Procedură : 2018/0204(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0001/2019

Texte depuse :

A8-0001/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 16.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0104

RAPORT     ***I
PDF 277kWORD 118k
7.1.2019
PE 628.483v02-00 A8-0001/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)

(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Sergio Gaetano Cofferati

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)

(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0379),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 81 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0243/2018);

-  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0001/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În interesul bunei funcționări a pieței interne, este necesar să se îmbunătățească în continuare și să se accelereze transmiterea și notificarea sau comunicarea între statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială.

(1)  În interesul bunei funcționări a pieței interne și al dezvoltării unui spațiu de justiție în materie civilă în Uniune, este necesar să se îmbunătățească în continuare și să se accelereze transmiterea și notificarea sau comunicarea între statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială, garantând în același timp un nivel ridicat de securitate și protecție în ceea ce privește transmiterea acestor documente, menținerea drepturilor destinatarului și protecția vieții private și a datelor cu caracter personal.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În vederea asigurării transmiterii rapide de acte în alte state membre în scopul notificării sau comunicării, ar trebui să fie utilizate toate mijloacele adecvate ale tehnologiei moderne de comunicare, cu respectarea anumitor condiții privind integritatea și fiabilitatea actului primit. În acest scop, toate comunicările și schimburile de documente între agențiile și organismele desemnate de statele membre ar trebui să fie efectuate prin intermediul unui sistem informatic descentralizat, alcătuit din sistemele informatice naționale.

(4)  În vederea asigurării efective a transmiterii rapide de acte în alte state membre în scopul notificării sau comunicării, ar trebui să fie utilizate toate mijloacele adecvate ale tehnologiei moderne de comunicare, cu respectarea anumitor condiții privind integritatea și fiabilitatea actului primit și asigurând respectarea drepturilor procedurale, un nivel ridicat de securitate al transmiterii acestor documente, precum și protecția vieții private și a datelor cu caracter personal. În acest scop, toate comunicările și schimburile de documente între agențiile și organismele desemnate de statele membre ar trebui să fie efectuate prin intermediul unui sistem informatic descentralizat, alcătuit din sistemele informatice naționale.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Sistemul informatic descentralizat care urmează să fie instituit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 ar trebui să se bazeze pe sistemul e-CODEX și să fie gestionat de eu-LISA. Eu-LISA ar trebui să dispună de resurse adecvate pentru ca un astfel de sistem să fie introdus și menținut în funcțiune, precum și pentru a furniza asistență tehnică agențiilor de transmitere, agențiilor de primire și organismelor centrale, în cazul în care se confruntă cu probleme legate de funcționarea sistemului. Comisia ar trebui să prezinte cât mai curând posibil și, în orice caz, înainte de sfârșitul anului 2019, o propunere de regulament privind comunicarea transfrontalieră în cadrul procedurilor judiciare (e-CODEX).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  În cazul în care actul de sesizare a instanței a fost deja notificat sau comunicat pârâtului și pârâtul nu a refuzat să accepte acest act, legea din statul membru al instanței ar trebui să ofere părților care își au domiciliul în alt stat membru posibilitatea de a numi un reprezentant în scopul de a li se notifica sau comunica acte în statul membru al instanței, cu condiția ca partea în cauză să fi fost informată în mod corespunzător cu privire la consecințele acelei opțiuni și să o fi acceptat în mod explicit.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Agenția de primire ar trebui, în toate împrejurările și fără a dispune de vreo marjă de apreciere în această privință, să informeze destinatarul în scris, utilizând formularul-tip, că poate refuza să primească actul care trebuie notificat sau comunicat în cazul în care acesta nu este redactat într-o limbă pe care o înțelege sau în limba oficială ori într-una din limbile oficiale de la locul de notificare sau comunicare. Această regulă ar trebui să se aplice și în cazul oricăror notificări sau comunicări ulterioare după ce destinatarul și-a exercitat dreptul de refuz. Dreptul de refuz ar trebui să se aplice și în cazul notificării sau comunicării prin intermediul agenților diplomatici sau consulari, prin intermediul serviciilor de curierat sau prin remitere directă. Ar trebui să fie posibil să se remedieze notificarea sau comunicarea actului refuzat prin transmiterea unei traduceri a actului către destinatar.

(5)  Agenția de primire ar trebui, în toate împrejurările și fără a dispune de vreo marjă de apreciere în această privință, să informeze destinatarul în timp util în scris, utilizând formularul-tip, că poate refuza să primească actul care trebuie notificat sau comunicat în cazul în care acesta nu este redactat într-o limbă pe care o înțelege. Această regulă ar trebui să se aplice și în cazul oricăror notificări sau comunicări ulterioare după ce destinatarul și-a exercitat dreptul de refuz. Dreptul de refuz ar trebui să se aplice și în cazul notificării sau comunicării prin intermediul agenților diplomatici sau consulari, prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat sau prin remitere directă. Ar trebui să fie posibil să se remedieze notificarea sau comunicarea actului refuzat prin transmiterea unei traduceri oficiale a actului către destinatar.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Dacă destinatarul a refuzat să primească actul, instanța sau autoritatea sesizată cu acțiunea judiciară pe parcursul căreia a fost necesar să se efectueze notificarea sau comunicarea ar trebui să verifice dacă refuzul a fost întemeiat. În acest scop, instanța sau autoritatea ar trebui să ia în considerare toate informațiile relevante de la dosar sau aflate la dispoziția sa pentru a determina competențele lingvistice efective ale destinatarului. Atunci când evaluează competențele lingvistice ale destinatarului, instanța ar putea ține cont de elemente concrete, cum ar fi documente redactate de către destinatar în limba în cauză, dacă profesia destinatarului presupune astfel de competențe lingvistice (de exemplu, este profesor sau interpret), dacă destinatarul este cetățean al statului membru în care se desfășoară procedura judiciară sau dacă a locuit în trecut în statul membru respectiv pentru o anumită perioadă de timp. O astfel de evaluare nu ar trebui să aibă loc dacă actul a fost întocmit sau tradus în limba oficială sau într-una din limbile oficiale de la locul de notificare sau comunicare.

(6)  Dacă destinatarul a refuzat să primească actul, instanța sau autoritatea sesizată cu acțiunea judiciară pe parcursul căreia a fost necesar să se efectueze notificarea sau comunicarea ar trebui să verifice dacă refuzul a fost întemeiat. În acest scop, instanța sau autoritatea ar trebui să ia în considerare toate informațiile relevante de la dosar pentru a determina competențele lingvistice efective ale destinatarului. Atunci când evaluează competențele lingvistice ale destinatarului, instanța ar putea ține cont de elemente concrete, cum ar fi documente redactate de către destinatar în limba în cauză, dacă profesia destinatarului presupune astfel de competențe lingvistice, dacă destinatarul este cetățean al statului membru în care se desfășoară procedura judiciară sau dacă a locuit în trecut în statul membru respectiv pentru o perioadă lungă de timp.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Eficiența și celeritatea procedurilor judiciare transfrontaliere necesită canale directe și rapide prin care persoanelor din alte state membre să li se notifice sau comunice acte. Prin urmare, ar trebui să fie posibil ca o persoană interesată într-o acțiune judiciară sau o instanță judecătorească ori o autoritate sesizată cu o acțiune judiciară să notifice sau să comunice acte direct prin mijloace electronice în contul de utilizator digital al unui destinatar care își are domiciliul în alt stat membru. Prin condițiile de utilizare a unui astfel de tip de servicii electronice directe ar trebui să se asigure faptul că notificarea sau comunicarea de acte în conturile de utilizator electronice se utilizează numai în cazul în care există garanții adecvate pentru protejarea intereselor destinatarilor, fie prin intermediul unor standarde tehnice înalte, fie sub forma unui consimțământ explicit dat de destinatar.

(7)  Eficiența și celeritatea procedurilor judiciare transfrontaliere necesită canale directe, rapide și sigure prin care persoanelor din alte state membre să li se notifice sau comunice acte. Ar trebui să fie posibil ca o persoană interesată într-o acțiune judiciară sau o instanță judecătorească ori o autoritate sesizată cu o acțiune judiciară să notifice sau să comunice acte direct prin mijloace electronice unui destinatar care își are domiciliul în alt stat membru. Un astfel de tip de servicii electronice directe ar trebui, cu toate acestea,fie permis numai în cazul în care există garanții adecvate pentru protejarea intereselor destinatarilor, inclusiv standarde tehnice înalte și un consimțământ explicit dat de destinatar. În cazul în care documentele sunt notificate sau comunicate în format electronic, ar trebui să existe posibilitatea de a furniza o confirmare de primire a acestor documente.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Canalele directe deja existente pentru transmiterea și notificarea sau comunicarea actelor ar trebui îmbunătățite, astfel încât acestea să ofere alternative fiabile și în general accesibile la transmiterea tradițională de informații prin intermediul agențiilor de primire. În acest scop, furnizorii de servicii de curierat ar trebui să utilizeze o confirmare de primire specifică atunci când efectuează notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor de curierat, în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007. În mod similar, ar trebui să fie posibil ca o persoană interesată într-o acțiune judiciară sau o instanță judecătorească ori o autoritate sesizată cu o procedură judiciară să notifice sau să comunice acte pe teritoriul tuturor statelor membre direct prin intermediul funcționarilor judiciari, al autorităților sau al altor persoane competente din statul membru de primire.

(8)  Având în vedere obiectivul de îmbunătățire a cadrului cooperării judiciare în Uniune, ținând seama de necesitatea de a moderniza administrația publică de natură judiciară, în vederea creșterii interoperabilității transfrontaliere și a facilitării interacțiunii cu cetățenii, canalele directe deja existente pentru transmiterea și notificarea sau comunicarea actelor ar trebui îmbunătățite, astfel încât acestea să ofere alternative, rapide, fiabile, mai sigure și în general accesibile la transmiterea tradițională de informații prin intermediul agențiilor de primire. În acest scop, furnizorii de servicii de curierat ar trebui să utilizeze o confirmare de primire specifică atunci când efectuează notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor de curierat, în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007. În mod similar, ar trebui să fie posibil ca o persoană interesată într-o acțiune judiciară sau o instanță judecătorească ori o autoritate sesizată cu o procedură judiciară să notifice sau să comunice acte pe teritoriul tuturor statelor membre direct prin intermediul funcționarilor judiciari, al autorităților sau al altor persoane competente din statul membru de primire.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  În cazul în care pârâtul nu s-a prezentat la înfățișare și în lipsa unei dovezi privind efectuarea notificării sau comunicării ori remiterii, judecătorul ar trebui, totuși, să poată pronunța o hotărâre, sub rezerva anumitor limitări și cu condiția respectării diferitelor cerințe legate de protecția intereselor pârâtului. În aceste cazuri, este esențial să se asigure că se depun toate eforturile rezonabile pentru a informa pârâtul că au fost inițiate proceduri judiciare împotriva sa. În acest scop, instanța ar trebui să trimită mesaje de alertă prin toate canalele de comunicare cunoscute, care sunt susceptibile de a fi accesibile în exclusivitate destinatarului, inclusiv, de exemplu, folosind numărul de telefon al persoanei respective, adresa de e-mail sau contul privat de pe platformele de comunicare socială al acesteia.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului la apărare al destinatarilor, care derivă din dreptul la un proces echitabil, consacrat la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(9)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului la apărare al destinatarilor, care derivă din dreptul la un proces echitabil, consacrat la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, prin garantarea unui acces egal la justiție, regulamentul generează efecte pozitive în materie de nediscriminare (articolul 18 din TFUE) și respectă reglementările Uniunii în vigoare privind protecția datelor personale și a vieții private.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Este important să se asigure că prezentul regulament se aplică în conformitate cu dreptul Uniunii privind protecția datelor și că respectă protecția vieții private, astfel cum este prevăzută în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, este important să se asigure că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament este realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE. Datele cu caracter personal furnizate în temeiul prezentului regulament ar trebui prelucrate numai în scopurile specifice stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 10 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În scopul de a permite o adaptare rapidă a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1393/2007, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexelor I, II și IV la regulamentul respectiv. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(10)  Pentru a defini măsurile detaliate necesare pentru funcționarea sistemului informatic descentralizat de comunicare și schimb de acte între agențiile și organismele desemnate de statele membre, și pentru a stabili măsurile detaliate necesare pentru funcționarea serviciilor de distribuție electronică înregistrată calificate care vor fi utilizate în scopul notificării sau comunicării de documente pe cale electronică, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei. Aceste acte delegate ar trebui să garanteze o transmitere eficace, fiabilă și fără dificultăți a datelor relevante, precum și un nivel ridicat de securitate a transmiterii, protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și, în ceea ce privește notificarea sau comunicarea electronică a documentelor, accesul egal pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, în scopul de a permite o adaptare rapidă a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1393/2007, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexelor I, II și IV la regulamentul respectiv. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Prezentul regulament urmărește îmbunătățirea eficacității și rapidității procedurilor judiciare, prin simplificarea și accelerarea procedurilor în materie de notificare sau comunicare a actelor judiciare și extrajudiciare la nivelul Uniunii, contribuind, totodată, la reducerea întârzierilor și costurilor pentru cetățeni și întreprinderi. De asemenea, sporirea gradului de securitate juridică, simplificarea, accelerarea și digitalizarea procedurilor pot încuraja cetățenii și întreprinderile să se implice în tranzacții transfrontaliere, stimulând astfel schimburile comerciale la nivelul UE și ducând, prin urmare, la îmbunătățirea funcționării pieței interne.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 1 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prezentul regulament nu se aplică în cazul notificării sau al comunicării unui act către reprezentantul autorizat al unei părți în statul membru în care se desfășoară procedura, indiferent de locul de reședință al acelei părți.

eliminat

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 2 – alineatul 4 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  mijloacele de primire a actelor de care dispun pentru cazurile prevăzute la articolul 3a alineatul (6);

(c)  mijloacele de primire a actelor de care dispun pentru cazurile prevăzute la articolul 3a alineatul (4);

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 3 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Actele, cererile, confirmările, adeverințele, certificatele și orice comunicare efectuată pe baza formularelor-tip din anexa I între agențiile de transmitere și agențiile de primire, între aceste agenții și organismele centrale sau între organismele centrale ale diferitelor state membre se transmit prin intermediul unui sistem informatic descentralizat alcătuit din sistemele informatice naționale interconectate printr-o infrastructură de comunicații care permite schimbul transfrontalier securizat și fiabil de informații între sistemele informatice naționale.

1.  Transmiterea actelor, a cererilor, inclusiv a cererilor elaborate pe baza formularelor standard de la Anexa I, a confirmărilor, a adeverințelor, a certificatelor și orice altă comunicare efectuată pe baza formularelor-tip din anexa I între agențiile de transmitere și agențiile de primire, între aceste agenții și organismele centrale sau între organismele centrale ale diferitelor state membre se realizează prin intermediul unui sistem informatic descentralizat alcătuit din sistemele informatice naționale interconectate printr-o infrastructură de comunicații care permite schimbul transfrontalier securizat, fiabil și în timp real de informații între sistemele informatice naționale. Acest sistem informatic descentralizat se bazează pe e-CODEX și este sprijinit prin finanțare din partea Uniunii.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 3 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cadrul juridic general pentru utilizarea serviciilor electronice de încredere, stabilit în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Consiliului* se aplică actelor, cererilor, confirmărilor, adeverințelor, certificatelor și oricărei comunicări transmise prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la alineatul (1).

2.  Cadrul juridic general pentru utilizarea serviciilor electronice de încredere calificate, stabilit în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Consiliului* se aplică actelor, cererilor, confirmărilor, adeverințelor, certificatelor și oricărei comunicări transmise prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la alineatul (1).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 3 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care actele, cererile, confirmările, adeverințele, certificatele și orice comunicare menționată la alineatul (1) necesită sau implică un sigiliu sau o semnătură olografă, se pot utiliza „sigilii electronice calificate” și „semnături electronice calificate”, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

3.  În cazul în care cererile și comunicările menționate la primul paragraf necesită sau conțin un sigiliu ori o semnătură olografă, acestea se pot înlocui cu „sigilii electronice calificate” și „semnături electronice calificate” adecvate, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, cu condiția de a se garanta pe deplin că persoanele cărora le sunt notificate sau comunicate documentele menționate anterior au putut lua cunoștință de aceste documente în timp util și în mod legal.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 3 a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care nu este posibilă transmiterea în conformitate cu alineatul (1) din cauza unei perturbări neprevăzute și excepționale a sistemului informatic descentralizat, transmiterea se efectuează prin cele mai rapide mijloace alternative.

4.  În cazul în care nu este posibilă transmiterea în conformitate cu alineatul (1) din cauza unor circumstanțe neprevăzute sau a unei perturbări neprevăzute și excepționale a sistemului informatic descentralizat, transmiterea se efectuează prin cele mai rapide mijloace alternative, garantându-se același nivel înalt de eficiență, fiabilitate, securitate și protecție a vieții private și a datelor cu caracter personal.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 3 a – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor persoanelor implicate, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, sunt respectate și asigurate pe deplin.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 3 a – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18, pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea modalităților detaliate de funcționare a sistemului informatic descentralizat. În exercitarea acestei competențe, Comisia se asigură că sistemul garantează un schimb eficace, fiabil și eficient al informațiilor relevante, precum și un nivel ridicat de securitate în ceea ce privește transmiterea și protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 3 c – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care nu se cunoaște adresa destinatarului căruia urmează să i se notifice sau comunice actul judiciar sau extrajudiciar într-un alt stat membru, statele membre acordă asistență printr-unul sau mai multe din următoarele mijloace:

1.  În cazul în care nu se cunoaște adresa destinatarului căruia urmează să i se notifice sau comunice actul judiciar sau extrajudiciar într-un alt stat membru, statele membre acordă asistență fără întârzieri nejustificate și în orice caz în termen de 10 zile lucrătoare printr-unul sau mai multe din următoarele mijloace:

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 3 c – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  oferirea de îndrumări practice detaliate privind mecanismele disponibile pentru a afla adresele persoanelor în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, în vederea punerii informațiilor la dispoziția publicului.

(c)  oferirea de îndrumări practice detaliate, accesibile online privind mecanismele disponibile pentru a afla adresele persoanelor în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, în vederea punerii informațiilor la dispoziția publicului.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 3 c – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  metoda de asistență pe care statul membru o va oferi pe teritoriul său în temeiul alineatului (1);

(a)  metodele de asistență pe care statul membru le va oferi pe teritoriul său în temeiul alineatului (1);

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Actelor care sunt transmise prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a nu li se pot refuza efectele juridice și admisibilitatea ca probe în procedurile judiciare exclusiv din motivul că sunt în format electronic. În cazul în care actele pe suport de hârtie sunt transformate în format electronic în scopul transmiterii prin sistemul informatic descentralizat, copiile electronice sau imprimate ale acestora au același efect ca documentele originale.”;

3.  Prezentul regulament nu aduce atingere cerințelor din dreptul intern cu privire la autenticitatea, exactitatea și forma autentică ale documentelor. Actelor care sunt transmise prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a nu li se pot refuza efectele juridice și admisibilitatea ca probe în procedurile judiciare exclusiv din motivul că sunt în format electronic. În cazul în care un act pe suport de hârtie este transformat în format electronic în scopul transmiterii prin sistemul informatic descentralizat, copia electronică sau imprimată a acestuia are același efect ca documentele originale, în afara cazului în care dreptul intern din statul membru de destinație impune ca acest document să fie notificat sau comunicat în original și pe suport de hârtie. În acest caz, agenția de primire eliberează o versiune pe suport de hârtie a documentului primit în format electronic. În cazul în care documentele originale conțin un sigiliu sau o semnătură olografă, documentul eliberat trebuie să conțină un sigiliu sau o semnătură olografă. Documentul eliberat de agenția de primire are același efect ca și documentul original.”;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La primirea actului se trimite agenției de transmitere o confirmare de primire automată prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a.

1.  La primirea actului se trimite fără întârziere agenției de transmitere o confirmare de primire automată prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care, pe baza informațiilor sau a actelor transmise, nu se poate da curs cererii de notificare sau comunicare, agenția de primire contactează agenția de transmitere în vederea obținerii informațiilor sau a actelor lipsă.

2.  În cazul în care, pe baza informațiilor sau a actelor transmise, nu se poate da curs cererii de notificare sau comunicare, agenția de primire contactează agenția de transmitere fără întârziere și în orice caz în termen de patru zile lucrătoare în vederea obținerii informațiilor sau a actelor lipsă.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă cererea de notificare sau de comunicare este în mod vădit în afara domeniului de aplicare al prezentului regulament sau dacă neîndeplinirea cerințelor de formă impuse face imposibilă notificarea sau comunicarea, cererea și actele transmise sunt returnate imediat după primire agenției de transmitere, împreună cu avizul de retur, utilizând formularul-tip prevăzut în anexa I.

3.  Dacă cererea de notificare sau de comunicare este în mod vădit în afara domeniului de aplicare al prezentului regulament sau dacă neîndeplinirea cerințelor de formă impuse face imposibilă notificarea sau comunicarea, cererea și actele transmise sunt returnate imediat după primire agenției de transmitere, fără întârziere și în orice caz în termen de patru zile lucrătoare, împreună cu avizul de retur, utilizând formularul-tip prevăzut în anexa I.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 6 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Agenția de primire care primește un act pentru notificarea sau comunicarea căruia nu are competență teritorială îl transmite, împreună cu cererea, prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a, agenției de primire care are competență teritorială în același stat membru, dacă cererea îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2), și informează în mod corespunzător agenția de transmitere, utilizând formularul-tip prevăzut în anexa I. La primirea documentului și a cererii de către agenția de primire care are competență teritorială în același stat membru, aceasta trimite agenției de transmitere o confirmare de primire automată prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a.” ;

4.  Agenția de primire care primește un act pentru notificarea sau comunicarea căruia nu are competență teritorială îl transmite, împreună cu cererea, fără întârziere și în orice caz în termen de patru zile lucrătoare prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a, agenției de primire care are competență teritorială în același stat membru, dacă cererea îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2), și informează în același timp în mod corespunzător agenția de transmitere, utilizând formularul-tip prevăzut în anexa I. La primirea documentului și a cererii de către agenția de primire care are competență teritorială în același stat membru, aceasta trimite imediat agenției de transmitere o confirmare de primire automată prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Dispozițiile prevăzute la alineatele (1)-(4) se aplică mutatis mutandis situațiilor menționate la articolul 3a alineatul (4). Cu toate acestea, în aceste cazuri, termenele definite la alineatele (1)-(4) din prezentul articol nu se aplică, dar operațiunile relevante se efectuează cât mai curând posibil.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 7 a – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligația de a numi un reprezentant în scopul notificării sau comunicării în statul membru al instanței

Numirea unui reprezentant în scopul notificării sau comunicării în statul membru al instanței

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 7 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care actul de sesizare a instanței a fost notificat sau comunicat pârâtului, legea din statul membru al instanței poate să impună părților care își au domiciliul în alt stat membru să numească un reprezentant în scopul de a li se notifica sau comunica acte în statul membru al instanței.

1.  În cazul în care actul de sesizare a instanței a fost deja notificat sau comunicat pârâtului și pârâtul nu a refuzat să accepte acest act în conformitate cu articolul 8, legea din statul membru al instanței oferă părților care își au domiciliul în alt stat membru posibilitatea de a numi un reprezentant în scopul de a li se notifica sau comunica acte în statul membru al instanței. În cazul în care partea în cauză a fost informată în mod corespunzător cu privire la consecințele alegerii de a beneficia de această opțiune și a ales în mod expres acest lucru, notificarea sau comunicarea actelor se face la reprezentantul autorizat al părții în cauză în statul membru al instanței, în conformitate cu legislația și practicile statului membru respectiv pentru procedură.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 7 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care o parte nu respectă obligația de a numi un reprezentant în conformitate cu alineatul (1) și nu și-a exprimat consimțământul privind utilizarea unui cont electronic de utilizator în scopul notificării sau comunicării, în conformitate cu articolul 15a litera (b), se poate folosi orice metodă de notificare sau comunicare permisă în temeiul legislației statului membru al instanței pentru notificarea sau comunicarea actelor în cadrul procedurii, cu condiția ca partea în cauză să fi fost informată în mod corespunzător cu privire la această consecință.”;

2.  În cazul în care o parte nu respectă obligația de a numi un reprezentant în conformitate cu alineatul (1) și nu și-a exprimat consimțământul privind utilizarea unei adrese electronice în scopul notificării sau comunicării, în conformitate cu articolul 15a litera (b), se poate folosi orice metodă de notificare sau comunicare permisă în temeiul legislației statului membru al instanței pentru notificarea sau comunicarea actelor în cadrul procedurii, cu condiția ca partea în cauză să fi fost informată în mod corespunzător cu privire la această consecință până când a fost notificat sau comunicat actul de sesizare a instanței.”;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 8 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția de primire informează destinatarul, folosind formularul-tip din anexa II, că acesta poate să refuze să primească actul de notificat sau de comunicat în cazul în care nu este redactat sau însoțit de o traducere într-una dintre următoarele limbi:

(a)  o limbă pe care destinatarul o înțelege

sau

(b)  limba oficială a statului membru de destinație sau, în cazul în care în acest stat membru există mai multe limbi oficiale, limba oficială sau una din limbile oficiale ale locului în care urmează să se efectueze notificarea sau comunicarea.

1.  Agenția de primire informează destinatarul, folosind formularul-tip din anexa II, că acesta poate să refuze să primească actul de notificat sau de comunicat în cazul în care nu este redactat sau însoțit de o traducere oficială într-o limbă pe care destinatarul o înțelege;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 8 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Destinatarul poate refuza primirea actului în momentul notificării sau al comunicării sau în termen de două săptămâni, prin returnarea formularului-tip prevăzut în anexa II către agenția de primire.

2.  Destinatarul poate refuza, pe baza unor motive întemeiate, primirea actului în momentul notificării sau al comunicării sau în termen de două săptămâni, prin returnarea formularului-tip prevăzut în anexa II către agenția de primire.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Atunci când agenția de primire este informată că destinatarul refuză să primească actul, în conformitate cu alineatele (1) și (2), aceasta informează imediat agenția de transmitere prin intermediul certificatului menționat la articolul 10 și returnează cererea.

3.  Atunci când agenția de primire este informată că destinatarul refuză să primească actul, în conformitate cu alineatele (1) și (2), aceasta informează imediat agenția de transmitere prin intermediul certificatului menționat la articolul 10 și returnează cererea și actul în legătură cu care este solicitată o traducere.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 8 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă destinatarul a refuzat să primească actul în conformitate cu alineatele (1) și (2), instanța sau autoritatea sesizată cu procedura judiciară, pe parcursul căreia a fost efectuată notificarea sau comunicarea, verifică dacă refuzul a fost întemeiat.

4.  Dacă destinatarul a refuzat să primească actul în conformitate cu alineatele (1) și (2), instanța sau autoritatea sesizată cu procedura judiciară, pe parcursul căreia a fost efectuată notificarea sau comunicarea, verifică în cel mai scurt timp posibil dacă refuzul a fost întemeiat.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 8 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Notificarea sau comunicarea actului poate fi înlocuită cu notificarea sau comunicarea către destinatar, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, a actului însoțit de o traducere într-una dintre limbile prevăzute la alineatul (1). În acest caz, data notificării sau comunicării actului este data la care actul însoțit de traducere este notificat sau comunicat în conformitate cu legislația statului membru de destinație. Cu toate acestea, în cazul în care, conform legislației unui stat membru, un act trebuie notificat sau comunicat într-un anumit termen determinat, data care se ia în considerare în ceea ce privește reclamantul este data notificării sau a comunicării actului inițial în conformitate cu articolul 9 alineatul (2).

5.  Notificarea sau comunicarea actului poate fi înlocuită cu notificarea sau comunicarea către destinatar, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, a actului însoțit de o traducere oficială într-una dintre limbile prevăzute la alineatul (1). În acest caz, data notificării sau comunicării actului este data la care actul însoțit de o traducere oficială este notificat sau comunicat în conformitate cu legislația statului membru de destinație. Cu toate acestea, în cazul în care, conform legislației unui stat membru, un act trebuie notificat sau comunicat într-un anumit termen determinat, data care se ia în considerare în ceea ce privește reclamantul este data notificării sau a comunicării actului inițial în conformitate cu articolul 9 alineatul (2).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 8 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În sensul alineatului (1), agenții diplomatici sau consulari, în cazul în care notificarea sau comunicarea este efectuată în conformitate cu articolul 13, ori autoritatea sau persoana competentă, în cazul în care notificarea sau comunicarea este efectuată în conformitate cu articolul 14 sau 15a, informează destinatarul că acesta poate refuza să primească actul și că orice act refuzat trebuie să fie returnat agenților, autorității sau persoanei respective.”;

7.  În sensul alineatului (1), agenții diplomatici sau consulari, în cazul în care notificarea sau comunicarea este efectuată în conformitate cu articolul 13, ori autoritatea sau persoana competentă, în cazul în care notificarea sau comunicarea este efectuată în conformitate cu articolul 14 sau 15a, informează destinatarul că acesta poate refuza să primească actul și că orice act refuzat trebuie să fie returnat imediat agenților, autorității sau persoanei respective.”;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 14 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14Notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor de curierat

 

Articolul 14Notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor

poștale sau de curierat

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 14 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Notificarea sau comunicarea actelor judiciare poate fi efectuată direct prin intermediul serviciilor de curierat în cazul persoanelor domiciliate într-un alt stat membru, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

1.  Notificarea sau comunicarea actelor judiciare poate fi efectuată direct prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat în cazul persoanelor domiciliate într-un alt stat membru, prin scrisoare recomandată sau trimitere grupată cu confirmare de primire.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 14 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul prezentului articol, notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor de curierat se realizează prin folosirea confirmării de primire specifice care figurează în anexa IV.

2.  În sensul prezentului articol, notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat se realizează prin folosirea confirmării de primire specifice care figurează în anexa IV.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 14 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Indiferent de legea statului membru de origine, notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor de curierat se consideră efectuată în mod valabil și în cazul în care documentul a fost livrat la domiciliul destinatarului unor persoane adulte care locuiesc la aceeași adresă cu destinatarul sau sunt angajate la această adresă de către destinatar și care au capacitatea și sunt dispuse să accepte actul.

3.  Indiferent de legea statului membru de origine, notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat se consideră efectuată în mod valabil și în cazul în care documentul a fost livrat la domiciliul destinatarului unor persoane adulte care locuiesc la aceeași adresă cu destinatarul sau sunt angajate la această adresă de către destinatar și care au capacitatea și sunt dispuse să accepte actul.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 15 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru îi furnizează Comisiei informații cu privire la tipul de profesii sau persoane competente care sunt autorizate să efectueze notificarea sau comunicarea în temeiul prezentului articol pe teritoriul lor.

2.  Fiecare stat membru îi furnizează Comisiei informații cu privire la tipul de profesii sau persoane competente care sunt autorizate să efectueze notificarea sau comunicarea în temeiul prezentului articol pe teritoriul lor. Aceste informații trebuie să fie accesibile online;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 15 a – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Persoanelor domiciliate în alt stat membru li se pot notifica sau comunica acte judiciare în mod direct prin mijloace electronice în conturile de utilizator accesibile destinatarului, cu condiția ca una din următoarele condiții să fie îndeplinită:

Persoanelor domiciliate în alt stat membru li se pot notifica sau comunica acte judiciare în mod direct prin mijloace electronice la adrese electronice accesibile destinatarului, cu condiția ca următoarele două condiții să fie îndeplinite simultan:

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 15 a – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  actele sunt trimise și primite utilizând servicii de distribuție electronică înregistrată calificate în sensul definiției din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;

(a)  actele sunt trimise și primite utilizând servicii de distribuție electronică înregistrată calificate în sensul definiției din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, și

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 15 a – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b)  după începerea procedurii juridice, destinatarul și-a dat acordul expres ca instanța sau autoritatea sesizată să utilizeze respectivul cont de utilizator în scopul notificării sau comunicării documentelor în cursul acțiunilor în justiție.”;

b)  după începerea procedurii juridice, destinatarul și-a dat acordul expres ca instanța sau autoritatea sesizată să utilizeze respectiva adresă electronică în scopul notificării sau comunicării documentelor în cursul acțiunilor în justiție.”;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 15 a – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea modalităților detaliate de funcționare a serviciilor de livrare electronice calificate care trebuie să fie utilizate în scopul notificării sau comunicării de documente judiciare prin mijloace electronice. În exercitarea acestei competențe, Comisia se asigură că aceste sisteme garantează o transmitere eficace, fiabilă și eficientă a actelor relevante, precum și un nivel ridicat de securitate în ceea ce privește transmiterea, accesul egal al persoanelor cu dizabilități și protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 18 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată [de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 17.

2.  Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de cinci ani [de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 3a, la articolul 15a și la articolul 17.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 18 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului menționat, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului;

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3a, al articolului 15a sau al articolului 17 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului menționat, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 18 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Se introduc următoarele articole 18a și 18b:

eliminat

Articolul 18a

 

Instituirea unui sistem informatic descentralizat

 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare de instituire a sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 18b alineatul (2).

 

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 18 b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 18b

eliminat

Procedura comitetului

 

1.  Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 19 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când o citație sau un act echivalent a trebuit să fie transmis într-un alt stat membru în vederea notificării sau comunicării, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, și pârâtul nu s-a prezentat la înfățișare, pronunțarea hotărârii se suspendă până când se stabilește dacă notificarea, comunicarea sau remiterea a avut loc în timp util pentru ca pârâtul să își poată pregăti apărarea și că:

1.  Atunci când o citație sau un act echivalent a trebuit să fie transmis într-un alt stat membru în vederea notificării sau comunicării, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, și pârâtul nu s-a prezentat la înfățișare, pronunțarea hotărârii se suspendă până când se stabilește dacă notificarea, comunicarea sau remiterea a avut loc în timp util și în mod legal pentru ca pârâtul să își poată pregăti apărarea și că:

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  de la data transmiterii actului s-a scurs un termen considerat adecvat de către judecător în acel caz, dar nu mai puțin de șase luni;

eliminat

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 19 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la alineatul (2), se fac eforturi rezonabile pentru a informa pârâtul prin toate canalele de comunicare disponibile, inclusiv prin mijloace tehnologice moderne de comunicare, pentru care instanța sesizată cunoaște o adresă sau un cont, că a fost inițiată o procedură împotriva sa.

3.  Atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la alineatul (2), se fac eforturi rezonabile pentru a informa pârâtul prin toate canalele de comunicare disponibile, inclusiv prin mijloace tehnologice moderne de comunicare la distanță, pentru care instanța sesizată cunoaște o adresă sau o adresă electronică, că a fost inițiată o procedură împotriva sa.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 19 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Sub rezerva dispozițiilor de la alineatele (1) și (2), în cazuri urgente, judecătorul poate dispune orice măsură provizorie sau asigurătorie.

4.  Sub rezerva dispozițiilor de la alineatele (1) și (2), în cazuri urgente și justificate, judecătorul poate dispune orice măsură provizorie sau asigurătorie.

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Justificare

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 19 – alineatul 5 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  pârâtul nu a luat cunoștință de actul respectiv în timp util pentru a se apăra sau nu a luat cunoștință de hotărâre în timp util pentru a exercita o cale de atac, din motive care nu îi sunt imputabile;

(a)  pârâtul nu a luat cunoștință de actul respectiv în timp util pentru a se apăra sau nu a luat cunoștință de hotărâre în timp util și/sau în mod legal pentru a exercita o cale de atac, din motive care nu îi sunt imputabile;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 22 – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  la articolul 22, înainte de alineatul (1) se introduce următorul alineat:

 

-1. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament este realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 22 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b)  la articolul 22, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. Informațiile transmise în temeiul prezentului regulament, în special datele personale, nu pot fi utilizate de către agenția de primire decât în scopurile specifice stabilite în prezentul regulament.

1. Informațiile transmise în temeiul prezentului regulament, în special datele personale, nu pot fi utilizate de către agențiile de transmitere, agențiile de primire și organismele centrale decât în scopurile specifice stabilite în prezentul regulament. Datele cu caracter personal care nu sunt relevante în sensul prezentului regulament sunt șterse imediat.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 22 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13c)  la articolul 22, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2. Agențiile de primire asigură confidențialitatea acestor informații, în conformitate cu dreptul lor intern.

2. Agențiile de transmitere, agențiile de primire și organismele centrale asigură confidențialitatea acestor informații, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul lor intern.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 22 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13d)  la articolul 22, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3. Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere dispozițiilor de drept intern în temeiul cărora persoanele în cauză au dreptul să fie informate cu privire la utilizarea informațiilor transmise în baza prezentului regulament.

3. Alineatele (-1), (1) și (2) nu aduc atingere dispozițiilor de drept al Uniunii și de drept intern în temeiul cărora persoanele în cauză au dreptul să fie informate cu privire la utilizarea informațiilor transmise în baza prezentului regulament.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 22 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13e)  la articolul 22, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4. Prezentul regulament nu aduce atingere Directivelor 95/46/CE și 2002/58/CE.

4. Orice prelucrare a informațiilor efectuată de către instituțiile și organismele Uniunii în cadrul prezentului regulament se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2018/1725.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 23 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cel târziu în termen de [doi ani de la data aplicării], Comisia stabilește un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament.

1.  Cel târziu în termen de [un an de la intrarea în vigoare], Comisia stabilește un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 24 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Nu mai devreme de [cinci ani de la data aplicării prezentului regulament], Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport conținând principalele sale constatări.

1.  Nu mai târziu de [patru ani de la data aplicării prezentului regulament], Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport conținând principalele sale constatări, însoțit, atunci când este cazul, de o propunere legislativă.


EXPUNERE DE MOTIVE

Regulamentul (CE) nr. 2007/1393 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) este o parte reușită a programului UE de cooperare judiciară în materie civilă. În 2017 Comisia a realizat o evaluare a adecvării acestei reglementări (REFIT), în conformitate cu orientările privind o mai bună legiferare, în care a analizat modul de funcționare a instrumentului în raport cu cele cinci criterii-cheie obligatorii de evaluare: eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată europeană. În acest raport, au fost evidențiate o serie de aspecte, în primul rând în ceea ce privește posibilitatea modernizării normelor, date fiind progresele tehnologiei comunicării. În consecință, Comisia a prezentat propunerea de modificare a acestui regulamentul la 31 mai 2018.

Propunerea Comisiei Europene vizează clarificarea anumitor elemente din Regulamentul (CE) nr. 2007/1393, sporirea eficienței și rapidității procedurilor judiciare cu implicații transfrontaliere în materie comercială și civilă, în special prin schimbul electronic de documente, și asigurarea bunei administrări a justiției în aceste cazuri, inclusiv prin consolidarea anumitor garanții pentru pârât.

Principalele elemente ale propunerii Comisiei sunt următoarele:

•  Domeniul de aplicare Se clarifică faptul că regulamentul se aplică în toate cazurile în care destinatarul unui act judiciar are domiciliul în alt stat membru.

•  Schimbul digital de documente Se propune ca schimbul de acte și comunicarea dintre agențiile de transmitere, agențiile de primire și organismele centrale să se efectueze în totalitate pe cale electronică, prin intermediul unui sistem informatic descentralizat alcătuit din sistemele informatice naționale interconectate printr-o infrastructură de comunicații. Acest sistem informatic descentralizat ar trebui să fie instituit prin intermediul unor acte de punere în aplicare. În cazul unor perturbări neprevăzute și excepționale ale sistemului informatic descentralizat, ar trebui să se folosească mijloace alternative.

•  Cazurile în care nu este cunoscută adresa persoanei căreia se notifică sau comunică actul Statele membre ar avea obligația de a oferi asistență pentru identificarea locului în care se găsește destinatarul, prin cel puțin una dintre cele trei opțiuni posibile.

•  Obligația de a numi un reprezentant în statul membru al instanței în scopul notificării sau comunicării actelor Propunerea acceptă legile și practicile existente în mai multe state membre, potrivit cărora părțile la o procedură care nu sunt cetățeni ai statului respectiv pot fi obligate să numească un reprezentant în scopul de a li se notifica sau comunica acte judiciare în statul membru al instanței, după ce respectivelor părți li s-a notificat sau comunicat actul de sesizare a instanței.

•  Dreptul de a refuza un act Propunerea clarifică procedura prin care destinatarul poate refuza să accepte un act care nu este redactat sau tradus într-o limbă corespunzătoare, pe care o înțelege. Termenul pentru refuzarea unui act este stabilit la două săptămâni.

•  Metodele directe alternative de notificare sau comunicare a actelor Prezentul regulament introduce notificarea sau comunicarea electronică de acte ca metodă alternativă de notificare sau comunicare. Metodele alternative de notificare sau comunicare includ, de asemenea, printre altele, notificarea sau comunicarea de acte prin intermediul serviciilor de curierat și notificarea sau comunicarea directă prin intermediul funcționarilor judiciari, al autorităților sau al altor persoane competente din statul membru de primire. În ceea ce privește notificarea sau comunicarea de acte prin intermediul serviciilor de curierat, se introduce o fișă de retur specifică, iar conceptul de „destinatari substituibili” este clarificat. În ceea ce privește notificarea sau comunicarea directă, agențiile de transmitere și instanțele sesizate ar fi autorizate să utilizeze această metodă, care ar fi aplicabilă pe teritoriul tuturor statelor membre.

•  Neprezentarea pârâtului la înfățișare Instanța sesizată trebuie să trimită mesaje de alertă cu privire la inițierea acțiunii sau pronunțarea hotărârii în lipsă pârâtului in absentia prin canalele de comunicare disponibile. Termenul pentru introducerea revizuirii extraordinare este armonizat și stabilit la doi ani de la pronunțarea hotărârii în lipsă.

Abordarea raportorului și principalele modificări propuse

Raportorul sprijină obiectivul propunerii de a îmbunătăți eficacitatea și rapiditatea schimbului și notificării sau comunicării actelor judiciare și extrajudiciare la nivel transfrontalier. Procedurile electronice ar trebui să joace un rol important în această privință. Totodată, este necesar să se asigure protecția drepturilor părților, și să se garanteze un schimb de acte eficient și fiabil în cadrul oricărei noi proceduri introduse, precum și standarde ridicate de securitate, accesibilitate și protecție a vieții private și a datelor cu caracter personal.

În general, clarificările privind Regulamentul (CE) 2007/1393 propuse de Comisie sunt binevenite, deoarece acestea vor limita incertitudinea juridică și aplicarea fragmentată a dispozițiilor regulamentului.

Raportorul sprijină propunerea de a introduce schimbul electronic de acte între agențiile de transmitere, agențiile de primire și organismele centrale, prin introducerea unui sistem informatic descentralizat alcătuit din sistemele informatice naționale interconectate printr-o infrastructură de comunicații sigură și fiabilă. Acest sistem ar trebui să se bazeze pe e-CODEX, iar modalitățile sale de funcționare ar trebui definite prin intermediul unor acte delegate. Sistemul informatic descentralizat ar trebui să garanteze un nivel ridicat de securitate și de protecție a vieții private și a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva (CE) 2002/58.

Raportorul sprijină, de asemenea, introducerea notificării sau comunicării electronice de acte ca metodă alternativă de notificare sau comunicare. Cu toate acestea, pentru a proteja drepturile pârâtului, este necesar să se asigure că destinatarul acceptă în mod explicit această metodă de notificare sau comunicare și că metodele tehnice utilizate pentru schimbul de documente sunt eficace și garantează, printre altele, un nivel ridicat de securitate, accesibilitate, protecția vieții private și a datelor cu caracter personal.

Raportorul consideră că părților care își au domiciliul într-un alt stat membru ar trebui să li se ofere posibilitatea de a numi un reprezentant în statul membru în care se desfășoară procedura, în scopul notificării sau comunicării de acte. Aceasta nu ar trebui, însă, să reprezinte o obligație pentru părți, din cauza costurilor suplimentare care le-ar reveni acestora și pentru că sunt disponibile metode alternative de notificare sau comunicare. În orice caz, dispozițiile acestui regulament nu ar trebui să aducă atingere cerințelor prevăzute de dreptul Uniunii sau cerințelor naționale care impun obligația de a numi un reprezentant în statul membru al instanței părților care își au domiciliul într-un alt stat membru în alte scopuri decât notificarea sau comunicarea actelor în temeiul prezentului regulament.

Pentru a asigura accesul la justiție, Regulamentul (CE) nr. 2007/1393 stabilește limitări pentru plățile pe care statele membre le pot impune celor care solicită angajarea unui funcționar judiciar sau a unei persoane competente pentru notificarea sau comunicarea actelor sau pentru utilizarea unei anumite metode de notificare sau comunicare. Cu toate acestea, costurile variază semnificativ de la un stat membru la altul și pot ajunge la peste 100 EUR pentru notificarea sau comunicarea directă în anumite cazuri. Raportorul consideră că aceste costuri nu ar trebui să fie nici excesive, nici prea împovărătoare pentru solicitanți, deoarece acest lucru ar putea limita utilizarea metodelor alternative de notificare sau comunicare menționate, afectând în mod negativ accesul la justiție. Din aceste motive, este necesar să se stabilească un plafon pentru plățile pe care statele membre le pot impune celor care solicită angajarea unui funcționar judiciar sau a unei persoane competente pentru notificarea sau comunicarea actelor sau pentru utilizarea unei anumite metode de notificare sau comunicare.

Este util să se actualizeze dispozițiile din Regulamentul (CE) 2007/1393 privind protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, luând în considerare evoluțiile recente ale dreptului Uniunii în acest domeniu și, în special, aprobarea Regulamentul (UE) 2016/679.

Raportorul propune introducerea anumitor termene specifice la articolul 6, pentru a se asigura că transmiterea actelor și a comunicărilor între agențiile de transmitere, agențiile de primire și organismele centrale este armonioasă și eficace. Aceste termene depind de transmiterea electronică a actelor și a comunicărilor, așadar este oportun să se prevadă că acestea nu s-ar aplica atunci când transmiterea se realizează prin mijloace alternative din cauza unei perturbări neprevăzute și excepționale a sistemului informatic descentralizat.

Se introduc clarificări și modificări minore la articolul 8, referitoare la procedura privind dreptul destinatarului de a refuza să accepte un act dacă acesta nu este redactat sau tradus într-o limbă corespunzătoare, și la articolul 19, referitoare la condițiile privind hotărârile pronunțate în lipsă și garanțiile pentru pârâți în cazurile respective.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”)

Referințe

COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

Data prezentării la PE

31.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

JURI

10.9.2018

 

 

 

Raportor

Data numirii

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2018

 

 

 

Examinare în comisie

20.11.2018

 

 

 

Data adoptării

10.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Data depunerii

8.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate