BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger

  9.1.2019 - (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)) - ***I

  Retsudvalget
  Ordfører: Evelyn Regner
  Ordfører for udtalelse (*):
  Anthea McIntyre, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
        (*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54


  Procedure : 2018/0114(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0002/2019
  Indgivne tekster :
  A8-0002/2019
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger

  (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0241),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 50, stk. 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0167/2018),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

  –  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0002/2019),

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til direktiv

  Betragtning -1 (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (-1)  Ledelses- eller administrationsorganet bør være ansvarligt for forvaltningen af selskabet i selskabets interesse og bør i overensstemmelse hermed tage hensyn til selskabsdeltagerne og tredjemands interesser med det formål at sikre bæredygtig værdiskabelse på lang sigt.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 201740 regulerer grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar. Disse regler udgør en væsentlig milepæl i indsatsen for at forbedre det indre markeds funktion for selskaber og lette udøvelsen af etableringsfriheden. Evalueringen af disse regler viser imidlertid, at der er behov for ændringer af reglerne om grænseoverskridende fusioner. Der bør desuden fastsættes regler om grænseoverskridende omdannelser og spaltninger.

  (1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/11322 regulerer grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar. Disse regler udgør en væsentlig milepæl i indsatsen for at forbedre det indre markeds funktion for selskaber og lette udøvelsen af etableringsfriheden på den ene side og sikre tilstrækkelig beskyttelse for interessenter, såsom arbejdstagere, kreditorer og mindretalsaktionærer på den anden side. Evalueringen af disse regler viser imidlertid, at der er behov for ændringer af reglerne om grænseoverskridende fusioner, navnlig med henblik på at sikre tilstrækkelig beskyttelse af arbejdstagere, kreditorer og mindretalsaktionærer. Der bør desuden fastsættes regler om grænseoverskridende omdannelser og spaltninger med henblik på at fremme grænseoverskridende selskabsmobilitet og for at skabe en tydelig, forudsigelig, passende ajourført, inklusiv og retfærdig EU-lovgivningsramme for selskaber.

  _________________

  _________________

  2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten (kodificering) (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46).

  2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten (kodificering) (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46).

  Ændringsforslag    3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Etableringsfrihed er et af de grundlæggende principper i EU-retten. I henhold til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"), sammenholdt med artikel 54 i TEUF indebærer selskabernes etableringsfrihed bl.a. adgang til at oprette og lede sådanne selskaber på de vilkår, som er fastsat i etableringsmedlemsstatens lovgivning. I henhold til Domstolens retspraksis omfatter dette retten for et selskab, der er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, til at omdanne sig til et selskab, der henhører under en anden medlemsstats ret, for så vidt som de betingelser, der er fastsat i denne anden medlemsstats lovgivning, og navnlig det kriterium, som sidstnævnte medlemsstat har fastsat med henblik på et selskabs tilknytning til dets nationale retsorden, overholdes.

  (2)  Etableringsfrihed er et af de grundlæggende principper i EU-retten. I henhold til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"), sammenholdt med artikel 54 i TEUF indebærer selskabernes etableringsfrihed bl.a. adgang til at oprette og lede sådanne selskaber på de vilkår, som er fastsat i etableringsmedlemsstatens lovgivning. I henhold til Domstolens retspraksis, hvorved teksten fortolkes langt ud over dens bogstavelige indhold, omfatter dette retten for et selskab, der er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, til at omdanne sig til et selskab, der henhører under en anden medlemsstats ret, for så vidt som de betingelser, der er fastsat i denne anden medlemsstats lovgivning, og navnlig det kriterium, som sidstnævnte medlemsstat har fastsat med henblik på et selskabs tilknytning til dets nationale retsorden, overholdes. Det er desuden særlig vigtigt at tage hensyn til yderligere elementer, såsom eksistensen af økonomiske kriterier, for at undgå misbrug af denne grundlæggende frihed med henblik på svig.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2a)  Etableringsfriheden og udviklingen af det indre marked er ikke enkeltstående principper eller målsætninger for Unionen. Disse bør, navnlig i sammenhæng med dette direktiv, altid afbalanceres i forhold til Unionens principper og målsætninger hvad angår sociale fremskridt, fremme af et højt beskæftigelsesniveau og sikring af tilstrækkelig social beskyttelse, der er forankret i traktatens artikel 3 om Den Europæiske Union og artikel 9 i TEUF. Det er derfor klart, at udviklingen af det indre marked bør bidrage til social samhørighed og opadgående social konvergens og ikke bør bremse konkurrencen mellem sociale systemer og lægge pres på disse systemer for at sænke deres standarder.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2b)  Mens konkurrencen på det indre marked og etableringsfriheden er centrale principper i EU, så er virksomheders frihed til at flytte deres hjemsted fra en medlemsstat til en anden baseret på uønsket systemkonkurrence mellem medlemsstaterne, der næres af uensartede konkurrencevilkår med forskellige nationale bestemmelser inden for social- og skattepolitikken. Misbrug i forbindelse med omdannelser, fusioner eller spaltninger, hvor der er tale om et kunstigt arrangement eller social dumping, men også reduktion af skattemæssige forpligtelser eller underminering af arbejdstagernes sociale rettigheder, bør derfor undgås for at overholde principperne og værdierne i traktaten. Domstolens retspraksis har desværre resulteret i en meget omfattende ret til at foretage grænseoverskridende omdannelser, og selskabernes mulighed for at flytte deres hjemsted uden at flytte kerneaktiviteter har bidraget til manglende forståelse og antieuropæiske følelser hos medarbejdere og andre interessenter for så vidt angår denne problematiske form for konkurrence.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2c)  Unionens politik bør også bidrage til at fremme og styrke den sociale dialog i overensstemmelse med artikel 151 i TEUF. Det er derfor også formålet med dette direktiv at sikre medarbejdernes informations-, hørings- og medbestemmelsesret og sikre, at et selskabs grænseoverskridende mobilitet aldrig kan føre til indskrænkning af sådanne rettigheder. Sikring af, at arbejdstagerne informeres, høres og har medbestemmelse, er afgørende for, at grænseoverskridende mobilitet kan lykkes.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2 d (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2d)  Udviklingen i retning af et fælles konsolideret system for selskabsbeskatning på EU-niveau og sikringen af sociale minimumsstandarder i alle medlemsstater bør være en forudsætning for fælles regler om selskabsmobilitet med henblik på at bane vejen for fair konkurrence og lige konkurrencevilkår, som ikke er til ulempe for medlemsstaterne eller interessenterne.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2 e (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2e)  Etableringsfriheden bør heller ikke på nogen måde undergrave principperne om bekæmpelse af svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, som fastlagt i artikel 310 i TEUF.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  Fastlæggelsen af definitionen af den tilknytning, der afgør, hvilken national ret der finder anvendelse på et selskab, henhører i mangel af en samordning af EU-retten i overensstemmelse med artikel 54 i TEUF under hver medlemsstats kompetence. Artikel 54 i TEUF ligestiller et selskabs vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor og hovedvirksomhed som værende en sådan tilknytning. Det fastslås i retspraksis,41 at hvis den nye etableringsmedlemsstat, dvs. bestemmelsesmedlemsstaten, kun stiller krav om flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted som tilknytningskriterium for oprettelsen af et selskab under dens nationale lovgivning, udelukker den omstændighed, at det kun er det vedtægtsmæssige hjemsted (og ikke hovedkontoret eller hovedvirksomheden) der flyttes, derfor ikke som sådan anvendelsen af etableringsfriheden i henhold til artikel 49 i TEUF. Valget af en bestemt selskabsform i forbindelse med grænseoverskridende fusioner, omdannelser eller spaltninger eller valget af en etableringsmedlemsstat er uløseligt forbundet med udøvelsen af etableringsfriheden, der er garanteret ved traktaten som en del af det indre marked.

  (3)  Fastlæggelsen af definitionen af den tilknytning, der afgør, hvilken national ret der finder anvendelse på et selskab, henhører i mangel af en samordning af EU-retten i overensstemmelse med artikel 54 i TEUF under hver medlemsstats kompetence. Artikel 54 i TEUF ligestiller et selskabs vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor og hovedvirksomhed som værende en sådan tilknytning. Set i lyset af de uoverensstemmelser, der opstår pga. etableringsfriheden, og hvis der ikke findes lige vilkår i form af sammenhængende sociale og skattemæssige betingelser i medlemsstaterne, er det absolut nødvendigt at skabe en balance mellem selskabernes ret til fusioner, omdannelser eller spaltninger og andre principper i traktaterne. Grænseoverskridende omdannelser bør gøres afhængige af, om virksomhederne flytter deres vedtægtsmæssige hjemsted sammen med deres faktisk hjemsted for at udøve en væsentlig del af deres økonomiske virksomhed i bestemmelsesmedlemsstaten.

  _________________

   

  42 Domstolens dom af 25. oktober 2017, Polbud — Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, præmis

   

  Ændringsforslag    10

  Forslag til direktiv

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  Denne udvikling i retspraksis har åbnet op for nye muligheder for selskaber i det indre marked med henblik på at fremme økonomisk vækst, effektiv konkurrence og produktivitet. Målet om et indre marked uden indre grænser for selskaber skal samtidig ligeledes bringes i overensstemmelse med andre mål for europæisk integration såsom social beskyttelse (navnlig beskyttelsen af arbejdstagere, beskyttelsen af kreditorer og beskyttelsen af aktionærer). I mangel af harmoniserede regler, navnlig for grænseoverskridende omdannelser, forfølger medlemsstaterne disse mål på grundlag af en række vidt forskellige juridiske bestemmelser og en vidt forskellig administrativ praksis. Selv om selskaberne allerede kan fusionere på tværs af grænserne, støder de derfor på en række retlige og praktiske problemer, når de ønsker at foretage en grænseoverskridende omdannelse. I den nationale lovgivning i mange medlemsstater er der desuden fastsat en procedure for interne omdannelser, men ikke en tilsvarende procedure for grænseoverskridende omdannelser.

  (4)  Denne udvikling i retspraksis har åbnet op for nye muligheder for selskaber i det indre marked for at øge deres forretningsaktiviteter med henblik på at fremme økonomisk vækst, effektiv konkurrence og produktivitet. Da der ikke var lige vilkår i form af sammenhængende sociale og skattemæssige regler, gik denne udvikling samtidig hånd i hånd med udbredelsen af skuffeselskaber og misbrug af praksisser i form af kunstige arrangementer og omgåelse af forpligtelser i relation til skat og sociale sikringsordninger samt underminering af arbejdstagernes rettigheder. Målet om et indre marked uden indre grænser for selskaber skal bringes i overensstemmelse med andre mål for europæisk integration såsom social beskyttelse for alle i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i TEU samt artikel 151 og 152 i TEUF, den europæiske søjle for sociale rettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, beskyttelsen af arbejdstageres rettigheder, beskyttelsen af kreditorer og beskyttelsen af aktionærer samt bekæmpelse af angreb mod Unionens finansielle interesser via f.eks. hvidvaskning af penge og skatteunddragelse. I mangel af harmoniserede regler, navnlig for grænseoverskridende omdannelser, har medlemsstaterne udviklet en række vidt forskellige juridiske bestemmelser og en vidt forskellig administrativ praksis, hvilket skaber et utilfredsstillende klima med hensyn til retssikkerhed og har negative konsekvenser for både virksomheder og interessenter og medlemsstater samt for bekæmpelsen af angreb på Unionens finansielle interesser, f.eks. gennem hvidvaskning af penge og skatteunddragelse. Tilsvarende har EU forpligtet sig til at respektere Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Etableringsfriheden bør ikke underminere andre værdier og grundlæggende principper, der sikres ved traktaten, som f.eks. fremme af et højt beskæftigelsesniveau og sikring af passende social beskyttelse (artikel 9), forbedring af leve- og arbejdsvilkårene, dialogen på arbejdsmarkedet mellem arbejdstagere og -givere, udviklingen af de menneskelige ressourcer, der skal muliggøre et varigt højt beskæftigelsesniveau og bekæmpe social udstødelse (artikel 151), eller bekæmpelse af svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, (artikel 310). Selv om selskaberne allerede kan fusionere på tværs af grænserne, støder de derfor på en række retlige og praktiske problemer, når de ønsker at foretage en grænseoverskridende omdannelse. I den nationale lovgivning i mange medlemsstater er der desuden fastsat en procedure for interne omdannelser, men ikke en tilsvarende procedure for grænseoverskridende omdannelser.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til direktiv

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre proceduremæssige og materielle regler om grænseoverskridende omdannelser, hvilket vil bidrage til at fjerne hindringerne for etableringsfriheden og samtidig sikre en passende og forholdsmæssig beskyttelse af interessenter såsom arbejdstagere, kreditorer og mindretalsaktionærer.

  (6)  Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre harmoniserede proceduremæssige og materielle EU-regler om grænseoverskridende omdannelser, hvilket yderligere vil fremme fjernelsen af hindringerne for etableringsfriheden og samtidig garantere ret til passende, ens og forholdsmæssig beskyttelse af interessenter såsom arbejdstagere, kreditorer og mindretalsaktionærer og navnlig arbejdstagere. Det er væsentligt, at smuthullerne lukkes, og at mulighederne for misbrug med hensyn til skat, social sikring og de forskellige interessenters rettigheder forhindres. Det er derfor afgørende, at den kurs, som Domstolen er slået ind på, omlægges, og at det præciseres, at en virksomhed ikke bør have mulighed for at flytte sit vedtægtsmæssige hjemsted uden at flytte sit faktiske hovedsæde for at udøve en væsentlig del af den økonomiske virksomhed i bestemmelsesmedlemsstaten uden samtidig at flytte det faktisk hjemsted.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til direktiv

  Betragtning 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6a)  Udviklingen af det indre marked bør ske på en afbalanceret måde, således at de vigtige værdier, som vort samfund hviler på, bevares, og det sikres, at alle borgere kan drage fordel af den økonomiske udvikling.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til direktiv

  Betragtning 6 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6b)  Dette direktiv bør fastsætte de minimumskrav, der finder anvendelse i alle medlemsstaterne, samtidig med at medlemsstaterne får mulighed for og opfordres til at tilbyde arbejdstagerne endnu gunstigere beskyttelse.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til direktiv

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Retten til at omdanne et eksisterende selskab oprettet i en medlemsstat til et selskab, der er reguleret af en anden medlemsstat, kan i visse tilfælde misbruges, f.eks. til at omgå arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, skattemæssige forpligtelser, kreditorers og mindretalsaktionærers rettigheder eller regler om arbejdstagernes medbestemmelse. Som et generelt princip i EU-retten skal medlemsstaterne for at bekæmpe dette misbrug sikre, at selskaberne ikke benytter proceduren for grænseoverskridende omdannelse til at skabe kunstige arrangementer, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller selskabsdeltagernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. For så vidt som det udgør en undtagelse fra en grundlæggende frihedsrettighed, skal bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt og være baseret på en individuel vurdering af alle relevante omstændigheder. Der bør fastlægges en proceduremæssig og materiel ramme for medlemsstaternes skønsmargen, der giver dem mulighed for at anvende forskellige tilgange, hvor der samtidig stilles krav om strømlining af de nationale myndigheders foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug i overensstemmelse med EU-retten.

  (7)  Retten til at omdanne et eksisterende selskab oprettet i en medlemsstat til et selskab, der er reguleret af en anden medlemsstat, må under ingen omstændigheder misbruges til svigagtige eller kriminelle formål, f.eks. til at undgå eller omgå arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, skattemæssige forpligtelser, kreditorers og mindretalsaktionærers rettigheder eller regler om arbejdstagernes medbestemmelse. Som et generelt princip i EU-retten skal medlemsstaterne for at bekæmpe dette misbrug sikre, at selskaberne ikke benytter procedurerne for grænseoverskridende omdannelse til at skabe kunstige arrangementer. Medlemsstaterne bør også forpligtes til at sikre, at grænseoverskridende omdannelser svarer til den faktiske udøvelse af en reel økonomisk aktivitet, herunder i den digitale sektor, gennem et fast forretningssted i bestemmelsesmedlemsstaten i en ubegrænset periode, for at undgå, at der oprettes "skuffeselskaber" eller "dækvirksomheder" med det formål at undgå, omgå eller overtræde national ret og/eller EU-retten. Bekæmpelsen af misbrug skal være baseret på en vurdering af alle relevante omstændigheder. Der bør fastlægges en proceduremæssig og materiel ramme for medlemsstaternes skønsmargen, der giver dem mulighed for at anvende forskellige tilgange, hvor der samtidig stilles krav om strømlining af de nationale myndigheders foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug i overensstemmelse med EU-retten.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til direktiv

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)  Ved en grænseoverskridende omdannelse ændres selskabets retlige form, uden at det mister sin status som juridisk person. Det bør dog ikke føre til omgåelse af stiftelseskravene i bestemmelsesmedlemsstaten. Selskabet bør overholde disse betingelser fuldt ud, herunder kravene om at have hovedkontor i bestemmelsesmedlemsstaten og kravene om medlemmerne af ledelsesorganets uegnethed. Bestemmelsesmedlemsstatens anvendelse af disse betingelser må imidlertid ikke afbryde det omdannede selskabs status som juridisk person. Et selskab kan omdannes til en hvilken som helst retlig form i bestemmelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 49 i TEUF.

  (8)  Ved en grænseoverskridende omdannelse ændres selskabets retlige form, uden at det mister sin status som juridisk person og uden behov for at genforhandle forretningskontrakter. Det bør dog ikke føre til omgåelse af stiftelseskravene i bestemmelsesmedlemsstaten. Selskabet bør overholde disse betingelser fuldt ud, herunder kravene om at have hovedkontor i bestemmelsesmedlemsstaten og kravene om medlemmerne af ledelsesorganets uegnethed. Bestemmelsesmedlemsstatens anvendelse af disse betingelser må imidlertid ikke afbryde det omdannede selskabs status som juridisk person. Et selskab kan omdannes til en hvilken som helst reguleret retlig form i bestemmelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 49 i TEUF.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til direktiv

  Betragtning 8 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  8a)  Uden at det berører eventuelle grundlæggende rettigheder, bør der tages hensyn til alle relevante strafferegistre eller administrative registre med henblik på at vurdere omdømmet, ærligheden og integriteten hos medlemmerne af ledelsesorganerne i selskaber, der foretager en grænseoverskridende omdannelse eller fusion. I den forbindelse bør der tages hensyn til typen af domfældelse eller tiltale, den pågældende persons rolle, den pålagte sanktion, fasen i den retslige proces og eventuelle rehabiliteringsforanstaltninger, der har fået virkning. Der bør endvidere tages hensyn til de konkrete omstændigheder, herunder formildende omstændigheder, alvoren af enhver relevant overtrædelse eller administrative eller tilsynsmæssige handling, den tid, der er gået siden overtrædelsen, medlemmets adfærd siden overtrædelsen eller handlingen, og overtrædelsens eller handlingens relevans for medlemmets rolle. Alle relevante strafferegistre eller administrative registre bør tages i betragtning under hensyntagen til de forældelsesfrister, der er gældende i den nationale lovgivning. Uden at dette berører princippet om uskyldsformodningen i straffesager og andre grundlæggende rettigheder, bør vurderingen mindst omfatte følgende faktorer: domme eller verserende retsforfølgninger for en strafbar handling, navnlig lovovertrædelser i henhold til love om bank-, finans-, værdipapir- eller forsikringsaktiviteter eller vedrørende værdipapirmarkeder eller finansielle instrumenter eller betalingsinstrumenter, herunder lovgivning om hvidvaskning af penge, korruption, markedsmanipulation eller insiderhandel og åger lovovertrædelser i form af uærlighed, svig eller økonomisk kriminalitet; overtrædelser af skattelovgivningen og andre overtrædelser af lovgivning vedrørende selskaber, herunder arbejdsret, konkurs, insolvens eller forbrugerbeskyttelse.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til direktiv

  Betragtning 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10)  For at gøre det muligt at tage hensyn til alle interessenternes legitime interesser i forbindelse med proceduren for en grænseoverskridende omdannelse, bør selskabet offentliggøre planen for den grænseoverskridende omdannelse med de vigtigste oplysninger om den påtænkte grænseoverskridende omdannelse, herunder den påtænkte nye selskabsform, stiftelsesoverenskomsten og den påtænkte tidsplan for omdannelsen. Selskabsdeltagere, kreditorer og arbejdstagere i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, bør informeres, således at de kan fremsætte bemærkninger til den påtænkte omdannelse.

  (10)  For at gøre det muligt at tage hensyn til alle berørte parters legitime interesser i forbindelse med proceduren for grænseoverskridende omdannelse bør den virksomhed, der agter at foretage en grænseoverskridende omdannelse, udarbejde planen for den grænseoverskridende omdannelse sammen med – hvis det er fastsat i national ret og/eller i overensstemmelse med national praksis – medarbejderrepræsentanter, og fremlægge denne plan. Bestyrelsesrepræsentanter på bestyrelsesniveau bør også medtages i beslutningen om planen. Planen bør indeholde de vigtigste oplysninger om den foreslåede grænseoverskridende omdannelse, herunder den påtænkte nye selskabsform, den samlede omsætning og den afgiftspligtige omsætning i den reviderede virksomhed i den sidste rapporteringsperiode, den indkomstskat, der er betalt af det konverteringsselskab, dets datterselskaber og filialer, oplysninger om stedet og, hvor det er relevant, datoen for flytning af virksomhedens hovedkontor til bestemmelsesmedlemsstaten, samt oplysninger om ledelsesorganet og, hvor det er relevant, medarbejdere, udstyr, lokaler og aktiver, antallet af medarbejdere, der er beskæftiget på fuld tid i tilsvarende stillinger, de sandsynlige virkninger af den grænseoverskridende omdannelse på beskæftigelsen, herunder de sandsynlige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse, lønninger, placeringen af bestemte stillinger og de forventede konsekvenser for de ansatte, der beklæder sådanne stillinger, herunder i datterselskaber og filialer af det konverteringsselskab, der er beliggende inden for Unionen, og på virksomhedsniveau for social dialog, herunder, hvor det er relevant, medarbejderrepræsentation på virksomhedsniveau , stiftelsesoverenskomsten og den foreslåede tidsplan for omdannelsen. Selskabsdeltagere, kreditorer og arbejdstagere i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, bør informeres, således at de kan fremsætte bemærkninger til den påtænkte omdannelse. Inden der træffes beslutning om planen for en grænseoverskridende omdannelse, informeres og høres repræsentanterne for arbejdstagerne i det konverterende selskab eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, arbejdstagerne selv og de repræsenterede fagforeninger, om den foreslåede omdannelse. Hvis der er oprettet et organ med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, bør det på tilsvarende vis også underrettes og høres i overensstemmelse hermed.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til direktiv

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11)  Med henblik på at informere selskabsdeltagerne bør det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, udarbejde en rapport. I rapporten forklares og begrundes de juridiske og økonomiske aspekter af den påtænkte grænseoverskridende omdannelse, især følgerne af den grænseoverskridende omdannelse for selskabsdeltagerne med hensyn til selskabets fremtidige virksomhed og ledelsesorganets strategiske plan. Der bør ligeledes redegøres for de potentielle retsmidler, der er til rådighed for selskabsdeltagerne, hvis de ikke er enige i afgørelsen om at foretage en grænseoverskridende omdannelse. Denne rapport bør ligeledes stilles til rådighed for medarbejderne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse.

  (11)  Med henblik på at informere medlemmerne og arbejdstagerne bør det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, udarbejde en rapport, hvori der redegøres for følgerne af den grænseoverskridende omdannelse. I rapporten forklares og begrundes de juridiske og økonomiske aspekter af den påtænkte grænseoverskridende omdannelse, især grundene til den grænseoverskridende omdannelse, følgerne af den grænseoverskridende omdannelse for selskabsdeltagerne med hensyn til selskabets fremtidige virksomhed og ledelsesorganets strategiske plan. Der bør ligeledes redegøres for de potentielle retsmidler, der er til rådighed for selskabsdeltagerne, hvis de ikke er enige i afgørelsen om at foretage en grænseoverskridende omdannelse. Denne rapport bør ligeledes stilles til rådighed for medarbejderne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse. I rapporten bør der navnlig redegøres for følgerne af den påtænkte grænseoverskridende omdannelse for medarbejdernes job og for inddragelse af arbejdstagerne samt for de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre dem, hvorvidt der vil være væsentlige ændringer af ansættelsesforholdene og placeringen af selskabernes forretningssteder, oplysning om de procedurer, efter hvilke ordningerne for oplysnings-, hørings- og deltagelsesrettigheder for arbejdstagere i den omdannede virksomhed kan tages i anvendelse, og for, hvordan de enkelte faktorer vedrører selskabets eventuelle datterselskaber. Dette krav bør imidlertid ikke gælde, hvis alle medarbejderne i selskabet er ansat i administrationsorganet. Før der træffes afgørelse vedrørende rapporten til medlemmerne, skal medarbejderrepræsentanterne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, medarbejderne selv, underrettes og høres om den foreslåede overførsel. Det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF1a eller 2001/86/EF1b, skal tilsvarende, hvor det er relevant, også underrettes og høres i overensstemmelse hermed. Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre nogen af gældende informations- og høringsprocedurer, der er indført på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF1c eller direktiv 2009/38/EF.

   

  _______________

   

  1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (EUT L 122 af 16.5.2009).

   

  1b Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse (EFT L 294 af 10.11.2001).

   

  1c Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).

  Ændringsforslag    19

  Forslag til direktiv

  Betragtning 11 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (11a)  Modtager ledelses- eller administrationsorganet i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, i rimelig tid en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv, i henhold til national lovgivning, eller i givet fald fra det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i henhold til direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, bør selskabsdeltagerne underrettes herom, og denne udtalelse bør vedlægges rapporten. Administrations- eller ledelsesorganet i det selskab, der har til hensigt at foretage den grænseoverskridende omdannelse, bør fremlægge et begrundet svar på udtalelsen fra medarbejderrepræsentanterne og i givet fald det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i henhold til direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, inden datoen for den i artikel 86i omhandlede generalforsamling.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til direktiv

  Betragtning 11 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (11b)  For at få mulighed for at foretage en analyse af rapporten bør det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, give arbejdstagerrepræsentanterne, fagforeningerne i selskabet og i givet fald det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, sådanne finansielle og materielle ressourcer, der er nødvendige for, at de kan anvende de rettigheder, der følger af dette direktiv, på passende vis, f.eks. adgang til en privat og password-beskyttet computer, en sikker internetforbindelse, mødelokaler, mødetidspunkter, fritid til møder, dækning af udgifter til afholdelse af møder og om nødvendigt tolkefaciliteter, opholds- og rejseudgifter.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til direktiv

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12)  Med henblik på at informere arbejdstagerne bør det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, udarbejde en rapport, hvori der redegøres for følgerne af den grænseoverskridende omdannelse for arbejdstagerne. I rapporten bør der navnlig redegøres for følgerne af den påtænkte grænseoverskridende omdannelse for beskyttelsen af medarbejdernes job, for eventuelle væsentlige ændringer af ansættelsesforholdene og placeringen af selskabernes forretningssteder og for, hvordan de enkelte faktorer vedrører selskabets eventuelle datterselskaber. Dette krav bør imidlertid ikke gælde, hvis alle medarbejderne i selskabet er ansat i administrationsorganet. Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre de gældende informations- og høringsprocedurer, der er indført på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF42 eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF43.

  udgår

  __________________

   

  42Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).

   

  43Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning) (EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28).

   

  Ændringsforslag    22

  Forslag til direktiv

  Betragtning 12 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (12a)  Selskaber, der er villige til at udnytte fordelene ved det indre marked fuldt ud ved at gennemføre grænseoverskridende omdannelser, bør til gengæld fastholde et passende niveau af gennemsigtighed og god virksomhedsledelse. Offentlig land for land-rapportering er et effektivt og hensigtsmæssigt værktøj til at øge gennemsigtigheden af multinationale virksomheders aktiviteter og til give borgerne mulighed for at vurdere deres indvirkning på realøkonomien. Det vil også forbedre aktionærernes muligheder for at evaluere de risici, som virksomheder tager, føre til investeringsstrategier baseret på nøjagtige oplysninger og styrke beslutningstageres mulighed for at vurdere effektiviteten og virkningen af de nationale lovgivninger. Der bør derfor offentliggøres en række finansielle oplysninger forud for gennemførelsen af den grænseoverskridende virksomhed.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til direktiv

  Betragtning 12 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (12b)  Etableringsfriheden og udviklingen af det indre marked er ikke enkeltstående principper eller målsætninger for Unionen. Disse bør, navnlig i sammenhæng med dette direktiv, altid afbalanceres i forhold til Unionens principper og målsætninger hvad angår sociale fremskridt, fremme af et højt beskæftigelsesniveau og sikring af tilstrækkelig social beskyttelse, der er forankret i traktatens artikel 3 om Den Europæiske Union og artikel 9 i TEUF. Det er derfor klart, at udviklingen af det indre marked bør bidrage til social samhørighed og opadgående social konvergens og ikke bør bremse konkurrencen mellem sociale systemer og lægge pres på disse systemer for at sænke deres standarder.

  Ændringsforslag    24

  Forslag til direktiv

  Betragtning 12 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (12c)  Unionens politik bør også bidrage til at fremme og styrke den sociale dialog i overensstemmelse med artikel 151 i TEUF. Det er derfor også formålet med dette direktiv at sikre medarbejdernes informations-, hørings- og medbestemmelsesret og sikre, at et selskabs grænseoverskridende mobilitet aldrig kan føre til indskrænkning af disse rettigheder. Sikring af, at arbejdstagerne informeres, høres og har medbestemmelse, er afgørende for, at alle sådanne handlinger lykkes.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til direktiv

  Betragtning 12 d (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (12d)  Etableringsfriheden bør heller ikke på nogen måde undergrave principperne om bekæmpelse af svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, som fastlagt i artikel 310 i TEUF.

  Ændringsforslag    26

  Forslag til direktiv

  Betragtning 12 e (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (12e)  Der er behov for at sikre ensartethed for virksomheder og arbejdstagere med henblik på at undgå overlapning med eksisterende EU-lovgivning. Direktiv 2002/14/EF, Rådets direktiv 2001/23/EF1a og direktiv 2009/38/EF indeholder allerede krav om information og høring af arbejdstagere, som finder anvendelse i tilfælde af grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger. Det er vigtigt, at dette direktiv supplerer disse eksisterende direktiver med henblik på at undgå unødvendige administrative byrder ved at undergrave de eksisterende bestemmelser om arbejdstagernes ret til information, høring og medbestemmelse.

   

  ______________________

   

  1a Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

  Ændringsforslag    27

  Forslag til direktiv

  Betragtning 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (13)  For at vurdere nøjagtigheden af oplysningerne i omdannelsesplanen og i rapporterne til selskabsdeltagerne og medarbejderne og for at tilvejebringe faktuelle elementer, der er nødvendige for at vurdere, om den påtænkte omdannelse udgør et kunstigt arrangement, bør der stilles krav om udarbejdelse af en uafhængig ekspertrapport for at vurdere den påtænkte grænseoverskridende omdannelse. For at sikre den sagkyndiges uafhængighed bør den sagkyndige udpeges af den kompetente myndighed på selskabets anmodning. I denne forbindelse bør den sagkyndiges rapport indeholde alle relevante oplysninger, således at den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten kan træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt den skal udstede attesten forud for omdannelsen. Den sagkyndige bør således have ret til at få adgang til alle relevante selskabsoplysninger og dokumenter og til at foretage enhver nødvendig kontrol for at indsamle hele den nødvendige dokumentation. Den sagkyndige bør anvende oplysninger, navnlig om nettoomsætning og resultat, antal medarbejdere og balancens sammensætning, der indsamles af selskabet med henblik på udarbejdelsen af regnskaber i overensstemmelse med EU-retten og lovgivningen i medlemsstaterne. For at beskytte fortrolige oplysninger, herunder selskabets forretningshemmeligheder, bør sådanne oplysninger imidlertid ikke indgå i den sagkyndiges endelige rapport, der vil blive offentliggjort.

  (13)  De kompetente nationale myndigheder bør kunne vurdere nøjagtigheden af oplysningerne i omdannelsesplanen og i rapporten til selskabsdeltagerne og medarbejderne. I denne forbindelse bør den sagkyndiges rapport indeholde alle relevante oplysninger, således at den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten kan træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt den skal udstede attesten forud for omdannelsen. Den kompetente myndighed bør således have ret til at få adgang til alle relevante selskabsoplysninger såsom nettoomsætning og resultat, antal medarbejdere og balancens sammensætning, der indsamles af selskabet med henblik på udarbejdelsen af regnskaber i overensstemmelse med EU-retten og lovgivningen i medlemsstaterne, og samtlige dokumenter, der er brug for for at udføre de undersøgelser, der er nødvendige for at indsamle og vurdere den foreslåede grænseoverskridende omdannelse med alle de nødvendige faktuelle elementer, som selskabet stiller til rådighed. For at beskytte fortrolige oplysninger, herunder selskabets forretningshemmeligheder, bør sådanne oplysninger imidlertid ikke indgå i den endelige rapport, der vil blive offentliggjort. Den kompetente myndighed kan benytte en uafhængig sagkyndig. Eksperten bør udpeges fra en liste, der er udarbejdet af den kompetente myndighed, og bør ikke have nogen tidligere eller nuværende forbindelse med det pågældende selskab. Eksperten bør have relevant ekspertise, navnlig inden for selskabsret, beskatning og skattelovgivning, social sikring og arbejdsret.

  Ændringsforslag    28

  Forslag til direktiv

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14)  Med henblik på at undgå uforholdsmæssigt store omkostninger og byrder for mindre virksomheder, der foretager grænseoverskridende omdannelser, bør mikrovirksomheder og små virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF44 være fritaget for kravet om at udarbejde en uafhængig ekspertrapport. Disse virksomheder kan dog udarbejde en uafhængig ekspertrapport for at undgå omkostninger forbundet med retstvister med kreditorerne.

  udgår

  __________________

   

  44 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

   

  Ændringsforslag    29

  Forslag til direktiv

  Betragtning 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15)  Selskabsdeltagerne træffer beslutning om planens vedtagelse på generalforsamlingen på grundlag af omdannelsesplanen og rapporterne Det er vigtigt, at det krævede flertal er tilstrækkelig stort, således at det er en fælles beslutning. Selskabsdeltagerne bør desuden ligeledes have ret til at stemme om de nærmere regler for arbejdstagernes medbestemmelse, hvis de har forbeholdt sig ret hertil på generalforsamlingen.

  (15)  Selskabsdeltagerne træffer beslutning om planens vedtagelse på generalforsamlingen på grundlag af omdannelsesplanen og rapporterne Det er vigtigt, at det krævede flertal er tilstrækkelig stort, således at det er en fælles beslutning. Inden beslutningen træffes, bør alle tidligere relevante informations- og høringsrettigheder respekteres, således at der kan tages hensyn til en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne i overensstemmelse med direktiv 2002/14/EF og, hvor det er relevant, direktiv 2009/38/EF og 2001/86/EF. Selskabsdeltagerne bør desuden ligeledes have ret til at stemme om de nærmere regler for arbejdstagernes medbestemmelse, hvis de har forbeholdt sig ret hertil på generalforsamlingen.

  Ændringsforslag    30

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16)  Det er hensigtsmæssigt, at selskabsdeltagere, som har stemmeret og ikke har stemt for godkendelsen af omdannelsesplanen, og selskabsdeltagere uden stemmeret, som ikke havde mulighed for at give udtryk for deres holdning, har ret til at udtræde af selskabet. Disse selskabsdeltagere bør have mulighed for at udtræde af selskabet og modtage den kontante kompensation for deres aktier svarende til værdien heraf. De bør endvidere have ret til at anfægte beregningen og tilstrækkeligheden af den tilbudte kontante kompensation ved en domstol.

  (16)  Det er nødvendigt, at selskabsdeltagere, som har stemmeret og ikke har stemt for godkendelsen af omdannelsesplanen, og selskabsdeltagere uden stemmeret, som ikke havde mulighed for at give udtryk for deres holdning, har ret til at udtræde af selskabet. Disse selskabsdeltagere bør have mulighed for at udtræde af selskabet og modtage passende kontant kompensation for deres aktier svarende til værdien heraf. De bør endvidere have ret til at anfægte beregningen og tilstrækkeligheden af den tilbudte kontante kompensation ved en domstol.

  Ændringsforslag    31

  Forslag til direktiv

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  For at sikre en passende beskyttelse af kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den beskyttelse, der tilbydes af selskabet i planen for den grænseoverskridende omdannelse, kan kreditorerne anmode den kompetente retslige eller administrative myndighed i oprindelsesmedlemsstaten om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. For at lette vurderingen af skaden bør der fastsættes visse formodninger om, at kreditorerne ikke lider tab som følge af en grænseoverskridende omdannelse, hvis risikoen for kreditortab er meget lille. Der bør opstå en formodning, hvis det i en uafhængig ekspertrapport konkluderes, at der ikke er nogen rimelig sandsynlighed for, at kreditorerne vil lide tab, eller hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra det omdannede selskab eller fra en tredjemandsgarant, som svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som det oprindelige krav. Kreditorbeskyttelsen i henhold til dette direktiv bør ikke berøre national lovgivning i oprindelsesmedlemsstaten vedrørende betalinger til offentlige organer, herunder af skatter eller bidrag til sociale sikringsordninger.

  (18)  For at sikre en passende beskyttelse af kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den beskyttelse, der tilbydes af selskabet i planen for den grænseoverskridende omdannelse, kan kreditorerne anmode den kompetente retslige eller administrative myndighed i oprindelsesmedlemsstaten om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. For at lette vurderingen af skaden bør der fastsættes visse formodninger om, at kreditorerne ikke lider tab som følge af en grænseoverskridende omdannelse, hvis risikoen for kreditortab er meget lille. Der bør opstå en formodning, hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra det omdannede selskab eller fra en tredjemandsgarant, som svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som det oprindelige krav. Kreditorbeskyttelsen i henhold til dette direktiv bør ikke berøre national lovgivning i oprindelsesmedlemsstaten vedrørende betalinger til offentlige organer, herunder af skatter eller bidrag til sociale sikringsordninger.

  Ændringsforslag    32

  Forslag til direktiv

  Betragtning 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (19)  For at sikre, at arbejdstagernes medbestemmelsesret ikke indskrænkes uretmæssigt som følge af den grænseoverskridende omdannelse, hvis det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, er omfattet af regler om medbestemmelse i oprindelsesmedlemsstaten, bør selskabet være forpligtet til at antage en retlig form, der giver mulighed for at udøve medbestemmelsesret, herunder gennem medarbejderrepræsentanternes deltagelse i selskabets relevante ledelses- eller tilsynsorgan i bestemmelsesmedlemsstaten. I så fald bør der derudover indledes reelle forhandlinger mellem selskabet og medarbejderne i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i direktiv 2001/86/EF, for at finde en mindelig løsning, der forener selskabets ret til at foretage en grænseoverskridende omdannelse med arbejdstagernes medbestemmelsesret. Som et resultat af disse forhandlinger bør enten en særlig og aftalt løsning, eller hvis der ikke er indgået en aftale, de almindelige regler i henhold til bilaget til direktiv 2001/86/EF finde tilsvarende anvendelse. For at sikre gennemførelsen af den aftalte løsning eller anvendelsen af disse almindelige regler bør selskabet ikke have mulighed for at ophæve medbestemmelsesretten gennem en efterfølgende intern eller grænseoverskridende omdannelse, fusion eller spaltning i de første tre år.

  (19)  For at sikre, at arbejdstagernes medbestemmelsesret ikke indskrænkes uretmæssigt som følge af den grænseoverskridende omdannelse, hvis det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, er omfattet af regler om medbestemmelse i oprindelsesmedlemsstaten, bør selskabet være forpligtet til at antage en retlig form, der giver mulighed for at udøve medbestemmelsesret, herunder gennem medarbejderrepræsentanternes deltagelse i selskabets relevante ledelses- eller tilsynsorgan i bestemmelsesmedlemsstaten. I så fald bør der derudover indledes reelle forhandlinger mellem selskabet og medarbejderne. Selskabet bør hurtigst muligt efter offentliggørelsen af omdannelsesplanen træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder indsamle oplysninger om identiteten af de deltagende virksomheder, datterselskaber eller bedrifter og antallet af medarbejdere i disse virksomheder, indlede forhandlinger med repræsentanterne for virksomhedernes ansatte eller, hvor det er relevant, det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, om ordninger for medarbejderindflydelse i det eller de selskaber, der er resultatet af omdannelsen, i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i direktiv 2001/86/EF, for at finde en mindelig løsning, der forener selskabets ret til at foretage en grænseoverskridende omdannelse med arbejdstagernes medbestemmelsesret. Som et resultat af disse forhandlinger bør enten en særlig og aftalt løsning, eller hvis der ikke er indgået en aftale, de almindelige regler i henhold til bilaget til direktiv 2001/86/EF finde tilsvarende anvendelse. For at sikre gennemførelsen af den aftalte løsning eller anvendelsen af disse almindelige regler bør selskabet ikke have mulighed for at ophæve medbestemmelsesretten gennem en efterfølgende intern eller grænseoverskridende omdannelse, fusion eller spaltning i de første seks år. Hvis en gældende tærskel for arbejdstagernes medbestemmelse, som er fastsat i lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten, overskrides i de seks år, der følger efter den grænseoverskridende omdannelse, bør det samme niveau og de samme elementer vedrørende medbestemmelse, som ville have været gældende, hvis selskabet havde nået den relevante tærskel i oprindelsesmedlemsstaten, finde anvendelse, og der bør indledes nye forhandlinger.

  Ændringsforslag    33

  Forslag til direktiv

  Betragtning 19 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (19a)  De store forskelle i regler og praksis blandt medlemsstaterne med hensyn til måden, hvorpå medarbejderrepræsentanterne inddrages i selskabernes beslutningstagning, bør respekteres og anerkendes.

  Ændringsforslag    34

  Forslag til direktiv

  Betragtning 19 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (19b)  De nationale og tværnationale informations- og høringsprocedurer bør ikke desto mindre følges af alle selskaber, der er resultat af grænseoverskridende omdannelse eller fusion.

  Ændringsforslag    35

  Forslag til direktiv

  Betragtning 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (20)  For at forebygge omgåelse af arbejdstagernes medbestemmelsesret gennem en grænseoverskridende omdannelse bør det selskab, der foretager en omdannelse, og som er registreret i den medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes medbestemmelsesret, ikke kunne foretage en grænseoverskridende omdannelse uden først at indlede forhandlinger med medarbejderne eller deres repræsentanter, når det gennemsnitlige antal ansatte i det pågældende selskab svarer til fire femtedele af den nationale tærskel for udløsning af denne medbestemmelse.

  (20)  For at forebygge omgåelse af arbejdstagernes medbestemmelsesret gennem en grænseoverskridende omdannelse bør det selskab, der foretager en omdannelse, og som er registreret i den medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes medbestemmelsesret, ikke kunne foretage en grænseoverskridende omdannelse uden først at indlede forhandlinger med medarbejderne eller deres repræsentanter, når det gennemsnitlige antal ansatte i det pågældende selskab svarer til fire femtedele af den nationale tærskel for udløsning af denne medbestemmelse. Medlemsstaterne bør sikre, at medarbejderrepræsentanterne i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver nyder en sådan beskyttelse og har sådanne garantier, at de kan udføre de opgaver, de har fået, på en hensigtsmæssig måde.

  Ændringsforslag    36

  Forslag til direktiv

  Betragtning 20 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (20a)  Efter den grænseoverskridende omdannelse bør det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, fortsat efterleve de vilkår og betingelser, der er aftalt i eventuelle kollektive overenskomster, på de samme vilkår som fandt anvendelse på selskabet inden omdannelsen i henhold til sådanne overenskomster, indtil datoen for opsigelsen eller udløbet af den kollektive overenskomst eller datoen for ikrafttræden eller anvendelse af en anden kollektiv overenskomst i overensstemmelse med i direktiv 2001/23/EF.

  Ændringsforslag    37

  Forslag til direktiv

  Betragtning 21

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (21)  For at sikre en korrekt fordeling af opgaverne mellem medlemsstaterne og en effektiv forudgående kontrol af grænseoverskridende omdannelser bør både oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstaten udpege de relevante kompetente myndigheder. De kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten bør navnlig have beføjelse til at udstede en attest forud for omdannelsen, og de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten bør ikke kunne gennemføre proceduren for den grænseoverskridende omdannelse uden denne attest.

  (21)  For at sikre en korrekt fordeling af opgaverne mellem medlemsstaterne og en effektiv forudgående kontrol af grænseoverskridende omdannelser bør både oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstaten udpege de relevante retlige eller andre kompetente myndigheder. De kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten bør navnlig have beføjelse til at udstede en attest forud for omdannelsen, og de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten bør ikke kunne gennemføre proceduren for den grænseoverskridende omdannelse uden denne attest. Medlemsstaterne bør sikre, at de kompetente myndigheder, der er udpeget, opretter hensigtsmæssige samordningsmekanismer med andre myndigheder og organer i den pågældende medlemsstat, som arbejder inden for de politikområder, der berøres af dette direktiv, og bør om fornødent andre relevante myndigheder med kompetence på de forskellige områder, der er berørt af den grænseoverskridende omdannelse. Den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstatens afgørelse om at udstede en attest forud for omdannelsen eller enhver godkendelse fra den tilsvarende myndighed i bestemmelseslandet bør ikke være til hinder for, at der efterfølgende foretages procedurer eller træffes afgørelser af myndighederne i disse stater vedrørende f.eks. beskatning.

  Ændringsforslag    38

  Forslag til direktiv

  Betragtning 22

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (22)  Oprindelsesmedlemsstatens udstedelse af attesten forud for omdannelsen bør kontrolleres for at sikre lovligheden af den grænseoverskridende omdannelse af selskabet. Den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten bør træffe afgørelse om spørgsmålet om udstedelse af attesten forud for omdannelsen senest en måned efter selskabets ansøgning, medmindre den nærer alvorlig bekymring for, at der er tale om et kunstigt arrangement, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller selskabsdeltagernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. I så fald bør den kompetente myndighed foretage en tilbundsgående vurdering. Denne tilbundsgående vurdering bør dog ikke foretages systematisk, men fra sag til sag, når der er alvorlig bekymring for, at der er tale om et kunstigt arrangement. Ved vurderingen bør de kompetente myndigheder som minimum tage hensyn til en række faktorer, der er omhandlet i dette direktiv, som imidlertid kun bør betragtes som vejledende faktorer i den samlede vurdering og ikke bør betragtes isoleret. For at undgå at bebyrde selskaberne med en alt for langsommelig procedure bør denne tilbundsgående vurdering under alle omstændigheder afsluttes senest to måneder efter meddelelsen til selskabet om, at der vil blive foretaget en tilbundsgående vurdering.

  (22)  Oprindelsesmedlemsstatens udstedelse af attesten forud for omdannelsen bør kontrolleres for at sikre lovligheden af den grænseoverskridende omdannelse af selskabet. Den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten bør træffe afgørelse om spørgsmålet om udstedelse af attesten forud for omdannelsen senest to måneder efter modtagelsen af alle de nødvendige dokumenter og oplysninger, medmindre den nærer alvorlig bekymring for, at der er tale om et kunstigt arrangement, eller at omdannelsen ikke sker med sigte på faktisk udøvelse af reel økonomisk aktivitet. I så fald bør den kompetente myndighed foretage en tilbundsgående vurdering. Denne tilbundsgående vurdering bør dog ikke foretages systematisk, men fra sag til sag, når der er alvorlig bekymring for, at der er tale om et kunstigt arrangement. Ved vurderingen bør de kompetente myndigheder som minimum tage hensyn til en række faktorer, der er omhandlet i dette direktiv, som imidlertid kun bør betragtes som vejledende faktorer i den samlede vurdering og ikke bør betragtes isoleret. Når den kompetente myndighed foretager en vurdering af, om omdannelsen indebærer faktisk udøvelse af reel økonomisk aktivitet, bør den kompetente myndighed navnlig kontrollere, om selskabet har et fast forretningssted i bestemmelsesmedlemsstaten, som har objektiv karakter af varigt ophold, om selskabet har et ledelsesorgan, personale, udstyr, lokaler og aktiver, og om det er materielt udstyret til selvstændigt at forhandle med tredjemand om virksomheden, og den bør overveje, om selskabet har valgt at uddelegere sin ledelse til direktører, embedsmænd eller retlige repræsentanter, og som er ansat hos en uafhængig tredjepart gennem en tjenesteyder. For at undgå at bebyrde selskaberne med en alt for langsommelig procedure bør denne tilbundsgående vurdering under alle omstændigheder afsluttes senest tre måneder efter meddelelsen til selskabet om, at der vil blive foretaget en tilbundsgående vurdering.

  Ændringsforslag    39

  Forslag til direktiv

  Betragtning 23

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (23)  Efter modtagelsen af attesten forud for omdannelsen og kontrollen af, at kravene i bestemmelsesmedlemsstaten er opfyldt, bør de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten indføre selskabet i den pågældende medlemsstats selskabsregister. Først efter denne registrering bør den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten slette selskabet i sit eget register. Det bør ikke være muligt for den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten at anfægte rigtigheden af oplysningerne i attesten forud for omdannelsen. Som følge af den grænseoverskridende omdannelse bør det omdannede selskab bevare sin status som juridisk person, sine aktiver og passiver og alle rettigheder og forpligtelser, herunder rettigheder og forpligtelser, der følger af kontrakter, handlinger eller undladelser.

  (23)  Efter modtagelsen af attesten forud for omdannelsen og kontrollen af, at kravene i bestemmelsesmedlemsstaten er opfyldt, bør de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten indføre selskabet i den pågældende medlemsstats selskabsregister. Først efter denne registrering bør den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten slette selskabet i sit eget register. Det bør ikke være muligt for den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten at anfægte rigtigheden af oplysningerne i attesten forud for omdannelsen. Som følge af den grænseoverskridende omdannelse bør det omdannede selskab bevare sin status som juridisk person, sine aktiver og passiver og alle rettigheder og forpligtelser, herunder rettigheder og forpligtelser, der følger af kontrakter, handlinger eller undladelser. Hvis de kompetente myndigheder imidlertid inden for to år efter datoen for den grænseoverskridende omdannelses ikrafttræden får kendskab til nye oplysninger med hensyn til den grænseoverskridende omdannelse, som indikerer, at der er sket en overtrædelse af nogen som helst bestemmelse i dette direktiv, tager de kompetente myndigheder deres vurdering af sagens kendsgerninger op til revision og bør være bemyndiget til at træffe effektive, forholdsmæssige og afskrækkende straffende foranstaltninger, såfremt der foreligger et kunstigt arrangement.

  Ændringsforslag    40

  Forslag til direktiv

  Betragtning 26

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (26)  Evalueringen af gennemførelsen af reglerne om grænseoverskridende fusioner i medlemsstaterne har vist, at antallet af grænseoverskridende fusioner i EU er steget betydeligt. Denne evaluering har imidlertid også afsløret visse mangler i relation til kreditorbeskyttelse og beskyttelse af aktionærer samt manglen på forenklede procedurer, der er til hinder for, at disse regler om grænseoverskridende fusioner kan være fuldt ud effektive.

  (26)  Evalueringen af gennemførelsen af reglerne om grænseoverskridende fusioner i medlemsstaterne har vist, at antallet af grænseoverskridende fusioner i EU er steget betydeligt. Denne evaluering har imidlertid også afsløret visse mangler i relation til kreditorbeskyttelse, beskyttelse af mindretalsaktionærer og medarbejdere, navnlig for så vidt angår offentliggørelse af oplysninger om fusioner og virkningerne heraf, samt beskyttelse, hvad angår manglen på forenklede procedurer, der er til hinder for, at disse regler om grænseoverskridende fusioner kan være fuldt ud effektive.

  Ændringsforslag    41

  Forslag til direktiv

  Betragtning 27 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (27a)  Retten til at fusionere et eksisterende selskab oprettet i en medlemsstat med et selskab, der er reguleret af en anden medlemsstat, bør under ingen omstændigheder misbruges til svigagtige eller kriminelle formål, f.eks. til at undgå eller omgå arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, skattemæssige forpligtelser, kreditorers rettigheder og mindretalsaktionærers rettigheder eller regler om arbejdstagernes medbestemmelse. Som et generelt princip i EU-retten bør medlemsstaterne for at bekæmpe dette misbrug sikre, at selskaberne ikke benytter procedurerne for grænseoverskridende fusion til at skabe kunstige arrangementer. Medlemsstaterne bør også forpligtes til at sikre, at grænseoverskridende fusioner svarer til den faktiske udøvelse af en reel økonomisk aktivitet, herunder i den digitale sektor, gennem et fast forretningssted i selskabets medlemsstat som resultat af fusionen i en ubegrænset periode, for at undgå, at der oprettes "skuffeselskaber" eller "dækvirksomheder" med det formål at undgå, omgå eller overtræde national ret og/eller EU-retten. Bekæmpelsen af misbrug bør være baseret på en vurdering af alle relevante omstændigheder. Der bør i fusionsproceduren indføres en proceduremæssig og materiel ramme for medlemsstaternes skønsmargen, og der tages hensyn til muligheden af at anvende forskellige tilgange, idet der samtidig stilles krav om strømlining af de nationale myndigheders foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug i overensstemmelse med EU-retten.

  Ændringsforslag    42

  Forslag til direktiv

  Betragtning 27 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (27b)  For at gøre det muligt at tage hensyn til alle berørte parters legitime interesser i forbindelse med proceduren for grænseoverskridende fusion bør den virksomhed, der er involveret i en grænseoverskridende fusion, udarbejde planen for den grænseoverskridende fusion sammen med – hvis det er fastsat i national ret og/eller i overensstemmelse med national praksis – medarbejderrepræsentanter, og fremlægge denne plan. Bestyrelsesrepræsentanter på bestyrelsesniveau bør også medtages i beslutningen om planen. Planen bør indeholde de vigtigste oplysninger om den foreslåede grænseoverskridende fusion, herunder den påtænkte nye selskabsform, den samlede omsætning og den afgiftspligtige omsætning i de enkelte fusionerende virksomheder i den sidste rapporteringsperiode, den indkomstskat, der er betalt af det konverteringsselskab, dets datterselskaber og filialer, oplysninger om stedet og, hvor det er relevant, datoen for flytning af virksomhedens hovedkontor til bestemmelsesmedlemsstaten, samt oplysninger om ledelsesorganet og, hvor det er relevant, medarbejdere, udstyr, lokaler og aktiver, antallet af medarbejdere, der er beskæftiget på fuld tid i tilsvarende stillinger, de sandsynlige virkninger af den grænseoverskridende fusion på beskæftigelsen, herunder de sandsynlige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse, lønninger, placeringen af bestemte stillinger og de forventede konsekvenser for de ansatte, der beklæder sådanne stillinger, herunder i datterselskaber og filialer af det konverteringsselskab, der er beliggende inden for Unionen, og på virksomhedsniveau for social dialog, herunder, hvor det er relevant, medarbejderrepræsentation på virksomhedsniveau , stiftelsesoverenskomsten og den foreslåede tidsplan for fusionen. Selskabsdeltagere, kreditorer og arbejdstagere i det selskab, der er involveret i den grænseoverskridende fusion, bør informeres, således at de kan fremsætte bemærkninger til den påtænkte fusion. Inden der træffes beslutning om planen for en grænseoverskridende fusion, informeres og høres repræsentanterne for arbejdstagerne i de enkelte konverterende selskaber eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, arbejdstagerne selv og de repræsenterede fagforeninger, om den foreslåede fusion. Hvis der er oprettet et organ med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, bør det på tilsvarende vis også underrettes og høres i overensstemmelse hermed.

  Ændringsforslag    43

  Forslag til direktiv

  Betragtning 28

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (28)  For at forbedre den eksisterende procedure for grænseoverskridende fusioner yderligere, er det nødvendigt at forenkle reglerne for fusioner, hvor det er relevant, og samtidig sikre, at interessenterne, navnlig arbejdstagerne, er tilstrækkelig beskyttet. De eksisterende regler om grænseoverskridende fusioner bør derfor ændres, således at ledelses- eller administrationsorganerne i de fusionerende selskaber forpligtes til at udarbejde særskilte rapporter med nærmere oplysninger om de juridiske og økonomiske aspekter af den grænseoverskridende fusion for både selskabsdeltagere og arbejdstagere. Selskabets ledelses- eller administrationsorgans forpligtelse til at udarbejde rapporten til selskabsdeltagerne kan dog fraviges, hvis disse selskabsdeltagere allerede er informeret om de juridiske og økonomiske aspekter af den påtænkte fusion. Den rapport, der udarbejdes til arbejdstagerne, kan dog kun undlades, hvis de fusionerende selskaber og deres datterselskaber ikke har andre medarbejdere end dem, der er medlemmer af ledelses- eller administrationsorganet.

  udgår

  Ændringsforslag    44

  Forslag til direktiv

  Betragtning 28 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (28a)  Modtager de enkelte ledelses- eller administrationsorganer i de selskaber, der er involveret i den grænseoverskridende fusion, i rimelig tid en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv, i henhold til national lovgivning, eller i givet fald fra de organer, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i henhold til direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, bør selskabsdeltagerne underrettes herom, og disse udtalelser bør vedlægges de enkelte rapporter. De enkelte administrations- eller ledelsesorganer i de selskaber, der har til hensigt at foretage den grænseoverskridende fusion, bør fremlægge et begrundet svar på udtalelsen fra medarbejderrepræsentanterne og i givet fald de organer, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i henhold til direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, inden datoen for de i artikel 86i omhandlede generalforsamlinger.

  Ændringsforslag    45

  Forslag til direktiv

  Betragtning 28 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (28b)  For at få mulighed for at foretage en analyse af rapporten fra de enkelte fusionerende selskaber, bør de selskaber, der er involveret i den grænseoverskridende fusion, give arbejdstagerrepræsentanterne, fagforeningerne i selskabet og i givet fald det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, sådanne finansielle og materielle ressourcer, der er nødvendige for, at de kan anvende de rettigheder, der følger af dette direktiv, på passende vis, f.eks. adgang til en privat og password-beskyttet computer, en sikker internetforbindelse, mødelokaler, mødetidspunkter, fritid til møder, dækning af udgifter til afholdelse af møder og om nødvendigt tolkefaciliteter, opholds- og rejseudgifter.

  Ændringsforslag    46

  Forslag til direktiv

  Betragtning 28 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (28c)  De kompetente nationale myndigheder bør kunne vurdere nøjagtigheden af oplysningerne i fusionsplanen og i rapporterne til selskabsdeltagerne og medarbejderne. I denne forbindelse bør hver rapport indeholde alle relevante oplysninger, således at de kompetente myndigheder i de fusionerende selskabers medlemsstater kan træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt den skal udstede attesten forud for fusionen. De kompetente myndigheder i de fusionerende myndigheders medlemsstater bør således have ret til at få adgang til alle relevante selskabsoplysninger såsom nettoomsætning og resultat, antal medarbejdere og balancens sammensætning, der indsamles af selskabet med henblik på udarbejdelsen af regnskaber i overensstemmelse med EU-retten og lovgivningen i medlemsstaterne, og samtlige dokumenter, der er brug for for at udføre de undersøgelser, der er nødvendige for at indsamle og vurdere den foreslåede grænseoverskridende fusion med alle de nødvendige faktuelle elementer, som selskaberne stiller til rådighed. For at beskytte fortrolige oplysninger, herunder selskabernes forretningshemmeligheder, bør sådanne oplysninger imidlertid ikke indgå i de endelige rapporter, der bør gøres offentligt tilgængelige.

  Ændringsforslag    47

  Forslag til direktiv

  Betragtning 28 d (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (28d)  På hver generalforsamling træffer selskabsdeltagerne i de selskaber, der er involveret i den grænseoverskridende fusion, på grundlag af fusionsplanen og rapporterne beslutning om vedtagelsen af planen. Det er vigtigt, at det krævede flertal er tilstrækkelig stort, således at det er en fælles beslutning om fusion. Inden beslutningen træffes af de enkelte selskaber, bør alle tidligere relevante informations- og høringsrettigheder respekteres, således at der kan tages hensyn til udtalelserne udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne i overensstemmelse med direktiv 2002/14/EF og, hvor det er relevant, direktiv 2009/38/EF og 2001/86/EF.

  Ændringsforslag    48

  Forslag til direktiv

  Betragtning 29

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (29)  For at forbedre beskyttelsen af arbejdstagerne i den eller de fusionerende selskaber, kan arbejdstagerne eller deres repræsentanter desuden afgive udtalelse om rapporten, hvori der redegøres for følgerne af den grænseoverskridende fusion for dem. Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre de gældende informations- og høringsprocedurer, der er indført på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 2001/23/EF47, direktiv 2002/14/EF eller direktiv 2009/38/EF.

  (29)  For at forbedre beskyttelsen af arbejdstagerne i den eller de fusionerende selskaber, kan arbejdstagerne eller deres repræsentanter desuden afgive udtalelse om rapporten, hvori der redegøres for følgerne af den grænseoverskridende fusion for dem. Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre de gældende informations- og høringsprocedurer, der er indført på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 2001/23/EF, direktiv 2002/14/EF eller direktiv 2009/38/EF. For at forbedre den eksisterende procedure for grænseoverskridende fusioner yderligere, er det nødvendigt at forenkle reglerne for fusioner, hvor det er relevant, og samtidig sikre, at interessenterne, navnlig arbejdstagerne, er tilstrækkelig beskyttet. De eksisterende regler om grænseoverskridende fusioner bør derfor ændres for at forpligte de fusionerende selskabers ledelse eller administrative organer til at udarbejde en rapport med oplysninger til sine medlemmer og ansatte med nærmere angivelse af de juridiske og økonomiske aspekter og en redegørelse for konsekvenserne af den grænseoverskridende fusion for både medlemmer og ansatte, navnlig årsagerne til den grænseoverskridende fusion, konsekvenserne af den grænseoverskridende fusion for medlemmer og ansatte med hensyn til selskabets fremtidige virksomhed og ledelsesplanens strategiske plan. Der bør ligeledes redegøres for de potentielle retsmidler, der er til rådighed for selskabsdeltagerne, hvis de ikke er enige i afgørelsen om at foretage en grænseoverskridende fusion. I rapporten fra de fusionerende selskaber bør der navnlig redegøres for følgerne af den påtænkte grænseoverskridende omdannelse for medarbejdernes job og for inddragelse af arbejdstagerne samt for de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre dem, hvorvidt der vil være væsentlige ændringer af ansættelsesforholdene og placeringen af selskabernes forretningssteder, oplysning om de procedurer, efter hvilke ordningerne for oplysnings-, hørings- og deltagelsesrettigheder for arbejdstagere i den virksomhed, der er et resultat af fusionen, kan tages i anvendelse, og for, hvordan de enkelte faktorer vedrører selskabets eventuelle datterselskaber. Dette krav bør imidlertid ikke gælde, hvis alle medarbejderne i selskaberne er ansat i administrationsorganet. Før der træffes afgørelse vedrørende rapporterne til medlemmerne, skal medarbejderrepræsentanterne i de selskaber, der foretager den grænseoverskridende fusion, eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, medarbejderne selv, underrettes og høres om den foreslåede fusion. Det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, skal, hvor dette er relevant, tilsvarende underrettes og høres i overensstemmelse hermed. Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre nogen af de øvrige gældende informations- og høringsprocedurer, der er indført på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2002/14/EF eller direktiv 2009/38/EF. Det bør dog være muligt at fritage selskabets ledelses- eller administrationsorgan fra forpligtelsen til at udarbejde rapporten til selskabsdeltagerne, hvis disse selskabsdeltagere allerede er informeret om de juridiske og økonomiske aspekter af den påtænkte fusion. Den rapport, der udarbejdes til arbejdstagerne, bør dog kun undlades, hvis de fusionerende selskaber og deres datterselskaber ikke har andre medarbejdere end dem, der er medlemmer af ledelses- eller administrationsorganet.

  __________________

  __________________

  48 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

  48 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

  Ændringsforslag    49

  Forslag til direktiv

  Betragtning 29 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (29a)  Selskaber, der er villige til at udnytte fordelene ved det indre marked fuldt ud ved at gennemføre grænseoverskridende fusioner, bør til gengæld fastholde et passende niveau af gennemsigtighed og god virksomhedsledelse. Offentlig land for land-rapportering er et effektivt og hensigtsmæssigt værktøj til at øge gennemsigtigheden af multinationale virksomheders aktiviteter og til give borgerne mulighed for at vurdere deres indvirkning på realøkonomien. Det vil også forbedre aktionærernes muligheder for at evaluere de risici, som virksomheder tager, føre til investeringsstrategier baseret på nøjagtige oplysninger og styrke beslutningstageres mulighed for at vurdere effektiviteten og virkningen af national ret. Der bør derfor offentliggøres en række finansielle oplysninger, inden den grænseoverskridende fusion faktisk finder sted.

  Ændringsforslag    50

  Forslag til direktiv

  Betragtning 29 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (29b)  For at forhindre interessekonflikter mellem medlemmerne af ledelsesorganet og selskabets interesser bør disse medlemmer ikke opnå en økonomisk gevinst ved fusionen i form af et variabelt vederlag, bonusser eller stigende aktiekurser.

  Ændringsforslag    51

  Forslag til direktiv

  Betragtning 31

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (31)  Den manglende harmonisering af sikkerhedsforanstaltninger for selskabsdeltagere og kreditorer er blevet identificeret som en hindring for grænseoverskridende fusioner af forskellige interessenter. Selskabsdeltagere og kreditorer bør tilbydes den samme grad af beskyttelse, uanset hvilke medlemsstater de fusionerende selskaber er beliggende i. Dette berører ikke medlemsstaternes bestemmelser om beskyttelse af kreditorer eller aktionærer, som ikke er omfattet af de harmoniserede foranstaltninger, såsom krav om gennemsigtighed.

  (31)  Den manglende harmonisering af sikkerhedsforanstaltninger for medarbejdere, selskabsdeltagere og kreditorer er blevet identificeret som en hindring for grænseoverskridende fusioner af forskellige interessenter. Medarbejdere, selskabsdeltagere og kreditorer bør som minimum tilbydes den samme grad af beskyttelse, uanset hvilke medlemsstater de fusionerende selskaber er beliggende i. Dette berører ikke medlemsstaternes bestemmelser om beskyttelse af medarbejdere, kreditorer eller aktionærer, som ikke er omfattet af de harmoniserede foranstaltninger, såsom krav om gennemsigtighed.

  Ændringsforslag    52

  Forslag til direktiv

  Betragtning 34

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (34)  Selskaber, der deltager i en grænseoverskridende fusion, bør fastlægge passende foranstaltninger til beskyttelse af deres kreditorer i den fælles fusionsplan. Med henblik på at styrke beskyttelsen af kreditorerne i tilfælde af insolvens efter den grænseoverskridende fusion bør medlemsstaterne kunne kræve, at de fusionerende selskaber afgiver en solvenserklæring om, at de ikke har kendskab til forhold, der gør, at det selskab, der er resultatet af fusionen, ikke kan opfylde sine forpligtelser. Under disse omstændigheder bør medlemsstaterne kunne holde medlemmerne af ledelsesorganet personligt ansvarlige for denne erklærings nøjagtighed. Da medlemsstaternes retstraditioner er forskellige med hensyn til brugen af solvenserklæringer og deres mulige konsekvenser, bør det være op til medlemsstaterne at drage de fornødne konsekvenser af urigtige eller vildledende erklæringer, herunder i form af effektive og forholdsmæssige sanktioner og ansvarspådragelse, i overensstemmelse med EU-retten.

  (34)  Selskaber, der deltager i en grænseoverskridende fusion, bør fastlægge passende foranstaltninger til beskyttelse af deres kreditorer i den fælles fusionsplan. Med henblik på at styrke beskyttelsen af kreditorerne i tilfælde af insolvens efter den grænseoverskridende fusion bør medlemsstaterne kunne kræve, at de fusionerende selskaber afgiver en solvenserklæring om, at de ikke har kendskab til forhold, der gør, at det selskab, der er resultatet af fusionen, ikke kan opfylde sine forpligtelser efter den grænseoverskridende fusion. Under disse omstændigheder bør medlemsstaterne kunne holde medlemmerne af ledelsesorganet personligt ansvarlige for denne erklærings nøjagtighed. Da medlemsstaternes retstraditioner er forskellige med hensyn til brugen af solvenserklæringer og deres mulige konsekvenser, bør det være op til medlemsstaterne at drage de fornødne konsekvenser af urigtige eller vildledende erklæringer, herunder i form af effektive og forholdsmæssige sanktioner og ansvarspådragelse, i overensstemmelse med EU-retten.

  Ændringsforslag    53

  Forslag til direktiv

  Betragtning 35

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (35)  For at sikre en passende beskyttelse af kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den beskyttelse, der tilbydes af selskabet i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, kan de kreditorer, der lider tab som følge af den grænseoverskridende fusion, anmode den kompetente administrative eller retslige myndighed i de fusionerende selskabers medlemsstater om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. For at lette vurderingen af skaden, bør der fastsættes visse formodninger om, at kreditorerne ikke lider tab som følge af en grænseoverskridende fusion, hvis risikoen for kreditortab er meget lille. Der bør opstå en formodning, hvis en uafhængig sagkyndig konkluderer, at der ikke er nogen rimelig sandsynlighed for, at kreditorerne vil lide tab, eller hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra det fusionerede selskab eller fra en tredjemandsgarant, som svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som det oprindelige krav.

  (35)  For at sikre en passende beskyttelse af kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den beskyttelse, der tilbydes af selskabet i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, kan de kreditorer, der lider tab som følge af den grænseoverskridende fusion, anmode den kompetente administrative eller retslige myndighed i de fusionerende selskabers medlemsstater om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. For at lette vurderingen af skaden, bør der fastsættes visse formodninger om, at kreditorerne ikke lider tab som følge af en grænseoverskridende fusion, hvis risikoen for kreditortab er meget lille. Der bør opstå en formodning, hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra det fusionerede selskab eller fra en tredjemandsgarant, som svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som det oprindelige krav.

  Ændringsforslag    54

  Forslag til direktiv

  Betragtning 35 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (35a)  For at sikre en korrekt fordeling af opgaverne mellem medlemsstaterne og en effektiv forudgående kontrol af grænseoverskridende fusioner, bør hver af de involverede medlemsstater udpege de relevante retlige eller andre kompetente myndigheder. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne bør navnlig have beføjelse til at udstede en attest forud for fusionen, og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den virksomhed, der er et resultat af fusionen, har hjemsted, bør ikke kunne gennemføre proceduren for den grænseoverskridende fusion uden denne attest. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget, opretter hensigtsmæssige samordningsmekanismer med andre myndigheder og organer i alle de medlemsstater, som arbejder inden for de politikområder, der berøres af dette direktiv, og bør om fornødent andre relevante myndigheder med kompetence på de forskellige områder, der er berørt af den grænseoverskridende fusion. Beslutningen om at udstede en attest forud for fusionen, der træffes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de fusionerende selskaber er etableret, eller godkendelsen foretaget af den kompetente myndigheds i den medlemsstat, hvor det selskab, der er resultatet af fusionen, bør ikke være til hinder for, at myndighederne i medlemsstaterne senere gennemfører procedurer eller træffer afgørelser vedrørende andre relevante retsområder.

  Ændringsforslag    55

  Forslag til direktiv

  Betragtning 35 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (35b)  Udstedelsen af attesten forud for fusionen i de medlemsstater, hvor de fusionerende selskaber er etableret, bør kontrolleres for at sikre lovligheden af selskabernes grænseoverskridende fusion. De kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor de fusionerende selskaber er etableret, bør træffe afgørelse om udstedelse af attesten forud for fusionen senest to måneder efter modtagelsen af alle de nødvendige dokumenter og oplysninger, medmindre den nærer alvorlig bekymring for, at der er tale om et kunstigt arrangement, eller at fusionen ikke sker med sigte på faktisk udøvelse af reel økonomisk aktivitet. I så fald bør den kompetente myndighed foretage en tilbundsgående vurdering. Denne tilbundsgående vurdering bør dog ikke foretages systematisk, men fra sag til sag, når der er alvorlig bekymring for, at der er tale om et kunstigt arrangement. Ved vurderingen bør de kompetente myndigheder som minimum tage hensyn til en række faktorer, der er omhandlet i dette direktiv, som imidlertid kun bør betragtes som vejledende faktorer i den samlede vurdering og ikke bør betragtes isoleret. Når den kompetente myndighed foretager en vurdering af, om fusionen indebærer faktisk udøvelse af reel økonomisk aktivitet, bør den kompetente myndighed navnlig kontrollere, om selskabet har et fast forretningssted i den medlemsstat, som det selskab, der er resultatet af fusionen, er etableret i, som har objektiv karakter af varigt ophold, om selskabet har et ledelsesorgan, personale, udstyr, lokaler og aktiver, og om det er materielt udstyret til selvstændigt at forhandle med tredjemand om virksomheden, og den bør overveje, om selskabet har valgt at uddelegere sin ledelse til direktører, embedsmænd eller retlige repræsentanter, og som er ansat hos en uafhængig tredjepart gennem en tjenesteyder. For at undgå at bebyrde selskaberne med en alt for langsommelig procedure bør en sådan tilbundsgående vurdering under alle omstændigheder afsluttes senest tre måneder efter meddelelsen til selskabet om, at der vil blive foretaget en tilbundsgående vurdering.

  Ændringsforslag    56

  Forslag til direktiv

  Betragtning 35 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (35c)  Efter modtagelsen af en attest forud for fusionen og kontrollen af, at stiftelseskravene i den medlemsstat, hvor det selskab, der er resultatet af fusionen, er etableret, er opfyldt, bør de kompetente myndigheder i det af fusionen resulterende selskabs medlemsstat indføre selskabet i denne medlemsstats selskabsregister. Først efter denne registrering bør de kompetente myndigheder i de fusionerende selskabers medlemsstater, slette selskaberne i deres egne registre. Det bør ikke være muligt for den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor det selskab, der er et resultat af fusionen, er etableret, at anfægte rigtigheden af oplysningerne i den attest, der udstedes af de enkelte kompetente myndigheder forud for fusionen. Som følge af den grænseoverskridende fusion bør det selskab, der er resultatet af fusionen, bevare sin status som juridisk person, sine aktiver og passiver og alle rettigheder og forpligtelser, herunder rettigheder og forpligtelser, der følger af kontrakter, handlinger eller undladelser. Hvis de kompetente myndigheder imidlertid inden for to år efter datoen for den grænseoverskridende fusions ikrafttræden får kendskab til nye oplysninger med hensyn til den grænseoverskridende fusion, som indikerer, at der er sket en overtrædelse af nogen som helst bestemmelse i dette direktiv, tager de kompetente myndigheder deres vurdering af sagens kendsgerninger op til revision og bør være bemyndiget til at træffe effektive, forholdsmæssige og afskrækkende straffende foranstaltninger, såfremt der foreligger et kunstigt arrangement.

  Ændringsforslag    57

  Forslag til direktiv

  Betragtning 35 d (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (35d)  For at sikre, at arbejdstagernes medbestemmelsesret ikke indskrænkes uretmæssigt som følge af den grænseoverskridende fusion, hvis et selskab, der er involveret i den grænseoverskridende fusion, er omfattet af regler om medbestemmelse i det fusionerende selskabs medlemsstat, bør selskabet være forpligtet til at antage en retlig form, der giver mulighed for at udøve medbestemmelsesret, herunder gennem medarbejderrepræsentanternes deltagelse i selskabets relevante ledelses- eller tilsynsorgan i den medlemsstat, hvor det selskab, der er resultatet af fusionen, er etableret. I så fald bør der derudover indledes reelle forhandlinger mellem selskabet og medarbejderne. De berørte selskaber bør hurtigst muligt efter offentliggørelsen af fusionsplanen træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder indsamle oplysninger om identiteten af de deltagende virksomheder, datterselskaber eller bedrifter og antallet af medarbejdere i disse virksomheder, indlede forhandlinger med repræsentanterne for virksomhedernes ansatte eller, hvor det er relevant, det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, om ordninger for medarbejderindflydelse i det eller de selskaber, der er resultatet af fusionen, i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i direktiv 2001/86/EF, for at finde en mindelig løsning, der forener det enkelte selskabs ret til at foretage en grænseoverskridende fusion med arbejdstagernes medbestemmelsesret. Som et resultat af disse forhandlinger bør enten en særlig og aftalt løsning, eller hvis der ikke er indgået en aftale, de almindelige regler i henhold til bilaget til direktiv 2001/86/EF finde tilsvarende anvendelse. For at sikre gennemførelsen af den drøftede og aftalte løsning eller anvendelsen af disse almindelige regler bør det selskab, der er resultatet af fusionen, ikke have mulighed for at ophæve medbestemmelsesretten gennem en efterfølgende intern eller grænseoverskridende omdannelse, fusion eller spaltning i de første seks år. Hvis en gældende tærskel for arbejdstagernes medbestemmelse, som er fastsat i lovgivningen i en medlemsstat, der er involveret i fusionen, overskrides i de seks år, der følger efter den grænseoverskridende fusion, bør det samme niveau og de samme elementer vedrørende medbestemmelse, som ville have været gældende, hvis selskabet havde nået den relevante tærskel i denne medlemsstat, finde anvendelse, og der bør indledes nye forhandlinger.

  Ændringsforslag    58

  Forslag til direktiv

  Betragtning 35 e (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (35e)  For at forebygge omgåelse af arbejdstagernes medbestemmelsesret gennem en grænseoverskridende fusion bør et selskab, der foretager en fusion, og som er registreret i en medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes medbestemmelsesret, ikke kunne foretage en grænseoverskridende fusion uden først at indlede forhandlinger med medarbejderne eller deres repræsentanter, når det gennemsnitlige antal ansatte i det pågældende selskab svarer til fire femtedele af den nationale tærskel for udløsning af denne medbestemmelse. Medlemsstaterne bør sikre, at medarbejderrepræsentanterne i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver nyder en sådan beskyttelse og har sådanne garantier, at de kan udføre de opgaver, de har fået, på en hensigtsmæssig måde.

  Ændringsforslag    59

  Forslag til direktiv

  Betragtning 35 f (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (35f)  Efter fusionen bør det selskab, der foretager den grænseoverskridende fusion, fortsat efterleve de vilkår og betingelser, der er aftalt i eventuelle kollektive overenskomster, på de samme vilkår som fandt anvendelse på selskabet inden fusionen i henhold til sådanne overenskomster, indtil datoen for opsigelsen eller udløbet af den kollektive overenskomst eller datoen for ikrafttræden eller anvendelse af en anden kollektiv overenskomst i overensstemmelse med i direktiv 2001/23/EF.

  Ændringsforslag    60

  Forslag til direktiv

  Betragtning 40

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (40)  Selskabernes ret til at foretage en grænseoverskridende spaltning kan i visse tilfælde misbruges, f.eks. til at omgå arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, skattemæssige forpligtelser, kreditorers eller selskabsdeltageres rettigheder eller regler om arbejdstagernes medbestemmelse. Som et generelt princip i EU-retten skal medlemsstaterne for at bekæmpe dette misbrug sikre, at selskaberne ikke benytter proceduren for grænseoverskridende spaltning til at skabe kunstige arrangementer, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller selskabsdeltagernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. For så vidt som det udgør en undtagelse fra en grundlæggende frihedsrettighed, skal bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt og være baseret på en individuel vurdering af alle relevante omstændigheder. Der bør fastlægges en proceduremæssig og materiel ramme for medlemsstaternes skønsmargen, der giver dem mulighed for at anvende forskellige tilgange, hvor der samtidig stilles krav om strømlining af de nationale myndigheders foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug i overensstemmelse med EU-retten.

  (40)  Selskabernes ret til at foretage en grænseoverskridende spaltning bør ikke under nogen omstændigheder misbruges til svigagtige eller kriminelle formål, såsom til at undgå, fravige eller omgå arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, skattemæssige forpligtelser, kreditorers eller selskabsdeltageres rettigheder eller regler om arbejdstagernes medbestemmelse. Som et generelt princip i EU-retten skal medlemsstaterne for at bekæmpe dette misbrug sikre, at selskaberne ikke benytter proceduren for grænseoverskridende spaltning til at skabe kunstige arrangementer. Medlemsstaterne forpligtes også til at sikre, at grænseoverskridende spaltninger svarer til den faktiske udøvelse af en reel økonomisk aktivitet, herunder i den digitale sektor, gennem et fast forretningssted i de modtagende selskabers medlemsstater som resultat af fusionen i en ubegrænset periode, for at undgå, at der oprettes "skuffeselskaber" eller "dækvirksomheder" med det formål at undgå, omgå eller overtræde national ret og/eller EU-retten. Bekæmpelsen af misbrug skal være baseret på en individuel vurdering af alle relevante omstændigheder. Der bør fastlægges en proceduremæssig og materiel ramme for medlemsstaternes skønsmargen, der giver dem mulighed for at anvende forskellige tilgange, hvor der samtidig stilles krav om strømlining af de nationale myndigheders foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug i overensstemmelse med EU-retten.

  Ændringsforslag    61

  Forslag til direktiv

  Betragtning 41

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (41)  I betragtning af kompleksiteten af grænseoverskridende spaltninger og de mange forskellige berørte interesser er det hensigtsmæssigt at foretage en forudgående kontrol for at skabe retssikkerhed. Der bør i denne forbindelse indføres en struktureret og flerstrenget procedure, hvor de kompetente myndigheder i både den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, og i de modtagende selskabers medlemsstat sikrer, at en afgørelse om godkendelse af en grænseoverskridende spaltning træffes på en retfærdig, objektiv og ikkediskriminerende måde på grundlag af alle relevante elementer og under hensyntagen til alle legitime interesser, navnlig beskyttelsen af arbejdstagere, aktionærer og kreditorer.

  (41)  I betragtning af kompleksiteten af grænseoverskridende spaltninger og de mange forskellige berørte interesser er det hensigtsmæssigt at foretage en forudgående og en efterfølgende kontrol for at skabe retssikkerhed. Der bør i denne forbindelse indføres en struktureret og flerstrenget procedure, hvor de kompetente myndigheder i både den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, og i de modtagende selskabers medlemsstat sikrer, at en afgørelse om godkendelse af en grænseoverskridende spaltning træffes på en retfærdig, objektiv og ikkediskriminerende måde på grundlag af alle relevante elementer og under hensyntagen til alle legitime interesser, navnlig beskyttelsen af arbejdstagere, aktionærer og kreditorer.

  Ændringsforslag    62

  Forslag til direktiv

  Betragtning 42

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (42)  For at gøre det muligt at tage hensyn til alle interessenternes legitime interesser bør selskabet under spaltning offentliggøre planen for den grænseoverskridende spaltning med de vigtigste oplysninger om den påtænkte grænseoverskridende spaltning, herunder kapitalandelenes påtænkte ombytningsforhold, de modtagende selskabers stiftelsesoverenskomster og den påtænkte tidsplan for den grænseoverskridende spaltning. Selskabsdeltagere, kreditorer og arbejdstagere i det selskab, der foretager den grænseoverskridende spaltning, bør informeres om, at de kan fremsætte bemærkninger til spaltningen.

  (42)  For at gøre det muligt at tage hensyn til alle berørte parters legitime interesser bør det selskab under spaltning, der agter at foretage en grænseoverskridende spaltning, udarbejde planen for spaltningen sammen med – hvis det er fastsat i national ret og/eller i overensstemmelse med national praksis – medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesniveau, og fremlægge denne plan. Medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesniveau bør også medtages i beslutningen om planen. Planen bør indeholde de vigtigste oplysninger om den foreslåede grænseoverskridende spaltning, herunder kapitalandelenes påtænkte ombytningsforhold, den samlede omsætning og den afgiftspligtige omsætning i det selskab, der undergår spaltningen, i den sidste rapporteringsperiode samt dets datterselskaber og filialer, oplysninger om stedet og, hvor det er relevant, datoen for flytning af virksomhedens hovedkontor til de modtagende selskabers medlemsstat, samt oplysninger om ledelsesorganerne og, hvor det er relevant, medarbejdere, udstyr, lokaler og aktiver, antallet af medarbejdere, der er beskæftiget på fuld tid i tilsvarende stillinger, de sandsynlige virkninger af den grænseoverskridende spaltning på beskæftigelsen, herunder de sandsynlige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse, lønninger, placeringen af bestemte stillinger og de forventede konsekvenser for de ansatte, der beklæder sådanne stillinger, herunder ansatte i datterselskaber og filialer af det selskab, der er under spaltning, og som er beliggende inden for Unionen, og på virksomhedsniveau for social dialog, herunder, hvor det er relevant, medarbejderrepræsentation på bestyrelsesniveau, stiftelsesoverenskomsten og den foreslåede tidsplan for omdannelsen. Selskabsdeltagere, kreditorer og arbejdstagere i det selskab, der foretager den grænseoverskridende spaltning, bør informeres om, at de kan fremsætte bemærkninger til spaltningen. Inden der træffes beslutning om planen for en grænseoverskridende spaltning, informeres og høres repræsentanterne for arbejdstagerne i det selskab, der er under spaltning, eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, arbejdstagerne selv og de repræsenterede fagforeninger, om den foreslåede spaltning. Hvis der er oprettet et organ med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, bør det på tilsvarende vis også underrettes og høres i overensstemmelse hermed.

  Ændringsforslag    63

  Forslag til direktiv

  Betragtning 43

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (43)  Med henblik på at informere selskabsdeltagerne bør selskabet under spaltning udarbejde en rapport. I rapporten forklares og begrundes de juridiske og økonomiske aspekter af den påtænkte grænseoverskridende spaltning, især følgerne af den grænseoverskridende spaltning for selskabsdeltagerne med hensyn til selskabets fremtidige virksomhed og ledelsesorganernes strategiske plan. Der bør ligeledes redegøres for ombytningsforholdet, hvor det er relevant, og for kriterierne for aktiernes fordeling og for de potentielle retsmidler, der er til rådighed for selskabsdeltagerne, hvis de ikke er enige i afgørelsen om at foretage en grænseoverskridende spaltning.

  (43)  Med henblik på at informere selskabsdeltagerne og arbejdstagerne bør selskabet under spaltning udarbejde en rapport, hvori der redegøres for følgerne af den påtænkte grænseoverskridende spaltning. I rapporten forklares og begrundes de juridiske og økonomiske aspekter af den påtænkte grænseoverskridende spaltning, især grundene til den grænseoverskridende spaltning, følgerne af den grænseoverskridende omdannelse for selskabsdeltagerne med hensyn til selskabets fremtidige virksomhed og ledelsesorganets strategiske plan. Der bør ligeledes redegøres for ombytningsforholdet, hvor det er relevant, og for kriterierne for aktiernes fordeling og for de potentielle retsmidler, der er til rådighed for selskabsdeltagerne, hvis de ikke er enige i afgørelsen om at foretage en grænseoverskridende spaltning. I rapporten bør der navnlig redegøres for følgerne af den påtænkte grænseoverskridende spaltning for medarbejdernes job og for inddragelse af arbejdstagerne samt for de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre dem, hvorvidt der vil være væsentlige ændringer af ansættelsesforholdene og placeringen af selskabernes forretningssteder, oplysning om de procedurer, efter hvilke ordningerne for oplysnings-, hørings- og deltagelsesrettigheder for arbejdstagere i de modtagende selskaber kan tages i anvendelse, og for, hvordan de enkelte faktorer vedrører selskabets eventuelle datterselskaber. Dette krav bør imidlertid ikke gælde, hvis alle medarbejderne i selskabet er ansat i administrationsorganet. Før der træffes afgørelse vedrørende rapporten til medlemmerne, skal medarbejderrepræsentanterne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende spaltning, eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, medarbejderne selv, underrettes og høres om den foreslåede spaltning. Det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, skal, hvor dette er relevant, tilsvarende underrettes og høres i overensstemmelse hermed. Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre nogen af de øvrige gældende informations- og høringsprocedurer, der er indført på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2002/14/EF eller direktiv 2009/38/EF.

  Ændringsforslag    64

  Forslag til direktiv

  Betragtning 43 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (43a)  Hvor ledelses- eller administrationsorganet i selskabet under spaltning i god tid modtager en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv, i henhold til national ret, eller, hvor relevant, fra det organ der er nedsat med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med 2009/38/EF eller 2001/86/EF, bør selskabsdeltagerne underrettes herom, og denne udtalelse bør vedlægges rapporten. Administrations- eller ledelsesorganet i det selskab, der har til hensigt at foretage den grænseoverskridende spaltning, bør fremlægge et begrundet svar på udtalelsen fra medarbejderrepræsentanterne og i givet fald det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i henhold til direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, inden datoen for den i artikel 86i omhandlede generalforsamling.

  Ændringsforslag    65

  Forslag til direktiv

  Betragtning 43 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (43b)  For at få mulighed for at foretage en analyse af rapporten bør det selskab, der foretager den grænseoverskridende spaltning, give arbejdstagerrepræsentanterne, fagforeningerne i selskabet og i givet fald det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, sådanne finansielle og materielle ressourcer, der er nødvendige for, at de kan anvende de rettigheder, der følger af dette direktiv, på passende vis, f.eks. adgang til en privat og password-beskyttet computer, en sikker internetforbindelse, mødelokaler, mødetidspunkter, fritid til møder, dækning af udgifter til afholdelse af møder og om nødvendigt tolkefaciliteter, opholds- og rejseudgifter.

  Ændringsforslag    66

  Forslag til direktiv

  Betragtning 44

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (44)  Med henblik på at informere arbejdstagerne bør selskabet under spaltning udarbejde en rapport, hvori der redegøres for følgerne af den påtænkte grænseoverskridende spaltning for arbejdstagerne. I rapporten bør der navnlig redegøres for følgerne af den påtænkte grænseoverskridende spaltning for beskyttelsen af medarbejdernes job, for eventuelle væsentlige ændringer af ansættelsesforholdene og placeringen af selskabernes forretningssteder og for, hvordan de enkelte faktorer vedrører selskabets eventuelle datterselskaber. Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre de gældende informations- og høringsprocedurer, der er indført på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2001/23/EF, 2002/14/EF eller 2009/38/EF.

  udgår

  Ændringsforslag    67

  Forslag til direktiv

  Betragtning 45

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (45)  For at sikre nøjagtigheden af oplysningerne i spaltningsplanen og i rapporterne til selskabsdeltagerne og medarbejderne og for at tilvejebringe faktuelle elementer, der er nødvendige for at vurdere, om den påtænkte spaltning udgør et kunstigt arrangement, der ikke kan godkendes, bør der stilles krav om udarbejdelse af en uafhængig ekspertrapport med en vurdering af spaltningsplanen. For at sikre den sagkyndiges uafhængighed bør den sagkyndige udpeges af den kompetente myndighed på selskabets anmodning. I denne forbindelse bør den sagkyndiges rapport indeholde alle relevante oplysninger, således at den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, kan træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt den skal udstede attesten forud for spaltningen. Den sagkyndige bør således have ret til at få adgang til alle relevante selskabsoplysninger og dokumenter og til at foretage enhver nødvendig kontrol for at indsamle hele den nødvendige dokumentation. Den sagkyndige bør anvende oplysninger, navnlig om nettoomsætning og resultat, antal medarbejdere og balancens sammensætning, der indsamles af selskabet med henblik på udarbejdelsen af regnskaber i overensstemmelse med EU-retten og lovgivningen i medlemsstaterne. For at beskytte fortrolige oplysninger, herunder selskabets forretningshemmeligheder, bør sådanne oplysninger imidlertid ikke indgå i den sagkyndiges endelige rapport, der vil blive offentliggjort.

  (45)  De kompetente nationale myndigheder bør have mulighed for at vurdere nøjagtigheden af oplysningerne i spaltningsplanen og i rapporten til selskabsdeltagerne og medarbejderne og for at tilvejebringe faktuelle elementer, der er nødvendige for at vurdere, om den påtænkte spaltning udgør et kunstigt arrangement, der ikke kan godkendes, bør der stilles krav om udarbejdelse af en uafhængig ekspertrapport med en vurdering af spaltningsplanen. For at sikre den sagkyndiges uafhængighed bør den sagkyndige udpeges af den kompetente myndighed på selskabets anmodning. I denne forbindelse bør den sagkyndiges rapport indeholde alle relevante oplysninger, således at den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, kan træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt den skal udstede attesten forud for spaltningen. Den kompetente myndighed bør således have ret til at få adgang til alle relevante selskabsoplysninger såsom nettoomsætning og resultat, antal medarbejdere og balancens sammensætning, der indsamles af selskabet med henblik på udarbejdelsen af regnskaber i overensstemmelse med EU-retten og lovgivningen i medlemsstaterne, og samtlige dokumenter, der er brug for for at udføre de undersøgelser, der er nødvendige for at indsamle og vurdere den foreslåede grænseoverskridende spaltning med alle de nødvendige faktuelle elementer, som selskabet stiller til rådighed. For at beskytte fortrolige oplysninger, herunder selskabets forretningshemmeligheder, bør sådanne oplysninger imidlertid ikke indgå i den endelige rapport, der vil blive offentliggjort. Den kompetente myndighed bør have mulighed for at benytte en uafhængig sagkyndig. Eksperten bør udpeges fra en liste, der er udarbejdet af den kompetente myndighed, og bør ikke have nogen tidligere eller nuværende forbindelse med det pågældende selskab. Eksperten bør have relevant ekspertise, navnlig inden for selskabsret, beskatning og skattelovgivning, social sikring og arbejdsret.

  Ændringsforslag    68

  Forslag til direktiv

  Betragtning 46

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (46)  Med henblik på at undgå uforholdsmæssigt store omkostninger og byrder for mindre virksomheder, der foretager grænseoverskridende spaltninger, bør mikrovirksomheder og små virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 være fritaget for kravet om at udarbejde en uafhængig ekspertrapport.

  udgår

  Ændringsforslag    69

  Forslag til direktiv

  Betragtning 47

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (47)  Selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning træffer beslutning om planens vedtagelse på generalforsamlingen på grundlag af planen for den grænseoverskridende spaltning og rapporterne Det er vigtigt, at det krævede flertal er tilstrækkelig stort, således at beslutningen om spaltning er en fælles beslutning.

  (47)  Selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning træffer beslutning om planens vedtagelse på generalforsamlingen på grundlag af planen for den grænseoverskridende spaltning og rapporterne Det er vigtigt, at det krævede flertal er tilstrækkelig stort, således at beslutningen om spaltning er en fælles beslutning. Inden der træffes afgørelse, bør alle tidligere relevante informations- og høringsrettigheder respekteres, således at der kan tages hensyn til en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne i overensstemmelse med direktiv 2002/14/EF og, hvis det er relevant, direktiv 2009/38/EF og 2001/86/EF. Selskabsdeltagerne bør desuden ligeledes have ret til at stemme om de nærmere regler for arbejdstagernes medbestemmelse, hvis de har forbeholdt sig ret hertil på generalforsamlingen.

  Ændringsforslag    70

  Forslag til direktiv

  Betragtning 50

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (50)  For at sikre en passende beskyttelse af kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den beskyttelse, der tilbydes af selskabet i planen for den grænseoverskridende spaltning, kan de kreditorer, der lider tab som følge af den grænseoverskridende spaltning, anmode den kompetente retslige eller administrative myndighed i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. For at lette vurderingen af skaden bør der fastsættes visse formodninger om, at kreditorerne ikke lider tab som følge af en grænseoverskridende spaltning, hvis risikoen for kreditortab er meget lille. Der bør opstå en formodning, hvis det i en uafhængig ekspertrapport konkluderes, at der ikke er nogen rimelig sandsynlighed for, at kreditorerne vil lide tab, eller hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, eller fra en tredjemandsgarant, som svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som det oprindelige krav. Kreditorbeskyttelsen i henhold til dette direktiv bør ikke berøre national lovgivning i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, vedrørende betalinger til offentlige organer, herunder af skatter eller bidrag til sociale sikringsordninger.

  (50)  For at sikre en passende beskyttelse af kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den beskyttelse, der tilbydes af selskabet i planen for den grænseoverskridende spaltning, kan de kreditorer, der lider tab som følge af den grænseoverskridende spaltning, anmode den kompetente retslige eller administrative myndighed i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. For at lette vurderingen af skaden bør der fastsættes visse formodninger om, at kreditorerne ikke lider tab som følge af en grænseoverskridende spaltning, hvis risikoen for kreditortab er meget lille. Der bør opstå en formodning, hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, eller fra en tredjemandsgarant, som svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som det oprindelige krav. Kreditorbeskyttelsen i henhold til dette direktiv bør ikke berøre national lovgivning i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, vedrørende betalinger til offentlige organer, herunder af skatter eller bidrag til sociale sikringsordninger.

  Ændringsforslag    71

  Forslag til direktiv

  Betragtning 51

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (51)  For at sikre en korrekt fordeling af opgaverne mellem medlemsstaterne og en effektiv forudgående kontrol af grænseoverskridende spaltninger bør den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, have beføjelse til at udstede attesten forud for spaltningen, og myndighederne i de modtagende selskabers medlemsstater bør ikke kunne gennemføre proceduren for den grænseoverskridende spaltning uden denne attest.

  (51)  For at sikre en korrekt fordeling af opgaverne mellem medlemsstaterne og en effektiv forudgående kontrol af grænseoverskridende spaltninger bør både den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, og myndighederne i de modtagende selskabers medlemsstater udpege de relevante retlige eller andre kompetente myndigheder. Navnlig bør den kompetente myndighed i de medlemsstater, hvor selskabet under spaltning er etableret, have beføjelse til at udstede en attest forud for spaltningen, og myndighederne i de modtagende selskabers medlemsstater bør ikke kunne gennemføre proceduren for den grænseoverskridende spaltning uden denne attest. Medlemsstaterne bør sikre, at de kompetente myndigheder, der er udpeget, opretter hensigtsmæssige samordningsmekanismer med andre myndigheder og organer i den pågældende medlemsstat, som arbejder inden for de politikområder, der berøres af dette direktiv, og bør om fornødent andre relevante myndigheder med kompetence på de forskellige områder, der er berørt af den grænseoverskridende spaltning. Beslutningen om at udstede en attest forud for spaltningen, der træffes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de selskaber, der er under spaltning, er etableret, eller godkendelsen foretaget af den kompetente myndighed i de modtagende selskabers medlemsstater bør ikke være til hinder for, at myndighederne i medlemsstaterne senere gennemfører procedurer eller træffer afgørelser vedrørende andre relevante retsområder.

  Ændringsforslag    72

  Forslag til direktiv

  Betragtning 52

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (52)  Udstedelsen af attesten forud for spaltningen i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, bør kontrolleres for at sikre lovligheden af den grænseoverskridende spaltning. Den kompetente myndighed bør træffe afgørelse om udstedelse af en attest forud for spaltningen senest en måned efter selskabets indgivelse af en ansøgning, medmindre den nærer alvorlig bekymring for, at der er tale om et kunstigt arrangement, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller selskabsdeltagernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. I så fald bør den kompetente myndighed foretage en tilbundsgående vurdering. Denne tilbundsgående vurdering bør dog ikke foretages systematisk, men fra sag til sag, når der er alvorlig bekymring for, at der er tale om et kunstigt arrangement. Ved vurderingen bør de kompetente myndigheder som minimum tage hensyn til en række faktorer, der er omhandlet i dette direktiv, som imidlertid kun bør betragtes som vejledende faktorer i den samlede vurdering og ikke bør betragtes isoleret. For at undgå at bebyrde selskaberne med en alt for langsommelig procedure bør denne tilbundsgående vurdering under alle omstændigheder afsluttes senest to måneder efter meddelelsen til selskabet om, at der vil blive foretaget en tilbundsgående vurdering.

  (52)  Udstedelsen af attesten forud for spaltningen i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, bør kontrolleres for at sikre lovligheden af den grænseoverskridende spaltning. Den kompetente myndighed bør træffe afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes en attest forud for spaltningen senest to måneder efter modtagelsen af alle de nødvendige dokumenter og oplysninger, medmindre den nærer alvorlig bekymring for, at der er tale om et kunstigt arrangement, eller at spaltningen ikke sker med sigte på faktisk udøvelse af reel økonomisk aktivitet. I så fald bør den kompetente myndighed foretage en tilbundsgående vurdering. Denne tilbundsgående vurdering bør dog ikke foretages systematisk, men fra sag til sag, når der er alvorlig bekymring for, at der er tale om et kunstigt arrangement. Ved vurderingen bør de kompetente myndigheder som minimum tage hensyn til en række faktorer, der er omhandlet i dette direktiv, som imidlertid kun bør betragtes som vejledende faktorer i den samlede vurdering og ikke bør betragtes isoleret. Når den kompetente myndighed foretager en vurdering af, om spaltningen indebærer faktisk udøvelse af reel økonomisk aktivitet, bør den kompetente myndighed navnlig kontrollere, om selskabet har et fast forretningssted i alle de modtagende selskabers medlemsstater, som har objektiv karakter af varigt ophold, om selskabet har et ledelsesorgan, personale, udstyr, lokaler og aktiver, og om det er materielt udstyret til selvstændigt at forhandle med tredjemand om virksomheden, og den bør overveje, om selskabet har valgt at uddelegere sin ledelse til direktører, embedsmænd eller retlige repræsentanter, og som er ansat hos en uafhængig tredjepart gennem en tjenesteyder. For at undgå at bebyrde selskaberne med en alt for langsommelig procedure bør denne tilbundsgående vurdering under alle omstændigheder afsluttes senest to måneder efter meddelelsen til selskabet om, at der vil blive foretaget en tilbundsgående vurdering.

  Ændringsforslag    73

  Forslag til direktiv

  Betragtning 53

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (53)  Efter modtagelsen af attesten forud for spaltningen og kontrollen af, at stiftelseskravene i den eller de modtagende selskabers medlemsstater er opfyldt, bør de kompetente myndigheder i de modtagende selskabers medlemsstater indføre selskaberne i deres selskabsregistre. Først efter denne registrering bør den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, slette selskabet i sit eget register. De kompetente myndigheder, der fører tilsyn i de modtagende selskabers medlemsstater, kan ikke anfægte rigtigheden af oplysningerne i attesten forud for spaltningen.

  (53)  Efter modtagelsen af attesten forud for spaltningen og kontrollen af, at stiftelseskravene i den eller de modtagende selskabers medlemsstater er opfyldt, bør de kompetente myndigheder i de modtagende selskabers medlemsstater indføre selskaberne i deres selskabsregistre. Først efter denne registrering bør den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, slette selskabet i sit eget register. Det bør ikke være muligt for den kompetente myndighed i de modtagende selskabers medlemsstater at anfægte rigtigheden af oplysningerne i attesten forud for spaltningen. Hvis de kompetente myndigheder imidlertid inden for to år efter datoen for den grænseoverskridende spaltnings ikrafttræden får kendskab til nye oplysninger med hensyn til den grænseoverskridende spaltning, som indikerer, at der er sket en overtrædelse af nogen som helst bestemmelse i dette direktiv, tager de kompetente myndigheder deres vurdering af sagens kendsgerninger op til revision og bør være bemyndiget til at træffe effektive, forholdsmæssige og afskrækkende straffende foranstaltninger, såfremt der foreligger et kunstigt arrangement.

  Ændringsforslag    74

  Forslag til direktiv

  Betragtning 55

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (55)  For at sikre, at arbejdstagernes medbestemmelsesret ikke indskrænkes uretmæssigt som følge af den grænseoverskridende spaltning, hvis det selskab, der foretager den grænseoverskridende spaltning, er omfattet af regler om medbestemmelse i oprindelsesmedlemsstaten, bør de selskaber, der er resultatet af spaltningen, være forpligtet til at antage en retlig form, der giver mulighed for at udøve medbestemmelsesret, herunder gennem medarbejderrepræsentanternes deltagelse i selskabernes relevante ledelses- eller tilsynsorganer. I så fald bør der derudover indledes reelle forhandlinger mellem selskabet og medarbejderne i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i direktiv 2001/86/EF, for at finde en mindelig løsning, der forener selskabets ret til at foretage en grænseoverskridende spaltning med arbejdstagernes medbestemmelsesret. Som et resultat af disse forhandlinger bør enten en særlig og aftalt løsning, eller hvis der ikke er indgået en aftale, de almindelige regler i henhold til bilaget til direktiv 2001/86/EF finde tilsvarende anvendelse. For at sikre gennemførelsen af den aftalte løsning eller anvendelsen af disse almindelige regler bør selskabet ikke have mulighed for at ophæve medbestemmelsesretten gennem efterfølgende interne eller grænseoverskridende omdannelser, fusioner eller spaltninger i de første tre år.

  (55)  For at sikre, at arbejdstagernes medbestemmelsesret ikke indskrænkes uretmæssigt som følge af den grænseoverskridende spaltning, hvis det selskab, der foretager den grænseoverskridende spaltning, er omfattet af regler om medbestemmelse i oprindelsesmedlemsstaten, bør de selskaber, der er resultatet af spaltningen, være forpligtet til at antage en retlig form, der giver mulighed for at udøve medbestemmelsesret, herunder gennem medarbejderrepræsentanternes deltagelse i selskabernes relevante ledelses- eller tilsynsorganer. I så fald bør der derudover indledes reelle forhandlinger mellem selskabet og medarbejderne. Selskabet under spaltning bør hurtigst muligt efter offentliggørelsen af spaltningsplanen træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder indsamle oplysninger om identiteten af de deltagende virksomheder, datterselskaber eller bedrifter og antallet af medarbejdere i disse virksomheder, indlede forhandlinger med repræsentanterne for virksomhedernes ansatte eller, hvor det er relevant, det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, om ordninger for medarbejderindflydelse i det eller de selskaber, der er resultatet af spaltningen, i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i direktiv 2001/86/EF, for at finde en mindelig løsning, der forener selskabets ret til at foretage en grænseoverskridende spaltning med arbejdstagernes medbestemmelsesret. Som et resultat af disse forhandlinger bør enten en særlig og aftalt løsning, eller hvis der ikke er indgået en aftale, de almindelige regler i henhold til bilaget til direktiv 2001/86/EF finde tilsvarende anvendelse. For at sikre gennemførelsen af den aftalte løsning eller anvendelsen af disse almindelige regler bør selskabet ikke have mulighed for at ophæve medbestemmelsesretten gennem efterfølgende interne eller grænseoverskridende omdannelser, fusioner eller spaltninger i de første seks år. Hvis en gældende tærskel for arbejdstagernes medbestemmelse, som er fastsat i lovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, overskrides i de seks år, der følger efter den grænseoverskridende spaltning, bør det samme niveau og de samme elementer vedrørende medbestemmelse, som ville have været gældende, hvis selskabet havde nået den relevante tærskel i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, finde anvendelse, og der bør indledes nye forhandlinger.

  Ændringsforslag    75

  Forslag til direktiv

  Betragtning 56

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (56)  For at forebygge omgåelse af arbejdstagernes medbestemmelsesret gennem en grænseoverskridende spaltning bør det selskab, der foretager en spaltning, og som er registreret i den medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes medbestemmelsesret, ikke kunne foretage en grænseoverskridende spaltning uden først at indlede forhandlinger med medarbejderne eller deres repræsentanter, når det gennemsnitlige antal ansatte i det pågældende selskab svarer til fire femtedele af den nationale tærskel for udløsning af denne medbestemmelse.

  (56)  For at forebygge omgåelse af arbejdstagernes medbestemmelsesret gennem en grænseoverskridende spaltning bør det selskab, der foretager en spaltning, og som er registreret i den medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes medbestemmelsesret, ikke kunne foretage en grænseoverskridende spaltning uden først at indlede forhandlinger med medarbejderne eller deres repræsentanter, når det gennemsnitlige antal ansatte i det pågældende selskab svarer til fire femtedele af den nationale tærskel for udløsning af denne medbestemmelse. Medlemsstaterne bør sikre, at medarbejderrepræsentanterne i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver nyder en sådan beskyttelse og har sådanne garantier, at de kan udføre de opgaver, de har fået, på en hensigtsmæssig måde.

  Ændringsforslag    76

  Forslag til direktiv

  Betragtning 56 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (56a)  Efter den grænseoverskridende spaltning bør det selskab, der foretager den grænseoverskridende spaltning, fortsat efterleve de vilkår og betingelser, der er aftalt i eventuelle kollektive overenskomster, på de samme vilkår som fandt anvendelse på selskabet inden spaltningen i henhold til sådanne overenskomster, indtil datoen for opsigelsen eller udløbet af den kollektive overenskomst eller datoen for ikrafttræden eller anvendelse af en anden kollektiv overenskomst i overensstemmelse med i direktiv 2001/23/EF.

  Ændringsforslag    77

  Forslag til direktiv

  Betragtning 58

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (58)  Bestemmelserne i dette direktiv berører ikke de retlige eller administrative bestemmelser, herunder håndhævelsen af skattereglerne i forbindelse med grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger, i national lovgivning om skatter i medlemsstaterne eller deres territoriale eller administrative underafdelinger.

  (58)  Bestemmelserne i dette direktiv berører ikke de retlige eller administrative bestemmelser, herunder håndhævelsen af skattereglerne i forbindelse med grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger, i national lovgivning om skatter i medlemsstaterne eller deres territoriale eller administrative underafdelinger. I nogle tilfælde beskatter oprindelsesmedlemsstaterne f.eks. ikke-realiserede kapitalgevinster på tidspunktet for et selskabs grænseoverskridende omdannelse. I sådanne tilfælde bør medlemsstaterne kunne (i) give virksomheden mulighed for at vælge mellem umiddelbar betaling af skatten eller udsættelse af betalingen, indtil værdierne er blevet realiseret, med en anmodning om at betale renter; ii) anmode om betaling i rater og iii) anmode selskabet om kun at stille garantier efter en forudgående vurdering af en risiko for manglende inddrivelse af afgiften.

  Ændringsforslag    78

  Forslag til direktiv

  Betragtning 61

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (61)  I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  (61)  I dette direktiv sikres fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til at etablere sig i en hvilken som helst medlemsstat (artikel 15, stk. 2), friheden til at drive virksomhed (artikel 16), arbejdstagernes ret til information og høring på arbejdspladsen (artikel 27), forhandlingsret og ret til kollektive skridt (artikel 28), ret til beskyttelse i tilfælde af ubegrundet opsigelse (artikel 30), ret til retfærdige og rimelige arbejdsforhold (artikel 31), retten til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol (artikel 47) samt retten til beskyttelse af personlige data (artikel 8).

  Ændringsforslag    79

  Forslag til direktiv

  Betragtning 63

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (63)  Kommissionen bør foretage en evaluering af dette direktiv. Ifølge afsnit 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016 51bør denne evaluering baseres på de fem kriterier effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi og bør danne grundlaget for konsekvensanalyser af muligheder for yderligere tiltag.

  (63)  Kommissionen bør foretage en evaluering af dette direktiv. Den bør undersøge dets indvirkning på økonomi, konkurrenceevne og vækst. Ifølge afsnit 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016 bør denne evaluering baseres på de fem kriterier effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi og bør danne grundlaget for konsekvensanalyser af muligheder for yderligere tiltag. I sin vurdering skal Kommissionen også tage hensyn til graden af beskyttelse af arbejdstagere, kreditorer og mindretalsaktionærer ved gennemførelsen af nærværende direktiv.

  _________________

  _________________

  52 EUT L 123 af 12.5. 2016, s. 1.

  52 EUT L 123 af 12.5. 2016, s. 1.

  Ændringsforslag    80

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (ny)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 1 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (-1)  Følgende artikel 1a indsættes:

   

  Artikel 1a

   

  Definitioner

   

  I dette direktiv forstås ved:

   

  (1) "selskab med begrænset ansvar" i afsnit II, kapitel I og kapitel II benævnt "selskab":

   

  a) et selskab som omhandlet i bilag II til dette direktiv,

   

  b) hvis det ikke er medtaget i Bilag II med henblik på Afsnit II, kapitel II, et selskab med aktiekapital, der har status af juridisk person og ejer en separat formue, som alene hæfter for virksomhedens forpligtelser, og som i henhold til sin nationale lovgivning er underlagt betingelserne vedrørende garantier, som dem der er fastsat i afsnit I, kapitel II, afdeling 2, og afsnit I, kapitel III, afdeling 1, til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser

   

  (2) "grænseoverskridende omdannelse": den transaktion, hvorved et selskab uden afvikling, opløsning eller likvidation omdanner den retlige form, hvorunder det er registreret i oprindelsesmedlemsstaten, til den retlige form i bestemmelsesmedlemsstaten og som minimum flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til bestemmelsesmedlemsstaten, men bevarer sin status som juridisk person

   

  (3) "oprindelsesmedlemsstat": den medlemsstat, hvor et selskab er registreret i sin retlige form før en grænseoverskridende omdannelse

   

  (4) "bestemmelsesmedlemsstat": den medlemsstat, hvor et selskab registreres efter en grænseoverskridende omdannelse

   

  (5) "register": det centrale register, handelsregistret eller selskabsregistret som omhandlet i artikel 16, stk. 1

   

  (6) "omdannet selskab": det selskab, der er stiftet i bestemmelsesmedlemsstaten på det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende omdannelse får virkning

   

  (7) "fusion ved overtagelse" i afsnit II, kapitel I: en fremgangsmåde, hvorved et eller flere selskaber opløses uden likvidation og overdrager alle deres aktiver og passiver som helhed til et andet selskab mod vederlag i form af aktier i det overtagende selskab til aktionærerne i det eller de overtagne selskaber og eventuelt et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende aktiers pålydende værdi eller, ved aktier uden pålydende værdi, af den bogførte pariværdi. I henhold til en medlemsstats lovgivning kan der også ske fusion ved overtagelse af et eller flere selskaber i likvidation, såfremt de endnu ikke har påbegyndt udlodning af deres aktiver til aktionærerne

   

  (8) "fusion ved stiftelse af et nyt selskab" i afsnit II, kapitel I: den fremgangsmåde, hvorved flere selskaber ved opløsning uden likvidation overdrager deres aktiver og passiver som helhed til et selskab, som de stifter, mod vederlag i form af aktier i det nye selskab til deres aktionærer og i visse tilfælde et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende aktiers pålydende værdi eller, ved aktier uden pålydende værdi, af den bogførte pariværdi. I henhold til en medlemsstats lovgivning kan der også ske fusion ved stiftelse af et nyt selskab, når et eller flere af de ophørende selskaber er i likvidation, såfremt de endnu ikke har påbegyndt udlodning af deres aktiver til aktionærerne

   

  (9) "fusion" i afsnit II, kapitel II: en operation, hvorved

   

  a) et eller flere selskaber i forbindelse med deres opløsning uden likvidation overfører deres samlede aktiver og passiver til et andet, eksisterende selskab (det overtagende selskab), ved at de tildeler deres selskabsdeltagere kapitalandele i det andet selskab og eventuelt et kontant udligningsbeløb på højst 10 % af disse kapitalandeles pålydende værdi, eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, af deres bogførte pariværdi, eller

   

  b) to eller flere selskaber i forbindelse med deres opløsning uden likvidation overfører deres samlede aktiver og passiver til et selskab, som de opretter (det nye selskab), ved at de tildeler deres selskabsdeltagere kapitalandele i det nye selskab og eventuelt et kontant udligningsbeløb på højst 10 % af disse kapitalandeles pålydende værdi, eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, af deres bogførte pariværdi, eller

   

  c) et selskab i forbindelse med sin opløsning uden likvidation overfører sine samlede aktiver og passiver til det selskab, der besidder samtlige kapitalandele af aktiekapitalen i selskabet

   

  d) et eller flere selskaber i forbindelse med deres opløsning uden likvidation overfører deres samlede aktiver og passiver til et andet, eksisterende selskab (det overtagende selskab) uden det overtagende selskabs udstedelse af nye aktier, forudsat at en person direkte eller indirekte besidder alle aktierne i de fusionerende selskaber, eller selskabsdeltagerne i de fusionerende selskabers aktieandel er den samme i alle de fusionerende selskaber."

   

  (10) "selskab under spaltning": et selskab, der undergår en grænseoverskridende spaltning, hvorved det overfører sine samlede aktiver og passiver til et eller flere selskaber, eller – i tilfælde af en partiel spaltning – overfører en del af sine aktiver og passiver til et eller flere selskaber

   

  (11) "spaltning": en transaktion, hvorved:

   

  a) et selskab under spaltning, som er blevet opløst uden likvidation, overfører sine samlede aktiver og passiver til to eller flere nystiftede selskaber ("de modtagende selskaber") mod vederlag i form af kapitalandele i de modtagende selskaber til selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning og eventuelt et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende kapitelandeles pålydende værdi eller, ved kapitalandele uden pålydende værdi, et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende kapitelandeles bogførte pariværdi ("fuldstændig spaltning")

   

  b) et selskab under spaltning overfører en del af sine aktiver og passiver til en eller flere nystiftede selskaber ("de modtagende selskaber") mod vederlag i form af kapitalandele i de modtagende selskaber eller selskabet under spaltning eller i både de modtagende selskaber og selskabet under spaltning og eventuelt et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende kapitelandeles pålydende værdi eller, ved kapitalandele uden pålydende værdi, et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende kapitelandeles bogførte pariværdi ("partiel spaltning").

   

  (12) "medarbejderrepræsentanter": repræsentanter for medarbejderne i henhold til national lovgivning og/eller i overensstemmelse med national praksis

   

  (13) "medarbejderindflydelse": samme betydning som i artikel 2, litra h), i direktiv 2001/86/EF

   

  (14) "medarbejderinformation": samme betydning som i artikel 2, litra f), i direktiv 2009/38/EF

   

  (15) "medarbejderhøring": samme betydning som i artikel 2, litra f), i direktiv 2009/38/EF

   

  (16) "medarbejdernes medbestemmelse": samme betydning som i artikel 2, litra f), i direktiv 2001/86/EF

   

  (17) "kunstigt arrangement": en ordning, der har til formål eller fører til unddragelse, undgåelse eller omgåelse af selskabers forpligtelser i henhold til EU-retten og national ret, herunder de juridiske og kontraktmæssige rettigheder for arbejdstagere, kreditorer og medlemmer, eller undgåelse af finansielle forpligtelser, f.eks. gennem en fiktiv eller foreløbig virksomhed, der ikke udøver reel økonomisk aktivitet i bestemmelsesmedlemsstaten.

  Ændringsforslag    81

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86a – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende dette kapitel på grænseoverskridende omdannelser, der omfatter et andelsselskab, selv i tilfælde, hvor sidstnævnte er omfattet af definitionen på et "selskab med begrænset ansvar" i artikel 86a, stk. 1.

  udgår

  Ændringsforslag    82

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 86b

  udgår

  Med henblik på dette kapitel forstås ved:

   

  1)  "selskab med begrænset ansvar" (i det følgende benævnt "selskab"): et selskab med en af de i bilag II opførte selskabsformer

   

  2)  "grænseoverskridende omdannelse": den transaktion, hvorved et selskab uden afvikling, opløsning eller likvidation omdanner den retlige form, hvorunder det er registreret i oprindelsesmedlemsstaten, til en retlig form i bestemmelsesmedlemsstaten og som minimum flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til bestemmelsesmedlemsstaten, men bevarer sin status som juridisk person

   

  3)  "oprindelsesmedlemsstat": den medlemsstat, hvor et selskab er registreret i sin retlige form før den grænseoverskridende omdannelse

   

  4)  "bestemmelsesmedlemsstat": den medlemsstat, hvor et selskab registreres efter den grænseoverskridende omdannelse

   

  5)  "register": det centrale register, handelsregistret eller selskabsregistret som omhandlet i artikel 16, stk. 1

   

  6)  "omdannet selskab": det nyoprettede selskab i bestemmelsesmedlemsstaten fra det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende omdannelse får virkning.

   

  Ændringsforslag    83

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86c - stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne sikrer, at oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstaten, hvis et selskab påtænker at foretage en grænseoverskridende omdannelse, kontrollerer, at den grænseoverskridende omdannelse opfylder de betingelser, der er fastsat i stk. 2.

  1.  Medlemsstaterne sikrer, at en domstol, notar eller anden kompetent myndighed i oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstaten, hvis et selskab påtænker at foretage en grænseoverskridende omdannelse, kontrollerer, at den grænseoverskridende omdannelse opfylder de betingelser, der er fastsat i stk. 2.

  Ændringsforslag    84

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86c - stk. 2 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  selskabet er omfattet af forebyggende rekonstruktionsprocedurer indledt på grund af sandsynligheden for insolvens

  udgår

  Ændringsforslag    85

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86c - stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten ikke godkender den grænseoverskridende omdannelse, hvis den efter en undersøgelse af den konkrete sag og under hensyntagen til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder fastslår, at der er tale om et kunstigt arrangement, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller minoritetsinteressernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder.

  3.  Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten ikke godkender den grænseoverskridende omdannelse, hvis den efter at have foretaget en vurdering af den konkrete sag og under hensyntagen til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder fastslår, at der er tale om et kunstigt arrangement.

  Ændringsforslag    86

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 1 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Ledelses- eller administrationsorganet i det selskab, der påtænker at foretage en grænseoverskridende omdannelse, udarbejder planen for den grænseoverskridende omdannelse. Planen for den grænseoverskridende omdannelse skal mindst indeholde følgende oplysninger:

  1.  Administrations- eller ledelsesorganet, herunder, hvis det er fastsat i national lovgivning og/eller i overensstemmelse med national praksis, medarbejderrepræsentanter for det selskab, der påtænker at foretage en grænseoverskridende omdannelse, udarbejder planen for den grænseoverskridende omdannelse og inddrages i afgørelsen om denne plan. Planen for den grænseoverskridende omdannelse skal mindst indeholde følgende oplysninger:

  Ændringsforslag    87

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 1 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  retlig form, navn og vedtægtsmæssigt hjemsted for selskabet i oprindelsesmedlemsstaten

  a)  retlig form, navn og placering af det vedtægtsmæssige hjemsted for selskabet i oprindelsesmedlemsstaten

  Ændringsforslag    88

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 1 – litra d a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da)  oplysninger om placeringen af og datoen for flytningen af selskabets hovedsæde til bestemmelsesmedlemsstaten, i tilfælde af at det ikke allerede er placeret der, samt oplysninger om ledelsesorganet og, hvis det er relevant, medarbejdere, udstyr, lokaler og aktiver

  Ændringsforslag    89

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 1 – litra g

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  g)  det tidspunkt, fra hvilket handlinger foretaget af det selskab, der er oprettet og registreret i oprindelsesmedlemsstaten, regnskabsmæssigt anses som foretaget for det omdannede selskabs regning

  udgår

  Ændringsforslag    90

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 1 – litra h

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  h)  eventuelle særlige fordele, der indrømmes medlemmerne af det omdannede selskabs administrations-, ledelses-, tilsyns- eller kontrolorganer

  (Vedrører ikke den danske tekst)  

  Ændringsforslag    91

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 1 – litra h a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ha)  oplysninger om eventuelle incitamenter, subsidier eller forpligtelser, der er modtaget for at forblive i oprindelsesmedlemsstaten

  Ændringsforslag    92

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 1 – litra i a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ia)  antal medarbejdere opgjort i fuldtidsækvivalenter

  Ændringsforslag    93

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 1 – litra j

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  j)  den grænseoverskridende omdannelses sandsynlige følger for beskæftigelsen

  j)  den grænseoverskridende omdannelses sandsynlige følger for beskæftigelsen, herunder de sandsynlige ændringer for arbejdets tilrettelæggelse, lønningerne, specifikke stillingers placering og de forventede konsekvenser for de medarbejdere, der beklæder disse stillinger, herunder medarbejdere i datterselskaber og filialer inden for Unionen af selskabet under omdannelse og den sociale dialog på virksomhedsniveau, herunder, hvor det er relevant, medarbejderrepræsentation på bestyrelsesniveau

  Ændringsforslag    94

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 1 – litra k

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  k)  hvis det er hensigtsmæssigt, oplysninger om de procedurer, hvorefter der i henhold til artikel 86l er fastsat nærmere regler for arbejdstagernes inddragelse i fastlæggelsen af deres rettigheder med hensyn til medbestemmelse i det omdannede selskab, og om mulighederne for sådanne nærmere regler.

  k)  oplysninger om de procedurer, hvorefter der i henhold til artikel 86l er fastsat nærmere regler for arbejdstagernes inddragelse i fastlæggelsen af deres rettigheder med hensyn til information, høring og medbestemmelse i det omdannede selskab, og om mulighederne for sådanne nærmere regler.

  Ændringsforslag    95

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 1 – litra k a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ka)  det endelige selskabs navn og, hvor det er relevant, en liste over alle dets datterselskaber, en kort beskrivelse af arten af deres aktiviteter og deres respektive geografiske beliggenhed

  Ændringsforslag    96

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 1 – litra k b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  kb)  den samlede omsætning og den samlede skattepligtige omsætning for selskabet under omdannelse for den seneste rapporteringsperiode

  Ændringsforslag    97

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 1 – litra k c (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  kc)  den indkomstskat, som selskabet under omdannelse og dets datterselskaber og filialer har betalt

  Ændringsforslag    98

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 1 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Inden ledelses- eller administrationsorganet træffer beslutning om planen for en grænseoverskridende omdannelse, informeres og høres medarbejderrepræsentanterne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, medarbejderne selv og de repræsenterede fagforeninger, om den foreslåede omdannelse i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2002/14/EF på tilsvarende vis. Hvis der er oprettet et organ med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, skal det også informeres og høres i overensstemmelse hermed.

  Ændringsforslag    99

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Ud over de officielle sprog i oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstaten tillader medlemsstaterne, at det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, anvender et sprog, der er gængs i internationale forretnings- og finanskredse, ved udarbejdelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse og alle andre relevante dokumenter. Medlemsstaterne angiver det sprog, der skal have forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner af disse dokumenter.

  2.  Ud over de officielle sprog i oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstaten kan medlemsstaterne angive, at selskabet skal tillade, at det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, anvender et sprog, der er gængs i internationale forretnings- og finanskredse, ved udarbejdelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse og alle andre relevante dokumenter. Selskabet angiver det sprog, der skal have forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner af disse dokumenter. Selskabsdeltagere, medarbejdere og kreditorer skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger til planen.

  Ændringsforslag    100

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Ledelses- eller administrationsorganet i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, udarbejder en rapport, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af den grænseoverskridende omdannelse forklares og begrundes.

  1.  Ledelses- eller administrationsorganet i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, udarbejder en rapport til selskabsdeltagerne og medarbejderne, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af den grænseoverskridende omdannelse forklares og begrundes, og hvori den grænseoverskridende omdannelses følger for arbejdstagerne forklares.

  Ændringsforslag    101

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – stk. 2 – litra a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -a)  årsagerne til den grænseoverskridende omdannelse

  Ændringsforslag    102

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – stk. 2 – litra c a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ca)  følgerne af den grænseoverskridende omdannelse for ansættelsesforholdene og inddragelsen af medarbejderne samt de foranstaltninger, der skal træffes for at beskytte dem

  Ændringsforslag    103

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – stk. 2 – litra c b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  cb)  eventuelle væsentlige ændringer af ansættelsesforholdene som fastsat ved lov, kollektive overenskomster og tværnationale virksomhedsaftaler samt placeringen af selskabets forretningssteder

  Ændringsforslag    104

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – stk. 2 – litra c c (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  cc)  oplysninger om procedurerne i henhold til hvilke ordninger for informations-, hørings- og medbestemmelsesrettighederne for medarbejderne i det selskab, der er resultatet af omdannelsen, kan anvendes i overensstemmelse med dette direktiv

  Ændringsforslag    105

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – stk. 2 – litra c d (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  cd)  hvorvidt faktorerne i litra a)-g) også vedrører eventuelle datterselskaber under selskabet.

  Ændringsforslag    106

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – stk. 2 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Før administrations- eller ledelsesorganet træffer afgørelse om den i stk. 1 i denne artikel omhandlede rapport, skal medarbejderrepræsentanterne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, medarbejderne selv, informeres og høres om den foreslåede omdannelse i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2002/14/EF. Hvis det er relevant, skal det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, også informeres og høres i overensstemmelse hermed.

  Ændringsforslag    107

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede rapport stilles som minimum elektronisk til rådighed for selskabsdeltagerne senest to måneder før den i artikel 86i omhandlede generalforsamling. Rapporten stilles ligeledes til rådighed for medarbejderrepræsentanterne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv.

  3.  Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede rapport stilles som minimum elektronisk til rådighed for selskabsdeltagerne og medarbejderrepræsentanterne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv og i givet fald det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i henhold til direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, senest to måneder inden den i artikel 86i omhandlede generalforsamling.

  Ændringsforslag    108

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Denne rapport er imidlertid ikke påkrævet, hvis alle selskabsdeltagerne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, er blevet enige om at fravige dette krav.

  4.  Denne rapport er imidlertid ikke påkrævet, hvis alle selskabsdeltagerne og alle medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, medarbejderne selv og i givet fald det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring, i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, er blevet enige om at fravige dette krav.

  Ændringsforslag    109

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – stk. 4 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a.  Modtager ledelses- eller administrationsorganet i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, i rimelig tid en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv, i henhold til national lovgivning, eller i givet fald fra det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i henhold til direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, underrettes selskabsdeltagerne herom, og denne udtalelse vedlægges rapporten.

  Ændringsforslag    110

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – stk. 4 b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4b.  Administrations- eller ledelsesorganet i det selskab, der har til hensigt at foretage den grænseoverskridende omdannelse, fremlægger et begrundet svar på udtalelsen fra medarbejderrepræsentanterne og i givet fald det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i henhold til direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, inden datoen for den i artikel 86i omhandlede generalforsamling.

  Ændringsforslag    111

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – stk. 4 c (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4c.  Arbejdstagernes nationale organer, de fagforeninger, som er repræsenteret i selskabet, og i givet fald det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i henhold til direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, skal råde over de midler og ressourcer, der kræves for at udøve de rettigheder, der følger af dette direktiv, til at foretage en analyse af rapporten. Punkt 6 i bilag I til direktiv 2009/38/EF finder tilsvarende anvendelse med henblik herpå.

  Ændringsforslag    112

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – stk. 4 d (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4d.  Denne artikels stk. 1-4 berører ikke de gældende rettigheder og procedurer for information og høring, der er indført på nationalt plan efter gennemførelsen af direktiv 2002/14/EF og 2009/38/EF.

  Ændringsforslag    113

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86f

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 86f

  udgår

  Rapport fra ledelses- eller administrationsorganet til arbejdstagerne

   

  1.  Ledelses- eller administrationsorganet i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, udarbejder en rapport, hvori der redegøres for følgerne af den grænseoverskridende omdannelse for medarbejderne.

   

  2.  I den rapport, der er omhandlet i stk. 1, skal der navnlig redegøres for følgende:

   

  a)  følgerne af den grænseoverskridende omdannelse for selskabets fremtidige virksomhed og for ledelsens strategiplan

   

  b)  følgerne af den grænseoverskridende omdannelse for beskyttelsen af ansættelsesforhold

   

  c)  eventuelle væsentlige ændringer af ansættelsesforholdene og placeringen af selskabets forretningssteder

   

  d)  om de faktorer, der er anført i litra a), b) og c), ligeledes vedrører selskabets eventuelle datterselskaber.

   

  3.  Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede rapport stilles som minimum elektronisk til rådighed for medarbejderrepræsentanterne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv senest to måneder før den i artikel 86i omhandlede generalforsamling. Rapporten stilles ligeledes til rådighed for selskabsdeltagerne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse.

   

  4.  Modtager ledelses- eller administrationsorganet i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, i rimelig tid en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv, i henhold til national lovgivning, underrettes selskabsdeltagerne herom, og denne udtalelse vedlægges rapporten.

   

  5.  Hvis det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, og dets eventuelle datterselskaber ikke har andre medarbejdere end dem, der er medlemmer af ledelses- eller administrationsorganet, er den i stk. 1 omhandlede rapport imidlertid ikke påkrævet.

   

  6.  Stk. 1-6 berører ikke retten til information og høring og de gældende informations- og høringsprocedurer, der er indført på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2002/14/EF eller 2009/38/EF.

   

  Ændringsforslag    114

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – overskrift

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Undersøgelse af en uafhængig sagkyndig

  Den kompetente myndigheds vurdering

  Ændringsforslag    115

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – stk. 1 – afsnit 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sikrer, at det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, senest to måneder før den i artikel 86i omhandlede generalforsamling anmoder den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, om at udpege en sagkyndig, der skal undersøge og vurdere planen for den grænseoverskridende omdannelse og de rapporter, der er omhandlet i artikel 86e og 86f, med forbehold af stk. 6 i denne artikel.

  Medlemsstaterne sikrer, at det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, senest to måneder før den i artikel 86i omhandlede generalforsamling anmoder den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, om en vurdering af planen for den grænseoverskridende omdannelse og den rapport, der er omhandlet i artikel 86e.

  Ændringsforslag    116

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Anmodningen om udpegelse af en sagkyndig skal ledsages af følgende:

  Anmodningen om den kompetente myndigheds vurdering skal ledsages af følgende:

  Ændringsforslag    117

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  rapporterne som omhandlet i artikel 86e og 86f.

  b)  rapporten som omhandlet i artikel 86e.

  Ændringsforslag    118

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba)  de eventuelle bemærkninger, som selskabsmedlemmer, arbejdstagere og kreditorer har fremsat vedrørende den plan og den rapport, der er omhandlet i artikel 86d og artikel 86e

  Ændringsforslag    119

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – stk. 1 – afsnit 2 – litra b b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  bb)  årsagerne til den grænseoverskridende omdannelse, såfremt der er givet afkald på kravet om den i artikel 86 omhandlede rapport.

  Ændringsforslag    120

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Den kompetente myndighed udpeger en uafhængig sagkyndig senest fem arbejdsdage efter ansøgningen som omhandlet i stk. 1 og modtagelsen af planen og rapporterne. Den sagkyndige skal være uafhængig af det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, og kan være en fysisk eller en juridisk person afhængigt af lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten. Medlemsstaterne tager ved vurderingen af den sagkyndiges uafhængighed hensyn til den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 22b i direktiv 2006/43/EF.

  2.  Den kompetente myndighed indleder behandlingen af ansøgningen som omhandlet i stk. 1 senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af de dokumenter og oplysninger, som omhandles i litra a)-d) i stk. 1. Benytter den kompetente myndighed en uafhængig sagkyndig, udpeges denne sagkyndige inden for en måned på grundlag af en på forhånd opstillet liste. Medlemsstaterne sikrer, at den sagkyndige eller den juridiske person, på hvis vegne den sagkyndige er aktiv, er uafhængig og ikke udfører eller har udført arbejde, uanset i hvilken rolle, for det selskab, der ansøger om omdannelsen, eller omvendt, i de fem år, der ligger forud for vedkommendes udnævnelse.

  Ændringsforslag    121

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – stk. 3 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Den sagkyndige udarbejder en skriftlig rapport, der som minimum indeholder:

  3.  Efter om fornødent at have hørt tredjeparter med en legitim interesse i omdannelsen af selskabet, navnlig skatte- og arbejdsmarkedsmyndigheder og sociale myndigheder, udarbejder den kompetente myndighed en skriftlig rapport, der som minimum indeholder:

  Ændringsforslag    122

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – stk. 3 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  en detaljeret vurdering af nøjagtigheden af de rapporter og oplysninger, som det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, har forelagt

  a)  en detaljeret vurdering af nøjagtigheden af den plan og de rapporter og oplysninger, som det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, har forelagt, med hensyn til både form og indhold

  Ændringsforslag    123

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – stk. 3 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  en beskrivelse af alle faktuelle elementer, som den kompetente myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 86m, stk. 1, skal bruge til at foretage en tilbundsgående vurdering for at fastslå, om den påtænkte grænseoverskridende omdannelse udgør et kunstigt arrangement i henhold til artikel 86n, der minimum omfatter følgende: de nærmere forhold ved etableringen i bestemmelsesmedlemsstaten, herunder hensigten, sektoren, investeringen, nettoomsætningen og resultatet, antal medarbejdere, balancens sammensætning, det skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres placering, medarbejdernes og specifikke medarbejdergruppers sædvanlige arbejdssted, det sted, hvor det omdannede selskab betaler bidrag til sociale sikringsordninger og påtager sig kommercielle risici i bestemmelsesmedlemsstaten og oprindelsesmedlemsstaten.

  b)  en beskrivelse af alle faktuelle elementer, der er nødvendige for at foretage en tilbundsgående vurdering for at fastslå, om den påtænkte grænseoverskridende omdannelse udgør et kunstigt arrangement i henhold til artikel 86n, der omfatter følgende:

   

  i)  de nærmere forhold ved etableringen i bestemmelsesmedlemsstaten, herunder hensigten, sektoren, investeringen, nettoomsætningen og resultatet, oplysninger om ledelsesorganet og i givet fald medarbejdere, udstyr, lokaler og aktiver

   

  ii)  balancens sammensætning, det skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres placering og de kommercielle risici, som selskabet under omdannelse påtager sig i bestemmelsesmedlemsstaten og oprindelsesmedlemsstaten

   

  iii)  antal medarbejdere, medarbejdernes og specifikke medarbejdergruppers sædvanlige arbejdssteder, herunder, hvor det er relevant, antallet af medarbejdere, der er udstationeret, udsendt eller arbejder samtidigt i forskellige medlemsstater i året forud for omdannelsen, jf. forordning (EF) nr. 883/2004 og direktiv 96/71/EF, og deres bestemmelseslande, de steder, hvor der skal betales bidrag til sociale sikringsordninger, indvirkningen på medarbejdernes arbejdsmarkedspensioner.

  Ændringsforslag    124

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Medlemsstaterne sikrer, at den uafhængige sagkyndige har ret til hos det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, at få adgang til alle nødvendige oplysninger og dokumenter samt til at foretage enhver nødvendig kontrol for at verificere alle elementer i planen eller ledelsens rapporter. Den sagkyndige har ligeledes ret til at modtage bemærkninger og udtalelser fra medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv og ligeledes fra kreditorerne og selskabsdeltagerne.

  4.  Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed har ret til hos det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, at få adgang til alle nødvendige oplysninger og dokumenter, herunder eventuelle bemærkninger til planen, som er indgivet i henhold til artikel 86d, stk. 2, og foretager enhver nødvendig kontrol for at verificere alle elementer i planen eller administrations- eller ledelsesorganets rapport. Den kompetente myndighed skal desuden om fornødent kunne rette forespørgsler til den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten samt have ret til at modtage yderligere bemærkninger og udtalelser fra medarbejderrepræsentanterne i selskabet eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv og, såfremt det er relevant, fra det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF samt fra kreditorerne og selskabsdeltagerne. Disse skal vedlægges som bilag til rapporten.

  Ændringsforslag    125

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – stk. 5

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der forelægges for den sagkyndige, kun kan anvendes med henblik på udarbejdelsen af rapporten, og at fortrolige oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, ikke offentliggøres. I givet fald kan den sagkyndige forelægge et særskilt dokument med disse fortrolige oplysninger for den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, og dette særskilte dokument stilles kun til rådighed for det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, og videregives ikke til tredjemand.

  5.  medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger og bemærkninger, der forelægges for den sagkyndige, kun kan anvendes med henblik på udarbejdelsen af rapporten, og at fortrolige oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, ikke offentliggøres, i overensstemmelse med EU-retten og national lovgivning. I givet fald kan den kompetente myndighed udarbejde et særskilt dokument med disse fortrolige oplysninger, og dette særskilte dokument stilles kun til rådighed for selskabet og medarbejderrepræsentanter, hvis det foreskrives i EU-retten eller den nationale lovgivning og i overensstemmelse med praksis i Unionen eller national praksis.

  Ændringsforslag    126

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – stk. 6

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  Medlemsstaterne fritager mikrovirksomheder og små virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF (**) fra bestemmelserne i denne artikel.

  udgår

  Ændringsforslag    127

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – stk. 6 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  6a.  Et selskab har ikke ret til at gennemføre en grænseoverskridende omdannelse i tilfælde, hvor selskabet er genstand for en verserende retssag som følge af overtrædelser af sociale, skattemæssige, miljømæssige eller arbejdsretlige bestemmelser, eller som vedrører krænkelser af grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder, hvis der er risiko for, at den endelige erstatning ikke vil blive dækket i forbindelse med EU-foranstaltningerne for civilretligt samarbejde, og selskabet ikke har stillet en finansiel garanti til dækning af denne risiko.

  Ændringsforslag    128

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – stk. 6 b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  6b.  Medlemsstaterne fastsætter som minimum regler for det privatretlige ansvar, som påhviler de uafhængige sagkyndige, der skal udarbejde de i denne artikel omhandlede rapporter, herunder for så vidt angår eventuel uforsvarlig adfærd udvist under udførelsen af deres hverv.

  Ændringsforslag    129

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 86ga

   

  Privatretligt ansvar for medlemmerne af administrations- eller ledelsesorganerne i det selskab, der er under omdannelse

   

  Medlemsstaterne fastsætter som minimum regler for det privatretlige ansvar, som påhviler medlemmerne af selskabets administrations- eller ledelsesorganer for så vidt angår uforsvarlig adfærd, som disse organers medlemmer har udvist over for aktionærerne i selskabet under omdannelse i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af omdannelsen.

  Ændringsforslag    130

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86h – stk. 1 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  den uafhængige ekspertrapport, der er omhandlet i artikel 86g, hvis det er relevant

  b)  ansøgningen om vurdering af planen om grænseoverskridende omdannelse og af den rapport, der er omhandlet i artikel 86g, stk. 1, og, hvis det er relevant, den rapport, der udarbejdes af den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 86g, stk. 3, uden dog at afsløre nogen fortrolige oplysninger, jf. national ret eller EU-retten

  Ændringsforslag    131

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86h – stk. 1 – litra c

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  en meddelelse til selskabsdeltagerne, kreditorerne og medarbejderne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, om, at de inden generalforsamlingen kan indgive bemærkninger vedrørende de dokumenter, der er omhandlet i første afsnit, litra a) og b), til selskabet og til den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1.

  c)  en meddelelse til selskabsdeltagerne, kreditorerne og medarbejderrepræsentanterne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, arbejdstagerne selv, om, at de inden generalforsamlingen kan indgive bemærkninger angående de dokumenter, der er omhandlet i første afsnit, litra a) og b), til selskabet og til den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1.

  Ændringsforslag    132

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86h – stk. 1 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  nærmere oplysninger om det websted, hvor planen for den grænseoverskridende omdannelse, meddelelsen og ekspertrapporten som omhandlet i stk. 1 og fuldstændige oplysninger om de nærmere regler, der er omhandlet i litra c) i dette stykke, kan indhentes online og vederlagsfrit.

  d)  nærmere oplysninger om det websted, hvor planen for den grænseoverskridende omdannelse, meddelelsen og rapporten udarbejdet af den kompetente myndighed som omhandlet i stk. 1 og fuldstændige oplysninger om de nærmere regler, der er omhandlet i litra c) i dette stykke, kan indhentes online og vederlagsfrit.

  Ændringsforslag    133

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86h – stk. 3 – litra d a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da)  oplysninger om selskabets endelige reelle ejere før og efter den grænseoverskridende omdannelse.

  Ændringsforslag    134

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86h – stk. 4 – afsnit 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed.

  Medlemsstaterne kan dog, når det er begrundet i tvingende almene hensyn til forebyggelsen af svig for så vidt angår identiteten af den person, der repræsenterer det selskab, som udfører den grænseoverskridende omdannelse, kræve personligt møde for enhver kompetent myndighed eller enhver anden person eller ethvert organ, der beskæftiger sig med, foretager eller bistår med at foretage offentliggørelse på internettet.

   

  Medlemsstaterne fastsætter detaljerede regler for offentliggørelse på internettet af dokumenter og oplysninger, som er omhandlet i stk. 1 og 3 i denne artikel. Artikel 13ba (ny), og artikel 13f, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

  Ændringsforslag    135

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86h – stk. 5

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Medlemsstaterne kan ud over den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, kræve, at planen for den grænseoverskridende omdannelse eller de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, offentliggøres i den nationale offentlige tidende. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at de relevante oplysninger overføres fra registret til den nationale offentlige tidende.

  5.  Medlemsstaterne kan ud over den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, kræve, at planen for den grænseoverskridende omdannelse eller de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, offentliggøres i den nationale offentlige tidende. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at de relevante oplysninger overføres fra registret til den nationale officielle tidende i overensstemmelse med engangsprincippet om videregivelse af oplysninger i EU.

  Ændringsforslag    136

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86i – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Efter at have gjort sig bekendt med de i artikel 86e, 86f og 86g nævnte rapporter træffer generalforsamlingen i det selskab, der foretager omdannelsen, beslutning om godkendelse af planen for den grænseoverskridende omdannelse. Selskabet underretter den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, om generalforsamlingens beslutning.

  1.  Efter at have gjort sig bekendt med de i artikel 86e, 86f og i 86g, stk. 3, nævnte rapporter træffer generalforsamlingen i det selskab, der foretager omdannelsen, beslutning om godkendelse af planen for den grænseoverskridende omdannelse. Inden der træffes afgørelse, skal alle tidligere relevante informations- og høringsrettigheder respekteres, således at der kan tages hensyn til en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne i overensstemmelse med direktiv 2002/14/EF og, hvis det er relevant, direktiv 2009/38/EF og 2001/86/EF. Selskabet underretter den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, om generalforsamlingens beslutning.

  Ændringsforslag    137

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86i – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Medlemsstaterne sikrer, at enhver ændring af planen for den grænseoverskridende spaltning godkendes med i det mindste et flertal, som ikke må være mindre end to tredjedele og ikke mere end 90 % af de stemmer, der er knyttet enten til de repræsenterede aktier eller den repræsenterede tegnede kapital. Stemmetærsklen må under alle omstændigheder ikke være højere end den, der er fastsat i national ret for godkendelse af grænseoverskridende fusioner.

  3.  Medlemsstaterne sikrer, at godkendelsen eller enhver ændring af planen for den grænseoverskridende spaltning kræver i det mindste et flertal, som ikke må være mindre end to tredjedele og ikke mere end 90 % af de stemmer, der er knyttet enten til de repræsenterede aktier eller den repræsenterede tegnede kapital. Stemmetærsklen må under alle omstændigheder ikke være højere end den, der er fastsat i national ret for godkendelse af grænseoverskridende fusioner.

  Ændringsforslag    138

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86i – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Generalforsamlingen beslutter ligeledes, om den grænseoverskridende omdannelse kræver ændringer af stiftelsesoverenskomsten for det selskab, der foretager omdannelsen.

  4.  Hvis det er relevant, træffer generalforsamlingen ligeledes beslutning om eventuelle ændringer af stiftelsesoverenskomsten for det selskab, der foretager omdannelsen.

  Ændringsforslag    139

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel – stk. 1 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne sikrer, at følgende selskabsdeltagere i et selskab, der foretager en grænseoverskridende omdannelse, har ret til at afhænde deres kapitalandele på de betingelser, der er fastsat i stk. 2-6:

  (Vedrører ikke den danske tekst)  

  Ændringsforslag    140

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel – stk. 1 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  selskabsdeltagere med aktier med stemmeret, som ikke har stemt for godkendelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse

  a)  selskabsdeltagere med aktier med stemmeret, som stemte imod eller ikke deltog i generalforsamlingen, men som inden mødet tilkendegav, at de agtede at stemme imod godkendelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse, og at de agtede at benytte sig af deres ret til at udtræde

  Ændringsforslag    141

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86j – stk. 1 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  selskabsdeltagere med aktier uden stemmeret.

  b)  selskabsdeltagere med aktier uden stemmeret, som på generalforsamlingen tilkendegav, at de agtede at gøre brug af deres ret til udtræde.

  Ændringsforslag    142

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86j – stk. 3 – afsnit 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sikrer, at et selskab, der foretager en grænseoverskridende omdannelse, fremsætter et tilbud om tilstrækkelig kompensation i planen for den grænseoverskridende omdannelse, jf. artikel 86d, stk. 1, litra i), til de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, som ønsker at udøve deres ret til at afhænde deres kapitalandele. Medlemsstaterne fastsætter ligeledes fristen for accept af tilbuddet, der under alle omstændigheder ikke må strække sig over mere end en måned efter den i artikel 86i omhandlede generalforsamling. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at selskabet kan acceptere et tilbud fremsendt elektronisk til en adresse angivet af selskabet til dette formål.

  Medlemsstaterne sikrer, at et selskab, der foretager en grænseoverskridende omdannelse, fremsætter et tilbud om tilstrækkelig kompensation i planen for den grænseoverskridende omdannelse, jf. artikel 86d, stk. 1, litra i), til de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, som ønsker at udøve deres ret til at afhænde deres kapitalandele. Uden at det påvirker udøvelsen af den faktiske ret til udtrædelse, skal selskabsdeltagere inden generalforsamlingen give meddelelse om, at de agter at benytte denne ret. Medlemsstaterne fastsætter ligeledes fristen for accept af tilbuddet, der under alle omstændigheder ikke må strække sig over mere end en måned efter den i artikel 86i omhandlede generalforsamling. Den nationale lovgivning om formen og gyldigheden af kontrakter om salg og overdragelse af aktier i selskaber påvirkes ikke.

  Ændringsforslag    143

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86j – stk. 5

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Medlemsstaterne sikrer, at en selskabsdeltager, der har accepteret det i stk. 3 omhandlede tilbud om kontant kompensation, men mener, at kompensationen ikke er tilstrækkelig, har ret til at kræve, at den tilbudte kontante kompensation beregnes på ny ved en national domstol senest en måned efter accept af tilbuddet.

  5.  Medlemsstaterne sikrer, at en selskabsdeltager, der har accepteret det i stk. 3 omhandlede tilbud om kontant kompensation, men mener, at kompensationen ikke er tilstrækkelig, har ret til at kræve, at den tilbudte kontante kompensation beregnes på ny ved en national domstol senest 20 dage efter accept af tilbuddet.

  Ændringsforslag    144

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86j – stk. 6

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  Medlemsstaterne sikrer, at lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten finder anvendelse på de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1-5, og at domstolene i den pågældende medlemsstat har kompetence. En selskabsdeltager, der har accepteret tilbuddet om kontant kompensation for erhvervelse af dennes aktier, har ret til at anlægge eller være part i en sag, jf. stk. 5.

  6.  Medlemsstaterne sikrer, at lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten finder anvendelse på de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1-4, og at domstolene i den pågældende medlemsstat har kompetence. En selskabsdeltager, der har accepteret tilbuddet om kontant kompensation for erhvervelse af dennes aktier, har ret til at anlægge eller være part i en sag, jf. stk. 4.

  Ændringsforslag    145

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86k – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer, der er utilfredse med beskyttelsen af deres interesser i planen for den grænseoverskridende omdannelse som omhandlet i artikel 86d, stk. 1, litra f), kan anmode den relevante administrative eller retslige myndighed om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger senest en måned efter offentliggørelsen af de i artikel 86h omhandlede oplysninger.

  2.  Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer, hvis fordringer er af ældre dato end den grænseoverskridende omdannelse, og som er utilfredse med beskyttelsen af deres interesser i planen for den grænseoverskridende spaltning som omhandlet i artikel 86d, stk. 1, litra f), og som har gjort indsigelse inden den grænseoverskridende omdannelse, kan anmode den relevante administrative eller retslige myndighed om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger senest en måned efter offentliggørelsen af de i artikel 86h omhandlede oplysninger.

  Ændringsforslag    146

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86k – stk. 3 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  hvis selskabet sammen med omdannelsesplanen offentliggør en uafhængig ekspertrapport, hvori det konkluderes, at der ikke er nogen rimelig sandsynlighed for, at kreditorernes rettigheder vil blive uretmæssigt indskrænket. Den uafhængige sagkyndige udpeges eller godkendes af den kompetente myndighed og skal opfylde de krav, der er fastsat i artikel 86g, stk. 2

  a)  hvis selskabet sammen med omdannelsesplanen offentliggør en uafhængig ekspertrapport, hvori det konkluderes, at der ikke er nogen rimelig sandsynlighed for, at kreditorernes rettigheder vil blive uretmæssigt indskrænket. Den uafhængige sagkyndige høres af den kompetente myndighed som led i dens vurdering, der er fastsat i artikel 86g

  Ændringsforslag    147

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86k – stk. 3 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra en tredjemandsgarant eller fra det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende omdannelse, der som minimum svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som deres oprindelige krav, og hvis kreditkvalitet som minimum svarer til kreditorens oprindelige krav umiddelbart efter gennemførelsen af omdannelsen.

  b)  hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra en tredjemandsgarant eller fra det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende omdannelse, der som minimum svarer til den reelle værdi af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som deres oprindelige krav, og hvis kreditkvalitet som minimum svarer til kreditorens oprindelige krav.

  Ændringsforslag    148

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – overskrift

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medbestemmelse

  Medarbejderinformation, -høring og -medbestemmelse

  Ændringsforslag    149

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – stk. -1 (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1.  Hvis selskabets administrations- eller ledelsesorgan udarbejder en plan for en grænseoverskridende omdannelse, skal det hurtigst muligt efter offentliggørelsen af denne plan tage de nødvendige skridt, herunder give oplysninger om identiteten af de deltagende selskaber, berørte datterselskaber eller virksomheder og antallet af deres medarbejdere, til, hvis det er relevant, at indlede forhandlinger med selskabernes medarbejderrepræsentanter om foranstaltninger til inddragelse af medarbejderne i de selskaber, der bliver resultatet af omdannelsen.

  Ændringsforslag    150

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – stk. 2 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  fastsætter mindst samme niveau for medbestemmelse som det, der gælder i selskabet før omdannelsen, målt i forhold til andelen af medarbejderrepræsentanter blandt medlemmerne i de administrations- eller tilsynsorganer, udvalg eller ledelsesgrupper, herunder i selskabets profitcentre, der er omfattet af medbestemmelse, eller

  a)  fastsætter mindst samme niveau for og elementer af medbestemmelse som det, der gælder i selskabet før omdannelsen, målt i forhold til andelen af medarbejderrepræsentanter blandt medlemmerne i de administrations- eller tilsynsorganer, udvalg eller ledelsesgrupper, herunder i selskabets profitcentre, der er omfattet af medbestemmelse, eller

  Ændringsforslag    151

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – stk. 3 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  I de i stk. 2 i denne artikel omhandlede tilfælde fastsætter medlemsstaterne på tilsvarende vis og med forbehold af stk. 4-7 i denne artikel, reglerne for medarbejdernes medbestemmelse i det omfattede selskab samt for deres inddragelse i fastsættelsen af disse rettigheder, i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EF) nr. 2157/2001 og i følgende bestemmelser i direktiv 2001/86/EF:

  3.  For så vidt angår information og høring af medarbejderne og deres medbestemmelse i det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende omdannelse, og deres inddragelse i fastsættelsen af sådanne rettigheder og i de i stk. 2 i denne artikel omhandlede tilfælde skal medarbejdernes medbestemmelse i det omdannede selskab og deres inddragelse i fastsættelsen af sådanne rettigheder være omfattet af en aftale mellem medarbejderne og det omdannede selskabs ledelse og være reguleret af medlemsstaterne på tilsvarende vis og med forbehold af stk. 4-7 i denne artikel i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EF) nr. 2157/2001 og i følgende bestemmelser i direktiv 2001/86/EF:

  Ændringsforslag    152

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – stk. 3 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a), g) og h), og artikel 4, stk. 3 og 4

  b)  artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a), b), c), d), e), g) og h), og artikel 4, stk. 3 og 4

  Ændringsforslag    153

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – stk. 3 – litra e

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  artikel 7, stk. 1, første afsnit

  e)  artikel 7, stk. 1

  Ændringsforslag    154

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – stk. 3 – litra g

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  g)  del 3, litra a), i bilaget.

  g)  bilaget undtagen litra a) og b) i del 3, i stedet for hvilke der gælder følgende minimumskrav

   

  Medarbejderne i selskabet, dets datterselskaber og bedrifter og/eller det repræsentative organ har ret til at vælge og udpege en række medlemmer til administrations- eller tilsynsorganet i det omdannede selskab svarende til to repræsentanter i selskaber med over 50 medarbejdere, en tredjedel i selskaber med 250-1 000 medarbejdere og paritet i selskaber med over 1 000 medarbejdere.

  Ændringsforslag    155

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – stk. 3 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a.  Omfanget af medarbejdermedbestemmelse, der er aftalt i henhold til stk. 3, må ikke være lavere end det niveau, som gjaldt i selskabet inden omdannelsen, eller lavere end det niveau, der ville gælde i bestemmelsesmedlemsstaten. Dette niveau måles i overensstemmelse med stk. 2.

  Ændringsforslag    156

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Ved anvendelsen af de i stk. 3 omhandlede principper og fremgangsmåder:

  4.  Ved anvendelsen af de i stk. 3 i denne artikel omhandlede principper og fremgangsmåder sikrer medlemsstaterne, at de regler om medarbejdernes medbestemmelse, der fandt anvendelse forud for den grænseoverskridende omdannelse, fortsat er gældende indtil datoen for anvendelsen af eventuelle regler, som efterfølgende er aftalt, eller, hvis der ikke foreligger sådanne, indtil der anvendes standardregler i overensstemmelse med bilaget til direktiv 2001/86/EF.

  a)  giver medlemsstaterne det særlige forhandlingsorgan ret til med et flertal på to tredjedele af stemmerne, afgivet af medlemmer, der repræsenterer mindst to tredjedele af medarbejderne, at beslutte ikke at indlede forhandlinger eller at afslutte allerede indledte forhandlinger, og støtte sig på de regler for medbestemmelse, der gælder i bestemmelsesmedlemsstaten

   

  b)  kan medlemsstaterne i de tilfælde, hvor der efter forudgående forhandlinger gælder referencebestemmelser for medbestemmelse, og uanset sådanne bestemmelser beslutte at begrænse andelen af medarbejderrepræsentanter i administrationsorganet for det omdannede selskab. Hvis medarbejderrepræsentanterne i det selskab, der foretager omdannelsen, udgjorde mindst en tredjedel af administrations- eller tilsynsorganet, må begrænsningen dog aldrig føre til en lavere andel af medarbejderrepræsentanter i administrationsorganet end en tredjedel.

   

  c)  sikrer medlemsstaterne, at de regler for medbestemmelse, der gjaldt forud for den grænseoverskridende omdannelse, fortsat finder anvendelse indtil datoen for anvendelsen af efterfølgende aftalte regler eller, hvis der ikke er indgået en aftale, indtil anvendelsen af de almindelige regler i overensstemmelse med del 3, litra a), i bilaget.

   

  Ændringsforslag    157

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – stk. 5

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Udvidelsen af medbestemmelsesretten til at omfatte medarbejdere i det omdannede selskab beskæftiget i andre medlemsstater, jf. stk. 2, litra b), medfører ikke nogen forpligtelse for de medlemsstater, der vælger at gøre dette, til at medregne disse medarbejdere, når de beregner de tærskler for antallet af ansatte, der udløser medbestemmelsesret i henhold til national lovgivning.

  udgår

  Ændringsforslag    158

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – stk. 7

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7.  Hvis det omdannede selskab er omfattet af regler for medbestemmelse, er det forpligtet til at træffe foranstaltninger, der sikrer, at medarbejdernes medbestemmelsesret er beskyttet i tilfælde af efterfølgende grænseoverskridende eller interne fusioner, spaltninger eller omdannelser i de første tre år efter den grænseoverskridende omdannelse, ved at lade de bestemmelser, der er fastsat i stk. 1-6, finde tilsvarende anvendelse.

  7.  Hvis det omdannede selskab er omfattet af regler for medbestemmelse, er det forpligtet til at træffe foranstaltninger, der sikrer, at medarbejdernes medbestemmelsesret også er beskyttet i tilfælde af efterfølgende grænseoverskridende eller interne fusioner, spaltninger eller omdannelser i de første seks år efter den grænseoverskridende omdannelse, ved at lade de bestemmelser, der er fastsat i stk. 1-3, finde tilsvarende anvendelse.

  Ændringsforslag    159

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – stk. 7 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  7a.  Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 2002/14/EF, at medarbejderrepræsentanterne i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver nyder en sådan beskyttelse og har sådanne garantier, at de kan udføre de opgaver, de har fået, på en hensigtsmæssig måde.

  Ændringsforslag    160

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – stk. 8 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  8a.  Overskrides en gældende tærskel for medbestemmelse, der er fastsat i oprindelsesmedlemsstatens nationale ret, i de seks år, der følger den grænseoverskridende omdannelse, efter anvendelsen af stk. 3 i det i stk. 2 omhandlede tilfælde, indledes der tilsvarende nye forhandlinger i overensstemmelse med stk. 3-8. I sådanne tilfælde skal reglerne for arbejdstagernes medbestemmelse fastsætte det samme niveau af og de samme elementer vedrørende medbestemmelse, som ville være blevet fastsat i henhold til loven, hvis selskabet havde nået den relevante tærskel i oprindelsesmedlemsstaten.

  Ændringsforslag    161

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l a (nyt) – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 86la

   

  Kollektive overenskomster

   

  Efter den grænseoverskridende omdannelse skal det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, fortsat efterleve de vilkår og betingelser, der er aftalt i eventuelle kollektive overenskomster, på de samme vilkår som fandt anvendelse på selskabet inden omdannelsen i henhold til denne overenskomst, indtil datoen for opsigelsen eller udløbet af den kollektive overenskomst eller datoen for ikrafttrædelsen eller anvendelsen af en anden kollektiv overenskomst, jf. artikel 3, stk. 3, i direktiv 2001/23/EF.

  Ændringsforslag    162

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne udpeger den myndighed, der har kompetence til at kontrollere den grænseoverskridende omdannelses lovlighed for den del af proceduren, som reguleres af lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten, og til at udstede en attest forud for omdannelsen, der beviser, at alle de relevante betingelser er opfyldt, og at alle procedurer og formaliteter i oprindelsesmedlemsstaten er afsluttet.

  1.  Medlemsstaterne udpeger den domstol, notar eller anden myndighed, der har kompetence til at kontrollere den grænseoverskridende omdannelses lovlighed for den del af proceduren, som reguleres af lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten, og til at udstede en attest forud for omdannelsen, der beviser, at alle de relevante betingelser er opfyldt, og at alle procedurer og formaliteter i oprindelsesmedlemsstaten er afsluttet.

  Ændringsforslag    163

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – stk. 2 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  de relevante rapporter som omhandlet i artikel 86e, 86f eller 86g

  b)  den relevante rapport som omhandlet i artikel 86e eller 86g, herunder udtalelsen fra medarbejderne og ledelsens svar som omhandlet i artikel 86, stk. 4a og 4b

  Ændringsforslag    164

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – stk. 3 – afsnit 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed med henblik på fremlæggelse af relevante oplysninger eller dokumenter.

  Medlemsstaterne fastsætter detaljerede regler for den onlineansøgning, som omhandles i stk. 2 til denne artikel og i artikel 86h, stk. 4, andet afsnit. Artikel 13f, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

  Ændringsforslag    165

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  For så vidt angår overholdelsen af de nærmere regler for arbejdstagernes medbestemmelse som fastsat i artikel 86l, kontrollerer oprindelsesmedlemsstaten, at planen for den grænseoverskridende omdannelse som omhandlet i artikel stk. 2 i denne artikel indeholder oplysninger om procedurerne for fastlæggelse af de relevante nærmere regler og om mulighederne for sådanne nærmere regler.

  4.  For så vidt angår overholdelsen af de nærmere regler for arbejdstagernes medbestemmelse som fastsat i artikel 86l, kontrollerer oprindelsesmedlemsstaten, at planen for den grænseoverskridende omdannelse og rapporten som omhandlet i stk. 2 i denne artikel indeholder oplysninger om procedurerne for fastlæggelse af de relevante nærmere regler og om mulighederne for sådanne nærmere regler.

  Ændringsforslag    166

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – stk. 5 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Som led i den vurdering af lovligheden, der er omhandlet i stk. 1, undersøger den kompetente myndighed følgende:

  5.  Som led i den vurdering, der er omhandlet i artikel 86g, undersøger den kompetente myndighed følgende:

  Ændringsforslag    167

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – stk. 5 – litra c a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ca)  hvorvidt den grænseoverskridende omdannelse udgør et kunstigt arrangement.

  Ændringsforslag    168

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – stk. 6

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 1, kan høre andre relevante myndigheder med kompetence på de forskellige områder, der er berørt af den grænseoverskridende omdannelse.

  6.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 1, opretter hensigtsmæssige samordningsmekanismer med andre myndigheder og organer i den pågældende medlemsstat, som arbejder inden for de politikområder, der berøres af dette direktiv, og hører om fornødent andre relevante myndigheder med kompetence på de forskellige områder, der er berørt af den grænseoverskridende omdannelse.

  Ændringsforslag    169

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – stk. 7 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7.  Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndigheds vurdering foretages senest en måned efter datoen for modtagelsen af oplysningerne vedrørende godkendelsen af omdannelsen på selskabets generalforsamling. Undersøgelsen kan få følgende udfald:

  7.  Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndigheds vurdering foretages senest tre måneder efter datoen for modtagelsen af oplysningerne vedrørende godkendelsen af omdannelsen på selskabets generalforsamling. Undersøgelsen kan få følgende udfald:

  Ændringsforslag    170

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – stk. 7 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  når den kompetente myndighed fastslår, at den grænseoverskridende omdannelse er omfattet af anvendelsesområdet for de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, at den er i overensstemmelse med alle de relevante betingelser, og at alle fornødne procedurer og formaliteter er afsluttet, udsteder den kompetente myndighed attesten forud for omdannelsen

  a)  den kompetente myndighed udsteder attesten forud for omdannelsen, når den fastslår, at den grænseoverskridende omdannelse er omfattet af anvendelsesområdet for de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, at den er i overensstemmelse med alle de relevante betingelser, og at alle fornødne procedurer og formaliteter er afsluttet

  Ændringsforslag    171

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – stk. 7 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  når den kompetente myndighed fastslår, at den grænseoverskridende omdannelse ikke er omfattet af anvendelsesområdet for de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, udsteder den kompetente myndighed ikke attesten forud for omdannelsen og underretter selskabet om baggrunden for beslutningen. Det samme gør sig gældende, når den kompetente myndighed fastslår, at den grænseoverskridende omdannelse ikke opfylder alle de relevante betingelser, eller at alle de fornødne procedurer og formaliteter ikke er afsluttet, og selskabet, efter at være blevet opfordret til at træffe de nødvendige foranstaltninger, har undladt at gøre dette.

  b)  den kompetente myndighedudsteder ikke attesten forud for omdannelsen og underretter selskabet om baggrunden for beslutningen, når den fastslår, at den grænseoverskridende omdannelse ikke er omfattet af anvendelsesområdet for de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv. Det samme gør sig gældende, når den kompetente myndighed fastslår, at den grænseoverskridende omdannelse ikke opfylder alle de relevante betingelser, eller at alle de fornødne procedurer og formaliteter ikke er afsluttet, og selskabet, efter at være blevet opfordret til at træffe de nødvendige foranstaltninger, har undladt at gøre dette.

  Ændringsforslag    172

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – stk. 7 – litra c

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  når den kompetente myndighed nærer alvorlig bekymring for, at den grænseoverskridende omdannelse udgør et kunstigt arrangement som omhandlet i artikel 86c, stk. 3, kan den beslutte at foretage en tilbundsgående vurdering i overensstemmelse med artikel 86n og underretter i så fald selskabet om sin beslutning om at foretage en sådan vurdering og om det efterfølgende resultat.

  c)  den kompetente myndighed udsteder ikke en attest forud for omdannelsen, foretager en tilbundsgående vurdering i overensstemmelse med artikel 86n og underretter selskabet om sin afgørelse og resultatet af vurderingen, hvis et af følgende tilfælde foreligger:

   

  i) den kompetente myndighed nærer alvorlig mistanke om, at den grænseoverskridende omdannelse udgør et kunstigt arrangement

   

  ii) selskabet er omfattet af forebyggende rekonstruktionsprocedurer, som er indledt på grund af sandsynligheden for insolvens, eller som er genstand for kontrol, inspektion eller undersøgelse som omhandlet i kapitel VI i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF* eller i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU**

   

  iii) selskabet er inden for de seneste tre år blevet dømt ved en domstol, eller selskabet er genstand for en verserende retssag, der vedrører overtrædelser af social-, skatte-, miljø- eller arbejdsmarkedslovgivningen eller af menneskerettigheder eller grundlæggende rettigheder.

   

  ___________________

   

  * Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EUT L 376 af 27.11.2006, s. 36.

   

  ** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 11).

  Ændringsforslag    173

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – stk. 7 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  7a.  Afgørelsen hos den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten om at udstede en attest forud for omdannelsen eller en eventuel godkendelse fra den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten er ikke til hinder for eventuelle procedurer eller afgørelser, som medlemsstaternes myndigheder efterfølgende måtte træffe på andre relevante lovgivningsmæssige områder.

  Ændringsforslag    174

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86n – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Med henblik på at vurdere, om den grænseoverskridende omdannelse udgør et kunstigt arrangement i henhold til artikel 86c, stk. 3, sikrer medlemsstaterne, at den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten foretager en tilbundsgående vurdering af alle de relevante kendsgerninger og omstændigheder og som minimum tager hensyn til følgende: de nærmere forhold ved etableringen i bestemmelsesmedlemsstaten, herunder hensigten, sektoren, investeringen, nettoomsætningen og resultatet, antal medarbejdere, balancens sammensætning, det skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres placering, medarbejdernes og specifikke medarbejdergruppers sædvanlige arbejdssted, det sted, hvor det omdannede selskab betaler bidrag til sociale sikringsordninger og påtager sig kommercielle risici i bestemmelsesmedlemsstaten og oprindelsesmedlemsstaten.

  1.  Med henblik på at vurdere, om den grænseoverskridende omdannelse udgør et kunstigt arrangement, sikrer medlemsstaterne, at den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten foretager en tilbundsgående vurdering af alle de relevante kendsgerninger og omstændigheder og som minimum tager hensyn til følgende:

   

  a)   de nærmere forhold ved etableringen i bestemmelsesmedlemsstaten, herunder ledelsesorganet, medarbejderne, sektoren, investeringen, nettoomsætningen og resultatet, det skattemæssige hjemsted, lokalerne, aktiverne og deres placering, balancens sammensætning og de kommercielle risici, som det omdannede selskab påtager sig i bestemmelsesmedlemsstaten og oprindelsesmedlemsstaten

   

  b)   antallet af og det sædvanlige arbejdssted for medarbejdere, der arbejder i bestemmelsesmedlemsstaten, antallet af medarbejdere, der arbejder i et andet land opdelt efter det land, hvori de arbejder, antallet af medarbejdere, som var udstationeret eller udsendt i året forud for omdannelsen jf. forordning (EF) nr. 883/2004 og direktiv 96/71/EF, og antallet af medarbejdere, som samtidigt arbejder i mere end én medlemsstat jf. forordning (EF) nr. 883/2004

   

  c)   de steder, hvor der betales bidrag til sociale sikringsordninger

   

  d)   hvorvidt selskabet har valgt at uddelegere sin ledelse til direktører, ledende medarbejdere eller retlige repræsentanter, som er ansat fra en uafhængig tredjepart gennem en leverandør af tjenesteydelser.

  Ændringsforslag    175

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86n – stk. 1 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Om fornødent stiller den kompetente myndighed spørgsmål til og modtager oplysninger fra den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten. Den kompetente myndighed sikrer kommunikation med andre myndigheder i medlemsstaten med ansvar for ethvert af de emneområder, der er omfattet af dette direktiv.

  Ændringsforslag    176

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86n – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed, der er omhandlet i stk. 1, når den beslutter at foretage en tilbundsgående vurdering, har mulighed for at høre selskabet og alle parter, der har fremsat bemærkninger i henhold til artikel 86h, stk. 1, litra c), i overensstemmelse med national ret. De kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, kan ligeledes høre andre interesserede tredjeparter i overensstemmelse med national ret. Den kompetente myndighed træffer sin endelige afgørelse om udstedelse af attesten forud for omdannelsen senest to måneder efter påbegyndelsen af den tilbundsgående vurdering.

  2.  Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed, der er omhandlet i stk. 1, når den beslutter at foretage en tilbundsgående vurdering, har mulighed for at høre selskabet og alle parter, der har fremsat bemærkninger i henhold til artikel 86h, stk. 1, litra c), i overensstemmelse med national ret. Den skal navnlig sætte selskabet i stand til at fremlægge yderligere oplysninger om en faktisk eller fast etablering og dets udøvelse af reel økonomisk aktivitet i bestemmelsesmedlemsstaten i en ubegrænset periode. De kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, kan ligeledes høre andre interesserede tredjeparter i overensstemmelse med national ret. Den kompetente myndighed træffer sin endelige afgørelse om udstedelse af attesten forud for omdannelsen senest to måneder efter påbegyndelsen af den tilbundsgående vurdering.

  Ændringsforslag    177

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86n – stk. 2 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten ikke udsteder en attest forud for grænseoverskridende omdannelse, hvis den efter at have foretaget en tilbundsgående vurdering af den konkrete sag og under hensyntagen til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder fastslår, at der er tale om et kunstigt arrangement.

  Ændringsforslag    178

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86p – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne udpeger en myndighed, der har kompetence til at kontrollere den grænseoverskridende omdannelses lovlighed for den del af proceduren, som reguleres af lovgivningen i bestemmelsesmedlemsstaten, og til at godkende den grænseoverskridende omdannelse, hvis omdannelsen opfylder alle de relevante betingelser, og alle procedurer og formaliteter i bestemmelsesmedlemsstaten er afsluttet.

  1.  Medlemsstaterne udpeger den domstol, notar eller anden myndighed, der har kompetence til at kontrollere den grænseoverskridende omdannelses lovlighed for den del af proceduren, som reguleres af lovgivningen i bestemmelsesmedlemsstaten, og til at godkende den grænseoverskridende omdannelse, hvis omdannelsen opfylder alle de relevante betingelser, og alle procedurer og formaliteter i bestemmelsesmedlemsstaten er afsluttet.

  Ændringsforslag    179

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86p – stk. 3 – afsnit 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed i en medlemsstat med henblik på fremlæggelse af relevante oplysninger eller dokumenter.

  Medlemsstaterne kan dog, når det er begrundet i tvingende almene hensyn til forebyggelsen af svig, for så vidt angår identiteten på den person, der repræsenterer det selskab, som udfører en grænseoverskridende omdannelse, kræve personligt møde for en enhver kompetent myndighed eller enhver anden person eller ethvert organ, der beskæftiger sig med, foretager eller bistår med at foretage offentliggørelse på internettet.

  Ændringsforslag    180

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86p – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Medlemsstaterne fastsætter detaljerede regler for den onlineansøgning, som omhandles i stk. 1 til denne artikel og i artikel 86h, stk. 4, andet afsnit. Artikel 13f, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

  Ændringsforslag    181

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86t

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 86t

  udgår

  De uafhængige sagkyndiges ansvar

   

  Medlemsstaterne fastsætter som minimum regler for det privatretlige ansvar, som påhviler de uafhængige sagkyndige, der skal udarbejde de i artikel 86g og artikel 86k, stk. 2, litra a), omhandlede rapporter, herunder på grund af uforsvarlig adfærd udvist under udførelsen af deres hverv.

   

  Ændringsforslag    182

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86u - stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  En grænseoverskridende omdannelse, der har fået virkning i overensstemmelse med procedurerne til gennemførelse af dette direktiv, kan ikke erklæres ugyldig.

  Hvis de kompetente myndigheder imidlertid inden for to år efter datoen for den grænseoverskridende omdannelses ikrafttræden får kendskab til nye oplysninger med hensyn til den grænseoverskridende omdannelse, som indikerer, at en overtrædelse af en hvilken som helst bestemmelse i dette direktiv har fundet sted, tager disse myndigheder deres vurdering af sagens kendsgerninger op til revision og skal have bemyndigelse til at træffe effektive, forholdsmæssige og afskrækkende straffende foranstaltninger, såfremt der foreligger et kunstigt arrangement.

  Ændringsforslag    183

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 120 – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5)   Artikel 120, stk. 4, affattes således:

  5)   Artikel 120, stk. 4, udgår.

  "4. Medlemsstaterne sikrer, at dette kapitel ikke finder anvendelse på selskabet eller selskaberne, hvis:

   

  a) der er indledt procedurer med henblik på det eller de pågældende selskabers opløsning, likvidation, insolvens

   

  b) selskabet er omfattet af forebyggende rekonstruktionsprocedurer indledt på grund af sandsynligheden for insolvens

   

  c) selskabet er i betalingsstandsning

   

  d) selskabet er omfattet af anvendelsen af de afviklingsværktøjer, -beføjelser og -ordninger, der er omhandlet i afsnit IV i direktiv 2014/59/EU

   

  e) de nationale myndigheder har truffet forebyggende foranstaltninger for at undgå indledningen af de procedurer, der er omhandlet i litra a), b) eller d)."

   

  Ændringsforslag  184

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra b a (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 121 – stk. 2 a og 2 b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba)   Følgende indsættes som stk. 2a og 2b:

   

  "2a. Et selskab har ikke ret til at foretage en grænseoverskridende fusion under nogen af følgende omstændigheder:

   

  a)  der er indledt procedurer med henblik på det eller de pågældende selskabers opløsning, likvidation eller insolvens

   

  b)  selskabet er i betalingsstandsning

   

  c)  selskabet er omfattet af anvendelsen af de afviklingsværktøjer, -beføjelser og -ordninger, der er omhandlet i afsnit IV i direktiv 2014/59/EU

   

  d)  de nationale myndigheder har truffet forebyggende foranstaltninger for at undgå indledningen af de procedurer, der er omhandlet i litra a), b) eller c).

   

  2b. Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten ikke godkender den grænseoverskridende omdannelse, hvis den efter at have foretaget en vurdering af den konkrete sag og under hensyntagen til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder fastslår, at der er tale om et kunstigt arrangement."

  Ændringsforslag    185

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra -a (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – stk. 1 – indledning

   

  Gældende ordlyd

  Ændringsforslag

   

  -a)   I stk. 1 affattes indledningen således:

  De fusionerende selskabers ledelses- eller administrationsorgan udarbejder en fælles plan for den grænseoverskridende fusion. Denne fælles plan skal mindst indeholde følgende oplysninger:

  "1.   De fusionerende selskabers administrations- eller ledelsesorgan, herunder – hvis det er fastsat i national ret og/eller er i overensstemmelse med national praksis – medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesniveau, udarbejder og inddrages i beslutningen vedrørende en fælles plan for den grænseoverskridende fusion. Denne fælles plan skal mindst indeholde følgende oplysninger:

  Ændringsforslag    186

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra -a a (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – stk. 1 – litra a a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  aa)   Som litra aa) indsættes:

   

  "aa) såfremt det er formålstjenligt, oplysninger om placeringen af og datoen for flytningen af selskabets hovedsæde til det selskab, der er resultatet af fusionen, samt oplysninger om ledelsesorganet og, hvis det er relevant, medarbejdere, udstyr, lokaler og aktiver"

  Ændringsforslag    187

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra -a b (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – stk. 1 – litra c a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -ab)   Som litra ca) indsættes:

   

  "ca) antal medarbejdere udregnet i fuldtidsækvivalenter"

  Ændringsforslag    188

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra -a c (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – stk. 1 – litra d

   

  Gældende ordlyd

  Ændringsforslag

   

  -ac)   Litra d) affattes således:

  d) den grænseoverskridende fusions sandsynlige følger for beskæftigelsen

  "d) den grænseoverskridende fusions sandsynlige følger for beskæftigelsen, herunder de sandsynlige ændringer for arbejdets tilrettelæggelse, lønningerne, specifikke stillingers placering og de forventede konsekvenser for de medarbejdere, der beklæder disse stillinger, herunder medarbejdere i datterselskaber og filialer inden for Unionen af de fusionerende selskaber og den sociale dialog på virksomhedsniveau, herunder, hvor det er relevant, medarbejderrepræsentation på bestyrelsesniveau"

  Ændringsforslag    189

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – stk. 1 – litra i

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)   Litra i) affattes således:

  a)   Litra i) udgår.

  "i) stiftelsesoverenskomsten eller stiftelsesoverenskomsterne for det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion"

   

  Ændringsforslag    190

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a a (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – stk. 1 – litra j

   

  Gældende ordlyd

  Ændringsforslag

   

  aa)   Litra j) affattes således:

  j) hvis det er hensigtsmæssigt, oplysninger om de procedurer, hvorefter der i henhold til artikel 133 er fastsat nærmere regler for arbejdstagernes inddragelse i fastlæggelsen af deres rettigheder med hensyn til medbestemmelse i det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion

  "j) oplysninger om de procedurer, hvorefter der i henhold til artikel 133 er fastsat nærmere regler for arbejdstagernes inddragelse i fastlæggelsen af deres rettigheder med hensyn til information, høring og medbestemmelse i det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion"

  Ændringsforslag    191

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a b (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – stk. 1 – litra j a, j b og j c (nye)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ab)   Følgende litra ja, jb og jc indsættes:

   

  "ja)   navnet på det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion og, hvis det er relevant, en liste over alle dets datterselskaber, en kort beskrivelse af arten af deres aktiviteter og deres respektive geografiske beliggenhed

   

  jb)  den samlede omsætning og den samlede skattepligtige omsætning for de fusionerende selskaber for den seneste rapporteringsperiode

   

  jc)   den indkomstskat, som de fusionerende selskaber og deres datterselskaber og filialer har betalt"

  Ændringsforslag    192

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – stk. 1 – afsnit 1a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  "Ud over det officielle sprog i de fusionerende selskabers medlemsstater tillader medlemsstaterne, at de fusionerende selskaber anvender et sprog, der er gængs i internationale forretnings- og finanskredse, ved udarbejdelsen af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion og alle andre relevante dokumenter. Medlemsstaterne angiver det sprog, der skal have forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner af disse dokumenter."

  "Ud over det officielle sprog i de fusionerende selskabers medlemsstater tillader medlemsstaterne, at de fusionerende selskaber anvender et sprog, der er gængs i internationale forretnings- og finanskredse, ved udarbejdelsen af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion og alle andre relevante dokumenter. Medlemsstaterne angiver det sprog, der skal have forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner af disse dokumenter. Selskabsdeltagere, medarbejdere og kreditorer i hvert af de fusionerende selskaber skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger til planen."

  Ændringsforslag    193

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c a (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – stk. 1 – afsnit 1a og 1 b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ca) Følgende stykker tilføjes:

   

  "1a. Inden ledelses- eller administrationsorganet træffer beslutning om den fælles plan for en grænseoverskridende fusion, informeres og høres medarbejderrepræsentanterne i hvert af de selskaber, der indgår i den grænseoverskridende fusion eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, arbejdstagerne selv og de repræsenterede fagforeninger, om den foreslåede omdannelse i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2002/14/EF på tilsvarende vis. Hvis der er oprettet et organ med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, skal det også informeres og høres i overensstemmelse hermed.

   

  1b. Ud over de officielle sprog i de berørte medlemsstater kan medlemsstaterne bestemme, at de selskaber, der foretager den grænseoverskridende fusion, må anvende et sprog, der er gængs i internationale forretnings- og finanskredse, ved udarbejdelsen af planen for en grænseoverskridende fusion og alle andre tilknyttede dokumenter. Medlemsstaterne angiver, hvilket sprog der skal have forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner af disse dokumenter. Selskabsdeltagere, medarbejdere og kreditorer skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger til planen."

  Ændringsforslag    194

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 123 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne sikrer, at den fælles plan for den grænseoverskridende fusion gøres offentligt tilgængelig i deres respektive nationale registre som omhandlet i artikel 16 mindst en måned før den dato, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning herom. Planen gøres ligeledes tilgængelig via det system, der er omhandlet i artikel 22.

  1.  Medlemsstaterne sikrer, at følgende dokumenter i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion gøres offentligt tilgængelig i deres respektive nationale registre som omhandlet i artikel 16 mindst en måned før den dato, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning herom. Følgende dokumenter gøres ligeledes tilgængelige via det system, der er omhandlet i artikel 22:

   

  a) den fælles plan for den grænseoverskridende fusion; denne plan gøres ligeledes tilgængelig via det system, der er omhandlet i artikel 22

   

  b) ansøgningen om vurdering af planen om den grænseoverskridende fusion og af den rapport, der er omhandlet i artikel 124 og, hvis det er relevant, den rapport, som udarbejdes af hver kompetent myndighed i overensstemmelse med artikel 125a uden dog at afsløre nogen fortrolige oplysninger

   

  c) en meddelelse til selskabsdeltagerne, kreditorerne og medarbejderrepræsentanterne i hvert af de selskaber, der foretager den grænseoverskridende fusion, eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, arbejdstagerne i disse selskaber, om, at de inden generalforsamlingen kan indgive bemærkninger angående de dokumenter, der er omhandlet i første afsnit, litra a) og b), til selskabet og til den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 127, stk. 1.

  Ændringsforslag    195

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 123 – stk. 3 – litra d

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  nærmere oplysninger om det websted, hvor den fælles plan for den grænseoverskridende fusion og fuldstændige oplysninger om de nærmere regler, der er omhandlet i litra c), kan indhentes vederlagsfrit.

  d)  nærmere oplysninger om det websted, hvor den fælles plan for den grænseoverskridende fusion og den i artikel 125a omhandlede rapport samt fuldstændige oplysninger om de nærmere regler, der er omhandlet i litra c), kan indhentes vederlagsfrit.

  Ændringsforslag    196

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 123 – stk. 3 – litra d

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da)  oplysninger om selskabets endelige reelle ejere før og efter den grænseoverskridende fusion

  Ændringsforslag    197

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 123 – stk. 4 – afsnit 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed.

  Medlemsstaterne kan dog, hvis det er motiveret i tvingende almene hensyn med henblik på at forebygge svig for så vidt angår identiteten af repræsentanterne for de selskaber, der gennemfører den grænseoverskridende fusion, med en rimelig begrundelse kræve personligt møde for en kompetent myndighed.

  Ændringsforslag    198

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 123 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 123a

   

  Forebyggelse af interessekonflikter på grund af ledelsens vederlag

   

  For at forhindre interessekonflikter mellem medlemmerne af ledelses- eller administrationsorganet og selskabets interesser i lyset af artikel 1a (ny) i dette direktiv må medlemmerne af ledelsesorganet ikke opnå en økonomisk gevinst ved fusionen i form af en stigning i aktiekursen i deres aktiepakker i deres (variable) vederlag eller bonusser, der udbetales som følge af fusionen. I vederlag udbetalt i aktier i selskabet til medlemmerne af ledelses- eller administrationsorganet i det første år efter fusionen fratrækkes stigningen i aktiekurserne som følge af fusionen fra det beløb, der udbetales til ledelsesorganet. Aktiekursen på den dag, hvor fusionen først blev offentliggjort, skal tjene som udgangspunkt.

  Ændringsforslag    199

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – overskrift

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Rapport fra ledelses- eller administrationsorganet til selskabsdeltagerne

  Rapport fra administrations- eller ledelsesorganet til selskabsdeltagerne og medarbejderne

  Ændringsforslag    200

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Ledelses- eller administrationsorganet i hvert af de fusionerende selskaber udarbejder en rapport, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af den grænseoverskridende fusion forklares og begrundes.

  1.  Ledelses- eller administrationsorganet i hvert af de fusionerende selskaber udarbejder en rapport til selskabsdeltagerne og medarbejderne, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af den grænseoverskridende fusion samt dens konsekvenser for medarbejderne forklares og begrundes.

  Ændringsforslag    201

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – stk. 2 – litra -a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -a)  årsagerne til den grænseoverskridende omdannelse

  Ændringsforslag    202

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – stk. 2– litra e a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea)  følgerne af den grænseoverskridende fusion for ansættelsesforholdene og inddragelsen af arbejdstagerne samt foranstaltninger, der skal træffes for at beskytte dem

  Ændringsforslag    203

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – stk. 2– litra e b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  eb)  eventuelle væsentlige ændringer af ansættelsesvilkårene som fastsat ved lov, kollektive overenskomster og tværnationale selskabsaftaler og af placeringen af selskabernes forretningssteder

  Ændringsforslag    204

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – stk. 2– litra e c (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ec)  oplysninger om procedurerne i henhold til hvilke ordninger for informations-, hørings- og medbestemmelsesrettighederne for medarbejderne i det selskab, der er resultatet af omdannelsen, kan anvendes i overensstemmelse med dette direktiv

  Ændringsforslag    205

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – stk. 2– litra e d (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ed)  hvorvidt faktorerne i litra a)-c) også vedrører eventuelle datterselskaber under selskabet

  Ændringsforslag    206

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – stk. 2 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Før ledelses- eller administrationsorganet beslutter sig vedrørende den i stk. 1 i denne artikel omhandlede rapport, skal medarbejderrepræsentanterne i hvert af de fusionerende selskaber eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, medarbejderne selv informeres og høres om den foreslåede fusion, i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2002/14/EF. Det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, skal, hvis det er relevant, også informeres og høres i overensstemmelse hermed.

  Ændringsforslag    207

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Rapporten stilles som minimum elektronisk til rådighed for selskabsdeltagerne i hvert af de fusionerende selskaber senest en måned før den i artikel 126 omhandlede generalforsamling. Rapporten stilles ligeledes til rådighed for medarbejderrepræsentanterne i hvert af de fusionerende selskaber eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv. Hvis fusionen ikke skal godkendes af generalforsamlingen i det overtagende selskab i overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, stilles rapporten imidlertid til rådighed senest en måned inden generalforsamlingen i det eller de andre fusionerende selskaber.

  3.  Rapporten stilles som minimum elektronisk til rådighed for selskabsdeltagerne i de fusionerende selskaber og for medarbejderrepræsentanterne i det selskab, som gennemfører den grænseoverskridende spaltning, eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv og i givet fald det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF senest en måned før den i artikel 126 omhandlede generalforsamling. Rapporten stilles ligeledes til rådighed for medarbejderrepræsentanterne i hvert af de fusionerende selskaber eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv. Hvis fusionen ikke skal godkendes af generalforsamlingen i det overtagende selskab i overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, stilles rapporten imidlertid til rådighed senest en måned inden generalforsamlingen i det eller de andre fusionerende selskaber.

  Ændringsforslag    208

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Den i stk. 1 omhandlede rapport er imidlertid ikke påkrævet, hvis alle selskabsdeltagerne i de fusionerende selskaber er blevet enige om at fravige dette krav."

  4.  Den i stk. 1 omhandlede rapport er imidlertid ikke påkrævet, hvis alle selskabsdeltagerne og alle medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, medarbejderne selv og i givet fald det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, i de fusionerende selskaber er blevet enige om at fravige dette krav.

  Ændringsforslag    209

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – stk. 4 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a.  Hvor administrations- eller ledelsesorganet i et af de fusionerende selskaber i rimelig tid modtager en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv, i henhold til national ret, eller, hvis det er relevant, fra det organ der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med 2009/38/EF eller 2001/86/EF, underrettes selskabsdeltagerne herom, og udtalelsen vedlægges rapporten.

  Ændringsforslag    210

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – stk. 4 b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4b.  Administrations- eller ledelsesorganet i det selskab, der har til hensigt at foretage den grænseoverskridende fusion, fremlægger et begrundet svar på udtalelsen fra medarbejderrepræsentanterne og i givet fald det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, inden datoen for den i artikel 126 omhandlede generalforsamling.

  Ændringsforslag    211

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – stk. 4 c (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4c.  Arbejdstagernes nationale organer, de fagforeninger, som er repræsenteret i de fusionerende selskaber, og i givet fald det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, skal råde over de midler og ressourcer, som kræves for at udøve de rettigheder, der følger af dette direktiv, til at foretage en analyse af rapporten. Punkt 6 i bilag I til direktiv 2009/38/EF finder tilsvarende anvendelse med henblik herpå.

  Ændringsforslag    212

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – stk. 4 d (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4d.  Stk. 1-4c berører ikke de gældende informations- og høringsrettigheder og -procedurer, der er indført på nationalt plan efter gennemførelsen af direktiv 2002/14/EF og 2009/38/EF.

  Ændringsforslag    213

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  [...]

  udgår

  Ændringsforslag    214

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (ny)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 b (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  10a)  Følgende artikel indsættes:

   

  Artikel 124b

   

  Undersøgelse ved en uafhængig sagkyndig

   

  1.  Medlemsstaterne sikrer, at de selskaber, der foretager den grænseoverskridende fusion, senest to måneder før den i artikel 126 omhandlede generalforsamling anmoder medlemsstaternes kompetente myndigheder om at udpege to sagkyndige, der skal undersøge og vurdere planen for den grænseoverskridende fusion og de rapporter, der er omhandlet i dette kapitel, dog med forbehold af stk. 6 i denne artikel. Anmodningen om udpegelse af en sagkyndig skal ledsages af følgende:

   

  a) planen for den grænseoverskridende fusion

   

  b) rapporter for selskabet som omhandlet i dette kapitel.

   

  2.  De kompetente myndigheder udpeger i samråd med hinanden to uafhængige sagkyndige senest en måned efter ansøgningen som omhandlet i stk. 1 og modtagelsen af planen og rapporterne. De sagkyndige udpeges på grundlag af lister, som på forhånd er blevet opstillet i de berørte medlemsstater specifikt med henblik på vurdering af grænseoverskridende fusioner. Listen skal omfatte fysiske personer på baggrund af deres personlige ekspertise. De sagkyndige på listen skal som minimum dække ekspertiseområderne selskabsret, beskatning og skattelovgivning, social sikring og arbejdstagerrettigheder. De to uafhængige sagkyndige skal sammen dække samtlige ekspertiseområder, der er nævnt i dette stykke. En sagkyndig kan handle på egne vegne eller på vegne af en juridisk person. Medlemsstaterne fastsætter faste takster for de gebyrer, der skal betales til de uafhængige sagkyndige af de selskaber, der anmoder om fusionen.

   

  De sagkyndige skal være uafhængige af det selskab, der foretager den grænseoverskridende fusion. Medlemsstaterne tager ved vurderingen af de sagkyndiges uafhængighed hensyn til den ramme, der er fastlagt i artikel 22-22b i direktiv 2006/43/EF. Desuden gælder:

   

  a) De sagkyndige eller den juridiske person, på hvis vegne vedkommende handler, må ikke have udført arbejde, uanset i hvilken egenskab, for det selskab, der anmoder om fusionen, i de fem år, der går forud for vedkommendes udpegelse, eller omvendt.

   

  b) De to udpegede sagkyndige må ikke operere på vegne af den samme juridiske person.

   

  3.  De sagkyndige udarbejder senest to måneder efter deres udpegelse en skriftlig rapport, der som minimum indeholder:

  a) en detaljeret vurdering af nøjagtigheden af både planen og de rapporter og oplysninger, som det selskab, der foretager den grænseoverskridende omdannelse, har forelagt

   

  b) en beskrivelse af alle faktuelle elementer, som de udpegede kompetente myndigheder skal bruge til at foretage en tilbundsgående vurdering for at fastslå, om den påtænkte grænseoverskridende fusion udgør et kunstigt arrangement, og som mindst omfatter følgende:

   

  i) de nærmere forhold ved etableringen i de forskellige medlemsstater, herunder hensigten, sektoren, investeringen, nettoomsætningen og resultatet

   

  ii) antallet af medarbejdere, der arbejder i de berørte lande, antallet af medarbejdere, der arbejder i et andet land opdelt efter arbejdslandet, antallet af medarbejdere, som var udstationeret eller udsendt i året forud for fusionen, jf. forordning (EF) nr. 883/2004 og direktiv 96/71/EF, og antallet af medarbejdere, som arbejder samtidigt i en eller flere medlemsstater, jf. forordning (EF) nr. 883/2004

   

  iii) det skattemæssige hjemsted

   

  iv) aktiverne og deres placering

   

  v) medarbejdernes og specifikke medarbejdergruppers sædvanlige arbejdssted

   

  vi) de steder, hvor der betales bidrag til sociale sikringsordninger

   

  vii) de kommercielle risici, som det fusionerede selskab påtager sig i de berørte medlemsstater

   

  viii) sammensætningen af balancen og regnskabet i bestemmelsesmedlemsstaten og i alle de medlemsstater, hvor selskabet har opereret inden for de seneste to regnskabsår.

   

  4.  De uafhængige sagkyndige stiller, hvor det er relevant, spørgsmål til og modtager oplysninger fra de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater. De kompetente myndigheder sikrer kommunikationen mellem den uafhængige sagkyndige og andre myndigheder i deres medlemsstat med ansvar for ethvert af de områder, der er omfattet af dette direktiv.

   

  5.  Medlemsstaterne sikrer, at de uafhængige sagkyndige har ret til hos det selskab, der foretager den grænseoverskridende fusion, at få adgang til alle relevante oplysninger og dokumenter samt til at foretage enhver nødvendig kontrol for at verificere alle elementer i planen eller ledelsens rapporter. Den sagkyndige har ligeledes ret til at modtage bemærkninger og udtalelser fra selskabets medarbejderrepræsentanter eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv, og ligeledes fra kreditorerne og selskabsdeltagerne.

   

  6.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger, der forelægges for de uafhængige sagkyndige, kun kan anvendes med henblik på udarbejdelsen af rapporten.

   

  6.   Medlemsstaterne kan som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF (**) operere med et lavere honorar til uafhængige eksperter for mikrovirksomheder og små virksomheder.

  Ændringsforslag    215

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (ny)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 125 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  11a)  Følgende artikel indsættes:

   

  Artikel 125a

   

  Den kompetente myndigheds vurdering

   

  1.   Medlemsstaterne sikrer, at de selskaber, der foretager den grænseoverskridende fusion, senest to måneder før den i artikel 126 omhandlede generalforsamling anmoder hver kompetent myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 127, om vurdering af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion og den rapport, der er omhandlet i artikel 123. Anmodningen om den kompetente myndigheds vurdering skal ledsages af følgende:

   

  a) den fælles plan for den grænseoverskridende fusion som omhandlet i artikel 122

   

  b) rapporten som omhandlet i artikel 124

   

  c) eventuelle bemærkninger, som selskabsmedlemmer, arbejdstagere og kreditorer har fremsat vedrørende den plan og den rapport, der er omhandlet i artikel 122 og artikel 124

   

  d) begrundelsen for den grænseoverskridende fusion, hvis kravet om den i artikel 124 omhandlede rapport er blevet fraveget.

   

  2.   Hver kompetent myndighed indleder behandlingen af ansøgningen som omhandlet i stk. 1 senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af de dokumenter og oplysninger, som omhandles i litra a)-d) i stk. 1.

   

  3.   Efter om fornødent at have hørt tredjeparter med en legitim interesse i fusionen mellem selskaberne, navnlig skatte- og arbejdsmarkedsmyndigheder og sociale myndigheder, udarbejder de kompetente myndigheder en skriftlig rapport, der som minimum indeholder:

   

  a) en detaljeret vurdering af nøjagtigheden af den plan, den rapporter og de oplysninger, som de selskaber, der foretager den grænseoverskridende fusion, har forelagt, med hensyn til både form og indhold

   

  b) en beskrivelse af alle faktuelle elementer, som er nødvendige for at foretage en tilbundsgående vurdering for at fastslå, om den påtænkte grænseoverskridende fusion udgør et kunstigt arrangement, og som mindst omfatter følgende:

   

  i)   de nærmere forhold ved etableringen af det selskab, som opstår ved fusionen, herunder hensigten, sektoren, investeringen, nettoomsætningen og resultatet, oplysninger om ledelsesorganet og i givet fald medarbejdere, udstyr, lokaler og aktiver

   

  ii)   balancens sammensætning, det skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres placering og de kommercielle risici, som hvert af de selskaber, der indgår i fusionen, påtager sig, antal medarbejdere, medarbejdernes og specifikke medarbejdergruppers sædvanlige arbejdssteder, herunder, hvis det er relevant, antallet af medarbejdere, der er udstationeret, udsendt eller arbejder samtidigt i forskellige medlemsstater i året forud for omdannelsen, jf. forordning (EF) nr. 883/2004 og direktiv 96/71/EF, og deres bestemmelseslande, de steder, hvor der betales bidrag til sociale sikringsordninger, og indvirkningen på medarbejdernes arbejdsmarkedspensioner.

   

  4.   Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed hos hvert af de selskaber, der indgår i den grænseoverskridende fusion, har ret til at få adgang til alle relevante oplysninger og dokumenter, herunder eventuelle bemærkninger til planen, som er fremsat i henhold til artikel 122, og at den foretager enhver nødvendig kontrol for at verificere alle elementer i planen eller ledelses- eller administrationsorganets rapport. Hver kompetent myndighed skal desuden om fornødent kunne rette forespørgsler til den kompetente myndighed i de fusionerende selskabers medlemsstater og have ret til at modtage yderligere bemærkninger og udtalelser fra medarbejderrepræsentanterne i hvert af de fusionerende selskaber eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv og i givet fald fra det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, samt fra kreditorerne og selskabsdeltagerne i hvert selskab. Disse skal vedlægges som bilag til hver rapport.

   

  5.   Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger og udtalelser, der forelægges for den kompetente myndighed, kun kan anvendes med henblik på udarbejdelsen af deres rapport, og at fortrolige oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, ikke offentliggøres, i overensstemmelse med EU-retten og national ret. Den kompetente myndighed kan, hvis det er hensigtsmæssigt, udarbejde et særskilt dokument med sådanne fortrolige oplysninger, og dette særskilte dokument gøres kun tilgængeligt for selskaberne og medarbejderrepræsentanterne, hvis det foreskrives i EU-retten eller national ret og i overensstemmelse med EU- eller medlemsstatspraksis.

   

  6.   Et selskab har ikke ret til at gennemføre en grænseoverskridende fusion i tilfælde, hvor et af de fusionerende selskaber er genstand for en verserende retssag, der vedrører overtrædelser af social-, skatte-, miljø- og arbejdsmarkedslovgivning eller krænkelser af grundlæggende rettigheder eller menneskerettigheder, hvis der er risiko for, at den endelige erstatning ikke vil være omfattet af EU-foranstaltningerne for civilretligt samarbejde, og selskabet ikke har stillet en finansiel garanti for denne risiko.

   

  7.   Medlemsstaterne fastsætter som minimum regler for det privatretlige ansvar, som påhviler de uafhængige sagkyndige, der skal udarbejde den i artikel 125 omhandlede rapport, herunder for så vidt angår eventuel uforsvarlig adfærd udvist under udførelsen af deres hverv.

  Ændringsforslag    216

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 b (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 125 b (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  11b)  Følgende artikel indsættes:

   

  Artikel 125b

   

  Privatretligt ansvar påhvilende medlemmerne af de fusionerende selskabers administrations- eller ledelsesorganer

   

  Medlemsstaterne fastsætter reglerne for mindst det privatretlige ansvar, som påhviler medlemmerne af hvert af de fusionerende selskabers administrations- eller ledelsesorganer for så vidt angår uforsvarlig adfærd fra disse medlemmers side i forbindelse med fusionens forberedelse og gennemførelse over for aktionærerne i det resulterende selskab.

  Ændringsforslag    217

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra a

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 126 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  "1.   Efter at have gjort sig bekendt med de i artikel 124, 124a eller 125 nævnte rapporter træffer hvert af de fusionerende selskabers generalforsamling beslutning om godkendelse af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion."

    Efter at have gjort sig bekendt med de i artikel 124 eller 125 nævnte rapporter træffer hvert af de fusionerende selskabers generalforsamling beslutning om godkendelse af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion. Inden der træffes afgørelse, skal alle tidligere relevante informations- og høringsrettigheder respekteres, således at der kan tages hensyn til en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne i overensstemmelse med direktiv 2002/14/EF og, hvor det er relevant, direktiv 2009/38/EF og 2001/86/EF. Selskabet underretter den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 127, om generalforsamlingens beslutning."

  Ændringsforslag    218

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 126a – stk. 1 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  selskabsdeltagere med aktier med stemmeret, som ikke har stemt for godkendelsen af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion

  a)  selskabsdeltagere med aktier med stemmeret, som stemte imod, eller ikke deltog i generalforsamlingen, men som inden denne tilkendegav, at de agtede at stemme imod godkendelsen af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, og tilkendegav, at de agtede at gøre brug af deres ret til at udtræde

  Ændringsforslag    219

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 126a – stk. 1 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  selskabsdeltagere med aktier uden stemmeret.

  b)  selskabsdeltagere med aktier uden stemmeret, som på generalforsamlingen tilkendegav, at de agter at gøre brug af deres ret til udtræde.

  Ændringsforslag    220

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 126a – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Medlemsstaterne sikrer, at hvert af de fusionerende selskaber fremsætter et tilbud om tilstrækkelig kontant kompensation i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, jf. artikel 122, stk. 1, litra m), til de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, som ønsker at udøve deres ret til at afhænde deres kapitalandele. Medlemsstaterne fastsætter ligeledes fristen for accept af tilbuddet, som under ingen omstændigheder må strække sig over mere end en måned efter den i artikel 126 omhandlede generalforsamling, eller, hvis generalforsamlingens godkendelse ikke er påkrævet, to måneder efter offentliggørelsen af den fælles fusionsplan, der er omhandlet i artikel 123. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at de fusionerende selskaber kan acceptere et tilbud fremsendt elektronisk til en adresse angivet af disse selskaber til dette formål.

  3.  Medlemsstaterne sikrer, at hvert af de fusionerende selskaber fremsætter et tilbud om tilstrækkelig kontant kompensation i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, jf. artikel 122, stk. 1, litra m), til de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, som ønsker at udøve deres ret til at afhænde deres kapitalandele. Deltagere skal, uden at dette tilsidesætter deres ret til at udtræde, tilkendegive deres agt om at gøre brug af denne ret, inden generalforsamlingen finder sted. Medlemsstaterne fastsætter ligeledes fristen for accept af tilbuddet, som under ingen omstændigheder må strække sig over mere end en måned efter den i artikel 126 omhandlede generalforsamling, eller, hvis generalforsamlingens godkendelse ikke er påkrævet, to måneder efter offentliggørelsen af den fælles fusionsplan, der er omhandlet i artikel 123. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at de fusionerende selskaber kan acceptere et tilbud fremsendt elektronisk til en adresse angivet af disse selskaber til dette formål.

  Ændringsforslag    221

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 126a – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Medlemsstaterne sikrer, at tilbuddet om kontant kompensation er betinget af, at den grænseoverskridende fusion får virkning i overensstemmelse med artikel 129. Medlemsstaterne fastsætter endvidere fristen for udbetaling af den kontante kompensation, som under ingen omstændigheder må strække sig over mere end en måned fra det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende fusion får virkning.

  4.  Medlemsstaterne sikrer, at tilbuddet om kontant kompensation er betinget af, at den grænseoverskridende fusion får virkning i overensstemmelse med artikel 129. Medlemsstaterne fastsætter endvidere fristen for udbetaling af den kontante kompensation, som under ingen omstændigheder må strække sig over mere end 20 dage fra det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende fusion får virkning.

  Ændringsforslag    222

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 126b – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer i de fusionerende selskaber, der er utilfreds med beskyttelsen af deres interesser i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion som omhandlet i artikel 122, stk. 1, litra n), kan anmode den relevante administrative eller retslige myndighed om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger senest en måned efter offentliggørelsen af de i artikel 123 omhandlede oplysninger.

  2.  Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer i de fusionerende selskaber, hvis fordringer er af tidligere dato end den grænseoverskridende fusion, og som er utilfredse med beskyttelsen af deres interesser i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion som omhandlet i artikel 122, stk. 1, litra n), og som gjorde indsigelse inden den grænseoverskridende fusion, kan anmode den relevante administrative eller retslige myndighed om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger senest en måned efter offentliggørelsen af de i artikel 123 omhandlede oplysninger.

  Ændringsforslag    223

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra a

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 127 – stk. 1 – afsnit 1a, 1b, 1c og 1d

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  "Medlemsstaterne sikrer, at de fusionerende selskabers ansøgning om en attest forud for fusionen navnlig indeholder følgende bilag:

   

  a) fusionsplan som omhandlet i artikel 122,

   

  b) de rapporter som er omhandlet i artikel 124 og 124a, hvis relevant, inklusive medarbejdernes udtalelse og ledelsens svar som omhandlet i artikel 124, stk. 4a og 4b,

   

  c) oplysninger om generalforsamlingens beslutning om godkendelse af omdannelsen som omhandlet i artiklen.

   

  Genfremsendelse til den kompetente myndighed af fusionsplan og den forelagte rapport er ikke påkrævet.

  "Medlemsstaterne sikrer, at de fusionerende selskabers ansøgning om en attest forud for fusionen, herunder fremlæggelse af alle oplysninger eller dokumenter, kan udfyldes online i sin helhed uden at give personligt møde for den kompetente myndighed, der er omhandlet i stk. 1.

  Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen som omhandlet i andet afsnit, herunder fremlæggelse af alle oplysninger og dokumenter, kan udfyldes online i sin helhed uden at give personligt møde for den kompetente myndighed, der er omhandlet i stk. 1.

  Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed med henblik på fremlæggelse af relevante oplysninger eller dokumenter.

  Medlemsstaterne kan dog, når det er begrundet i tvingende almene hensyn til forebyggelsen af svig, for så vidt angår identiteten af den person, som repræsenterer de selskaber, der gennemfører den grænseoverskridende fusion, kræve personligt møde for en kompetent myndighed med henblik på fremlæggelse af relevante oplysninger eller dokumenter."

  Ændringsforslag    224

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra a a (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 127 – stk. 1 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  aa)  Følgende stykke indsættes:

   

  “1a.   I hver berørt medlemsstat udsteder den i stk. 1 omhandlede kompetente myndighed til hvert af de fusionerende selskaber, som hører under dens nationale ret, omgående en attest, der er endegyldig dokumentation på behørig fuldbyrdelse af alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for fusionen.

  Ændringsforslag    225

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 128 – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Hvert af de fusionerende selskaber indsender med henblik på denne artikels stk. 1 den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, som er godkendt af den i artikel 126 omhandlede generalforsamling, til den i stk. 1 omhandlede myndighed.

  2. Hvert af de fusionerende selskaber indsender med henblik på denne artikels stk. 1 til den i dette stykke omhandlede myndighed:

   

  a)   den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, som er godkendt af den i artikel 126 omhandlede generalforsamling,

   

  b)  hvis hensigtsmæssigt, de rapporter som er omhandlet i artikel 124, 125 og 125a, inklusive medarbejdernes udtalelse og ledelsens svar som omhandlet i artikel 124, stk. 4a og 4b,

   

  c)  oplysninger om generalforsamlingens beslutning om godkendelse af fusion som omhandlet i artikel 126.

   

  Den fælles fusionsplan og rapport fremlagt i henhold til artikel 125a behøves ikke forelægges på ny for den kompetente myndighed.

  Ændringsforslag    226

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a a (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 128 – stk. 2 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  aa)  Følgende stykke tilføjes:

   

  2a.  Som led i den vurdering, der er omhandlet i artikel 125a, undersøger hver kompetent myndighed følgende:

   

  a)  de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i stk. 2,

   

  b)  alle bemærkninger og udtalelser fremsat af interessenterne i overensstemmelse med artikel 123,

   

  c)  en angivelse fra selskabet om, at den i artikel 133, stk. 3 og 4, omhandlede procedure er påbegyndt, hvis relevant,

   

  d)  hvorvidt den grænseoverskridende fusion udgør et kunstigt arrangement.

  Ændringsforslag    227

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a b (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 128 – stk. 2 b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ab)  Følgende stykke tilføjes:

   

  2b.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 1, opretter hensigtsmæssige samordningsmekanismer med andre myndigheder og organer i den pågældende medlemsstat, som arbejder inden for de politikområder, der berøres af dette direktiv, og hører om nødvendigt andre relevante myndigheder med kompetence inden for de forskellige områder, der er berørt af den grænseoverskridende fusion.

  Ændringsforslag    228

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a c (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 128 – stk. 2 c (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ac)  Følgende stykke tilføjes:

   

  2c.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at hver kompetent myndigheds vurdering gennemføres inden for tre måneder efter datoen for modtagelsen af oplysningerne om hvert selskabs generalforsamlings godkendelse af fusionen. Undersøgelsen kan få følgende udfald:

   

  a)  hver kompetent myndighed udsteder attesten forud for fusionen, såfremt denne myndighed fastslår, at den grænseoverskridende fusion falder inden for anvendelsesområdet af de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv, at det opfylder alle relevante betingelser og at alle fornødne procedurer og formaliteter er afsluttet,

   

  b)  de kompetente myndigheder udsteder ikke en attest forud for fusionen og underretter selskaberne om begrundelsen til denne beslutning, hvis en af de kompetente myndigheder fastslår, at den grænseoverskridende fusion ikke er omfattet af anvendelsesområdet for de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv. Det samme gør sig gældende, når den kompetente myndighed fastslår, at den grænseoverskridende fusion ikke opfylder alle de relevante betingelser, eller at ikke alle de fornødne procedurer og formaliteter er afsluttet, og selskabet, efter at være blevet opfordret til at træffe de nødvendige foranstaltninger, ikke har gjort dette,

   

  c)  en kompetent myndighed udsteder ikke en attest forud for fusionen og foretager en tilbundsgående vurdering i overensstemmelse med artikel 128a og underretter selskabet om sin afgørelse og resultatet af vurderingen i følgende tilfælde:

   

  i)  hvis den kompetente myndighed har alvorlig mistanke om, at den grænseoverskridende fusion udgør et kunstigt arrangement

   

  ii)  selskabet er genstand for forebyggende rekonstruktionsprocedurer, der er iværksat på grund af sandsynligheden for insolvens eller er underkastet kontrol, inspektion eller undersøgelse i henhold til kapitel VI i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF1a eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU1b,

   

  iii)  et af de fusionerende selskaber er inden for de foregående tre år blevet dømt ved en domstol, eller er genstand for en verserende retssag, der angår overtrædelser af social-, skatte-, miljø- eller arbejdsmarkedslov eller af menneskerettigheder eller grundlæggende rettigheder.

   

   

   

   

   

   

  Ændringsforslag    229

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a d (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 128 – stk. 2 d (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ad)  Følgende stykke tilføjes:

   

  2d.  Den kompetente myndigheds beslutning om at udstede en attest forud for fusionen udelukker ikke, at myndighederne i medlemsstaterne senere kan iværksætte procedurer eller træffe afgørelser vedrørende andre relevante retsområder.

  Ændringsforslag    230

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 128 – stk. 3 – afsnit 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Medlemsstaterne kan dog træffe foranstaltninger, når det er begrundet i tvingende almene hensyn til forebyggelsen af svig for så vidt angår identiteten af de personer, der repræsenterer de selskaber, som gennemfører den grænseoverskridende fusion, kræve personligt møde for en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor de relevante oplysninger og dokumenter skal fremlægges.

  Ændringsforslag    231

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a (ny)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 128 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (15a)  Følgende artikel indsættes:

   

  "Artikel 128a

   

  Tilbundsgående vurdering

   

  1.   Medlemsstaterne drager med henblik på at vurdere, om den grænseoverskridende fusion udgør et kunstigt arrangement, omsorg for, at den kompetente myndighed foretager en tilbundsgående vurdering af alle de relevante kendsgerninger og omstændigheder og som minimum tager følgende i betragtning:

   

  a) de nærmere forhold ved etableringen af den resulterende virksomhed, herunder forvaltningsorganet, personalet, sektoren, investeringen, nettoomsætningen og resultat, skattemæssigt hjemsted, lokaler, aktiver og deres placering, balancens sammensætning og de kommercielle risici, som hvert af de fusionerende selskaber påtager sig,

   

  b) antallet af medarbejdere og deres sædvanligt arbejdssted og ditto for særlige personalegrupper i hver af de fusionerende selskaber, antallet af medarbejdere der arbejder i et andet land opgjort efter arbejdslandet, antallet af medarbejdere som er udstationeret i året forud for fusionen i den i forordning (EF) nr. 883/2004 og direktiv 96/71/EF anførte betydning og antallet af medarbejdere, som samtidig arbejder i en eller flere medlemsstater i henhold til den i forordning (EF) nr. 883/2004 anførte betydning,

   

  c) de steder, hvor selskabet betaler bidrag til sociale sikringsordninger,

   

  d) hvis selskaberne har valgt at uddelegere ledelsen af det resulterende selskab til direktører, funktionærer eller juridiske repræsentanter, der er antaget fra en uafhængig tredjepart gennem en tjenesteudbyder. Disse elementer kan kun betragtes som vejledende faktorer i den samlede vurdering og skal derfor ikke vurderes isoleret.

   

  2.   De kompetente myndigheder kommunikerer i relevant omfang med hinanden. De kompetente myndigheder drager også omsorg for, at der kommunikeres med øvrige af egen medlemsstats myndigheder, der er ansvarlige for ethvert af de områder, der er omhandlet i dette direktiv.

   

  3.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndighed, der er omhandlet i stk. 1, når de beslutter at foretage en tilbundsgående vurdering, har mulighed for at høre selskabet og alle parter, der har fremsat bemærkninger i henhold til artikel 123 i overensstemmelse med national ret. Den skal navnlig sætte selskabet i stand til at fremlægge yderligere oplysninger om en faktisk eller fast etablering og dets udøvelse af reel økonomisk aktivitet i den resulterende virksomhed i en ubegrænset periode. De kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, kan ligeledes høre andre tredjepartsinteressenter i overensstemmelse med national ret. Den kompetente myndighed træffer sin endelige afgørelse om udstedelse af attesten forud for fusionen inden for to måneder efter påbegyndelsen af den tilbundsgående vurdering.

   

  4.   Medlemsstaterne drager omsorg for, at den kompetente myndighed i det fusionerende selskabs medlemsstat ikke udsteder en attest forud for fusionen, hvis den efter en tilbundsgående vurdering af den konkrete sag og under hensyntagen til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder fastslår, at der er tale om et kunstigt arrangement."

  Ændringsforslag    232

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra -a (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 133 – stk. -1 (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -a)   Som stk. -1 indsættes følgende:

   

  “-1.   Hvis det administrative eller ledende organ for et fusionerende selskab udarbejder en plan for fusion, skal de hurtigst muligt efter offentliggørelsen af den fælles fusionsplan tage de nødvendige skridt, herunder give oplysninger om identiteten af de deltagende selskaber, berørte datterselskaber eller virksomheder og antallet af deres ansatte, til, hvor relevant, at indlede forhandlinger med repræsentanterne for repræsentanter for selskabets ansatte om arrangementer for inddragelse af medarbejderne i det selskab, der bliver resultatet af fusionen."

  Ændringsforslag    233

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra -a a (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 133 – stk. 2

   

  Gældende ordlyd

  Ændringsforslag

   

  -aa) Stk. 2 affattes således:

  2.  De regler for medbestemmelse, der eventuelt måtte gælde i den medlemsstat, hvor det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, har sit vedtægtsmæssige hjemsted, finder dog ikke anvendelse, hvis mindst ét af de fusionerende selskaber i de seks måneder, der går forud for offentliggørelsen af planen for den grænseoverskridende fusion som omhandlet i artikel 123, har et gennemsnitligt antal medarbejdere på over 500 og er omfattet af de regler for medbestemmelse, som er anført i artikel 2, litra k), i direktiv 2001/86/EF, eller hvis den nationale lovgivning, der finder anvendelse på det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion,

  “2.   De gældende regler om medarbejdernes medbestemmelse i den medlemsstat, hvor selskabet, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, har sit vedtægtsmæssige hjemsted, gælder dog ikke, hvis mindst et af de fusionerende selskaber inden for seks måneder forud for offentliggørelsen af udkastet til den grænseoverskridende fusion som omhandlet i artikel 123 har et gennemsnitligt antal medarbejdere svarende til fire femtedele af den gældende tærskel, der er fastsat i national ret i den medlemsstat, hvis jurisdiktion selskabet er underlagt, der udløser de ansattes medbestemmelse, som anført i artikel 2, litra k), i direktiv 2001/86/EF, eller hvis den nationale lovgivning, der finder anvendelse på det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, ikke

  a)   fastsætter mindst samme niveau for medbestemmelse som det, der gælder i de relevante fusionerende selskaber, målt i forhold til andelen af medarbejderrepræsentanter blandt medlemmerne i de administrations- eller tilsynsorganer, udvalg eller ledelsesgrupper, herunder i selskabets profitcentre, der er omfattet af medbestemmelse, eller

  a)   fastsætter mindst samme niveau for og elementer af medbestemmelse som det, der gælder i det/de relevante fusionerende selskaber før fusionen med det højeste niveau af medbestemmelse målt i forhold til andelen af medarbejderrepræsentanter blandt medlemmerne i de administrations- eller tilsynsorganer, udvalg eller ledelsesgrupper, herunder i selskabets profitcentre, der er omfattet af medbestemmelse, eller

  b)   ikke giver medarbejderne i de i andre medlemsstater beliggende bedrifter i det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, den samme ret til at udøve medbestemmelse, som den giver de medarbejdere, der er beskæftiget i den medlemsstat, hvor det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

  b)   ikke giver medarbejderne i de i andre medlemsstater beliggende bedrifter i det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, den samme ret til at udøve medbestemmelse, som den giver medarbejdere, der er beskæftiget i den medlemsstat, hvor det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, har sit vedtægtsmæssige hjemsted."

  Ændringsforslag    234

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra -a b (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 133 – stk. 3

   

  Gældende ordlyd

  Ændringsforslag

   

  -ab) Stk. 3 affattes således:

  3. I de i stk. 2 omhandlede tilfælde fastsætter medlemsstaterne på tilsvarende vis og med forbehold af stk. 4-7, reglerne for medarbejdernes medbestemmelse i det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, samt for deres inddragelse i fastsættelsen af disse rettigheder, i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EF) nr. 2157/2001 og i følgende bestemmelser i direktiv 2001/86/EF:

  "3. De oplysninger, den høring og medarbejdernes medbestemmelse i det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion i de i stk. 2 omhandlede tilfælde, medbestemmelse i det selskab der er resultatet af den grænseoverskridende fusion samt deres inddragelse i fastsættelsen af disse rettigheder, skal være genstand for en aftale mellem medarbejderne og ledelsen af det resulterende selskab og være underlagt de bestemmelser, som medlemsstaterne fastsætter, der finder tilsvarende anvendelse og er underlagt stk. 4-7 i denne artikel i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EF) nr. 2157/2001 og i følgende bestemmelser i direktiv 2001/86/EF:

  a) artikel 3, stk. 1, 2 og 3, stk. 4, første afsnit, første led, og andet afsnit, samt stk. 5 og stk. 7

  a) artikel 3, stk. 1, 2 og 3, stk. 4, første afsnit, første led, og andet afsnit, samt stk. 5 og stk. 7

  b) artikel 4, stk. 1, stk. 2, litra a), g) og h), samt stk. 3

  b) artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a), b), c), d), e), g) og h), og artikel 4, stk. 3

  c) artikel 5

  c) artikel 5

  d) Artikel 6

  d) Artikel 6

  e) artikel 7, stk. 1, artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), andet afsnit, artikel 7, stk. 2, andet afsnit, samt artikel 7, stk. 3. I forbindelse med nærværende kapitel forhøjes dog de procentsatser, der kræves i artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra b), i direktiv 2001/86/EF for anvendelsen af referencebestemmelserne i del 3 i bilaget til det pågældende direktiv fra 25 % til 33 1/3 %

  e) Artikel 7, stk. 1

  f) artikel 8, 10 og 12

  f) artikel 8, 9, 10 og 12

  h) del 3, litra b), i bilaget.

  h) bilaget.3a.

   

  Omfanget af medarbejdermedbestemmelse, der er aftalt i henhold til stk. 3, må ikke være lavere end det niveau, der er anvendt i det fusionerende selskab med selskabet med højeste niveau af medarbejderdeltagelse forud for fusionen, eller lavere end niveauet i den virksomhed, der er resultatet af fusionen. Dette niveau måles i overensstemmelse med stk. 2."

  Ændringsforslag    235

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra -a c (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 133 – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -ac) Stk. 4 affattes således:

  4. Ved anvendelsen af de i stk. 3 omhandlede principper og fremgangsmåder:

  "4. Ved anvendelsen af de i stk. 3 omhandlede principper og fremgangsmåder sikrer medlemsstaterne, at reglerne om medarbejdernes medbestemmelse, der fandt anvendelse forud for den grænseoverskridende fusion, fortsat er gældende indtil datoen for anvendelsen af eventuelle efterfølgende regler eller, hvis der ikke foreligger vedtagne regler, indtil anvendelsen af standardregler i overensstemmelse med bilaget til direktiv 2001/86/EF."

  a) giver medlemsstaterne de fusionerende selskabers relevante organer ret til uden forudgående forhandling at vælge at være direkte underlagt de i stk. 3, litra h), nævnte referencebestemmelser for medbestemmelse som fastlagt i lovgivningen i den medlemsstat, hvor det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, skal have sit vedtægtsmæssige hjemsted, og at overholde disse bestemmelser fra datoen for registreringen

   

  b) giver medlemsstaterne det særlige forhandlingsorgan ret til med et flertal på to tredjedele af stemmerne, afgivet af medlemmer, der repræsenterer mindst to tredjedele af medarbejderne, inklusive stemmer fra medlemmer, der repræsenterer medarbejderne i mindst to forskellige medlemsstater, at beslutte ikke at indlede forhandlinger eller at afslutte allerede indledte forhandlinger, og støtte sig på de regler for medbestemmelse, der gælder i den medlemsstat, hvor det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, skal have sit vedtægtsmæssige hjemsted

   

  c) kan medlemsstaterne i de tilfælde, hvor der efter forudgående forhandlinger gælder referencebestemmelser for medbestemmelse, og uanset sådanne bestemmelser beslutte at begrænse andelen af medarbejderrepræsentanter i administrationsorganet for det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion. Hvis medarbejderrepræsentanterne i et af de fusionerende selskaber udgjorde mindst en tredjedel af administrations eller tilsynsorganet, må begrænsningen dog aldrig føre til en lavere andel af medarbejderrepræsentanter i administrationsorganet end en tredjedel.

   

  Ændringsforslag    236

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a a (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 133 – stk. 7 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  aa)   Som stk. 7a indsættes:

   

  “7a. Medlemsstaterne drager i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 2002/14/EF1a omsorg for, at arbejdstagerrepræsentanterne i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver nyder en sådan beskyttelse og har sådanne garantier, at de på behørig vis kan udføre de opgaver, de er blevet pålagt."

  Ændringsforslag    237

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b a (nyt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 133 – stk. 8 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba) Som stk. 8a tilføjes:

   

  “8a. Hvis der som følge af anvendelsen af stk. 3 i det i stk. 2 omhandlede tilfælde overskrides en gældende tærskel for medbestemmelse, der er fastsat i national ret i en medlemsstat, der er involveret i fusionen, i de seks år, der følger efter den grænseoverskridende fusion, indledes der nye forhandlinger i overensstemmelse med stk. 3-8, der finder tilsvarende anvendelse. I sådanne tilfælde skal reglerne for arbejdstagernes medbestemmelse fastsætte det samme niveau og de samme elementer vedrørende medbestemmelse, som ville være blevet fastsat i henhold til loven, hvis selskabet havde nået den relevante tærskel i en medlemsstat, der er involveret i fusionen."

  Ændringsforslag    238

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 a (ny)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 133 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (18a)  Følgende artikel indsættes:

   

  "Artikel 133a

   

  Kollektive overenskomster

   

  Efter den grænseoverskridende fusion skal det resulterende selskab fortsat efterleve de vilkår og betingelser, der er aftalt i eventuelle kollektive overenskomster på de samme vilkår, der fandt anvendelse på de fusionerende selskaber inden den grænseoverskridende fusion, uanset hvilken ret der i øvrigt er gældende for selskabet i henhold til sådanne, indtil datoen for opsigelsen eller udløbet af den kollektive overenskomst eller datoen for ikrafttræden eller anvendelse af en anden kollektiv overenskomst i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i direktiv 2001/23/EF."

  Ændringsforslag    239

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 a (ny)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 134 – stk. 1 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (19a)  I artikel 134 tilføjes følgende stykke:

   

  "Hvis de kompetente myndigheder imidlertid inden for to år efter datoen for den grænseoverskridende fusions ikrafttræden får kendskab til nye oplysninger, som indikerer, at en overtrædelse af en hvilken som helst bestemmelse i dette direktiv har fundet sted, tager disse myndigheder deres vurdering af sagens kendsgerninger op til revision og skal være bemyndiget til at træffe effektive, forholdsmæssigt afpassede og afskrækkende straffende foranstaltninger, såfremt der foreligger et kunstigt arrangement."

  Ændringsforslag    240

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 160b

  udgår

  Definitioner

   

  Med henblik på dette kapitel forstås ved:

   

  1)  "selskab med begrænset ansvar" (i det følgende benævnt "selskab"): et selskab som defineret i bilag II

   

  2)  "selskab under spaltning": et selskab, der foretager en grænseoverskridende spaltning, hvorved det overfører sine samlede aktiver og passiver til et eller flere selskaber, eller – i tilfælde af en partiel spaltning – overfører en del af sine aktiver og passiver til et eller flere selskaber

   

  3)  "spaltning": den transaktion, hvorved:

   

  a)  et selskab under spaltning, som er blevet opløst uden likvidation, overfører sine samlede aktiver og passiver til to eller flere nystiftede selskaber ("de modtagende selskaber") mod vederlag i form af kapitalandele i de modtagende selskaber til selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning og eventuelt et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende kapitelandeles pålydende værdi eller, ved kapitalandele uden pålydende værdi, et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende kapitelandeles bogførte pariværdi ("fuldstændig spaltning")

   

  b)  et selskab under spaltning overfører en del af sine aktiver og passiver til en eller flere nystiftede selskaber ("de modtagende selskaber") mod vederlag i form af kapitalandele i de modtagende selskaber eller selskabet under spaltning eller i både de modtagende selskaber og selskabet under spaltning og eventuelt et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende kapitelandeles pålydende værdi eller, ved kapitalandele uden pålydende værdi, et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende kapitelandeles bogførte pariværdi ("partiel spaltning").

   

  Ændringsforslag    241

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 160c

  udgår

  Yderligere bestemmelser vedrørende anvendelsesområdet

   

  1.   Uanset artikel 160b, stk. 3, finder dette kapitel ligeledes anvendelse på grænseoverskridende spaltninger, når den nationale lovgivning i mindst en af de berørte medlemsstater tillader, at det kontante udligningsbeløb som omhandlet i artikel 160b, stk. 3, litra a) og b), overskrider 10 % af den pålydende værdi, eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, 10 % af den bogførte pariværdi af kapitalandelene i de modtagende selskaber.

   

  2.  Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende dette kapitel på grænseoverskridende spaltninger, der omfatter et andelsselskab, selv i tilfælde, hvor sidstnævnte er omfattet af definitionen på et "selskab med begrænset ansvar" i artikel 160b, stk. 1.

   

  3.  Dette kapitel finder ikke anvendelse på grænseoverskridende spaltninger, der omfatter et selskab, hvis formål er kollektiv investering af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, hvis virksomhed bygger på princippet om risikospredning, og hvis andele på indehavernes begæring tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte over dette selskabs aktiver. Med sådanne tilbagekøb eller indløsninger sidestilles det forhold, at et sådant selskab handler med henblik på, at kursværdien af dets andele ikke kommer til at afvige mærkbart fra den bogførte nettoværdi.

   

  Ændringsforslag    242

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160d – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne sikrer, at den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, og det eller de modtagende selskabers medlemsstater, hvis et selskab påtænker at foretage en grænseoverskridende spaltning, kontrollerer, at den grænseoverskridende spaltning opfylder de betingelser, der er fastsat i stk. 2.

  1.  Medlemsstaterne sikrer, at i den medlemsstat, hvor selskabet under spaltning er etableret, og det eller de modtagende selskabers medlemsstater, hvis et selskab påtænker at foretage en grænseoverskridende spaltning, kontrollerer domstolen, notaren eller anden myndighed, at den grænseoverskridende spaltning opfylder de betingelser, der er fastsat i stk. 2.

  Ændringsforslag    243

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160d – stk. 2 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  selskabet er omfattet af forebyggende rekonstruktionsprocedurer indledt på grund af sandsynligheden for insolvens

  udgår

  Ændringsforslag    244

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160d – stk. 2 – litra d

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  selskabet er omfattet af anvendelsen af de afviklingsværktøjer, -beføjelser og -ordninger, der er omhandlet i afsnit IV i direktiv 2014/59/EU

  d)  selskabet er omfattet af anvendelsen af de afviklingsværktøjer, -beføjelser og -ordninger, der er omhandlet i afsnit IV i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU(*)

  Ændringsforslag    245

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160d – stk. 2 – litra e

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  de nationale myndigheder har truffet forebyggende foranstaltninger for at undgå indledningen af de procedurer, der er omhandlet i litra a), b) eller d).

  e)  de nationale myndigheder har truffet forebyggende foranstaltninger for at undgå indledningen af de procedurer, der er omhandlet i litra a) eller d).

  Ændringsforslag    246

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160d – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Medlemsstaten, hvor selskabet under spaltning er etableret, sikrer, at den kompetente myndighed ikke godkender spaltningen, hvis den efter en undersøgelse af den konkrete sag og under hensyntagen til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder fastslår, at der er tale om et kunstigt arrangement, som har til formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes eller selskabsdeltagernes juridiske eller kontraktmæssige rettigheder.

  3.  Medlemsstaten, hvor selskabet under spaltning er etableret, sikrer, at den kompetente myndighed ikke godkender spaltningen, hvis den ved at foretage en vurdering af den konkrete sag og under hensyntagen til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder fastslår, at der er tale om et kunstigt arrangement.

  Ændringsforslag    247

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 e – stk. 1 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Ledelses- eller administrationsorganet for selskabet under spaltning udarbejder planen for den grænseoverskridende spaltning. Planen for den grænseoverskridende spaltning skal mindst indeholde følgende oplysninger:

  1.  Ledelses- eller administrationsorganet, herunder, hvis det er fastsat i national ret og/eller er i overensstemmelse med national praksis, medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for det spaltede selskab, skal udarbejde planen for den grænseoverskridende spaltning og inddrages i afgørelsen herom. Planen for den grænseoverskridende spaltning skal mindst indeholde følgende oplysninger:

  Ændringsforslag    248

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 e – stk. 1 – litra -a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -a)  den retlige form, navn og placering af det vedtægtsmæssige hjemsted for selskabet under spaltning

  Ændringsforslag    249

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 e – stk. 1 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  påtænkte retlige form, navn og vedtægtsmæssige hjemsted for det eller de nye selskaber, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning

  a)  påtænkte retlige form, navn og placering for det/de nye selskaber, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning

  Ændringsforslag    250

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 e – stk. 1 – litra d a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da)  hvor relevant, detaljerede oplysninger om placeringen og datoen for oprettelsen af selskabets hovedkontor til medlemsstaten for det eller de modtagende selskaber, i tilfælde af at det ikke allerede findes der, samt oplysninger om ledelsesorganet og, hvis det er relevant, personale, udstyr, lokaler og aktiver

  Ændringsforslag    251

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 e – stk. 1 – litra h

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  h)  nærmere oplysninger om eventuelle særlige fordele, der indrømmes medlemmerne af administrations-, ledelses-, tilsyns- eller kontrolorganerne for selskabet under spaltning

  (Vedrører ikke den danske tekst)  

  Ændringsforslag    252

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 e – stk. 1 – litra h a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ha)  eventuelle særlige fordele, der indrømmes medlemmerne af det spaltende selskabs administrations-, ledelses-, tilsyns- eller kontrolorganer

  Ændringsforslag    253

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 e – stk. 1 – litra k a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ka)  antal beskæftigede, der er ansat i fuldtidsækvivalenter

  Ændringsforslag    254

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 e – stk. 1 – litra k b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  kb)  de sandsynlige følger af den grænseoverskridende beskæftigelsesdeling, herunder de sandsynlige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse, løn, særlige stillingers placering og de forventede konsekvenser for de ansatte, der beklæder sådanne stillinger, herunder medarbejdere i selskabets datterselskaber og filialer, der er beliggende inden for Unionen, og på arbejdsmarkedsdialogen på selskabsniveau, herunder, hvor relevant, medarbejderrepræsentation på bestyrelsesniveau

  Ændringsforslag    255

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 e – stk. 1 – litra l

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  l)  hvis det er hensigtsmæssigt, oplysninger om de procedurer, hvorefter der i henhold til artikel 160n er fastsat nærmere regler for arbejdstagernes inddragelse i fastlæggelsen af deres rettigheder med hensyn til medbestemmelse i de modtagende selskaber, og om mulighederne for sådanne nærmere regler

  l)  oplysninger om de procedurer, hvorefter der i henhold til artikel 160n er fastsat nærmere regler for arbejdstagernes inddragelse i fastlæggelsen af deres rettigheder med hensyn til information, høring og medbestemmelse i de modtagende selskaber i henhold artikel 160n, og om mulighederne for sådanne nærmere regler

  Ændringsforslag    256

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 e – stk. 1 – litra 1 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  la)  det/de endelige selskabers navne og, hvor det er relevant, en liste over alle datterselskaber, en kort beskrivelse af arten af deres aktiviteter og deres respektive geografiske beliggenhed

  Ændringsforslag    257

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 e – stk. 1 – litra 1 b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  lb)  den samlede omsætning og den samlede skattepligtige omsætning for selskabet under spaltning for den sidste rapporteringsperiode

  Ændringsforslag    258

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 e – stk. 1 – litra 1 c (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  lc)  den indkomstskat, som selskabet under spaltning har betalt, og dets datterselskaber og filialer

  Ændringsforslag    259

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 e – stk. 3 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a.  Inden ledelses- eller administrationsorganet træffer beslutning om planen for den grænseoverskridende spaltning, informeres repræsentanterne for arbejdstagerne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende spaltning eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, skal arbejdstagerne selv og de repræsenterede fagforeninger informeres og høres om den foreslåede spaltning i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2002/14/EF, som finder tilsvarende anvendelse. Hvis der er oprettet et organ med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, skal det også informeres og høres i overensstemmelse hermed.

  Ændringsforslag    260

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 e – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Ud over de officielle sprog i de modtagende selskabers og selskabet under spaltnings medlemsstater tillader medlemsstaterne, at selskabet anvender et sprog, der er gængs i internationale forretnings- og finanskredse, ved udarbejdelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning og alle andre relevante dokumenter. Medlemsstaterne angiver det sprog, der skal have forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner af disse dokumenter.

  4.  Ud over de officielle sprog i de modtagende selskabers og selskabet under spaltnings medlemsstater kan medlemsstaterne træffe bestemmelse om, at selskabet kan anvende et sprog, der er gængs i internationale forretnings- og finanskredse, ved udarbejdelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning og alle andre relevante dokumenter. Selskabet under spaltning angiver det sprog, der skal have forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner af disse dokumenter. Selskabsdeltagere, medarbejdere eller kreditorer skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger til planen.

  Ændringsforslag    261

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 g – overskrift

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Rapport fra ledelses- eller administrationsorganet til selskabsdeltagerne

  Rapport fra administrations- eller ledelsesorganet til selskabsdeltagerne og medarbejderne

  Ændringsforslag    262

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 g – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Selskabet under spaltnings ledelses- eller administrationsorgan udarbejder en rapport, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af den grænseoverskridende spaltning forklares og begrundes.

  1.  Ledelses- eller administrationsorganet for selskabet under spaltning udarbejder en rapport for selskabsdeltagerne og medarbejderne, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af den grænseoverskridende spaltning forklares og begrundes såvel som redegør for implikationerne af den grænseoverskridende spaltning for medarbejderne.

  Ændringsforslag    263

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 g – stk. 2 – litra -a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -a)  årsagerne til den grænseoverskridende spaltning

  Ændringsforslag    264

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 g – stk. 2 – litra e a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea)  følgerne af den grænseoverskridende spaltning for ansættelsesforholdene og inddragelsen af arbejdstagerne samt de foranstaltninger, der skal træffes for at beskytte dem

  Ændringsforslag    265

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 g – stk. 2 – litra e b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  eb)  eventuelle væsentlige ændringer af ansættelsesforholdene som fastsat ved lov, kollektive overenskomster og tværnationale selskabsaftaler og af placeringen af selskabernes forretningssteder

  Ændringsforslag    266

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 g – stk. 2 – litra e c (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ec)  oplysninger om procedurerne for, hvorledes ordninger for information, høring og medbestemmelsesret for de ansatte i det modtagende selskab kan gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv

  Ændringsforslag    267

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 g – stk. 2 – litra e d (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ed)  hvorvidt faktorerne i litra a)-i) også vedrører eventuelle datterselskaber under det spaltende selskab.

  Ændringsforslag    268

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 g – stk. 2 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Før ledelses- eller administrationsorganet beslutter sig vedrørende den i stk. 1 i denne artikel omhandlede rapport, skal medarbejderrepræsentanterne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende spaltning, eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, medarbejderne selv informeres og høres om den foreslåede spaltning, i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2002/14/EF. Det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, skal, hvor relevant, også informeres og høres i overensstemmelse hermed.

  Ændringsforslag    269

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 g – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede rapport stilles som minimum elektronisk til rådighed for selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning senest to måneder før den i artikel 160k omhandlede generalforsamling. Rapporten stilles ligeledes til rådighed for medarbejderrepræsentanterne i selskabet under spaltning eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv.

  3.  Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede rapport stilles som minimum elektronisk til rådighed for selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning og til medarbejderrepræsentanterne i det selskab, som gennemfører den grænseoverskridende spaltning eller, hvor der ikke er sådanne repræsentanter, til medarbejderne selv, og, i relevant omfang, det organ der er nedsat med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF senest to måneder før den i artikel 160k omhandlede generalforsamling.

  Ændringsforslag    270

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 g – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Den i stk. 1 omhandlede rapport er imidlertid ikke påkrævet, hvis alle selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning er blevet enige om at fravige dette krav.

  4.  Den i stk. 1 omhandlede rapport er imidlertid ikke påkrævet, hvis alle selskabsdeltagerne i selskabet under spaltning, og alle medarbejderrepræsentanterne eller, medarbejderne selv, og, i relevant omfang, det organ der er nedsat med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF er blevet enige om at fravige dette krav.

  Ændringsforslag    271

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 g – stk. 4 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a.  Hvor ledelses- eller administrationsorganet i selskabet under spaltning i god tid modtager en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv, i henhold til national ret, eller, hvor relevant, fra det organ der er nedsat med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med 2009/38/EF eller 2001/86/EF, underrettes selskabsdeltagerne herom, og denne udtalelse vedlægges rapporten.

  Ændringsforslag    272

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 g – stk. 4 b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4b.  Administrations- eller ledelsesorganet for selskabet under spaltning, skal afgive begrundet svar på den udtalelser, der fremsættes af medarbejderrepræsentanterne og, hvor relevant, det organ der er nedsat med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med 2009/38/EF eller 2001/86/EF inden datoen for den generalforsamling, der er omhandlet i artikel 160k.

  Ændringsforslag    273

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 g – stk. 4 c (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4c.  De nationale arbejdstagerrepræsentanter, fagforeningerne i selskabet og, hvor relevant, det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF, skal råde over de midler og ressourcer, der kræves for at udøve de rettigheder, der følger af dette direktiv, med henblik på at foretage en analyse af rapporten. Punkt 6 i bilag I til direktiv 2009/38/EF finder tilsvarende anvendelse med henblik herpå.

  Ændringsforslag    274

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 g – stk. 4 d (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4d.  Stk. 1-4c berører ikke de gældende informations- og høringsrettigheder og -procedurer, der er indført på nationalt plan efter gennemførelse af direktiv 2002/14/EF eller 2009/38/EF.

  Ændringsforslag    275

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 h

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  [...]

  udgår

  Ændringsforslag    276

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 h a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 160ha

   

  Privatretligt ansvar påhvilende medlemmerne af det spaltende selskabs administrations- eller ledelsesorganer

   

  Medlemsstaterne fastsætter regler for mindst det privatretlige ansvar, som påhviler medlemmerne af selskabets administrations- eller ledelsesorganer over for aktionærerne i det selskab, der er under spaltning, med hensyn til uforsvarlig adfærd udvist af medlemmer af disse organer under forberedelsen og gennemførelsen af spaltningen.

  Ændringsforslag    277

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 i – overskrift

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Undersøgelse af en uafhængig sagkyndig

  Vurdering ved den kompetente myndighed

  Ændringsforslag    278

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 i – stk. 1 – afsnit 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sikrer, at selskabet under spaltning senest to måneder før den i artikel 160k omhandlede generalforsamling anmoder den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1, om at udpege en sagkyndig, der skal undersøge og vurdere planen for den grænseoverskridende omdannelse og de rapporter, der er omhandlet i artikel 160g og 160h, med forbehold af stk. 6 i denne artikel.

  Medlemsstaterne sikrer, at selskabet under spaltning senest to måneder før den i artikel 160k omhandlede generalforsamling anmoder den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1, om en vurdering af planen for den grænseoverskridende spaltning og den rapport, der er omhandlet i artikel 160g.

  Ændringsforslag    279

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 i – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Anmodningen om udpegelse af en sagkyndig skal ledsages af følgende:

  Anmodningen om vurderingen ved den kompetente myndighed ledsages af følgende:

  Ændringsforslag    280

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 i – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  rapporterne som omhandlet i artikel 160g og 160h.

  b)  rapporten som omhandlet i artikel 160g.

  Ændringsforslag    281

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 i – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba)  de eventuelle bemærkninger, som medlemmer, ansatte og kreditorer har fremsat vedrørende den plan og den rapport, der er omhandlet i artikel 160c og artikel 160g

  Ændringsforslag    282

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 i – stk. 1 – afsnit 2 – litra b b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  bb)  hvis kravet om den i artikel 160g omhandlede rapport er blevet fraveget, begrundelsen for den grænseoverskridende spaltning.

  Ændringsforslag    283

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 i – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Den kompetente myndighed udpeger en uafhængig sagkyndig senest fem arbejdsdage efter ansøgningen som omhandlet i stk. 1 og modtagelsen af planen og rapporterne. Den sagkyndige skal være uafhængig af selskabet under spaltning og kan være en fysisk eller en juridisk person afhængigt af lovgivningen i den pågældende medlemsstat. Medlemsstaterne tager ved vurderingen af den sagkyndiges uafhængighed hensyn til den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 22b i direktiv 2006/43/EF.

  2.  Den kompetente myndighed indleder behandlingen af ansøgningen som omhandlet i stk. 1 inden for ti arbejdsdage efter modtagelsen af de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a)-d). Hvis den kompetente myndigheder gør brug af en uafhængig sagkyndig, skal denne udpeges inden for en måned på grundlag af en forudvælgelsesliste, der er specifikt opstillet med henblik på vurdering af grænseoverskridende spaltninger. Medlemsstaterne sikrer, at den sagkyndige eller den juridiske person, på hvis vegne den sagkyndige udfører sin opgave, er uafhængig og ikke udfører eller ikke har udført arbejde af nogen som helst art for det selskab, der ansøger om spaltning, eller omvendt, i de seneste fem år inden, at vedkommende udpeges.

  Ændringsforslag    284

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 i – stk. 3 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Den sagkyndige udarbejder en skriftlig rapport, der som minimum indeholder:

  3.  Efter, hvor det er nødvendigt, at have hørt tredjeparter med en legitim interesse i spaltningen af selskabet, navnlig skatte-, arbejdsmarkeds- og sociale myndigheder inden for selskabet, udarbejder den kompetente myndighed en skriftlig rapport, der som minimum indeholder:

  Ændringsforslag    285

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 i – stk. 3 – litra e

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  en detaljeret vurdering af nøjagtigheden af de rapporter og oplysninger, som selskabet har forelagt

  e)  en detaljeret vurdering af nøjagtigheden af planen, rapporten og de oplysninger, som det selskab, der foretager den grænseoverskridende spaltning, har forelagt, for så vidt angår både form og indhold

  Ændringsforslag    286

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 i – stk. 3 – litra f

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  f)  en beskrivelse af alle faktuelle elementer, som den kompetente myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 160o, stk. 1, skal bruge til at foretage en tilbundsgående vurdering for at fastslå, om den påtænkte grænseoverskridende spaltning udgør et kunstigt arrangement i henhold til artikel 160p, der minimum omfatter følgende: de nærmere forhold ved etableringen i de modtagende selskabers medlemsstater, herunder hensigten, sektoren, investeringen, nettoomsætningen og resultatet, antal medarbejdere, balancens sammensætning, det skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres placering, medarbejdernes og specifikke medarbejdergruppers sædvanlige arbejdssted, det sted, hvor selskabet under spaltning betaler bidrag til sociale sikringsordninger og påtager sig kommercielle risici i de modtagende selskabers medlemsstater.

  f)  en beskrivelse af alle faktuelle elementer, som skal bruges til at foretage en tilbundsgående vurdering for at fastslå, om den påtænkte grænseoverskridende spaltning udgør et kunstigt arrangement i henhold til artikel 160p, der som minimum omfatter følgende:

   

  i) de nærmere forhold ved etableringen i de modtagende selskabers medlemsstater, herunder hensigten, sektoren, investeringen, nettoomsætningen og resultatet, oplysninger om ledelsesorganet og, hvis det er relevant, personale, udstyr, lokaler og aktiver

   

  ii) balancens sammensætning, det skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres placering og de kommercielle risici, som selskabet under spaltning påtager sig, og de selskaber der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning i alle berørte medlemsstater

   

  iii) antal ansatte, ansattes og særlige medarbejdergruppers sædvanlige arbejdssteder, herunder, hvis relevant, antallet af ansatte der er udstationeret, sendt eller ansat samtidigt i forskellige medlemsstater i året forud for delingen i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 og direktiv 96/71/EF, og deres bestemmelseslande, de steder hvor selskabet betaler bidrag til sociale sikringsordninger, indvirkningen på de ansattes arbejdsmarkedspensioner

  Ændringsforslag    287

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160 i – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Medlemsstaterne sikrer, at den uafhængige sagkyndige har ret til hos selskabet under spaltning at få adgang til alle nødvendige oplysninger og dokumenter samt til at foretage enhver nødvendig kontrol for at verificere alle elementer i planen eller ledelsens rapporter. Den uafhængige sagkyndige har ligeledes ret til at modtage bemærkninger og udtalelser fra medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv og fra kreditorerne og selskabsdeltagerne.

  4.  Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed har ret til hos selskabet under spaltning at få adgang til alle nødvendige oplysninger og dokumenter, inklusive eventuelle kommentarer om planen fremlagt i overensstemmelse med artikel 160c, stk. 2, og at det foretager enhver nødvendig kontrol for at verificere alle elementer i planen eller rapporten fra administrations- eller ledelsesorganet. Den kompetente myndighed skal desuden være i stand til i fornødent omfang at rette forespørgsler til den kompetente myndighed i de modtagende selskabers medlemsstater såvel som modtage yderligere

  bemærkninger og udtalelser fra medarbejderrepræsentanterne i selskabet eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv og, hvor relevant, fra det organ, der er oprettet med henblik på tværnational information og høring i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF eller 2001/86/EF samt også fra kreditorerne og selskabsdeltagerne. Disse skal vedlægges som bilag til rapporten.

  Ændringsforslag    288

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – stk. 5

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der forelægges for den sagkyndige, kun kan anvendes med henblik på udarbejdelsen af rapporten, og at fortrolige oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, ikke offentliggøres. I givet fald kan den sagkyndige forelægge et særskilt dokument med fortrolige oplysninger for den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1, og dette særskilte dokument stilles kun til rådighed for selskabet under spaltning og videregives ikke til tredjemand.

  5.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger og udtalelser, der forelægges for den kompetente myndighed, kun kan anvendes med henblik på udarbejdelsen af rapporten, og at fortrolige oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, ikke offentliggøres, i overensstemmelse med EU-retten og national ret. Den kompetente myndighed kan, hvor hensigtsmæssigt, udarbejde et særskilt dokument med disse fortrolige oplysninger, og dette særskilte dokument stilles kun til rådighed for selskabet under spaltning til medarbejderrepræsentanter, hvor der er grundlag herfor i EU-retten eller national ret og i overensstemmelse med EU- eller medlemsstatspraksis.

  Ændringsforslag    289

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – stk. 6 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  6a.  Et selskab har ikke ret til at gennemføre en grænseoverskridende spaltning i tilfælde, hvor selskabet er genstand for en verserende retssag, der angår overtrædelser af social-, skatte-, miljø- eller arbejdsmarkedslov eller af menneskerettigheder eller grundlæggende rettigheder, hvis der er risiko for, at den endelige erstatning ikke vil blive dækket i forbindelse med EU-foranstaltningerne for civilretligt samarbejde, og selskabet ikke har stillet en finansiel garanti for denne risiko.

  Ændringsforslag    290

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – stk. 6 b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  6b.  Medlemsstaterne fastsætter som minimum regler for det privatretlige ansvar, som påhviler de uafhængige sagkyndige, der skal udarbejde den i denne artikel omhandlede rapport, herunder for så vidt angår eventuel uforsvarlig adfærd udvist under udførelsen af deres hverv.

  Ændringsforslag    291

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – stk. 1 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  den uafhængige ekspertrapport, der er omhandlet i artikel 160i, hvis det er relevant

  b)  ansøgningen om vurdering af planen om grænseoverskridende spaltning og af den rapport, der er omhandlet i artikel 160g, stk. 1, og, hvor relevant, den rapport der udarbejdes af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 160g, stk. 3, uden dog at afsløre nogen fortrolige oplysninger, jf. national ret eller EU-retten

  Ændringsforslag    292

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – stk. 1 – litra c

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  en meddelelse til selskabsdeltagerne, kreditorerne og medarbejderne i selskabet under spaltning om, at de inden generalforsamlingen kan indgive bemærkninger vedrørende de dokumenter, der er omhandlet i første afsnit, litra a) og b), til selskabet og til den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1.

  c)  en meddelelse til selskabsdeltagerne, kreditorerne og medarbejderrepræsentanterne i selskabet under spaltning eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv om, at de inden generalforsamlingen kan indgive bemærkninger vedrørende de dokumenter, der er omhandlet i første afsnit, litra a) og b), til selskabet og til den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1.

  Ændringsforslag    293

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – stk. 3 – litra d

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  nærmere oplysninger om det websted, hvor planen for den grænseoverskridende spaltning, meddelelsen og ekspertrapporten som omhandlet i stk. 1 og fuldstændige oplysninger om de nærmere regler, der er omhandlet i litra c) i dette stykke, kan indhentes online og vederlagsfrit.

  d)  nærmere oplysninger om det websted, hvor planen for den grænseoverskridende spaltning, meddelelsen og rapporten udarbejdet af den kompetente myndighed som omhandlet i stk. 1 og fuldstændige oplysninger om de nærmere regler, der er omhandlet i litra c) i dette stykke, kan indhentes online og vederlagsfrit

  Ændringsforslag    294

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – stk. 3 – litra d a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da)  oplysninger om de endelige reelle ejere før og efter den grænseoverskridende spaltning.

  Ændringsforslag    295

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – stk. 4 – afsnit 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en rimelig begrundet reel mistanke om svig kræve personligt møde for en kompetent myndighed.

  Medlemsstaterne kan dog, når det er begrundet i tvingende almene hensyn til forebyggelsen af svig for så vidt angår identiteten af den person, der repræsenterer det selskab, der udfører den grænseoverskridende spaltning, kræve personligt møde for en kompetent myndighed eller enhver anden person eller ethvert organ, der beskæftiger sig med, foretager eller bistår med at foretage offentliggørelse på internettet.

  Ændringsforslag    296

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Medlemsstaterne fastsætter detaljerede regler for online-offentliggørelse af dokumenter og oplysninger i henhold til stk. 1 og 3. Artikel 13ba og 13f, stk. 3 og 4 i direktiv [om digitale redskaber inden for selskabsret] finder følgelig anvendelse.

  Ændringsforslag    297

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – stk. 5

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Medlemsstaterne kan ud over den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, kræve, at planen for den grænseoverskridende spaltning eller de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, offentliggøres i den nationale offentlige tidende. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at de relevante oplysninger overføres fra registret til den nationale offentlige tidende.

  5.  Medlemsstaterne kan ud over den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, kræve, at planen for den grænseoverskridende spaltning eller de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, offentliggøres i den nationale offentlige tidende. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om engangsoverførsel af informationer i Unionen, at de relevante oplysninger overføres fra registret til den nationale offentlige tidende.

  Ændringsforslag    298

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – stk. 6 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  6a.  Medlemsstaterne sikrer, at fortrolige oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, ikke videregives til medarbejderrepræsentanter i andre tilfælde, end hvor det er hjemlet i national ret.

  Ændringsforslag    299

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160k – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.   Efter at have gjort sig bekendt med de i artikel 160g, 160h og 160i nævnte rapporter træffer selskabet under spaltnings generalforsamling beslutning om godkendelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning. Selskabet underretter den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1, om generalforsamlingens beslutning.

  1.   Efter at have gjort sig bekendt med de i artikel 160g og 160i nævnte rapporter træffer selskabet under spaltnings generalforsamling beslutning om godkendelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning. Inden beslutningen træffes, skal alle tidligere relevante informations- og høringsrettigheder respekteres, således at der kan tages hensyn til en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne i overensstemmelse med direktiv 2002/14/EF og, hvor det er relevant, direktiv 2009/38/EF og 2001/86/EF. Selskabet underretter den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1, om generalforsamlingens beslutning.

  Ændringsforslag    300

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160k – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Generalforsamlingen beslutter ligeledes, om den grænseoverskridende spaltning kræver ændringer af selskabet under spaltnings stiftelsesoverenskomst.

  4.  Generalforsamlingen træffer, hvor relevant, ligeledes beslutning om eventuelle ændringer af stiftelsesoverenskomsten for selskabet under spaltning.

  Ændringsforslag    301

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160l – stk. 1 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  selskabsdeltagere med aktier med stemmeret, som ikke har stemt for godkendelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning

  a)  selskabsdeltagere med aktier med stemmeret, og som stemte imod eller ikke deltog i generalforsamlingen, men som inden mødet tilkendegav, at de agtede at stemme imod godkendelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning og at de agtede at gøre brug af deres ret til at udtræde

  Ændringsforslag    302

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160l – stk. 1 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  selskabsdeltagere med aktier uden stemmeret.

  b)  selskabsdeltagere med aktier uden stemmeret, som på generalforsamlingen tilkendegav, at de agter at gøre brug af deres ret til udtræde.

  Ændringsforslag    303

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160l – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)   Medlemsstaterne sikrer, at selskabet under spaltning fremsætter et tilbud om tilstrækkelig kontant kompensation i planen for den grænseoverskridende spaltning, jf. artikel 160e, stk. 1, litra q), til de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, som ønsker at udøve deres ret til at afhænde deres kapitalandele. Medlemsstaterne fastsætter ligeledes fristen for accept af tilbuddet, der under alle omstændigheder ikke må strække sig over mere end en måned efter den i artikel 160k omhandlede generalforsamling. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at selskabet kan acceptere et tilbud fremsendt elektronisk til en adresse angivet af selskabet til dette formål.

  (3)   Medlemsstaterne sikrer, at selskabet under spaltning fremsætter et tilbud om tilstrækkelig kontant kompensation i planen for den grænseoverskridende spaltning, jf. artikel 160e, stk. 1, litra q), til de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, som ønsker at udøve deres ret til at afhænde deres kapitalandele. Deltagerne skal, uden at dette berører den faktiske udøvelse af deres ret til at udtræde, tilkendegive deres agt om at gøre brug af denne ret, inden generalforsamlingen finder sted. Medlemsstaterne fastsætter ligeledes fristen for accept af tilbuddet, der under alle omstændigheder ikke må strække sig over mere end en måned efter den i artikel 160k omhandlede generalforsamling. Dette berører ikke de i national ret fastsatte bestemmelser om form og gyldighed af kontrakter om salg og overdragelse af aktier i selskaber.

  Ændringsforslag    304

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160m – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer, der er utilfreds med beskyttelsen af deres interesser i planen for den grænseoverskridende spaltning som omhandlet i artikel 160e, kan anmode den relevante administrative eller retslige myndighed om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger senest en måned efter offentliggørelsen af de i artikel 160j omhandlede oplysninger.

  2.  Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer, hvis fordringer er af tidligere dato end den grænseoverskridende spaltning, og som er utilfredse med beskyttelsen af deres interesser i planen for den grænseoverskridende spaltning som omhandlet i artikel 160e, og som har gjort indsigelse inden den grænseoverskridende spaltning, kan anmode den relevante administrative eller retslige myndighed om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger senest en måned efter offentliggørelsen af de i artikel 160j omhandlede oplysninger.

  Ændringsforslag    305

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160m – stk. 3 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra en tredjemandsgarant eller fra de modtagende selskaber – eller i tilfælde af en partiel spaltning – fra det modtagende selskab og selskabet under spaltning, der som minimum svarer til værdien af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som deres oprindelige krav, og hvis kreditkvalitet som minimum svarer til kreditorens oprindelige krav umiddelbart efter gennemførelsen af spaltningen.

  b)  hvis kreditorerne tilbydes en ret til betaling, enten fra en tredjemandsgarant eller fra de modtagende selskaber – eller i tilfælde af en spaltning – fra det modtagende selskab og selskabet under spaltning, der som minimum udgør den faktiske værdi af deres oprindelige krav, som kan indbringes i samme jurisdiktion som deres oprindelige krav, og hvis kreditkvalitet som minimum svarer til kreditorens oprindelige krav.

  Ændringsforslag    306

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – overskrift

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medbestemmelse

  Medarbejderinformation, -høring og medbestemmelse

  Ændringsforslag    307

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – stk. -1 (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1.  Hvis det administrative eller ledende organ for selskabet udarbejder en plan for grænseoverskridende spaltning, skal de hurtigst muligt efter offentliggørelsen af denne plan tage de nødvendige skridt, herunder give oplysninger om identiteten af de deltagende selskaber, berørte datterselskaber eller virksomheder og antallet af deres ansatte, til, hvis relevant, at indlede forhandlinger med repræsentanterne for selskabernes repræsentanter for selskabets ansatte om arrangementer for inddragelse af medarbejderne i de selskaber, der bliver resultatet af spaltningen.

  Ændringsforslag    308

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – stk. 2 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  fastsætter mindst samme niveau for medbestemmelse som det, der gælder i selskabet under spaltning før spaltningen, målt i forhold til andelen af medarbejderrepræsentanter blandt medlemmerne i de administrations- eller tilsynsorganer, udvalg eller ledelsesgrupper, herunder i selskabets profitcentre, der er omfattet af medbestemmelse, eller

  a)  fastsætter mindst samme niveau for og elementer i medbestemmelse som det, der gælder i selskabet under spaltning før spaltningen, målt i forhold til andelen af medarbejderrepræsentanter blandt medlemmerne i de administrations- eller tilsynsorganer, udvalg eller ledelsesgrupper, herunder i selskabets profitcentre, der er omfattet af medbestemmelse, eller

  Ændringsforslag    309

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – stk. 2 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  I de i stk. 2 omhandlede tilfælde fastsætter medlemsstaterne på tilsvarende vis og med forbehold af stk. 4-7 i denne artikel reglerne for medarbejdernes medbestemmelse i de selskaber, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, samt for deres inddragelse i fastsættelsen af disse rettigheder, i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EF) nr. 2157/2001 og i følgende bestemmelser i direktiv 2001/86/EF:

  3.  For så vidt angår information, høring og medbestemmelse af og for medarbejderne i de selskaber, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, og deres inddragelse i fastsættelsen af sådanne rettigheder og i de i stk. 2 omhandlede tilfælde, skal medarbejdernes medbestemmelse i de selskaber, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning og deres inddragelse i fastsættelsen af disse rettigheder være genstand for aftaler mellem selskabernes medarbejdere og ledelser og skal på tilsvarende vis være reguleret af medlemsstaterne og underlagt stk. 4-7 i denne artikel, i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EF) nr. 2157/2001 og i følgende bestemmelser i direktiv 2001/86/EF:

  Ændringsforslag    310

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – stk. 3 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a), g) og h), og artikel 4, stk. 3 og 4

  b)  artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a), b), c), d), e), g) og h), og artikel 4, stk. 3 og 4

  Ændringsforslag    311

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Directive (EU) 2017/

  Artikel 160n – stk. 3 – litra e

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  artikel 7, stk. 1, første afsnit

  e)  artikel 7, stk. 1

  Ændringsforslag    312

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – stk. 3 – litra g

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  g)  del 3, litra a), i bilaget.

  g)  i bilaget indsættes i stedet for del 3, med undtagelse af litra a) og b), følgende minimumskrav:

   

  Medarbejderne i selskabet, dets datterselskaber og virksomheder og/eller det repræsentative organ har ret til at vælge og udpege en række medlemmer til bestyrelsen eller tilsynsorganet i det omdannede selskab, svarende til to repræsentanter i selskaber med op til 50 ansatte, en tredjedel i selskaber med 250 til 1000 ansatte og paritet i selskaber med mere end 1000 ansatte.

  Ændringsforslag    313

  Forslag til direktiv