Betänkande - A8-0001/2019Betänkande
A8-0001/2019

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”)

  7.1.2019 - (COM(2018)0379 – C8‑0243/2018 – 2018/0204(COD)) - ***I

  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati


  Förfarande : 2018/0204(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0001/2019
  Ingivna texter :
  A8-0001/2019
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”)

  (COM(2018)0379 – C8‑0243/2018 – 2018/0204(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0379),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2 och 81 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0243/2018),

  -  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0001/2019).

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  För att den inre marknaden ska fungera väl är det nödvändigt att ytterligare förbättra och påskynda översändandet och delgivningen mellan medlemsstater av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

  (1)  För att den inre marknaden ska fungera väl och ett europeiskt civilrättsligt område utvecklas är det nödvändigt att ytterligare förbättra och påskynda översändandet och delgivningen mellan medlemsstater av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, så att även en hög säkerhets- och skyddsnivå säkerställs vid översändandet av sådana handlingar som skyddar adressatens rättigheter och skyddar dennes privatliv och personuppgifter.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  För att säkerställa ett snabbt översändande av handlingar till andra medlemsstater för att de ska delges där bör alla lämpliga moderna kommunikationstekniker användas, förutsatt att vissa villkor beträffande mottagna handlingars integritet och tillförlitlighet är uppfyllda. För det ändamålet bör all kommunikation och allt utbyte av handlingar mellan de organ och enheter som utsetts av medlemsstaterna genomföras via ett decentraliserat it-system bestående av nationella it-system.

  (4)  För att på ett effektivt sätt säkerställa ett snabbt översändande av handlingar till andra medlemsstater för att de ska delges där bör alla lämpliga moderna kommunikationstekniker användas, förutsatt att vissa villkor beträffande mottagna handlingars integritet och tillförlitlighet är uppfyllda och att respekten för processuella rättigheter, en hög säkerhetsnivå vid översändandet av sådana handlingar och skyddet av privatlivet och personuppgifter kan säkerställas. För det ändamålet bör all kommunikation och allt utbyte av handlingar mellan de organ och enheter som utsetts av medlemsstaterna genomföras via ett decentraliserat it-system bestående av nationella it-system.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 4a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4a)  Det decentraliserade it-system som ska inrättas enligt förordning (EG) nr 1393/2007 bör baseras på systemet e-Codex och förvaltas av eu-LISA. Tillräckliga resurser bör göras tillgängliga för eu-LISA så att ett sådant system kan införas och hållas i drift, och tekniskt stöd kan ges åt sändande och mottagande organ samt centrala enheter vid problem med driften av systemet. Kommissionen bör så snart som möjligt, och under alla omständigheter före utgången av 2019, lägga fram ett förslag till förordning om gränsöverskridande kommunikation i rättsliga förfaranden (e-Codex).

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 4b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4b)  När en handling om inledande av ett förfarande redan har delgivits den svarande, och svaranden inte har vägrat att ta emot en sådan handling, bör forummedlemsstaten i sin lagstiftning ge de parter som har hemvist i en annan medlemsstat möjlighet att utse en representant för delgivning av handlingar till dem i forummedlemsstaten, förutsatt att den berörda parten har blivit vederbörligen informerad om följderna av detta val och uttryckligen godkänt detta alternativ.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Det mottagande organet bör under samtliga omständigheter och utan något utrymme för skönsmässig bedömning informera adressaten skriftligen med hjälp av ett standardformulär om att denne kan vägra att ta emot en handling som ska delges, om den inte är avfattad på ett språk som adressaten förstår eller på det officiella språket eller något av de officiella språken för vistelseorten. Denna regel bör även gälla senare delgivningar, efter det att adressaten utövat sin rätt att vägra. Denna rätt att vägra att ta emot en handling bör även gälla delgivning genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän, delgivning genom posttjänster och direkt delgivning. Det bör vara möjligt att rätta till delgivningen av en handling vars mottagande vägrats genom att delge en översättning av handlingen till adressaten.

  (5)  Det mottagande organet bör under samtliga omständigheter och utan något utrymme för skönsmässig bedömning informera adressaten skriftligen i god tid med hjälp av ett standardformulär om att denne kan vägra att ta emot en handling som ska delges, om den inte är avfattad på ett språk som adressaten förstår. Denna regel bör även gälla senare delgivningar, efter det att adressaten utövat sin rätt att vägra. Denna rätt att vägra att ta emot en handling bör även gälla delgivning genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän, delgivning genom post- eller budtjänster och direkt delgivning. Det bör vara möjligt att rätta till delgivningen av en handling vars mottagande vägrats genom att delge en officiell översättning av handlingen till adressaten.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Om en adressat har vägrat att ta emot en handling bör den domstol eller myndighet som handlägger det rättsliga förfarande inom ramen för vilket delgivningen har blivit nödvändig kontrollera om denna vägran var motiverad. För det ändamålet bör domstolen eller myndigheten beakta all relevant information som finns i ärendet eller som står till dess förfogande, för att avgöra adressatens faktiska språkkunskaper. Vid bedömningen av adressatens språkkunskaper kan domstolen beakta fakta såsom dokument som skrivits av adressaten på det berörda språket, huruvida adressatens yrke involverar kunskaper i det berörda språket (exempelvis om denne är lärare eller tolk), huruvida adressaten är medborgare i den medlemsstat där det rättsliga förfarandet äger rum eller huruvida adressaten tidigare bott under viss tid i den medlemsstaten. En sådan bedömning bör inte göras om handlingen avfattats på eller översatts till det officiella språket eller något av de officiella språken för vistelseorten.

  (6)  Om en adressat har vägrat att ta emot en handling bör den domstol eller myndighet som handlägger det rättsliga förfarande inom ramen för vilket delgivningen har blivit nödvändig kontrollera om denna vägran var motiverad. För det ändamålet bör domstolen eller myndigheten beakta all relevant information som finns i ärendet för att avgöra adressatens faktiska språkkunskaper. Vid bedömningen av adressatens språkkunskaper kan domstolen beakta fakta såsom dokument som skrivits av adressaten på det berörda språket, huruvida adressatens yrke involverar kunskaper i det berörda språket, huruvida adressaten är medborgare i den medlemsstat där det rättsliga förfarandet äger rum eller huruvida adressaten tidigare bott under en längre tid i den medlemsstaten.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7)  Effektiva och snabba gränsöverskridande rättsliga förfaranden förutsätter att det finns direkta och snabba kanaler för delgivning av handlingar till personer i andra medlemsstater. Det bör följaktligen vara möjligt för en person som berörs av ett rättsligt förfarande eller en domstol eller myndighet som handlägger ett rättsligt förfarande att delge handlingar direkt på elektronisk väg till ett digitalt användarkonto för en adressat som har hemvist i en annan medlemsstat. Villkoren för användning av sådan direkt elektronisk delgivning bör säkerställa att de elektroniska användarkontona används för delgivning av handlingar bara när det finns lämpliga skyddsåtgärder för att skydda adressatens intressen, antingen genom höga tekniska standarder eller i form av ett uttryckligt samtycke från adressatens sida.

  (7)  Effektiva och snabba gränsöverskridande rättsliga förfaranden förutsätter att det finns direkta, snabba och säkra kanaler för delgivning av handlingar till personer i andra medlemsstater. Det bör vara möjligt för en person som berörs av ett rättsligt förfarande eller en domstol eller myndighet som handlägger ett rättsligt förfarande att delge handlingar direkt på elektronisk väg till en adressat som har hemvist i en annan medlemsstat. Sådan direkt elektronisk delgivning bör dock bara vara tillåten när det finns lämpliga skyddsåtgärder för att skydda adressatens intressen, inbegripet höga tekniska standarder och ett uttryckligt samtycke från adressatens sida. När handlingar delges eller översänds på elektronisk väg bör det finnas möjlighet att tillhandahålla ett mottagningsbevis för sådana handlingar.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  De redan befintliga direkta kanalerna för översändande och delgivning av handlingar bör förbättras så att de tillhandahåller tillförlitliga och allmänt tillgängliga alternativ till det traditionella översändandet via mottagande organ. För detta ändamål bör posttjänsteleverantörer använda ett särskilt mottagningsbevis när de utför en delgivning genom posttjänster enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1393/2007. Det bör likaså vara möjligt för varje person som berörs av ett rättsligt förfarande och för domstolar eller myndigheter som handlägger ett rättsligt förfarande att låta delge handlingar på samtliga medlemsstaters territorium direkt genom stämningsmän, tjänstemän eller andra behöriga personer i den mottagande medlemsstaten.

  (8)  Med tanke på att ramvillkoren för rättsligt samarbete i unionen behöver förbättras och de offentliga rättsliga administrativa förfarandena behöver uppdateras för att öka den gränsöverskridande interoperabiliteten och underlätta interaktionen med medborgarna, bör de redan befintliga direkta kanalerna för översändande och delgivning av handlingar förbättras så att de tillhandahåller snabba, tillförlitliga, mer säkra och allmänt tillgängliga alternativ till det traditionella översändandet via mottagande organ. För detta ändamål bör posttjänsteleverantörer använda ett särskilt mottagningsbevis när de utför en delgivning genom posttjänster enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1393/2007. Det bör likaså vara möjligt för varje person som berörs av ett rättsligt förfarande och för domstolar eller myndigheter som handlägger ett rättsligt förfarande att låta delge handlingar på samtliga medlemsstaters territorium direkt genom stämningsmän, tjänstemän eller andra behöriga personer i den mottagande medlemsstaten.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 8a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (8a)  Om svaranden inte inställer sig och inget bevis för att handlingen delgetts eller lämnats mottagits, bör domstolen fortfarande kunna meddela avgörande, med förbehåll för vissa begränsningar och under förutsättning att olika krav för att skydda svarandens intressen har uppfyllts. I sådana fall är det viktigt att se till att alla rimliga ansträngningar görs för att underrätta svaranden om att domstolsförfaranden har inletts mot henne eller honom. För detta ändamål bör domstolen sända varningsmeddelanden via samtliga tillgängliga kända kommunikationskanaler som sannolikt är tillgängliga på ett sätt som är exklusivt för mottagaren, inbegripet exempelvis genom den personens telefonnummer, e-postadress eller privata konto på sociala medier.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I synnerhet strävar denna förordning efter att säkerställa full respekt för adressatens rätt till försvar, som härleds från rätten till en opartisk domstol enligt artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

  (9)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I synnerhet strävar denna förordning efter att säkerställa full respekt för adressatens rätt till försvar, som härleds från rätten till en opartisk domstol enligt artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Förordningen har likaså till syfte att främja icke-diskriminering (artikel 18 i EUF-fördraget) genom att garantera lika tillgång till rättslig prövning, och att respektera unionens befintliga regler om skyddet av personuppgifter och privatlivet.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 9a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (9a)  Det är viktigt att se till att denna förordning tillämpas i överensstämmelse med unionens dataskyddslagstiftning och att den respekterar det skydd för privatlivet som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det är också viktigt att se till att all behandling av personuppgifter som rör fysiska personer inom ramen för denna förordning sker i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG. Personuppgifter som tillhandahålls enligt denna förordning bör behandlas endast för de särskilda ändamål som anges i denna förordning.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  I syfte att möjliggöra en snabb anpassning av bilagorna till förordning (EG) nr 1393/2007 bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I, II och IV till den förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som förbereder delegerade akter.

  (10)  I syfte att fastställa de närmare villkoren för hur det decentraliserade it-systemet för kommunikation och utbyte av handlingar ska fungera mellan de organ och enheter som utsetts av medlemsstaterna, och i syfte att fastställa de närmare villkoren för hur de kvalificerade elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser som kommer att användas för delgivning av handlingar ska fungera på elektronisk väg, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I, II och IV till den förordningen. Sådana delegerade akter bör garantera ett effektivt, tillförlitligt och smidigt översändande av relevanta uppgifter, liksom en hög säkerhetsnivå vid översändandet, för skyddet av privatlivet och personuppgifter samt, när det gäller elektronisk delgivning av handlingar, lika tillgång för personer med funktionshinder. I syfte att möjliggöra en snabb anpassning av bilagorna till förordning (EG) nr 1393/2007 bör dessutom befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I, II och IV till den förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som förbereder delegerade akter.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Skäl 12a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (12a)  Denna förordning strävar efter att effektivisera och påskynda rättsliga förfaranden genom att förenkla och rationalisera förfaranden för delgivning och översändande av rättegångshandlingar och andra handlingar på unionsnivå och samtidigt bidra till att minska förseningarna och kostnaderna för privatpersoner och företag. Dessutom kan större rättssäkerhet i kombination med enklare, effektivare och digitaliserade förfaranden uppmuntra privatpersoner och företag att delta i gränsöverskridande transaktioner och därigenom främja handel inom unionen och den inre marknadens funktion.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 1

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 1 – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Denna förordning får inte tillämpas på delgivning av en handling till partens behöriga representant i den medlemsstat där förfarandet äger rum, oavsett denna parts hemvist.

  utgår

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 2

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 2 – punkt 4 – led 2c

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c)  de sätt på vilka den kan ta emot handlingar i de fall som avses i artikel 3a.4, och”

  c)  (Berör inte den svenska versionen)

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 3

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 3a – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Handlingar, framställningar, bekräftelser, kvitton, bevis och all annan kommunikation som sänds på grundval av standardformulären i bilaga I mellan sändande och mottagande organ, mellan dessa organ och de centrala enheterna eller mellan de centrala enheterna för olika medlemsstater ska sändas via ett decentraliserat it-system bestående av nationella it-system sammankopplade genom en kommunikationsinfrastruktur som möjliggör ett säkert och tillförlitligt gränsöverskridande informationsutbyte mellan de nationella it-systemen.

  1.  Översändandet av handlingar, framställningar, inbegripet de framställningar som avfattats genom användning av standardformulären i bilaga I, bekräftelser, kvitton, bevis och all annan kommunikation mellan sändande och mottagande organ, mellan dessa organ och de centrala enheterna eller mellan de centrala enheterna för olika medlemsstater ska utföras via ett decentraliserat it-system bestående av nationella it-system sammankopplade genom en kommunikationsinfrastruktur som möjliggör ett säkert och tillförlitligt gränsöverskridande informationsutbyte i realtid mellan de nationella it-systemen. Ett sådant decentraliserat it-system ska baseras på e-Codex och det ska få stöd med unionsfinansiering.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 3

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 3a – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Det allmänna regelverk för användning av betrodda tjänster som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014* ska tillämpas på sådana handlingar, framställningar, bekräftelser, kvitton och bevis och sådan kommunikation som sänds via det decentraliserade it-system som avses i punkt 1.

  2.  Det allmänna regelverk för användning av kvalificerade betrodda tjänster som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014* ska tillämpas på sådana handlingar, framställningar, bekräftelser, kvitton och bevis och sådan kommunikation som sänds via det decentraliserade it-system som avses i punkt 1.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 3

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 3a – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Om handlingar, framställningar, bekräftelser, kvitton, bevis och annan kommunikation som avses i punkt 1 kräver eller innehåller en stämpel eller handskriven underskrift får ”kvalificerade elektroniska stämplar” och ”kvalificerade elektroniska underskrifter” enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 användas i stället.

  3.  Om handlingar, framställningar, bekräftelser, kvitton, bevis och annan kommunikation som avses i punkt 1 kräver eller innehåller en stämpel eller handskriven underskrift får lämpliga ”kvalificerade elektroniska stämplar” och ”kvalificerade elektroniska underskrifter” enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 användas i stället, under förutsättning att det är helt säkerställt att den person som ska delges ovannämnda handlingar har fått kännedom om handlingarna i tillräckligt god tid och på ett lagligt sätt.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 3

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 3a – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Om ett översändande enligt punkt 1 inte är möjligt till följd av en oförutsedd och exceptionell störning i det decentraliserade it-systemet ska översändandet ske på snabbast möjliga alternativa sätt.

  4.  Om ett översändande enligt punkt 1 inte är möjligt till följd av oförutsedda omständigheter eller en exceptionell störning i det decentraliserade it-systemet ska översändandet ske på snabbast möjliga alternativa sätt, som garanterar samma höga nivå av effektivitet, tillförlitlighet, säkerhet och skydd av privatlivet och personuppgifter.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 3

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 3a – punkt 4a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Alla berörda personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter och privatlivet, ska följas och respekteras fullt ut.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 3

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 3a – punkt 4a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare villkor för hur det decentraliserade it-systemet ska fungera. När kommissionen utövar denna befogenhet ska den se till att systemet garanterar ett effektivt, tillförlitligt och smidigt utbyte av relevant information, samt en hög säkerhetsnivå vid översändandet och för skyddet av privatlivet och personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 3

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 3c – punkt 1 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  När adressen till en person som ska delges en rättegångshandling eller annan handling i en annan medlemsstat är okänd ska medlemsstaterna lämna hjälp på ett eller flera av följande sätt:

  1.  När adressen till en person som ska delges en rättegångshandling eller annan handling i en annan medlemsstat är okänd ska medlemsstaterna, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar, lämna hjälp på ett eller flera av följande sätt:

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 3

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 3 – punkt 1 – led c

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Detaljerad praktisk vägledning om tillgängliga metoder för att bestämma personers adresser inom ramen för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område och med sikte på att göra dessa uppgifter tillgängliga för allmänheten.

  (c)  Detaljerad praktisk vägledning, som är tillgänglig online, om tillgängliga metoder för att bestämma personers adresser inom ramen för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område och med sikte på att göra dessa uppgifter tillgängliga för allmänheten.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 3

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 3c – punkt 2 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Den metod för hjälp enligt punkt 1 som medlemsstaten kommer att tillhandahålla på sitt territorium.

  (a)  De metoder för hjälp enligt punkt 1 som medlemsstaten kommer att tillhandahålla på sitt territorium.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 4

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 4 – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  De handlingar som översänds via det decentraliserade it-system som avses i artikel 3a ska inte anses sakna rättslig verkan eller tillåtlighet som bevisning vid rättsliga förfaranden enbart på den grunden att de har elektronisk form. Om pappersdokument omvandlas till elektronisk form för översändande via det decentraliserade it-systemet ska de elektroniska exemplaren eller utskrifterna av dem ha samma verkan som de ursprungliga handlingarna.”

  3.  Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av eventuella krav enligt nationell lagstiftning när det gäller handlingars tillförlitlighet, äkthet och officiellt bestyrkande. De handlingar som översänds via det decentraliserade it-system som avses i artikel 3a ska inte anses sakna rättslig verkan eller tillåtlighet som bevisning vid rättsliga förfaranden enbart på den grunden att de har elektronisk form. Om ett pappersdokument omvandlas till elektronisk form för översändande via det decentraliserade it-systemet ska det elektroniska exemplaret eller utskriften av det ha samma verkan som den ursprungliga handlingen, om inte den mottagande medlemsstatens nationella lagstiftning kräver att en sådan handling ska delges som ursprunglig handling och på papper. I så fall ska det mottagande organet utfärda en pappersversion av den handling som mottagits i elektronisk form. Om de ursprungliga handlingarna innehöll en stämpel eller en handskriven underskrift ska den handling som utfärdas innehålla en stämpel eller en handskriven underskrift. Den handling som utfärdas av det mottagande organet ska ha samma verkan som den ursprungliga handlingen.”

  Ändringsförslag    26

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 5

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 6 – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Vid mottagande av en handling ska en automatisk bekräftelse av leverans sändas till det sändande organet via det decentraliserade it-system som avses i artikel 3a.

  1.  Vid mottagande av en handling ska en automatisk bekräftelse av leverans omedelbart sändas till det sändande organet via det decentraliserade it-system som avses i artikel 3a.

  Ändringsförslag    27

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 5

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 6 – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Om framställningen om delgivning inte kan tillgodoses på grundval av den information eller de handlingar som översänts, ska det mottagande organet ta kontakt med det sändande organet för att skaffa den information eller de handlingar som saknas.

  2.  Om framställningen om delgivning inte kan tillgodoses på grundval av den information eller de handlingar som översänts, ska det mottagande organet omedelbart, och under alla omständigheter inom fyra arbetsdagar, ta kontakt med det sändande organet för att skaffa den information eller de handlingar som saknas.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 5

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 6 – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Om framställningen om delgivning uppenbart ligger utanför denna förordnings tillämpningsområde eller om delgivning inte är möjlig på grund av att de formella kraven inte är uppfyllda, ska framställningen och de översända handlingarna genast efter mottagandet återsändas till det sändande organet tillsammans med ett meddelande om återsändande, varvid standardformuläret i bilaga I ska användas.

  3.  Om framställningen om delgivning uppenbart ligger utanför denna förordnings tillämpningsområde eller om delgivning inte är möjlig på grund av att de formella kraven inte är uppfyllda, ska framställningen och de översända handlingarna omedelbart, och under alla omständigheter inom fyra arbetsdagar efter mottagandet, återsändas till det sändande organet tillsammans med ett meddelande om återsändande, varvid standardformuläret i bilaga I ska användas.

  Ändringsförslag    29

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 5

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 6 – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Ett mottagande organ som tar emot en handling för delgivning men som saknar territoriell behörighet ska via det decentraliserade it-system som avses i artikel 3a vidarebefordra den, tillsammans med framställningen, till det behöriga mottagande organet i samma medlemsstat om framställningen uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 4.2 och ska informera det sändande organet om detta på standardformuläret i bilaga I. När det mottagande organ som har territoriell behörighet i samma medlemsstat har mottagit handlingen och framställningen ska en automatisk bekräftelse av leverans sändas till det sändande organet via det decentraliserade it-system som avses i artikel 3a.” ;

  4.  Ett mottagande organ som tar emot en handling för delgivning men som saknar territoriell behörighet ska omedelbart, och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar, via det decentraliserade it-system som avses i artikel 3a vidarebefordra den, tillsammans med framställningen, till det behöriga mottagande organet i samma medlemsstat om framställningen uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 4.2 och ska samtidigt informera det sändande organet om detta på standardformuläret i bilaga I. När det mottagande organ som har territoriell behörighet i samma medlemsstat har mottagit handlingen och framställningen ska en automatisk bekräftelse av leverans omedelbart sändas till det sändande organet via det decentraliserade it-system som avses i artikel 3a.”

  Ändringsförslag    30

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 5

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 6 – punkt 4a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Punkterna 1–4 ska tillämpas i tillämpliga delar för de situationer som avses i artikel 3a.4. I dessa fall ska emellertid de tidsfrister som fastställs i punkterna 1–4 i denna artikel inte tillämpas, utan de relevanta insatserna ska utföras så snart som möjligt.

  Ändringsförslag    31

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 6

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 7a – rubriken

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Skyldighet att utse en representant för delgivning i forummedlemsstaten

  Utnämning av en representant för delgivning i forummedlemsstaten

  Ändringsförslag    32

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 6

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 7a – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  När en handling om inledande av ett förfarande har delgivits den svarande kan forummedlemsstaten i sin lagstiftning ange en skyldighet för de parter som har hemvist i en annan medlemsstat att utse en representant för delgivning av handlingar till dem i forummedlemsstaten.

  1.  När en handling om inledande av ett förfarande redan har delgivits den svarande, och svaranden inte har vägrat att ta emot en sådan handling i enlighet med artikel 8, ska forummedlemsstaten i sin lagstiftning erbjuda de parter som har hemvist i en annan medlemsstat alternativet att utse en representant för delgivning av handlingar till dem i forummedlemsstaten. Om den berörda parten har blivit vederbörligen informerad om konsekvenserna av att välja att utnyttja detta alternativ och uttryckligen valt det, ska delgivningen av handlingar utföras av partens auktoriserade representant i forummedlemsstaten, i enlighet med den medlemsstatens lagstiftning och praxis för förfarandet.

  Ändringsförslag    33

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 6

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 7a – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Om en part inte fullgör skyldigheten att utse en representant i enlighet med punkt 1 och inte har gett sitt samtycke till användning av ett elektroniskt användarkonto för delgivning i enlighet med artikel 15a b får varje delgivningsmetod som är tillåten i forummedlemsstatens lagstiftning användas för delgivning av handlingar under förfarandet, förutsatt att den berörda parten har informerats om denna effekt.”

  2.  Om en part inte fullgör skyldigheten att utse en representant i enlighet med punkt 1 och inte har gett sitt samtycke till användning av en elektronisk adress för delgivning i enlighet med artikel 15a b får varje delgivningsmetod som är tillåten i forummedlemsstatens lagstiftning användas för delgivning av handlingar under förfarandet, förutsatt att den berörda parten har informerats om denna effekt senast vid tidpunkten för delgivningen av handlingen om inledande av förfarandet.”

  Ändringsförslag    34

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 7

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 8 – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Det mottagande organet ska med användning av standardformuläret i bilaga II upplysa adressaten om att denne har rätt att vägra att ta emot den handling som ska delges om den inte är avfattad på eller åtföljd av en översättning till något av följande språk:

  (a)  Ett språk som adressaten förstår,

  eller

  (b)  den mottagande medlemsstatens officiella språk eller, om det finns flera officiella språk i den medlemsstaten, det officiella språket eller ett av de officiella språken på den plats där delgivningen ska ske.

  1.  Det mottagande organet ska med användning av standardformuläret i bilaga II upplysa adressaten om att denne har rätt att vägra att ta emot den handling som ska delges om den inte är avfattad på eller åtföljd av en officiell översättning till ett språk som adressaten förstår.

  Ändringsförslag    35

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 7

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 8 – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Adressaten får vägra att ta emot handlingen vid delgivningstillfället eller genom att inom två veckor återsända det standardformulär som anges i bilaga II till det mottagande organet.

  2.  Adressaten får, baserat på rimliga grunder, vägra att ta emot handlingen vid delgivningstillfället eller genom att inom två veckor återsända det standardformulär som anges i bilaga II till det mottagande organet.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 7

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 8 – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Om det mottagande organet underrättas om att adressaten vägrar att ta emot handlingen enligt punkterna 1 och 2, ska det omedelbart underrätta det sändande organet med användning av det intyg som avses i artikel 10 och återsända framställningen.

  3.  Om det mottagande organet underrättas om att adressaten vägrar att ta emot handlingen enligt punkterna 1 och 2, ska det omedelbart underrätta det sändande organet med användande av det intyg som avses i artikel 10 och återsända den framställning och den handling av vilken en översättning begärs.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 7

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 8 – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Om en adressat har vägrat att ta emot en handling enligt punkterna 1 och 2 ska den domstol eller myndighet som handlägger det rättsliga förfarande inom ramen för vilket delgivningen utfördes kontrollera om denna vägran är välgrundad.

  4.  Om en adressat har vägrat att ta emot en handling enligt punkterna 1 och 2 ska den domstol eller myndighet som handlägger det rättsliga förfarande inom ramen för vilket delgivningen utfördes så snart som möjligt kontrollera om denna vägran är välgrundad.

  Ändringsförslag    38

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 7

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 8 – punkt 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Delgivningen av en handling kan rättas till genom att adressaten i enlighet med bestämmelserna i denna förordning delges handlingen åtföljd av en översättning av denna till något av de språk som avses i punkt 1. I det fallet ska dagen för delgivning av handlingen vara den dag då handlingen och översättningen delges i enlighet med lagstiftningen i den mottagande medlemsstaten. Om en handling enligt en medlemsstats lagstiftning ska delges inom en viss period, ska emellertid den dag som ska beaktas med avseende på den sökande vara den dag då den ursprungliga handlingen delgavs, fastställd i enlighet med artikel 9.2.

  5.  Delgivningen av en handling kan rättas till genom att adressaten i enlighet med bestämmelserna i denna förordning delges handlingen åtföljd av en officiell översättning av denna till något av de språk som avses i punkt 1. I det fallet ska dagen för delgivning av handlingen vara den dag då handlingen och en officiell översättning delges i enlighet med lagstiftningen i den mottagande medlemsstaten. Om en handling enligt en medlemsstats lagstiftning ska delges inom en viss period, ska emellertid den dag som ska beaktas med avseende på den sökande vara den dag då den ursprungliga handlingen delgavs, fastställd i enlighet med artikel 9.2.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 7

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 8 – punkt 7

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7.  Vid tillämpning av punkt 1 ska de diplomatiska och konsulära tjänstemännen, när det rör sig om delgivning enligt artikel 13, eller myndigheten eller personen, när det rör sig om delgivning enligt artiklarna 14 eller 15a, underrätta adressaten om att denne har rätt att vägra att ta emot handlingen och om att varje handling som denne vägrar att ta emot måste sändas till de berörda tjänstemännen respektive den berörda myndigheten eller personen.”

  7.  Vid tillämpning av punkt 1 ska de diplomatiska och konsulära tjänstemännen, när det rör sig om delgivning enligt artikel 13, eller myndigheten eller personen, när det rör sig om delgivning enligt artiklarna 14 eller 15a, underrätta adressaten om att denne har rätt att vägra att ta emot handlingen och om att varje handling som denne vägrar att ta emot omedelbart måste sändas till de berörda tjänstemännen respektive den berörda myndigheten eller personen.”

  Ändringsförslag    40

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 9

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 14 – rubriken

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”Artikel 14Delgivning genom

  posttjänster

  ”Artikel 14Delgivning genom

  post- eller budtjänster

  Ändringsförslag    41

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 9

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 14 – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Delgivning av rättegångshandlingar får ske direkt genom posttjänster till personer med hemvist i en annan medlemsstat i form av en rekommenderad försändelse med mottagningsbevis.

  1.  Delgivning av rättegångshandlingar får ske direkt genom post- eller budtjänster till personer med hemvist i en annan medlemsstat i form av en rekommenderad försändelse eller brevbunt med mottagningsbevis.

  Ändringsförslag    42

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 9

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 14 – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Vid tillämpning av denna artikel ska delgivning genom posttjänster utföras med användning av det särskilda mottagningsbevis som anges i bilaga IV.

  2.  Vid tillämpning av denna artikel ska delgivning genom post- eller budtjänster utföras med användning av det särskilda mottagningsbevis som anges i bilaga IV.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 9

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 14 – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Oavsett ursprungsmedlemsstatens lagstiftning ska delgivning genom posttjänster anses ha utförts på ett giltigt sätt även i de fall handlingen levererats på adressatens hemadress till vuxna personer som bor i samma hushåll som adressaten eller som är anställda där av adressaten och som har förmåga och vilja att ta emot handlingen.

  3.  Oavsett ursprungsmedlemsstatens lagstiftning ska delgivning genom post- eller budtjänster anses ha utförts på ett giltigt sätt även i de fall handlingen levererats på adressatens hemadress till vuxna personer som bor i samma hushåll som adressaten eller som är anställda där av adressaten och som har förmåga och vilja att ta emot handlingen.

  Ändringsförslag    44

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 9

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 15 – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Varje medlemsstat ska till kommissionen lämna uppgifter om de typer av yrken som kan användas för delgivning och de behöriga personer som kan utföra delgivning i enlighet med denna artikel på deras territorium.”

  2.  Varje medlemsstat ska till kommissionen lämna uppgifter om de typer av yrken som kan användas för delgivning och de behöriga personer som kan utföra delgivning i enlighet med denna artikel på deras territorium. Dessa uppgifter ska vara tillgängliga online.

  Ändringsförslag    45

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 10

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 15a – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Delgivning av rättegångshandlingar får ske direkt till personer med hemvist i en annan medlemsstat på elektronisk väg till användarkonton som är tillgängliga för adressaten, om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

  Delgivning av rättegångshandlingar får ske direkt till personer med hemvist i en annan medlemsstat på elektronisk väg till elektroniska adresser som är tillgängliga för adressaten, om minst båda följande villkor är uppfyllda:

  Ändringsförslag    46

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 10

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 15a – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Handlingarna sänds och mottas med användning av kvalificerade elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser i den betydelse som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014.

  (a)  Handlingarna sänds och mottas med användning av kvalificerade elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser i den betydelse som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014, och

  Ändringsförslag    47

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 10

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 15a – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Adressaten har efter det att det rättsliga förfarandet inletts gett den domstol eller myndighet som handlägger förfarandet ett uttryckligt samtycke till användning av det särskilda användarkontot för delgivning av handlingar inom ramen för det rättsliga förfarandet.”

  (b)  adressaten har efter det att det rättsliga förfarandet inletts gett den domstol eller myndighet som handlägger förfarandet ett uttryckligt samtycke till användning av den särskilda elektroniska adressen för delgivning av handlingar inom ramen för det rättsliga förfarandet.”

  Ändringsförslag    48

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 10

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 15a – punkt 1a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare villkor för hur de kvalificerade elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser som ska användas för delgivning av rättegångshandlingar på elektronisk väg ska fungera. När kommissionen utövar denna befogenhet ska den se till att sådana tjänster garanterar ett effektivt, tillförlitligt och smidigt översändande av relevanta handlingar, samt en hög säkerhetsnivå vid översändandet, lika tillgång för personer med funktionshinder och skyddet av privatlivet och personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG.

  Ändringsförslag    49

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 11

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 18 – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till kommissionen tills vidare från och med [den dag då denna förordning träder i kraft].

  2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3a, 15a och 17 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med [den dag då denna förordning träder i kraft].

  Ändringsförslag    50

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 11

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 18 – punkt 6

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 17 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

  6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3a, 15a eller 17 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

  Ändringsförslag    51

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 12

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 18a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Följande artiklar 18a och 18b ska införas:

  utgår

  Artikel 18a

   

  Upprättande av det decentraliserade it-systemet

   

  Kommissionen ska anta genomförandeakter om upprättande av det decentraliserade it-system som avses i artikel 3a. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18b.2.

   

  Ändringsförslag    52

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 12

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 18b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 18b

  utgår

  Kommittéförfarande

   

  1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

   

  2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.” ’

   

  Ändringsförslag    53

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 13

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 19 – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Om en handling om inledande av ett förfarande måste översändas till en annan medlemsstat för delgivning enligt bestämmelserna i denna förordning och svaranden inte inställer sig, får avgörande inte meddelas förrän det har konstaterats att handlingen har delgivits eller överlämnats i så god tid att svaranden haft möjlighet att avge svaromål och att

  1.  Om en handling om inledande av ett förfarande måste översändas till en annan medlemsstat för delgivning enligt bestämmelserna i denna förordning och svaranden inte inställer sig, får avgörande inte meddelas förrän det har konstaterats att handlingen har delgivits eller överlämnats på laglig väg och i så god tid att svaranden haft möjlighet att avge svaromål och att

  Ändringsförslag    54

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 13

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 19 – punkt 2 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  En tidsperiod som domstolen i varje särskilt fall anser skälig, dock minst sex månader, har förflutit sedan handlingen översändes.

  utgår

  Ändringsförslag    55

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 13

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 19 – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Om villkoren i punkt 2 är uppfyllda ska rimliga ansträngningar göras för att via alla tillgängliga kommunikationskanaler, inbegripet genom modern kommunikationsteknik, informera svarande i fråga om vilka den domstol som handlägger förfarandet känner till deras adress eller användarkonto om att ett domstolsförfarande har inletts mot dem.

  3.  Om villkoren i punkt 2 är uppfyllda ska rimliga ansträngningar göras för att via samtliga tillgängliga kommunikationskanaler, inbegripet genom modern distanskommunikationsteknik, informera svarande i fråga om huruvida den domstol som handlägger förfarandet känner till deras adress eller elektroniska adress och om att ett domstolsförfarande har inletts mot dem.

  Ändringsförslag    56

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 13

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 19 – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får domstolen i brådskande fall besluta om interimistiska åtgärder eller säkerhetsåtgärder.

  4.  Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får domstolen i motiverade brådskande fall besluta om interimistiska åtgärder eller säkerhetsåtgärder.

   

  (Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

  Motivering

  Ändringsförslag    57

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 13

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 19 – punkt 5 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Svaranden har utan egen förskyllan inte fått kännedom om handlingen i sådan tid att denne haft möjlighet att avge svaromål, och inte heller haft kännedom om avgörandet i sådan tid att denne kunnat överklaga avgörandet.

  (a)  Svaranden har utan egen förskyllan inte fått kännedom om handlingen i sådan tid och/eller på laglig väg att denne haft möjlighet att avge svaromål, och inte heller haft kännedom om avgörandet i sådan tid att denne kunnat överklaga avgörandet.

  Ändringsförslag    58

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 1 – led 13a (nytt)

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 22 – punkt -1 (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13a)  I artikel 22 ska följande punkt läggas till före punkt 1:

   

  -1. All behandling av personuppgifter som utförs i enlighet med denna förordning ska ske i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG.

  Ändringsförslag    59

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 13b (nytt)

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 22 – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13b)  I artikel 22 ska punkt 1 ersättas med följande:

  1. Uppgifter, särskilt personuppgifter, som översänds enligt denna förordning ska av det mottagande organet användas endast för det ändamål för vilket de översänts.

  1. Uppgifter, särskilt personuppgifter, som översänds enligt denna förordning ska av de sändande och mottagande organen samt de centrala enheterna användas endast för de särskilda ändamål som fastställs i denna förordning. Personuppgifter som inte är relevanta för ändamålen i denna förordning ska omedelbart raderas.

  Ändringsförslag    60

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 13c (nytt)

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 22 – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13c)  I artikel 22 ska punkt 2 ersättas med följande:

  2. De mottagande organen ska säkerställa konfidentialitet för sådana uppgifter i enlighet med lagstiftningen i den mottagande medlemsstaten.

  2. De sändande och mottagande organen samt de centrala enheterna ska säkerställa konfidentialitet för sådana uppgifter i enlighet med unionsrätten och den nationella lagstiftningen.

  Ändringsförslag    61

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 13d (nytt)

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 22 – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13d)  I artikel 22 ska punkt 3 ersättas med följande:

  3. Punkterna 1 och 2 ska inte påverka sådana bestämmelser i tillämplig nationell lag som ger de personer om vilka uppgifter har översänts enligt denna förordning rätt till information om hur dessa uppgifter har använts.

  3. Punkterna -1, 1 och 2 ska inte påverka sådana bestämmelser i tillämplig unionsrätt och nationell lag som ger de personer om vilka uppgifter har översänts enligt denna förordning rätt till information om hur dessa uppgifter har använts.

  Ändringsförslag    62

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 13e (nytt)

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 22 – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13e)  I artikel 22 ska punkt 4 ersättas med följande:

  4. Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av direktiv 95/46/EG och direktiv 2002/58/EG.

  4. All behandling av uppgifter som utförs av unionens institutioner och organ inom ramen för denna förordning ska ske i enlighet med förordning (EU) nr 2018/1725.

  Ändringsförslag    63

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 15

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 23a – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Senast [två år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen upprätta ett detaljerat program för övervakning av denna förordnings output, resultat och effekter.

  1.  Senast [ett år efter den dag då denna förordning träder i kraft] ska kommissionen upprätta ett detaljerat program för övervakning av denna förordnings output, resultat och effekter.

  Ändringsförslag    64

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led 16

  Förordning (EG) nr 1393/2007

  Artikel 24 – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Tidigast den [fem år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport med de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

  1.  Senast den [fyra år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport med de huvudsakliga resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

  MOTIVERING

  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2007/1393 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) har varit en del av EU:s program för civilrättsligt samarbete som haft stor framgång. 2017 gjorde kommissionen en Refit-utvärdering i enlighet med riktlinjerna för bättre lagstiftning. Syftet med detta var att bedöma förordningens tillämpning mot bakgrund av de fem obligatoriska huvudkriterierna ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, konsekvens och mervärde för EU. I detta betänkande togs många olika frågor upp, främst sådana som rörde möjligheten att modernisera bestämmelserna med tanke på framstegen inom kommunikationstekniken. Kommissionen lade därför fram sitt förslag om ändring av förordningen den 31 maj 2018.

  Europeiska kommissionens förslag syftar till att klargöra vissa inslag i förordning (EG) nr 2007/1393 för att effektivisera och påskynda rättsliga förfaranden med gränsöverskridande verkningar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, särskilt genom elektroniskt utbyte av handlingar, och att säkerställa en korrekt rättskipning i dessa fall, bland annat genom att stärka vissa skyddsåtgärder för svaranden.

  Huvudinslagen i kommissionens förslag är följande:

  •  Tillämpningsområde. Det klargörs att förordningen är tillämplig på alla situationer där adressaten av en rättegångshandling har hemvist i en annan medlemsstat.

  •  Digitalt utbyte av handlingar. Det föreslås att all kommunikation och allt utbyte av handlingar mellan sändande och mottagande organ och centrala enheter ska utföras elektroniskt via ett decentraliserat it-system bestående av nationella it-system som sammankopplas via en infrastruktur för kommunikation. Ett sådant decentraliserat it-system bör upprättas med hjälp av genomförandeakter. Alternativa metoder bör användas vid en oförutsedd och exceptionell störning i det decentraliserade it-systemet.

  •  Okänd adress till en person som ska delges. Medlemsstaterna skulle vara skyldiga att hjälpa till att lokalisera vistelseorten för en mottagare med hjälp av minst ett av de tre alternativen.

  •  Skyldighet att utse en representant i forummedlemsstaten för delgivning av handlingar. I förslaget erkänns gällande lagar och praxis i flera medlemsstater, enligt vilka utländska parter i ett förfarande kan vara skyldiga att utse en representant för delgivning av rättegångshandlingar till dem i forummedlemstaten, efter att dessa parter har delgivits handlingen om inledande av ett förfarande.

  •  Rätten att vägra att ta emot en handling. Förslaget förtydligar förfarandet för huruvida en adressat kan vägra att ta emot en handling om den inte avfattats på eller översatts till ett lämpligt språk som hon eller han förstår. Tidsfristen för att vägra att ta emot en handling är fastställd till två veckor.

  •  Alternativa former av direkt delgivning av handlingar. Elektronisk delgivning av handlingar införs som en alternativ delgivningsmetod i förordningen. Alternativa former av delgivning omfattar bland annat delgivning per post och direkt delgivning genom stämningsmän, tjänstemän eller andra behöriga personer i den mottagande medlemsstaten. När det gäller delgivning per post införs en särskild svarstalong och begreppet ”ersättningsmottagare” förtydligas. Avseende direkt delgivning skulle sändande organ och domstolar som handlägger ett förfarande tillåtas använda denna delgivningsmetod, som skulle vara tillämplig på samtliga medlemsstaters territorium.

  •  Svarandes utevaro. Den domstol som handlägger ett förfarande måste sända varningsmeddelanden om inledande av förfarandet eller om en tredskodom till svaranden genom tillgängliga kommunikationskanaler om denne uteblivit. Tidsperioden för tillgång till en extraordinär omprövning harmoniseras och fastställs till en period på två år från meddelandet av tredskodomen.

  Föredragandens inställning och de viktigaste föreslagna ändringarna

  Föredraganden stöder syftet med förslaget att effektivisera och påskynda utbytet och delgivningen av rättegångshandlingar och andra handlingar över gränserna. I detta sammanhang bör elektroniska förfaranden spela en viktig roll. Samtidigt är det nödvändigt att säkerställa skyddet av parternas rättigheter och att alla nya förfaranden som införs garanterar ett smidigt och tillförlitligt utbyte av handlingar samt höga säkerhetsnormer, tillgänglighet och skydd av privatlivet och personuppgifter.

  De förtydliganden av förordning (EG) nr 2007/1393 som kommissionen föreslår är i regel välkomna, eftersom de kommer att begränsa den rättsliga osäkerheten och fragmenteringen när det gäller tillämpningen av förordningens bestämmelser.

  Föredraganden ställer sig bakom förslaget att införa elektroniskt utbyte av handlingar mellan sändande och mottagande organ samt centrala enheter, genom upprättandet av ett decentraliserat it-system bestående av nationella it-system som sammankopplas via en infrastruktur för säker och tillförlitlig kommunikation. Ett sådant system bör baseras på e-Codex och dess funktionssätt bör fastställas genom delegerade akter. Det decentraliserade it-systemet bör säkerställa hög säkerhet och skydd av privatlivet och personuppgifter, i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG.

  Föredraganden stöder också införandet av elektronisk delgivning som en alternativ metod för delgivning. För att skydda svarandens rättigheter är det dock nödvändigt att se till att adressaten uttryckligen godkänner denna delgivningsmetod och att de tekniska hjälpmedel som används för utbyte av handlingar är effektiva och garanterar bland annat hög säkerhet, tillgänglighet samt skydd av privatlivet och personuppgifter.

  Föredraganden anser att parter som har hemvist i en annan medlemsstat bör erbjudas möjligheten att utse en representant i den medlemsstat där förfarandet äger rum för delgivning av handlingar till dem. Detta bör dock inte vara en skyldighet för parterna, på grund av de merkostnader som det skulle medföra för dem, och eftersom tillförlitliga och smidiga alternativa metoder för delgivning finns tillgängliga. Åtgärderna i denna förordning bör under alla omständigheter inte påverka tillämpningen av unionsrätten och nationella krav som medför en skyldighet att utse en representant i en forummedlemsstat till parter som har hemvist i en annan medlemsstat för andra ändamål än delgivning av handlingar enligt denna förordning.

  För att säkerställa tillgång till rättslig prövning fastställs i förordning (EG) nr 1393/2007 begränsningar av de betalningar som medlemsstaterna får ålägga de sökande för att anlita en stämningsman eller annan person som är behörig att delge handlingar eller för att använda en särskild delgivningsmetod. Kostnaderna varierar dock kraftigt från medlemsstat till medlemsstat och kan i vissa fall uppgå till mer än 100 euro för direkt delgivning. Föredraganden anser att kostnaderna inte bör vara alltför stora och betungande för de sökande, eftersom detta kan begränsa användningen av dessa alternativa delgivningsmetoder och påverka möjligheterna till rättslig prövning på ett negativt sätt. Av dessa skäl är det nödvändigt att fastställa ett tak för de betalningar som medlemsstaterna får ålägga de sökande för att anlita en stämningsman eller annan person som är behörig att delge handlingar eller för att använda en särskild delgivningsmetod.

  Det är lämpligt att uppdatera bestämmelserna i förordning (EG) nr 1393/2007 om skyddet av privatlivet och personuppgifter, med tanke på den senaste utvecklingen av unionsrätten på detta område, och då i synnerhet godkännandet av förordning (EU) 2016/679.

  Föredraganden föreslår att vissa särskilda tidsfrister införs i artikel 6 för att se till att översändandet av handlingar och meddelanden mellan de sändande och mottagande organen och de centrala enheterna är smidigt och effektivt. Dessa tidsfrister beror på det elektroniska översändandet av handlingar och meddelanden, och därför är det lämpligt att föreskriva att de inte ska vara tillämpliga om översändandet utförs med hjälp av alternativa metoder på grund av en oförutsedd och exceptionell störning i det decentraliserade it-systemet.

  Förtydliganden och mindre ändringar har införts i artikel 8, som rör förfarandet för adressatens rätt att vägra att ta emot en handling om den inte är upprättad eller översatt till ett lämpligt språk, och i artikel 19, avseende villkoren för tredskodomar och skyddsåtgärder för svarandena i sådana fall.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”)

  Referensnummer

  COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)

  Framläggande för parlamentet

  31.5.2018

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  JURI

  10.9.2018

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Sergio Gaetano Cofferati

  24.9.2018

   

   

   

  Behandling i utskott

  20.11.2018

   

   

   

  Antagande

  10.12.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  18

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

  Ingivande

  8.1.2019

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  18

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  ECR

  Kosma Złotowski

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  GUE/NGL

  Kostas Chrysogonos

  PPE

  Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  Senaste uppdatering: 23 januari 2019
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy