ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния

  9.1.2019 - (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)) - ***I

  Комисия по правни въпроси
  Докладчик: Евелин Регнер
  Докладчик по становище (*):
  Антия Макинтайър, комисия по заетост и социални въпроси
    (*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността


  Процедура : 2018/0114(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0002/2019
  Внесени текстове :
  A8-0002/2019
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния

  (COM(2018)0241 – C8-0167/2018– 2018/0114(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0241),

  –  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50, параграфи 1 и 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0167/2018),

  –  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –  като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси, както и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0002/2019),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение    1

  Предложение за директива

  Съображение -1 (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-1)  Административният или управителният орган следва да отговаря за управлението на дружеството в интерес на дружеството и следва съответно да взема предвид интересите на членовете, неговите работници и служители и другите заинтересовани страни с цел устойчиво създаване на стойност в дългосрочен план.

  Изменение    2

  Предложение за директива

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1)  В Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета2 се уреждат презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност. Тези правила представляват важен етап за подобряване на функционирането на единния пазар за дружествата и им дават възможност да се възползват от свободата на установяване. Оценката на тези правила показва обаче, че е необходимо правилата за презграничните сливания да бъдат изменени. Освен това е добре да бъдат въведени правила за уреждане на презграничните преобразувания и разделяния.

  (1)  В Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета2 се уреждат презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност. Тези правила представляват важен етап за подобряване на функционирането на единния пазар за дружествата и им дават възможност да се възползват от свободата на установяване, от една страна, и осигуряват адекватна защита на заинтересованите страни като работници и служители, кредитори и миноритарни акционери, от друга. Оценката на тези правила показва обаче, че е необходимо правилата за презграничните сливания да бъдат изменени, по-специално с цел да се гарантира адекватна защита за работниците и служителите, кредиторите и миноритарните акционери. Освен това е добре да бъдат въведени правила за уреждане на презграничните преобразувания и разделяния с цел насърчаване на презграничната мобилност на дружествата и по този начин да се осигури ясна, предвидима, адекватна, актуална, приобщаваща и справедлива правна рамка на Съюза по отношение на дружествата.

  _________________

  _________________

  2 Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст) (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46).

  2 Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст) (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46).

  Изменение    3

  Предложение за директива

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2)  Свободата на установяване е един от основните принципи на правото на Съюза. По силата на член 49, втора алинея от Договор за функционирането на Европейския (ДФЕС) съюз във връзка с член 54 от ДФЕС свободата на установяване на дружествата включва, наред с другото, правото да се създават и ръководят такива дружества при условията, определени от правото на държавата членка на установяване. В съдебната практика на Съда на Европейския съюз свободата на установяване се тълкува в смисъл, че включва правото създадено в съответствие със законодателството на държава членка дружество да се преобразува в дружество, регулирано от правото на друга държава членка, стига да са изпълнени условията, определени в законодателството на тази друга държава членка, и по-специално установеният от нея критерий за привръзка на дружествата към националния ѝ правопорядък.

  (2)  Свободата на установяване е един от основните принципи на правото на Съюза. По силата на член 49, втора алинея от Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с член 54 от ДФЕС свободата на установяване на дружествата включва, наред с другото, правото да се създават и ръководят такива дружества при условията, определени от правото на държавата членка на установяване. В съдебната практика на Съда на Европейския съюз свободата на установяване се тълкува в значителна степен извън буквалното значение на формулировката, в смисъл, че включва правото, създадено в съответствие със законодателството на държава членка, дружество да се преобразува в дружество, регулирано от правото на друга държава членка, стига да са изпълнени условията, определени в законодателството на тази друга държава членка, и по-специално установеният от нея критерий за привръзка на дружествата към националния ѝ правопорядък. Освен това е особено важно да се вземат предвид допълнителни елементи, като например наличието на критерии за икономическа същност, за да се избегне злоупотребата с тази основна свобода с цел измама.

  Изменение    4

  Предложение за директива

  Съображение 2 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a)  Свободата на установяване и развитието на вътрешния пазар не са самостоятелни принципи или цели на Съюза. Те следва винаги да бъдат балансирани, по-специално в контекста на настоящата директива, с принципите и целите на Съюза по отношение на социалния прогрес, насърчаването на високо равнище на заетост и гарантирането на адекватна социална закрила, залегнали в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 9 от ДФЕС. Ето защо е ясно, че развитието на вътрешния пазар следва да допринася за постигането на социално сближаване и възходяща социална конвергенция, а не да подхранва конкуренцията между социалните системи, като оказва натиск върху тях да занижават стандартите си.

  Изменение    5

  Предложение за директива

  Съображение 2 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2б)  Макар конкуренцията в единния пазар и свободата на установяване да са ключови принципи на Съюза, свободата на дружествата да преместват своето седалище по устав от една държава членка в друга се основава на нежелана система на конкуренция между държавите членки, подхранвана от неравнопоставени условия на конкуренция с различни национални разпоредби в рамките на социалните и данъчните политики. Неправомерните преобразувания, сливания или разделяния представляват изкуствени конструкции или социален дъмпинг, но също така намаляват данъчните задължения или ограничават социалните права на работниците и служителите, поради което следва да бъдат избягвани с цел да се спазят принципите и ценностите на Договора. Съдебната практика на Съда на Европейския съюз за съжаление доведе до много по-обширното право на презгранични преобразувания, а възможността дружествата да преместват своето седалище по устав без прехвърляне на основните си дейности от своя страна допринесе за поява на неразбиране и антиевропейски настроения от страна на работниците и служителите и другите заинтересовани страни по отношение на тази проблемна форма на конкуренция.

  Изменение    6

  Предложение за директива

  Съображение 2 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2в)  Политиката на Съюза следва също така да допринася за насърчаването и засилването на социалния диалог в съответствие с член 151 от ДФЕС. Поради това целта на настоящата директива е също така да осигури правата на информиране, консултиране и участие на работниците и служителите и да гарантира, че презграничната мобилност на дружествата не може никога да води до намаляване на тези права. Гарантирането на информирането, консултирането и участието на работниците и служителите е от съществено значение за успеха на презграничната мобилност.

  Изменение    7

  Предложение за директива

  Съображение 2 г (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2г)  Преминаването към обща консолидирана данъчна система на равнището на Съюза и гарантирането на минимални общи социални стандарти във всички държави членки следва да бъде предварително условие за общи правила относно мобилността на дружествата, за да се даде възможност за лоялна конкуренция и еднакви условия на конкуренция, които не поставят държавите членки или заинтересованите страни в неравностойно положение.

  Изменение    8

  Предложение за директива

  Съображение 2 д (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2д)  Свободата на установяване също така следва по никакъв начин да не подкопава принципите по отношение на борбата с измамите и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, установени в член 310 от ДФЕС.

  Изменение    9

  Предложение за директива

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3)  При липса на уеднаквяване в правото на Съюза, в съответствие с член 54 от ДФЕС всяка държава членка е компетентна да установи привръзката, определяща националното право, приложимо за дадено дружество. Съгласно член 54 от ДФЕС седалището, централното управление и основното място на дейност на дружеството се смятат като привръзки от едно и също равнище. Поради това, както се изяснява от съдебната практика42, когато държавата членка на ново установяване, а именно държавата членка по местоназначение, изисква само преместването на седалището като привръзка за съществуването на дружество съгласно нейното национално законодателство, фактът, че се прехвърля само седалището (а не централното управление или основното място на дейност) не изключва сам по себе си приложимостта на свободата на установяване по член 49 от ДФЕС. Изборът на конкретен вид дружество в презграничните сливания, преобразувания и разделяния или изборът на държава членка на установяване са присъщи на упражняването на свободата на установяване, гарантирана от ДФЕС като част от единния пазар.

  (3)  При липса на уеднаквяване в правото на Съюза, в съответствие с член 54 от ДФЕС всяка държава членка е компетентна да установи привръзката, определяща националното право, приложимо за дадено дружество. Съгласно член 54 от ДФЕС седалището, централното управление и основното място на дейност на дружеството се смятат като привръзки от едно и също равнище. Предвид противоречията, породени от свободата на установяване и липсата на еднакви условия на конкуренция под формата на общи съгласувани социални и данъчни правила между държавите членки, е от съществено значение да се постигне подходящ баланс между правото на дружествата да се преобразуват, сливат и разделят и другите принципи на Договора. Презграничните преобразувания следва да са обвързани с преместване на седалището по устав на дружеството заедно с неговото действително седалище, за да извършва съществена част от своята икономическа дейност в държавата членка по местоназначение.

  _________________

   

  42 Решение на Съда от 25 октомври 2017 г. по дело Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, т. 29.

   

  Изменение    10

  Предложение за директива

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4)  Това развитие на съдебната практика разкри нови възможности пред дружествата на единния пазар с цел стимулиране на икономическия растеж, ефективната конкуренция и производителността. Същевременно целта за единен пазар без вътрешни граници за дружествата трябва да бъде съгласувана с други цели на европейската интеграция, като социалната защита (по-специално защитата на работниците и служителите), защитата на кредиторите и защитата на съдружниците или акционерите. При липсата на хармонизирани правила, по-конкретно за презграничните преобразувания, държавите членки се стремят към постигането на такива цели чрез редица разновидни правни разпоредби и административни практики. В резултат на това, въпреки че дружествата вече могат да извършват презгранични сливания, те се сблъскват с редица правни и практически трудности, когато желаят да извършат презгранично преобразуване. Освен това в националното законодателство на много държави членки се предвижда процедура за преобразуване на национално равнище, без да се предвижда еквивалентна процедура за презгранично преобразуване.

  (4)  Това развитие на съдебната практика разкри нови възможности пред дружествата на единния пазар за активизиране на техните стопански дейности с цел стимулиране на икономическия растеж, ефективната конкуренция и производителността. Същевременно, при липсата на еднакви условия на конкуренция под формата на съгласувани социални и фискални правила, тези промени бяха съчетани с разпространението на дружества „пощенски кутии“ и практики на злоупотреба, които представляват изкуствени конструкции и заобикалят данъчните и социалноосигурителните задължения и намаляват правата на работниците. Целта за единен пазар без вътрешни граници за дружествата трябва да бъде съгласувана с други цели на европейската интеграция, като социалната защита за всички, в съответствие с член 3, параграф 3 от ДЕС, както и членове 151 и 152 от ДФЕС, Европейския стълб на социалните права и Хартата на основните права на Европейския съюз, защитата на правата на работниците и служителите, защитата на кредиторите и защитата на съдружниците или акционерите, както и борбата с посегателствата върху финансовите интереси на Съюза, например чрез изпирането на пари и данъчните измами. При липсата на хармонизирани правила, по-конкретно за презграничните преобразувания, държавите членки са разработили редица разновидни правни разпоредби и административни практики, създавайки незадоволителна среда от гледна точка на правната сигурност, което оказва неблагоприятно въздействие както върху дружествата и заинтересованите страни, така и върху държавите членки, както и върху борбата с посегателствата върху финансовите интереси на Съюза, например чрез изпирането на пари и данъчните измами. По същия начин Съюзът е поел ангажимент да спазва Хартата на основните права на Европейския съюз. Свободата на установяване по никакъв начин не следва да подкопава другите ценности и принципи, гарантирани от ДФЕС, като например насърчаването на висока степен на заетост и осигуряването на адекватна социална закрила (член 9), подобряването на условията на живот и труд и социалния диалог, развитието на човешките ресурси с цел високо и устойчиво равнище на заетост и борбата с изключването от социалния живот (член 151) или борбата с измамите и всяка друга незаконна дейност, която може да накърни финансовите интереси на Съюза (член 310). В резултат на това, въпреки че дружествата вече могат да извършват презгранични сливания, те се сблъскват с редица правни и практически трудности, когато желаят да извършат презгранично преобразуване. Освен това в националното законодателство на много държави членки се предвижда процедура за преобразуване на национално равнище, без да се предвижда еквивалентна процедура за презгранично преобразуване.

  Изменение    11

  Предложение за директива

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6)  Затова е целесъобразно да бъдат въведени процесуални и материалноправни норми за презграничните преобразувания, които биха допринесли за премахване на ограниченията на свободата на установяване и същевременно биха осигурили адекватна и пропорционална защита на заинтересованите страни, като например работниците и служителите, кредиторите и миноритарните съдружници или акционери.

  (6)  Затова е целесъобразно да бъдат въведени хармонизирани процесуални и материалноправни норми на Съюза за презграничните преобразувания, които биха улеснили допълнително премахването на ограниченията на свободата на установяване и същевременно биха гарантирали правото на адекватна, еднаква и пропорционална защита на заинтересованите страни, като например работниците и служителите, кредиторите и миноритарните съдружници или акционери, и по-конкретно работниците и служителите. От съществено значение е празнотите да бъдат запълнени, а възможностите за злоупотреби във връзка с данъчното облагане, социалната сигурност и правата на различните заинтересовани страни – да бъдат предотвратени. Поради това е от ключово значение да се зададе нов курс на посоката, следвана от Съда на ЕС, и да се поясни, че едно дружество не следва да може да премести седалището си по устав, без да премести действителното си седалище, за да извършва значителна част от икономическата си дейност в държавата членка по местоназначение.

  Изменение    12

  Предложение за директива

  Съображение 6 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6a)  По-нататъшното развитие на вътрешния пазар следва да бъде разумно балансирано, като се поддържат основополагащите ценности, на които се основават нашите общества, и се гарантира, че всички граждани ще се облагодетелстват от икономическото развитие.

  Изменение    13

  Предложение за директива

  Съображение 6 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6б)  Настоящата директива следва да установи минимални изисквания, приложими в държавите членки, като същевременно позволява и насърчава държавите членки да предоставят по-благоприятна защита на работниците и служителите.

  Изменение    14

  Предложение за директива

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7)  При определени обстоятелства правото на преобразуване на съществуващо дружество, учредено в държава членка, в дружество съгласно правото на друга държава членка може да се използва с цел злоупотреби, като например за заобикаляне на трудовите стандарти, на осигурителните плащания, на данъчни задължения, на правата на кредиторите, на правата на миноритарните съдружници или акционери или на правилата относно участието на работниците и служителите. С цел борба с възможните такива злоупотреби, като общ принцип на правото на Съюза от държавите членки се изисква да гарантират, че дружествата не използват процедурата за презгранично преобразуване за създаване на изкуствени конструкции, насочени към получаването на неоправдани данъчни предимства или към неправомерно накърняване на законовите или договорните права на работниците и служителите, кредиторите или членовете. Доколкото представлява изключение от основна свобода, борбата със злоупотребите трябва да се тълкува стриктно и да се основава на индивидуална преценка на всички релевантни обстоятелства. Следва да бъде въведена процесуална и материалноправна уредба, която очертава свободата на преценка и предвижда многообразие в подхода, допустим за държавите членки, като същевременно установява изискванията за рационализиране на действията, които националните органи трябва да предприемат за борба със злоупотребите съгласно правото на Съюза.

  (7)  При никакви обстоятелства правото на преобразуване на съществуващо дружество, учредено в държава членка, в дружество съгласно правото на друга държава членка не бива да се използва с цел злоупотреби, измами или престъпления, като например за неспазване, избягване или заобикаляне на трудовите стандарти, на осигурителните плащания, на данъчни задължения, на правата на кредиторите, на правата на миноритарните съдружници или акционери или на правилата относно участието на работниците и служителите. С цел борба с възможните такива злоупотреби, като общ принцип на правото на Съюза от държавите членки се изисква да гарантират, че дружествата не използват процедурите за презгранично преобразуване за създаване на изкуствени конструкции. От държавите членки следва да се изисква също така да гарантират, че презграничните преобразувания съответстват на действителното осъществяване на действителна стопанска дейност, включително в цифровия сектор, чрез постоянен обект в държавата членка по местоназначение за неопределен срок, за да се избягва създаването на дружества „пощенски кутии“ или дружества „паравани“ с цел избягване, заобикаляне или нарушаване на националното право и/или правото на Съюза. Борбата със злоупотребите трябва да се основава на преценка на всички релевантни обстоятелства. Следва да бъде въведена процесуална и материалноправна уредба, която очертава свободата на преценка и предвижда многообразие в подхода, допустим за държавите членки, като същевременно установява изискванията за рационализиране на действията, които националните органи трябва да предприемат за борба със злоупотребите съгласно правото на Съюза.

  Изменение    15

  Предложение за директива

  Съображение 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8)  Извършването на презгранично преобразуване води до промяна на правната форма на дружеството, без то да губи правосубектността си. Това обаче не следва да води до заобикаляне на изискванията за учредяване в държавата членка по местоназначение. Тези условия, включително изискванията за седалище в държавата членка по местоназначение и изискванията, свързани с лишаването от права на управителите и директорите, следва да се зачитат в пълна степен от дружеството. Прилагането на такива условия от държавата членка по местоназначение не може обаче да засяга запазването на правосубектността на преобразуваното дружество. В съответствие с член 49 от ДФЕС дружеството може да се преобразува във всяка правна форма, която съществува в държавата членка по местоназначение.

  (8)  Извършването на презгранично преобразуване води до промяна на правната форма на дружеството, без то да губи правосубектността си и без да е необходимо предоговаряне на бизнес договорите. Това обаче не следва да води до заобикаляне на изискванията за учредяване в държавата членка по местоназначение. Тези условия, включително изискванията за седалище в държавата членка по местоназначение и изискванията, свързани с лишаването от права на управителите и директорите, следва да се зачитат в пълна степен от дружеството. Прилагането на такива условия от държавата членка по местоназначение не може обаче да засяга запазването на правосубектността на преобразуваното дружество. В съответствие с член 49 от ДФЕС дружеството може да се преобразува във всяка регламентирана правна форма, която съществува в държавата членка по местоназначение.

  Изменение    16

  Предложение за директива

  Съображение 8 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (8a)  За оценката на доброто име, честността и почтеността на директорите на дружествата, извършващи презгранично преобразуване или сливане, следва да се вземат под внимание съответните регистри за съдимост и административни записи, без да се засяга никое основно право. Във връзка с това следва да се вземат под внимание видът на присъдата или обвинителния акт, ролята на участващото физическо лице, получената санкция, етапът, на който се намира съдебният процес, и всички влезли в сила мерки за възстановяване. Следва да се вземат предвид съпътстващите обстоятелства, включително смекчаващите обстоятелства, сериозността на всяко съответно нарушение или административно или надзорно действие, изминалото време от извършването на нарушението, поведението на лицето от извършването на нарушението или действието насам и относимостта на нарушението или действието към ролята на лицето. Следва да се вземат под внимание всички съответни регистри за съдимост и административни записи, като се отчетат действащите давностни срокове в националното право. Без да се засяга презумпцията за невинност, приложима за наказателните производства, нито други основни права, в оценката следва да се вземат под внимание най-малко следните фактори: присъди или текущи наказателни преследвания за извършено престъпление, по-специално за нарушения на законодателството, което урежда банковите, финансовите, свързаните с ценни книжа и застрахователните дейности, или нарушения, свързани с пазарите на ценни книжа или с финансови или платежни инструменти, включително законодателството относно изпирането на пари, корупцията, манипулирането на пазара или търговията с вътрешна информация и лихварството; непочтени практики, измами или финансови престъпления; данъчни престъпления или други нарушения на законодателството, свързано с дружествата, включително трудовото право, законодателството относно фалита, несъстоятелността или защитата на потребителите.

  Изменение    17

  Предложение за директива

  Съображение 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (10)  За да може в процедурата за извършване на презграничното преобразуване да бъдат взети предвид законните интереси на всички заинтересованите страни, дружеството следва да оповести плана за презграничното преобразуване, съдържащ най-важната информация за предлаганото презгранично преобразуване, включително планираната нова форма на дружеството, учредителния акт и предлагания график за извършване на преобразуването. Членовете, кредиторите и работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презграничното преобразуване, следва да бъдат уведомени, така че да могат да представят забележки във връзка с предлаганото преобразуване.

  (10)  За да може в процедурата за извършване на презграничното преобразуване да бъдат взети предвид законните интереси на всички заинтересованите страни, дружеството, което възнамерява да извърши презгранично преобразуване, следва да изготви плана за презграничното преобразуване, заедно с, когато това е предвидено в националното право и/или в съответствие с националната практика, представители на работниците и служителите в управителните съвети, и да оповести този план. Представителите на работниците и служителите в управителните съвети следва също да бъдат включени в решението относно плана. Планът следва да съдържа най-важната информация за предлаганото презгранично преобразуване, включително планираната нова форма на дружеството, общия оборот и общия облагаем оборот на преобразуваното дружество за последния отчетен период, размера на данъка върху дохода, платен от преобразуваното дружество и неговите дъщерни дружества и клонове, информация за местоположението и когато е приложимо, датата на прехвърляне на седалището на дружеството към държавата членка по местоназначение, както и информация относно управителния орган и когато е приложимо, персонала, оборудването, помещенията и активите, броя на работниците и служителите на пълно работно време, вероятните отражения на презграничното преобразуване върху заетостта, включително вероятните промени в организацията на работата, заплатите, местоположението на специфични длъжности и очакваните последици за работниците и служителите, които заемат такива длъжности, включително работниците и служителите в дъщерните дружества и клоновете на преобразуваното дружество, които се намират на територията на Съюза, както и относно социалния диалог на равнище дружество, включително, когато е приложимо, представителството на работниците и служителите на равнище управителен съвет, учредителния акт и предлагания график за извършване на преобразуването. Членовете, кредиторите и работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презграничното преобразуване, следва да бъдат уведомени, така че да могат да представят забележки във връзка с предлаганото преобразуване. Преди да бъде взето решението относно плана за презграничното преобразуване, представителите на работниците и служителите на преобразуваното дружество, или, когато няма такива представители – самите работници и служители и представените профсъюзи следва да бъдат информирани и консултирани относно предлаганото преобразуване. По подобен начин, когато е създаден орган за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, той също следва да бъде съответно информиран и консултиран.

  Изменение    18

  Предложение за директива

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11)  За да предостави информация на членовете си, дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, следва да изготви доклад. Докладът следва да разяснява и обосновава правните и икономическите аспекти на предлаганото презгранично преобразуване, по-специално последиците от презграничното преобразуване за членовете във връзка с бъдещата дейност на дружеството и стратегическия план на управителния орган. Той следва да включва и възможните средства за защита, с които разполагат членовете, в случай че не са съгласни с решението за извършване на презгранично преобразуване. Този доклад следва да бъде предоставен също на работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване.

  (11)  За да предостави информация на членовете си и на работниците и служителите си, дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, следва да изготви доклад, разясняващ последиците от предлаганото презгранично преобразуване. Докладът следва да разяснява и обосновава правните и икономическите аспекти на предлаганото презгранично преобразуване, по-специално причините за презграничното преобразуване, последиците от презграничното преобразуване за членовете във връзка с бъдещата дейност на дружеството и стратегическия план на управителния орган. Той следва да включва и възможните средства за защита, с които разполагат членовете, в случай че не са съгласни с решението за извършване на презгранично преобразуване. Този доклад следва да бъде предоставен също на работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване. Докладът следва да разяснява по-конкретно последиците от предлаганото презгранично преобразуване за работните места на работниците и служителите и за участието на работниците и служителите, както и мерките, които трябва да бъдат взети, за да бъдат защитени, дали ще има съществена промяна в трудовите правоотношения и местонахождението на местата на стопанска дейност на дружествата, информация относно процедурите съгласно които се определят правата на информиране, консултиране и участие на работниците и служителите в образуваното в резултат на преобразуването дружество и как всеки от тези фактори би се отнасял до евентуални дъщерни дружества на дружеството. Това изискване обаче не следва да се прилага, когато единствените служители на дружеството са в неговия административен орган. Преди да бъде взето решение относно доклада, представителите на работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, или ако няма такива представители – самите работници и служители следва да бъдат информирани и консултирани относно предлаганото преобразуване. По подобен начин, когато е приложимо, органът, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО1a или Директива 2001/86/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, също следва да бъде информиран и консултиран. Предоставянето на доклада следва да не засяга приложимите процедури за информиране и консултиране, установени на национално равнище в резултат от прилагането на Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета или на Директива 2009/38/ЕО.

   

  _______________

   

  Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение. (ОВ L 122, 16.5.2009 г.).

   

  Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица (ОВ L 294, 10.11.2001 г.).

   

  Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29).

  Изменение    19

  Предложение за директива

  Съображение 11 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (11a)  Ако административният или управителният орган на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, получи своевременно становище от представителите на работниците и служителите или, когато няма такива представители – от самите работници и служители в съответствие с националното право, или, когато е приложимо, от органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, членовете следва да бъдат информирани за становището и то следва да бъде добавено към доклада. Административният или управителният орган на дружеството, което възнамерява да извърши презграничното преобразуване, предоставя мотивиран отговор на становището, предоставено от представителите на работниците и служителите, и когато е приложимо, на органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, преди датата на общото събрание.

  Изменение    20

  Предложение за директива

  Съображение 11 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (11б)  За да може да се даде възможност за извършване на анализ на доклада, дружеството, което извършва презграничното преобразуване, следва да предостави на представителите на работниците и служителите, на профсъюзите, представени в дружеството, и когато е приложимо, на органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, такива финансови и материални ресурси, които са необходими, за да им се даде възможност да прилагат правата, произтичащи от настоящата директива, по целесъобразен начин, като например достъп до личен и защитен с парола компютър, сигурна интернет връзка, заседателни зали, отпуск за заседания, разходи за организиране на заседания и ако е необходимо, осигуряване на устен превод, настаняване и пътни разноски.

  Изменение    21

  Предложение за директива

  Съображение 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12)  За да предостави информация на работниците и служителите си, дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, следва да изготви доклад, разясняващ последиците от предлаганото презгранично преобразуване за работниците и служителите. Докладът следва да разяснява по-конкретно последиците от предлаганото презгранично преобразуване за запазването на работните места на работниците и служителите, дали ще има съществена промяна в трудовите правоотношения и местонахождението на местата на дейност на дружествата и как всеки от тези фактори би се отнасял до евентуалните дъщерни дружества. Това изискване обаче не следва да се прилага, когато единствените служители на дружеството са в неговия административен орган. Предоставянето на доклада не следва да засяга приложимите процедури за информиране и консултиране, образувани на национално равнище в резултат от транспонирането на Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета43 или на Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета44.

  заличава се

  __________________

   

  43 Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29).

   

  44 Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработена) (ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 28).

   

  Изменение    22

  Предложение за директива

  Съображение 12 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (12a)  Дружествата, които възнамеряват да се възползват изцяло от предимствата на вътрешния пазар чрез презгранични преобразувания, следва да поддържат от своя страна подходящо равнище на прозрачност и добро корпоративно управление. Публичното докладване по държави е ефикасен и подходящ инструмент за повишаване на прозрачността на дейностите на многонационалните предприятия и за предоставяне на възможност на обществеността да оценява тяхното въздействие върху реалната икономика. То ще подобри и способността на акционерите да оценяват правилно поеманите от дружествата рискове, ще доведе до разработването на инвестиционни стратегии въз основа на точна информация и ще повиши възможността за оценка от страна на отговорните за вземане на решения на ефикасността и влиянието на националното законодателство. Поради това преди осъществяването на презграничната операция следва да бъде публикуван пакет от финансова информация.

  Изменение    23

  Предложение за директива

  Съображение 12 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (12б)  Свободата на установяване и развитието на вътрешния пазар не са самостоятелни принципи или цели на Съюза. Те следва винаги да бъдат балансирани, по-специално в контекста на настоящата директива, с принципите и целите на Съюза по отношение на социалния прогрес, насърчаването на високо равнище на заетост и гарантирането на адекватна социална закрила, залегнали в член 3 от Договора за Европейския съюз и член 9 от ДФЕС. Ето защо е ясно, че развитието на вътрешния пазар следва да допринася за постигането на социално сближаване и възходяща социална конвергенция, а не да подхранва конкуренцията между социалните системи, като оказва натиск върху тях да занижават стандартите си.

  Изменение    24

  Предложение за директива

  Съображение 12 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (12в)  Политиката на Съюза следва също така да допринася за насърчаването и засилването на социалния диалог в съответствие с член 151 от ДФЕС. Поради това целта на настоящата директива е също така да осигури правата на информиране, консултиране и участие на работниците и служителите и да гарантира, че презграничната мобилност на дружествата не може никога да води до намаляване на тези права. Гарантирането на информирането, консултирането и участието на работниците и служителите е от съществено значение за успеха на всички такива действия.

  Изменение    25

  Предложение за директива

  Съображение 12 г (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (12г)  Свободата на установяване също така следва по никакъв начин да не подкопава принципите по отношение на борбата с измамите и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, установени в член 310 от ДФЕС.

  Изменение    26

  Предложение за директива

  Съображение 12 д (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (12д)  Необходимо е да се осигури последователност за дружествата, работниците и служителите, за да се избегне дублирането на съществуващо законодателство на Съюза. Директива 2002/14/ЕО, Директива 2001/23/ЕО на Съвета и Директива 2009/38/ЕО вече включват изисквания относно информирането и консултирането на работниците и служителите, които се прилагат при презгранични преобразувания, сливания и разделяния. Важно е настоящата директива да допълва тези съществуващи директиви, за да се избягва ненужната административна тежест, като се накърняват действащите разпоредби относно информирането, консултирането и участието на работниците и служителите.

   

  ______________________

   

  Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16).

  Изменение    27

  Предложение за директива

  Съображение 13

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13)  С цел да се прецени точността на информацията, съдържаща се в плана за преобразуването и в докладите до членовете и работниците и служителите, и да се предоставят фактическите елементи, необходими, за да се прецени дали предлаганото преобразуване представлява изкуствена конструкция, следва да се изиска изготвяне на доклад от независим експерт с цел да се извърши оценка на предлаганото презгранично преобразуване. С цел да се гарантира независимостта на експерта, той следва да бъде назначен от компетентния орган след молба от страна на дружеството. В този контекст докладът на експерта следва да представя цялата релевантна информация, за да може компетентният орган в изходната държава членка да вземе информирано решение за това дали да издаде или не сертификата преди преобразуване. За тази цел следва експертът да може да получи цялата релевантна информация и документи за дружеството и да извърши всички необходими проучвания, за да събере всички необходими доказателства. Експертът следва да използва информацията (по-специално нетния оборот и печалбите или загубите, броя на работниците и служителите и структурата на баланса), събрана от дружеството с цел изготвяне на финансовите отчети в съответствие с правото на Съюза и правото на държавите членки. За да бъде всяка поверителна информация защитена обаче, включително търговските тайни на дружеството, такава информация не следва да бъде част от окончателния доклад на експерта, тъй като до него ще има публичен достъп.

  (13)  Компетентните национални органи следва да могат да преценяват точността на информацията, съдържаща се в плана за преобразуването и в доклада до членовете и работниците и служителите. В този контекст докладът следва да съдържа цялата релевантна информация, за да може компетентният орган в изходната държава членка да вземе информирано решение за това дали да издаде или не сертификата преди преобразуване. За тази цел компетентният орган следва да може да получи цялата релевантна информация, като например относно нетния оборот и печалбите или загубите, броя на работниците и служителите и структурата на баланса, събрана от дружеството с цел изготвяне на финансовите отчети в съответствие с правото на Съюза и правото на държавите членки, както и всички документи, необходими за извършването на необходимите разследвания, изисквани за събиране на необходимите доказателства, и за извършване на оценка на предлаганото презгранично преобразуване, заедно с всички фактически елементи, предоставени от дружеството. За да бъде всяка поверителна информация защитена обаче, включително търговските тайни на дружеството, такава информация не следва да бъде част от окончателния доклад, тъй като до него ще има публичен достъп. Компетентният орган може да използва независим експерт. Експертът следва да бъде назначен от списък, който е изготвен от компетентния орган, и следва да няма никаква минала или настояща връзка със съответното дружество. Експертът следва да разполага със съответния експертен опит, по-специално в областта на дружественото право, данъчното облагане и данъчното право, социалното осигуряване и трудовото право.

  Изменение    28

  Предложение за директива

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14)  С цел да се избегнат прекомерните разходи и тежести за по-малките дружества, които са в процес на презгранично преобразуване, микропредприятията и малките предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията45 следва да бъдат освободени от изискването да представят доклад от независим експерт. Тези дружества могат обаче да прибегнат до доклад от независим експерт с цел да избегнат разноските за съдебни спорове с кредиторите.

  заличава се

  __________________

   

  45 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

   

  Изменение    29

  Предложение за директива

  Съображение 15

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (15)  Въз основа на плана за преобразуването и докладите общото събрание на членовете на дружеството следва да вземе решение дали да одобри този план или не. Важно е изискваното мнозинство за гласуването на това решение да бъде достатъчно високо, за да се гарантира, че решението за преобразуване е взето колективно. Освен това членовете също следва да имат право на глас по отношение на всички договорености във връзка с участието на работниците и служителите, ако са запазили това право по време на общото събрание.

  (15)  Въз основа на плана за преобразуването и докладите общото събрание на членовете на дружеството следва да вземе решение дали да одобри този план или не. Важно е изискваното мнозинство за гласуването на това решение да бъде достатъчно високо, за да се гарантира, че решението за преобразуване е взето колективно. Преди да бъде взето решение, всички предходни приложими права на информиране и консултиране следва да се спазват, така че всяко становище на представителите на работниците и служителите да бъде взето под внимание в съответствие с Директива 2002/14/EO, а когато е приложимо, с Директива 2009/38/ЕО и Директива 2001/86/ЕO. Освен това членовете също следва да имат право на глас по отношение на всички договорености във връзка с участието на работниците и служителите, ако са запазили това право по време на общото събрание.

  Изменение    30

  Предложение за директива

  Съображение 16

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16)  Целесъобразно е на членовете, които имат право на глас и не са гласували за одобряване на плана за преобразуването, и на членовете без право на глас, които не са могли да представят своята позиция, да се предостави правото да напуснат дружеството. Тези членове следва да могат да напуснат дружеството и да получат парично обезщетение за своите дялове или акции, съответстващо на стойността на дяловете или акциите им. Освен това те следва да имат право да оспорят пред съда начина на изчисляване и адекватността на предложеното парично обезщетение.

  (16)  Необходимо е на членовете, които имат право на глас и не са гласували за одобряване на плана за преобразуването, и на членовете без право на глас, които не са могли да представят своята позиция, да се предостави правото да напуснат дружеството. Тези членове следва да могат да напуснат дружеството и да получат адекватно парично обезщетение за своите дялове или акции, съответстващо на стойността на дяловете или акциите им. Освен това те следва да имат право да оспорят пред съда начина на изчисляване и адекватността на предложеното парично обезщетение.

  Изменение    31

  Предложение за директива

  Съображение 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18)  С цел да се осигури подходяща защита на кредиторите в случаите, когато те не са удовлетворени от защитата, предложена от дружеството в плана за презграничното преобразуване, кредиторите могат да сезират компетентния съдебен или административен орган на изходната държава членка за получаване на подходящи гаранции. С цел да се улесни оценката на вредата, следва да се въведат някои презумпции, съгласно които кредиторите няма да се смятат за увредени от дадено презгранично преобразуване, когато рискът от загуба за даден кредитор е малък. Презумпция следва да се прилага, когато в доклада на независимия експерт се заключава, че не съществува разумна вероятност кредиторите да бъдат увредени, или когато им бъде предложено право да получат плащане от преобразуваното дружество или от трето лице — гарант, на стойност, равна на първоначалното вземане на кредитора, и което право може да бъде предявено пред същата юрисдикция, както и първоначалното вземане. Защитата на кредиторите, предвидена в настоящата директива, не следва да засяга националното законодателство на изходната държава членка във връзка с паричните задължения спрямо публични органи, включително данъчното облагане или социалноосигурителните вноски.

  (18)  С цел да се осигури подходяща защита на кредиторите в случаите, когато те не са удовлетворени от защитата, предложена от дружеството в плана за презграничното преобразуване, кредиторите могат да сезират компетентния съдебен или административен орган на изходната държава членка за получаване на подходящи гаранции. С цел да се улесни оценката на вредата, следва да се въведат някои презумпции, съгласно които кредиторите няма да се смятат за увредени от дадено презгранично преобразуване, когато рискът от загуба за даден кредитор е малък. Презумпция следва да се прилага, когато на кредиторите бъде предложено право да получат плащане от преобразуваното дружество или от трето лице — гарант, на стойност, равна на първоначалното вземане на кредитора, и което право може да бъде предявено пред същата юрисдикция, както и първоначалното вземане. Защитата на кредиторите, предвидена в настоящата директива, не следва да засяга националното законодателство на изходната държава членка във връзка с паричните задължения спрямо публични органи, включително данъчното облагане или социалноосигурителните вноски.

  Изменение    32

  Предложение за директива

  Съображение 19

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (19)  С цел да се гарантира, че правото на участие на работниците и служителите не се накърнява неправомерно в резултат на презграничното преобразуване, когато в изходната държава членка в дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, функционира система за участие на работниците и служителите, то в държавата членка по местоназначение дружеството следва да бъде задължено да приеме правна форма, която позволява упражняване на правото на участие, включително чрез присъствието на представители на работниците и служителите в подходящия управителен или надзорен орган на дружеството. Освен това, в такъв случай между дружеството и неговите работници и служители следва да се проведат добросъвестни преговори, подобно на процедурата, предвидена в Директива 2001/86/ЕО, с цел намиране на решение по взаимно съгласие за съвместяване на правото на дружеството да извърши презгранично преобразуване с правото на работниците и служителите на участие. В резултат от тези преговори следва да се прилагат mutatis mutandis специално изготвено за целта и съгласувано решение или, при липса на съгласие — стандартните правила, предвидени в приложението към Директива 2001/86/ЕО. С цел да се защити или съгласуваното решение, или прилагането на тези стандартни правила, дружеството следва да не може да се освободи от правата на участие чрез извършването на последващо преобразуване, сливане или разделяне на национално равнище или презгранични такива в срок от три години.

  (19)  С цел да се гарантира, че правото на участие на работниците и служителите не се накърнява неправомерно в резултат на презграничното преобразуване, когато в изходната държава членка в дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, функционира система за участие на работниците и служителите, то в държавата членка по местоназначение дружеството следва да бъде задължено да приеме правна форма, която позволява упражняване на правото на участие, включително чрез присъствието на представители на работниците и служителите в подходящия управителен или надзорен орган на дружеството. Освен това, в такъв случай между дружеството и неговите работници и служители следва да се проведат добросъвестни преговори. Във възможно най-кратък срок след публикуването на плана за преобразуване дружеството следва да предприеме необходимите стъпки, включително предоставяне на информация относно самоличността на участващите дружества, заинтересованите дъщерни дружества или предприятия и броя на техните работници и служители, с цел започване на преговори с представителите на работниците и служителите на дружествата или, когато е приложимо, органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, относно договореностите за участието на работниците и служителите в дружеството или дружествата, образувани в резултат на преобразуването, в съответствие с процедурата, предвидена в Директива 2001/86/ЕО, с цел намиране на решение по взаимно съгласие за съвместяване на правото на дружеството да извърши презгранично преобразуване с правото на работниците и служителите на участие. В резултат от тези преговори следва да се прилагат mutatis mutandis специално изготвено за целта и съгласувано решение или, при липса на съгласие — стандартните правила, предвидени в приложението към Директива 2001/86/ЕО. С цел да се защити или съгласуваното решение, или прилагането на тези стандартни правила, дружеството следва да не може да се освободи от правата на участие чрез извършването на последващо преобразуване, сливане или разделяне на национално равнище или презгранични такива в срок от шест години. Когато приложим праг за участие на работниците и служителите, определен в законодателството на изходната държава членка, бъде надвишен през шестте години след презграничното преобразуване, следва да се прилага същото равнище и елементи на участие на работниците и служителите, както би било законно предвидено, ако дружеството е достигнало съответния праг в изходната държава членка, и следва да започнат да се провеждат нови преговори.

  Изменение    33

  Предложение за директива

  Съображение 19 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (19a)  Следва да се съблюдава и признае голямото разнообразие на съществуващите правила и практики в държавите членки по отношение на начина, по който представителите на работниците и служителите участват в процеса на вземане на решения в дружествата.

  Изменение    34

  Предложение за директива

  Съображение 19 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (19б)  Процедурите за информиране и консултиране на национално и транснационално равнище следва въпреки това да бъдат спазвани от всички дружества, образувани в резултат на презгранично преобразуване или сливане.

  Изменение    35

  Предложение за директива

  Съображение 20

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (20)  С цел да се предотврати заобикалянето на правата на участие на работниците и служителите чрез презгранично преобразуване, дружеството, което е в процес на преобразуване и е вписано в държава членка, чието законодателство предвижда права на участие на работниците и служителите, следва да не може да извърши презгранично преобразуване, без преди това да започне преговори с работниците и служителите или с техните представители, когато средният брой на работниците и служителите, наети на работа от дружеството, е равен на четири пети от националния праг, при който се задейства такова право на участие на работниците и служителите.

  (20)  С цел да се предотврати заобикалянето на правата на участие на работниците и служителите чрез презгранично преобразуване, дружеството, което е в процес на преобразуване и е вписано в държава членка, чието законодателство предвижда права на участие на работниците и служителите, следва да не може да извърши презгранично преобразуване, без преди това да започне преговори с работниците и служителите или с техните представители, когато средният брой на работниците и служителите, наети на работа от дружеството, е равен на четири пети от националния праг, при който се задейства такова право на участие на работниците и служителите. Държавите членки следва да гарантират, че представителите на работниците и служителите при изпълнение на своите функции имат съответна защита и гаранции, които да им позволяват правилно изпълнение на поставените им задължения.

  Изменение    36

  Предложение за директива

  Съображение 20 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (20a)  След преобразуването дружеството, което извършва презграничното преобразуване, следва да продължава да спазва договорените във всеки колективен трудов договор условия при същите условия, приложими за дружеството преди преобразуването съгласно този договор, до датата на прекратяване или изтичане на срока на колективния трудов договор или влизането в сила или прилагането на друг колективен договор, в съответствие с Директива 2001/23/ЕО.

  Изменение    37

  Предложение за директива

  Съображение 21

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (21)  С цел да се гарантира подходящо разпределение на задачите между държавите членки и ефикасен и ефективен предварителен контрол на презграничните преобразувания, както изходните държави членки, така и държавите членки по местоназначение следва да определят съответните компетентни органи. По-специално компетентните органи на изходните държави членки следва да имат правомощието да издават сертификат преди преобразуване, без който компетентните органи на държавата членка по местоназначение следва да не могат да изпълнят процедурата за презгранично преобразуване.

  (21)  С цел да се гарантира подходящо разпределение на задачите между държавите членки и ефикасен и ефективен предварителен контрол на презграничните преобразувания, както изходните държави членки, така и държавите членки по местоназначение следва да определят съответния съд, нотариус или други компетентни органи. По-специално, компетентните органи на изходните държави членки следва да имат правомощието да издават сертификат преди преобразуване, без който компетентните органи на държавата членка по местоназначение следва да не могат да изпълнят процедурата за презгранично преобразуване. Държавите членки следва да гарантират, че определените компетентни органи създават подходящи механизми за координация с други органи и организации в тази държава членка, които работят в областите на политиките, засегнати от настоящата директива, и при необходимост следва да се консултират с други съответни органи, компетентни в различните области, засегнати от презграничното преобразуване. Решението за издаване на сертификат преди преобразуване от компетентния орган на изходната държава или всяко одобрение от компетентния орган в държавата членка по местоназначение следва да не изключва последващи процедури или решения на органите в държавите членки във връзка с други съответни области на правото.

  Изменение    38

  Предложение за директива

  Съображение 22

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (22)  Издаването на сертификата преди преобразуване от изходната държава членка следва да бъде подложено на контрол, за да се осигури законосъобразността на презграничното преобразуване на дружеството. Компетентният орган на изходната държава членка следва да вземе решение относно издаването на сертификата преди преобразуване в срок от един месец от подаването на молба от дружеството, освен ако няма сериозни опасения относно съществуването на изкуствена конструкция, насочена към получаването на неоправдани данъчни предимства или към неправомерно накърняване на законовите или договорните права на работниците и служителите, кредиторите или членове. В такъв случай компетентният орган следва да извърши задълбочена оценка. Тази задълбочена оценка обаче не следва да се извършва систематично, а следва да се прави за всеки отделен случай, когато са налице сериозни опасения относно съществуването на изкуствена конструкция. За своята оценка компетентните органи следва да вземат предвид поне няколко от факторите, посочени в настоящата директива, които обаче следва да се приемат само като примерни фактори при цялостната оценка и да не се разглеждат поотделно. За да не се затормозяват дружествата с твърде дълга процедура, тази задълбочена оценка следва във всеки случай да приключи в срок от два месеца от момента, в който дружеството е било информирано, че ще бъде извършена такава задълбочена оценка.

  (22)  Издаването на сертификата преди преобразуване от изходната държава членка следва да бъде подложено на контрол, за да се осигури законосъобразността на презграничното преобразуване на дружеството. Компетентният орган на изходната държава членка следва да вземе решение относно издаването на сертификата преди преобразуване в срок от два месеца от получаването на всички необходими документи и информация, освен ако няма сериозни опасения относно съществуването на изкуствена конструкция или че преобразуването не включва действително извършване на действителна стопанска дейност. В такъв случай компетентният орган следва да извърши задълбочена оценка. Тази задълбочена оценка обаче не следва да се извършва систематично, а следва да се прави за всеки отделен случай, когато са налице сериозни опасения относно съществуването на изкуствена конструкция. За своята оценка компетентните органи следва да вземат предвид поне няколко от факторите, посочени в настоящата директива, които обаче следва да се приемат само като примерни фактори при цялостната оценка и да не се разглеждат поотделно. Когато компетентният орган извършва оценка дали преобразуването включва действителното осъществяване на действителна стопанска дейност, компетентният орган следва по-специално да проверява дали дружеството има постоянен обект в държавата членка по местоназначение, който има обективен характер на постоянно установяване, дали има управителен орган, персонал, оборудване, помещения и активи, както и дали е материално обезпечено да води самостоятелно договаряне на дейността с трети страни, и следва да преценява дали дружеството е избрало да делегира своето управление на директори, служители или законни представители, наети от независима трета страна чрез изпълнител на услуги. За да не се затормозяват дружествата с твърде дълга процедура, тази задълбочена оценка следва във всеки случай да приключи в срок от три месеца от момента, в който дружеството е било информирано, че ще бъде извършена такава задълбочена оценка.

  Изменение    39

  Предложение за директива

  Съображение 23

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (23)  След като получат сертификат преди преобразуване и след като проверят дали изискванията за учредяване в държавата членка по местоназначение са изпълнени, компетентните органи на държавата членка по местоназначение следва да впишат дружество в бизнес регистъра на тази държавата членка. Само след такова вписване компетентният орган на изходната държава членка следва да заличи дружеството от собствения си регистър. Не следва да бъде възможно компетентният орган на държавата членка по местоназначение да оспорва точността на информация, съдържаща се в сертификата преди преобразуване. В резултат от презграничното преобразуване преобразуваното дружество следва да запази своята правосубектност, своите активи и пасиви и всичките си права и задължения, включително правата и задълженията, произтичащи от договори, действия или бездействия.

  (23)  След като получат сертификат преди преобразуване и след като проверят дали изискванията за учредяване в държавата членка по местоназначение са изпълнени, компетентните органи на държавата членка по местоназначение следва да впишат дружество в бизнес регистъра на тази държавата членка. Само след такова вписване компетентният орган на изходната държава членка следва да заличи дружеството от собствения си регистър. Не следва да бъде възможно компетентният орган на държавата членка по местоназначение да оспорва точността на информация, съдържаща се в сертификата преди преобразуване. В резултат от презграничното преобразуване преобразуваното дружество следва да запази своята правосубектност, своите активи и пасиви и всичките си права и задължения, включително правата и задълженията, произтичащи от договори, действия или бездействия. Ако обаче през двете години след датата, на която презграничното преобразуване започва да поражда действие, компетентните органи получат нова информация за презграничното преобразуване, която дава основание да се счита, че е било извършено нарушение на която и да било от разпоредбите на настоящата директива, компетентните органи следва да преразгледат направената от тях оценка на фактите по случая и следва да разполагат с правомощието да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случай на изкуствени конструкции.

  Изменение    40

  Предложение за директива

  Съображение 26

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (26)  Оценката на прилагането на правилата за презграничните сливания в държавите членки показа, че броят на презграничните сливания в Съюза значително се е увеличил. Тази оценка разкри обаче и някои недостатъци във връзка по-конкретно със защитата на кредиторите и защитата на съдружниците и акционерите, както и с липсата на опростени процедури, което пречи на правилата за презграничните сливания да бъдат напълно ефективни и ефикасни.

  (26)  Оценката на прилагането на правилата за презграничните сливания в държавите членки показа, че броят на презграничните сливания в Съюза значително се е увеличил. Тази оценка разкри обаче и някои недостатъци във връзка по-конкретно със защитата на кредиторите, защитата на миноритарните съдружници и акционери и защитата на работниците и служителите, по-специално когато става въпрос за оповестяването на подробна информация относно сливанията и последиците от тях, както и с липсата на опростени процедури, което пречи на правилата за презграничните сливания да бъдат напълно ефективни и ефикасни.

  Изменение    41

  Предложение за директива

  Съображение 27 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (27a)  При никакви обстоятелства правото на сливане на съществуващо дружество, учредено в държава членка, в дружество съгласно правото на друга държава членка не следва да се използва с цел злоупотреби, измами или престъпления, като например за неспазване, избягване или заобикаляне на трудовите стандарти, на осигурителните плащания, на данъчните задължения, на правата на кредиторите, на правата на миноритарните съдружници или акционери или на правилата относно участието на работниците и служителите. С цел борба с възможните такива злоупотреби и спазване на общ принцип на правото на Съюза, от държавите членки се изисква да гарантират, че дружествата не използват процедурите за презгранично сливане за създаване на изкуствени конструкции. От държавите членки следва да се изисква също така да гарантират, че презграничното сливане съответства на действителното осъществяване на действителна стопанска дейност, включително в цифровия сектор, чрез постоянен обект в държавата членка на дружеството, образувано в резултат на сливането, за неопределен срок, за да се избягва създаването на дружества „пощенски кутии“ или дружества „паравани“ с цел избягване, заобикаляне или нарушаване на националното право и/или правото на Съюза. Борбата със злоупотребите следва да се основава на преценка на всички релевантни обстоятелства. В процедурата за сливане следва да бъде въведена процесуална и материалноправна уредба, която да очертава свободата на преценка и да отчита многообразието в подходите, допустими за държавите членки, като същевременно установява изискванията за рационализиране на действията, които националните органи трябва да предприемат за борба със злоупотребите съгласно правото на Съюза.

  Изменение    42

  Предложение за директива

  Съображение 27 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (27б)  За да може в процедурата за извършване на презграничното сливане да бъдат взети предвид законните интереси на всички заинтересованите страни, дружеството, което участва в презгранично сливане, следва да изготви плана за презграничното сливане, заедно с, когато това е предвидено в националното право и/или в съответствие с националната практика, представители на работниците и служителите в управителните съвети, и да оповести този план. Представителите на работниците и служителите в управителните съвети следва също да бъдат включени в решението относно плана. Планът следва да съдържа най-важната информация за предлаганото презгранично сливане, включително планираната нова форма на дружеството, общия оборот и общия облагаем оборот на всяко от сливащите се дружества за последния отчетен период, размера на данъка върху дохода, платен от сливащите се дружества и техните дъщерни дружества и клонове, информация за местоположението и когато е приложимо, датата на прехвърляне на седалището на дружеството към държавата членка на дружеството, образувано в резултат на сливането, както и информация относно управителните органи и когато е приложимо, персонала, оборудването, помещенията и активите, броя на работниците и служителите на пълно работно време, вероятните отражения на презграничното сливане върху заетостта, включително вероятните промени в организацията на работата, заплатите, местоположението на специфични длъжности и очакваните последици за работниците и служителите, които заемат такива длъжности, включително работниците и служителите в дъщерните дружества и клоновете на сливащите се дружества, които се намират на територията на Съюза, както и относно социалния диалог на равнище дружество, включително, когато е приложимо, представителството на работниците и служителите на равнище управителен съвет, учредителния акт и предлагания график за извършване на сливането. Членовете, кредиторите и работниците и служителите на дружеството, което участва в презграничното сливане, следва да бъдат уведомени, така че да могат да представят забележки във връзка с предлаганото сливане. Преди да бъде взето решението относно плана за презграничното сливане, представителите на работниците и служителите на всяко от сливащите се дружества, или, когато няма такива представители – самите работници и служители и представените профсъюзи следва да бъдат информирани и консултирани относно предлаганото сливане. По подобен начин, когато е създаден орган за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, той също следва да бъде съответно информиран и консултиран.

  Изменение    43

  Предложение за директива

  Съображение 28

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (28)  С цел допълнително усъвършенстване на съществуващата процедура за презгранично сливане, необходимо е да се опростят, когато е подходящо, правилата за такова сливане, като същевременно се гарантира, че заинтересованите страни, и по-конкретно работниците и служителите, са защитени по подходящ начин. Ето защо съществуващите правила за презграничните сливания следва да бъдат изменени, така че управителните или административните органи на сливащите се дружества да бъдат задължени да изготвят отделни доклади, в които подробно да се излагат правните и икономическите аспекти на презграничното сливане както за членовете, така и за работниците и служителите. Задължението на управителния или административния орган на дружеството да изготви доклад за членовете може обаче да отпадне, ако тези членове вече са били информирани за правните и икономическите аспекти на предлаганото сливане. Изготвянето на доклада за работниците и служителите обаче може да отпадне единствено когато сливащите се дружества и техните дъщерни дружества нямат работници и служители, различни от тези, участващи в управителния или административния орган.

  заличава се

  Изменение    44

  Предложение за директива

  Съображение 28 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (28a)  Ако всеки от административните или управителните органи на дружествата, които участват в презгранично сливане, получи своевременно становище от представителите на работниците и служителите или, когато няма такива представители – от самите работници и служители в съответствие с националното право, или, когато е приложимо, от органите, създадени за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, членовете следва да бъдат информирани за това и становищата следва да бъдат добавени към всеки доклад. Всеки от административните или управителните органи на дружествата, които възнамеряват да извършат презграничното сливане, предоставя мотивиран отговор на становището, предоставено от представителите на работниците и служителите, и когато е приложимо, на органите, създадени за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, преди датата на общите събрания.

  Изменение    45

  Предложение за директива

  Съображение 28 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (28б)  За да може да се даде възможност за извършване на анализ на доклада на всяко от сливащите се дружества, всяко дружество, което участва в презграничното сливане, следва да предостави на представителите на работниците и служителите, на профсъюзите, представени в дружеството, и когато е приложимо, на всеки орган, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, такива финансови и материални ресурси, които са необходими, за да им се даде възможност да прилагат правата, произтичащи от настоящата директива, по целесъобразен начин, като например достъп до личен и защитен с парола компютър, сигурна интернет връзка, заседателни зали, отпуск за заседания, разходи за организиране на заседания и, ако е необходимо, осигуряване на устен превод, настаняване и пътни разноски.

  Изменение    46

  Предложение за директива

  Съображение 28 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (28в)  Компетентните национални органи следва да могат да преценяват точността на информацията, съдържаща се в плана за сливането и в докладите до членовете и работниците и служителите. В този контекст всеки доклад следва да съдържа цялата релевантна информация, за да може компетентният орган на всяка държава членка на сливащите се дружества да вземе информирано решение за това дали да издаде или не сертификата преди сливане. За тази цел компетентните органи на всяка държава членка на сливащите се дружества следва да могат да получат цялата релевантна информация, като например относно нетния оборот и печалбите или загубите, броя на работниците и служителите и структурата на баланса, събрана от дружеството с цел изготвяне на финансовите отчети в съответствие с правото на Съюза и правото на държавите членки, както и всички документи, необходими за извършването на необходимите разследвания, изисквани за събиране на необходимите доказателства, и за извършване на оценка на предлаганото презгранично сливане, заедно с всички фактически елементи, предоставени от дружествата. За да бъде всяка поверителна информация защитена обаче, включително търговските тайни на дружествата, такава информация не следва да бъде част от окончателните доклади на всеки компетентен орган, тъй като до тях следва да има публичен достъп.

  Изменение    47

  Предложение за директива

  Съображение 28 г (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (28г)  Въз основа на плана за сливането и докладите всяко общо събрание на членовете на дружествата, участващи в презграничното сливане, следва да вземе решение дали да одобри този план, или не. Важно е изискваното мнозинство за гласуването на това решение да бъде достатъчно високо, за да се гарантира, че решението за сливане е взето колективно. Преди да бъде взето решение, всички предходни приложими права на информиране и консултиране следва да бъдат спазени, така че становищата на представителите на работниците и служителите да бъдат взети под внимание, в съответствие с Директива 2002/14/EO, а когато е приложимо, с Директива 2009/38/ЕО и Директива 2001/86/ЕO.

  Изменение    48

  Предложение за директива

  Съображение 29

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (29)  Освен това с цел повишаване на защитата, предоставяна на работниците и служителите на сливащото се дружество или дружества, работниците и служителите или техните представители могат да дадат становището си относно доклада на дружеството, в който се излагат последиците от презграничното сливане за тях. Предоставянето на доклада не следва да засяга приложимите процедури за информиране и консултиране, образувани на национално равнище в резултат от транспонирането на Директива 2001/23/ЕО на Съвета48, Директива 2002/14/ЕО или Директива 2009/38/ЕО.

  (29)  Освен това с цел повишаване на защитата, предоставяна на работниците и служителите на сливащото се дружество или дружества, работниците и служителите или техните представители могат да дадат становището си относно доклада на дружеството, в който се излагат последиците от презграничното сливане за тях. Предоставянето на доклада не следва да засяга приложимите процедури за информиране и консултиране, образувани на национално равнище в резултат от транспонирането на Директива 2001/23/ЕО на Съвета48, Директива 2002/14/ЕО или Директива 2009/38/ЕО. С цел допълнително усъвършенстване на съществуващата процедура за презгранично сливане e необходимо да се опростят, когато е целесъобразно, правилата за такова сливане, като същевременно се гарантира, че заинтересованите страни, и по-конкретно работниците и служителите, са защитени по подходящ начин. Поради това съществуващите правила за презгранично сливане следва да бъдат изменени, така че всеки от управителните или административните орган на сливащите се дружества да бъде задължен да изготви доклад, предоставящ информация на своите членовете и на своите работници и служители, в който се описват подробно правните и икономическите аспекти и се обясняват последиците от презграничното сливане както за членовете, така и за работниците и служителите, по-специално причините за презграничното сливане, последиците от презграничното сливане за членовете и за работниците и служителите, що се отнася до бъдещата стопанска дейност на дружеството и стратегическия план на управителния орган. Докладът следва да включва и възможните средства за защита, с които разполагат членовете, в случай че не са съгласни с решението за извършване на презгранично сливане. В доклада на всяко сливащо се дружество следва по-специално да се обясняват последиците от предлаганото презгранично сливане за работните места на работниците и служителите и за участието на работниците и служителите, както и мерките, които трябва да бъдат взети, за да бъдат защитени, дали ще има съществена промяна в трудовите правоотношения и местоположението на местата на стопанска дейност на дружествата, информация относно процедурите, съгласно които се определят правата на информиране, консултиране и участие на работниците и служителите в образуваното в резултат на сливането дружество и как всеки от тези фактори би се отнасял до евентуални дъщерни дружества на дружеството. Това изискване обаче не следва да се прилага, когато единствените работници и служители на дружествата са в неговия административен орган. Преди да бъде взето решение относно всеки доклад, представителите на работниците и служителите на дружествата, които извършват презгранично сливане, или, ако няма такива представители – самите работници и служители следва да бъдат информирани и консултирани относно предлаганото сливане. По подобен начин, когато е приложимо, органът, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, също следва да бъде информиран и консултиран. Предоставянето на доклада следва да не засяга приложимите процедури за информиране и консултиране, установени на национално равнище в резултат от прилагането на Директива 2002/14/ЕО или на Директива 2009/38/ЕО. Следва обаче да бъде възможно да отпадне задължението на управителния или административния орган на дружеството да изготви доклад за членовете, ако тези членове вече са били информирани относно правните и икономическите аспекти на предлаганото сливане. Изготвянето на доклада за работниците и служителите обаче следва да отпадне единствено когато сливащите се дружества и техните дъщерни дружества нямат работници и служители, различни от тези, участващи в управителния или административния орган.

  __________________

  __________________

  48 Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16).

  48 Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16).

  Изменение    49

  Предложение за директива

  Съображение 29 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (29a)  Дружествата, които възнамеряват да се възползват изцяло от предимствата на вътрешния пазар чрез презгранични сливания, следва да поддържат от своя страна подходящо равнище на прозрачност и добро корпоративно управление. Публичното докладване по държави е ефикасен и подходящ инструмент за повишаване на прозрачността на дейностите на многонационалните предприятия и за предоставяне на възможност на обществеността да оценява тяхното въздействие върху реалната икономика. То ще подобри и способността на акционерите да оценяват правилно поеманите от дружествата рискове, ще доведе до разработването на инвестиционни стратегии въз основа на точна информация и ще повиши възможността за оценка от страна на отговорните за вземане на решения на ефикасността и влиянието на националното законодателство. Поради това преди осъществяването на самото презгранично сливане следва да бъде публикуван пакет от финансова информация.

  Изменение    50

  Предложение за директива

  Съображение 29 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (29б)  С цел предотвратяване на конфликти на интереси между членовете на управителния орган и интереса на дружеството, те не следва да могат да се възползват финансово от сливането под формата на променливи възнаграждения, бонуси или повишаване на цените на акциите.

  Изменение    51

  Предложение за директива

  Съображение 31

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (31)  Липсата на хармонизиране на гаранциите за членовете или кредиторите беше определена като пречка за презграничните сливания от различни заинтересовани страни. На членовете и кредиторите следва да се предостави еднакво равнище на защита, независимо от държавата членка, в която се намират сливащите се дружества. Това не се засяга правилата на държавите членки относно защитата на кредиторите или съдружниците или акционерите, които са извън приложното поле на хармонизираните мерки, като например изисквания за прозрачност.

  (31)  Липсата на хармонизиране на гаранциите за работниците и служителите, членовете или кредиторите беше определена като пречка за презграничните сливания от различни заинтересовани страни. На работниците и служителите, членовете и кредиторите следва да се предостави най-малко еднакво равнище на защита, независимо от държавата членка, в която се намират сливащите се дружества. Това не засяга правилата на държавите членки относно защитата на работниците и служителите, кредиторите или съдружниците или акционерите, които са извън приложното поле на хармонизираните мерки, като например изисквания за прозрачност.

  Изменение    52

  Предложение за директива

  Съображение 34

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (34)  Дружествата, които участват в презгранично сливане, следва да предвидят в общия план за сливането подходящи мерки за защита на кредиторите си. Освен това, за да се повиши защитата на тези кредитори в случай на несъстоятелност след презграничното сливане, държавите членки следва да имат право да изискват от сливащите се дружества да представят декларация за платежоспособност, в която заявяват, че не са им известни никакви причини дружеството, образувано в резултат на сливането, да не бъде в състояние да изпълни задълженията си. При такива обстоятелства държавите членки следва да могат да предвидят членовете на управителния орган да носят лична отговорност за точността на тази декларация. Тъй като правните традиции в отделните държави членки са различни, що се отнася до използването на декларации за платежоспособност и възможните им последици, следва да се остави на държавите членки да определят какви са подходящите последици от извършването на неточни или подвеждащи декларации, включително да налагат ефективни и пропорционални санкции и да търсят отговорност в съответствие с правото на Съюза.

  (34)  Дружествата, които участват в презгранично сливане, следва да предвидят в общия план за сливането подходящи мерки за защита на кредиторите си. Освен това, за да се повиши защитата на тези кредитори в случай на несъстоятелност след презграничното сливане, държавите членки следва да имат право да изискват от сливащите се дружества да представят декларация за платежоспособност, в която заявяват, че не са им известни никакви причини дружеството, образувано в резултат на сливането, да не бъде в състояние да изпълни задълженията си след презграничното сливане. При такива обстоятелства държавите членки следва да могат да предвидят членовете на управителния орган да носят лична отговорност за точността на тази декларация. Тъй като правните традиции в отделните държави членки са различни, що се отнася до използването на декларации за платежоспособност и възможните им последици, следва да се остави на държавите членки да определят какви са подходящите последици от извършването на неточни или подвеждащи декларации, включително да налагат ефективни и пропорционални санкции и да търсят отговорност в съответствие с правото на Съюза.

  Изменение    53

  Предложение за директива

  Съображение 35

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (35)  С цел да се осигури подходяща защита на кредиторите в случаите, когато те не са удовлетворени от защитата, предложена от дружеството в общия план за презграничното сливане, кредиторите, които са увредени от презграничното сливане, могат да сезират компетентния административен или съдебен орган на всяка от държавите членки на сливащите се дружества за получаване на гаранциите, които смятат за подходящи. С цел да се улесни оценката на вредата, следва да се въведат някои презумпции, съгласно които кредиторите няма да се смятат за увредени от дадено презгранично сливане, когато рискът от загуба за даден кредитор е малък. Презумпция следва да се прилага, когато независим експерт заключава, че не съществува разумна вероятност кредиторите да бъдат увредени, или когато им бъде предложено право да получат плащане от образуваното чрез сливане дружество или от трето лице  гарант, на стойност, равна на първоначалното вземане на кредитора, и което право може да бъде предявено пред същата юрисдикция, както и първоначалното вземане.

  (35)  С цел да се осигури подходяща защита на кредиторите в случаите, когато те не са удовлетворени от защитата, предложена от дружеството в общия план за презграничното сливане, кредиторите, които са увредени от презграничното сливане, могат да сезират компетентния административен или съдебен орган на всяка от държавите членки на сливащите се дружества за получаване на гаранциите, които смятат за подходящи. С цел да се улесни оценката на вредата, следва да се въведат някои презумпции, съгласно които кредиторите няма да се смятат за увредени от дадено презгранично сливане, когато рискът от загуба за даден кредитор е малък. Презумпция следва да се прилага, когато на кредиторите бъде предложено право да получат плащане от образуваното чрез сливане дружество или от трето лице  гарант, на стойност, равна на първоначалното вземане на кредитора, и което право може да бъде предявено пред същата юрисдикция, както и първоначалното вземане.

  Изменение    54

  Предложение за директива

  Съображение 35 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (35a)  За да се гарантира подходящо разпределение на задачите между държавите членки и ефикасен и ефективен предварителен контрол на презграничните сливания, всяка една от участващите държави членки следва да определи подходящия съд, нотариус или друг компетентен орган. По-специално всеки компетентен орган на държавите членки следва да има правомощието да издава сертификат преди сливане, без който компетентният орган в държавата членка на дружеството, образувано в резултат на сливането, следва да не може да завърши процедурата за презгранично сливане. Държавите членки гарантират, че определените компетентни органи създават подходящи механизми за координация с други органи и организации във всяка държава членка, които работят в областите на политиките, засягани от настоящата директива, и при необходимост се консултират с други компетентни органи, компетентни в различните области, засягани от презграничното сливане. Решението за издаване на сертификат преди сливане от компетентния орган на всяка държава членка на дружествата, които са в процес на сливане, или всяко одобрение от компетентния орган в държавата членка на дружеството, образувано в резултат на сливането, следва да не изключва каквито и да било последващи процедури или решения на органите в държавите членки, що се отнася до съответните области на правото.

  Изменение    55

  Предложение за директива

  Съображение 35 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (35б)  Издаването на сертификата преди сливане от всяка държава членка на дружествата, които са в процес на сливане, следва да бъде обект на контрол, за да се гарантира законосъобразността на презграничното сливане на дружествата. Всеки компетентен орган на държавата членка на сливащите се дружества следва да вземе решение относно издаването на сертификата преди сливането в срок от два месеца, считано от получаването на всички необходими документи и информация, освен ако той има сериозни опасения относно съществуването на изкуствена конструкция или че сливането не включва действително извършване на реална стопанска дейност. В такъв случай компетентният орган следва да извърши задълбочена оценка. Тази задълбочена оценка обаче не следва да се извършва систематично, но по-скоро за всеки отделен случай, когато са налице сериозни опасения относно съществуването на привидна договореност. За своята оценка компетентните органи следва да вземат предвид поне няколко от факторите, посочени в настоящата директива, които обаче следва да бъдат разглеждани само като индикативни фактори при цялостната оценка и да не се разглеждат поотделно. Когато компетентният орган извършва оценка дали сливането включва действителното извършване на реална стопанска дейност, компетентният орган следва по-специално да проверява дали дружеството има постоянен обект в държавата членка на дружеството, образувано в резултат на сливането, което има обективен характер на постоянно установяване, дали то има управителен орган, персонал, оборудване, помещения и активи и е материално обезпечено да води самостоятелно договаряне на дейността с трети страни, и следва да преценява дали дружеството е избрало да делегира своето управление на директори, служители или законни представители, наети от независима трета страна чрез изпълнител на услуги. За да не се затормозяват дружествата с твърде дълга процедура, тази задълбочена оценка следва във всеки случай да приключи в срок от три месеца от момента, в който дружеството е било информирано, че ще бъде извършена такава задълбочена оценка.

  Изменение    56

  Предложение за директива

  Съображение 35 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (35в)  След като получат сертификат преди сливане и след като проверят дали изискванията за учредяване в държавата членка на дружеството, образувано в резултат на сливането, са изпълнени, компетентните органи на държавите членки на дружеството, образувано в резултат на сриването, следва да впишат дружеството в търговския регистър на тази държава членка. Само след такова вписване всеки компетентен орган на държавата членка на сливащите се дружества следва да заличи дружеството от собствения си регистър. Не следва да бъде възможно компетентният орган на държавата членка на дружеството, образувано в резултат на сливането, да оспорва точността на информацията, съдържаща се в сертификата преди сливане, издаден от всеки компетентен орган. В резултат от презграничното сливане дружеството, образувано в резултат на сливането, следва да запази своята правосубектност, своите активи и пасиви и всичките си права и задължения, включително правата и задълженията, произтичащи от договори, действия или пропуски. Ако обаче през двете години след датата, на която трансграничното разделяне започва да поражда действие, компетентните органи получат нова информация за трансграничното сливане, която дава основание да се счита, че е било извършено нарушение на която и да било от разпоредбите на настоящата директива, компетентните органи следва да преразгледат направената от тях оценка на фактите по случая и следва да разполагат с правомощието да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случай на изкуствени конструкции.

  Изменение    57

  Предложение за директива

  Съображение 35 г (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (35г)  С цел да се гарантира, че правото на участие на работниците и служителите не се накърнява неправомерно в резултат на презграничното сливане, когато в дадено дружество, което участва в презгранично сливане, функционира система за участие на работниците и служителите в държавата членка на дружеството, което е в процес на сливане, дружеството следва да бъде задължено да приеме правна форма, която позволява упражняване на правото на участие, включително чрез присъствието на представители на работниците и служителите в подходящия управителен или надзорен орган на дружеството в държавата членка на дружеството, образувано в резултат на сливането. Освен това в такъв случай следва да се провежда добросъвестно договаряне между дружеството и неговите работници и служители. Във възможно най-кратък срок след публикуването на плана за сливане всяко заинтересовано дружество следва да предприеме необходимите стъпки, включително предоставяне на информация относно самоличността на участващите дружества, заинтересованите дъщерни дружества или предприятия и броя на техните служители, с цел започване на преговори с представителите на работниците и служителите на дружествата или, когато е приложимо, органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или 2001/86/ЕО, относно договореностите за участието на работниците и служителите в дружеството или дружествата, образувани в резултат на сливането, в съответствие с процедурата, предвидена в Директива 2001/86/ЕО, с оглед на намирането на решение по взаимно съгласие, с което се съвместяват правото на всяко дружество да извършва трансгранично сливане с правата на работниците и служителите на участие. В резултат от тези преговори следва да се прилагат mutatis mutandis специално изготвено за целта и съгласувано решение или, при липса на съгласие — стандартните правила, предвидени в приложението към Директива 2001/86/ЕО. С цел да се защити специално изготвеното и съгласувано решение или прилагането на тези стандартни правила дружеството, образувано в резултат на сливането, следва да не може да се освободи от правата на участие чрез извършването на последващо преобразуване, сливане или разделяне на национално равнище или презгранични такива в продължение на шест години. Когато приложим праг за участие на работниците и служителите, установен в законодателството на държава членка, участваща в сливането, е превишен в шестгодишния период след презграничното сливане, следва да се прилагат същите нива и елементи на участие на работниците и служителите, каквито биха били законно предоставени, ако дружеството е достигнало съответния праг в тази държава членка, и следва да започнат да се провеждат нови преговори.

  Изменение    58

  Предложение за директива

  Съображение 35 д (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (35д)  С цел да се предотврати заобикалянето на правата на участие на работниците и служителите чрез презгранично сливане дружеството, което е в процес на сливане и е вписано в държава членка, чието законодателство предвижда права на участие на работниците и служителите, следва да не може да извърши презгранично сливане, без преди това да започне преговори с работниците и служителите или с техните представители, когато средният брой на работниците и служителите, наети на работа от дружеството, е равен на четири пети от националния праг, при който се задейства такова право на участие на работниците и служителите. Държавите членки следва да гарантират, че представителите на работниците и служителите при изпълнение на своите функции имат съответна защита и гаранции, които да им позволяват правилно изпълнение на поставените им задължения.

  Изменение    59

  Предложение за директива

  Съображение 35 e (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (35е)  След презграничното сливане всяко дружество, извършващо презгранично сливане, следва да продължава да спазва договорените във всеки колективен трудов договор условия при същите условия, приложими за дружеството преди сливането съгласно този договор, до датата на прекратяване или изтичане на срока на колективния трудов договор или влизането в сила или прилагането на друг колективен договор, в съответствие с Директива 2001/23/ЕО.

  Изменение    60

  Предложение за директива

  Съображение 40

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (40)  При определени обстоятелства правото на дружествата да извършат презгранично разделяне може да се използва с цел злоупотреби, като например за заобикаляне на трудовите стандарти, на осигурителните плащани, на данъчни задължения, на правата на кредиторите или членовете или на правилата относно участието на работниците и служителите. С цел борба с такива злоупотреби, като общ принцип на правото на Съюза от държавите членки се изисква да гарантират, че дружествата не използват процедурата за презгранично разделяне за създаване на изкуствени конструкции, насочени към получаването на неоправдани данъчни предимства или към неправомерно накърняване на законовите или договорните права на работниците и служителите, кредиторите или членовете. Доколкото представлява изключение от основна свобода, борбата със злоупотребите трябва да се тълкува стриктно и трябва да се основава на индивидуална преценка на всички релевантни обстоятелства. Следва да бъде въведена процесуална и материалноправна уредба, която очертава свободата на преценка и предвижда многообразие в подходите, допустими за държавите членки, като същевременно установява изискванията за рационализиране на действията, които националните органи трябва да предприемат за борба със злоупотребите съгласно правото на Съюза.

  (40)  При никакви обстоятелства правото на дружествата да извършат презгранично разделяне не следва да се използва с цел злоупотреби, измами или престъпления, като например за неспазване, избягване или заобикаляне на трудовите стандарти, на осигурителните плащани, на данъчни задължения, на правата на кредиторите или членовете или на правилата относно участието на работниците и служителите. С цел борба с такива злоупотреби, като общ принцип на правото на Съюза от държавите членки се изисква да гарантират, че дружествата не използват процедурата за презгранично разделяне за създаване на изкуствени конструкции. От държавите членки се изисква също така да гарантират, че презграничното разделяне съответства на действителното извършване на реална стопанска дейност, включително в цифровия сектор, чрез постоянен обект в държавите членки на дружествата правоприемници за неопределен срок , за да се избягва създаването на дружества „пощенски кутии“ или дружества „паравани“ с цел избягване, заобикаляне или нарушаване на националното право и/или правото на Съюза. Борбата със злоупотребите трябва да се основава на индивидуална преценка на всички релевантни обстоятелства. Следва да бъде въведена процесуална и материалноправна уредба, която очертава свободата на преценка и предвижда многообразие в подходите, допустими за държавите членки, като същевременно установява изискванията за рационализиране на действията, които националните органи трябва да предприемат за борба със злоупотребите съгласно правото на Съюза.

  Изменение    61

  Предложение за директива

  Съображение 41

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (41)  Като се има предвид сложността на презграничните разделяния и многообразието на засегнатите интереси, целесъобразно е да се предвиди предварителен контрол, за да се създаде правна сигурност. За тази цел следва да се предвиди структурирана и многопластова процедура, съгласно която компетентните органи както на държавата членка на разделяното дружество, така и на държавата членка на дружествата правоприемници гарантират, че решението за одобряване на презграничното разделяне е взето по справедлив, обективен и недискриминационен начин, въз основа на всички релевантни елементи и като се вземат предвид всички законни обществени интереси, по-специално защитата на работниците и служителите, съдружниците или акционерите и кредиторите.

  (41)  Като се има предвид сложността на презграничните разделяния и многообразието на засегнатите интереси, целесъобразно е да се предвиди предварителен и последващ контрол, за да се създаде правна сигурност. За тази цел следва да се предвиди структурирана и многопластова процедура, съгласно която компетентните органи както на държавата членка на разделяното дружество, така и на държавата членка на дружествата правоприемници гарантират, че решението за одобряване на презграничното разделяне е взето по справедлив, обективен и недискриминационен начин, въз основа на всички релевантни елементи и като се вземат предвид всички законни обществени интереси, по-специално защитата на работниците и служителите, съдружниците или акционерите и кредиторите.

  Изменение    62

  Предложение за директива

  Съображение 42

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (42)  За да може да бъдат взети предвид законните интереси на всички заинтересованите страни, разделяното дружество следва да оповести плана за разделянето, съдържащ най-важната информация за предлаганото презгранично разделяне, включително планираното съотношение на замяна на ценните книжа или дяловете или акциите, учредителните актове на дружествата правоприемници и предлагания график за извършване на презграничното разделяне. Членовете, кредиторите и работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презгранично разделяне, следва да бъдат уведомени, че могат да представят забележки във връзка с разделянето.

  (42)  За да може да бъдат взети предвид законните интереси на всички заинтересованите страни, разделяното дружество, което възнамерява да извърши презгранично разделяне, следва да изготви плана за разделянето, заедно с, когато това е предвидено в националното право и/или в съответствие с националната практика, представители на работниците и служителите на равнище управителен съвет, и да оповести този план. На равнище управителен съвет представителите на служителите следва също да бъдат включени в решението относно плана. Проектът следва да съдържа най-важната информация за предлаганото презгранично разделяне, включително планираното съотношение на замяна на ценните книжа или дяловете или акциите, общия оборот и общия облагаем оборот на разделяното дружество за последния отчетен период, размера на данъка върху дохода, платен от разделяното дружество и неговите дъщерни дружества и клонове, информация за местоположението и когато е приложимо, датата на прехвърляне на седалището на дружеството към държавата членка на дружествата правоприемници, както и информация относно управителните органи и когато е приложимо, персонала, оборудването, помещенията и активите, броя на работниците и служителите на пълно работно време, вероятните отражения на презграничното разделяне върху заетостта, включително вероятните промени в организацията на работата, заплатите, местоположението на специфични длъжности и очакваните последици за работниците и служителите, които заемат такива длъжности, включително работниците и служителите в дъщерните дружества и клоновете на разделяното дружество, които се намират на територията на Съюза, както и относно социалния диалог на равнище дружество, включително, когато е приложимо, представителството на работниците и служителите на равнище управителен съвет, учредителните актове на дружествата правоприемници и предлагания график за извършване на презграничното разделяне. Членовете, кредиторите и работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презгранично разделяне, следва да бъдат уведомени, че могат да представят забележки във връзка с разделянето. Преди да бъде взето решението относно плана за презграничното разделяне, представителите на работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презгранично разделяне, или, ако няма такива представители – самите работници и служители и представените профсъюзи следва да бъдат информирани и консултирани относно предлаганото разделяне. По подобен начин, когато се създава орган за целите на транснационалното информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, той също следва да бъде информиран и консултиран.

  Изменение    63

  Предложение за директива

  Съображение 43

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (43)  За да предостави информация на членовете си, разделяното дружество следва да изготви доклад. Докладът следва да разяснява и обосновава правните и икономическите аспекти на предлаганото презгранично разделяне, по-специално да разяснява последиците от презграничното разделяне за членовете във връзка с бъдещата дейност на дружеството и стратегическия план на управителните органи. Той следва също да включва разяснения относно съотношението на замяна, когато е приложимо, критериите за определяне на разпределението на дяловете или акциите и възможните средства за защита, с които разполагат членовете, в случай че не са съгласни с решението за извършване на презгранично разделяне.

  (43)  За да предостави информация на своите членове, както и на работниците и служителите, разделяното дружество следва да изготви доклад, в който се обясняват последиците от предлаганото презгранично разделяне. Докладът следва да разяснява и обосновава правните и икономическите аспекти на предлаганото презгранично разделяне, по-специално причините за презграничното разделяне, като се обясняват последиците от презграничното разделяне за членовете във връзка с бъдещата дейност на дружеството и стратегическия план на управителните органи. Той следва също да включва разяснения относно съотношението на замяна, когато е приложимо, критериите за определяне на разпределението на дяловете или акциите и възможните средства за защита, с които разполагат членовете, в случай че не са съгласни с решението за извършване на презгранично разделяне. В доклада следва по-специално да се обясняват последиците от предлаганото презгранично разделяне за работните места на работниците и служителите и за участието на работниците и служителите, както и мерките, които трябва да бъдат взети, за да бъдат защитени, дали ще има съществена промяна в трудовите правоотношения и местоположението на местата на стопанска дейност на дружествата, информация относно процедурите за прилагане на реда и условията за информиране, консултиране и участие в правата на работниците и служителите в дружествата правоприемници и как всеки от тези фактори би се отнасял до евентуалните дъщерни дружества на дружеството. Това изискване обаче не следва да се прилага, когато единствените работници и служители на дружеството са в неговия административен орган. Преди да бъде взето решение относно доклада, представителите на работниците и служителите на дружеството, извършващо презграничното разделяне, или, ако няма такива представители – самите работници и служители следва да бъдат информирани и консултирани относно предлаганото разделяне. По подобен начин, когато е приложимо, органът, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, също следва да бъде информиран и консултиран. Предоставянето на доклада следва да не засяга приложимите процедури за информиране и консултиране, установени на национално равнище в резултат от прилагането на Директива 2002/14/ЕО или на Директива 2009/38/ЕО.

  Изменение    64

  Предложение за директива

  Съображение 43 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (43a)  Ако административният или управителният орган на разделяното дружество получи своевременно становище от представителите на работниците и служителите, или, когато няма такива представители – от самите работници и служители в съответствие с националното право, или, когато е приложимо, от органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, членовете следва да бъдат информирани за становището и то следва да бъде добавено към доклада. Административният или управителният орган на дружеството, което възнамерява да извърши презграничното разделяне, предоставя мотивиран отговор на становището, предоставено от представителите на служителите, и когато е приложимо – на органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или 2001/86/ЕО, преди датата на общото събрание.

  Изменение    65

  Предложение за директива

  Съображение 43 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (43б)  За да може да се даде възможност за извършване на анализ на доклада, дружеството, което извършва презграничното разделяне, следва да предостави на представителите на работниците и служителите, на профсъюзите, представени в дружеството, и когато е приложимо, на органа, създаден за целите на транснационалното информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, такива финансови и материални ресурси, които са необходими, за да им се даде възможност да прилагат правата, произтичащи от настоящата директива, по целесъобразен начин, като например достъп до защитена с парола компютър, сигурна интернет връзка, заседателни зали, отпуск за заседания, разходи за организиране на заседания и ако е необходимо, осигуряване на устен превод, настаняване и пътни разноски.

  Изменение    66

  Предложение за директива

  Съображение 44

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (44)  С цел да предостави информация на работниците и служителите си, разделяното дружество следва да изготви доклад, разясняващ последиците от предлаганото презгранично разделяне за работниците и служителите. Докладът следва да разяснява по-конкретно последиците от предлаганото презгранично разделяне за запазването на работните места на работниците и служителите, дали ще има съществена промяна в условията на заетост и местонахождението на местата на дейност на дружествата и как всеки от тези фактори би се отнасял до евентуалните дъщерни дружества. Предоставянето на доклада не следва да засяга приложимите процедури за информиране и консултиране, образувани на национално равнище в резултат от транспонирането на директиви 2001/23/ЕО, 2002/14/ЕО или 2009/38/ЕО.

  заличава се

  Изменение    67

  Предложение за директива

  Съображение 45

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (45)  С цел да се гарантира точността на информацията, съдържаща се в плана за разделянето и в докладите до членовете и работниците и служителите, и да се предоставят фактическите елементи, необходими, за да се прецени дали предлаганото разделяне представлява изкуствена конструкция, която не може да бъде разрешена, следва да се изиска изготвяне на доклад от независим експерт с цел извършване на оценка на плана за разделянето. С цел да се гарантира независимостта на експерта, той следва да бъде назначен от компетентния орган след молба от стана на дружеството. В този контекст докладът следва да представя цялата релевантна информация, за да може компетентният орган на държавата членка на разделяното дружество да вземе информирано решение за това дали да издаде, или не сертификата преди разделяне. За тази цел следва експертът да може да получи цялата релевантна информация и документи за дружеството и да извърши всички необходими проучвания, за да събере всички необходими доказателства. Експертът следва да използва информацията (по-специално нетния оборот и печалбите или загубите, броя на работниците и служителите и структурата на баланса), събрана от дружеството с цел изготвяне на финансовите отчети в съответствие с правото на Съюза и правото на държавите членки. За да бъде всяка поверителна информация защитена обаче, включително търговските тайни на дружеството, такава информация не следва да бъде част от окончателния доклад на експерта, тъй като до него ще има публичен достъп.

  (45)  Компетентните национални органи следва да могат да извършват оценка на точността на информацията, съдържаща се в плана за разделянето и в доклада, изпратен до членовете и работниците и служителите, и да предоставят фактическите елементи, необходими, за да се прецени дали предлаганото разделяне представлява изкуствена конструкция, която не може да бъде разрешена, както и да изискват изготвяне на доклад от независим експерт с цел извършване на оценка на плана за разделянето. С цел да се гарантира независимостта на експерта, той следва да бъде назначен от компетентния орган след молба от стана на дружеството. В този контекст докладът следва да съдържа цялата релевантна информация, за да може компетентният орган на държавата членка на разделяното дружество да вземе информирано решение за това дали да издаде, или не сертификата преди разделяне. За тази цел компетентният орган следва да може да получи цялата релевантна информация, като например относно нетния оборот и печалбите или загубите, броя на работниците и служителите и структурата на баланса, събрана от дружеството с цел изготвяне на финансовите отчети в съответствие с правото на Съюза и правото на държавите членки, както и всички документи, необходими за извършването на необходимите проучвания, изисквани за събиране на необходимите доказателства, и за извършване на оценка на предлаганото презгранично разделяне, заедно с всички фактически елементи, предоставени от дружеството. За да бъде всяка поверителна информация защитена обаче, включително търговските тайни на дружеството, такава информация не следва да бъде част от окончателния доклад, тъй като до него ще има публичен достъп. Компетентният орган следва да може да се обръща към независим експерт. Експертът следва да бъде назначен от списък, който е изготвен от компетентния орган, и следва да няма никаква минала или настояща връзка със съответното дружество. Експертът следва да разполага със съответния експертен опит, по-специално в областта на дружественото право, данъчното облагане и данъчното право, социалното осигуряване и трудовото право.

  Изменение    68

  Предложение за директива

  Съображение 46

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (46)  С цел да се избегнат прекомерните разходи и тежести за по-малките дружества, които са в процес на презгранично разделяне, микропредприятията и малките предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. следва да бъдат освободени от изискването да ангажират независим експерт.

  заличава се

  Изменение    69

  Предложение за директива

  Съображение 47

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (47)  Въз основа на плана за презграничното разделяне и докладите общото събрание на членовете на разделяното дружество следва да вземе решение дали да одобри този план или не. Важно е изискваното мнозинство за гласуването на това решение да бъде достатъчно високо, за да се гарантира, че решението за разделяне е взето колективно.

  (47)  Въз основа на плана за презграничното разделяне и докладите общото събрание на членовете на разделяното дружество следва да вземе решение дали да одобри този план или не. Важно е изискваното мнозинство за гласуването на това решение да бъде достатъчно високо, за да се гарантира, че решението за разделяне е взето колективно. Преди да бъде взето решение, всички предходни приложими права на информиране и консултиране следва да се спазват, така че становището на представителите на работниците и служителите да бъде взето под внимание в съответствие с Директива 2002/14/EO, а когато е приложимо, с Директива 2009/38/ЕО и Директива 2001/86/ЕO. Освен това членовете също следва да имат право на глас по отношение на всички договорености във връзка с участието на работниците и служителите, ако са запазили това право по време на общото събрание.

  Изменение    70

  Предложение за директива

  Съображение 50

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (50)  С цел да се осигури подходяща защита на кредиторите в случаите, когато те не са удовлетворени от защитата, предложена от дружеството в общия план за презграничното разделяне, кредиторите, които са увредени от презграничното разделяне, могат да сезират компетентния съдебен или административен орган на държавата членка на разделяното дружество за получаване на гаранциите, които смятат за подходящи. С цел да се улесни оценката на вредата, следва да се въведат някои презумпции, съгласно които кредиторите няма да се смятат за увредени от дадено презгранично разделяне, когато рискът от загуба за даден кредитор е малък. Презумпция следва да се прилага, когато в доклада на независимия експерт се заключава, че не съществува разумна вероятност кредиторите да бъдат увредени, или когато им бъде предложено право да получат плащане от дружеството, образувано в резултат на разделянето, или от трето лице  гарант, на стойност, равна на първоначалното вземане на кредитора, и което право може да бъде предявено пред същата юрисдикция, както и първоначалното вземане. Защитата на кредиторите, предвидена в настоящата директива, не следва да засяга националното законодателство на държавата членка на разделяното дружество във връзка с паричните задължения спрямо публични органи, включително данъчното облагане или социалноосигурителните вноски.

  (50)  С цел да се осигури подходяща защита на кредиторите в случаите, когато те не са удовлетворени от защитата, предложена от дружеството в общия план за презграничното разделяне, кредиторите, които са увредени от презграничното разделяне, могат да сезират компетентния съдебен или административен орган на държавата членка на разделяното дружество за получаване на гаранциите, които смятат за подходящи. С цел да се улесни оценката на вредата, следва да се въведат някои презумпции, съгласно които кредиторите няма да се смятат за увредени от дадено презгранично разделяне, когато рискът от загуба за даден кредитор е малък. Презумпция следва да се прилага, когато на кредиторите бъде предложено право да получат плащане от дружеството, образувано в резултат на разделянето, или от трето лице  гарант, на стойност, равна на първоначалното вземане на кредитора, и което право може да бъде предявено пред същата юрисдикция, както и първоначалното вземане. Защитата на кредиторите, предвидена в настоящата директива, не следва да засяга националното законодателство на държавата членка на разделяното дружество във връзка с паричните задължения спрямо публични органи, включително данъчното облагане или социалноосигурителните вноски.

  Изменение    71

  Предложение за директива

  Съображение 51

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (51)  С цел да се гарантира подходящо разпределение на задачите между държавите членки и ефикасен и ефективен предварителен контрол на презграничните разделяния, компетентният орган на държавата членка на разделяното дружество следва да има правомощието да издава сертификат преди разделяне, без който органите на държавите членки на дружествата правоприемници следва да не могат да изпълнят процедурата за презгранично разделяне.

  (51)  С цел да се гарантира подходящо разпределение на задачите между държавите членки и ефикасен и ефективен предварителен контрол на презграничните разделяния, както държавата членка на разделяното дружество, така и държавите членки на дружествата правоприемници следва да определят подходящия съд, нотариус или друг компетентен орган. По-конкретно, компетентният орган на държавите членки на разделяното дружество следва да има правомощието да издава сертификат преди разделяне, без който органите на държавите членки на дружествата правоприемници следва да не могат да изпълнят процедурата за презгранично разделяне. Държавите членки следва да гарантират, че определените компетентни органи създават подходящи механизми за координация с други органи и институции в тази държава членка, които работят в областите на политиките, обхванати от настоящата директива, и когато е целесъобразно, се консултират с други компетентни органи, компетентни в различните области, засегнати от презграничното разделяне. Решението за издаване на сертификат преди разделяне от компетентния орган на държавата членка на разделяното дружество или всяко одобрение от компетентния орган в държавите членки на дружествата правоприемници следва да не изключва каквито и да било последващи процедури или решения на органите в държавите членки, що се отнася до други съответни области на правото.

  Изменение    72

  Предложение за директива

  Съображение 52

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (52)  Издаването на сертификата преди разделяне от държавата членка на разделяното дружество следва да бъде подложено на контрол, за да се осигури законосъобразността на презграничното разделяне. Компетентният орган следва да вземе решение относно издаването на сертификата преди разделяне в срок от един месец от подаването на молба от дружеството, освен ако няма сериозни опасения относно съществуването на изкуствена конструкция, насочена към получаването на неоправдани данъчни предимства или към неправомерно накърняване на законовите или договорните права на работниците и служителите, кредиторите или членове. В такъв случай компетентният орган следва да извърши задълбочена оценка. Тази задълбочена оценка обаче не следва да се извършва систематично, а следва да се прави за всеки отделен случай, когато са налице сериозни опасения относно съществуването на изкуствена конструкция. За своята оценка компетентните органи следва да вземат предвид поне няколко от факторите, посочени в настоящата директива, които обаче следва да се приемат само като примерни фактори при цялостната оценка и да не се разглеждат поотделно. За да не се затормозяват дружествата с твърде дълга процедура, тази задълбочена оценка следва във всеки случай да приключи в срок от два месеца от момента, в който дружеството е било информирано, че ще бъде извършена такава задълбочена оценка.

  (52)  Издаването на сертификата преди разделяне от държавата членка на разделяното дружество следва да бъде подложено на контрол, за да се осигури законосъобразността на презграничното разделяне. Компетентният орган следва да вземе решение относно издаването на сертификата преди разделяне в срок от два месеца, считано от получаването на всички необходими документи и информация, освен ако няма сериозни опасения относно съществуването на изкуствена конструкция или че разделянето не включва действително извършване на реална стопанска дейност. В такъв случай компетентният орган следва да извърши задълбочена оценка. Тази задълбочена оценка обаче не следва да се извършва систематично, а следва да се прави за всеки отделен случай, когато са налице сериозни опасения относно съществуването на изкуствена конструкция. За своята оценка компетентните органи следва да вземат предвид поне няколко от факторите, посочени в настоящата директива, които обаче следва да се приемат само като примерни фактори при цялостната оценка и да не се разглеждат поотделно. Когато компетентният орган извършва оценка дали сливането включва действителното извършване на реална стопанска дейност, компетентният орган следва по-специално да проверява дали дружеството има постоянен обект във всички държави членки на дружествата правоприемници, който има обективен характер на постоянно установяване, дали има управителен орган, персонал, оборудване, помещения и активи, както и дали е материално обезпечено да води самостоятелно договаряне на дейността с трети страни, и следва да преценява дали дружеството е избрало да делегира своето управление на директори, служители или законни представители, наети от независима трета страна чрез изпълнител на услуги. За да не се затормозяват дружествата с твърде дълга процедура, тази задълбочена оценка следва във всеки случай да приключи в срок от два месеца от момента, в който дружеството е било информирано, че ще бъде извършена такава задълбочена оценка.

  Изменение    73

  Предложение за директива

  Съображение 53

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (53)  След като получат сертификат преди разделяне и след като проверят дали изискванията за учредяване на държавата членка на дружеството правоприемник или дружествата правоприемници са изпълнени, органите на държавите членки на дружествата правоприемници следва да впишат дружествата в бизнес регистрите на тази държавата членка. Само след такова вписване компетентният орган на държавата членка на разделяното дружество следва да заличи дружеството от собствения си регистър. Точността на информацията, съдържаща се в сертификата преди разделяне, не може да се оспорва от компетентните органи на държавите членки на дружествата правоприемници.

  (53)  След като получат сертификат преди разделяне и след като проверят дали изискванията за учредяване на държавата членка на дружеството правоприемник или дружествата правоприемници са изпълнени, органите на държавите членки на дружествата правоприемници следва да впишат дружествата в бизнес регистрите на тази държавата членка. Само след такова вписване компетентният орган на държавата членка на разделяното дружество следва да заличи дружеството от собствения си регистър. Не следва да бъде възможно компетентният орган на държавите членки на дружествата правоприемници да оспорва точността на информацията, съдържаща се в сертификата преди разделяне. Ако обаче през двете години след датата, на която трансграничното разделяне започва да поражда действие, компетентните органи получат нова информация за презграничното разделяне, която дава основание да се счита, че е било извършено нарушение на която и да било от разпоредбите на настоящата директива, компетентните органи следва да преразгледат направената от тях оценка на фактите по случая и следва да разполагат с правомощието да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случай на изкуствени конструкции.

  Изменение    74

  Предложение за директива

  Съображение 55

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (55)  С цел да се гарантира, че правото на участие на работниците и служителите не се накърнява неправомерно в резултат на презграничното разделяне, когато в разделяното дружество функционира система за участие на работниците и служителите, то дружествата, образувани в резултат на разделянето, следва да бъдат задължени да приемат правна форма, която позволява упражняване на правото на участие, включително чрез присъствието на представители на работниците и служителите в подходящите управителни или надзорни органи на дружествата. Освен това, в такъв случай между дружеството и неговите работници и служители следва да се проведат добросъвестни преговори, подобно на процедурата, предвидена в Директива 2001/86/ЕО, с цел намиране на решение по взаимно съгласие за съвместяване на правото на дружеството да извърши презгранично разделяне с правото на работниците и служителите на участие. В резултат от тези преговори следва да се прилагат mutatis mutandis специално изготвено за целта и съгласувано решение или, при липса на съгласие — стандартните правила, предвидени в приложението към Директива 2001/86/ЕО. С цел да се защити или съгласуваното решение, или прилагането на тези стандартни правила, дружеството следва да не може да се освободи от правата на участие чрез извършването на последващи преобразувания, сливания или разделяния на национално равнище или презгранични такива в срок от 3 години.

  (55)  С цел да се гарантира, че правото на участие на работниците и служителите не се накърнява неправомерно в резултат на презграничното разделяне, когато в разделяното дружество функционира система за участие на работниците и служителите, то дружествата, образувани в резултат на разделянето, следва да бъдат задължени да приемат правна форма, която позволява упражняване на правото на участие, включително чрез присъствието на представители на работниците и служителите в подходящите управителни или надзорни органи на дружествата. Освен това, в такъв случай между дружеството и неговите работници и служители следва да се проведат добросъвестни преговори. Във възможно най-кратък срок след публикуването на плана за разделяне разделяното дружество следва да предприеме необходимите стъпки, включително предоставяне на информация относно самоличността на участващите дружества, заинтересованите дъщерни дружества или предприятия и броя на техните служители, с цел започване на преговори с представителите на работниците и служителите на дружествата или, когато е приложимо, органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, относно договореностите за участието на работниците и служителите в дружеството или дружествата, образувани в резултат на разделянето, в съответствие с процедурата, предвидена в Директива 2001/86/ЕО, с цел намиране на решение по взаимно съгласие за съвместяване на правото на дружеството да извърши презгранично разделяне с правото на работниците и служителите на участие. В резултат от тези преговори следва да се прилагат mutatis mutandis специално изготвено за целта и съгласувано решение или, при липса на съгласие — стандартните правила, предвидени в приложението към Директива 2001/86/ЕО. С цел да се защити или съгласуваното решение, или прилагането на тези стандартни правила, дружеството следва да не може да се освободи от правата на участие чрез извършването на последващи преобразувания, сливания или разделяния на национално равнище или презгранични такива в срок от шест години. Когато приложим праг за участие на работниците и служителите, определен в законодателството на държавата членка на разделяното дружество, бъде надвишен през шестте години след презграничното разделяне, следва да се прилага същото равнище и елементи на участие на работниците и служителите, както би било законно предвидено, ако дружеството е достигнало съответния праг в държавата членка на разделяното дружество, и следва да започнат да се провеждат нови преговори.

  Изменение    75

  Предложение за директива

  Съображение 56

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (56)  С цел да се предотврати заобикалянето на правата на участие на работниците и служителите чрез презгранично разделяне, дружеството, което е в процес на разделяне и е вписано в държава членка, чието законодателство предвижда права на участие на работниците и служителите, следва да не може да извърши презгранично разделяне, без преди това да започне преговори с работниците и служителите или с техните представители, когато средният брой на работниците и служителите, наети на работа от дружеството, е равен на четири пети от националния праг, при който се задейства такова право на участие на работниците и служителите.

  (56)  С цел да се предотврати заобикалянето на правата на участие на работниците и служителите чрез презгранично разделяне, дружеството, което е в процес на разделяне и е вписано в държава членка, чието законодателство предвижда права на участие на работниците и служителите, следва да не може да извърши презгранично разделяне, без преди това да започне преговори с работниците и служителите или с техните представители, когато средният брой на работниците и служителите, наети на работа от дружеството, е равен на четири пети от националния праг, при който се задейства такова право на участие на работниците и служителите. Държавите членки следва да гарантират, че представителите на работниците и служителите при изпълнение на своите функции имат съответна защита и гаранции, които да им дават възможност за правилно изпълнение на поставените им задължения.

  Изменение    76

  Предложение за директива

  Съображение 56 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (56a)  След презграничното разделяне дружеството, извършващо презграничното разделяне, следва да продължава да спазва договорените във всеки колективен трудов договор условия при същите условия, приложими за дружеството преди разделянето съгласно този договор, до датата на прекратяване или изтичане на срока на колективния трудов договор или влизането в сила или прилагането на друг колективен договор, в съответствие с Директива 2001/23/ЕО.

  Изменение    77

  Предложение за директива

  Съображение 58

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (58)  Разпоредбите на настоящата директива не засягат правните или административните разпоредби, включително прилагането на данъчните правила в случай на презгранични преобразувания, сливания и разделяния, предвидени в националното право във връзка с данъчното облагане на държавите членки или на техните териториални или административни подразделения.

  (58)  Разпоредбите на настоящата директива не засягат правните или административните разпоредби, включително прилагането на данъчните правила в случай на презгранични преобразувания, сливания и разделяния, предвидени в националното право във връзка с данъчното облагане на държавите членки или на техните териториални или административни подразделения. Например в определени случаи изходните държави членки могат към момента на презграничното преобразуване на дадено дружество да облагат с данък нереализираната капиталова печалба. В такива случаи държавите членки следва да могат: i) да дават възможност на дружеството да избира между незабавно плащане на данъка или отсрочване на плащането до реализирането на стойностите, с искане за плащане на лихва; ii) да изискват плащане на вноски; и iii) да изискват от дружеството да предостави гаранции само при предварителна оценка на риска от невъзстановяване на данъка.

  Изменение    78

  Предложение за директива

  Съображение 61

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (61)  Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.

  (61)  С настоящата директива се гарантира пълно зачитане на основните права и принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на установяване във всички държави членки (член 15, параграф 2), свободата на стопанската инициатива (член 16), правото на информиране и консултиране на работниците в предприятието (член 27), правото на колективни преговори и действия (член 28), правото на защита при неоснователно уволнение (член 30), справедливи и равни условия на труд (член 31), правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес (член 47) и правото на защита на личните данни (член 8).

  Изменение    79

  Предложение за директива

  Съображение 63

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (63)  Комисията следва да извърши оценка на настоящата Директива. Съгласно точка 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество13 тази оценка следва да се извършва въз основа на петте критерия — ефикасност, ефективност, важност, съгласуваност и добавена стойност, и следва да служи като база за оценки на въздействието на евентуални по-нататъшни мерки.

  (63)  Комисията следва да извърши оценка на настоящата Директива. Тя следва да проучи нейното въздействие върху икономиката, конкурентоспособността и растежа. Съгласно точка 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество13 тази оценка следва да се извършва въз основа на петте критерия — ефикасност, ефективност, важност, съгласуваност и добавена стойност, и следва да служи като база за оценки на въздействието на евентуални по-нататъшни мерки. В своята оценка Комисията следва да вземе под внимание и равнището на защита, предоставяно на работниците и служителите, кредиторите и миноритарните съдружници или акционери при прилагането на настоящата директива.

  _________________

  _________________

  13 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

  13 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

  Изменение    80

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 1a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-1)  Добавя се следният член 1а:

   

  Член 1a

   

  Определения

   

  За целите на настоящата директива:

   

  (1) „дружество с ограничена отговорност“ в дял II, глава I и глава II, наричано по-долу „дружество“, означава:

   

  a) дружество, видът на което е посочен в приложение II;

   

  б) ако не е включено в приложение II за целите на дял II, глава II, дружество с дялов капитал, което има правосубектност, притежава отделни активи, служещи единствено за покритие на задълженията му, и което трябва да спазва, съгласно националното законодателство, което го регулира, условията във връзка с гаранциите за защита на интересите на членовете и на трети лица, уредени в дял I, глава II, раздел 2 и дял I, глава III, раздел 1;

   

  (2) „презгранично преобразуване“ означава операция, при която едно дружество, без да е прекратено, ликвидирано или в процес на ликвидация, преобразува правната форма, под която е вписано в изходната държава членка, в правната форма на дружество от държавата членка по местоназначение и прехвърля поне седалището си в държавата членка по местоназначение, като същевременно запазва своята правосубектност;

   

  (3) „изходна държава членка“ означава държава членка, в която дадено дружество е вписано с правната си форма отпреди дадено презгранично преобразуване;

   

  (4) „държава членка по местоназначение“ означава държава членка, в която дадено дружество се вписва в резултат на презгранично преобразуване;

   

  (5) „регистър“ означава централен, търговски или дружествен регистър, посочен в член 16, параграф 1;

   

  (6) „преобразувано дружество“ означава дружеството, образувано в държавата членка по местоназначение на датата, на която презграничното преобразуване е започнало да поражда действие;

   

  (7) „сливане чрез придобиване“ в дял II, глава I означава операция, при която едно или няколко дружества се прекратяват без ликвидация и прехвърлят на друго дружество всичките си активи и пасиви срещу предоставяне на акции в придобиващото дружество на акционерите на придобиваното дружество или дружества, а в определени случаи – и на парична сума в размер, не по-висок от 10% от номиналната стойност на така предоставените акции или, ако те нямат номинална стойност – от счетоводната им стойност. Законодателството на дадена държава членка може да предвиди, че сливане чрез придобиване може да се осъществи и когато едно или няколко от придобиваните дружества са в ликвидация, при условие че тази възможност е ограничена до дружества, които още не са започнали да разпределят активите си между своите акционери.

   

  (8) „сливане чрез учредяване на ново дружество“ в дял II, глава I означава операция, при която няколко дружества се прекратяват без ликвидация и прехвърлят на дружество, учредено от тях, всичките си активи и пасиви срещу предоставянето на акции в новото дружество на техните акционери, а в определени случаи – и на парична сума в размер, не по-висок от 10% от номиналната стойност на така предоставените акции или, ако те нямат номинална стойност – от счетоводната им стойност. Законодателството на дадена държава членка може да предвижда, че сливане чрез учредяване на ново дружество може да се извърши и когато едно или няколко дружества, които са в процес на прекратяване, са в ликвидация, при условие че тази възможност е ограничена до дружества, които още не са започнали да разпределят активите си между своите акционери;

   

  (9) „сливане“ в дял II, глава II означава операция, при която:

   

  a) едно или повече дружества прехвърлят, към момента на прекратяване на дейността и без да се ликвидират, активите и пасивите си на друго съществуващо дружество – приобретател, срещу предоставяне на техните членове на ценни книжа или акции от капитала на последното дружество и ако е приложимо, срещу плащане в брой, което не превишава 10% от номиналната стойност или, при липса на номинална стойност, балансовата стойност на тези ценни книжа или акции; или

   

  б) две или повече дружества прехвърлят, към момента на прекратяване на дейността и без да се ликвидират, активите и пасивите си на създадено от тях ново дружество срещу предоставяне на техните членове на ценни книжа или акции от капитала на новото дружество и ако е приложимо, срещу плащане в брой, което не превишава 10% от номиналната стойност или, при липса на номинална стойност, балансовата стойност на тези ценни книжа или акции; или

   

  в) дружество прехвърля към момента на прекратяване на дейността и без да се ликвидира, активите и пасивите си на дружество, което притежава всички ценни книжа или акции от капитала на първото;“

   

  г) едно или повече дружества към момента на прекратяването им без ликвидация прехвърлят всички свои активи и пасиви на друго съществуващо дружество, придобиващото дружество, без това дружество да създава нови дялове или акции, при условие че едно лице притежава пряко или непряко всички дялове или акции в сливащите се дружества или членовете на сливащите се дружества притежават своите дялове или акции в същото съотношение във всички сливащи се дружества.“;

   

  (10) „разделяно дружество“ означава дружество, което е в процес на презгранично разделяне и в резултат на този процес прехвърля всички свои активи и пасиви на едно или повече дружества, или което в случай на частично разделяне прехвърля част от своите активи и пасиви на едно или повече дружества;

   

  (11) „разделяне“ означава една от следните операции:

   

  a) операция, при която разделяно дружество, което е прекратено без ликвидация, прехвърля всички свои активи и пасиви на две или повече новообразувани дружества („дружествата правоприемници“) срещу издаване на членовете на разделяното дружество на ценни книжа или акции в дружествата правоприемници, както и евентуално срещу изплащане на парична сума в размер, не по-висок от 10% от номиналната стойност на тези ценни книжа или акции, или, ако те нямат номинална стойност, срещу изплащане на парична сума в размер, не по-висок от 10% от счетоводната стойност на техните ценни книжа или акции („пълно разделяне“);

   

  б) операция, при която разделяното дружество прехвърля част от своите активи и пасиви на едно или повече новообразувани дружества („дружества правоприемници“) срещу издаване на членовете на разделяното дружество на ценни книжа или акции в дружествата правоприемници, в разделяното дружество или едновременно в дружествата правоприемници и в разделяното дружество, както и евентуално срещу изплащане на парична сума в размер, не по-висок от 10% от номиналната стойност на тези ценни книжа или акции, или, при липса на номинална стойност, срещу изплащане на парична сума в размер, не по-висок от 10% от счетоводната стойност на техните ценни книжа или акции („частично разделяне“).

   

  (12) „представители на работниците и служителите“ означава представители на работниците и служителите, предвидени от националното право и/или в съответствие с националната практика;

   

  (13) „участие на работниците и служителите“ има същото значение като значението, предвидено в член 2, буква з) от Директива 2001/86/ЕО;

   

  (14) „информиране на работниците и служителите“ има същото значение като значението, предвидено в член 2, буква е) от Директива 2009/38/ЕО;

   

  (15) „консултации с работниците и служителите“ има същото значение като значението, предвидено в член 2, буква ж) от Директива 2009/38/ЕО;

   

  (16) „участие на работниците и служителите“ има същото значение като значението, предвидено в член 2, буква к) от Директива 2001/86/ЕО;

   

  (17) „изкуствена конструкция“ означава споразумение, което има за цел или води до избягване на данъчно облагане, избягване на данъци или заобикаляне на задълженията на дружествата, произтичащи от правото на Съюза и националното право, включително правните и договорните права на работниците и служителите, кредиторите и членовете, или избягването на финансови задължения, например чрез фиктивна или временна структура, която не извършва реална стопанска дейност в държавата членка по местоназначение.

  Изменение    81

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86a – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Държавите членки могат да решат да не прилагат настоящата глава за презгранични преобразувания, в които участват кооперации, дори и когато последните биха попаднали в рамките на определението на „дружество с ограничена отговорност“ съгласно член 86а, параграф 1.

  заличава се

  Изменение    82

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 86б

  заличава се

  За целите на настоящата глава:

   

  (1)  „дружество с ограничена отговорност“, наричано по-долу „дружество“, означава дружество от някой от видовете в приложение II;

   

  (2)  „презгранично преобразуване“ означава операция, при която едно дружество, без да е прекратено, ликвидирано или в процес на ликвидация, преобразува правната форма, под която е вписано в изходната държава членка, в правна форма на дружество от държавата членка по местоназначение и прехвърля поне седалището си в държавата членка по местоназначение, като същевременно запазва своята правосубектност;

   

  (3)  „изходна държава членка“ означава държава членка, в която дадено дружество е вписано с правната си форма отпреди презграничното преобразуване;

   

  (4)  „държава членка по местоназначение“ означава държава членка, в която дадено дружество се вписва в резултат на презгранично преобразуване;

   

  (5)  „регистър“ означава централен, търговски или дружествен регистър, посочен в член 16, параграф 1;

   

  (6)  „преобразувано дружество“ означава новосъздаденото дружество в държавата членка по местоназначение от датата, на която презграничното преобразуване е породило действие.

   

  Изменение    83

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86в – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Държавите членки гарантират, че когато дадено дружество възнамерява да извърши презгранично преобразуване, изходната държава членка и държавата членка по местоназначение проверяват дали презграничното преобразуване отговаря на условията, предвидени в параграф 2.

  1.  Държавите членки гарантират, че когато дадено дружество възнамерява да извърши презгранично преобразуване, съдът, нотариусите или друг компетентен орган на изходната държава членка и държавата членка по местоназначение проверяват дали презграничното преобразуване отговаря на условията, предвидени в параграф 2.

  Изменение    84

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86в – параграф 2 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  по отношение на дружеството е образувано производство за превантивно преструктуриране поради вероятността от изпадане в несъстоятелност;

  заличава се

  Изменение    85

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86в – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Държавите членки гарантират, че компетентният орган на изходната държава членка не разрешава презграничното преобразуване, когато този орган установи, след като е разгледал конкретния случай и е взел предвид всички релевантни факти и обстоятелства, че преобразуването представлява изкуствена конструкция, насочена към получаването на неоправдани данъчни предимства или към неправомерно накърняване на законовите или договорните права на работниците и служителите, кредиторите или членовете.

  3.  Държавите членки гарантират, че компетентният орган на изходната държава членка не разрешава презграничното преобразуване, когато този орган установи, след като е извършил оценка на конкретния случай и е взел предвид всички релевантни факти и обстоятелства, че преобразуването представлява изкуствена конструкция.

  Изменение    86

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86г – параграф 1 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Управителният или административният орган на дружеството, което възнамерява да извърши презгранично преобразуване, изготвя плана за презграничното преобразуване. Планът за презграничното преобразуване включва най-малко следното:

  1.  Административният или управителният орган, включително – когато това е предвидено в националното право и/или в съответствие с националната практика – представителите на работниците и служителите в управителния съвет на дружеството, което възнамерява да извърши презгранично преобразуване, изготвя плана за презграничното преобразуване и се включва в решението по този план. Планът за презграничното преобразуване включва най-малко следното:

  Изменение    87

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86г – параграф 1 – буква а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a)  правната форма, фирмата и седалището на дружеството в изходната държава членка;

  a)  правната форма, фирмата и местонахождението на седалището на дружеството в изходната държава членка;

  Изменение    88

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86г – параграф 1 – буква г а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  га)  информация за мястото и датата на прехвърляне на главното управление на дружеството към държавата членка по местоназначение, в случай че то вече не се намира там, както и информация за управителния орган и когато е приложимо – за персонала, оборудването, помещенията и активите;

  Изменение    89

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86г – параграф 1 – буква ж

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж)  датата, от която сделките на дружеството, създадено и регистрирано в изходната държава членка, се смятат, за счетоводни цели, за сделки на преобразуваното дружество;

  заличава се

  Изменение    90

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86г – параграф 1 – буква з

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з)  всички специални предимства, предоставени на членовете на административния, управителния, надзорния или контролния орган на преобразуваното дружество;

  (Не се отнася до българския текст.)  

  Изменение    91

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86г – параграф 1 – буква з a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  за)  информация за всички получени стимули, субсидии или ангажименти за оставане в изходната държава членка.

  Изменение    92

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86г – параграф 1 – буква и a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  иа)  броя на служителите, наети на работа на еквивалент на пълно работно време;

  Изменение    93

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86г – параграф 1 – буква й

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  й)  вероятните отражения на презграничното преобразуване върху заетостта;

  й)  вероятните отражения на презграничното преобразуване върху заетостта, включително вероятните промени в организацията на работата, в заплатите, мястото на отделните длъжности и очакваните последици за работниците и служителите, които заемат такива длъжности, включително работниците и служителите в дъщерните дружества и клоновете на преобразуваното дружество, намиращо се в рамките на Съюза, и социалния диалог на равнище дружество, включително, когато е приложимо, представителството на работниците и служителите на равнище управителен съвет;

  Изменение    94

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86г – параграф 1 – буква к

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  к)  когато е приложимо, информация относно процедурите, съгласно които в съответствие с член 86л се определят условията за включване на работниците и служителите в определянето на техните права на участие в преобразуваното дружество, и относно възможните варианти за тези условия.

  к)  информация относно процедурите, съгласно които в съответствие с член 86л се определят условията за включване на работниците и служителите в определянето на техните права на информиране, консултиране и участие в преобразуваното дружество, и относно възможните варианти за тези условия.

  Изменение    95

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86г – параграф 1 – буква к a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ка)  наименованието на крайното дружество и когато е приложимо – списък на всички негови дъщерни дружества, кратко описание на естеството на техните дейности и съответното им географско местоположение;

  Изменение    96

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86г – параграф 1 – буква к б (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  кб)  общ оборот и общ облагаем оборот на преобразуваното дружество за последния отчетен период;

  Изменение    97

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86г – параграф 1 – буква к в (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  кв)  размера на подоходния данък, плащан от преобразуваното дружество и неговите дъщерни дружества и клонове,

  Изменение    98

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86г – параграф 1 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1a.  Преди управителният или административният орган да вземе решение относно плана за презграничното преобразуване, представителите на работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, или, ако няма такива представители – самите работници и служители и представените профсъюзи, биват информирани и консултирани по предлаганото преобразуване в съответствие с член 4 от Директива 2002/14/EO mutatis mutandis. Когато е създаден орган за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, той също бива информиран и консултиран съответно.

  Изменение    99

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86г – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  В допълнение към официалните езици на изходната държава членка и държавата членка по местоназначение, държавите членки разрешават на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, да използва език, обичайно използван в сферата на международния бизнес и финанси, за изготвянето на плана за презграничното преобразуване, както и на всички други свързани документи. Държавите членки определят кой език ще има предимство в случай на несъответствия между различните езикови версии на тези документи.

  2.  В допълнение към официалните езици на изходната държава членка и държавата членка по местоназначение, държавите членки може да посочат, че дружеството разрешава на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, да използва език, обичайно използван в сферата на международния бизнес и финанси, за изготвянето на плана за презграничното преобразуване, както и на всички други свързани документи. Дружеството определя кой език ще има предимство в случай на несъответствия между различните езикови версии на тези документи. Членовете, работниците и служителите или кредиторите имат възможност да изразят становище по този план.

  Изменение    100

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86д – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Управителният или административният орган на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, изготвя доклад, в който се разясняват и обосновават правните и икономическите аспекти на презграничното преобразуване.

  1.  Управителният или административният орган на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, изготвя доклад за членовете и за работниците и служителите, в който се разясняват и обосновават правните и икономическите аспекти на презграничното преобразуване и също така се обясняват последиците от него за работниците и служителите.

  Изменение    101

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86д – параграф 2 – буква -а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -a)  мотивите за презграничното преобразуване;

  Изменение    102

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86д – параграф 2 – буква в а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ва)  последиците от презграничното преобразуване за трудовите правоотношения и участието на работниците и служителите, както и мерките, които да бъдат предприети в тяхна защита;

  Изменение    103

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86д – параграф 2 – буква в б (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  вб)  всички съществени промени в условията на заетост, установени в законите, колективните трудови договори и транснационалните споразумения между предприятията и в местонахождението на местата на дейност на дружеството;

  Изменение    104

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86д – параграф 2 – буква в в (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  вв)  информация относно процедурите, съгласно които споразумения за правата на информиране, консултиране и участие на работниците и служителите в образуваното в резултат на преобразуването дружество могат да се прилагат в съответствие с настоящата директива;

  Изменение    105

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86д – параграф 2 – буква в г (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  вг)  дали факторите, посочени в букви а) – ж), се отнасят и до дъщерни дружества на дружеството.

  Изменение    106

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86д – параграф 2 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2a.  Преди административният или управителният орган да вземе решение по доклада, посочен в параграф 1 от настоящия член, представителите на работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, или, ако няма представители – самите работници и служители, биват информирани и консултирани относно предлаганото преобразуване в съответствие с член 4 от Директива 2002/14/ЕО. Когато е приложимо, органът, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, също бива информиран и консултиран съответно.

  Изменение    107

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86д – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Докладът, посочен в параграф 1 от настоящия член, се предоставя, най-малкото по електронен път, на разположение на членовете поне два месеца преди датата на общото събрание, упоменато в член 86и. Докладът се предоставя също така по подобен начин на разположение на представителите на работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, или, когато няма такива представители, на самите работници и служители.

  3.  Докладът, посочен в параграф 1 от настоящия член, се предоставя, най-малкото по електронен път, на разположение на членовете и на представителите на работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, или, когато няма такива представители, на самите работници и служители, и когато е приложимо – на органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, поне два месеца преди датата на общото събрание, упоменато в член 86и.

  Изменение    108

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86д – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Докладът обаче не необходим, ако всички членове на дружеството, което е процес на преобразуване, са се съгласили това изискване да отпадне.

  4.  Докладът обаче не необходим, ако всички членове на дружеството, което е в процес на преобразуване, и всички представители на работниците и служителите или, когато няма такива представители – самите работници и служители, и когато е приложимо – органът, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, са се съгласили това изискване да отпадне.

  Изменение    109

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86д – параграф 4 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4a.  Ако административният или управителният орган на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, получи своевременно становище от представителите на работниците и служителите или, когато няма такива представители – от самите работници и служители в съответствие с националното право, или, когато е приложимо – от органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО, членовете биват информирани за становището и то се добавя към доклада.

  Изменение    110

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86д – параграф 4 б (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4б.  Административният или управителният орган на дружеството, което възнамерява да извърши презграничното преобразуване, предоставя мотивиран отговор на становището, предоставено от представителите на работниците и служителите, и когато е приложимо – на органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, преди датата на общото събрание, упоменато в член 86и.

  Изменение    111

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86д – параграф 4 в (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4в.  Националните представителни органи на работниците и служителите, професионалните съюзи, представени в дружеството, и когато е приложимо – органът, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, разполагат с необходимите средства и ресурси, за да упражняват правата, произтичащи от настоящата директива, за да извършат анализ на доклада. За тази цел параграф 6 от приложение I към Директива 2009/38/ЕО се прилага mutatis mutandis.

  Изменение    112

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86д – параграф 4 г (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4г.  Параграфи 1 – 4 от настоящия член не засягат приложимите права на информиране и консултиране и процедурите, образувани на национално равнище след транспонирането на Директива 2002/14/ЕО и Директива 2009/38/ЕО.

  Изменение    113

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86е

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 86е

  заличава се

  Доклад от управителния или административния орган до работниците и служителите

   

  1.  Управителният или административният орган на дружеството, което е процес на преобразуване, изготвя доклад, в който се разясняват последиците от презграничното преобразуване за работниците и служителите.

   

  2.  В доклада, посочен в параграф 1, се разяснява по-специално следното:

   

  a)  последиците от презграничното преобразуване за бъдещата стопанска дейност на дружеството и за стратегическия план на ръководството;

   

  б)  последиците от презграничното преобразуване за защитата на трудовите правоотношения;

   

  в)  всички съществени промени в условията на заетост и в местонахождението на местата на дейност на дружеството;

   

  г)  дали факторите, посочени в букви а), б) и в), също се отнасят до дъщерни дружества на дружеството.

   

  3.  Докладът, посочен в параграф 1 от настоящия член, се предоставя, най-малкото по електронен път, на разположение на представителите на работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, или, когато няма такива представители, на самите работници и служители, поне два месеца преди датата на общото събрание, посочено в член 86и. Този доклад също така се предоставя по подобен начин на разположение на членовете на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване.

   

  4.  Ако управителният или административният орган на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, получи своевременно становище от представителите на неговите работници и служители или, когато няма такива представители, от самите работници и служители, в съответствие с националното право, членовете биват информирани за становището и то се добавя към доклада.

   

  5.  Ако обаче дружество, което е в процес на презгранично преобразуване, и неговите дъщерни дружества, при наличие на такива, нямат работници и служители, различни от тези, участващи в управителния или административния орган, докладът, посочен в параграф 1, не е необходим.

   

  6.  Параграфи 1—6 не засягат приложимите права на информиране и консултиране и процедурите, образувани на национално равнище в резултат от транспонирането на директиви 2002/14/ЕО или 2009/38/ЕО.

   

  Изменение    114

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж – заглавие

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Проверка от независим експерт

  Проверка от компетентния орган

  Изменение    115

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж – параграф 1 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  При спазване на предвиденото в параграф 6 от настоящия член държавите членки гарантират, че дружеството, което в процес на преобразуване, подава молба до компетентния орган, определен в съответствие с член 86м, параграф 1, поне два месеца преди датата на общото събрание, упоменато в член 86и, за назначаване на експерт, който да извърши проверка и оценка на плана за презграничното преобразуване и на докладите, посочени в членове 86д и 86е.

  Държавите членки гарантират, че дружеството, което в процес на преобразуване, подава молба до компетентния орган, определен в съответствие с член 86м, параграф 1, поне два месеца преди датата на общото събрание, упоменато в член 86и, за извършване на оценка на плана за презграничното преобразуване и на доклада, посочен в член 86е.

  Изменение    116

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86 ж – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Към молбата за назначаване на експерт се прилагат следните документи:

  Към молбата за извършване на оценка от компетентния орган се прилагат следните документи:

  Изменение    117

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж – параграф 1 – алинея 2 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  докладите, посочени в членове 86д и 86е.

  б)  докладът, посочен в член 86д.

  Изменение    118

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж – параграф 1 – алинея 2 – буква б а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба)  забележките, формулирани от членовете, работниците и служителите и кредиторите по отношение на плана и доклада, посочени в член 86г и член 86д;

  Изменение    119

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж – параграф 1 – алинея 2 – буква б б (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  бб)  ако изискването за доклада, посочен в член 86д, е отменено – причините за презграничното преобразуване.

  Изменение    120

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Компетентният орган назначава независим експерт в срок от пет работни дни от получаването на молбата, посочена в параграф 1, плана и докладите. Експертът е независим от дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, и може да бъде физическо или юридическо лице в зависимост от законодателството на изходната държава членка. При оценката на независимостта на експерта държавите членки вземат предвид рамката, установена в членове 22 и 22б от Директива 2006/43/ЕО.

  2.  Компетентният орган започва обработката на молбата, посочена в параграф 1, в срок от десет работни дни от получаването на документите и информацията, посочени в параграф 1, букви а)–г). Ако компетентният орган използва независим експерт, този експерт се назначава в рамките на един месец въз основа на списък с предварително подбрани кандидати. Държавите членки гарантират, че през последните пет години преди назначаването си експертът или юридическото лице, от чието име действа експертът, са независими и не извършват или не са извършвали работа, в независимо какво качество, за дружеството, кандидатстващо за преобразуването, или обратното.

  Изменение    121

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж – параграф 3 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Експертът изготвят писмен доклад, съдържащ най-малко следното:

  3.  След като се консултира, когато е необходимо, с трети лица, имащи законен интерес от преобразуването на дружеството, по-специално данъчните, трудовите и социалноосигурителни органи, компетентният орган изготвя писмен доклад, съдържащ най-малко следното:

  Изменение    122

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж – параграф 3 – буква а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a)  подробна оценка на точността на докладите и информацията, предоставени от дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване;

  a)  подробна оценка на точността на плана, докладите и информацията, предоставени от дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, по отношение както на формата, така и на съдържанието;

  Изменение    123

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж – параграф 3 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  описание на всички фактически елементи, от които се нуждае компетентният орган, определен в съответствие с член 86м, параграф 1, за да извърши задълбочена оценка относно това дали планираното презгранично преобразуване представлява изкуствена конструкция съгласно член 86н, като това описание включва най-малко следното: характеристиките на установяването в държавата членка по местоназначение, включително намерението, сектора, инвестициите, нетния оборот и печалбите или загубите, броя на работниците и служителите, структурата на баланса, данъчната регистрация, активите и тяхното местоположение, обичайното място на работа на работниците и служителите и на специфични групи работници и служители, мястото, където се дължат социалноосигурителните вноски, и търговските рискове, поети от преобразуваното дружество в държавата членка по местоназначение и в изходната държава членка.

  б)  описание на всички фактически елементи, от които се нуждае, за да извърши задълбочена оценка относно това дали планираното презгранично преобразуване представлява изкуствена конструкция съгласно член 86н, като това описание включва най-малко следното:

   

  i)  характеристиките на установяването в държавата членка по местоназначение, включително намерението, сектора, инвестициите, нетния оборот и печалбите или загубите, информация за управителния орган и когато е приложимо – за персонала, оборудването, помещенията и активите,

   

  ii)  състава на баланса, данъчната регистрация, активите и тяхното местоположение, както и търговските рискове, поети от преобразуващото дружество в държавата членка по местоназначение и в изходната държава членка,

   

  iii)  броя на работниците и служителите, обичайните места на работа на работниците и служителите и на специфични групи работници и служители, включително, когато е приложимо, броя на работниците и служителите, които са били командировани, изпратени или са работили едновременно в различни държави членки през годината преди преобразуването по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Директива 96/71/ЕО, и техните държави по местоназначение, местата, където се дължат социалноосигурителни вноски, въздействието върху професионалните пенсии на работниците и служителите;

  Изменение    124

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Държавите членки гарантират, че независимият експерт има право да получи от дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, цялата релевантна информация и всички документи и да извършва всички необходими проучвания за проверка на всички елементи на плана или докладите на ръководството. Експертът има също така право да получава забележки и становища от представителите на работниците и служителите на дружеството, или, когато няма такива представители, от самите работници и служители, както и от кредиторите и членовете на дружеството.

  4.  Държавите членки гарантират, че компетентният орган има право да получи от дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, цялата релевантна информация и всички документи, включително всички забележки по плана, представен в съответствие с член 86г, параграф 2, и че той извършва всички необходими проучвания за проверка на всички елементи на плана или доклада на административния или управителния орган. Освен това компетентният орган може, когато е необходимо, да задава въпроси на компетентния орган на държавата членка по местоназначение и има право да получава допълнителни забележки и становища от представителите на работниците и служителите на дружеството, или, когато няма такива представители, от самите работници и служители, и когато е приложимо – от органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, както и от кредиторите и членовете на дружеството. Тези забележки и становища се включват като приложения към доклада.

  Изменение    125

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж – параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Държавите членки гарантират, че информацията, предоставена на независимия експерт, може да бъде използвана само за целите на изготвянето на неговия доклад и че поверителна информация, включително търговски тайни, не се разкрива. Когато е целесъобразно, експертът може да представи отделен документ, съдържащ всякаква такава поверителна информация, на компетентния орган, определен в съответствие с член 86м, параграф 1, като този отделен документ се предоставя на разположение само на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, и не се разкрива на никакви други лица.

  5.  Държавите членки гарантират, че информацията и забележките, предоставени на независимия експерт, могат да бъдат използвани само за целите на изготвянето на неговия доклад и че поверителна информация, включително търговски тайни, не се разкрива, в съответствие с правото на Съюза и националното право. Когато е целесъобразно, компетентният орган може да изготви отделен документ, съдържащ всякаква такава поверителна информация и този отделен документ се предоставя на разположение само на дружеството и на представителите на работниците и служителите, когато това е предвидено в правото на Съюза или в националното право, и в съответствие с практиката на Съюза и с националната практика.

  Изменение    126

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж – параграф 6

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6.  Държавите членки освобождават микро- и малките предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (**) от действието на разпоредбите на настоящия член.

  заличава се

  Изменение    127

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж – параграф 6 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  6a.  Дадено дружество няма право на презгранично преобразуване в случаите, когато дружеството е обект на текущо съдебно производство поради нарушения на социалното, данъчното и трудовото право и на правото в областта на околната среда или поради нарушения на основните права и правата на човека, ако съществува риск крайните вреди да не бъдат обхванати в контекста на мерките на Съюза за съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси и дружеството не е предоставило финансова гаранция, покриваща този риск.

  Изменение    128

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж – параграф 6 б (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  6б.  Държавите членки установяват правила, които уреждат поне гражданската отговорност на независимите експерти, отговарящи за изготвянето на докладите, посочени в настоящия член, включително по отношение на неправомерно поведение на тези експерти при изпълнението на задълженията им.

  Изменение    129

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ж a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 86жа

   

  Гражданска отговорност на членовете на административните или управителните органи на преобразуващото се дружество

   

  Държавите членки предвиждат правила, които уреждат поне гражданската отговорност на членовете на административните или управителните органи на това дружество по отношение на неправомерно поведение на част от членовете на тези органи при подготовката и извършването на преобразуването спрямо акционерите на преобразуващото се дружество.

  Изменение    130

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86з – параграф 1 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  доклада на независимия експерт, посочен в член 86ж, в случаите, когато такъв доклад е приложим;

  б)  молбата за извършване на оценка на плана за презграничното преобразуване и на доклада, посочен в член 86ж, параграф 1, и когато е приложимо – на доклада, изготвен от компетентния орган в съответствие с член 86ж, параграф 3, без обаче да се оповестява поверителна информация в съответствие с националното право и с правото на Съюза;

  Изменение    131

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86з – параграф 1 – буква в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в)  обявление, с което се информират членовете, кредиторите и работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, че преди датата на общото събрание те могат да представят на дружеството и на компетентния орган, определен в съответствие с член 86м, параграф 1, забележки по документите, посочени в букви а) и б) от първата алинея.

  в)  обявление, с което се информират членовете, кредиторите и представителите на работниците и служителите на дружеството или, когато няма такива представители – самите работници и служители на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, че преди датата на общото събрание те могат да представят на дружеството и на компетентния орган, определен в съответствие с член 86м, параграф 1, забележки относно документите, посочени в букви а) и б) от първата алинея.

  Изменение    132

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86з – параграф 3 – буква г

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г)  подробности относно интернет страницата, на която могат да бъдат получени онлайн безплатно планът за презграничното преобразуване, обявлението и доклада на експерта, посочени в параграф 1, и пълна информация относно условията, посочени в буква в) от настоящия параграф.

  г)  подробности относно интернет страницата, на която могат да бъдат получени онлайн безплатно планът за презграничното преобразуване, обявлението и изготвеният от компетентния орган доклад, посочени в параграф 1, и пълна информация относно условията, посочени в буква в) от настоящия параграф.

  Изменение    133

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86з – параграф 3 – буква г а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  га)  информация за действителните собственици на дружеството преди и след презграничното преобразуване.

  Изменение    134

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86з – параграф 4 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки обаче могат в случаи на реално съмнение за измама, почиващо на разумни основания, да изискват физическо присъствие пред компетентен орган.

  Държавите членки обаче могат в обосновани случаи на императивни съображения от обществен интерес за предотвратяване на измама по отношение на самоличността на лицето, представляващо дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, да изискват физическо присъствие пред всеки компетентен орган или пред всяко друго лице или орган, който работи по, извършва или подпомага оповестяването на информация онлайн.

   

  Държавите членки определят подробни правила за онлайн оповестяване на документите и информацията, посочени в параграфи 1 и 3 от настоящия член. Прилагат се съответно член 13ба (нов) и член 13е, параграфи 3 и 4.

  Изменение    135

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86з – параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Държавите членки могат да изискват в допълнение към оповестяването, посочено в параграфи 1, 2 и 3, планът за презграничното преобразуване или информацията, посочена в параграф 3, да се публикуват в техния държавен вестник. В този случай държавите членки гарантират, че регистърът предава релевантната информация на държавния вестник.

  5.  Държавите членки могат да изискват в допълнение към оповестяването, посочено в параграфи 1, 2 и 3, планът за презграничното преобразуване или информацията, посочена в параграф 3, да се публикуват в техния държавен вестник. В този случай, в съответствие с принципа за еднократност на предаването на информация в Съюза, държавите членки гарантират, че регистърът предава релевантната информация на държавния вестник.

  Изменение    136

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86и – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  След като се запознае съобразно случая с докладите, посочени в членове 86д, 86е и 86ж, общото събрание на дружеството, което е в процес на преобразуване, взема решение дали да одобри плана за презграничното преобразуване. Дружеството уведомява компетентния орган, определен в съответствие с член 86м, параграф 1, за решението на общото събрание.

  1.  След като се запознае съобразно случая с докладите, посочени в членове 86д, 86е и 86ж, параграф 3, общото събрание на дружеството, което е в процес на преобразуване, взема решение дали да одобри плана за презграничното преобразуване. Преди да бъде взето решение, всички предходни приложими права на информиране и консултиране се спазват, така че становището на представителите на работниците и служителите да бъде взето под внимание в съответствие с Директива 2002/14/EO и когато е приложимо – с Директива 2009/38/ЕО и Директива 2001/86/ЕO. Дружеството уведомява компетентния орган, определен в съответствие с член 86м, параграф 1, за решението на общото събрание.

  Изменение    137

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86и – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Държавите членки гарантират, че за одобряването на всяко изменение на плана за презграничното преобразуване се изисква мнозинство от поне две трети, но не повече от 90 % от гласовете на представените акции или на представения записан капитал. Във всеки случай необходимото за приемането на решението мнозинство не може да е по-голямо от това, изисквано съгласно националното право за одобрение на презгранични сливания.

  3.  Държавите членки гарантират, че за одобряването на или за всяко изменение на плана за презграничното преобразуване се изисква мнозинство от поне две трети, но не повече от 90% от гласовете на представените акции или на представения записан капитал. Във всеки случай необходимото за приемането на решението мнозинство не може да е по-голямо от това, изисквано съгласно националното право за одобрение на презгранични сливания.

  Изменение    138

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86и – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Общото събрание решава също така дали презграничното преобразуване би наложило изменение на учредителните актове на дружеството, което е в процес на преобразуване.

  4.  Когато е приложимо, общото събрание решава също така относно всяко изменение на учредителните актове на дружеството, което е в процес на преобразуване.

  Изменение    139

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член– параграф 1 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Държавите членки гарантират, че следните членове на дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, имат правото да се разпоредят със своите дялове или акции при условията, предвидени в параграфи 2—6:

  (Не се отнася до българския текст.)  

  Изменение    140

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член– параграф 1 – буква а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a)  членовете, които притежават дялове или акции с право на глас и не са гласували за одобрението на плана за презграничното преобразуване;

  a)  членовете, които притежават дялове или акции с право на глас и които са гласували против или които не са присъствали на общото събрание, но са изразили преди събранието намерението си да гласуват против одобрението на плана за презграничното преобразуване и са изразили намерението си да използват правото на напускане;

  Изменение    141

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86й – параграф 1 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  членовете, притежаващи дялове или акции без право на глас.

  б)  членовете, притежаващи дялове или акции без право на глас, които по време на общото събрание са изразили намерението си да използват правото на напускане.

  Изменение    142

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86й – параграф 3 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки гарантират, че дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, прави предложение за адекватно парично обезщетение в плана за презграничното преобразуване, както е определено в член 86г, параграф 1, буква и), на членовете, посочени в параграф 1 от настоящия член, които желаят да упражнят правото си да се разпоредят със своите дялове или акции. Държавите членки определят също така срока за приемане на предложението, който в никакъв случай не превишава един месец след общото събрание, упоменато в член 86и. Държавите членки освен това гарантират, че дружеството може да приеме предложение, изпратено по електронен път на адрес, предоставен от дружеството за тази цел.

  Държавите членки гарантират, че дружеството, което е в процес на презгранично преобразуване, прави предложение за адекватно парично обезщетение в плана за презграничното преобразуване, както е определено в член 86г, параграф 1, буква и), на членовете, посочени в параграф 1 от настоящия член, които желаят да упражнят правото си да се разпоредят със своите дялове или акции. Без да се засяга действителното упражняване на правото на напускане, членовете съобщават преди общото събрание намерението си да го използват. Държавите членки определят също така срока за приемане на предложението, който в никакъв случай не превишава един месец след общото събрание, упоменато в член 86и. Това не засяга националното право по отношение на формата и действителността на договорите за продажба и прехвърляне на дялове или акции в дружества.

  Изменение    143

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86й – параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Държавите членки предвиждат, че всеки член, който е приел предложението за паричното обезщетение, посочено в параграф 3, но който счита, че определеният размер на обезщетението не е адекватен, има право да поиска преизчисляване на размера на предлаганото паричното обезщетение от национален съд в срок от един месец от приемането на предложението.

  5.  Държавите членки предвиждат, че всеки член, който е приел предложението за паричното обезщетение, посочено в параграф 3, но който счита, че определеният размер на обезщетението не е адекватен, има право да поиска преизчисляване на размера на предлаганото паричното обезщетение от национален съд в срок от 20 дни от приемането на предложението.

  Изменение    144

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86й – параграф 6

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6.  Държавите членки гарантират, че правото на изходната държава членка урежда правата, посочени в параграфи 1—5, и че съдилищата на въпросната държава членка имат компетентност. Всеки член, който е приел предложението за парично обезщетение за придобиване на дяловете или акциите му, има право да инициира образуването на посоченото в параграф 5 производство или да бъде страна по него.

  6.  Държавите членки гарантират, че правото на изходната държава членка урежда правата, посочени в параграфи 1—4, и че съдилищата на въпросната държава членка имат компетентност. Всеки член, който е приел предложението за парично обезщетение за придобиване на дяловете или акциите му, има право да инициира образуването на посоченото в параграф 4 производство или да бъде страна по него.

  Изменение    145

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86к – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Държавите членки гарантират, че кредиторите, които са неудовлетворени от защитата на своите интереси, предвидена в плана за презграничното преобразуване съгласно член 86г, буква е), могат да се обърнат към съответния административен или съдебен орган, за да получат подходящи гаранции, в срок от един месец от оповестяването, посочено в член 86з.

  2.  Държавите членки гарантират, че кредиторите, чиито права предшестват плана за презграничното преобразуване и които са неудовлетворени от защитата на своите интереси, предвидена в плана за презграничното преобразуване съгласно член 86г, буква е) и чието възражение е подадено преди презграничното преобразуване, могат да се обърнат към съответния административен или съдебен орган, за да получат подходящи гаранции, в срок от един месец от оповестяването, посочено в член 86з.

  Изменение    146

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86к – параграф 3 – буква а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a)  когато дружеството оповестява заедно с плана за преобразуването доклад от независим експерт, в който се заключава, че не съществува разумна вероятност правата на кредиторите да бъдат накърнени неправомерно. Независимият експерт следва да се назначи или одобри от компетентния орган и да отговаря на изискванията, определени в член 86ж, параграф 2;

  a)  когато дружеството оповестява заедно с плана за преобразуването доклад от независим експерт, в който се заключава, че не съществува разумна вероятност правата на кредиторите да бъдат накърнени неправомерно. Независимият експерт бива консултиран от компетентния орган като част от неговата оценка, определена в член 86ж, параграф 2;

  Изменение    147

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86к – параграф 3 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  когато на кредиторите бъде предложено право да получат плащане от трето лице – гарант, или от дружеството, образувано в резултат на презграничното преобразуване, на стойност най-малкото равна на стойността на първоначалното им вземане, като това право може да бъде предявено в същата юрисдикция, както първоначалното вземане, и то има кредитно качество, съизмеримо най-малкото с качеството на първоначалното вземане на кредитора веднага след извършването на преобразуването.

  б)  когато на кредиторите бъде предложено право да получат плащане от трето лице – гарант, или от дружеството, образувано в резултат на презграничното преобразуване, на стойност поне колкото действителната стойност на първоначалното им вземане, като това право може да бъде предявено в същата юрисдикция, както първоначалното вземане, и то има кредитно качество, съизмеримо най-малкото с качеството на първоначалното вземане на кредитора.

  Изменение    148

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86л – заглавие

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Участие на работниците и служителите

  Информиране, консултиране и участие на работниците и служителите

  Изменение    149

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86л – параграф -1 (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -1.  Когато административният или управителният орган на дружеството разработи план за извършване на преобразуване, във възможно най-кратки срокове след публикуването на плана за преобразуването те предприемат необходимите мерки, включително предоставяне на информация за самоличността на участващите дружества, съответните дъщерни дружества или предприятия и броя на техните работници и служители, за започване, когато е необходимо, на преговори с представителите на работниците и служителите в дружествата във връзка с условията за участието на работниците и служителите в дружеството или дружествата, образувани в резултат на преобразуването.

  Изменение    150

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86л – параграф 2 – буква а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a)  не предвижда поне същото ниво на участие на работниците и служителите, както съществуващото в дружеството преди преобразуването, изразено като дела на представителите на работниците и служителите от членовете на административния или надзорния орган, на комитетите към тях или на управителния съвет, който отговаря за приходните звена на дружеството, когато съществува участие на работниците и служителите; или

  a)  не предвижда поне същото ниво и елементи на участие на работниците и служителите, както съществуващото в дружеството преди преобразуването, изразено като дела на представителите на работниците и служителите от членовете на административния или надзорния орган, на комитетите към тях или на управителния съвет, който отговаря за приходните звена на дружеството, когато съществува участие на работниците и служителите; или

  Изменение    151

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86л – параграф 3 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  В посочените в параграф 2 от настоящия член случаи участието на работниците и служителите в преобразуваното дружество и включването им в процеса на определяне на тези права се регулира от държавите членки, mutatis mutandis и при спазване на параграфи 4 – 7 от настоящия член, в съответствие с установените в член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 принципи и процедури, както и със следните разпоредби на Директива 2001/86/ЕО:

  3.  Информирането, консултирането и участието на работниците и служителите в образуваното в резултат на презграничното преобразуване дружество и включването им в процеса на определяне на тези права и в посочените в параграф 2 от настоящия член случаи, участието на работниците и служителите в преобразуваното дружество и включването им в процеса на определяне на тези права са предмет на споразумение между работниците и служителите и ръководството на преобразуваното дружество и се регулират от държавите членки, mutatis mutandis и при спазване на параграфи 4 – 7 от настоящия член, в съответствие с установените в член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 принципи и процедури, както и със следните разпоредби на Директива 2001/86/ЕО:

  Изменение    152

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86л – параграф 3 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  член 4, параграф 1, параграф 2, букви а) ж) и з), параграф 3 и параграф 4;

  б)  член 4, параграф 1, параграф 2, букви а), б), в), г), д), ж) и з), параграф 3 и параграф 4;

  Изменение    153

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86л – параграф 3 – буква д

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д)  член 7, параграф 1, първа алинея;

  д)  член 7, параграф 1;

  Изменение    154

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86л – параграф 3 – буква ж

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж)  част 3, буква а) от приложението.

  ж)  приложението, с изключение на част 3, букви а) и б), вместо които се прилага най-малко следното:

   

  Работниците и служителите на дружеството, неговите дъщерни дружества и предприятия и/или представителният орган имат право да избират и назначават определен брой членове на административния или надзорния орган на преобразуваното дружество, което се равнява на двама представители в дружества с над 50 работници и служители, една трета в дружества с от 250 работници и служители до 1 000 работници и служители и равна представеност в дружества с над 1 000 работници и служители.

  Изменение    155

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86л – параграф 3 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3a.  Нивото на участие на работниците и служителите, договорено в съответствие с параграф 3, не може да бъде по-ниско от нивото, прилагано в дружеството преди преобразуването, или по-ниско от нивото, което би се прилагало в държавата членка по местоназначение. Нивото се измерва в съответствие с параграф 2.

  Изменение    156

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86л – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  При уреждането на принципите и процедурите, посочени в параграф 3, държавите членки:

  4.  При уреждането на принципите и процедурите, посочени в параграф 3 от настоящия член, държавите членки гарантират, че всички правила за участие на работниците и служителите, които са се прилагали преди презграничното преобразуване, продължават да се прилагат до датата, от която започват да се прилагат всички договорени впоследствие правила, или, при липса на договорени правила – до датата, от която започват да се прилагат правила по подразбиране в съответствие с приложението към Директива 2001/86/ЕО.

  a)  дават право на специалния договарящ орган да реши, с мнозинство от две трети от членовете си, които представляват най-малко две трети от работниците и служителите, да не започва преговори или да прекрати преговорите, които вече са започнали, както и да се позовава на действащите правила за участие в държавата членка по местоназначение;

   

  б)  могат да решат в случая, в който стандартните правила за участие се прилагат след предварителни преговори, както и независимо от тези правила, да намалят дела на представителите на работниците и служителите в административния орган на преобразуваното дружество. Независимо от това, ако представителите на работниците и служителите в дружеството, което е в процес на преобразуване, са съставлявали най-малко една трета от административния или надзорния съвет, намаляването не трябва да води в никакъв случай до дял на представителите на работниците и служителите в административния орган, който е по-малък от една трета.

   

  в)  гарантират, че правилата за участие на работниците и служителите, които са се прилагали преди презграничното преобразуване, продължават да се прилагат до датата, от която започват да се прилагат всички договорени впоследствие правила, или, при липса на договорени правила, до датата, от която започват да се прилагат правила по подразбиране в съответствие с част 3, буква а) от приложението.

   

  Изменение    157

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86л – параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Разширяването на обхвата на правата на участие до наети в други държави членки работници и служители на преобразуваното дружество, посочено в параграф 2, буква б), не води до задължение за държавите членки, които вземат решението за разширяването, да включат тези работници и служители при изчисляването на праговете на наетите лица, които пораждат права на участие по силата на националното законодателство.

  заличава се

  Изменение    158

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86л – параграф 7

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  7.  Ако в преобразуваното дружество функционира система за участие на работниците и служителите, това дружество е задължено да предприеме мерки, за да гарантира, че правата на участие на работниците и служителите са защитени в случай на последващо презгранично или осъществено на национално равнище сливане, разделяне или преобразуване за период от три години след датата, от която презграничното преобразуване е породило действие, като установените в параграфи 1 – 6 правила се прилагат mutatis mutandis.

  7.  Ако в преобразуваното дружество функционира система за участие на работниците и служителите, това дружество е задължено да предприеме мерки, за да гарантира, че правата на участие на работниците и служителите са защитени и в случай на последващо презгранично или осъществено на национално равнище сливане, разделяне или преобразуване за период от шест години след датата, от която презграничното преобразуване е породило действие, като установените в параграфи 1 – 3 правила се прилагат mutatis mutandis.

  Изменение    159

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86л – параграф 7 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  7a.  В съответствие с член 6 от Директива 2002/14/EO държавите членки гарантират, че при изпълнението на своите функции представителите на работниците и служителите се ползват от подходяща защита и гаранции, които им позволяват да изпълняват добре задълженията, които са им били възложени.

  Изменение    160

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86л – параграф 8 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  8a.  Когато, след прилагането на параграф 3 в случая, посочен в параграф 2, някой приложим праг за участието на работниците и служителите, установен в правото на изходната държава членка, е надвишен през шестте години след презграничното преобразуване, се започват нови преговори в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 3 – 8, mutatis mutandis. В такива случаи правилата за участие на работниците и служителите предвиждат същото ниво и елементи на участие на работниците и служителите, както би било предвидено по закон, ако дружеството е достигнало съответния праг в изходната държава членка.

  Изменение    161

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86л a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 86ла

   

  Колективни трудови договори

   

  След презграничното преобразуване всяко дружество, което е в процес на презгранично преобразуване, продължава да спазва договорените във всеки колективен трудов договор условия при същите условия, приложими за дружеството преди преобразуването съгласно този договор, до датата на прекратяване или изтичане на срока на колективния трудов договор или влизането в сила или прилагането на друг колективен договор, в съответствие с член 3, параграф 3 от Директива 2001/23/ЕО.

  Изменение    162

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86м – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Държавите членки определят органа, компетентен да контролира законосъобразността на презграничното преобразуване по отношение на тази част от процедурата, която се урежда от правото на изходната държава членка, и да издава сертификат преди преобразуване, удостоверяващ спазването на всички приложими условия и правилното изпълнение на всички процедури и формалности в изходната държава членка.

  1.  Държавите членки определят съда, нотариуса или друг орган, компетентен да контролира законосъобразността на презграничното преобразуване по отношение на тази част от процедурата, която се урежда от правото на изходната държава членка, и да издава сертификат преди преобразуване, удостоверяващ спазването на всички приложими условия и правилното изпълнение на всички процедури и формалности в изходната държава членка.

  Изменение    163

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86м – параграф 2 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  приложимите в съответния случай доклади, посочени в членове 86д, 86е и 86ж;

  б)  приложимият в съответния случай доклад, посочен в членове 86д и 86ж, включително становището на работниците и служителите и отговорът на ръководството, посочени в член 86, параграфи 4а и ;

  Изменение    164

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86м – параграф 3 – алинея 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Въпреки това, в случаи на реално съмнение за измама, почиващо на разумни основания, държавите членки могат да изискват физическо присъствие пред компетентен орган, когато е необходимо подаване на съответна информация и съответни документи.

  Държавите членки определят подробни правила за онлайн молбата, посочена в параграф 2 от настоящия член и във втора алинея от член 86з, параграф 4. Прилага се съответно член 13е, параграфи 3 и 4.

  Изменение    165

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86м – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Що се отнася до спазването на правилата за участие на работниците и служителите, предвидени в член 86л, изходната държава членка проверява дали планът за презграничното преобразуване, посочен в параграф 2 от настоящия член, включва информация за процедурите, по които се определят съответните условия, и за възможните варианти за тези условия.

  4.  Що се отнася до спазването на правилата за участие на работниците и служителите, предвидени в член 86л, изходната държава членка проверява дали планът за презграничното преобразуване и докладът, посочени в параграф 2 от настоящия член, включват информация за процедурите, по които се определят съответните условия, и за възможните варианти за тези условия.

  Изменение    166

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86м – параграф 5 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Като част от оценката на законосъобразността, посочена в параграф 1, компетентният орган извършва проверка на следното:

  5.  Като част от оценката, посочена в член 86ж, компетентният орган извършва проверка на следното:

  Изменение    167

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86м – параграф 5 – буква в а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ва)  дали презграничното преобразуване представлява изкуствена конструкция.

  Изменение    168

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86м – параграф 6

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи, определени в съответствие с параграф 1, могат да се консултират с други съответни органи, компетентни в различни области, засегнати от презграничното преобразуване.

  6.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи, определени в съответствие с параграф 1, създават подходящи механизми за координация с други органи и организации в тази държава членка, които работят в областите на политиките, засегнати от настоящата директива, и при необходимост се консултират с други съответни органи, компетентни в различни области, засегнати от презграничното преобразуване.

  Изменение    169

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86м – параграф 7 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  7.  Държавите членки гарантират, че компетентният орган извършва оценката в срок от един месец от получаването на информацията за одобрението на преобразуването от общото събрание на дружеството. Оценката завършва с един от следните резултати:

  7.  Държавите членки гарантират, че компетентният орган извършва оценката в срок от три месеца от получаването на информацията за одобрението на преобразуването от общото събрание на дружеството. Оценката завършва с един от следните резултати:

  Изменение    170

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86м – параграф 7 – буква а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a)  когато компетентният орган установи, че презграничното преобразуване попада в приложното поле на националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива, че то спазва всички съответни условия и че всички необходими процедури и формалности са изпълнени, компетентният орган издава сертификата преди преобразуване;

  a)  компетентният орган издава сертификата преди преобразуване, когато компетентният орган установи, че презграничното преобразуване попада в приложното поле на националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива, че то спазва всички съответни условия и че всички необходими процедури и формалности са изпълнени;

  Изменение    171

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86м – параграф 7 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  когато компетентният орган установи, че презграничното преобразуване не попада в приложното поле на националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива, компетентният орган не издава сертификата преди преобразуване и уведомява дружеството за мотивите за своето решение. Резултатът е същият в случаите, в които компетентният орган установи, че презграничното преобразуване не отговаря на всички съответни условия или че не всички необходими процедури и формалности са били изпълнени и че дружеството, след като е било поканено да предприеме необходимите мерки, не е взело тези мерки;

  б)  компетентният орган не издава сертификата преди преобразуване и информира дружеството за причините за своето решение, когато компетентният орган установи, че презграничното преобразуване не попада в приложното поле на националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива. Резултатът е същият в случаите, в които компетентният орган установи, че презграничното преобразуване не отговаря на всички съответни условия или че не всички необходими процедури и формалности са били изпълнени и че дружеството, след като е било поканено да предприеме необходимите мерки, не е взело тези мерки;

  Изменение    172

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86м – параграф 7 – буква в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в)  когато компетентният орган има сериозни опасения, че презграничното преобразуване представлява изкуствена конструкция, посочена в член 86в, параграф 3, той може да реши да извърши задълбочена оценка в съответствие с член 86н и уведомява дружеството за своето решение да извърши такава оценка и за резултата от нея.

  в)  компетентният орган не издава сертификат преди преобразуване, извършва задълбочена оценка в съответствие с член 86н и информира дружеството за решението си и за резултата от оценката в един от следните случаи:

   

  i) когато компетентният орган има сериозни опасения, че презграничното преобразуване представлява изкуствена конструкция;

   

  ii) по отношение на дружеството е образувано производство за превантивно преструктуриране поради вероятността от изпадане в несъстоятелност, или то е обект на проверки, инспекции или разследвания, предвидени в глава VI от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета* или в Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета**;

   

  iii) дружеството е било осъдено през последните три години от съд или е обект на текущо съдебно производство поради нарушения на социалното, данъчното и трудовото право и на правото в областта на околната среда или по отношение на нарушения на основните права и правата на човека;

   

  ___________________

   

  * Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

   

  ** Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).

  Изменение    173

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86м – параграф 7 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  7a.  Решението за издаване на сертификат преди преобразуване от компетентния орган на изходната държава или всяко одобрение от компетентния орган в държавата членка по местоназначение не изключва последващите процедури или решения на органите в държавите членки във връзка с други съответни области на правото.

  Изменение    174

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86н – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Държавите членки гарантират, за целите на извършването на оценка дали презграничното преобразуване представлява изкуствена конструкция по смисъла на член 86в, параграф 3, че компетентният орган на изходната държавата членка извършва задълбочена оценка на всички релевантни факти и обстоятелства и взема предвид най-малко следното: характеристиките на установяването в държавата членка по местоназначение, включително намерението, сектора, инвестициите, нетния оборот и печалбите или загубите, броя на работниците и служителите, структурата на баланса, данъчната регистрация, активите и тяхното местоположение, обичайното място на работа на работниците и служителите и на специфични групи работници и служители, мястото, където се дължат социалноосигурителните вноски, и търговските рискове, поети от преобразуваното дружество в държавата членка по местоназначение и в изходната държава членка.

  1.  Държавите членки гарантират, за целите на извършването на оценка дали презграничното преобразуване представлява изкуствена конструкция, че компетентният орган на изходната държавата членка извършва задълбочена оценка на всички релевантни факти и обстоятелства и взема предвид най-малко следното:

   

  a)   характеристиките на установяването в държавата членка по местоназначение, включително управителния орган, персонала, сектора, инвестициите, нетния оборот и печалбите или загубите, данъчната регистрация, помещенията, активите и тяхното местоположение, структурата на баланса и търговските рискове, поети от преобразуваното дружество в държавата членка по местоназначение и в изходната държава членка;

   

  б)   броя и обичайното място на работа на работниците и служителите и на специфични групи работници и служители, които работят в държавата по местоназначение, броя на работниците и служителите, които работят в друга държава, групирани според държавата, в която работят, броя на командированите работници и служители през годината преди преобразуването по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Директива 96/71/ЕО и броя на работниците и служителите, които работят едновременно в повече от една държава членка по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004;

   

  в)   местата, където се дължат социалноосигурителните вноски;

   

  г)   ако дружеството е избрало да делегира управлението си на директори, служители или законни представители, наети от независима трета страна чрез изпълнител на услуги.

  Изменение    175

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86н – параграф 1 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1a.  Когато е необходимо, компетентният орган се допитва до компетентния орган на държавата членка по местоназначение и получава информация от него. Компетентният орган осигурява комуникацията с други органи в държавата членка, отговорни за областите, засегнати от настоящата директива.

  Изменение    176

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86н – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Държавите членки гарантират, че когато компетентният орган, посочен в параграф 1, реши да извърши задълбочена оценка, той може да изслуша дружеството и всички страни, които са представили становища съгласно член 86з, параграф 1, буква в) в съответствие с националното право. Компетентните органи, посочени в параграф 1, могат също така да изслушат други заинтересовани трети лица в съответствие с националното право. Компетентният орган взема окончателното си решение относно издаването на сертификат преди преобразуване в срок от два месеца след началото на задълбочената оценка.

  2.  Държавите членки гарантират, че когато компетентният орган, посочен в параграф 1, реши да извърши задълбочена оценка, той може да изслуша дружеството и всички страни, които са представили становища съгласно член 86з, параграф 1, буква в) в съответствие с националното право. По-специално, на дружеството се дава възможност да предостави допълнителна информация, че е действително или с постоянно установена стопанска дейност и че извършва реална стопанска дейност в държавата членка по местоназначение за неопределен период от време. Компетентните органи, посочени в параграф 1, могат също така да изслушат други заинтересовани трети лица в съответствие с националното право. Компетентният орган взема окончателното си решение относно издаването на сертификат преди преобразуване в срок от два месеца след началото на задълбочената оценка.

  Изменение    177

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86н – параграф 2 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2a.  Държавите членки гарантират, че компетентният орган на изходната държава членка не издава сертификат преди преобразуване за презграничното преобразуване, когато този орган установи, след като е извършил задълбочена оценка на конкретния случай и е взел предвид всички релевантни факти и обстоятелства, че преобразуването представлява изкуствена конструкция.

  Изменение    178

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86п – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Държавите членки определят национален орган, компетентен да контролира законосъобразността на презграничното преобразуване по отношение на тази част от процедурата, която се урежда от правото на държава членка по местоназначение, и да одобрява преобразуването, когато то е в съответствие със всички приложими условия и с правилното изпълнение на всички процедури и формалности в държавата членка по местоназначение.

  1.  Държавите членки определят съда, нотариуса или друг компетентен орган, който да контролира законосъобразността на презграничното преобразуване по отношение на тази част от процедурата, която се урежда от правото на държава членка по местоназначение, и да одобрява преобразуването, когато то е в съответствие с всички приложими условия и с правилното изпълнение на всички процедури и формалности в държавата членка по местоназначение.

  Изменение    179

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86п – параграф 3 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Въпреки това, в случаи на реално съмнение за измама, почиващо на разумни основания, държавите членки могат да изискват физическо присъствие пред компетентен орган на държава членка, когато е необходимо подаване на съответна информация и съответни документи.

  Въпреки това в обосновани случаи на императивни съображения от обществен интерес за предотвратяване на измами по отношение на самоличността на лицето, което представлява дружеството, извършващо презгранично преобразуване, държавите членки могат да изискват физическо присъствие пред всеки компетентен орган или пред всяко друго лице или орган, който работи по, извършва или подпомага оповестяването на информация онлайн.

  Изменение    180

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86п – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Държавите членки определят подробни правила за онлайн молбата, посочена в параграф 1 от настоящия член и във втора алинея от член 86з, параграф 4. Прилага се съответно член 13е, параграфи 3 и 4.

  Изменение    181

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86у

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 86у

  заличава се

  Отговорност на независимите експерти

   

  Държавите членки установяват правила, които уреждат най-малкото гражданската отговорност на независимите експерти, отговарящи за изготвянето на докладите, посочени в член 86ж и член 86k, параграф 2, по отношение включително на неправомерно поведение на тези експерти при изпълнението на задълженията им.

   

  Изменение    182

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 86ф – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Презгранично преобразуване, което е породило действие в съответствие с процедурите за транспониране на настоящата директива, не може да бъде обявено за нищожно.

  Ако обаче през двете години след датата, на която презграничното преобразуване започва да поражда действие, компетентните органи получат нова информация за презграничното преобразуване, която дава основание да се счита, че е било извършено нарушение на която и да било от разпоредбите на настоящата директива, компетентните органи преразглеждат направената от тях оценка на фактите по случая и разполагат с правомощието да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случай на изкуствени конструкции.

  Изменение    183

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 120 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5)   В член 120 параграф 4 се заменя със следното:

  (5)   В член 120 параграф 4 се заличава.

  „4. Държавите членки гарантират, че настоящата глава не се прилага по отношение на дружество или дружества, когато:

   

  a) е образувано производство за прекратяване, ликвидация или несъстоятелност на дружеството или дружествата;

   

  б) по отношение на дружеството е образувано производство за превантивно преструктуриране поради вероятността от изпадане в несъстоятелност;

   

  в) налице е спиране на плащанията;

   

  г) по отношение на дружеството се прилагат инструменти за преструктуриране, правомощия и механизми, предвидени в дял IV от Директива 2014/59/ЕС;

   

  д) националните органи са взели превантивни мерки за избягване на образуването на производствата, посочени в букви а), б) или г).“;

   

  Изменение  184

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б a (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 121 – параграфи 2 а и 2 б (нови)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба)   добавят се параграфи 2а и 2б:

   

  „2a. Дадено дружество няма право да извърши презгранично сливане при наличието на някое от следните обстоятелства:

   

  a)  образувано е производство за прекратяване, ликвидация или несъстоятелност на дружеството или дружествата;

   

  б)  налице е спиране на плащанията;

   

  в)  по отношение на дружеството се прилагат инструменти за преструктуриране, правомощия и механизми, предвидени в дял IV от Директива 2014/59/ЕС;

   

  г)  националните органи са взели превантивни мерки за избягване на образуването на производствата, посочени в букви а), б) или в).

   

  2б. Държавите членки гарантират, че компетентният орган на изходната държава членка не разрешава презграничното сливане, когато този орган установи, след като е извършил оценка на конкретния случай и е взел предвид всички релевантни факти и обстоятелства, че сливането представлява изкуствена конструкция.“

  Изменение    185

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква -a (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 122 – параграф 1 – уводна част

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  -a)   в параграф 1 уводната част се заменя със следното:

  Ръководството или административният орган на всяко от сливащите се дружества изготвя общ план на презграничното сливане. Общият план на презграничното сливане включва най-малко следните подробности:

  1.   Административният или управителният орган, включително, когато това е предвидено в националното право и/или в съответствие с националната практика, представителите на работниците и служителите на равнище управителен съвет на всяко от сливащите се дружества изготвя общ план на презграничното сливане и той се включва в решението по него. Общият план на презграничното сливане включва най-малко следните подробности:

  Изменение    186

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква -a а (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 122 – параграф 1 – буква a а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -аа)   вмъква се следната буква аа):

   

  „аа) когато е приложимо, информация за мястото и датата на прехвърляне на седалището на дружеството към дружеството, образувано в резултат на сливането, както и информация за управителния орган и когато е приложимо – за персонала, оборудването, помещенията и активите;“

  Изменение    187

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква -a б (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 122 – параграф 1 – буква в a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -аб)   вмъква се следната буква ва):

   

  „ва) броя на служителите, наети на работа на еквивалент на пълно работно време;“

  Изменение    188

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква -a в (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 122 – параграф 1 – буква г

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  -ав)   буква г) се заменя със следното:

  г) вероятните отражения на презграничното сливане върху заетостта;

  „г) вероятните отражения на презграничното сливане върху заетостта; включително вероятните промени в организацията на работата, в заплатите, мястото на отделните длъжности и очакваните последици за служителите, които заемат такива длъжности, включително служителите в дъщерните дружества и клоновете на сливащите се дружества, намиращи се в рамките на Съюза, и социалния диалог на равнище дружество, включително, когато е приложимо, представителството на работниците и служителите на равнище управителен съвет;“

  Изменение    189

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква a

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 122 – параграф 1 – буква и

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a)   буква и) се заменя със следното:

  a)   буква и) се заличава.

  „и) учредителния акт или учредителните актове на дружеството, образувано в резултат на презграничното сливане“;

   

  Изменение    190

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква a а (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 122 – параграф 1 – буква й

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  aа)   буква й) се заменя със следното:

  й) когато е уместно, информация за процедурите, при които съгласно член 133 се регулират условията за включване на работниците или служителите в процеса на дефиниране на правото им да участват във формираното в резултат на презграничното сливане дружество;

  „й) информация за процедурите, при които съгласно член 133 се регулират условията за включване на работниците или служителите в процеса на дефиниране на правото им на информиране, консултиране и участие във формираното в резултат на презграничното сливане дружество;

  Изменение    191

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква a б (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 122 – параграф 1 – букви йа, йб и йв (нови)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  аб)   вмъкват се букви йа, йб и йв:

   

  „йа)   наименованието на дружеството, образувано в резултат на сливането, и когато е приложимо – списъка на всички негови дъщерни дружества, кратко описание на естеството на техните дейности и съответното им географско местоположение;

   

  йб)  общия оборот и общия облагаем оборот на сливащите се дружества за последния отчетен период;

   

  йв)   размера на подоходния данък, плащан от сливащите се дружества и техните дъщерни дружества и клонове,“

  Изменение    192

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 122 – параграф 1 – алинея 1а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „В допълнение към официалния език на отделните държави членки на сливащите се дружества държавите членки разрешават на сливащите се дружества да използват език, обичайно използван в сферата на международния бизнес и финанси, за изготвянето на общия план за презгранично сливане, както и на всички други свързани документи. Държавите членки определят кой език ще има предимство в случай на несъответствия между различните езикови версии на тези документи.“;

  „В допълнение към официалния език на отделните държави членки на сливащите се дружества държавите членки разрешават на сливащите се дружества да използват език, обичайно използван в сферата на международния бизнес и финанси, за изготвянето на общия план за презгранично сливане, както и на всички други свързани документи. Държавите членки определят кой език ще има предимство в случай на несъответствия между различните езикови версии на тези документи. Членовете, работниците и служителите или кредиторите на всяко сливащо се дружество имат възможност да изразят становище по този план.“;

  Изменение    193

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в a (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 122 – параграфи 1 а и 1 б (нови)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ва) добавят се следните параграфи:

   

  „1a. Преди управителният или административният орган да вземе решение относно общия план за презграничното сливане, представителите на работниците и служителите на всяко дружество, участващо в презграничното сливане, или, ако няма такива представители – самите работници и служители и представените профсъюзи биват информирани и консултирани по отношение на предлаганото сливане в съответствие с член 4 от Директива 2002/14/EO mutatis mutandis. Когато е създаден орган за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, той също бива информиран и консултиран съответно.

   

  1б. В допълнение към официалните езици на участващите държави членки държавите членки могат да предвидят, че дружествата, които са в процес на презгранично сливане, могат да използват език, обичайно използван в сферата на международния бизнес и финанси, за изготвянето на плана за презграничното сливане, както и на всички други свързани документи. Дружествата определят кой език ще има предимство в случай на несъответствия между различните езикови версии на тези документи. Членовете, работниците и служителите и кредиторите имат възможност да изразят становище по този общ план.“

  Изменение    194

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 123 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Държавите членки гарантират, че общият план за презграничното сливане се оповестява и до него се предоставя публичен достъп в съответните им национални регистри, посочени в член 16, най-малко един месец преди датата, на която общото събрание трябва вземе решение относно плана. Този общ план също така е достъпен чрез системата, посочена в член 22.

  1.  Държавите членки гарантират, че следните документи за презграничното сливане се оповестяват и до тях се предоставя публичен достъп в съответните им национални регистри, посочени в член 16, най-малко един месец преди датата, на която общото събрание трябва вземе решение относно плана. Следните документи са също така достъпни чрез системата, посочена в член 22.

   

  a) общият план за презграничното сливане; този общ план също така е достъпен чрез системата, посочена в член 22;

   

  б) молбата за извършване на оценка на плана за презграничното сливане и на доклада, посочен в член 124, и когато е приложимо – на доклада, изготвен от всеки компетентен орган в съответствие с член 125а, без обаче да се разкрива поверителна информация;

   

  в) обявление, с което се информират членовете, кредиторите и представителите на работниците и служителите на всяко дружество, или, когато няма такива представители – самите работници и служители на всяко дружество, което е в процес на презгранично сливане, че преди датата на общото събрание те могат да представят на дружеството и на компетентния орган, определен в съответствие с член 127, параграф 1, забележки относно документите, посочени в букви а) и б) от първата алинея.

  Изменение    195

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 123 – параграф 3 – буква г

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г)  подробности относно интернет страницата, на която могат да бъдат получени безплатно общият план за презграничното сливане и пълна информация относно условията, посочени в буква в).

  г)  подробности относно интернет страницата, на която могат да бъдат получени безплатно общият план за презграничното сливане и докладът, посочен в член 125а, и пълна информация относно условията, посочени в буква в).

  Изменение    196

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 123 – параграф 3 – буква г a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  га)  информация за действителните собственици на дружеството преди и след презграничното сливане

  Изменение    197

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 123 – параграф 4 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки обаче могат в случаи на реално съмнение за измама, почиващо на разумни основания, да изискват физическо присъствие пред компетентен орган.

  Държавите членки обаче могат в обосновани случаи на императивни съображения от обществен интерес за предотвратяване на измами по отношение на самоличността на лицето, което представлява дружеството, извършващо презграничното сливане, въз основа на разумни основания да изискват физическо присъствие пред компетентен орган.

  Изменение    198

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 123 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 123a

   

  Избягване на конфликти на интереси, свързани с възнаграждението на ръководството

   

  За да се избегне конфликт на интереси между членовете на управителния или административния орган и интересите на дружеството, в светлината на член 1a (нов) от настоящата директива, членовете на управителния орган нямат право да се възползват финансово от сливането под формата на увеличаване на цената на акциите в пакета на тяхното (променливо) възнаграждение или на бонуси, които се изплащат в процеса на сливането. При всяко възнаграждение, което се изплаща на членовете на управителния или административния орган в акции на дружеството през първата година след сливането, увеличението на цената на акциите поради сливането се приспада от изплащаната на управителния орган сума. Цената на акциите на датата, на която сливането за първи път е оповестено публично.

  Изменение    199

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 – заглавие

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Доклад от управителния или административния орган до членовете

  Доклад от административния или управителния орган до членовете и до работниците и служителите

  Изменение    200

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Управителният или административният орган на всяко от сливащите се дружества изготвя доклад, в който се разясняват и обосновават правните и икономическите аспекти на презграничното сливане.

  1.  Управителният или административният орган на всяко от сливащите се дружества изготвя доклад за членовете и работниците и служителите, в който се разясняват и обосновават правните и икономическите аспекти на презграничното сливане и се обясняват последиците за работниците и служителите.

  Изменение    201

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 – параграф 2 – буква -a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -a)  мотивите за презграничното сливане;

  Изменение    202

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 – параграф 2 – буква д a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  да)  последиците от презграничното сливане за трудовите правоотношения и участието на работниците и служителите, както и мерките, които да бъдат предприети с цел тяхната защита;

  Изменение    203

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 – параграф 2 – буква д б (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  дб)  всички съществени промени в условията на заетост, установени в законите, колективните трудови договори и транснационалните споразумения между предприятия и в местата на стопанска дейност на дружеството;

  Изменение    204

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 – параграф 2 – буква д в (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  дв)  информация относно процедурите, съгласно които споразумения за правата на информиране, консултиране и участие на работниците и служителите във формираното дружество могат да се прилагат в съответствие с настоящата директива.

  Изменение    205

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 – параграф 2 – буква д г (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  дг)  дали факторите, посочени в букви а) – в), се отнасят и до дъщерни дружества на дружеството.

  Изменение    206

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 – параграф 2 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2a.  преди административният или управителният орган да вземе решение по доклада, посочен в параграф 1 от настоящия член, представителите на работниците и служителите на всяко дружество, което участва в процеса на сливане, или, ако няма представители – самите работници и служители биват информирани и консултирани относно предлаганото сливане в съответствие с член 4 от Директива 2002/14/ЕО. Когато е приложимо, органът, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, също бива информиран и консултиран съответно.

  Изменение    207

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Докладът се предоставя, най-малкото по електронен път, на разположение на членовете на всяко от сливащите се дружества поне един месец преди датата на общото събрание, посочено в член 126. Докладът се предоставя също така по подобен начин на разположение на представителите на работниците и служителите на всяко от сливащите се дружества, или, когато няма такива представители, на самите работници и служители. Когато обаче в съответствие с член 126, параграф 3 не се изисква одобрение на сливането от общото събрание на придобиващото дружество, докладът се предоставя най-малко един месец преди датата на общото събрание на другото сливащо се дружество или другите сливащи се дружества.

  3.  Докладът се предоставя, най-малкото по електронен път, на разположение на членовете на всяко от сливащите се дружества и на представителите на работниците и служителите на дружеството, което е в процес на презгранично сливане, или, когато няма такива представители – на самите работници и служители, и когато е приложимо – на органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, поне един месец преди датата на общото събрание, посочено в член 126. Докладът се предоставя също така по подобен начин на разположение на представителите на работниците и служителите на всяко от сливащите се дружества, или, когато няма такива представители, на самите работници и служители. Когато обаче в съответствие с член 126, параграф 3 не се изисква одобрение на сливането от общото събрание на придобиващото дружество, докладът се предоставя най-малко един месец преди датата на общото събрание на другото сливащо се дружество или другите сливащи се дружества.

  Изменение    208

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Докладът, посочен в параграф 1, обаче не необходим, ако всички членове на сливащите се дружества са се съгласили това изискване да отпадне.

  4.  Докладът, посочен в параграф 1, обаче не е необходим, ако всички членове на сливащите се дружества и всички представители на работниците и служителите или, когато няма такива представители – самите работници и служители, и когато е приложимо – органът, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, са се съгласили това изискване да отпадне.

  Изменение    209

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 – параграф 4 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4a.  Когато административният или управителният орган на някое от сливащите се дружества получи своевременно становище от представителите на работниците и служителите, или, когато няма такива представители – от самите работници и служители, в съответствие с националното право, или, когато е приложимо – от органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, членовете биват информирани за становището и то се добавя към доклада.

  Изменение    210

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 – параграф 4 б (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4б.  Административният или управителният орган на всяко от дружествата, което възнамерява да извърши презграничното сливане, предоставя мотивиран отговор на становището, предоставено от представителите на работниците и служителите, и когато е приложимо – от органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, преди датата на общото събрание, посочено в член 126.

  Изменение    211

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 – параграф 4 в (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4в.  Националните представителни органи на работниците и служителите, професионалните съюзи, представени в сливащите се дружества, и когато е приложимо – органът, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, разполагат с необходимите средства и ресурси, за да упражняват правата, произтичащи от настоящата директива, за да извършат анализ на доклада. За тази цел параграф 6 от приложение I към Директива 2009/38/ЕО се прилага mutatis mutandis.

  Изменение    212

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 – параграф 4 г (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4г.  Параграфи 1 – 4в не засягат приложимите права на информиране и консултиране и процедурите, образувани на национално равнище след транспонирането на Директива 2002/14/ЕО и Директива 2009/38/ЕО.

  Изменение    213

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 10

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124a

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  [...]

  заличава се

  Изменение    214

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 124 б (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (10a)  Създава се следният член:

   

  „Член 124б

   

  Проверка от независим експерт

   

  1.  При спазване на предвиденото в параграф 6 от настоящия член държавите членки гарантират, че дружествата, които са в процес на презгранично сливане, подават до компетентните органи на държавите членки поне два месеца преди датата на общото събрание, упоменато в член 126, молба за назначаване на двама експерти, които да извършат проверка и оценка на плана за презграничното сливане и на докладите, посочени в настоящата глава. Към молбата за назначаване на експерт се прилагат следните документи:

   

  a) планът за презграничното сливане;

   

  б) докладите на дружествата, предвидени в настоящата глава.

   

  2.  В координация помежду си компетентните органи назначават двама независими експерти в срок от един месец от получаването на молбата, посочена в параграф 1, и от получаването на плана и докладите. Експертите се назначават въз основа на списъци с предварително подбрани кандидати в съответните държави членки, които са изготвени конкретно с цел оценяване на презграничните сливания. Списъкът включва физически лица въз основа на техния личен експертен опит. Областите на компетентност, които трябва да бъдат отразени в списъка, включват най-малко дружествено право, данъчно право, социална сигурност и права на работниците и служителите. Заедно двамата независими експерти обхващат всички области на компетентност, посочени в настоящия параграф. Даден експерт може да действа от свое име или от името на юридическо лице. Държавите членки определят фиксирани ставки за хонорарите, плащани на независимите експерти, които се плащат от дружествата, кандидатстващи за сливане.

   

  Експертите са независими от дружеството, което е в процес на презгранично сливане. При оценката на независимостта на експертите държавите членки вземат предвид рамката, установена в членове 22 до 22б от Директива 2006/43/ЕО. Освен това:

   

  a) експертите или юридическото лице, от чието име действат, не следва да са извършвали каквато и да било работа за дружеството, което кандидатства за сливането, през петте години преди тяхното назначаване или обратно; както и

   

  б) двамата назначени експерти не действат от името на едно и също юридическо лице.

   

  3.  В рамките на два месеца от своето назначаване експертите изготвят писмен доклад, съдържащ най-малко следното:

  a) подробна оценка на точността както на плана, така и на докладите и информацията, предоставени от дружеството, което е в процес на презгранично сливане;

   

  б) описание на всички фактически елементи, от които се нуждаят компетентните органи, определени да извършат задълбочена оценка относно това дали планираното презгранично сливане представлява изкуствена конструкция, като това описание включва най-малко следното:

   

  i) характеристиките на установяването в различните държави членки, включително намерението, сектора, инвестициите, нетния оборот и печалбите или загубите,

   

  ii) броя на работниците и служителите, които работят в съответните държави, броя на работниците и служителите, които работят в друга държава, групирани според държавата, в която работят, броя на командированите или изпратени работници и служители през годината преди сливането по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Директива 96/71/ЕО, броя на работниците и служителите, работещи едновременно в повече от една държава членка по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004,

   

  iii) данъчната регистрация,

   

  iv) активите и тяхното местоположение,

   

  обичайното място на работа на работниците и служителите и на специфични групи работници и служители,

   

  vi) местата, където се дължат социалноосигурителните вноски,

   

  vii) търговските рискове, поети от образуваното чрез сливане дружество в съответните държави членки,

   

  viii) структурата на баланса и на финансовите отчети в държавата членка по местоназначение и във всички държави членки, в които дружеството извършва дейност през последните две финансови години.

   

  4.  Когато е уместно, независимите експерти задават въпроси на компетентните органи на съответните държави членки и получават информация от тях. Компетентните органи осигуряват комуникацията между независимия експерт и други органи в своята държава членка, отговорни за областите, обхванати от настоящата директива.

   

  5.  Държавите членки гарантират, че независимите експерти имат право да получат от дружеството, което е в процес на трансгранично сливане цялата релевантна информация и всички документи и да извършват всички необходими проучвания за проверка на всички елементи на плана или докладите на ръководството. Експертът има също така право да получава забележки и становища от представителите на работниците и служителите на дружеството или, когато няма такива представители – от самите работници и служители, както и от кредиторите и членовете на дружеството.

   

  6.  Държавите членки гарантират, че информацията, предоставена на независимите експерти, може да бъде използвана само за целите на изготвянето на техния доклад.

   

  6.   Държавите членки може да прилагат по-ниска такса за независим експерт за „микро-“ и „малки предприятия“ съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО (**).“

  Изменение    215

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 125 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (11a)  Създава се следният член:

   

  Член 125a

   

  Оценка от компетентния орган

   

  1.   Държавите членки гарантират, че дружествата, които са в процес на трансгранично сливане, подават молба до всеки компетентен орган, определен в съответствие с член 127, поне два месеца преди датата на общото събрание, упоменато в член 126, за извършване на оценка на плана за презграничното сливане и на доклада, посочен в член 123.Към молбата за извършване на оценка от компетентния орган се прилагат следните документи:

   

  a) общият план за презграничното сливане, посочен в член 122;

   

  б) докладът, посочен в член 124.

   

  в) ако са представени, забележките, формулирани от членовете, работниците и служителите и кредиторите по отношение на плана и доклада, посочени в член 122 и член 124;

   

  г) ако изискването за доклада, посочен в член 124, е отменено – причините за презграничното сливане.

   

  2.   Всеки компетентен орган започва обработката на молбата, посочена в параграф 1, в срок от десет работни дни от получаването на документите и информацията, посочени в параграф 1, букви а)–г).

   

  3.   След като се консултира, когато е необходимо, с трети страни, имащи законен интерес от сливането на дружествата, по-специално данъчните, трудовите и социалноосигурителните органи, компетентните органи изготвят писмен доклад, съдържащ най-малко следното:

   

  a) подробна оценка на точността на плана, доклада и информацията, предоставени от дружеството, което е в процес на презгранично сливане, по отношение както на формата, така и на съдържанието;

   

  б) описание на всички фактически елементи, които са необходими за извършване на задълбочена оценка с цел да се установи дали планираното презгранично сливане представлява изкуствена конструкция, като това описание включва най-малко следното:

   

  i)   характеристиките на установяването в държавата членка по местоназначение, включително намерението, сектора, инвестициите, нетния оборот и печалбите или загубите, информация за управителния орган и когато е приложимо – персонала, оборудването, помещенията и активите,

   

  ii)   състава на счетоводния баланс, данъчната регистрация, активите и тяхното местоположение, както и търговските рискове, поети от всяко от дружествата, участващо в сливането; броя на работниците и служителите, обичайните места на работа на работниците и служителите и на специфични групи работници и служители, включително, когато е приложимо, броя на работниците и служителите, които са командировани, изпратени или работещи едновременно в различни държави членки през годината преди сливането по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Директива 96/71/ЕО, и техните държави на местоназначение, местата, където се дължат социалноосигурителни вноски, въздействието върху професионалните пенсии на работниците и служителите;

   

  4.   Държавите членки гарантират, че компетентният орган има право да получи от всяко от дружествата, участващи в процеса на презгранично сливане, цялата релевантна информация и всички документи, включително всички забележки по плана, представен в съответствие с член 122, и че той извършва всички необходими проучвания за проверка на всички елементи на плана или доклада на административния или управителния орган. Освен това всеки компетентен орган може, когато е необходимо, да задава въпроси на компетентния орган на държавите членки, в които са установени сливащите се дружества, и има право да получава допълнителни забележки и становища от представителите на работниците и служителите на всяко от дружествата, които са в процес на сливане, или, когато няма такива представители – от самите работници и служители, и когато е приложимо – от органа, създаден за целите на транснационално информиране и консултиране в съответствие с Директива 2009/38/ЕО или Директива 2001/86/ЕО, както и от кредиторите и членовете на дружеството. Тези забележки и становища се включват в приложение към всеки доклад.

   

  5.   Държавите членки гарантират, че информацията и забележките, предоставени на компетентния орган, могат да бъдат използвани само за целите на изготвянето на доклада им и че поверителна информация, включително търговски тайни, не се разкрива, в съответствие с правото на Съюза и с националното право. Когато е целесъобразно, компетентният орган може да изготви отделен документ, съдържащ всякаква такава поверителна информация, и този отделен документ се предоставя на разположение само на дружествата и на представителите на работниците и служителите, когато това е предвидено в правото на Съюза или в националното право и в съответствие с практиката на Съюза или с националната практика.

   

  6.   Дадено дружество няма право на осъществяване на презгранично сливане в случаите, в които някое от сливащите се дружества е обект на текущо съдебно производство поради нарушения на социалното, данъчното, трудовото право или правото в областта на околната среда или по отношение на нарушения на основните права и правата на човека, ако съществува риск крайните вреди да не бъдат обхванати с оглед на мерките на Съюза за съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси и дружеството не е предоставило финансова гаранция, покриваща този риск.

   

  7.   Държавите членки установяват правила, които уреждат поне гражданската отговорност на независимите експерти, отговарящи за изготвянето на докладите, посочени в член 125, включително по отношение на неправомерно поведение на тези експерти при изпълнението на задълженията им.

  Изменение    216

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 11 б (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 125 б (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (11б)  Създава се следният член:

   

  Член 125 б

   

  Гражданска отговорност на членовете на административните или управителните органи на дружествата, които предстои да се слеят

   

  Държавите членки предвиждат правила, които уреждат поне гражданската отговорност на членовете на административните или управителните органи на всяко от сливащите се дружества по отношение на неправомерно поведение на част от членовете на тези органи при подготовката и извършването на сливането спрямо акционерите на формираното дружеството.

  Изменение    217

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква a

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 126 – араграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „1.   След като се запознае съобразно случая с докладите, посочени в членове 124, 124а и 125, общото събрание на всяко от сливащите се дружества взема решение относно одобрението на общия план за презграничното сливане.“;

  „1.  След като се запознае съобразно случая с докладите, посочени в членове 124 и 125, общото събрание на всяко от сливащите се дружества взема решение относно одобрението на общия план за презграничното сливане. Преди да бъде взето решение, всички предходни приложими права на информиране и консултиране се спазват, така че становището на представителите на работниците и служителите да бъде взето под внимание в съответствие с Директива 2002/14/EO и когато е приложимо – с Директива 2009/38/ЕО и Директива 2001/86/ЕO.“ Дружеството уведомява компетентния орган, определен в съответствие с член 127, за решението на общото събрание.“

  Изменение    218

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 13

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 126а – параграф 1 – буква а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a)  членовете, които притежават дялове или акции с право на глас и не са гласували за одобрението на общия план за презграничното сливане;

  a)  членовете, които притежават дялове или акции с право на глас и които са гласували против или които не са присъствали на общото събрание, но са изразили преди събранието намерението си да гласуват против общия план за презграничното сливане и са изразили намерението си да използват правото на напускане;

  Изменение    219

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 13

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 126а – параграф 1 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  членовете, притежаващи дялове или акции без право на глас.

  б)  членовете, притежаващи дялове или акции без право на глас, които по време на общото събрание са изразили намерението си да използват правото на напускане.

  Изменение    220

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 13

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 126a – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Държавите членки гарантират, че всяко от сливащите се дружества прави предложение за адекватно парично обезщетение в общия план за презграничното сливане, както е определено в член 122, параграф 1, буква м), на онези членове, посочени в параграф 1 от настоящия член, които желаят да упражнят правото си да се разпоредят със своите дялове или акции. Държавите членки определят също така срока за приемане на предложението, който в никакъв случай не може да бъде по-дълъг от един месец след общото събрание, посочено в член 126, или който, когато не се изисква одобрение от общото събрание, не може да бъде по-дълъг от два месеца след посоченото в член 123 оповестяване на общия план за сливането. Държавите членки освен това гарантират, че сливащите се дружества могат да приемат предложение, изпратено по електронен път на адрес, предоставен от тези дружества за тази цел.

  3.  Държавите членки гарантират, че всяко от сливащите се дружества прави предложение за подходящо парично обезщетение в общия план за презграничното сливане, както е определено в член 122, параграф 1, буква м), на онези членове, посочени в параграф 1 от настоящия член, които желаят да упражнят правото си да се разпоредят със своите дялове или акции. Без да се засяга упражняването на правото на напускане, членовете съобщават преди общото събрание своето намерение да го използват. Държавите членки определят също така срока за приемане на предложението, който в никакъв случай не може да бъде по-дълъг от един месец след общото събрание, посочено в член 126, или който, когато не се изисква одобрение от общото събрание, не може да бъде по-дълъг от два месеца след посоченото в член 123 оповестяване на общия план за сливането. Държавите членки освен това гарантират, че сливащите се дружества могат да приемат предложение, изпратено по електронен път на адрес, предоставен от тези дружества за тази цел.

  Изменение    221

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 13

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 126a – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Държавите членки гарантират, че предложението за парично обезщетение зависи от изпълнението на условието презграничното сливане да породи действие в съответствие с член 129. Държавите членки освен това определят срока, в който трябва да се изплати паричното обезщетение и който в никакъв случай не може да превишава един месец след датата, от която презграничното сливане е породило действие.

  4.  Държавите членки гарантират, че предложението за парично обезщетение зависи от изпълнението на условието презграничното сливане да породи действие в съответствие с член 129. Държавите членки освен това определят срока, в който трябва да се изплати паричното обезщетение и който в никакъв случай не може да превишава 20 дни след датата, от която презграничното сливане е породило действие.

  Изменение    222

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 13

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 126б – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Държавите членки гарантират, че кредиторите на сливащите се дружества, които са неудовлетворени от защитата на своите интереси, предвидена в общия план за презграничното сливане съгласно член 122, параграф 1, буква н), могат да се обърнат към съответния административен или съдебен орган в срок от един месец от оповестяването, посочено в член 123, за да получат подходящи гаранции.

  2.  Държавите членки гарантират, че кредиторите на сливащите се дружества, чиито права предшестват плана за презграничното преобразуване и които са неудовлетворени от защитата на своите интереси, предвидена в общия план за презграничното сливане съгласно член 122, параграф 1, буква н) и чието възражение е подадено преди презграничното сливане, могат да се обърнат към съответния административен или съдебен орган в срок от един месец от оповестяването, посочено в член 123, за да получат подходящи гаранции.

  Изменение    223

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква a

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 127 – параграф 1 – алинеи 1а, 1б, 1в и 1г

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  „Държавите членки гарантират, че към молбата за получаване на сертификат преди сливане сливащите се дружества прилагат по-специално следните документи:

   

  a) плана за сливането, посочен в член 122;

   

  б) приложимите съобразно случая доклади, посочени в членове 124 и 124а, включително становището на работниците и служителите и отговора на ръководството, посочени в член 124, параграфи 4а и 4б;

   

  в) информация относно решението на общото събрание за одобрение на сливането, посочено в настоящия член.

   

  Не се изисква повторно представяне пред компетентния орган на плана и доклада, които са били представени.

  Държавите членки гарантират, че сливащите се дружества могат да подадат молбата за получаване на сертификат преди сливане, включително всякаква информация или документи, изцяло онлайн, без да е необходимо лично явяване пред компетентния орган, посочен в параграф 1.

  Държавите членки гарантират, че сливащите се дружества могат да подадат молбата, посочена във втора алинея, включително всякаква информация или документи, изцяло онлайн, без да е необходимо лично явяване пред компетентния орган, посочен в параграф 1.

  Въпреки това, в случаи на реално съмнение за измама, почиващо на разумни основания, държавите членки могат да изискват физическо присъствие пред компетентен орган, когато е необходимо подаване на съответна информация и съответни документи.

  Въпреки това, в обосновани случаи на императивни съображения от обществен интерес за предотвратяване на измами по отношение на самоличността на лицето, което представлява дружествата, извършващи презгранично сливане, държавите членки могат да изискват физическо присъствие пред компетентен орган, когато е необходимо подаване на съответна информация и съответни документи.

  Изменение    224

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква a а (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 127 – параграф 1 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  aа)  вмъква се следният параграф:

   

  „1a.   Посоченият в параграф 1 орган във всяка заинтересована държава членка незабавно издава за всяко сливащо се дружество, регулирано съгласно националното законодателство на тази държава членка, сертификат, който удостоверява по категоричен начин надлежното изпълнение на действията и формалностите, предхождащи сливането.“

  Изменение    225

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква a

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 128 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. За целите на параграф 1 от настоящия член всяко сливащо се дружество предоставя на посочения в този параграф орган общия план за презграничното сливане, одобрен от упоменатото в член 126 общо събрание.

  2. За целите на параграф 1 от настоящия член всяко сливащо се дружество предоставя на посочения в този параграф орган:

   

  a)   общия план за презграничното сливане, одобрен от упоменатото в член 126 общо събрание;

   

  б)  приложимите съобразно случая доклади, посочени в членове 124, 125 и 125а, включително становището на работниците и служителите и отговора на ръководството, посочени в член 124, параграфи 4а и 4б;

   

  в)  информация относно решението на общото събрание за одобрение на сливането, посочено в член 126.

   

  Общият план и докладът, представени съгласно член 125а, не трябва да се представят отново на компетентния орган.

  Изменение    226

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква a а (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 128 – параграф 2 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  aа)  добавя се следният параграф:

   

  2a.  Като част от оценката, посочена в член 125а, всеки компетентен орган извършва проверка на следното:

   

  a)  документите и информацията, посочени в параграф 2;

   

  б)  всички забележки и становища, представени от заинтересованите лица в съответствие с член 123;

   

  в)  когато е приложимо, обявление от дружеството, че процедурата, посочена в член 133, параграфи 3 и 4, е започнала;

   

  г)  дали презграничното сливане представлява изкуствена конструкция.

  Изменение    227

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква a б (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 128 – параграф 2 б (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  аб)  добавя се следният параграф:

   

  2б.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи, определени в съответствие с параграф 1, създават подходящи механизми за координация с други органи и организации в тази държава членка, които работят в областите на политиките, засегнати от настоящата директива, и когато е приложимо, се консултират с други съответни органи, компетентни в различни области, засегнати от презграничното сливане.

  Изменение    228

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 –точка 15 – буква а в (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 128 – параграф 2 в (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ав)  добавя се следният параграф:

   

  2в.  Държавите членки гарантират, че всеки компетентен орган извършва оценката в срок от три месеца от получаването на информацията за одобрението на сливането от общото събрание на всяко дружество. Оценката завършва с един от следните резултати:

   

  a)  всеки компетентен орган издава сертификата преди сливане, когато компетентният орган установи, че презграничното сливане попада в приложното поле на националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива, че то спазва всички съответни условия и че всички необходими процедури и формалности са изпълнени;

   

  б)  компетентните органи не издават сертификат преди сливане и информират дружествата за причините за своето решение, когато който и да било компетентен орган установи, че презграничното сливане не попада в приложното поле на националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива. Резултатът е същият в случаите, в които компетентният орган установи, че презграничното сливане не отговаря на всички съответни условия или че не всички необходими процедури и формалности са били изпълнени и че дружеството, след като е било поканено да предприеме необходимите мерки, не е взело тези мерки;

   

  в)  даден компетентен орган не издава сертификат преди сливане и извършва задълбочена оценка в съответствие с член 128а и информира дружеството за решението си и за резултата от оценката в следните случаи:

   

  i)  когато компетентният орган има сериозни опасения, че презграничното преобразуване представлява изкуствена конструкция;

   

  ii)  по отношение на дружеството е образувано производство за превантивно преструктуриране поради вероятността от изпадане в несъстоятелност или то е обект на проверки, инспекции или разследвания, предвидени в глава VI от Директива 2006/123/ЕО1a на Европейския парламент и на Съвета или в Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1b;

   

  iii)  някое от сливащите се дружества е било осъдено през последните три години от съд или е обект на текущо съдебно производство поради нарушения на социалното, данъчното и трудовото право и на правото в областта на околната среда или по отношение на нарушения на основните права и правата на човека.

   

   

   

   

   

   

  Изменение    229

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква a г (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 128 – параграф 2 г (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  аг)  добавя се следният параграф:

   

  2г.  Решението за издаване на сертификат преди сливане от компетентния орган не изключва последващи процедури или решения на органите в държавите членки във връзка с други съответни области на правото.

  Изменение    230

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 128 – параграф 3 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Държавите членки могат обаче да вземат мерки, в обосновани случаи на императивни съображения от обществен интерес за предотвратяване на измами по отношение на самоличността на лицето, което представлява дружествата, извършващи презгранично сливане, да изискват физическо присъствие пред компетентен орган на държава членка, в която е необходимо да се подадат съответната информация и съответните документи..“

  Изменение    231

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 15 a (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 128 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (15a)  Създава се следният член:

   

  „Член 128a

   

  Задълбочена оценка

   

  1.   Държавите членки гарантират, за целите на извършването на оценка дали презграничното сливане представлява изкуствена конструкция, че компетентните органи извършват задълбочена оценка на всички релевантни факти и обстоятелства и вземат предвид най-малко следното:

   

  a) характеристиките на установяването на формираното дружество, включително управителния орган, персонала, сектора, инвестициите, нетния оборот и печалбите или загубите, данъчната регистрация, помещенията, активите и тяхното местоположение, структурата на баланса и търговските рискове, поети от всяко от сливащите се дружества;

   

  б) броя и обичайното място на работа на работниците и служителите и на специфични групи работници и служители, които работят във всяко от сливащите се дружества, броя на работниците и служителите, които работят в друга държава, групирани според държавата, в която работят, броя на командированите работници и служители през годината преди сливането по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Директива 96/71/ЕО и броя на работниците и служителите, които работят едновременно в повече от една държава членка по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004;

   

  в) местата, където се дължат социалноосигурителните вноски;

   

  г) дали дружествата са избрали да делегират управлението на формираното дружество на директори, служители или законни представители, наети от независима трета страна чрез изпълнител на услуги. Тези елементи могат само да бъдат разглеждани като примерни фактори при цялостната оценка и следователно не трябва да се разглеждат поотделно.

   

  2.   Когато е целесъобразно, компетентните органи общуват помежду си. Компетентните органи осигуряват комуникацията с други органи в своята съответна държава членка, отговорни за областите, засегнати от настоящата директива.

   

  3.   Държавите членки гарантират, че когато компетентните органи, посочени в параграф 1, решат да извършат задълбочена оценка, те могат да изслушат дружеството и всички страни, които са представили становища съгласно член 123 в съответствие с националното право. По-специално, на дружеството се дава възможност да предостави допълнителна информация, че е действително или с постоянно установена стопанска дейност и извършва реална стопанска дейност във формираното дружество за неопределен период от време. Компетентните органи, посочени в параграф 1, могат също така да изслушат други заинтересовани трети лица в съответствие с националното право. Компетентните органи вземат окончателното си решение относно издаването на сертификат преди сливане в срок от два месеца след началото на задълбочената оценка.

   

  4.   Държавите членки гарантират, че компетентният орган на която и да било държава членка на сливащите се дружества не издава сертификат преди сливане за презгранично сливане, когато този орган установи, след като е извършил задълбочена оценка на конкретния случай и е взел предвид всички релевантни факти и обстоятелства, че сливането представлява изкуствена конструкция.“

  Изменение    232

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква -a (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 133 – параграф -1 (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -a)   вмъква се параграф -1:

   

  „-1.   Когато административният или управителният орган на сливащото се дружество изготви план за извършване на презгранично сливане, във възможно най-кратък срок след публикуването на общия план за презгранично сливане той предприема необходимите действия, включително предоставяне на информация относно самоличността на участващите дружества, съответните дъщерни дружества или предприятия и броя на техните работници и служители, когато е приложимо, за започване на преговори с представителите на работниците и служителите в дружеството относно условията за тяхното участие в дружеството, което предстои да бъде създадено в резултат на презграничното сливане.“;

  Изменение    233

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква -a а (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 133 – параграф 2

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  -аа) параграф 2 се заменя със следното:

  2.  Независимо от това действащите в държавата членка, в която се намира седалището на формираното в резултат на презграничното сливане дружество, правила относно участието на работниците или служителите, ако са налице такива, не се прилагат, ако поне едно от сливащите се дружества има в рамките на шестмесечния период преди публикуването на общия план на презграничното сливане, упоменат в член 123, среден брой работници или служители над 500 и в него функционира система за участие на работниците или служителите по смисъла на член 2, буква к) от Директива 2001/86/ЕО, или когато националното законодателство, приложимо за формираното в резултат на презграничното сливане дружество:

  2.   Независимо от това действащите в държавата членка, в която се намира седалището на формираното в резултат на презграничното сливане дружество, правила относно участието на работниците или служителите, ако са налице такива, не се прилагат, ако поне едно от сливащите се дружества има в рамките на шестмесечния период преди публикуването на общия план на презграничното сливане, упоменат в член 123, среден брой работници или служители, равен на четири пети от приложимия праг, определен в законодателството на държавата членка, съгласно което се регулира сливащото се дружество, при който се задейства правото на участие на работниците или служителите по смисъла на член 2, буква к) от Директива 2001/86/ЕО, или когато националното законодателство, приложимо за формираното в резултат на презграничното сливане дружество:

  a)   не предвижда поне същото ниво на участие на работниците или служителите, както съществуващото в съответните сливащи се дружества, изразено като съотношение на представителите на работниците или служителите и членовете на административния или надзорния орган, комитетите към тях или управителния съвет, който отговаря за приходните звена на дружеството, когато съществува участие на работниците или служителите; или

  a)   не предвижда поне същото ниво и елементи на участие на работниците или служителите, както съществуващото в съответното сливащо се дружество или съответните сливащи се дружества с най-високо ниво на участие на работниците или служителите, изразено като съотношение на представителите на работниците или служителите и членовете на административния или надзорния орган, комитетите към тях или управителния съвет, който отговаря за приходните звена на дружеството, когато съществува участие на работниците или служителите; или

  б)   не предвижда за работниците или служителите в предприятия на формираното в резултат на презграничното сливане дружество, които се намират в други държави членки, същите условия за упражняване на правото на участие, както тези за работниците или служителите в държавата членка, в която се намира седалището на формираното в резултат на презграничното сливане дружество.

  б)   не предвижда за работниците или служителите в предприятия на формираното в резултат на презграничното сливане дружество, които се намират в други държави членки, същите условия за упражняване на правото на участие, както тези за работниците или служителите в държавата членка, в която се намира седалището на формираното в резултат на презграничното сливане дружество.

  Изменение    234

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква -a б (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 133 – параграф 3

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  -аб) параграф 3 се заменя със следния текст:

  3. В посочените в параграф 2 случаи участието на работниците или служителите във формираното в резултат на презграничното сливане дружество и в процеса на дефинирането на това право се регулира от държавите членки, mutatis mutandis, и при условията на параграфи от 4 до 7, в съответствие с установените в член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 принципи и процедури, както и следните разпоредби на Директива 2001/86/ЕО:

  3. Информирането, консултирането и участието на работниците или служителите в образуваното в резултат на презграничното сливане дружество и в посочените в параграф 2 случаи участието на работниците или служителите във формираното в резултат на презграничното сливане дружество и в процеса на дефинирането на това право е предмет на споразумения между работниците и служителите и ръководството на формираното дружество и се регулира от държавите членки, mutatis mutandis, и при условията на параграфи от 4 до 7, в съответствие с установените в член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 принципи и процедури, както и следните разпоредби на Директива 2001/86/ЕО:

  a) член 3, параграфи 1, 2 и 3, параграф 4, първа алинея, първо тире и втора алинея, параграфи 5 и 7;

  a) член 3, параграфи 1, 2 и 3, параграф 4, първа алинея, първо тире и втора алинея, параграфи 5 и 7;

  б) член 4, параграф 1, параграф 2, букви а), ж) и з) и параграф 3;

  б) член 4, параграф 1, параграф 2, букви а), б), в), г), д), ж) и з) и член 4, параграф 3;

  в) член 5;

  в) член 5;

  г) член 6;

  г) член 6;

  д) член 7, параграф 1, член 7, параграф 2, първа алинея, буква б), член 7, параграф 2, втора алинея и член 7, параграф 3. Независимо от това процентите, които се изискват съгласно член 7, параграф 2, първа алинея, буква б) от Директива 2001/86/ЕО за прилагането на стандартните правила, съдържащи се в част 3 от приложението към посочената директива, се увеличават от 25 на 33 1/3 % за целите на настоящата директива;

  д) член 7, параграф 1,

  е) членове 8, 10 и 12;

  е) членове 8, 9, 10 и 12;

  з) част 3, буква б) от Приложението.

  з) Приложение 3а

   

  Нивото на участие на работниците или служителите, договорено в съответствие с параграф 3, не може да бъде по-ниско от нивото, прилагано в сливащото се дружество или в сливащите се дружества с най-високо ниво на участие на работниците или служителите преди сливането, или по-ниско от нивото в държавите членки на формираното в резултат дружество. Нивото се измерва в съответствие с параграф 2.“

  Изменение    235

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква -a в (нова)

  Директива (ЕС) № 2017/1132

  Член 133 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -ав) параграф 4 се заменя със следния текст:

  4. При уреждането на принципите и процедурите, посочени в параграф 3, държавите членки:

  4. При уреждането на принципите и процедурите, посочени в параграф 3, държавите членки гарантират, че всички правила за участие на работниците и служителите, които са се прилагали преди презграничното сливане, продължават да се прилагат до датата, от която започват да се прилагат всички договорени впоследствие правила, или, при липса на договорени правила – до датата, от която започват да се прилагат правила по подразбиране в съответствие с приложението към Директива 2001/86/ЕО.“