Postopek : 2018/0204(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0001/2019

Predložena besedila :

A8-0001/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0104

POROČILO     ***I
PDF 262kWORD 107k
7.1.2019
PE 628.483v02-00 A8-0001/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“)

(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Sergio Gaetano Cofferati

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“)

(COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0379),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 81 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0243/2018),

-  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0001/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  V interesu pravilnega delovanja notranjega trga je treba nadalje izboljšati in pospešiti pošiljanje in vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah med državami članicami.

(1)  V interesu pravilnega delovanja notranjega trga in oblikovanja območja civilnega pravosodja v Uniji je treba nadalje izboljšati in pospešiti pošiljanje in vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah med državami članicami ter obenem zagotavljati visoko raven varnosti in zaščite pri pošiljanju, ščititi pravice naslovnika ter varovati zasebnost in osebne podatke.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Za zagotovitev hitrega pošiljanja pisanj v druge države članice za namene vročanja v teh državah bi bilo treba uporabiti vsa ustrezna sredstva sodobne komunikacijske tehnologije, če so upoštevani določeni pogoji glede celovitosti in zanesljivosti prejetega pisanja. V ta namen bi morala vsa komunikacija in izmenjava pisanj med organi, ki jih imenujejo države članice, potekati prek decentraliziranega sistema IT, ki bi ga sestavljali nacionalni sistemi IT.

(4)  Za učinkovito zagotovitev hitrega pošiljanja pisanj v druge države članice za namene vročanja v teh državah bi bilo treba uporabiti vsa ustrezna sredstva sodobne komunikacijske tehnologije, če so upoštevani določeni pogoji glede celovitosti in zanesljivosti prejetega pisanja, se spoštujejo procesne pravice ter sta zagotovljena visoka raven varnosti pri pošiljanju tovrstnih pisanj in varovanje zasebnosti in osebnih podatkov. V ta namen bi morala vsa komunikacija in izmenjava pisanj med organi, ki jih imenujejo države članice, potekati prek decentraliziranega sistema IT, ki bi ga sestavljali nacionalni sistemi IT.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Decentralizirani sistem IT, ki bo vzpostavljen v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007, bi moral temeljiti na sistemu e-CODEX, upravljati pa bi ga morala agencija eu-LISA. Agenciji eu-LISA bi morala biti na voljo zadostna sredstva za uvedbo in zagotavljanje delovanja takega sistema ter za zagotavljanje tehnične podpore organom za pošiljanje in organom za sprejem ter osrednjim organom v primeru težav pri delovanju sistema. Komisija bi morala čim prej, v vsakem primeru pa pred koncem leta 2019 predložiti predlog uredbe o čezmejni komunikaciji v sodnih postopkih (e-CODEX).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Če je bilo pisanje o začetku postopka že vročeno tožencu, ki sprejema tega pisanja ni zavrnil, bi moralo pravo države članice sodišča strankam, ki imajo stalno prebivališče v drugi državi članici, ponuditi možnost imenovanja zastopnika za namen vročanja pisanj v državi članici sodišča, pod pogojem, da je bila zadevna stranka o posledicah te izbire ustrezno obveščena in je izrecno sprejela tako možnost.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Organ za sprejem bi moral v vseh okoliščinah in brez možnosti proste presoje v zvezi s tem pisno obvestiti naslovnika z uporabo standardnega obrazca o tem, da lahko zavrne sprejem pisanja, ki se vroča, če ni sestavljeno v jeziku, ki ga razume, ali v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov kraja vročitve. To pravilo bi se moralo uporabljati tudi za vse naknadne vročitve, potem ko je naslovnik izkoristil pravico do zavrnitve. Pravica do zavrnitve bi se morala uporabljati tudi za vročanje prek diplomatskih ali konzularnih predstavnikov, vročanje s poštnimi storitvami in neposredno vročanje. Vročitev zavrnjenega pisanja bi moralo biti mogoče opraviti tako, da se naslovniku vroči prevod pisanja.

(5)  Organ za sprejem bi moral v vseh okoliščinah in brez možnosti proste presoje v zvezi s tem pravočasno pisno obvestiti naslovnika z uporabo standardnega obrazca o tem, da lahko zavrne sprejem pisanja, ki se vroča, če ni sestavljeno v jeziku, ki ga razume, ali v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov kraja vročitve. To pravilo bi se moralo uporabljati tudi za vse naknadne vročitve, potem ko je naslovnik izkoristil pravico do zavrnitve. Pravica do zavrnitve bi se morala uporabljati tudi za vročanje prek diplomatskih ali konzularnih predstavnikov, vročanje s poštnimi ali kurirskimi storitvami in neposredno vročanje. Vročitev zavrnjenega pisanja bi moralo biti mogoče opraviti tako, da se naslovniku vroči overjeni prevod pisanja.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Če je naslovnik zavrnil sprejem pisanja, bi moralo sodišče ali organ, pred katerim poteka postopek, v okviru katerega je bila potrebna vročitev, preveriti, ali je bila zavrnitev utemeljena. V ta namen bi moralo to sodišče ali organ upoštevati vse relevantne informacije v spisu ali ki so mu na razpolago, da ugotovi dejansko jezikovno znanje naslovnika. Pri ocenjevanju jezikovnega znanja naslovnika bi sodišče lahko upoštevalo dejstva, kot so dokumenti, ki jih je naslovnik napisal v zadevnem jeziku, ali poklic naslovnika vključuje takšno jezikovno znanje (na primer, ali je učitelj ali tolmač), ali je naslovnik državljan države članice, v kateri poteka sodni postopek, ali pa je v tej državi članici že nekaj časa prebival. Takšna ocena se ne bi smela opraviti, če je bilo pisanje sestavljeno v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov kraja vročitve ali vanj prevedeno.

(6)  Če je naslovnik zavrnil sprejem pisanja, bi moralo sodišče ali organ, pred katerim poteka postopek, v okviru katerega je bila potrebna vročitev, preveriti, ali je bila zavrnitev utemeljena. V ta namen bi moralo to sodišče ali organ upoštevati vse relevantne informacije v spisu, da ugotovi dejansko jezikovno znanje naslovnika. Pri ocenjevanju jezikovnega znanja naslovnika bi sodišče lahko upoštevalo dejstva, kot so dokumenti, ki jih je naslovnik napisal v zadevnem jeziku, ali poklic naslovnika vključuje takšno jezikovno znanje, ali je naslovnik državljan države članice, v kateri poteka sodni postopek, ali pa je v tej državi članici že dlje časa prebival.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Za učinkovitost in hitrost čezmejnih sodnih postopkov so potrebni neposredni, hitri kanali za vročanje pisanj osebam v drugih državah članicah. Zato bi moralo biti mogoče, da oseba, ki ima interes v sodnem postopku, ali sodišče ali organ, pred katerim poteka postopek, opravi vročitev pisanja neposredno po elektronski poti na digitalni uporabniški račun naslovnika, ki ima stalno prebivališče v drugi državi članici. Pogoji za uporabo take vrste neposrednega elektronskega vročanja bi morali zagotoviti, da se elektronski uporabniški računi uporabljajo za namen vročanja pisanj le, če obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi za zaščito interesov naslovnikov, in sicer z visokimi tehničnimi standardi ali v obliki izrecnega soglasja naslovnika.

(7)  Za učinkovitost in hitrost čezmejnih sodnih postopkov so potrebni neposredni, hitri in varni kanali za vročanje pisanj osebam v drugih državah članicah. Moralo bi biti mogoče, da oseba, ki ima interes v sodnem postopku, ali sodišče ali organ, pred katerim poteka postopek, opravi vročitev pisanja neposredno po elektronski poti naslovniku, ki ima stalno prebivališče v drugi državi članici. Taka vrsta neposrednega elektronskega vročanja pa bi morala biti dovoljena le, če obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi za zaščito interesov naslovnikov, vključno z visokimi tehničnimi standardi in izrecnim soglasjem naslovnika. Kadar se dokumenti vročijo ali posredujejo elektronsko, bi morala biti na voljo možnost, da se zagotovi potrdilo o prejemu takih dokumentov.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Obstoječe neposredne kanale za pošiljanje in vročanje pisanj bi bilo treba izboljšati tako, da bodo zagotavljali zanesljive in splošno dostopne alternative tradicionalnemu pošiljanju prek organov za sprejem. V ta namen bi morali izvajalci poštnih storitev pri vročanju po pošti v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1393/2007 uporabljati posebno potrdilo o prejemu. Podobno bi moralo biti mogoče, da katera koli oseba, ki ima interes v sodnem postopku, in sodišča ali organi, pred katerimi poteka postopek, opravljajo vročitev pisanj na ozemlju vseh držav članic neposredno po sodnih uradnikih, uradnikih ali drugih pristojnih osebah zaprošene države članice.

(8)  Glede na to, da je treba izboljšati okvirne določbe o pravosodnem sodelovanju v Uniji in posodobiti javne upravne postopke, da se poveča čezmejna interoperabilnost in olajša interakcija z državljani, bi bilo treba izboljšati že obstoječe neposredne kanale za pošiljanje in vročanje pisanj, tako da bodo hitre, zanesljive, varnejše in splošno dostopne alternative tradicionalnemu pošiljanju prek organov za sprejem. V ta namen bi morali izvajalci poštnih storitev pri vročanju po pošti v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1393/2007 uporabljati posebno potrdilo o prejemu. Podobno bi moralo biti mogoče, da katera koli oseba, ki ima interes v sodnem postopku, in sodišča ali organi, pred katerimi poteka postopek, opravljajo vročitev pisanj na ozemlju vseh držav članic neposredno po sodnih uradnikih, uradnikih ali drugih pristojnih osebah zaprošene države članice.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Kadar se toženec ni spustil v postopek in sodišče ni prejelo potrdila o vročitvi ali dostavi, bi moral imeti sodnik kljub temu možnost, da izreče sodbo, pri čemer veljajo nekatere omejitve in je treba upoštevati različne zahteve za varovanje interesov toženca. V teh primerih je bistveno zagotoviti, da si sodišče razumno prizadeva, da se toženca obvesti o tem, da je bil proti njemu začet sodni postopek. V ta namen bi moralo sodišče pošiljati opozorila prek vseh razpoložljivih komunikacijskih kanalov, do katerih lahko verjetno dostopa izključno toženec, vključno na primer s telefonsko številko, e-poštnim naslovom ali zasebnim računom na družbenih omrežjih te osebe.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Ta uredba upošteva temeljne pravice in načela, priznana zlasti na podlagi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Uredba si zlasti prizadeva zagotoviti popolno spoštovanje pravice naslovnikov do obrambe, ki izhaja iz pravice do nepristranskega sodišča, določene v členu 47 Listine o temeljnih pravicah.

(9)  Ta uredba upošteva temeljne pravice in načela, priznana zlasti na podlagi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Uredba si zlasti prizadeva zagotoviti popolno spoštovanje pravice naslovnikov do obrambe, ki izhaja iz pravice do nepristranskega sodišča, določene v členu 47 Listine o temeljnih pravicah. Podobno se z zagotavljanjem enakega dostopa do pravnega varstva ta uredba uporablja za spodbujanje nediskriminacije (člen 18 PDEU) ter upošteva obstoječe predpise Unije o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Pomembno je zagotoviti, da se ta uredba uporablja v skladu s pravom Unije o varstvu podatkov in da spoštuje varstvo zasebnosti, kot je določeno v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Pomembno je zagotoviti tudi, da se vsaka obdelava osebnih podatkov posameznikov na podlagi te uredbe izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES. Osebne podatke iz te uredbe bi bilo treba obdelovati le za posebne namene iz te uredbe.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi se omogočilo hitro prilagajanje prilog k Uredbi (ES) št. 1393/2007, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembami prilog I, II in IV k navedeni uredbi. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje*. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(10)  Da bi določili podrobno ureditev za delovanje decentraliziranega sistema IT za komunikacijo in izmenjavo pisanj med organi, ki jih imenujejo države članice, in da bi določili podrobno ureditev za delovanje kvalificiranih storitev elektronske priporočene dostave, ki se bodo uporabljale za namen elektronskega vročanja pisanj, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte. Taki delegirani akti naj bi zagotovili učinkovito, zanesljivo in nemoteno pošiljanje ustreznih podatkov in visoko raven varnosti pri pošiljanju, varstvo zasebnosti in osebnih podatkov ter v zvezi z elektronskim vročanjem pisanj enak dostop za invalide. Poleg tega, da bi se omogočilo hitro prilagajanje prilog k Uredbi (ES) št. 1393/2007, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembami prilog I, II in IV k navedeni uredbi. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje*. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Namen te uredbe je povečati učinkovitost in hitrost sodnih postopkov s poenostavitvijo in racionalizacijo postopkov za vročanje ali pošiljanje sodnih in zunajsodnih pisanj na ravni Unije, hkrati pa zmanjšati zamude in stroške za posameznike in podjetja. Poleg tega lahko večja pravna varnost skupaj s preprostejšimi, racionaliziranimi in digitaliziranimi postopki posameznike in podjetja spodbudi k sodelovanju v čezmejnih transakcijah, kar bi spodbudilo trgovino v Uniji in s tem delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 1 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ta uredba se ne glede na stalno prebivališče stranke ne uporablja za vročitev pisanja pooblaščenemu predstavniku stranke v državi članici, kjer poteka postopek.

črtano

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 2 – odstavek 4 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  razpoložljive načine sprejemanja pisanj, ki so jim na voljo v primerih, določenih v členu 3a(6); ;

(c)  razpoložljive načine sprejemanja pisanj, ki so jim na voljo v primerih, določenih v členu 3a(4);

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 3 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izmenjava pisanj, zaprosil, potrditev, potrdil o prejemu, drugih potrdil in vsa komunikacija, ki se izvaja na podlagi standardnih obrazcev iz Priloge I med organi za pošiljanje in organi za sprejem, med temi organi in osrednjimi organi ali med osrednjimi organi različnih držav članic, poteka prek decentraliziranega sistema IT, ki je sestavljen iz nacionalnih sistemov IT, medsebojno povezanih s komunikacijsko infrastrukturo, ki omogoča varno in zanesljivo čezmejno izmenjavo informacij med nacionalnimi sistemi IT.

1.  Izmenjava pisanj, zaprosil, vključno z zaprosili, izpolnjenimi na standardnih obrazcih iz Priloge I, potrditev, potrdil o prejemu, drugih potrdil in druga komunikacija med organi za pošiljanje in organi za sprejem, med temi organi in osrednjimi organi ali med osrednjimi organi različnih držav članic, poteka prek decentraliziranega sistema IT, ki je sestavljen iz nacionalnih sistemov IT, medsebojno povezanih s komunikacijsko infrastrukturo, ki omogoča varno in zanesljivo čezmejno izmenjavo informacij v realnem času med nacionalnimi sistemi IT. Tak decentralizirani sistem IT temelji na sistemu e-CODEX in je podprt s financiranjem Unije.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 3 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Splošni pravni okvir za uporabo storitev zaupanja iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta* se uporablja za izmenjavo pisanj, zaprosil, potrditev, potrdil o prejemu, drugih potrdil in vso komunikacijo, ki poteka prek decentraliziranega sistema IT iz odstavka 1.

2.  Splošni pravni okvir za uporabo kvalificiranih storitev zaupanja iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta* se uporablja za izmenjavo pisanj, zaprosil, potrditev, potrdil o prejemu, drugih potrdil in vso komunikacijo, ki poteka prek decentraliziranega sistema IT iz odstavka 1.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 3 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar pisanja, zaprosila, potrditve, potrdila o prejemu in druga komunikacija iz odstavka 1 potrebujejo ali vsebujejo žig ali lastnoročni podpis, se namesto tega lahko uporabijo ,kvalificirani elektronski žigi‘ in ,kvalificirani elektronski podpisi‘, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta.

3.  Kadar pisanja, zaprosila, potrditve, potrdila o prejemu in druga komunikacija iz odstavka 1 potrebujejo ali vsebujejo žig ali lastnoročni podpis, se namesto tega lahko uporabijo ustrezni ,kvalificirani elektronski žigi‘ in ,kvalificirani elektronski podpisi‘, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, pod pogojem, da se v celoti zagotovi, da so se zadevne osebe, ki se jim zadevni dokumenti vročajo, pravočasno in na zakonit način seznanile s temi dokumenti.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 3 a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če pošiljanje v skladu z odstavkom 1 ni mogoče zaradi nepredvidene in izjemne motnje decentraliziranega sistema IT, se pošiljanje izvede na najhitrejši možni alternativni način.

4.  Če pošiljanje v skladu z odstavkom 1 ni mogoče zaradi nepredvidenih okoliščin in izjemne motnje decentraliziranega sistema IT, se pošiljanje izvede na najhitrejši možni alternativni način, ki zagotavlja enako raven učinkovitosti, zanesljivosti, varnosti in zaščite zasebnosti in osebnih podatkov.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 3 a – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Temeljne pravice in svoboščine vseh vpletenih oseb, zlasti pravice do varstva osebnih podatkov in zasebnosti, se v celoti upoštevajo in spoštujejo.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 3 a – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18 za dopolnitev te uredbe z določitvijo podrobne ureditve za delovanje decentraliziranega sistema IT. Komisija pri izvajanju tega pooblastila zagotovi, da sistem omogoča učinkovito, zanesljivo in nemoteno izmenjavo ustreznih informacij in visoko raven varnosti pri pošiljanju ter varstvo zasebnosti in osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 3 c – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar naslov osebe, ki ji je treba vročiti sodno ali izvensodno pisanje v drugi državi članici, ni znan, države članice zagotovijo pomoč na enega ali več od naslednjih načinov:

1.  Kadar naslov osebe, ki ji je treba vročiti sodno ali izvensodno pisanje v drugi državi članici, ni znan, države članice čim prej, v vsakem primeru pa v 10 delovnih dneh zagotovijo pomoč na enega ali več od naslednjih načinov:

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 3 c – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podrobne praktične smernice o mehanizmih, ki so na voljo za ugotavljanje naslovov oseb v okviru Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, da bi se informacije zagotovile javnosti.

(c)  podrobne praktične smernice, dostopne na spletu, o mehanizmih, ki so na voljo za ugotavljanje naslovov oseb v okviru Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, da bi se informacije zagotovile javnosti.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 3 c – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vrsto pomoči, ki jo bo država članica zagotovila na svojem ozemlju na podlagi odstavka 1;

(a)  vrste pomoči, ki jih bo država članica zagotovila na svojem ozemlju na podlagi odstavka 1;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Dokumentom, ki se pošiljajo prek decentraliziranega sistema IT iz člena 3a, se ne sme odvzeti pravni učinek in dopustnost kot dokaz v sodnem postopku zgolj zato, ker so v elektronski obliki. Če se dokumenti v papirni obliki za pošiljanje prek decentraliziranega sistema IT pretvorijo v elektronsko obliko, imajo elektronske kopije ali njihovi izpisi enak učinek kakor izvirni dokumenti.“;

3.  Ta uredba ne posega v zahteve nacionalne zakonodaje, povezane s točnostjo, pristnostjo in ustrezno pravno obliko dokumentov. Dokumentom, ki se pošiljajo prek decentraliziranega sistema IT iz člena 3a, se ne sme odvzeti pravni učinek in dopustnost kot dokaz v sodnem postopku zgolj zato, ker so v elektronski obliki. Če se dokument v papirni obliki za pošiljanje prek decentraliziranega sistema IT pretvori v elektronsko obliko, imajo elektronske kopije ali njihovi izpisi enak učinek kakor izvirni dokumenti, razen če nacionalni predpisi države članice naslovnice zahtevajo, da se tovrstni dokumenti vročijo v originalu in v papirni obliki. V tem primeru organ za sprejem izda papirno različico dokumenta, prejetega v elektronski obliki. Če so izvirni dokumenti opremljeni z žigom ali lastnoročnim podpisom, mora izdani dokument vsebovati žig ali lastnoročni podpis. Dokument, ki ga izda organ za sprejem, ima enak učinek kot izvirni dokument.“;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ob prejemu pisanja se organu za pošiljanje prek decentraliziranega sistema IT iz člena 3a pošlje samodejno potrdilo o prejemu.

1.  Ob prejemu pisanja se organu za pošiljanje prek decentraliziranega sistema IT iz člena 3a nemudoma pošlje samodejno potrdilo o prejemu.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če na podlagi poslanih informacij ali pisanj zaprosila za vročitev ni mogoče izpolniti, organ za sprejem naveže stik z organom za pošiljanje, da se zagotovijo manjkajoče informacije ali pisanja.

2.  Če na podlagi poslanih informacij ali pisanj zaprosila za vročitev ni mogoče izpolniti, organ za sprejem nemudoma, v vsakem primeru pa v štirih delovnih dneh naveže stik z organom za pošiljanje, da se zagotovijo manjkajoče informacije ali pisanja.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če je zaprosilo za vročitev očitno izven področja uporabe te uredbe ali če neizpolnjevanje zahtevanih formalnih pogojev onemogoča vročitev, se poslano zaprosilo in pisanja ob prejemu vrnejo organu za pošiljanje skupaj z obvestilom o vračilu z uporabo standardnega obrazca iz Priloge I.

3.  Če je zaprosilo za vročitev očitno izven področja uporabe te uredbe ali če neizpolnjevanje zahtevanih formalnih pogojev onemogoča vročitev, se poslano zaprosilo in pisanja ob prejemu nemudoma, v vsakem primeru pa v štirih delovnih dneh vrnejo organu za pošiljanje skupaj z obvestilom o vračilu z uporabo standardnega obrazca iz Priloge I.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 6 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Organ za sprejem, ki prejme pisanje za vročitev, vendar ni krajevno pristojen za njegovo vročitev, pisanje skupaj z zaprosilom prek decentraliziranega sistema IT iz člena 3a pošlje krajevno pristojnemu organu za sprejem v isti državi članici, če zaprosilo izpolnjuje pogoje iz člena 4(2), in o tem s standardnim obrazcem iz Priloge I obvesti organ za pošiljanje. Ob prejemu pisanja in zaprosila organa za sprejem, ki je krajevno pristojen v isti državi članici, se organu za pošiljanje pošlje samodejno potrdilo o prejemu prek decentraliziranega sistema IT iz člena 3a.“ ;

4.  Organ za sprejem, ki prejme pisanje za vročitev, vendar ni krajevno pristojen za njegovo vročitev, pisanje skupaj z zaprosilom prek decentraliziranega sistema IT iz člena 3a nemudoma, v vsakem primeru pa v štirih delovnih dneh pošlje krajevno pristojnemu organu za sprejem v isti državi članici, če zaprosilo izpolnjuje pogoje iz člena 4(2), in obenem o tem s standardnim obrazcem iz Priloge I obvesti organ za pošiljanje. Ob prejemu pisanja in zaprosila organa za sprejem, ki je krajevno pristojen v isti državi članici, se organu za pošiljanje nemudoma pošlje samodejno potrdilo o prejemu prek decentraliziranega sistema IT iz člena 3a.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Za primere iz odstavka 4 člena 3a se smiselno uporabljajo odstavki 1 do 4. Vendar se v teh primerih ne uporabljajo roki iz odstavkov 1 do 4 tega člena, ampak se ustrezne dejavnosti izvedejo čim prej.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 7 a – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznost imenovanja zastopnika za namen vročanja v državi članici sodišča

Imenovanje zastopnika za namen vročanja v državi članici sodišča

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 7 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če je bilo pisanje o začetku postopka vročeno tožencu, lahko pravo države članice sodišča strankam, ki imajo stalno prebivališče v drugi državi članici, nalaga obveznost imenovanja zastopnika za namen vročanja pisanj v državi članici sodišča.

1.  Če je bilo pisanje o začetku postopka že vročeno tožencu, ki sprejema tega pisanja ni zavrnil v skladu s členom 8, pravo države članice sodišča strankam, ki imajo stalno prebivališče v drugi državi članici, ponudi možnost imenovanja zastopnika za namen vročanja pisanj v državi članici sodišča. Če je bila zadevna stranka ustrezno obveščena o posledicah izbire te možnosti in jo je izrecno izbrala, se pisanja vročajo pooblaščenemu zastopniku stranke v državi članici sodišča, in sicer v skladu s pravom in praksami te države članice za postopke.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 7 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če stranka ne izpolni obveznosti imenovanja zastopnika v skladu z odstavkom 1 in ni dala soglasja za uporabo elektronskega uporabniškega računa za vročanje v skladu s točko (b) člena 15a, se za vročanje pisanj med postopkom lahko uporabi kateri koli način vročanja, ki je dovoljen po pravu države članice sodišča, pod pogojem, da je bila zadevna stranka o tej posledici ustrezno obveščena.“;

2.  Če stranka ne izpolni obveznosti imenovanja zastopnika v skladu z odstavkom 1 in ni dala soglasja za uporabo elektronskega naslova za vročanje v skladu s točko (b) člena 15a, se za vročanje pisanj med postopkom lahko uporabi kateri koli način vročanja, ki je dovoljen po pravu države članice sodišča, pod pogojem, da je bila zadevna stranka pred vročitvijo pisanja, s katerim se postopek začne, o tej posledici ustrezno obveščena.“;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 8 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ za sprejem naslovnika z uporabo standardnega obrazca iz Priloge II obvesti, da lahko zavrne sprejem pisanja, ki se vroča, če ni sestavljeno v enem od naslednjih jezikov ali mu ni priložen prevod v enega od naslednjih jezikov:

(a)  v jeziku, ki ga naslovnik razume;

ali

(b)  v uradnem jeziku zaprošene države članice ali, če je v tej državi več uradnih jezikov, v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja, kjer je treba opraviti vročitev.

1.  Organ za sprejem naslovnika z uporabo standardnega obrazca iz Priloge II obvesti, da lahko zavrne sprejem pisanja, ki se vroča, če ni sestavljeno v enem od naslednjih jezikov ali mu ni priložen overjen prevod v jeziku, ki ga naslovnik razume;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Naslovnik lahko zavrne sprejem pisanja ob vročitvi ali v roku dveh tednov tako, da organu za sprejem vrne standardni obrazec iz Priloge II.

2.  Naslovnik lahko iz razumnih razlogov zavrne sprejem pisanja ob vročitvi ali v roku dveh tednov tako, da organu za sprejem vrne standardni obrazec iz Priloge II.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 8 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če je organ za sprejem obveščen, da naslovnik zavrača sprejem pisanja v skladu z odstavkoma 1 in 2, o tem s potrdilom iz člena 10 nemudoma obvesti organ za pošiljanje ter vrne zaprosilo.

3.  Če je organ za sprejem obveščen, da naslovnik zavrača sprejem pisanja v skladu z odstavkoma 1 in 2, o tem s potrdilom iz člena 10 nemudoma obvesti organ za pošiljanje ter vrne zaprosilo in pisanje, v zvezi s katerim se zahteva prevod.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 8 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če je naslovnik zavrnil sprejem pisanja v skladu z odstavkoma 1 in 2, sodišče ali organ, pred katerim poteka postopek, v okviru katerega je bila izvedena vročitev, preveri, ali je bila zavrnitev utemeljena.

4.  Če je naslovnik zavrnil sprejem pisanja v skladu z odstavkoma 1 in 2, sodišče ali organ, pred katerim poteka postopek, v okviru katerega je bila izvedena vročitev, čim prej preveri, ali je bila zavrnitev utemeljena.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 8 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Vročitev pisanja naslovniku se lahko opravi tako, da se mu v skladu z določbami te uredbe vroči pisanje, ki mu je priložen prevod v jezik iz odstavka 1. V tem primeru je dan vročitve pisanja datum, na katerega se vroči pisanje, ki mu je priložen prevod, v skladu s pravom zaprošene države članice. Kadar pa je treba v skladu s pravom države članice pisanje vročiti v določenem roku, se v zvezi s prosilcem upošteva dan vročitve začetnega pisanja, določen v skladu s členom 9(2).

5.  Vročitev pisanja naslovniku se lahko opravi tako, da se mu v skladu z določbami te uredbe vroči pisanje, ki mu je priložen overjen prevod v jezik iz odstavka 1. V tem primeru je dan vročitve pisanja datum, na katerega se vroči pisanje, ki mu je priložen overjen prevod, v skladu s pravom zaprošene države članice. Kadar pa je treba v skladu s pravom države članice pisanje vročiti v določenem roku, se v zvezi s prosilcem upošteva dan vročitve začetnega pisanja, določen v skladu s členom 9(2).

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 8 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Za namene odstavka 1 diplomatski ali konzularni predstavniki, če se pisanje vroča v skladu s členom 13, ali organ ali oseba, če se pisanje vroča v skladu s členom 14 ali 15a, poučijo naslovnika, da lahko zavrne sprejem pisanja in da mora zavrnjeno pisanje poslati tem predstavnikom, organu oziroma osebi.“;

7.  Za namene odstavka 1 diplomatski ali konzularni predstavniki, če se pisanje vroča v skladu s členom 13, ali organ ali oseba, če se pisanje vroča v skladu s členom 14 ali 15a, poučijo naslovnika, da lahko zavrne sprejem pisanja in da mora zavrnjeno pisanje nemudoma poslati tem predstavnikom, organu oziroma osebi.“;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 14 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 14Vročanje z uporabo poštnih storitev

 

Člen 14Vročanje z uporabo poštnih

ali kurirskih storitev

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 14 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vročanje sodnih pisanj osebam, ki imajo stalno prebivališče v drugi državi članici, se lahko opravi neposredno z uporabo poštnih storitev, in sicer s priporočenim pismom s potrdilom o prejemu.

1.  Vročanje sodnih pisanj osebam, ki imajo stalno prebivališče v drugi državi članici, se lahko opravi neposredno z uporabo poštnih ali kurirskih storitev, in sicer s priporočenim pismom ali paketom s potrdilom o prejemu.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 14 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene tega člena se pri vročanju po pošti uporabi posebno potrdilo o prejemu iz Priloge IV.

2.  Za namene tega člena se pri vročanju po pošti ali kurirju uporabi posebno potrdilo o prejemu iz Priloge IV.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 14 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ne glede na pravo države članice izvora se šteje, da je bila vročitev po pošti veljavno opravljena tudi, če je bilo pisanje dostavljeno na naslovnikov domači naslov in vročeno odraslim osebam, ki živijo v istem gospodinjstvu kot naslovnik ali so na tem naslovu pri naslovniku zaposlene in ki so sposobne in pripravljene sprejeti pisanje.

3.  Ne glede na pravo države članice izvora se šteje, da je bila vročitev po pošti ali kurirju veljavno opravljena tudi, če je bilo pisanje dostavljeno na naslovnikov domači naslov in vročeno odraslim osebam, ki živijo v istem gospodinjstvu kot naslovnik ali so na tem naslovu pri naslovniku zaposlene in ki so sposobne in pripravljene sprejeti pisanje.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 15 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka država članica Komisiji predloži informacije o vrsti poklicev ali pristojnih osebah, ki smejo na podlagi tega člena vročati pisanja na njenem ozemlju.;

2.  Vsaka država članica Komisiji predloži informacije o vrsti poklicev ali pristojnih osebah, ki smejo na podlagi tega člena vročati pisanja na njenem ozemlju.; Te informacije so dostopne na spletu.;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 15 a – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vročanje sodnih pisanj se lahko opravi neposredno osebam s stalnim prebivališčem v drugi državi članici po elektronski poti na uporabniške račune, ki so dostopni naslovniku, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

Vročanje sodnih pisanj se lahko opravi neposredno osebam s stalnim prebivališčem v drugi državi članici po elektronski poti na elektronske naslove, ki so dostopni naslovniku, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 15 a – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pisanja se pošljejo in prejmejo z uporabo kvalificiranih storitev elektronske priporočene dostave v smislu Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta;

(a)  pisanja se pošljejo in prejmejo z uporabo kvalificiranih storitev elektronske priporočene dostave v smislu Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 15 a – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b)  po začetku sodnega postopka je naslovnik dal izrecno soglasje sodišču ali organu, ki je sprožil postopek, da uporabi ta določeni uporabniški račun za namene vročanja pisanj v sodnem postopku.“;

b)  po začetku sodnega postopka je naslovnik dal izrecno soglasje sodišču ali organu, ki je sprožil postopek, da uporabi ta določeni elektronski naslov za namene vročanja pisanj v sodnem postopku.“;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 15 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18 za dopolnitev te uredbe z določitvijo podrobne ureditve za delovanje kvalificiranih storitev elektronske priporočene dostave, ki naj bi se uporabljale za namen elektronskega vročanja sodnih pisanj. Komisija pri izvajanju tega pooblastila zagotovi, da take storitve omogočajo učinkovito, zanesljivo in nemoteno pošiljanje ustreznih pisanj in visoko raven varnosti pri pošiljanju, enak dostop za invalide ter varstvo zasebnosti in osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 18 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 3a, 15a in 17 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 18 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 17, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.;

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 3a, 15a ali 17, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 18 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  vstavita se naslednja člena 18a in 18b:

črtano

Člen 18a

 

Vzpostavitev decentraliziranega sistema IT

 

Komisija sprejme izvedbene akte o vzpostavitvi decentraliziranega sistema IT iz člena 3a. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 18b(2).

 

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 18 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 18b

črtano

Postopek v odboru

 

1.  Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.“;

 

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 19 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar je treba pisanje o začetku postopka poslati v drugo državo članico za namen vročitve v skladu z določbami te uredbe in se toženec ni spustil v postopek, se sodba ne izda, dokler se ne ugotovi, da je bila vročitev ali dostava opravljena dovolj zgodaj, da je toženec lahko pripravil svojo obrambo, in da:

1.  Kadar je treba pisanje o začetku postopka poslati v drugo državo članico za namen vročitve v skladu z določbami te uredbe in se toženec ni spustil v postopek, se sodba ne izda, dokler se ne ugotovi, da je bila vročitev ali dostava opravljena dovolj zgodaj, na zakonit način, da je toženec lahko pripravil svojo obrambo in da:

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 19 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  od dne pošiljanja pisanja je preteklo obdobje, ki ga sodnik v vsaki posamezni zadevi oceni kot dovolj dolgo in ki ni krajše od šestih mesecev;

črtano

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 19 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2, si je treba razumno prizadevati, da se toženca obvesti o tem, da je bil proti njemu začet sodni postopek, prek kakršnih koli razpoložljivih komunikacijskih kanalov, vključno s sredstvi sodobne komunikacijske tehnologije, za katerega je sodišču, pred katerim poteka postopek, znan naslov ali račun.

3.  Kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2, si je treba razumno prizadevati, da se toženca obvesti o tem, da je bil proti njemu začet sodni postopek, prek vseh razpoložljivih komunikacijskih kanalov, vključno s sredstvi sodobne komunikacijske tehnologije na daljavo, za katerega je sodišču, pred katerim poteka postopek, znan naslov ali elektronski naslov.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 19 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ne glede na odstavka 1 in 2 lahko sodnik v nujnem primeru odredi začasne ali zaščitne ukrepe.

4.  Ne glede na odstavka 1 in 2 lahko sodnik v upravičenem nujnem primeru odredi začasne ali zaščitne ukrepe.

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Obrazložitev

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 19 – odstavek 5 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  toženec brez svoje krivde s pisanjem ni bil seznanjen dovolj zgodaj, da bi lahko pripravil svojo obrambo, ali ni bil seznanjen s sodbo dovolj zgodaj, da bi lahko vložil pritožbo;

(a)  toženec brez svoje krivde s pisanjem ni bil seznanjen dovolj zgodaj in/ali na zakonit način, da bi lahko pripravil svojo obrambo, ali ni bil seznanjen s sodbo dovolj zgodaj, da bi lahko vložil pritožbo;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 22 – odstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  v členu 22 se pred odstavek 1 vstavi naslednji odstavek:

 

-1. Vsaka obdelava osebnih podatkov v skladu s to uredbo se izvede v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES.“

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 b (novo)

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 22 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  v členu 22 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

1.  Informacije, zlasti osebne podatke, ki se pošiljajo po tej uredbi, sme organ za sprejem uporabiti samo za namen, za katerega so bili poslani.

1. Informacije, zlasti osebne podatke, ki se pošiljajo po tej uredbi, smejo organi za pošiljanje in organi za sprejem ter osrednji organi uporabiti samo za posebne namene iz te uredbe. Osebni podatki, ki niso pomembni za namene te uredbe, se takoj izbrišejo.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 c (novo)

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 22 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13c)  v členu 22 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

2.  Organi za sprejem zagotovijo zaupnost teh informacij v skladu s svojim nacionalnim pravom.

2. Organi za pošiljanje in organi za sprejem ter osrednji organi zagotovijo zaupnost teh informacij v skladu s pravom Unije in nacionalnim pravom.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 d (novo)

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 22 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13d)  v členu 22 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim besedilom:

3.  Odstavka 1 in 2 ne vplivata na nacionalno pravo, ki omogoča subjektom, na katere se osebni podatki nanašajo, da so obveščeni o uporabi informacij, poslanih po tej uredbi.

3. Odstavki -1, 1 in 2 ne vplivajo na pravo Unije in nacionalno pravo, ki omogočata subjektom, na katere se osebni podatki nanašajo, da so obveščeni o uporabi informacij, poslanih po tej uredbi.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 e (novo)

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 22 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13e)  v členu 22 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim besedilom:

4.  Ta uredba ne posega v direktivi 95/46/ES in 2002/58/ES.

4. Vsaka obdelava podatkov, ki jo izvajajo institucije in organi Unije v okviru te uredbe, se izvaja v skladu z Uredbo (ES) št. 2018/1725.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 23 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje do [dve leti po začetku uporabe] vzpostavi podroben program za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe.

1.  Komisija najpozneje do [eno leto po začetku veljavnosti] vzpostavi podroben program za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Uredba (ES) št. 1393/2007

Člen 24 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija ne prej kot [pet let po začetku uporabe te uredbe] izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

1.  Komisija najpozneje [štiri leta po začetku uporabe te uredbe] izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah ter mu po potrebi priloži zakonodajni predlog.


OBRAZLOŽITEV

Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) je uspešen del programa EU za sodelovanje na področju civilnega pravosodja. Komisija je leta 2017 izvedla oceno ustreznosti predpisov (REFIT) v skladu s smernicami za boljše pravno urejanje, da bi ocenila delovanje instrumenta glede na pet ključnih obveznih ocenjevalnih meril, tj. uspešnost, učinkovitost, ustreznost, skladnost in dodana vrednost EU. V tem poročilu je izpostavljenih več vprašanj, zlasti v zvezi z možnostjo posodobitve pravil glede na napredek na področju komunikacijske tehnologije. Komisija je zato 31. maja 2018 predstavila svoj predlog za spremembo te uredbe.

Predlog Evropske komisije je namenjen pojasnitvi nekaterih elementov Uredbe (ES) št. 1393/2007, izboljšanju učinkovitosti in hitrosti sodnih postopkov s čezmejnimi posledicami v gospodarskih in civilnih zadevah, zlasti prek elektronske izmenjave pisanj, ter zagotavljanju ustreznega delovanja pravosodja v teh primerih, tudi s krepitvijo nekaterih zaščitnih ukrepov za toženca.

Glavni elementi predloga Komisije so:

•  Področje uporabe. Pojasnjeno je, da se ta uredba uporablja v vseh primerih, ko ima naslovnik sodnega pisanja stalno prebivališče v drugi državi članici.

•  Digitalna izmenjava pisanj. Predlaga se, da vsa komunikacija in izmenjave pisanj med organi za pošiljanje in organi za sprejem ter osrednjimi organi potekajo po elektronski poti prek decentraliziranega sistema IT, ki ga sestavljajo nacionalni sistemi IT, med seboj povezani s komunikacijsko infrastrukturo. Tak decentralizirani sistem IT bi bilo treba vzpostaviti z izvedbenimi akti. V primerih nepredvidene in izjemne motnje v decentraliziranem sistemu IT bi bilo treba uporabiti alternativna sredstva.

•  Neznan naslov osebe, ki ji je treba vročiti pisanje. Države članice bi morale zagotoviti pomoč pri ugotavljanju, kje se nahaja prejemnik, z najmanj eno izmed treh alternativnih možnosti.

•  Obveznost imenovanja zastopnika v državi članici sodišča za namen vročanja pisanj. Predlog sprejema obstoječe zakone in prakse v več državah članicah, v skladu s katerimi se lahko od tujih strank v postopku zahteva, da imenujejo zastopnika za namen vročanja sodnih pisanj v državi članici sodišča, ko se tem strankam vroči pisanje o začetku postopka.

•  Pravica do zavrnitve pisanja. Predlog pojasnjuje postopek, v skladu s katerim lahko naslovnik zavrne sprejem pisanja, če ni sestavljeno v ustreznem jeziku, ki ga razume, ali vanj prevedeno. Rok za zavrnitev pisanja je dva tedna.

•  Alternativni neposredni načini vročanja pisanj. Elektronsko vročanje pisanj je uvedeno kot alternativen način vročanja v skladu s to uredbo. Med alternativne načine vročanja med drugim spadata tudi vročanje po pošti in neposredno vročanje po sodnih uradnikih, uradnikih ali drugih pristojnih osebah zaprošene države članice. V zvezi z vročanjem po pošti se uvede posebna povratnica in pojasni koncept „nadomestnih prejemnikov“. Neposredno vročanje bi lahko uporabljali organi za pošiljanje in sodišča, pred katerimi poteka postopek, ta način pa bi se uporabljal na ozemlju vseh držav članic.

•  Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek. Sodišče, pred katerim poteka postopek, mora tožencu, ki se ni spustil v postopek, prek razpoložljivih komunikacijskih kanalov poslati opozorila o začetku postopka ali o zamudni sodbi. Časovno obdobje za razpoložljivost izredne vrnitve je usklajeno in določeno na dve leti od izdaje zamudne sodbe.

Pristop poročevalca in glavne predlagane spremembe

Poročevalec podpira cilj predloga, tj. izboljšati učinkovitost in hitrost čezmejne izmenjave in vročanja sodnih in izvensodnih pisanj. V zvezi s tem bi morali elektronski postopki imeti pomembno vlogo. Obenem je treba zagotoviti varovanje pravic strank in poskrbeti, da bodo morebitni novi uvedeni postopki zagotavljali nemotene in zanesljive izmenjave pisanj, zagotoviti pa je treba tudi visoke standarde varnosti, dostopnost ter varstvo zasebnosti in osebnih podatkov.

Pojasnila Uredbe (ES) št. 1393/2007, ki jih predlaga Komisija, so na splošno dobrodošla, saj bodo omejila pravno negotovost in razdrobljenost pri uporabi določb te uredbe.

Poročevalec podpira predlog za uvedbo elektronske izmenjave pisanj med organi za pošiljanje in organi za sprejem ter osrednjimi organi z vzpostavitvijo decentraliziranega sistema IT, ki ga sestavljajo nacionalni sistemi IT, med seboj povezani z varno in zanesljivo komunikacijsko infrastrukturo. Tak sistem bi moral temeljiti na sistemu e-CODEX, načine njegovega delovanja pa bi bilo treba določiti z delegiranimi akti. Decentralizirani sistem IT bi moral zagotavljati visoko raven varnosti ter zaščito zasebnosti in osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES.

Poročevalec podpira tudi uvedbo elektronskega vročanja kot alternativnega načina vročanja. Vendar je za zaščito pravic tožencev treba zagotoviti, da naslovnik izrecno sprejme ta način vročanja in da so tehnična sredstva, ki se uporabljajo za izmenjavo pisanj, učinkovita ter med drugim zagotavljajo dostopnost, zasebnost in varstvo osebnih podatkov.

Poročevalec meni, da bi bilo treba strankam, ki imajo stalno prebivališče v drugi državi članici, ponuditi možnost imenovanja zastopnika za namen vročanja pisanj v državi članici, kjer poteka postopek. Vendar tega ne bi smeli zahtevati od strank, ker bi to zanje pomenilo dodatne stroške ter ker so na voljo zanesljivi in nemoteni alternativni načini vročanja. Ukrepi iz te uredbe v nobenem primeru ne bi smeli posegati v zahteve Unije in nacionalne zahteve, ki strankam, ki imajo stalno prebivališče v drugi državi članici, nalagajo obveznost imenovanja zastopnika v državi članici sodišča za druge namene kot za vročanje pisanj iz te uredbe.

Da bi zagotovili dostop do pravnega varstva, Uredba (ES) št. 1393/2007 določa omejitev plačil, ki jih lahko države članice zahtevajo od prosilcev za storitev sodnega uradnika ali osebe, pristojne za vročanje pisanj, ali uporabo posebnega načina vročitve. Vendar se stroški med državami članicami bistveno razlikujejo in lahko v nekaterih primerih dosežejo tudi več kot 100 EUR za neposredno vročanje. Poročevalec meni, da stroški ne bi smeli biti previsoki in pretirano obremenjevati prosilcev, saj bi to lahko omejilo uporabo teh alternativnih načinov vročanja in negativno vplivalo na dostop do pravnega varstva. Zaradi teh razlogov je treba določiti zgornjo mejo plačil, ki jih lahko države članice zahtevajo od prosilcev za storitev sodnega uradnika ali osebe, pristojne za vročanje pisanj, ali uporabo posebnega načina vročitve.

Glede na nedavni razvoj na področju prava Unije na tem področju in zlasti odobritev Uredbe (EU) 2016/679 je koristno posodobiti določbe Uredbe (ES) št. 1393/2007 o varstvu zasebnosti in osebnih podatkov.

Poročevalec predlaga, da se v člen 6 vstavijo nekateri posebni roki, da bi zagotovili, da pošiljanje pisanj in komunikacija med organi za pošiljanje in organi za sprejem ter osrednjimi organi potekata nemoteno in učinkovito. Ti roki so odvisni od elektronskega pošiljanja pisanj in komunikacije, zato je primerno predvideti, da se ne bi uporabljali, če se pošiljanje zaradi nepredvidene in izjemne motnje decentraliziranega sistema IT izvaja na alternativen način.

V člen 8 se vstavijo pojasnila in manjše spremembe v zvezi s postopkom o pravici naslovnika, da zavrne sprejem pisanja, če ni sestavljeno v ustreznem jeziku ali vanj prevedeno, v člen 19 pa se vstavijo pojasnila in manjše spremembe v zvezi s pogoji za zamudne sodbe in zaščitnimi ukrepi za tožence v teh primerih.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj)

Referenčni dokumenti

COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

Datum predložitve EP

31.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

10.9.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Datum predložitve

8.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 23. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov