Procedura : 2018/0114(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0002/2019

Teksty złożone :

A8-0002/2019

Debaty :

PV 17/04/2019 - 22
CRE 17/04/2019 - 22

Głosowanie :

PV 17/01/2019 - 10.6
PV 18/04/2019 - 10.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0429

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1302kWORD 491k
9.1.2019
PE 625.524v03-00 A8-0002/2019

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek

(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawczyni: Evelyn Regner

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*):

Anthea McIntyre, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

(*)  Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek

(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0241),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 50 ust. 1 i 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0167/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jak również Komisję Gospodarczą i Monetarną (A8-0002/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Organ administrujący lub zarządzający powinien być odpowiedzialny za zarządzanie spółką w interesie spółki i w związku z tym powinien brać pod uwagę interesy członków, jej pracowników i innych zainteresowanych stron w celu trwałego długofalowego tworzenia wartości.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/11322 reguluje transgraniczne połączenia spółek kapitałowych. Przepisy te stanowią ważny etap w usprawnianiu funkcjonowania jednolitego rynku dla spółek i przedsiębiorstw oraz pozwalają na realizację swobody przedsiębiorczości. Jednak ocena tych przepisów wskazuje, że istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w regulacjach dotyczących transgranicznych połączeń spółek. Ponadto istniej potrzeba, aby ustanowić przepisy regulujące transgraniczne przekształcenia i podziały spółek.

(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/11322 reguluje transgraniczne połączenia spółek kapitałowych. Przepisy te stanowią ważny etap w usprawnianiu funkcjonowania jednolitego rynku dla spółek i przedsiębiorstw oraz pozwalają na realizację swobody przedsiębiorczości z jednej strony, a z drugiej strony na zapewnienie odpowiedniej ochrony zainteresowanych stron, takich jak pracownicy, wierzyciele i wspólnicy mniejszościowi. Jednak ocena tych przepisów wskazuje, że istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w regulacjach dotyczących transgranicznych połączeń spółek, w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony pracownikom, wierzycielom i wspólnikom mniejszościowym. Ponadto istnieje potrzeba, aby ustanowić przepisy regulujące transgraniczne przekształcenia i podziały spółek, by wspierać transgraniczną mobilność spółek, zapewniając jasne, przewidywalne, odpowiednie, aktualne, integracyjne i sprawiedliwe unijne ramy prawne dotyczące spółek.

_________________

_________________

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (tekst jednolity) (Dz.U. L 169 z 30.6.2017, s. 46).

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (tekst jednolity) (Dz.U. L 169 z 30.6.2017, s. 46).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Swoboda przedsiębiorczości jest jedną z podstawowych zasad prawa Unii. Zgodnie z art. 49 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w związku z art. 54 TFUE swoboda przedsiębiorczości spółek obejmuje między innymi prawo do zakładania takich spółek i zarządzania nimi na warunkach określonych w ustawodawstwie państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba spółki. Zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej swoboda przedsiębiorczości obejmuje prawo spółki utworzonej zgodnie z ustawodawstwem jednego z państw członkowskich do przekształcenia się w spółkę podlegającą prawu innego państwa członkowskiego, o ile spełnione są warunki przewidziane w ustawodawstwie tego innego państwa członkowskiego, a w szczególności spełnione są warunki ustanowione przez to ostatnie państwo w celu ustalenia powiązania spółki lub przedsiębiorstwa z jego krajowym porządkiem prawnym.

(2)  Swoboda przedsiębiorczości jest jedną z podstawowych zasad prawa Unii. Zgodnie z art. 49 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w związku z art. 54 TFUE swoboda przedsiębiorczości spółek obejmuje między innymi prawo do zakładania takich spółek i zarządzania nimi na warunkach określonych w ustawodawstwie państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba spółki. Zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wykraczającą znacznie poza dosłowną treść, swoboda przedsiębiorczości obejmuje prawo spółki utworzonej zgodnie z ustawodawstwem jednego z państw członkowskich do przekształcenia się w spółkę podlegającą prawu innego państwa członkowskiego, o ile spełnione są warunki przewidziane w ustawodawstwie tego innego państwa członkowskiego, a w szczególności spełnione są warunki ustanowione przez to ostatnie państwo w celu ustalenia powiązania spółki lub przedsiębiorstwa z jego krajowym porządkiem prawnym. Ponadto szczególnie ważne jest, aby zwrócić uwagę na dodatkowe elementy, takie jak obecność kryteriów ekonomicznego charakteru, by uniknąć nieprawidłowego użycia tej podstawowej swobody w celu dokonywania oszustw.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Swoboda przedsiębiorczości i rozwój rynku wewnętrznego nie stanowią odrębnych zasad ani celów Unii. Powinny być one zawsze zrównoważone, w szczególności w kontekście niniejszej dyrektywy, z zasadami i celami Unii dotyczącymi postępu społecznego, promowania wysokiego poziomu zatrudnienia i zagwarantowania odpowiedniej ochrony socjalnej, zawartymi w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i w art. 9 TFUE. Jest zatem jasne, że rozwój rynku wewnętrznego powinien przyczyniać się do spójności społecznej i pozytywnej konwergencji społecznej i nie powinien napędzać konkurencji między systemami społecznymi przez wywieranie presji na te systemy, aby obniżały swoje standardy.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Choć konkurencja na jednolitym rynku i swoboda przedsiębiorczości to kluczowe zasady Unii, swoboda przenoszenia przez spółki siedziby statutowej z jednego państwa członkowskiego do innego opiera się na niepożądanym systemie konkurencji między państwami członkowskimi, którą podsycają nierówne warunki konkurencji wynikające z różnych przepisów krajowych w zakresie polityki społecznej i podatkowej. Aby przestrzegać zasad i wartości zapisanych w Traktacie, należy zatem unikać nadużywania przekształceń, łączenia lub podziałów prowadzących do powstawania sztucznych struktur lub dumpingu socjalnego, ale także do zmniejszania zobowiązań podatkowych lub ograniczania praw socjalnych pracowników. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości niestety skutkuje bardzo daleko idącym prawem do przekształcania transgranicznego, a możliwość przenoszenia przez spółki siedziby statutowej bez przenoszenia podstawowej działalności przyczynia się z kolei do tego, że pracownicy i inne zainteresowane strony tracą rozeznanie i panują wśród nich nastroje antyeuropejskie w odniesieniu do tej problematycznej formy konkurencji.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c)  Polityka Unii powinna również przyczyniać się do promowania i wzmacniania dialogu społecznego, zgodnie z art. 151 TFUE. Dlatego celem niniejszej dyrektywy jest również zapewnienie pracownikom praw do informacji, konsultacji i partycypacji oraz zagwarantowanie, aby transgraniczna mobilność spółek nigdy nie mogła prowadzić do ograniczenia tych praw. Zagwarantowanie pracownikom praw do informacji, konsultacji i partycypacji ma kluczowe znaczenie dla powodzenia transgranicznej mobilności.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2d)  Przechodzenie na wspólny i skonsolidowany system opodatkowania przedsiębiorstw na szczeblu unijnym oraz zapewnienie minimalnych wspólnych standardów socjalnych we wszystkich państwach członkowskich powinno być warunkiem wstępnym wspólnych przepisów dotyczących mobilności spółek, aby umożliwić uczciwą konkurencję i równe warunki działania, które nie stawiają w niekorzystnej sytuacji żadnego państwa członkowskiego ani żadnej z zainteresowanych stron.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2e)  Swoboda przedsiębiorczości nie powinna również w żaden sposób podważać zasad dotyczących zwalczania nadużyć finansowych i wszelkiej innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii, określonych w art. 310 TFUE.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  W braku harmonizacji prawa Unii zdefiniowanie kryterium powiązania, która określa prawo krajowe mające zastosowanie do spółki lub przedsiębiorstwa należy, zgodnie z art. 54 TFUE, do kompetencji każdego państwa członkowskiego, które kryterium to określa. Art. 54 TFUE zrównuje siedzibę statutową, zarząd i główne miejsce prowadzenia działalności spółki lub przedsiębiorstwa jako równoważne kryteria powiązania. W związku z tym, jak wyjaśniono w orzecznictwie,42 w przypadku gdy państwo członkowskie nowej siedziby (tj. państwo członkowskie przeznaczenia) wymaga jedynie przeniesienia statutowej siedziby jako kryterium powiązania dla istnienia spółki zgodnie z jego prawem, okoliczność, że jedynie statutowa siedziba (a nie zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności) została przeniesiona, nie wyklucza zastosowania zasady swobody przedsiębiorczości na mocy art. 49 TFUE. Wybór szczególnej formy spółki w ramach transgranicznych połączeń, przekształceń i podziałów lub wybór państwa członkowskiego prowadzenia działalności w celu korzystania z bardziej korzystnych przepisów jest nieodłącznie związany z korzystaniem na jednolitym rynku ze swobody przedsiębiorczości gwarantowanej TFUE.

3)  W braku harmonizacji prawa Unii zdefiniowanie kryterium powiązania, która określa prawo krajowe mające zastosowanie do spółki lub przedsiębiorstwa należy, zgodnie z art. 54 TFUE, do kompetencji każdego państwa członkowskiego, które kryterium to określa. Art. 54 TFUE zrównuje siedzibę statutową, zarząd i główne miejsce prowadzenia działalności spółki lub przedsiębiorstwa jako równoważne kryteria powiązania. Biorąc pod uwagę sprzeczności wynikające ze swobody przedsiębiorczości i braku równych warunków działania w postaci spójnych wspólnych przepisów socjalnych i podatkowych w państwach członkowskich, kluczowe znaczenie ma osiągnięcie równowagi między prawem spółek do przekształcania, łączenia i podziału a innymi zasadami zawartymi w Traktacie. Przekształcenia transgraniczne powinny być uwarunkowane przeniesieniem statutowej siedziby spółki wraz z siedzibą zarządu w celu prowadzenia znacznej części działalności gospodarczej w państwie członkowskim przeznaczenia.

_________________

 

42 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25 października 2017 r., Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, pkt 29.

 

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  Ewoluujące orzecznictwo stworzyło nowe możliwości dla spółek i przedsiębiorstw na jednolitym rynku w celu wspierania wzrostu gospodarczego, skutecznej konkurencji i wydajności. Jednocześnie cel, jakim jest jednolity rynek bez granic wewnętrznych dla przedsiębiorstw, należy pogodzić z innymi celami integracji europejskiej, takimi jak ochrona socjalna (w szczególności ochrona pracowników), ochrona wierzycieli i wspólników . Cele te, wobec braku zharmonizowanych przepisów dotyczących przekształceń transgranicznych, państwa członkowskie realizują za pomocą szeregu różnorodnych regulacji prawnych i praktyk administracyjnych. W rezultacie podczas gdy przedsiębiorstwa mogą już łączyć się transgranicznie, te, które zamierzają dokonać przekształcenia transgranicznego, doświadczają szeregu prawnych i praktycznych trudności. Ponadto ustawodawstwa krajowe wielu państw członkowskich przewidują postępowanie dotyczące przekształcenia krajowego, nie zapewniając jednocześnie równoważnego postępowania dotyczącego przekształcenia transgranicznego.

(4)  Ewoluujące orzecznictwo stworzyło nowe możliwości dla spółek i przedsiębiorstw na jednolitym rynku w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w celu wspierania wzrostu gospodarczego, skutecznej konkurencji i wydajności. Jednocześnie wobec braku równych warunków działania w postaci spójnych zasad socjalnych i fiskalnych zmiany te szły w parze z rozprzestrzenianiem się firm przykrywek i nieuczciwych praktyk, stanowiących sztuczne struktury i skutkujących obchodzeniem zobowiązań podatkowych i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych, a także ograniczaniem praw pracowniczych. Cel, jakim jest jednolity rynek bez granic wewnętrznych dla przedsiębiorstw, należy pogodzić z innymi celami integracji europejskiej, takimi jak ochrona socjalna dla wszystkich, zgodnie z art. 3 ust. 3 TUE i art. 151 i 152 TFUE, Europejskim filarem praw socjalnych i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, ochrona praw pracowniczych, ochrona wierzycieli i ochrona wspólników, a także walka z zagrożeniami interesów finansowych Unii, np. praniem pieniędzy i uchylaniem się od opodatkowania. Wobec braku zharmonizowanych przepisów dotyczących przekształceń transgranicznych państwa członkowskie opracowały szereg różnorodnych regulacji prawnych i praktyk administracyjnych, co stworzyło niezadowalającą atmosferę w zakresie pewności prawa, niekorzystnie wpłynęło na spółki, zainteresowane strony i państwa członkowskie, a także na zwalczanie zagrożeń interesów finansowych Unii, np. prania pieniędzy i uchylania się od opodatkowania. Ponadto Unia jest zobowiązana do przestrzegania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Swoboda przedsiębiorczości nie powinna podważać w żaden sposób innych wartości i zasad gwarantowanych przez TFUE, takich jak wspieranie wysokiego poziomu zatrudnienia i zapewnienie odpowiedniej ochrony socjalnej (art. 9), poprawa warunków życia i pracy oraz dialog między kierownictwem a pracownikami, rozwój zasobów ludzkich pozwalający utrzymać wysoki poziom zatrudnienia i przeciwdziałanie marginalizacji (art. 151), czy zwalczanie nadużyć finansowych i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii (art. 310). W rezultacie podczas gdy przedsiębiorstwa mogą już łączyć się transgranicznie, te, które zamierzają dokonać przekształcenia transgranicznego, doświadczają szeregu prawnych i praktycznych trudności. Ponadto ustawodawstwa krajowe wielu państw członkowskich przewidują postępowanie dotyczące przekształcenia krajowego, nie zapewniając jednocześnie równoważnego postępowania dotyczącego przekształcenia transgranicznego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  Potrzebne jest zatem zapewnienie regulacji proceduralnych i materialnoprawnych dotyczących przekształceń transgranicznych, które przyczyniłyby się do zniesienia ograniczeń swobody przedsiębiorczości, a jednocześnie zapewniłyby odpowiednią i proporcjonalną ochronę zainteresowanych stron, takich jak pracownicy, wierzyciele i wspólnicy mniejszościowi.

(6)  Potrzebne jest zatem zapewnienie zharmonizowanych unijnych regulacji proceduralnych i materialnoprawnych dotyczących przekształceń transgranicznych, które jeszcze bardziej ułatwiłyby zniesienie ograniczeń swobody przedsiębiorczości, a jednocześnie zapewniłyby prawo do odpowiedniej, jednolitej i proporcjonalnej ochrony dla zainteresowanych stron, takich jak pracownicy, wierzyciele i wspólnicy mniejszościowi, a w szczególności pracownicy. Należy koniecznie wyeliminować luki i zapobiegać możliwościom nadużyć związanych z podatkami, ubezpieczeniami społecznymi i prawami różnych zainteresowanych stron. Podstawowe znaczenie ma zatem zmiana kierunku przyjętego przez Trybunał Sprawiedliwości i wyjaśnienie, że spółka nie powinna móc przenieść siedziby statutowej bez przeniesienia siedziby zarządu w celu prowadzenia znacznej części działalności gospodarczej w państwie członkowskim przeznaczenia.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Dalszy rozwój rynku wewnętrznego powinien być właściwie zrównoważony, przy zachowaniu istotnych wartości, na których zbudowane są nasze społeczeństwa, i przy zapewnieniu, by wszyscy obywatele odnosili korzyści z rozwoju gospodarczego.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Niniejsza dyrektywa powinna ustanowić minimalne wymogi mające zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, jednocześnie umożliwiając państwom członkowskim zapewnianie korzystniejszej ochrony pracowników i zachęcając je do tego.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  Prawo do przekształcenia spółki utworzonej w jednym państwie członkowskim w spółkę podlegającą systemowi prawnemu innego państwa członkowskiego może w pewnych okolicznościach być wykorzystywane do nadużyć, takich jak obchodzenie standardów pracy, unikanie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zobowiązań podatkowych, niweczenie praw wierzycieli lub wspólników mniejszościowych lub nierespektowanie przepisów dotyczących partycypacji pracowników. W celu zwalczania możliwych nadużyć, zgodnie z zasadą ogólną prawa UE, wymaga się od państw członkowskich zapewnienia, aby spółki nie wykorzystywały postępowania dotyczącego przekształcenia transgranicznego dla tworzenia sztucznych struktur mających z zamiarem uzyskiwania nienależnych korzyści podatkowych lub bezpodstawnego naruszania praw pracowników, wierzycieli lub wspólników, które wynikają z przepisów prawa lub umów. W zakresie, w jakim stanowi ona odstępstwo od podstawowych wolności, walka z nadużyciami powinna być interpretowana ściśle i opierać się na indywidualnej ocenie wszystkich istotnych okoliczności. Należy ustanowić ramy proceduralne i materialnoprawne określające margines swobody oraz umożliwiające państwom członkowskim stosowanie różnorodnych podejść w tym zakresie, a jednocześnie ustanawiające wymagania, których celem jest usprawnienie działań organów krajowych ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć zgodnie z prawem Unii.

(7)  Prawo do przekształcenia spółki utworzonej w jednym państwie członkowskim w spółkę podlegającą systemowi prawnemu innego państwa członkowskiego nie może w żadnych okolicznościach być wykorzystywane do nadużyć, oszustw lub przestępstw, takich jak unikanie lub obchodzenie standardów pracy, płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zobowiązań podatkowych, przestrzegania praw wierzycieli lub wspólników mniejszościowych i przepisów dotyczących partycypacji pracowników lub uchylanie się od tych zasad. W celu zwalczania możliwych nadużyć, zgodnie z zasadą ogólną prawa UE, wymaga się od państw członkowskich zapewnienia, aby spółki nie wykorzystywały postępowań dotyczących przekształcenia transgranicznego do tworzenia sztucznych struktur. Od państw członkowskich należy także wymagać zapewnienia, by przekształcenia transgraniczne odnosiły się do faktycznego prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej, również w sektorze cyfrowym, przez ustanowienie stałego miejsca prowadzenia działalności w państwie członkowskim przeznaczenia na czas nieokreślony, aby uniknąć tworzenia firm przykrywek mających na celu obchodzenie lub naruszanie prawa krajowego lub prawa Unii lub uchylanie się od jego przestrzegania. Walka z nadużyciami powinna opierać się na ocenie wszystkich istotnych okoliczności. Należy ustanowić ramy proceduralne i materialnoprawne określające margines swobody oraz umożliwiające państwom członkowskim stosowanie różnorodnych podejść w tym zakresie, a jednocześnie ustanawiające wymagania, których celem jest usprawnienie działań organów krajowych ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć zgodnie z prawem Unii.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  Transgraniczne przekształcenie pociąga za sobą zmianę formy prawnej spółki bez utraty jej osobowości prawnej. Nie powinno to jednak prowadzić do obchodzenia wymogów dotyczących rejestracji spółki w państwie członkowskim przeznaczenia. Spółka powinna w pełni przestrzegać takich warunków, w tym wymogu posiadania siedziby zarządu w państwie członkowskim przeznaczenia oraz wymogów związanych z odwoływaniem dyrektorów. Stosowanie takich warunków przez państwo członkowskie przeznaczenia nie może jednak mieć wpływu na ciągłość osobowości prawnej przekształconej spółki. Zgodnie z art. 49 TFUE spółka może przekształcić się w dowolną formę prawną przewidzianą w państwie członkowskim przeznaczenia.

(8)  Transgraniczne przekształcenie pociąga za sobą zmianę formy prawnej spółki bez utraty jej osobowości prawnej i bez konieczności renegocjowania zawartych umów. Nie powinno to jednak prowadzić do obchodzenia wymogów dotyczących rejestracji spółki w państwie członkowskim przeznaczenia. Spółka powinna w pełni przestrzegać takich warunków, w tym wymogu posiadania siedziby zarządu w państwie członkowskim przeznaczenia oraz wymogów związanych z odwoływaniem dyrektorów. Stosowanie takich warunków przez państwo członkowskie przeznaczenia nie może jednak mieć wpływu na ciągłość osobowości prawnej przekształconej spółki. Zgodnie z art. 49 TFUE spółka może przekształcić się w dowolną uregulowaną formę prawną przewidzianą w państwie członkowskim przeznaczenia.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Nie naruszając praw podstawowych, przy ocenie nieposzlakowanej opinii, uczciwości i norm etycznych dyrektorów spółek przeprowadzających przekształcenia lub połączenia transgraniczne należy uwzględnić wszelkie odpowiednie rejestry karne lub administracyjne. W tym kontekście należy uwzględnić rodzaj wyroku lub oskarżenia, rolę osoby biorącej udział w naruszeniu, wymierzoną karę, osiągnięty etap postępowania sądowego i wszelkie skuteczne środki naprawcze. Należy uwzględnić również dodatkowe okoliczności, w tym czynniki łagodzące, wagę odpowiedniego przestępstwa bądź działania administracyjnego lub nadzorczego, czas, który upłynął od popełnienia przestępstwa, postępowanie wspólnika od czasu popełnienia przestępstwa lub podjęcia działania, a także adekwatność przestępstwa lub działania do roli wspólnika. Przy uwzględnieniu terminów przedawnienia obowiązujących w prawie krajowym należy wziąć pod uwagę wszystkie odpowiednie rejestry karne lub administracyjne. Z zastrzeżeniem domniemania niewinności mającego zastosowanie do postępowań karnych, a także innych praw podstawowych, w ocenie należy uwzględnić co najmniej następujące czynniki: wyroki lub trwające postępowania karne w sprawach o przestępstwa, szczególnie przestępstwa dotyczące ustaw o bankowości, finansach, papierach wartościowych lub działalności ubezpieczeniowej, lub ustaw dotyczących rynku papierów wartościowych lub instrumentów finansowych lub płatniczych, w tym ustaw o praniu pieniędzy, korupcji, manipulacji na rynku lub wykorzystywaniu informacji wewnętrznych i lichwie; przestępstwa związane z nieuczciwymi praktykami i nadużyciami finansowymi lub przestępstwa finansowe; przestępstwa podatkowe i inne przestępstwa w świetle przepisów prawa dotyczących spółek, w tym przepisów prawa pracy bądź przepisów dotyczących bankructwa, niewypłacalności lub ochrony konsumentów.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10)  Aby umożliwić uwzględnienie uzasadnionych interesów wszystkich interesariuszy w postępowaniu regulującym przekształcenie transgraniczne, spółka powinna ujawnić plan przekształcenia transgranicznego, zawierający najważniejsze informacje na temat proponowanego przekształcenia transgranicznego, w tym planowaną nową formę prawną spółki, akt założycielski oraz proponowany harmonogram przekształcenia. Należy zawiadomić wspólników, wierzycieli i pracowników spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego o możliwości zgłaszania uwag dotyczących proponowanego przekształcenia.

(10)  Aby umożliwić uwzględnienie uzasadnionych interesów wszystkich interesariuszy w postępowaniu regulującym przekształcenie transgraniczne, spółka zamierzająca przeprowadzić przekształcenie transgraniczne powinna sporządzić plan przekształcenia transgranicznego z udziałem, jeśli tak stanowi prawo krajowe lub zgodnie z praktyką krajową, przedstawicieli pracowników na szczeblu zarządu oraz ujawnić ten plan. Przedstawiciele pracowników na szczeblu zarządu powinni również brać udział w podejmowaniu decyzji dotyczącej planu. Plan powinien zawierać najważniejsze informacje na temat proponowanego przekształcenia transgranicznego, w tym planowaną nową formę prawną spółki, łączny obrót i łączny obrót opodatkowany spółki dokonującej przekształcenia za ostatni okres sprawozdawczy, kwotę podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę dokonującą przekształcenia oraz jej jednostki zależne i oddziały, informację na temat lokalizacji i, w stosownych przypadkach, daty przeniesienia siedziby zarządu spółki do państwa członkowskiego przeznaczenia, a także informację na temat organu zarządzającego oraz, w stosownych przypadkach, personelu, sprzętu, lokali i mienia, liczby pracowników zatrudnionych w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy, prawdopodobnego wpływu przekształcenia transgranicznego na zatrudnienie, w tym potencjalnych zmian w organizacji pracy, wynagrodzeniu, lokalizacji poszczególnych stanowisk i spodziewanych skutków dla pracowników zajmujących te stanowiska, w tym pracowników jednostek zależnych i oddziałów spółki dokonującej przekształcenia, które znajdują się w Unii, a także na temat dialogu społecznego na szczeblu spółki, obejmującego, w stosownych przypadkach, przedstawicieli pracowników na szczeblu zarządu, a ponadto plan powinien zawierać akt założycielski oraz proponowany harmonogram przekształcenia. Należy zawiadomić wspólników, wierzycieli i pracowników spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego o możliwości zgłaszania uwag dotyczących proponowanego przekształcenia. Zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie planu przekształcenia transgranicznego, o proponowanym przekształceniu informuje się przedstawicieli pracowników spółki dokonującej przekształcenia, a w przypadku braku takich przedstawicieli – samych pracowników i reprezentowane związki zawodowe oraz przeprowadza się z nimi konsultacje w tym zakresie. Analogicznie, jeśli ustanowiony został organ do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, organ taki należy odpowiednio poinformować i skonsultować się z nim.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11)  Spółka dokonująca przekształcenia transgranicznego powinna sporządzić sprawozdanie informacyjne dla swoich wspólników. Sprawozdanie powinno wyjaśniać i uzasadniać prawne i ekonomiczne aspekty przekształcenia transgranicznego, w szczególności skutki przekształcenia transgranicznego dla wspólników, w odniesieniu do przyszłej działalności spółki i planu strategicznego organu zarządzającego. Sprawozdanie to powinno również obejmować potencjalne środki prawne dostępne dla tych ze wspólników, którzy nie zgadzają się z decyzją o przekształceniu. Sprawozdanie należy również udostępnić pracownikom spółki przeprowadzającej przekształcenie transgraniczne.

(11)  Spółka dokonująca przekształcenia transgranicznego powinna sporządzić sprawozdanie informacyjne, dostarczające jej wspólnikom i pracownikom wyjaśnień na temat skutków proponowanego przekształcenia transgranicznego. Sprawozdanie powinno wyjaśniać i uzasadniać prawne i ekonomiczne aspekty przekształcenia transgranicznego, w szczególności powody przekształcenia transgranicznego, skutki przekształcenia transgranicznego dla wspólników, w odniesieniu do przyszłej działalności spółki i planu strategicznego organu zarządzającego. Sprawozdanie to powinno również obejmować potencjalne środki prawne dostępne dla tych ze wspólników, którzy nie zgadzają się z decyzją o przekształceniu. Sprawozdanie należy również udostępnić pracownikom spółki przeprowadzającej przekształcenie transgraniczne. W sprawozdaniu należy w szczególności wyjaśnić wpływ proponowanego przekształcenia transgranicznego na miejsca pracy pracowników i uczestnictwo pracowników, a także środki podjęte na rzecz ich ochrony, poinformować o ewentualnych istotnych zmianach warunków zatrudnienia i lokalizacji prowadzenia działalności przez spółki, procedurach stosowania struktur na rzecz praw pracowników do informacji, konsultacji i partycypacji w powstałej spółce przekształconej, a także wyjaśnić wpływ każdego z tych czynników na wszelkie jednostki zależne tej spółki. Jednak wymóg ten nie miałby zastosowania w sytuacji, gdy jedynymi pracownikami spółki są członkowie jej organu administracyjnego. Zanim podjęta zostanie decyzja w sprawie sprawozdania, informuje się przedstawicieli pracowników spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego albo, w przypadku braku takich przedstawicieli, samych pracowników o proponowanym przekształceniu oraz przeprowadza się z nimi konsultacje w tym zakresie. Analogicznie w stosownych przypadkach należy również odpowiednio poinformować organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi ustanowiony zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE1a lub dyrektywą 2001/86/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1b i odpowiednio się z nim skonsultować. Przekazanie sprawozdania powinno pozostawać bez uszczerbku dla wszelkiego mającego zastosowanie postępowania w zakresie informowania i przeprowadzania konsultacji zainicjowanego na poziomie krajowym w następstwie wdrożenia dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1c lub dyrektywy 2009/38/WE.

 

_______________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/38/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (Dz.U. L 122 z 16.5.2009).

 

1b Dyrektywa Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (Dz.U. L 294 z 10.11.2001).

 

1c Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 29).

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  W przypadku gdy organ administrujący lub zarządzający spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego otrzyma zgodnie z prawem krajowym we właściwym czasie opinię od przedstawicieli pracowników lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, od samych pracowników lub, w stosownych przypadkach, od organu ustanowionego do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, informuje się o tym wspólników, a opinię tę załącza się do sprawozdania. Organ administrujący lub zarządzający spółki zamierzającej dokonać przekształcenia transgranicznego powinien przed datą zgromadzenia wspólników udzielić umotywowanej odpowiedzi na opinię dostarczoną przez przedstawicieli pracowników lub, w stosownych przypadkach, organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Aby umożliwić im przeprowadzenie analizy sprawozdania, spółka przeprowadzająca przekształcenie transgraniczne powinna zapewnić przedstawicielom pracowników, związkom zawodowym reprezentowanym w spółce i, w stosownych przypadkach, organowi ustanowionemu do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, odpowiednie zasoby finansowe i materialne, by mogli oni właściwie skorzystać z praw wynikających z niniejszej dyrektywy, czyli na przykład dostęp do prywatnego i chronionego hasłem komputera, zabezpieczone łącze internetowe, sale do spotkań, urlop na czas spotkań, pokrycie kosztów organizacji spotkań i, w razie potrzeby, usług tłumaczenia ustnego, zakwaterowania i podróży.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12)  Spółka dokonująca przekształcenia powinna sporządzić sprawozdanie informacyjne, dostarczające jej pracownikom wyjaśnień na temat skutków proponowanego przekształcenia transgranicznego dla ich zatrudnienia w tej spółce. W sprawozdaniu należy w szczególności wyjaśnić wpływ proponowanego przekształcenia transgranicznego na ochronę miejsc pracy pracowników, poinformować o ewentualnych istotnych zmianach warunków zatrudnienia i lokalizacji prowadzenia działalności przez spółki, a także wyjaśnić wpływ każdego z tych czynników na wszelkie spółki zależne tej spółki. Jednak wymóg ten nie miałby zastosowania w sytuacji, gdy jedynymi pracownikami spółki są członkowie jej organu administracyjnego. Przekazanie sprawozdania powinno pozostawać bez uszczerbku dla mającego zastosowanie postępowania w zakresie informowania i przeprowadzania konsultacji zainicjowanego na poziomie krajowym w następstwie wdrożenia dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady43 lub dyrektywy 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady44.

skreśla się

__________________

 

43 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 29).

 

44 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (wersja przekształcona), (Dz.U. L 122 z 16.5.2009, s. 28).

 

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Spółki, które chcą w pełni czerpać z korzyści płynących z rynku wewnętrznego za pośrednictwem przekształceń transgranicznych, powinny w zamian dostosować się do odpowiedniego poziomu przejrzystości i właściwego ładu korporacyjnego. Obowiązek upublicznionej sprawozdawczości w podziale na kraje jest skutecznym i odpowiednim narzędziem zwiększania przejrzystości działań przedsiębiorstw wielonarodowych oraz umożliwiania ogółowi społeczeństwa dokonania oceny ich faktycznego wpływu na gospodarkę. Zwiększa on również zdolność udziałowców do dokonywania prawidłowej oceny ryzyka podejmowanego przez spółki, prowadzi do stosowania strategii inwestycyjnych opartych na rzetelnych informacjach oraz zwiększa możliwości podmiotów kształtujących politykę w zakresie dokonywania oceny wydajności i wpływu przepisów krajowych. Dlatego przed przeprowadzeniem operacji transgranicznej należy opublikować zestaw informacji finansowych.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b)  Swoboda przedsiębiorczości i rozwój rynku wewnętrznego nie stanowią odrębnych zasad ani celów Unii. Powinny być one zawsze zrównoważone, w szczególności w kontekście niniejszej dyrektywy, z zasadami i celami Unii dotyczącymi postępu społecznego, promowania wysokiego poziomu zatrudnienia i zagwarantowania odpowiedniej ochrony socjalnej, zawartymi w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 9 TFUE. Jest zatem jasne, że rozwój rynku wewnętrznego powinien przyczyniać się do spójności społecznej i pozytywnej konwergencji społecznej i nie powinien napędzać konkurencji między systemami społecznymi przez wywieranie presji na te systemy, aby obniżały swoje standardy.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c)  Polityka Unii powinna również przyczyniać się do promowania i wzmacniania dialogu społecznego, zgodnie z art. 151 TFUE. Dlatego celem niniejszej dyrektywy jest również zapewnienie pracownikom praw do informacji, konsultacji i partycypacji oraz zagwarantowanie, aby transgraniczna mobilność przedsiębiorstw nigdy nie mogła prowadzić do ograniczenia tych praw. Zagwarantowanie pracownikom praw do informacji, konsultacji i partycypacji ma kluczowe znaczenie dla powodzenia wszystkich takich działań.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12d)  Swoboda przedsiębiorczości nie powinna również w żaden sposób podważać zasad dotyczących zwalczania nadużyć finansowych i wszelkiej innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii, określonych w art. 310 TFUE.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12e)  Istnieje potrzeba zapewnienia spójności względem spółek i pracowników, aby unikać powielania obowiązującego prawodawstwa Unii. Dyrektywa 2002/14/WE, dyrektywa Rady 2001/23/WE1a i dyrektywa 2009/38/WE zawierają już wymogi dotyczące informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami, które mają zastosowanie w sytuacjach transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Ważne jest, by niniejsza dyrektywa uzupełniała te istniejące dyrektywy w celu unikania zbędnego obciążenia administracyjnego w wyniku podważania obecnie obowiązujących przepisów w sprawie informowania, przeprowadzania konsultacji i partycypacji pracowników.

 

______________________

 

1a Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 16).

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13)  Aby ocenić prawidłowość informacji zawartych w planie przekształcenia oraz w sprawozdaniach adresowanych do wspólników i pracowników, a także dostarczyć faktów niezbędnych do oceny, czy planowane przekształcenie prowadzi do ustanowienia sztucznej struktury, niezbędne jest sporządzenie przez niezależnego biegłego sprawozdania z oceny przekształcenia transgranicznego. W celu zapewnienia niezależności biegłego, powinien on zostać powołany przez właściwy organ na wniosek spółki. tym kontekście sprawozdanie biegłego powinno przedstawiać wszelkie istotne informacje pozwalające właściwemu organowi w kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia. W tym celu biegły powinien mieć możliwość uzyskania wszelkich istotnych informacji i dokumentów dotyczących spółki oraz przeprowadzenia wszelkich niezbędnych czynności w celu zebrania wszelkich niezbędnych dowodów. Biegły powinien wykorzystać informacje, w szczególności o obrotach netto oraz zysku lub stracie, liczbie pracowników oraz strukturze bilansu sporządzonego przez spółkę na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z prawem unijnym i prawem państw członkowskich. W celu ochrony poufnych informacji, w tym tajemnic handlowych przedsiębiorstwa, informacje takie nie powinny jednak stanowić części ostatecznego sprawozdania biegłego, które byłoby publicznie dostępne.

(13)  Właściwe organy krajowe powinny mieć możliwość oceny prawidłowości informacji zawartych w planie przekształcenia oraz w sprawozdaniu adresowanym do wspólników i pracowników. W tym kontekście sprawozdanie powinno zawierać wszelkie istotne informacje pozwalające właściwemu organowi w kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia. W tym celu właściwy organ powinien mieć możliwość uzyskania wszelkich istotnych informacji na temat spółki, takich jak informacje o obrotach netto oraz zysku lub stracie, liczbie pracowników oraz strukturze bilansu sporządzonego przez spółkę na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z prawem unijnym i prawem państw członkowskich, oraz wszelkich dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia niezbędnych dochodzeń w celu zebrania wymaganych dowodów i oceny proponowanego przekształcenia transgranicznego wraz ze wszystkimi potrzebnymi faktami dostarczonymi przez spółkę. W celu ochrony poufnych informacji, w tym tajemnic handlowych przedsiębiorstwa, informacje takie nie powinny jednak stanowić części ostatecznego sprawozdania, które byłoby publicznie dostępne. Właściwy organ może odwołać się do niezależnego biegłego. Biegły powinien być powołany z wykazu sporządzonego przez właściwy organ i nie powinien mieć żadnych przeszłych lub obecnych powiązań z odnośną spółką. Biegły powinien mieć właściwą wiedzę ekspercką, szczególnie w dziedzinach prawa spółek, opodatkowania i prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14)  Aby uniknąć nieproporcjonalnych kosztów i obciążeń dla mniejszych przedsiębiorstw dokonujących transgranicznego przekształcenia, mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa, o których mowa w zaleceniu Komisji 2003/361/WE45, powinny zostać zwolnione z wymogu posiadania sprawozdania niezależnego biegłego. Jednak spółki te mogą zwrócić się do niezależnego biegłego, aby zapobiec kosztom ewentualnych sporów sądowych z wierzycielami.

skreśla się

__________________

 

45 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

 

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15)  Na podstawie planu przekształcenia i sprawozdań zgromadzenie wspólników spółki powinno podjąć uchwałę o zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia tego planu. Ważne jest, aby wymóg dotyczący większości w takim głosowaniu zakładał wystarczająco wysoki próg, żeby zapewnić zbiorowe podjęcie decyzji o przekształceniu. Ponadto wspólnicy powinni również mieć prawo głosu w sprawie warunków partycypacji pracowników, jeżeli to prawo zastrzegli na zgromadzeniu wspólników.

(15)  Na podstawie planu przekształcenia i sprawozdań zgromadzenie wspólników spółki powinno podjąć uchwałę o zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia tego planu. Ważne jest, aby wymóg dotyczący większości w takim głosowaniu zakładał wystarczająco wysoki próg, żeby zapewnić zbiorowe podjęcie decyzji o przekształceniu. Przed podjęciem decyzji należy przestrzegać wszelkich uprzednich praw do informacji i konsultacji, które mają zastosowanie, by wziąć pod uwagę opinie przedstawicieli pracowników, zgodnie z dyrektywą 2002/14/WE i, w stosownych przypadkach, dyrektywami 2009/38/WE i 2001/86/WE. Ponadto wspólnicy powinni również mieć prawo głosu w sprawie warunków partycypacji pracowników, jeżeli to prawo zastrzegli na zgromadzeniu wspólników.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16)  Właściwe jest, aby wspólnikom posiadającym prawa głosu, którzy nie głosowali za transgranicznym połączeniem się spółek oraz tym, którym prawo głosu nie przysługuje i którzy nie mogli wyrazić swojej opinii, przyznać prawo wyjścia ze spółki. Powinni oni móc wyjść ze spółki i otrzymać wynagrodzenie za swoje udziały bądź akcje, w wysokości odpowiadającej wartości tych udziałów lub akcji. Ponadto powinni oni mieć prawo do zakwestionowania wyliczenia i adekwatności zaproponowanego wynagrodzenia przed sądem.

(16)  Konieczne jest, aby wspólnikom posiadającym prawa głosu, którzy nie głosowali za transgranicznym przekształceniem oraz tym, którym prawo głosu nie przysługuje i którzy nie mogli wyrazić swojej opinii, przyznać prawo wyjścia ze spółki. Powinni oni móc wyjść ze spółki i otrzymać odpowiednie wynagrodzenie za swoje udziały bądź akcje, w wysokości odpowiadającej wartości tych udziałów lub akcji. Ponadto powinni oni mieć prawo do zakwestionowania wyliczenia i adekwatności zaproponowanego wynagrodzenia przed sądem.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

18)  W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony wierzycieli w przypadkach, gdy nie są oni zadowoleni z ochrony udzielonej przez spółkę w planie przekształcenia transgranicznego, wierzyciele mogą zwrócić się ustanowienie odpowiednich gwarancji do właściwego organu sądowego lub administracyjnego państwa członkowskiego wyjścia. Aby ułatwić ocenę takich wniosków, należy ustanowić pewne założenie, zgodnie z którym wierzyciele nie ponoszą szkody z tytułu transgranicznego przekształcenia, jeżeli ryzyko straty dla wierzyciela jest niewielkie. Należy założyć, że przekształcenie transgraniczne nie przynosi szkody wierzycielom, jeżeli w sprawozdaniu niezależnego biegłego stwierdzono, że nie ma uzasadnionego prawdopodobieństwa, że wierzyciele ponieśliby szkodę, lub jeżeli zapewniono im skorzystanie z prawa do zapłaty od spółki lub gwarancję strony trzeciej o wartości równoważnej pierwotnemu roszczeniu wierzyciela, którego można dochodzić w ramach tej samej jurysdykcji co roszczenie pierwotne. Ochrona wierzycieli przewidziana w niniejszej dyrektywie powinna pozostawać bez uszczerbku dla przepisów krajowych państwa członkowskiego wyjścia w odniesieniu do świadczeń na rzecz organów publicznych, w tym podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne.

(18)  W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony wierzycieli w przypadkach, gdy nie są oni zadowoleni z ochrony udzielonej przez spółkę w planie przekształcenia transgranicznego, wierzyciele mogą zwrócić się ustanowienie odpowiednich gwarancji do właściwego organu sądowego lub administracyjnego państwa członkowskiego wyjścia. Aby ułatwić ocenę takich wniosków, należy ustanowić pewne założenie, zgodnie z którym wierzyciele nie ponoszą szkody z tytułu transgranicznego przekształcenia, jeżeli ryzyko straty dla wierzyciela jest niewielkie. Należy założyć, że zapewniono wierzycielom skorzystanie z prawa do zapłaty od przekształconej spółki lub gwarancję strony trzeciej o wartości równoważnej pierwotnemu roszczeniu wierzyciela, którego można dochodzić w ramach tej samej jurysdykcji co roszczenie pierwotne. Ochrona wierzycieli przewidziana w niniejszej dyrektywie powinna pozostawać bez uszczerbku dla przepisów krajowych państwa członkowskiego wyjścia w odniesieniu do świadczeń na rzecz organów publicznych, w tym podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

19)  W celu zapewnienia, aby w wyniku przekształcenia transgranicznego nie nastąpiło nieuzasadnione naruszenie prawa partycypacji pracowników, w przypadku gdy spółka dokonująca przekształcenia transgranicznego działa w ramach systemu partycypacji pracowników w państwie członkowskim wyjścia, spółka powinna zostać zobowiązana do przyjęcia formy prawnej umożliwiającej wykonywanie tego uczestnictwa, w tym polegającego na obecności przedstawicieli pracowników we właściwym organie zarządzającym lub nadzorczym spółki w państwie członkowskim przeznaczenia. Ponadto w takim przypadku powinny odbyć się negocjacje prowadzone w dobrej wierze pomiędzy spółką a jej pracownikami, zgodnie z procedurą przewidzianą w dyrektywie 2001/86/WE, służące znalezieniu polubownego rozwiązania godzącego prawo spółki do przekształcenia transgranicznego z prawem pracowników do partycypacji. W wyniku takich negocjacji należy zastosować uzgodnione i odpowiadające stronom rozwiązanie bądź, w braku porozumienia, mutatis mutandis standardowe zasady określone w załączniku do dyrektywy 2001/86/WE. W celu ochrony uzgodnionego rozwiązania bądź zastosowania standardowych zasad w okresie trzech lat spółka nie powinna mieć możliwości zniesienia prawa partycypacji poprzez przeprowadzanie kolejnych krajowych lub transgranicznych przekształceń, połączeń lub podziałów.

(19)  W celu zapewnienia, aby w wyniku przekształcenia transgranicznego nie nastąpiło nieuzasadnione naruszenie prawa partycypacji pracowników, w przypadku gdy spółka dokonująca przekształcenia transgranicznego działa w ramach systemu partycypacji pracowników w państwie członkowskim wyjścia, spółka powinna zostać zobowiązana do przyjęcia formy prawnej umożliwiającej wykonywanie tego uczestnictwa, w tym polegającego na obecności przedstawicieli pracowników we właściwym organie zarządzającym lub nadzorczym spółki w państwie członkowskim przeznaczenia. Ponadto w takim przypadku powinny odbyć się negocjacje prowadzone w dobrej wierze pomiędzy spółką a jej pracownikami. Jak najszybciej po opublikowaniu planu przekształcenia spółka powinna podjąć odpowiednie kroki, obejmujące zapewnienie informacji na temat tożsamości odnośnych spółek, jednostek zależnych lub przedsiębiorstw biorących udział w przekształceniu i liczby ich pracowników, by rozpocząć negocjacje z przedstawicielami pracowników lub, w stosownych przypadkach, organem ustanowionym do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, w sprawie struktur na rzecz uczestnictwa pracowników w jednej albo więcej niż jednej spółce powstałej na skutek przekształcenia, zgodnie z procedurą przewidzianą w dyrektywie 2001/86/WE, w celu znalezienia polubownego rozwiązania godzącego prawo spółki do przekształcenia transgranicznego z prawem pracowników do partycypacji. W wyniku takich negocjacji należy zastosować uzgodnione i odpowiadające stronom rozwiązanie bądź, w braku porozumienia, mutatis mutandis standardowe zasady określone w załączniku do dyrektywy 2001/86/WE. W celu ochrony uzgodnionego rozwiązania bądź zastosowania standardowych zasad w okresie trzech sześciu lat spółka nie powinna mieć możliwości zniesienia prawa partycypacji poprzez przeprowadzanie kolejnych krajowych lub transgranicznych przekształceń, połączeń lub podziałów. Jeśli mający zastosowanie próg partycypacji pracowników określony w prawie państwa członkowskiego wyjścia został przekroczony w ciągu sześciu lat po przekształceniu transgranicznym, zastosowanie powinien mieć ten sam poziom partycypacji pracowników i takie same jej elementy jak w przypadku, gdyby spółka osiągnęła odpowiedni próg określony prawnie w państwie członkowskim wyjścia, i należy rozpocząć nowe negocjacje.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Należy uszanować i uznać bardzo dużą różnorodność przepisów i praktyk obowiązujących w państwach członkowskich w kwestii sposobu angażowania przedstawicieli pracowników w proces podejmowania decyzji w spółkach.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19b)  Należy jednak dopełnić procedur w zakresie informowania i przeprowadzania konsultacji na szczeblu krajowym i transnarodowym we wszystkich spółkach będących wynikiem transgranicznego przekształcenia lub połączenia spółek.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20)  Aby zapobiec obchodzeniu prawa partycypacji pracowników za pomocą transgranicznych przekształceń, spółka dokonująca przekształcenia, zarejestrowana w państwie członkowskim, które przewiduje prawo partycypacji pracowników, nie powinna mieć możliwości dokonania przekształcenia transgranicznego bez uprzedniego przeprowadzenia negocjacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, jeżeli średnia liczba pracowników zatrudnionych przez spółkę jest równa czterem piątym krajowego progu partycypacji pracowników.

(20)  Aby zapobiec obchodzeniu prawa partycypacji pracowników za pomocą transgranicznych przekształceń, spółka dokonująca przekształcenia, zarejestrowana w państwie członkowskim, które przewiduje prawo partycypacji pracowników, nie powinna mieć możliwości dokonania przekształcenia transgranicznego bez uprzedniego przeprowadzenia negocjacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, jeżeli średnia liczba pracowników zatrudnionych przez spółkę jest równa czterem piątym krajowego progu partycypacji pracowników. Państwa członkowskie powinny zapewnić, by przedstawiciele pracowników, w toku wykonywania przez nich funkcji, mieli zapewnioną odpowiednią ochronę i odpowiednie gwarancje, co umożliwi im właściwe wykonywanie obowiązków, jakie zostały im powierzone.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Po dokonaniu przekształcenia spółka dokonująca przekształcenia powinna nadal przestrzegać zasad i warunków uzgodnionych w układzie zbiorowym na tych samych warunkach, które miały zastosowanie do spółki przed przekształceniem na mocy takiego układu, do dnia wypowiedzenia lub wygaśnięcia układu zbiorowego lub wejścia w życie lub zastosowania innego układu zbiorowego, zgodnie z dyrektywą 2001/23/WE.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21)  W celu zapewnienia właściwego podziału zadań między państwa członkowskie oraz skutecznej i wydajnej kontroli ex ante przekształceń transgranicznych, zarówno państwo członkowskie wyjścia, jak i państwo członkowskie przeznaczenia powinny wyznaczyć odpowiednie właściwe organy. W szczególności każdy właściwy organ państwa członkowskiego wyjścia powinien być uprawniony do wydania zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia, bez którego właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia nie powinny mieć możliwości zakończenia postępowania dotyczącego przekształcenia transgranicznego.

(21)  W celu zapewnienia właściwego podziału zadań między państwa członkowskie oraz skutecznej i wydajnej kontroli ex ante przekształceń transgranicznych, zarówno państwo członkowskie wyjścia, jak i państwo członkowskie przeznaczenia powinny wyznaczyć odpowiednie właściwe organy sądowe, notarialne lub inne. W szczególności każdy właściwy organ państwa członkowskiego wyjścia powinien być uprawniony do wydania zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia, bez którego właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia nie powinny mieć możliwości zakończenia postępowania dotyczącego przekształcenia transgranicznego. Państwa członkowskie powinny zapewnić, by wyznaczone właściwe organy określiły odpowiednie mechanizmy koordynacji z innymi organami w tym państwie członkowskim działającymi w obszarach polityki dotyczących niniejszej dyrektywy, oraz, w stosownych przypadkach, konsultować się z innymi właściwymi organami kompetentnymi w poszczególnych obszarach dotyczących przekształceń transgranicznych. Decyzja o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia przez właściwy organ państwa członkowskiego wyjścia lub wszelkiego innego zatwierdzenia przez właściwy organ w państwie członkowskim przeznaczenia nie wyklucza żadnych późniejszych procedur lub decyzji organów w tych państwach w odniesieniu do innych właściwych dziedzin prawa.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

22)  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia przez państwo członkowskie wyjścia powinno być poddane kontroli zgodności transgranicznego przekształcenia z prawem. Właściwy organ państwa członkowskiego wyjścia powinien podjąć decyzję o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia wniosku przez spółkę, chyba że ma poważne obawy co do utworzenia sztucznej struktury mającej na celu uzyskanie nienależnych korzyści podatkowych lub bezpodstawne naruszanie praw pracowników, wierzycieli lub wspólników wynikających z przepisów prawa lub umów. W takim przypadku właściwy organ powinien przeprowadzić pogłębioną ocenę. Taka szczegółowa ocena nie powinna być jednak przeprowadzana systematycznie, lecz powinna być oceną indywidualną dla każdego przypadku, jeżeli istnieją poważne obawy co do utworzenia sztucznej struktury. Dla dokonania tej oceny właściwe organy powinny wziąć pod uwagę co najmniej szereg czynników ustanowionych w niniejszej dyrektywie, które należy traktować jako orientacyjne wskaźniki dla oceny całościowej, dlatego nie powinny być one rozpatrywane osobno. Aby nie obciążać spółek nadmiernie przedłużającym się postępowaniem, szczegółową ocenę należy w każdym razie zakończyć w ciągu dwóch miesięcy od poinformowania spółki, że ocena taka ocena będzie przeprowadzona.

(22)  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia przez państwo członkowskie wyjścia powinno być poddane kontroli zgodności transgranicznego przekształcenia z prawem. Właściwy organ państwa członkowskiego wyjścia powinien podjąć decyzję o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wszystkich koniecznych dokumentów i informacji, chyba że ma poważne obawy co do utworzenia sztucznej struktury lub obawia się, że przekształcenie nie dotyczy faktycznego prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. W takim przypadku właściwy organ powinien przeprowadzić pogłębioną ocenę. Taka szczegółowa ocena nie powinna być jednak przeprowadzana systematycznie, lecz powinna być oceną indywidualną dla każdego przypadku, jeżeli istnieją poważne obawy co do utworzenia sztucznej struktury. Dla dokonania tej oceny właściwe organy powinny wziąć pod uwagę co najmniej szereg czynników ustanowionych w niniejszej dyrektywie, które należy traktować jako orientacyjne wskaźniki dla oceny całościowej, dlatego nie powinny być one rozpatrywane osobno. Za każdym razem, gdy właściwy organ ocenia, czy przekształcenie dotyczy faktycznego prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej, powinien w szczególności zweryfikować, czy spółka ma stałe miejsce prowadzenia działalności w państwie członkowskim przeznaczenia, które obiektywnie sprawia wrażenie trwałego, czy ma organ zarządzający, personel, urządzenia, lokal i aktywa oraz czy ma środki materialne do autonomicznego prowadzenia negocjacji biznesowych z osobami trzecimi, a także powinien sprawdzić, czy spółka zdecydowała się na przekazanie zarządzania dyrektorom, pracownikom lub przedstawicielom prawnym zatrudnionym przez niezależną osobę trzecią za pośrednictwem wykonawcy usług. Aby nie obciążać spółek nadmiernie przedłużającym się postępowaniem, szczegółową ocenę należy w każdym razie zakończyć w ciągu trzech miesięcy od poinformowania spółki, że taka ocena będzie przeprowadzona.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

23)  Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia oraz po sprawdzeniu, czy spełnione zostały wymogi dotyczące utworzenia spółki w państwie członkowskim przeznaczenia, właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia powinny wpisać spółkę do rejestru przedsiębiorstw tego państwa. Dopiero po tej rejestracji właściwy organ państwa członkowskiego wyjścia powinien wykreślić spółkę ze swojego rejestru. Właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia nie powinien mieć możliwości zakwestionowania dokładności informacji zawartych w zaświadczeniu potwierdzającym dopuszczalność przekształcenia. W wyniku przekształcenia transgranicznego przekształcona spółka powinna zachować swoją osobowość prawną, aktywa i pasywa oraz wszelkie prawa i obowiązki, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów, działań lub zaniechań.

(23)  Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia oraz po sprawdzeniu, czy spełnione zostały wymogi dotyczące utworzenia spółki w państwie członkowskim przeznaczenia, właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia powinny wpisać spółkę do rejestru przedsiębiorstw tego państwa. Dopiero po tej rejestracji właściwy organ państwa członkowskiego wyjścia powinien wykreślić spółkę ze swojego rejestru. Właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia nie powinien mieć możliwości zakwestionowania dokładności informacji zawartych w zaświadczeniu potwierdzającym dopuszczalność przekształcenia. W wyniku przekształcenia transgranicznego przekształcona spółka powinna zachować swoją osobowość prawną, aktywa i pasywa oraz wszelkie prawa i obowiązki, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów, działań lub zaniechań. Jeżeli jednak w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie przekształcenia transgranicznego właściwym organom zostaną przekazane nowe informacje w sprawie tego przekształcenia transgranicznego sugerujące, że nastąpiło naruszenie jakichkolwiek przepisów niniejszej dyrektywy, właściwe organy powinny dokonać przeglądu oceny okoliczności faktycznych sprawy i powinny być uprawnione do nałożenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji w przypadku sztucznych struktur.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

26)  Ocena wdrażania przepisów dotyczących połączeń transgranicznych w państwach członkowskich wykazała, że liczba połączeń transgranicznych w Unii znacznie wzrosła. Ocena ta ujawniła jednak również pewne niedociągnięcia, szczególnie w odniesieniu do ochrony wierzycieli wspólników, jak również brak procedur uproszczonych, co utrudnia pełną skuteczność i wydajność przepisów dotyczących połączeń transgranicznych.

(26)  Ocena wdrażania przepisów dotyczących połączeń transgranicznych w państwach członkowskich wykazała, że liczba połączeń transgranicznych w Unii znacznie wzrosła. Ocena ta ujawniła jednak również pewne niedociągnięcia, szczególnie w odniesieniu do ochrony wierzycieli, wspólników mniejszościowych oraz pracowników, w szczególności pod względem ujawniania szczegółowych informacji dotyczących połączeń oraz ich skutków, jak również brak procedur uproszczonych, co utrudnia pełną skuteczność i wydajność przepisów dotyczących połączeń transgranicznych.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Prawo do połączenia spółki utworzonej w jednym państwie członkowskim ze spółką podlegającą systemowi prawnemu innego państwa członkowskiego nie powinno w żadnych okolicznościach być wykorzystywane do nadużyć, oszustw lub przestępstw, takich jak unikanie lub obchodzenie standardów pracy, płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zobowiązań podatkowych, przestrzegania praw wierzycieli lub wspólników mniejszościowych i przepisów dotyczących partycypacji pracowników lub uchylanie się od tych zasad. W celu zwalczania takich możliwych nadużyć i poszanowania zasady ogólnej prawa UE od państw członkowskich należy wymagać zapewnienia, aby spółki nie wykorzystywały postępowań dotyczących połączenia transgranicznego dla tworzenia sztucznych struktur. Od państw członkowskich należy także wymagać zapewnienia, by połączenia transgraniczne odnosiły się do faktycznego prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej, również w sektorze cyfrowym, poprzez ustanowienie stałego miejsca prowadzenia działalności na czas nieokreślony w państwie członkowskim spółki powstającej w wyniku połączenia, aby uniknąć tworzenia firm przykrywek mających na celu obchodzenie lub naruszanie prawa krajowego lub prawa Unii lub uchylanie się od jego przestrzegania. Walka z nadużyciami powinna opierać się na ocenie wszystkich istotnych okoliczności. Należy wprowadzić do postępowania dotyczącego połączeń ramy proceduralne i materialnoprawne określające margines swobody oraz biorące pod uwagę różnorodne podejścia państw członkowskich w tym zakresie, a jednocześnie ustanawiające wymagania, których celem jest usprawnienie działań organów krajowych ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć zgodnie z prawem Unii.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27b)  Aby umożliwić uwzględnienie uzasadnionych interesów wszystkich zainteresowanych stron w postępowaniu regulującym połączenie transgraniczne, spółka uczestnicząca w połączeniu transgranicznym powinna sporządzić plan połączenia transgranicznego z udziałem, jeśli tak stanowi prawo krajowe lub zgodnie z praktyką krajową, przedstawicieli pracowników na szczeblu zarządu oraz ujawnić ten plan. Przedstawiciele pracowników na szczeblu zarządu powinni również brać udział w podejmowaniu decyzji dotyczącej planu. Plan powinien zawierać najważniejsze informacje na temat proponowanego połączenia transgranicznego, w tym planowaną nową formę prawną spółki, łączny obrót i łączny obrót opodatkowany każdej z łączących się spółek za ostatni okres sprawozdawczy, kwotę podatku dochodowego zapłaconego przez łączące się spółki oraz ich jednostki zależne i oddziały, informację na temat lokalizacji i, w stosownych przypadkach, daty przeniesienia siedziby zarządu spółki do państwa członkowskiego spółki powstającej w wyniku połączenia, a także informację na temat organu zarządzającego oraz, w stosownych przypadkach, personelu, sprzętu, lokali i mienia, liczby pracowników zatrudnionych w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy, prawdopodobnego wpływu połączenia transgranicznego na zatrudnienie, w tym potencjalnych zmian w organizacji pracy, wynagrodzeniach, lokalizacji poszczególnych stanowisk i spodziewanych skutków dla pracowników zajmujących te stanowiska, w tym pracowników jednostek zależnych i oddziałów łączących się spółek, które znajdują się w Unii, a także na temat dialogu społecznego na szczeblu spółki, obejmującego, w stosownych przypadkach, przedstawicieli pracowników na szczeblu zarządu, a ponadto plan powinien zawierać akt założycielski oraz proponowany harmonogram połączenia. Należy zawiadomić wspólników, wierzycieli i pracowników spółki uczestniczącej w połączeniu transgranicznym o możliwości zgłaszania uwag dotyczących proponowanego połączenia. Zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie planu połączenia transgranicznego, o proponowanym połączeniu informuje się przedstawicieli pracowników łączących się spółek, a w przypadku braku takich przedstawicieli – samych pracowników i reprezentowane związki zawodowe oraz przeprowadza się z nimi konsultacje w tym zakresie. Analogicznie, jeśli ustanowiony został organ do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, organ taki należy odpowiednio poinformować i skonsultować się z nim.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

28)  W celu dalszego usprawnienia obowiązującego postępowania dotyczącego połączeń transgranicznych konieczne jest uproszczenie tych przepisów w stosownych przypadkach, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony zainteresowanych stron, a w szczególności pracowników. Należy zatem wprowadzić zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących połączeń transgranicznych, aby zobowiązać organy zarządzające lub administracyjne łączących się spółek do sporządzania oddzielnych sprawozdań, w których szczegółowo opisuje się prawne i ekonomiczne aspekty połączenia transgranicznego zarówno dla wspólników, jak i pracowników. Można odstąpić od spoczywającego na organie zarządzającym lub administrującym spółki obowiązku sporządzania sprawozdania dla wspólników w tych przypadkach, kiedy wspólnicy mogą być już poinformowani o prawnych i ekonomicznych aspektach proponowanego połączenia. Od sporządzenia sprawozdania dla pracowników można odstąpić jednak jedynie w przypadku, gdy łączące się spółki i ich spółki zależne nie zatrudniają pracowników innych niż ci, którzy wchodzą w skład organu zarządzającego lub administrującego.

skreśla się

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  W przypadku gdy każdy z organów zarządzających lub administrujących spółek uczestniczących w połączeniu transgranicznym otrzyma zgodnie z prawem krajowym we właściwym czasie opinię od przedstawicieli pracowników lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, od samych pracowników lub, w stosownych przypadkach, od organów ustanowionych do celów transgranicznych informacji i konsultacji zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, informuje się o tym wspólników, a opinie te załącza się do każdego ze sprawozdań. Każdy z organów administrujących lub zarządzających spółek zamierzających dokonać połączenia transgranicznego powinien przed datą zgromadzeń wspólników dostarczyć umotywowaną odpowiedź na opinię dostarczoną przez przedstawicieli pracowników lub, w stosownych przypadkach, organy ustanowione do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi godnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28b)  Aby umożliwić im przeprowadzenie analizy sprawozdania każdej z łączących się spółek, każda ze spółek uczestniczących w połączeniu transgranicznym powinna zapewnić przedstawicielom pracowników, związkom zawodowym reprezentowanym w spółce i, w stosownych przypadkach, organom ustanowionym do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, odpowiednie zasoby finansowe i materialne, by mogli oni właściwie skorzystać z praw wynikających z niniejszej dyrektywy, czyli na przykład dostęp do prywatnego i chronionego hasłem komputera, zabezpieczone łącze internetowe, sale do spotkań, zwolnienie na czas spotkań, pokrycie kosztów organizacji spotkań i, w razie potrzeby, usług tłumaczenia ustnego, zakwaterowania i podróży.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28c)  Właściwe organy krajowe powinny mieć możliwość oceny prawidłowości informacji zawartych w planie połączenia oraz w sprawozdaniach adresowanych do wspólników i pracowników. W tym kontekście każde sprawozdanie powinno zawierać wszelkie istotne informacje pozwalające właściwym organom w państwach członkowskich łączących się spółek na podjęcie uzasadnionej decyzji o wydaniu albo odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność połączenia. W tym celu właściwe organy każdego z państw członkowskich łączących się spółek powinny mieć możliwość uzyskania wszelkich istotnych informacji, takich jak informacje o obrotach netto oraz zysku lub stracie, liczbie pracowników oraz strukturze bilansu sporządzonego przez spółkę na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z prawem unijnym i prawem państw członkowskich, oraz wszelkich dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia niezbędnych czynności w celu zebrania wymaganych dowodów i oceny proponowanego połączenia transgranicznego wraz ze wszystkimi potrzebnymi faktami dostarczonymi przez spółki. W celu ochrony poufnych informacji, w tym tajemnic handlowych przedsiębiorstw, informacje takie nie powinny jednak stanowić części ostatecznych sprawozdań każdego z właściwych organów, które byłyby publicznie dostępne.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28d)  Na podstawie planu połączenia i sprawozdań zgromadzenia wspólników spółek uczestniczących w połączeniu transgranicznym powinny podjąć uchwały o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia tego planu. Ważne jest, aby wymóg dotyczący większości w takim głosowaniu zakładał wystarczająco wysoki próg, żeby zapewnić zbiorowe podjęcie decyzji o połączeniu. Przed podjęciem decyzji w każdej ze spółek należy przestrzegać wszelkich uprzednich praw do informacji i konsultacji, które mają zastosowanie, by wziąć pod uwagę opinie przedstawicieli pracowników, zgodnie z dyrektywą 2002/14/WE i, w stosownych przypadkach, dyrektywami 2009/38/WE i 2001/86/WE.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

29)  Ponadto w celu zwiększenia ochrony pracowników spółki lub spółek dokonujących połączenia pracownicy lub ich przedstawiciele mogą wyrażać swoje opinie na temat sprawozdania spółki, przedstawiając skutki, jakie ma dla nich połączenie transgraniczne. Przekazanie sprawozdania nie powinno naruszać obowiązujących procedur informacyjnych i konsultacyjnych zainicjowanych na poziomie krajowym w następstwie wdrożenia dyrektywy Rady 2001/23/WE48, dyrektywy 2002/14/WE lub dyrektywy 2009/38/WE.

(29)  Ponadto w celu zwiększenia ochrony pracowników spółki lub spółek dokonujących połączenia pracownicy lub ich przedstawiciele mogą wyrażać swoje opinie na temat sprawozdania spółki, przedstawiając skutki, jakie ma dla nich połączenie transgraniczne. Przekazanie sprawozdania nie powinno naruszać obowiązujących procedur informacyjnych i konsultacyjnych zainicjowanych na poziomie krajowym w następstwie wdrożenia dyrektywy Rady 2001/23/WE48, dyrektywy 2002/14/WE lub dyrektywy 2009/38/WE. W celu dalszego usprawnienia obowiązującego postępowania dotyczącego połączeń transgranicznych konieczne jest uproszczenie tych przepisów w stosownych przypadkach, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony zainteresowanych stron, a w szczególności pracowników. Należy zatem wprowadzić zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących połączeń transgranicznych, aby zobowiązać organy zarządzające lub administrujące łączących się spółek do sporządzenia sprawozdania, w którym zapewnia się wspólnikom i pracownikom szczegółowe informacje na temat prawnych i ekonomicznych aspektów połączenia oraz wyjaśnia się skutki połączenia transgranicznego zarówno dla wspólników, jak i pracowników, w szczególności powody połączenia transgranicznego, skutki połączenia transgranicznego dla wspólników i pracowników w odniesieniu do przyszłej działalności spółki i planu strategicznego organu zarządzającego. Sprawozdanie to powinno również obejmować potencjalne środki prawne dostępne dla tych ze wspólników, którzy nie zgadzają się z decyzją o połączeniu. W sprawozdaniu każdej z łączących się spółek należy w szczególności wyjaśnić wpływ proponowanego połączenia transgranicznego na miejsca pracy pracowników i uczestnictwo pracowników, a także środki podjęte na rzecz ich ochrony, poinformować o ewentualnych istotnych zmianach warunków zatrudnienia i lokalizacji prowadzenia działalności przez spółki, procedurach stosowania struktur na rzecz praw pracowników do informacji, konsultacji i partycypacji w spółce powstającej w wyniku połączenia, a także wyjaśnić wpływ każdego z tych czynników na wszelkie spółki zależne tej spółki. Jednak wymóg ten nie powinien mieć zastosowania w sytuacji, gdy jedynymi pracownikami spółek są członkowie ich organów administrujących. Zanim podjęta zostanie decyzja w sprawie sprawozdań, informuje się przedstawicieli pracowników spółek dokonujących połączenia transgranicznego albo, w przypadku braku takich przedstawicieli, samych pracowników o proponowanym połączeniu oraz przeprowadza się z nimi konsultacje w tym zakresie. Analogicznie, w stosownych przypadkach, należy również poinformować organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE i odpowiednio się z nim skonsultować. Przekazanie sprawozdania nie powinno naruszać żadnych obowiązujących procedur informacyjnych i konsultacyjnych zainicjowanych na poziomie krajowym w następstwie wdrożenia dyrektywy 2002/14/WE lub dyrektywy 2009/38/WE. Powinna jednak istnieć możliwość odstąpienia od spoczywającego na organie zarządzającym lub administrującym spółki obowiązku sporządzania sprawozdania dla wspólników i pracowników w tych przypadkach, kiedy wspólnicy zostali już poinformowani o prawnych i ekonomicznych aspektach proponowanego połączenia. Od sporządzenia sprawozdania dla pracowników powinno się jednak odstąpić jedynie w przypadku, gdy łączące się spółki i ich spółki zależne nie zatrudniają pracowników innych niż ci, którzy wchodzą w skład organu zarządzającego lub administrującego.

__________________

__________________

48 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r w sprawie zbliżania ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstw, firm lub części przedsiębiorstw lub firm (Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 16).

48 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r w sprawie zbliżania ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstw, firm lub części przedsiębiorstw lub firm (Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 16).

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  Spółki, które chcą w pełni czerpać z korzyści płynących z rynku wewnętrznego za pośrednictwem połączeń transgranicznych, powinny w zamian dostosować się do odpowiedniego poziomu przejrzystości i właściwego ładu korporacyjnego. Obowiązek upublicznionej sprawozdawczości w podziale na kraje jest skutecznym i odpowiednim narzędziem zwiększania przejrzystości działań przedsiębiorstw wielonarodowych oraz umożliwiania ogółowi społeczeństwa dokonania oceny ich faktycznego wpływu na gospodarkę. Zwiększa on również zdolność udziałowców do dokonywania prawidłowej oceny ryzyka podejmowanego przez spółki, prowadzi do stosowania strategii inwestycyjnych opartych na rzetelnych informacjach oraz zwiększa możliwości podmiotów kształtujących politykę w zakresie dokonywania oceny wydajności i wpływu przepisów krajowych. Dlatego przed przeprowadzeniem połączenia transgranicznego należy opublikować zestaw informacji finansowych.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29b)  Aby zapobiec konfliktom interesów między członkami organu zarządzającego a spółką, ci członkowie nie powinni być uprawnieni do czerpania korzyści finansowych z połączenia w postaci wynagrodzenia zmiennego, premii lub rosnących cen akcji.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

31)  Różne zainteresowane strony stwierdziły, że brak harmonizacji zabezpieczeń dla wspólników lub wierzycieli stanowi przeszkodę dla połączeń transgranicznych. Wspólnikom i wierzycielom należy zapewnić ten sam poziom ochrony bez względu na to, w którym państwie członkowskim znajdują się łączące się spółki. Nie narusza to przepisów państw członkowskich dotyczących ochrony wierzycieli lub wspólników, którzy nie są objęci zakresem zharmonizowanych środków, takich jak wymogi przejrzystości.

(31)  Różne zainteresowane strony stwierdziły, że brak harmonizacji zabezpieczeń dla pracowników, wspólników lub wierzycieli stanowi przeszkodę dla połączeń transgranicznych. Pracownikom, wspólnikom i wierzycielom należy zapewnić przynajmniej ten sam poziom ochrony bez względu na to, w którym państwie członkowskim znajdują się łączące się spółki. Nie narusza to przepisów państw członkowskich dotyczących ochrony pracowników, wierzycieli lub wspólników, którzy nie są objęci zakresem zharmonizowanych środków, takich jak wymogi przejrzystości.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

34)  Spółki uczestniczące w połączeniu transgranicznym powinny zaproponować odpowiednie środki ochrony wierzycieli we wspólnym planie połączenia. Ponadto w celu wzmocnienia ochrony wierzycieli na wypadek niewypłacalności po przeprowadzeniu połączenia transgranicznego państwa członkowskie powinny mieć możliwość zażądania od łączących się spółek złożenia oświadczenia o wypłacalności, stwierdzającego że nie są im znane jakiekolwiek powody, dla których spółka powstająca w wyniku połączenia mogłaby nie mieć zdolności do wywiązania się ze swoich zobowiązań. W takim przypadku państwa członkowskie powinny mieć możliwość pociągnięcia członków organu zarządzającego do osobistej odpowiedzialności za rzetelność oświadczenia. Ponieważ w poszczególnych państwach członkowskich istnieją różne tradycje prawne w odniesieniu do oświadczeń o wypłacalności i ich możliwych skutków, to do państw członkowskich powinno należeć stosowanie odpowiednich sankcji za składanie niedokładnych lub wprowadzających w błąd oświadczeń, w tym skutecznych i proporcjonalnych sankcji i odpowiedzialności zgodnie z prawem Unii.

(34)  Spółki uczestniczące w połączeniu transgranicznym powinny zaproponować odpowiednie środki ochrony wierzycieli we wspólnym planie połączenia. Ponadto w celu wzmocnienia ochrony wierzycieli na wypadek niewypłacalności po przeprowadzeniu połączenia transgranicznego państwa członkowskie powinny mieć możliwość zażądania od łączących się spółek złożenia oświadczenia o wypłacalności, stwierdzającego że nie są im znane jakiekolwiek powody, dla których spółka powstająca w wyniku połączenia mogłaby nie mieć zdolności do wywiązania się ze swoich zobowiązań po połączeniu transgranicznym. W takim przypadku państwa członkowskie powinny mieć możliwość pociągnięcia członków organu zarządzającego do osobistej odpowiedzialności za rzetelność oświadczenia. Ponieważ w poszczególnych państwach członkowskich istnieją różne tradycje prawne w odniesieniu do oświadczeń o wypłacalności i ich możliwych skutków, to do państw członkowskich powinno należeć stosowanie odpowiednich sankcji za składanie niedokładnych lub wprowadzających w błąd oświadczeń, w tym skutecznych i proporcjonalnych sankcji i odpowiedzialności zgodnie z prawem Unii.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

35)  W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony wierzycieli w przypadkach, gdy nie są oni usatysfakcjonowani ochroną udzieloną przez spółkę we wspólnym planie połączenia transgranicznego, wierzyciele, którzy są narażeni na pokrzywdzenie w związku z transgranicznym łączeniem się spółek, mogą zwrócić się do właściwego organu administracyjnego lub sądowego państwa członkowskiego z wnioskiem o udzielenie zabezpieczeń, jakie uznają za odpowiednie. Aby ułatwić ocenę ryzyka narażenia na pokrzywdzenie, należy dokonać pewnych założeń, zgodnie z którymi wierzyciele nie są narażeni na szkodę wskutek transgranicznego podziału w przypadku, gdy ryzyko straty wierzyciela jest niewielkie. Należy założyć, że przekształcenie transgraniczne nie przynosi szkody wierzycielom, jeżeli niezależny biegły stwierdził, że nie ma uzasadnionego prawdopodobieństwa, że wierzyciele ponieśliby szkodę, lub jeżeli zapewniono im skorzystanie z prawa do zapłaty od spółki powstałej w wyniku połączenia lub gwarancję strony trzeciej o wartości równoważnej pierwotnemu roszczeniu wierzyciela, którego można dochodzić w ramach tej samej jurysdykcji co roszczenie pierwotne.

(35)  W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony wierzycieli w przypadkach, gdy nie są oni usatysfakcjonowani ochroną udzieloną przez spółkę we wspólnym planie połączenia transgranicznego, wierzyciele, którzy są narażeni na pokrzywdzenie w związku z transgranicznym łączeniem się spółek, mogą zwrócić się do właściwego organu administracyjnego lub sądowego państwa członkowskiego z wnioskiem o udzielenie zabezpieczeń, jakie uznają za odpowiednie. Aby ułatwić ocenę ryzyka narażenia na pokrzywdzenie, należy dokonać pewnych założeń, zgodnie z którymi wierzyciele nie są narażeni na szkodę wskutek transgranicznego podziału w przypadku, gdy ryzyko straty wierzyciela jest niewielkie. Należy założyć, że zapewniono wierzycielom skorzystanie z prawa do zapłaty od spółki powstałej w wyniku połączenia lub gwarancję strony trzeciej o wartości równoważnej pierwotnemu roszczeniu wierzyciela, którego można dochodzić w ramach tej samej jurysdykcji co roszczenie pierwotne.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35a)  W celu zapewnienia właściwego podziału zadań między państwa członkowskie oraz skutecznej i wydajnej kontroli ex ante połączeń transgranicznych, każde zaangażowane państwo członkowskie powinno wyznaczyć odpowiednie właściwe organy sądowe, notarialne lub inne. W szczególności każdy właściwy organ państw członkowskich powinien być uprawniony do wydania zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność połączenia, bez którego właściwe organy państwa członkowskiego spółki powstającej w wyniku połączenia nie powinny mieć możliwości zakończenia postępowania dotyczącego połączenia transgranicznego. Państwa członkowskie zapewniają, by wyznaczone właściwe organy określiły odpowiednie mechanizmy koordynacji z innymi organami w państwach członkowskich działającymi w obszarach polityki dotyczących niniejszej dyrektywy, oraz, w stosownych przypadkach, powinny konsultować się z innymi właściwymi organami kompetentnymi w poszczególnych obszarach dotyczących połączeń transgranicznych. Decyzja o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność połączenia przez właściwy organ każdego z państw członkowskich łączących się spółek lub wszelkiego innego zatwierdzenia przez właściwy organ w państwie członkowskim spółki powstającej w wyniku połączenia nie wyklucza żadnych późniejszych procedur lub decyzji organów w tych państwach w odniesieniu do innych właściwych dziedzin prawa.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35b)  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność połączenia przez państwa członkowskie łączących się spółek powinno być poddane kontroli zgodności z prawem transgranicznego połączenia spółek. Właściwe organy państw członkowskich łączących się spółek powinny podjąć decyzję o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność połączenia w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wszystkich koniecznych dokumentów i informacji, chyba że mają poważne obawy co do utworzenia sztucznej struktury lub obawiają się, że przekształcenie nie dotyczy faktycznego prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. W takim przypadku właściwy organ powinien przeprowadzić pogłębioną ocenę. Szczegółowa ocena nie powinna być jednak przeprowadzana systematycznie, lecz powinna być oceną indywidualną dla każdego przypadku, w którym istnieją poważne obawy co do utworzenia sztucznej struktury. Dla dokonania tej oceny właściwe organy powinny wziąć pod uwagę co najmniej szereg czynników ustanowionych w niniejszej dyrektywie, które należy traktować jako orientacyjne wskaźniki dla oceny całościowej, dlatego nie powinny być one rozpatrywane osobno. Za każdym razem, gdy właściwy organ ocenia, czy połączenie dotyczy faktycznego prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej, powinien w szczególności zweryfikować, czy spółka ma stałe miejsce prowadzenia działalności w państwie członkowskim spółki powstającej w wyniku połączenia, które obiektywnie sprawia wrażenie trwałego, czy ma organ zarządzający, personel, urządzenia, lokal i aktywa oraz czy ma środki materialne do autonomicznego prowadzenia negocjacji biznesowych z osobami trzecimi, a także powinien sprawdzić, czy spółka zdecydowała się na przekazanie zarządzania dyrektorom, pracownikom lub przedstawicielom prawnym zatrudnionym przez niezależną osobę trzecią za pośrednictwem wykonawcy usług. Aby nie obciążać spółek nadmiernie przedłużającym się postępowaniem, szczegółową ocenę należy w każdym razie zakończyć w ciągu trzech miesięcy od poinformowania spółki, że taka ocena będzie przeprowadzona.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35c)  Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność połączenia oraz po sprawdzeniu, czy spełnione zostały wymogi dotyczące utworzenia spółki w państwie członkowskim spółki powstającej w wyniku połączenia, właściwy organ państwa członkowskiego spółki powstającej w wyniku połączenia powinien wpisać spółkę do rejestru przedsiębiorstw tego państwa członkowskiego. Dopiero po tej rejestracji właściwe organy państw członkowskich łączących się spółek powinny wykreślić spółki ze swoich rejestrów. Właściwy organ państwa członkowskiego spółki powstającej w wyniku połączenia nie powinien mieć możliwości zakwestionowania dokładności informacji zawartych w zaświadczeniu potwierdzającym dopuszczalność połączenia wydanym przez każdy z właściwych organów. W wyniku połączenia transgranicznego spółka powstająca w wyniku połączenia powinna zachować osobowość prawną, aktywa i pasywa oraz wszelkie prawa i obowiązki, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów, działań lub zaniechań. Jeżeli jednak w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie połączenia transgranicznego właściwym organom zostaną przekazane nowe informacje w sprawie tego połączenia transgranicznego sugerujące, że nastąpiło naruszenie jakichkolwiek przepisów niniejszej dyrektywy, właściwe organy powinny dokonać przeglądu oceny okoliczności faktycznych sprawy i powinny być uprawnione do nałożenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji w przypadku sztucznych struktur.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35d)  W celu zapewnienia, aby w wyniku połączenia transgranicznego nie nastąpiło nieuzasadnione naruszenie prawa partycypacji pracowników, w przypadku gdy spółka uczestnicząca w połączeniu transgranicznym działa w ramach systemu partycypacji pracowników w państwie członkowskim łączącej się spółki, spółka powinna zostać zobowiązana do przyjęcia formy prawnej umożliwiającej wykonywanie tego uczestnictwa, w tym polegającego na obecności przedstawicieli pracowników we właściwym organie zarządzającym lub nadzorczym spółki w państwie członkowskim spółki powstającej w wyniku połączenia. Ponadto w takim przypadku powinny odbyć się negocjacje prowadzone w dobrej wierze pomiędzy spółką a jej pracownikami. Jak najszybciej po opublikowaniu planu połączenia każda odnośna spółka powinna podjąć odpowiednie kroki, obejmujące zapewnienie informacji na temat tożsamości odnośnych spółek, jednostek zależnych lub przedsiębiorstw biorących udział w przekształceniu i liczby ich pracowników, by rozpocząć negocjacje z przedstawicielami pracowników lub, w stosownych przypadkach, organem ustanowionym do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, w sprawie struktur na rzecz uczestnictwa pracowników w jednej albo więcej niż jednej spółce powstałej na skutek połączenia, zgodnie z procedurą przewidzianą w dyrektywie 2001/86/WE, w celu znalezienia polubownego rozwiązania godzącego prawo każdej ze spółek do połączenia transgranicznego z prawem pracowników do partycypacji. W wyniku takich negocjacji należy zastosować uzgodnione i odpowiadające stronom rozwiązanie bądź, w braku porozumienia, mutatis mutandis standardowe zasady określone w załączniku do dyrektywy 2001/86/WE. W celu ochrony uzgodnionego i odpowiadającego stronom rozwiązania bądź zastosowania standardowych zasad w okresie sześciu lat spółka powstająca w wyniku połączenia nie powinna mieć możliwości zniesienia prawa partycypacji poprzez przeprowadzanie kolejnych krajowych lub transgranicznych przekształceń, połączeń lub podziałów. Jeśli mający zastosowanie próg partycypacji pracowników określony w prawie państwa członkowskiego uczestniczącego w połączeniu został przekroczony w ciągu sześciu lat po połączeniu transgranicznym, zastosowanie powinien mieć ten sam poziom partycypacji pracowników i takie same jej elementy jak w przypadku, gdyby spółka osiągnęła odpowiedni próg określony prawnie w tym państwie członkowskim, i należy rozpocząć nowe negocjacje.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35e)  Aby zapobiec obchodzeniu prawa partycypacji pracowników przez transgraniczne połączenie, spółka przeprowadzająca połączenie zarejestrowana w państwie członkowskim, które przewiduje prawo partycypacji pracowników, nie powinna mieć możliwości dokonania połączenia transgranicznego bez uprzedniego przeprowadzenia negocjacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, jeżeli średnia liczba pracowników zatrudnionych przez spółkę jest równa czterem piątym krajowego progu partycypacji pracowników. Państwa członkowskie powinny zapewnić, by przedstawiciele pracowników, w toku wykonywania przez nich funkcji, mieli zapewnioną odpowiednią ochronę i odpowiednie gwarancje, co umożliwi im właściwe wykonywanie obowiązków, jakie zostały im powierzone.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35f)  Po dokonaniu połączenia każda ze spółek dokonujących połączenia transgranicznego powinna nadal przestrzegać zasad i warunków uzgodnionych w układach zbiorowych na tych samych warunkach, które miały zastosowanie do tej spółki przed połączeniem na mocy takich układów, do daty wypowiedzenia lub wygaśnięcia układu zbiorowego lub wejścia w życie lub zastosowania innego układu zbiorowego, zgodnie z dyrektywą 2001/23/WE.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

40)  Prawo spółek do przeprowadzenia podziału transgranicznego może w pewnych okolicznościach zostać wykorzystane do celów nadużyć, takich jak obchodzenie standardów pracy, unikanie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązań podatkowych, niweczenie praw wierzycieli lub wspólników lub obchodzenie przepisów dotyczących partycypacji pracowników. W celu zwalczania tego typu nadużyć, zgodnie z zasadą ogólną UE, od państw członkowskich wymaga się zapewnienia, aby spółki nie wykorzystywały postępowania dotyczącego podziału transgranicznego w celu tworzenia sztucznych struktur z zamiarem uzyskania nienależnych korzyści podatkowych lub bezpodstawnego naruszania praw pracowników, wierzycieli lub wspólników, wynikających z przepisów prawa lub umów. W zakresie, w jakim stanowi ona odstępstwo od podstawowych wolności, walka z nadużyciami powinna być interpretowana ściśle i powinna opierać się na indywidualnej ocenie wszelkich istotnych okoliczności. Należy ustanowić ramy proceduralne i materialnoprawne określające margines swobody oraz umożliwiające państwom członkowskim stosowanie różnorodnych podejść w tym zakresie, a jednocześnie ustanawiające wymagania, których celem jest usprawnienie działań organów krajowych ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć zgodnie z prawem Unii.

(40)  Prawo spółek do przeprowadzenia podziału transgranicznego nie powinno w żadnych okolicznościach zostać wykorzystane do celów nadużyć, oszustw lub przestępstw, takich jak uchylanie się od standardów pracy, płacenia składek na ubezpieczenie społeczne zobowiązań podatkowych, przestrzegania praw wierzycieli lub wspólników mniejszościowych i przepisów dotyczących partycypacji pracowników lub ich unikanie lub obchodzenie. W celu zwalczania tego typu nadużyć, zgodnie z zasadą ogólną UE, od państw członkowskich wymaga się zapewnienia, aby spółki nie wykorzystywały postępowania dotyczącego podziału transgranicznego w celu tworzenia sztucznych struktur. Od państw członkowskich należy także wymagać zapewnienia, by podziały transgraniczne odnosiły się do faktycznego prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej, również w sektorze cyfrowym, poprzez ustanowienie stałego miejsca prowadzenia działalności na czas nieokreślony w państwach członkowskich spółek przejmujących, by uniknąć powstawania firm przykrywek mających na celu obchodzenie lub naruszanie prawa krajowego lub prawa Unii lub uchylanie się od jego przestrzegania. Walka z nadużyciami powinna opierać się na indywidualnej ocenie wszystkich istotnych okoliczności. Należy ustanowić ramy proceduralne i materialnoprawne określające margines swobody oraz umożliwiające państwom członkowskim stosowanie różnorodnych podejść w tym zakresie, a jednocześnie ustanawiające wymagania, których celem jest usprawnienie działań organów krajowych ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć zgodnie z prawem Unii.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

41)  Biorąc pod uwagę złożoność podziałów transgranicznych i wielość zaangażowanych interesów, należy przewidzieć kontrolę ex ante takich operacji w celu zagwarantowania pewności prawnej. W tym celu należy ustanowić ustrukturyzowane i wielopoziomowe postępowanie, w ramach którego właściwe organy państwa członkowskiego dzielonej spółki oraz państwa członkowskiego spółek przejmujących zapewniają, aby decyzja zatwierdzająca podział transgranicznego była podejmowana w sposób sprawiedliwy, obiektywny i niedyskryminujący na podstawie wszelkich istotnych elementów oraz z uwzględnieniem wszelkich uzasadnionych interesów publicznych, w szczególności ochrony pracowników, wspólników i wierzycieli.

(41)  Biorąc pod uwagę złożoność podziałów transgranicznych i wielość zaangażowanych interesów, należy przewidzieć zarówno kontrolę ex ante, jak i kontrolę ex post takich operacji w celu zagwarantowania pewności prawnej. W tym celu należy ustanowić ustrukturyzowane i wielopoziomowe postępowanie, w ramach którego właściwe organy państwa członkowskiego dzielonej spółki oraz państwa członkowskiego spółek przejmujących zapewniają, aby decyzja zatwierdzająca podział transgranicznego była podejmowana w sposób sprawiedliwy, obiektywny i niedyskryminujący na podstawie wszelkich istotnych elementów oraz z uwzględnieniem wszelkich uzasadnionych interesów publicznych, w szczególności ochrony pracowników, wspólników i wierzycieli.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

42)  Aby umożliwić uwzględnienie uzasadnionych interesów wszystkich zainteresowanych stron, spółka dzielona powinna ujawnić plan podziału zawierający najważniejsze informacje o planowanym podziale transgranicznym, w tym przewidywany stosunek wymiany papierów wartościowych lub udziałów lub akcji, dokumenty założycielskie spółek przejmujących oraz proponowany harmonogram podziału transgranicznego. Należy zawiadomić wspólników, wierzycieli i pracowników spółki dokonującej podziału transgranicznego o możliwości zgłaszania uwag dotyczących podziału.

(42)  Aby umożliwić uwzględnienie uzasadnionych interesów wszystkich zainteresowanych stron, spółka dzielona zamierzająca przeprowadzić podział transgraniczny powinna sporządzić plan podziału z udziałem, jeśli tak stanowi prawo krajowe lub zgodnie z praktyką krajową, przedstawicieli pracowników na szczeblu zarządu oraz ujawnić ten plan. Przedstawiciele pracowników na szczeblu zarządu powinni również brać udział w podejmowaniu decyzji dotyczącej planu. Plan powinien zawierać najważniejsze informacje na temat proponowanego podziału transgranicznego, w tym przewidywany stosunek wymiany papierów wartościowych lub udziałów lub akcji, łączny obrót i łączny obrót opodatkowany spółki dzielonej za ostatni okres sprawozdawczy, kwotę podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę dzieloną oraz jej jednostki zależne i oddziały, informację na temat lokalizacji i, w stosownych przypadkach, daty przeniesienia siedziby zarządu spółki do państwa członkowskiego spółek przejmujących, a także informację na temat organów zarządzających i, w stosownych przypadkach, personelu, sprzętu, lokali i mienia, liczby pracowników zatrudnionych w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy, prawdopodobnego wpływu podziału transgranicznego na zatrudnienie, w tym potencjalnych zmian w organizacji pracy, wynagrodzeniu, lokalizacji poszczególnych stanowisk i spodziewanych skutków dla pracowników zajmujących te stanowiska, w tym pracowników jednostek zależnych i oddziałów spółki dzielonej, które znajdują się w Unii, a także na temat dialogu społecznego na szczeblu spółki, obejmującego, w stosownych przypadkach, przedstawicieli pracowników na szczeblu zarządu, a ponadto plan powinien zawierać dokumenty założycielskie spółek przejmujących oraz proponowany harmonogram podziału transgranicznego. Należy zawiadomić wspólników, wierzycieli i pracowników spółki dokonującej podziału transgranicznego o możliwości zgłaszania uwag dotyczących podziału. Zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie planu podziału transgranicznego, o proponowanym podziale informuje się przedstawicieli pracowników spółki dzielonej, a w przypadku braku takich przedstawicieli – samych pracowników i reprezentowane związki zawodowe oraz przeprowadza się z nimi konsultacje w tym zakresie. Analogicznie jeśli ustanowiony został organ do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE organ taki należy odpowiednio poinformować i skonsultować się z nim.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

43)  W celu poinformowania wspólników spółka dzielona powinna sporządzić sprawozdanie dla wspólników. Sprawozdanie powinno zawierać wyjaśnienie i uzasadnienie prawnych i ekonomicznych aspektów proponowanego podziału transgranicznego, w szczególności skutki podziału dla wspólników, w odniesieniu do przyszłej działalności spółki oraz dla planu strategicznego organu zarządzającego. Powinno ono również zawierać wyjaśnienia dotyczące stosunku wymiany, oraz w stosownych przypadkach, kryteriów alokacji udziałów lub akcji, a także potencjalnych środków zaradczych dostępnych wspólnikom b, jeżeli nie zgadzają się oni z decyzją o przeprowadzeniu podziału transgranicznego.

(43)  W celu poinformowania swoich wspólników i pracowników spółka dzielona powinna sporządzić sprawozdanie wyjaśniające skutki proponowanego podziału transgranicznego. Sprawozdanie powinno zawierać wyjaśnienie i uzasadnienie prawnych i ekonomicznych aspektów proponowanego podziału transgranicznego, w szczególności powody podziału transgranicznego i skutki podziału dla wspólników, w odniesieniu do przyszłej działalności spółki oraz dla planu strategicznego organu zarządzającego. Powinno ono również zawierać wyjaśnienia dotyczące stosunku wymiany, oraz w stosownych przypadkach, kryteriów alokacji udziałów lub akcji, a także potencjalnych środków zaradczych dostępnych wspólnikom b, jeżeli nie zgadzają się oni z decyzją o przeprowadzeniu podziału transgranicznego. W sprawozdaniu należy w szczególności wyjaśnić wpływ proponowanego podziału transgranicznego na miejsca pracy pracowników i uczestnictwo pracowników, a także środki podjęte na rzecz ich ochrony, poinformować o ewentualnych istotnych zmianach warunków zatrudnienia i lokalizacji prowadzenia działalności przez spółki, procedurach stosowania struktur na rzecz praw pracowników do informacji, konsultacji i partycypacji w spółkach przejmujących, a także wyjaśnić wpływ każdego z tych czynników na wszelkie spółki zależne tej spółki. Jednak wymóg ten nie powinien mieć zastosowania w sytuacji, gdy jedynymi pracownikami spółki są członkowie jej organu administrującego. Zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie sprawozdania, informuje się przedstawicieli pracowników spółki dokonującej podziału transgranicznego lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, samych pracowników o proponowanym podziale oraz przeprowadza się z nimi konsultacje w tym zakresie. Analogicznie, w stosownych przypadkach, należy również poinformować organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE i odpowiednio się z nim skonsultować. Przekazanie sprawozdania nie powinno naruszać żadnych obowiązujących procedur informacyjnych i konsultacyjnych zainicjowanych na poziomie krajowym w następstwie wdrożenia dyrektywy 2002/14/WE lub dyrektywy 2009/38/WE.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(43a)  W przypadku gdy organ zarządzający lub administrujący spółki dzielonej otrzyma zgodnie z prawem krajowym we właściwym czasie opinię od przedstawicieli pracowników albo, w przypadku braku takich przedstawicieli, od samych pracowników lub, w stosownych przypadkach, od organu ustanowionego do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, należy poinformować o tym wspólników, a opinię tę należy załączyć do sprawozdania. Organ administrujący lub zarządzający spółki zamierzającej dokonać podziału transgranicznego powinien przed datą zgromadzenia wspólników dostarczyć umotywowaną odpowiedź na opinię dostarczoną przez przedstawicieli pracowników lub, w stosownych przypadkach, przez organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 43 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(43b)  By umożliwić im przeprowadzenie analizy sprawozdania, spółka przeprowadzająca podział transgraniczny powinna zapewnić przedstawicielom pracowników, związkom zawodowym reprezentowanym w spółce i, w stosownych przypadkach, organowi ustanowionemu do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, odpowiednie zasoby finansowe i materialne, by mogli właściwie skorzystać z praw wynikających z niniejszej dyrektywy, czyli na przykład dostęp do prywatnego i chronionego hasłem komputera, zabezpieczone łącze internetowe, sale do spotkań, zwolnienie na czas spotkań, pokrycie kosztów organizacji spotkań i, w razie potrzeby, usług tłumaczenia ustnego, zakwaterowania i podróży.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

44)  W celu poinformowania swoich pracowników spółka dzielona powinna sporządzić sprawozdanie wyjaśniające skutki podziału transgranicznego dla pracowników. W sprawozdaniu należy w szczególności wyjaśnić wpływ proponowanego podziału transgranicznego na ochronę miejsc pracy pracowników, poinformować o ewentualnych istotnych zmianach warunków zatrudnienia i lokalizacji prowadzenia działalności przez spółkę, a także wyjaśnić wpływ każdego z tych czynników na wszelkie spółki zależne tej spółki. Przekazanie sprawozdania powinno pozostawać bez uszczerbku dla obowiązujących procedur informacyjnych i konsultacyjnych zainicjowanych na poziomie krajowym w następstwie wdrożenia dyrektyw 2001/23/WE, 2002/14/WE lub 2009/38/WE.

skreśla się

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

45)  Aby ocenić prawidłowość informacji zawartych w planie przekształcenia oraz w sprawozdaniach adresowanych do wspólników i pracowników, a także dostarczyć faktów niezbędnych do oceny, czy planowane przekształcenie prowadzi do ustanowienia sztucznej struktury, niezbędne jest sporządzenie przez niezależnego biegłego sprawozdania z oceny przekształcenia transgranicznego. W celu zapewnienia niezależności biegłego, powinien on zostać powołany przez właściwy organ na wniosek spółki. W tym kontekście sprawozdanie biegłego powinno przedstawiać wszelkie istotne informacje pozwalające właściwemu organowi w kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność podziału. W tym celu biegły powinien mieć możliwość uzyskania wszelkich istotnych informacji i dokumentów dotyczących spółki oraz przeprowadzenia wszelkich niezbędnych czynności w celu zebrania wszelkich niezbędnych dowodów. Biegły powinien wykorzystać informacje, w szczególności o obrotach netto oraz zysku lub stracie, liczbie pracowników oraz strukturze bilansu sporządzonego przez spółkę na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z prawem unijnym i prawem państw członkowskich. W celu ochrony poufnych informacji, w tym tajemnic handlowych przedsiębiorstwa, informacje takie nie powinny jednak stanowić części ostatecznego sprawozdania biegłego, które byłoby publicznie dostępne.

(45)  Właściwy organ krajowy powinien móc ocenić prawidłowość informacji zawartych w planie podziału oraz w sprawozdaniu adresowanym do wspólników i pracowników, a także dostarczyć faktów niezbędnych do oceny, czy planowany podział prowadzi do ustanowienia sztucznej struktury, a zatem niezbędne jest sporządzenie przez niezależnego biegłego sprawozdania z oceny podziału transgranicznego. W celu zapewnienia niezależności biegłego, powinien on zostać powołany przez właściwy organ na wniosek spółki. W tym kontekście sprawozdanie biegłego powinno zawierać wszelkie istotne informacje pozwalające właściwemu organowi w państwie członkowskim spółki dzielonej na podjęcie uzasadnionej decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność podziału. W tym celu właściwy organ powinien mieć możliwość uzyskania wszelkich istotnych informacji, takich jak informacje o obrotach netto oraz zysku lub stracie, liczbie pracowników oraz strukturze bilansu sporządzonego przez spółkę na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z prawem unijnym i prawem państw członkowskich, oraz wszelkich dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia niezbędnych czynności w celu zebrania wymaganych dowodów i oceny proponowanego podziału transgranicznego wraz ze wszystkimi potrzebnymi faktami dostarczonymi przez spółkę. W celu ochrony poufnych informacji, w tym tajemnic handlowych przedsiębiorstwa, informacje takie nie powinny jednak stanowić części ostatecznego sprawozdania, które byłoby publicznie dostępne. Właściwy organ powinien móc odwołać się do niezależnego biegłego. Biegły powinien być powołany z wykazu sporządzonego przez właściwy organ i nie powinien mieć żadnych przeszłych lub obecnych powiązań z odnośną spółką. Biegły powinien mieć właściwą wiedzę ekspercką, szczególnie w dziedzinach prawa spółek, opodatkowania i prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

46)  Aby uniknąć nieproporcjonalnych kosztów i obciążeń dla mniejszych przedsiębiorstw dokonujących transgranicznego podziału, mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa, o których mowa w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z 6 maja 2003 r., powinny zostać zwolnione z wymogu posiadania sprawozdania niezależnego biegłego.

skreśla się

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

47)  Na podstawie planu podziału i sprawozdań zgromadzenie wspólników spółki dzielonej powinno podjąć uchwałę o zatwierdzeniu tego planu. Ważne jest, aby wymóg dotyczący większości uzyskanej w takim głosowaniu zakładał wystarczająco wysoki próg, aby zapewnić zbiorowe podjęcie decyzji o podziale.

(47)  Na podstawie planu podziału i sprawozdań zgromadzenie wspólników spółki dzielonej powinno podjąć uchwałę o zatwierdzeniu tego planu. Ważne jest, aby wymóg dotyczący większości uzyskanej w takim głosowaniu zakładał wystarczająco wysoki próg, aby zapewnić zbiorowe podjęcie decyzji o podziale. Przed podjęciem decyzji należy przestrzegać wszelkich uprzednich praw do informacji i konsultacji, które mają zastosowanie, by wziąć pod uwagę opinie przedstawicieli pracowników, zgodnie z dyrektywą 2002/14/WE i, w stosownych przypadkach, dyrektywami 2009/38/WE i 2001/86/WE. Ponadto wspólnicy powinni również mieć prawo głosu w sprawie warunków partycypacji pracowników, jeżeli to prawo zastrzegli na zgromadzeniu wspólników.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

50)  W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony wierzycieli w przypadkach, gdy nie są oni usatysfakcjonowani ochroną udzieloną przez spółkę w planie podziału transgranicznego, wierzyciele, którzy są narażeni na pokrzywdzenie w związku z transgranicznym podziałem spółek, mogą zwrócić się z wnioskiem do właściwego organu administracyjnego lub sądowego państwa członkowskiego o udzielenie zabezpieczeń, jakie uznają za odpowiednie. Aby ułatwić ocenę ryzyka narażenia na pokrzywdzenie, należy dokonać pewnych założeń, zgodnie z którymi wierzyciele nie są narażeni na szkodę wskutek transgranicznego podziału w przypadku, gdy ryzyko straty wierzyciela jest niewielkie. Należy założyć, że transgraniczny podział nie przynosi szkody wierzycielom, jeżeli w sprawozdaniu niezależnego biegłego stwierdzono, że nie ma uzasadnionego prawdopodobieństwa, że wierzyciele ponieśliby szkodę, lub jeżeli zapewniono im skorzystanie z prawa do zapłaty od spółki powstającej w wyniku podziału lub gwarancję strony trzeciej o wartości równoważnej pierwotnemu roszczeniu wierzyciela, którego można dochodzić w ramach tej samej jurysdykcji co roszczenie pierwotne. Ochrona wierzycieli przewidziana w niniejszej dyrektywie powinna pozostawać bez uszczerbku dla prawa krajowego państwa członkowskiego spółki dzielonej w zakresie świadczeń na rzecz instytucji publicznych, w tym podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne.

(50)  W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony wierzycieli w przypadkach, gdy nie są oni usatysfakcjonowani ochroną udzieloną przez spółkę w planie podziału transgranicznego, wierzyciele, którzy są narażeni na pokrzywdzenie w związku z transgranicznym podziałem spółek, mogą zwrócić się z wnioskiem do właściwego organu administracyjnego lub sądowego państwa członkowskiego o udzielenie zabezpieczeń, jakie uznają za odpowiednie. Aby ułatwić ocenę ryzyka narażenia na pokrzywdzenie, należy dokonać pewnych założeń, zgodnie z którymi wierzyciele nie są narażeni na szkodę wskutek transgranicznego podziału w przypadku, gdy ryzyko straty wierzyciela jest niewielkie. Należy założyć, że zapewniono wierzycielom skorzystanie z prawa do zapłaty od spółki powstającej w wyniku podziału lub gwarancję strony trzeciej o wartości równoważnej pierwotnemu roszczeniu wierzyciela, którego można dochodzić w ramach tej samej jurysdykcji co roszczenie pierwotne. Ochrona wierzycieli przewidziana w niniejszej dyrektywie powinna pozostawać bez uszczerbku dla prawa krajowego państwa członkowskiego spółki dzielonej w zakresie świadczeń na rzecz instytucji publicznych, w tym podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

51)  W celu zapewnienia właściwego podziału zadań między państwami członkowskimi oraz skutecznej i wydajnej kontroli ex ante podziałów transgranicznych, właściwy organ państwa członkowskiego spółki dzielonej powinien być uprawniony do wydawania zaświadczeń potwierdzających dopuszczalność podziału, bez których organy państw członkowskich spółek przejmujących nie powinny mieć możliwości zakończenia postępowania dotyczącego podziału transgranicznego.

(51)  W celu zapewnienia właściwego podziału zadań między państwa członkowskie oraz skutecznej i wydajnej kontroli ex ante podziałów transgranicznych, zarówno państwo członkowskie spółki dzielonej, jak i państwa członkowskie spółek przejmujących powinny wyznaczyć odpowiednie właściwe organy sądowe, notarialne lub inne. W szczególności właściwy organ państw członkowskich spółki dzielonej powinien być uprawniony do wydania zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność podziału, bez którego właściwe organy państw członkowskich spółek przejmujących nie powinny mieć możliwości zakończenia postępowania dotyczącego podziału transgranicznego. Państwa członkowskie powinny zapewnić, by wyznaczone właściwe organy określiły odpowiednie mechanizmy koordynacji z innymi organami w tym państwie członkowskim działającymi w obszarach polityki dotyczących niniejszej dyrektywy, oraz, w stosownych przypadkach, konsultować się z innymi właściwymi organami kompetentnymi w poszczególnych obszarach dotyczących podziałów transgranicznych. Decyzja o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność podziału przez właściwy organ państwa członkowskiego spółki dzielonej lub wszelkiego innego zatwierdzenia przez właściwy organ w państwach członkowskich spółek przejmujących nie wyklucza żadnych późniejszych procedur lub decyzji organów w tych państwach w odniesieniu do innych właściwych dziedzin prawa.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

52)  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność podziału przez państwo członkowskie spółki dzielonej powinno być poddane kontroli zgodności transgranicznego podziału z prawem. Właściwy organ powinien podjąć decyzję o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność podziału w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku przez spółkę, chyba że ma poważne obawy co do utworzenia sztucznej struktury mającej na celu uzyskanie nienależnych korzyści podatkowych lub bezpodstawne naruszanie praw pracowników, wierzycieli lub wspólników, które wynikają z przepisów prawa lub z umów. W takim przypadku właściwy organ powinien przeprowadzić pogłębioną ocenę. Szczegółowa ocena nie powinna być przeprowadzana systematycznie, lecz powinna być oceną indywidualną dla każdego przypadku, w którym istnieją poważne obawy co do utworzenia sztucznej struktury. Dla dokonania tej oceny właściwe organy powinny wziąć pod uwagę co najmniej szereg czynników ustanowionych w niniejszej dyrektywie, które należy traktować jako orientacyjne wskaźniki dla oceny całościowej, dlatego nie powinny być one rozpatrywane osobno. Aby nie obciążać przedsiębiorstw nadmiernie przedłużającym się postępowaniem, szczegółową ocenę należy w każdym razie zakończyć w terminie dwóch miesięcy od poinformowania spółki, że ocena taka będzie przeprowadzona.

(52)  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność podziału przez państwo członkowskie spółki dzielonej powinno być poddane kontroli zgodności transgranicznego podziału z prawem. Właściwy organ powinien podjąć decyzję o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność podziału w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wszystkich koniecznych dokumentów i informacji, chyba że ma poważne obawy co do utworzenia sztucznej struktury lub obawia się, że podział nie dotyczy faktycznego prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. W takim przypadku właściwy organ powinien przeprowadzić pogłębioną ocenę. Szczegółowa ocena nie powinna być przeprowadzana systematycznie, lecz powinna być oceną indywidualną dla każdego przypadku, w którym istnieją poważne obawy co do utworzenia sztucznej struktury. Dla dokonania tej oceny właściwe organy powinny wziąć pod uwagę co najmniej szereg czynników ustanowionych w niniejszej dyrektywie, które należy traktować jako orientacyjne wskaźniki dla oceny całościowej, dlatego nie powinny być one rozpatrywane osobno. Za każdym razem, gdy właściwy organ ocenia, czy podział dotyczy faktycznego prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej, powinien w szczególności zweryfikować, czy spółka ma stałe miejsce prowadzenia działalności we wszystkich państwach członkowskich spółek przejmujących, które obiektywnie sprawia wrażenie trwałego, czy ma organ zarządzający, personel, urządzenia, lokal i aktywa oraz czy ma środki materialne do autonomicznego prowadzenia negocjacji biznesowych z osobami trzecimi, a także powinien sprawdzić, czy spółka zdecydowała się na przekazanie zarządzania dyrektorom, pracownikom lub przedstawicielom prawnym zatrudnionym przez niezależną osobę trzecią za pośrednictwem wykonawcy usług. Aby nie obciążać przedsiębiorstw nadmiernie przedłużającym się postępowaniem, szczegółową ocenę należy w każdym razie zakończyć w terminie dwóch miesięcy od poinformowania spółki, że ocena taka będzie przeprowadzona.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

53)  Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność podziału oraz po sprawdzeniu, czy spełnione zostały wymogi dotyczące utworzenia spółki w państwach członkowskich spółek przejmujących, właściwe organy tych państw członkowskich powinny wpisać spółki do rejestru przedsiębiorstw tych państw. Dopiero po tej rejestracji właściwy organ państwa członkowskiego dzielonej spółki powinien wykreślić spółkę ze swojego rejestru. Właściwe organy państw członkowskich spółek przejmujących nie mogą kwestionować dokładności informacji zawartych w zaświadczeniu potwierdzającym dopuszczalność podziału.

(53)  Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność podziału oraz po sprawdzeniu, czy spełnione zostały wymogi dotyczące utworzenia spółki w państwach członkowskich spółek przejmujących, właściwe organy tych państw członkowskich powinny wpisać spółki do rejestru przedsiębiorstw tych państw. Dopiero po tej rejestracji właściwy organ państwa członkowskiego dzielonej spółki powinien wykreślić spółkę ze swojego rejestru. Właściwe organy państw członkowskich spółek przejmujących nie powinny mieć możliwości zakwestionowania dokładności informacji zawartych w zaświadczeniu potwierdzającym dopuszczalność podziału. Jeżeli jednak w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie podziału transgranicznego właściwym organom zostaną przekazane nowe informacje w sprawie tego podziału transgranicznego sugerujące, że nastąpiło naruszenie jakichkolwiek przepisów niniejszej dyrektywy, właściwe organy powinny dokonać przeglądu oceny okoliczności faktycznych sprawy i powinny być uprawnione do nałożenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji w przypadku sztucznych struktur.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

55)  W celu zagwarantowania, że podział transgraniczny, w którym spółka dokonująca podziału transgranicznego działa w ramach systemu partycypacji pracowników, nie spowoduje nieuzasadnionego uszczerbku dla partycypacji pracowników, spółki powstające w wyniku podziału powinny być zobowiązane do przyjęcia formy prawnej umożliwiającej partycypację, w tym polegającego na obecności przedstawicieli pracowników we właściwych organach zarządzających lub nadzorczych tych spółek. Ponadto w takim przypadku powinny odbyć się miejsce negocjacje prowadzone w dobrej wierze pomiędzy spółką a jej pracownikami, zgodnie z procedurą przewidzianą w dyrektywie 2001/86/WE, służące znalezieniu polubownego rozwiązania godzącego prawo spółki do podziału transgranicznego z prawem pracowników do partycypacji. W wyniku takich negocjacji należy zastosować uzgodnione i odpowiadające stronom rozwiązanie bądź, w braku porozumienia, mutatis mutandis standardowe zasady określone w załączniku dyrektywy 2001/86/WE. W celu ochrony uzgodnionego rozwiązania bądź zastosowania standardowych zasad w okresie 3 lat spółka nie powinna mieć możliwości zniesienia prawa partycypacji poprzez przeprowadzanie kolejnych krajowych lub transgranicznych przekształceń, połączeń lub podziałów.

(55)  W celu zagwarantowania, że podział transgraniczny, w którym spółka dokonująca podziału transgranicznego działa w ramach systemu partycypacji pracowników, nie spowoduje nieuzasadnionego uszczerbku dla partycypacji pracowników, spółki powstające w wyniku podziału powinny być zobowiązane do przyjęcia formy prawnej umożliwiającej partycypację, w tym polegającego na obecności przedstawicieli pracowników we właściwych organach zarządzających lub nadzorczych tych spółek. Ponadto w takim przypadku powinny odbyć się negocjacje prowadzone w dobrej wierze pomiędzy spółką a jej pracownikami. Jak najszybciej po opublikowaniu planu podziału spółka dzielona powinna podjąć odpowiednie kroki, obejmujące zapewnienie informacji na temat tożsamości spółek uczestniczących, jednostek zależnych lub przedsiębiorstw biorących udział w podziale i liczby ich pracowników, by rozpocząć negocjacje z przedstawicielami pracowników lub, w stosownych przypadkach, organem ustanowionym do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, w sprawie struktur na rzecz uczestnictwa pracowników w spółce lub spółkach powstających w wyniku podziału, zgodnie z procedurą przewidzianą w dyrektywie 2001/86/WE, w celu znalezienia polubownego rozwiązania godzącego prawo spółki do podziału transgranicznego z prawem pracowników do partycypacji. W wyniku takich negocjacji należy zastosować uzgodnione i odpowiadające stronom rozwiązanie bądź, w braku porozumienia, mutatis mutandis standardowe zasady określone w załączniku dyrektywy 2001/86/WE. W celu ochrony uzgodnionego rozwiązania bądź zastosowania standardowych zasad w okresie sześciu lat spółka nie powinna mieć możliwości zniesienia prawa partycypacji poprzez przeprowadzanie kolejnych krajowych lub transgranicznych przekształceń, połączeń lub podziałów. Jeśli mający zastosowanie próg partycypacji pracowników określony w prawie państwa członkowskiego spółki dzielonej został przekroczony w ciągu sześciu lat po podziale transgranicznym, zastosowanie powinien mieć ten sam poziom partycypacji pracowników i takie same jej elementy jak w przypadku, gdyby spółka osiągnęła odpowiedni próg określony prawnie w państwie członkowskim spółki dzielonej, i należy rozpocząć nowe negocjacje.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

56)  Aby zapobiec obchodzeniu prawa partycypacji pracowników poprzez transgraniczny podział, spółka dzielona zarejestrowana w państwie członkowskim, które przewiduje prawo partycypacji pracowników, nie powinna mieć możliwości dokonania podziału transgranicznego bez uprzedniego przeprowadzenia negocjacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, jeżeli średnia liczba pracowników zatrudnionych przez spółkę jest równa czterem piątym krajowego progu partycypacji pracowników.

(56)  Aby zapobiec obchodzeniu prawa partycypacji pracowników poprzez transgraniczny podział, spółka dzielona zarejestrowana w państwie członkowskim, które przewiduje prawo partycypacji pracowników, nie powinna mieć możliwości dokonania podziału transgranicznego bez uprzedniego przeprowadzenia negocjacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, jeżeli średnia liczba pracowników zatrudnionych przez spółkę jest równa czterem piątym krajowego progu partycypacji pracowników. Państwa członkowskie powinny zapewnić, by przedstawiciele pracowników, w toku wykonywania przez nich funkcji, mieli zapewnioną odpowiednią ochronę i odpowiednie gwarancje, co umożliwi im właściwe wykonywanie obowiązków, jakie zostały im powierzone.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 56 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(56a)  Po dokonaniu podziału spółka dokonująca podziału transgranicznego powinna nadal przestrzegać zasad i warunków uzgodnionych w układach zbiorowych na tych samych warunkach, które miały zastosowanie do spółki przed podziałem na mocy takich układów, do daty wypowiedzenia lub wygaśnięcia układu zbiorowego lub wejścia w życie lub zastosowania innego układu zbiorowego, zgodnie z dyrektywą 2001/23/WE.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

58)  Postanowienia niniejszej dyrektywy pozostają bez wpływu na przepisy prawa lub przepisy administracyjne prawa krajowego dotyczące podatków w państwach członkowskich lub jednostkach ich podziału administracyjnego, włączając egzekucję przepisów podatkowych w przypadku transgranicznych przekształceń, połączeń i podziałów.

(58)  Postanowienia niniejszej dyrektywy pozostają bez wpływu na przepisy prawa lub przepisy administracyjne prawa krajowego dotyczące podatków w państwach członkowskich lub jednostkach ich podziału administracyjnego, włączając egzekucję przepisów podatkowych w przypadku transgranicznych przekształceń, połączeń i podziałów. Na przykład w niektórych przypadkach państwa członkowskie wyjścia mogą opodatkować niezrealizowane zyski kapitałowe w momencie przekształcenia transgranicznego spółki. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny mieć możliwość, aby: (i) dać spółkom wybór między natychmiastowym opłaceniem podatku lub odroczeniem płatności do czasu realizacji wartości z żądaniem zapłaty odsetek; (ii) żądać zapłaty w ratach i (iii) żądać od spółki zapewnienia gwarancji, lecz tylko po uprzednim przeprowadzeniu oceny ryzyka nieodzyskania podatku.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

61)  Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych oraz jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(61)  Niniejsza dyrektywa zapewnia pełne poszanowanie praw podstawowych oraz zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym swobody korzystania z prawa przedsiębiorczości w każdym państwie członkowskim (art. 15 ust. 2), prawa wolności prowadzenia działalności gospodarczej (art. 16), prawa pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa (art. 27), prawa do rokowań i działań zbiorowych (art. 28), prawa do ochrony w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy (art. 30), prawa do należytych i sprawiedliwych warunków pracy (art. 31) oraz prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu (art. 47) i prawa do ochrony danych osobowych (art. 8).

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

63)  Komisja powinna dokonać ewaluacji niniejszej dyrektywy. Zgodnie z pkt 22 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z 13 kwietnia 2016 r.52 ewaluacja ta powinna uwzględniać pięć kryteriów: skuteczność, efektywność, odpowiedniość, spójność i wartość dodaną oraz powinna stanowić podstawę do oceny skutków wprowadzenia możliwych dalszych środków.

(63)  Komisja powinna dokonać ewaluacji niniejszej dyrektywy. Należy w niej zbadać wpływ niniejszej dyrektywy na gospodarkę, konkurencyjność i wzrost gospodarczy. Zgodnie z pkt 22 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z 13 kwietnia 2016 r.52 ewaluacja ta powinna uwzględniać pięć kryteriów: skuteczność, efektywność, odpowiedniość, spójność i wartość dodaną oraz powinna stanowić podstawę do oceny skutków wprowadzenia możliwych dalszych środków. W swojej ocenie Komisja powinna również wziąć pod uwagę poziom ochrony zapewnianej pracownikom, wierzycielom i wspólnikom mniejszościowym przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy.

_________________

_________________

52 Dz.U. L 123 z 12.5. 2016, s. 1.

52 Dz.U. L 123 z 12.5. 2016, s. 1.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1)  dodaje się art. 1a w brzmieniu:

 

Artykuł 1a

 

Definicje

 

Na użytek niniejszej dyrektywy:

 

1) »spółka kapitałowa« w tytule II rozdział I i rozdział II, określana jako »spółka«, oznacza:

 

a) spółkę mająca formę wymienioną w załączniku II;

 

b) jeśli nie uwzględniono tego w załączniku II na potrzeby tytułu II rozdział II, spółkę z kapitałem udziałowym lub akcyjnym posiadającą osobowość prawną i wydzielony majątek, którym wyłącznie odpowiada za swoje zobowiązania, oraz która zgodnie z właściwym dla niej prawem krajowym podlega warunkom dotyczącym gwarancji określonych w tytule I rozdział II sekcja 2 oraz w tytule I rozdział III sekcja 1 dla zapewnienia ochrony interesów wspólników i osób trzecich;

 

2) »przekształcenie transgraniczne« oznacza operację, w ramach której spółka, która nie została rozwiązana lub postawiona w stan likwidacji, przekształca formę prawną, pod którą jest zarejestrowana w państwie członkowskim wyjścia, w formę prawną spółki w państwie członkowskim przeznaczenia i przenosi co najmniej swoją siedzibę statutową do państwa członkowskiego przeznaczenia, zachowując przy tym swoją osobowość prawną;

 

3) »państwo członkowskie wyjścia« oznacza państwo członkowskie, w którym spółka jest zarejestrowana w swojej formie prawnej przed przekształceniem transgranicznym;

 

4) »państwo członkowskie przeznaczenia« oznacza państwo członkowskie, w którym spółka jest zarejestrowana w wyniku przekształcenia transgranicznego;

 

5) «rejestr» oznacza centralny rejestr, rejestr handlowy lub rejestr spółek, o którym mowa w art. 16 ust. 1;

 

6) »spółka przekształcona« oznacza spółkę utworzoną w państwie członkowskim przeznaczenia w dniu, w którym przekształcenie transgraniczne staje się skuteczne;

 

7) »połączenie przez przejęcie« w tytule II rozdział I oznacza operację, poprzez którą jedna albo więcej niż jedna spółka zostaje rozwiązana bez postępowania likwidacyjnego i przenosi do innej wszystkie swoje aktywa i pasywa w zamian za wyemitowanie dla akcjonariuszy spółki lub spółek przejmowanych akcji w spółce przejmującej oraz, w niektórych przypadkach, dopłatę w gotówce nieprzekraczającą 10 % wartości nominalnej tak wyemitowanych akcji albo, w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartości księgowej. Przepisy państwa członkowskiego mogą stanowić, że połączenie przez przejęcie może zostać dokonane także w przypadku, gdy jedna albo więcej niż jedna przejmowana spółka jest w likwidacji, pod warunkiem że opcja ta jest ograniczona do spółek, które nie zaczęły jeszcze wypłacać swoich aktywów na rzecz swoich akcjonariuszy;

 

8) »połączenie przez zawiązanie nowej spółki« w tytule II rozdział I oznacza operację, w wyniku której kilka spółek zostaje rozwiązanych bez postępowania likwidacyjnego i przenosi na zawiązywaną spółkę wszystkie swoje aktywa i pasywa w zamian za akcje wydane ich akcjonariuszom w nowej spółce oraz, w niektórych przypadkach, dopłatę w gotówce nieprzekraczającą 10 % wartości nominalnej wydanych akcji albo, w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartości księgowej. Przepisy państwa członkowskiego mogą stanowić, że połączenie przez zawiązanie nowej spółki może zostać dokonane także w przypadku, gdy jedna albo więcej niż jedna spółka ulegająca rozwiązaniu jest w likwidacji, pod warunkiem że opcja ta jest ograniczona do spółek, które nie zaczęły jeszcze wypłacać swoich aktywów na rzecz swoich akcjonariuszy;

 

9) »połączenie« w tytule II rozdział II oznacza operację, przez którą:

 

a) jedna lub więcej spółek w chwili rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na inną istniejącą spółkę – spółkę przejmującą – w zamian za wydanie wspólnikom spółki lub spółek przejmowanych papierów wartościowych, udziałów lub akcji spółki przejmującej oraz, jeżeli ma to zastosowanie, dopłatę w gotówce nieprzekraczającą 10 % wartości nominalnej lub, w przypadku braku wartości nominalnej, wartości księgowej tych papierów wartościowych, udziałów bądź akcji; lub

 

b) dwie lub więcej niż dwie spółki w chwili rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego przenoszą wszystkie swoje aktywa i pasywa na zawiązaną przez nie spółkę – nowo zawiązaną spółkę – w zamian za wydanie własnym wspólnikom papierów wartościowych, udziałów lub akcji nowo zawiązanej spółki oraz, jeżeli ma to zastosowanie, dopłatę w gotówce nieprzekraczającą 10 % wartości nominalnej lub, w przypadku braku wartości nominalnej, wartości księgowej tych papierów wartościowych, udziałów bądź akcji; lub

 

c) w chwili rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego spółka przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na spółkę posiadającą wszystkie papiery wartościowe, udziały lub akcje tej spółki;

 

d) jedna lub więcej spółek w chwili rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na inną istniejącą spółkę – spółkę przejmującą – bez konieczności emisji nowych akcji lub ustanawiania nowych udziałów przez spółkę przejmującą, pod warunkiem, że jedna osoba posiada w sposób bezpośredni lub pośredni wszystkie udziały lub akcje łączących się spółek lub wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały lub akcje w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach.”;

 

10) »spółka dzielona« oznacza spółkę, która przechodzi proces podziału transgranicznego, co oznacza, że przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na jedną albo więcej niż jedną spółkę lub, w przypadku częściowego podziału, przenosi część swoich aktywów i pasywów na jedną albo więcej niż jedną spółkę;

 

11) »podział« oznacza operację, przez którą:

 

a) spółka dzielona, która została rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, przenosi na co najmniej dwie nowo utworzone spółki ogół swoich aktywów i pasywów (»spółki przejmujące«), w zamian za przyznanie wspólnikom dzielonej spółki papierów wartościowych lub udziałów lub akcji spółek przejmujących oraz ewentualnie za dopłatę w gotówce nieprzekraczającą 10 % wartości nominalnej papierów wartościowych lub udziałów lub akcji przyznanych albo, w przypadku braku wartości nominalnej, za dopłatę w gotówce nie przekraczającą 10 % ich wartości księgowej (»pełen podział«);

 

b) spółka podlegająca podziałowi przenosi część swoich aktywów i pasywów na jedną lub więcej nowo utworzonych spółek («spółki przejmujące»), w zamian za przyznanie wspólnikom dzielonej spółki papierów wartościowych lub udziałów lub akcji spółek przejmujących lub dzielonej spółki, lub spółek przejmujących i dzielonej spółki, oraz ewentualnie za dopłatę w gotówce nie przekraczającą 10 % wartości nominalnej papierów wartościowych lub udziałów lub akcji przyznanych lub, w przypadku braku wartości nominalnej, za dopłatę w gotówce nie przekraczającą 10 % ich wartości księgowej («podział częściowy»).

 

12) »przedstawiciele pracowników« oznaczają przedstawicieli pracowników określonych przez ustawodawstwo krajowe lub zgodnie z praktyką krajową;

 

13) »uczestnictwo pracowników« ma takie samo znaczenie jak w art. 2 lit. h) dyrektywy 2001/86/WE;

 

14) »informowanie pracowników« ma takie samo znaczenie jak w art. 2 lit. f) dyrektywy 2009/38/WE;

 

15) »konsultowanie pracowników« ma takie samo znaczenie jak w art. 2 lit. g) dyrektywy 2009/38/WE;

 

16) »partycypacja pracowników« ma takie samo znaczenie jak w art. 2 lit. k) dyrektywy 2001/86/WE;

 

17) »sztuczna struktura« oznacza strukturę mającą na celu uchylanie się od obowiązków spółek wynikających z prawa Unii lub prawa krajowego, w tym praw pracowników, wierzycieli i wspólników wynikających z umowy lub prawa, lub unikanie lub obchodzenie tych obowiązków lub unikanie zobowiązań finansowych przez na przykład sztuczne lub tymczasowe przedsiębiorstwo, które nie prowadzi prawdziwej działalności gospodarczej w państwie członkowskim przeznaczenia.”;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie mogą postanowić o niestosowaniu niniejszego rozdziału do przekształceń transgranicznych, w których uczestniczy spółdzielnia, także w przypadku gdy byłaby ona objęta definicją spółki kapitałowej określoną w art. 86a ust. 1.

skreśla się

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 86 b

skreśla się

Na użytek niniejszego rozdziału:

 

1)  «spółka kapitałowa», zwana dalej «spółką», oznacza spółkę wymienioną w załączniku II;

 

2)  «przekształcenie transgraniczne» oznacza operację, w ramach której spółka, która nie została rozwiązana lub postawiona w stan likwidacji, przekształca formę prawną, pod którą jest zarejestrowana w państwie członkowskim wyjścia, w formę prawną spółki w państwie członkowskim przeznaczenia i przenosi co najmniej swoją siedzibę statutową do państwa członkowskiego przeznaczenia, zachowując przy tym swoją osobowość prawną;

 

3)  «państwo członkowskie wyjścia» oznacza państwo członkowskie, w którym spółka jest zarejestrowana w swojej formie prawnej przed przekształceniem transgranicznym;

 

4)  «państwo członkowskie przeznaczenia» oznacza państwo członkowskie, w którym spółka jest zarejestrowana w wyniku przekształcenia transgranicznego;

 

5)  «rejestr» oznacza centralny rejestr, rejestr handlowy lub rejestr spółek, o którym mowa w art. 16 ust. 1;

 

6)  «spółka przekształcona» oznacza nowo utworzoną spółkę w państwie członkowskim przeznaczenia od dnia, w którym przekształcenie transgraniczne staje się skuteczne.

 

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 c – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by w razie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia przekształcenia transgranicznego przez spółkę państwo członkowskie wyjścia i państwo członkowskie przeznaczenia mogło sprawdzić, czy przekształcenie transgraniczne spełnia warunki określone w ust. 2.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by w razie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia przekształcenia transgranicznego przez spółkę organ sądowy, notarialny lub inny właściwy organ państwa członkowskiego wyjścia i państwa członkowskiego przeznaczenia mógł sprawdzić, czy przekształcenie transgraniczne spełnia warunki określone w ust. 2.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wobec spółki toczy się zapobiegawcze postępowanie restrukturyzacyjne wszczęte ze względu na prawdopodobieństwo upadłości;

skreśla się

Poprawka    85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 c – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ w państwie członkowskim wyjścia nie zezwolił na przekształcenie transgraniczne, jeżeli po zbadaniu konkretnego przypadku i uwzględnieniu wszystkich istotnych faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, że stanowi ona sztuczną strukturę mającą na celu uzyskanie nienależnych korzyści podatkowych lub bezpodstawne naruszenie praw pracowników, wierzycieli lub wspólników mniejszościowych wynikających z przepisów prawa lub umów.

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ w państwie członkowskim wyjścia nie zezwolił na przekształcenie transgraniczne, jeżeli po przeprowadzeniu oceny konkretnego przypadku i uwzględnieniu wszystkich istotnych faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, że stanowi ona sztuczną strukturę.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 d – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ zarządzający lub administrujący spółki, która zamierza dokonać przekształcenia transgranicznego, sporządza plan przekształcenia transgranicznego. Plan przekształcenia transgranicznego zawiera co najmniej następujące informacje:

1.  Organ administrujący lub zarządzający spółki, z udziałem, jeśli tak stanowi prawo krajowe lub zgodnie z praktyką krajową, przedstawicieli pracowników na szczeblu zarządu spółki, która zamierza dokonać przekształcenia transgranicznego, sporządza plan przekształcenia transgranicznego i bierze udział w podejmowaniu decyzji w sprawie tego planu. Plan przekształcenia transgranicznego zawiera co najmniej następujące informacje:

Poprawka    87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  forma prawna, firma i statutowa siedziba spółki w państwie członkowskim wyjścia;

a)  forma prawna, firma i lokalizacja statutowej siedziby spółki w państwie członkowskim wyjścia;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  informacja na temat lokalizacji i daty przeniesienia siedziby zarządu spółki do państwa członkowskiego przeznaczenia, o ile ta siedziba jeszcze się tam nie znajduje, a także informacje o organie zarządzającym oraz, w stosownych przypadkach, o pracownikach, urządzeniach, lokalach i aktywach;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  data, od której transakcje spółki utworzonej i zarejestrowanej w państwie członkowskim wyjścia będą traktowane do celów rachunkowości jako transakcje spółki przekształconej;

skreśla się

Poprawka    90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  wszelkie szczególne korzyści przyznane członkom organu administrującego, zarządzającego, nadzorczego lub kontrolnego przekształconej spółki;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Poprawka    91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera h a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  informacja na temat wszelkich otrzymanych zachęt, dotacji lub zobowiązań, by pozostać w państwie członkowskim wyjścia;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera i a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia)  liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;

Poprawka    93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera j

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  prawdopodobne skutki przekształcenia transgranicznego dla zatrudnienia;

j)  prawdopodobne skutki przekształcenia transgranicznego dla zatrudnienia, w tym prawdopodobne zmiany w organizacji pracy, wynagrodzeniach, lokalizacji poszczególnych stanowisk i spodziewane skutki dla pracowników zajmujących te stanowiska, w tym pracowników jednostek zależnych i oddziałów spółki dokonującej przekształcenia, które znajdują się w Unii, a także dialog społeczny na szczeblu spółki, obejmujący, w stosownych przypadkach, przedstawicieli pracowników na szczeblu zarządu;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera k

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  w stosownych przypadkach, informacje na temat procedur, zgodnie z którymi określa się uzgodnienia dotyczące udziału pracowników w ukształtowaniu ich praw do partycypacji w spółce przekształconej zgodnie z art. 86l, oraz na temat możliwych wariantów takich uzgodnień.

k)  informacje na temat procedur, zgodnie z którymi określa się uzgodnienia dotyczące uczestnictwa pracowników w ukształtowaniu ich praw do informacji, konsultacji i partycypacji w spółce przekształconej zgodnie z art. 86l, oraz na temat możliwych wariantów takich uzgodnień.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera k a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ka)  nazwa spółki najwyższego szczebla i, w stosownych przypadkach, wykaz wszystkich jednostek zależnych, krótki opis charakteru prowadzonej przez nie działalności oraz ich położenie geograficzne;

Poprawka    96

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera k b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

kb)  łączny obrót i łączny obrót podlegający opodatkowaniu spółki dokonującej przekształcenia za ostatni okres sprawozdawczy;

Poprawka    97

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera k c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

kc)  kwota podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę dokonującą przekształcenia oraz jej jednostki zależne i oddziały;

Poprawka    98

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 d – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Zanim organ zarządzający lub administrujący podejmie decyzję w sprawie planu przekształcenia transgranicznego, informuje się przedstawicieli pracowników spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego, a w przypadku braku takich przedstawicieli – samych pracowników i reprezentowane związki zawodowe o proponowanym przekształceniu zgodnie z mutatis mutandis art. 4 dyrektywy 2002/14/WE oraz przeprowadza się z nimi konsultacje w tym zakresie. Jeżeli ustanowiony jest organ do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, organ taki należy odpowiednio poinformować i skonsultować się z nim.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 d – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Poza językami urzędowymi państw członkowskich wyjścia i przeznaczenia, państwa członkowskie zezwalają spółce dokonującej przekształcenia transgranicznego na stosowanie języka zwyczajowo używanego w sferze międzynarodowej działalności gospodarczej i finansowej w celu sporządzenia planu przekształcenia transgranicznego oraz wszystkich innych związanych z tym dokumentów. Państwa członkowskie określają, który język będzie miał pierwszeństwo w przypadku stwierdzenia rozbieżności między różnymi wersjami językowymi tych dokumentów.

2.  Państwa członkowskie mogą wskazać, że poza językami urzędowymi państw członkowskich wyjścia i przeznaczenia spółka zezwala spółce dokonującej przekształcenia transgranicznego na stosowanie języka zwyczajowo używanego w sferze międzynarodowej działalności gospodarczej i finansowej w celu sporządzenia planu przekształcenia transgranicznego oraz wszystkich innych związanych z tym dokumentów. Spółka określa, który język będzie miał pierwszeństwo w przypadku stwierdzenia rozbieżności między różnymi wersjami językowymi tych dokumentów. Wspólnicy, pracownicy lub wierzyciele mają możliwość przedstawienia uwag do tego planu.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 e – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ zarządzający lub administrujący spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego sporządza sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przekształcenia transgranicznego.

1.  Organ zarządzający lub administrujący spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego sporządza sprawozdanie dla wspólników i pracowników wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przekształcenia transgranicznego oraz wyjaśniające skutki przekształcenia transgranicznego dla pracowników.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera -a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  powody przekształcenia transgranicznego;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wpływ przekształcenia transgranicznego na stosunki pracy oraz uczestnictwo pracowników, a także środki, które należy podjąć w celu ich ochrony;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  wszelkie istotne zmiany w warunkach zatrudnienia zgodnie z przepisami ustawowymi, układami zbiorowymi i ponadnarodowymi porozumieniami przedsiębiorstw oraz w lokalizacjach prowadzenia działalności przez spółkę;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)  informacje na temat procedur pozwalających zastosować ustalenia dotyczące praw pracowników do informacji, konsultacji i partycypacji w spółce powstałej w wyniku przekształcenia zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cd)  czy elementy wymienione w lit. a)–g) odnoszą się również do jednostek zależnych spółki.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 e – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Zanim organ administrujący lub zarządzający podejmie decyzję w sprawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, informuje się przedstawicieli pracowników spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego albo, w przypadku braku takich przedstawicieli, samych pracowników o proponowanym przekształceniu zgodnie z art. 4 dyrektywy 2002/14/WE oraz przeprowadza się z nimi konsultacje w tym zakresie. W stosownych przypadkach odpowiednio informuje się również organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi ustanowiony zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE i odpowiednio konsultuje się z nim.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 e – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, udostępnia się wspólnikom, co najmniej drogą elektroniczną, nie później niż na dwa miesiące przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 86i. Sprawozdanie to jest udostępnia się również w podobny sposób przedstawicielom pracowników spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, samym pracownikom.

3.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, udostępnia się, co najmniej drogą elektroniczną, wspólnikom i przedstawicielom pracowników spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, samym pracownikom oraz, w stosownych przypadkach, organowi ustanowionemu do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, nie później niż dwa miesiące przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 86i.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 e – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Sprawozdanie to nie jest jednak wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego zgodzili się na zwolnienie z tego wymogu.

4.  Sprawozdanie to nie jest jednak wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego oraz wszyscy przedstawiciele pracowników lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, sami pracownicy i, w stosownych przypadkach, organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, zgodzili się na zwolnienie z tego wymogu.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 e – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W przypadku gdy organ administrujący lub zarządzający spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego otrzyma zgodnie z prawem krajowym we właściwym czasie opinię od przedstawicieli pracowników albo, w przypadku braku takich przedstawicieli, od samych pracowników lub, w stosownych przypadkach, od organu ustanowionego do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, informuje się o tym wspólników, a opinię tę załącza się do sprawozdania.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 e – ustęp 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Organ administrujący lub zarządzający spółki zamierzającej dokonać przekształcenia transgranicznego dostarcza przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 86i, umotywowaną odpowiedź na opinię dostarczoną przez przedstawicieli pracowników i, w stosownych przypadkach, przez organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi ustanowiony zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 e – ustęp 4 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c.  Organy przedstawicielskie pracowników krajowych, związki zawodowe reprezentowane w spółce i, w stosownych przypadkach, organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, otrzymują odpowiednie środki i zasoby konieczne do korzystania z praw wynikających z niniejszej dyrektywy, by przeprowadzić analizę sprawozdania. W tym celu stosuje się odpowiednio pkt 6 załącznika I do dyrektywy 2009/38/WE.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 e – ustęp 4 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4d.  Ustępy 1–4 niniejszego artykułu nie naruszają mających zastosowanie praw do informacji i konsultacji oraz postępowań wszczętych na szczeblu krajowym po transpozycji dyrektyw 2002/14/WE i 2009/38/WE.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 86f

skreśla się

Sprawozdanie organu zarządzającego lub administrującego dla pracowników

 

1.  Organ zarządzający lub administrujący spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego sporządza sprawozdanie wyjaśniające skutki przekształcenia transgranicznego dla pracowników.

 

2.  W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, wyjaśnia się w szczególności:

 

a)  wpływ przekształcenia transgranicznego na przyszłą działalność spółki oraz na plan strategiczny zarządu;

 

b)  wpływ przekształcenia transgranicznego na ochronę stosunków pracy;

 

c)  wszelkie istotne zmiany w warunkach zatrudnienia oraz co do lokalizacji prowadzenia działalności przez spółkę;

 

d)  czy elementy wymienione w lit. a), b) i c) odnoszą się również do jednostek zależnych spółki.

 

3.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się, co najmniej drogą elektroniczną, przedstawicielom pracowników spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, samym pracownikom nie później niż na dwa miesiące przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 86i. Sprawozdanie to udostępnia się również wspólnikom spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego.

 

4.  W przypadku gdy organ zarządzający lub administrujący spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego otrzyma we właściwym czasie opinię od przedstawicieli swoich pracowników lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, od samych pracowników, zgodnie z prawem krajowym, wspólników informuję się o tym, a opinię tę załącza się do sprawozdania.

 

5.  W przypadku gdy spółka dokonująca przekształcenia transgranicznego i jej spółki zależne, jeżeli takie istnieją, nie zatrudniają jednak innych pracowników niż ci, którzy wchodzą w skład organu zarządzającego lub administrującego, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane.

 

6.  Ustępy 1–6 pozostają bez uszczerbku dla mających zastosowanie praw do informacji i konsultacji oraz postępowań wszczętych na szczeblu krajowym po transpozycji dyrektyw 2002/14/WE lub 2009/38/WE.

 

Poprawka    114

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Badanie przez niezależnego biegłego

Ocena przez właściwy organ

Poprawka    115

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że spółka dokonująca przekształcenia transgranicznego składa, nie później niż na dwa miesiące przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 86i, do właściwego organu wyznaczonego zgodnie z art. 86m ust. 1 wniosek o wyznaczenie biegłego, który zbada i oceni plan przekształcenia transgranicznego oraz sprawozdania, o których mowa w art. 86e i 86f, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego artykułu.

Państwa członkowskie zapewniają, by spółka dokonująca przekształcenia transgranicznego złożyła, nie później niż na dwa miesiące przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 86i, do właściwego organu wyznaczonego zgodnie z art. 86m ust. 1 wniosek o ocenę planu przekształcenia transgranicznego oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 86e.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do wniosku o wyznaczenie biegłego dołącza się:

Do wniosku o ocenę przez właściwy organ dołącza się:

Poprawka    117

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  sprawozdania, o których mowa w art. 86e i 86f.

b)  sprawozdanie, o którym mowa w art. 86e.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – ustęp 1 – akapit 2 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  uwagi wspólników, pracowników i wierzycieli, jeśli zostały zgłoszone, dotyczące planu i sprawozdania, o których mowa w art. 86d i 86e;

Poprawka    119

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – ustęp 1 – akapit 2 – litera b b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  jeśli odstąpiono od wymogu sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 86e, powody przekształcenia transgranicznego.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Właściwy organ wyznacza niezależnego biegłego w terminie pięciu dni roboczych od daty wniosku, o którym mowa w ust. 1, i od otrzymania planu przekształcenia i sprawozdań. Biegły jest niezależny od spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego i może być osobą fizyczną lub prawną, w zależności od prawa państwa członkowskiego wyjścia. Oceniając niezależność biegłego, państwa członkowskie uwzględniają ramy ustanowione w art. 22 i 22b dyrektywy 2006/43/WE.

2.  Właściwy organ przystępuje do pracy nad wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, w terminie dziesięciu dni roboczych od otrzymania dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a)–d). Jeśli właściwy organ odwołał się do niezależnego biegłego, powołuje się go w ciągu jednego miesiąca na podstawie uprzednio sporządzonego wykazu. Państwa członkowskie zapewniają, aby biegły lub osoba prawna, w imieniu której występuje ten biegły, byli niezależni i nie wykonywali obecnie i w przeszłości żadnych prac na rzecz spółki wnioskującej o przekształcenie, i odwrotnie, w okresie pięciu lat przed wyznaczeniem ich na biegłych.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Biegły sporządza pisemne sprawozdanie zawierające co najmniej:

3.  Po konsultacji, w razie potrzeby, z osobami trzecimi mającymi uzasadniony interes w przekształceniu spółki, szczególnie organami działającymi w dziedzinie opodatkowania, pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwy organ sporządza pisemne sprawozdanie zawierające co najmniej:

Poprawka    122

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – ustęp 3 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  szczegółową ocenę dokładności sprawozdań i informacji przedstawionych przez spółkę dokonującą transgranicznego przekształcenia;

a)  szczegółową ocenę dokładności planu, sprawozdań i informacji przedstawionych przez spółkę dokonującą transgranicznego przekształcenia, zarówno w odniesieniu do formy, jak i treści;

Poprawka    123

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  opis wszelkich faktów niezbędnych dla właściwego organu wyznaczonego zgodnie z art. 86m ust. 1 w celu przeprowadzenia pogłębionej oceny, aby określić czy zamierzony transgraniczny podział stanowi sztuczną strukturę, zgodnie z art. 86n, w tym zawierający co najmniej: cechy przedsiębiorstwa w państwie członkowskim przeznaczenia, w tym cel, sektor, inwestycje, obrót netto oraz zysk lub stratę, liczbę pracowników, strukturę bilansu, rezydencję podatkową, aktywa i ich lokalizację, miejsce wykonywania pracy przez pracowników i określonych grup pracowników, miejsce opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, a także ryzyko handlowe przejęte przez przekształconą spółkę w państwie członkowskim przeznaczenia oraz w państwie członkowskim wyjścia.

b)  opis wszelkich faktów niezbędnych do przeprowadzenia pogłębionej oceny, aby określić, czy zamierzone przekształcenie transgraniczne stanowi sztuczną strukturę, zgodnie z art. 86n, w tym zawierający:

 

(i)  cechy przedsiębiorstwa w państwie członkowskim przeznaczenia, w tym cel, sektor, inwestycje, obrót netto oraz zysk lub stratę, informacje na temat organu zarządzającego i, w stosownych przypadkach, personelu, urządzeń, lokali i aktywów;

 

(ii)  strukturę bilansu, rezydencję podatkową, aktywa i ich lokalizację, ryzyko handlowe przejęte przez spółkę dokonującą przekształcenia w państwie członkowskim przeznaczenia oraz w państwie członkowskim wyjścia;

 

(iii)  liczbę pracowników, miejsce wykonywania pracy przez pracowników i określone grupy pracowników, w tym, jeżeli dotyczy, liczbę pracowników delegowanych, wysłanych lub wykonujących pracę jednocześnie w różnych państwach członkowskich w roku poprzedzającym przekształcenie w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i dyrektywy 96/71/WE, i ich państwa przeznaczenia, miejsce opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpływ na emerytury zakładowe pracowników.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby niezależny biegły był uprawniony do uzyskiwania od spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego wszelkich istotnych informacji i dokumentów oraz do przeprowadzania wszelkich niezbędnych czynności w celu zweryfikowania wszystkich elementów planu przekształcenia lub sprawozdań z działalności. Biegły ma również prawo do otrzymywania uwag i opinii od przedstawicieli pracowników spółki lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, od samych pracowników, a także od wierzycieli i wspólników spółki.

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ był uprawniony do uzyskiwania od spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego wszelkich istotnych informacji i dokumentów, w tym wszelkich uwag dotyczących planu zgłoszonych zgodnie z art. 86d ust. 2 oraz przeprowadzał wszelkie niezbędne czynności w celu zweryfikowania wszystkich elementów planu przekształcenia lub sprawozdania organu administrującego lub zarządzającego. Właściwy organ ma ponadto możliwość, w razie potrzeby, zadawania pytań właściwemu organowi państwa członkowskiego przeznaczenia, a także prawo do otrzymywania dalszych uwag i opinii od przedstawicieli pracowników spółki albo, w przypadku braku takich przedstawicieli, od samych pracowników i, w stosownych przypadkach, od organu ustanowionego do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, a także od wierzycieli i wspólników spółki. Dołącza się je do sprawozdania jako załączniki.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje przekazywane niezależnemu biegłemu mogły być wykorzystywane wyłącznie do celów sporządzenia sprawozdania, a poufne informacje, w tym tajemnice handlowe, nie były ujawniane. W stosownych przypadkach biegły może przedłożyć właściwemu organowi wyznaczonemu zgodnie z art. 86m ust. 1 oddzielny dokument zawierający te poufne informacje, a dokument taki zostanie udostępniony jedynie spółce dokonującej przekształcenia transgranicznego, bez ujawniania go jakiejkolwiek innej stronie.

5.  Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje i uwagi przekazywane niezależnemu biegłemu mogły być wykorzystywane wyłącznie do celów sporządzenia sprawozdania, a poufne informacje, w tym tajemnice handlowe, nie były ujawniane, zgodnie z prawem Unii i prawem krajowym. W stosownych przypadkach właściwy organ może sporządzić oddzielny dokument zawierający te poufne informacje, a dokument taki zostanie udostępniony jedynie spółce i przedstawicielom pracowników, jeśli wymaga tego prawo Unii lub prawo krajowe i jest to zgodne z praktyką unijną lub krajową.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie zwalniają z przepisów niniejszego artykułu «mikroprzedsiębiorstwa» i «małe przedsiębiorstwa» w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE (**).

skreśla się

Poprawka    127

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Spółka nie jest uprawniona do dokonania przekształcenia transgranicznego w przypadkach, w których spółka podlega postępowaniu sądowemu z powodu naruszenia prawa socjalnego, podatkowego, prawa ochrony środowiska lub prawa pracy bądź podstawowych praw człowieka, jeżeli istnieje ryzyko, że wynikłe szkody nie będą pokryte w kontekście środków Unii w zakresie współpracy z wymiarem sprawiedliwości w sprawach cywilnych, a spółka nie zapewniła gwarancji finansowej pokrywającej takie ryzyko.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 g – ustęp 6 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  Państwa członkowskie określają co najmniej przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej niezależnych biegłych odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdań, o których mowa w niniejszym artykule, w tym za zawinione zachowanie podczas wykonywania przez nich obowiązków.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86ga (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 86ga

 

Odpowiedzialność cywilna członków organów administrujących i zarządzających spółki przekształcanej

 

Państwa członkowskie określają co najmniej przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej członków organów administrujących i zarządzających spółki przekształcanej wobec akcjonariuszy tej spółki w odniesieniu do zawinionego zachowania tych członków podczas przygotowania oraz realizacji przekształcenia.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 h – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w stosownych przypadkach sprawozdanie niezależnego biegłego, o którym mowa w art. 86g;

b)  wniosek o ocenę planu przekształcenia transgranicznego i sprawozdania, o którym mowa w art. 86g ust. 1, oraz, w stosownych przypadkach, sprawozdanie sporządzone przez właściwy organ zgodnie z art. 86g ust. 3, lecz bez ujawniania żadnych poufnych informacji, zgodnie z prawem krajowym i prawem Unii;

Poprawka    131

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 h – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zawiadomienie informujące wspólników, wierzycieli i pracowników spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego, o możliwości przedłożenia spółce i właściwemu organowi powołanemu zgodnie z art. 86m ust. 1, przed datą zgromadzenia wspólników, uwag dotyczących dokumentów, o których mowa w lit. a) i b) akapitu pierwszego.

c)  zawiadomienie informujące wspólników, wierzycieli i przedstawicieli pracowników albo, w przypadku braku takich przedstawicieli, samych pracowników spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego, o możliwości przedłożenia spółce i właściwemu organowi powołanemu zgodnie z art. 86m ust. 1, przed datą zgromadzenia wspólników, uwag dotyczących dokumentów, o których mowa w lit. a) i b) akapitu pierwszego.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 h – ustęp 3 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  szczegóły dotyczące strony internetowej, na której zostanie bezpłatnie udostępniony plan przekształcenia transgranicznego, zawiadomienie i sprawozdanie biegłego, o których mowa w ust. 1 oraz pełne informacje na temat zasad, o których mowa w lit. c) niniejszego ustępu.

d)  szczegóły dotyczące strony internetowej, na której zostanie bezpłatnie udostępniony plan przekształcenia transgranicznego, zawiadomienie i sprawozdanie sporządzone przez właściwy organ, o których mowa w ust. 1 oraz pełne informacje na temat zasad, o których mowa w lit. c) niniejszego ustępu.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 h – ustęp 3 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  informacje dotyczące właścicieli rzeczywistych spółki przed przekształceniem transgranicznym i po nim.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 h – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadkach uzasadnionego podejrzenia nadużycia finansowego opartego na solidnych podstawach państwa członkowskie mogą jednak wymagać osobistego stawiennictwa przed właściwym organem.

W przypadkach uzasadnionych nadrzędnym względem interesu publicznego w celu zapobieżenia oszustwu w odniesieniu do tożsamości osoby reprezentującej spółkę dokonującą przekształcenia transgranicznego państwa członkowskie mogą jednak wymagać osobistego stawiennictwa przed dowolnym właściwym organem lub przed dowolną osobą lub instytucją zajmującą się obsługą ujawniania w trybie online, dokonującą ujawnienia lub pomagającą w takim ujawnianiu.

 

Państwa członkowskie określają szczegółowe zasady ujawniania w internecie dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego artykułu. Art. 13ba (nowy) oraz art. 13f ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 h – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie mogą wymagać, oprócz ujawnienia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, opublikowania planu przekształcenia transgranicznego lub informacji, o których mowa w ust. 3, w publikatorze krajowym. W takich przypadkach państwa członkowskie zapewniają, aby rejestr przekazywał odpowiednie informacje do publikatora krajowego.

5.  Państwa członkowskie mogą wymagać, oprócz ujawnienia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, opublikowania planu przekształcenia transgranicznego lub informacji, o których mowa w ust. 3, w publikatorze krajowym. W takich przypadkach, zgodnie z zasadą jednorazowego przekazywania informacji w Unii, państwa członkowskie zapewniają, aby rejestr przekazywał odpowiednie informacje do publikatora krajowego.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 i – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, o których mowa w art. 86e, 86f i 86g, w stosownych przypadkach, zgromadzenie wspólników spółki dokonującej przekształcenia podejmuje w formie uchwały decyzję w przedmiocie zatwierdzenia planu przekształcenia transgranicznego. Spółka informuje właściwy organ powołany zgodnie z art. 86m ust. 1 o uchwale zgromadzenia wspólników .

1.  Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, o których mowa w art. 86e, 86f i 86g ust. 3, w stosownych przypadkach, zgromadzenie wspólników spółki dokonującej przekształcenia podejmuje w formie uchwały decyzję w przedmiocie zatwierdzenia planu przekształcenia transgranicznego. Przed podjęciem decyzji należy zapewnić przestrzeganie wszelkich wcześniejszych mających zastosowanie praw do informacji i konsultacji, tak by uwzględnić opinię wydaną przez przedstawicieli pracowników zgodnie z dyrektywą 2002/14/WE, a w stosownym przypadku zgodnie z dyrektywami 2009/38/WE i 2001/86/WE. Spółka informuje właściwy organ powołany zgodnie z art. 86m ust. 1 o uchwale zgromadzenia wspólników.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 i – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby zatwierdzenie wszelkich zmian planu przekształcenia transgranicznego wymagało większości co najmniej dwóch trzecich, ale nie więcej niż 90 % głosów związanych z reprezentowanymi udziałami lub akcjami albo reprezentowanym kapitałem subskrybowanym. W każdym przypadku wartość progowa nie może być wyższa niż ta przewidziana w prawie krajowym dla zatwierdzenia połączenia transgranicznego.

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby zatwierdzenie lub wszelkie zmiany planu przekształcenia transgranicznego wymagały większości co najmniej dwóch trzecich, ale nie więcej niż 90 % głosów związanych z reprezentowanymi udziałami lub akcjami albo reprezentowanym kapitałem subskrybowanym. W każdym przypadku wartość progowa nie może być wyższa niż ta przewidziana w prawie krajowym dla zatwierdzenia połączenia transgranicznego.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 i – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę w sprawie ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian do aktów założycielskich spółki dokonującej przekształcenia.

4.  W stosownych przypadkach zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia jakichkolwiek zmian do aktów założycielskich spółki dokonującej przekształcenia.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby następujący wspólnicy spółki dokonującej przekształcenia transgranicznego mieli prawo do zbywania swoich udziałów lub akcji zgodnie z warunkami ustanowionymi w ust. 2–6:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Poprawka    140

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspólnicy posiadający akcje lub udziały z prawem głosu, którzy nie głosowali za zatwierdzeniem planu przekształcenia transgranicznego;

a)  wspólnicy posiadający udziały lub akcje z prawem głosu, którzy głosowali przeciw lub nie wzięli udziału w zgromadzeniu wspólników, lecz przed terminem zgromadzenia wyrazili zamiar głosowania przeciw zatwierdzeniu planu przekształcenia transgranicznego oraz wyrazili zamiar skorzystania z prawa wyjścia ze spółki;

Poprawka    141

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 j – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspólnicy posiadający akcje lub udziały bez prawa głosu.

b)  wspólnicy posiadający akcje lub udziały bez prawa głosu, którzy, na zgromadzeniu wspólników, wyrazili zamiar skorzystania z prawa wyjścia ze spółki.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 j – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby spółka dokonująca przekształcenia transgranicznego zaoferowała w planie przekształcenia transgranicznego odpowiednie wynagrodzenie, jak określono w art. 86d ust. 1 lit. i), wspólnikom, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zamierzających skorzystać z prawa zbycia swoich udziałów lub akcji. Państwa członkowskie określą również termin przyjęcia oferty, który w żadnym wypadku nie może przekraczać jednego miesiąca po odbyciu zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 86i. Państwa członkowskie zapewniają ponadto, aby spółka mogła przyjąć ofertę przesłaną drogą elektroniczną na adres wskazany w tym celu przez spółkę.

Państwa członkowskie zapewniają, aby spółka dokonująca przekształcenia transgranicznego zaoferowała w planie przekształcenia transgranicznego odpowiednie wynagrodzenie, jak określono w art. 86d ust. 1 lit. i), wspólnikom, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zamierzających skorzystać z prawa zbycia swoich udziałów lub akcji. Nie naruszając faktycznego wykonywania prawa do wyjścia ze spółki wspólnicy informują o zamiarze skorzystania z tego prawa przed zgromadzeniem wspólników. Państwa członkowskie określą również termin przyjęcia oferty, który w żadnym wypadku nie może przekraczać jednego miesiąca po odbyciu zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 86i. Prawo krajowe dotyczące formy i ważności umów w sprawie sprzedaży oraz przeniesienia akcji spółek pozostaje nienaruszone.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 j – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie zapewniają, aby każdy wspólnik, który przyjął ofertę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, ale który uważa, że jego wysokość nie została właściwie ustanowiona, był uprawniony w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia oferty do złożenia do sądu krajowego wniosku o ponowne przeliczenie zaoferowanego wynagrodzenia.

5.  Państwa członkowskie zapewniają, aby każdy wspólnik, który przyjął ofertę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, ale który uważa, że jego wysokość nie została właściwie ustanowiona, był uprawniony w ciągu 20 dni od przyjęcia oferty do złożenia do sądu krajowego wniosku o ponowne przeliczenie zaoferowanego wynagrodzenia.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 j – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie zapewniają, aby prawo państwa wyjścia regulowało prawa, o których w ust. 1–5, a sądy tego państwa członkowskiego miały jurysdykcję. Każdy wspólnik, który przyjął ofertę wynagrodzenia tytułem nabycia jego udziałów lub akcji, jest uprawniony do wszczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 5 lub występowania w nim w charakterze strony.

6.  Państwa członkowskie zapewniają, aby prawo państwa wyjścia regulowało prawa, o których w ust. 1–4, a sądy tego państwa członkowskiego miały jurysdykcję. Każdy wspólnik, który przyjął ofertę wynagrodzenia tytułem nabycia jego udziałów lub akcji, jest uprawniony do wszczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 4, lub występowania w nim w charakterze strony.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 k – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wierzyciele, którzy są niezadowoleni z ochrony ich interesów przewidzianej w planie przekształcenia transgranicznego, jak stanowi art. 86d lit. f), w ciągu jednego miesiąca od dnia ujawnienia, o którym mowa w art. 86h, mogli złożyć wniosek do właściwego organu administracyjnego lub sądowego o udzielenie odpowiednich gwarancji.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wierzyciele, których prawa powstały przed opracowaniem planu przekształcenia transgranicznego i którzy są niezadowoleni z ochrony ich interesów przewidzianej w planie przekształcenia transgranicznego, jak stanowi art. 86d lit. f) oraz którzy wnieśli sprzeciw przed przekształceniem transgranicznym, w ciągu jednego miesiąca od dnia ujawnienia, o którym mowa w art. 86h, mogli złożyć wniosek do właściwego organu administracyjnego lub sądowego o udzielenie odpowiednich gwarancji.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 k – ustęp 3 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeżeli spółka ujawni wraz z planem podziału sprawozdanie niezależnego biegłego, który stwierdza, że brak uzasadnionego prawdopodobieństwa bezpodstawnego naruszenia praw wierzycieli. Niezależny biegły powinien zostać powołany lub zatwierdzony przez właściwy organ i powinien spełniać wymagania określone w art. 86g ust. 2;

a)  jeżeli spółka ujawni wraz z planem podziału sprawozdanie niezależnego biegłego, który stwierdza, że brak uzasadnionego prawdopodobieństwa bezpodstawnego naruszenia praw wierzycieli. Właściwy organ powinien przeprowadzić konsultacje z niezależnym biegłym w ramach oceny określonej w art. 86g;

Poprawka    147

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 k – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeżeli wierzycielom zostanie zaoferowane prawo do zapłaty, zagwarantowane lub poręczone przez osobę trzecią lub przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia transgranicznego, o wartości co najmniej stanowiącej ekwiwalent pierwotnego roszczenia, i które może być dochodzone przed sądem właściwym dla pierwotnego roszczenia oraz którego jakość kredytowa jest co najmniej proporcjonalna do pierwotnego roszczenia wierzyciela niezwłocznie po zakończeniu przekształcenia.

b)  jeżeli wierzycielom zostanie zaoferowane prawo do zapłaty, zagwarantowane lub poręczone przez osobę trzecią lub przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia transgranicznego, o wartości co najmniej stanowiącej rzeczywistą wartość pierwotnego roszczenia, i które może być dochodzone przed sądem właściwym dla pierwotnego roszczenia oraz którego jakość kredytowa jest co najmniej proporcjonalna do pierwotnego roszczenia wierzyciela.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 l – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Partycypacja pracowników

Informowanie pracowników, konsultacje z pracownikami i partycypacja pracowników

Poprawka    149

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 l – ustęp -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  W przypadku gdy organ administrujący lub zarządzający spółki sporządzi plan przekształcenia, możliwie jak najszybciej po opublikowaniu planu przekształcenia podejmuje on niezbędne kroki, włącznie z udostępnieniem informacji o danych identyfikacyjnych spółek uczestniczących, spółek zależnych lub danych przedsiębiorstw oraz liczby ich pracowników, w celu, stosownie do okoliczności, rozpoczęcia negocjacji z przedstawicielami pracowników spółek w sprawie warunków uczestnictwa pracowników w spółce lub spółkach będących wynikiem przekształcenia.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 l – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nie przewiduje przynajmniej takiego samego poziomu partycypacji pracowników, jaki uzgodniony był w spółce przed przekształceniem, mierzonego proporcją liczby przedstawicieli pracowników w organie administrującym lub organie nadzorczym lub ich komitetach, lub w grupie zarządzającej obejmującej jednostki organizacyjne spółki przynoszące jej zyski, o ile reprezentacja pracownicza istnieje; lub

a)  nie przewiduje przynajmniej takiego samego poziomu i takiego samego zakresu elementów partycypacji pracowników, jaki uzgodniony był w spółce przed przekształceniem, mierzonego proporcją liczby przedstawicieli pracowników w organie administrującym lub organie nadzorczym lub ich komitetach, lub w grupie zarządzającej obejmującej jednostki organizacyjne spółki przynoszące jej zyski, o ile reprezentacja pracownicza istnieje; lub

Poprawka    151

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 l – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, partycypację pracowników w spółce powstającej w wyniku przekształcenia oraz ich zaangażowanie w kształtowanie tych praw regulują państwa członkowskie, mutatis mutandis i z zastrzeżeniem ust. 4–7, zgodnie z zasadami i procedurami ustanowionymi w art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 2157/2001 i następującymi przepisami dyrektywy 2001/86/WE:

3.  Informowanie, konsultowanie i partycypację pracowników w spółce będącej efektem przekształcenia transgranicznego oraz ich uczestnictwo w definiowaniu odnośnych praw, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, partycypację pracowników w spółce powstającej w wyniku przekształcenia oraz ich zaangażowanie w kształtowanie tych praw obejmuje umowa między pracownikami a kierownictwem spółki powstałej w wyniku przekształcenia oraz regulują je państwa członkowskie, mutatis mutandis i z zastrzeżeniem ust. 4–7, zgodnie z zasadami i procedurami ustanowionymi w art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 2157/2001 i następującymi przepisami dyrektywy 2001/86/WE:

Poprawka    152

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 l – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  art. 4 ust. 1, art. 4 ust. 2 lit. a), g) i h), art. 4 ust. 3 oraz art. 4 ust. 4

b)  art. 4 ust. 1, art. 4 ust. 2 lit. a), b), c), d), e), g) i h), art. 4 ust. 3 oraz art. 4 ust. 4;

Poprawka    153

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 l – ustęp 3 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  art. 7 ust. 1 akapit pierwszy;

e)  art. 7 ust. 1;

Poprawka    154

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 l – ustęp 3 – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  lit. a) części 3 załącznika.

g)  załącznik, z wyjątkiem części 3 lit. a) i b), zamiast których stosuje się co najmniej następujące zasady:

 

Pracownicy spółki, jej spółek zależnych i przedsiębiorstw lub reprezentujący je organ mają prawo do wybrania i powołania członków organu administrującego lub nadzorczego przekształconej spółki w liczbie równej dwóm przedstawicielom w spółkach zatrudniających powyżej 50 pracowników, jednej trzeciej w spółkach zatrudniających od 250 do 1000 pracowników oraz połowie członków w spółkach zatrudniających ponad 1000 pracowników.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 l – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Poziom partycypacji pracowników uzgodniony stosownie do art. 3 nie może być niższy niż poziom stosowany w spółce przed przekształceniem lub niższy niż poziom, który ma zastosowanie w państwie członkowskim przeznaczenia. Pomiaru poziomu dokonuje się zgodnie z przepisami ust. 2.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 l – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Określając zasady i procedury, o których mowa w ust. 3, państwa członkowskie:

4.  Określając zasady i procedury, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie zasady dotyczące partycypacji pracowników mające zastosowanie przed transgranicznym przekształceniem spółki pozostawały w mocy do dnia zastosowania wszelkich później uzgodnionych zasad lub, wobec braku uzgodnionych zasad, do zastosowania standardowych zasad partycypacji zgodnie z załącznikiem do dyrektywy 2001/86/WE.

a)  przyznają specjalnemu zespołowi negocjacyjnemu prawo podejmowania, większością dwóch trzecich głosów jego członków reprezentujących przynajmniej dwie trzecie pracowników, decyzji o nierozpoczynaniu negocjacji lub zakończeniu negocjacji już rozpoczętych oraz o stosowaniu zasad partycypacji obowiązujących w państwie członkowskim przeznaczenia;

 

b)  w przypadku gdy po uprzednich negocjacjach stosuje się standardowe zasady partycypacji i niezależnie od stosowania takich zasad, mogą postanowić o ograniczeniu proporcji przedstawicieli pracowników w organie administrującym spółki powstającej w wyniku przekształcenia. Jeżeli organ administrujący lub nadzorczy spółki dokonującej przekształcenia składał się przynajmniej w jednej trzeciej z przedstawicieli pracowników, ograniczenie to nigdy nie może jednak powodować zmniejszenia proporcji przedstawicieli pracowników w organie administrującym poniżej jednej trzeciej;

 

c)  zapewniają, aby zasady dotyczące partycypacji pracowników mające zastosowanie przed transgranicznym przekształceniem spółki pozostawały w mocy do dnia zastosowania wszelkich później uzgodnionych zasad lub, w braku uzgodnionych zasad, do zastosowania standardowych zasad partycypacji zgodnie z lit. a) części 3 załącznika.

 

Poprawka    157

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 l – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Rozszerzenie praw partycypacji na pracowników spółki powstającej w wyniku przekształcenia, zatrudnionych w innych państwach członkowskich, o których mowa w ust. 2 lit. b), nie pociąga za sobą jakiegokolwiek zobowiązania państw członkowskich, które decydują się na takie rozszerzenie, do uwzględnienia tych pracowników przy obliczaniu wielkości wartości progowych odnoszących się do liczby zatrudnionych, powodujących powstanie praw partycypacji zgodnie z prawem krajowym.

skreśla się

Poprawka    158

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 l – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Jeżeli w spółce powstającej w wyniku przekształcenia ustanowiono system partycypacji pracowników, spółka ta w okresie trzech lat od daty, w której przekształcenie transgraniczne stało się skuteczne, ma obowiązek podjąć środki w celu zapewnienia, by prawa pracowników do partycypacji były chronione w przypadku kolejnych połączeń, podziałów lub przekształceń krajowych lub transgranicznych, stosując odpowiednio zasady określone w ust. 1–6.

7.  Jeżeli w spółce powstającej w wyniku przekształcenia ustanowiono system partycypacji pracowników, spółka ta w okresie sześciu lat od daty, w której przekształcenie transgraniczne stało się skuteczne, ma obowiązek podjąć środki w celu zapewnienia, by prawa pracowników do partycypacji były chronione również w przypadku kolejnych połączeń, podziałów lub przekształceń krajowych lub transgranicznych, stosując odpowiednio zasady określone w ust. 1–3.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 l – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Zgodnie z art. 6 dyrektywy 2002/14/WE państwa członkowskie dopilnowują, by przedstawiciele pracowników mieli odpowiednią ochronę i odpowiednie gwarancje w czasie pełnienia swoich funkcji, aby umożliwić im rzetelne wywiązywanie się z powierzonych im obowiązków.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 l – ustęp 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Jeśli po zastosowaniu przepisów ust. 3 w przypadku, o którym mowa w ust. 2, obowiązująca wartość progowa dla partycypacji pracowników określona prawem państwa członkowskiego wyjścia zostaje przekroczona w okresie sześciu lat po przekształceniu transgranicznym, rozpoczyna się nowe negocjacje odpowiednio zgodnie z ust. 3–8. W takich przypadkach zasady partycypacji pracowników przewidują ten sam poziom i zakres elementów partycypacji pracowników, jaki byłby przewidziany w przepisach, gdyby spółka osiągnęła odpowiednią wartość progową w państwie członkowskim wyjścia.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 l a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 86la

 

Układy zbiorowe

 

Po dokonaniu przekształcenia spółka dokonująca przekształcenia transgranicznego nadal przestrzega zasad i warunków uzgodnionych w układzie zbiorowym na tych samych warunkach, które miały zastosowanie do spółki przed przekształceniem na mocy takiego układu, do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia układu zbiorowego lub do dnia wejścia w życie lub stosowania innego układu zbiorowego, zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 2001/23/WE.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 m – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wskażą organ właściwy dla przeprowadzania kontroli zgodności z prawem przekształcenia transgranicznego w odniesieniu do tej części postępowania, którą reguluje prawo państwa członkowskiego wyjścia oraz do wydania zaświadczenia o dopuszczalności przekształcenia, potwierdzającego spełnienie odpowiednich warunków i należyte dopełnienie wszelkich procedur i formalności w państwie członkowskim wyjścia.

1.  Państwa członkowskie wskażą organ sądowy, notarialny lub inny organ właściwy dla przeprowadzania kontroli zgodności z prawem przekształcenia transgranicznego w odniesieniu do tej części postępowania, którą reguluje prawo państwa członkowskiego wyjścia oraz do wydania zaświadczenia o dopuszczalności przekształcenia, potwierdzającego spełnienie odpowiednich warunków i należyte dopełnienie wszelkich procedur i formalności w państwie członkowskim wyjścia.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 m – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  sprawozdania, o których mowa odpowiednio w art. 86e i 86f i 86g;

b)  sprawozdanie, o którym mowa odpowiednio w art. 86e i 86g, łącznie z opinią pracowników i odpowiedzią zarządu zgodnie z art. 86 ust. 4a i 4b;

Poprawka    164

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 m – ustęp 3 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadkach zasadnego podejrzenia nadużycia finansowego opartego na solidnych podstawach, państwa członkowskie mogą jednak wymagać osobistego stawiennictwa przed właściwym organem, tam gdzie wymaga się przedłożenia odpowiednich informacjidokumentów.

Państwa członkowskie określają szczegółowe przepisy dotyczące wniosku realizowanego w trybie online, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu oraz w art. 86h ust. 4 akapit drugi. Artykuł 13f ust. 34 stosuje się odpowiednio.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 m – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W odniesieniu do zgodności z przepisami dotyczącymi partycypacji pracowników, określonymi w art. 86l państwo członkowskie wyjścia sprawdza, czy plan przekształcenia transgranicznego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zawiera informacje o procedurach, na podstawie których dokonuje się odpowiednich uzgodnień, oraz o możliwych wariantach takich uzgodnień.

4.  W odniesieniu do zgodności z przepisami dotyczącymi partycypacji pracowników, określonymi w art. 86l państwo członkowskie wyjścia sprawdza, czy plan przekształcenia transgranicznego i sprawozdanie, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zawierają informacje o procedurach, na podstawie których dokonuje się odpowiednich uzgodnień, oraz o możliwych wariantach takich uzgodnień.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 m – ustęp 5 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W ramach kontroli zgodności z prawem, o której mowa w ust. 1, właściwy organ zbada:

5.  W ramach oceny, o której mowa w art. 86g, właściwy organ zbada:

Poprawka    167

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 m – ustęp 5 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  czy przekształcenie transgraniczne stanowi sztuczną strukturę.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 m – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie zapewniają, że właściwe organy wyznaczone zgodnie z ust. 1 mogą konsultować się z innymi odpowiednimi organami kompetentnymi w różnych obszarach objętych transgranicznym przekształceniem.

6.  Państwa członkowskie zapewniają, by właściwe organy wyznaczone zgodnie z ust. 1 określały odpowiednie mechanizmy koordynacji z udziałem innych organów i instytucji w tym państwie członkowskim działających w obszarach polityki objętych niniejszą dyrektywą oraz, w stosownych przypadkach, konsultowały się z innymi odpowiednimi organami kompetentnymi w różnych obszarach objętych transgranicznym przekształceniem.

Poprawka    169

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 m – ustęp 7 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ dokonał oceny transgranicznego przekształcenia w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania informacji dotyczącej zatwierdzenia przekształcenia przez zgromadzenie wspólników spółki. Ocena ta wywołuje jeden z następujących skutków:

7.  Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ dokonał oceny transgranicznego przekształcenia w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania informacji dotyczącej zatwierdzenia przekształcenia przez zgromadzenie wspólników spółki. Ocena ta wywołuje jeden z następujących skutków:

Poprawka    170

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 m – ustęp 7 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeżeli właściwy organ stwierdza, że przekształcenie transgraniczne jest objęte zakresem przepisów krajowych transponujących niniejszą dyrektywę, że spełnia wszelkie odpowiednie warunki oraz wszelkie procedury i formalności zostały dopełnione, właściwy organ wyda zaświadczenie potwierdzające dopuszczalność przekształcenia;

a)  właściwy organ wydaje zaświadczenie potwierdzające dopuszczalność przekształcenia, jeżeli właściwy organ stwierdzi, że przekształcenie transgraniczne jest objęte zakresem przepisów krajowych transponujących niniejszą dyrektywę, że spełnia wszelkie odpowiednie warunki oraz wszelkie procedury i formalności zostały dopełnione;

Poprawka    171

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 m – ustęp 7 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeżeli właściwy organ stwierdza, że przekształcenie transgraniczne nie jest objęte zakresem przepisów krajowych transponujących niniejszą dyrektywę, właściwy organ nie wyda zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia i powiadomi spółkę o przyczynach swojej decyzji; To samo ma zastosowanie w sytuacjach, w których właściwy organ ustalił, że transgraniczne przekształcenie nie spełnia wszystkich istotnych warunków lub że nie dopełniono wszystkich koniecznych procedur i formalności, a spółka pomimo wezwania do uzupełnienia braków tego nie uczyniła;

b)  właściwy organ nie wydaje zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia i powiadomi spółkę o przyczynach swojej decyzji, jeżeli właściwy organ stwierdzi, że przekształcenie transgraniczne nie jest objęte zakresem przepisów krajowych transponujących niniejszą dyrektywę. To samo ma zastosowanie w sytuacjach, w których właściwy organ ustalił, że transgraniczne przekształcenie nie spełnia wszystkich istotnych warunków lub że nie dopełniono wszystkich koniecznych procedur i formalności, a spółka pomimo wezwania do uzupełnienia braków tego nie uczyniła;

Poprawka    172

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 m – ustęp 7 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jeżeli właściwy organ ma poważne obawy, że przekształcenie transgraniczne stanowi sztuczną strukturę, o której mowa w art. 86c ust. 3, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu szczegółowej oceny zgodnie z art. 86n informuje spółkę o swoim rozstrzygnięciu w tym zakresie oraz o wynikach tej oceny.

c)  właściwy organ nie wydaje zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia i przeprowadza szczegółową ocenę zgodnie z art. 86n oraz informuje spółkę o swoim rozstrzygnięciu i o wynikach tej oceny w następujących przypadkach:

 

(i) jeżeli organ ten ma poważne obawy, że transgraniczne przekształcenie stanowi sztuczną strukturę;

 

(ii) wobec spółki toczy się zapobiegawcze postępowanie restrukturyzacyjne z powodu prawdopodobieństwa upadłości lub spółka jest przedmiotem kontroli, weryfikacji lub dochodzeń przewidzianych w rozdziale VI dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady* lub w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE**;

 

(iii) w ciągu ostatnich trzech lat sąd wydał w stosunku do spółki wyrok skazujący lub aktualnie toczy się postępowanie sądowe z powodu naruszenia prawa socjalnego, podatkowego, ochrony środowiska lub prawa pracy bądź podstawowych praw człowieka.

 

___________________

 

* Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36).

 

** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11).

Poprawka    173

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 m – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Decyzja o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia przez właściwy organ państwa członkowskiego wyjścia lub innego zatwierdzenia przez właściwy organ w państwie członkowskim przeznaczenia nie wyklucza żadnych późniejszych procedur lub decyzji organów w tych państwach członkowskich w odniesieniu do innych obszarów prawa.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 n – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby dokonać oceny, czy transgraniczne przekształcenie spółki stanowi sztuczną strukturę w rozumieniu art. 86c ust. 3 niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie zapewniają, że właściwy organ państwa członkowskiego wyjścia przeprowadzi szczegółową ocenę wszystkich istotnych faktów i okoliczności i uwzględni co najmniej: cechy przedsiębiorstwa w państwie członkowskim przeznaczenia, w tym cel, sektor, inwestycje, obrót netto oraz zysk lub stratę, liczbę pracowników, strukturę bilansu, rezydencję podatkową, aktywa i ich lokalizację, miejsce wykonywania pracy przez pracowników i określonych grup pracowników, miejsce opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, a także ryzyko handlowe przejęte przez przekształconą spółkę w państwie członkowskim przeznaczenia oraz w państwie członkowskim wyjścia.

1.  Aby dokonać oceny, czy transgraniczne przekształcenie spółki stanowi sztuczną strukturę, państwa członkowskie zapewniają, że właściwy organ państwa członkowskiego wyjścia przeprowadzi szczegółową ocenę wszystkich istotnych faktów i okoliczności i uwzględni co najmniej:

 

a)   cechy przedsiębiorstwa w państwie członkowskim przeznaczenia, w tym organ zarządzający, personel, sektor, inwestycje, obrót netto oraz zysk lub stratę, rezydencję podatkową, lokale, aktywa i ich lokalizację, strukturę bilansu i ryzyko handlowe przejęte przez przekształconą spółkę w państwie członkowskim przeznaczenia oraz w państwie członkowskim wyjścia;

 

b)   liczbę pracowników i miejsce wykonywania pracy przez pracowników oraz określone grupy pracowników wykonujących pracę w państwie przeznaczenia, liczbę pracowników wykonujących pracę w innym państwie, pogrupowanych ze względu na państwo, w którym wykonują pracę, liczbę pracowników delegowanych w roku poprzedzającym przekształcenie w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i dyrektywy 96/71/WE oraz liczbę pracowników wykonujących pracę jednocześnie w więcej niż jednym państwie członkowskim w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 883/2004;

 

c)   miejsce opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;

 

d)   czy spółka zdecydowała o powierzeniu kierowania spółką członkom zarządu, dyrektorom lub przedstawicielom prawnym zatrudnionym przez niezależny podmiot trzeci za pośrednictwem usługodawcy.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 n – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W stosownych przypadkach właściwy organ zadaje pytania właściwemu organowi państwa członkowskiego przeznaczenia oraz uzyskuje od niego informacje. Właściwy organ zapewnia komunikację z innymi organami w ich państwie członkowskim odpowiedzialnymi za dziedziny objęte niniejszą dyrektywą.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 n – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, podejmując decyzję o przeprowadzeniu szczegółowej oceny zgodnie z prawem krajowym, uwzględnił wszelkie przedłożone przez spółkę i wszystkie strony uwagi zgodnie z art. 86h ust. 1 lit. c). Właściwe organy, o których mowa w ust. 1, mogą również wysłuchać innych zainteresowanych stron trzecich zgodnie z prawem krajowym. Właściwy organ podejmuje decyzję ostateczną w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia szczegółowej oceny.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, podejmując decyzję o przeprowadzeniu szczegółowej oceny zgodnie z prawem krajowym, uwzględnił wszelkie przedłożone przez spółkę i wszystkie strony uwagi zgodnie z art. 86h ust. 1 lit. c). W szczególności umożliwia on spółce dostarczanie dalszych informacji na temat rzeczywistej lub stałej siedziby oraz prowadzenia faktycznej działalności gospodarczej w państwie członkowskim przeznaczenia przez czas nieokreślony. Właściwe organy, o których mowa w ust. 1, mogą również wysłuchać innych zainteresowanych stron trzecich zgodnie z prawem krajowym. Właściwy organ podejmuje decyzję ostateczną w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia szczegółowej oceny.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 n – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ w państwie członkowskim wyjścia nie wydał zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia transgranicznego, jeżeli po zbadaniu konkretnej sprawy i uwzględnieniu wszystkich istotnych faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, że stanowi ono sztuczną strukturę.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 p – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wskażą organ właściwy dla przeprowadzania kontroli zgodności z prawem transgranicznego przekształcenia w odniesieniu do tej części postępowania, którą reguluje prawo państwa członkowskiego przeznaczenia oraz do zatwierdzenia przekształcenia, jeżeli spełnia ono wszystkie odpowiednie warunki oraz jeżeli wszelkie procedury i formalności w państwie członkowskim przeznaczenia zostały należycie dopełnione.

1.  Państwa członkowskie wskażą organ sądowy, notarialny lub inny organ właściwy dla przeprowadzania kontroli zgodności z prawem transgranicznego przekształcenia w odniesieniu do tej części postępowania, którą reguluje prawo państwa członkowskiego przeznaczenia, oraz do zatwierdzenia przekształcenia transgranicznego, jeżeli spełnia ono wszystkie odpowiednie warunki oraz jeżeli wszelkie procedury i formalności w państwie członkowskim przeznaczenia zostały należycie dopełnione.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 p – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadkach uzasadnionego podejrzenia nadużycia finansowego opartego na solidnych podstawach, państwa członkowskie mogą jednak wymagać osobistego stawiennictwa przed właściwym organem państwa członkowskiego, jeżeli wymagane jest dostarczenie odpowiednich informacji i dokumentów.

W przypadkach uzasadnionych nadrzędnymi względami interesu publicznego w celu zapobieżenia oszustwu w odniesieniu do tożsamości osoby reprezentującej spółkę dokonującą przekształcenia transgranicznego państwa członkowskie mogą jednak wymagać osobistego stawiennictwa przed dowolnym właściwym organem lub przed dowolną osobą lub instytucją zajmującą się obsługą ujawniania w trybie online, dokonującą ujawnienia lub pomagającą w takim ujawnianiu.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 p– ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie określają szczegółowe przepisy dotyczące wniosku w trybie online, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu oraz w art. 86h ust. 4 akapit drugi. Artykuł 13f ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 t

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 86 t

skreśla się

Odpowiedzialność niezależnych biegłych

 

Państwa członkowskie określają P co najmniej przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej niezależnego biegłego za sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 86g i art. 86k ust. 2 lit. a), w tym za zawinione zachowanie podczas wykonywania przez niego obowiązków.

 

Poprawka    182

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 86 u – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przekształcenie transgraniczne, które stało się skuteczne zgodnie z procedurą transponującą niniejszą dyrektywę, nie może zostać unieważnione.

Jeżeli jednak w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie przekształcenia transgranicznego właściwym organom zostaną przekazane nowe informacje w sprawie tego przekształcenia, sugerujące istnienie naruszenia jakichkolwiek przepisów niniejszej dyrektywy, właściwe organy dokonują przeglądu swojej oceny okoliczności faktycznych sprawy i są uprawnione do nałożenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar w przypadku stwierdzenia istnienia sztucznej struktury.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 120 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.   art. 120 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

5.   skreśla się art. 120 ust. 4.

„4. Państwa członkowskie zapewniają, aby niniejszy rozdział nie miał zastosowania do spółki lub spółek, jeżeli:

 

a) w stosunku do tej spółki lub spółek wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe;

 

b) wobec spółki toczy się zapobiegawcze postępowanie restrukturyzacyjne wszczęte ze względu na prawdopodobieństwo upadłości;

 

c) zawieszenie płatności jest w toku;

 

d) wobec spółki zastosowano instrumenty i mechanizmy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonywania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przewidzianych w tytule IV dyrektywy 2014/59/UE;

 

e) władze krajowe podjęły środki zapobiegawcze w celu uniknięcia wszczęcia postępowania, o którym mowa w lit. a), b) lub d).”;

 

Poprawka  184

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b a (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 121 – ustępy 2 a i 2 b (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)   dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

 

„2a. Spółka nie jest uprawniona do przeprowadzenia połączenia transgranicznego w razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

 

a)  w stosunku do tej spółki lub spółek wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe;

 

b)  zawieszenie płatności jest w toku;

 

c)  wobec spółki zastosowano instrumenty i mechanizmy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonywania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przewidzianych w tytule IV dyrektywy 2014/59/UE;

 

d)  organy krajowe podjęły środki zapobiegawcze w celu uniknięcia wszczęcia postępowania, o którym mowa w lit. a), b) lub c).

 

2b. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ w państwie członkowskim wyjścia nie zezwolił na połączenie transgraniczne, jeżeli po ocenie konkretnego przypadku i uwzględnieniu wszystkich istotnych faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, że stanowi ono sztuczną strukturę.”

Poprawka    185

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera -a (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 122 – akapit 1 – wprowadzenie

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)   ust. 1 wprowadzenie otrzymuje brzmienie:

Organy zarządzające lub administrujące każdej z łączących się spółek sporządzają wspólny plan połączenia transgranicznego. Wspólny plan połączenia transgranicznego zawiera co najmniej następujące informacje:

„1.   Organy administrujące lub zarządzające, w tym, w przypadkach przewidzianych w prawie krajowym lub zgodnie z praktyką krajową, przedstawiciele pracowników na poziomie zarządu każdej z łączących się spółek, sporządzają wspólny plan połączenia transgranicznego i są włączone w podejmowanie decyzji na temat tego planu. Wspólny plan połączenia transgranicznego zawiera co najmniej następujące dane:

Poprawka    186

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a a (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 122 – akapit 1 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)   dodaje się lit. aa) w brzmieniu:

 

„aa) w stosownych przypadkach informacje o lokalizacji i dacie przeniesienia siedziby spółki do spółki powstałej w wyniku połączenia, jak również informacje na temat organu zarządzającego oraz, stosownie do okoliczności, personelu, urządzeń, lokali i aktywów;”;

Poprawka    187

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera -a b (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 122 – akapit 1 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-ab)   dodaje się lit. ca) w brzmieniu:

 

„ca) liczbę pracowników w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy;”;

Poprawka    188

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera -a c (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 122 – akapit 1 – litera d

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-ac)   lit. d) otrzymuje brzmienie:

d) prawdopodobne skutki połączenia transgranicznego dla zatrudnienia;

„d) prawdopodobne skutki połączenia transgranicznego dla zatrudnienia; w tym prawdopodobne zmiany w organizacji pracy, wynagrodzeniach, lokalizacji określonych stanowisk i przewidywanych konsekwencji dla pracowników zajmujących takie stanowiska, w tym pracowników w spółkach zależnych i oddziałach łączących się spółek znajdujących się w Unii, oraz dialogu społecznym na poziomie spółki, w tym, w stosownych przypadkach, reprezentacji pracowników na szczeblu zarządu;”;

Poprawka    189

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 122 – akapit 1 – litera i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

a)  skreśla się ppkt (i);

„(i) akt lub akty założycielskie spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego”;

 

Poprawka    190

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a a (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 122 – akapit 1 – litera j

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)   lit. j) otrzymuje brzmienie:

j) jeżeli jest to właściwe, informacje na temat procedur, według których zostaną określone, zgodnie z art. 133, zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w spółce powstającej w wyniku połączenia transgranicznego;

„j) informacje na temat procedur, według których zostaną określone, zgodnie z art. 133, zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw do informacji, konsultacji i uczestnictwa w spółce powstającej w wyniku połączenia transgranicznego;

Poprawka    191

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a b (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 122 – akapit 1 – litery j a, j b oraz j c (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)   dodaje się lit. ja), jb) i jc) w brzmieniu:

 

„ja)   firmę spółki powstałej w wyniku połączenia i, w stosownym przypadku, wykaz wszystkich jednostek zależnych, krótki opis charakteru prowadzonej przez nie działalności oraz ich rozkład geograficzny;

 

jb)  łączny obrót i łączny obrót podlegający opodatkowaniu łączących się spółek za ostatni okres sprawozdawczy;

 

jc)   kwotę podatku dochodowego zapłaconego przez łączące się spółki oraz ich spółki zależne i oddziały;”

Poprawka    192

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera c

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 122 – akapit 1 – akapit 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Oprócz języków urzędowych każdego państwa członkowskiego łączących się spółek, państwa członkowskie powinny zezwolić łączącym się spółkom na stosowanie języka zwyczajowo przyjętego w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów w celu sporządzenia wspólnego planu transgranicznego łączenia się spółek i wszelkich związanych z tym dokumentów. Państwa członkowskie określają, który język będzie miał pierwszeństwo w przypadku stwierdzenia rozbieżności między różnymi wersjami językowymi tych dokumentów.

„Oprócz języków urzędowych każdego państwa członkowskiego łączących się spółek, państwa członkowskie powinny zezwolić łączącym się spółkom na stosowanie języka zwyczajowo przyjętego w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów w celu sporządzenia wspólnego planu transgranicznego łączenia się spółek i wszelkich związanych z tym dokumentów. Państwa członkowskie określają, który język będzie miał pierwszeństwo w przypadku stwierdzenia rozbieżności między różnymi wersjami językowymi tych dokumentów. Wspólnicy, pracownicy lub wierzyciele każdej łączącej się spółki mają możliwość przedstawienia uwag do tego planu.”;

Poprawka    193

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 7 – litera c a (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 122 – akapity 1 a i 1 b (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) dodaje się ustępy w brzmieniu:

 

„1a. Zanim organ zarządzający lub administrujący podejmie decyzję w sprawie wspólnego planu połączenia transgranicznego, odpowiednio informuje się przedstawicieli pracowników każdej spółki uczestniczącej w połączeniu transgranicznym lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, samych pracowników i reprezentowanych związków zawodowych o proponowanym połączeniu odpowiednio zgodnie z art. 4 dyrektywy 2002/14/WE i przeprowadza się z nimi konsultacje w tym zakresie. W przypadku utworzenia organu do celów transgranicznego informowania i konsultacji zgodnie z 2009/38/WE lub 2001/86/WE organ ten informuje się odpowiednio i przeprowadza z nim konsultacje.

 

1b. Poza językami urzędowymi uczestniczących państw członkowskich państwa członkowskie mogą przewidzieć, by spółki dokonujące połączenia transgranicznego mogły stosować język zwyczajowo używany w sferze międzynarodowej działalności gospodarczej i finansowej w celu sporządzenia planu połączenia transgranicznego oraz wszystkich innych związanych z tym dokumentów. Spółki określają, który język będzie miał pierwszeństwo w przypadku stwierdzenia rozbieżności między różnymi wersjami językowymi tych dokumentów. Wspólnicy, pracownicy i wierzyciele mają możliwość przedstawienia uwag do tych wspólnych planów.”;

Poprawka    194

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 123 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wspólny plan połączenia transgranicznego został ujawnionyudostępniony publicznie w odpowiednich rejestrach krajowych, o których mowa w art. 16, co najmniej miesiąc przed datą wyznaczoną na zgromadzenia wspólników, na którym ma zostać podjęta uchwała w tej sprawie. Wspólny plan powinien być również dostępny za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 22.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby następujące dokumenty połączenia transgranicznego zostały ujawnioneudostępnione publicznie w odpowiednich rejestrach krajowych, o których mowa w art. 16, co najmniej miesiąc przed datą wyznaczoną na zgromadzenia wspólników, na którym ma zostać podjęta uchwała w tej sprawie. Następujące dokumenty są również dostępne za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 22:

 

a) wspólny plan połączenia transgranicznego; wspólny plan jest również dostępny za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 22;

 

b) wniosek o ocenę planu połączenia transgranicznego i sprawozdanie, o którym mowa w art. 124, oraz, w stosownych przypadkach, sprawozdanie sporządzone przez każdy właściwy organ zgodnie z art. 125a bez ujawniania jakichkolwiek informacji poufnych;

 

c) zawiadomienie informujące wspólników, wierzycieli i przedstawicieli pracowników każdej spółki, a w razie braku takich przedstawicieli, samych pracowników każdej spółki dokonującej połączenia transgranicznego, o możliwości przedłożenia spółce i właściwemu organowi powołanemu zgodnie z art. 127 ust. 1, przed datą zgromadzenia wspólników, uwag dotyczących dokumentów, o których mowa w lit. a) i b) akapitu pierwszego.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 123 – ustęp 3 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  szczegóły dotyczące strony internetowej, na której będą udostępnione bezpłatnie plan połączenia transgranicznego oraz pełne informacje na temat zasad, o których mowa w lit. c) niniejszego ustępu.

d)  szczegóły dotyczące strony internetowej, na której będą udostępnione bezpłatnie wspólny plan połączenia transgranicznego, sprawozdanie, o którym mowa w art. 125a oraz pełne informacje na temat zasad, o których mowa w lit. c) niniejszego ustępu.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 123 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  informacje dotyczące właścicieli rzeczywistych spółki przed połączeniem transgranicznym i po nim.

Poprawka    197

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 123 – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadkach uzasadnionego podejrzenia nadużycia finansowego opartego na solidnych podstawach państwa członkowskie mogą jednak wymagać osobistego stawiennictwa przed właściwym organem.

W przypadkach uzasadnionych nadrzędnymi względami interesu publicznego w celu zapobieżenia oszustwu w odniesieniu do tożsamości osób reprezentujących firmy dokonujące transgranicznego połączenia państwa członkowskie mogą jednak wymagać, w oparciu o solidne podstawy, osobistego stawiennictwa przed właściwym organem.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 123 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 123a

 

Zapobieganie konfliktom interesów spowodowanym wynagrodzeniem zarządu

 

Aby zapobiec konfliktowi między interesem członków organu zarządzającego lub administrującego a interesami spółki, w świetle art. 1a (nowy) niniejszej dyrektywy członkowie organu zarządzającego nie są uprawnieni do osiągania korzyści finansowych z połączenia w formie podniesienia ceny akcji w pakietach akcji ich (zmiennego) wynagrodzenia lub wypłaty premii w związku z połączeniem. W przypadku jakiegokolwiek wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego lub administrującego w formie akcji spółki w ciągu pierwszego roku po połączeniu podniesienie cen akcji w wyniku połączenia odlicza się od wartości wypłacanej organowi zarządzającemu. Cena akcji w dniu upublicznienia połączenia będzie służyła jako punkt odniesienia.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie organu zarządzającego lub administrującego dla wspólników

Sprawozdanie organu administrującego lub zarządzającego dla wspólników i pracowników

Poprawka    200

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organy zarządzające lub administrujące każdej z łączących się spółek sporządzają sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające prawne i ekonomiczne aspekty połączenia transgranicznego.

1.  Organy zarządzające lub administrujące każdej z łączących się spółek sporządzają sprawozdanie dla wspólników i pracowników, w którym wyjaśniają i uzasadniają prawne i ekonomiczne aspekty połączenia transgranicznego, jak również wyjaśniają jego konsekwencje dla pracowników.

Poprawka    201

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  powody połączenia transgranicznego;

Poprawka    202

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  skutki połączenia transgranicznego dla stosunków pracy oraz uczestnictwa pracowników, a także środki, które należy podjąć w celu ich ochrony;

Poprawka    203

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 – ustęp 2 – litera e b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  wszelkie istotne zmiany w warunkach zatrudnienia zgodnie z przepisami, układami zbiorowymi i ponadnarodowymi porozumieniami przedsiębiorstw oraz w lokalizacjach prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę;

Poprawka    204

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 – ustęp 2 – litera e c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec)  informacje na temat procedur, zgodnie z którymi ustalenia dotyczące praw pracowników do informacji, konsultacji i partycypacji w powstałej spółce mogą mieć zastosowanie zgodnie z niniejszą dyrektywą;

Poprawka    205

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 – ustęp 2 – litera e d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ed)  czy elementy wymienione w lit. a) do c) odnoszą się również do jednostek zależnych spółki.

Poprawka    206

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Zanim organ zarządzający lub administrujący podejmie decyzję w sprawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, informuje się przedstawicieli pracowników spółek łączących się lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, samych pracowników o proponowanym połączeniu zgodnie z art. 4 dyrektywy 2002/14/WE oraz przeprowadza się z nimi konsultacje w tym zakresie. W stosownych przypadkach należy również odpowiednio poinformować organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z 2009/38/WE lub 2001/86/WE i odpowiednio się z nim skonsultować.

Poprawka    207

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Sprawozdanie udostępnia się, co najmniej w formie elektronicznej, wspólnikom każdej z łączących się spółek nie później niż jeden miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 126. Sprawozdanie należy również udostępnić przedstawicielom pracowników każdej z łączących się spółek lub, w braku takich przedstawicieli, samym pracownikom. Jeżeli jednak zatwierdzenie połączenia przez zgromadzenie wspólników spółki przejmującej nie jest wymagane zgodnie z art. 126 ust. 3, sprawozdanie, powinno być ono udostępnione co najmniej miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników pozostałych spółek podlegających łączeniu.

3.  Sprawozdanie udostępnia się, co najmniej w formie elektronicznej, wspólnikom każdej z łączących się spółek oraz przedstawicielom pracowników spółki dokonującej transgranicznego połączenia lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, samym pracownikom i, w stosownych przypadkach, organowi ustanowionemu do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, nie później niż jeden miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 126. Sprawozdanie należy również udostępnić przedstawicielom pracowników każdej z łączących się spółek lub, w braku takich przedstawicieli, samym pracownikom. Jeżeli jednak zatwierdzenie połączenia przez zgromadzenie wspólników spółki przejmującej nie jest wymagane zgodnie z art. 126 ust. 3, sprawozdanie, powinno być ono udostępnione co najmniej miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników pozostałych spółek podlegających łączeniu.

Poprawka    208

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednak wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy łączących się spółek wyrazili zgodę na uchylenie tego wymogu.

4.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednak wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy i przedstawiciele pracowników lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, sami pracownicy i, w stosownych przypadkach, organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE łączących się spółek wyrazili zgodę na uchylenie tego wymogu.

Poprawka    209

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W przypadku gdy organ administrujący lub zarządzający którejkolwiek z łączących się spółek otrzyma w odpowiednim czasie opinię od przedstawicieli pracowników lub, gdy nie ma takich przedstawicieli, od samych pracowników, zgodnie z prawem krajowym, lub, w stosownych przypadkach, od organu ustanowionego do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, informuje się o tym fakcie wspólników, a opinię dołącza się do sprawozdania.

Poprawka    210

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 – ustęp 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Organ zarządzający lub administrujący każdej ze spółek, która zamierza dokonać transgranicznego połączenia udzieli uzasadnionej odpowiedzi na opinię przekazaną przez przedstawicieli pracowników oraz, w stosownych przypadkach, przez organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 126.

Poprawka    211

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 – ustęp 4 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c.  Krajowe organy przedstawicieli pracowników, związki zawodowe reprezentowane w spółkach łączących się oraz, w stosownych przypadkach, organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE posiadają środki i zasoby wymagane do wykonania praw wynikających z niniejszej dyrektywy do przeprowadzenia analizy sprawozdania. W tym celu stosuje się odpowiednio pkt 6 załącznika I do dyrektywy 2009/38/WE.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 – ustęp 4 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4d.  Ust. 1–4c pozostają bez uszczerbku dla mających zastosowanie praw do informacji i konsultacji oraz postępowań wszczętych na szczeblu krajowym po transpozycji dyrektywy 2002/14/WE i 2009/38/WE.

Poprawka    213

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Poprawka    214

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 124 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

Artykuł 124b

 

Badanie przez niezależnego biegłego

 

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by spółki dokonujące połączenia transgranicznego składały, nie później niż na dwa miesiące przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 126, do właściwych organów państw członkowskich wniosek o wyznaczenie dwóch biegłych, który zbadają i ocenią plan połączenia transgranicznego oraz sprawozdania, o których mowa w niniejszym rozdziale, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego artykułu. Do wniosku o wyznaczenie biegłego dołącza się:

 

a) plan połączenia transgranicznego;

 

b) sprawozdania spółki, o których mowa w niniejszym rozdziale.

 

2.  Właściwe organy, przy zapewnieniu wzajemnej koordynacji, wyznaczają dwóch niezależnych biegłych w terminie jednego miesiąca od daty wniosku, o którym mowa w ust. 1, i od otrzymania planu połączenia i sprawozdań. Biegłych wyznacza się na podstawie list wstępnie wybranych kandydatów w danych państwach członkowskich, które stworzono specjalnie na potrzeby oceny połączeń transgranicznych. Na liście znajdują się osoby fizyczne wybrane na podstawie ich wiedzy eksperckiej. Kwalifikacje osób znajdujących się na liście obejmują co najmniej następujące dziedziny: prawo spółek, prawo podatkowe i skarbowe, zabezpieczenie społeczne i prawa pracownicze. Łącznie dwaj niezależni biegli posiadają wiedzę we wszystkich dziedzinach wiedzy eksperckiej, o których mowa w niniejszym ustępie. Biegły może działać we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej. Państwa członkowskie określają stałe stawki opłat na rzecz niezależnych biegłych, które są uiszczane przez spółki wnioskujące o połączenie.

 

Biegli są niezależni od spółki dokonującej połączenia transgranicznego. Oceniając niezależność biegłych, państwa członkowskie uwzględniają ramy ustanowione w art. 22–22b dyrektywy 2006/43/WE. Ponadto:

 

a) biegli lub osoba prawna, w imieniu której występują, nie wykonywali uprzednio żadnych prac na rzecz spółki wnioskującej o połączenie w okresie pięciu lat przed wyznaczeniem ich na biegłych, i odwrotnie; oraz

 

b) dwóch wyznaczonych biegłych nie może działać w imieniu tej samej osoby prawnej.

 

3.  Biegli sporządzają pisemne sprawozdanie w ciągu dwóch miesięcy od ich wyznaczenia, zawierające co najmniej:

a) szczegółową ocenę dokładności zarówno planu przekształcenia, jak i sprawozdań, a także informacji przedstawionych przez spółkę dokonującą transgranicznego połączenia;

 

b) opis wszelkich faktów niezbędnych dla właściwych organów wyznaczonych w celu przeprowadzenia pogłębionej oceny, aby określić, czy zamierzone połączenie transgraniczne stanowi sztuczną strukturę, w tym zawierający co najmniej:

 

(i) cechy przedsiębiorstwa w drugim państwie członkowskim, w tym cel, sektor, inwestycje, obrót netto oraz zysk lub stratę;

 

(ii) liczbę pracowników wykonujących pracę w zainteresowanych państwach, liczbę pracowników wykonujących pracę w innym państwie, w podziale ze względu na państwo, w którym wykonują oni pracę, liczbę pracowników delegowanych lub wysłanych w roku poprzedzającym połączenie w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i dyrektywy 96/71/WE, liczbę pracowników wykonujących pracę jednocześnie w więcej niż jednym państwie członkowskim w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 883/2004;

 

(iii) rezydencję podatkową;

 

(iv) aktywa i ich lokalizację;

 

(v) miejsce wykonywania pracy przez pracowników i określone grupy pracowników;

 

(vi) miejsca opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;

 

(vii) ryzyko handlowe przejęte przez spółkę powstałą w wyniku połączenia w zainteresowanych państwach członkowskich;

 

(viii) strukturę bilansu i sprawozdań finansowych w państwie członkowskim przeznaczenia i we wszystkich państwach członkowskich, w których spółka prowadziła działalność w ostatnich dwóch latach podatkowych.

 

4.  W stosownych przypadkach niezależni biegli zadają pytania właściwym organom zainteresowanego państwa członkowskiego oraz uzyskują od nich informacje. Właściwe organy zapewniają komunikację między niezależnym biegłym a innymi organami w ich państwie członkowskim odpowiedzialnymi za dziedziny objęte niniejszą dyrektywą.

 

5.  Państwa członkowskie zapewniają, aby niezależni biegli byli uprawnieni do uzyskiwania od spółki dokonującej połączenia transgranicznego wszelkich istotnych informacji i dokumentów oraz do przeprowadzania wszelkich niezbędnych czynności w celu zweryfikowania wszystkich elementów planu przekształcenia lub sprawozdań zarządu. Biegły ma również prawo do otrzymywania uwag i opinii od przedstawicieli pracowników spółki lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, od samych pracowników, a także od wierzycieli i wspólników spółki.

 

6.  Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje przekazywane niezależnym biegłym mogły być wykorzystywane wyłącznie do celów sporządzenia sprawozdania.

 

6.   Państwa członkowskie mogą stosować niższą stawkę wynagrodzenia niezależnych biegłych dla »mikroprzedsiębiorstw« i »małych przedsiębiorstw« w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE(**).

Poprawka    215

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 125 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

Artykuł 125a

 

Ocena przez właściwy organ

 

1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby spółki dokonujące połączenia transgranicznego zwracały się, nie później niż na dwa miesiące przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 126, do każdego właściwego organu wyznaczonego zgodnie z art. 127 o ocenę wspólnego planu połączenia transgranicznego oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 123. Do wniosku o ocenę przez właściwy organ dołącza się następujące dokumenty:

 

a) wspólny plan połączenia transgranicznego, o którym mowa w art. 122;

 

b) sprawozdanie, o którym mowa w art. 124;.

 

c) o ile zostały przedłożone, uwagi wspólników, pracowników i wierzycieli dotyczące planu i sprawozdania, o których mowa w art. 122 i 124;

 

d) w przypadku uchylenia wymogu dotyczącego sprawozdania, o którym mowa w art. 124, przyczyny połączenia transgranicznego.

 

2.   Każdy właściwy organ przystępuje do pracy nad wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, w terminie dziesięciu dni roboczych od otrzymania dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a)–d).

 

3.   Po konsultacji, w razie potrzeby, z osobami trzecimi mającymi uzasadniony interes w połączeniu spółek, w szczególności organami podatkowymi, organami pracy i zabezpieczenia społecznego, właściwe organy sporządzają pisemne sprawozdanie zawierające co najmniej:

 

a) szczegółową ocenę formalnej i materialnej poprawności plany, sprawozdania i informacji przedstawionych przez spółki dokonujące połączenia transgranicznego;

 

b) opis wszystkich faktów niezbędnych w celu przeprowadzenia pogłębionej oceny, aby określić, czy zamierzone połączenie transgraniczne stanowi sztuczną strukturę, zawierający co najmniej:

 

(i)   cechy przedsiębiorstwa powstającej spółki, w tym cel, sektor, inwestycje, obrót netto oraz zysk lub stratę, informacje dotyczące organu zarządzającego oraz, w stosownych przypadkach, pracowników, sprzętu, lokali i aktywów;

 

(ii)   strukturę bilansu, rezydencję podatkową, aktywa i ich lokalizację, a także ryzyko handlowe przejęte przez każdą ze spółek biorących udział w połączeniu; liczbę pracowników, miejsce wykonywania pracy przez pracowników i określone grupy pracowników, w tym, jeżeli dotyczy, liczbę pracowników delegowanych, wysłanych lub wykonujących pracę jednocześnie w różnych państwach członkowskich w roku poprzedzającym połączenie w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i dyrektywy 96/71/WE, i ich państwa przeznaczenia, miejsce opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpływ na emerytury zakładowe pracowników.

 

4.   Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ był uprawniony do uzyskiwania od każdej spółki uczestniczącej w połączeniu transgranicznym wszelkich istotnych informacji i dokumentów, w tym wszelkich uwag dotyczących planu przedłożonych zgodnie z art. 122 oraz do przeprowadzania wszelkich niezbędnych czynności w celu zweryfikowania wszystkich elementów planu oraz sprawozdania organu administrującego lub zarządzającego. Każdy właściwy organ ma ponadto możliwość kierowania pytań do właściwego organu państw członkowskich łączących się spółek, a także prawo do otrzymywania uwag i opinii od przedstawicieli pracowników każdej z łączących się spółek lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, od samych pracowników, a także, w stosownych przypadkach, od organu ustanowionego do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, jak również od wierzycieli i wspólników każdej spółki. Dołącza się je do każdego sprawozdania jako załączniki.

 

5.   Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje i uwagi przedstawiane właściwemu organowi mogły być wykorzystywane wyłącznie do celów sporządzenia sprawozdania, i aby poufne informacje, w tym tajemnice handlowe, nie były ujawniane, zgodnie z prawem Unii i prawem krajowym. W stosownych przypadkach właściwy organ może sporządzić oddzielny dokument zawierający te poufne informacje, a dokument taki zostanie udostępniony jedynie spółkom i przedstawicielom pracowników, o ile jest to przewidziane w prawie Unii lub prawie krajowym oraz zgodnie z praktyką unijną lub krajową.

 

6.   Spółka nie jest uprawniona do dokonania połączenia transgranicznego w przypadkach, w których którakolwiek ze spółek łączących się podlega postępowaniu sądowemu w związku z naruszeniem prawa socjalnego, podatkowego, ochrony środowiska lub prawa pracy bądź podstawowych praw człowieka, jeżeli istnieje ryzyko, że wynikłe szkody nie będą pokryte w związku ze środkami Unii w zakresie współpracy z wymiarem sprawiedliwości w sprawach cywilnych, a spółka nie zapewniła gwarancji finansowej pokrywającej takie ryzyko.

 

7.   Państwa członkowskie określają co najmniej przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej niezależnego biegłego odpowiedzialnego za sporządzenie sprawozdań, o których mowa w art. 125, w tym za zawinione zachowanie podczas wykonywania przez niego obowiązków.

Poprawka    216

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 b (nowy)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 125 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11b)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

Artykuł 125 b

 

Odpowiedzialność cywilna członków organów administrujących lub zarządzających łączących się spółek

 

Państwa członkowskie określają zasady dotyczące co najmniej odpowiedzialności cywilnej członków organów administrujących i zarządzających każdej z łączących się spółek w odniesieniu do zawinionego zachowania tych członków wobec udziałowców powstałej spółki podczas przygotowywania i przeprowadzania połączenia.

Poprawka    217

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera a

Dyrektywa (UE) 2017/1132

– ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1.   Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, o których mowa odpowiednio w art. 124, 124a i 125, zgromadzenie wspólników każdej z łączących się spółek podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu wspólnego planu połączenia transgranicznego.”;

„1.  Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, o których mowa odpowiednio w art. 124 i 125, zgromadzenie wspólników każdej z łączących się spółek podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu wspólnego planu połączenia transgranicznego. Przed podjęciem decyzji wykonywane są wszelkie wcześniej obowiązujące prawa do informacji i konsultacji w celu uwzględniania opinii przedstawicieli pracowników zgodnie z dyrektywą 2002/14/WE, a w stosownym przypadku zgodnie z dyrektywami 2009/38/WE i 2001/86/WE. Spółka informuje właściwy organ powołany zgodnie z art. 127 o uchwale zgromadzenia wspólników.”;

Poprawka    218

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 126 a – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspólnicy posiadający akcje lub udziały z prawem głosu, którzy nie głosowali za zatwierdzeniem wspólnego planu połączenia transgranicznego;

a)  wspólnicy posiadający akcje lub udziały z prawem głosu, którzy głosowali przeciw lub nie wzięli udziału w zgromadzeniu, lecz przed terminem zgromadzenia wyrazili zamiar głosowania przeciw zatwierdzeniu wspólnego planu połączenia transgranicznego i wyrazili zamiar skorzystania z prawa wyjścia;

Poprawka    219

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 126 a – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspólnicy posiadający akcje lub udziały bez prawa głosu.

b)  wspólnicy posiadający akcje lub udziały bez prawa głosu, którzy wyrazili zamiar skorzystania z prawa wyjścia podczas zgromadzenia.

Poprawka    220

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 126 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby każda spółka dokonująca połączenia złożyła we wspólnym planie połączenia transgranicznego ofertę odpowiedniego wynagrodzenia, jak określono w art. 122 ust. 1 lit. m), wspólnikom, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, którzy zamierzają skorzystać z prawa zbycia swoich udziałów lub akcji. Państwa członkowskie określają również okres na przyjęcie oferty, który w żadnym wypadku nie powinien przekraczać jednego miesiąca po odbyciu zgromadzenia, o którym mowa w art. 126 lub, w przypadkach, w których zgoda zgromadzenia wspólników nie jest wymagana w terminie dwóch miesięcy po ujawnieniu wspólnego planu połączenia, o którym mowa w art. 123. Państwa członkowskie zapewniają ponadto, aby łączące się spółki mogły przyjąć ofertę przesłaną drogą elektroniczną na adres wskazany w tym celu przez te spółki.

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby każda spółka dokonująca połączenia złożyła we wspólnym planie połączenia transgranicznego ofertę odpowiedniego wynagrodzenia, jak określono w art. 122 ust. 1 lit. m), wspólnikom, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, którzy zamierzają skorzystać z prawa zbycia swoich udziałów lub akcji. Bez uszczerbku dla wykonywania prawa do wyjścia ze spółki, wspólnicy informują o zamiarze skorzystania z niego przed zgromadzeniem wspólników. Państwa członkowskie określają również okres na przyjęcie oferty, który w żadnym wypadku nie powinien przekraczać jednego miesiąca po odbyciu zgromadzenia, o którym mowa w art. 126 lub, w przypadkach, w których zgoda zgromadzenia wspólników nie jest wymagana w terminie dwóch miesięcy po ujawnieniu wspólnego planu połączenia, o którym mowa w art. 123. Państwa członkowskie zapewniają ponadto, aby łączące się spółki mogły przyjąć ofertę przesłaną drogą elektroniczną na adres wskazany w tym celu przez te spółki.

Poprawka    221

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 126 a – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby oferta wynagrodzenia za udziały lub akcje była uzależniona od skuteczności połączenia transgranicznego zgodnie z art. 129. Państwa członkowskie określą ponadto termin, w którym wynagrodzenie zostanie wypłacone, w żadnym przypadku nie może on jednak przekraczać terminu jednego miesiąca po dacie, z którą połączenie transgraniczne stało się skuteczne.

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby oferta wynagrodzenia za udziały lub akcje była uzależniona od skuteczności połączenia transgranicznego zgodnie z art. 129. Państwa członkowskie określą ponadto termin, w którym wynagrodzenie zostanie wypłacone, w żadnym przypadku nie może on jednak przekraczać terminu 20 dni po dacie, z którą połączenie transgraniczne stało się skuteczne.

Poprawka    222

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 126 b – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wierzyciele łączących się spółek, którzy są niezadowoleni z ochrony ich interesów przewidzianej we wspólnym planie połączenia transgranicznego, jak przewiduje art. 122 ust. 1 lit. n), w ciągu jednego miesiąca od dnia ujawnienia, o którym mowa w art. 123, mogli złożyć wniosek do właściwego organu administracyjnego lub sądowego o udzielenie odpowiednich gwarancji.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wierzyciele łączących się spółek, których prawa powstały przed planem połączenia transgranicznego i którzy są niezadowoleni z ochrony ich interesów przewidzianej we wspólnym planie połączenia transgranicznego, jak przewiduje art. 122 ust. 1 lit. n), oraz którzy wnieśli sprzeciw przed połączeniem transgranicznym w ciągu jednego miesiąca od dnia ujawnienia, o którym mowa w art. 123, mogli złożyć wniosek do właściwego organu administracyjnego lub sądowego o udzielenie odpowiednich gwarancji.

Poprawka    223

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera a

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 127 – ustęp 1 – akapit 1 a, 1 b, 1 c i 1 d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„Państwa członkowskie zapewniają, aby wniosek o uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność połączenia przez spółki podlegające łączeniu zawierał w szczególności:

 

a) plan połączenia, o którym mowa w art. 122;

 

b) sprawozdania, o których mowa odpowiednio w art. 124 i art. 124a, w tym opinię pracowników i odpowiedź kierownictwa zgodnie z art. 124 ust. 4a i 4b;

 

c) informację o uchwale zgromadzenia wspólników zatwierdzającej połączenie, o którym mowa w artykule.

 

Nie wymaga się ponownego przedłożenia właściwemu organowi złożonego planu i sprawozdania.

Państwa członkowskie zapewniają, aby wniosek o uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność połączenia przez spółki podlegające łączeniu, w tym przedkładanie wszelkich informacji i dokumentów, mógł być w całości wypełniony w trybie online, bez konieczności osobistego stawiennictwa przed właściwym organem, o którym mowa w ust. 1.

Państwa członkowskie zapewniają, aby wypełnienie i złożenie wniosku, o którym mowa w akapicie drugim, w tym przedłożenie wszelkich informacji i dokumentów, mogło odbyć się w całości online, bez konieczności osobistego stawiennictwa przed właściwym organem, o którym mowa w ust. 1.

W przypadkach uzasadnionego podejrzenia nadużycia finansowego opartego na solidnych podstawach, państwa członkowskie mogą jednak wymagać osobistego stawiennictwa przed właściwym organem, tam gdzie wymaga się przedłożenia odpowiednich informacji i dokumentów.;

W przypadkach uzasadnionych nadrzędnymi względami interesu publicznego w celu zapobieżenia oszustwu w odniesieniu do tożsamości osób reprezentujących firmy dokonujące transgranicznego połączenia państwa członkowskie mogą jednak wymagać osobistego stawiennictwa przed właściwym organem, tam gdzie wymaga się przedłożenia odpowiednich informacji i dokumentów.”;

Poprawka    224

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera a a (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 127 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1a.   W każdym z zainteresowanych państw członkowskich organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje niezwłocznie każdej z łączących się spółek, podlegającej prawu krajowemu tego państwa członkowskiego, zaświadczenie ostatecznie potwierdzające należyte dopełnienie czynności i formalności poprzedzających połączenie.”

Poprawka    225

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera a

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 128 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do celów ust. 1 niniejszego artykułu każda z łączących się spółek przedkłada organowi, o którym mowa w tym ustępie, wspólny plan połączenia transgranicznego, zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 126.

2. Do celów ust. 1 niniejszego artykułu każda z łączących się spółek przedkłada organowi, o którym mowa w tym ustępie:

 

a)   wspólny plan połączenia transgranicznego, zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 126;

 

b)  sprawozdania, o których mowa odpowiednio w art. 124, 125 i 125a, wraz z opinią pracowników i odpowiedzią kierownictwa zgodnie z art. 124 ust. 4a i 4b;

 

c)  informację o uchwale zgromadzenia wspólników zatwierdzającej połączenie, o której mowa w art. 126.

 

Wspólny plan i sprawozdanie złożone zgodnie z art. 125a nie wymagają ponownego przedłożenia właściwemu organowi.

Poprawka    226

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera a a (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 128 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

2a.  W ramach oceny, o której mowa w art. 125a, właściwy organ bada:

 

a)  dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 2;

 

b)  wszystkie uwagi i opinie przedłożone przez zainteresowane strony zgodnie z art. 123:

 

c)  w odpowiednich przypadkach wskazanie przez spółkę, że rozpoczęło się postępowanie, o którym mowa w art. 133 ust. 3 i 4;

 

d)  czy połączenie transgraniczne stanowi sztuczną strukturę.

Poprawka    227

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera a b (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 128 – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

2b.  Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy wyznaczone zgodnie z ust. 1 stworzyły odpowiednie mechanizmy koordynacji z innymi organami w danym państwie członkowskim pracującymi w obszarach polityki objętych niniejszą dyrektywą, i w stosownych przypadkach konsultowały się z innymi odpowiednimi organami właściwymi w różnych obszarach objętych połączeniem transgranicznym.

Poprawka    228

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera a c (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 128 – ustęp 2 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

2c.  Państwa członkowskie zapewniają, aby każdy właściwy organ dokonał oceny transgranicznego przekształcenia w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania informacji dotyczącej zatwierdzenia połączenia przez zgromadzenie wspólników każdej spółki. Ocena ta wywołuje jeden z następujących skutków:

 

a)  właściwy organ wydaje zaświadczenie potwierdzające dopuszczalność połączenia, jeżeli właściwy organ stwierdza, że połączenie transgraniczne jest objęte zakresem przepisów krajowych transponujących niniejszą dyrektywę, że spełnia wszystkie odpowiednie warunki oraz wszystkie konieczne procedury i formalności zostały dopełnione;

 

b)  właściwy organ nie wydaje zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność połączenia i informuje spółki o przyczynach swojej decyzji, jeżeli właściwy organ stwierdza, że połączenie transgraniczne nie jest objęte zakresem przepisów krajowych transponujących niniejszą dyrektywę. To samo dotyczy sytuacji, w których właściwy organ stwierdził, że połączenie transgraniczne nie spełnia wszystkich istotnych warunków lub że nie dopełniono wszystkich koniecznych procedur i formalności, a spółka pomimo wezwania do uzupełnienia braków tego nie uczyniła;

 

c)  właściwy organ nie wydaje zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność połączenia i przeprowadza pogłębioną ocenę zgodnie z art. 128a oraz informuje spółkę o swojej decyzji i wyniku oceny, w następujących przypadkach:

 

(i)  jeżeli organ ten ma poważne obawy, że transgraniczne przekształcenie spółek prowadzi do utworzenia sztucznej struktury;

 

(ii)  wobec spółki toczy się zapobiegawcze postępowanie restrukturyzacyjne wszczęte ze względu na prawdopodobieństwo upadłości bądź spółka jest przedmiotem weryfikacji lub dochodzeń przewidzianych w rozdziale VI dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a lub w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE1b;

 

(iii)  w stosunku do którejkolwiek z łączących się spółek w ciągu ostatnich trzech lat sąd wydał wyrok skazujący lub, jeżeli aktualnie toczy się postępowanie sądowe z powodu naruszenia prawa socjalnego, podatkowego, prawa ochrony środowiska lub prawa pracy bądź podstawowych praw człowieka.

 

 

 

 

 

 

Poprawka    229

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera a d (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 128 – ustęp 2 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ad)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

2d.  Decyzja właściwego organu o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność połączenia nie wyklucza innych procedur lub decyzji organów w państwach członkowskich dotyczących innych istotnych obszarów prawa.

Poprawka    230

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 128 – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadkach uzasadnionego podejrzenia nadużycia finansowego opartego na solidnych podstawach państwa członkowskie mogą jednak wymagać osobistego stawiennictwa przed właściwym organem państwa członkowskiego, jeżeli wymagane jest przedstawienie istotnych informacji lub dokumentów.

Państwa członkowskie mogą jednak podejmować działania, jeżeli uzasadniony nadrzędny interes publiczny w celu zapobieżenia oszustwu w odniesieniu do tożsamości osób reprezentujących spółki dokonujące transgranicznego połączenia wymaga osobistego stawiennictwa przed właściwym organem państwa członkowskiego, jeżeli wymagane jest przedstawienie istotnych informacji lub dokumentów.

Poprawka    231

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 a (nowy)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 128 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 128a

 

Szczegółowa ocena

 

1.   Aby dokonać oceny, czy transgraniczne połączenie stanowi sztuczną strukturę, państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy przeprowadziły szczegółową ocenę wszystkich istotnych faktów i okoliczności i uwzględniły co najmniej:

 

a) cechy przedsiębiorstwa powstającej spółki, w tym organ zarządzający, pracowników, sektor, inwestycje, obrót netto oraz zysk lub stratę, rezydencję podatkową, lokale, aktywa i ich lokalizację, strukturę bilansu, a także ryzyko handlowe przejęte przez każdą spółką biorącą udział w połączeniu;

 

b) liczbę pracowników i miejsce wykonywania pracy przez pracowników oraz określone grupy pracowników pracujących w każdej z łączących się spółek, liczbę pracowników wykonujących pracę w innym państwie, pogrupowanych ze względu na państwo, w którym wykonują pracę, liczbę pracowników delegowanych w roku poprzedzającym połączenie w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i dyrektywy 96/71/WE, liczbę pracowników wykonujących pracę jednocześnie w więcej niż jednym państwie członkowskim w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 883/2004;

 

c) miejsce opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;

 

d) czy spółki zdecydowały o powierzeniu kierowania powstałą spółką członkom zarządu, dyrektorom lub przedstawicielom prawnym zatrudnionym przez niezależną stronę trzecią za pośrednictwem usługodawcy. Wspomniane elementy mogą być jedynie postrzegane jako orientacyjne wskaźniki w ramach oceny całościowej, dlatego też nie powinny być rozpatrywane osobno.

 

2.   W stosownych przypadkach właściwe organy kontaktują się ze sobą. Właściwe organy zapewniają również komunikację z innymi organami w ich państwach członkowskich odpowiedzialnymi za dowolną z dziedzin objętych niniejszą dyrektywą.

 

3.   Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy, o których mowa w ust. 1, podejmując decyzję o przeprowadzeniu szczegółowej oceny zgodnie z prawem krajowym, uwzględniły wszelkie uwagi przedłożone przez spółkę i wszystkie strony zgodnie z art. 123. W szczególności umożliwi ona przedstawienie przez spółkę dodatkowych informacji dotyczących faktycznego lub stałego zakładu oraz prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej w powstającej spółce przez czas nieoznaczony. Właściwe organy, o których mowa w ust. 1, mogą również wysłuchać innych zainteresowanych stron trzecich zgodnie z prawem krajowym. Właściwy organ podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność połączenia w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia szczegółowej oceny.

 

4.   Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ państwa członkowskiego łączących się spółek nie wydał zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność połączenia transgranicznego, jeżeli po przeprowadzeniu szczegółowej oceny danej sprawy i uwzględnieniu wszystkich istotnych faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, że stanowi ono sztuczną strukturę.”;

Poprawka    232

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera -a (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 133 – ustęp -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)   dodaje się ust. -1:

 

„-1.   Jeżeli organ administrujący lub zarządzający łączącej się spółki sporządza plan połączenia, najszybciej jak to możliwe po opublikowaniu wspólnego planu połączenia transgranicznego podejmuje niezbędne kroki, łącznie z udostępnieniem informacji o danych identyfikacyjnych spółek uczestniczących, spółek zależnych lub oddziałów oraz liczby ich pracowników, w celu rozpoczęcia negocjacji z przedstawicielami pracowników spółki w sprawie warunków uczestnictwa pracowników w spółce powstającej w wyniku połączenia transgranicznego.”;

Poprawka    233

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera -a a (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 133 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-aa) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Jednakże zasady obowiązujące w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę spółka powstająca w wyniku połączenia transgranicznego, dotyczące uczestnictwa pracowników, jeżeli takie istnieją, nie mają zastosowania w przypadku gdy przynajmniej w jednej ze spółek biorących udział w połączeniu w okresie sześciu miesięcy przed opublikowaniem planu połączenia transgranicznego, o którym mowa w art. 123, średnia liczba pracowników przekracza 500 osób i w spółce tej istnieje system partycypacji pracowników w rozumieniu art. 2 lit. k) dyrektywy 2001/86/WE lub w przypadku gdy prawo krajowe właściwe dla spółki powstającej w wyniku połączenia transgranicznego nie przewiduje:

2.   Jednakże zasady obowiązujące w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę spółka powstająca w wyniku połączenia transgranicznego, dotyczące uczestnictwa pracowników, jeżeli takie istnieją, nie mają zastosowania w przypadku gdy przynajmniej w jednej ze spółek biorących udział w połączeniu w okresie sześciu miesięcy przed opublikowaniem planu połączenia transgranicznego, o którym mowa w art. 123, średnia liczba pracowników odpowiada trzem piątym mającego zastosowanie progu przewidzianego w przepisach państwa członkowskiego, którego jurysdykcji podlega spółka łącząca się, który uruchamia uczestnictwo pracowników w rozumieniu art. 2 lit. k) dyrektywy 2001/86/WE lub w przypadku gdy prawo krajowe właściwe dla spółki powstającej w wyniku połączenia transgranicznego nie przewiduje:

a)   przynajmniej takiego samego poziomu uczestnictwa pracowników, jaki istniał w odpowiednich spółkach biorących udział w połączeniu, mierzonego proporcją liczby przedstawicieli pracowników w organie administrującym lub organie nadzorczym lub ich komitetach, lub w grupie zarządzającej odpowiedzialnej za przynoszące zysk jednostki organizacyjne spółek; lub

a)   przynajmniej takiego samego poziomu i takiego samego zakresu elementów uczestnictwa pracowników, jaki istniał w odpowiedniej spółce lub spółkach biorących udział w połączeniu o najwyższym poziomie uczestnictwa pracowników, mierzonego proporcją liczby przedstawicieli pracowników w organie administrującym lub organie nadzorczym lub ich komitetach, lub w grupie zarządzającej odpowiedzialnej za przynoszące zysk jednostki organizacyjne spółek; lub

b)   takiego samego uprawnienia do wykonywania praw uczestnictwa dla pracowników zakładów spółki powstającej w wyniku połączenia transgranicznego, które znajdują się w innych państwach członkowskich, jakie przysługuje pracownikom zatrudnionym w państwie członkowskim, w którym spółka powstająca w wyniku połączenia transgranicznego ma swoją siedzibę.

b)   takiego samego uprawnienia do wykonywania praw uczestnictwa dla pracowników zakładów spółki powstającej w wyniku połączenia transgranicznego, które znajdują się w innych państwach członkowskich, jakie przysługuje pracownikom zatrudnionym w państwie członkowskim, w którym spółka powstająca w wyniku połączenia transgranicznego ma swoją siedzibę.”;

Poprawka    234

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera -a b (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 133 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-ab) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, uczestnictwo pracowników w spółce powstającej w wyniku połączenia transgranicznego oraz ich zaangażowanie w definiowanie tych praw określają państwa członkowskie, odpowiednio i z zastrzeżeniem ust. 4–7, zgodnie z zasadami i procedurami ustanowionymi w art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 2157/2001 i następującymi przepisami dyrektywy 2001/86/WE:

3. Informowanie pracowników, konsultacje z pracownikami i uczestnictwo pracowników w spółce powstającej w wyniku połączenia transgranicznego oraz w przypadkach, o których mowa w ust. 2 uczestnictwo pracowników w spółce powstającej w wyniku połączenia transgranicznego oraz ich zaangażowanie w kształtowanie tych praw stanowią przedmiot porozumienia między pracownikami i zarządem powstającej spółki i regulują je państwa członkowskie, odpowiednio i z zastrzeżeniem ust. 4–7, zgodnie z zasadami i procedurami ustanowionymi w art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 2157/2001 i następującymi przepisami dyrektywy 2001/86/WE:

a) art. 3 ust. 1, 2 i 3, art. 3 ust. 4 akapit pierwszy tiret pierwsze i art. 3 ust. 4 akapit drugi oraz art. 3 ust. 5 i 7;

a) art. 3 ust. 1, 2 i 3, art. 3 ust. 4 akapit pierwszy tiret pierwsze i art. 3 ust. 4 akapit drugi oraz art. 3 ust. 5 i 7;

b) art. 4 ust. 1, art. 4 ust. 2 lit. a), g) i h) i art. 4 ust. 3;

b) art. 4 ust. 1, art. 4 ust. 2 lit. a), b), c), d), e), g) oraz h) i art. 4 ust. 3;

c) art. 5;

c) art. 5;

d) art. 6;

d) art. 6;

e) art. 7 ust. 1, art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) i art. 7 ust. 2 akapit drugi oraz art. 7 ust. 3. Jednakże do celów niniejszego rozdziału udział procentowy wymagany zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) dyrektywy 2001/86/WE w celu zastosowania zasad standardowych zawartych w części 3 załącznika do tej dyrektywy zostaje podniesiony z 25 % do 33 1/3 %;

e) art. 7 ust. 1;

f) art. 8, 10 i 12;

f) art. 8, 9, 10 i 12;

h) lit. b) części 3 załącznika.

h) załącznik 3a.

 

Poziom partycypacji pracowników ustalony zgodnie z ust. 3 nie będzie niższy niż poziom w spółce łączącej się lub spółkach o najwyższym poziomie partycypacji pracowników przed połączeniem lub niższy niż poziom w państwie członkowskim powstającej spółki. Oceny poziomu dokonuje się zgodnie z przepisami ust. 2.”

Poprawka    235

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera -a c (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 133 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-ac) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Przy określaniu zasad i procedur, o których mowa w ust. 3, państwa członkowskie:

4. Przy określaniu zasad i procedur, o których mowa w ust. 3, państwa członkowskie zapewniają, aby zasady dotyczące partycypacji pracowników mające zastosowanie przed połączeniem transgranicznym pozostawały w mocy do dnia zastosowania wszelkich później uzgodnionych zasad lub, wobec braku uzgodnionych zasad, do zastosowania standardowych zasad zgodnie z załącznikiem do dyrektywy 2001/86/WE.”

a) przyznają właściwym organom spółek biorących udział w połączeniu prawo podjęcia decyzji, bez przeprowadzania uprzednich negocjacji, w sprawie bezpośredniego podlegania standardowym zasadom partycypacji, o których mowa w ust. 3 lit. h), ustanowionym prawem państwa członkowskiego, w którym spółka powstająca w wyniku połączenia transgranicznego ma posiadać swoją siedzibę, oraz przestrzegania tych zasad od daty jej rejestracji;

 

b) przyznają specjalnemu zespołowi negocjacyjnemu prawo podejmowania, większością dwóch trzecich głosów jego członków reprezentujących przynajmniej dwie trzecie pracowników, w tym głosów członków reprezentujących pracowników w przynajmniej dwóch różnych państwach członkowskich, decyzji o nierozpoczynaniu negocjacji lub zakończeniu negocjacji już rozpoczętych oraz o stosowaniu zasad uczestnictwa obowiązujących w państwie członkowskim, w którym spółka powstająca w wyniku połączenia transgranicznego będzie mieć swoją siedzibę;

 

c) w przypadku gdy po uprzednich negocjacjach stosuje się standardowe zasady partycypacji i niezależnie od takich zasad, mogą postanowić o ograniczeniu proporcji przedstawicieli pracowników w organie administrującym spółki powstającej w wyniku połączenia transgranicznego. Jednakże jeżeli organ administrujący lub nadzorczy jednej ze spółek biorących udział w połączeniu składał się przynajmniej w jednej trzeciej z przedstawicieli pracowników, ograniczenie to nigdy nie może powodować zmniejszenia proporcji przedstawicieli pracowników w organie administrującym poniżej jednej trzeciej.

 

Poprawka    236

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera -a a (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 133 – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)   dodaje się ustęp 7a w brzmieniu:

 

„7a. Zgodnie z art. 6 dyrektywy 2002/14/WE1a państwa członkowskie zapewniają przedstawicielom pracowników odpowiednią ochronę i odpowiednie gwarancje w czasie pełnienia ich funkcji, aby umożliwić im rzetelne wywiązywanie się z obowiązków na nich nałożonych.”

Poprawka    237

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera b a (nowa)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 133 – ustęp 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) dodaje się ustęp 8a w brzmieniu:

 

„8a. Jeżeli po zastosowaniu ust. 3 w przypadku, o którym mowa w ust. 2, obowiązujący próg dla uczestnictwa pracowników określony w prawie państwa członkowskiego zaangażowanego w połączenie zostanie przekroczony w ciągu sześciu lat od połączenia transgranicznego, rozpoczną się nowe negocjacje odpowiednio zgodnie z ust. 3 do 8. W takich przypadkach zasady uczestnictwa pracowników przewidują ten sam poziom i zakres elementów uczestnictwa pracowników, jaki byłby prawnie przewidziany, gdyby spółka osiągnęła odpowiedni próg w państwie członkowskim uczestniczącym w połączeniu.”

Poprawka    238

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 a (nowy)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 133 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

18a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 133a

 

Układy zbiorowe

 

Po połączeniu transgranicznym powstała spółka nadal przestrzega warunków ustalonych we wszelkich układach zbiorowych na tych samych warunkach, które mają zastosowanie do łączących się spółek przed połączeniem transgranicznym, niezależnie od prawa obowiązującego w stosunku do takiej spółki na mocy takich układów, do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia układu zbiorowego lub do dnia wejścia w życie lub stosowania innego układu zbiorowego, zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 2001/23/WE.”

Poprawka    239

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy)

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 134 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

19a)  w art. 134 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

Jeżeli jednak w okresie dwóch lat od daty połączenia transgranicznego właściwe organy otrzymają nowe informacje dotyczące połączenia transgranicznego sugerujące, że doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów niniejszej dyrektywy, właściwe organy dokonują przeglądu swojej oceny faktów i sprawy i są uprawnione do nałożenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar w przypadku stwierdzenia istnienia sztucznej struktury.”

Poprawka    240

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 160 b

skreśla się

Definicje

 

Na użytek niniejszego rozdziału:

 

1)  «spółka kapitałowa», zwana dalej «spółką», oznacza spółkę, o której mowa w załączniku II;

 

2)  «spółka podlegająca podziałowi» oznacza spółkę, która w procesie podziału transgranicznego przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na jedną lub więcej spółek lub, w przypadku częściowego podziału, przenosi część swoich aktywów i pasywów na jedną lub więcej spółek;

 

3.  «podział» oznacza czynność, przez którą:

 

a)  spółka podlegająca podziałowi, która została rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, przenosi na co najmniej dwie nowo utworzone spółki ogół swoich aktywów i pasywów («spółki przejmujące»), w zamian za przyznanie wspólnikom dzielonej spółki papierów wartościowych lub udziałów lub akcji spółek przejmujących oraz ewentualnie za dopłatę w gotówce nie przekraczającą 10 % wartości nominalnej papierów wartościowych lub udziałów lub akcji przyznanych lub, w przypadku braku wartości nominalnej, za dopłatę w gotówce nie przekraczającą 10 % ich wartości księgowej («pełen podział»);

 

b)  spółka podlegająca podziałowi przenosi część swoich aktywów i pasywów na jedną lub więcej nowo utworzonych spółek («spółki przejmujące»), w zamian za przyznanie wspólnikom dzielonej spółki papierów wartościowych lub udziałów lub akcji spółek przejmujących lub dzielonej spółki, lub spółek przejmujących i dzielonej spółki, oraz ewentualnie za dopłatę w gotówce nie przekraczającą 10 % wartości nominalnej papierów wartościowych lub udziałów lub akcji przyznanych lub, w przypadku braku wartości nominalnej, za dopłatę w gotówce nie przekraczającą 10 % ich wartości księgowej («podział częściowy»).

 

Poprawka    241

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 160 c

skreśla się

Dalsze przepisy dotyczące zakresu stosowania

 

1.   Bez uszczerbku dla art. 160b ust. 3 niniejszy rozdział stosuje się do podziałów transgranicznych także w przypadku gdy prawo co najmniej jednego z zainteresowanych państw członkowskich dopuszcza dopłatę w gotówce, o której mowa w art. 160b ust. 3 lit. a) i b), która przekracza 10 % wartości nominalnej, lub w braku wartości nominalnej, 10 % wartości księgowej papierów wartościowych lub udziałów lub akcji reprezentujących kapitał spółek przejmujących.

 

2.  Państwa członkowskie mogą postanowić o niestosowaniu niniejszego rozdziału do podziałów transgranicznych, w których uczestniczy spółdzielnia, także w przypadku gdy byłaby ona objęta definicją spółki kapitałowej określoną w art. 160b ust. 1.

 

3.  Niniejszego rozdziału nie stosuje się do podziałów transgranicznych z udziałem spółek, których przedmiotem działalności jest zbiorowe inwestowanie kapitału pozyskanego w drodze publicznej i które działają na zasadzie dywersyfikacji ryzyka oraz których jednostki uczestnictwa są na żądanie ich posiadaczy odkupywane lub umarzane bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych spółek. Działania podjęte przez tego rodzaju spółkę w celu zapewnienia, aby giełdowa wartość tych jednostek nie różniła się w znaczny sposób od wartości netto aktywów, będą uważane za równoznaczne z takim odkupieniem lub umorzeniem jednostek.

 

Poprawka    242

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 d – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by w razie zgłoszenia przez spółkę zamiaru przeprowadzenia podziału transgranicznego, państwo członkowskie dzielonej spółki oraz spółki lub spółek przejmujących sprawdziły, czy podział transgraniczny spełnia warunki określone w ust. 2.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by w razie zgłoszenia przez spółkę zamiaru przeprowadzenia podziału transgranicznego, organ sądowy, notarialny lub inny właściwy organ państwa członkowskiego dzielonej spółki oraz spółki lub spółek przejmujących sprawdziły, czy podział transgraniczny spełnia warunki określone w ust. 2.

Poprawka    243

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 d – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wobec spółki toczy się zapobiegawcze postępowanie restrukturyzacyjne wszczęte ze względu na prawdopodobieństwo upadłości;

skreśla się

Poprawka    244

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 d – ustęp 2 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wobec spółki zastosowano instrumenty i mechanizmy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonywania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przewidzianych w tytule IV dyrektywy 2014/59/UE;

d)  wobec spółki zastosowano instrumenty i mechanizmy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonywania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przewidzianych w tytule IV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (*);

Poprawka    245

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 d – ustęp 2 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  władze krajowe podjęły środki zapobiegawcze w celu uniknięcia wszczęcia postępowania, o którym mowa w lit. a), b) lub d).

e)  władze krajowe podjęły środki zapobiegawcze w celu uniknięcia wszczęcia postępowania, o którym mowa w lit. a) lub d).

Poprawka    246

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 d – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwo członkowskie dzielonej spółki zapewni, aby właściwy organ nie zezwolił na podział, jeżeli stwierdzi, po zbadaniu konkretnego przypadku i uwzględnieniu wszelkich istotnych faktów i okoliczności, że stanowi on sztuczną strukturę mającą na celu uzyskanie nienależnych korzyści podatkowych lub bezpodstawne naruszanie praw pracowników, wierzycieli lub wspólników, które wynikają z przepisów prawa lub umów.

3.  Państwo członkowskie dzielonej spółki zapewni, aby właściwy organ nie zezwolił na podział, jeżeli stwierdzi, po dokonaniu oceny konkretnego przypadku i uwzględnieniu wszelkich istotnych faktów i okoliczności, że stanowi on sztuczną strukturę.

Poprawka    247

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 e – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ zarządzający lub administrujący dzielonej spółki sporządza plan podziału transgranicznego. Plan podziału transgranicznego zawiera co najmniej następujące informacje:

1.  Organ administrujący lub zarządzający, a także, o ile jest to przewidziane w prawie krajowym lub zgodne z praktyką krajową, przedstawiciele pracowników na szczeblu zarządu dzielonej spółki sporządzają plan podziału transgranicznego i biorą udział w podejmowaniu decyzji. Plan podziału transgranicznego zawiera co najmniej następujące informacje:

Poprawka    248

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 e – ustęp 1 – litera -a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  forma prawna, firma i lokalizacja statutowej siedziby dzielonej spółki;

Poprawka    249

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 e – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  forma prawna, firma i siedziba proponowane dla nowo utworzonej spółki lub spółek powstałych w wyniku podziału transgranicznego;

a)  forma prawna, firma i lokalizacja siedzib proponowane dla nowo utworzonej spółki lub spółek powstałych w wyniku podziału transgranicznego;

Poprawka    250

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 e – ustęp 1 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  w stosownych przypadkach, szczegółowe informacje o lokalizacji i dacie ustanowienia siedziby głównej spółki dla państwa członkowskiego, w którym mieści się spółka lub spółki przejmujące, jeżeli spółka nie jest tam już zlokalizowana, jak również informacje o organie zarządzającym oraz, w stosownych przypadkach, o pracownikach, urządzeniach, lokalach i aktywach;

Poprawka    251

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 e – ustęp 1 – litera h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  szczegóły dotyczące przywilejów przyznanych członkom organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych dzielonej spółki;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Poprawka    252

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 d – ustęp 1 – litera h a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  wszelkie szczególne korzyści przyznane członkom organu administrującego, zarządzającego, nadzorczego lub kontrolnego dzielonej spółki;

Poprawka    253

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 e – ustęp 1 – litera k a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ka)  liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy;

Poprawka    254

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 e – ustęp 1 – litera k b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

kb)  prawdopodobne następstwa podziału transgranicznego w zakresie zatrudnienia, w tym prawdopodobne zmiany organizacji pracy, płac, lokalizacji określonych stanowisk oraz przewidywane skutki dla pracowników zajmujących takie stanowiska, w tym pracowników zatrudnionych w jednostkach zależnych i oddziałach dzielonej spółki zlokalizowanych w Unii oraz dialogu społecznego na poziomie spółki, w tym, w stosownych przypadkach, przedstawicielstwa pracowników na szczeblu zarządu;

Poprawka    255

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 e – ustęp 1 – litera l

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  w stosownych przypadkach, informacje na temat procedur, zgodnie z którymi określa się uzgodnienia dotyczące udziału pracowników w ukształtowaniu ich praw do partycypacji w spółkach przejmujących ustala się zgodnie z art. 160n, oraz na temat możliwych wariantów takich uzgodnień.

l)  w stosownych przypadkach, informacje na temat procedur, zgodnie z którymi określa się uzgodnienia dotyczące udziału pracowników w ukształtowaniu ich praw do informacji, konsultacji i partycypacji w spółkach przejmujących ustala się zgodnie z art. 160n oraz na temat możliwych wariantów takich uzgodnień.

Poprawka    256

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 e – ustęp 1 – litera l a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

la)  nazwę spółki lub spółek najwyższego szczebla oraz, w stosownym przypadku, wykaz wszystkich jednostek zależnych, krótki opis charakteru prowadzonej przez nie działalności oraz ich rozkład geograficzny;

Poprawka    257

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 e – ustęp 1 – litera l b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

lb)  łączny obrót i łączny obrót dzielonej spółki podlegający opodatkowaniu za ostatni okres sprawozdawczy;

Poprawka    258

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 e – ustęp 1 – litera l c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

lc)  wysokość podatku dochodowego zapłaconego przez dzieloną spółki i jej jednostki zależne oraz oddziały;

Poprawka    259

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 a – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Zanim organ zarządzający lub administrujący podejmie decyzję w sprawie planu podziału transgranicznego, informuje się przedstawicieli pracowników spółki dokonującej podziału transgranicznego, a w przypadku braku takich przedstawicieli, samych pracowników i reprezentowane związki zawodowe o proponowanym podziale odpowiednio zgodnie z art. 4 dyrektywy 2002/14/WE oraz przeprowadza się z nimi konsultacje w tym zakresie. Jeżeli ustanowiony jest organ do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE organ taki należy odpowiednio poinformować i skonsultować się z nim.

Poprawka    260

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 e – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Oprócz języków urzędowych każdego państwa członkowskiego spółek przejmujących i dzielonej spółki państwa członkowskie powinny zezwolić spółce na stosowanie języka zwyczajowo przyjętego w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów w celu sporządzenia planu podziału transgranicznego i wszelkich związanych z tym dokumentów. Państwa członkowskie określą, który język będzie miał pierwszeństwo w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi tych dokumentów.

4.  Oprócz języków urzędowych każdego państwa członkowskiego spółek przejmujących i dzielonej spółki państwa członkowskie mogą ustanowić, że spółka może stosować język zwyczajowo przyjęty w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów w celu sporządzenia planu podziału transgranicznego i wszelkich związanych z tym dokumentów. Dzielona spółka określi, który język będzie miał pierwszeństwo w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi tych dokumentów. Wspólnicy, pracownicy lub wierzyciele mają możliwość przedstawienia uwag do tego planu.

Poprawka    261

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 g – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie organu zarządzającego lub administrującego dla wspólników

Sprawozdanie organu administrującego lub zarządzającego dla wspólników i pracowników

Poprawka    262

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 g – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ zarządzający lub administrujący dzielonej spółki sporządza sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające prawne i ekonomiczne aspekty podziału transgranicznego.

1.  Organ zarządzający lub administrujący dzielonej spółki sporządza sprawozdanie dla wspólników i pracowników wyjaśniające i uzasadniające prawne i ekonomiczne aspekty podziału transgranicznego oraz wyjaśniające skutki podziału transgranicznego dla pracowników.

Poprawka    263

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 g – ustęp 2 – litera -a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  powody podziału transgranicznego;

Poprawka    264

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 g – ustęp 2 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  skutki podziału transgranicznego dla stosunków pracy oraz uczestnictwa pracowników, a także środki, które należy podjąć w celu ich ochrony;

Poprawka    265

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 g – ustęp 2 – litera e b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  wszelkie istotne zmiany w warunkach zatrudnienia zgodnie z przepisami, układami zbiorowymi i ponadnarodowymi porozumieniami przedsiębiorstw oraz w lokalizacjach prowadzenia działalności przez spółkę;

Poprawka    266

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 g – ustęp 2 – litera e c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec)  informacje na temat procedur dokonywania ustaleń dotyczących praw pracowników do informacji, konsultacji i partycypacji w spółkach przejmujących mogą mieć zastosowanie zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy;

Poprawka    267

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 g – ustęp 2 – litera e d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ed)  czy elementy wymienione w lit. a) do i) odnoszą się również do jednostek zależnych dzielącej się spółki.

Poprawka    268

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 g – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Zanim organ administrujący lub zarządzający podejmie decyzję w sprawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, informuje się przedstawicieli pracowników spółki dokonującej podziału transgranicznego lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, samych pracowników o proponowanym podziale zgodnie z art. 4 dyrektywy 2002/14/WE oraz przeprowadza się z nimi konsultacje w tej sprawie. W stosownych przypadkach informuje się również i konsultuje odpowiednio organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE.

Poprawka    269

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 g – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się, co najmniej w formie elektronicznej, wspólnikom dzielonej spółki nie później niż dwa miesiące przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 160k. Sprawozdanie należy również udostępnić przedstawicielom pracowników dzielonej spółki lub, w braku takich przedstawicieli, samym pracownikom.

3.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się, co najmniej w formie elektronicznej, wspólnikom dzielonej spółki i przedstawicielom pracowników spółki dokonującej podziału transgranicznego lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, samym pracownikom i, w stosownych przypadkach, organowi ustanowionemu do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, nie później niż na dwa miesiące przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 160k.

Poprawka    270

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 g – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednak wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy dzielonej spółki wyrazili zgodę na uchylenie tego wymogu.

4.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednak wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy dzielonej spółki i przedstawiciele pracowników lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, sami pracownicy i, w stosownych przypadkach, organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE, wyrazili zgodę na uchylenie tego wymogu.

Poprawka    271

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 g – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W przypadku gdy organ administrujący lub zarządzający dzielonej spółki otrzyma w odpowiednim czasie opinię od przedstawicieli pracowników lub, gdy nie ma takich przedstawicieli, od samych pracowników, zgodnie z prawem krajowym, lub w stosownych przypadkach, od organu ustanowionego do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE informuje się o tym wspólników, a opinię dołącza się do sprawozdania.

Poprawka    272

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 g – ustęp 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Organ administrujący lub zarządzający dzielonej spółki udzieli uzasadnionej odpowiedzi na opinię przekazaną przez przedstawicieli pracowników oraz, w stosownych przypadkach, przez organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 160k.

Poprawka    273

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 g – ustęp 4 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c.  Krajowe organy przedstawicieli pracowników, związki zawodowe reprezentowane w spółce oraz, w stosownych przypadkach, organ ustanowiony do celów ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE lub 2001/86/WE mają środki i zasoby wymagane do wykonywania praw wynikających z tej dyrektywy do dokonania analizy sprawozdania. W tym celu stosuje się odpowiednio pkt 6 załącznika I do dyrektywy 2009/38/WE.

Poprawka    274

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 g – ustęp 4 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4d.  Ust. 1–4c pozostają bez uszczerbku dla mających zastosowanie praw do informacji i konsultacji oraz postępowań wszczętych na szczeblu krajowym po transpozycji dyrektywy 2002/14/WE i 2009/38/WE.

Poprawka    275

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Poprawka    276

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 h a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 160 ha

 

Odpowiedzialność cywilna członków organów administrujących i zarządzających dzielonej spółki

 

Państwa członkowskie określają zasady dotyczące co najmniej odpowiedzialności cywilnej członków organów administrujących lub zarządzających spółki wobec akcjonariuszy dzielonej spółki, w odniesieniu do zawinionego zachowania członków tych organów podczas przygotowania oraz realizacji podziału.

Poprawka    277

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 i – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Badanie przez niezależnego biegłego

Ocena przez właściwy organ

Poprawka    278

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 i – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby dzielona spółka złożyła, nie później niż na dwa miesiące przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 160k, do właściwego organu wyznaczonego zgodnie z art. 160o ust. 1 wniosek o wyznaczenie biegłego, który zbada i oceni plan transgranicznego podziału, oraz sprawozdania, o których mowa w art. 160g 160h, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego artykułu.

Państwa członkowskie zapewniają, aby dzielona spółka złożyła, nie później niż na dwa miesiące przed datą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 160k, do właściwego organu wyznaczonego zgodnie z art. 160o ust. 1 wniosek o ocenę planu transgranicznego podziału oraz sprawozdanie, o którym mowa w art. 160g.

Poprawka    279

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 i – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do wniosku o wyznaczenie biegłego dołącza się:

Do wniosku o ocenę przez właściwy organ dołącza się:

Poprawka    280

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 i – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  sprawozdania, o których mowa w art. 160g i 160h.

b)  sprawozdanie, o którym mowa w art. 160g;

Poprawka    281

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 i – ustęp 1 – akapit 2 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  o ile zostały przedłożone, uwagi wspólników, pracowników i wierzycieli dotyczące planu i sprawozdania, o których mowa w art. 160c i art. 160g;

Poprawka    282

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 i – ustęp 1 – akapit 2 – litera b b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  w przypadku uchylenia wymogu dotyczącego sprawozdania, o którym mowa w art. 160g, przyczyny podziału transgranicznego.

Poprawka    283

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 i – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Właściwy organ wyznacza niezależnego biegłego w terminie pięciu dni roboczych od daty wniosku, o którym mowa w ust. 1, i od otrzymania planu oraz sprawozdań. Biegły jest niezależny od dzielonej spółki i może być osobą fizyczną lub prawną w zależności od uregulowań obowiązujących w zainteresowanym państwie członkowskim. Oceniając niezależność biegłego, państwa członkowskie uwzględniają ramy ustanowione w art. 22 i 22b dyrektywy 2006/43/WE.

2.  Właściwy organ przystępuje do pracy nad wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, w terminie dziesięciu dni roboczych od otrzymania dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a)–d). Jeśli właściwy organ korzysta z usług niezależnego biegłego, biegłego takiego wyznacza się w ciągu jednego miesiąca na podstawie listy wstępnie wybranych kandydatów, którą stworzono specjalnie na potrzeby oceny podziałów transgranicznych. Państwa członkowskie zapewniają, aby biegły lub osoba prawna, w imieniu której występuje ten biegły, byli niezależni i nie wykonywali obecnie i w przeszłości żadnych prac na rzecz spółki wnioskującej o podział, i odwrotnie, w okresie pięciu lat przed wyznaczeniem ich na biegłych.

Poprawka    284

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 i – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Biegły sporządza pisemne sprawozdanie zawierające co najmniej:

3.  W razie potrzeby, po konsultacji z osobami trzecimi mającymi uzasadniony interes w podziale spółki, w szczególności organami podatkowymi, organami ds. pracy i zabezpieczenia społecznego w spółce, właściwy organ sporządza pisemne sprawozdanie zawierające co najmniej:

Poprawka    285

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 i – ustęp 3 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  szczegółową ocenę dokładności sprawozdań i informacji przedłożonych przez spółkę;

e)  szczegółową ocenę formalnej i materialnej poprawności planu, sprawozdania i informacji przedstawionych przez spółkę dokonującą podziału transgranicznego;

Poprawka    286

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 i – ustęp 3 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  opis wszystkich faktów niezbędnych właściwemu organowi wyznaczonemu zgodnie z art. 160o ust. 1 dla przeprowadzenia pogłębionej oceny służącej określeniu, czy planowany transgraniczny podział stanowi sztuczną strukturę, zgodnie z art. 160p, zawierający co najmniej: cechy przedsiębiorstw w zainteresowanych państwach członkowskich spółek przejmujących, w tym cel, sektor, inwestycje, obrót netto oraz zysk lub stratę, liczbę pracowników, strukturę bilansu, rezydencję podatkową, aktywa i ich lokalizację, miejsce wykonywania pracy przez pracowników i określone grupy pracowników, miejsce opłacania składek należnych na ubezpieczenie społeczne, a także ryzyko handlowe przejęte przez dzieloną spółkę w państwach członkowskich spółek przejmujących.

f)  opis wszystkich faktów niezbędnych dla przeprowadzenia pogłębionej oceny służącej określeniu, czy planowany transgraniczny podział stanowi sztuczną strukturę, zgodnie z art. 160p, w tym zawierający co najmniej:

 

(i) cechy przedsiębiorstw w zainteresowanych państwach członkowskich spółek przejmujących, w tym cel, sektor, inwestycje, obrót netto oraz zysk lub stratę, informacje dotyczące organu zarządzającego oraz, w stosownych przypadkach, pracowników, urządzeń, lokali i aktywów;

 

(ii) strukturę bilansu, rezydencję podatkową, aktywa i ich lokalizację, a także ryzyko handlowe przejęte przez dzieloną spółkę oraz spółki powstałe w wyniku podziału transgranicznego we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich;

 

(iii) liczbę pracowników, miejsce wykonywania pracy przez pracowników i określone grupy pracowników, w tym, o ile to stosowane, liczbę pracowników oddelegowanych, wysłanych lub wykonujących pracę jednocześnie w różnych państwach członkowskich w roku poprzedzającym podział w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i dyrektywy 96/71/WE, i ich państw przeznaczenia, miejsca opłacania należnych składek na ubezpieczenie oraz wpływ na emerytury zakładowe pracowników.

Poprawka    287

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 160 i – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby