Postupak : 2018/0204(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0001/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0001/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0104

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 266kWORD 96k
7.1.2019
PE 628.483v02-00 A8-0001/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”)

(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Sergio Gaetano Cofferati

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”)

(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018) 0379),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 81. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0243/2018),

-  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0001/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U interesu pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta potrebno je dodatno poboljšati i ubrzati slanje i dostavu sudskih i izvansudskih pismena u građanskim i trgovačkim stvarima među državama članicama.

(1)  U interesu pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i razvoja područja građanskog pravosuđa u Uniji potrebno je dodatno poboljšati i ubrzati slanje i dostavu sudskih i izvansudskih pismena u građanskim i trgovačkim stvarima među državama članicama, osiguravajući pritom visoku razinu sigurnosti i zaštite u dostavi takvih pismena, jamčeći prava adresata i zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi se osiguralo brzo slanje pismena u druge države članice radi njihove dostave u tim državama, trebalo bi se služiti svim prikladnim sredstvima suvremenih komunikacijskih tehnologija ako su ispunjeni određeni uvjeti u pogledu cjelovitosti i pouzdanosti primljenog pismena. U tu bi se svrhu sva komunikacija i razmjena pismena među tijelima koja određuju države članice trebala odvijati putem decentraliziranog IT sustava koji se sastoji od nacionalnih IT sustava.

(4)  Kako bi se učinkovito osiguralo brzo slanje pismena u druge države članice radi njihove dostave u tim državama, trebalo bi se služiti svim prikladnim sredstvima suvremenih komunikacijskih tehnologija ako su ispunjeni određeni uvjeti u pogledu cjelovitosti i pouzdanosti primljenog pismena i pod uvjetom da su osigurani zaštita postupovnih prava, visoka razine sigurnosti u dostavi tih pismena te zaštita privatnosti i osobnih podataka. U tu bi se svrhu sva komunikacija i razmjena pismena među tijelima koja određuju države članice trebala odvijati putem decentraliziranog IT sustava koji se sastoji od nacionalnih IT sustava.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Decentralizirani IT sustav koji će se uspostaviti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1393/2007 trebao bi se temeljiti na sustavu e-CODEX, a njime bi trebala upravljati agencija eu-LISA. Agenciji eu-LISA trebalo bi staviti na raspolaganje odgovarajuća sredstva za uvođenje i osiguravanje rada takvog sustava te pružiti tehničku podršku tijelima za slanje i zaprimanje pismena i središnjim tijelima u slučaju problema rada sustava. Komisija bi trebala što prije, a u svakom slučaju prije kraja 2019., podnijeti prijedlog Uredbe o prekograničnoj komunikaciji u sudskim postupcima (e-CODEX).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  Ako je tuženiku dostavljeno pismeno kojim se pokreće postupak, a tuženik ga nije odbio prihvatiti, u okviru prava države članice u kojoj se vodi postupak trebalo bi strankama s boravištem u drugoj državi članici biti moguće da imenuju zastupnika radi dostave pismena u državi članici u kojoj se vodi postupak, pod uvjetom da je dotična stranka obaviještena o posljedicama tog odabira i da je izričito prihvatila tu mogućnost.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Tijelo za zaprimanje pismena trebalo bi, u svim okolnostima i bez ikakvih diskrecijskih prava u tom pogledu, obavijestiti adresata u pisanom obliku korištenjem standardnog obrasca da može odbiti primitak pismena koje mu se mora dostaviti ako pismeno nije sastavljeno na jeziku koji razumije ili na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika mjesta dostave. To bi se pravilo trebalo primjenjivati i na naredne dostave od trenutka kad je adresat iskoristio svoje pravo na odbijanje primitka. Pravo na odbijanje trebalo bi se primjenjivati i na dostavu diplomatskim ili konzularnim putem, dostavu poštom i izravnu dostavu. Trebalo bi biti moguće ispraviti dostavu odbijenog pismena dostavljanjem prijevoda pismena adresatu.

(5)  Tijelo za zaprimanje pismena trebalo bi, u svim okolnostima i bez ikakvih diskrecijskih prava u tom pogledu, pravodobno obavijestiti adresata u pisanom obliku korištenjem standardnog obrasca da može odbiti primitak pismena koje mu se mora dostaviti ako pismeno nije sastavljeno na jeziku koji razumije. To bi se pravilo trebalo primjenjivati i na naredne dostave od trenutka kad je adresat iskoristio svoje pravo na odbijanje primitka. Pravo na odbijanje trebalo bi se primjenjivati i na dostavu diplomatskim ili konzularnim putem, dostavu poštom, kurirskom službom i izravnu dostavu. Trebalo bi biti moguće ispraviti dostavu odbijenog pismena dostavljanjem službenog prijevoda pismena adresatu.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Ako je adresat odbio primitak pismena, sud ili tijelo pred kojim je pokrenut postupak u okviru kojeg je bila potrebna dostava, trebalo bi provjeriti je li odbijanje bilo opravdano. U tu svrhu sud ili tijelo trebalo bi uzeti u obzir sve relevantne informacije u spisu ili koje su mu na raspolaganju kako bi utvrdilo adresatovo stvarno poznavanje jezika. Pri procjeni adresatova poznavanja jezika, sud može uzeti u obzir činjenične elemente kao što su dokumenti koje je adresat sastavio na predmetnom jeziku, podrazumijeva li adresatova struka takva jezična znanja (primjerice, ako je učitelj ili usmeni prevoditelj), je li adresat državljanin države članice u kojoj se vodi sudski postupak ili je li adresat prethodno boravio u toj državi članici određeno vrijeme. Takvu procjenu ne bi trebalo provesti ako je pismeno sastavljeno na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika mjesta dostave ili prevedeno na taj jezik.

(6)  Ako je adresat odbio primitak pismena, sud ili tijelo pred kojim je pokrenut postupak u okviru kojeg je bila potrebna dostava, trebalo bi provjeriti je li odbijanje bilo opravdano. U tu svrhu sud ili tijelo trebalo bi uzeti u obzir sve relevantne informacije u spisu kako bi utvrdilo adresatovo stvarno poznavanje jezika. Pri procjeni adresatova poznavanja jezika, sud može uzeti u obzir činjenične elemente kao što su dokumenti koje je adresat sastavio na predmetnom jeziku, podrazumijeva li adresatova struka takva jezična znanja, je li adresat državljanin države članice u kojoj se vodi sudski postupak ili je li adresat prethodno boravio u toj državi članici tijekom duljeg razdoblja.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi prekogranični sudski postupci bili učinkoviti i brzi potrebni su izravni i ubrzani kanali za dostavu pismena osobama u drugim državama članicama. Prema tome, osobi zainteresiranoj za sudski postupak, odnosno sudu ili tijelu pred kojim je pokrenut sudski postupak trebalo bi se omogućiti obavljanje dostave pismena izravno elektroničkim putem na digitalni korisnički račun adresata s boravištem u drugoj državi članici. Uvjetima za upotrebu takve vrste izravne elektroničke dostave trebalo bi osigurati da se elektronički korisnički računi upotrebljavaju za potrebe dostave pismena samo ako postoje odgovarajuće mjere za zaštitu interesa adresata, u obliku visokih tehničkih standarda ili izričitog pristanka adresata.

(7)  Kako bi prekogranični sudski postupci bili učinkoviti i brzi potrebni su izravni, ubrzani i sigurni kanali za dostavu pismena osobama u drugim državama članicama. Osobi zainteresiranoj za sudski postupak, odnosno sudu ili tijelu pred kojim je pokrenut sudski postupak trebalo bi se omogućiti obavljanje dostave pismena izravno elektroničkim putem adresatu s boravištem u drugoj državi članici. Takvu vrstu izravne elektroničke dostave trebalo bi, međutim, dozvoliti samo ako postoje odgovarajuće mjere za zaštitu interesa adresata, uključujući visoke tehničke standarde i izričit pristanak adresata. Ako se pismena dostavljaju ili šalju elektroničkim putem, trebala bi biti dostupna mogućnost da se potvrdi primitak takvih pismena.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Postojeće izravne kanale za slanje i dostavu pismena trebalo bi poboljšati kako bi se omogućile pouzdane i općenito pristupačne alternative tradicionalnom slanju putem tijela za zaprimanje pismena. U tu bi svrhu pružatelji poštanskih usluga pri obavljanju dostave poštom na temelju članka 14. Uredbe (EZ) br. 1393/2007 trebali upotrebljavati posebnu potvrdu o primitku. Također, svakoj osobi zainteresiranoj za sudski postupak i sudovima ili tijelima pred kojima je pokrenut sudski postupak trebalo bi se omogućiti obavljanje dostave pismena na državnom području svih država članica izravno putem pravosudnih službenika, državnih službenika ili drugih nadležnih osoba države članice primateljice.

(8)  S obzirom na potrebu da se poboljšaju okvirne odredbe za pravosudnu suradnju u Uniji i da se ažuriraju javni pravni postupci kako bi se povećala prekogranična interoperabilnost i olakšala interakcija s građanima, trebalo bi poboljšati postojeće izravne kanale za slanje i dostavu pismena kako bi se se omogućile brze, pouzdane, sigurnije i općenito pristupačne alternative tradicionalnom slanju putem tijela za zaprimanje pismena. U tu bi svrhu pružatelji poštanskih usluga pri obavljanju dostave poštom na temelju članka 14. Uredbe (EZ) br. 1393/2007 trebali upotrebljavati posebnu potvrdu o primitku. Također, svakoj osobi zainteresiranoj za sudski postupak i sudovima ili tijelima pred kojima je pokrenut sudski postupak trebalo bi se omogućiti obavljanje dostave pismena na državnom području svih država članica izravno putem pravosudnih službenika, državnih službenika ili drugih nadležnih osoba države članice primateljice.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Ako se tuženik nije upustio u postupak i nije zaprimljena potvrda o pružanju usluge ili o dostavi, sudac bi i dalje trebao moći donijeti presudu, podložno određenim ograničenjima i pod uvjetom da se poštuju razni uvjeti za zaštitu interesa tuženika. U tim slučajevima bitno je osigurati da se poduzmu svi razumni napori da se tuženik obavijesti da je protiv njega pokrenut sudski postupak. U tu svrhu sud bi trebao slati poruke upozorenja putem svih poznatih komunikacijskih kanala koji bi mogli biti dostupni isključivo adresatu, uključujući, na primjer, telefonski kontakt te osobe, adresu elektroničke pošte ili privatni račun na društvenim medijima.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Konkretno, ovom se Uredbom nastoji osigurati potpuno poštovanje prava adresata na obranu koja proizlaze iz prava na pravedno suđenje sadržanog u članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(9)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Konkretno, ovom se Uredbom nastoji osigurati potpuno poštovanje prava adresata na obranu koja proizlaze iz prava na pravedno suđenje sadržanog u članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Slično tomu, jamstvom za jednak pristup pravosuđu, Uredbom se promiče nediskriminacija (članak 18. UFEU-a) te se poštuju postojeća pravila Unije o zaštiti osobnih podataka i privatnosti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Važno je osigurati da se ova Uredba primjenjuje u skladu sa zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka i da se njome poštuje zaštita privatnosti kako je utvrđeno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Također je važno osigurati da se svaka obrada osobnih podataka fizičkih osoba na temelju ove Uredbe provodi u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ. Osobni podaci pruženi u okviru ove Uredbe trebali bi se obrađivati samo u posebne svrhe utvrđene ovom Uredbom.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se omogućila brza prilagodba priloga Uredbi (EZ) br. 1393/2007, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama priloga I., II. i IV. toj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.* Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(10)  Kako bi se definirali detaljni aranžmani za funkcioniranje decentraliziranog informatičkog sustava za komunikaciju i razmjenu pismena između agencija i tijela koje su imenovale države članice, te kako bi se utvrdili detaljni aranžmani za funkcioniranje kvalificiranih usluga elektroničke preporučene dostave koje će se upotrebljavati u svrhu dostave pismena u elektroničkom obliku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Takvim bi se delegiranim aktima trebala jamčiti učinkovita, pouzdana i neometana dostava relevantnih podataka te visoka razina sigurnosti u prijenosu, zaštiti privatnosti i osobnih podataka te, s obzirom na elektroničku dostavu pismena, jednak pristup za osobe s invaliditetom. Nadalje, kako bi se omogućila brza prilagodba prilogâ Uredbi (EZ) br. 1393/2007, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama priloga I., II. i IV. toj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.* Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  Ovom se Uredbom nastoji poboljšati učinkovitost i brzinu sudskih postupaka pojednostavnjenjem i racionalizacijom postupaka za obavješćivanje o sudskim i izvansudskim pismenima na razini Unije ili njihovo priopćavanje, uz istodobno pružanje pomoći u smanjenju kašnjenja i troškova za pojedince i poduzeća. Osim toga, veća pravna sigurnost, zajedno s jednostavnijim, racionaliziranim i digitaliziranim postupcima, može potaknuti pojedince i poduzeća na sudjelovanje u prekograničnim transakcijama, čime bi se podržala trgovina unutar Unije, a time i funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 1. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ova se Uredba ne primjenjuje na dostavu pismena ovlaštenom zastupniku stranke u državi članici u kojoj se vodi postupak, bez obzira na njezino mjesto boravišta.

Briše se.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 2. – stavak 4. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  načine zaprimanja pismena koji su im na raspolaganju u slučajevima iz članka 3.a stavka 6.; ;

(c)  načine zaprimanja pismena koji su im na raspolaganju u slučajevima iz članka 3.a stavka 4.;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 3.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pismena, zahtjevi, potvrde, potvrde o primitku, druge potvrde i sva komunikacija na temelju standardnih obrazaca u Prilogu I. između tijela za slanje i tijela za zaprimanje pismena, između tih tijela i središnjih tijela ili između središnjih tijela raznih država članica šalju se putem decentraliziranog IT sustava koji se sastoji od nacionalnih IT sustava međusobno povezanih komunikacijskom infrastrukturom kojom se omogućuje sigurna i pouzdana prekogranična razmjena informacija među nacionalnim IT sustavima.

1.  Slanje pismena, zahtjeva, uključujući zahtjeve sastavljene na temelju standardnih obrazaca iz Priloga I., potvrda, potvrda o primitku, drugih potvrda i sva ostala komunikacija između tijela za slanje i tijela za zaprimanje pismena, između tih tijela i središnjih tijela ili između središnjih tijela raznih država članica obavlja se putem decentraliziranog IT sustava koji se sastoji od nacionalnih IT sustava međusobno povezanih komunikacijskom infrastrukturom kojom se omogućuje sigurna i pouzdana prekogranična razmjena informacija u stvarnom vremenu među nacionalnim IT sustavima. Takav decentralizirani IT sustav temelji se na sustavu e-CODEX i prima potporu u obliku financiranja Unije.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 3.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Opći pravni okvir za upotrebu usluga povjerenja iz Uredbe Vijeća (EU) br. 910/2014* primjenjuje se na pismena, zahtjeve, potvrde, potvrde o primitku, druge potvrde i svu komunikaciju poslanu putem decentraliziranog IT sustava iz stavka 1.

2.  Opći pravni okvir za upotrebu kvalificiranih usluga povjerenja iz Uredbe Vijeća (EU) br. 910/2014* primjenjuje se na pismena, zahtjeve, potvrde, potvrde o primitku, druge potvrde i svu komunikaciju poslanu putem decentraliziranog IT sustava iz stavka 1.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 3.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako pismena, zahtjevi, potvrde, potvrde o primitku, druge potvrde i ostala komunikacija iz stavka 1. zahtijevaju ili sadržavaju pečat ili vlastoručni potpis, umjesto toga mogu se upotrijebiti „kvalificirani elektronički pečati” i „kvalificirani elektronički potpisi” u skladu s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.

3.  Ako pismena, zahtjevi, potvrde, potvrde o primitku, druge potvrde i ostala komunikacija iz stavka 1. zahtijevaju ili sadržavaju pečat ili vlastoručni potpis, umjesto toga mogu se upotrijebiti odgovarajući „kvalificirani elektronički pečati” i „kvalificirani elektronički potpisi” u skladu s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, pod uvjetom da je u potpunosti zajamčeno da je osoba kojoj su dostavljena navedena pismena pravodobno i zakonito obaviještena o njima.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 3.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je slanje u skladu sa stavkom 1. onemogućeno zbog nepredviđenog i iznimnog prekida u radu decentraliziranog IT sustava, slanje se obavlja na najbrži mogući alternativni način.

4.  Ako je slanje u skladu sa stavkom 1. onemogućeno zbog nepredviđenih uvjeta ili iznimnog prekida u radu decentraliziranog IT sustava, slanje se obavlja na najbrži mogući alternativni način, osiguravajući istu visoku razinu učinkovitosti, povjerljivosti, sigurnosti i zaštite privatnosti i osobnih podataka.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 3.a – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Temeljna prava i slobode svih uključenih osoba, a posebno pravo na zaštitu osobnih podataka i privatnosti, u potpunosti se uvažavaju i poštuju.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 3.a – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 18. kako bi nadopunila ovu Uredbu utvrđivanjem detaljnih aranžmana za funkcioniranje decentraliziranog IT sustava. Pri izvršavanju te ovlasti Komisija osigurava da se sustavom jamči učinkovita, pouzdana i neometana razmjena relevantnih informacija, kao i visoka razina sigurnosti prilikom slanja i zaštita privatnosti i osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 3.c – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako adresa osobe kojoj se mora dostaviti sudsko ili izvansudsko pismeno u drugoj državi članici nije poznata, države članice osiguravaju jedan ili više sljedećih oblika pomoći:

1.  Ako adresa osobe kojoj se mora dostaviti sudsko ili izvansudsko pismeno u drugoj državi članici nije poznata, države članice bez odlaganja, a u svakom slučaju u roku od deset radnih dana osiguravaju jedan ili više sljedećih oblika pomoći:

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 3.c – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  detaljne praktične smjernice o dostupnim mehanizmima za utvrđivanje adrese osoba u okviru Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima kako bi se te informacije pružile javnosti.

(c)  detaljne praktične smjernice, kojima se može pristupiti na internetu, o dostupnim mehanizmima za utvrđivanje adrese osoba u okviru Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima kako bi se te informacije pružile javnosti.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 3.c – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  vrstu pomoći koju će država članica pružiti na svojem državnom području u skladu sa stavkom 1.;

(a)  vrste pomoći koje će država članica pružiti na svojem državnom području u skladu sa stavkom 1.;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 4. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pismenima koja se šalju putem decentraliziranog IT sustava iz članka 3.a ne smije se uskratiti pravni učinak i dopuštenost kao dokazi u sudskim postupcima isključivo zbog toga što su u elektroničkom obliku. Ako su pismena u papirnatom obliku pretvorena u elektronički oblik radi slanja putem decentraliziranog IT sustava, elektroničke kopije ili njihovi ispisi imaju isti učinak kao izvorna pismena.”;

3.  Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje zahtjevi u skladu s nacionalnim pravom koji se odnose na točnost, autentičnost i pravni oblik dokumenata. Pismenima koja se šalju putem decentraliziranog IT sustava iz članka 3.a ne smije se uskratiti pravni učinak i dopuštenost kao dokazi u sudskim postupcima isključivo zbog toga što su u elektroničkom obliku. Ako je pismeno u papirnatom obliku pretvoreno u elektronički oblik radi slanja putem decentraliziranog IT sustava, elektronička kopija ili njegov ispis imaju isti učinak kao izvorno pismeno, osim ako nacionalno pravo dotične države članice zahtijeva da se to pismeno dostavi u izvornoj i papirnatoj verziji. U tom slučaju tijelo za zaprimanje izdaje papirnatu verziju pismena primljenog u elektroničkom obliku. Ako su izvorna pismena sadržavala potpis ili vlastoručni potpis, izdano pismeno sadrži pečat ili vlastoručni potpis. Pismeno koje izdaje tijelo za zaprimanje ima isti učinak kao i izvorno pismeno.”;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Po primitku pismena tijelu za slanje šalje se automatska potvrda o dostavi putem decentraliziranog IT sustava iz članka 3.a.

1.  Po primitku pismena tijelu za slanje odmah se šalje automatska potvrda o dostavi putem decentraliziranog IT sustava iz članka 3.a.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako na temelju poslanih podataka ili pismena zahtjev za dostavu pismena nije moguće ispuniti, tijelo za zaprimanje kontaktira s tijelom za slanje kako bi osiguralo primitak podataka ili pismena koji nedostaju.

2.  Ako na temelju poslanih podataka ili pismena zahtjev za dostavu pismena nije moguće ispuniti, tijelo za zaprimanje odmah i u svakom slučaju unutar četiri radna dana stupa u kontakt s tijelom za slanje kako bi osiguralo primitak podataka ili pismena koji nedostaju.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je očito da zahtjev za dostavu nije obuhvaćen područjem primjene ove Uredbe ili ako je zbog neispunjavanja propisanih formalnih uvjeta dostava onemogućena, zahtjev za dostavu i poslana pismena vraćaju se po primitku tijelu za slanje, uz obavijest o vraćanju na standardnom obrascu iz Priloga I.

3.  Ako je očito da zahtjev za dostavu nije obuhvaćen područjem primjene ove Uredbe ili ako je zbog neispunjavanja propisanih formalnih uvjeta dostava onemogućena, zahtjev za dostavu i poslana pismena vraćaju se po primitku tijelu za slanje odmah i u svakom slučaju unutar četiri radna dana, uz obavijest o vraćanju na standardnom obrascu iz Priloga I.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 6. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tijelo za zaprimanje koje je zaprimilo pismeno za dostavu, a nije mjesno nadležno za njegovu dostavu, prosljeđuje ga putem decentraliziranog IT sustava iz članka 3.a, zajedno sa zahtjevom za dostavu, mjesno nadležnom tijelu za zaprimanje u istoj državi članici ako zahtjev za dostavu ispunjava uvjete propisane člankom 4. stavkom 2. i o tome obavješćuje tijelo za slanje na standardnom obrascu iz Priloga I. Nakon što mjesno nadležno tijelo za zaprimanje u istoj državi članici zaprimi pismeno i zahtjev za dostavu, tijelu za slanje šalje se automatska potvrda o dostavi putem decentraliziranog IT sustava iz članka 3.a.”; ;

4.  Tijelo za zaprimanje koje je zaprimilo pismeno za dostavu, a nije mjesno nadležno za njegovu dostavu, prosljeđuje ga odmah i u svakom slučaju unutar četiri radna dana putem decentraliziranog IT sustava iz članka 3.a, zajedno sa zahtjevom za dostavu, mjesno nadležnom tijelu za zaprimanje u istoj državi članici ako zahtjev za dostavu ispunjava uvjete propisane člankom 4. stavkom 2. i o tome istodobno obavješćuje tijelo za slanje na standardnom obrascu iz Priloga I. Nakon što mjesno nadležno tijelo za zaprimanje u istoj državi članici zaprimi pismeno i zahtjev za dostavu, tijelu za slanje odmah se šalje automatska potvrda o dostavi putem decentraliziranog IT sustava iz članka 3.a.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 6. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Stavci od 1. do 4. primjenjuju se mutatis mutandis na situacije iz članka 3.a stavka 4. Međutim, u tim se slučajevima ne primjenjuju rokovi iz stavaka 1. do 4. ovog članka, ali se relevantni postupci provode što je prije moguće.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 7.a – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveza imenovanja zastupnika radi dostave u državi članici u kojoj se vodi postupak

Imenovanje zastupnika radi dostave u državi članici u kojoj se vodi postupak

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 7.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako je tuženiku dostavljeno pismeno kojim se pokreće postupak, stranke s boravištem u drugoj državi članici mogu biti obvezne u skladu s pravom države članice u kojoj se vodi postupak imenovati zastupnika radi dostave pismena u državi članici u kojoj se vodi postupak.

1.  Ako je tuženiku već dostavljeno pismeno kojim se pokreće postupak, a tuženik ga nije odbio prihvatiti u skladu s člankom 8., u okviru prava države članice u kojoj se vodi postupak strankama s boravištem u drugoj državi članici omogućuje se da imenuju zastupnika radi dostave pismena u državi članici u kojoj se vodi postupak. Ako je predmetna stranka obaviještena o posljedicama odabira te mogućnosti te je to izričito odabrala, pismena se dostavljaju ovlaštenom zastupniku te stranke u državi članici u kojoj se vodi postupak, u skladu sa zakonima i praksom te države članice u vezi s postupcima.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 7.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako stranka ne ispuni obvezu imenovanja zastupnika u skladu sa stavkom 1., a nije dala pristanak za upotrebu elektroničkog korisničkog računa za dostavu pismena u skladu s člankom 15.a točkom (b), za dostavu pismena tijekom postupka može se upotrijebiti bilo koji način dostave dopušten prema pravu države članice u kojoj se vodi postupak, uz uvjet da je dotična stranka o toj posljedici propisno obaviještena.”;

2.  Ako stranka ne ispuni obvezu imenovanja zastupnika u skladu sa stavkom 1., a nije dala pristanak za upotrebu elektroničke adrese računa za dostavu pismena u skladu s člankom 15.a točkom (b), za dostavu pismena tijekom postupka može se upotrijebiti bilo koji način dostave dopušten prema pravu države članice u kojoj se vodi postupak, uz uvjet da je dotična stranka o toj posljedici propisno obaviještena do trenutka dostave pismena kojim se pokreće postupak.”;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 8. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijelo za zaprimanje obavješćuje adresata, na standardnom obrascu iz Priloga II., da može odbiti primitak pismena koje se dostavlja, ako ono nije napisano, ili se u njegovu prilogu ne nalazi prijevod, na jednom od sljedećih jezika:

(a)  na jeziku koji adresat razumije;

ili

(b)  službenom jeziku države članice primateljice ili, ako postoji više službenih jezika u toj državi članici, službenom jeziku ili jednom od službenih jezika mjesta u kojem se obavlja dostava.

1.  Tijelo za zaprimanje obavješćuje adresata, na standardnom obrascu iz Priloga II., da može odbiti primitak pismena koje se dostavlja, ako ono nije napisano, ili se u njegovu prilogu ne nalazi službeni prijevod na jeziku koji adresat razumije;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Adresat može odbiti primitak pismena u vrijeme dostave ili u roku od dva tjedna vraćanjem standardnog obrasca iz Priloga II. tijelu za zaprimanje.

2.  Adresat na temelju opravdanih razloga može odbiti primitak pismena u vrijeme dostave ili u roku od dva tjedna vraćanjem standardnog obrasca iz Priloga II. tijelu za zaprimanje.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je tijelo za zaprimanje obaviješteno da adresat odbija primitak pismena u skladu sa stavcima 1. i 2., o tome odmah obavješćuje tijelo za slanje putem potvrde iz članka 10. i vraća zahtjev.

3.  Ako je tijelo za zaprimanje obaviješteno da adresat odbija primitak pismena u skladu sa stavcima 1. i 2., o tome odmah obavješćuje tijelo za slanje putem potvrde iz članka 10. i vraća zahtjev i pismeno za koje je zatražen prijevod.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 8. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je adresat odbio primitak pismena u skladu sa stavcima 1. i 2., sud ili tijelo pred kojim je pokrenut postupak u okviru kojeg je obavljena dostava, provjerava je li odbijanje utemeljeno.

4.  Ako je adresat odbio primitak pismena u skladu sa stavcima 1. i 2., sud ili tijelo pred kojim je pokrenut postupak u okviru kojeg je obavljena dostava, prvom mogućom prilikom provjerava je li odbijanje utemeljeno.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 8. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Dostava pismena može se ispraviti dostavom pismena adresatu u skladu s odredbama ove Uredbe, u čijem se prilogu nalazi prijevod na jezik naveden u stavku 1. U tom slučaju, datum dostave pismena datum je na koji je pismeno u čijem se prilogu nalazi prijevod dostavljeno u skladu s pravom države članice primateljice. Međutim, ako se u skladu s pravom države članice pismeno mora dostaviti u određenom roku, datum koji će se uzeti u obzir u pogledu podnositelja zahtjeva datum je dostave prvog pismena utvrđen u skladu s člankom 9. stavkom 2.

5.  Dostava pismena može se ispraviti dostavom pismena adresatu u skladu s odredbama ove Uredbe, u čijem se prilogu nalazi službeni prijevod na jezik naveden u stavku 1. U tom slučaju, datum dostave pismena datum je na koji je pismeno u čijem se prilogu nalazi službeni prijevod dostavljeno u skladu s pravom države članice primateljice. Međutim, ako se u skladu s pravom države članice pismeno mora dostaviti u određenom roku, datum koji će se uzeti u obzir u pogledu podnositelja zahtjeva datum je dostave prvog pismena utvrđen u skladu s člankom 9. stavkom 2.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 8. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  U svrhe stavka 1. diplomatski ili konzularni predstavnici, ako se dostava obavlja u skladu s člankom 13., ili tijelo ili osoba, ako se dostava obavlja u skladu s člankom 14. ili 15.a, obavješćuju adresata da može odbiti primitak pismena i da se svako pismeno čiji je primitak odbijen mora vratiti tim predstavnicima ili tom tijelu ili osobi ovisno o slučaju.”;

7.  U svrhe stavka 1. diplomatski ili konzularni predstavnici, ako se dostava obavlja u skladu s člankom 13., ili tijelo ili osoba, ako se dostava obavlja u skladu s člankom 14. ili 15.a, obavješćuju adresata da može odbiti primitak pismena i da se svako pismeno čiji je primitak odbijen mora odmah vratiti tim predstavnicima ili tom tijelu ili osobi ovisno o slučaju.”;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 14. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.Dostava putem pošte

 

Članak 14.Dostava putem pošte

ili kurirske službe

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 14. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dostava sudskih pismena osobama s boravištem u drugoj državi članici može se obaviti izravno putem pošte preporučenom pošiljkom uz potvrdu o primitku.

1.  Dostava sudskih pismena osobama s boravištem u drugoj državi članici može se obaviti izravno putem pošte ili kurirske službe preporučenom pošiljkom ili paketom uz potvrdu o primitku.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 14. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe ovog članka dostava putem pošte obavlja se uz upotrebu posebne potvrde o primitku iz Priloga IV.

2.  Za potrebe ovog članka dostava putem pošte ili kurirske službe obavlja se uz upotrebu posebne potvrde o primitku iz Priloga IV.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 14. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Bez obzira na pravo države članice podrijetla, dostava putem pošte smatra se valjano obavljenom i ako je pismeno dostavljeno na kućnu adresu primatelja i uručeno odraslim osobama koje žive u istom kućanstvu kao primatelj ili koje ondje rade za primatelja i koje su sposobne i voljne prihvatiti pismeno.

3.  Bez obzira na pravo države članice podrijetla, dostava putem pošte ili kurirske službe smatra se valjano obavljenom i ako je pismeno dostavljeno na kućnu adresu primatelja i uručeno odraslim osobama koje žive u istom kućanstvu kao primatelj ili koje ondje rade za primatelja i koje su sposobne i voljne prihvatiti pismeno.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 15. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka država članica Komisiji dostavlja informacije o vrstama zanimanja ili nadležnim osobama koje smiju dostavljati pismena na svojem državnom području.;

2.  Svaka država članica Komisiji dostavlja informacije o vrstama zanimanja ili nadležnim osobama koje smiju dostavljati pismena na svojem državnom području. Tim se informacijama može pristupiti na internetu;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 15.a – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dostava sudskih pismena osobama s boravištem u drugoj državi članici može se obaviti izravno elektroničkim putem na korisničke račune kojima adresat može pristupiti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Dostava sudskih pismena osobama s boravištem u drugoj državi članici može se obaviti izravno elektroničkim putem na elektroničke adrese kojima adresat može pristupiti ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 15.a – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pismena su poslana i primljena s pomoću kvalificirane usluge elektroničke preporučene dostave u smislu Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća;

(a)  pismena su poslana i primljena s pomoću kvalificirane usluge elektroničke preporučene dostave u smislu Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, i

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 15.a – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b)  nakon pokretanja sudskog postupka, adresat je dao izričit pristanak sudu ili tijelu pred kojim je pokrenut postupak za upotrebu tog konkretnog korisničkog računa za dostavu pismena tijekom sudskog postupka.”;

b)  nakon pokretanja sudskog postupka, adresat je dao izričit pristanak sudu ili tijelu pred kojim je pokrenut postupak za upotrebu te konkretne elektroničke adrese za dostavu pismena tijekom sudskog postupka.”;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 15.a – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. radi dopunjavanja ove Uredbe utvrđivanjem detaljnih aranžmana za funkcioniranje kvalificiranih usluga elektroničke preporučene dostave koje će se upotrebljavati u svrhu dostave sudskih pismena elektroničkim putem. Pri izvršavanju te ovlasti Komisija osigurava da se takvim uslugama jamči učinkovito, pouzdano i neometano slanje relevantnih pismena, kao i visoka razina sigurnosti prilikom slanja, jednakost pristupa osoba s invaliditetom i zaštita privatnosti i osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 18. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 17. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 3.a, 15.a i 17. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 18. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 17. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3.a, članka 15.a ili članka17. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 18.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  umeću se sljedeći članci 18.a i 18.b:

Briše se.

,Članak 18.a

 

Uspostava decentraliziranog IT sustava

 

Komisija donosi provedbene akte kojima se uspostavlja decentralizirani IT sustav iz članka 3.a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 18.b stavka 2.

 

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 18.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 18.b

Briše se.

Postupak odbora

 

1.  Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011. ”

 

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 19. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako pismeno kojim se pokreće postupak treba biti poslano u drugu državu članicu radi dostave u skladu s odredbama ove Uredbe, a tuženik se nije upustio u postupak, presuda neće biti izrečena sve dok se ne utvrdi da je uručenje ili dostava obavljena pravodobno kako bi tuženik mogao pripremiti svoju obranu i da je:

1.  Ako pismeno kojim se pokreće postupak treba biti poslano u drugu državu članicu radi dostave u skladu s odredbama ove Uredbe, a tuženik se nije upustio u postupak, presuda neće biti izrečena sve dok se ne utvrdi da je uručenje ili dostava obavljena pravodobno i zakonito kako bi tuženik mogao pripremiti svoju obranu i da je:

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 19. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  od datuma slanja pismena proteklo je razdoblje ne kraće od šest mjeseci, koje sudac u određenome predmetu smatra prikladnim;

Briše se.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 19. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2., ulažu se razumni napori kako bi se tuženika obavijestilo da je protiv njega pokrenut sudski postupak putem svih dostupnih komunikacijskih kanala, uključujući sredstva suvremenih komunikacijskih tehnologija, čija su adresa ili račun poznati sudu pred kojim je pokrenut postupak.

3.  Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2., ulažu se razumni napori kako bi se tuženika obavijestilo da je protiv njega pokrenut sudski postupak putem svih dostupnih komunikacijskih kanala, uključujući sredstva suvremenih komunikacijskih tehnologija na daljinu, čija su adresa ili elektronska adresa poznati sudu pred kojim je pokrenut postupak.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 19. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Bez obzira na odredbe stavaka 1. i 2., u hitnim slučajevima sudac može odrediti bilo koju privremenu ili zaštitnu mjeru.

4.  Bez obzira na odredbe stavaka 1. i 2., u opravdanim hitnim slučajevima sudac može odrediti bilo koju privremenu ili zaštitnu mjeru.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Obrazloženje

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 19. – stavak 5. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  tuženik, bez svoje krivnje, nije saznao za postojanje pismena kako bi mogao pravodobno pripremiti svoju obranu pred sudom odnosno nije saznao za postojanje presude kako bi mogao pravodobno uložiti žalbu;

(a)  tuženik, bez svoje krivnje, nije saznao za postojanje pismena kako bi mogao pravodobno i/ili u skladu sa zakonom pripremiti svoju obranu pred sudom odnosno nije saznao za postojanje presude kako bi mogao pravodobno uložiti žalbu;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 22. – stavak -1. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  U članku 22. sljedeći stavak umeće se ispred stavka 1.:

 

-1. Svaka obrada osobnih podataka provedena u skladu s ovom Uredbom provodi u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 22. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.b)  u članku 22. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Podatke, a posebno osobne podatke, poslane u skladu s ovom Uredbom, tijela za zaprimanje koriste samo u svrhe zbog kojih su oni poslani.

1. Podatke, a posebno osobne podatke, poslane u skladu s ovom Uredbom, tijela za slanje, tijela za zaprimanje i središnja tijela koriste samo u određene svrhe navedene u ovoj Uredbi. Osobni podaci koji nisu relevantni za svrhe ove Uredbe bez odlaganja se brišu.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.c (nova)

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 22. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.c)  u članku 22. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Tijela za zaprimanje osiguravaju povjerljivost takvih podataka, u skladu sa svojim nacionalnim pravom.

2. Tijela za slanje, tijela za zaprimanje i središnja tijela osiguravaju povjerljivost takvih podataka, u skladu s pravom Unije i sa svojim nacionalnim pravom.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.d (nova)

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 22. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.d)  u članku 22. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Odredbe stavaka 1. i 2. ni na koji način ne utječu na nacionalne propise koji osobama na koje se ti podaci odnose omogućuju da budu obaviješteni o korištenju podataka poslanih u skladu s ovom Uredbom.

3. Odredbe stavaka 1. i 2. ni na koji način ne utječu na propise Unije i na nacionalne propise koji osobama na koje se ti podaci odnose omogućuju da budu obaviješteni o korištenju podataka poslanih u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.e (nova)

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 22. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.e)  u članku 22. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.  Ova Uredba ni na koji način ne dovodi u pitanje odredbe Direktive 95/46/EZ i Direktive 2002/58/EZ.

4. Bilo kakva obrada informacija od strane tijela ili institucije Unije u okviru ove Uredbe provodi se u skladu s Uredbom (EZ) 2018/1725.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 15.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 23.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije [dvije godine od datuma početka primjene] Komisija uspostavlja detaljan program za praćenje ostvarenja, rezultata i učinaka ove Uredbe.

1.  Najkasnije [godinu dana od datuma stupanja na snagu] Komisija uspostavlja detaljan program za praćenje ostvarenja, rezultata i učinaka ove Uredbe.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EZ) br. 1393/2007

Članak 24. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija najranije [pet godina nakon datuma početka primjene ove Uredbe] provodi evaluaciju ove Uredbe te glavne rezultate predstavlja u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

1.  Komisija najkasnije [četiri godine nakon datuma početka primjene ove Uredbe] provodi evaluaciju ove Uredbe te glavne rezultate predstavlja u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru popraćenom, prema potrebi, zakonodavnim prijedlogom.


OBRAZLOŽENJE

Uredba (EZ) br. 2007/1393 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”) uspješan je dio programa pravosudne suradnje u građanskim stvarima u EU-u. Komisija je 2017. provela evaluaciju primjerenosti propisa (REFIT) u skladu sa smjernicama za bolju regulativu kako bi procijenila djelovanje instrumenta s obzirom na pet ključnih obveznih kriterija za evaluaciju: djelotvornost, učinkovitost, relevantnost, dosljednost i dodana vrijednost EU-a. U tom je izvješću prikupljen niz pitanja, prvenstveno u pogledu mogućnosti modernizacije pravila s obzirom na napredak u području komunikacijskih tehnologija. Stoga je Komisija 31. svibnja 2018. predstavila Prijedlog izmjene Uredbe.

Cilj je Prijedloga Europske komisije pojasniti određene elemente Uredbe (EZ) br. 2007/1393 radi poboljšanja učinkovitosti i brzine sudskih postupaka s prekograničnim učinkom u trgovačkim i građanskim stvarima, posebno putem elektroničke razmjene pismena, te osigurati odgovarajuću pravosudnu suradnju u tim slučajevima, među ostalim jačanjem određenih zaštitnih mjera za tuženika.

Glavni elementi prijedloga Komisije jesu:

•  Područje primjene Pojašnjeno je da se Uredba primjenjuje u svim situacijama u kojima adresat sudskog pismena ima boravište u drugoj državi članici.

•  Digitalna razmjena pismena Predlaže se da se komunikacija i razmjena pismena među tijelima za slanje i zaprimanje pismena te središnjim tijelima provodi elektroničkim putem preko decentraliziranog IT sustava koji čine nacionalni IT sustavi međusobno povezani komunikacijskom infrastrukturom. Takvi decentralizirani IT sustavi trebaju se uspostaviti pomoću provedbenih akata. Alternativna sredstva komunikacije trebaju se koristiti u slučaju nepredviđenog i iznimnog prekida decentraliziranog IT sustava.

•  Nepoznata adresa osobe kojoj se pismeno dostavlja Od država članica zahtijevalo bi se da osiguraju pomoć u lokalizaciji primatelja primjenom barem jedne od tri alternativne mogućnosti.

•  Obveza o imenovanju zastupnika u državi članici u kojoj se vodi postupak u svrhu dostave pismena Tim novim člankom prihvaćaju se postojeći propisi i prakse u nekoliko država članica, prema kojima se od stranih stranaka u postupku može zahtijevati da imenuju zastupnika za dostavu sudskih pismena u državi članici u kojoj se postupak vodi, nakon što je tim strankama dostavljeno pismeno kojim se pokreće postupak.

•  Pravo na odbijanje pismena Prijedlogom se pojašnjava postupak u pogledu prava adresata na odbijanje primitka pismena ako ono nije sastavljeno na odgovarajućem jeziku ili prevedeno na jezik koji adresat razumije. Rok za odbijanje pismena određen je na dva tjedna.

•  Alternativni izravni načini dostave pismena Uvodi se elektronička dostava pismena kao dodatni alternativni način dostave u skladu s Uredbom. Alternativni načini dostave uključuju, između ostalog, dostavu poštom i izravnu dostavu putem pravosudnih službenika, državnih službenika ili drugih nadležnih osoba države članice primateljice. U pogledu usluge poštom uvedena je posebna potvrda o vraćanju te je razjašnjen pojam „zamjenskih primatelja”. U pogledu izravne dostave, agencije za slanje i sudovi pred kojima je pokrenut postupak mogu se koristiti ovom metodom, koja bi bila primjenjiva na državnom području svih država članica.

•  Tuženik koji se nije upustio u postupak Sud pred kojim je pokrenut postupak obvezan je poslati upozorenje o pokretanju postupka ili o presudi zbog ogluhe tuženiku u odsutnosti putem svih dostupnih komunikacijskih kanala. Razdoblje u kojem je dostupan izvanredni povrat usklađeno je na dvije godine od donošenja presude zbog ogluhe.

Pristup izvjestitelja i glavne predložene promjene

Izvjestitelj podupire cilj prijedloga za poboljšanje učinkovitosti i brzine prekogranične razmjene i dostave sudskih i izvansudskih pismena. U tom aspektu elektronički postupci trebali bi imati važnu ulogu. Istovremeno, potrebno je osigurati zaštitu prava stranaka i da se svakim novim postupkom jamči neometana i pouzdana razmjena pismena, kao i visoke sigurnosne norme, dostupnost te zaštita privatnosti i osobnih podataka.

Pojašnjenja Uredbe (EZ) 2007/1393 koja je predložila Komisija u pravilu su dobrodošla jer će ograničiti pravnu nesigurnost i fragmentaciju u primjeni odredaba Uredbe.

Izvjestitelj podržava prijedlog uvođenja elektroničke razmjene pismena među tijelima za slanje i zaprimanje pismena te središnjim tijelima uspostavom decentraliziranog IT sustava koji čine nacionalni IT sustavi međusobno povezani sigurnom i pouzdanom komunikacijskom infrastrukturom. Takav bi se sustav trebao temeljiti na e-CODEX-u, a njegovi načini funkcioniranja trebali bi se utvrditi delegiranim aktima. Decentraliziranim IT sustavom trebala bi se osigurati visoka razina sigurnosti i zaštita privatnosti i osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ.

Izvjestitelj podržava i uvođenje elektroničke dostave kao alternativnog načina dostave. Međutim, kako bi se zaštitila prava tuženika, potrebno je osigurati da adresat izričito prihvati ovu metodu usluge te da su tehnička sredstva koja se upotrebljavaju za razmjenu pismena učinkovita i da se njima jamči, među ostalim, visoka sigurnost, dostupnost, privatnost i zaštita osobnih podataka.

Izvjestitelj smatra da bi strankama s boravištem u drugoj državi članici trebalo ponuditi mogućnost da imenuju zastupnika radi dostave pismena u državi članici u kojoj se vodi postupak. Međutim, to ne bi trebala biti obveza stranaka zbog dodatnih troškova koji bi iz toga proizašli i jer su pouzdani i neometani alternativni načini dostave dostupni. Mjerama iz ove Uredbe se ni u kojem slučaju ne dovode u pitanje zahtjevi na temelju prava Unije ili nacionalnog prava kojima se strankama s boravištem u drugoj državi članici nameće obveza imenovanja zastupnika u državi članici u kojoj se vodi postupak u svrhe koje se ne odnose na dostavu pismena u skladu s ovom Uredbom.

Kako bi se osigurao pristup pravosuđu, Uredbom (EZ) br. 2007/1393 utvrđuju se ograničenja za plaćanja koja države članice mogu nametnuti podnositeljima zahtjeva za troškove rada sudskog službenika ili osobe nadležne za dostavu pismena ili za korištenje određenog načina dostave. Međutim, troškovi se znatno razlikuju od države članice do države članice te u određenim slučajevima mogu doseći i više od 100 EUR za izravnu dostavu. Izvjestitelj smatra da ti troškovi ne bi trebali biti pretjerani i preveliko opterećenje za podnositelje zahtjeva jer bi se time moglo ograničiti korištenje tih alternativnih metoda dostave i negativno utjecati na pristup pravosuđu. Iz tih je razloga potrebno utvrditi ograničenja za plaćanja koja države članice mogu nametnuti podnositeljima zahtjeva za troškove rada sudskog službenika ili osobe nadležne za dostavu pismena ili za korištenje određenog načina dostave.

Korisno je ažurirati odredbe Uredbe (EZ) br. 2007/1393 o zaštiti privatnosti i osobnih podataka, uzimajući u obzir najnovija kretanja u zakonodavstvu Unije u tom području te posebno odobrenje Uredbe (EU) br. 2016/679.

Izvjestitelj predlaže da se unesu određeni posebni rokovi u članak 6. kako bi se osiguralo neometano i učinkovito slanje pismena i komunikacija između agencija za slanje, agencija za primanje i središnjih tijela. Ti rokovi ovise o elektroničkom slanju pismena i komunikacija te je stoga primjereno predvidjeti da se oni ne primjenjuju u slučajevima u kojima se slanje provodi alternativnim sredstvima zbog nepredviđenih i izvanrednih poremećaja decentraliziranog sustava IT-a.

U članku 8. umeću se pojašnjenja i manje izmjene u vezi s postupkom koji se odnosi na pravo primatelja da odbije prihvatiti pismeno ako nije sastavljeno na odgovarajućem jeziku ili prevedeno, i u članku 19., u vezi s uvjetima za presude zbog ogluhe i zaštitnim mjerama za tuženike u tim predmetima.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Dostava, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima ( „dostava pismena”)

Referentni dokumenti

COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

Datum podnošenja EP-u

31.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

10.9.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Datum podnošenja

8.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 23. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti