katsoo, että asianosaisille, joiden kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, olisi annettava mahdollisuus nimetä asiakirjojen tiedoksiantoa varten edustaja jäsenvaltiossa, jossa asiaa käsitellään. Asianosaisia ei silti pitäisi velvoittaa tähän, koska siitä aiheutuu heille lisäkuluja ja koska käytettävissä on luotettavia ja toimivia vaihtoehtoisia tiedoksiantotapoja. Tämän asetuksen toimenpiteiden ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa sellaisten unionin tai jäsenvaltioiden asettamien vaatimusten soveltamista, jotka velvoittavat asianosaiset, joiden kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, nimeämään edustajan tuomioistuimen sijaintijäsenvaltiossa muuta tarkoitusta kuin tämän asetuksen mukaista asiakirjojen tiedoksiantoa varten.

Oikeussuojan saatavuuden varmistamiseksi asetuksessa (EY) N:o 1393/2007 asetetaan rajat maksuille, joita jäsenvaltiot voivat periä hakijoilta oikeusviranomaisen tai toimivaltaisen muun henkilön tai erityisen tiedoksiantomenetelmän käyttämisestä asiakirjojen tiedoksiantoon. Kustannukset kuitenkin vaihtelevat suuresti jäsenvaltiosta toiseen, ja suorasta tiedoksiannosta saatetaan tietyissä tapauksissa periä jopa yli 100 euroa. Esittelijä katsoo, ettei kustannusten pidä olla liiallisia ja liian raskaita hakijoille, koska se saattaa rajoittaa vaihtoehtoisten tiedoksiantotapojen käyttöä ja heikentää oikeussuojan saatavuutta. Näistä syistä maksuille, joita jäsenvaltiot voivat periä hakijoilta oikeusviranomaisen tai toimivaltaisen muun henkilön tai erityisen tiedoksiantomenetelmän käyttämisestä asiakirjojen tiedoksiantoon, on asetettava yläraja.

Asetuksen (EY) N:o 1393/2007 säännökset yksityisyyden ja henkilötietojen suojasta olisi ajantasaistettava unionin tämän alan lainsäädännön viimeaikaisen kehityksen ja etenkin asetuksen (EU) 2016/679 hyväksymisen perusteella.

Esittelijä ehdottaa määräaikojen lisäämistä 6 artiklaan, jotta voidaan varmistaa asiakirjojen ja ilmoitusten sujuva ja tehokas lähettäminen lähettävien ja vastaanottavien viranomaisten ja keskusyksiköiden välillä. Koska kyseiset määräajat perustuvat asiakirjojen ja ilmoitusten sähköiseen lähettämiseen, niitä ei pidä soveltaa, jos lähettäminen suoritetaan vaihtoehtoisella tavalla hajautetun tietojärjestelmän odottamattoman ja poikkeuksellisen häiriön vuoksi.

Lisäksi ehdotuksessa selvennetään ja muutetaan hieman 8 artiklassa säädettyä menettelyä, joka liittyy vastaanottajan oikeuteen kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jos sitä ei ole laadittu asianmukaisella kielellä tai käännetty tällaiselle kielelle, sekä 19 artiklan säännöksiä yksipuolisista tuomioista ja vastaajien oikeuksien suojatoimenpiteistä tällaisissa tapauksissa.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (’asiakirjojen tiedoksianto’)

Viiteasiakirjat

COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

31.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

10.9.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö