Procedura : 2018/0204(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0001/2019

Teksty złożone :

A8-0001/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 16.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0104

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 290kWORD 113k
7.1.2019
PE 628.483v02-00 A8-0001/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów)

(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Sergio Gaetano Cofferati

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów)

(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0379),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0243/2018),

-  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0001/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W interesie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego konieczna jest dalsza poprawa i przyspieszenie przepływu oraz doręczania między państwami członkowskimi dokumentów sądowych i pozasądowych dotyczących spraw cywilnych lub handlowych.

(1)  W interesie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i utworzenia przestrzeni sprawiedliwości w sprawach cywilnych w Unii konieczna jest dalsza poprawa i przyspieszenie przepływu oraz doręczania między państwami członkowskimi dokumentów sądowych i pozasądowych dotyczących spraw cywilnych lub handlowych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony w kontekście przepływu takich dokumentów, gwarancji praw adresata oraz ochrony prywatności i danych osobowych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Dążąc do zagwarantowania szybkiego przekazywania dokumentów do innych państw członkowskich na potrzeby doręczania na ich terytorium, należy wykorzystywać wszystkie odpowiednie środki nowoczesnej technologii komunikacji, pod warunkiem przestrzegania określonych warunków związanych z integralnością i wiarygodnością przekazywanych dokumentów. Prowadzona w tym celu komunikacja i wymiana dokumentów między jednostkami i podmiotami wyznaczonymi przez państwa członkowskie powinna być realizowana za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego składającego się z krajowych systemów informatycznych.

(4)  Dążąc do skutecznego zagwarantowania szybkiego przekazywania dokumentów do innych państw członkowskich na potrzeby doręczania na ich terytorium, należy wykorzystywać wszystkie odpowiednie środki nowoczesnej technologii komunikacji, pod warunkiem przestrzegania określonych warunków związanych z integralnością i wiarygodnością przekazywanych dokumentów, a także zapewnienia poszanowania praw proceduralnych, wysokiego poziomu bezpieczeństwa przepływu takich dokumentów oraz ochrony prywatności i danych osobowych. Prowadzona w tym celu komunikacja i wymiana dokumentów między jednostkami i podmiotami wyznaczonymi przez państwa członkowskie powinna być realizowana za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego składającego się z krajowych systemów informatycznych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Zdecentralizowany system informatyczny, który ma powstać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007, powinien opierać się na systemie e-CODEX i być zarządzany przez eu-LISA. Należy udostępnić eu-LISA odpowiednie zasoby, aby taki system mógł zostać wprowadzony i funkcjonować, jak również aby zapewnić wsparcie techniczne jednostkom i organom centralnym przekazującym i odbierającym dokumenty w razie problemów z działaniem systemu. Komisja powinna jak najszybciej, w każdym razie przed końcem 2019 r., przedłożyć wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie transgranicznej komunikacji w postępowaniu sądowym (e-CODEX).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4 b)  Jeżeli dokument wszczynający postępowanie już doręczono pozwanemu, a pozwany nie odmówił przyjęcia takiego dokumentu, prawo państwa członkowskiego, w którym toczy się postępowanie, powinno umożliwiać stronom, które mają miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, wyznaczenie przedstawiciela do celów doręczenia im dokumentów w państwie członkowskim, w którym toczy się postępowanie, pod warunkiem że daną stronę należycie poinformowano o konsekwencjach tego wyboru i że dana strona wyraźnie wyraziła no to zgodę.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Jednostka przyjmująca powinna, w każdych okolicznościach i bez jakiejkolwiek swobody decyzyjnej w tym względzie, poinformować odbiorcę na piśmie przy użyciu standardowego formularza, że może on odmówić przyjęcia dokumentu jeżeli nie jest on sporządzony w języku, który rozumie, lub w języku urzędowym bądź jednym z języków urzędowych miejsca doręczenia. Jeżeli adresat skorzystał z prawa do odmowy przyjęcia dokumentu, zasada ta ma również zastosowanie w przypadku kolejnych doręczeń. Zasady dotyczące odmowy przyjęcia dokumentu powinny mieć również zastosowanie w przypadku doręczania dokumentów za pośrednictwem przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych, poczty oraz doręczeń bezpośrednich. Powinna istnieć możliwość udoskonalenia doręczenia dokumentu, którego odbioru odmówiono, za pośrednictwem doręczenia adresatowi tłumaczenia dokumentu.

(5)  Jednostka przyjmująca powinna, w każdych okolicznościach i bez jakiejkolwiek swobody decyzyjnej w tym względzie, poinformować odbiorcę we właściwym czasie na piśmie przy użyciu standardowego formularza, że może on odmówić przyjęcia dokumentu jeżeli nie jest on sporządzony w języku, który rozumie. Jeżeli adresat skorzystał z prawa do odmowy przyjęcia dokumentu, zasada ta ma również zastosowanie w przypadku kolejnych doręczeń. Zasady dotyczące odmowy przyjęcia dokumentu powinny mieć również zastosowanie w przypadku doręczania dokumentów za pośrednictwem przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych, usług pocztowych lub kurierskich oraz doręczeń bezpośrednich. Powinna istnieć możliwość udoskonalenia doręczenia dokumentu, którego odbioru odmówiono, za pośrednictwem doręczenia adresatowi oficjalnego tłumaczenia dokumentu.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Jeżeli adresat odmówił przyjęcia dokumentu, sąd lub organ, przed którym toczy się postępowanie, w związku z którym doręczenie okazało się niezbędne, powinien zweryfikować, czy odmowa była uzasadniona. W tym celu ten sąd lub organ powinien uwzględnić wszystkie istotne informacje dotyczące danej sprawy lub będące do jego dyspozycji, aby ustalić faktyczne umiejętności językowe adresata. Ustalając umiejętności językowe adresata, sąd może wziąć pod uwagę faktyczne elementy, np. dokumenty napisane przez adresata w danym języku, fakt, czy zawód adresata wymaga takich umiejętności językowych (np. nauczyciel lub tłumacz), czy adresat jest obywatelem państwa członkowskiego, w którym toczy się postępowanie sądowe lub czy we wcześniejszym okresie adresat przebywał w tym państwie członkowskim przez dłuższy czas. Takie ustalenia nie powinny mieć miejsca, jeżeli dokument został sporządzony w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych miejsca doręczenia bądź został na ten język lub na jeden z tych języków przetłumaczony.

(6)  Jeżeli adresat odmówił przyjęcia dokumentu, sąd lub organ, przed którym toczy się postępowanie, w związku z którym doręczenie okazało się niezbędne, powinien zweryfikować, czy odmowa była uzasadniona. W tym celu ten sąd lub organ powinien uwzględnić wszystkie istotne informacje dotyczące danej sprawy, aby ustalić faktyczne umiejętności językowe adresata. Ustalając umiejętności językowe adresata, sąd może wziąć pod uwagę faktyczne elementy, np. dokumenty napisane przez adresata w danym języku, fakt, czy zawód adresata wymaga takich umiejętności językowych, czy adresat jest obywatelem państwa członkowskiego, w którym toczy się postępowanie sądowe lub czy we wcześniejszym okresie adresat przebywał w tym państwie członkowskim przez dłuższy czas.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Skuteczność i tempo transgranicznych postępowań sądowych wymaga funkcjonowania bezpośrednich, szybkich kanałów osobistego doręczania dokumentów w innych państwach członkowskich. W związku z tym osoba mająca interes w postępowaniu sądowym bądź sąd lub organ, przed którym toczy się postępowanie, powinni mieć możliwość skutecznego doręczenia dokumentu bezpośrednio drogą elektroniczną, przesyłając go na cyfrowe konto użytkownika – adresata, którego miejsce zamieszkania znajduje się w innym państwie członkowskim. Warunki zastosowania tego sposobu bezpośredniego doręczenia drogą elektroniczną powinno gwarantować korzystanie z elektronicznych kont użytkownika na potrzeby doręczenia dokumentów jedynie przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń chroniących interesy adresatów, czy to za pośrednictwem wysokich standardów technicznych czy też za pośrednictwem wyraźnej zgody wyrażonej przez adresata.

(7)  Skuteczność i tempo transgranicznych postępowań sądowych wymaga funkcjonowania bezpośrednich, szybkich i zabezpieczonych kanałów osobistego doręczania dokumentów w innych państwach członkowskich. Osoba mająca interes w postępowaniu sądowym bądź sąd lub organ, przed którym toczy się postępowanie, powinni mieć możliwość skutecznego doręczenia dokumentu bezpośrednio drogą elektroniczną adresatowi, którego miejsce zamieszkania znajduje się w innym państwie członkowskim. Taki sposób bezpośredniego doręczenia drogą elektroniczną należy jednak dopuścić jedynie przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń chroniących interesy adresatów, m.in. wysokich standardów technicznych i wyraźnej zgody wyrażonej przez adresata. Jeżeli dokumenty są dostarczane lub przekazywane drogą elektroniczną, powinno być możliwe potwierdzenie odbioru takich dokumentów.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Należy usprawniać istniejące już bezpośrednie kanały przekazywania i doręczania dokumentów, tak aby stanowiły one wiarygodne i powszechnie dostępne alternatywy w stosunku do tradycyjnego przekazywania za pośrednictwem agencji przyjmujących. W tym celu operatorzy świadczący usługi pocztowe powinni, realizując doręczenie drogą pocztową na podstawie art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1393/2007, korzystać ze specjalnego potwierdzenia odbioru. Podobnie, osoba mająca interes w postępowaniu sądowym bądź sąd lub organ, przed którym toczy się postępowanie, powinni mieć możliwość skutecznego doręczenia dokumentu na terytorium wszystkich państw członkowskich bezpośrednio, za pośrednictwem urzędników sądowych, urzędników lub innych właściwych osób w państwie członkowskim adresata.

(8)  Ze względu na konieczność udoskonalenia przepisów ramowych dotyczących współpracy sądowej w Unii oraz aktualizacji publicznoprawnych procedur administracyjnych w celu pogłębienia interoperacyjności transgranicznej i ułatwienia kontaktu z obywatelami należy usprawniać istniejące już bezpośrednie kanały przekazywania i doręczania dokumentów, tak aby stanowiły one szybkie, wiarygodne, bezpieczniejsze i powszechnie dostępne alternatywy w stosunku do tradycyjnego przekazywania za pośrednictwem agencji przyjmujących. W tym celu operatorzy świadczący usługi pocztowe powinni, realizując doręczenie drogą pocztową na podstawie art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1393/2007, korzystać ze specjalnego potwierdzenia odbioru. Podobnie, osoba mająca interes w postępowaniu sądowym bądź sąd lub organ, przed którym toczy się postępowanie, powinni mieć możliwość skutecznego doręczenia dokumentu na terytorium wszystkich państw członkowskich bezpośrednio, za pośrednictwem urzędników sądowych, urzędników lub innych właściwych osób w państwie członkowskim adresata.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Jeżeli pozwany nie stawił się i nie otrzymał poświadczenia doręczenia, sąd powinien mieć nadal możliwość wydania orzeczenia, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń i pod warunkiem, że spełniono różne wymogi dotyczące zabezpieczenia interesów pozwanego. W takich przypadkach istotne jest zapewnienie, by podjęto wszelkie racjonalne starania w celu powiadomienia pozwanego, że wszczęto przeciwko niemu postępowanie sądowe. W tym celu sąd powinien wysyłać komunikaty ostrzegawcze wszelkimi dostępnymi znanymi kanałami komunikacji, które mogą być dostępne wyłącznie dla adresata, w tym na przykład na numer telefonu, adres e-mail lub prywatne konto w mediach społecznościowych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Przede wszystkim autorzy rozporządzenia dążą do zapewnienia pełnego poszanowanie prawa adresata do obrony, które wywodzi się z prawa do bezstronnego sądu, zapisanego w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

(9)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Przede wszystkim autorzy rozporządzenia dążą do zapewnienia pełnego poszanowanie prawa adresata do obrony, które wywodzi się z prawa do bezstronnego sądu, zapisanego w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Gwarantując równy dostęp do sprawiedliwości, rozporządzenie służy promowaniu niedyskryminacji (art. 18 TFUE)i przestrzeganiu obowiązujących przepisów unijnych w sprawie ochrony danych osobowych i prywatności.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Ważne jest, by zapewniono stosowanie niniejszego rozporządzenia zgodnie z unijnym prawem o ochronie danych i z poszanowaniem ochrony prywatności zapisanej w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Ważne jest również zapewnienie, by przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych na mocy niniejszego rozporządzenia odbywało się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą (WE) 2002/58. Dane osobowe dostarczane na mocy niniejszego rozporządzenia można przetwarzać wyłącznie do szczególnych celów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W celu umożliwienia szybkiego dostosowania załączników do rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian załączników I, II i IV do tego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(10)  W celu określenia szczegółowych ustaleń dotyczących funkcjonowania zdecentralizowanego systemu informatycznego do celów komunikacji i wymiany dokumentów między jednostkami i organami wyznaczonymi przez państwa członkowskie oraz w celu określenia szczegółowych zasad funkcjonowania kwalifikowanych i rejestrowanych doręczeń elektronicznych, które będą wykorzystywane do doręczania dokumentów drogą elektroniczną, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Takie akty delegowane powinny gwarantować skuteczne, niezawodne i sprawne przekazywanie odpowiednich danych, jak również wysoki poziom bezpieczeństwa przekazywania, ochrony prywatności i danych osobowych oraz, w odniesieniu do elektronicznego doręczania dokumentów, równy dostęp dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w celu umożliwienia szybkiego dostosowania załączników do rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian załączników I, II i IV do tego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu poprawę skuteczności i przyspieszenie procedur sądowych w wyniku uproszczenia i usprawnienia procedur przekazywania lub komunikowania dokumentów sądowych i pozasądowych na szczeblu Unii, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia opóźnień i kosztów dla osób i przedsiębiorstw. Ponadto większa pewność prawa oraz uproszczenie, przyspieszenie i cyfryzacja procedur mogą zachęcać obywateli i przedsiębiorstwa do prowadzenia transakcji transgranicznych, pobudzając tym samym wymianę handlową w całej Unii, a w konsekwencji poprawiając funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 1 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do doręczania dokumentów upoważnionemu przedstawicielowi strony w państwie członkowskim, w którym toczy się postępowanie, niezależnie od miejsca zamieszkania tej strony.

skreśla się

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 2 – ustęp 4 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dostępne sposoby odbioru dokumentów w przypadkach określonych w art. 3a ust. 6; ;

c)  dostępne sposoby odbioru dokumentów w przypadkach określonych w art. 3a ust. 4;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 3 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przekazywanie między jednostkami przekazującymi i jednostkami przyjmującymi, pomiędzy tymi jednostkami a organami centralnymi, lub między organami centralnymi różnych państw członkowskich dokumentów, wniosków, potwierdzeń, dowodów odbioru, poświadczeń i wszystkich innych zawiadomień przy użyciu standardowych formularzy zawartych w załączniku I odbywa się za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego składającego się z krajowych systemów informatycznych połączonych ze pomocą infrastruktury łączności umożliwiającej bezpieczną niezawodną transgraniczną wymianę informacji między krajowymi systemami informatycznymi.

1.  Przekazywanie między jednostkami przekazującymi i jednostkami przyjmującymi, pomiędzy tymi jednostkami a organami centralnymi, lub między organami centralnymi różnych państw członkowskich dokumentów, wniosków, w tym wniosków złożonych przy użyciu standardowych formularzy zawartych w załączniku I, potwierdzeń, dowodów odbioru, poświadczeń i innych zawiadomień odbywa się za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego składającego się z krajowych systemów informatycznych połączonych ze pomocą infrastruktury łączności umożliwiającej bezpieczną, niezawodną transgraniczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym między krajowymi systemami informatycznymi. Taki zdecentralizowany system informatyczny opiera się na projekcie e-CODEX i jest wspierany dzięki finansowaniu unijnemu.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 3 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do dokumentów, wniosków, potwierdzeń, dowodów odbioru, poświadczeń i wszystkich zawiadomień przekazywanych za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1, zastosowanie mają ogólne ramy prawne dotyczące korzystania z usług zaufania określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 910/2014*.

2.  Do dokumentów, wniosków, potwierdzeń, dowodów odbioru, poświadczeń i wszystkich zawiadomień przekazywanych za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1, zastosowanie mają ogólne ramy prawne dotyczące korzystania z kwalifikowanych usług zaufania, określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 910/2014*.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 3 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy dokumenty, wnioski, potwierdzenia, dowody odbioru, poświadczenia i inne zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, wymagają użycia pieczęci lub podpisu odręcznego albo zawierają pieczęć lub podpis odręczny, zamiast nich można używać »kwalifikowanych pieczęci elektronicznych« i »kwalifikowanych podpisów elektronicznych« w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014.

3.  W przypadku gdy dokumenty, wnioski, potwierdzenia, dowody odbioru, poświadczenia i inne zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, wymagają użycia pieczęci lub podpisu odręcznego albo zawierają pieczęć lub podpis odręczny, zamiast nich można używać odpowiednich »kwalifikowanych pieczęci elektronicznych« i »kwalifikowanych podpisów elektronicznych« w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014, pod warunkiem że osoba, której doręczane są wyżej wymienione dokumenty, zapoznała się z tymi dokumentami w odpowiednim czasie i w sposób zgodny z prawem.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 3 a – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli przekazanie zgodnie z ust. 1 nie jest możliwe z powodu nieprzewidzianych i wyjątkowych zakłóceń działania zdecentralizowanego systemu informatycznego, przekazanie następuje przy użyciu najszybszych możliwych alternatywnych środków.

4.  Jeżeli przekazanie zgodnie z ust. 1 nie jest możliwe z powodu nieprzewidzianych okoliczności i wyjątkowych zakłóceń działania zdecentralizowanego systemu informatycznego, przekazanie następuje przy użyciu najszybszych możliwych alternatywnych środków, gwarantujących taki sam wysoki poziom skuteczności, niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony prywatności i danych osobowych.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 3 a – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Należy szanować podstawowe prawa i wolności wszystkich zaangażowanych osób i w pełni ich przestrzegać, a w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i prywatności.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 3 a – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 18, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez ustanowienie szczegółowych uregulowań dotyczących funkcjonowania zdecentralizowanego systemu informatycznego. Korzystając z tych uprawnień, Komisja zapewnia skuteczne, niezawodne i sprawne przekazywanie odpowiednich informacji, jak również wysoki poziom bezpieczeństwa przekazywania, ochrony prywatności i danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą (WE) 2002/58.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 3 c – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli adres osoby, której należy doręczyć dokument sądowy lub pozasądowy w innym państwie członkowskim, nie jest znany, państwo członkowskie zapewnia pomoc, za pośrednictwem jednego lub kilku podanych poniżej sposobów:

1.  Jeżeli adres osoby, której należy doręczyć dokument sądowy lub pozasądowy w innym państwie członkowskim, nie jest znany, państwo członkowskie jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku nie później niż w ciągu 10 dni roboczych zapewnia pomoc, za pośrednictwem jednego lub kilku podanych poniżej sposobów:

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 3 c – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  szczegółowe praktyczne wytyczne dotyczące mechanizmów dostępnych na potrzeby określenia adresów osób w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz w celu powszechnego udostępnienia informacji.

c)  szczegółowe praktyczne wytyczne, dostępne online, dotyczące mechanizmów dostępnych na potrzeby określenia adresów osób w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz w celu powszechnego udostępnienia informacji.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 3 c – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  sposób, w jaki państwo członkowskie będzie udzielać na swoim terytorium pomocy na podstawie ust. 1.

a)  sposoby udzielania pomocy przez państwo członkowskie na swoim terytorium na podstawie ust. 1.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 4 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dokumentom przekazywanym za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, o którym mowa w art. 3a, nie odmawia się skutków prawnych oraz dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu prawnym jedynie ze względu na fakt, że są sporządzone w formie elektronicznej. Jeżeli dokumenty papierowe są przekształcane w formę elektroniczną na potrzeby przekazania za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, wersje elektroniczne lub ich wydruki mają ten sam efekt co dokumenty w wersji oryginalnej.”;

3.  Niniejsze rozporządzenie nie narusza jakichkolwiek wymogów prawa krajowego dotyczących dokładności, autentyczności i należytej formy prawnej dokumentów. Dokumentom przekazywanym za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, o którym mowa w art. 3a, nie odmawia się skutków prawnych oraz dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu prawnym jedynie ze względu na fakt, że są sporządzone w formie elektronicznej. Jeżeli dokument papierowy jest przekształcany w formę elektroniczną na potrzeby przekazania za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, wersja elektroniczna lub jej wydruk mają ten sam efekt co dokumenty w wersji oryginalnej, chyba że prawo krajowe państwa członkowskiego, do którego adresowane są dokumenty, wymaga doręczenia takich dokumentów w wersji oryginalnej i papierowej. W takim przypadku jednostka przyjmująca wydaje papierową wersję dokumentu otrzymanego w formie elektronicznej. W przypadku gdy oryginalne dokumenty zawierały pieczęć lub odręczny podpis, w wydanym dokumencie widnieje pieczęć lub odręczny podpis. Dokument wydany przez jednostkę przyjmującą ma taki sam skutek jak dokument oryginalny.”;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Po otrzymaniu dokumentu jednostce przekazującej przesyłane jest automatyczne potwierdzenie odbioru za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, o którym mowa w art. 3a.

1.  Po otrzymaniu dokumentu jednostce przekazującej niezwłocznie przesyłane jest automatyczne potwierdzenie odbioru za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, o którym mowa w art. 3a.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 6 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy wniosek o doręczenie nie może zostać zrealizowany ze względu na niekompletność przekazanych informacji lub dokumentów, jednostka przyjmująca kontaktuje się z jednostką przekazującą w celu uzyskania brakujących informacji lub dokumentów.

2.  W przypadku gdy wniosek o doręczenie nie może zostać zrealizowany ze względu na niekompletność przekazanych informacji lub dokumentów, jednostka przyjmująca niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czterech dni roboczych, kontaktuje się z jednostką przekazującą w celu uzyskania brakujących informacji lub dokumentów.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 6 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy wniosek o doręczenie wyraźnie wykracza poza zakres zastosowania niniejszego rozporządzenia lub gdy z powodu niezgodności z warunkami formalnymi doręczenie jest niemożliwe, wniosek i dokumenty są zwracane jednostce przekazującej niezwłocznie po ich wpłynięciu wraz z zawiadomieniem o ich zwrocie na standardowym formularzu, zawartym w załączniku I.

3.  W przypadku gdy wniosek o doręczenie wyraźnie wykracza poza zakres zastosowania niniejszego rozporządzenia lub gdy z powodu niezgodności z warunkami formalnymi doręczenie jest niemożliwe, wniosek i dokumenty są zwracane jednostce przekazującej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czterech dni roboczych, wraz z zawiadomieniem o ich zwrocie na standardowym formularzu, zawartym w załączniku I.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 6 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeśli jednostka przyjmująca, która otrzymała dokument do doręczenia, nie posiada odpowiedniej do tego celu właściwości miejscowej, przekazuje go wraz z wnioskiem o doręczenie za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, o którym mowa w art. 3a do właściwej miejscowo jednostki przyjmującej w tym samym państwie członkowskim, jeżeli wniosek spełnia warunki art. 4 ust. 2, i powiadamia o tym fakcie jednostkę przekazującą, wypełniając w tym celu standardowy formularz określony w załączniku I. Po otrzymaniu dokumentu oraz wniosku przez jednostkę przyjmującą mającą właściwość terytorialną w tym samym państwie członkowskim, jednostce przekazującej przesyłane jest automatyczne potwierdzenie odbioru za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, o którym mowa w art. 3a.” ;

4.  Jeśli jednostka przyjmująca, która otrzymała dokument do doręczenia, nie posiada odpowiedniej do tego celu właściwości miejscowej, przekazuje go wraz z wnioskiem o doręczenie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czterech dni roboczych, za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, o którym mowa w art. 3a, do właściwej miejscowo jednostki przyjmującej w tym samym państwie członkowskim, jeżeli wniosek spełnia warunki art. 4 ust. 2, i jednocześnie powiadamia o tym fakcie jednostkę przekazującą, wypełniając w tym celu standardowy formularz określony w załączniku I. Po otrzymaniu dokumentu oraz wniosku przez jednostkę przyjmującą mającą właściwość terytorialną w tym samym państwie członkowskim, jednostce przekazującej przesyłane jest niezwłocznie automatyczne potwierdzenie odbioru za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, o którym mowa w art. 3a.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Ustępy 1–4 stosuje się odpowiednio do sytuacji, o których mowa w art. 3a ust. 4. Jednakże w tych przypadkach terminy określone w ust. 1–4 niniejszego artykułu nie mają zastosowania, zaś odpowiednie działania podejmuje się możliwie jak najszybciej.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 7 a – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zobowiązanie do ustanowienia przedstawiciela na potrzeby doręczeń w państwie członkowskim, w którym toczy się postępowanie

Ustanowienie przedstawiciela na potrzeby doręczeń w państwie członkowskim, w którym toczy się postępowanie

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 7 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli dokument wszczynający postępowanie został doręczony pozwanemu, na mocy prawa państwa członkowskiego, w którym toczy się postępowanie, na strony, których miejsce zamieszkania znajduje się w innym państwie członkowskim, może zostać nałożony obowiązek ustanowienia przedstawiciela na potrzeby doręczania dokumentów w państwie członkowskim, w którym toczy się postępowanie.

1.  Jeżeli dokument wszczynający postępowanie został już doręczony pozwanemu, a pozwany nie odmówił przyjęcia takiego dokumentu zgodnie z art. 8, prawo państwa członkowskiego, w którym toczy się postępowanie, przewiduje, że strony, których miejsce zamieszkania znajduje się w innym państwie członkowskim, mogą ustanowić przedstawiciela na potrzeby doręczania dokumentów w państwie członkowskim, w którym toczy się postępowanie. Jeżeli daną stronę powiadomiono o konsekwencjach decyzji o skorzystaniu z tej możliwości, a strona wyraźnie tak postanowiła, dokumenty doręcza się upoważnionemu przedstawicielowi strony w państwie członkowskim, w którym toczy się postępowanie, zgodnie z prawem i praktyką tego państwa członkowskiego.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 7 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli strona nie zastosuje się do obowiązku ustanowienia przedstawiciela zgodnie z ust. 1 i nie wyraziła swojej zgody na korzystanie z elektronicznego konta użytkownika na potrzeby doręczania dokumentów zgodnie z art. 15a lit. b), na potrzeby doręczania dokumentów w toku postępowania może zostać zastosowana każda metoda przewidziana przepisami państwa członkowskiego, w którym toczy się postępowanie, pod warunkiem że dana strona została należycie poinformowana o takich następstwach.”;

2.  Jeżeli strona nie zastosuje się do obowiązku ustanowienia przedstawiciela zgodnie z ust. 1 i nie wyraziła swojej zgody na korzystanie z adresu elektronicznego na potrzeby doręczania dokumentów zgodnie z art. 15a lit. b), na potrzeby doręczania dokumentów w toku postępowania może zostać zastosowana każda metoda przewidziana przepisami państwa członkowskiego, w którym toczy się postępowanie, pod warunkiem że dana strona została należycie poinformowana o takich następstwach w momencie doręczenia dokumentu wszczynającego postępowanie.”;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 8 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jednostka przyjmująca informuje adresata na standardowym formularzu, zawartym w załączniku II o możliwości odmowy przyjęcia doręczanego dokumentu, jeżeli nie został on sporządzony w jednym z języków określonych poniżej ani nie dołączono do niego tłumaczenia na jeden z następujących języków:

a)  język, który adresat rozumie;

lub

b)  język urzędowy państwa członkowskiego, do którego adresowane są dokumenty, lub jeżeli w tym państwie członkowskim jest kilka języków urzędowych — język urzędowy lub jeden z języków urzędowych miejsca, w którym ma nastąpić doręczenie.

1.  Jednostka przyjmująca informuje adresata na standardowym formularzu, zawartym w załączniku II o możliwości odmowy przyjęcia doręczanego dokumentu, jeżeli nie został on sporządzony w jednym z języków określonych poniżej ani nie dołączono do niego oficjalnego tłumaczenia na język, który adresat rozumie;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Adresat może odmówić przyjęcia dokumentu w momencie doręczenia lub w terminie dwóch tygodni, zwracając agencji przyjmującej standardowy formularz zawarty w załączniku II.

2.  Adresat może, w oparciu o uzasadnione powody, odmówić przyjęcia dokumentu w momencie doręczenia lub w terminie dwóch tygodni, zwracając agencji przyjmującej standardowy formularz zawarty w załączniku II.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy jednostka przyjmująca została powiadomiona, że adresat odmówił przyjęcia dokumentu zgodnie z ust. 1 i 2, niezwłocznie powiadamia o tym jednostkę przekazującą, przesyłając w tym celu poświadczenie określone w art. 10, i zwraca jej wniosek.

3.  W przypadku gdy jednostka przyjmująca została powiadomiona, że adresat odmówił przyjęcia dokumentu zgodnie z ust.1 i2, niezwłocznie powiadamia o tym jednostkę przekazującą, przesyłając w tym celu poświadczenie określone w art.10, i zwraca jej wniosek oraz dokument, który wymaga tłumaczenia.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 8 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli adresat odmówił przyjęcia dokumentu na podstawie ust. 1 i 2, sąd lub organ, przed którym toczy się postępowanie, w związku z którym przeprowadzono doręczenie, weryfikuje, czy odmowa była uzasadniona.

4.  Jeżeli adresat odmówił przyjęcia dokumentu na podstawie ust. 1 i 2, sąd lub organ, przed którym toczy się postępowanie, w związku z którym przeprowadzono doręczenie, weryfikuje w najwcześniejszym możliwym terminie, czy odmowa była uzasadniona.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 8 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Za doręczenie dokumentu, którego przyjęcia odmówiono, może zostać uznane doręczenie adresatowi, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, dokumentu, do którego dołączono jego tłumaczenie na jeden z języków określonych w ust. 1. W takim przypadku datą doręczenia jest data doręczenia dokumentu wraz z jego tłumaczeniem zgodnie z prawem państwa członkowskiego, do którego dokument jest adresowany. Jeśli jednak zgodnie z prawem państwa członkowskiego dokument należy doręczyć w pewnym określonym terminie, data, którą należy brać pod uwagę w odniesieniu do wnioskodawcy, powinna być datą doręczenia pierwotnego dokumentu, ustaloną zgodnie z art. 9 ust. 2.

5.  Za doręczenie dokumentu, którego przyjęcia odmówiono, może zostać uznane doręczenie adresatowi, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, dokumentu, do którego dołączono jego oficjalne tłumaczenie na jeden z języków określonych w ust. 1. W takim przypadku datą doręczenia jest data doręczenia dokumentu wraz z jego oficjalnym tłumaczeniem zgodnie z prawem państwa członkowskiego, do którego dokument jest adresowany. Jeśli jednak zgodnie z prawem państwa członkowskiego dokument należy doręczyć w pewnym określonym terminie, data, którą należy brać pod uwagę w odniesieniu do wnioskodawcy, powinna być datą doręczenia pierwotnego dokumentu, ustaloną zgodnie z art. 9 ust. 2.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 8 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Do celów ust. 1 przedstawiciele dyplomatyczni lub konsularni w przypadku doręczenia zgodnie z art. 13 albo organ lub osoba w przypadku doręczenia zgodnie z art. 14 lub 15a informują adresata o możliwości odmowy przyjęcia dokumentu oraz o obowiązku przesłania każdego dokumentu, którego przyjęcia odmówił, odpowiednio do takiego przedstawiciela, organu lub osoby.”;

7.  Do celów ust. 1 przedstawiciele dyplomatyczni lub konsularni w przypadku doręczenia zgodnie z art. 13 albo organ lub osoba w przypadku doręczenia zgodnie z art. 14 lub 15a informują adresata o możliwości odmowy przyjęcia dokumentu oraz o obowiązku natychmiastowego przesłania każdego dokumentu, którego przyjęcia odmówił, odpowiednio do takiego przedstawiciela, organu lub osoby.”;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 14 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14Doręczanie drogą pocztową

 

Artykuł 14Doręczanie drogą pocztową

lub kurierską

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 14 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dokumenty sądowe mogą być doręczane osobom zamieszkałym w innym państwie członkowskim bezpośrednio drogą pocztową listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

1.  Dokumenty sądowe mogą być doręczane osobom zamieszkałym w innym państwie członkowskim bezpośrednio drogą pocztową lub kurierską – listem poleconym lub przesyłką za potwierdzeniem odbioru.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 14 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na potrzeby przedmiotowego artykułu doręczanie pocztą przeprowadza się przy użyciu specjalnego potwierdzenia odbioru, określonego w załączniku IV.

2.  Na potrzeby przedmiotowego artykułu doręczanie pocztą lub usługą kurierską przeprowadza się przy użyciu specjalnego potwierdzenia odbioru, określonego w załączniku IV.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 14 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Niezależnie od prawa państwa członkowskiego pochodzenia, doręczenie drogą pocztową uznaje się za skutecznie przeprowadzone, jeżeli dokument został doręczony na adres domowy adresata, do rąk osoby dorosłej, zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym co adresat lub tam przez adresata zatrudnionej, która posiada zdolność do przyjęcia dokumentu i wyraża do tego gotowość.

3.  Niezależnie od prawa państwa członkowskiego pochodzenia, doręczenie drogą pocztową lub usługą kurierską uznaje się za skutecznie przeprowadzone, jeżeli dokument został doręczony na adres domowy adresata, do rąk osoby dorosłej, zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym co adresat lub tam przez adresata zatrudnionej, która posiada zdolność do przyjęcia dokumentu i wyraża do tego gotowość.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 15 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji informacje odnośnie do rodzaju zawodów lub właściwych osób, które są uprawnione do wykonywania na ich terytorium doręczeń na podstawie tego artykułu.;

2.  Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji informacje odnośnie do rodzaju zawodów lub właściwych osób, które są uprawnione do wykonywania na ich terytorium doręczeń na podstawie tego artykułu. Informacje te są dostępne w internecie;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 15 a – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Doręczanie dokumentów sądowych może mieć miejsce bezpośrednio na ręce osób zamieszkujących w innym państwie członkowskim, drogą elektroniczną, na konta użytkownika dostępne adresatowi, pod warunkiem że spełniony jest jeden z następujących warunków:

Doręczanie dokumentów sądowych może mieć miejsce bezpośrednio na ręce osób zamieszkujących w innym państwie członkowskim, drogą elektroniczną, na adresy elektroniczne dostępne adresatowi, pod warunkiem że spełniono oba następujące warunki:

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 15 a – akapit 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dokumenty są wysyłane i otrzymywane z wykorzystaniem kwalifikowanych i rejestrowanych doręczeń elektronicznych w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady

a)  dokumenty są wysyłane i otrzymywane z wykorzystaniem kwalifikowanych i rejestrowanych doręczeń elektronicznych w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 15 a – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  po rozpoczęciu postępowania sądowego adresat udzielił sądowi lub organowi, przed którym toczy się postępowanie, wyraźnej zgody na wykorzystywanie konkretnego konta użytkownika na potrzeby doręczania dokumentów w trakcie postępowania.”;

b)  po rozpoczęciu postępowania sądowego adresat udzielił sądowi lub organowi, przed którym toczy się postępowanie, wyraźnej zgody na wykorzystywanie konkretnego adresu elektronicznego na potrzeby doręczania dokumentów w trakcie postępowania.”;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 15 a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez ustanowienie szczegółowych uregulowań dotyczących funkcjonowania kwalifikowanych i rejestrowanych doręczeń elektronicznych, które będą wykorzystywane do doręczania dokumentów sądowych drogą elektroniczną. Korzystając z tych uprawnień, Komisja zapewnia skuteczne, niezawodne i sprawne przekazywanie odpowiednich dokumentów, jak również wysoki poziom bezpieczeństwa przekazywania, równy dostęp dla osób niepełnosprawnych oraz ochronę prywatności i danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą (WE) 2002/58.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 18 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 17, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3a, w art. 15a i w art. 17, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 18 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 17 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.;

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3a, art. 15a lub art. 17 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 18 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  dodaje się art. 18a i 18b w brzmieniu:

skreśla się

„Artykuł 18a

 

Ustanowienie zdecentralizowanego systemu informatycznego

 

Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające zdecentralizowany system informatyczny, jak zapisano w art. 3a. Akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18b ust. 2.

 

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 18 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 18b

skreśla się

Procedura komitetowa

 

1.  Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”; ’

 

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 19 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy konieczne było przekazanie do doręczenia w innym państwie członkowskim, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, dokumentu wszczynającego postępowanie, a pozwany nie wdał się w spór, orzeczenia nie wydaje się do czasu ustalenia, czy doręczenie zostało wykonane w czasie pozwalającym pozwanemu na obronę oraz czy:

1.  W przypadku gdy konieczne było przekazanie do doręczenia w innym państwie członkowskim, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, dokumentu wszczynającego postępowanie, a pozwany nie wdał się w spór, orzeczenia nie wydaje się do czasu ustalenia, czy doręczenie zostało wykonane w odpowiednim czasie i w sposób zgodny z prawem pozwalający pozwanemu na obronę oraz czy:

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  od daty przekazania dokumentu upłynął okres nie krótszy niż sześć miesięcy, który sędzia uznaje w danym przypadku za wystarczająco długi;

skreśla się

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 19 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 2, należy podjąć rozsądne starania na rzecz poinformowania pozwanego za pośrednictwem wszelkich dostępnych kanałów komunikacji, w tym dróg współczesnych technologii komunikacyjnych, dla których sądowi, przed którym toczy się postępowanie, jest znany adres lub konto użytkownika, że wszczęto przeciwko niemu postępowanie sądowe.

3.  Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 2, należy podjąć rozsądne starania na rzecz poinformowania pozwanego za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji, w tym dróg współczesnych zdalnych technologii komunikacyjnych, dla których sądowi, przed którym toczy się postępowanie, jest znany adres lub adres elektroniczny, że wszczęto przeciwko niemu postępowanie sądowe.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 19 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W nagłych przypadkach, niezależnie od przepisów ust. 1 i 2, sędzia może zarządzić środki tymczasowe lub zabezpieczające.

4.  W uzasadnionych nagłych przypadkach, niezależnie od przepisów ust. 1 i 2, sędzia może zarządzić środki tymczasowe lub zabezpieczające.

 

(Ta poprawka dotyczy całego aktu. Jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia odpowiednich zmian w całym dokumencie.)

Uzasadnienie

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 19 – ustęp 5 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  pozwany nie z własnej winy nie zapoznał się z dokumentem w czasie umożliwiającym mu podjęcie obrony lub nie dowiedział się o orzeczeniu w czasie umożliwiającym mu złożenie odwołania;

a)  pozwany nie z własnej winy nie zapoznał się z dokumentem w czasie lub w sposób zgodny z prawem umożliwiający mu podjęcie obrony lub nie dowiedział się o orzeczeniu w czasie umożliwiającym mu złożenie odwołania;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 22 – ustęp -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  w art. 22 przed ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

-1. Przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą (WE) 2002/58.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 22 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13b)  art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Informacje, w tym dane osobowe, przekazywane na podstawie niniejszego rozporządzenia są wykorzystywane przez jednostkę przyjmującą wyłącznie do celów, w jakich zostały przekazane.

1. Informacje, w tym dane osobowe, przekazywane na podstawie niniejszego rozporządzenia są wykorzystywane przez jednostki przekazujące, jednostki przyjmujące i organy centralne wyłącznie do konkretnych celów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla celów niniejszego rozporządzenia, niezwłocznie się usuwa.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 22 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13c)  art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Jednostki przyjmujące zapewniają poufność tych informacji zgodnie ze swoim prawem krajowym.

2. Jednostki przekazujące, jednostki przyjmujące i organy centralne zapewniają poufność tych informacji zgodnie z prawem unijnym i prawem krajowym.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 d (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 22 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13d)  art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Ustępy 1 i 2 nie wpływają na przepisy krajowe przyznające osobom, których dotyczą dane, prawo do informacji na temat sposobu wykorzystywania danych przekazanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

3. Ustępy -1, 1 i 2 nie wpływają na przepisy unijne i krajowe przyznające osobom, których dotyczą dane, prawo do informacji na temat sposobu wykorzystywania danych przekazanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 e (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 22 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13e)  art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla dyrektyw 95/46/WE i 2002/58/WE.

4. Przetwarzanie informacji przez instytucje i organy unijne na mocy niniejszego rozporządzenia odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 23 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Najpóźniej [dwa lata po dniu rozpoczęcia stosowania] Komisja ustala szczegółowy program monitorowania produktów, rezultatów i skutków niniejszego rozporządzenia.

1.  Najpóźniej [rok po wejściu w życie] Komisja ustala szczegółowy program monitorowania produktów, rezultatów i skutków niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007

Artykuł 24 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie wcześniej niż [pięć lat po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] Komisja dokonuje jego oceny i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z głównymi ustaleniami.

1.  Nie później niż [cztery lata po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] Komisja dokonuje jego oceny i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z głównymi ustaleniami, a w razie potrzeby dołącza do niego wniosek ustawodawczy.


UZASADNIENIE

Rozporządzenie (WE) 2007/1393 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) odniosło sukces jako część programu współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych. Komisja przeprowadziła w 2017 r. ocenę sprawności regulacyjnej (REFIT), zgodnie z wytycznymi dotyczącymi lepszego stanowienia prawa, w celu przeanalizowania działania instrumentu pod kątem pięciu najważniejszych obowiązkowych kryteriów oceny: skuteczności, efektywności, odpowiedniości, spójności i europejskiej wartości dodanej. W sprawozdaniu poruszono szereg kwestii, przede wszystkim w odniesieniu do możliwości unowocześnienia przepisów z uwagi na postępy w rozwoju technologii komunikacyjnych. W związku z tym w dniu 31 maja 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia.

Wniosek Komisji Europejskiej ma na celu wyjaśnienie niektórych elementów rozporządzenia (WE) 2007/1393, poprawę efektywności i szybkości postępowań sądowych w sprawach handlowych i cywilnych mających skutki transgraniczne, w szczególności dzięki elektronicznej wymianie dokumentów, a także zapewnienie właściwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w tych sprawach, m.in. poprzez wzmocnienie niektórych gwarancji dla pozwanego.

Najważniejsze elementy proponowanego przez Komisję wniosku to:

•  Zakres stosowania Wyjaśniono, że rozporządzenie ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy miejsce zamieszkania adresata dokumentu sądowego znajduje się w innym państwie członkowskim.

•  Cyfrowa wymiana dokumentów Zaproponowano, by komunikacja i wymiana dokumentów między jednostkami przekazującymi, jednostkami przyjmującymi i organami centralnymi odbywała się drogą elektroniczną, za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego składającego się z krajowych systemów informatycznych połączonych wzajemnie w infrastrukturze łączności. Taki zdecentralizowany system informatyczny należy ustanowić w drodze aktów wykonawczych. W razie nieprzewidzianych i wyjątkowych zakłóceń w działaniu zdecentralizowanego systemu informatycznego należy stosować alternatywne środki.

•  Nieznany adres osoby, której ma być doręczony dokument Państwa członkowskie mają obowiązek udzielania pomocy w ustaleniu miejsca pobytu odbiorcy za pomocą co najmniej jednej z trzech opcji alternatywnych.

•  Obowiązek ustanowienia przedstawiciela w państwie członkowskim, w którym toczy się postępowanie, do celów doręczania dokumentów We wniosku zaakceptowano przepisy i praktykę stosowane w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z którymi można zwrócić się do zagranicznej strony postępowania o wyznaczenie przedstawiciela na potrzeby doręczania dokumentów w postępowaniu w państwie członkowskim, w którym toczy się postępowanie, po tym jak stronom doręczono dokument wszczynający postępowanie.

•  Prawo odmowy przyjęcia dokumentu We wniosku wyjaśniono procedurę, zgodnie z którą adresat może odmówić przyjęcia dokumentu, jeżeli dokumentu nie sporządzono w języku, który adresat rozumie, lub na taki język dokumentu nie przetłumaczono. Termin odmowy przyjęcia dokumentu ustalono na dwa tygodnie.

•  Alternatywne, bezpośrednie sposoby doręczania dokumentów Wprowadzono elektroniczne doręczanie dokumentów jako alternatywny sposób doręczenia zgodnie z rozporządzeniem. Alternatywne sposoby doręczania obejmują również między innymi doręczenie drogą pocztową i bezpośrednie doręczenie przez urzędników sądowych, innych urzędników lub inne właściwe osoby w państwie członkowskim, do którego przekazuje się dokument. W odniesieniu do doręczenia drogą pocztową wprowadza się specjalny odcinek zwrotny i wyjaśnia pojęcie „odbiorców zastępczych”. Jeżeli chodzi o doręczenie bezpośrednie, jednostki przekazujące i sądy, przed którymi toczy się postępowanie, miałyby możliwość stosowania tej metody, która miałaby zastosowanie na terytorium wszystkich państw członkowskich.

•  Niestawiennictwo pozwanego przed sądem Od sądu, przed którym toczy się postępowanie, wymaga się przesłania dostępnymi kanałami komunikacji ostrzeżenia o wszczęciu postępowania lub o wydaniu wyroku zaocznego. Okres dostępności przeglądu nadzwyczajnego zharmonizowano i ustalono na dwa lata od wydania wyroku zaocznego.

Podejście sprawozdawcy i główne proponowane zmiany

Sprawozdawca popiera cel wniosku, jakim jest poprawa efektywności i szybkości wymiany i doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach transgranicznych. Ważną rolę w tym względzie powinny odgrywać procedury elektroniczne. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie ochrony praw stron, a także by w każdym wszczętym postępowaniu zagwarantowano sprawną i rzetelną wymianę dokumentów, jak również wysokie standardy bezpieczeństwa, dostępność oraz ochronę prywatności i danych osobowych.

Proponowane przez Komisję wyjaśnienia do rozporządzenia (WE) 2007/1393 są zasadniczo mile widziane, ponieważ ograniczą niepewność prawną i rozproszone stosowanie przepisów rozporządzenia.

Sprawozdawca popiera propozycję wprowadzenia elektronicznej wymiany dokumentów między jednostkami przekazującymi, jednostkami przyjmującymi i organami centralnymi dzięki ustanowieniu zdecentralizowanego systemu informatycznego składającego się z krajowych systemów informatycznych połączonych wzajemnie w bezpiecznej i niezawodnej infrastrukturze łączności. System taki powinien opierać się na projekcie e-CODEX, a jego zasady funkcjonowania należy określić w aktach delegowanych. Zdecentralizowany system informatyczny powinien zapewniać wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę prywatności i danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą (WE) 2002/58.

Sprawozdawca popiera również wprowadzenie elektronicznego doręczenia dokumentu jako alternatywnego sposobu doręczenia. Jednakże w celu ochrony praw pozwanego konieczne jest zapewnienie, by adresat wyraźnie zaakceptował ten sposób doręczenia oraz by środki techniczne stosowane do wymiany dokumentów były skuteczne i gwarantowały między innymi wysokie bezpieczeństwo, dostępność, prywatność i ochronę danych osobowych.

Sprawozdawca uważa, że stronom zamieszkałym w innym państwie członkowskim należy zaproponować możliwość ustanowienia przedstawiciela w państwie członkowskim, w którym toczy się postępowanie, w celu doręczania im dokumentów. Nie powinno to jednak być obowiązkiem stron ze względu na dodatkowe koszty, jakie by się z tym dla nich wiązały, oraz ze względu na dostępność niezawodnych i sprawnych, alternatywnych sposobów doręczania dokumentów. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu należy w każdym razie stosować z zastrzeżeniem wymogów unijnych i krajowych nakładających na strony mające miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim obowiązek wyznaczenia przedstawiciela w państwie członkowskim, w którym toczy się postępowanie, do celów innych niż doręczenie dokumentów na mocy niniejszego rozporządzenia.

W celu zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości rozporządzenie (WE) 2007/1393 ustanawia ograniczenia opłat, które państwa członkowskie mogą nałożyć na strony postępowania za czynności urzędnika sądowego lub osoby właściwej do doręczania dokumentów czy za korzystanie z określonego sposobu doręczenia. Koszty różnią się jednak znacznie w zależności od państwa członkowskiego i w niektórych przypadkach mogą wynosić ponad 100 euro za bezpośrednie doręczenie dokumentu. Sprawozdawca uważa, że koszty nie powinny być nadmierne i zbyt uciążliwe dla stron, ponieważ może to ograniczyć korzystanie z tych alternatywnych sposobów doręczenia i negatywnie wpłynąć na dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Z tych powodów konieczne jest ustanowienie limitu opłat, które państwa członkowskie mogą nałożyć na strony postępowania za czynności urzędnika sądowego lub osoby właściwej do doręczania dokumentów czy za korzystanie z określonego sposobu doręczenia.

Warto zaktualizować przepisy rozporządzenia (WE) 2007/1393 o ochronie prywatności i danych osobowych, biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w prawie Unii w tej dziedzinie, w szczególności przyjęcie rozporządzenia (UE) 2016/679.

Sprawozdawca proponuje wprowadzenie w art. 6 pewnych konkretnych terminów, żeby zapewnić sprawne i skuteczne przekazywanie dokumentów i komunikację między jednostkami przekazującymi, jednostkami przyjmującymi i organami centralnymi. Terminy te zależą od elektronicznego przesyłania dokumentów i komunikacji, należy zatem przewidzieć, że nie będą miały zastosowania w przypadku, gdy przekazywanie odbywa się środkami alternatywnymi ze względu na nieprzewidziane i wyjątkowe zakłócenie w działaniu zdecentralizowanego systemu informatycznego.

Wyjaśnienia i drobne zmiany wprowadzono w art. 8 o procedurze dotyczącej prawa adresata do odmowy przyjęcia dokumentu, jeżeli dokumentu nie sporządzono w języku, który adresat rozumie, lub na taki język dokumentu nie przetłumaczono, oraz w art. 19 w odniesieniu do warunków wydania wyroku zaocznego i gwarancji dla pozwanych w tych sprawach.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Doręczanie w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”)

Odsyłacze

COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

Data przedstawienia w PE

31.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.9.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Data złożenia

8.1.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności