Eljárás : 2018/0204(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0001/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0001/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 16.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0104

JELENTÉS     ***I
PDF 270kWORD 109k
7.1.2019
PE 628.483v02-00 A8-0001/2019

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Sergio Gaetano Cofferati

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0379),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 81. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0243/2018),

-  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0001/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A belső piac megfelelő működése érdekében polgári és kereskedelmi ügyekben tovább kell javítani és gyorsítani a bírósági és bíróságon kívüli iratok tagállamok közötti továbbítását és kézbesítését.

(1)  A belső piac megfelelő működése és az Unión belüli polgári igazságügyi térség létrehozása érdekében polgári és kereskedelmi ügyekben tovább kell javítani és gyorsítani a bírósági és bíróságon kívüli iratok tagállamok közötti továbbítását és kézbesítését, egyben garantálni kell az ilyen iratok továbbításának magas szintű biztonságát és védelmét a címzett jogainak védelme, illetve a magánélet és a személyes adatok védelme érdekében.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Annak biztosítása érdekében, hogy az iratokat gyorsan továbbítsák más tagállamokba ottani kézbesítés céljából, valamennyi megfelelő modern hírközlési technológiai eszközt fel kell használni, amennyiben teljesülnek az átvett irat sértetlenségével és megbízhatóságával kapcsolatos egyes feltételek. E célból a tagállamok által kijelölt intézmények és szervek közötti valamennyi kommunikációt és iratcserét a nemzeti informatikai rendszerekből álló decentralizált informatikai rendszer útján kell végezni.

(4)  Annak tényleges biztosítása érdekében, hogy az iratokat gyorsan továbbítsák más tagállamokba ottani kézbesítés céljából, valamennyi megfelelő modern hírközlési technológiai eszközt fel kell használni, amennyiben teljesülnek az átvett irat sértetlenségével és megbízhatóságával kapcsolatos egyes feltételek, valamint garantált az eljárási jogok tiszteletben tartása, az ilyen iratok továbbításának magas szintű biztonsága, illetve a magánélet és a személyes adatok védelme. E célból a tagállamok által kijelölt intézmények és szervek közötti valamennyi kommunikációt és iratcserét a nemzeti informatikai rendszerekből álló decentralizált informatikai rendszer útján kell végezni.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A 1393/2007/EK rendelet alapján létrehozandó decentralizált informatikai rendszernek az e-CODEX rendszeren kell alapulnia, és azt az eu-LISA-ának kell kezelnie. Egy ilyen rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez megfelelő forrásokat kell az eu-LISA rendelkezésre bocsátani, valamint a rendszer működése során felmerülő problémák esetén technikai segítséget kell nyújtani az áttevő és átvevő intézményeknek és központi szerveknek. A Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2019 vége előtt javaslatot kell benyújtania a bírósági eljárásokban a határokon átnyúló kommunikációról szóló rendeletre (e-CODEX).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Amennyiben az eljárást megindító iratot már kézbesítették az alperesnek, és az alperes nem utasította el az irat átvételét, az eljáró bíróság helye szerinti tagállam joga lehetőséget kell hogy biztosítson a másik tagállamban lakóhellyel rendelkező felek számára arra, hogy jelöljenek ki képviselőt az eljáró bíróság országában számukra történő iratkézbesítés céljából, feltéve, hogy az érintett felet megfelelően tájékoztatták a választás következményeiről, és az érintett fél kifejezetten elfogadta ezt a lehetőséget.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az átvevő intézménynek minden körülmények között, és ezzel kapcsolatos mérlegelési mozgástér nélkül írásban, szabványos formanyomtatványt használva tájékoztatnia kell a címzettet arról, hogy megtagadhatja a kézbesítendő irat átvételét, ha azt nem általa megértett nyelven vagy a kézbesítés helye szerinti egyik hivatalos nyelven állították ki. Ha a címzett élt az átvétel megtagadásához való jogával, akkor helyénvaló, hogy ez a szabály bármely ismételt kézbesítésre is vonatkozzon. Az átvétel megtagadásához való jog a diplomáciai vagy konzuli kézbesítés, valamint a postai szolgáltatás útján történő kézbesítés és a közvetlen kézbesítés tekintetében is alkalmazandó. Lehetővé kell tenni, hogy az irat fordításának a címzett részére történő kézbesítésével kijavítsák azt az iratkézbesítést, amely esetén megtagadták az átvételt.

(5)  Az átvevő intézménynek minden körülmények között, és ezzel kapcsolatos mérlegelési mozgástér nélkül kellő időben, írásban, szabványos formanyomtatványt használva tájékoztatnia kell a címzettet arról, hogy megtagadhatja a kézbesítendő irat átvételét, ha azt nem általa megértett nyelven állították ki. Ha a címzett élt az átvétel megtagadásához való jogával, akkor helyénvaló, hogy ez a szabály bármely ismételt kézbesítésre is vonatkozzon. Az átvétel megtagadásához való jog a diplomáciai vagy konzuli kézbesítés, valamint a postai szolgáltatás vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés és a közvetlen kézbesítés tekintetében is alkalmazandó. Lehetővé kell tenni, hogy az irat hivatalos fordításának a címzett részére történő kézbesítésével kijavítsák azt az iratkézbesítést, amely esetén megtagadták az átvételt.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ha a címzett megtagadta az irat átvételét, az abban az ügyben eljáró bíróságnak vagy hatóságnak, amelyben a kézbesítés szükségessé vált, ellenőriznie kell, hogy indokolt volt-e az átvétel megtagadása. E célból e bíróságnak vagy hatóságnak figyelembe kell vennie az ügyiratra vonatkozó vagy rendelkezésére álló valamennyi releváns információt annak érdekében, hogy megállapítsa a címzett tényleges nyelvi készségeit. A címzett nyelvi készségeinek értékelésekor a bíróság olyan tényszerű elemeket vehet figyelembe, mint a címzett által az érintett nyelven írt dokumentumok, az, hogy a címzett foglalkozása feltétez-e ilyen nyelvi készségeket (például tanár vagy tolmács), valamint az, hogy a címzett a bírósági eljárás helye szerinti tagállam állampolgára-e, vagy az, hogy a címzett korábban lakott-e egy ideig abban a tagállamban. Nem kerül sor ilyen értékelésre, ha az iratot a kézbesítés helye szerinti hivatalos nyelven vagy hivatalos nyelvek egyikén készítették el vagy lefordították arra.

(6)  Ha a címzett megtagadta az irat átvételét, az abban az ügyben eljáró bíróságnak vagy hatóságnak, amelyben a kézbesítés szükségessé vált, ellenőriznie kell, hogy indokolt volt-e az átvétel megtagadása. E célból e bíróságnak vagy hatóságnak figyelembe kell vennie az ügyiratra vonatkozó valamennyi releváns információt annak érdekében, hogy megállapítsa a címzett tényleges nyelvi készségeit. A címzett nyelvi készségeinek értékelésekor a bíróság olyan tényszerű elemeket vehet figyelembe, mint a címzett által az érintett nyelven írt dokumentumok, az, hogy a címzett foglalkozása feltétez-e ilyen nyelvi készségeket, valamint az, hogy a címzett a bírósági eljárás helye szerinti tagállam állampolgára-e, vagy az, hogy a címzett korábban lakott-e hosszabb ideig abban a tagállamban.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A határon átnyúló bírósági eljárások hatékonysága és gyorsasága szükségessé teszi a más tagállamokban élő személyek számára történő közvetlen, gyorsított iratkézbesítési csatornákat. Ennek megfelelően lehetővé kell tenni, hogy a bírósági eljárásban érdekelt személy vagy az ügyben eljáró bíróság vagy hatóság elektronikus eszközök segítségével közvetlenül a másik tagállamban lakó címzett digitális felhasználói fiókjába kézbesítse az iratokat. Az ilyen típusú közvetlen elektronikus kézbesítés alkalmazására vonatkozó feltételeknek biztosítaniuk kell, hogy az elektronikus felhasználói fiókokat kizárólag akkor használják iratkézbesítés céljára, ha megfelelő biztosítékok szavatolják a címzettek érdekeinek védelmét, magas szintű műszaki szabványok vagy a címzett kifejezett hozzájárulása formájában.

(7)  A határon átnyúló bírósági eljárások hatékonysága és gyorsasága szükségessé teszi a más tagállamokban élő személyek számára történő közvetlen, gyorsított és biztonságos iratkézbesítési csatornákat. Lehetővé kell tenni, hogy a bírósági eljárásban érdekelt személy vagy az ügyben eljáró bíróság vagy hatóság elektronikus eszközök segítségével közvetlenül a másik tagállamban lakó címzettnek kézbesítse az iratokat. Az ilyen típusú közvetlen elektronikus kézbesítés kizárólag akkor engedélyezhető, ha megfelelő biztosítékok szavatolják a címzettek érdekeinek védelmét, többek között magas szintű műszaki szabványok és a címzett kifejezett hozzájárulása formájában. Amennyiben az iratok elektronikus úton kerülnek kézbesítésre vagy továbbításra, lehetőséget kell biztosítani átvételi elismervény rendelkezésre bocsátására.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Javítani kell a már meglévő közvetlen irattovábbítási és -kézbesítési csatornákat, hogy azok megbízható és általánosan elérhető alternatívákat nyújtsanak az átvevő intézményeken keresztül történő hagyományos továbbításhoz képest. E célból a postai szolgáltatóknak egyedi átvételi elismervényt kell használniuk az 1393/2007/EK rendelet 14. cikke szerint postai kézbesítés során. Hasonlóan lehetővé kell tenni, hogy a bírósági eljárásban érdekelt személyek vagy az ügyben eljáró bíróságok vagy hatóságok az iratokat minden tagállam területén közvetlenül az átvevő tagállam bírósági tisztviselőjén, köztisztviselőjén vagy más illetékes személyén keresztül kézbesíthessék.

(8)  Tekintettel arra, hogy a határokon átnyúló interoperabilitás növelése és a polgárokkal való interakció megkönnyítése érdekében az Unió igazságügyi együttműködésére vonatkozó keretszabályok javítására és a közigazgatási hatósági eljárások frissítésére van szükség, javítani kell a már meglévő közvetlen irattovábbítási és -kézbesítési csatornákat, hogy azok gyors, megbízható, biztonságosabb és általánosan elérhető alternatívákat nyújtsanak az átvevő intézményeken keresztül történő hagyományos továbbításhoz képest. E célból a postai szolgáltatóknak egyedi átvételi elismervényt kell használniuk az 1393/2007/EK rendelet 14. cikke szerint postai kézbesítés során. Hasonlóan lehetővé kell tenni, hogy a bírósági eljárásban érdekelt személyek vagy az ügyben eljáró bíróságok vagy hatóságok az iratokat minden tagállam területén közvetlenül az átvevő tagállam bírósági tisztviselőjén, köztisztviselőjén vagy más illetékes személyén keresztül kézbesíthessék.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Amennyiben az alperes nem jelenik meg, és a bíróság nem kapott igazolást a kézbesítésről vagy az átadásról, a bíró bizonyos korlátozások mellett és feltéve, hogy az alperes érdekeinek védelmére vonatkozó különböző követelmények teljesülnek, továbbra is hozhat határozatot. Ezekben az esetekben alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy minden ésszerű erőfeszítést megtegyenek arra, hogy az alperest tájékoztassák arról, hogy bírósági eljárást indítottak vele szemben. E célból a bíróságnak minden rendelkezésre álló ismert kommunikációs csatornán keresztül – többek között például az adott személy telefonszámán, e-mail címén vagy személyes közösségimédia-fiókján keresztül – kizárólag a címzett számára hozzáférhető figyelmeztető üzenetet kell küldenie.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és tekintettel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elvekre. E rendelet célja mindenekelőtt annak biztosítása, hogy maradéktalanul tiszteletben tartsák a címzettek védelemhez való jogát, ami az Alapjogi Charta 47. cikkébe foglalt tisztességes eljáráshoz való jogból ered.

(9)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és tekintettel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elvekre. E rendelet célja mindenekelőtt annak biztosítása, hogy maradéktalanul tiszteletben tartsák a címzettek védelemhez való jogát, ami az Alapjogi Charta 47. cikkébe foglalt tisztességes eljáráshoz való jogból ered. Hasonlóképpen, az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása révén a rendelet előmozdítja a megkülönböztetésmentességet (EUMSZ 18. cikk) és tiszteletben tartja a személyes adatok védelmével és a magánélet védelmével kapcsolatos meglévő uniós szabályokat.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Fontos biztosítani, hogy e rendeletet az uniós adatvédelmi jognak megfelelően alkalmazzák, és tiszteletben tartsák a magánélet védelmét az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak szerint. Fontos továbbá biztosítani, hogy a természetes személyek e rendelet szerinti személyes adatainak kezelése a (EU) 2016/679 rendelettel és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban történjen. Az e rendelet szerint rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésére kizárólag az e rendeletben meghatározott konkrét célok érdekében kerülhet sor.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Annak érdekében, hogy lehetővé váljon az 1393/2007/EK rendelet mellékleteinek gyors kiigazítása, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet I., II. és IV. mellékletének módosítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak* megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(10)  A tagállamok által kijelölt ügynökségek és szervek közötti kommunikáció és iratcsere decentralizált informatikai rendszerének működésére vonatkozó részletes szabályok meghatározása, valamint a dokumentumok elektronikus úton történő kézbesítése céljából használt minősített elektronikus kézbesítési szolgáltatások működésére vonatkozó részletes szabályok meghatározása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikk megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak biztosítaniuk kell a vonatkozó adatok hatékony, megbízható és zökkenőmentes továbbítását, valamint a továbbítás magas szintű biztonságát, a magánélet és a személyes adatok védelmét, valamint az elektronikus iratkézbesítés tekintetében a fogyatékossággal élő személyek egyenlő hozzáférését. Annak érdekében, hogy lehetővé váljon az 1393/2007/EK rendelet mellékleteinek gyors kiigazítása, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet I., II. és IV. mellékletének módosítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak* megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  E rendelet a bírósági eljárások hatékonyságának és gyorsaságának javítására törekszik a bírósági és bíróságon kívüli iratok uniós szintű értesítésére vagy továbbítására vonatkozó eljárások egyszerűsítése és ésszerűsítése révén, miközben csökkenti a magánszemélyek és a vállalkozások késedelmeit és költségeit. Továbbá a fokozott jogbiztonság az egyszerűbb, észszerűbb és digitalizált eljárásokkal együtt ösztönözheti az egyéneket és a vállalkozásokat, hogy határon átnyúló ügyleteket vegyenek igénybe, és ezáltal erősítsék az EU-n belüli kereskedelmet és így a belső piac működését is.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1393/2007/EK rendelet

1 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  E rendelet nem vonatkozik az eljárás helye szerinti tagállamban a fél meghatalmazott képviselője részére történő iratkézbesítésre, függetlenül a fél lakóhelyétől.

törölve

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1393/2007/EK rendelet

2 cikk – 4 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az iratok átvételének számukra rendelkezésre álló módjai a 3a. cikk (6) bekezdésében szereplő esetekben; ;

c)  az iratok átvételének számukra rendelkezésre álló módjai a 3a. cikk (4) bekezdésében szereplő esetekben;

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1393/2007/EK rendelet

3a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az iratokat, kérelmeket, visszaigazolásokat, átvételi elismervényeket, tanúsítványokat, valamint az áttevő intézmények és az átvevő intézmények közötti, ezen intézmények és a központi szervek közötti, vagy különböző tagállamok központi szervei közötti, az I. mellékletbe foglalt szabványos formanyomtatvány alapján történő bármely közlést a nemzeti informatikai rendszerek közötti biztonságos és megbízható határon átnyúló információcserét lehetővé tévő kommunikációs infrastruktúrával összekapcsolt nemzeti informatikai rendszerekből álló decentralizált informatikai rendszer révén kell továbbítani.

(1)  Az iratokat, kérelmeket – többek között az I. mellékletben foglalt szabványos formanyomtatványok felhasználásával készült kérelmeket –, visszaigazolásokat, átvételi elismervényeket, tanúsítványokat, valamint az áttevő intézmények és az átvevő intézmények közötti, ezen intézmények és a központi szervek közötti, vagy különböző tagállamok központi szervei közötti bármely közlést a nemzeti informatikai rendszerek közötti biztonságos, megbízható és valós idejű határon átnyúló információcserét lehetővé tévő kommunikációs infrastruktúrával összekapcsolt nemzeti informatikai rendszerekből álló decentralizált informatikai rendszer révén kell továbbítani. A decentralizált informatikai rendszernek az e-CODEX rendszeren kell alapulnia, és uniós finanszírozásban kell részesülnie.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1393/2007/EK rendelet

3a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 910/2014/EU tanácsi rendeletben* meghatározott, a bizalmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános jogi keret alkalmazandó az iratokra, kérelmekre, visszaigazolásokra, átvételi elismervényekre, tanúsítványokra és az (1) bekezdésben említett, decentralizált informatikai rendszer révén továbbított bármely közlésre.

(2)  A 910/2014/EU tanácsi rendeletben* meghatározott, a minősített bizalmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános jogi keret alkalmazandó az iratokra, kérelmekre, visszaigazolásokra, átvételi elismervényekre, tanúsítványokra és az (1) bekezdésben említett, decentralizált informatikai rendszer révén továbbított bármely közlésre.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1393/2007/EK rendelet

3 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha az iratok, kérelmek, visszaigazolások, átvételi elismervények, tanúsítványok és az (1) bekezdésben említett egyéb közlés bélyegzőt vagy kézírásos aláírást tartalmaznak vagy tesznek szükségessé, azok helyett a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, „minősített elektronikus bélyegző” és „minősített elektronikus aláírás” is alkalmazható.

(3)  Ha az iratok, kérelmek, visszaigazolások, átvételi elismervények, tanúsítványok és az (1) bekezdésben említett egyéb közlés bélyegzőt vagy kézírásos aláírást tartalmaznak vagy tesznek szükségessé, azok helyett a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a megfelelő „minősített elektronikus bélyegző” és „minősített elektronikus aláírás” is alkalmazható, feltéve, hogy teljes mértékben biztosított, hogy a fent említett iratok leendő címzettje időben és jogszerű tájékoztatást kapjon.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1393/2007/EK rendelet

3 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha az (1) bekezdés szerinti továbbítás a decentralizált informatikai rendszer előre nem látható és kivételes zavara miatt nem lehetséges, a továbbítást a leggyorsabb lehetséges alternatív eszközzel kell végezni.

(4)  Ha az (1) bekezdés szerinti továbbítás előre nem látható körülmények vagy a decentralizált informatikai rendszer kivételes zavara miatt nem lehetséges, a továbbítást a leggyorsabb lehetséges alternatív eszközzel kell végezni, biztosítva az ugyanolyan magas szintű hatékonyságot, megbízhatóságot, biztonságot és a személyes adatok és a magánélet védelmét.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1393/2007/EK rendelet

3 a cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 a)  Minden érintett alapvető jogait és szabadságát, különösen a személyes adatok védelméhez és a magánélethez való jogát teljes körűen be kell tartani és tiszteletben kell tartani.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1393/2007/EK rendelet

3a cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben meghatározza a decentralizált informatikai rendszer működésére vonatkozó részletes szabályokat. E hatáskör gyakorlása során a Bizottság biztosítja, hogy a rendszer garantálja a vonatkozó információk hatékony, megbízható és zökkenőmentes cseréjét, valamint a továbbítás biztonságának magas szintjét, illetve a magánélet és a személyes adatok védelmét a (EU) 2016/679 rendelettel és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1393/2007/EK rendelet

3 c cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha nem ismert annak a személynek a címe, akiknek a számára a bírósági vagy bíróságon kívüli iratot kézbesíteni kell a másik tagállamban, a tagállamok az alábbi egy vagy több eszköz révén segítséget nyújtanak:

(1)  Ha nem ismert annak a személynek a címe, akiknek a számára a bírósági vagy bíróságon kívüli iratot kézbesíteni kell a másik tagállamban, a tagállamok az alábbi egy vagy több eszköz révén indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 10 napon belül segítséget nyújtanak:

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1393/2007/EK rendelet

3 c cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a személyek címének meghatározására rendelkezésre álló mechanizmusokra vonatkozó részletes gyakorlati útmutató a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat keretében és a rendelkezésre álló információk nyilvánosságra hozatala céljából.

c)  a személyek címének meghatározására rendelkezésre álló mechanizmusokra vonatkozó, online hozzáférhető részletes gyakorlati útmutató a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat keretében és a rendelkezésre álló információk nyilvánosságra hozatala céljából.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1393/2007/EK rendelet

3 c cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az (1) bekezdésnek megfelelően a tagállam területén biztosított segítségnyújtás módja;

a)  az (1) bekezdésnek megfelelően a tagállam területén biztosított segítségnyújtás módjai;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1393/2007/EK rendelet

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 3a. cikkben említett, decentralizált informatikai rendszer révén továbbított iratok joghatása és a bírósági eljárásban bizonyítékként való elfogadhatósága nem tagadható meg pusztán azzal az indokkal, hogy azok elektronikus formátumúak. Ha a decentralizált informatikai rendszer révén történő továbbítása céljából papíralapú iratokat elektronikus formátumúvá alakítanak át, az elektronikus másolatok vagy azok nyomtatott változatai az eredeti iratokkal azonos hatással rendelkeznek.”;

(3)  E rendelet nem érinti az iratok pontosságára, valódiságára és megfelelő jogi formájára vonatkozó nemzeti jog szerinti követelményeket. A 3a. cikkben említett, decentralizált informatikai rendszer révén továbbított iratok joghatása és a bírósági eljárásban bizonyítékként való elfogadhatósága nem tagadható meg pusztán azzal az indokkal, hogy azok elektronikus formátumúak. Ha a decentralizált informatikai rendszer révén történő továbbítása céljából papíralapú iratot elektronikus formátumúvá alakítanak át, az elektronikus másolat vagy annak nyomtatott változata az eredeti irattal azonos hatással rendelkeznek, kivéve, ha az iratot átvevő tagállam nemzeti joga úgy rendelkezik, hogy az iratot eredeti és papíralapú formában kell kézbesíteni. Ebben az esetben az átvevő intézmény papíralapú formában állítja ki az elektronikus formában átvett iratot. Amennyiben az eredeti iratok pecséttel vagy kézírásos aláírással rendelkeznek, a kiállított iratnak pecséttel vagy kézírásos aláírással kell rendelkeznie. Az átvevő intézmény által kiállított irat joghatása megegyezik az eredeti dokumentuméval.”;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1393/2007/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az iratok átvételekor automatikus átvételi elismervény küldenek az áttevő intézménynek a 3a. cikkben említett, decentralizált informatikai rendszer útján.

(1)  Az iratok átvételekor automatikus átvételi elismervény küldenek közvetlenül az áttevő intézménynek a 3a. cikkben említett, decentralizált informatikai rendszer útján.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1393/2007/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a kézbesítési kérelem a továbbított információk vagy iratok alapján nem teljesíthető, az átvevő intézmény érintkezésbe lép az áttevő intézménnyel a hiányzó információk vagy iratok beszerzése érdekében.

(2)  Amennyiben a kézbesítési kérelem a továbbított információk vagy iratok alapján nem teljesíthető, az átvevő intézmény azonnal, de legkésőbb négy munkanapon belül érintkezésbe lép az áttevő intézménnyel a hiányzó információk vagy iratok beszerzése érdekében.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1393/2007/EK rendelet

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a kérelmezett kézbesítés nyilvánvalóan nem tartozik e rendelet hatálya alá, vagy ha az előírt alaki feltételek teljesítésének elmulasztása lehetetlenné teszi a kézbesítést, a kérelmet és a továbbított iratokat az átvételt követően azonnal vissza kell küldeni az áttevő intézményhez a visszaküldésről szóló értesítéssel együtt az I. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával.

(3)  Ha a kérelmezett kézbesítés nyilvánvalóan nem tartozik e rendelet hatálya alá, vagy ha az előírt alaki feltételek teljesítésének elmulasztása lehetetlenné teszi a kézbesítést, a kérelmet és a továbbított iratokat az átvételt követően azonnal, de legkésőbb négy munkanapon belül vissza kell küldeni az áttevő intézményhez a visszaküldésről szóló értesítéssel együtt az I. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1393/2007/EK rendelet

6 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha az átvevő intézmény olyan iratot kap kézbesítésre, amelynek a kézbesítésére nem illetékes, az iratot a kérelemmel együtt a 3a. cikkben említett, decentralizált informatikai rendszer révén továbbítja az ugyanabban a tagállamban illetékes átvevő intézménynek, amennyiben a kérelem megfelel a 4. cikk (2) bekezdésében megállapított feltételeknek, és erről tájékoztatja az áttevő intézményt az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával. Az irat átvételekor és az ugyanezen tagállamban illetékes átvevő intézmény kérésére automatikus átvételi elismervényt küldenek az áttevő intézménynek a 3a. cikkben említett, decentralizált informatikai rendszer útján.” ;

(4)  Ha az átvevő intézmény olyan iratot kap kézbesítésre, amelynek a kézbesítésére nem illetékes, az iratot a kérelemmel együtt a 3a. cikkben említett, decentralizált informatikai rendszer révén azonnal, de legkésőbb négy munkanapon belül továbbítja az ugyanabban a tagállamban illetékes átvevő intézménynek, amennyiben a kérelem megfelel a 4. cikk (2) bekezdésében megállapított feltételeknek, és ezzel egyidejűleg erről tájékoztatja az áttevő intézményt az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával. Az irat átvételekor és az ugyanezen tagállamban illetékes átvevő intézmény kérésére azonnal automatikus átvételi elismervényt küldenek az áttevő intézménynek a 3a. cikkben említett, decentralizált informatikai rendszer útján.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1393/2007/EK rendelet

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 a)  Az (1) – (4) bekezdések értelemszerűen alkalmazandók a 3a. cikk (4) bekezdésében említett helyzetekre. Ezekben az esetekben azonban az e cikk (1) – (4) bekezdésében meghatározott határidőket nem kell alkalmazni, azonban az adott műveleteket a lehető leghamarabb el kell végezni.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1393/2007/EK rendelet

7 a cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kézbesítés céljából az eljáró bíróság országában képviselő kijelölésére vonatkozó kötelezettség

A kézbesítés céljából az eljáró bíróság országában képviselő kijelölése

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1393/2007/EK rendelet

7 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha eljárást megindító iratot kézbesítettek alperesnek, az eljáró bíróság országa szerinti jog arra kötelezheti a más tagállamban lakó feleket, hogy jelöljenek ki képviselőt az eljáró bíróság országában számukra történő iratkézbesítés céljából.

(1)  Amennyiben az eljárást megindító iratot már kézbesítették az alperesnek, és az alperes a 8. cikkel összhangban nem utasította el az irat átvételét, az eljáró bíróság helye szerinti tagállam joga lehetőséget kell hogy biztosítson a másik tagállamban lakóhellyel rendelkező felek számára arra, hogy jelöljenek ki képviselőt az eljáró bíróság országában számukra történő iratkézbesítés céljából. Amennyiben az érintett felet megfelelően tájékoztatták e lehetőség igénybe vételének következményeiről, és az érintett fél kifejezetten azt választotta, az iratokat kézbesítik a szerződő fél meghatalmazott képviselője részére az eljáró bíróság helye szerinti tagállamban, az eljárás helye szerinti tagállam jogszabályainak és gyakorlatának megfelelően.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1393/2007/EK rendelet

7 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha valamely fél nem teljesíti az (1) bekezdés szerinti, képviselő kijelölésére vonatkozó kötelezettséget, és nem adta hozzájárulását elektronikus felhasználói fiók használatához a 15a. cikk b) pontja szerinti kézbesítés érdekében, az eljáró bíróság országa szerinti jog szerint megengedett bármely kézbesítési módszer alkalmazható az eljárás során történő iratkézbesítéshez, amennyiben az érintett felet megfelelően tájékoztatták ennek következményéről.”;

(2)  Ha valamely fél nem teljesíti az (1) bekezdés szerinti, képviselő kijelölésére vonatkozó kötelezettséget, és nem adta hozzájárulását elektronikus cím használatához a 15a. cikk b) pontja szerinti kézbesítés érdekében, az eljáró bíróság országa szerinti jog szerint megengedett bármely kézbesítési módszer alkalmazható az eljárás során történő iratkézbesítéshez, amennyiben az érintett felet az eljárást megindító irat kézbesítéséig megfelelően tájékoztatták ennek következményéről.”;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1393/2007/EK rendelet

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az átvevő intézmény a II. mellékletben szereplő formanyomtatvány használatával tájékoztatja a címzettet arról, hogy megtagadhatja a kézbesítendő irat átvételét, ha az nem a következő nyelvek egyikén került megszövegezésre, és nem csatoltak hozzá fordítást ezen nyelvek egyikén:

a)  olyan nyelv, amelyet a címzett megért;

vagy

b)  az átvevő tagállam hivatalos nyelve vagy, amennyiben annak a tagállamnak több hivatalos nyelve is van, a kézbesítés helyének hivatalos nyelve vagy hivatalos nyelveinek egyike.

(1)  Az átvevő intézmény a II. mellékletben szereplő formanyomtatvány használatával tájékoztatja a címzettet arról, hogy megtagadhatja a kézbesítendő irat átvételét, ha az nem olyan nyelven került megszövegezésre vagy nem csatoltak hozzá hivatalos fordítást olyan nyelven, amelyet a címzett megért;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1393/2007/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A címzett megtagadhatja az irat átvételét a kézbesítés alkalmával, illetve két héten belül a II. mellékletben szereplő formanyomtatványnak az átvevő intézmény számára történő visszaküldésével.

(2)  A címzett ésszerű indokok alapján megtagadhatja az irat átvételét a kézbesítés alkalmával, illetve két héten belül a II. mellékletben szereplő formanyomtatványnak az átvevő intézmény számára történő visszaküldésével.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1393/2007/EK rendelet

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben az átvevő intézményt arról tájékoztatják, hogy a címzett az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően megtagadja az irat átvételét, a 10. cikkben előírt igazolással azonnal tájékoztatja az áttevő intézményt, valamint visszaküldi a kérelmet.

(3)  Amennyiben az átvevő intézményt arról tájékoztatják, hogy a címzett az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően megtagadja az irat átvételét, a 10. cikkben előírt igazolással azonnal tájékoztatja az áttevő intézményt, valamint visszaküldi a kérelmet és az iratot, amellyel kapcsolatban a fordítási igény felmerült.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1393/2007/EK rendelet

8 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a címzett az (1) és a (2) bekezdésnek megfelelően megtagadta az irat átvételét, az abban az ügyben eljáró bíróság vagy hatóság, amelyben a kézbesítést végezték, ellenőrzi, hogy megalapozott volt-e az átvétel megtagadása.

(4)  Ha a címzett az (1) és a (2) bekezdésnek megfelelően megtagadta az irat átvételét, az abban az ügyben eljáró bíróság vagy hatóság, amelyben a kézbesítést végezték, a lehető leghamarabb ellenőrzi, hogy megalapozott volt-e az átvétel megtagadása.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1393/2007/EK rendelet

8 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az iratkézbesítés orvosolható az (1) bekezdésben meghatározott valamely nyelven készült fordítással ellátott irat kézbesítésével a címzett részére e rendelet rendelkezéseinek megfelelően. Ebben az esetben az irat kézbesítésének időpontja az a nap, amikor a fordítással ellátott iratot az átvevő tagállam jogának megfelelően kézbesítik. Ha azonban valamely tagállam joga szerint az iratot meghatározott időtartamon belül kell kézbesíteni, akkor a kérelmező tekintetében az eredeti irat kézbesítésének a 9. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott időpontját kell figyelembe venni.

(5)  Az iratkézbesítés orvosolható az (1) bekezdésben meghatározott valamely nyelven készült hivatalos fordítással ellátott irat kézbesítésével a címzett részére e rendelet rendelkezéseinek megfelelően. Ebben az esetben az irat kézbesítésének időpontja az a nap, amikor a hivatalos fordítással ellátott iratot az átvevő tagállam jogának megfelelően kézbesítik. Ha azonban valamely tagállam joga szerint az iratot meghatározott időtartamon belül kell kézbesíteni, akkor a kérelmező tekintetében az eredeti irat kézbesítésének a 9. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott időpontját kell figyelembe venni.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1393/2007/EK rendelet

8 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az (1) bekezdés alkalmazásában, amennyiben a kézbesítés a 13. cikk szerint történik, az eljáró diplomáciai vagy konzuli képviselet, illetve amennyiben a kézbesítés a 14. vagy a 15a. cikk szerint történik, a hatóság vagy személy tájékoztatja a címzettet arról, hogy megtagadhatja az irat átvételét, és hogy a visszautasított iratot az említett intézményekhez, illetve hatósághoz vagy személyhez kell visszajuttatni.”;

(7)  Az (1) bekezdés alkalmazásában, amennyiben a kézbesítés a 13. cikk szerint történik, az eljáró diplomáciai vagy konzuli képviselet, illetve amennyiben a kézbesítés a 14. vagy a 15a. cikk szerint történik, a hatóság vagy személy tájékoztatja a címzettet arról, hogy megtagadhatja az irat átvételét, és hogy a visszautasított iratot az említett intézményekhez, illetve hatósághoz vagy személyhez kell azonnal visszajuttatni.”;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1393/2007/EK rendelet

14 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14. cikkPostai szolgáltatások útján történő kézbesítés

 

14. cikkPostai szolgáltatások

vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1393/2007/EK rendelet

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A bírósági iratok más tagállamban lakóhellyel rendelkező személyeknek közvetlenül postai szolgáltatás útján, tértivevényes ajánlott levélben kézbesíthetők.

(1)  A bírósági iratok más tagállamban lakóhellyel rendelkező személyeknek közvetlenül postai szolgáltatás vagy futárszolgálat útján, tértivevényes ajánlott levélben vagy csomagban kézbesíthetők.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1393/2007/EK rendelet

14 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E cikk alkalmazásában, a postai szolgáltatást a IV. mellékletben található egyedi átvételi elismervény használatával kell végezni.

(2)  E cikk alkalmazásában, a postai úton vagy futárszolgálat által történő kézbesítést a IV. mellékletben található egyedi átvételi elismervény használatával kell végezni.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1393/2007/EK rendelet

14 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A származási tagállam jogától függetlenül érvényesnek tekinthető a postai úton történő kézbesítés, ha az iratot a címzett lakcímén olyan nagykorú személyeknek adták át, akik a címzettel azonos háztartásban élnek vagy ott a címzett alkalmazásában állnak, és akik képesek és hajlandóak az irat átvételére.

(3)  A származási tagállam jogától függetlenül érvényesnek tekinthető a postai úton vagy futárszolgálat által történő kézbesítés, ha az iratot a címzett lakcímén olyan nagykorú személyeknek adták át, akik a címzettel azonos háztartásban élnek vagy ott a címzett alkalmazásában állnak, és akik képesek és hajlandóak az irat átvételére.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1393/2007/EK rendelet

15 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot azokról a foglalkozás-típusokról vagy illetékes személyekről, akik/amelyek e cikk alapján kézbesítést végezhetnek a területén.;

(2)  Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot azokról a foglalkozás-típusokról vagy illetékes személyekről, akik/amelyek e cikk alapján kézbesítést végezhetnek a területén. Ezt az információt online elérhetővé kell tenni;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1393/2007/EK rendelet

15a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bírósági iratok más tagállamban lakóhellyel rendelkező személyeknek elektronikus eszközökkel közvetlenül a címzett számára hozzáférhető felhasználói fiókba kézbesíthetők, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül:

A bírósági iratok más tagállamban lakóhellyel rendelkező személyeknek elektronikus eszközökkel közvetlenül a címzett számára hozzáférhető elektronikus címre kézbesíthetők, amennyiben mindkét alábbi feltétel teljesül:

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1393/2007/EK rendelet

15a cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az iratokat a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti minősített ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások használatával küldték el és vették át

a)  az iratokat a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti minősített ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások használatával küldték el és vették át, valamint

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1393/2007/EK rendelet

15a cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az eljárás megkezdését követően a címzett kifejezett hozzájárulását adta az ügyben eljáró bíróságnak vagy hatóságnak egy konkrét felhasználói fiók használatához az eljárás során történő iratkézbesítés céljából.”;

b)  az eljárás megkezdését követően a címzett kifejezett hozzájárulását adta az ügyben eljáró bíróságnak vagy hatóságnak egy konkrét elektronikus cím használatához az eljárás során történő iratkézbesítés céljából.”;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1393/2007/EK rendelet

15a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben meghatározza bírósági iratok elektronikus úton történő kézbesítése céljából alkalmazandó, minősített elektronikus kézbesítési szolgáltatások működésére vonatkozó részletes szabályokat. E hatáskör gyakorlása során a Bizottság biztosítja, hogy a szolgáltatások garantálják az adott iratok hatékony, megbízható és zökkenőmentes továbbítását, valamint a továbbítás biztonságának magas szintjét, illetve a magánélet és a személyes adatok védelmét a (EU) 2016/679 rendelettel és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1393/2007/EK rendelet

18 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a 17. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására [e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től határozatlan időre kap felhatalmazást.

(2)  A Bizottság a 3a. cikkben, a 15a cikkben és a 17. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e rendelet hatálybalépésének időpontjától] kezdődő hatállyal.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1393/2007/EK rendelet

18 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 17. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 3a., a 15a vagy a 17. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1393/2007/EK rendelet

18 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  a rendelet a következő 18a. és 18b. cikkel egészül ki:

törölve

„18 a cikk

 

A decentralizált informatikai rendszer létrehozása

 

A Bizottság elfogadja a 3a. cikkben említett, decentralizált informatikai rendszert létrehozó végrehajtási jogi aktusokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 18b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

 

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1393/2007/EK rendelet

18 b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18 b. cikk

törölve

Bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

 

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.”

 

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1393/2007/EK rendelet

19 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha az eljárást megindító iratot e rendelet rendelkezései alapján kézbesítés céljából egy másik tagállamba kellett továbbítani, és az alperes nem jelent meg, határozat addig nem hozható, amíg megállapítást nem nyer, hogy a kézbesítés vagy átadás megfelelő időben történt ahhoz, hogy az alperes védekezést terjeszthessen elő, valamint hogy:

(1)  Ha az eljárást megindító iratot e rendelet rendelkezései alapján kézbesítés céljából egy másik tagállamba kellett továbbítani, és az alperes nem jelent meg, határozat addig nem hozható, amíg megállapítást nem nyer, hogy a kézbesítés vagy átadás megfelelő időben és jogszerűen történt ahhoz, hogy az alperes védekezést terjeszthessen elő, valamint hogy:

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1393/2007/EK rendelet

19 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az irat továbbításának időpontja óta eltelt egy olyan időtartam, amelyet a bíróság az adott esetben megfelelőnek tekint, de legalább hat hónap;

törölve

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1393/2007/EK rendelet

19 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a (2) bekezdésben szereplő feltételek teljesülnek, észszerű erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy a rendelkezésre álló csatornákon keresztül, többek között modern hírközlési technológiai eszközökkel tájékoztassák az alperest, akiknek a címe vagy felhasználói fiókja ismert az eljáró bíróság számára, hogy bírósági eljárást indítottak vele szemben.

(3)  Ha a (2) bekezdésben szereplő feltételek teljesülnek, észszerű erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy a rendelkezésre álló valamennyi csatornán keresztül, többek között modern távoli hírközlési technológiai eszközökkel tájékoztassák az alperest, akiknek a címe vagy elektronikus címe ismert az eljáró bíróság számára, hogy bírósági eljárást indítottak vele szemben.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1393/2007/EK rendelet

19 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a bíróság sürgős esetben ideiglenes vagy biztosítási intézkedést rendelhet el.

(4)  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a bíróság indokoltan sürgős esetekben ideiglenes vagy biztosítási intézkedést rendelhet el.

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1393/2007/EK rendelet

19 cikk – 5 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az alperes – önhibáján kívül – nem értesült időben az iratról ahhoz, hogy védekezést terjesszen elő, vagy a határozatról ahhoz, hogy jogorvoslattal élhessen;

a)  az alperes – önhibáján kívül – nem értesült időben és/vagy jogszerűen az iratról ahhoz, hogy védekezést terjesszen elő, vagy a határozatról ahhoz, hogy jogorvoslattal élhessen;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

1393/2007/EK rendelet

22 cikk – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  a 22. cikk a következő bekezdéssel egészül ki az (1) bekezdés előtt:

 

-1. Természetes személyek e rendelet szerinti személyes adatainak kezelése a (EU) 2016/679 rendelettel és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban történik.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 b pont (új)

1393/2007/EK rendelet

22 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  a 22. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1)  Az e rendelet alapján továbbított információkat, beleértve különösen a személyes adatokat, az átvevő intézmény kizárólag arra a célra használhatja, amelyre a továbbítás történt.

(1) Az e rendelet alapján továbbított információkat, beleértve különösen a személyes adatokat, az áttevő és átvevő intézmények, valamint a központi szervek kizárólag az e rendeletben meghatározott célokra használhatják. Haladéktalanul törölni kell azokat a személyes adatokat, amelyek nem relevánsak az e rendeletben meghatározott célok szempontjából.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 c pont (új)

1393/2007/EK rendelet

22 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13c)  a 22. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Az átvevő intézmény nemzeti jogának megfelelően biztosítja az ilyen információk bizalmas kezelését.

(2) Az áttevő és átvevő intézmények, valamint a központi szervek biztosítják az ilyen információk bizalmas kezelését, az uniós és a nemzeti joggal összhangban.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 d pont (új)

1393/2007/EK rendelet

22 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13d)  a 22. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(3)  Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti azon nemzeti jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintettek tájékozódjanak az e rendelet alapján továbbított információk felhasználásáról.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti azon uniós és nemzeti jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintettek tájékozódjanak az e rendelet alapján továbbított információk felhasználásáról.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 e pont (új)

1393/2007/EK rendelet

22 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13e)  a 22. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(4)  E rendelet nem érinti a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvet.

(4) Az uniós intézmények és szervek által e rendelet keretében végzett bármely adatkezelést az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban kell végrehajtani.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

1393/2007/EK rendelet

23 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság legkésőbb [két évvel az alkalmazás kezdőnapját követően]-ig részletes programot dolgoz ki e rendelet eredményeinek, kimeneteinek és hatásainak nyomon követésére.

(1)  A Bizottság legkésőbb [egy évvel a hatálybalépés időpontját követően]-ig részletes programot dolgoz ki e rendelet eredményeinek, kimeneteinek és hatásainak nyomon követésére.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

1393/2007/EK rendelet

24 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság leghamarabb [öt évvel a rendelet alkalmazásának kezdőnapját követően]-án/-én elvégzi e rendelet értékelését, és a főbb megállapításokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(1)  A Bizottság legkésőbb [négy évvel a rendelet alkalmazásának kezdőnapját követően]-án/-én elvégzi e rendelet értékelését, és a főbb megállapításokról – adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében – jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.


INDOKOLÁS

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló 2007/1393/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az EU polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló programjának sikeres része. 2017-ben a Bizottság a szabályozás célravezetőségére (REFIT) vonatkozó értékelést végzett a jogalkotás minőségének javítására vonatkozó iránymutatások szerint, hogy értékelje az eszköz működését az öt kötelező értékelési kulcskritérium – az eredményesség, a hatékonyság, a relevancia, a koherencia és az uniós hozzáadott érték – tekintetében. A jelentésben számos kérdés merült fel, elsősorban – tekintettel a kommunikációs technológia terén tett előrelépésekre – a szabályok korszerűsítésének lehetőségével kapcsolatban. Következésképpen a Bizottság 2018. május 31-én benyújtotta a rendelet módosítására vonatkozó javaslatát.

Az Európai Bizottság javaslatának célja az 2007/1393/EK rendelet egyes elemeinek pontosítása, a kereskedelmi és polgári ügyekben a határokon átnyúló vonatkozású bírósági eljárások hatékonyságának és gyorsaságának javítása, különösen az elektronikus iratcsere révén, valamint az igazságszolgáltatás megfelelő működésének biztosítása ezen esetekben, többek között az alperes érdekeit védő bizonyos biztosítékok megerősítésével.

A bizottsági javaslat fő elemei a következők:

•  Hatály. A javaslat pontosítja, hogy a rendeletet minden olyan helyzetre alkalmazni kell, amikor egy bírósági irat címzettjének lakóhelye másik tagállamban található.

•  Digitális iratcsere. A Bizottság javasolja, hogy az áttevő és átvevő intézmények és központi szervek közötti kommunikációt és iratcserét elektronikusan, biztonságos és megbízható kommunikációs infrastruktúrával összekapcsolt nemzeti IT-rendszerekből álló decentralizált IT rendszer útján végezzék. A decentralizált informatikai rendszert végrehajtási jogi aktusok révén kell létrehozni. Az IT-rendszer előreláthatatlan és kivételes zavarai esetén alternatív eszközöket kell használni.

•  A kézbesítés címzettjének címe ismeretlen. A tagállamok kötelesek lennének segítséget nyújtani a címzett tartózkodási helyének meghatározásához a három alternatív lehetőség közül legalább egy révén.

•  Az iratkézbesítés céljából az eljáró bíróság országában képviselő kijelölésére vonatkozó kötelezettség. A javaslat elismeri azokat a több tagállamban meglévő jogszabályokat és gyakorlatokat, amelyek szerinti az eljárás külföldi felei arra kötelezhetők, hogy jelöljenek ki képviselőt az eljárás helye szerinti tagállamban számukra történő iratkézbesítés céljából, miután a feleknek már kézbesítették az eljárást megindító iratot.

•  Az iratátvétel megtagadásához való jog. A javaslat pontosítja, hogy a címzett milyen eljárás révén tagadhatja meg az irat átvételét, amennyiben azt nem olyan nyelven készítették elő, vagy nem fordították le olyan nyelvre, amelyet a címzett megért. Az iratátvétel megtagadásának határideje két hét.

•  Az iratkézbesítés közvetlen alternatív módszerei. Az elektronikus iratkézbesítés a rendelet szerinti alternatív kézbesítési módszerként kerül bevezetésre. Az alternatív kézbesítési módok közé tartozik többek között a postai kézbesítés és a címzett tagállam bírósági tisztviselői, tisztviselői vagy más illetékes személyei által történő közvetlen kézbesítés. A postai úton történő kézbesítésre vonatkozóan bevezetik az egyedi tértivevény alkalmazását, és pontosítják a „címzett helyettesítése” fogalmát. A közvetlen kézbesítés az áttevő intézmények vagy az ügyben eljáró bíróságok számára válna lehetővé. A módszer valamennyi tagállam területén alkalmazható lenne.

•  A megjelenést elmulasztó alperes. Az ügyben eljáró bíróság köteles az eljárásindítással vagy megjelentést elmulasztó alperesre vonatkozó rendelkezéssel kapcsolatos figyelmeztető üzeneteket küldeni a távollévő alperesnek a rendelkezésre álló csatornákon keresztül. A rendkívüli jogorvoslatra rendelkezésre álló határidő egységesen az alperesre vonatkozó rendelkezés kiadásától számított két év.

Az előadó megközelítése és a javasolt főbb változtatások

Az előadó támogatja a bírósági és bíróságon kívüli iratok határokon átnyúló cseréjének és kézbesítésének hatékonyságát és gyorsaságát javító javaslat célját. E tekintetben az elektronikus eljárásoknak fontos szerepet kell játszaniuk. Ugyanakkor biztosítani kell a felek jogainak védelmét, és hogy bármely új eljárás garantálja a zökkenőmentes és megbízható iratcserét, valamint a magas biztonsági előírásokat, a hozzáférhetőséget, valamint a magánélet és a személyes adatok védelmét.

Általánosságban helyesli a Bizottság által javasolt, a 2007/1393/EK rendelet pontosítását célzó módosításokat, mivel azok korlátozni fogják a rendelet alkalmazása során tapasztalható jogbizonytalanságot és széttöredezettséget.

Az előadó támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy az áttevő és átvevő intézmények és központi szervek közötti kommunikációt és iratcserét elektronikus úton végezzék, egy biztonságos és megbízható kommunikációs infrastruktúrával összekapcsolt nemzeti IT-rendszerekből álló decentralizált IT rendszer bevezetése révén. A rendszert az e-CODEX alapján kell kialakítani, és a működés módozatait felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell meghatározni. A decentralizált informatikai rendszernek a (EU) 2016/679 rendelettel és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban magas szintű biztonságot kell garantálnia, valamint biztosítania kell a magánélet és a személyes adatok védelmét.

Az előadó támogatja továbbá az elektronikus kézbesítés alternatív kézbesítési módszerként történő bevezetését. Az alperes jogainak védelme érdekében azonban biztosítani kell, hogy a címzett kifejezetten elfogadja ezt a kézbesítési módot, és hogy az iratcseréhez használt technikai eszközök hatékonyak legyenek és garantálják többek között a biztonság magas szintjét, a hozzáférhetőséget, valamint a magánélet és a személyes adatok védelmét.

Az előadó úgy véli, hogy a másik tagállamban lakóhellyel rendelkező feleknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy képviselőt nevezzenek az eljárás helye szerinti tagállamban az iratok számukra történő kézbesítése céljából. Ez azonban nem jelenthet kötelezettséget a felek számára a rájuk háruló többletköltségek miatt, és mivel rendelkezésre állnak megbízható és zökkenőmentes alternatív kézbesítési módszerek. A rendelet intézkedései semmilyen esetben nem sérthetik az uniós vagy nemzeti jog azon követelményeit, amelyek arra kötelezik egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező feleket, hogy az eljáró bíróság tagállamában képviselőt jelöljenek ki az e rendelet szerinti iratkézbesítéstől eltérő feladatokra.

Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása érdekében a 2007/1393/EK rendelet korlátozásokat állapít meg azon kifizetések tekintetében, amelyeket a tagállamok a bírósági tisztviselő vagy az iratok kézbesítésére vagy egy meghatározott kézbesítési mód használatára hatáskörrel rendelkező személy számára előírhatnak. A költségek azonban tagállamonként jelentősen eltérnek, és bizonyos esetekben a közvetlen kézbesítés esetében több mint 100 euróba is kerülhetnek. Az előadó úgy véli, hogy a költségek nem lehetnek túlzott mértékűek és nem jelenthetnek túl nagy terhet a kérelmezők számára, mivel ez korlátozhatja ezen alternatív kézbesítési módok használatát, és hátrányosan érintheti az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. A fent említett okok miatt korlátozásokat kell bevezetni azon kifizetések tekintetében, amelyeket a tagállamok a bírósági tisztviselő vagy az iratok kézbesítésére vagy egy meghatározott kézbesítési mód használatára hatáskörrel rendelkező személy számára előírhatnak.

Érdemes aktualizálni a magánélet és a személyes adatok védelméről szóló 2007/1393/EK rendelet rendelkezéseit, figyelembe véve az e területen az uniós jogban nemrégiben végbement fejleményeket, különösen az (EU) 2016/679 rendelet jóváhagyását.

Az előadó javasolja, hogy konkrét határidőkkel egészítsék ki a 6. cikket annak biztosítása érdekében, hogy az áttevő intézmények, az átvevő intézmények és a központi szervek közötti irattovábbítás zökkenőmentes és hatékony legyen. E határidők az iratok és közlemények elektronikus továbbításához kötöttek, ezért helyénvaló előírni, hogy azokat abban az esetben ne kelljen alkalmazni, amennyiben a decentralizált informatikai rendszer előre nem látható és rendkívüli zavara miatt az adattovábbítás alternatív eszközök révén történik.

Pontosításokkal és kisebb módosításokkal egészült ki a 8. cikk a címzett azon jogára vonatkozó eljárás tekintetében, hogy elutasíthatja a dokumentum elfogadását, amennyiben azt nem megfelelő nyelven készítik el vagy nem megfelelő nyelvre fordítják le, valamint a 19. cikk az alperesre vonatkozó rendelkezés feltételeire és az alperesekre ezen esetekben vonatkozó biztosítékok tekintetében.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése („iratkézbesítés”)

Hivatkozások

COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

31.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

10.9.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Benyújtás dátuma

8.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat