Procedură : 2018/0114(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0002/2019

Texte depuse :

A8-0002/2019

Dezbateri :

PV 17/04/2019 - 22
CRE 17/04/2019 - 22

Voturi :

PV 17/01/2019 - 10.6
PV 18/04/2019 - 10.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0429

RAPORT     ***I
PDF 1290kWORD 457k
9.1.2019
PE 625.524v03-00 A8-0002/2019

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere

(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Evelyn Regner

Raportoare pentru aviz (*):

Anthea McIntyre, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

      (*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere

(COM(2018)0241 – C8-0167/2018– 2018/0114(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0241),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 50 alineatele (1) și (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C8-0167/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0002/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Organul de conducere sau administrativ ar trebui să fie responsabil de administrarea societății în interesul acesteia, și ar trebui, în consecință, să ia în considerare interesele membrilor, ale angajaților și ale altor părți interesate, cu obiectivul de a crea valoare în mod sustenabil, pe termen lung.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului41 reglementează fuziunile transfrontaliere ale societăților cu răspundere până la concurența capitalului social subscris. Aceste norme reprezintă un jalon important în eforturile de îmbunătățire a funcționării pieței unice pentru societăți și în exercitarea libertății de stabilire. Cu toate acestea, evaluarea arată că este nevoie de unele modificări ale normelor privind fuziunile transfrontaliere. Mai mult, este oportun să se prevadă norme care să reglementeze transformările și divizările transfrontaliere.

(1)  Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului2 reglementează fuziunile transfrontaliere ale societăților cu răspundere până la concurența capitalului social subscris. Aceste norme reprezintă un jalon important în eforturile de îmbunătățire a funcționării pieței unice pentru societăți și în exercitarea libertății de stabilire, pe de o parte, și în furnizarea unei protecții adecvate părților interesate, cum ar fi lucrătorii, creditorii și acționarii minoritari, pe de altă parte. Cu toate acestea, evaluarea arată că este nevoie de unele modificări ale normelor privind fuziunile transfrontaliere, mai ales din perspectiva asigurării unei protecții adecvate pentru lucrători, creditori și acționarii minoritari. Mai mult, este oportun să se prevadă norme care să reglementeze transformările și divizările transfrontaliere, în vederea favorizării mobilității transfrontaliere a societăților comerciale, cu scopul de a asigura un cadru juridic al UE clar, previzibil și adecvat, modern, incluziv și echitabil în materia societăților comerciale.

_________________

_________________

2 Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (codificare), JO L 169, 30.6.2017, p. 46.

2 Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (codificare), JO L 169, 30.6.2017, p. 46.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Libertatea de stabilire este unul dintre principiile fundamentale ale dreptului Uniunii. În temeiul articolului 49 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), coroborat cu articolul 54 din TFUE, libertatea de stabilire pentru societăți include, printre altele, constituirea și administrarea acestor societăți în condițiile definite de legislația statului membru de stabilire. Libertatea de stabilire a fost interpretată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene ca înglobând dreptul unei societăți constituite în conformitate cu legislația unui stat membru de a se transforma într-o societate care intră sub incidența dreptului altui stat membru, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile definite de legislația acestui alt stat membru și în special criteriul pe care acest din urmă stat l-a reținut pentru stabilirea legăturii dintre o societate și ordinea sa juridică națională.

(2)  Libertatea de stabilire este unul dintre principiile fundamentale ale dreptului Uniunii. În temeiul articolului 49 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), coroborat cu articolul 54 din TFUE, libertatea de stabilire pentru societăți include, printre altele, constituirea și administrarea acestor societăți în condițiile definite de legislația statului membru de stabilire. Libertatea de stabilire a fost interpretată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, într-un mod care depășește cu mult semnificația literală a textului, ca înglobând dreptul unei societăți constituite în conformitate cu legislația unui stat membru de a se transforma într-o societate care intră sub incidența dreptului altui stat membru, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile definite de legislația acestui alt stat membru și în special criteriul pe care acest din urmă stat l-a reținut pentru stabilirea legăturii dintre o societate și ordinea sa juridică națională. În plus, este deosebit de important să se ia în considerare elemente suplimentare, cum ar fi existența unor criterii privind substanța economică, pentru a se evita utilizarea abuzivă a acestei libertăți fundamentale în scopuri frauduloase.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Libertatea de stabilire și dezvoltarea pieței interne nu sunt principii sau obiective de sine stătătoare ale Uniunii. Acestea ar trebui să fie puse în balanță, în special în contextul prezentei directive, cu principiile și obiectivele Uniunii referitoare la progresul social, la promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și la garantarea unei protecții sociale adecvate, consacrate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 9 din TFUE. În consecință, este clar că dezvoltarea pieței interne ar trebui să contribuie la coeziunea socială și la convergența socială ascendentă și să nu încurajeze concurența între sistemele sociale, exercitând presiuni pentru ca aceste sisteme să își reducă standardele.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Deși concurența pe piața unică și libertatea de stabilire sunt principii esențiale ale Uniunii, libertatea societăților de a-și muta sediul social dintr-un stat membru în altul se bazează pe un sistem nedorit de concurență între statele membre, care este alimentat de condițiile de concurență inegale cauzate de dispozițiile naționale diferite în materie de politici sociale și fiscale. Prin urmare, în vederea respectării principiilor și a valorilor din tratate, ar trebui evitate transformările, fuziunile sau divizările abuzive care constituie aranjamente artificiale sau dumping social, dar și reducerea obligațiilor fiscale sau restricționarea drepturilor sociale ale angajaților. Jurisprudența Curții Europene de Justiție a condus, din păcate, la un sistem foarte permisiv în domeniul drepturilor de realizare a transformărilor transfrontaliere, iar posibilitatea de care dispun societățile de a-și muta sediul social fără ca locul de desfășurare a activităților lor de bază să se schimbe a contribuit, de asemenea, la o lipsă de înțelegere și la apariția de sentimente antieuropene în rândul angajaților și al altor părți interesate în ceea ce privește această formă problematică de concurență.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  Politica Uniunii ar trebui să contribuie, totodată, la promovarea și consolidarea dialogului social, în conformitate cu articolul 151 din TFUE. Prin urmare, obiectivul prezentei directive este de a garanta informarea, consultarea și drepturile de participare ale angajaților și de a asigura că mobilitatea transfrontalieră a societăților nu poate duce niciodată la reducerea acestor drepturi. Asigurarea informării, consultării și participării angajaților este esențială pentru ca mobilitatea transfrontalieră să fie încununată de succes.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d)  Progresul în direcția unui sistem comun și consolidat de impozitare a societăților la nivelul Uniunii și asigurarea unor standarde sociale comune minime în toate statele membre ar trebui să constituie condiții prealabile pentru stabilirea unor norme comune în domeniul mobilității societăților, pentru a permite o concurență loială și condiții de concurență echitabile, care să nu dezavantajeze niciun stat membru sau parte interesată.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 2 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2e)  De asemenea, libertatea de stabilire nu ar trebui să aducă atingere în niciun fel principiilor privind combaterea fraudei și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, menționate la articolul 310 din TFUE.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În lipsa unei uniformizări în dreptul Uniunii, definirea elementului de legătură care determină dreptul național aplicabil unei societăți este, potrivit articolului 54 din TFUE, de competența fiecărui stat membru. Articolul 54 din TFUE acordă aceeași importanță sediului social, administrației centrale și locului principal de desfășurare a activității unei societăți ca elemente ale unei astfel de legături. Prin urmare, astfel cum s-a clarificat în jurisprudență42, atunci când statul membru de nouă stabilire, adică statul membru de destinație, impune doar transferul sediului social ca factor de legătură pentru existența unei societăți în temeiul legislației sale, faptul că se transferă numai sediul social (și nu administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității) nu exclude, în sine, aplicabilitatea libertății de stabilire prevăzute la articolul 49 din TFUE. Alegerea formei specifice a societății comerciale în fuziunile, transformările și divizările transfrontaliere sau alegerea statului membru de stabilire sunt inerente în exercitarea libertății de stabilire garantate de TFUE ca parte a pieței unice.

(3)  În lipsa unei uniformizări în dreptul Uniunii, definirea elementului de legătură care determină dreptul național aplicabil unei societăți este, potrivit articolului 54 din TFUE, de competența fiecărui stat membru. Articolul 54 din TFUE acordă aceeași importanță sediului social, administrației centrale și locului principal de desfășurare a activității unei societăți ca elemente ale unei astfel de legături. Având în vedere contradicțiile care decurg din asocierea dintre libertatea de stabilire și absența unor norme în domeniul social și fiscal, comune și coerente la nivelul statelor membre, este crucial să se asigure un echilibru între dreptul societăților de a realiza transformări, fuziuni și divizări, și alte principii ale tratatelor. Transformările transfrontaliere ar trebui să fie condiționate de mutarea concomitentă a sediului social și a sediului principal al societății în cauză, în vederea desfășurării unei părți substanțiale a activității sale economice în statul membru de destinație.

_________________

 

42 Hotărârea Curții de Justiție din 25 octombrie 2017, Polbud-Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, punctul 29.

 

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Aceste evoluții în jurisprudență au deschis noi oportunități pentru societățile de pe piața unică de a stimula creșterea economică, concurența efectivă și productivitatea. În același timp, obiectivul unei piețe unice fără frontiere interne pentru societăți trebuie să fie armonizat cu alte obiective ale integrării europene, precum protecția socială (în special protecția lucrătorilor), protecția creditorilor și protecția acționarilor. În absența unor norme armonizate, în special în ceea ce privește transformările transfrontaliere, realizarea acestor obiective se realizează la nivelul statelor membre, prin intermediul unor dispoziții legale și practici administrative extrem de variate. În consecință, deși societățile comerciale sunt deja în măsură să fuzioneze transfrontalier, acestea se confruntă cu o serie de dificultăți de ordin juridic și practic atunci când doresc să efectueze o transformare transfrontalieră. În plus, legislația națională a multor state membre prevede o procedură pentru transformările care au loc la nivel național, fără a oferi o procedură echivalentă pentru transformarea transfrontalieră.

(4)  Aceste evoluții în jurisprudență au deschis noi oportunități pentru societățile de pe piața unică de a își intensifica activitatea economică și de a stimula creșterea economică, concurența efectivă și productivitatea. În același timp, în absența unor condiții de concurență echitabile sub forma unor norme sociale și fiscale coerente, aceste evoluții au fost însoțite de proliferarea societăților de tip „cutie poștală” și a practicilor abuzive, creând aranjamente artificiale, eludând obligațiile fiscale și în materie de securitate socială și subminând drepturile lucrătorilor. Obiectivul unei piețe unice fără frontiere interne pentru societăți trebuie să fie armonizat cu alte obiective ale integrării europene, precum protecția socială pentru toți, în conformitate cu articolul 3, alineatul (3) din TUE, precum și cu articolele 151 și 152 din TFUE, cu Pilonul european al drepturilor sociale și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, protecția drepturilor lucrătorilor, protecția creditorilor și protecția acționarilor, precum și combaterea actelor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, de exemplu prin practici cum sunt spălarea de bani și evaziunea fiscală. În absența unor norme armonizate, în special în ceea ce privește transformările transfrontaliere, statele membre au elaborat o serie de dispoziții juridice și practici administrative extrem de variate, care generează un climat nesatisfăcător în ceea ce privește certitudinea juridică, cu efecte negative atât asupra societăților comerciale și a părților interesate și a statelor membre, cât și asupra combaterii atacurilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii, de exemplu prin spălarea de bani și evaziunea fiscală. În mod similar, Uniunea s-a angajat să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Libertatea de stabilire nu ar trebui sub nicio formă să aducă atingere altor valori și principii garantate de TFUE, cum ar fi promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și garantarea unei protecții sociale adecvate (articolul 9), îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă și a dialogului între angajatori și angajați, dezvoltarea resurselor umane pentru a asigura un nivel ridicat de ocupare durabilă a forței de muncă și combaterea excluziunii (articolul 151) sau combaterea fraudei și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii (articolul 310). În consecință, deși societățile comerciale sunt deja în măsură să fuzioneze transfrontalier, acestea se confruntă cu o serie de dificultăți de ordin juridic și practic atunci când doresc să efectueze o transformare transfrontalieră. În plus, legislația națională a multor state membre prevede o procedură pentru transformările care au loc la nivel național, fără a oferi o procedură echivalentă pentru transformarea transfrontalieră.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prin urmare, este oportun să se prevadă norme materiale și procedurale cu privire la transformările transfrontaliere, pentru a contribui la eliminarea restricțiilor privind libertatea de stabilire și a furniza în același timp o protecție adecvată și proporțională pentru părțile interesate, cum ar fi angajații, creditorii și acționarii minoritari.

(6)  Prin urmare, este oportun să se prevadă norme materiale și procedurale armonizate la nivelul Uniunii cu privire la transformările transfrontaliere, pentru a facilita mai mult eliminarea restricțiilor privind libertatea de stabilire și a garanta în același timp dreptul la o protecție adecvată, uniformă și proporțională pentru părțile interesate, cum ar fi angajații, creditorii și acționarii minoritari și în special angajații. Este esențial să se elimine lacunele și să se prevină posibilitățile de abuz în ceea ce privește impozitarea, securitatea socială și drepturile diferitelor părți interesate. Așadar, este crucial să se schimbe direcția adoptată de Curtea de Justiție și să se clarifice faptul că nu ar trebui să existe posibilitatea ca o societate să își mute sediul social fără să își mute sediul central pentru a-și desfășura o parte substanțială a activității economice în statul membru de destinație.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Dezvoltarea în continuare a pieței interne ar trebui să aibă loc într-un mod armonios, păstrând valorile esențiale pe care se întemeiază societățile noastre și garantând că toți cetățenii beneficiază de pe urma dezvoltării economice.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Prezenta directivă ar trebui să stabilească cerințe minime aplicabile pe întreg teritoriul statelor membre, permițându-le statelor membre și încurajându-le să asigure o protecție mai favorabilă angajaților.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Dreptul de a converti o societate constituită într-un stat membru într-o societate reglementată într-un alt stat membru poate, în anumite circumstanțe, să fie utilizat în scopuri abuzive, cum ar fi eludarea standardelor de muncă, a plății contribuțiilor la asigurările sociale, a obligațiilor fiscale, a drepturilor creditorilor și ale acționarilor minoritari sau a normelor privind participarea angajaților. În vederea combaterii eventualelor abuzuri, care reprezintă un principiu general al dreptului Uniunii, statele membre trebuie să se asigure că societățile comerciale nu utilizează procedura de transformare transfrontalieră pentru a crea aranjamente artificiale ce vizează a obține avantaje fiscale necuvenite sau a prejudicia în mod nejustificat drepturile legale sau contractuale ale angajaților, ale creditorilor sau ale membrilor. În măsura în care aceasta constituie o derogare de la libertățile fundamentale, lupta împotriva abuzurilor trebuie să fie interpretată în mod strict și să se bazeze pe o evaluare individuală a tuturor circumstanțelor relevante. Ar trebui să se instituie un cadru de norme materiale și procedurale care să prevadă marja de apreciere de care beneficiază statele membre și să le permită acestora să își mențină diversitatea, dar care să stabilească în același timp cerințe privind raționalizarea acțiunilor care trebuie întreprinse de către autoritățile naționale pentru a combate abuzurile, în conformitate cu dreptul Uniunii.

(7)  Dreptul de a converti o societate constituită într-un stat membru într-o societate reglementată într-un alt stat membru nu poate, în niciun caz, să fie utilizat în scopuri abuzive, frauduloase sau infracționale, cum ar fi evitarea, ocolirea sau eludarea standardelor de muncă, a plății contribuțiilor la asigurările sociale, a obligațiilor fiscale, a drepturilor creditorilor și ale acționarilor minoritari sau a normelor privind participarea angajaților. În vederea combaterii unor astfel de potențiale abuzuri, ca principiu general al dreptului Uniunii, statele membre trebuie să se asigure că societățile comerciale nu utilizează proceduri de transformare transfrontalieră pentru a crea aranjamente artificiale. De asemenea, statele membre ar trebui să fie obligate să se asigure că transformările transfrontalier corespund unei activități economice reale, inclusiv în sectorul digital, având un sediu fix în statul membru de destinație, pentru o perioadă nedeterminată, cu scopul de a evita înființarea unor societăți de tip „cutie poștală” sau societăți-paravan urmărind evitarea, eludarea sau încălcarea legislației naționale și/sau a Uniunii. Lupta împotriva abuzurilor trebuie să se bazeze pe o evaluare a tuturor circumstanțelor relevante. Ar trebui să se instituie un cadru de norme materiale și procedurale care să prevadă marja de apreciere de care beneficiază statele membre și să le permită acestora să își mențină diversitatea, dar care să stabilească în același timp cerințe privind raționalizarea acțiunilor care trebuie întreprinse de către autoritățile naționale pentru a combate abuzurile, în conformitate cu dreptul Uniunii.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  O transformare transfrontalieră presupune schimbarea statutului unei societăți comerciale fără pierderea personalității sale juridice. Această operațiune nu ar trebui însă să conducă la eludarea cerințelor privind constituirea în statul membru de destinație. Astfel de condiții, inclusiv cerințele de a avea un sediu central în statul membru de destinație și cele legate de pierderea de către administratori a dreptului de a exercita o funcție de conducere, ar trebui să fie respectate pe deplin de către societatea în cauză. Cu toate acestea, aplicarea unor astfel de condiții de către statul membru de destinație nu poate afecta continuitatea personalității juridice a societății care face obiectul transformării. O societate se poate converti în orice formă juridică existentă în statul membru de destinație, în conformitate cu articolul 49 din TFUE.

(8)  O transformare transfrontalieră presupune schimbarea statutului unei societăți comerciale fără pierderea personalității sale juridice și fără a fi nevoie de renegocierea contractelor comerciale. Această operațiune nu ar trebui însă să conducă la eludarea cerințelor privind constituirea în statul membru de destinație. Astfel de condiții, inclusiv cerințele de a avea un sediu central în statul membru de destinație și cele legate de pierderea de către administratori a dreptului de a exercita o funcție de conducere, ar trebui să fie respectate pe deplin de către societatea în cauză. Cu toate acestea, aplicarea unor astfel de condiții de către statul membru de destinație nu poate afecta continuitatea personalității juridice a societății care face obiectul transformării. O societate se poate converti în orice formă juridică reglementată și existentă în statul membru de destinație, în conformitate cu articolul 49 din TFUE.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Fără a aduce atingere drepturilor fundamentale, toate cazierele judiciare sau administrative relevante ar trebui să fie luate în considerare pentru evaluarea bunei reputații, a onestității și a integrității administratorilor societăților comerciale care efectuează o transformare transfrontalieră sau o fuziune. În această privință, ar trebui luate în considerare tipul de condamnare sau de punere în mișcare a acțiunii penale, rolul persoanei implicate, sancțiunea primită, etapa procesului judiciar în care s-a ajuns și orice măsuri de reabilitare care au intrat în vigoare. Ar trebui să fie luate în considerare circumstanțele existente, inclusiv factorii atenuanți, gravitatea oricărei infracțiuni relevante sau a oricărei acțiuni administrative sau de supraveghere, timpul scurs de la comiterea infracțiunii, comportamentul membrului de la comiterea infracțiunii sau de la realizarea acțiunii și relevanța infracțiunii sau a acțiunii pentru rolul membrului. Toate cazierele judiciare sau administrative relevante ar trebui luate în considerare, ținând cont de termenele de prescripție în vigoare în dreptul național. Fără a aduce atingere prezumției de nevinovăție aplicabile procedurilor penale și nici altor drepturi fundamentale, următorii factori ar trebui să fie cel puțin luați în considerare în evaluare: condamnările sau urmăririle penale în curs pentru o infracțiune, în special pentru infracțiuni prevăzute în actele legislative care guvernează activitățile bancare, financiare, din domeniul valorilor mobiliare sau de asigurări; sau referitoare la piețele valorilor mobiliare sau la instrumentele financiare sau de plată, inclusiv în actele legislative privind spălarea banilor, corupția, manipularea pieței sau utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și cămătăria; practicile necinstite, frauduloase sau infracțiunile financiare; infracțiunile fiscale și alte infracțiuni prevăzute în legislația referitoare la societățile comerciale, inclusiv în legislația muncii, legislația privind falimentul, insolvența sau protecția consumatorilor.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru ca toate interesele legitime ale părților interesate să fie luate în considerare în cadrul procedurii de reglementare a unei transformări transfrontaliere, societatea ar trebui să publice proiectul de transformare transfrontalieră, care ar trebui să conțină cele mai importante informații cu privire la operațiune, inclusiv noua formă avută în vedere a societății comerciale, actul constitutiv și calendarul propus al operațiunii. Membrilor, creditorilor și angajaților societății care efectuează transformarea transfrontalieră ar trebui să li se notifice proiectul, pentru ca aceștia să își poată prezenta observațiile cu privire la transformarea propusă.

(10)  Pentru a se ține seama de interesele legitime ale tuturor părților interesate în cadrul procedurii de reglementare a unei transformări transfrontaliere, societatea care intenționează să desfășoare o transformare transfrontalieră ar trebui să întocmească proiectul de transformare transfrontalieră, împreună cu, atunci când acest lucru este prevăzut de legislația națională și/sau în conformitate cu practicile naționale, reprezentanții angajaților din consiliul de administrație, și să prezinte proiectul respectiv. Reprezentanții angajaților din consiliul de administrație ar trebui, de asemenea, să participe la luarea deciziei privind proiectul. Proiectul ar trebui să conțină cele mai importante informații cu privire la operațiune, inclusiv noua formă avută în vedere a societății comerciale, cifra de afaceri totală și cifra de afaceri totală impozabilă a societății care face obiectul transformării pentru ultima perioadă de raportare, cuantumul impozitului pe profit plătit de societatea care face obiectul transformării și de filialele și sucursalele acesteia, informațiile privind adresa și, dacă este cazul, data transferului sediului central al societății în statul membru de destinație, precum și informații privind organul de conducere și, după caz, personalul, echipamentele, incinta și activele acesteia, numărul de persoane angajate pe baza echivalentului normă întreagă, posibilele repercusiuni ale transformării transfrontaliere asupra forței de muncă, inclusiv schimbările probabile în ceea ce privește organizarea muncii, salariile, locul anumitor posturi și consecințele preconizate pentru angajații care ocupă astfel de posturi, inclusiv angajații din filialele și sucursalele societății care face obiectul transformării, situate în interiorul Uniunii, și dialogul social la nivel de întreprindere, inclusiv, dacă este cazul, reprezentarea angajaților la nivelul consiliului de administrație, actul constitutiv și calendarul propus al operațiunii. Membrilor, creditorilor și angajaților societății care efectuează transformarea transfrontalieră ar trebui să li se notifice proiectul, pentru ca aceștia să își poată prezenta observațiile cu privire la transformarea propusă. Înainte de a se lua o decizie cu privire la proiectul de transformare transfrontalieră, reprezentanții angajaților societății care face obiectul transformării sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși și sindicatele reprezentate ar trebui să fie informate și consultate cu privire la propunerea de transformare. În mod similar, în cazul în care a fost înființat un organism în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, acesta ar trebui, de asemenea, să fie informat și consultat în consecință.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În scopul informării membrilor săi, societatea care efectuează transformarea transfrontalieră ar trebui să întocmească un raport. Raportul ar trebui să explice și să justifice atât aspectele juridice, cât și pe cele economice din propunerea de transformare transfrontalieră, în special implicațiile transformării transfrontaliere pentru membri în ceea ce privește activitatea viitoare a societății și planul strategic al organelor de conducere. Acesta ar trebui să includă și eventualele măsuri reparatorii disponibile pentru membri, în cazul în care aceștia nu sunt de acord cu decizia de a se efectua o transformare transfrontalieră. Raportul ar trebui, de asemenea, să fie pus la dispoziția angajaților societății care efectuează transformarea transfrontalieră.

(11)  Pentru a furniza informații membrilor și angajaților săi, societatea care efectuează transformarea transfrontalieră ar trebui să întocmească un raport în care să explice implicațiile propunerii de transformare transfrontalieră. Raportul ar trebui să explice și să justifice atât aspectele juridice, cât și pe cele economice din propunerea de transformare transfrontalieră, în special motivele transformării transfrontaliere, implicațiile transformării transfrontaliere pentru membri în ceea ce privește activitatea viitoare a societății și planul strategic al organelor de conducere. Acesta ar trebui să includă și eventualele măsuri reparatorii disponibile pentru membri, în cazul în care aceștia nu sunt de acord cu decizia de a se efectua o transformare transfrontalieră. Raportul ar trebui, de asemenea, să fie pus la dispoziția angajaților societății care efectuează transformarea transfrontalieră. În raport ar trebui să se explice în special care ar urma să fie implicațiile transformării transfrontaliere propuse cu privire la locurile de muncă ale angajaților și la implicarea angajaților, precum și măsurile care trebuie adoptate pentru menținerea acestora, dacă ar urma să se producă schimbări importante în raporturile de muncă și în ceea ce privește locurile în care societatea își desfășoară activitatea, informațiile cu privire la procedurile de stabilire a modalităților referitoare la drepturile de informare, consultare și participare a angajaților la societatea comercială transformată pot fi aplicate, precum și modul în care s-ar corela fiecare dintre acești factori cu filialele societății. Această cerință nu se aplică însă în cazul în care singurii angajați ai societății sunt cei din organul administrativ. Înainte de luarea deciziei privind raportul, reprezentanții angajaților societății care efectuează transformarea transfrontalieră sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși ar trebui să fie informați și consultați cu privire la propunerea de transformare. În mod similar, după caz, organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE1a sau 2001/86/CE a Parlamentului European și a Consiliului1b, ar trebui, de asemenea, informat și consultat în consecință. Prezentarea raportului ar trebui să se facă fără a aduce atingere niciuneia din procedurilor de informare și consultare aplicabile, care au fost instituite la nivel național în urma punerii în aplicare a Directivei 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului1c sau a Directivei 2009/38/CE.

 

_______________

 

1aDirectiva 2009/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (JO L 122, 16.5.2009).

 

1bDirectiva 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor (JO L 294, 10.11.2001).

 

1cDirectiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană (JO L 80, 23.3.2002, p.29).

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  În cazul în care organul administrativ sau de conducere al societății care efectuează transformarea transfrontalieră primește, în timp util, un aviz din partea reprezentanților angajaților sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, din partea angajaților înșiși, astfel cum se prevede în legislația națională sau, după caz, de la organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, membrii ar trebui informați cu privire la acest lucru, iar avizul respectiv ar trebui anexat la raport. Organul administrativ sau de conducere al societății care intenționează să efectueze transformarea transfrontalieră ar trebui să furnizeze un răspuns motivat cu privire la avizul furnizat de reprezentanții angajaților și, dacă este cazul, de organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, înainte de data adunării generale.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Pentru a putea efectua o analiză a raportului, societatea care efectuează transformarea transfrontalieră ar trebui să furnizeze reprezentanților angajaților, sindicatelor reprezentate în cadrul societății și, după caz, organismului înființat în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, aceste resurse financiare și materiale necesare pentru a le permite să aplice în mod corespunzător drepturile care decurg din prezenta directivă, cum ar fi, de exemplu, accesul la un computer privat și protejat cu parolă, o conexiune securizată la internet, săli de reuniune, timp liber pentru reuniuni, costurile de organizare a reuniunilor și, dacă este necesar, serviciile de interpretare, cazarea și cheltuielile de deplasare.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a furniza informații angajaților, societatea care efectuează transformarea transfrontalieră ar trebui să întocmească un raport în care să explice implicațiile propunerii de transformare transfrontalieră pentru angajați. În raport ar trebui să se explice în special care ar urma să fie implicațiile transformării transfrontaliere propuse cu privire la menținerea locurilor de muncă ale angajaților, dacă ar urma să se producă schimbări importante în raporturile de muncă și în ceea ce privește locurile în care societatea își desfășoară activitatea, precum și modul în care s-ar corela fiecare dintre acești factori cu filialele societății. Această cerință nu se aplică însă în cazul în care singurii angajați ai societății sunt cei din organul administrativ. Prezentarea raportului ar trebui să se facă fără a aduce atingere procedurilor de informare și consultare aplicabile, care au fost instituite la nivel național în urma punerii în aplicare a Directivei 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului43 sau a Directivei 2009/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului44.

eliminat

__________________

 

43 Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană (JO L 80, 23.3.2002, p. 29).

 

44 Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (reformare) (JO L 122, 16.5.2009, p. 28).

 

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Societățile care doresc să valorifice pe deplin posibilitățile oferite de piața internă prin intermediul transformărilor transfrontaliere ar trebui, în schimbul acestor beneficii, să asigure un nivel adecvat de transparență și o bună guvernanță corporativă. Raportarea publică defalcată pe țări este un instrument eficient și adecvat pentru a crește transparența activităților întreprinderilor multinaționale și pentru a permite publicului să evalueze impactul acestora asupra economiei reale. Aceasta va îmbunătăți, de asemenea, capacitatea acționarilor de a evalua în mod adecvat riscurile asumate de către societățile comerciale, va conduce la elaborarea unor strategii de investiții bazate pe informații exacte și va crește capacitatea factorilor de decizie de a evalua eficiența și impactul dreptului național. Prin urmare, o serie de informații financiare ar trebui publicate înainte de executarea operațiunii transfrontaliere.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  Libertatea de stabilire și dezvoltarea pieței interne nu sunt principii sau obiective de sine stătătoare ale Uniunii. Acestea ar trebui să fie puse în balanță, în special în contextul prezentei directive, cu principiile și obiectivele Uniunii referitoare la progresul social, la promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și la garantarea unei protecții sociale adecvate, consacrate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 9 din TFUE. În consecință, este clar că dezvoltarea pieței interne ar trebui să contribuie la coeziunea socială și la convergența socială ascendentă și să nu încurajeze concurența între sistemele sociale, exercitând presiuni pentru ca aceste sisteme să își reducă standardele.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c)  Politica Uniunii ar trebui să contribuie, totodată, la promovarea și consolidarea dialogului social, în conformitate cu articolul 151 din TFUE. Prin urmare, obiectivul prezentei directive este de a garanta informarea, consultarea și drepturile de participare ale angajaților și de a asigura că mobilitatea transfrontalieră a societăților nu poate duce niciodată la reducerea acestor drepturi. Asigurarea informării, consultării și participării angajaților este esențială pentru ca toate aceste acțiuni să fie încununate de succes.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 12 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12d)  De asemenea, libertatea de stabilire nu ar trebui să aducă atingere în niciun fel principiilor privind combaterea fraudei și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, menționate la articolul 310 din TFUE.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 12 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12e)  Este necesar să se asigure coerența pentru societăți și angajați pentru a evita dublarea legislației în vigoare a Uniunii. Directiva 2002/14/CE, Directiva 2001/23/CE1a și Directiva 2009/38/CE includ deja cerințe privind informarea și consultarea lucrătorilor care se aplică în situații de transformări, fuziuni și divizări transfrontaliere. Este important ca prezenta directivă să completeze directivele în vigoare pentru a evita sarcinile administrative inutile, prin subminarea dispozițiilor actuale în materie de informare, consultare și participare a lucrătorilor.

 

______________________

 

1a Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități (JO L 82, 22.3.2001, p. 16).

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a evalua exactitatea informațiilor furnizate în proiectul de transformare și în rapoartele adresate membrilor și angajaților și pentru a furniza elementele concrete necesare pentru a evalua dacă transformarea propusă constituie un aranjament artificial, ar trebui să se solicite întocmirea unui raport de către un expert independent care să evalueze transformarea transfrontalieră propusă. Pentru a garanta independența expertului, acesta ar trebui numit de către autoritatea competentă, în urma unei cereri depuse de societate. În acest context, raportul expertului ar trebui să prezinte toate informațiile relevante pentru a permite autorității competente din statul membru de plecare să ia o decizie în cunoștință de cauză privind eliberarea sau nu a certificatului prealabil transformării. În acest scop, expertul ar trebui să fie în măsură să obțină toate informațiile și documentele relevante ale societății și să facă toate investigațiile necesare pentru a colecta toate dovezile necesare. Expertul ar trebui să utilizeze informațiile, în special pe cele legate de cifra de afaceri netă, profit sau pierderi, numărul de angajați și componentele bilanțului, pe care societatea le-a colectat în vederea pregătirii situațiilor financiare în conformitate cu legislația Uniunii și cea națională. Cu toate acestea, pentru a proteja informațiile confidențiale, inclusiv secretele de afaceri ale societății, astfel de informații nu ar trebui să facă parte din raportul final al expertului, care ar urma să fie pus la dispoziția publicului.

(13)  Autoritățile naționale competente ar trebui să fie în măsură să evalueze exactitatea informațiilor furnizate în proiectul de transformare și în raportul adresat membrilor și angajaților. În acest context, raportul ar trebui să conțină toate informațiile relevante pentru a permite autorității competente din statul membru de plecare să ia o decizie în cunoștință de cauză privind eliberarea sau nu a certificatului prealabil transformării. În acest scop, autoritatea competentă ar trebui să fie în măsură să obțină toate informațiile relevante cum ar fi cifra de afaceri netă, profit sau pierderi, numărul de angajați și componentele bilanțului, pe care societatea le-a colectat în vederea pregătirii situațiilor financiare în conformitate cu legislația Uniunii și cea națională, precum și toate documentele aferente realizării investigațiilor necesare pentru a colecta dovezile de care este nevoie și aferente evaluării transformării transfrontaliere propuse, cu toate elementele concrete furnizate de companie. Cu toate acestea, pentru a proteja informațiile confidențiale, inclusiv secretele de afaceri ale societății, astfel de informații nu ar trebui să facă parte din raportul final, care ar urma să fie pus la dispoziția publicului. Autoritatea competentă poate recurge la un expert independent. Expertul ar trebui să fie ales de pe o listă întocmită de autoritatea competentă și nu ar trebui să aibă nicio legătură anterioară sau actuală cu societatea în cauză. Expertul ar trebui să dispună de expertiză relevantă, în special în domeniul dreptului societăților comerciale, al fiscalității și al dreptului fiscal, al securității sociale și al dreptului muncii.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Cu scopul de a evita costurile și sarcinile administrative disproporționate pentru societățile comerciale mai mici care efectuează transformări transfrontaliere, microîntreprinderile și întreprinderile mici, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei45, ar trebui să fie exceptate de la obligația întocmirii unui raport de către un expert independent. Aceste societăți pot solicita însă raportul unui expert independent pentru a evita costurile legate de eventualele litigii cu creditorii.

eliminat

__________________

 

45 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

 

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pe baza proiectului de transformare și a rapoartelor, adunarea generală a membrilor societății ar trebui să decidă dacă aprobă sau nu proiectul. Este important ca majoritatea necesară pentru un astfel de vot să fie suficient de ridicată pentru a se asigura faptul că decizia de transformare este una colectivă. În plus, membrii ar trebui să aibă dreptul de a vota cu privire la orice înțelegere privind participarea salariaților, dacă și-au rezervat acest drept în cadrul adunării generale.

(15)  Pe baza proiectului de transformare și a rapoartelor, adunarea generală a membrilor societății ar trebui să decidă dacă aprobă sau nu proiectul. Este important ca majoritatea necesară pentru un astfel de vot să fie suficient de ridicată pentru a se asigura faptul că decizia de transformare este una colectivă. Înainte de luarea unei decizii, toate drepturile de informare și consultare aplicabile anterior ar trebui respectate pentru ca un aviz al reprezentanților angajaților să fie luat în considerare în conformitate cu Directiva 2002/14/CE și, dacă este cazul, cu Directivele 2009/38/CE și 2001/86/CE. În plus, membrii ar trebui să aibă dreptul de a vota cu privire la orice înțelegere privind participarea salariaților, dacă și-au rezervat acest drept în cadrul adunării generale.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Este oportun ca membrii cu drept de vot care nu au votat pentru aprobarea proiectului de transformare și membrii fără drept de vot, care nu au putut să își prezinte poziția, să aibă dreptul de a se retrage din societate. Acești membri ar trebui să fie în măsură să părăsească societatea și să primească compensații bănești echivalente cu valoarea acțiunilor pe care le dețin. În plus, ar trebui să aibă dreptul de a contesta în fața unei instanțe caracterul adecvat al modului în care au fost calculate compensațiile bănești oferite.

(16)  Este necesar ca membrii cu drept de vot care nu au votat pentru aprobarea proiectului de transformare și membrii fără drept de vot, care nu au putut să își prezinte poziția, să aibă dreptul de a se retrage din societate. Acești membri ar trebui să fie în măsură să părăsească societatea și să primească compensații bănești adecvate echivalente cu valoarea acțiunilor pe care le dețin. În plus, ar trebui să aibă dreptul de a contesta în fața unei instanțe caracterul adecvat al modului în care au fost calculate compensațiile bănești oferite.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a garanta o protecție adecvată a creditorilor în cazul în care nu sunt mulțumiți de protecția oferită de societate în proiectul de transformare transfrontalieră, creditorii pot solicita garanții adecvate autorității judiciare sau administrative competente din statul membru de plecare. Pentru a facilita evaluarea prejudiciilor, ar trebui stabilite anumite prezumții în temeiul cărora, în cazul în care riscul ca un creditor să fie prejudiciat este redus, să se considere că acesta nu este prejudiciat de transformarea transfrontalieră. Prezumția ar trebui să se aplice dacă în raportul expertului independent se concluzionează că nu există o probabilitate rezonabilă de prejudiciere a creditorilor sau dacă creditorii beneficiază de un drept la plată din partea societății transformate sau a unei părți terțe garante cu o valoare echivalentă cu creanța inițială a creditorului, a cărui executare poate fi cerută în fața aceleiași jurisdicții ca în cazul creanței inițiale. Protecția creditorilor prevăzută în prezenta directivă ar trebui să se aplice fără a se aduce atingere legislației naționale din statul membru de plecare privind plățile datorate organismelor publice, în special privind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale.

(18)  Pentru a garanta o protecție adecvată a creditorilor în cazul în care nu sunt mulțumiți de protecția oferită de societate în proiectul de transformare transfrontalieră, creditorii pot solicita garanții adecvate autorității judiciare sau administrative competente din statul membru de plecare. Pentru a facilita evaluarea prejudiciilor, ar trebui stabilite anumite prezumții în temeiul cărora, în cazul în care riscul ca un creditor să fie prejudiciat este redus, să se considere că acesta nu este prejudiciat de transformarea transfrontalieră. Prezumția ar trebui să se aplice dacă creditorii beneficiază de un drept la plată din partea societății transformate sau a unei părți terțe garante cu o valoare echivalentă cu creanța inițială a creditorului, a cărui executare poate fi cerută în fața aceleiași jurisdicții ca în cazul creanței inițiale. Protecția creditorilor prevăzută în prezenta directivă ar trebui să se aplice fără a se aduce atingere legislației naționale din statul membru de plecare privind plățile datorate organismelor publice, în special privind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În scopul de a se asigura că participarea angajaților nu este prejudiciată în mod nejustificat ca urmare a unei transformări transfrontaliere, în cazul în care societatea care efectuează transformarea transfrontalieră funcționează pe baza unui sistem de participare a angajaților în statul membru de plecare, aceasta ar trebui să fie obligată să adopte o formă juridică permițând exercitarea dreptului de participare, inclusiv prin prezența reprezentanților angajaților în organul de supraveghere sau de conducere corespunzător al societății constituite în statul membru de destinație. În plus, într-un astfel de caz, ar trebui să aibă loc negocieri de bună credință între societatea comercială și angajații săi, în conformitate cu procedura prevăzută în Directiva 2001/86/CE, în scopul de a găsi o soluție amiabilă care să respecte atât dreptul societății de a efectua o transformare transfrontalieră, cât și drepturile de participare ale angajaților. Ca urmare a acestor negocieri ar trebui să se aplice, mutatis mutandis, fie acordul ad hoc sau soluția convenită, fie, în lipsa unui acord, normele standard, astfel cum figurează în anexa la Directiva 2001/86/CE. Pentru a proteja fie soluția convenită, fie aplicarea acestor norme standard, societatea nu ar trebui să fie în măsură să eludeze drepturile de participare prin efectuarea unor transformări, divizări sau fuziuni subsecvente la nivel național sau transfrontalier în termen de 3 ani.

(19)  În scopul de a se asigura că participarea angajaților nu este prejudiciată în mod nejustificat ca urmare a unei transformări transfrontaliere, în cazul în care societatea care efectuează transformarea transfrontalieră funcționează pe baza unui sistem de participare a angajaților în statul membru de plecare, aceasta ar trebui să fie obligată să adopte o formă juridică permițând exercitarea dreptului de participare, inclusiv prin prezența reprezentanților angajaților în organul de supraveghere sau de conducere corespunzător al societății constituite în statul membru de destinație. În plus, într-un astfel de caz, ar trebui să aibă loc negocieri de bună credință între societatea comercială și angajații săi. Cât mai curând posibil după publicarea proiectului de transformare, societatea ar trebui să ia măsurile necesare, inclusiv să furnizeze informații despre identitatea societăților participante, a filialelor sau unităților în cauză și despre numărul de angajați, pentru a începe negocierile cu reprezentanții angajaților societăților sau, după caz, cu organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, cu privire la modalitățile de implicare a angajaților în societatea sau societățile rezultate în urma transformării, în conformitate cu procedura prevăzută în Directiva 2001/86/CE, în scopul de a găsi o soluție amiabilă care să respecte atât dreptul societății de a efectua o transformare transfrontalieră, cât și drepturile de participare ale angajaților. Ca urmare a acestor negocieri ar trebui să se aplice, mutatis mutandis, fie acordul ad hoc sau soluția convenită, fie, în lipsa unui acord, normele standard, astfel cum figurează în anexa la Directiva 2001/86/CE. Pentru a proteja fie soluția convenită, fie aplicarea acestor norme standard, societatea nu ar trebui să fie în măsură să eludeze drepturile de participare prin efectuarea unor transformări, divizări sau fuziuni subsecvente la nivel național sau transfrontalier în termen de șase ani. În cazul în care, în cei șase ani de după transformarea transfrontalieră, se depășește pragul aplicabil pentru participarea angajaților prevăzut de legislația statului membru de plecare, ar trebui să se aplice același nivel și aceleași elemente ale participării angajaților, așa cum ar fi fost prevăzut în mod legal în cazul în care societatea ar fi atins pragul relevant în statul membru de plecare, și să se inițieze noi negocieri.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Ar trebui să fie respectată și recunoscută marea diversitate a normelor și a practicilor existente în statele membre în ceea ce privește modul în care sunt implicați reprezentanții angajaților în procesul decizional în cadrul societăților comerciale.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19b)  Cu toate acestea, procedurile de informare și consultare la nivel național și transnațional ar trebui să fie respectate în toate societățile care rezultă în urma transformării sau a fuziunii transfrontaliere.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a preveni eludarea drepturilor de participare ale angajaților prin intermediul unei transformări transfrontaliere, societatea care efectuează transformarea și care este înscrisă în statul membru care prevede asigurarea drepturilor de participare ale angajaților nu ar trebui să fie în măsură să efectueze transformarea transfrontalieră fără a iniția mai întâi negocieri cu angajații sau cu reprezentanții acestora, atunci când numărul mediu de persoane angajate în această societate este egal cu patru cincimi din pragul național de la care participarea angajaților devine obligatorie.

(20)  Pentru a preveni eludarea drepturilor de participare ale angajaților prin intermediul unei transformări transfrontaliere, societatea care efectuează transformarea și care este înscrisă în statul membru care prevede asigurarea drepturilor de participare ale angajaților nu ar trebui să fie în măsură să efectueze transformarea transfrontalieră fără a iniția mai întâi negocieri cu angajații sau cu reprezentanții acestora, atunci când numărul mediu de persoane angajate în această societate este egal cu patru cincimi din pragul național de la care participarea angajaților devine obligatorie. Statele membre ar trebui să se asigure că reprezentanții salariaților, aflați în exercițiul funcțiunii, beneficiază de protecție și garanții suficiente pentru a le permite să își îndeplinească corespunzător obligațiile care le-au fost încredințate.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  După efectuarea transformării, societatea care efectuează transformarea transfrontalieră ar trebui să continue să respecte aceleași termene și condiții convenite în eventualele contracte colective aplicabile societății înaintea transformării, până la data rezilierii sau a expirării contractelor colective sau până la data intrării în vigoare sau a aplicării unui alt contract colectiv, în conformitate cu Directiva 2001/23/CE.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Pentru a asigura o repartizare adecvată a sarcinilor între statele membre și un control ex ante eficace și eficient al transformărilor transfrontaliere, atât statul membru de plecare, cât și cel de destinație ar trebui să desemneze autorități competente corespunzătoare. În special, autoritățile competente din statele membre de plecare ar trebui să aibă competența de a elibera un certificat prealabil transformării, fără care autoritățile statului membru de destinație nu ar trebui să poată finaliza procedura de transformare transfrontalieră.

(21)  Pentru a asigura o repartizare adecvată a sarcinilor între statele membre și un control ex ante eficace și eficient al transformărilor transfrontaliere, atât statul membru de plecare, cât și cel de destinație ar trebui să desemneze instanța, notarul public sau alte autorități competente corespunzătoare. În special, autoritățile competente din statele membre de plecare ar trebui să aibă competența de a elibera un certificat prealabil transformării, fără care autoritățile statului membru de destinație nu ar trebui să poată finaliza procedura de transformare transfrontalieră. Statele membre se asigură că autoritățile competente desemnate instituie mecanisme de coordonare adecvate cu alte autorități și organisme din statul membru respectiv care lucrează în domeniile de politică vizate de prezenta directivă și, după caz, ar trebui să consulte alte autorități relevante care sunt competente în diferitele domenii vizate de transformarea transfrontalieră. Decizia de eliberare a unui certificat prealabil transformării de către autoritatea competentă din statul membru de plecare sau orice aprobare de către autoritatea competentă din statul membru de destinație nu ar trebui să excludă nicio procedură sau decizie ulterioară a autorităților din statele membre respective cu privire la alte domenii juridice relevante.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Eliberarea certificatului prealabil transformării de către statul membru de plecare ar trebui să fie verificată pentru a se garanta legalitatea transformării transfrontaliere a societății. Autoritatea competentă din statul membru de plecare ar trebui să decidă cu privire la eliberarea certificatului prealabil transformării în termen de o lună de la data la care societatea depune o cerere în acest sens, cu excepția cazului când are motive serioase de îngrijorare cu privire la existența unui aranjament artificial ce vizează a obține avantaje fiscale necuvenite sau a prejudicia în mod nejustificat drepturile legale sau contractuale ale angajaților, ale creditorilor sau ale membrilor. Într-un astfel de caz, autoritatea competentă ar trebui să efectueze o evaluare aprofundată. Aceasta nu ar trebui însă efectuată în mod sistematic, ci de la caz la caz, atunci când există indicii serioase cu privire la existența unui aranjament artificial. În scopul evaluării, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare cel puțin o serie de factori prevăzuți în prezenta directivă, de care ar trebui să se țină seama cu titlu orientativ, în cadrul unei evaluări globale, și nu separat. Pentru a nu împovăra societățile comerciale cu o procedură excesiv de lungă, această evaluare aprofundată ar trebui, în orice caz, să se încheie în termen de două luni de la informarea societății cu privire la efectuarea unei evaluări aprofundate.

(22)  Eliberarea certificatului prealabil transformării de către statul membru de plecare ar trebui să fie verificată pentru a se garanta legalitatea transformării transfrontaliere a societății. Autoritatea competentă din statul membru de plecare ar trebui să decidă cu privire la eliberarea certificatului prealabil transformării în termen de două luni de la data primirii tuturor documentelor și informațiilor necesare, cu excepția cazului când are motive serioase de îngrijorare cu privire la existența unui aranjament artificial sau că transformarea nu implică de fapt desfășurarea unei activități economice reale. Într-un astfel de caz, autoritatea competentă ar trebui să efectueze o evaluare aprofundată. Aceasta nu ar trebui însă efectuată în mod sistematic, ci de la caz la caz, atunci când există indicii serioase cu privire la existența unui aranjament artificial. În scopul evaluării, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare cel puțin o serie de factori prevăzuți în prezenta directivă, de care ar trebui să se țină seama cu titlu orientativ, în cadrul unei evaluări globale, și nu separat. Ori de câte ori autoritatea competentă evaluează dacă transformarea implică desfășurarea efectivă a unei activități economice reale, ea ar trebui să verifice, în special, dacă societatea are un sediu comercial fix în statul membru de destinație, care are aparența obiectivă a permanenței, dacă dispune de un organ de conducere, de personal, de echipamente, de sedii și de active și dacă este dotată din punct de vedere material pentru a negocia în mod autonom afaceri cu părți terțe și ar trebui să analizeze dacă societatea a decis să delege gestionarea societății unor directori, administratori sau reprezentanți legali angajați de la o parte terță independentă prin intermediul unui contractant de servicii. Pentru a nu împovăra societățile comerciale cu o procedură excesiv de lungă, această evaluare aprofundată ar trebui, în orice caz, să se încheie în termen de trei luni de la informarea societății cu privire la efectuarea unei evaluări aprofundate.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  După primirea certificatului prealabil transformării și după verificarea faptului că sunt îndeplinite cerințele în materie de constituire în statul membru de destinație, autoritățile competente din statul membru de destinație ar trebui să înregistreze societatea în registrul comerțului din statul membru respectiv. Autoritatea competentă din statul membru de plecare poate radia societatea din propriul registru numai după înregistrarea menționată anterior. Nu ar trebui să fie posibil ca autoritatea competentă din statul membru de destinație să conteste exactitatea informațiilor care figurează în certificatul prealabil. Ca o consecință a transformării transfrontaliere, societatea transformată ar trebui să își păstreze personalitatea juridică, activele și datoriile și toate drepturile și obligațiile, inclusiv drepturile și obligațiile rezultate din contracte, fapte sau omisiuni.

(23)  După primirea certificatului prealabil transformării și după verificarea faptului că sunt îndeplinite cerințele în materie de constituire în statul membru de destinație, autoritățile competente din statul membru de destinație ar trebui să înregistreze societatea în registrul comerțului din statul membru respectiv. Autoritatea competentă din statul membru de plecare poate radia societatea din propriul registru numai după înregistrarea menționată anterior. Nu ar trebui să fie posibil ca autoritatea competentă din statul membru de destinație să conteste exactitatea informațiilor care figurează în certificatul prealabil. Ca o consecință a transformării transfrontaliere, societatea transformată ar trebui să își păstreze personalitatea juridică, activele și datoriile și toate drepturile și obligațiile, inclusiv drepturile și obligațiile rezultate din contracte, fapte sau omisiuni. Cu toate acestea, dacă în decurs de doi ani de la data la care transformarea transfrontalieră produce efecte, sunt aduse în atenția autorităților competente informații noi referitoare la respectiva transformare transfrontalieră, care sugerează că a avut loc o încălcare a dispozițiilor prezentei directive, autoritățile competente ar trebui să revizuiască evaluarea faptelor cazului respectiv și ar trebui să aibă competența de a impune sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, în cazul unor aranjamente artificiale.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Evaluarea punerii în aplicare în statele membre a normelor privind fuziunile transfrontaliere a demonstrat că numărul fuziunilor transfrontaliere în Uniune a crescut în mod semnificativ. Cu toate acestea, această evaluare a revelat și anumite deficiențe în ceea ce privește în special protecția creditorilor și a acționarilor, precum și lipsa unor proceduri simplificate, împiedicându-se astfel deplina eficacitate și eficiență a acestor norme privind fuziunile transfrontaliere.

(26)  Evaluarea punerii în aplicare în statele membre a normelor privind fuziunile transfrontaliere a demonstrat că numărul fuziunilor transfrontaliere în Uniune a crescut în mod semnificativ. Cu toate acestea, această evaluare a revelat și anumite deficiențe în ceea ce privește în special protecția creditorilor, a acționarilor minoritari și protecția angajaților, în special în ceea ce privește informarea privind detaliile și implicațiile fuziunilor, precum și lipsa unor proceduri simplificate, împiedicându-se astfel deplina eficacitate și eficiență a acestor norme privind fuziunile transfrontaliere,

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Dreptul de a fuziona o societate constituită într-un stat membru într-o societate reglementată într-un alt stat membru nu ar trebui, în niciun caz, să fie utilizat în scopuri abuzive, frauduloase sau infracționale, cum ar fi evitarea, ocolirea sau eludarea standardelor de muncă, a plății contribuțiilor la asigurările sociale, a obligațiilor fiscale, a drepturilor creditorilor, a drepturilor acționarilor minoritari sau a normelor privind participarea angajaților. În vederea combaterii unor astfel de potențiale abuzuri și pentru a respecta un principiu general al dreptului Uniunii, statele membre ar trebui să aibă obligația de a se asigura că societățile comerciale nu utilizează proceduri de fuziune transfrontalieră pentru a crea aranjamente artificiale. De asemenea, statele membre ar trebui să fie obligate să se asigure că fuziunea transfrontalieră corespunde unei activități economice reale, inclusiv în sectorul digital, având un sediu fix în statul membru al societății care rezultă în urma fuziunii, pentru o perioadă nedeterminată, cu scopul de a evita înființarea unor societăți de tip „cutie poștală” sau societăți-paravan urmărind evitarea, eludarea sau încălcarea legislației naționale și/sau a Uniunii. Lupta împotriva abuzurilor ar trebui să se bazeze pe o evaluare a tuturor circumstanțelor relevante. Ar trebui să se introducă în procedura de fuziune un cadru de norme materiale și procedurale care să prevadă marja de apreciere de care beneficiază statele membre și să țină cont de diversitatea abordărilor acestora, dar care să stabilească în același timp cerințe privind raționalizarea acțiunilor care trebuie întreprinse de către autoritățile naționale pentru a combate abuzurile, în conformitate cu dreptul Uniunii.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Considerentul 27 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27b)  Pentru a se ține seama de interesele legitime ale tuturor părților interesate în cadrul procedurii de reglementare a unei fuziuni transfrontaliere, societatea care implicată într-o fuziune transfrontalieră ar trebui să întocmească proiectul de fuziune transfrontalieră, împreună cu, atunci când acest lucru este prevăzut de legislația națională și/sau în conformitate cu practicile naționale, reprezentanții angajaților din consiliul de administrație, și să prezinte proiectul respectiv. Reprezentanții angajaților din consiliul de administrație ar trebui, de asemenea, să participe la luarea deciziei privind proiectul. Proiectul ar trebui să conțină cele mai importante informații cu privire la fuziunea transfrontalieră propusă, inclusiv noua formă avută în vedere a societății comerciale, cifra de afaceri totală și cifra de afaceri totală impozabilă a fiecărei societăți care fuzionează pentru ultima perioadă de raportare, cuantumul impozitului pe profit plătit de societățile care fuzionează și de filialele și sucursalele acestora, informațiile privind adresa și, dacă este cazul, data transferului sediului central al societății în statul membru al societății rezultate în urma fuziunii, precum și informații privind organele de conducere și, după caz, personalul, echipamentele, incinta și activele acesteia, numărul de persoane angajate pe baza echivalentului normă întreagă, posibilele repercusiuni ale fuziunii transfrontaliere asupra forței de muncă, inclusiv schimbările probabile în ceea ce privește organizarea muncii, salariile, locul anumitor posturi și consecințele preconizate pentru angajații care ocupă astfel de posturi, inclusiv angajații din filialele și sucursalele societăților care fuzionează, situate în interiorul Uniunii, și dialogul social la nivel de întreprindere, inclusiv, dacă este cazul, reprezentarea angajaților la nivelul consiliului de administrație, actul constitutiv și calendarul propus al fuziunii. Membrilor, creditorilor și angajaților societății implicate în fuziunea transfrontalieră ar trebui să li se notifice proiectul, pentru ca aceștia să își poată prezenta observațiile cu privire la fuziunea propusă. Înainte de a se lua o decizie cu privire la proiectul de fuziune transfrontalieră, reprezentanții angajaților fiecăreia dintre societățile care fuzionează sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși și sindicatele reprezentate ar trebui să fie informate și consultate cu privire la propunerea de fuziune. În mod similar, în cazul în care a fost înființat un organism în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, acesta ar trebui, de asemenea, să fie informat și consultat în consecință.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  În vederea îmbunătățirii în continuare a procedurii existente de fuziune transfrontalieră, este necesar să se simplifice aceste norme privind fuziunile, după caz, asigurându-se în același timp că părțile interesate, în special angajații, sunt protejate în mod corespunzător. Prin urmare, normele în vigoare privind fuziunile transfrontaliere ar trebui să fie modificate pentru a institui în sarcina organelor de conducere sau a organelor administrative ale societăților care fuzionează obligația de a întocmi rapoarte separate în care să se detalieze aspectele juridice și economice ale fuziunii transfrontaliere, atât pentru membri, cât și pentru angajați. Organele de conducere sau organele administrative ale societății pot fi scutite de obligația de a întocmi un raport pentru membri, în cazul în care acești membri sunt deja informați cu privire la aspectele juridice și economice ale fuziunii propuse. În ceea ce privește raportul pentru angajați, exceptarea poate fi invocată numai atunci când societățile care fuzionează și filialele acestora nu au alți angajați în afara celor care fac parte din organele administrative sau de conducere.

eliminat

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  În cazul în care fiecare organ administrativ sau de conducere al societăților implicate în fuziunea transfrontalieră primește, în timp util, un aviz din partea reprezentanților angajaților sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, din partea angajaților înșiși, astfel cum se prevede în legislația națională sau, după caz, de la organismele înființate în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, membrii ar trebui informați cu privire la acest lucru, iar avizele respective ar trebui anexate la fiecare raport. Fiecare organ administrativ sau de conducere al societăților care intenționează să efectueze fuziunea transfrontalieră ar trebui să furnizeze un răspuns motivat cu privire la avizul furnizat de reprezentanții angajaților și, dacă este cazul, de organismele înființate în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, înainte de data adunărilor generale.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Considerentul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28b)  Pentru a putea efectua o analiză a rapoartelor fiecăreia dintre societățile care fuzionează, fiecare societate implicată în fuziunea transfrontalieră ar trebui să furnizeze reprezentanților angajaților, sindicatelor reprezentate în cadrul societății și, după caz, tuturor organismelor înființate în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, aceste resurse financiare și materiale necesare pentru a le permite să aplice în mod corespunzător drepturile care decurg din prezenta directivă, cum ar fi, de exemplu, accesul la un computer privat și protejat cu parolă, o conexiune securizată la internet, săli de reuniune, timp liber pentru reuniuni, costurile de organizare a reuniunilor și, dacă este necesar, serviciile de interpretare, cazarea și cheltuielile de deplasare;

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Considerentul 28 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28c)  Autoritățile naționale competente ar trebui să fie în măsură să evalueze exactitatea informațiilor furnizate în proiectul de fuziune și în rapoartele adresate membrilor și angajaților. În acest context, fiecare raport ar trebui să conțină toate informațiile relevante pentru a permite autorității competente din fiecare stat membru al societăților care fuzionează să ia o decizie în cunoștință de cauză privind eliberarea sau nu a certificatului prealabil fuziunii. În acest scop, autoritățile competente din fiecare stat membru al societăților care fuzionează ar trebui să fie în măsură să obțină toate informațiile relevante cum ar fi cifra de afaceri netă, profit sau pierderi, numărul de angajați și componentele bilanțului, pe care societatea le-a colectat în vederea pregătirii situațiilor financiare în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul național, precum și toate documentele aferente realizării investigațiilor necesare pentru a colecta dovezile de care este nevoie și aferente evaluării fuziunii transfrontaliere propuse, cu toate elementele concrete furnizate de societăți. Cu toate acestea, pentru a proteja informațiile confidențiale, inclusiv secretele de afaceri ale societăților, astfel de informații nu ar trebui să facă parte din rapoartele finale ale fiecărei autorități competente, care ar trebui să fie puse la dispoziția publicului.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Considerentul 28 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28d)  Pe baza proiectului de fuziune și a rapoartelor, fiecare adunare generală a membrilor societăților implicate în fuziunea transfrontalieră ar trebui să decidă dacă aprobă sau nu proiectul. Este important ca majoritatea necesară pentru un astfel de vot să fie suficient de ridicată pentru a se asigura faptul că decizia de fuziune este una colectivă. Înainte de luarea unei decizii în fiecare societate, orice drepturi de informare și consultare aplicabile anterior ar trebui respectate pentru ca avizele reprezentanților angajaților să fie luate în considerare în conformitate cu Directiva 2002/14/CE și, dacă este cazul, cu Directivele 2009/38/CE și 2001/86/CE.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  În plus, pentru a îmbunătăți protecția acordată angajaților societății sau societăților care fuzionează, angajații sau reprezentanții acestora pot să își prezinte opiniile privind raportul societății în care se precizează implicațiile fuziunii transfrontaliere pentru aceștia. Prezentarea raportului ar trebui să se facă fără a aduce atingere procedurilor de informare și consultare aplicabile, care au fost instituite la nivel național în urma punerii în aplicare a Directivei 2001/23/CE48, 2002/14/CE sau 2009/38/CE ai Consiliului.

(29)  În plus, pentru a îmbunătăți protecția acordată angajaților societății sau societăților care fuzionează, angajații sau reprezentanții acestora pot să își prezinte opiniile privind raportul societății în care se precizează implicațiile fuziunii transfrontaliere pentru aceștia. Prezentarea raportului ar trebui să se facă fără a aduce atingere procedurilor de informare și consultare aplicabile, care au fost instituite la nivel național în urma punerii în aplicare a Directivei 2001/23/CE48, 2002/14/CE sau 2009/38/CE ai Consiliului. În vederea îmbunătățirii în continuare a procedurii existente de fuziune transfrontalieră, este necesar să se simplifice aceste norme privind fuziunile, după caz, asigurându-se în același timp că părțile interesate, în special angajații, sunt protejate în mod corespunzător. Prin urmare, normele în vigoare privind fuziunile transfrontaliere ar trebui să fie modificate pentru a institui în sarcina fiecărui organ de conducere sau a organ administrative al societăților care fuzionează obligația de a întocmi un raport separat în care să se detalieze aspectele juridice și economice ale fuziunii transfrontaliere, și în care să se explice consecințele fuziunii transfrontaliere, atât pentru membri, cât și pentru angajați, în special motivele fuziunii transfrontaliere, consecințele fuziunii transfrontaliere, atât pentru membri, cât și pentru angajați, în ceea ce privește viitoarea activitate a societății și planul strategic al organului de conducere. Acesta ar trebui să includă și eventualele măsuri reparatorii disponibile pentru membri, în cazul în care aceștia nu sunt de acord cu decizia de a se efectua o fuziune transfrontalieră. În raportul fiecărei societăți care fuzionează ar trebui să se explice în special care ar urma să fie implicațiile fuziunii transfrontaliere propuse cu privire la locurile de muncă ale angajaților și la implicarea angajaților, precum și măsurile care trebuie adoptate pentru menținerea acestora, dacă ar urma să se producă schimbări importante în raporturile de muncă și în ceea ce privește locurile în care societatea își desfășoară activitatea, informațiile cu privire la procedurile de stabilire a modalităților referitoare la drepturile de informare, consultare și participare a angajaților la societatea rezultată în urma fuziunii pot fi aplicate, precum și modul în care s-ar corela fiecare dintre acești factori cu filialele societății. Această cerință nu se aplică însă în cazul în care singurii angajați ai societăților sunt cei din organul administrativ. Înainte de luarea deciziei privind fiecare raport, reprezentanții angajaților societății care efectuează fuziunea transfrontalieră sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși ar trebui să fie informați și consultați cu privire la propunerea de fuziune. În mod similar, după caz, organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, ar trebui, de asemenea, informat și consultat în consecință. Prezentarea raportului ar trebui să se facă fără a aduce atingere niciuneia din procedurilor de informare și consultare aplicabile, care au fost instituite la nivel național în urma punerii în aplicare a Directivei 2002/14/CE sau a Directivei 2009/38/CE. Ar trebui, totuși, să existe posibilitatea ca organele de conducere sau organele administrative ale societății să fie scutite de obligația de a întocmi un raport pentru membri și angajați, în cazul în care acești membri sunt deja informați cu privire la aspectele juridice și economice ale fuziunii propuse. În ceea ce privește raportul pentru angajați, exceptarea ar trebui să fie invocată numai atunci când societățile care fuzionează și filialele acestora nu au alți angajați în afara celor care fac parte din organele administrative sau de conducere.

__________________

__________________

48 Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități (JO L 82, 22.3.2001, p. 16).

48 Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități (JO L 82, 22.3.2001, p. 16).

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Societățile care doresc să valorifice pe deplin posibilitățile oferite de piața internă prin intermediul fuziunilor transfrontaliere ar trebui, în schimbul acestor beneficii, să asigure un nivel adecvat de transparență și o bună guvernanță corporativă. Raportarea publică defalcată pe țări este un instrument eficient și adecvat pentru a crește transparența activităților întreprinderilor multinaționale și pentru a permite publicului să evalueze impactul acestora asupra economiei reale. Aceasta va îmbunătăți, de asemenea, capacitatea acționarilor de a evalua în mod adecvat riscurile asumate de către societăți, va conduce la elaborarea unor strategii de investiții bazate pe informații exacte și va crește capacitatea factorilor de decizie de a evalua eficiența și impactul dreptului național. Prin urmare, o serie de informații financiare ar trebui publicate înainte de executarea efectivă a fuziunii transfrontaliere.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Considerentul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29b)  Pentru a preveni conflictul de interese dintre membrii organului de conducere și societate, nu ar trebui să li se permită membrilor respectivi să obțină beneficii financiare de pe urma unei fuziuni, cum sunt compensațiile variabile, primele sau creșterea prețurilor acțiunilor.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Diferitele părți interesate au identificat lipsa armonizării garanțiilor pentru membri sau creditori ca un obstacol în calea fuziunilor transfrontaliere. Membrii și creditorii ar trebui să beneficieze de același nivel de protecție, indiferent de statul membru în care sunt stabilite societățile care fuzionează. Prin această prevedere nu se aduce atingere normelor statelor membre privind protecția acționarilor sau creditorilor care sunt în afara domeniului de aplicare al măsurilor armonizate, cum ar fi cerințele în materie de transparență.

(31)  Diferitele părți interesate au identificat lipsa armonizării garanțiilor pentru angajați, membri sau creditori ca un obstacol în calea fuziunilor transfrontaliere. Angajații, membrii și creditorii ar trebui să beneficieze cel puțin de același nivel de protecție, indiferent de statul membru în care sunt stabilite societățile care fuzionează. Prin această prevedere nu se aduce atingere normelor statelor membre privind protecția angajaților, a acționarilor sau a creditorilor care sunt în afara domeniului de aplicare al măsurilor armonizate, cum ar fi cerințele în materie de transparență.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Societățile implicate într-o fuziune transfrontalieră ar trebui să propună măsuri adecvate de protejare a creditorilor acestora în proiectul comun de fuziune. În plus, pentru a spori gradul de protecție a creditorilor în caz de insolvență a societății după fuziunea transfrontalieră, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita societăților care fuzionează să facă o declarație de solvabilitate care să ateste că acestea nu au cunoștință de niciun motiv pentru care societatea beneficiară nu ar putea pe viitor să își îndeplinească obligațiile. În aceste condiții, statele membre ar trebui să poată antrena răspunderea personală a membrilor organului de conducere pentru exactitatea acestei declarații. Întrucât tradițiile juridice variază de la un stat membru la altul în ceea ce privește utilizarea declarațiilor de solvabilitate și posibilele consecințe ale acestora, ar trebui ca reglementarea consecințelor în cazul furnizării de declarații inexacte sau înșelătoare să rămână la latitudinea statelor membre, inclusiv prevederea unor sancțiuni eficace și proporționale și a tipului de răspundere în conformitate cu dreptul Uniunii.

(34)  Societățile implicate într-o fuziune transfrontalieră ar trebui să propună măsuri adecvate de protejare a creditorilor acestora în proiectul comun de fuziune. În plus, pentru a spori gradul de protecție a creditorilor în caz de insolvență a societății după fuziunea transfrontalieră, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita societăților care fuzionează să facă o declarație de solvabilitate care să ateste că acestea nu au cunoștință de niciun motiv pentru care societatea beneficiară nu ar putea să își îndeplinească obligațiile după fuziunea transfrontalieră. În aceste condiții, statele membre ar trebui să poată antrena răspunderea personală a membrilor organului de conducere pentru exactitatea acestei declarații. Întrucât tradițiile juridice variază de la un stat membru la altul în ceea ce privește utilizarea declarațiilor de solvabilitate și posibilele consecințe ale acestora, ar trebui ca reglementarea consecințelor în cazul furnizării de declarații inexacte sau înșelătoare să rămână la latitudinea statelor membre, inclusiv prevederea unor sancțiuni eficace și proporționale și a tipului de răspundere în conformitate cu dreptul Uniunii.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Pentru a garanta o protecție adecvată a creditorilor în cazul în care nu sunt mulțumiți de protecția oferită de societate în proiectul comun de fuziune transfrontalieră, creditorii care sunt prejudiciați de fuziunea transfrontalieră pot solicita garanții adecvate autorităților judiciare sau administrative competente din statele membre ale societăților care fuzionează. Pentru a facilita evaluarea prejudiciilor, ar trebui stabilite anumite prezumții în temeiul cărora, în cazul în care riscul ca un creditor să fie prejudiciat este redus, să se considere că acesta nu este prejudiciat de fuziunea transfrontalieră. Prezumția ar trebui să se aplice dacă în raportul expertului independent se concluzionează că nu există o probabilitate rezonabilă de prejudiciere a creditorilor sau dacă creditorii beneficiază de un drept la plată din partea societății care face obiectul fuziunii sau a unei părți terțe garante cu o valoare echivalentă cu creanța inițială a creditorului, a cărui executare poate fi cerută în fața aceleiași jurisdicții ca în cazul creanței inițiale.

(35)  Pentru a garanta o protecție adecvată a creditorilor în cazul în care nu sunt mulțumiți de protecția oferită de societate în proiectul comun de fuziune transfrontalieră, creditorii care sunt prejudiciați de fuziunea transfrontalieră pot solicita garanții adecvate autorităților judiciare sau administrative competente din statele membre ale societăților care fuzionează. Pentru a facilita evaluarea prejudiciilor, ar trebui stabilite anumite prezumții în temeiul cărora, în cazul în care riscul ca un creditor să fie prejudiciat este redus, să se considere că acesta nu este prejudiciat de fuziunea transfrontalieră. Prezumția ar trebui să se aplice dacă creditorii beneficiază de un drept la plată din partea societății care face obiectul fuziunii sau a unei părți terțe garante cu o valoare echivalentă cu creanța inițială a creditorului, a cărui executare poate fi cerută în fața aceleiași jurisdicții ca în cazul creanței inițiale.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a)  Pentru a asigura o repartizare adecvată a sarcinilor între statele membre și un control ex ante eficace și eficient al fuziunilor transfrontaliere, fiecare stat membru implicat ar trebui să desemneze instanța, notarul public sau altă autoritate competentă corespunzătoare. În special, fiecare autoritate competentă din statele membre ar trebui să aibă competența de a elibera un certificat prealabil fuziunii, fără care autoritatea competentă din statul membru al societății rezultate în urma fuziunii nu ar trebui să poată finaliza procedura de fuziune transfrontalieră. Statele membre se asigură că autoritățile competente desemnate instituie mecanisme de coordonare adecvate cu alte autorități și organisme din fiecare stat membru care lucrează în domeniile de politică vizate de prezenta directivă și, după caz, ar trebui să consulte alte autorități relevante care sunt competente în diferitele domenii vizate de fuziunea transfrontalieră. Decizia de eliberare a unui certificat prealabil fuziunii de către autoritatea competentă din fiecare stat membru al societăților care fuzionează sau orice aprobare de către autoritatea competentă din statul membru al societății rezultate în urma fuziunii nu exclude nicio procedură sau decizie ulterioară a autorităților din statele membre cu privire la alte domenii juridice relevante.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Considerentul 35 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35b)  Eliberarea certificatului prealabil fuziunii de către fiecare stat membru al societăților care fuzionează ar trebui să fie verificată pentru a se garanta legalitatea fuziunii transfrontaliere a societăților. Fiecare autoritate competentă din statul membru al societăților care fuzionează ar trebui să decidă cu privire la eliberarea certificatului prealabil fuziunii în termen de două luni de la data primirii tuturor documentelor și informațiilor necesare, cu excepția cazului când are motive serioase de îngrijorare cu privire la existența unui aranjament artificial sau că fuziunea nu implică de fapt desfășurarea unei activități economice reale. Într-un astfel de caz, autoritatea competentă ar trebui să efectueze o evaluare aprofundată. Aceasta nu ar trebui însă efectuată în mod sistematic, ci de preferință de la caz la caz, atunci când există indicii serioase cu privire la existența unui aranjament artificial. În scopul evaluării, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare cel puțin o serie de factori prevăzuți în prezenta directivă, de care ar trebui să se țină seama cu titlu orientativ, în cadrul unei evaluări globale, și nu separat. Ori de câte ori autoritatea competentă evaluează dacă fuziunea implică desfășurarea efectivă a unei activități economice reale, ea ar trebui să verifice, în special, dacă societatea are un sediu comercial fix în statul membru al societății rezultate în urma fuziunii, care are aparența obiectivă a permanenței, dacă dispune de un organ de conducere, de personal, de echipamente, de sedii și de active și dacă este dotată din punct de vedere material pentru a negocia în mod autonom afaceri cu părți terțe și ar trebui să analizeze dacă societatea a decis să delege gestionarea societății unor directori, administratori sau reprezentanți legali angajați de la o parte terță independentă prin intermediul unui contractant de servicii. Pentru a nu împovăra societățile comerciale cu o procedură excesiv de lungă, această evaluare aprofundată ar trebui, în orice caz, să se încheie în termen de trei luni de la informarea societății cu privire la efectuarea unei evaluări aprofundate.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Considerentul 35 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35c)  După primirea certificatului prealabil fuziunii și după verificarea faptului că sunt îndeplinite cerințele în materie de constituire în statul membru al societății care rezultă în urma fuziunii, autoritățile competente din statul membru al societății care rezultă în urma fuziunii ar trebui să înregistreze societatea în propriul registru al comerțului. Fiecare autoritate competentă din statele membre ale societăților care fuzionează poate radia societatea din propriul registru numai după înregistrarea menționată anterior. Nu ar trebui să fie posibil ca autoritățile competente din statul membru al societății rezultate în urma fuziunii să conteste exactitatea informațiilor care figurează în certificatul prealabil fuziunii eliberat de fiecare autoritate competentă. Ca o consecință a fuziunii transfrontaliere, societatea rezultată în urma fuziunii ar trebui să își păstreze personalitatea juridică, activele și datoriile și toate drepturile și obligațiile, inclusiv drepturile și obligațiile rezultate din contracte, fapte sau omisiuni. Cu toate acestea, dacă în decurs de doi ani de la data la care fuziunea transfrontalieră produce efecte, sunt aduse în atenția autorităților competente informații noi referitoare la respectiva fuziune transfrontalieră, care sugerează că a avut loc o încălcare a dispozițiilor prezentei directive, autoritățile competente ar trebui să revizuiască evaluarea faptelor cazului respectiv și ar trebui să aibă competența de a impune sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, în cazul unor aranjamente artificiale.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Considerentul 35 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35d)  În scopul de a se asigura că participarea angajaților nu este prejudiciată în mod nejustificat ca urmare a unei fuziuni transfrontaliere, în cazul în care o societate implicată într-o fuziune transfrontalieră funcționează pe baza unui sistem de participare a angajaților în statul membru al societății care fuzionează, aceasta ar trebui să fie obligată să adopte o formă juridică permițând exercitarea dreptului de participare, inclusiv prin prezența reprezentanților angajaților în organul de supraveghere sau de conducere corespunzător al societății din statul membru al societății rezultate în urma fuziunii. În plus, într-un astfel de caz, ar trebui să aibă loc negocieri de bună credință între societatea comercială și angajații săi. Cât mai curând posibil după publicarea proiectului de fuziune, societatea ar trebui să ia măsurile necesare, inclusiv să furnizeze informații despre identitatea societăților participante, a filialelor sau unităților în cauză și despre numărul de angajați, pentru a începe negocierile cu reprezentanții angajaților societăților sau, după caz, cu organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, cu privire la modalitățile de implicare a angajaților în societatea sau societățile rezultate în urma fuziunii, în conformitate cu procedura prevăzută în Directiva 2001/86/CE, în scopul de a găsi o soluție amiabilă care să respecte atât dreptul fiecărei societăți de a efectua o fuziune transfrontalieră, cât și drepturile de participare ale angajaților. Ca urmare a acestor negocieri ar trebui să se aplice, mutatis mutandis, fie acordul ad hoc sau soluția convenită, fie, în lipsa unui acord, normele standard, astfel cum figurează în anexa la Directiva 2001/86/CE. Pentru a proteja fie acordul ad-hoc, fie soluția convenită, fie aplicarea acestor norme standard, societatea rezultată în urma fuziunii nu ar trebui să fie în măsură să eludeze drepturile de participare prin efectuarea unor transformări, divizări sau fuziuni subsecvente la nivel național sau transfrontalier în termen de șase ani. În cazul în care, în cei șase ani de după fuziunea transfrontalieră, se depășește pragul aplicabil pentru participarea angajaților prevăzut de dreptul unui stat membru implicat în fuziune, ar trebui să se aplice același nivel și aceleași elemente ale participării angajaților, așa cum ar fi fost prevăzut în mod legal în cazul în care societatea ar fi atins pragul relevant în acel stat membru, și să se inițieze noi negocieri.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Considerentul 35 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35e)  Pentru a preveni eludarea drepturilor de participare ale angajaților prin intermediul unei fuziuni transfrontaliere, societatea care efectuează o fuziune și care este înscrisă în statul membru care prevede asigurarea drepturilor de participare ale angajaților nu ar trebui să fie în măsură să efectueze fuziunea transfrontalieră fără a iniția mai întâi negocieri cu angajații sau cu reprezentanții acestora, atunci când numărul mediu de persoane angajate în această societate este egal cu patru cincimi din pragul național de la care participarea angajaților devine obligatorie. Statele membre ar trebui să se asigure că reprezentanții salariaților, aflați în exercițiul funcțiunii, beneficiază de protecție și garanții suficiente pentru a le permite să își îndeplinească corespunzător obligațiile care le-au fost încredințate.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Considerentul 35 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35f)  După efectuarea fuziunii transfrontaliere, fiecare societate care efectuează fuziunea transfrontalieră continuă să respecte aceleași termene și condiții convenite în eventualele contracte colective aplicabile societății înaintea fuziunii, până la data rezilierii sau a expirării contractelor colective sau până la data intrării în vigoare sau a aplicării unui alt contract colectiv, în conformitate cu Directiva 2001/23/CE.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Dreptul societăților comerciale de a efectua o divizare transfrontalieră poate, în anumite circumstanțe, să fie utilizat în scopuri abuzive, cum ar fi pentru eludarea standardelor de muncă, a plății contribuțiilor la asigurările sociale, a obligațiilor fiscale, a drepturilor creditorilor și ale membrilor sau a normelor privind participarea angajaților. În vederea combaterii unor astfel de abuzuri, ca principiu general al dreptului Uniunii, statele membre trebuie să se asigure că societățile comerciale nu utilizează procedura de divizare transfrontalieră pentru a crea aranjamente artificiale ce vizează a obține avantaje fiscale necuvenite sau a prejudicia în mod nejustificat drepturile legale sau contractuale ale angajaților, ale creditorilor sau ale membrilor. În măsura în care aceasta constituie o derogare de la libertățile fundamentale, lupta împotriva abuzurilor trebuie să fie interpretată în mod strict și să se bazeze pe o evaluare individuală a tuturor circumstanțelor relevante. Ar trebui să se instituie un cadru de norme materiale și procedurale care să prevadă marja de apreciere de care beneficiază statele membre și să le permită acestora să își mențină diversitatea de abordări, dar care să stabilească în același timp cerințe privind raționalizarea acțiunilor care trebuie întreprinse de către autoritățile naționale pentru a combate abuzurile, în conformitate cu dreptul Uniunii.

(40)  Dreptul societăților comerciale de a efectua o divizare transfrontalieră nu ar trebui utilizat în niciun caz în scopuri abuzive, frauduloase sau criminale, cum ar fi pentru evaziunea, evitarea sau eludarea standardelor de muncă, a plății contribuțiilor la asigurările sociale, a obligațiilor fiscale, a drepturilor creditorilor și ale membrilor sau a normelor privind participarea angajaților. În vederea combaterii unor astfel de abuzuri, ca principiu general al dreptului Uniunii, statele membre trebuie să se asigure că societățile comerciale nu utilizează procedura de divizare transfrontalieră pentru a crea aranjamente artificiale. De asemenea, statele membre sunt obligate să se asigure că divizarea transfrontalieră corespunde unei activități economice reale, inclusiv în sectorul digital, având un sediu fix în statele membre ale societăților beneficiare, pentru o perioadă nedeterminată, cu scopul de a evita înființarea unor societăți de tip „cutie poștală” sau societăți-paravan urmărind evitarea, eludarea sau încălcarea legislației naționale și/sau a Uniunii. Lupta împotriva abuzurilor trebuie să se bazeze pe o evaluare individuală a tuturor circumstanțelor relevante. Ar trebui să se instituie un cadru de norme materiale și procedurale care să prevadă marja de apreciere de care beneficiază statele membre și să le permită acestora să își mențină diversitatea de abordări, dar care să stabilească în același timp cerințe privind raționalizarea acțiunilor care trebuie întreprinse de către autoritățile naționale pentru a combate abuzurile, în conformitate cu dreptul Uniunii.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Având în vedere complexitatea și multitudinea de interese în cazul divizărilor transfrontaliere este necesar să se prevadă un control ex ante a unor astfel de operațiuni, din rațiuni de securitate juridică. În acest sens, ar trebui să se prevadă o procedură structurată, pe mai multe niveluri, prin care atât autoritățile competente din statul membru al societății comerciale care face obiectul divizării, cât și cele din statul membru al societăților beneficiare, să se asigure că decizia privind aprobarea divizării transfrontaliere este luată în mod echitabil, obiectiv și nediscriminatoriu pe baza tuturor elementelor relevante și prin luarea în considerare a tuturor intereselor publice legitime, în special a protecției angajaților, acționarilor și creditorilor.

(41)  Având în vedere complexitatea și multitudinea de interese în cazul divizărilor transfrontaliere este necesar să se prevadă un control ex ante și un control ex post a unor astfel de operațiuni, din rațiuni de securitate juridică. În acest sens, ar trebui să se prevadă o procedură structurată, pe mai multe niveluri, prin care atât autoritățile competente din statul membru al societății comerciale care face obiectul divizării, cât și cele din statul membru al societăților beneficiare, să se asigure că decizia privind aprobarea divizării transfrontaliere este luată în mod echitabil, obiectiv și nediscriminatoriu pe baza tuturor elementelor relevante și prin luarea în considerare a tuturor intereselor publice legitime, în special a protecției angajaților, acționarilor și creditorilor.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Pentru a ține seama de interesele legitime ale tuturor părților interesate, societatea comercială care face obiectul divizării ar trebui să prezinte un proiect de divizare care să conțină cele mai importante informații cu privire la operațiunea propusă, în special rata de schimb preconizată pentru titluri de valoare sau acțiuni, actele de constituire a societăților beneficiare și calendarul propus pentru divizarea transfrontalieră. Membrilor, creditorilor și angajaților societății care efectuează divizarea transfrontalieră ar trebui să li se notifice proiectul, pentru ca aceștia să își poată prezenta observațiile cu privire la divizarea propusă.

(42)  Pentru a ține seama de interesele legitime ale tuturor părților interesate, societatea divizată care intenționează să desfășoare o divizare transfrontalieră ar trebui să întocmească proiectul de divizare împreună cu, atunci când acest lucru este prevăzut de legislația națională și/sau în conformitate cu practicile naționale, reprezentanții angajaților din consiliul de administrație, și să prezinte proiectul respectiv. Reprezentanții angajaților din consiliul de administrație ar trebui, de asemenea, să participe la luarea deciziei privind proiectul. Proiectul ar trebui să conțină cele mai importante informații cu privire la divizarea transfrontalieră propusă, inclusiv rata de schimb preconizată pentru titluri de valoare sau acțiuni, cifra de afaceri totală și cifra de afaceri impozabilă totală a societății comerciale care face obiectul divizării pentru ultima perioadă de raportare, cuantumul impozitului pe profit plătit de societatea comercială care face obiectul divizării și de filialele și sucursalele acesteia, informațiile privind sediul și, după caz, data transferului sediului central al societății în statul membru al societăților beneficiare, precum și informații despre organismele de gestionare și, după caz, despre personal, echipamente, clădiri și active, numărul de angajați cu normă întreagă, posibilele repercusiuni ale divizării transfrontaliere asupra ocupării forței de muncă, inclusiv schimbările probabile în ceea ce privește organizarea muncii, salariile, locul anumitor posturi și consecințele preconizate pentru angajații care ocupă astfel de posturi, inclusiv angajații din filialele și sucursalele societății care face obiectul divizării, situate în interiorul Uniunii, și privind dialogul social la nivel de întreprindere, inclusiv, dacă este cazul, reprezentarea angajaților la nivelul consiliului de administrație, instrumentele de constituire a societăților beneficiare și calendarul propus pentru divizarea transfrontalieră. Membrilor, creditorilor și angajaților societății care efectuează divizarea transfrontalieră ar trebui să li se notifice proiectul, pentru ca aceștia să își poată prezenta observațiile cu privire la divizarea propusă. Înainte de a se lua o decizie cu privire la proiectul de divizare transfrontalieră, reprezentanții angajaților societății care face obiectul divizării sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși și sindicatele reprezentate ar trebui să fie informate și consultate cu privire la propunerea de diviziune. În mod similar, în cazul în care a fost înființat un organism în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, acesta ar trebui, de asemenea, să fie informat și consultat în consecință.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  În scopul informării membrilor săi, societatea care face obiectul divizării ar trebui să întocmească un raport. Raportul ar trebui să explice și să justifice atât aspectele juridice, cât și pe cele economice din propunerea de divizare transfrontalieră, în special implicațiile divizării transfrontaliere pentru membri în ceea ce privește activitatea viitoare a societății și planul strategic al organelor de conducere. Acesta ar trebui să includă explicații privind rata de schimb, dacă este cazul, criteriile pentru a stabili alocarea acțiunilor, precum și potențialele măsuri reparatorii disponibile pentru membri, în cazul în care aceștia nu sunt de acord cu decizia de a se efectua o divizare transfrontalieră.

(43)  În scopul informării membrilor și angajaților săi, societatea care face obiectul divizării ar trebui să întocmească un raport în care să explice implicațiile propunerii de divizare transfrontalieră. Raportul ar trebui să explice și să justifice atât aspectele juridice, cât și pe cele economice din propunerea de divizare transfrontalieră, în special motivele diviziunii transfrontaliere, implicațiile divizării transfrontaliere pentru membri în ceea ce privește activitatea viitoare a societății și planul strategic al organelor de conducere. Acesta ar trebui să includă explicații privind rata de schimb, dacă este cazul, criteriile pentru a stabili alocarea acțiunilor, precum și potențialele măsuri reparatorii disponibile pentru membri, în cazul în care aceștia nu sunt de acord cu decizia de a se efectua o divizare transfrontalieră. În raport ar trebui să se explice în special care ar urma să fie implicațiile divizării transfrontaliere propuse cu privire la locurile de muncă ale angajaților și la implicarea angajaților, precum și măsurile care trebuie adoptate pentru menținerea acestora, dacă ar urma să se producă schimbări importante în raporturile de muncă și în ceea ce privește locurile în care societatea își desfășoară activitatea, ar trebui să se furnizeze informații cu privire la procedurile de aplicare a modalităților referitoare la drepturile de informare, consultare și participare a angajaților la societățile comerciale beneficiare, precum și privind modul în care fiecare dintre acești factori se aplică în cazul filialelor societății. Această cerință nu se aplică însă în cazul în care singurii angajați ai societății sunt cei din organul administrativ. Înainte de luarea deciziei privind raportul, reprezentanții angajaților societății care efectuează divizarea transfrontalieră sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși ar trebui să fie informați și consultați cu privire la propunerea de divizare. În mod similar, după caz, organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, ar trebui, de asemenea, informat și consultat în consecință. Prezentarea raportului ar trebui să se facă fără a aduce atingere niciuneia din procedurilor de informare și consultare aplicabile, care au fost instituite la nivel național în urma punerii în aplicare a Directivei 2002/14/CE sau a Directivei 2009/38/CE.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43a)  În cazul în care organul administrativ sau de conducere al societății care face obiectul divizării primește, în timp util, un aviz din partea reprezentanților angajaților sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, din partea angajaților înșiși, astfel cum se prevede în legislația națională sau, după caz, de la organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, membrii ar trebui informați cu privire la acest lucru, iar avizul respectiv ar trebui anexat la raport. Organul administrativ sau de conducere al societății care intenționează să efectueze divizarea transfrontalieră ar trebui să furnizeze un răspuns motivat cu privire la avizul furnizat de reprezentanții angajaților și, dacă este cazul, de organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, înainte de data adunării generale.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Considerentul 43 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43b)  Pentru a putea efectua o analiză a raportului, societatea care efectuează divizarea transfrontalieră ar trebui să furnizeze reprezentanților angajaților, sindicatelor reprezentate în cadrul societății și, după caz, organismului înființat în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, aceste resurse financiare și materiale necesare pentru a le permite să aplice în mod corespunzător drepturile care decurg din prezenta directivă, cum ar fi, de exemplu, accesul la un computer privat și protejat cu parolă, o conexiune securizată la internet, săli de reuniune, timp liber pentru reuniuni, costurile de organizare a reuniunilor și, dacă este necesar, serviciile de interpretare, cazarea și cheltuielile de deplasare.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Pentru a furniza informații angajaților, societatea care face obiectul divizării ar trebui să pregătească un raport în care să explice implicațiile propunerii de divizare transfrontalieră pentru angajați. În raport ar trebui să se explice în special care ar urma să fie implicațiile divizării transfrontaliere propuse cu privire la menținerea locurilor de muncă ale angajaților, dacă ar urma să se producă schimbări importante în condițiile de muncă și în ceea ce privește locurile în care societatea își desfășoară activitatea, precum și modul în care s-ar corela fiecare dintre acești factori cu filialele societății. Prezentarea raportului ar trebui să se facă fără a aduce atingere procedurilor de informare și consultare aplicabile, care au fost instituite la nivel național în urma punerii în aplicare a Directivei 2001/23/CE, 2002/14/CE sau 2009/38/CE.

eliminat

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  Pentru a asigura exactitatea informațiilor furnizate în proiectul de divizare și în rapoartele adresate membrilor și angajaților și pentru a furniza elementele concrete necesare pentru a evalua dacă divizarea propusă constituie un aranjament artificial, neputând în acest caz să fie autorizată, ar trebui să se solicite întocmirea unui raport de către un expert independent care să evalueze planul de divizare. Pentru a garanta independența expertului, acesta ar trebui numit de către autoritatea competentă, în urma unei cereri depuse de societate. În acest context, raportul expertului ar trebui să prezinte toate informațiile relevante pentru a permite autorității competente din statul membru al societății care face obiectul divizării să ia o decizie în cunoștință de cauză privind eliberarea sau nu a certificatului prealabil divizării. În acest scop, expertul ar trebui să fie în măsură să obțină toate informațiile și documentele relevante și să facă toate investigațiile necesare pentru a colecta toate dovezile necesare. Expertul ar trebui să utilizeze informațiile, în special pe cele legate de cifra de afaceri netă, profit sau pierderi, numărul de angajați și componentele bilanțului, pe care societatea le-a colectat în vederea pregătirii situațiilor financiare în conformitate cu legislația Uniunii și cea națională. Cu toate acestea, pentru a proteja informațiile confidențiale, inclusiv secretele de afaceri ale societății, astfel de informații nu ar trebui să facă parte din raportul final al expertului, care ar urma să fie pus la dispoziția publicului.

(45)  Autoritățile competente ar trebui să poată evalua exactitatea informațiilor furnizate în proiectul de divizare și în raportul adresat membrilor și angajaților și pentru a furniza elementele concrete necesare pentru a evalua dacă divizarea propusă constituie un aranjament artificial, neputând în acest caz să fie autorizată, ar trebui să se solicite întocmirea unui raport de către un expert independent care să evalueze planul de divizare. Pentru a garanta independența expertului, acesta ar trebui numit de către autoritatea competentă, în urma unei cereri depuse de societate. În acest context, raportul expertului ar trebui să conțină toate informațiile relevante pentru a permite autorității competente din statul membru al societății care face obiectul divizării să ia o decizie în cunoștință de cauză privind eliberarea sau nu a certificatului prealabil divizării. În acest scop, autoritatea competentă ar trebui să fie în măsură să obțină toate informațiile relevante cum ar fi cifra de afaceri netă, profit sau pierderi, numărul de angajați și componentele bilanțului, pe care societatea le-a colectat în vederea pregătirii situațiilor financiare în conformitate cu legislația Uniunii și cea națională, precum și toate documentele aferente realizării investigațiilor necesare pentru a colecta dovezile de care este nevoie și aferente evaluării divizării transfrontaliere propuse, cu toate elementele concrete furnizate de companie. Cu toate acestea, pentru a proteja informațiile confidențiale, inclusiv secretele de afaceri ale societății, astfel de informații nu ar trebui să facă parte din raportul final, care ar urma să fie pus la dispoziția publicului. Autoritatea competentă ar trebui să poată recurge la un expert independent. Expertul ar trebui să fie ales de pe o listă întocmită de autoritatea competentă și nu ar trebui să aibă nicio legătură anterioară sau actuală cu societatea în cauză. Expertul ar trebui să dispună de expertiză relevantă, în special în domeniul dreptului societăților comerciale, al fiscalității și al dreptului fiscal, al securității sociale și al dreptului muncii.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Cu scopul de a evita costurile și sarcinile administrative disproporționate pentru societățile comerciale mai mici care efectuează divizări transfrontaliere, microîntreprinderile și întreprinderile mici, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003, ar trebui să fie exceptate de la obligația întocmirii unui raport de către un expert independent.

eliminat

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Pe baza proiectului de divizare transfrontalieră și a rapoartelor, adunarea generală a membrilor societății care face obiectul divizării ar trebui să decidă dacă aprobă sau nu proiectul. Este important ca majoritatea necesară pentru un astfel de vot să fie suficient de ridicată pentru a se asigura faptul că decizia de divizare este una colectivă.

(47)  Pe baza proiectului de divizare transfrontalieră și a rapoartelor, adunarea generală a membrilor societății care face obiectul divizării ar trebui să decidă dacă aprobă sau nu proiectul. Este important ca majoritatea necesară pentru un astfel de vot să fie suficient de ridicată pentru a se asigura faptul că decizia de divizare este una colectivă. Înainte de luarea unei decizii, orice drepturi de informare și consultare aplicabile anterior ar trebui respectate pentru ca un aviz al reprezentanților angajaților să fie luat în considerare în conformitate cu Directiva 2002/14/CE și, dacă este cazul, cu Directivele 2009/38/CE și 2001/86/CE. În plus, membrii ar trebui să aibă dreptul de a vota cu privire la orice înțelegere privind participarea salariaților, dacă și-au rezervat acest drept în cadrul adunării generale.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50)  Pentru a garanta o protecție adecvată a creditorilor în cazul în care nu sunt mulțumiți de protecția oferită de societate în proiectul de divizare transfrontalieră, creditorii care sunt prejudiciați de divizarea transfrontalieră pot solicita garanții adecvate autorității judiciare sau administrative competente din statul membru al societății care face obiectul divizării. Pentru a facilita evaluarea prejudiciilor, ar trebui stabilite anumite prezumții în temeiul cărora, în cazul în care riscul ca un creditor să fie prejudiciat este redus, să se considere că acesta nu este prejudiciat de divizarea transfrontalieră. Prezumția ar trebui să se aplice dacă în raportul expertului independent se concluzionează că nu există o probabilitate rezonabilă de prejudiciere a creditorilor sau dacă creditorii beneficiază de un drept la plată din partea societății rezultate în urma divizării sau a unei părți terțe garante cu o valoare echivalentă cu creanța inițială a creditorului, a cărui executare poate fi cerută în fața aceleiași jurisdicții ca în cazul creanței inițiale. Protecția creditorilor prevăzută în prezenta directivă ar trebui să se aplice fără a se aduce atingere legislației naționale din statul membru al societății care face obiectul divizării privind plățile datorate organismelor publice, în special privind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale.

(50)  Pentru a garanta o protecție adecvată a creditorilor în cazul în care nu sunt mulțumiți de protecția oferită de societate în proiectul de divizare transfrontalieră, creditorii care sunt prejudiciați de divizarea transfrontalieră pot solicita garanții adecvate autorității judiciare sau administrative competente din statul membru al societății care face obiectul divizării. Pentru a facilita evaluarea prejudiciilor, ar trebui stabilite anumite prezumții în temeiul cărora, în cazul în care riscul ca un creditor să fie prejudiciat este redus, să se considere că acesta nu este prejudiciat de divizarea transfrontalieră. Prezumția ar trebui să se aplice dacă creditorii beneficiază de un drept la plată din partea societății rezultate în urma divizării sau a unei părți terțe garante cu o valoare echivalentă cu creanța inițială a creditorului, a cărui executare poate fi cerută în fața aceleiași jurisdicții ca în cazul creanței inițiale. Protecția creditorilor prevăzută în prezenta directivă ar trebui să se aplice fără a se aduce atingere legislației naționale din statul membru al societății care face obiectul divizării privind plățile datorate organismelor publice, în special privind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale.

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Considerentul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51)  Pentru a asigura o repartizare adecvată a sarcinilor între statele membre și un control ex ante eficace și eficient al divizărilor transfrontaliere, autoritatea competentă din statul membru al societății care face obiectul divizării ar trebui să fie competentă să elibereze un certificat prealabil divizării, fără care autoritățile statelor membre ale societăților beneficiare nu ar trebui să poată finaliza procedura de divizare transfrontalieră.

(51)  Pentru a asigura o repartizare adecvată a sarcinilor între statele membre și un control ex ante eficace și eficient al divizărilor transfrontaliere, atât statul membru al companiei care face obiectul divizării, cât și statele membre ale societăților beneficiare ar trebui să desemneze o instanță judecătorească, un notar sau o altă autoritate competentă corespunzătoare. În special, autoritatea competentă din statele membre ale societății care face obiectul divizării ar trebui să fie competentă să elibereze un certificat prealabil divizării, fără care autoritățile statelor membre ale societăților beneficiare nu ar trebui să poată finaliza procedura de divizare transfrontalieră. Statele membre se asigură că autoritățile competente desemnate instituie mecanisme de coordonare adecvate cu alte autorități și organisme din statul membru respectiv care lucrează în domeniile de politică vizate de prezenta directivă și, după caz, ar trebui să consulte alte autorități relevante care sunt competente în diferitele domenii vizate de divizarea transfrontalieră. Decizia de eliberare a unui certificat prealabil divizării de către autoritatea competentă din statul membru al societății care face obiectul divizării sau orice aprobare de către autoritatea competentă din statele membre ale societăților beneficiare nu exclude nicio procedură sau decizie ulterioară a autorităților din statele membre cu privire la alte domenii juridice relevante.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  Eliberarea certificatului prealabil divizării de către statul membru al societății care face obiectul divizării ar trebui să fie verificată pentru a se garanta legalitatea divizării transfrontaliere. Autoritatea competentă ar trebui să decidă cu privire la eliberarea certificatului prealabil divizării în termen de o lună de la data la care societatea depune o cerere în acest sens, cu excepția cazului când are motive serioase de îngrijorare cu privire la existența unui aranjament artificial ce vizează a obține avantaje fiscale necuvenite sau a prejudicia în mod nejustificat drepturile legale sau contractuale ale angajaților, ale creditorilor sau ale membrilor. Într-un astfel de caz, autoritatea competentă ar trebui să efectueze o evaluare aprofundată. Aceasta nu ar trebui însă efectuată în mod sistematic, ci de la caz la caz, atunci când există indicii serioase cu privire la existența unui aranjament artificial. În scopul evaluării, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare cel puțin o serie de factori prevăzuți în prezenta directivă, de care ar trebui să se țină seama cu titlu orientativ, în cadrul unei evaluări globale, și nu separat. Pentru a nu împovăra societățile comerciale cu o procedură excesiv de lungă, această evaluare aprofundată ar trebui, în orice caz, să se încheie în termen de două luni de la informarea societății cu privire la efectuarea unei evaluări aprofundate.

(52)  Eliberarea certificatului prealabil divizării de către statul membru al societății care face obiectul divizării ar trebui să fie verificată pentru a se garanta legalitatea divizării transfrontaliere. Autoritatea competentă ar trebui să decidă cu privire la eliberarea certificatului prealabil divizării în termen de două luni de la data primirii tuturor documentelor și informațiilor necesare, cu excepția cazului când are motive serioase de îngrijorare cu privire la existența unui aranjament artificial sau că divizarea nu implică de fapt desfășurarea unei activități economice reale. Într-un astfel de caz, autoritatea competentă ar trebui să efectueze o evaluare aprofundată. Aceasta nu ar trebui însă efectuată în mod sistematic, ci de la caz la caz, atunci când există indicii serioase cu privire la existența unui aranjament artificial. În scopul evaluării, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare cel puțin o serie de factori prevăzuți în prezenta directivă, de care ar trebui să se țină seama cu titlu orientativ, în cadrul unei evaluări globale, și nu separat. Ori de câte ori autoritatea competentă evaluează dacă divizarea implică desfășurarea efectivă a unei activități economice reale, ea ar trebui să verifice, în special, dacă societatea are un sediu comercial fix în toate statele membre ale societăților beneficiare, care are aparența obiectivă a permanenței, dacă dispune de un organ de conducere, de personal, de echipamente, de sedii și de active și dacă este dotată din punct de vedere material pentru a negocia în mod autonom afaceri cu părți terțe și ar trebui să analizeze dacă societatea a decis să delege gestionarea societății unor directori, administratori sau reprezentanți legali angajați de la o parte terță independentă prin intermediul unui contractant de servicii. Pentru a nu împovăra societățile comerciale cu o procedură excesiv de lungă, această evaluare aprofundată ar trebui, în orice caz, să se încheie în termen de două luni de la informarea societății cu privire la efectuarea unei evaluări aprofundate.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53)  După primirea certificatului prealabil divizării și după verificarea faptului că sunt îndeplinite cerințele în materie de constituire în statele membre ale societăților beneficiare, autoritățile competente din statele membre ale societăților beneficiare ar trebui să înregistreze societățile în propriile registre ale comerțului. Autoritatea competentă din statul membru al societății care face obiectul divizării poate radia societatea din propriul registru numai după înregistrarea menționată anterior. Nu ar trebui să fie posibil ca autoritățile competente din statele membre ale societăților beneficiare să conteste exactitatea informațiilor care figurează în certificatul prealabil divizării.

(53)  După primirea certificatului prealabil divizării și după verificarea faptului că sunt îndeplinite cerințele în materie de constituire în statele membre ale societăților beneficiare, autoritățile competente din statele membre ale societăților beneficiare ar trebui să înregistreze societățile în propriile registre ale comerțului. Autoritatea competentă din statul membru al societății care face obiectul divizării poate radia societatea din propriul registru numai după înregistrarea menționată anterior. Nu ar trebui să fie posibil ca autoritățile competente din statele membre ale societăților beneficiare să conteste exactitatea informațiilor care figurează în certificatul prealabil divizării. Cu toate acestea, dacă în decurs de doi ani de la data la care divizarea transfrontalieră produce efecte, sunt aduse în atenția autorităților competente informații noi referitoare la respectiva divizare transfrontalieră, care sugerează că a avut loc o încălcare a dispozițiilor prezentei directive, autoritățile competente ar trebui să revizuiască evaluarea faptelor cazului respectiv și ar trebui să aibă competența de a impune sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, în cazul unor aranjamente artificiale.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Considerentul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55)  În scopul de a se asigura că participarea angajaților nu este prejudiciată în mod nejustificat ca urmare a unei divizări transfrontaliere, în cazul în care societatea care face obiectul divizării transfrontaliere funcționează pe baza unui sistem de participare a angajaților, societățile beneficiare ar trebui să fie obligate să adopte o formă juridică permițând exercitarea dreptului de participare, inclusiv prin prezența reprezentanților angajaților în organele de supraveghere sau de conducere corespunzătoare ale societăților. În plus, într-un astfel de caz, ar trebui să aibă loc negocieri de bună credință între societatea comercială și angajații săi, în conformitate cu procedura prevăzută în Directiva 2001/86/CE, în scopul de a găsi o soluție amiabilă care să respecte atât dreptul societății de a efectua o divizare transfrontalieră, cât și drepturile de participare ale angajaților. Ca urmare a acestor negocieri ar trebui să se aplice, mutatis mutandis, fie acordul ad hoc sau soluția convenită, fie, în lipsa unui acord, normele standard, astfel cum figurează în anexa la Directiva 2001/86/CE. Pentru a proteja fie soluția convenită, fie aplicarea acestor norme standard, societatea nu ar trebui să fi în măsură să eludeze drepturile de participare prin efectuarea unor transformări, divizări sau fuziuni subsecvente la nivel național sau transfrontalier în termen de 3 ani.

(55)  În scopul de a se asigura că participarea angajaților nu este prejudiciată în mod nejustificat ca urmare a unei divizări transfrontaliere, în cazul în care societatea care face obiectul divizării transfrontaliere funcționează pe baza unui sistem de participare a angajaților, societățile beneficiare ar trebui să fie obligate să adopte o formă juridică permițând exercitarea dreptului de participare, inclusiv prin prezența reprezentanților angajaților în organele de supraveghere sau de conducere corespunzătoare ale societăților. În plus, într-un astfel de caz, ar trebui să aibă loc negocieri de bună credință între societatea comercială și angajații săi. Cât mai curând posibil după publicarea proiectului de divizare, societatea care urmează să facă obiectul divizării ar trebui să ia măsurile necesare, inclusiv să furnizeze informații despre identitatea societăților participante, a filialelor sau unităților în cauză și despre numărul de angajați, pentru a începe negocierile cu reprezentanții angajaților societăților sau, după caz, cu organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directivele 2009/38/CE sau 2001/86/CE, cu privire la modalitățile de implicare a angajaților în societatea sau societățile rezultate în urma divizării, în conformitate cu procedura prevăzută în Directiva 2001/86/CE, în scopul de a găsi o soluție amiabilă care să respecte atât dreptul societății de a efectua o divizare transfrontalieră, cât și drepturile de participare ale angajaților. Ca urmare a acestor negocieri ar trebui să se aplice, mutatis mutandis, fie acordul ad hoc sau soluția convenită, fie, în lipsa unui acord, normele standard, astfel cum figurează în anexa la Directiva 2001/86/CE. Pentru a proteja fie soluția convenită, fie aplicarea acestor norme standard, societatea nu ar trebui să fi în măsură să eludeze drepturile de participare prin efectuarea unor transformări, divizări sau fuziuni subsecvente la nivel național sau transfrontalier în termen de șase ani. În cazul în care, în cei șase ani de după divizarea transfrontalieră, se depășește pragul aplicabil pentru participarea angajaților prevăzut de legislația statului membru al societății care face obiectul divizării, ar trebui să se aplice același nivel și aceleași elemente ale participării angajaților, așa cum ar fi fost prevăzut în mod legal în cazul în care societatea ar fi atins pragul relevant în statul membru al societății care face obiectul divizării, și să se inițieze noi negocieri.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Considerentul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(56)  Pentru a preveni eludarea drepturilor de participare ale angajaților prin intermediul unei divizări transfrontaliere, societatea care efectuează o divizare și care este înscrisă în statul membru care prevede asigurarea drepturilor de participare ale angajaților nu ar trebui să fie în măsură să efectueze divizarea transfrontalieră fără a iniția mai întâi negocieri cu angajații sau cu reprezentanții acestora, atunci când numărul mediu de persoane angajate în această societate este egal cu patru cincimi din pragul național de la care participarea angajaților devine obligatorie.

(56)  Pentru a preveni eludarea drepturilor de participare ale angajaților prin intermediul unei divizări transfrontaliere, societatea care efectuează o divizare și care este înscrisă în statul membru care prevede asigurarea drepturilor de participare ale angajaților nu ar trebui să fie în măsură să efectueze divizarea transfrontalieră fără a iniția mai întâi negocieri cu angajații sau cu reprezentanții acestora, atunci când numărul mediu de persoane angajate în această societate este egal cu patru cincimi din pragul național de la care participarea angajaților devine obligatorie. Statele membre ar trebui să se asigure că reprezentanții salariaților, aflați în exercițiul funcțiunii, beneficiază de protecție și garanții suficiente pentru a le permite să își îndeplinească corespunzător obligațiile care le-au fost încredințate.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Considerentul 56 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(56a)  După efectuarea divizării, societatea care efectuează divizarea transfrontalieră continuă să respecte aceleași termene și condiții convenite în eventualele contracte colective aplicabile societății înaintea divizării, până la data rezilierii sau a expirării contractelor colective sau până la data intrării în vigoare sau a aplicării unui alt contract colectiv, în conformitate cu Directiva 2001/23/CE.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Considerentul 58

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58)  Prevederile prezentei directive nu aduc atingere dispozițiilor legale sau administrative, printre care se numără și cele legate de asigurarea respectării regulilor financiare aplicabile în transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere, din legislațiile naționale aferente sistemului fiscal al statelor membre sau al diviziunilor teritorial-administrative ale acestora.

(58)  Prevederile prezentei directive nu aduc atingere dispozițiilor legale sau administrative, printre care se numără și cele legate de asigurarea respectării regulilor financiare aplicabile în transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere, din legislațiile naționale aferente sistemului fiscal al statelor membre sau al diviziunilor teritorial-administrative ale acestora. De exemplu, în anumite cazuri, statele membre de plecare pot impozita câștigurile de capital nerealizate, în momentul transformării transfrontaliere a unei societăți comerciale. În astfel de cazuri, statele membre ar trebui să fie în măsură (i) să ofere societăților comerciale opțiunea de a alege între plata imediată a impozitului sau amânarea plății până la realizarea valorilor, cu cerința de a plăti dobândă; (II) să solicite plata în rate; și (iii) să solicite societății să furnizeze garanții numai în urma unei evaluări prealabile a riscului de nerecuperare a impozitului.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Considerentul 61

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(61)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(61)  Prezenta directivă asigură respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a principiilor recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul de stabilire în orice stat membru [articolul 15 alineatul (2)], libertatea de a desfășura o activitate comercială (articolul 16), dreptul lucrătorilor la informare și la consultare în cadrul întreprinderii (articolul 27), dreptul de negociere și de acțiune colectivă (articolul 28), dreptul la protecție în cazul concedierii nejustificate (articolul 30), dreptul la condiții de muncă echitabile și corecte (articolul 31), dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil (articolul 47), precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8).

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Considerentul 63

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(63)  Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive. În temeiul punctului 22 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 201652 privind o mai bună legiferare încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, evaluarea ar trebui să se bazeze pe cele cinci criterii – eficiență, eficacitate, relevanță, coerență și valoare adăugată – și ar trebui să constituie punctul de pornire al evaluării impactului eventualelor măsuri viitoare.

(63)  Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive. Ea ar trebui să examineze impactul directivei asupra economiei, competitivității și creșterii. În temeiul punctului 22 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 201652 privind o mai bună legiferare încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, evaluarea ar trebui să se bazeze pe cele cinci criterii – eficiență, eficacitate, relevanță, coerență și valoare adăugată – și ar trebui să constituie punctul de pornire al evaluării impactului eventualelor măsuri viitoare. În evaluarea sa, Comisia ar trebui să ia în considerare și nivelul de protecție oferit angajaților, creditorilor și acționarilor minoritari, ca urmare a aplicării prezentei directive.

_________________

_________________

52 JO L123, 12.5. 2016, p. 1.

52 JO L123, 12.5. 2016, p. 1.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Se adaugă următorul articol 1a:

 

Articolul 1a

 

Definiții

 

În sensul prezentei directive:

 

(1) «societate comercială pe acțiuni» de la titlul II capitolele I și II, denumită în continuare „societate comercială” înseamnă:

 

(a) o societate comercială de tipul celor menționate în anexa II;

 

(b) dacă nu este inclusă în anexa II în sensul titlului II capitolul II, o societate comercială cu capital social și personalitate juridică posedă active separate care servesc numai pentru plata datoriilor și căreia, prin dreptul intern, i se aplică condițiile referitoare la garanții precum cele prevăzute la titlul I capitolul II secțiunea 2 și la titlul I capitolul III secțiunea 1 în scopul protecției intereselor asociaților și ale terților;

 

(2) «transformare transfrontalieră» înseamnă o operațiune prin care o societate comercială, fără a fi dizolvată sau a intra în lichidare, își transformă forma juridică sub care este înregistrată în statul membru de plecare în forma juridică a unei societăți comerciale dintr-un stat membru de destinație și își transferă cel puțin sediul social în statul membru de destinație, păstrându-și în același timp personalitatea juridică;

 

(3) «stat membru de plecare» înseamnă statul membru în care societatea comercială este înregistrată în forma sa juridică înainte de transformarea transfrontalieră;

 

(4) «stat membru de destinație» înseamnă statul membru în care societatea comercială este înregistrată ca urmare a transformării transfrontaliere;

 

(5) «registru» înseamnă registrul central, registrul comercial sau registrul societăților comerciale, astfel cum sunt menționate la articolul 16 alineatul (1);

 

(6) «societate comercială transformată» înseamnă societatea comercială formată în statul membru de destinație, începând cu data de la care transformarea transfrontalieră produce efecte;

 

(7) «fuziune prin absorbție» din titlul II capitolul I înseamnă operațiunea prin care una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă toate activele și pasivele lor unei alte societăți, în schimbul emiterii către acționarii societății sau societăților absorbite de acțiuni la societatea absorbantă și, în anumite cazuri, și al unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea nominală sau, în absența acesteia, din echivalentul contabil al acțiunilor astfel emise. Legislația unui stat membru poate să prevadă că fuziunea prin absorbție poate fi, de asemenea, realizată dacă una sau mai multe dintre societățile comerciale absorbite sunt în lichidare, cu condiția ca această opțiune să fie limitată la societățile comerciale care nu au început încă repartizarea activelor între acționari;

 

(8) «fuziune prin constituirea unei noi societăți» din titlul II capitolul I înseamnă operațiunea prin care mai multe societăți sunt dizolvate fără a fi lichidate și transferă toate activele și pasivele lor unei societăți pe care o constituie, în schimbul emiterii către acționarii lor de acțiuni la societatea nou constituită și, în anumite cazuri, al unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea nominală sau, în absența acesteia, din echivalentul contabil al acțiunilor astfel emise. Legislația unui stat membru poate să prevadă că fuziunea prin constituirea unei noi societăți comerciale poate fi, de asemenea, realizată dacă una sau mai multe dintre societățile comerciale care încetează să mai existe sunt în lichidare, cu condiția ca această opțiune să fie limitată la societățile comerciale care nu au început încă repartizarea activelor între acționari;

 

(9) «fuziune» din titlul II capitolul II înseamnă o operațiune prin care:

 

(a) una sau mai multe societăți comerciale care, ca urmare a dizolvării fără lichidare, își transferă toate activele și pasivele unei alte societăți comerciale existente, societatea comercială absorbantă, în schimbul emiterii către asociați a unor titluri de valoare sau acțiuni reprezentând capitalul celeilalte societăți comerciale și, după caz, prin efectuarea unei plăți în numerar care nu depășește 10 % din valoarea nominală sau, în absența unei valori nominale, din valoarea contabilă nominală a titlurilor de valoare sau acțiunilor respective; sau

 

(b) două sau mai multe societăți comerciale care, ca urmare a dizolvării fără lichidare, își transferă toate activele și pasivele unei societăți comerciale pe care o constituie, noua societate comercială, în schimbul emiterii către asociați a unor titluri de valoare sau acțiuni reprezentând capitalul acestei noi societăți comerciale și, după caz, prin efectuarea unei plăți în numerar care nu depășește 10 % din valoarea nominală sau, în absența unei valori nominale, din valoarea contabilă nominală a titlurilor de valoare sau acțiunilor respective; sau

 

(c) o societate comercială care, ca urmare a dizolvării fără lichidare, își transferă toate activele și pasivele către societatea comercială care deține toate titlurile de valoare sau acțiunile reprezentând capitalul său;”

 

(d) una sau multe societăți comerciale își transferă, ca urmare a dizolvării fără lichidare, toate activele și datoriile unei alte societăți comerciale existente, societatea comercială absorbantă, fără emiterea de noi acțiuni de către societatea absorbantă, cu condiția ca o persoană să dețină direct sau indirect totalitatea acțiunilor societăților care fuzionează sau cu condiția ca membrii societăților care fuzionează să dețină acțiunile în aceeași proporție în toate societățile care fuzionează.”.

 

(10) «societate comercială care face obiectul divizării» înseamnă o societate comercială aflată într-un proces de divizare transfrontalieră, prin care își transferă toate activele și datoriile către una sau mai multe societăți comerciale, sau își transferă, în caz de divizare parțială, o parte din activele și datoriile uneia sau mai multor societăți comerciale;

 

(11) «divizare» înseamnă o operațiune prin care:

 

(a) o societate comercială care face obiectul divizării, ce a fost dizolvată fără a intra în lichidare, își transferă totalitatea activelor și datoriilor către două sau mai multe societăți nou-constituite (denumite în continuare «societăți beneficiare»), în schimbul emiterii, către membrii societății care face obiectul divizării, de titluri de valoare sau acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, în schimbul unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea nominală a respectivelor titluri de valoare sau acțiuni sau, dacă acestea nu au valoare nominală, al unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea contabilă nominală a respectivelor titluri de valoare sau acțiuni («divizare completă»);

 

(b) o societate comercială care face obiectul divizării își transferă o parte dintre active și datorii către una sau mai multe societăți nou-constituite (denumite în continuare «societăți beneficiare»), în schimbul emiterii, către membrii societății care face obiectul divizării, de titluri de valoare sau acțiuni la societățile beneficiare sau la societatea care face obiectul divizării sau la ambele și, eventual, în schimbul unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea nominală a respectivelor titluri de valoare sau acțiuni sau, în absența unei valori nominale, al unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea contabilă nominală a respectivelor titluri de valoare sau acțiuni («divizare parțială»);

 

(12) «reprezentanți ai lucrătorilor» înseamnă reprezentanții lucrătorilor prevăzuți în dreptul național și/sau în conformitate cu practica națională;

 

(13) «implicarea angajaților»: cu același înțeles ca cel prevăzut la articolul 2 litera (h) din Directiva 2001/86/CE;

 

(14) «informațiile referitoare la angajat»: cu același înțeles ca cel prevăzut la articolul 2 litera (f) din Directiva 2009/38/CE;

 

(15) «consultarea angajaților»: cu același înțeles ca cel prevăzut la articolul 2 litera (g) din Directiva 2009/38/CE;

 

(16) «participarea angajaților»: cu același înțeles ca cel prevăzut la articolul 2 litera (k) din Directiva 2001/86/CE;

 

(17) «acord artificial» înseamnă un aranjament care vizează sau care duce la evaziunea, eludarea sau încălcarea obligațiilor societăților comerciale care decurg din legislația Uniunii și legislația națională, inclusiv a drepturilor juridice și contractuale ale angajaților, creditorilor și membrilor, sau evitarea obligațiilor financiare, de exemplu, prin intermediul unui sediu fictiv sau provizoriu, în care nu se desfășoară o activitate economică reală în statul membru de destinație.

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre pot decide să nu aplice prezentul capitol transformărilor transfrontaliere la care participă o societate cooperativă, chiar și în cazul în care aceasta din urmă corespunde definiției «societății comerciale cu răspundere până la concurența capitalului social subscris» prevăzute la articolul 86b alineatul (1).

eliminat

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 86b

eliminat

În sensul prezentului capitol:

 

(1)  «societate comercială cu răspundere până la concurența capitalului social subscris», denumită în continuare «societate comercială», înseamnă o societate comercială de tipul celor enumerate în anexa II;

 

(2)  «transformare transfrontalieră» înseamnă o operațiune prin care o societate comercială, fără a fi dizolvată sau a intra în lichidare, își transformă forma juridică sub care este înregistrată în statul membru de plecare în forma juridică a unei societăți comerciale dintr-un stat membru de destinație și își transferă cel puțin sediul social în statul membru de destinație, păstrându-și în același timp personalitatea juridică;

 

(3)  «stat membru de plecare» înseamnă statul membru în care societatea comercială este înregistrată în forma sa juridică înainte de transformarea transfrontalieră;

 

(4)  «stat membru de destinație» înseamnă statul membru în care societatea comercială este înregistrată ca urmare a transformării transfrontaliere;

 

(5)  «registru» înseamnă registrul central, registrul comercial sau registrul societăților comerciale, astfel cum sunt menționate la articolul 16 alineatul (1);

 

(6)  «societate comercială transformată» înseamnă societatea comercială nou constituită în statul membru de destinație, de la data începând cu care transformarea transfrontalieră produce efecte.

 

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 c – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că, în cazul în care o societate comercială intenționează să efectueze o transformare transfrontalieră, statul membru de plecare și cel de destinație verifică dacă transformarea transfrontalieră respectă condițiile prevăzute la alineatul (2).

1.  Statele membre se asigură că, în cazul în care o societate comercială intenționează să efectueze o transformare transfrontalieră, instanța, notarul sau altă autoritate competentă din statul membru de plecare și cel de destinație verifică dacă transformarea transfrontalieră respectă condițiile prevăzute la alineatul (2).

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 c – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă societatea comercială face obiectul unei proceduri preventive de restructurare inițiate din cauza riscului de insolvență;

eliminat

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 c – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că autoritatea competentă din statul membru de plecare nu autorizează o transformare transfrontalieră atunci când stabilește, după o examinare a situației respective și având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, că aceasta constituie un aranjament artificial care vizează obținerea de avantaje fiscale necuvenite sau prejudicierea nejustificată a drepturilor legale sau contractuale ale angajaților, creditorilor sau membrilor minoritari.

3.  Statele membre se asigură că autoritatea competentă din statul membru de plecare nu autorizează o transformare transfrontalieră atunci când stabilește, după efectuarea unei evaluări a situației respective și având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, că aceasta constituie un aranjament artificial.

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 d – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Organul de conducere sau organul administrativ al societății comerciale care intenționează să efectueze o transformare transfrontalieră întocmește proiectul de transformare transfrontalieră. Proiectul de transformare transfrontalieră trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

1.  Organul administrativ sau organul de conducere, inclusiv, în cazul în care acest lucru este prevăzut de legislația națională și/sau în conformitate cu practicile naționale, reprezentanții angajaților de la nivelul consiliului de administrație ai societății comerciale care intenționează să efectueze o transformare transfrontalieră întocmește proiectul de transformare transfrontalieră și sunt incluși în decizia referitoare la respectivul proiect. Proiectul de transformare transfrontalieră trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 d – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  forma juridică, denumirea și sediul social al societății comerciale în statul membru de plecare;

(a)  forma juridică, denumirea și adresa sediului social al societății comerciale în statul membru de plecare;

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 d – alineatul 1 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  informațiile privind adresa și data transferului sediului central al societății în statul membru de destinație, în cazul în care aceasta nu este deja situată în statul respectiv, precum și informații privind organul de conducere și, după caz, personalul, echipamentele, incinta și activele acesteia;

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 d – alineatul 1 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  data de la care tranzacțiile societății comerciale constituite și înregistrate în statul membru de plecare vor fi tratate în scopuri contabile ca aparținând societății comerciale transformate;

eliminat

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 d – alineatul 1 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  orice avantaje speciale acordate membrilor organului administrativ, de conducere, de supraveghere sau de control al societății comerciale transformate;

(h)  orice avantaje speciale acordate membrilor organului administrativ, de conducere, de supraveghere sau de control al societății comerciale transformate;

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 d – alineatul 1 – litera ha (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  informațiile cu privire la toate stimulentele, subvențiile sau angajamentele primite pentru a rămâne în statul membru de plecare.

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 d – alineatul 1 – litera ia (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  numărul de angajați în echivalent normă întreagă;

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 d – alineatul 1 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  posibilele repercusiuni ale transformării transfrontaliere asupra forței de muncă;

(j)  posibilele repercusiuni ale transformării transfrontaliere asupra forței de muncă, inclusiv schimbările probabile în ceea ce privește organizarea muncii, salariile, locul anumitor posturi și consecințele preconizate pentru angajații care ocupă astfel de posturi, inclusiv angajații din filialele și sucursalele societății care face obiectul transformării, situate în interiorul Uniunii, și dialogul social la nivel de întreprindere, inclusiv, dacă este cazul, reprezentarea angajaților la nivelul consiliului de administrație;

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 d – alineatul 1 – litera k

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  dacă este cazul, informații cu privire la procedurile de stabilire, în conformitate cu articolul 86l, a modalităților referitoare la implicarea angajaților în definirea propriilor drepturi de participare la societatea comercială transformată și cu privire la opțiunile posibile privind aceste proceduri.

(k)  informații cu privire la procedurile de stabilire, în conformitate cu articolul 86l, a modalităților referitoare la implicarea angajaților în definirea propriilor drepturi de informare, consultare și participare la societatea comercială transformată și cu privire la opțiunile posibile privind aceste proceduri.

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 d – alineatul 1 – litera ka (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  numele societății de cel mai înalt grad și, atunci când este cazul, lista tuturor filialelor sale, o scurtă descriere a naturii activităților acestora și amplasarea lor geografică respectivă;

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 d – alineatul 1 – litera kb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(kb)  cifra de afaceri totală și cifra de afaceri impozabilă totală a societății comerciale care face obiectul transformării pentru ultima perioadă de raportare;

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 d – alineatul 1 – litera kc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(kc)  cuantumul impozitului pe profit plătit de societatea comercială care face obiectul transformării și de filialele și sucursalele acesteia;

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 d – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Înainte ca organul de conducere sau organul administrativ să decidă cu privire la proiectul de transformare transfrontalieră, reprezentanții angajaților societății care efectuează transformarea transfrontalieră sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși și sindicatele reprezentate sunt informați și consultați, mutatis mutandis, cu privire la transformarea propusă, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2002/14/CE. În cazul în care a fost înființat un organism în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau Directiva 2001/86/CE, acesta este, de asemenea, informat și consultat în consecință.

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 d – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pe lângă limbile oficiale din statele membre de plecare și de destinație, statele membre îi permit societății comerciale care efectuează transformarea transfrontalieră să utilizeze o limbă uzuală în domeniul afacerilor și finanțelor internaționale pentru a întocmi proiectul de transformare transfrontalieră și toate celelalte documente conexe. Statele membre precizează ce limbă va prevala în caz de diferențe identificate între diferitele versiuni lingvistice ale documentelor respective.

2.  Pe lângă limbile oficiale din statele membre de plecare și de destinație, statele membre pot dispune ca societatea comercială care efectuează transformarea transfrontalieră să utilizeze o limbă uzuală în domeniul afacerilor și finanțelor internaționale pentru a întocmi proiectul de transformare transfrontalieră și toate celelalte documente conexe. Societatea precizează ce limbă va prevala în caz de diferențe identificate între diferitele versiuni lingvistice ale documentelor respective. Membrii, angajații sau creditorii au posibilitatea de a formula observații cu privire la acest proiect.

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 e – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Organul de conducere sau organul administrativ al societății comerciale care efectuează transformarea transfrontalieră întocmește un raport în care explică și justifică aspectele juridice și economice ale transformării transfrontaliere.

1.  Organul de conducere sau organul administrativ al societății comerciale care efectuează transformarea transfrontalieră întocmește pentru membri și angajați un raport în care explică și justifică aspectele juridice și economice ale transformării transfrontaliere, explicând și implicațiile transformării transfrontaliere pentru angajați.

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 e – alineatul 2 – litera -a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  motivele transformării transfrontaliere;

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 e – alineatul 2 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  implicațiile transformării transfrontaliere asupra raporturilor de muncă și a implicării angajaților, precum și măsurile care trebuie adoptate pentru menținerea acestora;

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 e – alineatul 2 – litera cb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  orice modificare substanțială a condițiilor de angajare prevăzute de lege, de contractele colective de muncă și de acordurile de întreprindere transnaționale, precum și a locurilor în care se desfășoară activitățile societății comerciale;

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 e – alineatul 2 – litera cc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  informațiile cu privire la procedurile de stabilire a modalităților referitoare la drepturile de informare, consultare și participare a angajaților la societatea comercială transformată rezultată pot fi aplicate în conformitate cu prezenta directivă;

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 e – alineatul 2 – litera cd (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cd)  dacă elementele prevăzute la literele (a)-(g) se referă, de asemenea, la orice filială a societății.

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 e – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Înainte ca organul administrativ sau organul de conducere să decidă cu privire la raportul menționat la alineatul (1) din prezentul articol, reprezentanții angajaților societății care efectuează transformarea transfrontalieră sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși, sunt informați și consultați cu privire la propunerea de transformare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2002/14/CE. După caz, organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE este, de asemenea, informat și consultat în consecință.

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 e – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Raportul menționat la prezentul articol alineatul (1) se pune la dispoziția membrilor, cel puțin în format electronic, cu cel puțin două luni înainte de data adunării generale menționate la articolul 86i. Raportul respectiv se pune, în mod similar, și la dispoziția reprezentanților angajaților societății comerciale care efectuează transformarea transfrontalieră sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajaților înșiși.

3.  Raportul menționat la prezentul articol alineatul (1) se pune, cel puțin în format electronic, la dispoziția membrilor și a reprezentanților angajaților societății comerciale care efectuează transformarea transfrontalieră sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajaților înșiși, și, după caz, organismului înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE cu cel puțin două luni înainte de data adunării generale menționate la articolul 86i.

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 e – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Cu toate acestea, raportul nu este obligatoriu în cazul în care toți membrii societății comerciale care efectuează transformarea transfrontalieră au convenit să renunțe la această cerință.

4.  Cu toate acestea, raportul nu este obligatoriu în cazul în care toți membrii societății și toți reprezentanții angajaților sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși și, după caz, organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, care efectuează transformarea transfrontalieră au convenit să renunțe la această cerință.

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 e – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care organul administrativ sau de conducere al societății care efectuează transformarea transfrontalieră primește, în timp util, un aviz din partea reprezentanților angajaților sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, din partea angajaților înșiși, astfel cum se prevede în legislația națională sau, după caz, de la organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, membrii sunt informați cu privire la acest lucru, iar avizul respectiv se anexează la raport.

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 e – alineatul 4 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Organul administrativ sau de conducere al societății care intenționează să efectueze transformarea transfrontalieră furnizează un răspuns motivat cu privire la avizul furnizat de reprezentanții angajaților și, dacă este cazul, de organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, înainte de data adunării generale menționate la articolul 86i.

Amendamentul    111

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 e – alineatul 4 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4c.  Organismele reprezentative naționale ale angajaților, sindicatele reprezentate în cadrul societății și, după caz, organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE dispun de mijloacele și resursele necesare pentru exercitarea drepturilor care decurg din prezenta directivă pentru a efectua o analiză a raportului. Alineatul (6) din anexa I la Directiva 2009/38/CE se aplică mutatis mutandis în acest scop.

Amendamentul    112

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 e – alineatul 4 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4d.  Alineatele (1)-(4) din prezentul articol nu aduc atingere drepturilor și procedurilor de informare și consultare aplicabile, care au fost instituite la nivel național în urma transpunerii Directivelor 2002/14/CE și 2009/38/CE.

Amendamentul    113

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 86f

eliminat

Raportul organului de conducere sau al organului administrativ adresat angajaților

 

1.  Organul de conducere sau organul administrativ al societății comerciale care efectuează transformarea transfrontalieră întocmește un raport în care explică implicațiile transformării transfrontaliere pentru angajați.

 

2.  Raportul menționat la alineatul (1) trebuie, mai ales, să precizeze următoarele:

 

(a)  implicațiile transformării transfrontaliere asupra activității viitoare a societății comerciale și asupra planului strategic de management;

 

(b)  implicațiile transformării transfrontaliere asupra menținerii raporturilor de muncă;

 

(c)  orice modificare substanțială a condițiilor de angajare și a locurilor în care se desfășoară activitatea societății comerciale;

 

(d)  dacă elementele prevăzute la literele (a), (b) și (c) se referă, de asemenea, la orice filială a societății.

 

3.  Raportul menționat la prezentul articol alineatul (1) se pune, cel puțin în format electronic, la dispoziția reprezentanților angajaților societății comerciale care efectuează transformarea transfrontalieră sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajaților înșiși, cu cel puțin două luni înainte de data adunării generale menționate la articolul 86i. Raportul se pune, în mod similar, și la dispoziția membrilor societății care efectuează transformarea transfrontalieră.

 

4.  În cazul în care organul de conducere sau organul administrativ al societății care efectuează transformarea transfrontalieră primește, în timp util, un aviz din partea reprezentanților angajaților sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, din partea angajaților înșiși, astfel cum se prevede în legislația națională, membrii sunt informați în acest sens, iar avizul respectiv se anexează la raport.

 

5.  Cu toate acestea, în cazul în care societatea comercială care efectuează transformarea transfrontalieră și filialele sale, dacă există, nu au niciun angajat în afară de cei care fac parte din organul de conducere sau din organul administrativ, raportul menționat la alineatul (1) nu este necesar.

 

6.  Alineatele (1)-(6) nu aduc atingere drepturilor și procedurilor de informare și consultare aplicabile, care au fost instituite la nivel național în urma transpunerii Directivei 2002/14/CE sau 2009/38/CE.

 

Amendamentul    114

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Examinarea efectuată de un expert independent

Evaluarea efectuată de autoritatea competentă

Amendamentul    115

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că societatea comercială care efectuează transformarea transfrontalieră solicită, cu cel puțin două luni înainte de data adunării generale menționate la articolul 86i, autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 86m alineatul (1), să numească un expert care să examineze și să evalueze proiectul de transformare transfrontalieră și rapoartele prevăzute la articolele 86e și 86f, sub rezerva dispozițiilor prevăzute la prezentul articol alineatul (6).

Statele membre se asigură că societatea comercială care efectuează transformarea transfrontalieră solicită, cu cel puțin două luni înainte de data adunării generale menționate la articolul 86i, autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 86m alineatul (1) pentru evaluarea proiectului de transformare transfrontalieră și a raportului prevăzute la articolul 86e.

Amendamentul    116

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cererea de numire a unui expert este însoțită de următoarele elemente:

Cererea de evaluare a autorității competente este însoțită de următoarele elemente:

Amendamentul    117

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  rapoartele menționate la articolele 86e și 86f.

(b)  raportul menționat la articolul 86e;

Amendamentul    118

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  în cazul în care sunt prezentate, observațiile formulate de membri, de angajați și de creditori cu privire la proiect și la raportul menționat la articolul 86d și la articolul 86e;

Amendamentul    119

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – alineatul 1 – paragraful 2 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  în cazul în care s-a acordat o derogare de la cerința privind raportul menționat la articolul 86e, motivele transformării transfrontaliere.

Amendamentul    120

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea competentă numește un expert independent în termen de cinci zile lucrătoare de la depunerea cererii menționate la alineatul (1) și de la primirea proiectului și a rapoartelor. Expertul trebuie să fie independent de societatea care efectuează transformarea transfrontalieră și poate fi o persoană fizică sau juridică, în funcție de legislația din statul membru de plecare. Statele membre iau în considerare, la evaluarea independenței expertului, cadrul stabilit la articolele 22 și 22b din Directiva 2006/43/CE.

2.  Autoritatea competentă începe să lucreze la cererea menționată la alineatul (1) în termen de zece zile lucrătoare de la primirea documentelor și a informațiilor menționate la alineatul (1) literele (a)-(d). Dacă autoritatea competentă apelează la un expert independent, expertul respectiv este numit în termen de o lună pe baza unei liste preselectate. Statele membre se asigură că expertul sau persoana juridică în numele căreia acesta operează, este independent și nu lucrează sau nu a lucrat, în nicio calitate, pentru societatea comercială care solicită transformarea, în perioada de cinci ani dinainte de numirea sa.

Amendamentul    121

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Expertul întocmește un raport scris care cuprinde cel puțin:

3.  După consultarea, acolo unde este cazul, a părților terțe care au un interes legitim în transformarea societății, în special autoritățile fiscale, de ocupare a forței de muncă și de securitate socială, autoritatea competentă întocmește un raport scris care cuprinde cel puțin:

Amendamentul    122

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – alineatul 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o evaluare detaliată a exactității rapoartelor și informațiilor prezentate de societatea comercială care efectuează transformarea transfrontalieră;

(a)  o evaluare detaliată a exactității sub aspect formal și material a proiectului, rapoartelor și informațiilor prezentate de societatea comercială care efectuează transformarea transfrontalieră;

Amendamentul    123

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o descriere a tuturor elementelor factuale de care autoritatea competentă desemnată în conformitate cu articolul 86m alineatul (1) are nevoie pentru a efectua o evaluare aprofundată cu scopul de a stabili dacă transformarea transfrontalieră preconizată constituie un aranjament artificial în conformitate cu articolul 86n, în care sunt cuprinse cel puțin următoarele: caracteristicile stabilirii în statul membru de destinație, inclusiv intenția, sectorul, investițiile, cifra de afaceri netă și profitul sau pierderea, numărul de angajați, structura bilanțului, rezidența fiscală, activele și localizarea acestora, locul de muncă obișnuit al angajaților și al unor grupuri specifice de angajați, locul în care trebuie plătite contribuțiile la asigurările sociale și riscurile comerciale asumate de societatea comercială transformată în statul membru de destinație și în statul membru de plecare.

(b)  o descriere a tuturor elementelor factuale necesare pentru a efectua o evaluare aprofundată cu scopul de a stabili dacă transformarea transfrontalieră preconizată constituie un aranjament artificial în conformitate cu articolul 86n, în care sunt cuprinse cel puțin următoarele:

 

(i)  caracteristicile stabilirii în statul membru de destinație, inclusiv intenția, sectorul, investițiile, cifra de afaceri netă și profitul sau pierderea, informații privind organul de conducere și, după caz, personalul, echipamentele, sediul și activele,

 

(ii)  structura bilanțului, rezidența fiscală, activele și localizarea acestora și riscurile comerciale asumate de societatea care face obiectul transformării din statul membru de destinație și din statul membru de plecare,

 

(iii)  numărul de angajați, locul de muncă obișnuit al angajaților și al unor grupuri specifice de angajați, inclusiv, dacă este relevant, numărul de angajați detașați, trimiși sau care lucrează simultan în mai mult de un stat membru în anul anterior transformării, în sensul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și al Directivei 96/71/CE și țările lor de destinație, locul în care trebuie plătite contribuțiile la asigurările sociale, impactul asupra pensiilor ocupaționale ale angajaților.

Amendamentul    124

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că expertul independent are dreptul să obțină, din partea societății care efectuează transformarea transfrontalieră, toate informațiile și documentele relevante și să întreprindă toate investigațiile necesare pentru a verifica toate elementele proiectului sau ale rapoartelor de management. Expertul are, de asemenea, dreptul să primească observații și opinii din partea reprezentanților angajaților societății comerciale sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, din partea angajaților înșiși și, de asemenea, din partea creditorilor și a membrilor societății.

4.  Statele membre se asigură că autoritatea competentă are dreptul să obțină, din partea societății care efectuează transformarea transfrontalieră, toate informațiile și documentele relevante, inclusiv toate observațiile privind proiectul transmis în conformitate cu articolul 86d alineatul (2), și întreprinde toate investigațiile necesare pentru a verifica toate elementele proiectului sau ale raportului organului administrativ sau de conducere. În plus, autoritatea competentă este în măsură, după caz, să adreseze întrebări autorității competente din statul membru de destinație și are dreptul să primească observații și opinii suplimentare din partea reprezentanților angajaților societății comerciale sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, din partea angajaților înșiși și, după caz, din partea organismului înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE și, de asemenea, din partea creditorilor și a membrilor societății. Aceste observații și avize se anexează la raport.

Amendamentul    125

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre se asigură că informațiile transmise expertului independent pot fi utilizate numai pentru întocmirea raportului său și că informațiile confidențiale, inclusiv secretele de afaceri, nu sunt divulgate. Dacă este cazul, expertul îi poate prezenta autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 86m alineatul (1) un document distinct care conține astfel de informații confidențiale, respectivul document separat fiind pus numai la dispoziția societății comerciale care efectuează transformarea transfrontalieră și neputând fi divulgat altor părți.

5.  Statele membre se asigură că informațiile și observațiile transmise expertului independent pot fi utilizate numai pentru întocmirea raportului său și că informațiile confidențiale, inclusiv secretele de afaceri, nu sunt divulgate în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern. Dacă este cazul, autoritatea competentă poate elabora un document distinct care conține astfel de informații confidențiale, respectivul document separat fiind pus numai la dispoziția societății comerciale și a reprezentanților angajaților în cazul în care acest lucru este prevăzut de dreptul Uniunii sau de dreptul intern și în conformitate cu practicile naționale sau ale Uniunii.

Amendamentul    126

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre exceptează microîntreprinderile și întreprinderile mici, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (**), de la aplicarea prezentului articol.

eliminat

Amendamentul    127

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  O societate nu are dreptul să efectueze o transformare transfrontalieră, în cazul în care societatea face obiectul unor proceduri judiciare în curs din cauza unor încălcări ale dreptului social, în domeniul fiscal, al mediului și al muncii sau care privesc încălcări fundamentale și încălcări ale drepturilor omului, în cazul în care există riscul ca daunele finale să nu fie acoperite în contextul măsurilor Uniunii privind cooperarea în materie de justiție civilă, iar societatea nu a oferit o garanție financiară care să acopere acest risc.

Amendamentul    128

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 g – alineatul 6 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b.  Statele membre stabilesc norme care reglementează cel puțin răspunderea civilă a experților independenți responsabili cu întocmirea rapoartelor menționate la prezentul articol, inclusiv în ceea ce privește orice abatere pe care o săvârșesc în executarea îndatoririlor lor.

Amendamentul    129

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 ga (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 86ga

 

Răspunderea civilă a membrilor organelor administrative sau de conducere ale societății comerciale care este transformată

 

Statele membre prevăd norme care reglementează cel puțin răspunderea civilă a membrilor organelor administrative sau de conducere ale societății comerciale în cauză pentru greșeli comise de membrii organismelor respective în pregătirea și realizarea transformării față de acționarii societății comerciale care este transformată.

Amendamentul    130

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 h – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  raportul expertului independent la care se face referire la articolul 86g, dacă este cazul;

(b)  cererea pentru evaluarea proiectului de transformare transfrontalieră și a raportului la care se face referire la articolul 86g alineatul (1) și, după caz, a raportului întocmit de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 86g alineatul (3), fără a divulga totuși informații confidențiale în conformitate cu legislația națională și a Uniunii;

Amendamentul    131

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 h – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  un anunț prin care se informează membrii, creditorii și angajații societății care efectuează transformarea transfrontalieră că pot prezenta, înaintea datei adunării generale, observații cu privire la documentele menționate la primul paragraf literele (a) și (b) societății comerciale și autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 86m alineatul (1).

(c)  un anunț prin care se informează membrii, creditorii și reprezentanții angajaților societății sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși ai societății care efectuează transformarea transfrontalieră că pot prezenta, înaintea datei adunării generale, observații cu privire la documentele menționate la primul paragraf literele (a) și (b) societății comerciale și autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 86m alineatul (1).

Amendamentul    132

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 h – alineatul 3 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  detalii privind site-ul web pe care pot fi consultate online, în mod gratuit, proiectul de transformare transfrontalieră, anunțul și raportul expertului menționate la alineatul (1), precum și informații complete cu privire la modalitățile menționate la prezentul alineat litera (c).

(d)  detalii privind site-ul web pe care pot fi consultate online, în mod gratuit, proiectul de transformare transfrontalieră, anunțul și raportul întocmit de autoritatea competentă menționate la alineatul (1), precum și informații complete cu privire la modalitățile menționate la prezentul alineat litera (c).

Amendamentul    133

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 h – alineatul 3 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  informații privind beneficiarii reali ai societății valabile înaintea și după efectuarea transformării transfrontaliere.

Amendamentul    134

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 h – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul unei suspiciuni autentice de fraudă bazate pe motive întemeiate, statele membre pot solicita prezența fizică în fața unei autorități competente.

Cu toate acestea, în cazul în care acest lucru este justificat de interesul public pentru prevenirea fraudei în ceea ce privește identitatea persoanei care reprezintă societatea comercială care efectuează o transformare transfrontalieră, statele membre pot solicita prezența fizică în fața oricărei autorități competente sau în fața oricărei alte persoane sau organism care efectuează divulgarea online, care se ocupă de aceasta sau care oferă sprijin pentru aceasta.

 

Statele membre stabilesc norme detaliate pentru comunicarea online a documentelor și a informațiilor menționate la alineatele (1) și (3) din prezentul articol. Articolul 13ba (nou) și articolul 13f alineatele (3) și (4) se aplică în consecință.

Amendamentul    135

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 h – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre pot prevedea obligația ca, în plus față de comunicarea informațiilor prevăzută la alineatele (1), (2) și (3), proiectul de transformare transfrontalieră sau informațiile menționate la alineatul (3) să fie publicate în jurnalul oficial național. În acest caz, statele membre se asigură că registrul transmite jurnalului oficial național informațiile relevante.

5.  Statele membre pot prevedea obligația ca, în plus față de comunicarea informațiilor prevăzută la alineatele (1), (2) și (3), proiectul de transformare transfrontalieră sau informațiile menționate la alineatul (3) să fie publicate în jurnalul oficial național. În acest caz, în vederea punerii în aplicare a principiului transmiterii unice a informațiilor la nivelul UE, statele membre se asigură că registrul transmite jurnalului oficial național informațiile relevante.

Amendamentul    136

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 i – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  După luarea la cunoștință a rapoartelor menționate la articolele 86e, 86f și 86g, după caz, adunarea generală a societății comerciale care efectuează transformarea decide, prin intermediul unei rezoluții, dacă să aprobe sau nu proiectul de transformare transfrontalieră. Societatea comercială informează autoritatea competentă desemnată în conformitate cu articolul 86m alineatul (1) cu privire la decizia adunării generale.

1.  După luarea la cunoștință a rapoartelor menționate la articolele 86e, 86f și 86g alineatul (3), după caz, adunarea generală a societății comerciale care efectuează transformarea decide, prin intermediul unei rezoluții, dacă să aprobe sau nu proiectul de transformare transfrontalieră. Înainte de luarea unei decizii, orice drepturi de informare și consultare aplicabile anterior sunt respectate pentru ca un aviz al reprezentanților angajaților să fie luat în considerare în conformitate cu Directiva 2002/14/CE și, dacă este cazul, cu Directivele 2009/38/CE și 2001/86/CE. Societatea comercială informează autoritatea competentă desemnată în conformitate cu articolul 86m alineatul (1) cu privire la decizia adunării generale.

Amendamentul    137

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 i – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că aprobarea oricărei modificări a proiectului de transformare transfrontalieră necesită o majoritate de cel puțin două treimi și cel mult 90 % din voturile aferente acțiunilor sau capitalului subscris reprezentate. În orice caz, pragul de vot nu trebuie să fie mai mare decât cel prevăzut în legislația națională pentru aprobarea divizărilor transfrontaliere.

3.  Statele membre se asigură că aprobarea proiectului de transformare transfrontalieră sau orice modificare a acestuia necesită o majoritate de cel puțin două treimi și cel mult 90 % din voturile aferente acțiunilor sau capitalului subscris reprezentate. În orice caz, pragul de vot nu trebuie să fie mai mare decât cel prevăzut în legislația națională pentru aprobarea fuziunilor transfrontaliere.

Amendamentul    138

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 i – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Adunarea generală decide, de asemenea, dacă transformarea transfrontalieră impune modificarea actelor constitutive ale societății care efectuează transformarea.

4.  După caz, adunarea generală decide, de asemenea, cu privire la orice modificare a actelor constitutive ale societății care efectuează transformarea.

Amendamentul    139

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 j – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că următorii membri ai societății comerciale care efectuează transformarea transfrontalieră au dreptul să își înstrăineze participațiile în condițiile stabilite la alineatele (2)-(6):

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    140

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 j – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  membrii care dețin acțiuni cu drept de vot și care nu au votat pentru aprobarea proiectului de transformare transfrontalieră;

(a)  membrii care dețin acțiuni cu drept de vot și care au votat împotrivă sau care nu au fost prezenți la adunarea generală, dar și-au exprimat înainte de adunare intenția de a vota împotriva aprobării proiectului de transformare transfrontalieră și și-au exprimat intenția de a-și exercita dreptul de ieșire;

Amendamentul    141

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 j – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  membrii care dețin acțiuni fără drept de vot.

(b)  membrii care dețin acțiuni fără drept de vot care la adunarea generală și-au exprimat intenția de a-și exercita dreptul de ieșire.

Amendamentul    142

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 j – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că societatea comercială care efectuează transformarea transfrontalieră oferă o compensație adecvată în proiectul de transformare transfrontalieră, astfel cum se prevede la articolul 86d alineatul (1) litera (i), membrilor care doresc să își exercite dreptul de a-și înstrăina participațiile, menționați la prezentul articol alineatul (1). Statele membre stabilesc, de asemenea, perioada de acceptare a ofertei, care nu trebuie în niciun caz să depășească o lună de la adunarea generală menționată la articolul 86i. În plus, statele membre se asigură că societatea comercială este în măsură să accepte o ofertă comunicată prin mijloace electronice către o adresă oferită de către societate în acest scop.

Statele membre se asigură că societatea comercială care efectuează transformarea transfrontalieră oferă o compensație adecvată în proiectul de transformare transfrontalieră, astfel cum se prevede la articolul 86d alineatul (1) litera (i), membrilor care doresc să își exercite dreptul de a-și înstrăina participațiile, menționați la prezentul articol alineatul (1). Fără a aduce atingere exercitării efective a dreptului de ieșire, membrii își comunică intenția de a recurge la acesta înainte de adunarea generală. Statele membre stabilesc, de asemenea, perioada de acceptare a ofertei, care nu trebuie în niciun caz să depășească o lună de la adunarea generală menționată la articolul 86i. Legislația națională privind forma și valabilitatea contractelor pentru vânzarea și transferul de acțiuni ale societăților nu este afectată.

Amendamentul    143

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 j – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre prevăd că orice membru care a acceptat oferta de compensație bănească menționată la alineatul (3), dar care consideră că valoarea compensației nu a fost stabilită în mod corespunzător, are dreptul de a solicita, în fața unei instanțe naționale, în termen de o lună de la acceptarea ofertei, recalcularea compensației bănești oferite.

5.  Statele membre prevăd că orice membru care a acceptat oferta de compensație bănească menționată la alineatul (3), dar care consideră că valoarea compensației nu a fost stabilită în mod corespunzător, are dreptul de a solicita, în fața unei instanțe naționale, în termen de 20 de zile de la acceptarea ofertei, recalcularea compensației bănești oferite.

Amendamentul    144

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 j – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre se asigură că legislația din statul membru de plecare reglementează drepturile menționate la alineatele (1)-(5) și că instanțele din acel stat membru sunt cele competente în acest sens. Orice membru care a acceptat o ofertă de compensație bănească pentru achiziționarea acțiunilor sale are dreptul să inițieze sau să fie parte la procedura menționată la alineatul (5).

6.  Statele membre se asigură că legislația din statul membru de plecare reglementează drepturile menționate la alineatele (1)-(4) și că instanțele din acel stat membru sunt cele competente în acest sens. Orice membru care a acceptat o ofertă de compensație bănească pentru achiziționarea acțiunilor sale are dreptul să inițieze sau să fie parte la procedura menționată la alineatul (4).

Amendamentul    145

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 k – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că acei creditori care sunt nemulțumiți de modalitățile stabilite în proiectul de transformare transfrontalieră privind protejarea intereselor lor, astfel cum se prevede la articolul 86d litera (f), pot depune o cerere la autoritatea administrativă sau judiciară competentă, pentru a obține garanțiile adecvate, în termen de o lună de la comunicarea menționată la articolul 86h.

2.  Statele membre se asigură că acei creditori ale căror drepturi sunt anterioare proiectului de transformare transfrontalieră și care sunt nemulțumiți de modalitățile stabilite în proiectul de transformare transfrontalieră privind protejarea intereselor lor, astfel cum se prevede la articolul 86d litera (f), și care au prezentat o obiecție înainte de transformarea transfrontalieră pot depune o cerere la autoritatea administrativă sau judiciară competentă, pentru a obține garanțiile adecvate, în termen de o lună de la comunicarea menționată la articolul 86h.

Amendamentul    146

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 k – alineatul 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul în care societatea comercială comunică, împreună cu proiectul de transformare, un raport al unui expert independent, în care se concluzionează că nu există nicio probabilitate rezonabilă ca drepturile creditorilor să fie prejudiciate în mod nejustificat. Expertul independent trebuie să fie numit sau aprobat de către autoritatea competentă și să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 86g alineatul (2);

(a)  în cazul în care societatea comercială comunică, împreună cu proiectul de transformare, un raport al unui expert independent, în care se concluzionează că nu există nicio probabilitate rezonabilă ca drepturile creditorilor să fie prejudiciate în mod nejustificat. Expertul independent trebuie să fie consultat de către autoritatea competentă în cadrul evaluării sale prevăzute la articolul 86g;

Amendamentul    147

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 k – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care creditorilor li se oferă un drept la plată, fie de către o parte terță garantă, fie de către societatea rezultată în urma transformării transfrontaliere, cu o valoare cel puțin echivalentă creanței lor inițiale, a cărui executare poate fi solicitată în aceeași jurisdicție ca și creanța lor inițială și care are o calitate a creditului cel puțin echivalentă cu creanța inițială a creditorului, imediat după încheierea procesului de transformare.

(b)  în cazul în care creditorilor li se oferă un drept la plată, fie de către o parte terță garantă, fie de către societatea rezultată în urma transformării transfrontaliere, cu o valoare cel puțin egală valorii efective a creanței lor inițiale, a cărui executare poate fi solicitată în aceeași jurisdicție ca și creanța lor inițială și care are o calitate a creditului cel puțin echivalentă cu creanța inițială a creditorului.

Amendamentul    148

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 l – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Participarea angajaților

Informarea, consultarea și participarea angajaților

Amendamentul    149

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 l – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Atunci când organul administrativ sau de conducere al societății întocmește un plan de transformare, după publicarea proiectului de transformare, organul respectiv ia de îndată ce este posibil măsurile necesare, inclusiv furnizarea de informații referitoare la identitatea societăților participante, a filialelor sau a unităților vizate, precum și la numărul de angajați ai acestora în vederea demarării, după caz, de negocieri cu reprezentanții angajaților societăților cu privire la modalitățile de implicare a angajaților în cadrul societății sau al societăților care rezultă în urma transformării.

Amendamentul    150

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 l – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  nu prevede cel puțin același nivel de participare a angajaților precum cel practicat de societatea comercială înainte de transformare, măsurat în funcție de proporția reprezentanților angajaților față de numărul membrilor organului administrativ sau de supraveghere ori ai comitetelor acestora sau ai grupului de conducere care gestionează unitățile de profit ale societății comerciale, sub rezerva existenței unei reprezentări a angajaților; sau

(a)  nu prevede cel puțin același nivel și aceleași elemente de participare a angajaților precum cel practicat de societatea comercială înainte de transformare, măsurat în funcție de proporția reprezentanților angajaților față de numărul membrilor organului administrativ sau de supraveghere ori ai comitetelor acestora sau ai grupului de conducere care gestionează unitățile de profit ale societății comerciale, sub rezerva existenței unei reprezentări a angajaților; sau

Amendamentul    151

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 l – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazurile menționate la prezentul articol alineatul (2), participarea angajaților la societatea comercială transformată și implicarea lor în stabilirea acestor drepturi se reglementează de către statele membre, mutatis mutandis și sub rezerva prezentului articol alineatele (4)-(7), în conformitate cu principiile și procedurile prevăzute la articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 și cu următoarele dispoziții ale Directivei 2001/86/CE:

3.  Informarea, consultarea și participarea angajaților în cadrul societății ce rezultă în urma transformării transfrontaliere și implicarea lor în stabilirea acestor drepturi și, în cazurile menționate la prezentul articol alineatul (2), participarea angajaților la societatea comercială transformată și implicarea lor în stabilirea acestor drepturi fac obiectul unui acord între angajați și conducerea societății comerciale transformate și se reglementează de către statele membre, mutatis mutandis și sub rezerva prezentului articol alineatele (4)-(7), în conformitate cu principiile și procedurile prevăzute la articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 și cu următoarele dispoziții ale Directivei 2001/86/CE:

Amendamentul    152

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 l – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  articolul 4 alineatul (1), articolul 4 alineatul (2) literele (a), (g) și (h) și articolul 4 alineatele (3) și (4);

(b)  articolul 4 alineatul (1), articolul 4 alineatul (2) literele (a), (b), (c), (d), (e), (g) și (h) și articolul 4 alineatele (3) și (4);

Amendamentul    153

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 l – alineatul 3 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  articolul 7 alineatul (1) primul paragraf;

(e)  articolul 7 alineatul (1);

Amendamentul    154

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 l – alineatul 3 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  partea 3 litera (a) din anexă.

(g)  anexa, cu excepția literelor (a) și (b) din partea 3, în locul cărora se aplică următoarele condiții minime:

 

Angajații societății comerciale, ai filialelor și unităților sale și/sau organul de reprezentare au dreptul de a alege și de a desemna un număr de membri ai organismului administrativ sau de supraveghere al societății transformate, anume doi reprezentanți în societățile cu peste 50 de angajați, o treime în societățile având de la 250 la 1000 de angajați și pe baze paritare în societățile cu peste 1000 de angajați.

Amendamentul    155

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 l – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Nivelul de participare a angajaților convenit în conformitate cu alineatul (3) nu trebuie să fie mai mic decât nivelul aplicat în societate înainte de transformare sau mai mic decât nivelul care s-ar aplica în statul membru de destinație. Nivelul respectiv se măsoară în conformitate cu alineatul (2).

Amendamentul    156

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 l – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Atunci când reglementează principiile și procedurile menționate la alineatul (3), statele membre:

4.  Atunci când reglementează principiile și procedurile menționate la alineatul (3) de la prezentul articol, statele membre se asigură că normele privind participarea angajaților care se aplicau înainte de transformarea transfrontalieră continuă să se aplice până la data aplicării oricăror norme convenite ulterior sau, în absența unor norme convenite, până la aplicarea normelor implicite, în conformitate cu anexa la Directiva 2001/86/CE.

(a)  acordă organului special de negociere dreptul de a decide, cu o majoritate de două treimi a membrilor săi care reprezintă cel puțin două treimi dintre angajați, să nu inițieze negocieri sau să pună capăt negocierilor deja inițiate și să se bazeze pe normele de participare în vigoare în statul membru de destinație;

 

(b)  pot, în cazul în care, după negocieri prealabile, se aplică normele standard de participare și în pofida unor astfel de norme, să stabilească limitarea proporției de reprezentanți ai angajaților în cadrul organului administrativ al societății comerciale transformate. Cu toate acestea, în cazul în care, în societatea comercială care efectuează transformarea, reprezentanții angajaților au constituit cel puțin o treime din consiliul de administrație sau de supraveghere, este posibil ca limitarea să nu aibă niciodată drept rezultat o proporție a reprezentanților angajaților în organul administrativ mai mică de o treime;

 

(c)  se asigură că normele privind participarea angajaților care se aplicau înainte de transformarea transfrontalieră continuă să se aplice până la data aplicării oricăror norme convenite ulterior sau, în absența unor norme convenite, până la aplicarea normelor implicite, în conformitate cu partea 3 litera (a) din anexă.

 

Amendamentul    157

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 l – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Extinderea drepturilor de participare la angajații societății comerciale transformate care lucrează în alte state membre, prevăzută la alineatul (2) litera (b), nu implică nicio obligație pentru statele membre care optează să procedeze astfel de a lua în considerare angajații respectivi la calcularea pragurilor de angajați care conferă drepturi de participare în temeiul legislației naționale.

eliminat

Amendamentul    158

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 l – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În cazul în care funcționează pe baza unui sistem de participare a angajaților, societatea comercială transformată este obligată să ia măsuri prin care să se asigure că drepturile de participare ale angajaților sunt protejate în cazul oricărei viitoare fuziuni, divizări sau transformări – transfrontaliere sau interne – pentru o perioadă de trei ani după ce transformarea transfrontalieră începe să producă efecte, prin aplicarea mutatis mutandis a normelor prevăzute la alineatele (1)-(6).

7.  În cazul în care funcționează pe baza unui sistem de participare a angajaților, societatea comercială transformată este obligată să ia măsuri prin care să se asigure că drepturile de participare ale angajaților sunt protejate, de asemenea, în cazul oricărei viitoare fuziuni, divizări sau transformări – transfrontaliere sau interne – pentru o perioadă de șase ani după ce transformarea transfrontalieră începe să producă efecte, prin aplicarea mutatis mutandis a normelor prevăzute la alineatele (1)-(3).

Amendamentul    159

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 l – alineatul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Statele membre se asigură, în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2002/14/CE, că reprezentanții angajaților, în exercițiul funcțiunii, beneficiază de protecție și garanții suficiente pentru a le permite să își îndeplinească corespunzător obligațiile care le-au fost încredințate.

Amendamentul    160

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 l – alineatul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Dacă, în urma aplicării alineatului (3) în cazul menționat la alineatul (2), se depășește, în decursul celor șase ani care urmează transformării transfrontaliere, pragul aplicabil pentru participarea angajaților prevăzut de legislația statului membru de plecare, se inițiază noi negocieri în conformitate cu alineatele (3)-(8), mutatis mutandis. În astfel de cazuri, normele privind participarea angajaților prevăd același nivel și aceleași elemente de participare a angajaților care ar fi fost prevăzute în mod legal, dacă societatea ar fi atins pragul relevant în statul membru de plecare.

Amendamentul    161

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 la (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 86la

 

Contractele colective de muncă

 

După efectuarea transformării, societatea care efectuează transformarea transfrontalieră continuă să respecte aceleași termene și condiții convenite în eventualele contracte colective aplicabile societății înaintea transformării, până la data rezilierii sau a expirării contractelor colective sau până la data intrării în vigoare sau a aplicării unui alt contract colectiv, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2001/23/CE.

Amendamentul    162

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 m – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre desemnează autoritatea competentă să evalueze legalitatea transformării transfrontaliere în ceea ce privește partea de procedură care este reglementată de legislația din statul membru de plecare și să elibereze un certificat prealabil transformării care atestă conformitatea cu toate condițiile relevante și îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor și formalităților în statul membru de plecare.

1.  Statele membre desemnează instanța, notarul sau altă autoritate competentă să evalueze legalitatea transformării transfrontaliere în ceea ce privește partea de procedură care este reglementată de legislația din statul membru de plecare și să elibereze un certificat prealabil transformării care atestă conformitatea cu toate condițiile relevante și îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor și formalităților în statul membru de plecare.

Amendamentul    163

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 m – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  rapoartele menționate la articolele 86e, 86f și 86g, după caz;

(b)  raportul menționat la articolele 86e și 86g, după caz, inclusiv avizul angajaților și răspunsul conducerii menționat la articolul 86 alineatele (4a) și (4b);

Amendamentul    164

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 m – alineatul 3 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul unei suspiciuni autentice de fraudă bazate pe motive întemeiate, statele membre pot solicita prezența fizică în fața autorității competente căreia trebuie să îi fie prezentate informațiile și documentele relevante.

Statele membre stabilesc norme detaliate pentru cererea online prevăzută la alineatul (2) de la prezentul articol și la al doilea paragraf de la articolul 86h alineatul (4). Articolul 13f alineatele (3) și (4) se aplică în consecință.

Amendamentul    165

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 m – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În ceea ce privește conformitatea cu normele privind participarea angajaților, astfel cum sunt prevăzute la articolul 86l, statul membru de plecare verifică dacă proiectul de transformare transfrontalieră menționat la prezentul articol alineatul (2) include informații cu privire la procedurile prin care sunt stabilite modalitățile relevante și cu privire la opțiunile posibile privind aceste modalități.

4.  În ceea ce privește conformitatea cu normele privind participarea angajaților, astfel cum sunt prevăzute la articolul 86l, statul membru de plecare verifică dacă proiectul de transformare transfrontalieră și raportul, menționate la prezentul articol alineatul (2), include informații cu privire la procedurile prin care sunt stabilite modalitățile relevante și cu privire la opțiunile posibile privind aceste modalități.

Amendamentul    166

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 m – alineatul 5 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Ca parte a evaluării legalității menționate la alineatul (1), autoritatea competentă analizează următoarele elemente:

5.  Ca parte a evaluării menționate la articolul 86g, autoritatea competentă analizează următoarele elemente:

Amendamentul    167

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 m – alineatul 5 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  dacă transformarea transfrontalieră constituie un aranjament artificial.

Amendamentul    168

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 m – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre se asigură că autoritățile competente desemnate în conformitate cu alineatul (1) pot consulta alte autorități relevante care sunt competente în diferitele domenii vizate de transformarea transfrontalieră.

6.  Statele membre se asigură că autoritățile competente desemnate în conformitate cu alineatul (1) instituie mecanisme de coordonare adecvate cu alte autorități și organisme din statul membru respectiv care lucrează în domeniile de politică vizate de prezenta directivă și, după caz, consultă alte autorități relevante care sunt competente în diferitele domenii vizate de transformarea transfrontalieră.

Amendamentul    169

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 m – alineatul 7 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Statele membre se asigură că autoritatea competentă efectuează evaluarea în termen de o lună de la primirea informațiilor privind aprobarea transformării de către adunarea generală a societății comerciale. Aceasta trebuie să aibă unul dintre următoarele rezultate:

7.  Statele membre se asigură că autoritatea competentă efectuează evaluarea în termen de trei luni de la primirea informațiilor privind aprobarea transformării de către adunarea generală a societății comerciale. Aceasta trebuie să aibă unul dintre următoarele rezultate:

Amendamentul    170

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 m – alineatul 7 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul în care autoritatea competentă stabilește că transformarea transfrontalieră intră în domeniul de aplicare al dispozițiilor naționale prin care se transpune prezenta directivă, că aceasta îndeplinește toate condițiile relevante și că toate procedurile și formalitățile necesare au fost finalizate, autoritatea competentă eliberează certificatul prealabil transformării;

(a)  autoritatea competentă eliberează certificatul prealabil transformării în cazul în care autoritatea competentă stabilește că transformarea transfrontalieră intră în domeniul de aplicare al dispozițiilor naționale prin care se transpune prezenta directivă, că aceasta îndeplinește toate condițiile relevante și că toate procedurile și formalitățile necesare au fost finalizate;

Amendamentul    171

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 m – alineatul 7 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care stabilește că transformarea transfrontalieră nu intră în domeniul de aplicare al dispozițiilor naționale prin care se transpune prezenta directivă, autoritatea competentă nu eliberează certificatul prealabil transformării și informează societatea comercială cu privire la motivele deciziei sale. Același lucru este valabil pentru situațiile în care autoritatea competentă stabilește că transformarea transfrontalieră nu îndeplinește toate condițiile relevante sau că nu au fost finalizate toate procedurile și formalitățile necesare și că societatea comercială, după ce a fost invitată să ia măsurile necesare, nu a făcut acest lucru;

(b)  autoritatea competentă nu eliberează certificatul prealabil transformării și informează societatea comercială cu privire la motivele deciziei sale în cazul în care stabilește că transformarea transfrontalieră nu intră în domeniul de aplicare al dispozițiilor naționale prin care se transpune prezenta directivă. Același lucru este valabil pentru situațiile în care autoritatea competentă stabilește că transformarea transfrontalieră nu îndeplinește toate condițiile relevante sau că nu au fost finalizate toate procedurile și formalitățile necesare și că societatea comercială, după ce a fost invitată să ia măsurile necesare, nu a făcut acest lucru;

Amendamentul    172

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 m – alineatul 7 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în cazul în care autoritatea competentă are motive serioase de a suspecta că transformarea transfrontalieră constituie un aranjament artificial astfel cum este menționat la articolul 86c alineatul (3), aceasta poate decide să efectueze o evaluare aprofundată în conformitate cu articolul 86n și informează societatea comercială cu privire la decizia sa de a efectua o astfel de evaluare și cu privire la rezultatele ulterioare.

(c)  autoritatea competentă nu emite un certificat prealabil transformării și efectuează o evaluare aprofundată în conformitate cu articolul 86n și informează societatea cu privire la decizia sa și la rezultatul evaluării, într-unul dintre următoarele cazuri:

 

(i) în cazul în care autoritatea competentă are motive serioase de a suspecta că transformarea transfrontalieră constituie un aranjament artificial;

 

(ii) societatea face obiectul unei proceduri de restructurare preventivă inițiată din cauza probabilității insolvenței sau face obiectul unor verificări, inspecții sau investigații prevăzute la capitolul VI din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului* sau în Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului**;

 

(iii) societatea a fost condamnată în ultimii trei ani de către o instanță sau face obiectul unor proceduri judiciare în curs din cauza încălcării legislației din domeniul social, fiscal, al mediului și al muncii sau a încălcărilor drepturilor fundamentale și ale drepturilor omului.

 

___________________

 

* Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

 

** Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO L 159, 28.5.2014, p. 11).

Amendamentul    173

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 m – alineatul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Decizia de eliberare a unui certificat prealabil transformării de către autoritatea competentă din statul membru de plecare sau orice aprobare de către autoritatea competentă din statul membru de destinație nu exclude nicio procedură sau decizie ulterioară a autorităților din statele membre respective cu privire la alte domenii juridice relevante.

Amendamentul    174

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 n – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cu scopul de a evalua dacă transformarea transfrontalieră constituie un aranjament artificial în sensul articolului 86c alineatul (3), statele membre se asigură că autoritatea competentă din statul membru de plecare efectuează o evaluare aprofundată a tuturor faptelor și împrejurărilor relevante și ia în considerare cel puțin următoarele elemente: caracteristicile stabilirii în statul membru de destinație, inclusiv intenția, sectorul, investițiile, cifra de afaceri netă și profitul sau pierderea, numărul de angajați, structura bilanțului, rezidența fiscală, activele și localizarea acestora, locul de muncă obișnuit al angajaților și al unor grupuri specifice de angajați, locul în care trebuie plătite contribuțiile la asigurările sociale și riscurile comerciale asumate de societatea comercială transformată în statul membru de destinație și în statul membru de plecare.

1.  Cu scopul de a evalua dacă transformarea transfrontalieră constituie un aranjament artificial, statele membre se asigură că autoritatea competentă din statul membru de plecare efectuează o evaluare aprofundată a tuturor faptelor și împrejurărilor relevante și ia în considerare cel puțin următoarele elemente:

 

(a)   caracteristicile stabilirii în statul membru de destinație, inclusiv organul de conducere, personalul, sectorul, investiția, cifra de afaceri netă și profitul sau pierderea, rezidența fiscală, sediul, activele și localizarea lor, structura bilanțului și riscurile comerciale asumate de societatea comercială transformată în statul membru de destinație și în statul membru de plecare;

 

(b)   numărul de angajați și locul de muncă obișnuit al angajaților și al unor grupuri specifice de angajați care lucrează în țara de destinație, numărul de angajați care lucrează în alt stat, grupați în funcție de statul unde lucrează, numărul de angajați detașați în anul anterior transformării în sensul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și al Directivei 96/71/CE, și numărul de angajați care lucrează simultan în mai mult de un stat membru, în sensul Regulamentului (CE) nr. 883/2004;

 

(c)   locurile în care trebuie plătite contribuțiile la asigurările sociale;

 

(d)   dacă societatea a ales să își delege gestionarea unor directori, administratori sau reprezentanți legali recrutați de la o parte terță independentă prin intermediul unui contractant de servicii.

Amendamentul    175

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 n – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Atunci când este necesar, autoritatea competentă adresează întrebări și primește informații de la autoritatea competentă din statul membru de destinație. Autoritatea competentă asigură comunicarea cu alte autorități din statul membru respectiv responsabile pentru oricare dintre domeniile vizate de prezenta directivă.

Amendamentul    176

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 n – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că, în cazul în care autoritatea competentă menționată la alineatul (1) decide să efectueze o evaluare aprofundată, aceasta are posibilitatea de a audia societatea comercială și toate părțile care au prezentat observații în temeiul articolului 86h alineatul (1) litera (c), în conformitate cu legislația națională. Autoritățile competente menționate la alineatul (1) pot audia, de asemenea, orice alte părți terțe interesate, în conformitate cu legislația națională. Autoritatea competentă ia decizia finală în ceea ce privește chestiunea certificatului prealabil transformării în termen de două luni de la inițierea evaluării aprofundate.

2.  Statele membre se asigură că, în cazul în care autoritatea competentă menționată la alineatul (1) decide să efectueze o evaluare aprofundată, aceasta are posibilitatea de a audia societatea comercială și toate părțile care au prezentat observații în temeiul articolului 86h alineatul (1) litera (c), în conformitate cu legislația națională. În special, aceasta permite societății să furnizeze informații suplimentare privind un sediu real sau fix și exercitarea efectivă a unei activități economice în statul membru de destinație, pe o perioadă nedeterminată. Autoritățile competente menționate la alineatul (1) pot audia, de asemenea, orice alte părți terțe interesate, în conformitate cu legislația națională. Autoritatea competentă ia decizia finală în ceea ce privește chestiunea certificatului prealabil transformării în termen de două luni de la inițierea evaluării aprofundate.

Amendamentul    177

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 n – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre se asigură că autoritatea competentă a statului membru de plecare nu emite un certificat prealabil transformării pentru transformarea transfrontalieră atunci când stabilește, după o examinare aprofundată a situației respective și având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, că aceasta constituie un aranjament artificial.

Amendamentul    178

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 p – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre desemnează o autoritate competentă care să evalueze legalitatea transformării transfrontaliere în ceea ce privește partea de procedură care este reglementată de legislația din statul membru de destinație și să aprobe transformarea transfrontalieră în cazul în care aceasta respectă toate condițiile relevante și dacă sunt îndeplinite în mod corespunzător toate procedurile și formalitățile în statul membru de destinație.

1.  Statele membre desemnează instanța, notarul sau altă autoritate competentă care să evalueze legalitatea transformării transfrontaliere în ceea ce privește partea de procedură care este reglementată de legislația din statul membru de destinație și să aprobe transformarea transfrontalieră în cazul în care aceasta respectă toate condițiile relevante și dacă sunt îndeplinite în mod corespunzător toate procedurile și formalitățile în statul membru de destinație.

Amendamentul    179

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 p – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul unei suspiciuni autentice de fraudă bazate pe motive întemeiate, statele membre pot solicita prezența fizică în fața autorității competente din statul membru căreia trebuie să îi fie prezentate informațiile și documentele relevante.

Totuși, dacă acest lucru este justificat de motivele imperative de interes public de prevenire a fraudei în ceea ce privește identitatea persoanei care reprezintă societatea comercială ce efectuează transformarea transfrontalieră, statele membre pot solicita prezența fizică în fața oricărei autorități competente sau în fața oricărei alte persoane sau organism care efectuează divulgarea online, care se ocupă de aceasta sau care oferă sprijin pentru aceasta.

Amendamentul    180

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 p – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre stabilesc norme detaliate pentru cererea online prevăzută la alineatul (1) de la prezentul articol și la al doilea paragraf de la articolul 86h alineatul (4). Articolul 13f alineatele (3) și (4) se aplică în consecință.

Amendamentul    181

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 t

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 86t

eliminat

Răspunderea experților independenți

 

Statele membre stabilesc norme care reglementează cel puțin răspunderea civilă a experților independenți responsabili cu întocmirea rapoartelor menționate la articolul 86g și la articolul 86k alineatul (2) litera (a), inclusiv în ceea ce privește orice abatere pe care o săvârșesc în executarea îndatoririlor lor.

 

Amendamentul    182

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 86 u – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O transformare transfrontalieră care produce efecte în conformitate cu procedurile de transpunere a prezentei directive nu poate fi declarată nulă și neavenită.

Totuși, dacă, în decurs de doi ani de la data la care transformarea transfrontalieră produce efecte, în atenția autorităților competente sunt aduse informații noi referitoare la aceasta, care sugerează că a avut loc o încălcare a dispozițiilor prezentei directive, autoritățile competente revizuiesc evaluarea faptelor cazului respectiv și au competența de a impune sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, în cazul unor aranjamente artificiale.

Amendamentul    183

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 120 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)   La articolul 120, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

(5)   La articolul 120, alineatul (4) se elimină.

„4. Statele membre se asigură că prezentul capitol nu se aplică societății sau societăților în următoarele cazuri:

 

(a) dacă au fost instituite proceduri pentru dizolvarea, lichidarea sau insolvența societății sau societăților comerciale în cauză;

 

(b) dacă societatea comercială face obiectul unei proceduri preventive de restructurare inițiate din cauza riscului de insolvență;

 

(c) dacă este în curs de operare o suspendare a plăților;

 

(d) dacă societatea comercială face obiectul instrumentelor, competențelor și mecanismelor de rezoluție prevăzute în titlul IV din Directiva 2014/59/UE;

 

(e) dacă autoritățile naționale au luat măsuri preventive pentru a evita inițierea procedurilor menționate la litera (a), (b) sau (d).”.

 

Amendamentul  184

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6 – litera ba (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 121 – alineatele 2 a și 2 b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)   se adaugă alineatele (2a) și (2b):

 

„2a. O societate comercială nu are dreptul să efectueze o fuziune transfrontalieră în niciuna dintre următoarele situații:

 

(a)  dacă au fost instituite proceduri pentru dizolvarea, lichidarea sau insolvența societății sau societăților comerciale în cauză;

 

(b)  dacă este în curs de operare o suspendare a plăților;

 

(c)  dacă societatea comercială face obiectul instrumentelor, competențelor și mecanismelor de rezoluție prevăzute în titlul IV din Directiva 2014/59/UE;

 

(d)  dacă autoritățile naționale au luat măsuri preventive pentru a evita inițierea procedurilor menționate la litera (a), (b) sau (c).

 

2b. Statele membre se asigură că autoritatea competentă din statul membru de plecare nu autorizează o fuziune transfrontalieră atunci când stabilește, după o examinare a situației respective și având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, că aceasta constituie un aranjament artificial.”

Amendamentul    185

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7 – litera -a (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 122 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)   la alineatul (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

Organul de conducere sau administrativ al fiecăreia dintre societățile comerciale care fuzionează elaborează un proiect comun de fuziune transfrontalieră. Proiectul de fuziune transfrontalieră trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

„1.   Organul administrativ sau de conducere, inclusiv, dacă acest lucru este prevăzut de legislația națională și/sau în conformitate cu practicile naționale, reprezentanții angajaților de la nivelul consiliului de administrație, al fiecăreia dintre societățile comerciale care fuzionează elaborează un proiect comun de fuziune transfrontalieră și participă la decizia privind proiectul respectiv. Proiectul de fuziune transfrontalieră trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

Amendamentul    186

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7 – litera -aa (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 122 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-aa)   se introduce litera (aa):

 

„(aa) dacă este cazul, informații privind adresa și data transferului sediului central al societății către societatea care rezultă în urma fuziunii, precum și informații privind organul de conducere și, după caz, personalul, echipamentele, incinta și activele acesteia;”;

Amendamentul    187

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7 – litera -ab (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 122 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ab)   se introduce litera (ca):

 

„(ca) numărul de angajați în echivalent normă întreagă;”;

Amendamentul    188

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7 – litera -ac (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 122 – alineatul 1 – litera d

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-ac)   litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

(d) posibilele repercusiuni ale fuziunii transfrontaliere asupra forței de muncă;

(d) posibilele repercusiuni ale fuziunii transfrontaliere asupra forței de muncă, inclusiv schimbările probabile în ceea ce privește organizarea muncii, salariile, locul anumitor posturi și consecințele preconizate pentru angajații care ocupă astfel de posturi, inclusiv angajații din filialele și sucursalele societăților comerciale care fuzionează situate în interiorul Uniunii, și dialogul social la nivel de întreprindere, inclusiv, dacă este cazul, reprezentarea angajaților la nivelul consiliului de administrație;”;

Amendamentul    189

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7 – litera a

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 122 – alineatul 1 – litera i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   litera (i) se înlocuiește cu următorul text:

(a)   litera (i) se elimină.

„(i) actul constitutiv sau actele constitutive ale societății comerciale care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere;”;

 

Amendamentul    190

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7 – litera aa (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 122 – alineatul 1 – litera j

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)   litera (j) se înlocuiește cu următorul text:

(j) după caz, informații privind procedurile de stabilire, în temeiul articolului 133, a modalităților de participare a salariaților la definirea drepturilor de participare ale acestora la societatea comercială care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere;

(j) informații privind procedurile de stabilire, în temeiul articolului 133, a modalităților de participare a salariaților la definirea drepturilor de informare, consultare și participare ale acestora la societatea comercială care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere;

Amendamentul    191

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7 – litera ab (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 122 – alineatul 1 – literele ja, jb și jc (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)   se introduc literele (ja), (jb) și (jc):

 

„(ja)   numele societății rezultate în urma fuziunii și, atunci când este cazul, lista tuturor filialelor sale, o scurtă descriere a naturii activităților acestora și repartizarea lor geografică;

 

(jb)  cifra de afaceri totală și cifra de afaceri impozabilă totală a societăților comerciale care fuzionează pentru ultima perioadă de raportare;

 

(jc)   cuantumul impozitului pe profit plătit de societățile comerciale care fuzionează și de filialele și sucursalele lor;”

Amendamentul    192

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7 – litera c

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 122 – alineatul 1 – paragraful 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Pe lângă limba oficială a statului membru al fiecăreia dintre societățile comerciale care fuzionează, statele membre le permit societăților comerciale care fuzionează să utilizeze o limbă uzuală în domeniul afacerilor și finanțelor internaționale pentru a întocmi proiectul comun de fuziune transfrontalieră și toate celelalte documente conexe. Statele membre precizează ce limbă va prevala în caz de diferențe identificate între diferitele versiuni lingvistice ale documentelor respective..

„Pe lângă limba oficială a statului membru al fiecăreia dintre societățile comerciale care fuzionează, statele membre le permit societăților comerciale care fuzionează să utilizeze o limbă uzuală în domeniul afacerilor și finanțelor internaționale pentru a întocmi proiectul comun de fuziune transfrontalieră și toate celelalte documente conexe. Statele membre precizează ce limbă va prevala în caz de diferențe identificate între diferitele versiuni lingvistice ale documentelor respective. Membrii, angajații sau creditorii fiecărei societăți care fuzionează au posibilitatea de a formula observații cu privire la proiect.”;

Amendamentul    193

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7 – litera ca (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 122 – alineatele 1 a și 1 b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) se adaugă următoarele alineate:

 

„1a. Înainte ca organul de conducere sau administrativ să decidă cu privire la proiectul comun de fuziune transfrontalieră, reprezentanții angajaților fiecărei societăți implicate în fuziunea transfrontalieră sau, dacă nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși și sindicatele reprezentate sunt informați și consultați cu privire la fuziunea propusă, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2002/14/CE, mutatis mutandis. În cazul în care a fost înființat un organism în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau Directiva 2001/86/CE, acesta este, de asemenea, informat și consultat în consecință.

 

1b. Pe lângă limbile oficiale din statele membre implicate, statele membre pot permite societăților comerciale care efectuează fuziunea transfrontalieră să utilizeze o limbă uzuală în domeniul afacerilor și finanțelor internaționale pentru a întocmi proiectul de fuziune transfrontalieră și toate celelalte documente conexe. Societățile precizează ce limbă va prevala în caz de diferențe identificate între diferitele versiuni lingvistice ale documentelor respective. Membrii, angajații și creditorii au posibilitatea de a formula observații cu privire la acest proiect comun.”

Amendamentul    194

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 123 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că proiectul comun de fuziune transfrontalieră este comunicat și publicat în registrele lor naționale, menționate la articolul 16, cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale care urmează să se pronunțe asupra proiectului. Respectivul proiect comun este, de asemenea, accesibil prin intermediul sistemului menționat la articolul 22.

1.  Statele membre se asigură că următoarele documente ale fuziunii transfrontaliere sunt comunicate și publicate în registrele lor naționale, menționate la articolul 16, cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale care urmează să se pronunțe asupra proiectului. Următoarele documente sunt, de asemenea, accesibile prin intermediul sistemului menționat la articolul 22:

 

(a) proiectul comun de fuziune transfrontalieră; respectivul proiect comun este, de asemenea, accesibil prin intermediul sistemului menționat la articolul 22;

 

(b) cererea pentru evaluarea proiectului de fuziune transfrontalieră și a raportului la care se face referire la articolul 124 și, după caz, a raportului întocmit de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 125a, fără a divulga totuși informații confidențiale;

 

(c) un anunț prin care se informează membrii, creditorii și reprezentanții angajaților fiecărei societăți sau, dacă nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși ai fiecărei societăți care efectuează fuziunea transfrontalieră că pot prezenta, înaintea datei adunării generale, observații cu privire la documentele menționate la primul paragraf literele (a) și (b) societății comerciale și autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 127 alineatul (1).

Amendamentul    195

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 123 – alineatul 3 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  detalii privind site-ul web pe care pot fi obținute gratuit atât proiectul comun de fuziune transfrontalieră, cât și informații complete cu privire la modalitățile menționate la litera (c).

(d)  detalii privind site-ul web pe care pot fi obținute gratuit atât proiectul comun de fuziune transfrontalieră și raportul menționat la articolul 125a, cât și informații complete cu privire la modalitățile menționate la litera (c).

Amendamentul    196

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 123 – alineatul 3 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  informații privind beneficiarii reali ai societății valabile înaintea și după efectuarea fuziunii transfrontaliere

Amendamentul    197

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 123 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul unei suspiciuni autentice de fraudă bazate pe motive întemeiate, statele membre pot solicita prezența fizică în fața unei autorități competente.

Totuși, dacă acest lucru este justificat de motivul imperativ de interes public de prevenire a fraudei în ceea ce privește identitatea persoanelor care reprezintă societățile ce efectuează fuziunea transfrontalieră, bazându-se pe motive întemeiate, statele membre pot solicita prezența fizică în fața unei autorități competente.

Amendamentul    198

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 123 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 123a

 

Prevenirea conflictelor de interese cauzate de compensarea membrilor organului de conducere

 

Pentru a preveni un conflict de interese între membrii organului de conducere sau ai organului administrativ și interesele societății comerciale, având în vedere articolul 1a (nou) din prezenta directivă, membrilor organului de conducere le este interzis să beneficieze din punct de vedere financiar de pe urma fuziunii, sub forma unei creșteri a prețului acțiunilor din pachetele de acțiuni care le sunt acordate drept compensație (variabilă) sau primă în contextul fuziunii. Pentru orice compensație plătită membrilor organului de conducere sau ai organului administrativ în acțiuni ale societății comerciale în primul an ulterior fuziunii, creșterea prețurilor acțiunilor ca urmare a fuziunii este dedusă din valoarea plătită organului de conducere. Prețul unei acțiuni la data la care fuziunea a fost făcută publică prima dată servește drept valoare de referință.

Amendamentul    199

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul organului de conducere sau al organului administrativ adresat membrilor

Raportul organului administrativ sau al organului de conducere adresat membrilor și angajaților

Amendamentul    200

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Organul de conducere sau organul administrativ al fiecăreia dintre societățile comerciale care fuzionează întocmește un raport în care explică și justifică aspectele juridice și economice ale fuziunii transfrontaliere.

1.  Organul de conducere sau organul administrativ al fiecăreia dintre societățile comerciale care fuzionează întocmește un raport adresat membrilor și angajaților în care explică și justifică aspectele juridice și economice ale fuziunii transfrontaliere și explică implicațiile pentru angajați.

Amendamentul    201

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  motivele fuziunii transfrontaliere;

Amendamentul    202

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  implicațiile fuziunii transfrontaliere asupra raporturilor de muncă și a implicării angajaților, precum și măsurile care trebuie adoptate pentru menținerea acestora;

Amendamentul    203

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  orice modificare substanțială a condițiilor de angajare prevăzute de lege, de contractele colective de muncă și de acordurile de întreprindere transnaționale, precum și a locurilor în care se desfășoară activitățile societății comerciale;

Amendamentul    204

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 – alineatul 2 – litera ec (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec)  informațiile despre procedurile de aplicare în conformitate cu prezenta directivă a acordurilor referitoare la drepturile de informare, consultare și participare a angajaților societății comerciale rezultate.

Amendamentul    205

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 – alineatul 2 – litera ed (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ed)  dacă elementele prevăzute la literele (a)-(c) se referă, de asemenea, la orice filială a societății.

Amendamentul    206

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Înainte ca organul administrativ sau de conducere să decidă cu privire la raportul menționat la alineatul (1) de la prezentul articol, reprezentanții angajaților fiecărei societăți care fuzionează sau, dacă nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși, sunt informați și consultați cu privire la propunerea de fuziune în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2002/14/CE. După caz, organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, este, de asemenea, informat și consultat în consecință.

Amendamentul    207

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Raportul se pune la dispoziția membrilor fiecăreia dintre societățile care fuzionează, cel puțin în format electronic, cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale menționate la articolul 126. Raportul se pune, în mod similar, și la dispoziția reprezentanților angajaților fiecăreia dintre societățile comerciale care fuzionează sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajaților înșiși. Cu toate acestea, în cazul în care nu este necesară aprobarea fuziunii de către adunarea generală a societății comerciale absorbante, în conformitate cu articolul 126 alineatul (3), raportul se pune la dispoziție cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale a celeilalte sau a celorlalte societăți care fuzionează.

3.  Raportul se pune, cel puțin în format electronic, la dispoziția membrilor fiecăreia dintre societățile care fuzionează și la dispoziția reprezentanților angajaților societății comerciale care efectuează fuziunea transfrontalieră sau, dacă nu există astfel de reprezentanți, a angajaților înșiși, și, după caz, a organismului înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale menționate la articolul 126. Raportul se pune, în mod similar, și la dispoziția reprezentanților angajaților fiecăreia dintre societățile comerciale care fuzionează sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajaților înșiși. Cu toate acestea, în cazul în care nu este necesară aprobarea fuziunii de către adunarea generală a societății comerciale absorbante, în conformitate cu articolul 126 alineatul (3), raportul se pune la dispoziție cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale a celeilalte sau a celorlalte societăți care fuzionează.

Amendamentul    208

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Cu toate acestea, raportul menționat la alineatul (1) nu este obligatoriu în cazul în care toți membrii societăților care fuzionează au convenit să renunțe la această cerință.

4.  Cu toate acestea, raportul menționat la alineatul (1) nu este obligatoriu în cazul în care toți membrii societăților care fuzionează și toți reprezentanții angajaților sau, dacă nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși și, după caz, organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, au convenit să renunțe la această cerință.

Amendamentul    209

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care organul administrativ sau de conducere al oricărei dintre societățile care fuzionează primește, în timp util, un aviz din partea reprezentanților angajaților sau, dacă nu există astfel de reprezentanți, din partea angajaților înșiși, astfel cum se prevede în legislația națională sau, după caz, de la organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, membrii sunt informați cu privire la acest lucru, iar avizul respectiv se anexează la raport.

Amendamentul    210

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 – alineatul 4 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Organul administrativ sau de conducere al fiecărei societăți care intenționează să efectueze fuziunea transfrontalieră furnizează un răspuns motivat cu privire la avizul furnizat de reprezentanții angajaților și, dacă este cazul, de organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, înainte de data adunării generale menționate la articolul 126.

Amendamentul    211

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 – alineatul 4 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4c.  Organismele reprezentative naționale ale angajaților, sindicatele reprezentate în cadrul societăților care fuzionează și, după caz, organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE dispun de mijloacele și resursele necesare pentru exercitarea drepturilor care decurg din prezenta directivă pentru a efectua o analiză a raportului. Punctul 6 din anexa I la Directiva 2009/38/CE se aplică mutatis mutandis în acest scop.

Amendamentul    212

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 – alineatul 4 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4d.  Alineatele (1)-(4c) nu aduc atingere drepturilor și procedurilor de informare și consultare aplicabile, care au fost instituite la nivel național în urma transpunerii Directivelor 2002/14/CE și 2009/38/CE.

Amendamentul    213

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul    214

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10 a (nou)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 124 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Se introduce următorul articol:

 

Articolul 124b

 

Examinarea efectuată de un expert independent

 

1.  Statele membre se asigură că, cu cel puțin două luni înainte de data adunării generale menționate la articolul 126, societățile comerciale care efectuează fuziunea transfrontalieră solicită autorităților competente din statele membre să numească doi experți care să examineze și să evalueze proiectul de fuziune transfrontalieră și rapoartele prevăzute în prezentul capitol, sub rezerva dispozițiilor prevăzute la prezentul articol alineatul (6). Cererea de numire a unui expert este însoțită de următoarele elemente:

 

(a) proiectul de fuziune transfrontalieră;

 

(b) rapoartele societății menționate în acest capitol.

 

2.  Autoritățile competente, coordonându-se îndeaproape, numesc doi experți independenți în termen de o lună de la depunerea cererii menționate la alineatul (1) și de la primirea proiectului și a rapoartelor. Experții sunt numiți pe baza unor liste preselectate în statele membre în cauză, care au fost stabilite în mod specific în scopul evaluării fuziunilor transfrontaliere. Lista include persoane fizice pe baza specializării lor personale. Printre domeniile de specializare care vor fi reflectate în listă se numără cel puțin dreptul societăților comerciale, impozitarea și dreptul fiscal, securitatea socială și drepturile lucrătorilor. Cei doi experți independenți acoperă împreună toate domeniile de specializare menționate la acest alineat. Un expert poate opera în nume propriu sau în numele unei persoane juridice. Statele membre definesc tarife fixe pentru comisioanele plătite experților independenți de către societățile comerciale care solicită fuziunea.

 

Experții trebuie să fie independenți de societatea care efectuează fuziunea transfrontalieră. Statele membre iau în considerare, la evaluarea independenței experților, cadrul stabilit la articolele 22 - 22b din Directiva 2006/43/CE. În plus:

 

(a) experții sau persoana juridică în numele căreia aceștia operează trebuie să nu fi lucrat, în nicio calitate, pentru societatea comercială care solicită fuziunea, în perioada de cinci ani dinainte de numirea acestora sau viceversa; și

 

(b) cei doi experți numiți nu trebuie să opereze în numele aceleiași persoane juridice.

 

3.  Experții întocmesc, în termen de două luni de la numirea lor, un raport scris care cuprinde cel puțin:

(a) o evaluare detaliată a exactității proiectului și rapoartelor, precum și a informațiilor prezentate de societatea comercială care efectuează fuziunea transfrontalieră;

 

(b) o descriere a tuturor elementelor factuale de care au nevoie autoritățile competente desemnate pentru a efectua o evaluare aprofundată cu scopul de a stabili dacă fuziunea transfrontalieră preconizată constituie un aranjament artificial, în care sunt cuprinse cel puțin următoarele:

 

(i) caracteristicile stabilirii în diferite state membre, inclusiv intenția, sectorul, investițiile, cifra de afaceri netă și profitul sau pierderea;

 

(ii) numărul de angajați care lucrează în țările în cauză, numărul de angajați care lucrează în alt stat, grupați în funcție de statul unde lucrează, numărul de angajați detașați sau trimiși în anul anterior fuziunii în sensul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și al Directivei 96/71/CE, numărul de angajați care lucrează simultan în mai mult de un stat membru, în sensul Regulamentului (CE) nr. 883/2004;

 

(iii) rezidența fiscală;

 

(iv) activele și localizarea acestora;

 

(v) locul de muncă obișnuit al angajaților și al unor grupuri specifice de angajați;

 

(vi) locurile în care trebuie plătite contribuțiile la asigurările sociale;

 

(vii) riscurile comerciale asumate de societatea care face obiectul fuziunii în statele membre în cauză;

 

(viii) structura bilanțului și a situației financiare din statul membru de destinație și din toate statele membre în care societatea comercială a activat în cei doi ani fiscali precedenți.

 

4.  Atunci când este cazul, experții independenți adresează întrebări și primesc informații de la autoritățile competente din statele membre în cauză. Autoritățile competente asigură comunicarea dintre expertul independent și alte autorități din statul membru respectiv responsabile pentru oricare dintre domeniile vizate de prezenta directivă.

 

5.  Statele membre se asigură că experții independenți au dreptul să obțină din partea societății care efectuează fuziunea transfrontalieră toate informațiile și documentele relevante și să întreprindă toate investigațiile necesare pentru a verifica toate elementele proiectului sau ale rapoartelor de management. De asemenea, expertul are dreptul să primească observații și avize din partea reprezentanților angajaților societății comerciale sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, din partea angajaților înșiși și, de asemenea, din partea creditorilor și a membrilor societății.

 

6.  Statele membre se asigură că informațiile transmise experților independenți pot fi utilizate numai pentru întocmirea raportului lor.

 

6.   Statele membre pot aplica un tarif mai scăzut pentru experții independenți în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (**).

Amendamentul    215

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 11 a (nou)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 125 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Se introduce următorul articol:

 

Articolul 125a

 

Evaluarea efectuată de autoritatea competentă

 

1.   Statele membre se asigură că societățile comerciale care efectuează fuziunea transfrontalieră solicită, cu cel puțin două luni înainte de data adunării generale menționate la articolul 126, fiecărei autorități competente desemnate în conformitate cu articolul 127, evaluarea proiectului de fuziune transfrontalieră și a raportului menționate la articolul 123. Cererea de evaluare a autorității competente este însoțită de următoarele elemente:

 

(a) proiectul de fuziune transfrontalieră menționat la articolul 122;

 

(b) raportul menționat la articolul 124;

 

(c) în cazul în care sunt prezentate, observațiile formulate de membri, de angajați și de creditori cu privire la proiectul și la raportul menționat la articolul 122 și la articolul 124;

 

(d) în cazul în care s-a acordat o derogare de la cerința privind raportul menționat la articolul 124, motivele fuziunii transfrontaliere.

 

2.   Fiecare autoritate competentă începe să lucreze la cererea menționată la alineatul (1) în termen de zece zile lucrătoare de la primirea documentelor și a informațiilor menționate la alineatul (1) literele (a)-(d).

 

3.   După consultarea, acolo unde este cazul, a părților terțe care au un interes legitim în fuziunea societăților, în special a autorităților fiscale, de ocupare a forței de muncă și de securitate socială, autoritățile competente întocmesc un raport scris care cuprinde cel puțin:

 

(a) o evaluare detaliată a exactității sub aspect formal și material a proiectului, raportului și informațiilor prezentate de societățile comerciale care efectuează fuziunea transfrontalieră;

 

(b) o descriere a tuturor elementelor factuale necesare pentru a efectua o evaluare aprofundată cu scopul de a stabili dacă fuziunea transfrontalieră preconizată constituie un aranjament artificial, în care sunt cuprinse cel puțin următoarele:

 

(i)   caracteristicile stabilirii societății rezultate, inclusiv intenția, sectorul, investițiile, cifra de afaceri netă și profitul sau pierderea, informații privind organul de conducere și, după caz, personalul, echipamentele, sediul și activele;

 

(ii)   structura bilanțului, rezidența fiscală, activele și localizarea acestora și riscurile comerciale asumate de fiecare societate care participă la fuziune; numărul de angajați, locul de muncă obișnuit al angajaților și al unor grupuri specifice de angajați, inclusiv, dacă este relevant, numărul de angajați detașați, trimiși sau care lucrează simultan în mai mult de un stat membru în anul anterior fuziunii, în sensul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și al Directivei 96/71/CE, și țările lor de destinație, locurile în care trebuie plătite contribuțiile la asigurările sociale, precum și impactul asupra pensiilor ocupaționale ale angajaților;

 

4.   Statele membre se asigură că autoritatea competentă are dreptul să obțină, din partea fiecărei societăți implicate în fuziunea transfrontalieră, toate informațiile și documentele relevante, inclusiv toate observațiile privind proiectul transmis în conformitate cu articolul 122, și că întreprinde toate investigațiile necesare pentru a verifica toate elementele proiectului sau ale raportului organului administrativ sau de conducere. În plus, fiecare autoritate competentă este în măsură, după caz, să adreseze întrebări autorității competente din statul membru al societăților care fuzionează și are dreptul să primească observații și avize suplimentare din partea reprezentanților angajaților fiecărei societăți comerciale care fuzionează sau, dacă nu există astfel de reprezentanți, din partea angajaților înșiși și, după caz, din partea organismului înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE și, de asemenea, din partea creditorilor și a membrilor fiecărei societăți. Aceste observații și avize se anexează la fiecare raport.

 

5.   Statele membre se asigură că informațiile și observațiile transmise autorității competente pot fi utilizate numai pentru întocmirea raportului lor și că informațiile confidențiale, inclusiv secretele de afaceri, nu sunt divulgate în conformitate cu legislația Uniunii și cu cea națională. După caz, autoritatea competentă poate emite un document distinct care conține astfel de informații confidențiale, respectivul document separat fiind pus numai la dispoziția societăților și a reprezentanților angajaților, dacă acest lucru este prevăzut de legislația Uniunii și de cea națională și în conformitate cu practica Uniunii sau cea națională.

 

6.   O societate nu are dreptul să efectueze o fuziune transfrontalieră, dacă oricare companie care fuzionează face obiectul unor proceduri judiciare în curs din cauza unor încălcări ale dreptului social, în domeniul fiscal, al mediului și al muncii sau care privesc încălcări ale drepturilor fundamentale și ale omului, dacă există riscul ca daunele finale să nu fie acoperite având în vedere măsurile Uniunii privind cooperarea în materie de justiție civilă, iar societatea nu a oferit o garanție financiară care să acopere acest risc.

 

7.   Statele membre stabilesc norme care reglementează cel puțin răspunderea civilă a experților independenți responsabili cu întocmirea rapoartelor menționate la articolul 125, inclusiv în ceea ce privește orice abatere pe care o săvârșesc în executarea îndatoririlor lor.

Amendamentul    216

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 11 b (nou)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 125 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Se introduce următorul articol:

 

Articolul 125b

 

Răspunderea civilă a membrilor organelor administrative sau de conducere ale societăților comerciale care urmează să fuzioneze

 

Statele membre prevăd norme care reglementează cel puțin răspunderea civilă a membrilor organelor administrative sau de conducere ale fiecărei societăți comerciale pentru greșeli comise de membrii organismelor respective în pregătirea și realizarea fuziunii față de acționarii societății rezultate.

Amendamentul    217

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 12 – litera a

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 126 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„1.   După luarea la cunoștință a rapoartelor menționate la articolele 124, 124a și 125, după caz, adunarea generală a fiecăreia dintre societățile comerciale care fuzionează decide, prin intermediul unei rezoluții, în legătură cu aprobarea proiectului comun de fuziune transfrontalieră.”;

„1.  După luarea la cunoștință a rapoartelor menționate la articolele 124 și 125, după caz, adunarea generală a fiecăreia dintre societățile comerciale care fuzionează decide, prin intermediul unei rezoluții, în legătură cu aprobarea proiectului comun de fuziune transfrontalieră. Înainte de luarea unei decizii, eventualele drepturi de informare și consultare aplicabile anterior sunt respectate pentru ca un aviz al reprezentanților angajaților să fie luat în considerare în conformitate cu Directiva 2002/14/CE și, dacă este cazul, cu Directivele 2009/38/CE și 2001/86/CE. Societatea comercială informează autoritatea competentă desemnată în conformitate cu articolul 127 cu privire la decizia adunării generale.

Amendamentul    218

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 126 a – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  membrii care dețin acțiuni cu drept de vot și care nu au votat pentru aprobarea proiectului comun de fuziune transfrontalieră;

(a)  membrii care dețin acțiuni cu drept de vot și care au votat împotrivă sau care nu au fost prezenți la adunarea generală, dar și-au exprimat înainte de adunare intenția de a vota împotriva proiectului comun de fuziune transfrontalieră și și-au exprimat intenția de a-și exercita dreptul de ieșire;

Amendamentul    219

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 126 a – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  membrii care dețin acțiuni fără drept de vot.

(b)  membrii care dețin acțiuni fără drept de vot care la adunarea generală și-au exprimat intenția de a-și exercita dreptul de ieșire.

Amendamentul    220

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 126 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că fiecare dintre societățile care fuzionează oferă o compensație bănească adecvată în proiectul comun de fuziune transfrontalieră, astfel cum se prevede la articolul 122 alineatul (1) litera (m), membrilor care doresc să își exercite dreptul de a-și înstrăina participațiile, menționați la prezentul articol alineatul (1). De asemenea, statele membre stabilesc perioada de acceptare a ofertei, care nu trebuie în niciun caz să depășească o lună de la adunarea generală menționată la articolul 126 sau, în cazul în care aprobarea adunării generale nu este necesară, în termen de două luni de la publicarea proiectului comun de fuziune menționată la articolul 123. În plus, statele membre se asigură că societățile care fuzionează sunt în măsură să accepte o ofertă comunicată prin mijloace electronice către o adresă oferită de către respectivele societăți în acest scop.

3.  Statele membre se asigură că fiecare dintre societățile care fuzionează oferă o compensație bănească adecvată în proiectul comun de fuziune transfrontalieră, astfel cum se prevede la articolul 122 alineatul (1) litera (m), membrilor care doresc să își exercite dreptul de a-și înstrăina participațiile, menționați la prezentul articol alineatul (1). Fără a aduce atingere exercitării dreptului de ieșire, membrii își comunică intenția de a recurge la acesta înainte de adunarea generală. De asemenea, statele membre stabilesc perioada de acceptare a ofertei, care nu trebuie în niciun caz să depășească o lună de la adunarea generală menționată la articolul 126 sau, în cazul în care aprobarea adunării generale nu este necesară, în termen de două luni de la publicarea proiectului comun de fuziune menționată la articolul 123. În plus, statele membre se asigură că societățile care fuzionează sunt în măsură să accepte o ofertă comunicată prin mijloace electronice către o adresă oferită de către respectivele societăți în acest scop.

Amendamentul    221

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 126 a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că oferta de compensație bănească este condiționată de producerea fuziunii transfrontaliere în conformitate cu articolul 129. În plus, statele membre stabilesc perioada în care trebuie plătită compensația bănească, perioadă care nu trebuie în niciun caz să depășească o lună de la data începând cu care fuziunea transfrontalieră produce efecte.

4.  Statele membre se asigură că oferta de compensație bănească este condiționată de producerea fuziunii transfrontaliere în conformitate cu articolul 129. În plus, statele membre stabilesc perioada în care trebuie plătită compensația bănească, perioadă care nu trebuie în niciun caz să depășească 20 de zile de la data începând cu care fuziunea transfrontalieră produce efecte.

Amendamentul    222

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 126 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că acei creditori ai societăților ce fuzionează care sunt nemulțumiți de modalitățile stabilite în proiectul comun de fuziune transfrontalieră privind protejarea intereselor lor, astfel cum se prevede la articolul 122 alineatul (1) litera (n), pot depune o cerere la autoritatea administrativă sau judiciară competentă, pentru a obține garanțiile adecvate, în termen de o lună de la comunicarea menționată la articolul 123.

2.  Statele membre se asigură că acei creditori ai societăților ce fuzionează, ale căror drepturi sunt anterioare proiectului de fuziune transfrontalieră și care sunt nemulțumiți de modalitățile stabilite în proiectul comun de fuziune transfrontalieră privind protejarea intereselor lor, astfel cum se prevede la articolul 122 alineatul (1) litera (n) și care au prezentat o obiecție înainte de fuziunea transfrontalieră, pot depune o cerere la autoritatea administrativă sau judiciară competentă, pentru a obține garanțiile adecvate, în termen de o lună de la comunicarea menționată la articolul 123.

Amendamentul    223

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 14 – litera a

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 127 – alineatul 1 – paragrafele 1 a, 1 b, 1 c și 1 d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„Statele membre se asigură că cererea de obținere a certificatului prealabil fuziunii de către societățile care fuzionează este însoțită de următoarele elemente:

 

(a) proiectul de fuziune menționat la articolul 122;

 

(b) rapoartele menționate la articolele 124 și 124a, după caz, inclusiv avizul angajaților și răspunsul conducerii menționat la articolul 124 alineatele (4a) și (4b);

 

(c) informații privind rezoluția adunării generale de a aproba fuziunea menționată la articol.

 

Proiectul și raportul prezentate nu trebuie prezentate din nou autorității competente.

Statele membre se asigură că cererea de a obține un certificat prealabil fuziunii de către societățile care fuzionează, inclusiv prezentarea oricăror informații și documente, poate fi realizată integral online, fără a fi necesară prezența fizică în fața autorității competente menționate la alineatul (1).

Statele membre se asigură că cererea menționată la al doilea paragraf, inclusiv prezentarea oricăror informații și documente, poate fi realizată integral online, fără a fi necesară prezența fizică în fața autorității competente menționate la alineatul (1).

Cu toate acestea, în cazul unei suspiciuni autentice de fraudă bazate pe motive întemeiate, statele membre pot solicita prezența fizică în fața autorității competente căreia trebuie să îi fie prezentate informațiile și documentele relevante.

Totuși, atunci când acest lucru este justificat de motivul imperativ de interes public de prevenire a fraudelor în ceea ce privește identitatea persoanei care reprezintă societățile comerciale ce desfășoară o fuziune transfrontalieră, statele membre pot solicita prezența fizică în fața autorității competente căreia trebuie să îi fie prezentate informațiile și documentele relevante.”;

Amendamentul    224

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 14 – litera aa (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 127 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  se introduce următorul alineat:

 

„1a.   În fiecare stat membru în cauză, autoritatea menționată la alineatul (1) eliberează de îndată fiecărei societăți comerciale care fuzionează, căreia i se aplică dreptul intern al statului membru respectiv, un certificat care atestă în mod incontestabil îndeplinirea corectă a actelor și formalităților prealabile fuziunii.”

Amendamentul    225

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 15 – litera a

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 128 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În sensul prezentului articol alineatul (1), fiecare societate comercială care fuzionează prezintă autorității menționate la alineatul respectiv proiectul comun de fuziune transfrontalieră aprobat de adunarea generală menționată la articolul 126.

2. În sensul prezentului articol alineatul (1), fiecare societate comercială care fuzionează prezintă autorității menționate la alineatul respectiv:

 

(a)   proiectul comun de fuziune transfrontalieră aprobat de adunarea generală menționată la articolul 126;

 

(b)  rapoartele menționate la articolele 124, 125 și 125a, după caz, inclusiv avizul angajaților și răspunsul conducerii menționat la articolul 124 alineatele (4a) și (4b);

 

(c)  informații privind rezoluția adunării generale de a aproba fuziunea menționată la articolul 126.

 

Proiectul comun și raportul prezentate în temeiul articolului 125a nu trebuie prezentate din nou autorității competente.

Amendamentul    226

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 15 – litera aa (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 128 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  se adaugă următorul paragraf:

 

2a.  Ca parte a evaluării menționate la articolul 125a, fiecare autoritate competentă analizează următoarele elemente:

 

(a)  documentele și informațiile menționate la alineatul (2);

 

(b)  toate observațiile și avizele transmise de părțile interesate în conformitate cu articolul 123;

 

(c)  indicarea, de către societate, a faptului că procedura menționată la articolul 133 alineatele (3) și (4) a început, dacă este cazul;

 

(d)  dacă fuziunea transfrontalieră constituie un aranjament artificial.

Amendamentul    227

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 15 – litera ab (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 128 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  se adaugă următorul paragraf:

 

2b.  Statele membre se asigură că autoritățile competente desemnate în conformitate cu alineatul (1) instituie mecanisme de coordonare adecvate cu alte autorități și organisme din statul membru respectiv care lucrează în domeniile de politică vizate de prezenta directivă și, după caz, consultă alte autorități relevante care sunt competente în diferitele domenii vizate de fuziunea transfrontalieră.

Amendamentul    228

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 15 – litera ac (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 128 – alineatul 2 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac)  se adaugă următorul paragraf:

 

2c.  Statele membre se asigură că fiecare autoritate competentă efectuează evaluarea în termen de trei luni de la primirea informațiilor privind aprobarea fuziunii de către adunarea generală a fiecărei societăți comerciale. Aceasta trebuie să aibă unul dintre următoarele rezultate:

 

(a)  fiecare autoritate competentă eliberează certificatul prealabil fuziunii dacă autoritatea competentă stabilește că fuziunea transfrontalieră intră în domeniul de aplicare al dispozițiilor naționale prin care se transpune prezenta directivă, că ea îndeplinește toate condițiile relevante și că toate procedurile și formalitățile necesare au fost finalizate;

 

(b)  autoritățile competente nu eliberează certificatul prealabil fuziunii și informează societățile comerciale cu privire la motivele deciziei lor în cazul în care stabilesc că fuziunea transfrontalieră nu intră în domeniul de aplicare al dispozițiilor naționale prin care se transpune prezenta directivă. Același lucru este valabil pentru situațiile în care autoritatea competentă stabilește că fuziunea transfrontalieră nu îndeplinește toate condițiile relevante sau că nu au fost finalizate toate procedurile și formalitățile necesare și că societatea comercială, după ce a fost invitată să ia măsurile necesare, nu a făcut acest lucru;

 

(c)  o autoritate competentă nu emite un certificat prealabil fuziunii și efectuează o evaluare aprofundată în conformitate cu articolul 128a și informează societatea cu privire la decizia sa și la rezultatul evaluării, în următoarele cazuri:

 

(i)  în cazul în care autoritatea competentă are motive serioase de a suspecta că transformarea transfrontalieră constituie un aranjament artificial;

 

(ii)  societatea face obiectul unei proceduri de restructurare preventivă inițiată din cauza probabilității insolvenței sau face obiectul unor verificări, inspecții sau investigații prevăzute la capitolul VI din Directiva 2006/123/CE1a a Parlamentului European și a Consiliului sau în Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului1b;

 

(iii)  oricare societate care fuzionează a fost condamnată în ultimii trei ani de către o instanță sau, în cazul în care societatea face obiectul unor proceduri judiciare în curs din cauza încălcării legislației din domeniul social, fiscal, al mediului și al muncii sau a încălcărilor drepturilor fundamentale și ale drepturilor omului.

 

 

 

 

 

 

Amendamentul    229

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 15 – litera ad (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 128 – alineatul 2 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ad)  se adaugă următorul alineat:

 

2d.  Decizia de eliberare a unui certificat prealabil fuziunii de către autoritatea competentă nu exclude nicio procedură sau decizie ulterioară a autorităților din statele membre respective cu privire la alte domenii juridice relevante.

Amendamentul    230

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 15 – litera b

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 128 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul unei suspiciuni autentice de fraudă bazate pe motive întemeiate, statele membre pot lua măsuri care ar putea impune prezența fizică în fața unei autorități competente din statul membru în care trebuie să fie prezentate informațiile și documentele relevante.

Cu toate acestea, în cazul în care acest lucru este justificat de interesul public pentru prevenirea fraudei în ceea ce privește identitatea persoanelor care reprezintă societățile comerciale care efectuează fuziunea transfrontalieră, statele membre pot lua măsuri care ar putea impune prezența fizică în fața unei autorități competente din statul membru în care trebuie să fie prezentate informațiile și documentele relevante.

Amendamentul    231

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 15 a (nou)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 128 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 128a

 

Evaluarea aprofundată

 

1.   Cu scopul de a evalua dacă fuziunea transfrontalieră constituie un aranjament artificial, statele membre se asigură că autoritățile competente efectuează o evaluare aprofundată a tuturor faptelor și împrejurărilor relevante și iau în considerare cel puțin următoarele elemente:

 

(a) caracteristicile stabilirii în societatea rezultată, inclusiv organul de conducere, personalul, sectorul, investiția, cifra de afaceri netă și profitul sau pierderea, rezidența fiscală, sediul, activele și localizarea lor, structura bilanțului și riscurile comerciale asumate de fiecare dintre societățile care fuzionează;

 

(b) numărul de angajați și locul de muncă obișnuit al angajaților și al grupurilor specifice de angajați care lucrează în fiecare dintre societățile care fuzionează, numărul de angajați care lucrează în alt stat, grupați în funcție de statul unde lucrează, numărul de angajați detașați în anul anterior fuziunii în sensul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și al Directivei 96/71/CE, și numărul de angajați care lucrează simultan în mai mult de un stat membru, în sensul Regulamentului (CE) nr. 883/2004;

 

(c) locurile în care trebuie plătite contribuțiile la asigurările sociale;

 

(d) dacă societățile au ales să delege gestionarea societății care rezultă directorilor, administratorilor sau reprezentanților legali, angajați de o parte terță independentă prin intermediul unui contractant de servicii. Aceste elemente pot fi luate în considerare numai ca factori orientativi în evaluarea globală și, prin urmare, nu pot fi avute în vedere în mod izolat.

 

2.   În cazurile relevante, autoritățile competente comunică între ele. Autoritățile competente asigură, de asemenea, comunicarea cu alte autorități din statul membru respectiv responsabile pentru oricare dintre domeniile vizate de prezenta directivă.

 

3.   Statele membre se asigură că, în cazul în care autoritățile competente menționate la alineatul (1) decid să efectueze o evaluare aprofundată, acestea au posibilitatea de a audia societatea comercială și toate părțile care au prezentat observații în temeiul articolului 123, în conformitate cu legislația națională. În special, aceasta permite societății să furnizeze informații suplimentare privind un sediu real sau fix și exercitarea efectivă a unei activități economice reale în societatea rezultată, pe o perioadă nedeterminată. Autoritățile competente menționate la alineatul (1) pot audia, de asemenea, orice alte părți terțe interesate, în conformitate cu legislația națională. Autoritatea competentă ia decizia finală în ceea ce privește chestiunea certificatului prealabil fuziunii în termen de două luni de la inițierea evaluării aprofundate.

 

4.   Statele membre se asigură că autoritatea competentă a oricărui stat membru al societăților care fuzionează nu emite un certificat prealabil fuziunii pentru fuziunea transfrontalieră atunci când stabilește, după o examinare aprofundată a situației respective și având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, că aceasta constituie un aranjament artificial.”

Amendamentul    232

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 18 – litera -a (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 133 – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)   se introduce alineatul (-1):

 

„-1.   Atunci când organele de conducere sau organele administrative ale societății care fuzionează întocmesc un plan de efectuare a unei fuziuni, după publicarea proiectului comun de fuziune, aceste organe iau de îndată ce este posibil măsurile necesare, inclusiv furnizarea de informații cu privire la identitatea societăților participante, a filialelor sau a unităților aferente, precum și la numărul de angajați ai acestora, după caz, în vederea demarării negocierilor cu reprezentanții angajaților societății cu privire la modalitățile de implicare a angajaților în cadrul societății care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere.”;

Amendamentul    233

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 18 – litera -aa (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 133 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-aa) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Cu toate acestea, normele în vigoare privind participarea salariaților, în cazul în care acestea există, ale statului membru în care societatea comercială care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere își are sediul social nu se aplică, în cazul în care, în conformitate cu articolul 123, cel puțin una dintre societățile comerciale care fuzionează are, în perioada de șase luni care precede publicarea proiectului de fuziune transfrontalieră, un număr mediu de salariați mai mare de cinci sute și funcționează pe baza unui sistem de participare a salariaților, în sensul articolului 2 litera (k) din Directiva 2001/86/CE, sau în cazul în care legislația națională aplicabilă societății comerciale care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere:

„2.   Cu toate acestea, normele în vigoare privind participarea angajaților din statul membru în care societatea rezultată în urma fuziunii transfrontaliere își are sediul social, în cazul în care acestea există, nu se aplică în cazul în care cel puțin una dintre societățile comerciale care fuzionează are, în cele șase luni care precedă publicarea proiectului de fuziune transfrontalieră, astfel cum se menționează la articolul 123, un număr mediu de angajați echivalent cu patru cincimi din pragul aplicabil, stabilit în legislația din statul membru sub jurisdicția căruia se află societatea comercială care fuzionează, care declanșează participarea angajaților în sensul articolului 2 litera (k) din Directiva 2001/86/CE sau în cazul în care legislația națională aplicabilă societății rezultate în urma fuziunii transfrontaliere:

(a)   nu prevede cel puțin același nivel de participare a salariaților precum cel practicat de societățile comerciale respective care fuzionează, măsurat în funcție de proporția reprezentanților salariaților față de numărul membrilor organului administrativ sau de supraveghere sau ai comitetelor acestora sau ai grupului de conducere care gestionează unitățile de profit ale societății comerciale, sub rezerva existenței unei reprezentări a salariaților; sau

(a)   nu prevede cel puțin același nivel și aceleași elemente de participare a angajaților precum cele practicate de societatea sau societățile care fuzionează cu cel mai înalt nivel de participare a angajaților, măsurat în funcție de proporția reprezentanților angajaților față de numărul membrilor organului administrativ sau de supraveghere ori ai comitetelor acestora sau ai grupului de conducere care gestionează unitățile de profit ale societății comerciale, sub rezerva existenței unei reprezentări a angajaților; sau

(b)   nu prevede, pentru salariații unităților societății comerciale care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere, situate în alte state membre, același drept de a-și exercita drepturile de participare precum salariații din statul membru în care societatea comercială care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere își are sediul social.

(b)   nu prevede, pentru salariații unităților societății comerciale care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere, situate în alte state membre, același drept de a-și exercita drepturile de participare precum salariații din statul membru în care societatea comercială care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere își are sediul social.”;

Amendamentul    234

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 18 – litera -ab (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 133 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-ab) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3. În cazurile menționate la alineatul (2), participarea salariaților la societatea comercială care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere și implicarea lor în stabilirea acestor drepturi se reglementează de către statele membre, mutatis mutandis și sub rezerva alineatelor (4)-(7), în conformitate cu principiile și procedurile prevăzute la articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 și cu următoarele dispoziții ale Directivei 2001/86/CE:

„3. În cazurile menționate la alineatul (2), informarea, consultarea și participarea salariaților la societatea comercială care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere și implicarea lor în stabilirea acestor drepturi fac obiectul unui acord între angajați și conducerea societății care rezultă și se reglementează de către statele membre, mutatis mutandis și sub rezerva alineatelor (4)-(7), în conformitate cu principiile și procedurile prevăzute la articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 și cu următoarele dispoziții ale Directivei 2001/86/CE:

(a) articolul 3 alineatele (1), (2) și (3), alineatul (4) primul paragraf prima liniuță și al doilea paragraf, alineatele (5) și (7);

(a) articolul 3 alineatele (1), (2) și (3), alineatul (4) primul paragraf prima liniuță și al doilea paragraf, alineatele (5) și (7);

(b) articolul 4 alineatul (1), alineatul (2) literele (a), (g) și (h) și alineatul (3);

(b) articolul 4 alineatul (1), articolul 4 alineatul (2) literele (a), (b), (c), (d), (e), (g) și (h) și articolul 4 alineatul (3);

(c) articolul 5;

(c) articolul 5;

(d) articolul 6;

(d) articolul 6;

(e) articolul 7 alineatul (1), alineatul (2) primul paragraf litera (b) și al doilea paragraf și alineatul (3). Cu toate acestea, în sensul prezentei directive, procentele prevăzute la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf litera (b) din Directiva 2001/86/CE pentru aplicarea normelor standard cuprinse în partea 3 a anexei la directiva respectivă se măresc de la 25 % la 33 1/3 %;

(e) articolul 7 alineatul (1);

(f) articolele 8, 10 și 12;

(f) articolele 8, 9, 10 și 12;

(h) anexă partea 3 litera (b).

(h) Anexa 3a

 

Nivelul de participare a angajaților convenit în conformitate cu alineatul (3) nu trebuie să fie mai mic decât nivelul aplicat de societatea care fuzionează sau de societățile cu cel mai ridicat nivel de participare a angajaților înainte de fuziune, sau mai mic decât nivelul din statul membru al societății rezultate. Nivelul respectiv se măsoară în conformitate cu alineatul (2).”

Amendamentul    235

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 18 – litera -ac (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 133 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ac) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4. Atunci când reglementează principiile și procedurile menționate la alineatul (3), statele membre:

„4. Atunci când reglementează principiile și procedurile menționate la alineatul (3), statele membre se asigură că normele privind participarea angajaților care se aplicau înainte de fuziunea transfrontalieră continuă să se aplice până la data aplicării oricăror norme convenite ulterior sau, în absența unor norme convenite, până la aplicarea normelor implicite, în conformitate cu anexa la Directiva 2001/86/CE.”

(a) acordă organelor competente ale societăților comerciale care fuzionează dreptul de a alege, fără o negociere prealabilă, între a aplica în mod direct normele standard de participare menționate la alineatul (3) litera (h), în conformitate cu legislația statului membru în care societatea comercială care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere își are sediul social, sau a respecta normele respective începând cu data înregistrării;

 

(b) acordă organului special de negociere dreptul de a decide, cu o majoritate de două treimi a membrilor săi care reprezintă cel puțin două treimi dintre salariați, inclusiv voturile membrilor care reprezintă salariații din cel puțin două state membre diferite, de a nu iniția negocieri sau de a încheia negocieri deja inițiate și de a se baza pe normele de participare în vigoare în statul membru în care societatea comercială care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere urmează să-și stabilească sediul social;

 

(c) pot, în cazul în care, după negocieri prealabile, se aplică normele standard de participare și în pofida unor astfel de norme, să stabilească limitarea proporției de reprezentanți ai salariaților în cadrul organului administrativ al societății comerciale care rezultă în urma fuziunii transfrontaliere. Cu toate acestea, în cazul în care într-una dintre societățile comerciale care fuzionează reprezentanții salariaților au constituit cel puțin o treime din consiliul de administrație sau de supraveghere, este posibil ca limitarea să nu aibă niciodată drept rezultat o proporție a reprezentanților salariaților în organul administrativ mai mică de o treime.

 

Amendamentul    236

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 18 – litera aa (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 133 – alineatul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)   Se introduce următorul alineat (7a):

 

„7a. Statele membre se asigură, în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2002/14/CE1a, că reprezentanții angajaților, în exercițiul funcțiunii, beneficiază de protecție și garanții adecvate pentru a le permite să își îndeplinească corespunzător obligațiile care le-au fost încredințate.”

Amendamentul    237

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 18 – litera ba (nouă)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 133 – alineatul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) se adaugă următorul alineat (8a):

 

„8a. În cazul în care, în urma aplicării alineatului (3) în cazul menționat la alineatul (2), se depășește, în decursul celor șase ani care urmează fuziunii transfrontaliere, pragul aplicabil pentru participarea angajaților prevăzut de legislația unui stat membru implicat în fuziune, se inițiază noi negocieri în conformitate cu alineatele (3)-(8), mutatis mutandis. În astfel de cazuri, normele privind participarea angajaților prevăd același nivel și aceleași elemente de participare a angajaților care ar fi fost prevăzute în mod legal, dacă societatea ar fi atins pragul relevant într-un stat membru implicat în fuziune.”

Amendamentul    238

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 18 a (nou)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 133 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 133a

 

Contractele colective de muncă

 

După fuziunea transfrontalieră, societatea care rezultă în urma fuziunii continuă să respecte termenele și condițiile stabilite în orice contracte colective de muncă, astfel cum se aplicau înainte de fuziunea transfrontalieră societăților care au fuzionat, indiferent de legislația aplicabilă în cazul respectivei societăți în temeiul unor astfel de acorduri, până la data rezilierii sau a expirării contractului colectiv de muncă sau a intrării în vigoare sau a aplicării unui alt contract colectiv de muncă, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2001/23/CE.”

Amendamentul    239

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 19 a (nou)

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 134 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  La articolul 134 se adaugă următorul alineat:

 

Totuși, dacă, în decurs de doi ani de la data la care fuziunea transfrontalieră produce efecte, în atenția autorităților competente sunt aduse informații noi referitoare la aceasta, care sugerează că a avut loc o încălcare a dispozițiilor prezentei directive, autoritățile competente revizuiesc evaluarea faptelor cazului respectiv și au competența de a impune sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, în cazul unor aranjamente artificiale.”

Amendamentul    240

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 160 b

eliminat

Definiții

 

În sensul prezentului capitol:

 

(1)  «societate comercială cu răspundere până la concurența capitalului social subscris», denumită în continuare «societate comercială», înseamnă o societate comercială astfel cum este definită în anexa II;

 

(2)  «societate comercială care face obiectul divizării» înseamnă o societate comercială care, aflată într-un proces de divizare transfrontalieră, își transferă prin acest proces toate activele și datoriile către una sau mai multe societăți comerciale, sau care își transferă, în caz de divizare parțială, o parte din activele și datoriile uneia sau mai multor societăți comerciale;

 

(3)  «divizare» înseamnă o operațiune prin care:

 

(a)  o societate comercială care face obiectul divizării, ce a fost dizolvată fără a intra în lichidare, își transferă totalitatea activelor și datoriilor către două sau mai multe societăți nou-constituite (denumite în continuare «societăți beneficiare»), în schimbul emiterii, către membrii societății care face obiectul divizării, de titluri de valoare sau acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, în schimbul unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea nominală a respectivelor titluri de valoare sau acțiuni sau, dacă acestea nu au valoare nominală, al unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea contabilă nominală a respectivelor titluri de valoare sau acțiuni («divizare completă»);

 

(b)  o societate comercială care face obiectul divizării își transferă o parte dintre active și datorii către una sau mai multe societăți nou-constituite (denumite în continuare «societăți beneficiare»), în schimbul emiterii, către membrii societății care face obiectul divizării, de titluri de valoare sau acțiuni la societățile beneficiare sau la societatea care face obiectul divizării sau la ambele și, eventual, în schimbul unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea nominală a respectivelor titluri de valoare sau acțiuni sau, în absența unei valori nominale, al unei plăți în numerar de maximum 10 % din valoarea contabilă nominală a respectivelor titluri de valoare sau acțiuni («divizare parțială»);

 

Amendamentul    241

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 160c

eliminat

Dispoziții suplimentare privind domeniul de aplicare

 

1.   Fără a aduce atingere articolului 160b alineatul (3), prezentul capitol se aplică, de asemenea, divizărilor transfrontaliere în cazul cărora dreptul intern al cel puțin unuia dintre statele membre implicate permite ca plata în numerar menționată la articolul 160b alineatul (3) literele (a) și (b) să depășească 10 % din valoarea nominală sau, în absența unei valori nominale, 10 % din valoarea contabilă nominală a titlurilor de valoare sau acțiunilor reprezentând capitalul societăților beneficiare.

 

2.  Statele membre pot decide să nu aplice prezentul capitol divizărilor transfrontaliere la care participă o societate cooperativă, chiar și în cazurile în care aceasta din urmă corespunde definiției «societății comerciale cu răspundere până la concurența capitalului social subscris» prevăzute la articolul 160b alineatul (1).

 

3.  Prezentul capitol nu se aplică divizărilor transfrontaliere la care participă o societate comercială al cărui obiect de activitate este plasamentul colectiv de capitaluri furnizate de către public, care funcționează pe principiul repartizării riscurilor și ale cărei acțiuni sunt răscumpărate sau rambursate, în mod direct sau indirect, din activele respectivei societăți comerciale, la cererea acționarilor. Măsurile luate de o astfel de societate comercială pentru a se asigura că valoarea bursieră a acțiunilor sale nu variază semnificativ față de valoarea netă a activelor sunt considerate ca fiind echivalente cu o răscumpărare sau rambursare.

 

Amendamentul    242

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 d – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că, în cazul în care o societate comercială intenționează să efectueze o divizare transfrontalieră, statul membru al societății care face obiectul divizării și cel al (cele ale) societății (societăților) beneficiare verifică dacă divizarea transfrontalieră respectă condițiile prevăzute la alineatul (2).

1.  Statele membre se asigură că, în cazul în care o societate comercială intenționează să efectueze o divizare transfrontalieră, instanța, notarul sau o altă autoritate competentă din statul membru al societății care face obiectul divizării și cel al (cele ale) societății (societăților) beneficiare verifică dacă divizarea transfrontalieră respectă condițiile prevăzute la alineatul (2).

Amendamentul    243

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 d – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă societatea comercială face obiectul unei proceduri preventive de restructurare inițiate din cauza riscului de insolvență;

eliminat

Amendamentul    244

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 d – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  dacă societatea comercială face obiectul instrumentelor, competențelor și mecanismelor de rezoluție prevăzute în titlul IV din Directiva 2014/59/UE;

(d)  dacă societatea comercială face obiectul instrumentelor, competențelor și mecanismelor de rezoluție prevăzute în titlul IV din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*);

Amendamentul    245

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 d – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  dacă autoritățile naționale au luat măsuri preventive pentru a evita inițierea procedurilor menționate la litera (a), (b) sau (d).

(e)  dacă autoritățile naționale au luat măsuri preventive pentru a evita inițierea procedurilor menționate la litera (a) sau (d).

Amendamentul    246

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 d – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre ale societății care face obiectul divizării se asigură că autoritatea competentă nu autorizează divizarea atunci când stabilește, după o examinare a situației respective și având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, că aceasta constituie un aranjament artificial care vizează obținerea de avantaje fiscale necuvenite sau prejudicierea nejustificată a drepturilor legale sau contractuale ale angajaților, creditorilor sau membrilor.

3.  Statele membre ale societății care face obiectul divizării se asigură că autoritatea competentă nu autorizează divizarea atunci când stabilește, după efectuarea unei evaluări a situației respective și având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, că aceasta constituie un aranjament artificial.

Amendamentul    247

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 e – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Organul de conducere sau organul administrativ al societății comerciale care face obiectul divizării întocmește proiectul de divizare transfrontalieră. Proiectul de divizare transfrontalieră trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

1.  Organul administrativ sau organul de conducere, inclusiv, în cazul în care acest lucru este prevăzut de legislația națională și/sau în conformitate cu practicile naționale, reprezentanții angajaților de la nivelul consiliului de administrație ai societății comerciale care face obiectul divizării întocmesc proiectul de divizare transfrontalieră și sunt incluși în decizia referitoare la aceasta. Proiectul de divizare transfrontalieră trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

Amendamentul    248

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 e – alineatul 1 – litera -a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  forma juridică, denumirea și adresa sediului social al societății comerciale care face obiectul divizării;

Amendamentul    249

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 e – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  forma juridică, denumirea și sediul social propuse pentru societatea sau societățile noi care rezultă în urma divizării transfrontaliere;

(a)  forma juridică, denumirea și adresa sediilor sociale propuse pentru societatea sau societățile noi care rezultă în urma divizării transfrontaliere;

Amendamentul    250

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 e – alineatul 1 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  dacă este cazul, informații detaliate privind adresa și data înființării sediului social principal al societății către statul membru al societății sau al societăților beneficiare, în cazul în care aceasta nu este deja situată în statul respectiv, precum și informații privind organul de conducere și, după caz, personalul, echipamentele, incinta și activele acesteia;

Amendamentul    251

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 e – alineatul 1 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  detalii privind orice avantaje speciale acordate membrilor organului administrativ, de conducere, de supraveghere sau de control al societății care face obiectul divizării;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    252

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 e – alineatul 1 – litera ha (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  orice avantaje speciale acordate membrilor organului administrativ, de conducere, de supraveghere sau de control al societății comerciale al societății care face obiectul divizării;

Amendamentul    253

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 e – alineatul 1 – litera ka (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  numărul de angajați care au fost încadrați cu echivalent normă întreagă;

Amendamentul    254

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 e – alineatul 1 – litera kb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(kb)  posibilele repercusiuni ale divizării transfrontaliere asupra ocupării forței de muncă, inclusiv schimbările probabile în ceea ce privește organizarea muncii, salariile, locul anumitor posturi și consecințele preconizate pentru angajații care ocupă astfel de posturi, inclusiv angajații din filialele și sucursalele societății care face obiectul divizării, situate în interiorul Uniunii și pentru dialogul social la nivel de întreprindere, inclusiv, dacă este cazul, reprezentarea angajaților la nivelul consiliului de administrație;

Amendamentul    255

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 e – alineatul 1 – litera l

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  dacă este cazul, informații cu privire la procedurile de stabilire, în conformitate cu articolul 160n, a modalităților referitoare la implicarea angajaților în definirea propriilor drepturi de participare la societățile beneficiare și cu privire la opțiunile posibile privind aceste proceduri;

(l)  informații cu privire la procedurile de stabilire, în conformitate cu articolul 160n, a modalităților referitoare la implicarea angajaților în definirea propriilor drepturi de informare, consultare și participare la societățile beneficiare și cu privire la opțiunile posibile privind aceste proceduri;

Amendamentul    256

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 e – alineatul 1 – litera la (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(la)  denumirea societății sau societăților de cel mai înalt grad și, atunci când este cazul, lista tuturor filialelor, o scurtă descriere a naturii activităților acestora și amplasarea lor geografică respectivă;

Amendamentul    257

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 e – alineatul 1 – litera l b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(lb)  cifra de afaceri totală și cifra de afaceri impozabilă totală a societății comerciale care face obiectul divizării pentru ultima perioadă de raportare;

Amendamentul    258

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 e – alineatul 1 – litera l c (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(lc)  cuantumul impozitului pe profit plătit de societatea comercială care face obiectul divizării și de filialele și sucursalele acesteia;

Amendamentul    259

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 e – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Înainte ca organul de conducere sau organul administrativ să decidă cu privire la proiectul de divizare transfrontalieră, și înainte ca reprezentanții angajaților societății care efectuează divizarea transfrontalieră sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși și sindicatele reprezentate sunt informați și consultați, mutatis mutandis, cu privire la divizarea propusă, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2002/14/CE. În cazul în care a fost înființat un organism în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, acesta este, de asemenea, informat și consultat în consecință.

Amendamentul    260

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 e – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pe lângă limbile oficiale ale statelor membre ale societăților beneficiare și limba oficială a statului membru al societății care face obiectul divizării, statele membre le permit societăților comerciale să utilizeze o limbă uzuală în domeniul afacerilor și finanțelor internaționale pentru a întocmi proiectul comun de divizare transfrontalieră și toate celelalte documente conexe. Statele membre precizează ce limbă va prevala în caz de diferențe între diferitele versiuni lingvistice ale documentelor respective.

4.  Pe lângă limbile oficiale ale statelor membre ale societăților beneficiare și limba oficială a statului membru al societății care face obiectul divizării, statele membre pot să prevadă ca societățile comerciale să utilizeze o limbă uzuală în domeniul afacerilor și finanțelor internaționale pentru a întocmi proiectul comun de divizare transfrontalieră și toate celelalte documente conexe. Societatea comercială care face obiectul divizării precizează ce limbă va prevala în caz de diferențe între diferitele versiuni lingvistice ale documentelor respective. Membrii, angajații sau creditorii au posibilitatea de a formula observații cu privire la acest proiect.

Amendamentul    261

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 g – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul organului de conducere sau al organului administrativ adresat membrilor

Raportul organului administrativ sau al organului de conducere adresat membrilor și angajaților

Amendamentul    262

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 g – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Organul de conducere sau organul administrativ al societății comerciale care face obiectul divizării întocmește un raport în care explică și justifică aspectele juridice și economice ale divizării transfrontaliere.

1.  Organul de conducere sau organul administrativ al societății comerciale care face obiectul divizării întocmește un raport pentru membri și angajați în care explică și justifică aspectele juridice și economice ale divizării transfrontaliere, precum și implicațiile divizării transfrontaliere pentru angajați.

Amendamentul    263

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 g – alineatul 2 – litera -a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  motivele divizării transfrontaliere;

Amendamentul    264

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 g – alineatul 2 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  implicațiile divizării transfrontaliere pentru raporturile de muncă și implicarea angajaților, precum și măsurile care trebuie adoptate pentru menținerea acestora;

Amendamentul    265

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 g – alineatul 2 – litera eb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  orice modificare substanțială a condițiilor de angajare prevăzute de lege, de contractele colective de muncă și de acordurile de întreprindere transnaționale, precum și a locurilor în care se desfășoară activitățile societății comerciale;

Amendamentul    266

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 g – alineatul 2 – litera ec (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec)  informațiile cu privire la procedurile de stabilire a modalităților referitoare la drepturile de informare, consultare și participare a angajaților la societățile comerciale beneficiare pot fi aplicate în conformitate cu dispozițiile prezentei directive;

Amendamentul    267

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 g – alineatul 2 – litera ed (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ed)  dacă factorii menționați la literele (a)-(i) se referă, de asemenea, la orice filiale ale societății care face obiectul divizării.

Amendamentul    268

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 g – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Înainte ca organul administrativ sau organul de conducere să decidă cu privire la raportul menționat la alineatul (1), reprezentanții angajaților societății care efectuează divizarea transfrontalieră sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși, sunt informați și consultați cu privire la propunerea de divizare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2002/14/CE. După caz, organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, este, de asemenea, informat și consultat în consecință.

Amendamentul    269

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 g – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Raportul menționat la prezentul articol alineatul (1) se pune la dispoziția membrilor societății care face obiectul divizării, cel puțin în format electronic, cu cel puțin două luni înainte de data adunării generale menționate la articolul 160k. Raportul respectiv se pune, în mod similar, și la dispoziția reprezentanților angajaților societății comerciale care face obiectul divizării sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajaților înșiși.

3.  Raportul menționat la prezentul articol alineatul (1) se pune, cel puțin în format electronic, la dispoziția membrilor societății care face obiectul divizării și a reprezentanților angajaților societății comerciale care efectuează divizarea transfrontalieră sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajaților înșiși, și, după caz, organismului înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE cu cel puțin două luni înainte de data adunării generale menționate la articolul 160k.

Amendamentul    270

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 g – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Cu toate acestea, raportul menționat la alineatul (1) nu este obligatoriu în cazul în care toți membrii societății care face obiectul divizării au convenit să renunțe la cerința privind acest document.

4.  Cu toate acestea, raportul menționat la alineatul (1) nu este obligatoriu în cazul în care toți membrii societății care face obiectul divizării și toți reprezentanții angajaților sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajații înșiși și, după caz, organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, au convenit să renunțe la cerința privind acest document.

Amendamentul    271

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 g – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care organul administrativ sau de conducere al societății care face obiectul divizării primește, în timp util, un aviz din partea reprezentanților angajaților sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, din partea angajaților înșiși, astfel cum se prevede în legislația națională sau, după caz, de la organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale, în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, membrii sunt informați cu privire la acest lucru, iar avizul respectiv se anexează la raport.

Amendamentul    272

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 g – alineatul 4 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Organul administrativ sau de conducere al societății care face obiectul divizării furnizează un răspuns motivat cu privire la avizul furnizat de reprezentanții angajaților și, dacă este cazul, de organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE, înainte de data adunării generale menționate la articolul 160k.

Amendamentul    273

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 g – alineatul 4 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4c.  Organismele reprezentative naționale ale angajaților, sindicatele reprezentate în cadrul societății și, după caz, organismul înființat în scopul informării și consultării transnaționale în conformitate cu Directiva 2009/38/CE sau 2001/86/CE dispun de mijloacele și resursele necesare pentru exercitarea drepturilor care decurg din prezenta directivă pentru a efectua o analiză a raportului. Alineatul (6) din anexa I la Directiva 2009/38/CE se aplică mutatis mutandis în acest scop.

Amendamentul    274

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 g – alineatul 4 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4d.  Alineatele (1)-(4c) nu aduc atingere drepturilor și procedurilor de informare și consultare aplicabile, care au fost instituite la nivel național în urma transpunerii Directivelor 2002/14/CE și 2009/38/CE.

Amendamentul    275

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul    276

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 ha (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 160ha

 

Răspunderea civilă a membrilor organelor administrative sau de conducere ale societății comerciale care face obiectul divizării

 

Statele membre prevăd dispoziții care reglementează cel puțin răspunderea civilă față de acționarii societății comerciale care face obiectul divizării a membrilor organelor administrative sau de conducere ale societății comerciale în cauză pentru greșeli comise de membrii organelor respective în pregătirea și realizarea divizării.

Amendamentul    277

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 i – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Examinarea efectuată de un expert independent

Evaluarea efectuată de autoritatea competentă

Amendamentul    278

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 j – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că societatea comercială care face obiectul divizării solicită, cu cel puțin două luni înainte de data adunării generale menționate la articolul 160k, autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 160o alineatul (1), să numească un expert care să examineze și să evalueze proiectul de divizare transfrontalieră și rapoartele menționate la articolele 160g și 160h, sub rezerva dispozițiilor prevăzute la prezentul articol alineatul (6).

Statele membre se asigură că societatea comercială care face obiectul divizării solicită, cu cel puțin două luni înainte de data adunării generale menționate la articolul 160k, autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 160o alineatul (1), evaluarea proiectului de divizare transfrontalieră și raportul menționat la articolele 160g.

Amendamentul    279

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 i – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cererea de numire a unui expert este însoțită de următoarele elemente:

Cererea de evaluare a autorității competente este însoțită de următoarele elemente:

Amendamentul    280

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 i – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  rapoartele menționate la articolele 160g și 160h.

(b)  raportul menționat la articolul 160g;

Amendamentul    281

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 i – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  în cazul în care sunt prezentate, observațiile formulate de membri, de angajați și de creditori cu privire la proiectul de divizare și la raportul menționat la articolul 160c și la articolul 160g;

Amendamentul    282

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 i – alineatul 1 – paragraful 2 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  în cazul în care s-a acordat o derogare de la cerința privind raportul menționat la articolul 160g, motivele divizării transfrontaliere.

Amendamentul    283

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 i – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea competentă numește un expert independent în termen de cinci zile lucrătoare de la depunerea cererii menționate la alineatul (1) și de la primirea proiectului și a rapoartelor. Expertul trebuie să fie independent de societatea care face obiectul divizării și poate fi o persoană fizică sau juridică, în funcție de legislația statului membru în cauză. Statele membre iau în considerare, la evaluarea independenței expertului, cadrul stabilit la articolele 22 și 22b din Directiva 2006/43/CE.

2.  Autoritatea competentă începe să lucreze la cererea menționată la alineatul (1) în termen de zece zile lucrătoare de la primirea documentelor și a informațiilor menționate la alineatul (1) literele (a)-(d). Dacă autoritatea competentă apelează la un expert independent, expertul respectiv este numit în termen de o lună pe baza unei liste preselectate care a fost stabilită în mod specific în scopul evaluării divizărilor transfrontaliere. Statele membre se asigură că expertul, sau persoana juridică în numele căreia acesta operează, este independent și nu lucrează sau nu a lucrat, în nicio calitate, pentru societatea comercială care solicită divizarea, în perioada de cinci ani dinainte de numirea acestuia sau viceversa.

Amendamentul    284

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 i – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Expertul întocmește un raport scris care cuprinde cel puțin:

3.  După, acolo unde este cazul, consultarea părților terțe care au un interes legitim în divizarea societății, în special autoritățile fiscale, de ocupare a forței de muncă și de securitate socială din cadrul societății, autoritatea competentă întocmește un raport scris care cuprinde cel puțin:

Amendamentul    285

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 i – alineatul 3 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  o evaluare detaliată a exactității rapoartelor și informațiilor prezentate de societatea comercială;

(e)  o evaluare detaliată a exactității sub aspect formal și material a proiectului de divizare, a raportului și a informațiilor prezentate de societatea comercială care efectuează divizarea transfrontalieră;

Amendamentul    286

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 i – alineatul 3 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  o descriere a tuturor elementelor factuale de care autoritatea competentă desemnată în conformitate cu articolul 160o alineatul (1) are nevoie pentru a efectua o evaluare aprofundată cu scopul de a stabili dacă divizarea transfrontalieră preconizată constituie un aranjament artificial în conformitate cu articolul 160p, în care sunt cuprinse cel puțin următoarele: caracteristicile stabilirii societăților beneficiare în statele membre, inclusiv intenția, sectorul, investițiile, cifra de afaceri netă și profitul sau pierderea, numărul de angajați, structura bilanțului, rezidența fiscală, activele și localizarea acestora, locul de muncă obișnuit al angajaților și al unor grupuri specifice de angajați, locul în care trebuie plătite contribuțiile la asigurările sociale și riscurile comerciale asumate de societatea care face obiectul divizării în statele membre ale societăților beneficiare.

(f)  o descriere a tuturor elementelor factuale necesare pentru a efectua o evaluare aprofundată cu scopul de a stabili dacă divizarea transfrontalieră preconizată constituie un aranjament artificial în conformitate cu articolul 160p, incluzând cel puțin următoarele:

 

(i) caracteristicile stabilirii societăților beneficiare în statele membre, inclusiv intenția, sectorul, investițiile, cifra de afaceri netă și profitul sau pierderea, informații privind organul de conducere și, după caz, personalul, echipamentele, sediul și activele.

 

(ii) structura bilanțului, rezidența fiscală, activele și localizarea acestora și riscurile comerciale asumate de societatea care face obiectul divizării și de societățile rezultate în urma divizării transfrontaliere în toate statele membre în cauză.

 

(iii) numărul de angajați, locul de muncă obișnuit al angajaților și al unor grupuri specifice de angajați, inclusiv, dacă este relevant, numărul de angajați detașați, trimiși sau care lucrează simultan în mai mult de un stat membru în anul anterior divizării, în sensul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și al Directivei 96/71/CE și țările lor de destinație, locul în care trebuie plătite contribuțiile la asigurările sociale, impactul asupra pensiilor ocupaționale ale angajaților;

Amendamentul    287

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 160 i – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că expertul independent are dreptul să obțină, din partea societății care face obiectul divizării, toate informațiile și documentele relevante și să întreprindă toate investigațiile necesare pentru a verifica toate elementele proiectului sau ale rapoartelor de management. Expertul independent are, de asemenea, dreptul să primească observații și opinii din partea reprezentanților angajaților societății comerciale sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, din partea angajaților înșiși și, de asemenea, din partea creditorilor și a membrilor societății.

4.  Statele membre se asigură că autoritatea competentă are dreptul să obțină, din partea societății care face obiectul divizării, toate informațiile și documentele relevante, inclusiv orice observații privind proiectul de divizare transmise în conformitate cu articolul 160c alineatul (2) și că întreprinde toate investigațiile necesare pentru a verifica toate elementele proiectului sau ale raportului organului administrativ sau de conducere. În plus, autoritatea competentă este în măsură, după caz, să adreseze întrebări autorității competente din statul membru al societăților beneficiare și are d