Ziņojums - A8-0001/2019Ziņojums
A8-0001/2019

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ("dokumentu izsniegšana")

7.1.2019 - (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referents: Sergio Gaetano Cofferati


Procedūra : 2018/0204(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0001/2019
Iesniegtie teksti :
A8-0001/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ("dokumentu izsniegšana")

(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0379),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 81. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0243/2018),

-  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0001/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, nepieciešams turpmāk uzlabot un paātrināt tiesas un ārpustiesas dokumentu civillietās un komerclietās nosūtīšana un izsniegšana starp dalībvalstīm.

(1)  Lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību un civiltiesību telpas attīstību Savienībā, nepieciešams turpmāk uzlabot un paātrināt tiesas un ārpustiesas dokumentu civillietās un komerclietās nosūtīšanu un izsniegšanu starp dalībvalstīm, vienlaikus garantējot augstu drošības un aizsardzības līmeni šādu dokumentu pārsūtīšanas gaitā un adresāta tiesību, kā arī privātuma un personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Lai nodrošinātu dokumentu ātru nosūtīšanu citām dalībvalstīm nolūkā izsniegt tos tur, būtu jāizmanto visi attiecīgie modernās saziņas tehnoloģijas līdzekļi ar noteikumu, ka tiek ievēroti konkrēti nosacījumi attiecībā uz saņemtā dokumenta integritāti un uzticamību. Šajā nolūkā visa saziņa un dokumentu apmaiņa starp aģentūrām un struktūrām, ko izraudzījušās dalībvalstis, būtu jāveic, izmantojot decentralizētu IT sistēmu, kuru veido valstu IT sistēmas.

(4)  Lai efektīvi nodrošinātu dokumentu ātru nosūtīšanu citām dalībvalstīm nolūkā izsniegt tos tur, būtu jāizmanto visi attiecīgie modernās saziņas tehnoloģijas līdzekļi ar noteikumu, ka tiek ievēroti konkrēti nosacījumi attiecībā uz saņemtā dokumenta integritāti un uzticamību un garantēta procesuālo tiesību respektēšana, augsts drošības līmenis šādu dokumentu pārsūtīšanas laikā un privātuma un personas datu aizsardzība. Šajā nolūkā visa saziņa un dokumentu apmaiņa starp aģentūrām un struktūrām, ko izraudzījušās dalībvalstis, būtu jāveic, izmantojot decentralizētu IT sistēmu, kuru veido valstu IT sistēmas.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Decentralizētai IT sistēmai, kas jāizveido saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1393/2007, vajadzētu būt balstītai uz e-CODEX sistēmu, un tā jāpārvalda Eiropas Aģentūrai lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA). Būtu jānodrošina atbilstīgi resursi, lai eu-LISA varētu ieviest šādu sistēmu un nodrošināt tās darbību, kā arī jānodrošina tehniskais atbalsts pārsūtītājām un saņēmējām struktūrām un centrālajām struktūrām, ja rodas problēmas saistībā ar sistēmas darbību. Komisijai pēc iespējas drīzāk un katrā ziņā līdz 2019. gada beigām būtu jāiesniedz priekšlikums regulai par pārrobežu saziņu tiesvedības procesos (e-CODEX).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  Ja atbildētājam jau ir izsniegts prasības pieteikums un ja atbildētājs nav atteicies pieņemt dokumentu, tiesvedības dalībvalsts tiesību aktiem būtu jāpiedāvā iespēja pusēm, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, iecelt pārstāvi dokumentu izsniegšanai tiesvedības dalībvalstī ar nosacījumu, ka attiecīgā puse ir pienācīgi informēta par šādas izvēles sekām un ir skaidri izteikusi piekrišanu šādas iespējas izmantošanai.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Saņēmēja struktūra jebkurā gadījumā un bez rīcības brīvības šajā sakarā rakstiski informē adresātu, izmantojot standarta veidlapu, par to, ka viņš var atteikties pieņemt izsniedzamo dokumentu, ja tas nav valodā, ko viņš saprot, vai izsniegšanas vietas oficiālajā valodā, vai vienā no oficiālajām valodām. Šo noteikumu būtu jāpiemēro arī turpmākai izsniegšanai, ja adresāts ir izmantojis tiesības atteikties. Tiesības atteikties būtu jāpiemēro arī dokumentu izsniegšanai, ko veic diplomātiskie un konsulārie pārstāvji, dokumentu izsniegšanai pa pastu, kā arī tiešajai izsniegšanai. Vajadzētu būt iespējai labot atteikto dokumenta izsniegšanu, izsniedzot adresātam dokumenta tulkojumu.

(5)  Saņēmēja struktūra jebkurā gadījumā un bez rīcības brīvības šajā sakarā savlaicīgi rakstveidā informē adresātu, izmantojot standarta veidlapu, par to, ka viņš var atteikties pieņemt izsniedzamo dokumentu, ja tas nav valodā, ko viņš saprot. Šo noteikumu būtu jāpiemēro arī turpmākai izsniegšanai, ja adresāts ir izmantojis tiesības atteikties. Tiesības atteikties būtu jāpiemēro arī dokumentu izsniegšanai, ko veic diplomātiskie un konsulārie pārstāvji, dokumentu izsniegšanai pa pastu vai ar ziņneša starpniecību, kā arī tiešai izsniegšanai. Vajadzētu būt iespējai labot atteikto dokumenta izsniegšanu, izsniedzot adresātam dokumenta oficiālu tulkojumu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Ja adresāts ir atteicies pieņemt dokumentu, tad tiesai vai iestādei, kas iesaistīta tiesvedībā, kurā bija nepieciešama attiecīgā dokumenta izsniegšana, būtu jāpārbauda, vai šāds atteikums ir pamatots. Šajā nolūkā minētajai tiesai vai iestādei būtu jāņem vērā visa attiecīgajā lietā vai tās rīcībā esošā informācija, lai noteiktu adresāta faktiskās valodu prasmes. Novērtējot adresāta valodu prasmes, tiesa varētu ņemt vērā tādus faktiskus pierādījumus kā dokumenti, ko adresāts rakstījis attiecīgajā valodā, to, vai adresāta profesija ietver šādas valodas prasmes (piemēram, skolotājs vai tulks), vai adresāts ir tās dalībvalsts pilsonis, kurā notiek tiesvedība, kā arī to, vai adresāts kādu laiku iepriekš dzīvojis minētajā dalībvalstī. Šāds novērtējums nebūtu jāveic, ja dokuments ir sagatavots vai tulkots izsniegšanas vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām.

(6)  Ja adresāts ir atteicies pieņemt dokumentu, tad tiesai vai iestādei, kas iesaistīta tiesvedībā, kurā bija nepieciešama attiecīgā dokumenta izsniegšana, būtu jāpārbauda, vai šāds atteikums ir pamatots. Šajā nolūkā minētajai tiesai vai iestādei būtu jāņem vērā visa attiecīgajā lietā, lai noteiktu adresāta faktiskās valodu prasmes. Novērtējot adresāta valodu prasmes, tiesa varētu ņemt vērā tādus faktiskus pierādījumus kā dokumenti, ko adresāts rakstījis attiecīgajā valodā, to, vai adresāta profesija ietver šādas valodas prasmes, vai adresāts ir tās dalībvalsts pilsonis, kurā notiek tiesvedība, kā arī to, vai adresāts ilgāku laiku iepriekš dzīvojis minētajā dalībvalstī.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Lai nodrošinātu pārrobežu tiesvedības procesu efektivitāti un ātrumu, ir vajadzīgi tieši un ātri kanāli dokumentu izsniegšanai personām citās dalībvalstīs. Tāpēc personai, kas ir ieinteresēta tiesas procesā, vai tiesai vai iestādei, kas iesaistīta tiesvedībā, vajadzētu būt iespējai dokumentus izsniegt tieši, izmantojot elektroniskos līdzekļus, uz tāda adresāta digitālo lietotāja kontu, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī. Šāda tiešā elektroniskā izsniegšanas veida izmantošanas nosacījumiem būtu jānodrošina, ka dokumentu izsniegšanai izmanto elektroniskos lietotāja kontus tikai tad, ja ir veikti atbilstoši drošības pasākumi adresātu interešu aizsardzībai, t. i., vai nu ir nodrošināti augsti tehniskie standarti, vai arī adresāts ir devis nepārprotamu piekrišanu.

(7)  Lai nodrošinātu pārrobežu tiesvedības procesu efektivitāti un ātrumu, ir vajadzīgi tieši, ātri un droši kanāli dokumentu izsniegšanai personām citās dalībvalstīs. Personai, kas ir ieinteresēta tiesas procesā, vai tiesai vai iestādei, kas iesaistīta tiesvedībā, vajadzētu būt iespējai dokumentus izsniegt tieši, izmantojot elektroniskos līdzekļus, uz adresāta, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī. Tomēr šāda tiešā elektroniskā izsniegšana būtu atļaujama tikai tad, ja ir veikti atbilstoši drošības pasākumi adresātu interešu aizsardzībai, tostarp ir nodrošināti augsti tehniskie standarti un adresāts ir devis nepārprotamu piekrišanu. Ja dokumentus izsniedz vai nosūta elektroniski, vajadzētu būt iespējai sniegt apstiprinājumu par šādu dokumentu saņemšanu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Jau esošie tiešās nosūtīšanas un dokumentu izsniegšanas kanāli būtu jāuzlabo tā, lai tie nodrošinātu uzticamas un vispārēji pieejamas alternatīvas tradicionālajai datu pārsūtīšanai ar saņēmēju struktūru starpniecību. Šajā nolūkā pasta pakalpojumu sniedzējiem, veicot izsniegšanu pa pastu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1393/2007 14. pantu, būtu jāizmanto īpašs saņemšanas apstiprinājums. Tāpat jebkurai tiesvedībā ieinteresētai personai, kā arī tiesām vai iestādēm, kas iesaistītas tiesvedībā, vajadzētu būt iespējai veikt dokumentu izsniegšanu tieši ar saņēmējas dalībvalsts tiesu varas amatpersonu, amatpersonu vai citu kompetentu personu starpniecību.

(8)  Ņemot vērā nepieciešamību uzlabot tiesisko regulējumu attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību Savienībā un atjaunināt publiskas juridiskās administratīvās procedūras, lai palielinātu pārrobežu sadarbspēju un atvieglotu mijiedarbību ar pilsoņiem, jau esošie tiešās nosūtīšanas un dokumentu izsniegšanas kanāli būtu jāuzlabo tā, lai tie nodrošinātu ātras, uzticamas, drošākas un vispārēji pieejamas alternatīvas tradicionālajai datu pārsūtīšanai ar saņēmēju struktūru starpniecību. Šajā nolūkā pasta pakalpojumu sniedzējiem, veicot izsniegšanu pa pastu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1393/2007 14. pantu, būtu jāizmanto īpašs saņemšanas apstiprinājums. Tāpat jebkurai tiesvedībā ieinteresētai personai, kā arī tiesām vai iestādēm, kas iesaistītas tiesvedībā, vajadzētu būt iespējai veikt dokumentu izsniegšanu tieši ar saņēmējas dalībvalsts tiesu varas amatpersonu, amatpersonu vai citu kompetentu personu starpniecību.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Ja atbildētājs nav ieradies un ja nav saņemts apliecinājums par izsniegšanu vai piegādi, tiesnesim tomēr jābūt iespējai taisīt spriedumu, ievērojot konkrētus ierobežojumus, ar nosacījumu, ka ir izpildītas dažādas prasības atbildētāja interešu aizsardzībai. Minētajos gadījumos ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai tiktu veikti visi saprātīgie centieni nolūkā informēt atbildētāju, ka pret viņu ir ierosināta tiesvedība. Šai sakarībā tiesai būtu jānosūta brīdinājuma ziņojumi, izmantojot visus pieejamos un zināmos saziņas kanālus, kas varētu būt pieejami tikai adresātam, tostarp, piemēram, izmantojot attiecīgās personas tālruņa numuru, e-pasta adresi vai privātu sociālo plašsaziņas līdzekļu kontu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas adresātu tiesības uz aizstāvību, kas izriet no tiesībām uz taisnīgu tiesu, kuras nostiprinātas Pamattiesību hartas 47. pantā.

(9)  Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas adresātu tiesības uz aizstāvību, kas izriet no tiesībām uz taisnīgu tiesu, kuras nostiprinātas Pamattiesību hartas 47. pantā. Līdzīgi, garantējot vienlīdzīgu tiesu pieejamību, šī regula veicina diskriminācijas aizliegumu (LESD 18. pants) un paredz spēkā esošo Savienības noteikumu ievērošanu par personas datu un privātās dzīves aizsardzību.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Ir svarīgi nodrošināt, lai šī regula tiktu piemērota atbilstīgi Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem, nodrošinot privātuma aizsardzību, kā paredzēts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Ir svarīgi arī nodrošināt, lai jebkāda ar fiziskām personām saistītu personas datu apstrāde saskaņā ar šo regulu tiktu veikta atbilstīgi Regulai (ES) 2016/679 un Direktīvai 2002/58/EK. Personas datu apstrāde, kas sniegti saskaņā ar šo regulu, veicama tikai konkrētos nolūkos, kas izklāstīti šajā regulā.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

10. apsvērums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai nodrošinātu pielikumu ātru pielāgošanu Regulai (EK) Nr. 1393/2007, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz šīs regulas I, II un IV pielikuma grozīšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(10)  Lai noteiktu sīki izstrādātus noteikumus par decentralizētās IT sistēmas darbību ar mērķi veikt saziņu un dokumentu apmaiņu starp aģentūrām un struktūrām, ko izraudzījušās dalībvalstis, kā arī lai noteiktu sīki izstrādātus noteikumus par kvalificētiem elektroniski reģistrētiem piegādes pakalpojumiem, kas tiks izmantoti, lai izsniegtu dokumentus, izmantojot elektroniskos līdzekļus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Šādiem deleģētajiem aktiem būtu jānodrošina attiecīgo datu efektīva, uzticama un netraucēta pārsūtīšana, kā arī augsts drošības līmenis pārsūtīšanas laikā, privātuma un personas datu aizsardzība un — attiecībā uz dokumentu elektronisku izsniegšanu — vienlīdzīga piekļuve personām ar invaliditāti. Lai nodrošinātu pielikumu ātru pielāgošanu Regulai (EK) Nr. 1393/2007, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz šīs regulas I, II un IV pielikuma grozīšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)   Ar šo regulu tiek uzlabota tiesas procesu efektivitāte un ātrums, vienkāršojot un racionalizējot procedūras attiecībā uz tiesas un ārpustiesas dokumentu paziņošanu vai paziņošanu Savienības līmenī, vienlaikus palīdzot samazināt aizkavēšanās un izmaksas privātpersonām un uzņēmumiem. Turklāt lielāka juridiskā noteiktība apvienojumā ar vienkāršotām, racionalizētām un digitalizētām procedūrām var mudināt privātpersonas un uzņēmumus iesaistīties pārrobežu darījumos, tādējādi veicinot tirdzniecību Savienībā un arī iekšējā tirgus darbību.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

1. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šo regulu nepiemēro dokumenta izsniegšanai puses pilnvarotajam pārstāvim tiesvedības dalībvalstī neatkarīgi no minētās puses dzīvesvietas.

svītrots

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

2. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  tai pieejamos dokumentu saņemšanas līdzekļus gadījumos, kas noteikti 3.a panta 6. punktā; ;

(c)  tai pieejamos dokumentu saņemšanas līdzekļus gadījumos, kas noteikti 3.a panta 4. punktā;

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

3.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dokumentus, lūgumus, apstiprinājumus, kvītis, apliecības un visu saziņu, ko veic, pamatojoties uz standarta veidlapām, kuras iekļautas I pielikumā, starp pārsūtītājām struktūrām un saņēmējām struktūrām, starp minētajām struktūrām un centrālajām struktūrām vai starp dažādu dalībvalstu centrālajām struktūrām pārsūta, izmantojot decentralizētu IT sistēmu, kas sastāv no valstu IT sistēmām, kuras ir savienotas ar komunikācijas infrastruktūru, kas nodrošina drošu un uzticamu pārrobežu informācijas apmaiņu starp valstu IT sistēmām.

1.  Dokumentu, lūgumu, tostarp lūgumu, kas sagatavoti, izmantojot standarta veidlapas, kuras iekļautas I pielikumā, apstiprinājumu, kvīšu, apliecību un visas citas saziņas pārsūtīšanu starp pārsūtītājām struktūrām un saņēmējām struktūrām, starp minētajām struktūrām un centrālajām struktūrām vai starp dažādu dalībvalstu centrālajām struktūrām veic, izmantojot decentralizētu IT sistēmu, kas sastāv no valstu IT sistēmām, kuras ir savienotas ar komunikācijas infrastruktūru, kas nodrošina drošu un uzticamu pārrobežu informācijas apmaiņu reālajā laikā starp valstu IT sistēmām. Šādas decentralizētas IT sistēmas pamatā ir e-CODEX un to atbalsta ar Savienības finansējumu.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.punkts 

Regula (EK) Nr. 1393/2007

3.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014* izklāstīto vispārējo tiesisko regulējumu attiecībā uz uzticamības pakalpojumu izmantošanu piemēro dokumentiem, lūgumiem, apstiprinājumiem, kvītīm, apliecībām un visiem paziņojumiem, kas nosūtīti, izmantojot 1. punktā minēto decentralizēto IT sistēmu.

2.  Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014* izklāstīto vispārējo tiesisko regulējumu attiecībā uz kvalificētu uzticamības pakalpojumu izmantošanu piemēro dokumentiem, lūgumiem, apstiprinājumiem, kvītīm, apliecībām un visiem paziņojumiem, kas nosūtīti, izmantojot 1. punktā minēto decentralizēto IT sistēmu.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

3.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja dokumenti, lūgumi, apstiprinājumi, kvītis, apliecības un citi paziņojumi, kas minēti 1. punktā, pieprasa vai ietver zīmogu vai ar roku rakstītu parakstu, tā vietā var izmantot “kvalificētus elektroniskos zīmogus” un “kvalificētus elektroniskos parakstus”, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014.

3.  Ja dokumenti, lūgumi, apstiprinājumi, kvītis, apliecības un citi paziņojumi, kas minēti 1. punktā, pieprasa vai ietver zīmogu vai ar roku rakstītu parakstu, tā vietā var izmantot pienācīgus “kvalificētus elektroniskos zīmogus” un “kvalificētus elektroniskos parakstus”, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014 ar nosacījumu — ir pilnībā nodrošināts, ka persona, kurai izsniegts iepriekš minētais dokuments, ir ieguvusi informāciju par dokumentiem pietiekami laicīgi un likumīgi.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

3.а pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja pārsūtīšana saskaņā ar 1. punktu nav iespējama decentralizētas IT sistēmas neparedzētu un ārkārtas traucējumu dēļ, datu pārsūtīšanu veic, izmantojot iespējami ātrākus alternatīvos līdzekļus.

4.  Ja pārsūtīšana saskaņā ar 1. punktu nav iespējama decentralizētas IT sistēmas neparedzētos apstākļos vai ārkārtas traucējumu dēļ, datu pārsūtīšanu veic, izmantojot iespējami ātrākus alternatīvos līdzekļus, garantējot tādu pašu augsta līmeņa efektivitāti, uzticamību, drošību un privātuma un personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

3.a pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Pilnībā ievēro un respektē visu iesaistīto personu pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši tiesības uz personas datu un privātās dzīves aizsardzību.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

3.a pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu, lai papildinātu šo regulu, paredzot sīki izstrādātus noteikumus par decentralizētās IT sistēmas darbību. Komisija, īstenojot šīs pilnvaras, nodrošina, ka sistēma garantē efektīvu, uzticamu un netraucētu attiecīgās informācijas apmaiņu, kā arī augstu drošības līmeni pārsūtīšanas laikā un privātuma un personas datu aizsardzību saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu 2002/58/EK.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

3.c pants – 1. punkts – ievads

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja nav zināma tās personas adrese, kurai jāizsniedz tiesas vai ārpustiesas dokuments citā dalībvalstī, dalībvalstis sniedz palīdzību, izmantojot vienu vai vairākus šādus līdzekļus:

1.  Ja nav zināma tās personas adrese, kurai jāizsniedz tiesas vai ārpustiesas dokuments citā dalībvalstī, dalībvalstis sniedz palīdzību bez liekas kavēšanās un jebkura gadījumā 10 darba dienu laikā, izmantojot vienu vai vairākus šādus līdzekļus:

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

3.c pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  sīki izstrādātas praktiskas norādes par mehānismiem, kas pieejami personu adrešu noteikšanai Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās ietvaros, nolūkā darīt šo informāciju pieejamu sabiedrībai.

(c)  sīki izstrādātas praktiskas un tiešsaistē pieejamas norādes par mehānismiem, kas pieejami personu adrešu noteikšanai Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās ietvaros, nolūkā darīt šo informāciju pieejamu sabiedrībai.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

3.c pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  palīdzības metodi, ko dalībvalsts sniegs savā teritorijā saskaņā ar 1. punktu;

(a)  palīdzības metodes, ko dalībvalsts sniegs savā teritorijā saskaņā ar 1. punktu;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

4. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dokumentus, kas tiek pārsūtīti, izmantojot 3.a pantā minēto decentralizēto IT sistēmu, nevar atzīt par juridiski spēkā neesošiem un nederīgiem kā pierādījumiem tiesvedībā, pamatojoties tikai uz to, ka tie ir elektroniskā formātā. Ja papīra dokumenti tiek pārveidoti elektroniskā formā, lai tos varētu pārsūtīt, izmantojot decentralizētu IT sistēmu, elektroniskajiem eksemplāriem vai to izdrukām ir tāds pats spēks kā oriģinālajiem dokumentiem.”;

3.  Šī regula neskar valstu tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz dokumentu precizitāti, autentiskumu un juridisko formu. Dokumentus, kas tiek pārsūtīti, izmantojot 3.a pantā minēto decentralizēto IT sistēmu, nevar atzīt par juridiski spēkā neesošiem un nederīgiem kā pierādījumiem tiesvedībā, pamatojoties tikai uz to, ka tie ir elektroniskā formātā. Ja papīra formāta dokumenti tiek pārveidoti elektroniskā formā, lai tos varētu pārsūtīt, izmantojot decentralizētu IT sistēmu, elektroniskai kopijai vai to izdrukai ir tāds pats spēks kā oriģinālajiem dokumentiem, ja vien uzrunātās dalībvalsts tiesību aktos nav paredzēts, ka dokumentu izsniedz oriģinālā un papīra formātā. Šādā gadījumā saņēmēja struktūra izsniedz elektroniskā formātā saņemtā dokumenta papīra versiju. Ja oriģinālajos dokumentos ir bijis zīmogs vai rokrakstā izpildīts paraksts, izsniegtajam dokumentam ir zīmogs vai rokrakstā izpildīts paraksts. Dokumentam, ko ir izsniegusi saņēmēja struktūra, ir tāds pats spēks, kā dokumenta oriģinālam.”;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

6. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saņemot dokumentu, pārsūtītājai struktūrai, izmantojot 3.a pantā minēto decentralizēto IT sistēmu, tiek nosūtīts automātisks sūtījuma saņemšanas apstiprinājums.

1.  Saņemot dokumentu, pārsūtītājai struktūrai, izmantojot 3.a pantā minēto decentralizēto IT sistēmu, tiek nekavējoties nosūtīts automātisks sūtījuma saņemšanas apstiprinājums.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

6. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja, pamatojoties uz pārsūtīto informāciju vai dokumentiem, izsniegšanas lūgumu nevar izpildīt, saņēmēja struktūra sazinās ar pārsūtītāju struktūru, lai nodrošinātu trūkstošo informāciju vai dokumentus.

2.  Ja, pamatojoties uz pārsūtīto informāciju vai dokumentiem, izsniegšanas lūgumu nevar izpildīt, saņēmēja struktūra nekavējoties un jebkurā gadījumā četru darba dienu laikā sazinās ar pārsūtītāju struktūru, lai nodrošinātu trūkstošo informāciju vai dokumentus.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

6. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja izsniegšanas lūgums acīmredzami neatbilst šīs regulas darbības jomai vai ja prasīto formālo nosacījumu pārkāpuma dēļ izsniegšana nav iespējama, lūgumu un pārsūtītos dokumentus sūta atpakaļ pārsūtītājai struktūrai kopā ar paziņojumu par atpakaļsūtīšanu, izmantojot I pielikumā paredzēto veidlapu.

3.  Ja izsniegšanas lūgums acīmredzami neatbilst šīs regulas darbības jomai vai ja prasīto formālo nosacījumu pārkāpuma dēļ izsniegšana nav iespējama, lūgumu un pārsūtītos dokumentus nekavējoties un jebkurā gadījumā četru darba dienu laikā sūta atpakaļ pārsūtītājai struktūrai kopā ar paziņojumu par atpakaļsūtīšanu, izmantojot I pielikumā paredzēto veidlapu.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

6. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Saņēmēja struktūra, kas saņem izsniedzamo dokumentu, bet kuras teritoriālajā jurisdikcijā tas nav izsniedzams, izsniedzamo dokumentu un lūgumu ar 3.a pantā minētās decentralizētās IT sistēmas starpniecību pārsūta kompetentai saņēmējai struktūrai tajā pašā dalībvalstī, ja lūgums atbilst 4. panta 2. punkta nosacījumiem, un, izmantojot I pielikumā paredzēto veidlapu, attiecīgi informē pārsūtītāju struktūru. Kad saņēmēja struktūra, kurai ir teritoriālā jurisdikcija tajā pašā dalībvalstī, saņem dokumentu un lūgumu, pārsūtītājai struktūrai, izmantojot 3.a pantā minēto decentralizēto IT sistēmu, tiek nosūtīts automātisks sūtījuma saņemšanas apstiprinājums.” ;

4.  Saņēmēja struktūra, kas saņem izsniedzamo dokumentu, bet kuras teritoriālajā jurisdikcijā tas nav izsniedzams, izsniedzamo dokumentu un lūgumu nekavējoties un jebkurā gadījumā četru darba dienu laikā ar 3.a pantā minētās decentralizētās IT sistēmas starpniecību pārsūta kompetentai saņēmējai struktūrai tajā pašā dalībvalstī, ja lūgums atbilst 4. panta 2. punkta nosacījumiem, un, izmantojot I pielikumā paredzēto veidlapu, tajā pašā laikā attiecīgi informē pārsūtītāju struktūru. Kad saņēmēja struktūra, kurai ir teritoriālā jurisdikcija tajā pašā dalībvalstī, saņem dokumentu un lūgumu, pārsūtītājai struktūrai, izmantojot 3.a pantā minēto decentralizēto IT sistēmu, nekavējoties tiek nosūtīts automātisks sūtījuma saņemšanas apstiprinājums.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

6. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Šā panta 1.–4. punktu pēc analoģijas piemēro 3.a panta 4. punktā minētajos gadījumos. Tomēr šādos gadījumos nepiemēro šā panta 1.–4. punktā noteiktos termiņus, bet attiecīgās darbības veic pēc iespējas drīzāk.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

7.a pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pienākums iecelt pārstāvi dokumentu izsniegšanai tiesvedības dalībvalstī

Pārstāvja iecelšana dokumentu izsniegšanai tiesvedības dalībvalstī

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

7.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja atbildētājam ir izsniegts dokuments, uz kura pamata ierosināta lieta, tiesvedības dalībvalsts tiesību akti var uzlikt pienākumu pusēm, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, iecelt pārstāvi dokumentu izsniegšanai tiesvedības dalībvalstī.

1.  Ja atbildētājam jau ir izsniegts dokuments, uz kura pamata ierosināta lieta, un atbildētājs nav atteicies pieņemt šādu dokumentu saskaņā ar 8. pantu, tiesvedības dalībvalsts tiesību akti pusēm, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, piedāvā iespēju iecelt pārstāvi dokumentu izsniegšanai tiesvedības dalībvalstī. Ja attiecīgā puse ir pienācīgi informēta par šādas iespējas izmantošanas sekām un ir skaidri paudusi vēlmi izmantot šo iespēju, dokumentus izsniedz puses pilnvarotajam pārstāvim tiesvedības dalībvalstī atbilstīgi šīs dalībvalsts tiesību aktiem un praksei attiecībā uz tiesas procesiem.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

7.а pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja kāda puse nepilda pienākumu iecelt pārstāvi saskaņā ar 1. punktu un nav paudusi savu piekrišanu izmantot elektronisko lietotāja kontu dokumentu izsniegšanai saskaņā ar 15.a panta b) punktu, dokumentu izsniegšanai tiesvedības laikā drīkst izmantot jebkuru izsniegšanas metodi, kas atļauta saskaņā ar tiesvedības dalībvalsts tiesību aktiem, ar noteikumu, ka attiecīgā puse ir pienācīgi informēta par šīm sekām.”;

2.  Ja kāda puse nepilda pienākumu iecelt pārstāvi saskaņā ar 1. punktu un nav paudusi savu piekrišanu izmantot elektronisko adresi dokumentu izsniegšanai saskaņā ar 15.a panta b) punktu, dokumentu izsniegšanai tiesvedības laikā drīkst izmantot jebkuru izsniegšanas metodi, kas atļauta saskaņā ar tiesvedības dalībvalsts tiesību aktiem, ar noteikumu, ka attiecīgā puse ir pienācīgi informēta par šīm sekām, laikā, kad ir izsniegts prasības pieteikums.”;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

8. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saņēmēja struktūra, izmantojot II pielikumā pievienoto standarta veidlapu, informē adresātu par to, ka viņš var atteikties pieņemt izsniedzamo dokumentu, ja tas nav uzrakstīts vai tam nav pievienots tulkojums jebkurā no šīm valodām:

(a)  valodā, ko saprot saņēmējs;

vai

(b)  oficiālajā saņēmējas dalībvalsts valodā vai, ja minētajā valstī ir vairākas oficiālās valodas, tās vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā izsniedz dokumentus.

1.  Saņēmēja struktūra, izmantojot II pielikumā pievienoto standarta veidlapu, informē adresātu par to, ka viņš var atteikties pieņemt izsniedzamo dokumentu, ja tas nav uzrakstīts vai tam nav pievienots oficiāls tulkojums kādā no valodām, ko saņēmējs saprot;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

8. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Adresāts var atteikties pieņemt dokumentu izsniegšanas brīdī vai divu nedēļu laikā, nosūtot saņēmējai struktūrai II pielikumā iekļauto standarta veidlapu.

2.  Adresāts, atsaucoties uz pamatotiem iemesliem, var atteikties pieņemt dokumentu izsniegšanas brīdī vai divu nedēļu laikā, nosūtot saņēmējai struktūrai II pielikumā iekļauto standarta veidlapu.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja saņēmēja struktūra ir informēta, ka adresāts atsakās pieņemt dokumentu saskaņā ar 1. un 2. punktu, tā ar 10. pantā paredzēto apliecinājumu tūlīt informē pārsūtītāju struktūru un nosūta atpakaļ lūgumu.

3.  Ja saņēmēja struktūra ir informēta, ka adresāts atsakās pieņemt dokumentu saskaņā ar 1. un 2. punktu, tā ar 10. pantā paredzēto apliecinājumu tūlīt informē pārsūtītāju struktūru un nosūta atpakaļ lūgumu un dokumentu, kura tulkojums ir lūgts.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

8. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja adresāts ir atteicies pieņemt dokumentu saskaņā ar 1. un 2. punktu, tad tiesai vai iestādei, kas iesaistīta tiesvedībā, kurā tika izsniegts attiecīgais dokuments, ir jāpārbauda, vai šāds atteikums ir pamatots.

4.  Ja adresāts ir atteicies pieņemt dokumentu saskaņā ar 1. un 2. punktu, tad tiesai vai iestādei, kas iesaistīta tiesvedībā, kurā tika izsniegts attiecīgais dokuments, cik vien drīz iespējams, ir jāpārbauda, vai šāds atteikums ir pamatots.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

8. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dokumenta izsniegšanu var labot, saskaņā ar šīs regulas noteikumiem izsniedzot adresātam dokumentu un tā tulkojumu 1. punktā minētajā valodā. Tādā gadījumā dokumenta izsniegšanas diena ir diena, kad dokumentu ar tam pievienotu tulkojumu izsniedz saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem. Tomēr, ja saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem dokuments jāizsniedz noteiktā termiņā, diena, kas jāņem vērā attiecībā uz iesniedzēju, ir sākotnējā dokumenta izsniegšanas diena, ko nosaka saskaņā ar 9. panta 2. punktu.

5.  Dokumenta izsniegšanu var labot, saskaņā ar šīs regulas noteikumiem izsniedzot adresātam dokumentu un tā oficiālu tulkojumu 1. punktā minētajā valodā. Tādā gadījumā dokumenta izsniegšanas diena ir diena, kad dokumentu ar tam pievienotu oficiālu tulkojumu izsniedz saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem. Tomēr, ja saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem dokuments jāizsniedz noteiktā termiņā, diena, kas jāņem vērā attiecībā uz iesniedzēju, ir sākotnējā dokumenta izsniegšanas diena, ko nosaka saskaņā ar 9. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

8. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Šā panta 1. punkta izpratnē diplomātiskie un konsulārie pārstāvji, ja izsniegšanu veic saskaņā ar 13. pantu, vai iestāde vai persona, ja pakalpojumu veic saskaņā ar 14. vai 15.a pantu, informē adresātu, ka viņš var atteikties pieņemt dokumentu un ka jebkurš tāds dokuments ir attiecīgi jānosūta vai nu minētajiem pārstāvjiem, vai iestādei vai personai.”;

7.  Šā panta 1. punkta izpratnē diplomātiskie un konsulārie pārstāvji, ja izsniegšanu veic saskaņā ar 13. pantu, vai iestāde vai persona, ja pakalpojumu veic saskaņā ar 14. vai 15.a pantu, informē adresātu, ka viņš var atteikties pieņemt dokumentu un ka jebkurš tāds dokuments ir attiecīgi jānosūta nekavējoties vai nu minētajiem pārstāvjiem, vai iestādei vai personai.”;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

14. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14. pantsIzsniegšana, izmantojot pasta pakalpojumus

 

14. pantsIzsniegšana, izmantojot pasta

vai ziņneša pakalpojumus

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

14. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tiesas dokumentus var izsniegt tieši personām, kuras dzīvo citā dalībvalstī, izmantojot pasta pakalpojumus – ar ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu.

1.  Tiesas dokumentus var izsniegt tieši personām, kuras dzīvo citā dalībvalstī, izmantojot pasta vai ziņneša pakalpojumus – ar ierakstītu vēstuli vai vairākām kopā ar saņemšanas apstiprinājumu.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

14. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta izpratnē izsniegšanu pa pastu veic, izmantojot īpašo saņemšanas apstiprinājumu, kas iekļauts IV pielikumā.

2.  Šā panta izpratnē izsniegšanu pa pastu vai ar ziņneša starpniecību veic, izmantojot īpašo saņemšanas apstiprinājumu, kas iekļauts IV pielikumā.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

14. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Neatkarīgi no izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem izsniegšanu pa pastu uzskata par likumīgi izdarītu arī tad, ja dokuments ir piegādāts adresāta mājas adresē pieaugušām personām, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar adresātu vai kuras tajā nodarbina adresāts, un kuras spēj un ir gatavas pieņemt šo dokumentu.

3.  Neatkarīgi no izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem izsniegšanu pa pastu vai ar ziņneša starpniecību uzskata par likumīgi izdarītu arī tad, ja dokuments ir piegādāts adresāta mājas adresē pieaugušām personām, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar adresātu vai kuras tajā nodarbina adresāts, un kuras spēj un ir gatavas pieņemt šo dokumentu.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

15. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katra dalībvalsts sniedz Komisijai informāciju par profesiju vai kompetento personu veidu, kurām to teritorijā saskaņā ar šo pantu ir atļauts veikt izsniegšanu.;

2.  Katra dalībvalsts sniedz Komisijai informāciju par profesiju vai kompetento personu veidu, kurām to teritorijā saskaņā ar šo pantu ir atļauts veikt izsniegšanu. Šāda informācija ir pieejama tiešsaistē;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regulation (EC) No 1393/2007

15.a pants – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiesas dokumentus var izsniegt tieši personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, izmantojot elektroniskos līdzekļus, nosūtot tos uz lietotāja kontu, kas pieejams adresātam, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

Tiesas dokumentus var izsniegt tieši personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, izmantojot elektroniskos līdzekļus, nosūtot tos uz elektronisko adresi, kas pieejams adresātam, ja ir izpildīts abi šie nosacījumi:

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

15.a pants – 1. daļa – a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  dokumenti ir nosūtīti un saņemti, izmantojot kvalificētus elektroniski reģistrētus piegādes pakalpojumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 nozīmē;

(a)  dokumenti ir nosūtīti un saņemti, izmantojot kvalificētus elektroniski reģistrētus piegādes pakalpojumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 nozīmē, un

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

15.a pants – 1. daļa – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  pēc tiesvedības uzsākšanas adresāts ir devis izteiktu piekrišanu tiesai vai iestādei, kas iesaistīta tiesvedībā, izmantot konkrēto lietotāja kontu dokumentu izsniegšanai tiesvedības laikā.”;

b)  pēc tiesvedības uzsākšanas adresāts ir devis izteiktu piekrišanu tiesai vai iestādei, kas iesaistīta tiesvedībā, izmantot konkrēto elektronisko adresi dokumentu izsniegšanai tiesvedības laikā.”;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

15.a pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1a. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu, lai papildinātu šo regulu, paredzot sīki izstrādātus noteikumus par kvalificētu elektroniski reģistrētu piegādes pakalpojumu darbību, ko izmanto tiesas dokumentu izsniegšanai, izmantojot elektroniskos līdzekļus. Komisija, īstenojot šīs pilnvaras, nodrošina, ka minētie pakalpojumi garantē efektīvu, uzticamu un netraucētu attiecīgo dokumentu pārsūtīšanu, kā arī nodrošina augstu drošības līmeni pārsūtīšanas laikā, vienlīdzīgu piekļuvi personām ar invaliditāti un privātuma un personas datu aizsardzību saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu 2002/58/EK.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

18. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 17. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā stāšanās diena].

2.  Pilnvaras pieņemt 3.a pantā, 15.a pantā vai 17. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [šīs regulas spēkā stāšanās diena].

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

18. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 17. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

6.  Saskaņā ar 3.a pantu, 15.a pantu vai 17. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem;

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

18.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  iekļauj šādu 18.a un 18.b pantu:

svītrots

“18.a pants

 

Decentralizētās IT sistēmas izveide

 

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido 3.a pantā minēto decentralizēto IT sistēmu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 18.b panta 2. punktā.

 

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

18.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

18.b pants

svītrots

Komitejas procedūra

 

1.  Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

 

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.”; ’

 

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

19. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja dokuments, ar ko uzsākta tiesvedība, ir jāpārsūta uz citu dalībvalsti izsniegšanas nolūkā saskaņā ar šīs regulas noteikumiem un atbildētājs nav ieradies, spriedumu nepieņem, kamēr nav konstatēts, ka izsniegšana vai piegāde tika veikta pietiekamā laikā, lai atbildētājs varētu sagatavoties aizstāvībai, un ka:

1.  Ja dokuments, ar ko uzsākta tiesvedība, ir jāpārsūta uz citu dalībvalsti izsniegšanas nolūkā saskaņā ar šīs regulas noteikumiem un atbildētājs nav ieradies, spriedumu nepieņem, kamēr nav konstatēts, ka izsniegšana vai piegāde tika veikta pietiekamā laikā un likumīgā veidā, lai atbildētājs varētu sagatavoties aizstāvībai, un ka:

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

19. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  no dokumenta pārsūtīšanas dienas ir pagājuši ne mazāk kā seši mēneši, ko tiesnesis konkrētajā lietā uzskata par atbilstošu laika posmu;

svītrots

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

19. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja ir izpildīti 2. punktā izklāstītie nosacījumi, veic saprātīgus centienus, izmantojot jebkādus pieejamos saziņas kanālus, tostarp modernās saziņas tehnoloģijas līdzekļus, kuru adrese vai konts ir zināmi tiesvedībā iesaistītajai tiesai, lai informētu atbildētāju, ka pret viņu ir ierosināta tiesvedība.

3.  Ja ir izpildīti 2. punktā izklāstītie nosacījumi, veic saprātīgus centienus, izmantojot jebkādus visus pieejamos saziņas kanālus, tostarp attālinātus modernās saziņas tehnoloģijas līdzekļus, kuru adrese vai elektroniskā adrese ir zināmi tiesvedībā iesaistītajai tiesai, lai informētu atbildētāju, ka pret viņu ir ierosināta tiesvedība.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

19. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Neatkarīgi no 1. un 2. punkta tiesnesis steidzamos gadījumos var paredzēt jebkurus pagaidu vai nodrošināšanas pasākumus.

4.  Neatkarīgi no 1. un 2. punkta tiesnesis steidzamos un pamatotos gadījumos var paredzēt jebkurus pagaidu vai nodrošināšanas pasākumus.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Pamatojums

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

19. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  atbildētājs no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ nav varējis savlaicīgi iepazīties ar dokumentu, lai sagatavotos aizstāvībai, vai savlaicīgi iepazīties ar spriedumu, lai to pārsūdzētu;

(a)  atbildētājs no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ nav varējis savlaicīgi iepazīties ar dokumentu, lai sagatavotos aizstāvībai, vai savlaicīgi un/vai likumīgā veidā iepazīties ar spriedumu, lai to pārsūdzētu;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1393/2007

22. pants – -1. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  regulas 22. pantā pirms 1. punkta iekļauj šādu punktu:

 

-1. Personas datu jebkādu apstrādi saskaņā ar šo regulu veic atbilstīgi Regulai (ES) 2016/679 un Direktīvai 2002/58/EK.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1393/2007

22. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13b)  regulas 22. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Informāciju, tostarp jo īpaši personu datus, ko pārsūta saskaņā ar šo regulu, saņēmēja struktūra izmanto tikai tam mērķim, kam tā pārsūtīta.

1. Informāciju, tostarp jo īpaši personu datus, ko pārsūta saskaņā ar šo regulu, pārsūtītājas struktūras, saņēmējas struktūras un centrālās struktūras izmanto tikai konkrētajiem mērķiem, kas noteikti šajā regulā. Personas datus, kuri nav būtiski šīs regulas mērķiem, nekavējoties dzēš.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1393/2007

22. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13c)  regulas 22. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Saņēmējas struktūras nodrošina informācijas konfidencialitāti saskaņā ar attiecīgas valsts tiesību aktiem.

2. Pārsūtītājas struktūras, saņēmējas struktūras un centrālās struktūras nodrošina informācijas konfidencialitāti saskaņā ar Savienības un valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13.d punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1393/2007

22. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13d)  regulas 22. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.  Šā panta 1. un 2. punkts neietekmē valsts tiesību aktus, kas ļauj informēt datu subjektu par saskaņā ar šo regulu pārsūtītas informācijas izmantojumu.

3. Šā panta 1. un 2. punkts neietekmē Savienības un valsts tiesību aktus, kas ļauj informēt datu subjektu par saskaņā ar šo regulu pārsūtītas informācijas izmantojumu.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13.e punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1393/2007

22. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13e)  regulas 22. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4.  Šī regula neskar Direktīvu 95/46/EK un Direktīvu 2002/58/EK.

4. Ikvienu informācijas apstrādi, ko Savienības iestādes un struktūras veic saskaņā ar šo regulu, veic atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

23.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Vēlākais [divi gadi pēc piemērošanas] Komisija izveido sīki izstrādātu programmu šīs regulas rezultātu un ietekmes pārraudzībai.

1.  Vēlākais [viens gads pēc stāšanās spēkā] Komisija izveido sīki izstrādātu programmu šīs regulas rezultātu un ietekmes pārraudzībai.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

24. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne agrāk[pieci gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas] Komisija izvērtē šo regulu un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem.

1.  Ne vēlāk[četri gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas] Komisija izvērtē šo regulu un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu.

PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ("dokumentu izsniegšana") ir bijusi veiksmīgi izmantots elements ES programmā par tiesu iestāžu sadarbību civillietās. 2017. gadā Komisija veica normatīvās atbilstības (REFIT) izvērtējumu saskaņā ar labāka regulējuma pamatnostādnēm, lai novērtētu instrumenta darbību saistībā ar pieciem obligātajiem novērtēšanas kritērijiem, t. i., efektivitāti, lietderīgumu, nozīmīgumu, saskaņotību un ES pievienoto vērtību. Šajā ziņojumā tika ierosināti vairāki jautājumi, un galvenokārt tie attiecās uz iespēju modernizēt noteikumus, ņemot vērā komunikāciju tehnoloģiju attīstību. Pēc tam Komisija 2018. gada 31. maijā iesniedza priekšlikumu grozīt regulu.

Eiropas Komisijas priekšlikuma mērķis ir precizēt vairākus elementus Regulā (EK) Nr. 1393/2007, lai uzlabotu tiesu procedūru ar pārrobežu ietekmi efektivitāti un ātrumu civillietās un komerclietās, galvenokārt izmantojot dokumentu elektronisku apmaiņu un nodrošinot pareizu tiesvedību minētajās lietās, tostarp uzlabojot vairākus atbildētāju aizsardzības pasākumus.

Komisijas priekšlikuma galvenie elementi ir:

•  piemērošanas joma — priekšlikumā precizēts, ka regulu piemēro visās situācijās, kad tiesas dokumenta adresāta pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī;

•  dokumentu digitāla apmaiņa — tiek ierosināts noteikt, ka visa saziņa un dokumentu apmaiņa starp pārsūtītājām struktūrām, saņēmējām struktūrām un centrālajām struktūrām tiek veikta elektroniski, izmantojot decentralizētu IT sistēmu, ko veido valstu IT sistēmas, kuras savstarpēji savieno droša un uzticama komunikācijas infrastruktūra. Šāda decentralizēta IT sistēma jāveido, pieņemot īstenošanas aktus. Neparedzētu un ārkārtas IT sistēmas traucējumu gadījumos būtu jāizmanto alternatīvi saziņas līdzekļi;

•  gadījumi, kad nav zināma adresāta adrese, — dalībvalstīm būtu jāsniedz palīdzība, lai noteiktu saņēmēja atrašanās vietu, izmantojot vismaz vienu no trijām alternatīvām iespējām;

•  pienākums iecelt pārstāvi tiesvedības dalībvalstī dokumentu izsniegšanas nolūkā — priekšlikumā ir atzīti spēkā esošie tiesību akti un prakse vairākās dalībvalstīs, saskaņā ar kuriem ārvalstu personām, kuras piedalās tiesvedībā, var tikt izvirzīta prasība iecelt pārstāvi, kuram to vārdā tiktu izsniegti tiesvedības dokumenti dalībvalstī, kurā notiek tiesvedība, pēc tam, kad attiecīgajām personām ir izsniegts dokuments, uz kura pamata ierosināta lieta;

•  tiesības atteikties pieņemt dokumentu — priekšlikumā precizēta procedūra, lai adresāts varētu atteikties pieņemt dokumentu, ja tas nav sagatavots vai tulkots atbilstošā valodā, ko adresāts saprot. Ir noteikts divu nedēļu termiņš, kura laikā var atteikties pieņemt dokumentu;

•  alternatīvas dokumentu tiešas izsniegšanas metodes — kā alternatīva izsniegšanas metode regulā tiek ieviesta dokumentu elektroniska izsniegšana. Alternatīvas izsniegšanas metodes cita starpā ietver arī izsniegšanu pa pastu un tiešu izsniegšanu ar saņēmējas dalībvalsts tiesu varas amatpersonu, amatpersonu vai citu kompetentu personu starpniecību. Saistībā ar izsniegšanu pa pastu tiek ieviests īpašs atgriešanas paziņojums un precizēts jēdziens "aizstājošie saņēmēji". Saistībā ar tiešo izsniegšanu pārsūtītājas struktūras un tiesas, kas iesaistītas tiesvedībā, varēs izmantot šo metodi, kas būs piemērojama visu dalībvalstu teritorijā;

•  atbildētāja neierašanās — tiesvedībā iesaistītajai tiesai būs pienākums nosūtīt klāt neesošajam atbildētājam brīdinājuma ziņojumu par lietas izskatīšanas uzsākšanu vai par aizmugurisku spriedumu, izmantojot pieejamos saziņas kanālus. Ārkārtas pārskata pieejamības termiņš tiek vienoti noteikts uz diviem gadiem kopš aizmuguriskā sprieduma pieņemšanas.

Referenta pieeja un būtiskākās ierosinātās izmaiņas

Referents atbalsta priekšlikuma mērķi uzlabot tiesas un ārpustiesas dokumentu apmaiņas un izsniegšanas efektivitāti un ātrumu pāri robežām. Šai sakarā būtiskām vajadzētu būt elektroniskām procedūrām. Vienlaikus ir svarīgi nodrošināt pušu tiesību aizsardzību un to, lai ikviena jauna procedūra, kas tiek ieviesta, garantētu dokumentu netraucētu un uzticamu apmaiņu, kā arī augstus drošības standartus un pieejamību, un privātuma un personas datu aizsardzību.

Komisijas ierosinātie precizējumi Regulā (EK) Nr. 1393/2007 kopumā ir vērtējami atzinīgi, jo tiks mazināta juridiskā nenoteiktība un sadrumstalotība regulas noteikumu piemērošanā.

Referents atbalsta priekšlikumu ieviest elektronisku dokumentu apmaiņu starp pārsūtītājām struktūrām, saņēmējām struktūrām un centrālajām struktūrām, izveidojot decentralizētu IT sistēmu, ko veido valstu IT sistēmas, kuras savstarpēji savieno droša un uzticama komunikācijas infrastruktūra. Šāda sistēma būtu balstīta uz e-CODEX, un tās darbības aspekti būtu jānosaka, pieņemot deleģētos aktus. Decentralizētai IT sistēmai būtu jānodrošina augsts drošības līmenis un privātuma un personas datu aizsardzība atbilstīgi Regulai (ES) 2016/679 un Direktīvai 2002/58/EK.

Referents atbalsta arī elektroniskās izsniegšanas ieviešanu kā alternatīvu izsniegšanas metodi. Taču, lai aizsargātu atbildētāja tiesības, ir jānodrošina, ka adresāts izsaka skaidru piekrišanu izmantot šo izsniegšanas metodi un ka tehniskie līdzekļi, ko izmanto dokumentu apmaiņai, ir efektīvi un cita starpā garantē augstu drošības līmeni un pieejamību, kā arī privātuma un personas datu aizsardzību.

Referents uzskata, ka pusēm, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, būtu jāpiedāvā iespēja iecelt pārstāvi dalībvalstī, kurā notiek tiesvedība, tām adresēto dokumentu izsniegšanai. Tomēr tam nevajadzētu būt pušu pienākumam, jo pārstāvja iecelšana radītu tām papildu izmaksas un pieejamās alternatīvās izsniegšanas metodes ir uzticamas un efektīvas. Katrā ziņā šīs regulas noteikumiem nevajadzētu skart Savienības vai dalībvalstu prasības, kas uzliek pienākumu pusēm, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, iecelt pārstāvi nolūkiem, kas nav dokumentu izsniegšana saskaņā ar šo regulu.

Lai nodrošinātu tiesas pieejamību, Regulā (EK) Nr. 1393/2007 noteikti ierobežojumi attiecībā uz maksājumiem, ko dalībvalstis var piemērot pieteikumu iesniedzējiem tāpēc, ka ir nodarbināta tiesu varas amatpersona vai persona, kas ir kompetenta izsniegt dokumentus, vai tāpēc, ka ir izmantota konkrēta izsniegšanas metode. Taču izmaksas dalībvalstīs būtiski atšķiras un atsevišķos gadījumos var pārsniegt 100 EUR par tiešu izsniegšanu. Referents uzskata, ka izmaksām nevajadzētu būt pārmērīgi lielām un radīt pārāk lielu slogu pieteikumu iesniedzējiem, jo tādējādi var tikt ierobežota šādu izsniegšanas alternatīvo metožu izmantošana un radīta negatīva ietekme uz tiesas pieejamību. Minēto iemeslu dēļ ir jānosaka ierobežojums attiecībā uz maksājumiem, ko dalībvalstis var piemērot pieteikumu iesniedzējiem tāpēc, ka ir nodarbināta tiesu varas amatpersona vai persona, kas ir kompetenta izsniegt dokumentus, vai tāpēc, ka ir izmantota konkrēta izsniegšanas metode.

Ir lietderīgi aktualizēt Regulas (EK) Nr. 1393/2007 noteikumus par privātuma un personas datu aizsardzību, ņemot vērā nesen veiktās izmaiņas Savienības tiesību aktos šajā jomā un it īpaši Regulas (ES) 2016/679 apstiprināšanu.

Referents ierosina 6. pantā iekļaut konkrētus termiņus, lai nodrošinātu, ka dokumentu un saziņas pārsūtīšana starp pārsūtītājām struktūrām, saņēmējām struktūrām un centrālajām struktūrām tiek veikta netraucēti un efektīvi. Minētie termiņi ir atkarīgi no dokumentu un saziņas elektroniskas pārsūtīšanas, un tādēļ ir pamats noteikt, ka tos nepiemēro, ja pārsūtīšanu veic, izmantojot alternatīvus līdzekļus neparedzētu un ārkārtas IT sistēmas traucējumu gadījumos.

Ir veikti precizējumi un ieviestas nelielas izmaiņas 8. pantā saistībā ar procedūru par adresāta tiesībām atteikties pieņemt dokumentu, ja tas nav sagatavots vai tulkots atbilstošā valodā, kā arī 19. pantā saistībā ar nosacījumiem attiecībā uz aizmuguriskiem spriedumiem un atbildētāju aizsardzības pasākumiem šādos gadījumos.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšana dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”)

Atsauces

COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

31.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

10.9.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Iesniegšanas datums

8.1.2019

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika