Postup : 2018/0204(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0001/2019

Predkladané texty :

A8-0001/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0104

SPRÁVA     ***I
PDF 283kWORD 112k
7.1.2019
PE 628.483v02-00 A8-0001/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“)

(COM(2018)0379 – C8‑0243/2018 – 2018/0204(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“)

(COM(2018)0379 – C8‑0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0379),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0243/2018),

-  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0001/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V záujme riadneho fungovania vnútorného trhu je potrebné ďalšie zlepšenie a urýchlenie odosielania a doručovania súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach medzi členskými štátmi.

(1)  V záujme riadneho fungovania vnútorného trhu a rozvoja oblasti spravodlivosti v občianskych veciach v Únii je potrebné ďalšie zlepšenie a urýchlenie odosielania a doručovania súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach medzi členskými štátmi, pričom musí byť zabezpečená vysoká úroveň bezpečnosti pri odosielaní týchto písomností, musia byť zaručené práva adresáta a ochrana súkromia a osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  S cieľom zabezpečiť rýchle odosielanie písomností do iných členských štátov na účely ich doručenia by sa mali použiť všetky primerané prostriedky moderných komunikačných technológií za predpokladu, že sa dodržia určité podmienky týkajúce sa integrity a spoľahlivosti prijatej písomnosti. Na tento účel by sa mala všetka komunikácia a výmeny písomností medzi orgánmi a subjektmi určenými členskými štátmi uskutočňovať prostredníctvom decentralizovaného informačného systému pozostávajúceho z vnútroštátnych informačných systémov.

(4)  S cieľom účinne zabezpečiť rýchle odosielanie písomností do iných členských štátov na účely ich doručenia by sa mali použiť všetky primerané prostriedky moderných komunikačných technológií za predpokladu, že sa dodržia určité podmienky týkajúce sa integrity a spoľahlivosti prijatej písomnosti a bude zabezpečené dodržiavanie procesných práv, vysoká úroveň bezpečnosti pri odosielaní týchto písomností a ochrana súkromia a osobných údajov. Na tento účel by sa mala všetka komunikácia a výmeny písomností medzi orgánmi a subjektmi určenými členskými štátmi uskutočňovať prostredníctvom decentralizovaného informačného systému pozostávajúceho z vnútroštátnych informačných systémov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a)  Decentralizovaný informačný systém, ktorý sa má zriadiť na základe nariadenia (ES) č. 1393/2007, by mal byť založený na systéme e-CODEX a mala by ho riadiť agentúra eu-LISA. Agentúra eu-LISA by mala mať k dispozícii primerané zdroje na zavedenie a zabezpečenie fungovania tohto systému, ako aj na poskytovanie technickej podpory odosielajúcim, prijímajúcim a ústredným orgánom v prípade problémov s fungovaním systému. Komisia čo najskôr, najneskôr však do konca roku 2019 predloží návrh nariadenia o cezhraničnej komunikácii v oblasti súdnych konaní (e-CODEX).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b)  Ak bola písomnosť, ktorou sa začalo konanie, doručená odporcovi a odporca neodmietol prijať túto písomnosť, na základe právneho poriadku členského štátu konajúceho súdu sa účastníkom, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte, môže poskytnúť možnosť vymenovať zástupcu na účely doručovania písomností v členskom štáte konajúceho súdu za predpokladu, že dotknutý účastník konania bol o dôsledkoch tejto voľby riadne informovaný a výslovne prijal túto možnosť.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Prijímajúci orgán by mal za každých okolností a bez priestoru na voľné uváženie v tejto súvislosti písomne informovať adresáta pomocou vzorového tlačiva o tom, že môže odmietnuť prevziať písomnosť, ktorá sa má doručiť, ak nie je v jazyku, ktorému rozumie, alebo v úradnom jazyku či v jednom z úradných jazykov miesta doručenia. Toto pravidlo by sa malo vzťahovať aj na každé ďalšie doručenie, ak si už adresát uplatnil svoje právo na odmietnutie. Právo na odmietnutie by sa takisto malo vzťahovať na doručenie prostredníctvom diplomatických zástupcov alebo konzulárnych úradníkov, doručenie poštou a priame doručenie. Doručenie odmietnutej písomnosti by malo byť možné napraviť tak, že sa adresátovi doručí preklad písomnosti.

(5)  Prijímajúci orgán by mal za každých okolností a bez priestoru na voľné uváženie v tejto súvislosti adresáta včas písomne informovať pomocou vzorového tlačiva o tom, že môže odmietnuť prevziať písomnosť, ktorá sa má doručiť, ak nie je v jazyku, ktorému rozumie. Toto pravidlo by sa malo vzťahovať aj na každé ďalšie doručenie, ak si už adresát uplatnil svoje právo na odmietnutie. Právo na odmietnutie by sa takisto malo vzťahovať na doručenie prostredníctvom diplomatických zástupcov alebo konzulárnych úradníkov, doručenie poštou alebo kuriérskou službou a priame doručenie. Doručenie odmietnutej písomnosti by malo byť možné napraviť tak, že sa adresátovi doručí úradný preklad písomnosti.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Ak adresát odmietol prevziať písomnosť, súd alebo orgán, pred ktorými prebieha konanie, v priebehu ktorého bolo písomnosť potrebné doručiť, by mal overiť, či bolo odmietnutie opodstatnené. Na tento účel by mal tento súd alebo orgán zohľadniť všetky relevantné informácie, ktoré sú uvedené v spise alebo ktoré má k dispozícii, s cieľom určiť skutočné jazykové znalosti adresáta. Pri posudzovaní jazykových zručností adresáta by súd mohol zohľadniť skutkové okolnosti, ako sú písomnosti, ktoré adresát napísal v dotknutom jazyku, či povolanie adresáta zahŕňa takéto jazykové zručnosti (napríklad učiteľ alebo tlmočník), či je adresát občanom členského štátu, v ktorom prebieha súdne konanie, alebo či adresát predtým istý čas žil v danom členskom štáte. Takéto posúdenie by sa nemalo uskutočniť, ak bola písomnosť vypracovaná alebo preložená do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov miesta doručenia.

(6)  Ak adresát odmietol prevziať písomnosť, súd alebo orgán, pred ktorými prebieha konanie, v priebehu ktorého bolo písomnosť potrebné doručiť, by mal overiť, či bolo odmietnutie opodstatnené. Na tento účel by mal tento súd alebo orgán zohľadniť všetky relevantné informácie, ktoré sú uvedené v spise, s cieľom určiť skutočné jazykové znalosti adresáta. Pri posudzovaní jazykových zručností adresáta by súd mohol zohľadniť skutkové okolnosti, ako sú písomnosti, ktoré adresát napísal v dotknutom jazyku, či povolanie adresáta zahŕňa takéto jazykové zručnosti, či je adresát občanom členského štátu, v ktorom prebieha súdne konanie, alebo či adresát predtým žil dlhší čas v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Efektívnosť a rýchlosť v cezhraničnom súdnom konaní si vyžadujú priame a zrýchlené spôsoby doručovania písomností osobám v iných členských štátoch. Následne by malo byť možné, aby osoba, ktorá má právny záujem na súdnom konaní, alebo konajúci súd či orgán doručili písomnosti priamo prostredníctvom elektronických prostriedkov do digitálneho používateľského konta adresáta s bydliskom v inom členskom štáte. Podmienky používania takéhoto typu priameho elektronického doručovania by mali zabezpečiť, aby sa elektronické používateľské kontá používali na účely doručovania písomností len vtedy, ak existujú primerané záruky na ochranu záujmov adresátov, a to buď prostredníctvom vysokých technických noriem, alebo v podobe výslovného súhlasu poskytnutého adresátom.

(7)  Efektívnosť a rýchlosť v cezhraničnom súdnom konaní si vyžadujú priame, zrýchlené a bezpečné spôsoby doručovania písomností osobám v iných členských štátoch. Malo by byť možné, aby osoba, ktorá má právny záujem na súdnom konaní, alebo konajúci súd či orgán doručili písomnosti priamo prostredníctvom elektronických prostriedkov adresátovi s bydliskom v inom členskom štáte. Takýto typ priameho elektronického doručovania by však mal byť povolený, len vtedy, ak existujú primerané záruky na ochranu záujmov adresátov, a to aj prostredníctvom vysokých technických noriem a výslovného súhlasu poskytnutého adresátom. Ak sa písomnosti doručujú alebo zasielajú elektronicky, mala by byť k dispozícii možnosť potvrdenia o prijatí týchto písomností.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Existujúce priame kanály na odosielanie a doručovanie písomností by sa mali zlepšiť, aby poskytovali spoľahlivé a všeobecne dostupné alternatívy k tradičnému odosielaniu prostredníctvom prijímajúcich orgánov. Na tento účel by poskytovatelia poštových služieb mali používať osobitné potvrdenie o doručení pri doručovaní poštou podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1393/2007. Podobne by malo byť možné, aby každá osoba, ktorá má právny záujem na súdnom konaní, ako aj konajúce súdy či orgány mali možnosť uskutočniť doručenie písomností na územie všetkých členských štátov priamo prostredníctvom súdnych úradníkov, úradných osôb alebo iných príslušných osôb prijímajúceho členského štátu.

(8)  Vzhľadom na potrebu zlepšiť rámcové ustanovenia o justičnej spolupráci v Únii a aktualizovať verejné právne administratívne postupy s cieľom zvýšiť cezhraničnú interoperabilitu a uľahčiť interakciu s občanmi by sa mali zlepšiť existujúce priame kanály na odosielanie a doručovanie písomností, aby poskytovali rýchle, spoľahlivé, bezpečnejšie a všeobecne dostupné alternatívy k tradičnému odosielaniu prostredníctvom prijímajúcich orgánov. Na tento účel by poskytovatelia poštových služieb mali používať osobitné potvrdenie o doručení pri doručovaní poštou podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1393/2007. Podobne by malo byť možné, aby každá osoba, ktorá má právny záujem na súdnom konaní, ako aj konajúce súdy či orgány mali možnosť uskutočniť doručenie písomností na územie všetkých členských štátov priamo prostredníctvom súdnych úradníkov, úradných osôb alebo iných príslušných osôb prijímajúceho členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a)  Ak sa odporca nedostavil a nebolo prijaté žiadne osvedčenie o doručení alebo odovzdaní, sudca môže aj tak vydať rozsudok s výhradou určitých obmedzení a pokiaľ sú dodržané rôzne požiadavky týkajúce sa zabezpečenia záujmov odporcu. V takýchto prípadoch sa musí zaistiť vynaloženie všetkého možného úsilia na informovanie odporcu o začatí súdneho konania proti nemu. Na tento účel by mal súd poslať výstražné správy prostredníctvom všetkých dostupných známych komunikačných kanálov, ktoré budú pravdepodobne prístupné výlučne adresátovi, napríklad prostredníctvom telefónneho čísla, e-mailovej adresy alebo súkromného účtu na sociálnych médiách tejto osoby.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tohto nariadenia je najmä zabezpečiť úplné rešpektovanie práv adresátov na obhajobu, ktoré vyplývajú z práva na spravodlivý súdny proces, zakotveného v článku 47 Charty základných práv.

(9)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tohto nariadenia je najmä zabezpečiť úplné rešpektovanie práv adresátov na obhajobu, ktoré vyplývajú z práva na spravodlivý súdny proces, zakotveného v článku 47 Charty základných práv. Podobne tým, že nariadenie zaručuje rovnaký prístup k spravodlivosti, slúži na podporu nediskriminácie (článok 18 ZFEÚ) a dodržiava existujúce pravidlá Únie týkajúce sa ochrany osobných údajov a súkromia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a)  Je dôležité zabezpečiť, aby sa toto nariadenie uplatňovalo v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane údajov a dodržiavala sa ochrana súkromia zakotvená v Charte základných práv Európskej únie. Takisto je dôležité zabezpečiť, aby sa osobné údaje fyzických osôb v rámci tohto nariadenia spracúvali v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou (ES) 2002/58. Osobné údaje poskytnuté v rámci tohto nariadenia by sa mali spracúvať len na konkrétne účely stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  S cieľom umožniť urýchlene upraviť prílohy k nariadeniu (ES) č. 1393/2007 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny príloh I, II a IV k uvedenému nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(10)  S cieľom vymedziť podrobnú úpravu fungovania decentralizovaného informačného systému na komunikáciu a výmenu písomností medzi agentúrami a orgánmi vymenovanými členskými štátmi a s cieľom určiť podrobnú úpravu fungovania kvalifikovaných elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky, ktoré sa použijú na doručenie písomností prostredníctvom elektronických prostriedkov,by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Týmito delegovanými aktmi by mal byť zaručený účinné, spoľahlivé a bezproblémové odosielanie relevantných údajov, ako aj vysoká úroveň bezpečnosti pri odosielaní, ochrana súkromia a súkromných údajov a, pokiaľ ide o elektronické doručovanie písomností, rovnaký prístup pre osoby so zdravotným postihnutím. Ďalej by sa s cieľom umožniť urýchlenú úpravu prílohy k nariadeniu (ES) č. 1393/2007 mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny príloh I, II a IV k uvedenému nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a)  Cieľom tohto nariadenia je zvýšiť účinnosť a rýchlosť súdnych postupov zjednodušením a zefektívnením postupov oznamovania alebo komunikácie súdnych alebo mimosúdnych písomností na úrovni Únie a zároveň pomôcť skrátiť oneskorenia a znížiť náklady pre jednotlivcov a podniky. Okrem toho väčšia právna istota spojená s jednoduchšími, racionálnejšími a digitalizovanými postupmi môže jednotlivcov a podniky podporiť, aby sa zapojili do cezhraničných transakcií, čím sa podporí obchod v rámci Únie, a tým aj fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 1 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na doručovanie písomností splnomocnenému zástupcovi účastníka konania v tom členskom štáte, v ktorom sa uskutočňuje konanie, a to bez ohľadu na miesto pobytu tohto účastníka.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 2 – odsek 4 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností v prípadoch uvedených v článku 3a ods. 6; ;

c)  prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností v prípadoch uvedených v článku 3a ods. 4;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 3a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Písomnosti, žiadosti, potvrdenia, potvrdenia o prijatí, osvedčenia a akákoľvek komunikácia vykonávaná na základe vzorových tlačív uvedených v prílohe I medzi odosielajúcimi a prijímajúcimi orgánmi, medzi uvedenými orgánmi a ústrednými orgánmi alebo medzi ústrednými orgánmi jednotlivých členských štátov sa odosielajú prostredníctvom decentralizovaného informačného systému pozostávajúceho z vnútroštátnych informačných systémov prepojených komunikačnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje bezpečnú a spoľahlivú cezhraničnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi informačnými systémami.

1.  Odosielanie písomností, žiadostí vrátane žiadostí vypracovaných s použitím vzorových tlačív uvedených v prílohe I, potvrdení, potvrdení o prijatí, osvedčení a akákoľvek iná komunikácia medzi odosielajúcimi a prijímajúcimi orgánmi, medzi uvedenými orgánmi a ústrednými orgánmi alebo medzi ústrednými orgánmi jednotlivých členských štátov sa vykonávajú prostredníctvom decentralizovaného informačného systému pozostávajúceho z vnútroštátnych informačných systémov prepojených komunikačnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje bezpečnú a spoľahlivú cezhraničnú výmenu informácií v reálnom čase medzi vnútroštátnymi informačnými systémami. Tento decentralizovaný informačný systém je založený na systéme e-CODEX a má byť podporovaný z finančných prostriedkov Únie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 3a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na písomnosti, žiadosti, potvrdenia, potvrdenia o prijatí, osvedčenia a akúkoľvek komunikáciu odosielanú prostredníctvom decentralizovaného informačného systému uvedeného v odseku 1 sa vzťahuje všeobecný právny rámec pre používanie dôveryhodných služieb stanovený v nariadení Rady (EÚ) č. 910/2014*.

2.  Na písomnosti, žiadosti, potvrdenia, potvrdenia o prijatí, osvedčenia a akúkoľvek komunikáciu odosielanú prostredníctvom decentralizovaného informačného systému uvedeného v odseku 1 sa vzťahuje všeobecný právny rámec pre používanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb stanovený v nariadení Rady (EÚ) č. 910/2014*.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 3 a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak si písomnosti, žiadosti, potvrdenia, potvrdenia o prijatí, osvedčenia a iná komunikácia uvedené v odseku 1 vyžadujú alebo obsahujú pečať alebo vlastnoručný podpis, možno namiesto nich použiť „kvalifikované elektronické pečate“ a „kvalifikované elektronické podpisy“ vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.

3.  Ak si si písomnosti, žiadosti, potvrdenia, potvrdenia o prijatí, osvedčenia a iná komunikácia uvedené v odseku 1 vyžadujú alebo obsahujú pečať alebo vlastnoručný podpis, možno namiesto nich použiť vhodné „kvalifikované elektronické pečate“ a „kvalifikované elektronické podpisy“ vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 pod podmienkou, že sa v plnej miere zabezpečí, aby bola osoba, ktorej majú byť doručené vyššie uvedené dokumenty, v dostatočnej lehote a zákonným spôsobom s dokumentmi oboznámená.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 3 a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak odoslanie v súlade s odsekom 1 nie je možné z dôvodu nepredvídaného a mimoriadneho narušenia decentralizovaného informačného systému, odoslanie sa vykoná čo najrýchlejším alternatívnym spôsobom.

4.  Ak odoslanie v súlade s odsekom 1 nie je možné z dôvodu nepredvídaných dôvodov alebo mimoriadneho narušenia decentralizovaného informačného systému, odoslanie sa vykoná čo najrýchlejším alternatívnym spôsobom, pričom sa zaručí rovnaká vysoká úroveň efektívnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a ochrany súkromia a osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 3 a – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Základné práva a slobody všetkých zainteresovaných osôb, najmä právo na ochranu osobných údajov a súkromia, sa musia v plnej miere dodržiavať a rešpektovať.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 3a – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia je v súlade s článkom 18 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením podrobných podmienok pre fungovanie decentralizovaného informačného systému. Komisia pri výkone tejto právomoci zabezpečí, aby systém zaručoval efektívnu, spoľahlivú a bezproblémovú výmenu relevantných informácií, ako aj vysokú úroveň bezpečnosti pri odosielaní a ochranu súkromia a osobných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou (ES) 2002/58.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 3c – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak adresa osoby, ktorej sa má doručiť súdna alebo mimosúdna písomnosť v inom členskom štáte nie je známa, členské štáty poskytnú pomoc jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:

1.  Ak adresa osoby, ktorej sa má doručiť súdna alebo mimosúdna písomnosť v inom členskom štáte nie je známa, členské štáty poskytnú pomoc bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 10 pracovných dní jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 3 c – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podrobné praktické usmernenie o dostupných mechanizmoch na zisťovanie adries osôb v rámci Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach a so zreteľom na sprístupnenie informácií verejnosti.

c)  podrobné praktické usmernenie, ktoré je dostupné online, o dostupných mechanizmoch na zisťovanie adries osôb v rámci Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach a so zreteľom na sprístupnenie informácií verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 3c – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  spôsob pomoci, ktorú členský štát poskytne na svojom území podľa odseku 1;

a)  spôsoby pomoci, ktoré členský štát poskytne na svojom území podľa odseku 1;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Právny účinok písomností, ktoré sa odosielajú prostredníctvom decentralizovaného informačného systému uvedeného v článku 3a, a ich prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmú odmietnuť výlučne z dôvodu, že majú elektronickú podobu. Ak sa písomnosti v papierovej podobe transformujú do elektronickej podoby na účely odoslania prostredníctvom decentralizovaného informačného systému, elektronické kópie alebo ich výtlačky majú rovnaký účinok ako originálne písomnosti.“;

3.  Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek požiadavky podľa vnútroštátneho práva týkajúce sa presnosti, pravosti a náležitej právnej formy písomností. Právny účinok písomností, ktoré sa odosielajú prostredníctvom decentralizovaného informačného systému uvedeného v článku 3a, a ich prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmú odmietnuť výlučne z dôvodu, že majú elektronickú podobu. Ak sa písomnosť v papierovej podobe transformuje do elektronickej podoby na účely odoslania prostredníctvom decentralizovaného informačného systému, elektronická kópia alebo jej výtlačky majú rovnaký účinok ako originálne písomnosti, pokiaľ vnútroštátne predpisy prijímajúceho členského štátu nevyžadujú doručenie tejto písomnosti v originálnej a papierovej verzii. V takom prípade prijímajúci orgán vydá papierovú verziu písomnosti doručenej v elektronickej forme. Ak originálne dokumenty obsahovali pečať alebo vlastnoručný podpis, vydaná písomnosť musí obsahovať pečať alebo vlastnoručný podpis. Dokument vydaný prijímajúcim orgánom má rovnaký účinok ako pôvodný dokument.“;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Po prijatí písomnosti sa odosielajúcemu orgánu automaticky zašle potvrdenie o prijatí prostredníctvom decentralizovaného informačného systému uvedeného v článku 3a.

1.  Po prijatí písomnosti sa odosielajúcemu orgánu automaticky okamžite zašle potvrdenie o prijatí prostredníctvom decentralizovaného informačného systému uvedeného v článku 3a.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak nie je možné vyhovieť žiadosti o doručenie na základe odoslaných údajov alebo písomností, prijímajúci orgán sa spojí s odosielajúcim orgánom, aby si zabezpečil chýbajúce údaje alebo písomnosti.

2.  Ak nie je možné vyhovieť žiadosti o doručenie na základe odoslaných údajov alebo písomností, prijímajúci orgán sa bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štyroch pracovných dní spojí s odosielajúcim orgánom, aby si zabezpečil chýbajúce údaje alebo písomnosti.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak žiadosť o doručenie zjavne nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia alebo ak je doručenie nemožné pre nedodržanie požadovaných formálnych náležitostí, odoslaná žiadosť a písomnosti sa po prijatí obratom vrátia odosielajúcemu orgánu spolu s oznámením o vrátení na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe I.

3.  Ak žiadosť o doručenie zjavne nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia alebo ak je doručenie nemožné pre nedodržanie požadovaných formálnych náležitostí, odoslaná žiadosť a písomnosti sa po prijatí okamžite, najneskôr však do štyroch pracovných dní vrátia odosielajúcemu orgánu spolu s oznámením o vrátení na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 6 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak prijímajúci orgán, ktorý prijal písomnosť na doručenie, nie je miestne príslušný na jej doručenie, postúpi ju spolu so žiadosťou prostredníctvom decentralizovaného informačného systému uvedeného v článku 3a prijímajúcemu orgánu v tom istom členskom štáte, ktorý je miestne príslušný, ak žiadosť spĺňa náležitosti článku 4 ods. 2, a informuje o tom odosielajúci orgán na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe I. Prijímajúci orgán, ktorý je miestne príslušný, v tom istom členskom štáte, zašle okamžite po prijatí písomnosti a žiadosti odosielajúcemu orgánu prostredníctvom decentralizovaného informačného systému uvedeného v článku 3a, automatické potvrdenie o prijatí. ;

4.  Ak prijímajúci orgán, ktorý prijal písomnosť na doručenie, nie je miestne príslušný na jej doručenie, postúpi ju spolu so žiadosťou prostredníctvom decentralizovaného informačného systému uvedeného v článku 3a okamžite, najneskôr však do štyroch pracovných dní prijímajúcemu orgánu v tom istom členskom štáte, ktorý je miestne príslušný, ak žiadosť spĺňa náležitosti článku 4 ods. 2, a zároveň o tom informuje odosielajúci orgán na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe I. Prijímajúci orgán, ktorý je miestne príslušný, v tom istom členskom štáte, zašle okamžite po prijatí písomnosti a žiadosti odosielajúcemu orgánu prostredníctvom decentralizovaného informačného systému uvedeného v článku 3a, automatické potvrdenie o prijatí.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 6 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Odseky 1 až 4 sa mutatis mutandis vzťahujú na situácie uvedené v článku 3a ods. 4. V týchto prípadoch však neplatia lehoty stanovené v odsekoch 1 až 4 tohto článku, príslušné operácie sa vykonajú čo najskôr.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 7a – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosť vymenovať zástupcu na účely doručovania v členskom štáte konajúceho súdu

Menovanie zástupcu na účely doručovania v členskom štáte konajúceho súdu

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 7a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak bola písomnosť, ktorou sa začalo konanie, doručená odporcovi, na základe právneho poriadku členského štátu konajúceho súdu sa účastníkom, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte, môže uložiť povinnosť vymenovať zástupcu na účely doručovania písomností v členskom štáte konajúceho súdu.

1.  Ak bola písomnosť, ktorou sa začalo konanie, doručená odporcovi a odporca neodmietol prijať túto písomnosť podľa článku 8, na základe právneho poriadku členského štátu konajúceho súdu sa účastníkom, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte, môže poskytnúť možnosť vymenovať zástupcu na účely doručovania písomností v členskom štáte konajúceho súdu. Ak bol dotknutý účastník konania riadne informovaný o dôsledkoch tejto voľby a výslovne prijal túto možnosť, písomnosť sa doručuje splnomocnenému zástupcovi účastníka konania v členskom štáte konajúceho súdu v súlade s právnymi predpismi a postupmi tohto členského štátu týkajúcimi sa konania.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 7 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak účastník nesplní povinnosť vymenovať zástupcu v súlade s odsekom 1 a nevyjadril svoj súhlas s používaním elektronického používateľského konta na doručovanie v súlade s článkom 15a písm. b), môže byť na doručovanie písomností počas konania použitý akýkoľvek spôsob doručovania povolený na základe právneho poriadku členského štátu konajúceho súdu za predpokladu, že dotknutý účastník konania bol o tomto dôsledku riadne informovaný.“;

2.  Ak účastník nesplní povinnosť vymenovať zástupcu v súlade s odsekom 1 a nevyjadril svoj súhlas s používaním elektronickej adresy na doručovanie v súlade s článkom 15a písm. b), môže byť na doručovanie písomností počas konania použitý akýkoľvek spôsob doručovania povolený na základe právneho poriadku členského štátu konajúceho súdu za predpokladu, že dotknutý účastník konania bol o tomto dôsledku riadne informovaný v čase doručenia písomnosti, ktorou začalo konanie.“;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prijímajúci orgán na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe II informuje adresáta o tom, že môže písomnosť, ktorá má byť doručená, odmietnuť prevziať, ak táto písomnosť nie je vyhotovená v jednom z nasledujúcich jazykov, alebo k nej nie je priložený preklad do niektorého z týchto jazykov:

a)  jazyk, ktorému adresát rozumie,

alebo

b)  úradný jazyk prijímajúceho členského štátu, alebo ak je v danom členskom štáte niekoľko úradných jazykov, úradný jazyk alebo jeden z úradných jazykov miesta, kde sa má doručenie vykonať.

1.  Prijímajúci orgán na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe II informuje adresáta o tom, že môže písomnosť, ktorá má byť doručená, odmietnuť prevziať, ak táto písomnosť nie je vyhotovená v jednom z nasledujúcich jazykov, alebo k nej nie je priložený úradný preklad do jazyka, ktorému adresát rozumie;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Adresát môže odmietnuť prevziať písomnosť v čase doručenia alebo do dvoch týždňov, a to zaslaním vzorového tlačiva uvedeného v prílohe II prijímajúcemu orgánu.

2.  Adresát môže z primeraných dôvodov odmietnuť prevziať písomnosť v čase doručenia alebo do dvoch týždňov, a to zaslaním vzorového tlačiva uvedeného v prílohe II prijímajúcemu orgánu.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak bol prijímajúci orgán informovaný, že adresát odmietol prevziať písomnosť v súlade s odsekmi 1 a 2, okamžite o tom informuje odosielajúci orgán prostredníctvom osvedčenia uvedeného v článku 10 a vráti žiadosť.

3.  Ak bol prijímajúci orgán informovaný, že adresát odmietol prevziať písomnosť v súlade s odsekmi 1 a 2, okamžite o tom informuje odosielajúci orgán prostredníctvom osvedčenia uvedeného v článku 10 a vráti žiadosť a písomnosť, pri ktorej sa vyžaduje preklad.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 8 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak adresát odmietol prevziať písomnosť v súlade s odsekmi 1 a 2, súd alebo orgán, pred ktorými prebieha konanie, v priebehu ktorého bolo vykonané doručenie, overí, či bolo odmietnutie opodstatnené.

4.  Ak adresát odmietol prevziať písomnosť v súlade s odsekmi 1 a 2, súd alebo orgán, pred ktorými prebieha konanie, v priebehu ktorého bolo vykonané doručenie, pri najskoršej možnej príležitosti overí, či bolo odmietnutie opodstatnené.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 8 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Doručenie písomnosti možno napraviť tak, že sa adresátovi v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia doručí písomnosť spolu s prekladom do jazyka uvedeného v odseku 1. V takom prípade je dňom doručenia písomnosti deň, keď sa písomnosť s prekladom doručí v súlade s právnym poriadkom prijímajúceho členského štátu. Ak sa však podľa právneho poriadku členského štátu písomnosť musí doručiť v určitej lehote, dátum, ktorý sa vezme do úvahy vo vzťahu k žiadateľovi, je deň doručenia pôvodnej písomnosti určený podľa článku 9 ods. 2.

5.  Doručenie písomnosti možno napraviť tak, že sa adresátovi v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia doručí písomnosť spolu s úradným prekladom do jazyka uvedeného v odseku 1. V takom prípade je dňom doručenia písomnosti deň, keď sa písomnosť s úradným prekladom doručí v súlade s právnym poriadkom prijímajúceho členského štátu. Ak sa však podľa právneho poriadku členského štátu písomnosť musí doručiť v určitej lehote, dátum, ktorý sa vezme do úvahy vo vzťahu k žiadateľovi, je deň doručenia pôvodnej písomnosti určený podľa článku 9 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 8 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Na účely odseku 1 diplomatickí zástupcovia alebo konzulárni úradníci, ak sa doručenie vykonáva podľa článku 13, alebo orgány alebo osoby, ak sa doručenie vykonáva podľa článku 14 alebo článku 15a, informujú adresáta, že môže odmietnuť prijať písomnosť a že všetky odmietnuté písomnosti sa musia vrátiť späť týmto zástupcom, úradníkom alebo orgánom či osobám.“;

7.  Na účely odseku 1 diplomatickí zástupcovia alebo konzulárni úradníci, ak sa doručenie vykonáva podľa článku 13, alebo orgány alebo osoby, ak sa doručenie vykonáva podľa článku 14 alebo článku 15a, informujú adresáta, že môže odmietnuť prijať písomnosť a že všetky odmietnuté písomnosti sa musia okamžite vrátiť späť týmto zástupcom, úradníkom alebo orgánom či osobám.“;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 14 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 14Doručovanie použitím poštových služieb

 

Článok 14Doručovanie použitím poštových

alebo kuriérskych služieb

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 14 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Doručovanie súdnych písomností osobám s bydliskom v inom členskom štáte sa môže uskutočniť priamo poštou doporučeným listom s potvrdením o doručení.

1.  Doručovanie súdnych písomností osobám s bydliskom v inom členskom štáte sa môže uskutočniť priamo poštou alebo kuriérskou službou doporučeným listom alebo balíkom s potvrdením o doručení.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 14 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely tohto článku sa doručenie poštou vykoná s použitím osobitného potvrdenia o doručení uvedeného v prílohe IV.

2.  Na účely tohto článku sa doručenie poštou alebo kuriérskou službou vykoná s použitím osobitného potvrdenia o doručení uvedeného v prílohe IV.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 14 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez ohľadu na právny poriadok členského štátu pôvodu sa doručenie poštou považuje za platne vykonané aj vtedy, ak bola písomnosť doručená na adresu bydliska adresáta dospelým osobám, ktoré žijú v rovnakej domácnosti ako adresát alebo sú v nej zamestnávané adresátom a ktoré sú schopné a ochotné prijať písomnosť.

3.  Bez ohľadu na právny poriadok členského štátu pôvodu sa doručenie poštou alebo kuriérskou službou považuje za platne vykonané aj vtedy, ak bola písomnosť doručená na adresu bydliska adresáta dospelým osobám, ktoré žijú v rovnakej domácnosti ako adresát alebo sú v nej zamestnávané adresátom a ktoré sú schopné a ochotné prijať písomnosť.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 15 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát poskytne Komisii informácie o type povolaní alebo o príslušných osobách, ktoré majú povolenie vykonávať doručovanie podľa tohto článku na jeho území.;

2.  Každý členský štát poskytne Komisii informácie o type povolaní alebo o príslušných osobách, ktoré majú povolenie vykonávať doručovanie podľa tohto článku na jeho území. Tieto informácie sú prístupné online.;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 15a – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Doručovanie súdnych písomností osobám s bydliskom v inom členskom štáte sa môže uskutočniť priamo prostredníctvom elektronických prostriedkov na používateľské kontá, ku ktorým má adresát prístup, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

Doručovanie súdnych písomností osobám s bydliskom v inom členskom štáte sa môže uskutočniť priamo prostredníctvom elektronických prostriedkov na elektronické adresy, ku ktorým má adresát prístup, ak sú splnené obidve tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 15a – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  písomnosti sa zasielajú a prijímajú pomocou kvalifikovaných elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014;

a)  písomnosti sa zasielajú a prijímajú pomocou kvalifikovaných elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 a

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 15a – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  po začatí súdneho konania adresát udelil výslovný súhlas konajúcemu súdu alebo orgánu s použitím tohto konkrétneho používateľského konta na účely doručovania písomností v priebehu súdneho konania.“;

b)  po začatí súdneho konania adresát udelil výslovný súhlas konajúcemu súdu alebo orgánu s použitím tejto konkrétnej elektronickej adresy na účely doručovania písomností v priebehu súdneho konania.“;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 15a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18 a s cieľom doplniť toto nariadenie prijímať delegované akty, ktorými vymedzí podrobnú úpravu fungovania kvalifikovaných elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky, ktoré sa použijú na doručenie súdnych písomností prostredníctvom elektronických prostriedkov. Komisia pri výkone tejto právomoci zabezpečí, aby tieto služby zaručovali efektívne, spoľahlivé a bezproblémové odosielanie relevantných písomností, ako aj vysokú úroveň bezpečnosti pri odosielaní, rovnaký prístup pre osoby so zdravotným postihnutím a ochranu súkromia a osobných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou (ES) 2002/58.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 18 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo [dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3a, v článku 15a a v článku 17 sa Komisii udeľuje na päť rokov odo [dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 18 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.;

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3a, článku 15a alebo článku 17 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 18a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  vkladajú sa tieto články 18a a 18b:

vypúšťa sa

„Článok 18a

 

Zriadenie decentralizovaného informačného systému

 

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa zriaďuje decentralizovaný informačný systém uvedený v článku 3a. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18b ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 18b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 18b

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. “

 

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 19 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak musí byť písomnosť, ktorou sa začalo konanie, odoslaná do iného členského štátu na účely doručenia podľa ustanovení tohto nariadenia a odporca sa nedostavil, nemožno vydať rozsudok, pokiaľ sa nezistí, že doručenie alebo odovzdanie sa uskutočnilo v dostatočnom časovom predstihu, aby sa odporca mohol brániť, a že:

1.  Ak musí byť písomnosť, ktorou sa začalo konanie, odoslaná do iného členského štátu na účely doručenia podľa ustanovení tohto nariadenia a odporca sa nedostavil, nemožno vydať rozsudok, pokiaľ sa nezistí, že doručenie alebo odovzdanie sa uskutočnilo v dostatočnom časovom predstihu a zákonným spôsobom, aby sa odporca mohol brániť, a že:

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 19 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  uplynula lehota, ktorú sudca považuje v konkrétnom prípade za primeranú, ktorá však nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov odo dňa odoslania písomnosti;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 19 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 2, treba vynaložiť primerané úsilie na informovanie odporcu prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných kanálov vrátane prostriedkov moderných komunikačných technológií, v prípade ktorých konajúci súd pozná adresu alebo konto, o tom, že bolo voči odporcovi začaté súdne konanie.

3.  Ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 2, treba vynaložiť primerané úsilie na informovanie odporcu prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných kanálov vrátane prostriedkov moderných diaľkových komunikačných technológií, v prípade ktorých konajúci súd pozná adresu alebo elektronickú adresu, o tom, že bolo voči odporcovi začaté súdne konanie

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 19 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môže sudca v naliehavých prípadoch nariadiť akékoľvek predbežné alebo ochranné opatrenia.

4.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môže sudca v opodstatnených naliehavých prípadoch nariadiť akékoľvek predbežné alebo ochranné opatrenia.

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Jeho prijatie bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 19 – odsek 5 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  odporca sa bez svojho zavinenia nedozvedel o písomnosti v dostatočnom časovom predstihu, aby sa mohol brániť, alebo sa nedozvedel o rozsudku v dostatočnom časovom predstihu, aby sa mohol odvolať;

a)  odporca sa bez svojho zavinenia nedozvedel o písomnosti v dostatočnom časovom predstihu a/alebo zákonným spôsobom, aby sa mohol brániť, alebo sa nedozvedel o rozsudku v dostatočnom časovom predstihu, aby sa mohol odvolať;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 22 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a)  v článku 22 sa pred odsek 1 vkladá tento odsek:

 

-1. Akékoľvek spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia sa vykonáva v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou (ES) 2002/58.“;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 22 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13b)  v článku 22 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.  Informácie, najmä osobné údaje, odosielané podľa tohto nariadenia použije prijímajúci orgán výlučne na účel, na ktorý sa odoslali.

1. Informácie, najmä osobné údaje, odosielané podľa tohto nariadenia použijú odosielajúce orgány, prijímajúce orgány a ústredné orgány výlučne na konkrétne účely stanovené v tomto nariadení. Osobné údaje, ktoré nie sú relevantné na účely tohto nariadenia, sa okamžite vymažú.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 c (nové)

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 22 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13c)  v článku 22 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Prijímajúce orgány zabezpečia ochranu týchto informácií podľa svojho vnútroštátneho právneho poriadku.

2. Odosielajúce orgány, prijímajúce orgány a ústredné orgány zabezpečia ochranu týchto informácií podľa práva Únie a vnútroštátneho právneho poriadku.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 d (nový)

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 22 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13d)  v článku 22 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Odseky 1 a 2 nemajú vplyv na vnútroštátne právne predpisy, ktoré dovoľujú, aby osoby, ktorých sa údaje týkajú, boli informované o použití informácií odoslaných podľa tohto nariadenia.

3. Odseky -1, 1 a 2 nemajú vplyv na právo Únie a vnútroštátne právne predpisy, ktoré dovoľujú, aby osoby, ktorých sa údaje týkajú, boli informované o použití informácií odoslaných podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 e (nový)

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 22 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13e)  v článku 22 sa odsek 4 nahrádza takto:

4.  Toto nariadenie nemá vplyv na smernice 95/46/ES a 2002/58/ES.

4. Akékoľvek spracovanie informácií zo strany inštitúcií a orgánov Únie v rámci tohto nariadenia sa vykonáva v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 23a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr do [dvoch rokov od dátumu začatia uplatňovania] Komisia stanoví podrobný program na monitorovanie výstupov, výsledkov a vplyvov tohto nariadenia.

1.  Najneskôr do [jedného roka od nadobudnutia účinnosti] Komisia stanoví podrobný program na monitorovanie výstupov, výsledkov a vplyvov tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 24 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najskôr po [piatich rokoch od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

1.  Najneskôr po [štyroch rokoch od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadným legislatívnym návrhom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) je úspešnou súčasťou programu EÚ pre spoluprácu v občianskych veciach. V roku 2017 Komisia uskutočnila hodnotenie regulačnej vhodnosti (REFIT) v súlade s usmerneniami pre lepšiu právnu reguláciu na účely posúdenia fungovania nástroja v súvislosti s piatimi povinnými kľúčovými kritériami hodnotenia účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnoty EÚ. V tejto správe sa spomínajú viaceré otázky, najmä v súvislosti s možnosťou modernizácie predpisov s ohľadom na pokrok komunikačných technológií. Komisia v dôsledku toho 31. mája 2018 predkladá tento návrh na zmenu nariadenia.

Cieľom návrhu Európskej komisie je objasniť určité prvky nariadenia (ES) č. 1393/2007 na zlepšenie efektívnosti a rýchlosti súdnych konaní s cezhraničnými účinkami v obchodných a občianskych veciach, najmä prostredníctvom elektronickej výmeny písomností, a na zabezpečenie riadneho výkonu spravodlivosti v týchto prípadoch, a to aj posilnením určitých záruk pre odporcu.

Hlavné prvky návrhu Komisie sú:

•  Rozsah pôsobnosti. V návrhu sa objasňuje, že nariadenie sa uplatňuje vo všetkých situáciách, v ktorých má adresát súdnej písomnosti bydlisko v inom členskom štáte.

•  Digitálna výmena písomností. Navrhuje sa, aby sa všetka komunikácia a výmena písomností medzi prijímajúcimi, odosielajúcimi a ústrednými orgánmi vykonávala elektronicky, prostredníctvom decentralizovaného informačného systému pozostávajúceho z vnútroštátnych informačných systémov prepojených komunikačnou infraštruktúrou. Tento decentralizovaný informačný systém by mal byť zriadený prostredníctvom vykonávacích aktov. V prípadoch nepredvídateľného a mimoriadneho narušenia decentralizovaného informačného systému by sa mali použiť alternatívne prostriedky komunikácie.

•  Neznáma adresa osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť. Od členských štátov sa požaduje poskytnutie pomoci pri vyhľadávaní príjemcov prostredníctvom najmenej jednej z troch alternatívnych možností.

•  Povinnosť vymenovať zástupcu v členskom štáte konajúceho súdu na účely doručovania písomností. V návrhu sa uznávajú existujúce právne predpisy a prax vo viacerých členských štátoch, podľa ktorých možno od zahraničných účastníkov konania žiadať, aby vymenovali zástupcu na doručovanie písomností v členskom štáte konajúceho súdu potom, čo im bola doručená písomnosť, ktorou sa začalo konanie.

•  Právo odmietnuť písomnosť. Návrhom sa objasňuje postup, na základe ktorého môže adresát odmietnuť prevzatie písomnosti, ak nie je vypracovaná v príslušnom jazyku, ktorému rozumie, ani nie je do takéhoto jazyku preložená. Lehota na odmietnutie písomnosti je stanovená na dva týždne.

•  Alternatívne priame spôsoby doručovania písomností. Zavádza sa elektronické doručovanie písomností ako alternatívny spôsob doručovania v rámci tohto nariadenia. Alternatívne spôsoby doručovania zahŕňajú medzi inými aj doručovanie poštou a priame doručovanie prostredníctvom súdnych úradníkov, úradných osôb alebo iných príslušných osôb prijímajúceho členského štátu. Pokiaľ ide o doručovanie poštou, zavádza sa osobitná návratka a objasňuje sa pojem „náhradní príjemcovia“. Pokiaľ ide o priame doručovanie, odosielajúce orgány a konajúce súdy môžu používať tento spôsob, ktorý je uplatniteľný na území všetkých členských štátov.

•  Neprítomnosť odporcu v konaní. Konajúci súd musí zaslať výstražné správy o začatí konania alebo o rozsudku pre zmeškanie odporcovi in absentia prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov. Lehota dostupnosti mimoriadneho preskúmania sa harmonizuje a je jednotne stanovená na dva roky od vydania rozsudku pre zmeškanie.

Prístup spravodajcu a hlavné navrhnuté zmeny

Spravodajca podporuje cieľ návrhu zlepšiť efektívnosť a rýchlosť cezhraničnej výmeny a cezhraničného doručovania súdnych a mimosúdnych písomností. Dôležitú úlohu by v tomto ohľade mali zohrávať elektronické postupy. Zároveň je potrebné zaistiť ochranu práv účastníkov a to, aby sa akýmkoľvek novým postupom zaviedli záruky bezproblémových a spoľahlivých výmen písomností, ako aj vysoké bezpečnostné normy, dostupnosť a ochrana súkromia a osobných údajov.

Objasnenia nariadenia (ES) č. 1393/2007 navrhnuté Komisiou sú všeobecne vítané, lebo obmedzia právnu neistotu a fragmentáciu uplatňovania ustanovení nariadenia.

Spravodajca podporuje návrh zaviesť elektronickú výmenu písomností medzi prijímajúcimi, odosielajúcimi a ústrednými orgánmi prostredníctvom zriadenia decentralizovaného informačného systému pozostávajúceho z vnútroštátnych informačných systémov prepojených bezpečnou a spoľahlivou komunikačnou infraštruktúrou. Tento systém by mal byť založený na systéme e-CODEX a jeho spôsoby fungovania by mali byť vymedzené prostredníctvom delegovaných aktov. Decentralizovaný informačný systém by mal zabezpečiť vysokú bezpečnosť a ochranu súkromia a osobných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou (ES) 2002/58.

Spravodajca podporuje aj zavedenie elektronického doručovania ako alternatívneho spôsobu doručovania. V záujme ochrany práv odporcu je však potrebné zabezpečiť, aby príjemca výslovne akceptoval tento spôsob doručenia a aby boli technické prostriedky použité na výmenu písomností efektívne a zaručovali medzi iným vysokú bezpečnosť, dostupnosť, súkromie a ochranu osobných údajov.

Spravodajca sa domnieva, že účastníci, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte, by mali mať možnosť vymenovať zástupcu v členskom štáte, v ktorom sa uskutočňuje konanie, aby im mohli byť doručené písomností. To by však nemalo byť povinnosťou účastníkov z dôvodu vyšších nákladov, ktoré by im vyplynuli z tejto povinnosti, a preto, lebo sú dostupné spoľahlivé a bezproblémové alternatívne spôsoby doručovania. Opatreniami tohto nariadenia by v žiadnom prípade nemali byť dotknuté požiadavky Únie a vnútroštátne požiadavky, ktorými sa účastníkom, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte, ukladá povinnosť vymenovať zástupcu v členskom štáte konania na účely iné než doručovania písomností na základe tohto nariadenia.

V záujme zabezpečenia prístupu k spravodlivosti sa nariadením (ES) č. 1393/2007 zriaďujú obmedzenia platieb, ktoré členské štáty môžu uložiť žiadateľom za zapojenie súdneho úradníka alebo osoby príslušnej na doručovanie písomností alebo na použitie osobitného spôsobu doručenia. Náklady sa však medzi jednotlivými členskými štátmi značne líšia a v určitých prípadoch môžu presiahnuť sumu 100 EUR za priame doručenie. Spravodajca sa domnieva, že náklady by nemali byť prílišné a príliš zaťažujúce pre žiadateľov, lebo by tým mohlo byť obmedzené využívanie alternatívnych spôsobov doručovania a negatívne ovplyvnený prístup k spravodlivosti. Z týchto dôvodov je potrebné stanoviť hornú hranicu platieb, ktoré členské štáty môžu uložiť žiadateľom za zapojenie súdneho úradníka alebo osoby príslušnej na doručovanie písomností alebo za použitie osobitného spôsobu doručenia.

Je vhodné aktualizovať ustanovenia nariadenia (ES) č. 1393/2007 o ochrane súkromia a osobných údajov so zreteľom na najnovší vývoj práva Únie v tejto oblasti, a najmä na schválenie nariadenia (EÚ) 2016/679.

Spravodajca navrhuje do článku 6 začleniť určité špecifické lehoty na zabezpečenie bezproblémového a efektívneho odoslania písomností a komunikácie medzi odosielajúcimi, prijímajúcimi a ústrednými orgánmi. Tieto lehoty závisia od elektronického odoslania písomností a komunikácie, preto je vhodné stanoviť, aby sa neuplatňovali, keď sa prenos vykonáva prostredníctvom alternatívnych prostriedkov z dôvodu nepredvídaného a výnimočného narušenia decentralizovaného informačného systému.

Do článku 8 sa vkladajú objasnenia a menšie zmeny týkajúce sa postupu v súvislosti s právom príjemcu odmietnuť prijať písomnosť, ak nie je vypracovaná v príslušnom jazyku, ani nie je do takéhoto jazyku preložená, a do článku 19 sa vkladajú objasnenia a menšie zmeny týkajúce sa podmienok rozsudkov pre zmeškanie a záruk pre odporcov v týchto prípadoch.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskoprávnych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“)

Referenčné čísla

COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

Dátum predloženia v EP

31.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

10.9.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Dátum predloženia

8.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia