BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag

  9.1.2019 - (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)) - ***I

  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Evelyn Regner
  Föredragande av yttrande (*):
  Anthea McIntyre, utskottet för sysselsättning och sociala frågor
        (*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen


  Förfarande : 2018/0114(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0002/2019

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag

  (COM(2018)0241 – C8-0167/2018– 2018/0114(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0241),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2, 50.1 och 50.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0167/2018),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor samt yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0002/2019).

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till direktiv

  Skäl -1 (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-1)  Förvaltnings- eller ledningsorganet bör ansvara för ledningen av företaget i företagets intresse, och bör i enlighet därmed beakta de intressen som bolagsmän, anställda och andra intressenter har, med ett hållbart värdeskapande som mål på lång sikt.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till direktiv

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/113241 regleras gränsöverskridande fusioner av aktiebolag. Dessa regler utgör en viktig milstolpe i arbetet med att förbättra den inre marknadens funktion för företag och stärka utövandet av etableringsfriheten. En utvärdering av dessa regler visar emellertid att reglerna om gränsöverskridande fusioner behöver ändras. Det bör även föreskrivas regler om gränsöverskridande ombildningar och delningar av företag.

  (1)  I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/113241 regleras gränsöverskridande fusioner av aktiebolag. Dessa regler utgör en viktig milstolpe i arbetet med att förbättra den inre marknadens funktion för företag och stärka utövandet av etableringsfriheten å ena sidan, samt säkerställa ett adekvat skydd för intressenter – såsom arbetstagare, borgenärer och minoritetsaktieägare – å den andra. En utvärdering av dessa regler visar emellertid att reglerna om gränsöverskridande fusioner behöver ändras, särskilt med avseende på att säkerställa ett adekvat skydd för arbetstagare, borgenärer och minoritetsaktieägare. Det bör även föreskrivas regler om gränsöverskridande ombildningar och delningar av företag i syfte att främja gränsöverskridande rörlighet för företag samt tillhandahålla en tydlig, förutsebar, adekvat, aktuell, inkluderande och rättvis rättslig ram på unionsnivå för företag.

  _________________

  _________________

  2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering) (EUT L 169, 30.6.2017, s. 46).

  2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering) (EUT L 169, 30.6.2017, s. 46).

  Ändringsförslag    3

  Förslag till direktiv

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Etableringsfriheten är en av de grundläggande principerna i unionsrätten. Enligt artikel 49 andra stycket i fördraget, jämförd med artikel 54 i fördraget, innefattar etableringsfriheten för företag bland annat rätten att bilda och driva sådana företag på de villkor som anges i etableringslandets lagstiftning. Enligt Europeiska unionens domstols tolkning innefattar detta rätten för ett företag som bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning att ombildas till ett företag som regleras av lagstiftningen i en annan medlemsstat, förutsatt att de villkor som föreskrivs i den andra medlemsstaternas lagstiftning är uppfyllda och i synnerhet att villkoren i den prövning som den senare medlemsstaten gör för att fastställa företagets anknytning till dess nationella rättsordning är uppfyllda.

  (2)  Etableringsfriheten är en av de grundläggande principerna i unionsrätten. Enligt artikel 49 andra stycket i fördraget, jämförd med artikel 54 i fördraget, innefattar etableringsfriheten för företag bland annat rätten att bilda och driva sådana företag på de villkor som anges i etableringslandets lagstiftning. Enligt Europeiska unionens domstols tolkning, som går långt utöver den bokstavliga innebörden av lydelsen, innefattar detta rätten för ett företag som bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning att ombildas till ett företag som regleras av lagstiftningen i en annan medlemsstat, förutsatt att de villkor som föreskrivs i den andra medlemsstatens lagstiftning är uppfyllda och i synnerhet att villkoren i den prövning som den senare medlemsstaten gör för att fastställa företagets anknytning till dess nationella rättsordning är uppfyllda. Tillkommande delar, exempelvis förekomsten av kriterier för ekonomisk substans, är dessutom särskilt viktiga att beakta för att undvika missbruk i bedrägerisyfte av denna grundläggande frihet.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till direktiv

  Skäl 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2a)  Etableringsfriheten och utvecklingen av den inre marknaden är inga fristående principer eller mål för unionen. De bör, framför allt i samband med detta direktiv, alltid vägas mot unionens principer och mål i fråga om sociala framsteg, främjandet av en hög sysselsättningsnivå och garantin för lämpligt socialt skydd i enlighet med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 9 i EUF-fördraget. Det står därför klart att utvecklingen av den inre marknaden bör bidra till social sammanhållning och uppåtgående konvergens på det sociala området, och att den inte bör främja konkurrens mellan de sociala systemen och sätta press på dessa system att sänka sin standard.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till direktiv

  Skäl 2b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2b)  Samtidigt som konkurrens på den inre marknaden och etableringsfriheten är viktiga principer för unionen bygger företagens frihet att flytta sitt stadgeenliga säte från en medlemsstat till en annan på ett oönskat system av konkurrens mellan medlemsstaterna, som underblåses av ojämlika villkor med olika nationella sociala och skattemässiga bestämmelser. Missbruk av ombildningar, fusioner eller delningar i form av artificiella arrangemang eller social dumpning, och även minskade skatteförpliktelser eller urholkade sociala rättigheter för anställda, bör därför undvikas för att respektera fördragets principer och värden. Europeiska unionens domstols rättspraxis har tyvärr resulterat i en mycket omfattande rätt till gränsöverskridande ombildningar, och möjligheten för företag att flytta sitt stadgeenliga säte utan att samtidigt flytta sin kärnverksamhet har i sin tur bidragit till oförståelse och antieuropeiska strömningar hos anställda och andra intressenter avseende denna problematiska konkurrensform.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till direktiv

  Skäl 2c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2c)  Unionens politik bör också bidra till att främja förstärkningen av den sociala dialogen, i enlighet med artikel 151 i EUF- fördraget. Målet med detta direktiv är därför också att säkra de anställdas rätt till information, samråd och medverkan och att säkerställa att företagens gränsöverskridande rörlighet aldrig kan leda till en inskränkning av sådana rättigheter. Ett säkerställande av information till, samråd med och medverkan för anställda är avgörande för att gränsöverskridande rörlighet ska uppnås.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till direktiv

  Skäl 2d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2d)  Att övergå till en gemensam konsoliderad bolagsskattebas på unionsnivå och garantera en gemensam lägstanivå för sociala standarder i alla medlemsstater bör vara en förutsättning för gemensamma regler om företags rörlighet, så att rättvis konkurrens och lika villkor som inte missgynnar vare sig medlemsstater eller intressenter möjliggörs.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till direktiv

  Skäl 2e (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2e)  Etableringsfriheten bör inte heller på något sätt undergräva principerna för bekämpning av bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, fastställda i artikel 310 i EUF-fördraget.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till direktiv

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  I avsaknad av harmonisering av unionsrätten har respektive medlemsstat, i enlighet med artikel 54 i fördraget, behörighet att ange den anknytningsfaktor som avgör vilken nationell rätt som är tillämplig på ett företag. Enligt artikel 54 i fördraget är företagets säte, företagets huvudkontor och företagets huvudsakliga verksamhet jämställda faktorer vid bedömning av denna anknytning. Av detta följer, som det klargjorts i rättspraxis42, att när medlemsstaten för den nya etableringen, dvs. destinationsmedlemsstaten, bara kräver en flytt av det stadgeenliga sätet som anknytningsfaktor för att ett företag ska omfattas av dess nationella lagstiftning, kan inte det faktum att enbart det stadgeenliga sätet (och inte huvudkontoret eller den huvudsakliga verksamheten) flyttas inte i sig utesluta tillämpning av etableringsfriheten enligt artikel 49 i fördraget. Utövandet av etableringsfriheten, som enligt fördraget är en del av den inre marknaden, inbegriper valet av vilken företagsform som ska användas vid gränsöverskridande fusioner, ombildningar och delningar av företag samt valet av medlemsstat för etablering.

  (3)  I avsaknad av harmonisering av unionsrätten har respektive medlemsstat, i enlighet med artikel 54 i fördraget, behörighet att ange den anknytningsfaktor som avgör vilken nationell rätt som är tillämplig på ett företag. Enligt artikel 54 i fördraget är företagets säte, företagets huvudkontor och företagets huvudsakliga verksamhet jämställda faktorer vid bedömning av denna anknytning. Mot bakgrund av de motsägelser som följer av etableringsfriheten och avsaknaden av lika villkor i form av gemensamma enhetliga sociala regler och skatteregler mellan medlemsstaterna är det avgörande att hitta en balans mellan företagens rätt till ombildningar, fusioner och delningar i förhållande till övriga fördragsprinciper. Gränsöverskridande ombildningar bör omfattas av ett villkor om att företaget måste flytta sitt stadgeenliga säte tillsammans med sitt huvudkontor, för att bedriva en betydande del av sin ekonomiska verksamhet i destinationsmedlemsstaten.

  _________________

   

  42 Domstolens dom av den 25 oktober 2017, Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, punkt 29.

   

  Ändringsförslag    10

  Förslag till direktiv

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  Denna rättspraxis har öppnat upp nya möjligheter för företag på den inre marknaden och för att gynna ekonomisk tillväxt, effektiv konkurrens och produktivitet. Samtidigt måste målet med en inre marknad utan inre gränser för företag förenas med andra mål för den europeiska integrationen, som socialt skydd (särskilt skyddet av arbetstagare) och skyddet av borgenärer och aktieägare. I avsaknad av harmoniserade regler som specifikt reglerar gränsöverskridande företagsombildningar eftersträvas dessa mål av medlemsstaterna med hjälp av mångskiftande rättsliga regler och administrativ praxis. Detta får till följd att även om företag har möjlighet att fusionera över gränserna stöter de på ett antal rättsliga och praktiska svårigheter när en gränsöverskridande ombildning ska genomföras. Den nationella lagstiftningen i många medlemsstater föreskriver dessutom ett förfarande för inhemska ombildningar utan att erbjuda ett likvärdigt förfarande för gränsöverskridande ombildningar.

  (4)  Denna rättspraxis har öppnat upp nya möjligheter för företag på den inre marknaden att intensifiera sin företagsverksamhet för att gynna ekonomisk tillväxt, effektiv konkurrens och produktivitet. Samtidigt har denna utveckling, i brist på lika villkor i form av samstämda sociala och skattemässiga regler, gått hand i hand med en spridning av brevlådeföretag och otillbörliga metoder som utgör artificiella arrangemang och kringgår skatte- och socialförsäkringsskyldigheter samt undergräver arbetstagarnas rättigheter. Målet med en inre marknad utan inre gränser för företag måste förenas med andra mål för den europeiska integrationen, som socialt skydd för alla, i enlighet med artikel 3.3 i EU-fördraget samt artiklarna 151 och 152 i EUF-fördraget, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, skyddet av arbetstagares rättigheter, skyddet av borgenärer och aktieägare samt kampen mot angrepp mot EU:s ekonomiska intressen genom exempelvis penningtvätt och skatteundandragande. I avsaknad av harmoniserade regler som specifikt reglerar gränsöverskridande företagsombildningar har medlemsstaterna utvecklat mångskiftande rättsliga regler och administrativ praxis, vilket skapar ett otillfredsställande klimat i fråga om rättssäkerhet och inverkar negativt på såväl företagen som intressenterna och medlemsstaterna, samt kampen mot angrepp mot EU:s ekonomiska intressen genom exempelvis penningtvätt och skatteundandragande. Unionen har även åtagit sig att respektera Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Etableringsfriheten får inte på något sätt undergräva andra värden och principer som garanteras genom EUF-fördraget, såsom främjandet av hög sysselsättning och garantier för ett fullgott socialt skydd (artikel 9), förbättrade levnads- och arbetsvillkor, en dialog mellan arbetsmarknadens parter, en utveckling av de mänskliga resurserna för att möjliggöra en varaktigt hög sysselsättning samt bekämpning av social utslagning (artikel 151), eller bekämpning av bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (artikel 310). Detta får till följd att även om företag har möjlighet att fusionera över gränserna stöter de på ett antal rättsliga och praktiska svårigheter när en gränsöverskridande ombildning ska genomföras. Den nationella lagstiftningen i många medlemsstater föreskriver dessutom ett förfarande för inhemska ombildningar utan att erbjuda ett likvärdigt förfarande för gränsöverskridande ombildningar.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till direktiv

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Följaktligen bör det föreskrivas förfaranderegler och materiella regler för gränsöverskridande företagsombildningar som bidrar till att avskaffa inskränkningar av etableringsfriheten och samtidigt tillhandahåller ett tillräckligt och proportionellt skydd för intressenter som anställda, borgenärer och minoritetsaktieägare.

  (6)  Följaktligen bör det på unionsnivå föreskrivas harmoniserade förfaranderegler och materiella regler för gränsöverskridande företagsombildningar som ytterligare underlättar avskaffande av inskränkningar av etableringsfriheten och samtidigt garanterar rätten till ett tillräckligt, enhetligt och proportionellt skydd för intressenter som anställda, borgenärer och minoritetsaktieägare samt i synnerhet anställda. Det är helt nödvändigt att täppa till kryphål och förhindra möjligheter till missbruk avseende skatt, arbetsgivaravgifter och olika intressenters rättigheter. Det är därför av central betydelse att styra om den riktning som domstolen valt och klargöra att det inte bör vara möjligt för ett företag att flytta sitt säte utan att flytta sitt huvudkontor för att utföra en betydande del av sin ekonomiska verksamhet i destinationsmedlemsstaten.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till direktiv

  Skäl 6a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (6a)  Den inre marknaden bör utvecklas på ett balanserat sätt med bibehållande av de viktiga värderingar som ligger till grund för våra samhällen, och genom att alla medborgare får del av den ekonomiska utvecklingen.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till direktiv

  Skäl 6b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (6b)  Detta direktiv bör fastställa minimikrav som är tillämpliga i alla medlemsstater samtidigt som det tillåter och uppmuntrar medlemsstaterna att erbjuda ett mer gynnsamt skydd av anställda.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till direktiv

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7)  Rätten att ombilda ett befintligt företag som bildats i en medlemsstat till ett företag som regleras av en annan medlemsstat kan i vissa omständigheter missbrukas, exempelvis för att kringgå arbetsrättsliga normer och arbetsgivaravgifter, skatteskyldigheter, borgenärers och minoritetsaktieägares rättigheter eller regler om anställdas medverkan. För att motverka sådant missbruk ska medlemsstaterna, som en generell princip i unionsrätten, säkerställa att företagen inte använder förfarandet för gränsöverskridande ombildningar för att inrätta ett artificiellt arrangemang med syfte att erhålla otillbörliga skattefördelar eller på ett otillbörligt sätt skada anställdas, borgenärers eller bolagsmäns juridiska eller kontraktsenliga rättigheter. I den mån de utgör ett avsteg från en grundläggande frihet måste reglerna om bekämpning av missbruk tolkas strikt och kampen baseras på en individuell bedömning av alla relevanta omständigheter. Det bör fastläggas en ram med förfaranderegler och materiella regler som beskriver medlemsstaternas handlingsutrymme och medger olika tillvägagångssätt från medlemsstaternas sida, samtidigt som den innehåller krav på en rationalisering av de åtgärder som de nationella myndigheterna ska vidta för att bekämpa missbruk i enlighet med unionsrätten.

  (7)  Rätten att ombilda ett befintligt företag som bildats i en medlemsstat till ett företag som regleras av en annan medlemsstat bör under inga omständigheter missbrukas eller användas för bedrägeri eller andra kriminella ändamål, exempelvis för att undvika att tillämpa, undandra sig eller kringgå arbetsrättsliga normer och arbetsgivaravgifter, skatteskyldigheter, borgenärers och minoritetsaktieägares rättigheter eller regler om anställdas medverkan. För att motverka sådant missbruk ska medlemsstaterna, som en generell princip i unionsrätten, säkerställa att företagen inte använder förfaranden för gränsöverskridande ombildningar för att inrätta artificiella arrangemang. Medlemsstaterna bör även vara skyldiga att säkerställa att gränsöverskridande ombildningar svarar mot ett faktiskt eftersträvande av faktisk ekonomisk verksamhet, även inom den digitala sektorn, genom ett fast etableringsställe i destinationsmedlemsstaten på obestämd tid, för att förhindra inrättande av ”brevlådeföretag” eller ”frontföretag” med syfte att antingen undvika att tillämpa eller kringgå eller överträda nationell lagstiftning och/eller unionslagstiftning. Bekämpning av missbruk måste baseras på en bedömning av alla relevanta omständigheter. Det bör fastläggas en ram med förfaranderegler och materiella regler som beskriver medlemsstaternas handlingsutrymme och medger olika tillvägagångssätt från medlemsstaternas sida, samtidigt som den innehåller krav på en rationalisering av de åtgärder som de nationella myndigheterna ska vidta för att bekämpa missbruk i enlighet med unionsrätten.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till direktiv

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  En gränsöverskridande företagsombildning innebär att företaget ändrar rättslig form utan att förlora sin status som juridisk person. Ombildningen bör dock inte medföra att kraven för bolagsbildning i destinationsmedlemsstaten kringgås. Sådana krav, däribland kraven på att ha ett huvudkontor i destinationsmedlemsstaten och kraven rörande uteslutning av styrelseledamöter, bör efterlevas till fullo av företagen. Destinationsmedlemsstatens tillämpning av sådana krav får dock inte inverka på kontinuiteten i det ombildade bolagets status som juridisk person. Ett företag får i enlighet med artikel 49 i fördraget ombilda sig till varje typ av rättslig form som finns i destinationsmedlemsstaten.

  (8)  En gränsöverskridande företagsombildning innebär att företaget ändrar rättslig form utan att förlora sin status som juridisk person och utan att behöva omförhandla företagsavtal. Ombildningen bör dock inte medföra att kraven för bolagsbildning i destinationsmedlemsstaten kringgås. Sådana krav, däribland kraven på att ha ett huvudkontor i destinationsmedlemsstaten och kraven rörande uteslutning av styrelseledamöter, bör efterlevas till fullo av företagen. Destinationsmedlemsstatens tillämpning av sådana krav får dock inte inverka på kontinuiteten i det ombildade bolagets status som juridisk person. Ett företag får i enlighet med artikel 49 i fördraget ombilda sig till varje typ av reglerad rättslig form som finns i destinationsmedlemsstaten.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till direktiv

  Skäl 8a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (8a)  Utan att det påverkar några grundläggande rättigheter bör hänsyn tas till relevanta belastningsregister och administrativa register för bedömning av huruvida styrelseledamöterna i företag som genomför gränsöverskridande ombildningar eller fusioner karaktäriseras av gott anseende, ärlighet och integritet. I detta sammanhang bör hänsyn tas till typen av dom eller åtal, den roll som den involverade personen spelat, påföljden i fråga, den fas som nåtts i rättsprocessen och eventuella rehabiliteringsåtgärder som fått verkan. Hänsyn bör även tas till de specifika omständigheterna, inbegripet förmildrande faktorer, hur allvarliga eventuella relevanta brott eller hur långtgående eventuella relevanta administrativa åtgärder eller tillsynsåtgärder varit, den tid som gått sedan brottet begicks, ledamotens uppförande sedan brottet begicks eller åtgärden vidtogs samt frågan i vilken mån brottet eller åtgärden är av relevans för den funktion som ledamoten utövar. Relevanta belastningsregister och administrativa register bör beaktas med avseende på gällande preskriptionstider i nationell lagstiftning. Utan att det påverkar oskuldspresumtion vid straffrättsliga förfaranden, och andra grundläggande rättigheter, bör åtminstone följande faktorer beaktas vid bedömningen: domar eller pågående lagföring för brott, särskilt brott enligt lagar som omfattar bank-, finans-, värdepappers- och försäkringsverksamheter, eller värdepappersmarknader, finansiella instrument eller betalningsinstrument, inbegripet lagar om penningtvätt, korruption, otillbörlig marknadspåverkan, insiderbrott och ocker; brott som inbegriper ohederlighet, bedrägeri eller ekonomisk brottslighet; skattebrott och andra brott enligt lagstiftning som rör företag, inbegripet arbetsrätt, konkurs, insolvens och konsumentskydd.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till direktiv

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  För att samtliga intressenters legitima intressen ska kunna beaktas i förfarandet för en gränsöverskridande företagsombildning bör företaget offentliggöra en plan för den gränsöverskridande ombildningen som innehåller de viktigaste uppgifterna om den föreslagna ombildningen, inbegripet den tänkta nya bolagsformen, stiftelseurkunden och förslaget till tidtabell för ombildningen. Bolagsmän och anställda i samt borgenärer till det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen bör underrättas så att de kan lämna synpunkter på ombildningen.

  (10)  För att samtliga intressenters legitima intressen ska kunna beaktas i förfarandet för en gränsöverskridande företagsombildning bör det företag som avser att genomföra en gränsöverskridande ombildning upprätta en plan för den gränsöverskridande ombildningen, tillsammans med företrädare för de anställda på styrelsenivå i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis, och offentliggöra den planen. Företrädare för de anställda på styrelsenivå bör också vara delaktiga i beslutet om planen. Planen bör innehålla de viktigaste uppgifterna om den föreslagna gränsöverskridande ombildningen, inbegripet den tänkta nya bolagsformen, den totala omsättningen och den totala beskattningsbara omsättningen för det företag som ombildas för den senaste rapporteringsperioden, beloppet för den inkomstskatt som betalas av det företag som ombildas och dess dotterbolag och filialer, uppgifter om platsen för företagets huvudkontor och, i tillämpliga fall, datum för flyttning av huvudkontoret till destinationsmedlemsstaten, samt information om ledningsorganet och, i tillämpliga fall, personal, utrustning, lokaler och tillgångar, antalet anställda som är anställda i heltidsekvivalenter, den gränsöverskridande ombildningens sannolika följder för sysselsättningen, inbegripet de sannolika ändringarna av arbetets organisation, lönerna, de specifika tjänsternas belägenhet och de förväntade konsekvenserna för de anställda som innehar dessa tjänster, inklusive anställda inom unionen i dotterföretag och filialer till det företag som ombildas, liksom den sociala dialogen på företagsnivå, inklusive, i tillämpliga fall, företrädare för de anställda på styrelsenivå, stiftelseurkunden och förslaget till tidtabell för ombildningen. Bolagsmän och anställda i samt borgenärer till det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen bör underrättas så att de kan lämna synpunkter på ombildningen. Innan beslutet om planen för den gränsöverskridande ombildningen fattas bör företrädarna för de anställda i det bolag som ombildas eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva och de fackföreningar som finns företrädda informeras och bli föremål för samråd om den föreslagna ombildningen. Likaså bör ett organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG också informeras och bli föremål för samråd i enlighet med detta.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till direktiv

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  För att kunna informera sina bolagsmän bör det företag som genomför en gränsöverskridande ombildning utarbeta en rapport. Rapporten bör beskriva och ge underlag till de rättsliga och ekonomiska aspekterna av den föreslagna gränsöverskridande ombildningen, särskilt effekterna för bolagsmännen när det gäller företagets framtida verksamhet och ledningsorganets strategiplan. Rapporten bör också beskriva de potentiella gottgörelsemetoder som finns tillgängliga för bolagsmännen, för det fall de inte håller med om beslutet att genomföra en gränsöverskridande ombildning. Rapporten bör även göras tillgänglig för de anställda i det företag som genomför ombildningen.

  (11)  För att kunna informera sina bolagsmän och anställda bör det företag som genomför en gränsöverskridande ombildning utarbeta en rapport där effekterna av den föreslagna gränsöverskridande ombildningen beskrivs. Rapporten bör beskriva och ge underlag till de rättsliga och ekonomiska aspekterna av den föreslagna gränsöverskridande ombildningen, särskilt skälen för den gränsöverskridande ombildningen, effekterna för bolagsmännen när det gäller företagets framtida verksamhet och ledningsorganets strategiplan. Rapporten bör också beskriva de potentiella gottgörelsemetoder som finns tillgängliga för bolagsmännen, för det fall de inte håller med om beslutet att genomföra en gränsöverskridande ombildning. Rapporten bör även göras tillgänglig för de anställda i det företag som genomför ombildningen. Rapporten bör särskilt beskriva effekterna av den föreslagna gränsöverskridande ombildningen för de anställdas arbetstillfällen, och för de anställdas inflytande, samt åtgärder som ska vidtas för att bevara dem, huruvida anställningsförhållandena kommer att ändras väsentligt, på vilka platser företagets verksamhet kommer att bedrivas, information om förfarandena för arrangemang för anställdas rätt till information, samråd och medverkan i det ombildade företaget och hur var och en av dessa faktorer ser ut hos dotterföretag till företaget. Detta krav bör dock inte gälla när alla anställda i företaget ingår i dess förvaltningsorgan. Innan beslutet om rapporten fattas bör företrädarna för de anställda i det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva informeras och bli föremål för samråd om den föreslagna ombildningen. Likaså bör, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG1a eller 2001/86/EG1b också informeras och bli föremål för samråd i enlighet med detta. Inlämnandet av denna rapport bör inte påverka tillämpningen av andra gällande informations- och samrådsförfaranden som införts på nationell nivå efter genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG1c eller direktiv 2009/38/EG.

   

  _______________

   

  1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (EUT L 122, 16.5.2009).

   

  1b Rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande (EGT L 294, 10.11.2001).

   

  1c Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (EGT L 80, 23.3.2002, s. 29).

  Ändringsförslag    19

  Förslag till direktiv

  Skäl 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a)  Om förvaltnings- eller ledningsorganet i det företag som genomför en gränsöverskridande ombildning i god tid erhåller ett yttrande från företrädarna för de anställda eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva i enlighet med nationell lagstiftning, eller i tillämpliga fall från det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, bör bolagsmännen informeras om detta och det yttrandet bifogas rapporten. Det förvaltnings- eller ledningsorgan i det företag som avser att genomföra den gränsöverskridande ombildningen bör ge ett motiverat svar på det yttrande som avgetts av de anställdas företrädare och, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, före dagen för bolagsstämman.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till direktiv

  Skäl 11b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11b)  För att kunna göra en analys av rapporten bör det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen förse företrädarna för de anställda, de fackföreningar som finns företrädda i företaget och, i förekommande fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG med de ekonomiska och materiella resurser som krävs för att de ska kunna tillämpa de rättigheter som följer av detta direktiv på lämpligt sätt, till exempel i fråga om tillgång till en privat och lösenordsskyddad dator, en säker internetförbindelse, möteslokaler, ledighet för sammanträden, kostnader för anordnande av möten och, vid behov, tolkning, logi och resekostnader.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till direktiv

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  För att tillhandahålla information till sina anställda bör det företag som genomför en gränsöverskridande ombildning utarbeta en rapport där effekterna av den föreslagna ombildningen för de anställda beskrivs. Rapporten bör särskilt beskriva effekterna av ombildningen för bevarandet av de anställdas arbetstillfällen, huruvida anställningsförhållandena kommer att ändras väsentligt, på vilka platser företagets verksamhet kommer att bedrivas och hur var och en av dessa faktorer ser ut hos dotterföretag till företaget. Detta krav bör dock inte gälla när alla anställda i företaget ingår i dess förvaltningsorgan. Inlämnandet av denna rapport bör inte påverka tillämpningen av de gällande informations- och samrådsförfaranden som införts på nationell nivå efter genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG43 eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG44.

  utgår

  __________________

   

  43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (EGT L 80, 23.3.2002, s. 29).

   

  44 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning) (EUT L 122, 16.5.2009, s. 28).

   

  Ändringsförslag    22

  Förslag till direktiv

  Skäl 12a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (12a)  Företag som är beredda att fullt ut utnyttja fördelarna med den inre marknaden genom gränsöverskridande ombildningar bör i sin tur säkerställa en tillräcklig nivå av transparens och god bolagsstyrning. Offentlig landsspecifik rapportering är ett effektivt och lämpligt verktyg för att öka transparensen för multinationella företags verksamhet och för att göra det möjligt för allmänheten att bedöma deras inverkan på realekonomin. Den kommer även att förbättra aktieägares möjlighet att ordentligt utvärdera de risker som tas av företag, leda till investeringsstrategier som är baserade på korrekt information och förstärka beslutsfattares förmåga att bedöma effektiviteten och inverkan av nationell lagstiftning. Därför bör ett antal finansiella uppgifter offentliggöras innan den gränsöverskridande åtgärden utförs.

  Ändringsförslag    23

  Förslag till direktiv

  Skäl 12b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (12b)  Etableringsfriheten och utvecklingen av den inre marknaden är inga fristående principer eller mål för unionen. De bör, framför allt i samband med detta direktiv, alltid vägas mot unionens principer och mål i fråga om sociala framsteg, främjandet av en hög sysselsättningsnivå och garantin för lämpligt socialt skydd i enlighet med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 9 i EUF-fördraget. Det står därför klart att utvecklingen av den inre marknaden bör bidra till social sammanhållning och uppåtgående konvergens på det sociala området, och att den inte bör främja konkurrens mellan de sociala systemen och sätta press på dessa system att sänka sin standard.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till direktiv

  Skäl 12c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (12c)  Unionens politik bör också bidra till att främja förstärkningen av den sociala dialogen, i enlighet med artikel 151 i EUF- fördraget. Målet med detta direktiv är därför att säkra de anställdas rätt till information, samråd och medverkan och att säkerställa att företagens gränsöverskridande rörlighet aldrig kan leda till en inskränkning av dessa rättigheter. Ett säkerställande av information till, samråd med och medverkan för anställda är avgörande för att sådana åtgärder ska vara framgångsrika.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till direktiv

  Skäl 12d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (12d)  Etableringsfriheten bör inte heller på något sätt undergräva principerna för bekämpning av bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, fastställda i artikel 310 i EUF-fördraget.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till direktiv

  Skäl 12e (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (12e)  Det finns ett behov av att säkerställa enhetlighet för företag och anställda för att undvika duplicering av befintlig unionslagstiftning. I direktiv 2002/14/EG, rådets direktiv 2001/23/EG1a och direktiv 2009/38/EG ingår redan krav om information till och samråd med anställda, som gäller vid gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar. Det är viktigt att detta direktiv kompletterar dessa befintliga direktiv för att undvika onödiga administrativa bördor genom att undergräva de gällande bestämmelserna för information till, samråd med och medverkan för anställda.

   

  ______________________

   

  1a Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (EGT L 82, 22.3.2001, s. 16).

  Ändringsförslag    27

  Förslag till direktiv

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13)  För att bedöma riktigheten hos den information som lämnas i planen för ombildning och i rapporterna till bolagsmän och anställda och få tillgång till det faktaunderlag som behövs för att bedöma om den föreslagna ombildningen utgör ett artificiellt arrangemang, bör det ställas krav på att en oberoende sakkunnig utarbetar en rapport med en bedömning av den föreslagna gränsöverskridande företagsombildningen. För att säkerställa den sakkunniges oberoende bör denne utnämnas av den behöriga myndigheten på ansökan av företaget. I detta sammanhang bör rapporten utvisa all relevant information som möjliggör för den behöriga myndigheten i den medlemsstat som lämnas att fatta ett informerat beslut om huruvida ett ombildningsintyg ska utfärdas eller ej. För detta ändamål bör den sakkunnige kunna inhämta alla relevanta företagsuppgifter och företagsdokument och utföra alla nödvändiga undersökningar för att inhämta all erforderlig bevisning. Den sakkunnige bör använda sådan information, i synnerhet om nettoomsättning, resultat, antal anställda och sammansättningen av balansräkningen, som inhämtats av företaget inför utarbetandet av redovisningar i enlighet med unions- och medlemsstatsrätt. För att skydda konfidentiella uppgifter, inbegripet företagets affärshemligheter, bör emellertid sådan information inte ingå i den sakkunniges slutliga rapport, vilken blir tillgänglig för allmänheten.

  (13)  De behöriga nationella myndigheterna bör kunna bedöma riktigheten hos den information som lämnas i planen för ombildning och i rapporten till bolagsmän och anställda. I detta sammanhang bör rapporten innehålla all relevant information som möjliggör för den behöriga myndigheten i den medlemsstat som lämnas att fatta ett informerat beslut om huruvida ett ombildningsintyg ska utfärdas eller ej. För detta ändamål bör den behöriga myndigheten kunna inhämta alla relevanta företagsuppgifter, såsom nettoomsättning, resultat, antal anställda och sammansättningen av balansräkningen, som inhämtats av företaget inför utarbetandet av redovisningar i enlighet med unions- och medlemsstatsrätt, och dokument som krävs för att utföra alla nödvändiga undersökningar för att inhämta all erforderlig bevisning och bedöma den föreslagna gränsöverskridande ombildningen, och företaget måste då tillhandahålla hela det nödvändiga faktaunderlaget. För att skydda konfidentiella uppgifter, inbegripet företagets affärshemligheter, bör emellertid sådan information inte ingå i den slutliga rapporten, vilken blir tillgänglig för allmänheten. Den behöriga myndigheten kan anlita en oberoende sakkunnig. Den sakkunnige bör utses utifrån en förteckning som upprättats av den behöriga myndigheten och bör inte ha någon tidigare eller aktuell koppling till det berörda företaget. Den sakkunnige bör ha relevant sakkunskap särskilt på områdena bolagsrätt, beskattning, skattelagstiftning, social trygghet och arbetsrätt.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till direktiv

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14)  För att undvika oproportionellt stora kostnader och bördor för mindre företag som genomför gränsöverskridande ombildningar bör mikroföretag och små företag, som de definieras i kommissionens rekommendation 2003/361/EG45, undantas från kravet på att tillhandahålla en oberoende sakkunnigrapport. För att undvika kostnader för rättegångar där borgenärer är motpart kan dessa företag emellertid använda sig av rapporter som utarbetats av oberoende sakkunniga.

  utgår

  __________________

   

  45 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

   

  Ändringsförslag    29

  Förslag till direktiv

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  På grundval av ombildningsplanen och rapporterna bör bolagsmännen på en bolagsstämma fatta beslut om huruvida denna ombildningsplan ska godkännas eller ej. Det är viktigt att majoritetskravet för en sådan omröstning är tillräckligt högt så att beslutet om att ombilda företaget blir ett kollektivt beslut. Bolagsmännen bör dessutom ha rätt att rösta om arrangemang rörande anställdas medverkan, om de har förbehållit sig denna rätt på bolagsstämman.

  (15)  På grundval av ombildningsplanen och rapporterna bör bolagsmännen på en bolagsstämma fatta beslut om huruvida denna ombildningsplan ska godkännas eller ej. Det är viktigt att majoritetskravet för en sådan omröstning är tillräckligt högt så att beslutet om att ombilda företaget blir ett kollektivt beslut. Innan ett beslut fattas bör alla tillämpliga tidigare informations- och samrådsrättigheter respekteras så att eventuella yttranden från de anställdas företrädare beaktas i enlighet med direktiv 2002/14/EG och, i tillämpliga fall, direktiven 2009/38/EG och 2001/86/EG. Bolagsmännen bör dessutom ha rätt att rösta om arrangemang rörande anställdas medverkan, om de har förbehållit sig denna rätt på bolagsstämman.

  Ändringsförslag    30

  Förslag till direktiv

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16)  De bolagsmän med rösträtt som inte röstade för ett godkännande av ombildningsplanen och de bolagsmän utan rösträtt som inte kunde lägga fram sin ståndpunkt bör ges en rätt att lämna företaget. Dessa bolagsmän bör när de lämnar företaget kunna få en kontantersättning för sina aktier motsvarande värdet av sina aktier. De bör vidare ha rätt att ifrågasätta beräkningen och tillräckligheten av den erbjudna kontantersättningen i domstol.

  (16)  De bolagsmän med rösträtt som inte röstade för ett godkännande av ombildningsplanen och de bolagsmän utan rösträtt som inte kunde lägga fram sin ståndpunkt måste ges en rätt att lämna företaget. Dessa bolagsmän bör när de lämnar företaget kunna få en adekvat kontantersättning för sina aktier motsvarande värdet av sina aktier. De bör vidare ha rätt att ifrågasätta beräkningen och tillräckligheten av den erbjudna kontantersättningen i domstol.

  Ändringsförslag    31

  Förslag till direktiv

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  För att garantera borgenärer ett lämpligt skydd i de fall de inte är nöjda med det skydd som företaget erbjuder i planen för en gränsöverskridande ombildning kan borgenärer ansöka hos den behöriga rättsliga eller administrativa myndigheten i den medlemsstat som lämnas om lämpliga skyddsåtgärder. För att underlätta bedömningen av skada bör vissa presumtioner fastställas enligt vilka borgenärer inte anses bli skadade vid en gränsöverskridande ombildning när risken för att de förlorar pengar är avlägsen. En presumtion bör anses föreligga när det i en oberoende sakkunnigrapport fastslås att det inte finns någon rimlig risk för att borgenärer skulle lida skada eller när de erbjuds en rätt till betalning från det ombildade bolaget eller en tredjepartsgaranti med ett värde som är likvärdigt borgenärens ursprungliga fordran och som kan krävas in i samma jurisdiktion som den ursprungliga fordran. Borgenärsskyddet enligt detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av nationell rätt i den medlemsstat som lämnas angående betalningar till offentliga organ, däribland skatter eller socialförsäkringsavgifter.

  (18)  För att garantera borgenärer ett lämpligt skydd i de fall de inte är nöjda med det skydd som företaget erbjuder i planen för en gränsöverskridande ombildning kan borgenärer ansöka hos den behöriga rättsliga eller administrativa myndigheten i den medlemsstat som lämnas om lämpliga skyddsåtgärder. För att underlätta bedömningen av skada bör vissa presumtioner fastställas enligt vilka borgenärer inte anses bli skadade vid en gränsöverskridande ombildning när risken för att de förlorar pengar är avlägsen. En presumtion bör anses föreligga när borgenärer erbjuds en rätt till betalning från det ombildade bolaget eller en tredjepartsgaranti med ett värde som är likvärdigt borgenärens ursprungliga fordran och som kan krävas in i samma jurisdiktion som den ursprungliga fordran. Borgenärsskyddet enligt detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av nationell rätt i den medlemsstat som lämnas angående betalningar till offentliga organ, däribland skatter eller socialförsäkringsavgifter.

  Ändringsförslag    32

  Förslag till direktiv

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19)  För att se till att de anställdas medverkan inte minskar otillbörligt till följd av en gränsöverskridande ombildning, i de fall det företag som genomför denna ombildning har ett system för anställdas medverkan i den medlemsstat som lämnas, bör företaget bli tvunget att anta en rättslig form som medger utövandet av en sådan medverkan, inklusive närvaro av företrädare för de anställda i det berörda företagets lednings- eller tillsynsorgan i destinationsmedlemsstaten. Vidare bör i sådana fall en förhandling i god tro mellan företaget och dess anställda äga rum i linje med förfarandet i direktiv 2001/86/EG, med syfte att finna en lösning i god tro som förenar företagets rätt att genomföra en gränsöverskridande ombildning med de anställdas rätt till medverkan. Som ett resultat av sådana förhandlingar bör antingen en skräddarsydd och överenskommen lösning eller, i avsaknad av en överenskommelse, standardregler enligt bilagan till direktiv 2001/86/EG gälla på det sätt som är tillämpligt. För att skydda denna överenskomna lösning eller tillämpningen av dessa standardregler bör företaget inte kunna avskaffa rätten till medverkan genom att utföra en påföljande inhemsk eller gränsöverskridande ombildning, fusion eller delning inom tre år.

  (19)  För att se till att de anställdas medverkan inte minskar otillbörligt till följd av en gränsöverskridande ombildning, i de fall det företag som genomför denna ombildning har ett system för anställdas medverkan i den medlemsstat som lämnas, bör företaget bli tvunget att anta en rättslig form som medger utövandet av en sådan medverkan, inklusive närvaro av företrädare för de anställda i det berörda företagets lednings- eller tillsynsorgan i destinationsmedlemsstaten. Vidare bör i sådana fall en förhandling i god tro mellan företaget och dess anställda äga rum. Så snart som möjligt efter offentliggörandet av ombildningsplanen bör företaget vidta nödvändiga åtgärder, bl.a. ge information om namnen på de berörda deltagande företagen, dotterbolagen eller driftsenheterna samt om antalet anställda, för att inleda förhandlingar med företrädarna för företagens anställda eller, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG om arrangemang för de anställdas inflytande i det eller de företag som ombildas, i linje med förfarandet i direktiv 2001/86/EG, med syfte att finna en lösning i god tro som förenar företagets rätt att genomföra en gränsöverskridande ombildning med de anställdas rätt till medverkan. Som ett resultat av sådana förhandlingar bör antingen en skräddarsydd och överenskommen lösning eller, i avsaknad av en överenskommelse, standardregler enligt bilagan till direktiv 2001/86/EG gälla på det sätt som är tillämpligt. För att skydda denna överenskomna lösning eller tillämpningen av dessa standardregler bör företaget inte kunna avskaffa rätten till medverkan genom att utföra en påföljande inhemsk eller gränsöverskridande ombildning, fusion eller delning inom sex år. Vid överskridande av ett tillämpligt tröskelvärde för de anställdas medverkan som fastställs i lagstiftningen i den medlemsstat som lämnas, under de sex år som följer på den gränsöverskridande ombildningen, bör nya förhandlingar inledas och samma nivå på och aspekter av medverkan för anställda tillämpas som skulle ha varit rättsligt föreskrivna om företaget hade nått det relevanta tröskelvärdet i den medlemsstat som lämnades.

  Ändringsförslag    33

  Förslag till direktiv

  Skäl 19a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19a)  Den stora mångfalden av regler och metoder i medlemsstaterna vad gäller det sätt på vilket de anställdas företrädare involveras i företagens beslutsprocesser bör respekteras och erkännas.

  Ändringsförslag    34

  Förslag till direktiv

  Skäl 19b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19b)  Informations- och samrådsförfaranden på nationell och transnationell nivå bör icke desto mindre följas av alla företag som uppstår genom gränsöverskridande ombildningar eller fusioner.

  Ändringsförslag    35

  Förslag till direktiv

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20)  För att förhindra att anställdas rätt till medverkan kringgås genom en gränsöverskridande ombildning bör det företag som genomför ombildningen och som är registrerat i den medlemsstat där de anställdas rätt till medverkan föreskrivs inte kunna genomföra en gränsöverskridande ombildning utan att först inleda förhandlingar med sina anställda eller deras företrädare, när företagets genomsnittliga antal anställda uppgår till minst fyra femtedelar av den nationella tröskeln för utlösande av anställdas medverkan.

  (20)  För att förhindra att anställdas rätt till medverkan kringgås genom en gränsöverskridande ombildning bör det företag som genomför ombildningen och som är registrerat i den medlemsstat där de anställdas rätt till medverkan föreskrivs inte kunna genomföra en gränsöverskridande ombildning utan att först inleda förhandlingar med sina anställda eller deras företrädare, när företagets genomsnittliga antal anställda uppgår till minst fyra femtedelar av den nationella tröskeln för utlösande av anställdas medverkan. Medlemsstaterna bör säkerställa att de anställdas företrädare, när de utför sina uppdrag, får tillräckligt skydd och tillräckliga garantier, så att de på ett adekvat sätt kan utföra sina uppgifter.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till direktiv

  Skäl 20a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (20a)  Efter ombildningen bör det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen fortsätta att följa de villkor som överenskommits i eventuella kollektivavtal, på samma villkor som gällde för företaget före ombildningen enligt sådana avtal, fram till det datum då kollektivavtalet sägs upp eller löper ut eller ett annat kollektivavtal träder i kraft eller börjar gälla, i enlighet med direktiv 2001/23/EG.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till direktiv

  Skäl 21

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (21)  För att få en lämplig arbetsfördelning mellan medlemsstaterna och en effektiv och ändamålsenlig kontroll i förväg av gränsöverskridande ombildningar bör både den medlemsstat som lämnas och destinationsmedlemsstaten fastställa vilka myndigheter som är behöriga. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat som lämnas bör i synnerhet ha befogenhet att utfärda ett ombildningsintyg utan vilket de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten inte bör kunna fullfölja förfarandet för den gränsöverskridande ombildningen.

  (21)  För att få en lämplig arbetsfördelning mellan medlemsstaterna och en effektiv och ändamålsenlig kontroll i förväg av gränsöverskridande ombildningar bör både den medlemsstat som lämnas och destinationsmedlemsstaten fastställa den domstol, notarius publicus eller annan myndighet som är behörig. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat som lämnas bör i synnerhet ha befogenhet att utfärda ett ombildningsintyg utan vilket de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten inte bör kunna fullfölja förfarandet för den gränsöverskridande ombildningen. Medlemsstaterna bör säkerställa att de behöriga myndigheter som utsetts inrättar lämpliga samordningsmekanismer med andra myndigheter och organ i den medlemsstaten som är verksamma inom de politikområden som berörs av detta direktiv, och bör vid behov samråda med andra relevanta myndigheter som är behöriga på de olika områden som berörs av den gränsöverskridande ombildningen. Beslut av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som lämnas om att utfärda ett ombildningsintyg eller eventuella godkännanden från den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten bör inte utesluta senare förfaranden eller beslut av myndigheter i medlemsstaterna vad gäller andra relevanta lagstiftningsområden.

  Ändringsförslag    38

  Förslag till direktiv

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22)  Utfärdandet av ett ombildningsintyg av den medlemsstat som lämnas bör vara föremål för en kontroll som säkerställer att företagets gränsöverskridande ombildning är laglig. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som lämnas bör fatta beslut om utfärdandet av ett ombildningsintyg inom en månad från företagets ansökan, såvida den inte hyser allvarlig oro för att det förekommer ett artificiellt arrangemang med syfte att erhålla otillbörliga skattefördelar eller på ett otillbörligt sätt skada anställdas, borgenärers eller bolagsmäns juridiska eller kontraktsenliga rättigheter. I ett sådant fall bör den behöriga myndigheten göra en fördjupad bedömning. En sådan fördjupad bedömning bör dock inte utföras systematiskt utan från fall till fall där det finns allvarlig oro för att det föreligger ett artificiellt arrangemang. Vid sin bedömning bör de behöriga myndigheterna beakta åtminstone det antal faktorer som fastläggs i detta direktiv, vilka dock enbart bör betraktas som vägledande faktorer i den övergripande bedömningen och inte bör beaktas separat. För att företaget inte ska lida av ett överdrivet långt förfarande bör denna fördjupade bedömning under alla omständigheter slutföras inom två månader från det att företaget informeras om att en sådan fördjupad bedömning kommer att utföras.

  (22)  Utfärdandet av ett ombildningsintyg av den medlemsstat som lämnas bör vara föremål för en kontroll som säkerställer att företagets gränsöverskridande ombildning är laglig. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som lämnas bör fatta beslut om utfärdandet av ett ombildningsintyg inom två månader efter det att alla nödvändiga dokument och uppgifter inkommit, såvida den inte hyser allvarlig oro för att det förekommer ett artificiellt arrangemang eller för att ombildningen inte inbegriper ett faktiskt eftersträvande av faktisk ekonomisk verksamhet. I ett sådant fall bör den behöriga myndigheten göra en fördjupad bedömning. En sådan fördjupad bedömning bör dock inte utföras systematiskt utan från fall till fall där det finns allvarlig oro för att det föreligger ett artificiellt arrangemang. Vid sin bedömning bör de behöriga myndigheterna beakta åtminstone det antal faktorer som fastläggs i detta direktiv, vilka dock enbart bör betraktas som vägledande faktorer i den övergripande bedömningen och inte bör beaktas separat. När den behöriga myndigheten gör en bedömning av huruvida omvandlingen inbegriper ett faktiskt eftersträvande av faktisk ekonomisk verksamhet, bör den behöriga myndigheten särskilt kontrollera om företaget har ett fast etableringsställe i destinationsmedlemsstaten som objektivt framstår som permanent, om det har ett ledningsorgan, personal, utrustning, lokaler och tillgångar, och om det är materiellt utrustat för att självständigt förhandla fram avtal med tredje parter, samt bör överväga huruvida företaget har valt att delegera förvaltningen till styrelseledamöter, tjänstemän eller juridiska ombud som anlitats från en oberoende tredje part genom en tjänsteleverantör. För att företaget inte ska lida av ett överdrivet långt förfarande bör denna fördjupade bedömning under alla omständigheter slutföras inom tre månader från det att företaget informeras om att en sådan fördjupad bedömning kommer att utföras.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till direktiv

  Skäl 23

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (23)  Efter att ha mottagit ett ombildningsintyg och kontrollerat att kraven för bolagsbildning i destinationsmedlemsstaten är uppfyllda bör de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten registrera företaget i den medlemsstatens företagsregister. Först efter denna registrering bör den behöriga myndigheten i den medlemsstat som lämnas avföra företaget från sitt eget register. Den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten bör inte kunna ifrågasätta riktigheten i de uppgifter som lämnas i ombildningsintyget. Efter en gränsöverskridande ombildning bör det ombildade bolaget behålla sin status som juridisk person, sina tillgångar och skulder och samtliga rättigheter och skyldigheter, inbegripet rättigheter och skyldigheter till följd av kontrakt, åtgärder eller försummelser.

  (23)  Efter att ha mottagit ett ombildningsintyg och kontrollerat att kraven för bolagsbildning i destinationsmedlemsstaten är uppfyllda bör de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten registrera företaget i den medlemsstatens företagsregister. Först efter denna registrering bör den behöriga myndigheten i den medlemsstat som lämnas avföra företaget från sitt eget register. Den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten bör inte kunna ifrågasätta riktigheten i de uppgifter som lämnas i ombildningsintyget. Efter en gränsöverskridande ombildning bör det ombildade bolaget behålla sin status som juridisk person, sina tillgångar och skulder och samtliga rättigheter och skyldigheter, inbegripet rättigheter och skyldigheter till följd av kontrakt, åtgärder eller försummelser. Om de behöriga myndigheterna emellertid under de två år som följer efter det datum då den gränsöverskridande ombildningen blir gällande uppmärksammas på ny information om denna gränsöverskridande ombildning som tyder på att det förekommit en överträdelse av någon av bestämmelserna i detta direktiv, bör de behöriga myndigheterna revidera sin bedömning av fallets sakförhållanden och bör ha befogenhet att ålägga effektiva, proportionella och avskräckande påföljder i händelse av artificiella arrangemang.

  Ändringsförslag    40

  Förslag till direktiv

  Skäl 26

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (26)  Utvärderingen av genomförandet av reglerna om gränsöverskridande fusioner i medlemsstaterna har visat att antalet gränsöverskridande fusioner i unionen har ökat betydligt. Utvärderingen visade dock också på vissa brister i fråga om särskilt skyddet av borgenärer och aktieägare samt avsaknad av förenklade förfaranden, vilket hindrar att reglerna om gränsöverskridande fusioner blir fullt ändamålsenliga och effektiva.

  (26)  Utvärderingen av genomförandet av reglerna om gränsöverskridande fusioner i medlemsstaterna har visat att antalet gränsöverskridande fusioner i unionen har ökat betydligt. Utvärderingen visade dock också på vissa brister i fråga om särskilt skyddet av borgenärer, minoritetsaktieägare och anställda, särskilt när det gäller utlämning av information om fusioner och effekterna av dem, samt avsaknad av förenklade förfaranden, vilket hindrar att reglerna om gränsöverskridande fusioner blir fullt ändamålsenliga och effektiva.

  Ändringsförslag    41

  Förslag till direktiv

  Skäl 27a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (27a)  Rätten att fusionera ett befintligt företag som bildats i en medlemsstat till ett företag som regleras av en annan medlemsstat bör under inga omständigheter missbrukas eller användas för bedrägeri eller andra kriminella ändamål, exempelvis för att undvika att tillämpa, undandra sig eller kringgå arbetsrättsliga normer och arbetsgivaravgifter, skatteskyldigheter, borgenärers och minoritetsaktieägares rättigheter eller regler om anställdas medverkan. För att motverka sådant missbruk och respektera en generell princip i unionsrätten, bör medlemsstaterna vara skyldiga att säkerställa att företagen inte använder förfaranden för gränsöverskridande fusioner för att inrätta artificiella arrangemang. Medlemsstaterna bör även vara skyldiga att säkerställa att gränsöverskridande fusioner svarar mot ett faktiskt eftersträvande av faktisk ekonomisk verksamhet, även inom den digitala sektorn, genom ett fast etableringsställe i företagets medlemsstat till följd av fusionen på obestämd tid, för att förhindra inrättande av ”brevlådeföretag” eller ”frontföretag” med syfte att antingen undvika att tillämpa eller kringgå eller överträda nationell lagstiftning och/eller unionslagstiftning. Bekämpning av missbruk bör baseras på en bedömning av alla relevanta omständigheter. Det bör i förfarandet för fusioner införas en ram med förfaranderegler och materiella regler som beskriver handlingsutrymmet och tar hänsyn till olika tillvägagångssätt från medlemsstaternas sida, samtidigt som den innehåller krav på en rationalisering av de åtgärder som de nationella myndigheterna ska vidta för att bekämpa missbruk i enlighet med unionsrätten.

  Ändringsförslag    42

  Förslag till direktiv

  Skäl 27b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (27b)  För att samtliga intressenters legitima intressen ska kunna beaktas i förfarandet för en gränsöverskridande fusion bör det företag som är involverat i en gränsöverskridande fusion upprätta en plan för den gränsöverskridande fusionen, tillsammans med företrädare för de anställda på styrelsenivå i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis, och offentliggöra den planen. Företrädare för de anställda på styrelsenivå bör också vara delaktiga i beslutet om planen. Planen bör innehålla de viktigaste uppgifterna om den föreslagna gränsöverskridande fusionen, inbegripet den tänkta nya bolagsformen, den totala omsättningen och den totala beskattningsbara omsättningen för vart och ett av de företag som fusioneras för den senaste rapporteringsperioden, beloppet för den inkomstskatt som betalas av de företag som fusioneras och deras dotterbolag och filialer, uppgifter om platsen för företagets huvudkontor och, i tillämpliga fall, datum för flyttning av huvudkontoret till företagets medlemsstat till följd av fusionen, samt information om ledningsorganen och, i tillämpliga fall, personal, utrustning, lokaler och tillgångar, antalet anställda som är anställda i heltidsekvivalenter, den gränsöverskridande fusionens sannolika följder för sysselsättningen, inbegripet de sannolika ändringarna av arbetets organisation, lönerna, de specifika tjänsternas belägenhet och de förväntade konsekvenserna för de anställda som innehar dessa tjänster, inklusive anställda inom unionen i dotterföretag och filialer till de företag som fusioneras, liksom den sociala dialogen på företagsnivå, inklusive, i tillämpliga fall, företrädare för de anställda på styrelsenivå, stiftelseurkunden och förslaget till tidtabell för fusionen. Bolagsmän och anställda i samt borgenärer till det företag som är involverat i den gränsöverskridande fusionen bör underrättas så att de kan lämna synpunkter på den föreslagna fusionen. Innan beslutet om planen för den gränsöverskridande fusionen fattas bör företrädarna för de anställda i vart och ett av de företag som fusioneras eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva och de fackföreningar som finns företrädda informeras och bli föremål för samråd om den föreslagna fusionen. Likaså bör ett organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG också informeras och bli föremål för samråd i enlighet med detta.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till direktiv

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28)  För att ytterligare stärka det befintliga förfarandet för gränsöverskridande fusioner måste dessa fusionsregler i tillämpliga fall förenklas, samtidigt som det säkerställs att intressenter och särskilt arbetstagare skyddas i tillräcklig mån. Således bör de befintliga reglerna om gränsöverskridande fusioner ändras så att lednings- eller förvaltningsorganen i fusionerande företag blir skyldiga att utarbeta separata rapporter med närmare uppgifter om de rättsliga och ekonomiska aspekterna av en gränsöverskridande fusion till både bolagsmän och anställda. Undantag kan emellertid medges från skyldigheten för företagets lednings- eller förvaltningsorgan att utarbeta en rapport till bolagsmännen, när dessa bolagsmän redan har informerats om den föreslagna fusionens rättsliga och ekonomiska aspekter. Undantag från skyldigheten att utarbeta en rapport till de anställda kan bara medges när de fusionerande företagen och deras dotterföretag inte har några anställda utöver dem som ingår i lednings- eller förvaltningsorganet.

  utgår

  Ändringsförslag    44

  Förslag till direktiv

  Skäl 28a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (28a)  Om vart och ett av förvaltnings- eller ledningsorganen i de företag som är involverade i en gränsöverskridande fusion i god tid erhåller ett yttrande från företrädarna för de anställda eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva i enlighet med nationell lagstiftning, eller i tillämpliga fall från de organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, bör bolagsmännen informeras om detta och de yttrandena bifogas varje rapport. Vart och ett av de förvaltnings- eller ledningsorgan i de företag som avser att genomföra den gränsöverskridande fusionen bör ge ett motiverat svar på det yttrande som avgetts av de anställdas företrädare och, i tillämpliga fall, de organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, före dagen för bolagsstämmorna.

  Ändringsförslag    45

  Förslag till direktiv

  Skäl 28b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (28b)  För att kunna göra en analys av rapporten för vart och ett av de företag som fusioneras bör varje företag som är involverat i den gränsöverskridande fusionen förse företrädarna för de anställda, de fackföreningar som finns företrädda i företaget och, i förekommande fall, varje organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG med de ekonomiska och materiella resurser som krävs för att de ska kunna tillämpa de rättigheter som följer av detta direktiv på lämpligt sätt, till exempel i fråga om tillgång till en privat och lösenordsskyddad dator, en säker internetförbindelse, möteslokaler, ledighet för sammanträden, kostnader för anordnande av möten och, vid behov, tolkning, logi och resekostnader.

  Ändringsförslag    46

  Förslag till direktiv

  Skäl 28c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (28c)  De behöriga nationella myndigheterna bör kunna bedöma riktigheten hos den information som lämnas i planen för fusion och i rapporterna till bolagsmän och anställda. I detta sammanhang bör varje rapport innehålla all relevant information som möjliggör för den behöriga myndigheten i varje medlemsstat för de företag som fusioneras att fatta ett informerat beslut om huruvida ett fusionsintyg ska utfärdas. För detta ändamål bör de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat för de företag som fusioneras kunna inhämta alla relevanta företagsuppgifter, såsom nettoomsättning, resultat, antal anställda och sammansättningen av balansräkningen, som inhämtats av företaget inför utarbetandet av redovisningar i enlighet med unions- och medlemsstatsrätt, och dokument som krävs för att utföra alla nödvändiga undersökningar för att inhämta all erforderlig bevisning och bedöma den föreslagna gränsöverskridande fusionen, och företagen måste då tillhandahålla hela det nödvändiga faktaunderlaget. För att skydda konfidentiella uppgifter, inbegripet företagens affärshemligheter, bör emellertid sådan information inte ingå i de slutliga rapporterna för varje behörig myndighet, vilka bör bli tillgängliga för allmänheten.

  Ändringsförslag    47

  Förslag till direktiv

  Skäl 28d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (28d)  På grundval av fusionsplanen och rapporterna bör bolagsmännen på varje bolagsstämma för de företag som genomför en gränsöverskridande fusion fatta beslut om huruvida denna fusionsplan ska godkännas. Det är viktigt att majoritetskravet för en sådan omröstning är tillräckligt högt så att beslutet om att fusionera företaget blir ett kollektivt beslut. Innan ett beslut fattas i vart och ett av företagen bör alla tillämpliga tidigare informations- och samrådsrättigheter respekteras så att eventuella yttranden från de anställdas företrädare beaktas i enlighet med direktiv 2002/14/EG och, i tillämpliga fall, direktiven 2009/38/EG och 2001/86/EG.

  Ändringsförslag    48

  Förslag till direktiv

  Skäl 29

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (29)  För att stärka skyddet för de anställda i det eller de företag som fusioneras kan de anställda eller deras företrädare lämna ett yttrande om företagets rapport där effekterna av den gränsöverskridande fusionen för de anställda beskrivs. Inlämnandet av denna rapport bör inte påverka tillämpningen av de gällande informations- och samrådsförfaranden som införts på nationell nivå efter genomförandet av rådets direktiv 2001/23/EG48, direktiv 2002/14/EG eller direktiv 2009/38/EG.

  (29)  För att stärka skyddet för de anställda i det eller de företag som fusioneras kan de anställda eller deras företrädare lämna ett yttrande om företagets rapport där effekterna av den gränsöverskridande fusionen för de anställda beskrivs. Inlämnandet av denna rapport bör inte påverka tillämpningen av de gällande informations- och samrådsförfaranden som införts på nationell nivå efter genomförandet av rådets direktiv 2001/23/EG48, direktiv 2002/14/EG eller direktiv 2009/38/EG. För att ytterligare stärka det befintliga förfarandet för gränsöverskridande fusioner måste dessa fusionsregler i tillämpliga fall förenklas, samtidigt som det säkerställs att intressenter och särskilt anställda skyddas i tillräcklig mån. Således bör de befintliga reglerna om gränsöverskridande fusioner ändras så att varje lednings- eller förvaltningsorgan i fusionerande företag blir skyldigt att utarbeta en rapport med närmare uppgifter om de rättsliga och ekonomiska aspekterna av en gränsöverskridande fusion till både bolagsmän och anställda, med en beskrivning av den gränsöverskridande fusionens effekter för både bolagsmännen och de anställda, särskilt skälen för den gränsöverskridande fusionen, effekterna för bolagsmännen och de anställda när det gäller företagets framtida verksamhet och ledningsorganets strategiplan. Rapporten bör också beskriva de potentiella gottgörelsemetoder som finns tillgängliga för bolagsmännen, för fall där de inte ställer sig bakom beslutet att genomföra en gränsöverskridande fusion. Rapporten för varje företag som fusioneras bör särskilt beskriva effekterna av den föreslagna gränsöverskridande fusionen för de anställdas arbetstillfällen, och för de anställdas inflytande, samt åtgärder som ska vidtas för att bevara dem, huruvida anställningsförhållandena kommer att ändras väsentligt, på vilka platser företagets verksamhet kommer att bedrivas, information om förfarandena för arrangemang för anställdas rätt till information, samråd och medverkan i det fusionerade företaget och hur var och en av dessa faktorer ser ut hos dotterföretag till företaget. Detta krav bör dock inte gälla när alla anställda i företagen ingår i dess förvaltningsorgan. Innan beslutet om varje rapport fattas bör företrädarna för de anställda i de företag som genomför den gränsöverskridande fusionen eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva informeras och bli föremål för samråd om den föreslagna fusionen. Likaså bör, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG också informeras och bli föremål för samråd i enlighet med detta. Inlämnandet av denna rapport bör inte påverka tillämpningen av eventuella andra gällande informations- och samrådsförfaranden som införts på nationell nivå efter genomförandet av direktiv 2002/14/EG eller direktiv 2009/38/EG. Det bör emellertid vara möjligt att göra undantag från skyldigheten för företagets lednings- eller förvaltningsorgan att utarbeta en rapport till bolagsmännen och de anställda, när dessa bolagsmän redan har informerats om den föreslagna fusionens rättsliga och ekonomiska aspekter. Undantag från skyldigheten att utarbeta en rapport till de anställda bör dock bara medges när de fusionerande företagen och deras dotterföretag inte har några anställda utöver dem som ingår i lednings- eller förvaltningsorganet.

  __________________

  __________________

  48 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (EGT L 82, 22.3.2001, s. 16).

  48 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (EGT L 82, 22.3.2001, s. 16).

  Ändringsförslag    49

  Förslag till direktiv

  Skäl 29a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (29a)  Företag som är beredda att till fullo utnyttja fördelarna med den inre marknaden genom gränsöverskridande fusioner bör i sin tur säkerställa en tillräcklig nivå av transparens och god bolagsstyrning. Offentlig landsspecifik rapportering är ett effektivt och lämpligt verktyg för att öka transparensen kring multinationella företags verksamhet och för att göra det möjligt för allmänheten att bedöma deras inverkan på realekonomin. Den kommer även att förbättra aktieägares möjlighet att ordentligt utvärdera de risker som tas av företag, leda till investeringsstrategier som är baserade på korrekt information och förstärka beslutsfattares förmåga att bedöma effektiviteten och inverkan av nationell lagstiftning. Därför bör ett antal finansiella uppgifter offentliggöras innan den gränsöverskridande fusionen genomförs i praktiken.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till direktiv

  Skäl 29b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (29b)  För att förebygga intressekonflikter mellan ledningsorganets ledamöter och företaget bör dessa bolagsmän inte tillåtas att ekonomiskt gynnas av fusionen i form av rörliga ersättningar, bonusar eller ökande aktiekurser.

  Ändringsförslag    51

  Förslag till direktiv

  Skäl 31

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (31)  Avsaknad av harmoniserade skyddsåtgärder för bolagsmän eller borgenärer har av olika intressenter identifierats som ett hinder för gränsöverskridande fusioner. Bolagsmän och borgenärer bör erbjudas samma skyddsnivå oavsett i vilka medlemsstater de fusionerande företagen är belägna. Detta påverkar inte tillämpningen av de regler i medlemsstaterna om skydd för borgenärer eller aktieägare som ligger utanför tillämpningsområdet för harmoniserade åtgärder, exempelvis kraven på transparens.

  (31)  Avsaknad av harmoniserade skyddsåtgärder för anställda, bolagsmän eller borgenärer har av olika intressenter identifierats som ett hinder för gränsöverskridande fusioner. Anställda, bolagsmän och borgenärer bör erbjudas minst samma skyddsnivå oavsett i vilka medlemsstater de fusionerande företagen är belägna. Detta påverkar inte tillämpningen av de regler i medlemsstaterna om skydd för anställda, borgenärer eller aktieägare som ligger utanför tillämpningsområdet för harmoniserade åtgärder, exempelvis kraven på transparens.

  Ändringsförslag    52

  Förslag till direktiv

  Skäl 34

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (34)  Företag som är involverade i en gränsöverskridande fusion bör i den gemensamma fusionsplanen föreslå lämpliga åtgärder för att skydda sina borgenärer. För att stärka skyddet för dessa borgenärer vid insolvens efter en gränsöverskridande fusion bör dessutom medlemsstaterna kunna kräva att de fusionerande företagen lämnar en solvensdeklaration där de anger att de inte känner till några anledningar till varför det företag som uppstår genom fusionen inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser. I denna situation bör medlemsstaterna kunna göra ledamöterna av ledningsorganet personligt ansvariga för deklarationens riktighet. Eftersom de rättsliga traditionerna varierar mellan medlemsstaterna när det gäller användning av solvensdeklarationer och deras potentiella konsekvenser bör det vara upp till medlemsstaterna att fastställa lämpliga följder av felaktiga eller vilseledande deklarationer, inbegripet ändamålsenliga och proportionella sanktioner och rättsligt ansvar i enlighet med unionsrätten.

  (34)  Företag som är involverade i en gränsöverskridande fusion bör i den gemensamma fusionsplanen föreslå lämpliga åtgärder för att skydda sina borgenärer. För att stärka skyddet för dessa borgenärer vid insolvens efter en gränsöverskridande fusion bör dessutom medlemsstaterna kunna kräva att de fusionerande företagen lämnar en solvensdeklaration där de anger att de inte känner till några anledningar till varför det företag som uppstår genom fusionen inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser efter den gränsöverskridande fusionen. I denna situation bör medlemsstaterna kunna göra ledamöterna av ledningsorganet personligt ansvariga för deklarationens riktighet. Eftersom de rättsliga traditionerna varierar mellan medlemsstaterna när det gäller användning av solvensdeklarationer och deras potentiella konsekvenser bör det vara upp till medlemsstaterna att fastställa lämpliga följder av felaktiga eller vilseledande deklarationer, inbegripet ändamålsenliga och proportionella sanktioner och rättsligt ansvar i enlighet med unionsrätten.

  Ändringsförslag    53

  Förslag till direktiv

  Skäl 35

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (35)  För att garantera borgenärerna ett lämpligt skydd i de fall de inte är nöjda med det skydd som företaget erbjuder i den gemensamma planen för en gränsöverskridande fusion bör de borgenärer som lider skada av fusionen hos den behöriga administrativa eller rättsliga myndigheten i respektive medlemsstat för de fusionerande företagen kunna ansöka om de skyddsåtgärder de finner lämpliga. För att underlätta bedömningen av skada bör vissa presumtioner fastställas enligt vilka borgenärer inte anses bli skadade vid en gränsöverskridande fusion när risken för att de förlorar pengar är avlägsen. En presumtion bör anses föreligga när en oberoende sakkunnig fastslår att det inte finns någon rimlig risk för att borgenärer skulle lida skada eller när de erbjuds en rätt till betalning från det fusionerade företaget eller en tredjepartsgaranti med ett värde som är likvärdigt borgenärens ursprungliga fordran och som kan krävas in i samma jurisdiktion som den ursprungliga fordran.

  (35)  För att garantera borgenärerna ett lämpligt skydd i de fall de inte är nöjda med det skydd som företaget erbjuder i den gemensamma planen för en gränsöverskridande fusion bör de borgenärer som lider skada av fusionen hos den behöriga administrativa eller rättsliga myndigheten i respektive medlemsstat för de fusionerande företagen kunna ansöka om de skyddsåtgärder de finner lämpliga. För att underlätta bedömningen av skada bör vissa presumtioner fastställas enligt vilka borgenärer inte anses bli skadade vid en gränsöverskridande fusion när risken för att de förlorar pengar är avlägsen. En presumtion bör anses föreligga när borgenärer erbjuds en rätt till betalning från det fusionerade företaget eller en tredjepartsgaranti med ett värde som är likvärdigt borgenärens ursprungliga fordran och som kan krävas in i samma jurisdiktion som den ursprungliga fordran.

  Ändringsförslag    54

  Förslag till direktiv

  Skäl 35a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (35a)  För att få en lämplig arbetsfördelning mellan medlemsstaterna och en effektiv och ändamålsenlig kontroll i förväg av gränsöverskridande fusioner bör var och en av de involverade medlemsstaterna fastställa den domstol, notarius publicus eller annan myndighet som är behörig. Varje behörig myndighet i medlemsstaterna bör i synnerhet ha befogenhet att utfärda ett fusionsintyg utan vilket den behöriga myndigheten i det fusionerade företagets medlemsstat inte bör kunna fullfölja förfarandet för den gränsöverskridande fusionen. Medlemsstaterna bör säkerställa att de behöriga myndigheter som utsetts inrättar lämpliga samordningsmekanismer med andra myndigheter och organ i varje medlemsstat som är verksamma inom de politikområden som berörs av detta direktiv, och bör vid behov samråda med andra relevanta myndigheter som är behöriga på de olika områden som berörs av den gränsöverskridande fusionen. Beslut av den behöriga myndigheten i varje medlemsstat för de fusionerande företagen om att utfärda ett fusionsintyg eller eventuella godkännanden från den behöriga myndigheten i det fusionerade företagets medlemsstat bör inte utesluta senare förfaranden eller beslut av myndigheter i medlemsstaterna vad gäller andra relevanta lagstiftningsområden.

  Ändringsförslag    55

  Förslag till direktiv

  Skäl 35b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (35b)  Utfärdandet av ett fusionsintyg av varje medlemsstat för de fusionerande företagen bör vara föremål för en kontroll som säkerställer att företagens gränsöverskridande fusion är laglig. Varje behörig myndighet i medlemsstaten för de fusionerande företagen bör fatta beslut om utfärdandet av ett fusionsintyg inom två månader efter det att alla nödvändiga dokument och uppgifter inkommit, såvida den inte hyser allvarlig oro för att det förekommer ett artificiellt arrangemang eller för att fusionen inte inbegriper ett faktiskt eftersträvande av faktisk ekonomisk verksamhet. I ett sådant fall bör den behöriga myndigheten göra en fördjupad bedömning. En sådan fördjupad bedömning bör dock inte utföras systematiskt utan från fall till fall där det finns allvarlig oro för att det föreligger ett artificiellt arrangemang. Vid sin bedömning bör de behöriga myndigheterna beakta åtminstone de faktorer som fastställs i detta direktiv, vilka dock enbart bör betraktas som vägledande faktorer i den övergripande bedömningen och inte bör beaktas separat. När den behöriga myndigheten gör en bedömning av huruvida fusionen inbegriper ett faktiskt eftersträvande av faktisk ekonomisk verksamhet, bör den behöriga myndigheten särskilt kontrollera om företaget har ett fast etableringsställe i medlemsstaten för det fusionerade företaget som objektivt framstår som permanent, om det har ett ledningsorgan, personal, utrustning, lokaler och tillgångar, och om det är materiellt utrustat för att självständigt förhandla fram avtal med tredje parter, samt bör överväga huruvida företaget har valt att delegera förvaltningen till styrelseledamöter, tjänstemän eller juridiska ombud som anlitats från en oberoende tredje part genom en tjänsteleverantör. För att företaget inte ska lida av ett överdrivet långt förfarande bör sådana fördjupade bedömningar under alla omständigheter slutföras inom tre månader från det att företaget informeras om att en sådan fördjupad bedömning kommer att utföras.

  Ändringsförslag    56

  Förslag till direktiv

  Skäl 35c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (35c)  Efter att ha mottagit ett fusionsintyg och kontrollerat att kraven för bolagsbildning i medlemsstaten för det fusionerade företaget är uppfyllda, bör de behöriga myndigheterna i medlemsstaten för det fusionerade företaget registrera företaget i sitt företagsregister i den medlemsstaten. Först efter denna registrering bör varje behörig myndighet i medlemsstaten för de fusionerande företagen avföra företaget från sitt eget register. Den behöriga myndigheten i medlemsstaten för det fusionerade företaget bör inte kunna ifrågasätta riktigheten i de uppgifter som lämnas i fusionsintyget från varje behörig myndighet. Efter en gränsöverskridande fusion bör det fusionerade företaget behålla sin status som juridisk person, sina tillgångar och skulder och samtliga rättigheter och skyldigheter, inbegripet rättigheter och skyldigheter till följd av kontrakt, åtgärder eller försummelser. Om de behöriga myndigheterna emellertid under de två år som följer efter det datum då den gränsöverskridande fusionen blir gällande uppmärksammas på ny information om denna gränsöverskridande fusion som tyder på att det förekommit en överträdelse av någon av bestämmelserna i detta direktiv, bör de behöriga myndigheterna revidera sin bedömning av fallets sakförhållanden och bör ha befogenhet att ålägga effektiva, proportionella och avskräckande påföljder i händelse av artificiella arrangemang.

  Ändringsförslag    57

  Förslag till direktiv

  Skäl 35d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (35d)  För att säkerställa att de anställdas medverkan inte minskar otillbörligt till följd av en gränsöverskridande fusion, i de fall det företag som genomför den gränsöverskridande fusionen har ett system för anställdas medverkan i medlemsstaten för det fusionerande företaget, bör företaget bli tvunget att anta en rättslig form som medger utövandet av en sådan medverkan, inklusive närvaro av företrädare för de anställda i företagets lednings- eller tillsynsorgan i medlemsstaten för det fusionerade företaget. Vidare bör i sådana fall en förhandling i god tro mellan företaget och dess anställda äga rum. Så snart som möjligt efter offentliggörandet av fusionsplanen bör varje berört företag vidta nödvändiga åtgärder, bl.a. ge information om namnen på de berörda deltagande företagen, dotterbolagen eller driftsenheterna samt om antalet anställda, för att inleda förhandlingar med företrädarna för företagens anställda eller, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG om arrangemang för de anställdas inflytande i det eller de fusionerade företagen, i linje med förfarandet i direktiv 2001/86/EG, med syfte att finna en lösning i god tro som förenar varje företags rätt att genomföra en gränsöverskridande fusion med de anställdas rätt till medverkan. Som ett resultat av sådana förhandlingar bör antingen en skräddarsydd och överenskommen lösning eller, i avsaknad av en överenskommelse, standardregler enligt bilagan till direktiv 2001/86/EG gälla på det sätt som är tillämpligt. För att skydda denna skräddarsydda och överenskomna lösning eller tillämpningen av dessa standardregler bör det fusionerade företaget inte kunna avskaffa rätten till medverkan genom att utföra en påföljande inhemsk eller gränsöverskridande ombildning, fusion eller delning inom tre sex år. Vid överskridande av ett tillämpligt tröskelvärde för de anställdas medverkan som fastställs i lagstiftningen i en medlemsstat som är involverad i fusionen, under de sex år som följer på den gränsöverskridande fusionen, bör nya förhandlingar inledas och samma nivå på och aspekter av medverkan för anställda tillämpas som skulle ha varit rättsligt föreskrivna om företaget hade nått det relevanta tröskelvärdet i den medlemsstaten.

  Ändringsförslag    58

  Förslag till direktiv

  Skäl 35e (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (35e)  För att förhindra att anställdas rätt till medverkan kringgås genom en gränsöverskridande fusion bör det företag som genomför fusionen och som är registrerat i en medlemsstat där de anställdas rätt till medverkan föreskrivs inte kunna genomföra en gränsöverskridande fusion utan att först inleda förhandlingar med sina anställda eller deras företrädare, när företagets genomsnittliga antal anställda uppgår till minst fyra femtedelar av den nationella tröskeln för utlösande av anställdas medverkan. Medlemsstaterna bör säkerställa att de anställdas företrädare, när de utför sina uppdrag, får tillräckligt skydd och tillräckliga garantier, så att de på ett adekvat sätt kan utföra sina uppgifter.

  Ändringsförslag    59

  Förslag till direktiv

  Skäl 35f (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (35f)  Efter fusionen bör varje företag som genomför den gränsöverskridande fusionen fortsätta att följa de villkor som överenskommits i eventuella kollektivavtal, på samma villkor som gällde för företaget före fusionen enligt sådana avtal, fram till det datum då kollektivavtalet sägs upp eller löper ut eller ett annat kollektivavtal träder i kraft eller börjar gälla, i enlighet med direktiv 2001/23/EG.

  Ändringsförslag    60

  Förslag till direktiv

  Skäl 40

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (40)  Rätten för företag att genomföra en gränsöverskridande delning kan i vissa omständigheter missbrukas, exempelvis för att kringgå arbetsrättsliga normer och arbetsgivaravgifter, skatteskyldigheter, borgenärers eller bolagsmäns rättigheter eller regler om anställdas medverkan. För att motverka sådant missbruk ska medlemsstaterna, som en generell princip i unionsrätten, säkerställa att företagen inte använder förfarandet för gränsöverskridande delningar för att inrätta ett artificiellt arrangemang med syfte att erhålla otillbörliga skattefördelar eller på ett otillbörligt sätt skada anställdas, borgenärers eller bolagsmäns juridiska eller kontraktsenliga rättigheter. I den mån de utgör ett avsteg från en grundläggande frihet måste reglerna om bekämpning av missbruk tolkas strikt och kampen baseras på en individuell bedömning av alla relevanta omständigheter. Det bör fastläggas en ram med förfaranderegler och materiella regler som beskriver medlemsstaternas handlingsutrymme och medger olika tillvägagångssätt från medlemsstaternas sida, samtidigt som den innehåller krav på en rationalisering av de åtgärder som de nationella myndigheterna ska vidta för att bekämpa missbruk i enlighet med unionsrätten.

  (40)  Rätten för företag att genomföra en gränsöverskridande delning bör under inga omständigheter missbrukas eller användas för bedrägeri eller andra kriminella ändamål, exempelvis för att undvika att tillämpa, undandra sig eller kringgå arbetsrättsliga normer och arbetsgivaravgifter, skatteskyldigheter, borgenärers eller bolagsmäns rättigheter eller regler om anställdas medverkan. För att motverka sådant missbruk ska medlemsstaterna, som en generell princip i unionsrätten, säkerställa att företagen inte använder förfarandet för gränsöverskridande delningar för att inrätta ett artificiellt arrangemang. Medlemsstaterna bör även vara skyldiga att säkerställa att gränsöverskridande delningar svarar mot ett faktiskt eftersträvande av faktisk ekonomisk verksamhet, även inom den digitala sektorn, genom ett fast etableringsställe i medlemsstaterna för de mottagande företagen på obestämd tid, för att förhindra inrättande av ”brevlådeföretag” eller ”frontföretag” med syfte att antingen undvika att tillämpa eller kringgå eller överträda nationell lagstiftning och/eller unionslagstiftning. Bekämpning av missbruk måste baseras på en individuell bedömning av alla relevanta omständigheter. Det bör fastläggas en ram med förfaranderegler och materiella regler som beskriver medlemsstaternas handlingsutrymme och medger olika tillvägagångssätt från medlemsstaternas sida, samtidigt som den innehåller krav på en rationalisering av de åtgärder som de nationella myndigheterna ska vidta för att bekämpa missbruk i enlighet med unionsrätten.

  Ändringsförslag    61

  Förslag till direktiv

  Skäl 41

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (41)  Med tanke på komplexiteten hos gränsöverskridande företagsdelningar och de mångskiftande intressen som berörs bör i rättssäkerhetssyfte en kontroll i förväg föreskrivas. För detta ändamål bör ett strukturerat förfarande i flera nivåer inrättas där de behöriga myndigheterna i både medlemsstaten för det företag som delas och medlemsstaten för de mottagande företagen säkerställer att ett beslut om godkännande av en gränsöverskridande delning fattas på ett skäligt, objektivt och icke-diskriminerande sätt på grundval av alla relevanta uppgifter och med beaktande av alla legitima samhällsintressen, i synnerhet skyddet av anställda, aktieägare och borgenärer.

  (41)  Med tanke på komplexiteten hos gränsöverskridande företagsdelningar och de mångskiftande intressen som berörs bör i rättssäkerhetssyfte en kontroll i förväg och en kontroll i efterhand föreskrivas. För detta ändamål bör ett strukturerat förfarande i flera nivåer inrättas där de behöriga myndigheterna i både medlemsstaten för det företag som delas och medlemsstaten för de mottagande företagen säkerställer att ett beslut om godkännande av en gränsöverskridande delning fattas på ett skäligt, objektivt och icke-diskriminerande sätt på grundval av alla relevanta uppgifter och med beaktande av alla legitima samhällsintressen, i synnerhet skyddet av anställda, aktieägare och borgenärer.

  Ändringsförslag    62

  Förslag till direktiv

  Skäl 42

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (42)  För att samtliga intressenters legitima intressen ska kunna beaktas bör det företag som delas offentliggöra en delningsplan som innehåller de viktigaste uppgifterna om den föreslagna gränsöverskridande delningen, inbegripet det tänkta utbytesförhållandet för värdepapper eller aktier, stiftelseurkunder för de mottagande företagen och förslaget till tidtabell för den gränsöverskridande delningen. Bolagsmän och anställda i samt borgenärer till det företag som genomför den gränsöverskridande delningen bör underrättas om att de kan lämna synpunkter på delningen.

  (42)  För att samtliga intressenters legitima intressen ska kunna beaktas bör det företag som delas och som avser att genomföra en gränsöverskridande delning upprätta en plan för delningen, tillsammans med företrädare för de anställda på styrelsenivå i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis, och offentliggöra den planen. Företrädare för de anställda på styrelsenivå bör också vara delaktiga i beslutet om planen. Planen bör innehålla de viktigaste uppgifterna om den föreslagna gränsöverskridande delningen, inbegripet det tänkta utbytesförhållandet för värdepapper eller aktier, den totala omsättningen och den totala beskattningsbara omsättningen för det företag som delas för den senaste rapporteringsperioden, beloppet för den inkomstskatt som betalas av det företag som delas och dess dotterbolag och filialer, uppgifter om platsen för företagets huvudkontor och, i tillämpliga fall, datum för flyttning av huvudkontoret till medlemsstaten för de mottagande företagen, samt information om ledningsorganen och, i tillämpliga fall, personal, utrustning, lokaler och tillgångar, antalet anställda i heltidsekvivalenter, den gränsöverskridande delningens sannolika följder för sysselsättningen, inbegripet de sannolika ändringarna av arbetets organisation, lönerna, de specifika tjänsternas belägenhet och de förväntade konsekvenserna för de anställda som innehar dessa tjänster, inklusive anställda inom unionen i dotterföretag och filialer till det företag som delas, liksom den sociala dialogen på företagsnivå, inklusive, i tillämpliga fall, företrädare för de anställda på styrelsenivå, stiftelseurkunder för de mottagande företagen och förslaget till tidtabell för den gränsöverskridande delningen. Bolagsmän och anställda i samt borgenärer till det företag som genomför den gränsöverskridande delningen bör underrättas om att de kan lämna synpunkter på delningen. Innan beslutet om planen för den gränsöverskridande delningen fattas bör företrädarna för de anställda i det företag som delas eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva och de fackföreningar som finns företrädda informeras och bli föremål för samråd om den föreslagna delningen. Likaså bör ett organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG också informeras och bli föremål för samråd i enlighet med detta.

  Ändringsförslag    63

  Förslag till direktiv

  Skäl 43

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (43)  För att informera sina bolagsmän bör det företag som delas utarbeta en rapport. Rapporten bör beskriva och ge underlag till de rättsliga och ekonomiska aspekterna av den föreslagna gränsöverskridande delningen, och särskilt beskriva effekterna för bolagsmännen när det gäller företagets framtida verksamhet och ledningsorganets strategiplan. Den bör också innehålla beskrivningar av utbytesförhållandet, i tillämpliga fall, kriterierna för att fastställa fördelningen av aktier och potentiella gottgörelsemetoder som är tillgängliga för bolagsmän, om de är emot beslutet att genomföra en gränsöverskridande delning.

  (43)  För att informera sina bolagsmän och anställda bör det företag som delas utarbeta en rapport där effekterna av den föreslagna gränsöverskridande delningen beskrivs. Rapporten bör beskriva och ge underlag till de rättsliga och ekonomiska aspekterna av den föreslagna gränsöverskridande delningen, och särskilt beskriva skälen för den gränsöverskridande delningen, effekterna för bolagsmännen när det gäller företagets framtida verksamhet och ledningsorganets strategiplan. Den bör också innehålla beskrivningar av utbytesförhållandet, i tillämpliga fall, kriterierna för att fastställa fördelningen av aktier och potentiella gottgörelsemetoder som är tillgängliga för bolagsmän, om de är emot beslutet att genomföra en gränsöverskridande delning. Rapporten bör särskilt beskriva effekterna av den föreslagna gränsöverskridande delningen för de anställdas arbetstillfällen, och för de anställdas inflytande, samt åtgärder som ska vidtas för att bevara dem, huruvida anställningsförhållandena kommer att ändras väsentligt, på vilka platser företagets verksamhet kommer att bedrivas, information om förfarandena för arrangemang för anställdas rätt till information, samråd och medverkan i de mottagande företagen och hur var och en av dessa faktorer ser ut hos dotterföretag till företaget. Detta krav bör dock inte gälla när alla anställda i företaget ingår i dess förvaltningsorgan. Innan beslutet om rapporten fattas bör företrädarna för de anställda i det bolag som genomför den gränsöverskridande delningen eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva informeras och bli föremål för samråd om den föreslagna delningen. Likaså bör, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG också informeras och bli föremål för samråd i enlighet med detta. Inlämnandet av denna rapport bör inte påverka tillämpningen av eventuella andra gällande informations- och samrådsförfaranden som införts på nationell nivå efter genomförandet av direktiv 2002/14/EG eller direktiv 2009/38/EG.

  Ändringsförslag    64

  Förslag till direktiv

  Skäl 43a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (43a)  Om förvaltnings- eller ledningsorganet i det företag som delas i god tid erhåller ett yttrande från företrädarna för de anställda eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva i enlighet med nationell lagstiftning, eller i tillämpliga fall från det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, bör bolagsmännen informeras om detta och det yttrandet bifogas rapporten. Förvaltnings- eller ledningsorganet i det företag som avser att genomföra den gränsöverskridande delningen bör ge ett motiverat svar på det yttrande som avgetts av de anställdas företrädare och, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, före dagen för bolagsstämman.

  Ändringsförslag    65

  Förslag till direktiv

  Skäl 43b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (43b)  För att kunna göra en analys av rapporten bör det företag som genomför den gränsöverskridande delningen förse företrädarna för de anställda, de fackföreningar som finns företrädda i företaget och, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG med de ekonomiska och materiella resurser som krävs för att de ska kunna tillämpa de rättigheter som följer av detta direktiv på lämpligt sätt, till exempel i fråga om tillgång till en privat och lösenordsskyddad dator, en säker internetförbindelse, möteslokaler, ledighet för sammanträden, kostnader för anordnande av möten och, vid behov, tolkning, logi och resekostnader.

  Ändringsförslag    66

  Förslag till direktiv

  Skäl 44

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (44)  För att informera sina anställda bör det företag som delas utarbeta en rapport där effekterna av den föreslagna gränsöverskridande delningen för de anställda beskrivs. Rapporten bör särskilt beskriva effekterna av den föreslagna gränsöverskridande delningen för bevarandet av de anställdas arbetstillfällen, huruvida anställningsvillkoren kommer att ändras väsentligt, på vilka platser företagets verksamhet kommer att bedrivas och hur var och en av dessa faktorer ser ut hos dotterföretag till företaget. Inlämnandet av denna rapport bör inte påverka tillämpningen av de gällande informations- och samrådsförfaranden som införts på nationell nivå efter genomförandet av direktiven 2001/23/EG, 2002/14/EG eller 2009/38/EG.

  utgår

  Ändringsförslag    67

  Förslag till direktiv

  Skäl 45

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (45)  För att säkerställa riktigheten hos den information som lämnas i delningsplanen och i rapporterna till bolagsmän och anställda och få tillgång till det faktaunderlag som behövs för att bedöma om den föreslagna delningen utgör ett artificiellt arrangemang som inte kan beviljas tillstånd, bör det ställas krav på att en oberoende sakkunnig utarbetar en rapport med en bedömning av delningsplanen. För att säkerställa den sakkunniges oberoende bör denne utnämnas av den behöriga myndigheten på ansökan av företaget. I detta sammanhang bör rapporten utvisa all relevant information som möjliggör för den behöriga myndigheten i medlemsstaten för det företag som delas att fatta ett informerat beslut om huruvida ett delningsintyg ska utfärdas eller ej. För detta ändamål bör den sakkunnige kunna inhämta alla relevanta företagsuppgifter och företagsdokument och utföra alla nödvändiga undersökningar för att inhämta all erforderlig bevisning. Den sakkunnige bör använda sådan information, i synnerhet om nettoomsättning, resultat, antal anställda och sammansättningen av balansräkningen, som inhämtats av företaget inför utarbetandet av redovisningar i enlighet med unions- och medlemsstatsrätt. För att skydda konfidentiella uppgifter, inbegripet företagets affärshemligheter, bör emellertid sådan information inte ingå i den sakkunniges slutliga rapport, vilken blir tillgänglig för allmänheten.

  (45)  De behöriga nationella myndigheterna bör kunna bedöma riktigheten hos den information som lämnas i delningsplanen och i rapporten till bolagsmän och anställda och få tillgång till det faktaunderlag som behövs för att bedöma om den föreslagna delningen utgör ett artificiellt arrangemang som inte kan beviljas tillstånd, och det bör ställas krav på att en oberoende sakkunnig utarbetar en rapport med en bedömning av delningsplanen. För att säkerställa den sakkunniges oberoende bör denne utnämnas av den behöriga myndigheten på ansökan av företaget. I detta sammanhang bör rapporten innehålla all relevant information som möjliggör för den behöriga myndigheten i medlemsstaten för det företag som delas att fatta ett informerat beslut om huruvida ett delningsintyg ska utfärdas eller ej. För detta ändamål bör den behöriga myndigheten kunna inhämta alla relevanta företagsuppgifter, såsom nettoomsättning, resultat, antal anställda och sammansättningen av balansräkningen, som inhämtats av företaget inför utarbetandet av redovisningar i enlighet med unions- och medlemsstatsrätt, och dokument som krävs för att utföra alla nödvändiga undersökningar för att inhämta all erforderlig bevisning och bedöma den föreslagna gränsöverskridande delningen, och företaget ska då tillhandahålla hela det nödvändiga faktaunderlaget. För att skydda konfidentiella uppgifter, inbegripet företagets affärshemligheter, bör emellertid sådan information inte ingå i den slutliga rapporten, vilken blir tillgänglig för allmänheten. Den behöriga myndigheten bör kunna anlita en oberoende sakkunnig. Den sakkunnige bör utses utifrån en förteckning som upprättats av den behöriga myndigheten och bör inte ha någon tidigare eller aktuell koppling till det berörda företaget. Den sakkunnige bör ha relevant sakkunskap särskilt på områdena bolagsrätt, beskattning, skattelagstiftning, social trygghet och arbetsrätt.

  Ändringsförslag    68

  Förslag till direktiv

  Skäl 46

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (46)  För att undvika oproportionellt stora kostnader och bördor för mindre företag som genomför gränsöverskridande delningar bör mikroföretag och små företag, som de definieras i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003, undantas från kravet på att tillhandahålla en oberoende sakkunnigrapport.

  utgår

  Ändringsförslag    69

  Förslag till direktiv

  Skäl 47

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (47)  På grundval av planen för den gränsöverskridande delningen och rapporterna bör bolagsmännen på en bolagsstämma för det företag som delas fatta beslut om huruvida delningsplanen ska godkännas eller ej. Det är viktigt att majoritetskravet för en sådan omröstning är tillräckligt högt så att beslutet om att dela företaget blir ett kollektivt beslut.

  (47)  På grundval av planen för den gränsöverskridande delningen och rapporterna bör bolagsmännen på en bolagsstämma för det företag som delas fatta beslut om huruvida delningsplanen ska godkännas eller ej. Det är viktigt att majoritetskravet för en sådan omröstning är tillräckligt högt så att beslutet om att dela företaget blir ett kollektivt beslut. Innan ett beslut fattas bör alla tillämpliga tidigare informations- och samrådsrättigheter respekteras så att ett yttrande från de anställdas företrädare beaktas i enlighet med direktiv 2002/14/EG och, i tillämpliga fall, direktiven 2009/38/EG och 2001/86/EG. Bolagsmännen bör dessutom ha rätt att rösta om arrangemang rörande anställdas medverkan, om de har förbehållit sig denna rätt på bolagsstämman.

  Ändringsförslag    70

  Förslag till direktiv

  Skäl 50

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (50)  För att garantera borgenärerna ett lämpligt skydd i de fall de inte är nöjda med det skydd som företaget erbjuder i planen för en gränsöverskridande delning bör de borgenärer som lider skada av delningen hos den behöriga rättsliga eller administrativa myndigheten i medlemsstaten för det företag som delas kunna ansöka om de skyddsåtgärder de finner lämpliga. För att underlätta bedömningen av skada bör vissa presumtioner fastställas enligt vilka borgenärer inte anses bli skadade vid en gränsöverskridande delning när risken för att de förlorar pengar är avlägsen. En presumtion bör anses föreligga när det i en oberoende sakkunnigrapport fastslås att det inte finns någon rimlig risk för att borgenärer skulle lida skada eller när de erbjuds en rätt till betalning från det företag som uppstår genom delningen eller en tredjepartsgaranti med ett värde som är likvärdigt borgenärens ursprungliga fordran och som kan krävas in i samma jurisdiktion som den ursprungliga fordran. Borgenärsskyddet enligt detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av nationell rätt i medlemsstaten för det företag som delas angående betalningar till offentliga organ, däribland skatter eller socialförsäkringsavgifter.

  (50)  För att garantera borgenärerna ett lämpligt skydd i de fall de inte är nöjda med det skydd som företaget erbjuder i planen för en gränsöverskridande delning bör de borgenärer som lider skada av delningen hos den behöriga rättsliga eller administrativa myndigheten i medlemsstaten för det företag som delas kunna ansöka om de skyddsåtgärder de finner lämpliga. För att underlätta bedömningen av skada bör vissa presumtioner fastställas enligt vilka borgenärer inte anses bli skadade vid en gränsöverskridande delning när risken för att de förlorar pengar är avlägsen. En presumtion bör anses föreligga när borgenärer erbjuds en rätt till betalning från det företag som uppstår genom delningen eller en tredjepartsgaranti med ett värde som är likvärdigt borgenärens ursprungliga fordran och som kan krävas in i samma jurisdiktion som den ursprungliga fordran. Borgenärsskyddet enligt detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av nationell rätt i medlemsstaten för det företag som delas angående betalningar till offentliga organ, däribland skatter eller socialförsäkringsavgifter.

  Ändringsförslag    71

  Förslag till direktiv

  Skäl 51

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (51)  För att få en lämplig arbetsfördelning mellan medlemsstaterna och en effektiv och ändamålsenlig kontroll i förväg av gränsöverskridande delningar bör den behöriga myndigheten i medlemsstaten för det företag som delas ha befogenhet att utfärda ett delningsintyg utan vilket myndigheterna i medlemsstaterna för de mottagande företagen inte bör kunna fullfölja förfarandet för den gränsöverskridande delningen.

  (51)  För att få en lämplig arbetsfördelning mellan medlemsstaterna och en effektiv och ändamålsenlig kontroll i förväg av gränsöverskridande delningar bör både medlemsstaten för det företag som delas och medlemsstaterna för de mottagande företagen fastställa den domstol, notarius publicus eller annan myndighet som är behörig. I synnerhet bör den behöriga myndigheten i medlemsstaterna för det företag som delas ha befogenhet att utfärda ett delningsintyg utan vilket myndigheterna i medlemsstaterna för de mottagande företagen inte bör kunna fullfölja förfarandet för den gränsöverskridande delningen. Medlemsstaterna bör säkerställa att de behöriga myndigheter som utsetts inrättar lämpliga samordningsmekanismer med andra myndigheter och organ i den medlemsstaten som är verksamma inom de politikområden som berörs av detta direktiv, och bör vid behov samråda med andra relevanta myndigheter som är behöriga på de olika områden som berörs av den gränsöverskridande delningen. Beslut av den behöriga myndigheten i medlemsstaten för det företag som delas om att utfärda ett delningsintyg eller eventuella godkännanden från den behöriga myndigheten i de mottagande företagens medlemsstater bör inte utesluta senare förfaranden eller beslut av myndigheter i medlemsstaterna vad gäller andra relevanta lagstiftningsområden.

  Ändringsförslag    72

  Förslag till direktiv

  Skäl 52

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (52)  Utfärdandet av ett delningsintyg av medlemsstaten för det företag som delas bör vara föremål för en kontroll som säkerställer att den gränsöverskridande delningen är laglig. Den behöriga myndigheten bör fatta beslut om utfärdandet av ett delningsintyg inom en månad från företagets ansökan, såvida den inte hyser allvarlig oro för att det förekommer ett artificiellt arrangemang med syfte att erhålla otillbörliga skattefördelar eller på ett otillbörligt sätt skada anställdas, borgenärers eller bolagsmäns juridiska eller kontraktsenliga rättigheter. I ett sådant fall bör den behöriga myndigheten göra en fördjupad bedömning. En sådan fördjupad bedömning bör dock inte utföras systematiskt utan från fall till fall där det finns allvarlig oro för att det föreligger ett artificiellt arrangemang. Vid sin bedömning bör de behöriga myndigheterna beakta åtminstone det antal faktorer som fastläggs i detta direktiv, vilka dock enbart bör betraktas som vägledande faktorer i den övergripande bedömningen och inte bör beaktas separat. För att företaget inte ska lida av ett överdrivet långt förfarande bör denna fördjupade bedömning under alla omständigheter slutföras inom två månader från det att företaget informeras om att en sådan fördjupad bedömning kommer att utföras.

  (52)  Utfärdandet av ett delningsintyg av medlemsstaten för det företag som delas bör vara föremål för en kontroll som säkerställer att den gränsöverskridande delningen är laglig. Den behöriga myndigheten bör fatta beslut om utfärdandet av ett delningsintyg inom två månader efter det att alla nödvändiga dokument och uppgifter inkommit, såvida den inte hyser allvarlig oro för att det förekommer ett artificiellt arrangemang eller för att delningen inte inbegriper ett faktiskt eftersträvande av faktisk ekonomisk verksamhet. I ett sådant fall bör den behöriga myndigheten göra en fördjupad bedömning. En sådan fördjupad bedömning bör dock inte utföras systematiskt utan från fall till fall där det finns allvarlig oro för att det föreligger ett artificiellt arrangemang. Vid sin bedömning bör de behöriga myndigheterna beakta åtminstone det antal faktorer som fastläggs i detta direktiv, vilka dock enbart bör betraktas som vägledande faktorer i den övergripande bedömningen och inte bör beaktas separat. När den behöriga myndigheten gör en bedömning av huruvida delningen inbegriper ett faktiskt eftersträvande av faktisk ekonomisk verksamhet, bör den behöriga myndigheten särskilt kontrollera om företaget har ett fast etableringsställe i samtliga medlemsstater för de mottagande företagen vilket objektivt framstår som permanent, om det har ett ledningsorgan, personal, utrustning, lokaler och tillgångar, och om det är materiellt utrustat för att självständigt förhandla fram avtal med tredje parter, samt bör överväga huruvida företaget har valt att delegera förvaltningen till styrelseledamöter, tjänstemän eller juridiska ombud som anlitats från en oberoende tredje part genom en tjänsteleverantör. För att företaget inte ska lida av ett överdrivet långt förfarande bör denna fördjupade bedömning under alla omständigheter slutföras inom två månader från det att företaget informeras om att en sådan fördjupad bedömning kommer att utföras.

  Ändringsförslag    73

  Förslag till direktiv

  Skäl 53

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (53)  Efter att ha mottagit ett delningsintyg och kontrollerat att kraven för bolagsbildning i medlemsstaten eller medlemsstaterna för de mottagande företagen är uppfyllda bör myndigheterna i den eller de medlemsstaterna registrera företagen i sina företagsregister. Först efter denna registrering bör den behöriga myndigheten i medlemsstaten för det företag som delas avföra företaget från sitt eget register. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna för de mottagande företagen bör inte kunna ifrågasätta riktigheten i de uppgifter som lämnas i delningsintyget.

  (53)  Efter att ha mottagit ett delningsintyg och kontrollerat att kraven för bolagsbildning i medlemsstaten eller medlemsstaterna för de mottagande företagen är uppfyllda bör myndigheterna i den eller de medlemsstaterna registrera företagen i sina företagsregister. Först efter denna registrering bör den behöriga myndigheten i medlemsstaten för det företag som delas avföra företaget från sitt eget register. Den behöriga myndigheten i medlemsstaten för de mottagande företagen bör inte kunna ifrågasätta riktigheten i de uppgifter som lämnas i delningsintyget. Om de behöriga myndigheterna emellertid under de två år som följer efter det datum då den gränsöverskridande delningen blir gällande uppmärksammas på ny information om denna gränsöverskridande delning som tyder på att det förekommit en överträdelse av någon av bestämmelserna i detta direktiv, bör de behöriga myndigheterna revidera sin bedömning av fallets sakförhållanden och bör ha befogenhet att ålägga effektiva, proportionella och avskräckande påföljder i händelse av artificiella arrangemang.

  Ändringsförslag    74

  Förslag till direktiv

  Skäl 55

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (55)  För att se till att de anställdas medverkan inte minskar otillbörligt till följd av en gränsöverskridande delning, i de fall det företag som genomför denna delning har ett system för anställdas medverkan, bör de företag som uppstår genom delningen bli tvungna att anta en rättslig form som medger utövandet av denna medverkan, inklusive närvaro av företrädare för de anställda i de berörda företagens lednings- eller tillsynsorgan. Vidare bör i sådana fall en förhandling i god tro mellan företaget och dess anställda äga rum i linje med förfarandet i direktiv 2001/86/EG, med syfte att finna en lösning i god tro som förenar företagets rätt att genomföra en gränsöverskridande delning med de anställdas rätt till medverkan. Som ett resultat av sådana förhandlingar bör antingen en skräddarsydd och överenskommen lösning eller, i avsaknad av en överenskommelse, standardregler enligt bilagan till direktiv 2001/86/EG gälla på det sätt som är tillämpligt. För att skydda denna överenskomna lösning eller tillämpningen av dessa standardregler bör företaget inte kunna avskaffa rätten till medverkan genom att utföra påföljande inhemska eller gränsöverskridande ombildningar, fusioner eller delningar inom tre år.

  (55)  För att se till att de anställdas medverkan inte minskar otillbörligt till följd av en gränsöverskridande delning, i de fall det företag som genomför denna delning har ett system för anställdas medverkan, bör de företag som uppstår genom delningen bli tvungna att anta en rättslig form som medger utövandet av denna medverkan, inklusive närvaro av företrädare för de anställda i de berörda företagens lednings- eller tillsynsorgan. Vidare bör i sådana fall en förhandling i god tro mellan företaget och dess anställda äga rum. Så snart som möjligt efter offentliggörandet av delningsplanen bör det företag som delas vidta nödvändiga åtgärder, bl.a. ge information om namnen på de berörda deltagande företagen, dotterbolagen eller driftsenheterna samt om antalet anställda, för att inleda förhandlingar med företrädarna för företagens anställda eller, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG om arrangemang för de anställdas inflytande i det eller de delade företagen, i linje med förfarandet i direktiv 2001/86/EG, med syfte att finna en lösning i god tro som förenar företagets rätt att genomföra en gränsöverskridande ombildning med de anställdas rätt till medverkan. Som ett resultat av sådana förhandlingar bör antingen en skräddarsydd och överenskommen lösning eller, i avsaknad av en överenskommelse, standardregler enligt bilagan till direktiv 2001/86/EG gälla på det sätt som är tillämpligt. För att skydda denna överenskomna lösning eller tillämpningen av dessa standardregler bör företaget inte kunna avskaffa rätten till medverkan genom att utföra påföljande inhemska eller gränsöverskridande ombildningar, fusioner eller delningar inom sex år. Vid överskridande av ett tillämpligt tröskelvärde för de anställdas medverkan som fastställs i lagstiftningen i medlemsstaten för det företag som delas, under de sex år som följer på den gränsöverskridande delningen, bör nya förhandlingar inledas och samma nivå på och aspekter av medverkan för anställda tillämpas som skulle ha varit rättsligt föreskrivna om företaget hade nått det relevanta tröskelvärdet i medlemsstaten för det företag som delas.

  Ändringsförslag    75

  Förslag till direktiv

  Skäl 56

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (56)  För att förhindra att anställdas rätt till medverkan kringgås genom en gränsöverskridande delning bör det företag som genomför delningen och som är registrerat i den medlemsstat där de anställdas rätt till medverkan föreskrivs inte kunna genomföra en gränsöverskridande delning utan att först inleda förhandlingar med sina anställda eller deras företrädare, när företagets genomsnittliga antal anställda uppgår till minst fyra femtedelar av den nationella tröskeln för utlösande av anställdas medverkan.

  (56)  För att förhindra att anställdas rätt till medverkan kringgås genom en gränsöverskridande delning bör det företag som genomför delningen och som är registrerat i den medlemsstat där de anställdas rätt till medverkan föreskrivs inte kunna genomföra en gränsöverskridande delning utan att först inleda förhandlingar med sina anställda eller deras företrädare, när företagets genomsnittliga antal anställda uppgår till minst fyra femtedelar av den nationella tröskeln för utlösande av anställdas medverkan. Medlemsstaterna bör säkerställa att de anställdas företrädare, när de utför sina uppdrag, får tillräckligt skydd och tillräckliga garantier, så att de på ett adekvat sätt kan utföra sina uppgifter.

  Ändringsförslag    76

  Förslag till direktiv

  Skäl 56a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (56a)  Efter delningen bör det företag som genomför den gränsöverskridande delningen fortsätta att följa de villkor som överenskommits i eventuella kollektivavtal, på samma villkor som gällde för företaget före delningen enligt sådana avtal, fram till det datum då kollektivavtalet sägs upp eller löper ut eller ett annat kollektivavtal träder i kraft eller börjar gälla, i enlighet med direktiv 2001/23/EG.

  Ändringsförslag    77

  Förslag till direktiv

  Skäl 58

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (58)  Bestämmelserna i detta direktiv inverkar inte på de rättsliga eller administrativa bestämmelser, inbegripet kontroll av att skattereglerna efterlevs i samband med gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar, som anges i nationell rätt angående skatter som tas ut av medlemsstaterna eller deras territoriella eller administrativa enheter.

  (58)  Bestämmelserna i detta direktiv inverkar inte på de rättsliga eller administrativa bestämmelser, inbegripet kontroll av att skattereglerna efterlevs i samband med gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar, som anges i nationell rätt angående skatter som tas ut av medlemsstaterna eller deras territoriella eller administrativa enheter. Till exempel får i vissa fall utgångsmedlemsstater beskatta orealiserade kapitalvinster när ett företag genomför en gränsöverskridande ombildning. I sådana fall bör medlemsstaterna kunna i) ge företagen möjlighet att välja mellan att omedelbart betala skattebeloppet och att skjuta upp betalningen av skattebeloppet till dess att värdena realiseras, med en begäran om att betala ränta, ii) begära att betalningar ska göras genom delbetalningar och iii) begära att företaget lämnar garantier endast efter en tidigare bedömning av en risk för att skatten inte kommer att kunna uppbäras.

  Ändringsförslag    78

  Förslag till direktiv

  Skäl 61

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (61)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

  (61)  Detta direktiv säkerställer fullständig överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, däribland rätten att etablera sig i varje medlemsstat (artikel 15.2), näringsfriheten (artikel 16), arbetstagares rätt till information och samråd inom företaget (artikel 27), förhandlingsrätten och rätten till kollektiva åtgärder (artikel 28), skyddet mot uppsägning utan saklig grund (artikel 30), rättvisa arbetsförhållanden (artikel 31) och rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol (artikel 47) samt rätten till skydd av personuppgifter (artikel 8).

  Ändringsförslag    79

  Förslag till direktiv

  Skäl 63

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (63)  Kommissionen bör göra en utvärdering av detta direktiv. I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning52 bör denna utvärdering baseras på de fem kriterierna effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde, vilka också bör ligga till grund för konsekvensbedömningar av olika alternativ för vidare åtgärder.

  (63)  Kommissionen bör göra en utvärdering av detta direktiv. Den bör undersöka dess inverkan på ekonomin, konkurrenskraften och tillväxten. I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning52 bör denna utvärdering baseras på de fem kriterierna effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde, vilka också bör ligga till grund för konsekvensbedömningar av olika alternativ för vidare åtgärder. I sin bedömning bör kommissionen även beakta skyddsnivån för anställda, borgenärer och minoritetsaktieägare vid genomförandet av detta direktiv.

  _________________

  _________________

  52 EUT L 123, 12.5. 2016, s. 1.

  52 EUT L 123, 12.5. 2016, s. 1.

  Ändringsförslag    80

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led -1 (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 1a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-1)  Följande artikel ska införas som artikel 1a:

   

  Artikel 1a

   

  Definitioner

   

  I detta direktiv gäller följande definitioner:

   

  (1) bolag med begränsat ansvar (i kapitlen I och II samt avdelning II kapitel II kallat bolag):

   

  (a) bolag i en bolagsform som anges i bilaga II,

   

  (b) om inte inkluderat i bilaga II för tillämpningen av avdelning II kapitel II, aktiebolag som är en juridisk person och har separata tillgångar som uteslutande svarar för bolagets skulder och som enligt den nationella lagstiftning det omfattas av är underställt sådana skyddsåtgärder som fastställs i avdelning I kapitel II avsnitt 2 och avdelning I kapitel III avsnitt 1 för att skydda bolagsmännens och tredje mans intressen.

   

  (2) gränsöverskridande ombildning: en transaktion där ett bolag utan att upplösas, avvecklas eller träda i likvidation ombildar den rättsliga form under vilken det är registrerat i den medlemsstat utifrån vilken transaktionen görs (nedan kallad utgångsmedlemsstaten) till en rättslig form för ett bolag i den medlemsstat dit överföringen sker (nedan kallad destinationsmedlemsstaten) och överför åtminstone sitt stadgeenliga säte till destinationsmedlemsstaten utan att förlora sin status som juridisk person.

   

  (3) utgångsmedlemsstat: en medlemsstat där ett bolag är registrerat under sin rättsliga form före en gränsöverskridande ombildning.

   

  (4) destinationsmedlemsstat: en medlemsstat där ett bolag registreras till följd av en gränsöverskridande ombildning.

   

  (5) register: det centrala register, handelsregister eller bolagsregister som avses i artikel 16.1.

   

  (6) ombildat bolag: det bolag som bildas i destinationsmedlemsstaten den dag då den gränsöverskridande ombildningen blir gällande.

   

  (7) fusion genom förvärv (i avdelning II kapitel I): en åtgärd genom vilken ett eller flera bolag (överlåtande bolag) upplöses utan likvidation och i samband därmed överför samtliga sina tillgångar och skulder till ett annat bolag (övertagande bolag), mot vederlag till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen i form av aktier i det övertagande bolaget och i vissa fall kontant ersättning som inte får överstiga 10 % av dessa aktiers nominella värde eller, i avsaknad av sådant värde, det bokförda parivärdet. Lagstiftningen i en medlemsstat får föreskriva att fusion genom förvärv får ske även om ett eller flera av de överlåtande bolagen har trätt i likvidation, under förutsättning att utskiftning av det överlåtande bolagets tillgångar till aktieägarna ännu inte har påbörjats.

   

  (8) fusion genom bildande av ett nytt bolag (i avdelning II kapitel I): en åtgärd genom vilken flera bolag (överlåtande bolag) upplöses utan likvidation och i samband därmed överför samtliga sina tillgångar och skulder till ett bolag som de bildar, mot vederlag till aktieägarna i de överlåtande bolagen i form av aktier i det nya bolaget och i vissa fall kontant ersättning som inte får överstiga 10 % av dessa aktiers nominella värde eller, i avsaknad av sådant värde, det bokförda parivärdet. Lagstiftningen i en medlemsstat får föreskriva att fusion genom bildande av ett nytt bolag får ske även om ett eller flera av de överlåtande bolagen har trätt i likvidation, under förutsättning att utskiftning av det överlåtande bolagets tillgångar till aktieägarna ännu inte har påbörjats.

   

  (9) fusion (i avdelning II kapitel II): en åtgärd genom vilken

   

  (a) ett eller flera bolag upplöses utan likvidation och överför alla sina tillgångar och skulder till ett annat befintligt bolag – det övertagande bolaget – mot vederlag till sina bolagsmän i form av värdepapper eller aktier som representerar kapitalet i det andra bolaget samt, när så är tillämpligt, kontant ersättning som inte får överstiga 10 % av det nominella värdet eller, om det inte finns något nominellt värde, av det bokförda parivärdet av dessa värdepapper eller aktier, eller

   

  (b) två eller flera bolag upplöses utan likvidation och överför alla sina tillgångar och skulder till ett bolag som de bildar – det nybildade bolaget – mot vederlag till sina bolagsmän i form av värdepapper eller aktier som representerar kapitalet i det nybildade bolaget samt, när så är tillämpligt, kontant ersättning som inte får överstiga 10 % av det nominella värdet eller, om det inte finns något nominellt värde, av det bokförda parivärdet av dessa värdepapper eller aktier, eller

   

  (c) ett bolag upplöses utan likvidation och överför alla sina tillgångar och skulder till det bolag som innehar samtliga värdepapper eller aktier som representerar dess kapital,

   

  (d) ett eller flera bolag upplöses utan likvidation och överför alla sina tillgångar och skulder till ett annat befintligt bolag – det övertagande bolaget – utan att det övertagande bolaget emitterar nya aktier, förutsatt att en person direkt eller indirekt innehar samtliga aktier i de fusionerande bolagen eller att bolagsmännen i de fusionerande bolagen innehar sina aktier i samma proportion i samtliga fusionerande bolag.

   

  (10) ett bolag som delas: ett bolag som genomgår en process för gränsöverskridande delning där det överför samtliga tillgångar och skulder till ett eller flera andra bolag, eller som vid en partiell delning överför en del av sina tillgångar och skulder till ett eller flera andra bolag.

   

  (11) delning: en åtgärd genom vilken antingen

   

  (a) ett bolag som delas upplöses utan likvidation och överför samtliga sina tillgångar och skulder till två eller fler nybildade bolag (nedan kallade de mottagande bolagen) mot vederlag till bolagsmännen i det bolag som delas i form av värdepapper eller aktier i de mottagande bolagen och, eventuellt, en kontant betalning på högst 10 % av dessa värdepappers eller aktiers nominella värde eller, i avsaknad av ett sådant nominellt värde, en kontant betalning på högst 10 % av dessa värdepappers eller aktiers bokförda parivärde (nedan kallad en fullständig delning), eller

   

  (b) ett bolag som delas överför en del av sina tillgångar och skulder till ett eller flera nybildade bolag (nedan kallade de mottagande bolagen) mot vederlag till bolagsmännen i det bolag som delas i form av värdepapper eller aktier i de mottagande bolagen eller i det bolag som delas eller i både de mottagande bolagen och det bolag som delas och, eventuellt, en kontant betalning på högst 10 % av dessa värdepappers eller aktiers nominella värde eller, i avsaknad av ett sådant nominellt värde, en kontant betalning på högst 10 % av dessa värdepappers eller aktiers bokförda parivärde (nedan kallad en partiell delning).

   

  (12) företrädare för de anställda: företrädare för de anställda i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis.

   

  (13) de anställdas inflytande: samma innebörd som anges i artikel 2 h i direktiv 2001/86/EG.

   

  (14) information till de anställda: samma innebörd som anges i artikel 2 f i direktiv 2009/38/EG.

   

  (15) samråd med de anställda: samma innebörd som anges i artikel 2 g i direktiv 2009/38/EG.

   

  (16) de anställdas medverkan: samma innebörd som anges i artikel 2 k i direktiv 2001/86/EG.

   

  (17) artificiellt arrangemang: ett arrangemang som syftar till eller leder till att man undviker att tillämpa, undandrar sig eller kringgår bolagens skyldigheter till följd av unionsrätten och nationell lagstiftning, inbegripet anställdas, borgenärers och bolagsmäns rättsliga och avtalsmässiga rättigheter, eller att man undandrar sig finansiella skyldigheter genom exempelvis ett fiktivt eller temporärt etableringsställe som inte bedriver faktisk ekonomisk verksamhet i destinationsmedlemsstaten.

  Ändringsförslag    81

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86a – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa detta kapitel på gränsöverskridande ombildningar som involverar ett kooperativt företag även i de fall där det kooperativa företaget skulle motsvara definitionen av ett bolag med begränsat ansvar enligt artikel 86b.1.

  utgår

  Ändringsförslag    82

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 86b

  utgår

  I detta kapitel gäller följande definitioner:

   

  (1)  bolag med begränsat ansvar (nedan kallat bolag): ett bolag av en typ som förtecknas i bilaga II.

   

  (2)  gränsöverskridande ombildning: en transaktion där ett bolag utan att upplösas, avvecklas eller träda i likvidation ombildar den rättsliga form under vilken det är registrerat i den medlemsstat utifrån vilken transaktionen görs (nedan kallad utgångsmedlemsstaten) till en rättslig form för ett företag i den medlemsstat dit överföringen sker (nedan kallad destinationsmedlemsstaten) och överför åtminstone sitt stadgeenliga säte till destinationsmedlemsstaten utan att förlora sin status som juridisk person.

   

  (3)  utgångsmedlemsstat: en medlemsstat där ett bolag är registrerat under sin rättsliga form före den gränsöverskridande ombildningen.

   

  (4)  destinationsmedlemsstat: en medlemsstat där ett bolag ska registreras till följd av en gränsöverskridande ombildning.

   

  (5)  register: det centrala register, handelsregister eller bolagsregister som avses i artikel 16.1.

   

  (6)  det ombildade bolaget: det nybildade bolaget i destinationsmedlemsstaten från och med den dag då den gränsöverskridande ombildningen blir gällande.

   

  Ändringsförslag    83

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86c – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Om ett bolag avser att genomföra en gränsöverskridande ombildning ska medlemsstaterna säkerställa att utgångs- och destinationsmedlemsstaten kontrollerar att denna gränsöverskridande ombildning uppfyller villkoren i punkt 2.

  1.  Om ett bolag avser att genomföra en gränsöverskridande ombildning ska medlemsstaterna säkerställa att den domstol, notarius publicus eller annan myndighet som har behörighet i utgångs- och destinationsmedlemsstaten kontrollerar att denna gränsöverskridande ombildning uppfyller villkoren i punkt 2.

  Ändringsförslag    84

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86c – punkt 2 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Bolaget är föremål för ett förfarande för förebyggande omstrukturering som inletts till följd av en sannolik risk för insolvens.

  utgår

  Ändringsförslag    85

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86c – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att utgångsmedlemsstatens behöriga myndighet inte ger tillstånd till en gränsöverskridande ombildning om den efter en granskning av det specifika fallet och med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter fastställer att ombildningen utgör ett artificiellt arrangemang med syfte att erhålla otillbörliga skattefördelar eller på ett otillbörligt sätt skada anställdas, borgenärers eller minoritetsdelägares juridiska eller kontraktsenliga rättigheter.

  3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att utgångsmedlemsstatens behöriga myndighet inte ger tillstånd till en gränsöverskridande ombildning om den efter att ha gjort en bedömning av det specifika fallet och med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter fastställer att ombildningen utgör ett artificiellt arrangemang.

  Ändringsförslag    86

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – punkt 1 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Lednings- eller förvaltningsorganet i det bolag som avser att genomföra en gränsöverskridande ombildning ska upprätta en plan för den gränsöverskridande ombildningen. Denna plan ska innehålla minst följande uppgifter:

  1.  Förvaltnings- eller ledningsorganet – inbegripet företrädare för de anställda på styrelsenivå i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis – i det bolag som avser att genomföra en gränsöverskridande ombildning ska upprätta en plan för den gränsöverskridande ombildningen och vara delaktiga i beslutet om planen. Denna plan ska innehålla minst följande uppgifter:

  Ändringsförslag    87

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – punkt 1 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Bolagets rättsliga form, namn och säte i utgångsmedlemsstaten.

  (a)  Bolagets rättsliga form och namn samt belägenheten för dess säte i utgångsmedlemsstaten.

  Ändringsförslag    88

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – punkt 1 – led da (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Uppgifter om platsen för bolagets huvudkontor och datum för flyttning av det till destinationsmedlemsstaten, om det inte redan är beläget där, samt uppgifter om ledningsorganet och, i tillämpliga fall, personal, utrustning, lokaler och tillgångar.

  Ändringsförslag    89

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – punkt 1 – led g

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  Den dag från vilken transaktioner i det bolag som bildats och registrerats i utgångsmedlemsstaten för bokföringsändamål kommer att behandlas som transaktioner i det ombildade bolaget.

  utgår

  Ändringsförslag    90

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – punkt 1 – led h

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (h)  Eventuella särskilda förmåner som beviljas ledamöter i det ombildade bolagets förvaltnings-, lednings, tillsyns- eller kontrollorgan.

  (Berör inte den svenska versionen.)  

  Ändringsförslag    91

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – punkt 1 – led ha (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ha)  Uppgifter om incitament, subventioner eller åtaganden som mottagits för att stanna i utgångsmedlemsstaten.

  Ändringsförslag    92

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – punkt 1 – led ia (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ia)  Antal anställda i heltidsekvivalenter.

  Ändringsförslag    93

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – punkt 1 – led j

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (j)  Den gränsöverskridande ombildningens sannolika följder för sysselsättningen.

  (j)  Den gränsöverskridande ombildningens sannolika följder för sysselsättningen, inbegripet de sannolika ändringarna av arbetets organisation, lönerna, de specifika tjänsternas belägenhet och de förväntade konsekvenserna för de anställda som innehar dessa tjänster, inklusive anställda inom unionen i dotterföretag och filialer till det företag som ombildas, liksom den sociala dialogen på företagsnivå, inklusive, i tillämpliga fall, företrädare för de anställda på styrelsenivå.

  Ändringsförslag    94

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – punkt 1 – led k

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (k)  I tillämpliga fall, information om de förfaranden genom vilka arrangemang för anställdas medverkan ska tas med vid fastställandet av deras rättigheter i det ombildade bolaget i enlighet med artikel 86l och om eventuella alternativa arrangemang.

  (k)  Information om de förfaranden genom vilka arrangemang för anställdas medverkan ska tas med vid fastställandet av deras rättigheter till information, samråd och medverkan i det ombildade bolaget i enlighet med artikel 86l och om eventuella alternativa arrangemang.

  Ändringsförslag    95

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – punkt 1 – led ka (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ka)  Det yttersta moderbolagets namn och, om tillämpligt, en förteckning över dess samtliga dotterbolag, en kort beskrivning av arten av deras verksamhet och deras respektive geografiska fördelning.

  Ändringsförslag    96

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – punkt 1 – led kb (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (kb)  Den totala omsättningen och den totala beskattningsbara omsättningen för det bolag som ombildas för den senaste rapporteringsperioden.

  Ändringsförslag    97

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – punkt 1 – led kc (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (kc)  Beloppet för den inkomstskatt som betalas av det bolag som ombildas och dess dotterbolag och filialer.

  Ändringsförslag    98

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – punkt 1a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Innan lednings- eller förvaltningsorganet beslutar om planen för den gränsöverskridande ombildningen ska företrädarna för de anställda i det bolag som genomför den gränsöverskridande ombildningen eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva och de fackföreningar som finns företrädda informeras och bli föremål för samråd om den föreslagna ombildningen i enlighet med artikel 4 i direktiv 2002/14/EG, i tillämpliga delar. Om ett organ har inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG ska det också informeras och bli föremål för samråd i enlighet med detta.

  Ändringsförslag    99

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86d – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Utöver utgångs- och destinationsmedlemsstatens officiella språk ska medlemsstaterna tillåta att de bolag som genomför en gränsöverskridande ombildning använder ett vanligt använt språk i det internationella affärs- och finanssamfundet när de utarbetar planen för den gränsöverskridande ombildningen och alla andra relaterade dokument. Medlemsstaterna ska ange vilket språk som ska ha företräde om skiljaktigheter identifieras mellan dokumentens olika språkversioner.

  2.  Utöver utgångs- och destinationsmedlemsstatens officiella språk får medlemsstaterna ange att bolaget ska tillåta att det bolag som genomför en gränsöverskridande ombildning använder ett vanligt använt språk i det internationella affärs- och finanssamfundet när de utarbetar planen för den gränsöverskridande ombildningen och alla andra relaterade dokument. Bolaget ska ange vilket språk som ska ha företräde om skiljaktigheter identifieras mellan dokumentens olika språkversioner. Bolagsmän, anställda eller borgenärer ska ha möjlighet att lämna synpunkter på denna plan.

  Ändringsförslag    100

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Lednings- eller förvaltningsorganet i det bolag som genomför en gränsöverskridande ombildning ska upprätta en rapport där det beskriver och ger underlag till de rättsliga och ekonomiska aspekterna av den gränsöverskridande ombildningen.

  1.  Lednings- eller förvaltningsorganet i det bolag som genomför en gränsöverskridande ombildning ska upprätta en rapport till bolagsmännen och de anställda där det beskriver och ger underlag till de rättsliga och ekonomiska aspekterna av den gränsöverskridande ombildningen samt beskriver effekterna av den gränsöverskridande ombildningen för de anställda.

  Ändringsförslag    101

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – punkt 2 – led -a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-a)  Skälen för den gränsöverskridande ombildningen.

  Ändringsförslag    102

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – punkt 2 – led ca (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Effekterna av den gränsöverskridande ombildningen för anställningsförhållandena och de anställdas inflytande samt åtgärder som bör vidtas för att bevara dem.

  Ändringsförslag    103

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – punkt 2 – led cb (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cb)  Alla väsentliga ändringar av anställningsvillkoren, fastställda i lagstiftning, kollektivavtal och gränsöverskridande företagsavtal, och platserna för bolagets verksamhetsställen.

  Ändringsförslag    104

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – punkt 2 – led cc (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cc)  Information om förfarandena för arrangemang för anställdas rätt till information, samråd och medverkan i det ombildade bolaget i enlighet med detta direktiv.

  Ändringsförslag    105

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – punkt 2 – led cd (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cd)  Huruvida de faktorer som anges i leden a–g även är tillämpliga på dotterbolag till bolaget.

  Ändringsförslag    106

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – punkt 2a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Innan förvaltnings- eller ledningsorganet beslutar om den rapport som avses i punkt 1 i denna artikel ska företrädarna för de anställda i det bolag som genomför den gränsöverskridande ombildningen eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva informeras och bli föremål för samråd om den föreslagna ombildningen i enlighet med artikel 4 i direktiv 2002/14/EG. I tillämpliga fall ska det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG också informeras och bli föremål för samråd i enlighet med detta.

  Ändringsförslag    107

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Den rapport som avses i punkt 1 i denna artikel ska, åtminstone elektroniskt, göras tillgänglig för bolagsmännen minst två månader före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 86i. Rapporten ska också på liknande sätt göras tillgänglig för företrädare för de anställda i det bolag som genomför den gränsöverskridande ombildningen eller, om sådana företrädare inte finns, för de anställda själva.

  3.  Den rapport som avses i punkt 1 i denna artikel ska, åtminstone elektroniskt, göras tillgänglig för bolagsmännen och företrädarna för de anställda i det bolag som genomför den gränsöverskridande ombildningen eller, om några sådana företrädare inte finns, för de anställda själva och i tillämpliga fall det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, minst två månader före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 86i.

  Ändringsförslag    108

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  En sådan rapport ska dock inte krävas om samtliga bolagsmän i det bolag som genomför den gränsöverskridande ombildningen har gått med på att bevilja ett undantag från detta krav.

  4.  En sådan rapport ska dock inte krävas om samtliga bolagsmän och samtliga företrädare för de anställda eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva i det bolag som genomför den gränsöverskridande ombildningen samt, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG har gått med på att bevilja ett undantag från detta krav.

  Ändringsförslag    109

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – punkt 4a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Om förvaltnings- eller ledningsorganet i det bolag som genomför en gränsöverskridande ombildning i god tid erhåller ett yttrande från företrädarna för de anställda eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva i enlighet med nationell lagstiftning, eller i tillämpliga fall från det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, ska bolagsmännen informeras om detta och det yttrandet bifogas rapporten.

  Ändringsförslag    110

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – punkt 4b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4b.  Förvaltnings- eller ledningsorganet i det bolag som avser att genomföra den gränsöverskridande ombildningen ska ge ett motiverat svar på det yttrande som avgetts av de anställdas företrädare och, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 86i.

  Ändringsförslag    111

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – punkt 4c (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4c.  De nationella organ som företräder de anställda, de fackföreningar som är företrädda i bolaget och, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG ska ha de medel och resurser som krävs för att utöva rättigheterna enligt detta direktiv och genomföra en analys av rapporten. I detta syfte ska punkt 6 i bilaga I till direktiv 2009/38/EG gälla i tillämpliga delar.

  Ändringsförslag    112

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86e – punkt 4d (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4d.  Punkterna 1–4 i denna artikel ska inte påverka tillämpningen av de gällande informations- och samrådsrättigheter och därtill relaterade förfaranden som införts på nationell nivå i anslutning till införlivandet av direktiven 2002/14/EG och 2009/38/EG.

  Ändringsförslag    113

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86f

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 86f

  utgår

  Lednings- eller förvaltningsorganets rapport till de anställda

   

  1.  Lednings- eller förvaltningsorganet i det bolag som genomför en gränsöverskridande ombildning ska upprätta en rapport där det beskriver effekterna av den gränsöverskridande ombildningen för de anställda.

   

  2.  Den rapport som avses i punkt 1 ska särskilt innehålla följande uppgifter:

   

  (a)  Effekterna av den gränsöverskridande ombildningen för bolagets framtida verksamhet och ledningens strategiplan.

   

  (b)  Effekterna av den gränsöverskridande ombildningen för bevarandet av anställningsförhållandena.

   

  (c)  Alla väsentliga ändringar av anställningsvillkoren och platsen för bolagets verksamhetsorter.

   

  (d)  Huruvida de faktorer som anges i leden a, b och c även är tillämpliga på dotterbolag till bolaget.

   

  3.  Den rapport som avses i punkt 1 i denna artikel ska, åtminstone elektroniskt, göras tillgänglig för företrädarna för de anställda i det bolag som genomför den gränsöverskridande ombildningen eller, om några sådana företrädare inte finns, för de anställda själva minst två månader före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 86i. Rapporten ska också på ett liknade sätt göras tillgänglig för bolagsmännen i det bolag som genomför den gränsöverskridande ombildningen.

   

  4.  Om lednings- eller förvaltningsorganet i det bolag som genomför en gränsöverskridande ombildning inom skälig tid erhåller ett yttrande från företrädarna för deras anställda eller, om några sådana företrädare inte finns, från de anställda själva i enlighet med nationell rätt, ska bolagsmännen informeras om detta och det yttrandet bifogas den rapporten.

   

  5.  Om det bolag som genomför den gränsöverskridande ombildningen och dess eventuella dotterbolag emellertid inte har några anställda utöver de som ingår i lednings- eller förvaltningsorganet, ska den rapport som avses i punkt 1 inte krävas.

   

  6.  Punkterna 1–6 ska inte påverka tillämpningen av de gällande informations- och samrådsrättigheter och därtill relaterade förfaranden som införts på nationell nivå i anslutning till införlivandet av direktiven 2002/14/EG eller 2009/38/EG.

   

  Ändringsförslag    114

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – rubriken

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Granskning av en oberoende sakkunnig

  Bedömning av behörig myndighet

  Ändringsförslag    115

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – punkt 1 – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska säkerställa att det bolag som genomför en gränsöverskridande ombildning minst två månader före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 86i lämnar en ansökan till den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 86m.1 om att den ska utnämna en sakkunnig med uppgift att granska och bedöma planen för den gränsöverskridande ombildningen och de rapporter som avses i artiklarna 86e och 86f, med förbehåll för den bestämmelse som anges i punkt 6 i denna artikel.

  Medlemsstaterna ska säkerställa att det bolag som genomför en gränsöverskridande ombildning minst två månader före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 86i lämnar en ansökan till den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 86m.1 om bedömning av planen för den gränsöverskridande ombildningen och den rapport som avses i artikel 86e.

  Ändringsförslag    116

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Ansökan om utnämning av en sakkunnig ska åtföljas av följande:

  Ansökan om bedömning av behörig myndighet ska åtföljas av följande:

  Ändringsförslag    117

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – punkt 1 – stycke 2 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  De rapporter som avses i artiklarna 86e och 86f.

  (b)  Den rapport som avses i artikel 86e.

  Ändringsförslag    118

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  I förekommande fall, synpunkter från bolagsmän, anställda och borgenärer på den plan och den rapport som avses i artikel 86d respektive artikel 86e.

  Ändringsförslag    119

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – punkt 1 – stycke 2 – led bb (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (bb)  Om undantag från kravet på den rapport som avses i artikel 86e beviljats, skälen för den gränsöverskridande ombildningen.

  Ändringsförslag    120

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Den behöriga myndigheten ska utnämna en oberoende sakkunnig inom fem arbetsdagar från den ansökan som avses i punkt 1 och mottagandet av planen och rapporterna. Den sakkunnige ska vara oberoende av det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen och kan vara en fysisk eller juridisk person beroende på lagstiftningen i utgångsmedlemsstaten. Vid bedömningen av den sakkunniges oberoende ska medlemsstaterna beakta den ram som fastställs i artiklarna 22 och 22b i direktiv 2006/43/EG.

  2.  Den behöriga myndigheten ska börja arbeta med den ansökan som avses i punkt 1 inom tio arbetsdagar från mottagandet av de dokument och uppgifter som avses i punkt 1 a–d. Om den behöriga myndigheten anlitar en oberoende sakkunnig ska denne utses inom en månad på grundval av en förvald förteckning. Medlemsstaterna ska säkerställa att den sakkunnige eller den juridiska person på vars vägnar den sakkunnige verkar är oberoende och inte har utfört arbete, oavsett kapacitet, för det bolag som ansöker om ombildningen, eller vice versa, under de fem år som föregått vederbörandes utnämning.

  Ändringsförslag    121

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – punkt 3 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Den sakkunnige ska upprätta en skriftlig rapport som innehåller minst följande:

  3.  Efter samråd – om samråd behövs – med tredje part med ett legitimt intresse i ombildningen av bolaget, särskilt myndigheter med ansvar för beskattning, arbetsrätt och social trygghet, ska den behöriga myndigheten upprätta en skriftlig rapport som innehåller minst följande:

  Ändringsförslag    122

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – punkt 3 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  En detaljerad bedömning av huruvida de rapporter och uppgifter som lämnats av det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen är riktiga.

  (a)  En detaljerad bedömning av huruvida den plan, de rapporter och de uppgifter som lämnats av det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen är riktiga både till form och innehåll.

  Ändringsförslag    123

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – punkt 3 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  En beskrivning av det faktaunderlag som den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 86m.1 behöver för att göra en fördjupad bedömning av huruvida den planerade gränsöverskridande ombildningen utgör ett artificiellt arrangemang i enlighet med artikel 86n, däribland minst följande uppgifter: uppgifter om etableringen i destinationsmedlemsstaten, inbegripet syfte, sektor, investeringar, nettoomsättning, resultat, antal anställda, balansräkningens sammansättning, skatterättslig hemvist, tillgångar och deras belägenhet, sedvanlig arbetsplats för de anställda och specifika grupper av anställda, den plats där socialförsäkringsavgifter ska betalas och de affärsrisker som det ombildade bolaget övertar i destinations- och utgångsmedlemsstaten.

  (b)  En beskrivning av det faktaunderlag som behövs för att göra en fördjupad bedömning av huruvida den planerade gränsöverskridande ombildningen utgör ett artificiellt arrangemang i enlighet med artikel 86n, däribland minst följande uppgifter:

   

  (i)  Uppgifter om etableringen i destinationsmedlemsstaten, inbegripet syfte, sektor, investeringar, nettoomsättning och resultat, samt information om ledningsorganet och, i tillämpliga fall, personal, utrustning, lokaler och tillgångar.

   

  (ii)  Balansräkningens sammansättning, skatterättslig hemvist, tillgångar och deras belägenhet och de affärsrisker som det ombildade bolaget övertar i destinations- och utgångsmedlemsstaten.

   

  (iii)  Antal anställda, sedvanlig arbetsplats för de anställda och specifika grupper av anställda, inbegripet, i tillämpliga fall, antal anställda som utstationerats, utsänts eller arbetar samtidigt i flera olika medlemsstater året före ombildningen i den mening som avses i förordning (EG) nr 883/2004 och direktiv 96/71/EG, och deras destinationsländer, de platser där socialförsäkringsavgifter ska betalas och effekterna på de anställdas tjänstepensioner.

  Ändringsförslag    124

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den oberoende sakkunnige ska ha rätt att från det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen erhålla alla relevanta uppgifter och dokument och att utföra alla nödvändiga undersökningar för att verifiera samtliga aspekter av planen eller ledningens rapporter. Den sakkunnige ska också ha rätt att inhämta synpunkter och yttranden från företrädare för företagets anställda eller, om sådana företrädare inte finns, från de anställda själva och även från företagets borgenärer och bolagsmän.

  4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den behöriga myndigheten har rätt att från det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen erhålla alla relevanta uppgifter och dokument, inbegripet eventuella synpunkter på planen som lämnats i enlighet med artikel 86d.2, och utför alla nödvändiga undersökningar för att verifiera samtliga aspekter av planen eller förvaltnings- eller ledningsorganets rapport. Den behöriga myndigheten ska dessutom vid behov kunna ställa frågor till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten och ska också ha rätt att inhämta ytterligare synpunkter och yttranden från företrädare för företagets anställda eller, om sådana företrädare inte finns, från de anställda själva och i tillämpliga fall från det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG och även från företagets borgenärer och bolagsmän. Dessa ska bifogas som bilagor till rapporten.

  Ändringsförslag    125

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – punkt 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som lämnas till den oberoende sakkunnige endast får användas för utarbetandet av den sakkunniges rapport och att konfidentiella uppgifter, inklusive affärshemligheter, inte utlämnas. I tillämpliga fall kan den sakkunnige lämna ett separat dokument innehållande sådana konfidentiella uppgifter till den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 86m.1, vilket enbart ska göras tillgängligt för det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen och inte får lämnas ut till någon annan part.

  5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter och synpunkter som lämnas till den oberoende sakkunnige endast får användas för utarbetandet av den sakkunniges rapport och att konfidentiella uppgifter, inklusive affärshemligheter, inte utlämnas, i enlighet med unionsrätten och nationell lagstiftning. I tillämpliga fall kan den behöriga myndigheten utarbeta ett separat dokument innehållande sådana konfidentiella uppgifter, vilket enbart ska göras tillgängligt för företaget och företrädarna för de anställda i enlighet med unionens eller medlemsstaternas lagstiftning och i enlighet med unionens eller medlemsstaternas praxis.

  Ändringsförslag    126

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – punkt 6

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Medlemsstaterna ska från tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel undanta mikroföretag och små företag, som de definieras i kommissionens rekommendation 2003/361/EG**.

  utgår

  Ändringsförslag    127

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – punkt 6a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a.  Ett företag ska inte få genomföra en gränsöverskridande ombildning om det är föremål för ett pågående domstolsförfarande, på grund av överträdelser av lagstiftning på områdena social trygghet, beskattning, miljö och arbetsrätt, eller med avseende på kränkningar av de grundläggande och mänskliga rättigheterna, om det finns risk för att de slutliga skadorna inte skulle omfattas av unionens åtgärder för civilrättsligt samarbete och om företaget inte har ställt en finansiell garanti som täcker denna risk.

  Ändringsförslag    128

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86g – punkt 6b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6b.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om åtminstone civilrättsligt ansvar för de oberoende sakkunniga som ansvarar för upprättandet av de rapporter som avses i denna artikel, inbegripet i fråga om oförsvarligt förfarande från deras sida vid fullgörandet av deras arbetsuppgifter.

  Ändringsförslag    129

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86ga (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 86ga

   

  Civilrättsligt ansvar för ledamöter i förvaltnings- eller ledningsorganen i ett företag som ombildas

   

  Medlemsstaterna ska fastställa regler om åtminstone civilrättsligt ansvar för ledamöterna i det ombildade företagets förvaltnings- eller ledningsorgan gentemot aktieägarna i det företag som ombildas med avseende på oförsvarligt förfarande av ledamöterna i dessa organ vid förberedelsen och genomförandet av ombildningen.

  Ändringsförslag    130

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86h – punkt 1 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  I tillämpliga fall, den rapport från den oberoende sakkunnige som avses i artikel 86g.

  (b)  Ansökan om bedömning av planen för den gränsöverskridande ombildningen och av den rapport som avses i artikel 86g.1 samt, i tillämpliga fall, den rapport som upprättats av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 86g.3, dock utan att lämna ut några konfidentiella uppgifter, i enlighet med nationell lagstiftning och unionsrätten.

  Ändringsförslag    131

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86h – punkt 1 – led c

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Ett meddelande där bolagsmän och anställda hos och borgenärer till det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen informeras om att de senast före dagen för bolagsstämman kan lämna synpunkter på de dokument som avses i leden a och b till företaget och till den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 86m.1.

  (c)  Ett meddelande där bolagsmän och företrädare för anställda hos och borgenärer till det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva informeras om att de senast före dagen för bolagsstämman kan lämna synpunkter på de dokument som avses i leden a och b till företaget och till den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 86m.1.

  Ändringsförslag    132

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86h – punkt 3 – led d

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Närmare uppgifter om den webbplats där den plan för den gränsöverskridande ombildningen, det meddelande och den sakkunnigrapport som avses i punkt 1 och fullständiga uppgifter om de arrangemang som avses i led c i denna punkt kan erhållas gratis online.

  (d)  Närmare uppgifter om den webbplats där den plan för den gränsöverskridande ombildningen, det meddelande och den rapport upprättad av den behöriga myndigheten som avses i punkt 1 och fullständiga uppgifter om de arrangemang som avses i led c i denna punkt kan erhållas gratis online.

  Ändringsförslag    133

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86h – punkt 3 – led da (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Information om de slutliga förmånstagarna i företaget före och efter den gränsöverskridande ombildningen.

  Ändringsförslag    134

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86h – punkt 4 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Vid genuina misstankar om bedrägeri baseraderimliga grunder får dock medlemsstaterna kräva en fysisk närvaro hos en behörig myndighet.

  Om det är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset för att förhindra bedrägeri rörande identitetenden person som företräder det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen får dock medlemsstaterna kräva en fysisk närvaro hos vilken behörig myndighet som helst, eller hos någon annan person eller något annat organ som hanterar, utför eller bidrar till att utföra onlineutlämningen.

   

  Medlemsstaterna ska fastställa närmare regler för onlineutlämning av dokument och uppgifter som avses i punkterna 1 och 3 i denna artikel. Artiklarna 13ba (ny), 13f.3 och 13f.4 ska tillämpas i enlighet med detta.

  Ändringsförslag    135

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86h – punkt 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Utöver den utlämning av uppgifter som avses i punkterna 1, 2 och 3 får medlemsstaterna kräva att planen för den gränsöverskridande ombildningen eller de uppgifter som avses i punkt 3 offentliggörs i deras officiella kungörelseorgan. I det fallet ska medlemsstaterna säkerställa att registret skickar relevanta uppgifter till det officiella kungörelseorganet.

  5.  Utöver den utlämning av uppgifter som avses i punkterna 1, 2 och 3 får medlemsstaterna kräva att planen för den gränsöverskridande ombildningen eller de uppgifter som avses i punkt 3 offentliggörs i deras officiella kungörelseorgan. I det fallet ska medlemsstaterna säkerställa att registret skickar relevanta uppgifter till det officiella kungörelseorganet, i enlighet med principen om att uppgifter behöver överföras bara en gång inom unionen.

  Ändringsförslag    136

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86i – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Efter att i tillämpliga fall ha noterat de rapporter som avses i artiklarna 86e, 86f och 86g ska en bolagsstämma för det företag som genomför en ombildning i form av en resolution besluta om huruvida planen för den gränsöverskridande ombildningen ska godkännas. Företaget ska informera den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 86m.1 om bolagsstämmans beslut.

  1.  Efter att i tillämpliga fall ha noterat de rapporter som avses i artiklarna 86e, 86f och 86g.3 ska en bolagsstämma för det företag som genomför en ombildning i form av en resolution besluta om huruvida planen för den gränsöverskridande ombildningen ska godkännas. Innan ett beslut fattas ska alla tillämpliga tidigare informations- och samrådsrättigheter respekteras så att ett yttrande från de anställdas företrädare beaktas i enlighet med direktiv 2002/14/EG och, i tillämpliga fall, direktiven 2009/38/EG och 2001/86/EG. Företaget ska informera den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 86m.1 om bolagsstämmans beslut.

  Ändringsförslag    137

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86i – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett godkännande av en ändring av planen för den gränsöverskridande ombildningen förutsätter en majoritet på minst två tredjedelar men högst 90 % av de röster som är förenade med de företrädda aktierna eller det företrädda tecknade kapitalet. Under alla omständigheter får tröskeln inte vara högre än vad som föreskrivs i nationell rätt för godkännande av gränsöverskridande fusioner.

  3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett godkännande eller ändringar av planen för den gränsöverskridande ombildningen förutsätter en majoritet på minst två tredjedelar men högst 90 % av de röster som är förenade med de företrädda aktierna eller det företrädda tecknade kapitalet. Under alla omständigheter får tröskeln inte vara högre än vad som föreskrivs i nationell rätt för godkännande av gränsöverskridande fusioner.

  Ändringsförslag    138

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86i – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Bolagsstämman ska också besluta om huruvida den gränsöverskridande ombildningen förutsätter ändringar av stiftelseurkunden för det företag som genomför ombildningen.

  4.  I tillämpliga fall ska bolagsstämman också besluta om eventuella ändringar av stiftelseurkunden för det företag som genomför ombildningen.

  Ändringsförslag    139

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86j – punkt 1 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande bolagsmän i det företag som genomför en gränsöverskridande ombildning har rätt att avyttra sina aktieinnehav på de villkor som anges i punkterna 2–6:

  (Berör inte den svenska versionen.)  

  Ändringsförslag    140

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86j – punkt 1 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  De bolagsmän som har aktier med rösträtt och som inte röstar för ett godkännande av planen för den gränsöverskridande ombildningen.

  (a)  De bolagsmän som har aktier med rösträtt och som röstade emot eller inte närvarade vid bolagsstämman men som före stämman uttryckt sin avsikt att rösta emot ett godkännande av planen för den gränsöverskridande ombildningen och uttryckt sin avsikt att utöva rätten att lämna företaget.

  Ändringsförslag    141

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86j – punkt 1 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  De bolagsmän som har aktier utan rösträtt.

  (b)  De bolagsmän som har aktier utan rösträtt och som vid bolagsstämman uttryckte sin avsikt att utöva rätten att lämna företaget.

  Ändringsförslag    142

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86j – punkt 3 – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett företag som genomför en gränsöverskridande ombildning i planen för ombildningen erbjuder en tillräcklig ersättning enligt artikel 86d.1 i till de bolagsmän som avses i punkt 1 i den här artikeln och som önskar utöva sin rätt att avyttra sina aktieinnehav. Medlemsstaterna ska också fastställa perioden för godtagande av erbjudandet, vilken under inga omständigheter får överskrida en månad efter den bolagsstämma som avses i artikel 86i. Medlemsstaterna ska också säkerställa att företaget kan godta ett erbjudande som skickaselektronisk väg till en adress som företaget angett för det ändamålet.

  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett företag som genomför en gränsöverskridande ombildning i planen för ombildningen erbjuder en tillräcklig ersättning enligt artikel 86d.1 i till de bolagsmän som avses i punkt 1 i den här artikeln och som önskar utöva sin rätt att avyttra sina aktieinnehav. Utan att det påverkar det faktiska utövandet av rätten att lämna företaget ska bolagsmännen meddela sin avsikt att utöva denna rätt före bolagsstämman. Medlemsstaterna ska också fastställa perioden för godtagande av erbjudandet, vilken under inga omständigheter får överskrida en månad efter den bolagsstämma som avses i artikel 86i. Nationell lagstiftning i fråga om avtals form och giltighet med avseendeförsäljning och överlåtelse av aktier i företag ska inte påverkas.

  Ändringsförslag    143

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86j – punkt 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Medlemsstaterna ska föreskriva att bolagsmän som har godtagit ett erbjudande om kontantersättning enligt punkt 3 men som anser att ersättningen inte är tillräcklig har rätt att begära en omräkning av den erbjudna kontantersättningen i en nationell domstol inom en månad efter godtagandet av erbjudandet.

  5.  Medlemsstaterna ska föreskriva att bolagsmän som har godtagit ett erbjudande om kontantersättning enligt punkt 3 men som anser att ersättningen inte är tillräcklig har rätt att begära en omräkning av den erbjudna kontantersättningen i en nationell domstol inom 20 dagar efter godtagandet av erbjudandet.

  Ändringsförslag    144

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86j – punkt 6

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att rätten i utgångsmedlemsstaten reglerar de rättigheter som avses i punkterna 1–5 och att domstolarna i den medlemsstaten ska ha jurisdiktion. Alla bolagsmän som har godtagit ett erbjudande om kontantersättning för förvärv av sina aktier ska ha rätt att inleda eller vara en part i ett sådant förfarande som avses i punkt 5.

  6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att rätten i utgångsmedlemsstaten reglerar de rättigheter som avses i punkterna 1–4 och att domstolarna i den medlemsstaten ska ha jurisdiktion. Alla bolagsmän som har godtagit ett erbjudande om kontantersättning för förvärv av sina aktier ska ha rätt att inleda eller vara en part i ett sådant förfarande som avses i punkt 4.

  Ändringsförslag    145

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86k – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att borgenärer som inte är nöjda med det skydd för deras intressen som i enlighet med artikel 86d.1 f tillhandahålls i planen för den gränsöverskridande ombildningen kan ansöka hos den behöriga administrativa eller rättsliga myndigheten om lämpliga skyddsåtgärder inom en månad efter den utlämning av uppgifter som avses i artikel 86h.

  2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att borgenärer vars rättigheter föregår planen för den gränsöverskridande ombildningen och som inte är nöjda med det skydd för deras intressen som i enlighet med artikel 86d.1 f tillhandahålls i planen för den gränsöverskridande ombildningen, samt som lämnar sina invändningar före den gränsöverskridande ombildningen, kan ansöka hos den behöriga administrativa eller rättsliga myndigheten om lämpliga skyddsåtgärder inom en månad efter den utlämning av uppgifter som avses i artikel 86h.

  Ändringsförslag    146

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86k – punkt 3 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Om företaget tillsammans med planen för ombildning lämnar ut en rapport från en oberoende sakkunnig, där slutsatsen dras att det inte finns någon rimlig risk för att borgenärers rättigheter skulle skadas otillbörligt. Den oberoende sakkunnige bör utses eller godkännas av den behöriga myndigheten och uppfylla de krav som avses i artikel 86g.2.

  (a)  Om företaget tillsammans med planen för ombildning lämnar ut en rapport från en oberoende sakkunnig, där slutsatsen dras att det inte finns någon rimlig risk för att borgenärers rättigheter skulle skadas otillbörligt. Den oberoende sakkunnige ska höras av den behöriga myndigheten som en del av bedömningen enligt 86g.

  Ändringsförslag    147

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86k – punkt 3 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Om borgenärer erbjuds en rätt till betalning antingen från en tredjepartsgarant eller det företag som uppstår genom den gränsöverskridande ombildningen till ett värde som minst motsvarar deras ursprungliga fordran och om de kan göra anspråk på denna fordran i samma jurisdiktion som sin ursprungliga fordran, och fordrans kreditkvalitet motsvarar minst kvaliteten på den ursprungliga fordran omedelbart efter fullbordandet av ombildningen.

  (b)  Om borgenärer erbjuds en rätt till betalning antingen från en tredjepartsgarant eller det företag som uppstår genom den gränsöverskridande ombildningen till ett värde minst det faktiska värdet på deras ursprungliga fordran och om de kan göra anspråk på denna fordran i samma jurisdiktion som sin ursprungliga fordran, och fordrans kreditkvalitet motsvarar minst kvaliteten på den ursprungliga fordran.

  Ändringsförslag    148

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – rubriken

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Anställdas medverkan

  Information till, samråd med och medverkan för anställda

  Ändringsförslag    149

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – punkt -1 (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  -1.  När företagets förvaltnings- eller ledningsorgan utarbetar en plan för att genomföra en ombildning ska de så snart som möjligt efter offentliggörandet av planen för ombildningen vidta nödvändiga åtgärder, bl.a. ge information om namnen på de berörda deltagande företagen, dotterbolagen eller driftsenheterna samt om antalet anställda, för att i tillämpliga fall inleda förhandlingar med företrädarna för företagens anställda om arrangemang för de anställdas inflytande i det eller de ombildade bolagen.

  Ändringsförslag    150

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – punkt 2 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  föreskrivs minst samma nivå på medverkan för anställda som gällde i företaget före ombildningen, mätt med hänvisning till andelen företrädare för de anställda bland ledamöterna i förvaltnings- eller tillsynsorganet eller deras kommittéer eller i den ledningsgrupp som omfattar företagets resultatenheter, med förbehåll för att anställda har rätt till medverkan, eller

  (a)  föreskrivs minst samma nivå på och samma aspekter av medverkan för anställda som gällde i företaget före ombildningen, mätt med hänvisning till andelen företrädare för de anställda bland ledamöterna i förvaltnings- eller tillsynsorganet eller deras kommittéer eller i den ledningsgrupp som omfattar företagets resultatenheter, med förbehåll för att anställda har rätt till medverkan, eller

  Ändringsförslag    151

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – punkt 3 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  I de fall som avses i punkt 2 i denna artikel ska de anställdas medverkan i det ombildade bolaget och deras inflytande över fastställandet av dessa rättigheter i tillämpliga delar regleras av medlemsstaterna, om inte annat sägs i punkterna 4–7 i denna artikel och i enlighet med de principer och förfaranden som anges i artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i förordning (EG) nr 2157/2001 och följande bestämmelser i direktiv 2001/86/EG:

  3.  Information till, samråd med och medverkan för anställda i det bolag som genomgått en gränsöverskridande ombildning och deras inflytande över fastställandet av dessa rättigheter samt, i de fall som avses i punkt 2 i denna artikel, de anställdas medverkan i det ombildade bolaget och deras inflytande över fastställandet av dessa rättigheter ska vara föremål för ett avtal mellan de anställda och ledningen i det ombildade bolaget och ska i tillämpliga delar regleras av medlemsstaterna, om inte annat sägs i punkterna 4–7 i denna artikel och i enlighet med de principer och förfaranden som anges i artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i förordning (EG) nr 2157/2001 och följande bestämmelser i direktiv 2001/86/EG:

  Ändringsförslag    152

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l– punkt 3 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Artikel 4.1, 4.2 a, 4.2 g, 4.2 h, 4.3 och 4.4.

  (b)  Artikel 4.1, 4.2 a, 4.2 b, 4.2 c, 4.2 d, 4.2 e, 4.2 g, 4.2 h, 4.3 och 4.4.

  Ändringsförslag    153

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l– punkt 3 – led e

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Artikel 7.1 första stycket.

  (e)  Artikel 7.1.

  Ändringsförslag    154

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – punkt 3 – led g

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  Del 3 a i bilagan.

  (g)  Bilagan, med undantag för del 3 a och b, i stället för vilken följande ska gälla som minimum:

   

  De anställda i företaget, dess dotterbolag och driftsenheter och/eller det representerande organet ska ha rätt att välja och utse ett antal ledamöter till det ombildade företagets förvaltnings- eller tillsynsorgan som motsvarar två företrädare i företag med fler än 50 anställda, en tredjedel i företag med mellan 250 och 1 000 anställda och paritet i företag med fler än 1 000 anställda.

  Ändringsförslag    155

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – punkt 3a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Den nivå på de anställdas medverkan som överenskommits i enlighet med punkt 3 får inte vara lägre än den nivå som tillämpades i företaget före ombildningen eller lägre än den nivå som skulle gälla i destinationsmedlemsstaten. Denna nivå ska mätas i enlighet med punkt 2.

  Ändringsförslag    156

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  När medlemsstaterna reglerar de principer och förfaranden som avses i punkt 3

  4.  När medlemsstaterna reglerar de principer och förfaranden som avses i punkt 3 i denna artikel ska de säkerställa att alla regler om medverkan för anställda som gällde före den gränsöverskridande ombildningen fortsätter att gälla till och med den dag då därefter överenskomna regler börjar tillämpas eller, i avsaknad av överenskomna regler, till dess att standardregler i enlighet med bilagan till direktiv 2001/86/EG börjar tillämpas.

  (a)  ska de ge det särskilda förhandlingsorganet rätt att, med två tredjedelars majoritet av dess medlemmar som företräder minst två tredjedelar av de anställda, besluta att inte inleda förhandlingar eller avsluta de förhandlingar som redan inletts och att iaktta de gällande bestämmelserna om medverkan i destinationsmedlemsstaten,

   

  (b)  får de, i de fall när standardregler för medverkan tillämpas efter föregående förhandlingar och trots det som sägs i dessa regler, besluta att begränsa andelen företrädare för de anställda i det ombildade bolagets förvaltningsorgan, varvid dock gäller att om företrädarna för de anställda utgör minst en tredjedel av ledamöterna i förvaltnings- eller tillsynsorganet för det företag som genomför ombildningen, får begränsningen aldrig leda till en lägre andel av företrädare för de anställda i förvaltningsorganet än en tredjedel,

   

  (c)  ska de säkerställa att de regler om medverkan för anställda som gällde före den gränsöverskridande ombildningen fortsätter att gälla till och med den dag då därefter överenskomna regler börjar tillämpas eller, i avsaknad av överenskomna regler, till dess att standardregler i enlighet med del 3 a i bilagan börjar tillämpas.

   

  Ändringsförslag    157

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l– punkt 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Utvidgningen av rätten till medverkan till att omfatta arbetstagare i det ombildade bolaget som är anställda i andra medlemsstater och som avses i punkt 2 b, ska inte medföra någon skyldighet för de medlemsstater som väljer att göra detta att beakta dessa anställda när de beräknar den tröskel för arbetsstyrkans storlek som ger rätt till medverkan enligt nationell rätt.

  utgår

  Ändringsförslag    158

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – punkt 7

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7.  När det ombildade bolaget har ett system för anställdas medverkan ska det företaget vara skyldigt att vidta åtgärder för att säkerställa att de anställdas rätt till medverkan skyddas vid därpå följande gränsöverskridande eller inhemska fusioner, delningar eller ombildningar under en period av tre år efter det att den gränsöverskridande ombildningen blivit gällande, genom att i tillämpliga delar tillämpa de regler som anges i punkterna 1–6.

  7.  När det ombildade bolaget har ett system för anställdas medverkan ska det företaget vara skyldigt att vidta åtgärder för att säkerställa att de anställdas rätt till medverkan skyddas också vid därpå följande gränsöverskridande eller inhemska fusioner, delningar eller ombildningar under en period av sex år efter det att den gränsöverskridande ombildningen blivit gällande, genom att i tillämpliga delar tillämpa de regler som anges i punkterna 1–3.

  Ändringsförslag    159

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – punkt 7a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  7a.  Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 6 i direktiv 2002/14/EG säkerställa att företrädarna för de anställda, när de utövar sina funktioner, åtnjuter tillräckliga skydd och garantier för att de på ett korrekt sätt ska kunna utföra de uppgifter som tilldelats dem.

  Ändringsförslag    160

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86l – punkt 8a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  8a.  Vid överskridande – efter tillämpningen av punkt 3 i det fall som avses i punkt 2 – av ett tillämpligt tröskelvärde för de anställdas medverkan som fastställs i lagstiftningen i den medlemsstat som lämnas, under de sex år som följer på den gränsöverskridande ombildningen, ska nya förhandlingar inledas i enlighet med punkterna 3–8, i tillämpliga delar. I sådana fall ska reglerna för de anställdas medverkan föreskriva samma nivå på och aspekter av de anställdas medverkan som skulle ha varit rättsligt föreskrivna om företaget hade nått det relevanta tröskelvärdet i den medlemsstat som lämnas.

  Ändringsförslag    161

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86la (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 86la

   

  Kollektivavtal

   

  Efter ombildningen ska det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen fortsätta att följa de villkor som överenskommits i eventuella kollektivavtal, på samma villkor som gällde för företaget före ombildningen enligt sådana avtal, fram till det datum då kollektivavtalet sägs upp eller löper ut eller ett annat kollektivavtal träder i kraft eller börjar gälla, i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 2001/23/EG.

  Ändringsförslag    162

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska utse den myndighet som ska vara behörig att granska huruvida den gränsöverskridande ombildningen är laglig, när det gäller den del av förfarandet som regleras av avgångsmedlemsstatens rätt, och att utfärda ett ombildningsintyg som anger att alla relevanta villkor är uppfyllda och att alla förfaranden och formaliteter i avgångsmedlemsstaten är fullgjorda.

  1.  Medlemsstaterna ska utse den domstol, notarius publicus eller annan myndighet som ska vara behörig att granska huruvida den gränsöverskridande ombildningen är laglig, när det gäller den del av förfarandet som regleras av avgångsmedlemsstatens rätt, och att utfärda ett ombildningsintyg som anger att alla relevanta villkor är uppfyllda och att alla förfaranden och formaliteter i avgångsmedlemsstaten är fullgjorda.

  Ändringsförslag    163

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m– punkt 2 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  I tillämpliga fall, de rapporter som avses i artiklarna 86e, 86f och 86g.

  (b)  I tillämpliga fall, den rapport som avses i artiklarna 86e och 86g, däribland det yttrande från de anställda och det svar från ledningen som avses i artikel 86.4a och 86.4b.

  Ändringsförslag    164

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – punkt 3 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Vid genuina misstankar om bedrägeri baserade på rimliga grunder får dock medlemsstaterna kräva att aktörer inställer sig personligen hos den behöriga myndighet där relevanta uppgifter och dokument måste inlämnas.

  Medlemsstaterna ska fastställa närmare regler för den onlineansökan som avses i punkt 2 i denna artikel och i artikel 86h.4 andra stycket. Artikel 13f.3 och 13f.4 ska tillämpas i enlighet med detta.

  Ändringsförslag    165

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  När det gäller efterlevnaden av reglerna om anställdas medverkan enligt artikel 86l ska utgångsmedlemsstaten kontrollera att den plan för gränsöverskridande ombildning som avses i punkt 2 i den här artikeln innefattar information om förfarandena för fastställande av arrangemangen för medverkan och om eventuella alternativa arrangemang.

  4.  När det gäller efterlevnaden av reglerna om anställdas medverkan enligt artikel 86l ska utgångsmedlemsstaten kontrollera att den plan för gränsöverskridande ombildning och den rapport som avses i punkt 2 i den här artikeln innefattar information om förfarandena för fastställande av arrangemangen för medverkan och om eventuella alternativa arrangemang.

  Ändringsförslag    166

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – punkt 5 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Som en del av den bedömning av lagligheten som avses i punkt 1 ska den behöriga myndigheten undersöka följande:

  5.  Som en del av den bedömning som avses i artikel 86g ska den behöriga myndigheten undersöka följande:

  Ändringsförslag    167

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – punkt 5 – led ca (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Huruvida den gränsöverskridande ombildningen utgör ett artificiellt arrangemang.

  Ändringsförslag    168

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – punkt 6

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med punkt 1 kan konsultera andra relevanta myndigheter med kompetens på de olika områden som berörs av gränsöverskridande ombildningar.

  6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med punkt 1 inrättar lämpliga samordningsmekanismer med andra myndigheter och organ i den medlemsstaten som är verksamma inom de politikområden som berörs av detta direktiv, och ska vid behov samråda med andra relevanta myndigheter med kompetens på de olika områden som berörs av gränsöverskridande ombildningar.

  Ändringsförslag    169

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – punkt 7 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den behöriga myndighetens bedömning utförs inom en månad från dagen för mottagande av uppgifter om godkännandet av ombildningen på företagets bolagsstämma. Bedömningen ska ha ett av följande resultat:

  7.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den behöriga myndighetens bedömning utförs inom tre månader från dagen för mottagande av uppgifter om godkännandet av ombildningen på företagets bolagsstämma. Bedömningen ska ha ett av följande resultat:

  Ändringsförslag    170

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – punkt 7 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Om den behöriga myndigheten fastställer att den gränsöverskridande ombildningen omfattas av de nationella bestämmelserna för införlivande av detta direktiv, att ombildningen uppfyller alla relevanta villkor och att alla nödvändiga förfaranden och formaliteter har fullgjorts, ska den behöriga myndigheten utfärda ett ombildningsintyg.

  (a)  Den behöriga myndigheten ska utfärda ett ombildningsintyg om den behöriga myndigheten fastställer att den gränsöverskridande ombildningen omfattas av de nationella bestämmelserna för införlivande av detta direktiv, att ombildningen uppfyller alla relevanta villkor och att alla nödvändiga förfaranden och formaliteter har fullgjorts.

  Ändringsförslag    171

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – punkt 7 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Om den behöriga myndigheten fastställer att den gränsöverskridande ombildningen inte omfattas av de nationella bestämmelserna för införlivande av detta direktiv, ska den inte utfärda ett ombildningsintyg och informera företaget om skälen till sitt beslut. Detsamma ska gälla för situationer där den behöriga myndigheten fastställer att den gränsöverskridande ombildningen inte uppfyller samtliga relevanta villkor eller att inte alla nödvändiga förfaranden och formaliteter har fullgjorts och att företaget, efter uppmaningar att göra detta, fortfarande inte har fullgjort alla förfaranden och formaliteter.

  (b)  Den behöriga myndigheten ska inte utfärda ett ombildningsintyg och ska informera företaget om skälen till sitt beslut om den fastställer att den gränsöverskridande ombildningen inte omfattas av de nationella bestämmelserna för införlivande av detta direktiv. Detsamma ska gälla för situationer där den behöriga myndigheten fastställer att den gränsöverskridande ombildningen inte uppfyller samtliga relevanta villkor eller att inte alla nödvändiga förfaranden och formaliteter har fullgjorts och att företaget, efter uppmaningar att göra detta, fortfarande inte har fullgjort alla förfaranden och formaliteter.

  Ändringsförslag    172

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – punkt 7 – led c

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Om den behöriga myndigheten hyser allvarlig oro för att den gränsöverskridande ombildningen utgör ett artificiellt arrangemang enligt artikel 86c.3, får den besluta att utföra en fördjupad bedömning i enlighet med artikel 86n och ska informera företaget om sitt beslut att utföra en sådan bedömning och om det därpå följande resultatet.

  (c)  Den behöriga myndigheten ska inte utfärda ett ombildningsintyg och ska utföra en fördjupad bedömning i enlighet med artikel 86n, samt ska informera företaget om sitt beslut och resultatet av bedömningen, om något av följande fall föreligger:

   

  (i) Den behöriga myndigheten hyser allvarlig oro för att den gränsöverskridande ombildningen utgör ett artificiellt arrangemang.

   

  (ii) Företaget är föremål för ett förfarande för förebyggande omstrukturering som inletts till följd av en sannolik risk för insolvens, eller är föremål för kontroller, inspektioner eller utredningar enligt kapitel VI i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG*, eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU**.

   

  (iii) Företaget har under de senaste tre åren dömts av en domstol eller är föremål för ett pågående domstolsförfarande, på grund av överträdelser av lagstiftning på områdena social trygghet, beskattning, miljö och arbetsrätt, eller med avseende på kränkningar av de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

   

  ___________________

   

  * Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).

   

  ** Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 159, 28.5.2014, s. 11).

  Ändringsförslag    173

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86m – punkt 7a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  7a.  Beslut av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som lämnas om att utfärda ett ombildningsintyg eller eventuella godkännanden från den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten ska inte utesluta senare förfaranden eller beslut av myndigheter i medlemsstaterna vad gäller andra relevanta lagstiftningsområden.

  Ändringsförslag    174

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86n – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  För bedömningen av huruvida en gränsöverskridande ombildning utgör ett artificiellt arrangemang enligt artikel 86c.3 ska medlemsstaterna säkerställa att den behöriga myndigheten i utgångsmedlemsstaten utför en fördjupad bedömning av samtliga relevanta fakta och omständigheter och beaktar åtminstone följande: uppgifter om etableringen i destinationsmedlemsstaten, inbegripet syfte, sektor, investeringar, nettoomsättning, resultat, antal anställda, balansräkningens sammansättning, skatterättslig hemvist, tillgångar och deras belägenhet, sedvanlig arbetsplats för de anställda och specifika grupper av anställda, den plats där socialförsäkringsavgifter ska betalas och de affärsrisker som det ombildade bolaget övertar i destinations- och utgångsmedlemsstaten.

  1.  För bedömningen av huruvida en gränsöverskridande ombildning utgör ett artificiellt arrangemang ska medlemsstaterna säkerställa att den behöriga myndigheten i utgångsmedlemsstaten utför en fördjupad bedömning av samtliga relevanta fakta och omständigheter och beaktar åtminstone följande:

   

  (a)   Uppgifter om etableringen i destinationsmedlemsstaten, inbegripet ledningsorgan, personal, sektor, investeringar, nettoomsättning, resultat, skatterättslig hemvist, lokaler, tillgångar och deras belägenhet, balansräkningens sammansättning och de affärsrisker som det ombildade bolaget övertar i destinations- och utgångsmedlemsstaten.

   

  (b)   Antal anställda och sedvanlig arbetsplats för de anställda och specifika grupper av anställda som arbetar i destinationslandet, antal anställda som arbetar i ett annat land grupperade enligt arbetsland, antal anställda som utstationerats året före ombildningen i den mening som avses i förordning (EG) nr 883/2004 och direktiv 96/71/EG och antal anställda som arbetar samtidigt i mer än en medlemsstat i den mening som avses i förordning (EG) nr 883/2004.

   

  (c)   De platser där socialförsäkringsavgifter ska betalas.

   

  (d)   Om företaget har valt att delegera förvaltningen till styrelseledamöter, tjänstemän eller juridiska ombud som anlitats från en oberoende tredje part genom en tjänsteleverantör.

  Ändringsförslag    175

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86n – punkt 1a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Vid behov ska den behöriga myndigheten ställa frågor till och få information från den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten. Den behöriga myndigheten ska säkerställa kommunikation med andra myndigheter i den medlemsstaten som är ansvariga för något av de områden som berörs av detta direktiv.

  Ändringsförslag    176

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86n – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  I de fall den behöriga myndighet som avses i punkt 1 beslutar att utföra en fördjupad bedömning ska medlemsstaterna säkerställa att den i enlighet med nationell rätt kan höra företaget och samtliga parter som har inlämnat synpunkter i enlighet med artikel 86h.1 c. De behöriga myndigheter som avses i punkt 1 får också höra alla andra berörda tredje parter i enlighet med nationell rätt. Den behöriga myndigheten ska fatta sitt slutliga beslut angående utfärdandet av ett ombildningsintyg inom två månader från inledandet av den fördjupade bedömningen.

  2.  I de fall den behöriga myndighet som avses i punkt 1 beslutar att utföra en fördjupad bedömning ska medlemsstaterna säkerställa att den i enlighet med nationell rätt kan höra företaget och samtliga parter som har inlämnat synpunkter i enlighet med artikel 86h.1 c. Den ska i synnerhet göra det möjligt för företaget att lämna ytterligare uppgifter om ett faktiskt eller fast etableringsställe och sitt eftersträvande av faktisk ekonomisk verksamhet i destinationsmedlemsstaten på obestämd tid. De behöriga myndigheter som avses i punkt 1 får också höra alla andra berörda tredje parter i enlighet med nationell rätt. Den behöriga myndigheten ska fatta sitt slutliga beslut angående utfärdandet av ett ombildningsintyg inom två månader från inledandet av den fördjupade bedömningen.

  Ändringsförslag    177

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86n – punkt 2a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att utgångsmedlemsstatens behöriga myndighet inte utfärdar ett ombildningsintyg för en gränsöverskridande ombildning om den efter att ha gjort en fördjupad bedömning av det specifika fallet och med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter fastställer att ombildningen utgör ett artificiellt arrangemang.

  Ändringsförslag    178

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86p – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska utse den myndighet som ska vara behörig att granska huruvida en gränsöverskridande ombildning är laglig, när det gäller den del av förfarandet som regleras av destinationsmedlemsstatens rätt, och att godkänna den gränsöverskridande ombildningen när den uppfyller alla relevanta villkor och alla förfaranden och formaliteter i destinationsmedlemsstaten har fullgjorts.

  1.  Medlemsstaterna ska utse den domstol, notarius publicus eller annan myndighet som ska vara behörig att granska huruvida en gränsöverskridande ombildning är laglig, när det gäller den del av förfarandet som regleras av destinationsmedlemsstatens rätt, och att godkänna den gränsöverskridande ombildningen när den uppfyller alla relevanta villkor och alla förfaranden och formaliteter i destinationsmedlemsstaten har fullgjorts.

  Ändringsförslag    179

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86p – punkt 3 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Vid genuina misstankar om bedrägeri baseraderimliga grunder får dock medlemsstaterna kräva att aktörer inställer sig personligen hos den behöriga myndighet i medlemsstaten där relevanta uppgifter och dokument måste inlämnas.

  Om det är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset för att förhindra bedrägeri rörande identitetenden person som företräder det företag som genomför den gränsöverskridande ombildningen får dock medlemsstaterna kräva en fysisk närvaro hos vilken behörig myndighet som helst, eller hos någon annan person eller något annat organ som hanterar, utför eller bidrar till att utföra onlineutlämningen.

  Ändringsförslag    180

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86p – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Medlemsstaterna ska fastställa närmare regler för den onlineansökan som avses i punkt 1 i denna artikel och i artikel 86h.4 andra stycket. Artikel 13f.3 och 13f.4 ska tillämpas i enlighet med detta.

  Ändringsförslag    181

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86t

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 86t

  utgår

  Ansvar för oberoende sakkunniga

   

  Medlemsstaterna ska ange regler om åtminstone civilrättsligt ansvar för de oberoende sakkunniga som ansvarar för upprättandet av rapporter som avses i artiklarna 86g och 86k.3 a, inbegripet i fråga om oförsvarligt förfarande från deras sida vid fullgörandet av deras arbetsuppgifter.

   

  Ändringsförslag    182

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 86u – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  En gränsöverskridande ombildning som har blivit gällande i enlighet med förfaranden för införlivande av detta direktiv får inte ogiltigförklaras.

  Om de behöriga myndigheterna emellertid under de två år som följer efter det datum då den gränsöverskridande ombildningen blir gällande uppmärksammas på ny information om denna gränsöverskridande ombildning som tyder på att det förekommit en överträdelse av någon av bestämmelserna i detta direktiv, ska de behöriga myndigheterna revidera sin bedömning av fallets sakförhållanden och ska ha befogenhet att ålägga effektiva, proportionella och avskräckande påföljder i händelse av artificiella arrangemang.

  Ändringsförslag    183

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 5

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 120 – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)   I artikel 120 ska punkt 4 ersättas med följande:

  (5)   I artikel 120 ska punkt 4 utgå.

  ”4. Medlemsstaterna ska säkerställa att detta kapitel inte tillämpas på ett eller flera bolag

   

  (a) i fråga om vilket eller vilka ett förfarande har inletts för upplösning, likvidation eller insolvens,

   

  (b) som är föremål för ett förfarande för förebyggande omstrukturering som inletts till följd av en sannolik risk för insolvens,

   

  (c) som har ställt in sina betalningar,

   

  (d) Bolaget är föremål för användningen av resolutionsverktyg, resolutionsbefogenheter och resolutionsmekanismer som fastställs i avdelning IV i direktiv 2014/59/EU.

   

  (e) i fråga om vilket eller vilka de nationella myndigheterna har vidtagit förebyggande åtgärder för att undvika att något av de förfaranden som avses i leden a, b eller d inleds.”

   

  Ändringsförslag  184

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 6 – led ba (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 121 – punkterna 2a och 2b (nya)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)   Följande punkter ska läggas till som punkterna 2a och 2b:

   

  ”2a. Ett företag ska inte ha rätt att genomföra en gränsöverskridande fusion under någon av följande omständigheter:

   

  (a)  Ett förfarande för upplösning, likvidation eller insolvens har inletts i fråga om företaget.

   

  (b)  Företaget har ställt in sina betalningar.

   

  (c)  Företaget är föremål för användningen av resolutionsverktyg, resolutionsbefogenheter och resolutionsmekanismer som fastställs i avdelning IV i direktiv 2014/59/EU.

   

  (d)  De nationella myndigheterna har vidtagit förebyggande åtgärder för att undvika att något av de förfaranden som avses i leden a, b eller c inleds.

   

  2b. Medlemsstaterna ska säkerställa att utgångsmedlemsstatens behöriga myndighet inte ger tillstånd till en gränsöverskridande fusion om den efter att ha gjort en bedömning av det specifika fallet och med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter fastställer att fusionen utgör ett artificiellt arrangemang.”

  Ändringsförslag    185

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 7 – led -a (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – punkt 1 – inledningen

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (-a)   I punkt 1 ska inledningen ersättas med följande:

  De fusionerande bolagens lednings- och/eller förvaltningsorgan ska utarbeta en gemensam plan för den gränsöverskridande fusionen. Den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen ska åtminstone innehålla uppgifter om

  ”1.   Förvaltnings- eller ledningsorganet – inbegripet företrädare för de anställda på styrelsenivå i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis – i vart och ett av de fusionerande bolagen ska utarbeta och vara delaktiga i beslutet om en gemensam plan för den gränsöverskridande fusionen. Den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen ska åtminstone innehålla uppgifter om

  Ändringsförslag    186

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 7 – led -aa (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – punkt 1 – led aa (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-aa)   Följande led ska införas som led aa:

   

  ”aa) vid behov, uppgifter om platsen för bolagets huvudkontor och datum för flyttning av det till det fusionerade bolaget, samt uppgifter om ledningsorganet och, i tillämpliga fall, personal, utrustning, lokaler och tillgångar,”

  Ändringsförslag    187

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 7 – led -ab (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – led ca (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-ab)   Följande led ska införas som led ca:

   

  ”ca) antal anställda i heltidsekvivalenter,”

  Ändringsförslag    188

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 7 – led -ac (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – led d

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (-ac)   Led d ska ersättas med följande:

  d) den gränsöverskridande fusionens sannolika följder för sysselsättningen,

  ”d) den gränsöverskridande fusionens sannolika följder för sysselsättningen, inbegripet de sannolika ändringarna av arbetets organisation, lönerna, de specifika tjänsternas belägenhet och de förväntade konsekvenserna för de anställda som innehar dessa tjänster, inklusive anställda inom unionen i dotterföretag och filialer till de bolag som fusioneras, liksom den sociala dialogen på företagsnivå, inklusive, i tillämpliga fall, företrädare för de anställda på styrelsenivå.”

  Ändringsförslag    189

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 7 – led a

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – led i

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)   Led i ska ersättas med följande:

  (a)   Led i ska utgå.

  ”i) stiftelseurkund(er) för det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen,”

   

  Ändringsförslag    190

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 7 – led aa (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – led j

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (aa)   Led j ska ersättas med följande:

  j) i förekommande fall, enligt vilka förfaranden det i enlighet med artikel 133 sluts överenskommelser angående arbetstagarnas inflytande på fastställandet av deras rätt till medverkan i det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen,

  ”j) enligt vilka förfaranden det i enlighet med artikel 133 sluts överenskommelser angående arbetstagarnas inflytande på fastställandet av deras rätt till information, samråd och medverkan i det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen,”

  Ändringsförslag    191

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 7 – led ab (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – leden ja, jb och jc (nya)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ab)   Leden ja, jb och jc ska införas:

   

  ”ja)   namnet på det bolag som uppstår genom fusionen och, om tillämpligt, en förteckning över samtliga dotterbolag, en kort beskrivning av arten av deras verksamhet och deras respektive geografiska fördelning,

   

  jb)  Den totala omsättningen och den totala beskattningsbara omsättningen för de bolag som fusioneras för den senaste rapporteringsperioden,

   

  jc)   beloppet för den inkomstskatt som betalas av de bolag som fusioneras och deras dotterbolag och filialer.”

  Ändringsförslag    192

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 7 – led c

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – stycke 1a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”Utöver det officiella språket i varje medlemsstat för de fusionerande bolagen ska medlemsstaterna tillåta att de fusionerande bolagen använder ett vanligt använt språk i det internationella affärs- och finanssamfundet när de utarbetar den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen och alla andra relaterade dokument. Medlemsstaterna ska ange vilket språk som ska ha företräde om skiljaktigheter identifieras mellan dokumentens olika språkversioner.”

  ”Utöver det officiella språket i varje medlemsstat för de fusionerande bolagen ska medlemsstaterna tillåta att de fusionerande bolagen använder ett vanligt använt språk i det internationella affärs- och finanssamfundet när de utarbetar den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen och alla andra relaterade dokument. Medlemsstaterna ska ange vilket språk som ska ha företräde om skiljaktigheter identifieras mellan dokumentens olika språkversioner. Bolagsmän, anställda eller borgenärer för varje fusionerande bolag ska ha möjlighet att lämna synpunkter på planen.

  Ändringsförslag    193

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 7 – led ca (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 122 – punkterna 1a och 1b (nya)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca) Följande punkter ska läggas till:

   

  ”1a. Innan lednings- eller förvaltningsorganet beslutar om den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen ska företrädarna för de anställda i vart och ett av de bolag som är involverade i den gränsöverskridande fusionen eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva och de fackföreningar som finns företrädda informeras och bli föremål för samråd om den föreslagna fusionen i enlighet med artikel 4 i direktiv 2002/14/EG, i tillämpliga delar. Om ett organ har inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG ska det också informeras och bli föremål för samråd i enlighet med detta.

   

  1b. Utöver de involverade medlemsstaternas officiella språk får medlemsstaterna föreskriva att de bolag som genomför en gränsöverskridande fusion får använda ett vanligt använt språk i det internationella affärs- och finanssamfundet när de utarbetar planen för den gränsöverskridande fusionen och alla andra relaterade dokument. Bolagen ska ange vilket språk som ska ha företräde om skiljaktigheter identifieras mellan dokumentens olika språkversioner. Bolagsmän, anställda och borgenärer ska ha möjlighet att lämna synpunkter på denna gemensamma plan.”

  Ändringsförslag    194

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 123 – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen lämnas ut och görs tillgänglig för allmänheten i deras respektive nationella register som avses i artikel 16, minst en månad före dagen för den bolagsstämma som ska besluta om fusionen. Denna gemensamma plan ska också vara tillgänglig genom det system som avses i artikel 22.

  1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande dokument för den gränsöverskridande fusionen lämnas ut och görs tillgängliga för allmänheten i deras respektive nationella register som avses i artikel 16, minst en månad före dagen för den bolagsstämma som ska besluta om fusionen. Följande dokument ska också vara tillgängliga genom det system som avses i artikel 22:

   

  (a) Den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen; denna gemensamma plan ska också vara tillgänglig genom det system som avses i artikel 22.

   

  (b) Ansökan om bedömning av planen för den gränsöverskridande fusionen och av den rapport som avses i artikel 124 samt, i tillämpliga fall, den rapport som upprättats av varje behörig myndighet i enlighet med artikel 125a, dock utan att lämna ut några konfidentiella uppgifter.

   

  (c) Ett meddelande där bolagsmän och företrädare för anställda hos och borgenärer till varje företag som genomför den gränsöverskridande fusionen eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva informeras om att de före dagen för bolagsstämman kan lämna synpunkter på de dokument som avses i första stycket leden a och b till bolaget och till den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 127.1.

  Ändringsförslag    195

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 123 – punkt 3 – led d

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Närmare uppgifter om den webbplats där den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen och fullständiga uppgifter om de arrangemang som avses i led c kan erhållas gratis.

  (d)  Närmare uppgifter om den webbplats där den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen, den rapport som avses i artikel 125a och fullständiga uppgifter om de arrangemang som avses i led c kan erhållas gratis.

  Ändringsförslag    196

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 123 – punkt 3 – led da (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Information om de slutliga förmånstagarna i bolaget före och efter den gränsöverskridande fusionen.

  Ändringsförslag    197

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 123 – punkt 4 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Vid genuina misstankar om bedrägeri baserade på rimliga grunder får dock medlemsstaterna kräva en fysisk närvaro hos en behörig myndighet.

  Om det är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset för att förhindra bedrägeri rörande identiteten på de personer som företräder de företag som genomför den gränsöverskridande fusionen, och på rimliga grunder, får dock medlemsstaterna kräva en fysisk närvaro hos en behörig myndighet.

  Ändringsförslag    198

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 123a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 123a

   

  Förhindrande av intressekonflikter på grund av ersättning till ledningen

   

  För att förhindra att en intressekonflikt mellan ledamöterna av lednings- eller förvaltningsorganet och bolaget uppstår, mot bakgrund av artikel 1a (ny) i detta direktiv, får ledamöterna av ledningsorganet inte tjäna ekonomiskt på fusionen i form av en kursstigning på aktiepaketet i deras (rörliga) ersättning eller bonusar som betalas ut i samband med fusionen. Vid ersättning som betalas ut till ledamöter av lednings- eller förvaltningsorganet som aktier i bolaget under det första året efter fusionen ska stigningen av aktiekursen på grund av fusionen dras av från det värde som betalas till ledningsorganet. Den aktiekurs som gällde den dag då fusionen offentliggjordes ska tjäna som utgångspunkt.

  Ändringsförslag    199

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – rubriken

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Lednings- eller förvaltningsorganets rapport till bolagsmännen

  Förvaltnings- eller ledningsorganets rapport till bolagsmännen och de anställda

  Ändringsförslag    200

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Lednings- eller förvaltningsorganet i vart och ett av de fusionerande bolagen ska upprätta en rapport där det beskriver och ger underlag till de rättsliga och ekonomiska aspekterna av den gränsöverskridande fusionen.

  1.  Lednings- eller förvaltningsorganet i vart och ett av de fusionerande bolagen ska upprätta en rapport till bolagsmännen och de anställda där det beskriver och ger underlag till de rättsliga och ekonomiska aspekterna av den gränsöverskridande fusionen och beskriver effekterna för de anställda.

  Ändringsförslag    201

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – punkt 2 – led -a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-a)  Skälen för den gränsöverskridande fusionen.

  Ändringsförslag    202

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – punkt 2 – led ea (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea)  Effekterna av den gränsöverskridande fusionen för anställningsförhållandena och de anställdas inflytande samt åtgärder som bör vidtas för att bevara dem.

  Ändringsförslag    203

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – punkt 2 – led eb (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (eb)  Alla väsentliga ändringar av anställningsvillkoren, fastställda i lagstiftning, kollektivavtal och gränsöverskridande företagsavtal, och platserna för bolagets verksamhetsställen.

  Ändringsförslag    204

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – punkt 2 – led ec (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ec)  Information om förfarandena för arrangemang för anställdas rätt till information, samråd och medverkan i det bolag som uppstår i enlighet med detta direktiv.

  Ändringsförslag    205

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – punkt 2 – led ed (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ed)  Huruvida de faktorer som anges i leden a–c även är tillämpliga på dotterbolag till bolaget.

  Ändringsförslag    206

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – punkt 2a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Innan lednings- eller förvaltningsorganet beslutar om den rapport som avses i punkt 1 i denna artikel ska företrädarna för de anställda i vart och ett av de fusionerande bolagen eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva informeras och bli föremål för samråd om den föreslagna fusionen i enlighet med artikel 4 i direktiv 2002/14/EG. I tillämpliga fall ska det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG också informeras och bli föremål för samråd i enlighet med detta.

  Ändringsförslag    207

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Rapporten ska, åtminstone elektroniskt, göras tillgänglig för bolagsmännen i vart och ett av de fusionerande bolagen minst en månad före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 126. Rapporten ska också på liknande sätt göras tillgänglig för företrädare för de anställda i vart och ett av de fusionerande bolagen eller, om sådana företrädare inte finns, för de anställda själva. Om det övertagande bolaget inte behöver godkänna fusionen på en bolagsstämma i enlighet med artikel 126.3, ska rapporten emellertid göras tillgänglig minst en månad före dagen för bolagsstämman för det eller de andra fusionerande bolagen.

  3.  Rapporten ska, åtminstone elektroniskt, göras tillgänglig för bolagsmännen i vart och ett av de fusionerande bolagen och för företrädarna för de anställda i det bolag som genomför den gränsöverskridande fusionen eller, om några sådana företrädare inte finns, för de anställda själva och i tillämpliga fall det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, minst en månad före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 126. Rapporten ska också på liknande sätt göras tillgänglig för företrädare för de anställda i vart och ett av de fusionerande bolagen eller, om sådana företrädare inte finns, för de anställda själva. Om det övertagande bolaget inte behöver godkänna fusionen på en bolagsstämma i enlighet med artikel 126.3, ska rapporten emellertid göras tillgänglig minst en månad före dagen för bolagsstämman för det eller de andra fusionerande bolagen.

  Ändringsförslag    208

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Den rapport som avses punkt 1 ska inte krävas när samtliga bolagsmän i de fusionerande bolagen har gått med på att detta krav kan frångås.

  4.  Den rapport som avses punkt 1 ska emellertid inte krävas när samtliga bolagsmän och samtliga företrädare för de anställda eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva i de fusionerande bolagen samt, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG har gått med på att detta krav kan frångås.

  Ändringsförslag    209

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – punkt 4a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Om förvaltnings- eller ledningsorganet i något av de fusionerande bolagen i god tid erhåller ett yttrande från företrädarna för de anställda eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva i enlighet med nationell lagstiftning, eller i tillämpliga fall från det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, ska bolagsmännen informeras om detta och det yttrandet bifogas rapporten.

  Ändringsförslag    210

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – punkt 4b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4b.  Förvaltnings- eller ledningsorganet i vart och ett av de bolag som avser att genomföra den gränsöverskridande fusionen ska ge ett motiverat svar på det yttrande som avgetts av de anställdas företrädare och, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 126.

  Ändringsförslag    211

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – punkt 4c (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4c.  De nationella organ som företräder de anställda, de fackföreningar som är företrädda i de fusionerande bolagen och, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG ska ha de medel och resurser som krävs för att utöva rättigheterna enligt detta direktiv och genomföra en analys av rapporten. I detta syfte ska punkt 6 i bilaga I till direktiv 2009/38/EG gälla i tillämpliga delar.

  Ändringsförslag    212

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124 – punkt 4d (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4d.  Punkterna 1–4c ska inte påverka tillämpningen av de gällande informations- och samrådsrättigheter och därtill relaterade förfaranden som införts på nationell nivå i anslutning till införlivandet av direktiven 2002/14/EG och 2009/38/EG.

  Ändringsförslag    213

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 10

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  [...]

  utgår

  Ändringsförslag    214

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 10a (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 124b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a)  Följande artikel ska införas:

   

  ”Artikel 124b

   

  Granskning av oberoende sakkunniga

   

  1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de bolag som genomför en gränsöverskridande fusion minst två månader före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 126 lämnar en ansökan till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, för att utnämna två sakkunniga med uppgift att granska och bedöma planen för den gränsöverskridande fusionen och de rapporter som avses i detta kapitel, med förbehåll för bestämmelsen i punkt 6 i denna artikel. Ansökan om utnämning av en sakkunnig ska åtföljas av följande:

   

  (a) Planen för den gränsöverskridande fusionen.

   

  (b) De bolagsrapporter som avses i detta kapitel.

   

  2.  De behöriga myndigheterna ska i samordning med varandra utnämna två oberoende sakkunniga inom en månad från den ansökan som avses i punkt 1 och mottagandet av planen och rapporterna. De sakkunniga ska utses på grundval av förhandsvalda förteckningar i de berörda medlemsstaterna som särskilt upprättats för bedömning av gränsöverskridande fusioner. Förteckningen ska omfatta fysiska personer på grundval av deras personliga sakkunskap. De sakkunnigområden som ska återspeglas i förteckningen ska som minst innefatta bolagsrätt, beskattning och skattelagstiftning, social trygghet och arbetstagarrättigheter. Tillsammans ska de två oberoende sakkunniga täcka alla sakkunnigområden som nämns i denna punkt. En sakkunnig kan verka för egen räkning eller på en juridisk persons vägnar. Medlemsstaterna ska fastställa fasta nivåer för de avgifter som utbetalas till de oberoende sakkunniga, vilka ska betalas av de bolag som ansöker om fusionen.

   

  De sakkunniga ska vara oberoende av det bolag som genomför den gränsöverskridande fusionen. Vid bedömningen av de sakkunnigas oberoende ska medlemsstaterna beakta den ram som fastställs i artiklarna 22–22b i direktiv 2006/43/EG. Därutöver gäller

   

  (a) att de sakkunniga eller den juridiska person på vars vägnar vederbörande verkar inte får ha utfört arbete, oavsett kapacitet, för det bolag som ansöker om fusionen under de fem år som föregår vederbörandes utnämning eller vice versa, och

   

  (b) att de två sakkunniga som utnämnts inte får vara verksamma på samma juridiska persons vägnar.

   

  3.  De sakkunniga ska upprätta en skriftlig rapport inom två månader efter sin utnämning, som innehåller minst följande:

  (a) En detaljerad bedömning av huruvida såväl planen och rapporterna som de uppgifter som lämnats av det bolag som genomför den gränsöverskridande fusionen är riktiga.

   

  (b) En beskrivning av det faktaunderlag som de utsedda behöriga myndigheterna behöver för att göra en fördjupad bedömning av huruvida den planerade gränsöverskridande fusionen utgör ett artificiellt arrangemang, inklusive minst följande:

   

  (i) Uppgifter om etableringen i de olika medlemsstaterna, inklusive syfte, sektor, investeringar, nettoomsättning och resultat.

   

  (ii) Antal anställda som arbetar i de berörda länderna, antal anställda som arbetar i ett annat land grupperade enligt arbetsland, antal anställda som utstationerats eller utsänts året före fusionen i den mening som avses i förordning (EG) nr 883/2004 och direktiv 96/71/EG och antal anställda som arbetar samtidigt i mer än en medlemsstat i den mening som avses i förordning (EG) nr 883/2004.

   

  (iii) Skatterättslig hemvist.

   

  (iv) Tillgångar och deras belägenhet.

   

  (v) Sedvanlig arbetsplats för de anställda och specifika grupper av anställda.

   

  (vi) De platser där socialförsäkringsavgifter ska betalas.

   

  (vii) De affärsrisker som det fusionerade bolaget övertar i de berörda medlemsstaterna.

   

  (viii) Balansräkningens och årsredovisningens sammansättning i destinationsmedlemsstaten och i alla medlemsstater där bolaget varit verksamt under de senaste två räkenskapsåren.

   

  4.  När det är relevant ska de oberoende sakkunniga ställa frågor till och få information från de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna. De behöriga myndigheterna ska säkerställa kommunikation mellan den oberoende sakkunnige och andra myndigheter i sin medlemsstat som är ansvariga för något av de områden som omfattas av detta direktiv.

   

  5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de oberoende sakkunniga ska ha rätt att från det bolag som genomför den gränsöverskridande fusionen erhålla alla relevanta uppgifter och dokument och att utföra alla nödvändiga undersökningar för att verifiera samtliga aspekter av planen eller ledningens rapporter. Den sakkunnige ska också ha rätt att inhämta synpunkter och yttranden från företrädare för bolagets anställda eller, om sådana företrädare inte finns, från de anställda själva och även från bolagets borgenärer och bolagsmän.

   

  6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som lämnas till de oberoende sakkunniga endast får användas för utarbetandet av de sakkunnigas rapport.

   

  6.   Medlemsstaterna får tillämpa en lägre avgift för oberoende sakkunniga i fall av mikroföretag och små företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG (**).”

  Ändringsförslag    215

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 11a (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 125a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a)  Följande artikel ska införas:

   

  ”Artikel 125a

   

  Bedömning av behörig myndighet

   

  1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de bolag som genomför en gränsöverskridande fusion minst två månader före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 126 lämnar en ansökan till varje behörig myndighet som utsetts i enlighet med artikel 127 om en bedömning av den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen och den rapport som avses i artikel 123. Ansökan om den behöriga myndighetens bedömning ska åtföljas av följande:

   

  (a) Den gemensamma plan för den gränsöverskridande fusionen som avses i artikel 122.

   

  (b) Den rapport som avses i artikel 124.

   

  (c) I förekommande fall, synpunkter från bolagsmän, anställda och borgenärer på den plan och den rapport som avses i artikel 122 respektive artikel 124.

   

  (d) Om undantag från kravet på den rapport som avses i artikel 124 beviljats, skälen för den gränsöverskridande fusionen.

   

  2.   Varje behörig myndighet ska börja arbeta med den ansökan som avses i punkt 1 inom tio arbetsdagar från mottagandet av de dokument och uppgifter som avses i punkt 1 a–d.

   

  3.   Efter samråd – om samråd behövs – med tredje part med ett legitimt intresse i bolagens fusion, särskilt myndigheter med ansvar för beskattning, arbetsrätt och social trygghet, ska de behöriga myndigheterna upprätta en skriftlig rapport som innehåller minst följande:

   

  (a) En detaljerad bedömning av huruvida den plan, den rapport och de uppgifter som lämnats av de bolag som genomför den gränsöverskridande fusionen är riktiga både till form och innehåll.

   

  (b) En beskrivning av det faktaunderlag som behövs för att göra en fördjupad bedömning av huruvida den planerade gränsöverskridande fusionen utgör ett artificiellt arrangemang, inklusive minst följande:

   

  (i)   Uppgifter om det fusionerade bolagets etablering, inbegripet syfte, sektor, investeringar, nettoomsättning och resultat, samt information om ledningsorganet och, i tillämpliga fall, personal, utrustning, lokaler och tillgångar.

   

  (ii)   Balansräkningens sammansättning, skatterättslig hemvist, tillgångar och deras belägenhet, de affärsrisker som vart och ett av de bolag som deltar i fusionen övertar, antal anställda, sedvanlig arbetsplats för de anställda och specifika grupper av anställda, inbegripet, i tillämpliga fall, antal anställda som utstationerats, utsänts eller arbetar samtidigt i flera olika medlemsstater året före fusionen i den mening som avses i förordning (EG) nr 883/2004 och direktiv 96/71/EG, och deras destinationsländer, de platser där socialförsäkringsavgifter ska betalas och effekterna på de anställdas tjänstepensioner.

   

  4.   Medlemsstaterna ska säkerställa att den behöriga myndigheten har rätt att från vart och ett av de bolag som är involverade i den gränsöverskridande fusionen erhålla alla relevanta uppgifter och dokument, inbegripet eventuella synpunkter på planen som lämnats i enlighet med artikel 122, och utför alla nödvändiga undersökningar för att verifiera samtliga aspekter av planen eller förvaltnings- eller ledningsorganets rapport. Varje behörig myndighet ska dessutom vid behov kunna ställa frågor till den behöriga myndigheten i medlemsstaterna för de fusionerande bolagen och ska också ha rätt att inhämta ytterligare synpunkter och yttranden från företrädare för de anställda i vart och ett av de bolag som fusioneras eller, om sådana företrädare inte finns, från de anställda själva och i tillämpliga fall från det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG och även från varje bolags borgenärer och bolagsmän. Dessa ska bifogas som bilagor till varje rapport.

   

  5.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter och synpunkter som lämnas till den behöriga myndigheten endast får användas för utarbetandet av rapporten och att konfidentiella uppgifter, inklusive affärshemligheter, inte utlämnas, i enlighet med unionsrätten och nationell lagstiftning. I tillämpliga fall kan den behöriga myndigheten utarbeta ett separat dokument innehållande sådana konfidentiella uppgifter, vilket enbart ska göras tillgängligt för bolagen och företrädarna för de anställda i enlighet med unionens eller medlemsstaternas lagstiftning och i enlighet med unionens eller medlemsstaternas praxis.

   

  6.   Ett bolag ska inte få genomföra en gränsöverskridande fusion om något av de fusionerande bolagen är föremål för ett pågående domstolsförfarande, på grund av överträdelser av lagstiftning på områdena social trygghet, beskattning, miljö och arbetsrätt, eller med avseende på kränkningar av de grundläggande och mänskliga rättigheterna, om det finns risk för att de slutliga skadorna inte skulle omfattas av unionens åtgärder för civilrättsligt samarbete och om bolaget inte har ställt en finansiell garanti som täcker denna risk.

   

  7.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om åtminstone civilrättsligt ansvar för de oberoende sakkunniga som ansvarar för upprättandet av de rapporter som avses i artikel 125, inbegripet i fråga om oförsvarligt förfarande från deras sida vid fullgörandet av deras arbetsuppgifter.”

  Ändringsförslag    216

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 11b (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 125b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11b)  Följande artikel ska införas:

   

  ”Artikel 125b

   

  Civilrättsligt ansvar för ledamöterna i de fusionerande bolagens förvaltnings- eller ledningsorgan

   

  Medlemsstaterna ska fastställa regler om åtminstone civilrättsligt ansvar för ledamöterna i vart och ett av de fusionerande bolagens förvaltnings- eller ledningsorgan gentemot aktieägarna i det bolag som uppstår med avseende på oförsvarligt förfarande av ledamöterna i dessa organ vid förberedelsen och genomförandet av fusionen.”

  Ändringsförslag    217

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 12 – led a

  Direktiv (EU) 2017/1132

  – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”1.   Efter att i tillämpliga fall ha noterat de rapporter som avses i artiklarna 124, 124a och 125 ska en bolagsstämma för vart och ett av de fusionerande bolagen i form av en resolution besluta om huruvida den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen ska godkännas.”

  ”1.  Efter att i tillämpliga fall ha noterat de rapporter som avses i artiklarna 124 och 125 ska en bolagsstämma för vart och ett av de fusionerande bolagen i form av en resolution besluta om huruvida den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen ska godkännas. Innan ett beslut fattas ska alla tillämpliga tidigare informations- och samrådsrättigheter respekteras så att ett yttrande från de anställdas företrädare beaktas i enlighet med direktiv 2002/14/EG och, i tillämpliga fall, direktiven 2009/38/EG och 2001/86/EG. Bolaget ska informera den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 127 om bolagsstämmans beslut.

  Ändringsförslag    218

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 13

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 126a – punkt 1 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  De bolagsmän som har aktier med rösträtt och som inte röstar för ett godkännande av den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen.

  (a)  De bolagsmän som har aktier med rösträtt och som röstade emot eller inte närvarade vid bolagsstämman men som före stämman uttryckt sin avsikt att rösta emot den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen och uttryckt sin avsikt att utöva rätten att lämna bolaget.

  Ändringsförslag    219

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 13

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 126a – punkt 1 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  De bolagsmän som har aktier utan rösträtt.

  (b)  De bolagsmän som har aktier utan rösträtt och som vid bolagsstämman uttryckte sin avsikt att utöva rätten att lämna bolaget.

  Ändringsförslag    220

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 13

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 126a – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att vart och ett av de fusionerande bolagen i den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen erbjuder en tillräcklig kontantersättning enligt artikel 122 m till de bolagsmän som avses i punkt 1 i den här artikeln och som önskar utöva sin rätt att avyttra sina aktieinnehav. Medlemsstaterna ska också fastställa perioden för godtagande av erbjudandet, vilken under inga omständigheter får överstiga en månad efter den bolagsstämma som avses i artikel 126 eller, i de fall ett godkännande på en bolagsstämma inte krävs, till två månader efter utlämnandet av den gemensamma plan för fusionen som avses i artikel 123. Medlemsstaterna ska också säkerställa att de fusionerande bolagen kan godta ett erbjudande som skickas på elektronisk väg till en adress som de bolagen angett för det ändamålet.

  3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att vart och ett av de fusionerande bolagen i den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen erbjuder en tillräcklig kontantersättning enligt artikel 122 m till de bolagsmän som avses i punkt 1 i den här artikeln och som önskar utöva sin rätt att avyttra sina aktieinnehav. Utan att det påverkar utövandet av rätten att lämna bolaget ska bolagsmännen meddela sin avsikt att utöva denna rätt före bolagsstämman. Medlemsstaterna ska också fastställa perioden för godtagande av erbjudandet, vilken under inga omständigheter får överstiga en månad efter den bolagsstämma som avses i artikel 126 eller, i de fall ett godkännande på en bolagsstämma inte krävs, till två månader efter utlämnandet av den gemensamma plan för fusionen som avses i artikel 123. Medlemsstaterna ska också säkerställa att de fusionerande bolagen kan godta ett erbjudande som skickas på elektronisk väg till en adress som de bolagen angett för det ändamålet.

  Ändringsförslag    221

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 13

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 126a – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett villkor för erbjudandet om kontantersättning ska vara att den gränsöverskridande fusionen blir gällande i enlighet med artikel 129. Medlemsstaterna ska också fastställa den period inom vilken kontantersättningen ska betalas, vilken under inga omständigheter får överstiga en månad efter det att den gränsöverskridande fusionen blir gällande.

  4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett villkor för erbjudandet om kontantersättning ska vara att den gränsöverskridande fusionen blir gällande i enlighet med artikel 129. Medlemsstaterna ska också fastställa den period inom vilken kontantersättningen ska betalas, vilken under inga omständigheter får överstiga 20 dagar efter det att den gränsöverskridande fusionen blir gällande.

  Ändringsförslag    222

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 13

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 126b – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de borgenärer till de fusionerande bolagen som inte är nöjda med det skydd för deras intressen som i enlighet med artikel 122 n tillhandahålls i den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen kan ansöka hos den behöriga administrativa eller rättsliga myndigheten om lämpliga skyddsåtgärder inom en månad efter den utlämning av uppgifter som avses i artikel 123.

  2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att borgenärer till de fusionerande bolagen vars rättigheter föregår planen för den gränsöverskridande fusionen och som inte är nöjda med det skydd för deras intressen som i enlighet med artikel 122 n tillhandahålls i den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen, samt som lämnar sina invändningar före den gränsöverskridande fusionen, kan ansöka hos den behöriga administrativa eller rättsliga myndigheten om lämpliga skyddsåtgärder inom en månad efter den utlämning av uppgifter som avses i artikel 123.

  Ändringsförslag    223

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 14 – led a

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 127 – punkt 1 – styckena 1a, 1b, 1c och 1d

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  ”Medlemsstaterna ska säkerställa att en ansökan om erhållande av ett fusionsintyg som lämnas av de fusionerande bolagen åtföljs av i synnerhet följande:

   

  (a) Den plan för fusionen som avses i artikel 122.

   

  (b) I tillämpliga fall, de rapporter som avses i artiklarna 124 och 124a, inbegripet det yttrande från de anställda och det svar från ledningen som avses i artikel 124.4a och 124.4b.

   

  (c) Uppgifter om den resolution från bolagsstämman för att godkänna fusionen som avses i artikel.

   

  Det ska inte krävas att den plan och den rapport som lämnats in lämnas in på nytt till den behöriga myndigheten.

  Medlemsstaterna ska säkerställa att den ansökan om ett fusionsintyg som lämnas av de fusionerande bolagen, inklusive inlämningen av alla uppgifter och dokument, i sin helhet kan göras online utan ett behov av att inställa sig personligen hos den behöriga myndighet som avses i punkt 1.

  Medlemsstaterna ska säkerställa att den ansökan som avses i andra stycket, inklusive inlämningen av alla uppgifter och dokument, i sin helhet kan göras online utan ett behov av att inställa sig personligen hos den behöriga myndighet som avses i punkt 1.

  Vid genuina misstankar om bedrägeri baserade på rimliga grunder får dock medlemsstaterna kräva att aktörer inställer sig personligen hos den behöriga myndighet där relevanta uppgifter och dokument måste inlämnas.”

  Om det är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset för att förhindra bedrägeri rörande identiteten på den person som företräder de bolag som genomför den gränsöverskridande fusionen får dock medlemsstaterna kräva att aktörer inställer sig personligen hos den behöriga myndighet där relevanta uppgifter och dokument måste inlämnas.”

  Ändringsförslag    224

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 14 – led aa (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 127 – punkt 1a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (aa)  Följande punkt ska läggas till:

   

  ”1a.   I varje berörd medlemsstat ska den myndighet som avses i punkt 1 för varje fusionerande bolag som omfattas av respektive medlemsstats nationella lagstiftning utan dröjsmål utfärda ett intyg som slutgiltigt styrker att vad som krävs i fråga om handlingar och formaliteter före fusionen har fullgjorts.”

  Ändringsförslag    225

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 15 – led a

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 128 – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”2. Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel ska varje bolag som fusioneras till den myndighet som avses i den punkten lämna den gemensamma plan för den gränsöverskridande fusionen som godkänts på den bolagsstämma som avses i artikel 126.”

  2. Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel ska varje bolag som fusioneras till den myndighet som avses i den punkten lämna

   

  (a)   den gemensamma plan för den gränsöverskridande fusionen som godkänts på den bolagsstämma som avses i artikel 126,

   

  (b)  i tillämpliga fall, de rapporter som avses i artiklarna 124, 125 och 125a, däribland det yttrande från de anställda och det svar från ledningen som avses i artikel 124.4a och 124.4b,

   

  (c)  Uppgifter om den resolution från bolagsstämman för att godkänna fusionen som avses i artikel 126.

   

  Den gemensamma plan och den rapport som lämnats enligt artikel 125a behöver inte lämnas in på nytt till den behöriga myndigheten.

  Ändringsförslag    226

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 15 – led aa (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 128 – punkt 2a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (aa)  Följande punkt ska läggas till:

   

  ”2a.  Som en del av den bedömning som avses i artikel 125a ska varje behörig myndighet undersöka följande:

   

  (a)  De dokument och uppgifter som avses i punkt 2.

   

  (b)  Samtliga synpunkter och yttranden som inlämnats av berörda parter i enlighet med artikel 123.

   

  (c)  I relevanta fall, upplysningar från bolaget om att det förfarande som avses i artikel 133.3 och 133.4 har inletts.

   

  (d)  Huruvida den gränsöverskridande fusionen utgör ett artificiellt arrangemang.

  Ändringsförslag    227

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 15 – led ab (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 128 – punkt 2b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ab)  Följande punkt ska läggas till:

   

  2b.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med punkt 1 inrättar lämpliga samordningsmekanismer med andra myndigheter och organ i den medlemsstaten som är verksamma inom de politikområden som berörs av detta direktiv, och ska vid behov samråda med andra relevanta myndigheter med kompetens på de olika områden som berörs av den gränsöverskridande fusionen.

  Ändringsförslag    228

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 15 – led ac (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 128 – punkt 2c (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ac)  Följande punkt ska läggas till:

   

  2c.  Medlemsstaterna ska säkerställa att varje behörig myndighets bedömning utförs inom tre månader från dagen för mottagande av uppgifterna om godkännandet av fusionen från varje bolags bolagsstämma. Bedömningen ska ha ett av följande resultat:

   

  (a)  Varje behörig myndighet ska utfärda ett fusionsintyg om den behöriga myndigheten fastställer att den gränsöverskridande fusionen omfattas av de nationella bestämmelserna för införlivande av detta direktiv, att fusionen uppfyller alla relevanta villkor och att alla nödvändiga förfaranden och formaliteter har fullgjorts.

   

  (b)  De behöriga myndigheterna ska inte utfärda ett fusionsintyg och ska informera bolagen om skälen till sitt beslut om någon behörig myndighet fastställer att den gränsöverskridande fusionen inte omfattas av de nationella bestämmelserna för införlivande av detta direktiv. Detsamma ska gälla för situationer där den behöriga myndigheten fastställer att den gränsöverskridande fusionen inte uppfyller samtliga relevanta villkor eller att inte alla nödvändiga förfaranden och formaliteter har fullgjorts och att bolaget, efter uppmaningar om att göra detta, fortfarande inte har fullgjort alla förfaranden och formaliteter.

   

  (c)  En behörig myndighet ska inte utfärda ett fusionsintyg och ska utföra en fördjupad bedömning i enlighet med artikel 128a, samt ska informera bolaget om sitt beslut och resultatet av bedömningen, i följande fall:

   

  (i)  Om den behöriga myndigheten hyser allvarlig oro för att den gränsöverskridande ombildningen utgör ett artificiellt arrangemang.

   

  (ii)  Företaget är föremål för ett förfarande för förebyggande omstrukturering som inletts till följd av en sannolik risk för insolvens, eller är föremål för kontroller, inspektioner eller utredningar enligt kapitel VI i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG1a, eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU1b.

   

  (iii)  Något av de fusionerande bolagen har under de senaste tre åren dömts av en domstol eller är föremål för ett pågående domstolsförfarande, på grund av överträdelser av lagstiftning på områdena social trygghet, beskattning, miljö och arbetsrätt, eller med avseende på kränkningar av de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

   

   

   

   

   

   

  Ändringsförslag    229

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 15 – led ad (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 128 – punkt 2d (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ad)  Följande punkt ska läggas till:

   

  2d.  Beslut av den behöriga myndigheten om att utfärda ett fusionsintyg ska inte utesluta senare förfaranden eller beslut av myndigheter i medlemsstaterna vad gäller andra relevanta lagstiftningsområden.

  Ändringsförslag    230

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 15 – led b

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 128 – punkt 3 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Vid genuina misstankar om bedrägeri baserade på rimliga grunder får dock medlemsstaterna vidta åtgärder som kan innebära att aktörer måste inställa sig personligen hos den behöriga myndighet i medlemsstaten där relevanta uppgifter och dokument måste inlämnas.

  Om det är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset för att förhindra bedrägeri rörande identiteten på de personer som företräder de bolag som genomför den gränsöverskridande fusionen får dock medlemsstaterna vidta åtgärder som innebär att aktörer måste inställa sig personligen hos den behöriga myndighet i medlemsstaten där relevanta uppgifter och dokument måste inlämnas.

  Ändringsförslag    231

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 15a (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 128a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (15a)  Följande artikel ska införas:

   

  ”Artikel 128a

   

  Fördjupad bedömning

   

  1.   För bedömningen av huruvida en gränsöverskridande fusion utgör ett artificiellt arrangemang ska medlemsstaterna säkerställa att de behöriga myndigheterna utför en fördjupad bedömning av samtliga relevanta fakta och omständigheter och beaktar åtminstone följande:

   

  (a) Uppgifter om det fusionerade bolagets etablering, inbegripet ledningsorgan, personal, sektor, investeringar, nettoomsättning, resultat, skatterättslig hemvist, lokaler, tillgångar och deras belägenhet, balansräkningens sammansättning och de affärsrisker som vart och ett av de fusionerande bolagen övertar.

   

  (b) Antal anställda och sedvanlig arbetsplats för de anställda och specifika grupper av anställda som arbetar i vart och ett av de fusionerande bolagen, antal anställda som arbetar i ett annat land grupperade enligt arbetsland, antal anställda som utstationerats året före fusionen i den mening som avses i förordning (EG) nr 883/2004 och direktiv 96/71/EG och antal anställda som arbetar samtidigt i mer än en medlemsstat i den mening som avses i förordning (EG) nr 883/2004.

   

  (c) De platser där socialförsäkringsavgifter ska betalas.

   

  (d) Om företagen har valt att delegera förvaltningen av det fusionerade bolaget till styrelseledamöter, tjänstemän eller juridiska ombud som anlitats från en oberoende tredje part genom en tjänsteleverantör. Dessa aspekter får enbart betraktas som vägledande faktorer i den övergripande bedömningen och får därför inte beaktas separat.

   

  2.   I relevanta fall ska de behöriga myndigheterna kommunicera med varandra. De behöriga myndigheterna ska också säkerställa kommunikation med andra myndigheter i respektive medlemsstat som är ansvariga för något av de områden som berörs av detta direktiv.

   

  3.   I de fall de behöriga myndigheter som avses i punkt 1 beslutar att utföra en fördjupad bedömning ska medlemsstaterna säkerställa att de i enlighet med nationell rätt kan höra bolaget och samtliga parter som har inlämnat synpunkter i enlighet med artikel 123. De ska i synnerhet göra det möjligt för bolaget att lämna ytterligare uppgifter om ett faktiskt eller fast etableringsställe och sitt eftersträvande av faktisk ekonomisk verksamhet på obestämd tid i det bolag som uppstår. De behöriga myndigheter som avses i punkt 1 får också höra alla andra berörda tredje parter i enlighet med nationell rätt. Den behöriga myndigheten ska fatta sitt slutliga beslut angående utfärdandet av ett fusionsintyg inom två månader från inledandet av den fördjupade bedömningen.

   

  4.   Medlemsstaterna ska säkerställa att ingen behörig myndighet i någon av medlemsstaterna för de fusionerande bolagen utfärdar ett fusionsintyg för en gränsöverskridande fusion om den efter att ha utfört en fördjupad bedömning av det specifika fallet och med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter fastställer att fusionen utgör ett artificiellt arrangemang.”

  Ändringsförslag    232

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 18 – led -a (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 133 – punkt -1 (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-a)  Punkt -1 ska införas:

   

  ”-1.  När det fusionerande bolagets förvaltnings- eller ledningsorgan utarbetar en plan för att genomföra en fusion ska det så snart som möjligt efter offentliggörandet av den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen vidta nödvändiga åtgärder, bl.a. ge information om namnen på de berörda deltagande bolagen, dotterbolagen eller driftsenheterna samt om antalet anställda, för att i tillämpliga fall inleda förhandlingar med företrädarna för bolagets anställda om arrangemang för de anställdas inflytande i det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen.”

  Ändringsförslag    233

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 18 – led -aa (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 133 – punkt 2

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (-aa) Punkt 2 ska ersättas med följande:

  2.  Eventuella gällande bestämmelser om arbetstagarnas medverkan i den medlemsstat där sätet för det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen är beläget ska emellertid inte tillämpas, om minst ett av de fusionerande bolagen under de sex månader som föregår offentliggörandet av den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen enligt artikel 123 har ett genomsnittligt antal arbetstagare som överstiger 500 och omfattas av bestämmelser om arbetstagarnas medverkan i den mening som avses i artikel 2 k i direktiv 2001/86/EG eller om det i den nationella lagstiftning som tillämpas på det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen

  ”2.   Eventuella gällande bestämmelser om arbetstagarnas medverkan i den medlemsstat där sätet för det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen är beläget ska emellertid inte tillämpas, om minst ett av de fusionerande bolagen under de sex månader som föregår offentliggörandet av den gemensamma planen för den gränsöverskridande fusionen enligt artikel 123 har ett genomsnittligt antal arbetstagare som motsvarar fyra femtedelar av den tillämpliga tröskeln enligt lagstiftningen i den medlemsstat vars jurisdiktion omfattar det fusionerande bolaget, vilket utlöser arbetstagarnas medverkan i den mening som avses i artikel 2 k i direktiv 2001/86/EG eller om det i den nationella lagstiftning som tillämpas på det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen

  a)   inte föreskrivs åtminstone samma nivå för arbetstagarnas medverkan som den som gäller för de berörda fusionerande bolagen, mätt genom andelen representanter för arbetstagarna bland ledamöterna i förvaltningsorganet eller tillsynsorganet eller dessas kommittéer eller i ledningsgruppen, som omfattar bolagets resultatenheter, och som omfattas av arbetstagarnas medverkan, eller

  (a)   inte föreskrivs åtminstone samma nivå på och samma aspekter av medverkan för arbetstagarna som de som gäller för det eller de berörda fusionerande bolagen med högst nivå av arbetstagarmedverkan, mätt genom andelen representanter för arbetstagarna bland ledamöterna i förvaltningsorganet eller tillsynsorganet eller dessas kommittéer eller i ledningsgruppen, som omfattar bolagets resultatenheter, och som omfattas av arbetstagarnas medverkan, eller

  b)   inte föreskrivs samma rätt till medverkan för arbetstagare i driftsenheter i det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen och som är belägna i andra medlemsstater som för arbetstagarna i den medlemsstat där det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen har sitt säte.

  b)   inte föreskrivs samma rätt till medverkan för arbetstagare i driftsenheter i det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen och som är belägna i andra medlemsstater som för arbetstagarna i den medlemsstat där det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen har sitt säte.”

  Ändringsförslag    234

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 18 – led -ab (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 133 – punkt 3

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (-ab) Punkt 3 ska ersättas med följande:

  3. I de fall som avses i punkt 2 ska arbetstagarnas medverkan i det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen samt deras inflytande över besluten om dessa rättigheter, i tillämpliga delar och om inte annat följer av punkterna 4–7, regleras av medlemsstaterna enligt de principer och förfaranden som anges i artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i förordning (EG) nr 2157/2001 och följande bestämmelser i direktiv 2001/86/EG:

  ”3. Information till, samråd med och medverkan för arbetstagarna i det bolag som genomgått en gränsöverskridande fusion samt, i de fall som avses i punkt 2, arbetstagarnas medverkan i det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen samt deras inflytande över fastställandet av dessa rättigheter ska vara föremål för ett avtal mellan arbetstagarna och ledningen i det fusionerade bolaget och ska i tillämpliga delar och om inte annat följer av punkterna 4–7, regleras av medlemsstaterna enligt de principer och förfaranden som anges i artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i förordning (EG) nr 2157/2001 och följande bestämmelser i direktiv 2001/86/EG:

  a) Artikel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 första stycket första strecksatsen och andra stycket, 3.5 samt 3.7.

  a) Artikel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 första stycket första strecksatsen och andra stycket, 3.5 samt 3.7.

  b) Artikel 4.1, 4.2 a, g och h samt 4.3.

  b) Artikel 4.1, 4.2 a, b, c, d, e, g och h samt 4.3.

  c) Artikel 5.

  c) Artikel 5.

  d) Artikel 6.

  d) Artikel 6.

  e) Artikel 7.1, 7.2 första stycket led b och andra stycket samt 7.3. I detta kapitel ska dock den procentandel som krävs enligt artikel 7.2 första stycket led b i direktiv 2001/86/EG för tillämpningen av de referensbestämmelser som återges i del 3 i bilagan till det direktivet ökas från 25 % till 33 1/3 %.

  e) Artikel 7.1.

  f) Artiklarna 8, 10 och 12.

  (f) Artiklarna 8, 9, 10 och 12.

  h) Del 3 led b i bilagan.

  h) Del 3 led a i bilagan.

   

  Den nivå på arbetstagarnas medverkan som överenskommits i enlighet med punkt 3 får inte vara lägre än den nivå som tillämpades i det eller de fusionerande bolagen med högst nivå av arbetstagarmedverkan före fusionen, eller lägre än nivån i det fusionerade bolagets medlemsstat. Denna nivå ska mätas i enlighet med punkt 2.

  Ändringsförslag    235

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 18 – led -ac (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 133 – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-ac) Punkt 4 ska ersättas med följande:

  4. När medlemsstaterna reglerar de principer och förfaranden som avses i punkt 3

  ”4. När medlemsstaterna reglerar de principer och förfaranden som avses i punkt 3 ska de säkerställa att alla regler om medverkan för arbetstagarna som gällde före den gränsöverskridande fusionen fortsätter att gälla till och med den dag då därefter överenskomna regler börjar tillämpas eller, i avsaknad av överenskomna regler, till dess att standardregler i enlighet med bilagan till direktiv 2001/86/EG börjar tillämpas.”

  a) ska de ge de relevanta organen i de fusionerande bolagen befogenhet att utan föregående förhandlingar välja att direkt omfattas av de referensbestämmelser för medverkan som avses i punkt 3 h ovan, enligt lagstiftningen i den medlemsstat där det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen ska ha sitt säte och iaktta dessa bestämmelser från och med dagen för registreringen,

   

  b) ska de ge det särskilda förhandlingsorganet rätt att med två tredjedels majoritet som företräder minst två tredjedelar av arbetstagarna, däribland rösterna från de ledamöter som representerar arbetstagare i minst två medlemsstater, besluta att inte inleda förhandlingar eller avsluta förhandlingar som redan inletts och att iaktta de gällande bestämmelserna om medverkan i den medlemsstat där det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen ska ha sitt säte,

   

  c) får de, i de fall referensbestämmelserna för medverkan gäller efter föregående förhandlingar och utan hinder av dessa bestämmelser, besluta att begränsa andelen ledamöter som representerar arbetstagarna i förvaltningsorganet i det bolag som uppstår genom den gränsöverskridande fusionen. Om antalet ledamöter som representerar arbetstagarna i ett av de fusionerande bolagen utgjorde minst en tredjedel av förvaltnings- eller tillsynsorganet får begränsningen dock aldrig leda till en lägre andel ledamöter som företräder arbetstagarna i förvaltningsorganet än en tredjedel.

   

  Ändringsförslag    236

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 18 – led aa (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 133 – punkt 7a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (aa)   Följande artikel ska införas som artikel 7a:

   

  ”7a. Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 6 i direktiv 2002/14/EG1a säkerställa att arbetstagarrepresentanterna, när de utövar sina funktioner, åtnjuter tillräckliga skydd och garantier för att de på ett korrekt sätt ska kunna utföra de uppgifter som tilldelats dem.”

  Ändringsförslag    237

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 18 – led ba (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 133 – punkt 8a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba) Följande punkt ska läggas till som punkt 8a:

   

  ”8a. Vid överskridande – efter tillämpningen av punkt 3 i det fall som avses i punkt 2 – av ett tillämpligt tröskelvärde för arbetstagarnas medverkan som fastställs i lagstiftningen i en medlemsstat som är involverad i fusionen, under de sex år som följer på den gränsöverskridande fusionen, ska nya förhandlingar inledas i enlighet med punkterna 3–8, i tillämpliga delar. I sådana fall ska reglerna för arbetstagarnas medverkan föreskriva samma nivå på och aspekter av arbetstagarnas medverkan som skulle ha varit rättsligt föreskrivna om bolaget hade nått det relevanta tröskelvärdet i en medlemsstat som är involverad i fusionen.”

  Ändringsförslag    238

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 18a (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 133a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (18a)  Följande artikel ska införas:

   

  ”Artikel 133a

   

  Kollektivavtal

   

  Efter den gränsöverskridande fusionen ska det bolag som uppstår fortsätta att följa de villkor som överenskommits i eventuella kollektivavtal, på samma villkor som gällde för de fusionerande bolagen före den gränsöverskridande fusionen oavsett vilken lagstiftning som annars är tillämplig på det bolaget enligt sådana avtal, fram till det datum då kollektivavtalet sägs upp eller löper ut eller ett annat kollektivavtal träder i kraft eller börjar gälla, i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 2001/23/EG.”

  Ändringsförslag    239

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 19a (nytt)

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 134 – stycke 1a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19a)  I artikel 134 ska följande stycke läggas till:

   

  ”Om de behöriga myndigheterna emellertid under de två år som följer efter det datum då den gränsöverskridande fusionen blir gällande uppmärksammas på ny information om denna gränsöverskridande fusion som tyder på att det förekommit en överträdelse av någon av bestämmelserna i detta direktiv, ska de behöriga myndigheterna revidera sin bedömning av fallets sakförhållanden och ska ha befogenhet att ålägga effektiva, proportionella och avskräckande påföljder i händelse av artificiella arrangemang.”

  Ändringsförslag    240

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 160b

  utgår

  Definitioner

   

  I detta kapitel gäller följande definitioner:

   

  (1)  bolag med begränsat ansvar (nedan kallat bolag): ett bolag av en typ som definieras i bilaga II.

   

  (2)  ett bolag som delas: ett bolag som genomgår en process för gränsöverskridande delning där det överför samtliga tillgångar och skulder till ett eller flera andra bolag, eller som vid en partiell delning överför en del av sina tillgångar och skulder till ett eller flera andra bolag.

   

  (3)  delning: en åtgärd genom vilken antingen

   

  (a)  ett bolag som delas upplöses utan likvidation och överför samtliga sina tillgångar och skulder till två eller fler nybildade bolag (nedan kallade de mottagande bolagen) mot vederlag till bolagsmännen i det bolag som delas i form av emitterade värdepapper eller aktier i de mottagande bolagen och, eventuellt, en kontant betalning på högst 10 % av dessa värdepappers eller aktiers nominella värde eller, i avsaknad av ett sådant nominellt värde, en kontant betalning på högst 10 % av dessa värdepappers eller aktiers bokförda parivärde (nedan kallad en fullständig delning), eller

   

  (b)  ett bolag som delas överför en del av sina tillgångar och skulder till ett eller flera nybildade bolag (nedan kallade de mottagande bolagen) mot vederlag till bolagsmännen i det bolag som delas i form av värdepapper eller aktier i de mottagande bolagen eller i det bolag som delas eller i både de mottagande bolagen och det bolag som delas och, eventuellt, en kontant betalning på högst 10 % av dessa värdepappers eller aktiers nominella värde eller, i avsaknad av ett sådant nominellt värde, en kontant betalning på högst 10 % av dessa värdepappers eller aktiers bokförda parivärde (nedan kallad en partiell delning).

   

  Ändringsförslag    241

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 160c

  utgår

  Ytterligare bestämmelser om tillämpningsområde

   

  1.   Trots det som sägs i artikel 160b.3 ska detta kapitel också tillämpas på gränsöverskridande delningar om åtminstone en av de berörda medlemsstaternas nationella rätt tillåter att den kontanta betalning som avses i artikel 160b.3 a och b överstiger 10 % av det nominella värdet eller, om det inte finns något nominellt värde, 10 % av det bokföringsmässiga parivärdet av värdepapper eller andelar som representerar kapitalet i de mottagande bolagen.

   

  2.  Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa detta kapitel på gränsöverskridande delningar som involverar ett kooperativt företag även i de fall där det kooperativa företaget skulle motsvara definitionen av ett bolag med begränsat ansvar enligt artikel 160b.1.

   

  3.  Detta kapitel ska inte tillämpas på gränsöverskridande delningar som involverar ett bolag vars syfte är kollektiva investeringar av kapital som erhålls av allmänheten, som bedriver verksamhet på grundval av principen om riskspridning och vars andelar, på innehavarnas begäran, återköps eller inlöses, direkt eller indirekt, ur det bolagets tillgångar. Åtgärder som vidtas av ett sådant bolag för att säkerställa att börsvärdet på dess andelar inte skiljer sig avsevärt från värdet på dess nettotillgångar ska anses motsvara sådant återköp eller sådan inlösen.

   

  Ändringsförslag    242

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160d – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Om ett bolag avser att genomföra en gränsöverskridande delning ska medlemsstaterna säkerställa att medlemsstaterna för det bolag som delas och för det eller de mottagande bolagen kontrollerar att den gränsöverskridande delningen uppfyller villkoren i punkt 2.

  1.  Om ett bolag avser att genomföra en gränsöverskridande delning ska medlemsstaterna säkerställa att domstolen, notarius publicus eller någon annan myndighet i medlemsstaten för det bolag som delas och för det eller de mottagande bolagen kontrollerar att den gränsöverskridande delningen uppfyller villkoren i punkt 2.

  Ändringsförslag    243

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160d – punkt 2 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  som är föremål för ett förfarande för förebyggande omstrukturering som inletts till följd av en sannolik risk för insolvens,

  utgår

  Ändringsförslag    244

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160d – punkt 2 – led d

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Bolaget är föremål för användningen av resolutionsverktyg, resolutionsbefogenheter och resolutionsmekanismer som fastställs i avdelning IV i direktiv 2014/59/EU.

  (d)  Bolaget är föremål för användningen av resolutionsverktyg, resolutionsbefogenheter och resolutionsmekanismer som fastställs i avdelning IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU(*).

  Ändringsförslag    245

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160d – punkt 2 – led e

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  De nationella myndigheterna har vidtagit förebyggande åtgärder för att undvika att något av de förfaranden som avses i leden a, b eller d inleds.

  (e)  De nationella myndigheterna har vidtagit förebyggande åtgärder för att undvika att något av de förfaranden som avses i led a eller d inleds.

  Ändringsförslag    246

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160d – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Medlemsstaten för det bolag som delas ska säkerställa att den behöriga myndigheten inte ger tillstånd till en delning om den efter en granskning av det specifika fallet och med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter fastställer att delningen utgör ett artificiellt arrangemang med syfte att erhålla otillbörliga skattefördelar eller på ett otillbörligt sätt skada anställdas, borgenärers eller bolagsmäns juridiska eller kontraktsenliga rättigheter.

  3.  Medlemsstaten för det bolag som delas ska säkerställa att den behöriga myndigheten inte ger tillstånd till en delning om den inom ramen för en bedömning av det specifika fallet och med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter fastställer att delningen utgör ett artificiellt arrangemang.

  Ändringsförslag    247

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160e – punkt 1 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Lednings- eller förvaltningsorganet i det bolag som delas ska upprätta en plan för den gränsöverskridande delningen. Denna plan ska innehålla minst följande uppgifter:

  1.  Förvaltnings- eller ledningsorganet – inbegripet företrädare för de anställda på styrelsenivå i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis – i det bolag som delas ska upprätta en plan för den gränsöverskridande delningen och vara delaktiga i beslutet om planen. Denna plan ska innehålla minst följande uppgifter:

  Ändringsförslag    248

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160e – punkt 1 – led -a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-a)  Med avseende på det bolag som delas, dess rättsliga form och namn samt belägenheten för dess säte.

  Ändringsförslag    249

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160e – punkt 1 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Förslag till rättslig form och stadgeenligt säte för samt namn på det eller de nya bolag som uppstår genom den gränsöverskridande delningen.

  (a)  Förslag till rättslig form och belägenhet för de stadgeenliga sätena för samt namn på det eller de nya bolag som uppstår genom den gränsöverskridande delningen.

  Ändringsförslag    250

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160e – punkt 1 – led da (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  I tillämpliga fall närmare uppgifter om platsen för bolagets huvudkontor och datum för dess inrättande i medlemsstaten för det eller de mottagande bolagen, om det inte redan är beläget där, samt uppgifter om ledningsorganet och, i tillämpliga fall, personal, utrustning, lokaler och tillgångar.

  Ändringsförslag    251

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160e – punkt 1 – led h

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (h)  Närmare uppgifter om eventuella särskilda förmåner som beviljas ledamöter i förvaltnings-, lednings, tillsyns- eller kontrollorganet i det bolag som delas.

  (Berör inte den svenska versionen.)  

  Ändringsförslag    252

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160e – punkt 1 – led ha (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ha)  Varje särskild förmån som beviljas ledamöterna av förvaltnings-, lednings-, tillsyns- eller kontrollorganet i det bolag som deltar i delningen.

  Ändringsförslag    253

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160e – punkt 1 – led ka (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ka)  Antalet anställda i heltidsekvivalenter.

  Ändringsförslag    254

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160e – punkt 1 – led kb (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (kb)  Den gränsöverskridande delningens sannolika följder för sysselsättningen, inbegripet de sannolika ändringarna av arbetets organisation, lönerna, de specifika tjänsternas belägenhet och de förväntade konsekvenserna för de anställda som innehar dessa tjänster, inklusive anställda inom unionen i dotterbolag och filialer till det bolag som delas, liksom den sociala dialogen på företagsnivå, inklusive, i tillämpliga fall, företrädare för de anställda på styrelsenivå.

  Ändringsförslag    255

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160e – punkt 1 – led l

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (l)  I tillämpliga fall, information om de förfaranden genom vilka arrangemang för anställdas medverkan ska tas med vid fastställandet av deras rättigheter i de mottagande bolagen i enlighet med artikel 160n och om eventuella alternativa arrangemang.

  (l)  Information om de förfaranden genom vilka arrangemang för anställdas medverkan ska tas med vid fastställandet av deras rättigheter till information, samråd och medverkan i de mottagande bolagen i enlighet med artikel 160n och om eventuella alternativa arrangemang.

  Ändringsförslag    256

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160e – punkt 1 – led la (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (la)  Det eller de yttersta moderbolagens namn och, om tillämpligt, en förteckning över samtliga dotterbolag, en kort beskrivning av arten av deras verksamhet och deras respektive geografiska fördelning.

  Ändringsförslag    257

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160e – punkt 1 – led lb (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (lb)  Den totala omsättningen och den totala beskattningsbara omsättningen för det bolag som delas för den senaste rapporteringsperioden.

  Ändringsförslag    258

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160e – punkt 1 – led lc (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (lc)  Beloppet för den inkomstskatt som betalas av det företag som delas och dess dotterbolag och filialer.

  Ändringsförslag    259

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160e – punkt 3a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Innan lednings- eller förvaltningsorganet beslutar om planen för den gränsöverskridande delningen ska företrädarna för de anställda i det bolag som genomför den gränsöverskridande delningen eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva och de fackföreningar som finns företrädda informeras och bli föremål för samråd om den föreslagna delningen i enlighet med artikel 4 i direktiv 2002/14/EG, i tillämpliga delar. Om ett organ har inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG ska det också informeras och bli föremål för samråd i enlighet med detta.

  Ändringsförslag    260

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160e – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Utöver de officiella språken i medlemsstaterna för de mottagande bolagen och det bolag som delas ska medlemsstaterna tillåta att bolaget använder ett vanligt använt språk i det internationella affärs- och finanssamfundet när det utarbetar planen för den gränsöverskridande delningen och alla andra relaterade dokument. Medlemsstaterna ska ange vilket språk som ska ha företräde om skiljaktigheter identifieras mellan dokumentens olika språkversioner.

  4.  Utöver de officiella språken i medlemsstaterna för de mottagande bolagen och det bolag som delas får medlemsstaterna föreskriva att bolaget får använda ett vanligt använt språk i det internationella affärs- och finanssamfundet när det utarbetar planen för den gränsöverskridande delningen och alla andra relaterade dokument. Det bolag som delas ska ange vilket språk som ska ha företräde om skiljaktigheter identifieras mellan dokumentens olika språkversioner. Bolagsmän, anställda eller borgenärer ska ha möjlighet att lämna synpunkter på denna plan.

  Ändringsförslag    261

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160g – rubriken

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Lednings- eller förvaltningsorganets rapport till bolagsmännen

  Förvaltnings- eller ledningsorganets rapport till bolagsmännen och de anställda

  Ändringsförslag    262

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160g – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Lednings- eller förvaltningsorganet i det bolag som delas ska upprätta en rapport där det beskriver och ger underlag till de rättsliga och ekonomiska aspekterna av den gränsöverskridande delningen.

  1.  Lednings- eller förvaltningsorganet i det bolag som delas ska upprätta en rapport till bolagsmännen och de anställda där det beskriver och ger underlag till de rättsliga och ekonomiska aspekterna av den gränsöverskridande delningen samt beskriver effekterna av den gränsöverskridande delningen för de anställda.

  Ändringsförslag    263

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160g – punkt 2 – led -a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-a)  Skälen för den gränsöverskridande delningen.

  Ändringsförslag    264

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160g – punkt 2 – led ea (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea)  Effekterna av den gränsöverskridande delningen för anställningsförhållandena och de anställdas inflytande samt åtgärder som bör vidtas för att bevara dem.

  Ändringsförslag    265

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160g – punkt 2 – led eb (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (eb)  Alla väsentliga ändringar av anställningsvillkoren, fastställda i lagstiftning, kollektivavtal och gränsöverskridande företagsavtal, och platserna för bolagets verksamhetsställen.

  Ändringsförslag    266

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160g – punkt 2 – led ec (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ec)  Information om förfarandena för arrangemang för anställdas rätt till information, samråd och medverkan i de mottagande bolagen i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

  Ändringsförslag    267

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160g – punkt 2 – led ed (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ed)  Huruvida de faktorer som anges i leden a–i även är tillämpliga på dotterbolag till det bolag som delas.

  Ändringsförslag    268

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160g – punkt 2a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Innan förvaltnings- eller ledningsorganet beslutar om den rapport som avses i punkt 1 i denna artikel ska företrädarna för de anställda i det bolag som genomför den gränsöverskridande delningen eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva informeras och bli föremål för samråd om den föreslagna delningen i enlighet med artikel 4 i direktiv 2002/14/EG. I tillämpliga fall ska det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG också informeras och bli föremål för samråd i enlighet med detta.

  Ändringsförslag    269

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160g – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Den rapport som avses i punkt 1 i denna artikel ska, åtminstone elektroniskt, göras tillgänglig för bolagsmännen i det bolag som delas minst två månader före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 160k. Rapporten ska också på liknande sätt göras tillgänglig för företrädare för de anställda i det bolag som delas eller, om sådana företrädare inte finns, för de anställda själva.

  3.  Den rapport som avses i punkt 1 i denna artikel ska, åtminstone elektroniskt, göras tillgänglig för bolagsmännen i det bolag som delas och företrädarna för de anställda i det bolag som genomför den gränsöverskridande delningen eller, om några sådana företrädare inte finns, för de anställda själva och i tillämpliga fall det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, minst två månader före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 160k.

  Ändringsförslag    270

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160g – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Den rapport som avses punkt 1 ska dock inte krävas när samtliga bolagsmän i det bolag som delas har gått med på att kravet på detta dokument kan frångås.

  4.  Den rapport som avses punkt 1 ska dock inte krävas när samtliga bolagsmän i det bolag som delas och samtliga företrädare för de anställda eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva samt, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG har gått med på att kravet på detta dokument kan frångås.

  Ändringsförslag    271

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160g – punkt 4a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Om förvaltnings- eller ledningsorganet i det bolag som delas i god tid erhåller ett yttrande från företrädarna för de anställda eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva i enlighet med nationell lagstiftning, eller i tillämpliga fall från det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, ska bolagsmännen informeras om detta och det yttrandet bifogas rapporten.

  Ändringsförslag    272

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160g – punkt 4b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4b.  Förvaltnings- eller ledningsorganet i det bolag som delas ska ge ett motiverat svar på det yttrande som avgetts av de anställdas företrädare och, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG, före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 160k.

  Ändringsförslag    273

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160g – punkt 4c (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4c.  De nationella organ som företräder de anställda, de fackföreningar som är företrädda i bolaget och, i tillämpliga fall, det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG ska ha de medel och resurser som krävs för att utöva rättigheterna enligt detta direktiv och genomföra en analys av rapporten. I detta syfte ska punkt 6 i bilaga I till direktiv 2009/38/EG gälla i tillämpliga delar.

  Ändringsförslag    274

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160g – punkt 4d (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4d.  Punkterna 1–4c ska inte påverka tillämpningen av de gällande informations- och samrådsrättigheter och därtill relaterade förfaranden som införts på nationell nivå i anslutning till införlivandet av direktiven 2002/14/EG och 2009/38/EG.

  Ändringsförslag    275

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160h

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  [...]

  utgår

  Ändringsförslag    276

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160ha (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 160ha

   

  Civilrättsligt ansvar för ledamöter i förvaltnings- eller ledningsorganen i ett bolag som delas

   

  Medlemsstaterna ska fastställa regler om åtminstone civilrättsligt ansvar för ledamöterna i det berörda bolagets förvaltnings- eller ledningsorgan gentemot aktieägarna i det bolag som delas med avseende på oförsvarligt förfarande av ledamöterna i dessa organ vid förberedelsen och genomförandet av delningen.

  Ändringsförslag    277

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – rubriken

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Granskning av en oberoende sakkunnig

  Bedömning av behörig myndighet

  Ändringsförslag    278

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – punkt 1 – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska säkerställa att det bolag som delas minst två månader före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 160k lämnar en ansökan till den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 160o.1 om att den ska utnämna en sakkunnig med uppgift att granska och bedöma planen för den gränsöverskridande delningen och de rapporter som avses i artiklarna 160g och 160h, med förbehåll för den bestämmelse som anges i punkt 6 i denna artikel.

  Medlemsstaterna ska säkerställa att det bolag som delas minst två månader före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 160k lämnar en ansökan till den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 160o.1 om bedömning av planen för den gränsöverskridande delningen och den rapport som avses i artikel 160g.

  Ändringsförslag    279

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Ansökan om utnämning av en sakkunnig ska åtföljas av följande:

  Ansökan om bedömning av behörig myndighet ska åtföljas av följande:

  Ändringsförslag    280

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – punkt 1 – stycke 2 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  De rapporter som avses i artiklarna 160g och 160h.

  (b)  Den rapport som avses i artikel 160g.

  Ändringsförslag    281

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  I förekommande fall, synpunkter från bolagsmän, anställda och borgenärer på den plan och den rapport som avses i artikel 160c respektive artikel 160g.

  Ändringsförslag    282

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – punkt 1 – stycke 2 – led bb (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (bb)  Om undantag från kravet på den rapport som avses i artikel 160g beviljats, skälen för den gränsöverskridande delningen.

  Ändringsförslag    283

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Den behöriga myndigheten ska utnämna en oberoende sakkunnig inom fem arbetsdagar från den ansökan som avses i punkt 1 och mottagandet av planen och rapporterna. Den sakkunnige ska vara oberoende av det företag som delas och kan vara en fysisk eller juridisk person beroende lagstiftningen i den berörda medlemsstaten. Vid bedömningen av den sakkunniges oberoende ska medlemsstaterna beakta den ram som fastställs i artiklarna 22 och 22b i direktiv 2006/43/EG.

  2.  Den behöriga myndigheten ska börja arbeta med den ansökan som avses i punkt 1 inom tio arbetsdagar från mottagandet av de dokument och uppgifter som avses i punkt 1 a–d. Om den behöriga myndigheten anlitar en oberoende sakkunnig ska denne utses inom en månad på grundval av en förvald förteckning som särskilt upprättats för bedömning av gränsöverskridande delningar. Medlemsstaterna ska säkerställa att den sakkunnige eller den juridiska person på vars vägnar den sakkunnige verkar är oberoende och inte har utfört arbete, oavsett kapacitet, för det bolag som ansöker om delningen, eller vice versa, under de fem år som föregått vederbörandes utnämning.

  Ändringsförslag    284

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – punkt 3 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Den sakkunnige ska upprätta en skriftlig rapport som innehåller minst följande:

  3.  Efter samråd – om samråd behövs – med tredje part med ett legitimt intresse i delningen av bolaget, särskilt myndigheter med ansvar för beskattning, arbetsrätt och social trygghet inom bolaget, ska den behöriga myndigheten upprätta en skriftlig rapport som innehåller minst följande:

  Ändringsförslag    285

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – punkt 3 – led e

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  En detaljerad bedömning av huruvida de rapporter och uppgifter som lämnats av bolaget är riktiga.

  (e)  En detaljerad bedömning av huruvida den plan, den rapport och de uppgifter som lämnats av det bolag som genomför den gränsöverskridande delningen är riktiga både till form och innehåll.

  Ändringsförslag    286

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – punkt 3 – led f

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f)  En beskrivning av det faktaunderlag som den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 160o.1 behöver för att göra en fördjupad bedömning av huruvida den planerade gränsöverskridande delningen utgör ett artificiellt arrangemang i enlighet med artikel 160p, däribland minst följande uppgifter: uppgifter om de mottagande bolagens etableringar i berörda medlemsstater, inbegripet syfte, sektor, investeringar, nettoomsättning, resultat, antal anställda, balansräkningens sammansättning, skatterättslig hemvist, tillgångar och deras belägenhet, sedvanlig arbetsplats för de anställda och specifika grupper av anställda, den plats där socialförsäkringsavgifter ska betalas och de affärsrisker som det bolag som delas övertar i de mottagande bolagens medlemsstater.

  (f)  En beskrivning av det faktaunderlag som behövs för att göra en fördjupad bedömning av huruvida den planerade gränsöverskridande delningen utgör ett artificiellt arrangemang i enlighet med artikel 160p, däribland minst följande uppgifter:

   

  (i) Uppgifter om de mottagande bolagens etableringar i berörda medlemsstater, inbegripet syfte, sektor, investeringar, nettoomsättning, resultat, samt uppgifter om ledningsorganet och, i tillämpliga fall, personal, utrustning, lokaler och tillgångar.

   

  (ii) Balansräkningens sammansättning, skatterättslig hemvist, tillgångar och deras belägenhet och de affärsrisker som det bolag som delas övertar samt de bolag som uppstår genom den gränsöverskridande delningen i alla berörda medlemsstater.

   

  (iii) Antal anställda, sedvanlig arbetsplats för de anställda och specifika grupper av anställda, inbegripet, i tillämpliga fall, antal anställda som utstationerats, utsänts eller arbetar samtidigt i flera olika medlemsstater året före delningen i den mening som avses i förordning (EG) nr 883/2004 och direktiv 96/71/EG, och deras destinationsländer, de platser där socialförsäkringsavgifter ska betalas och effekterna på de anställdas tjänstepensioner.

  Ändringsförslag    287

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den oberoende sakkunnige ska ha rätt att från det bolag som delas erhålla alla relevanta uppgifter och dokument och att utföra alla nödvändiga undersökningar för att verifiera samtliga aspekter av planen eller ledningens rapporter. Den oberoende sakkunnige ska också ha rätt att inhämta synpunkter och yttranden från företrädare för företagets anställda eller, om sådana företrädare inte finns, från de anställda själva och även från företagets borgenärer och bolagsmän.

  4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den behöriga myndigheten har rätt att från det bolag som delas erhålla alla relevanta uppgifter och dokument, inbegripet eventuella synpunkter på planen som lämnats i enlighet med artikel 160c.2, och utför alla nödvändiga undersökningar för att verifiera samtliga aspekter av planen eller förvaltnings- eller ledningsorganets rapport. Den behöriga myndigheten ska dessutom vid behov kunna ställa frågor till den behöriga myndigheten i medlemsstaterna för de mottagande bolagen och ska också ha rätt att inhämta ytterligare synpunkter och yttranden från företrädare för de anställda i bolaget eller, om sådana företrädare inte finns, från de anställda själva och i tillämpliga fall från det organ som inrättats för gränsöverskridande information och samråd i enlighet med direktiv 2009/38/EG eller 2001/86/EG och även från bolagets borgenärer och bolagsmän. Dessa ska bifogas som bilagor till rapporten.

  Ändringsförslag    288

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – punkt 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som lämnas till den oberoende sakkunnige endast får användas för utarbetandet av den sakkunniges rapport och att konfidentiella uppgifter, inklusive affärshemligheter, inte utlämnas. I tillämpliga fall kan den sakkunnige lämna ett separat dokument innehållande konfidentiella uppgifter till den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 160o.1, vilket enbart ska göras tillgängligt för det bolag som delas och inte får lämnas ut till någon tredje part.

  5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter och synpunkter som lämnas till den behöriga myndigheten endast får användas för utarbetandet av rapporten och att konfidentiella uppgifter, inklusive affärshemligheter, inte utlämnas, i enlighet med unionsrätten och nationell lagstiftning. I tillämpliga fall kan den behöriga myndigheten utarbeta ett separat dokument innehållande sådana konfidentiella uppgifter, vilket enbart ska göras tillgängligt för det bolag som delas och företrädarna för de anställda i enlighet med unionens eller medlemsstaternas lagstiftning och i enlighet med unionens eller medlemsstaternas praxis.

  Ändringsförslag    289

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – punkt 6a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a.  Ett bolag ska inte få genomföra en gränsöverskridande delning om det är föremål för ett pågående domstolsförfarande, på grund av överträdelser av lagstiftning på områdena social trygghet, beskattning, miljö och arbetsrätt, eller med avseende på kränkningar av de grundläggande och mänskliga rättigheterna, om det finns risk för att de slutliga skadorna inte skulle omfattas av unionens åtgärder för civilrättsligt samarbete och om bolaget inte har ställt en finansiell garanti som täcker denna risk.

  Ändringsförslag    290

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160i – punkt 6b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6b.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om åtminstone civilrättsligt ansvar för de oberoende sakkunniga som ansvarar för upprättandet av de rapporter som avses i denna artikel, inbegripet i fråga om oförsvarligt förfarande från deras sida vid fullgörandet av deras arbetsuppgifter.

  Ändringsförslag    291

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – punkt 1 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  I tillämpliga fall, den rapport från den oberoende sakkunnige som avses i artikel 160i.

  (b)  Ansökan om bedömning av planen för den gränsöverskridande delningen och av den rapport som avses i artikel 160g.1 samt, i tillämpliga fall, den rapport som upprättats av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 160g.3, dock utan att lämna ut några konfidentiella uppgifter, i enlighet med nationell lagstiftning och unionsrätten.

  Ändringsförslag    292

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – punkt 1 – led c

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Ett meddelande där bolagsmän och anställda hos och borgenärer till det bolag som delas informeras om att de senast före dagen för bolagsstämman kan lämna synpunkter på de dokument som avses i leden a och b till bolaget och till den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 160o.1.

  (c)  Ett meddelande där bolagsmän och företrädare för anställda hos och borgenärer till bolaget eller, om några sådana företrädare inte finns, de anställda själva i det bolag som delas informeras om att de senast före dagen för bolagsstämman kan lämna synpunkter på de dokument som avses i leden a och b till bolaget och till den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 160o.1.

  Ändringsförslag    293

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – punkt 3 – led d

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Närmare uppgifter om den webbplats där den plan för den gränsöverskridande delningen, det meddelande och den sakkunnigrapport som avses i punkt 1 och fullständiga uppgifter om de arrangemang som avses i led c i denna punkt kan erhållas gratis online.

  (d)  Närmare uppgifter om den webbplats där den plan för den gränsöverskridande delningen, det meddelande och den rapport upprättad av den behöriga myndigheten som avses i punkt 1 och fullständiga uppgifter om de arrangemang som avses i led c i denna punkt kan erhållas gratis online.

  Ändringsförslag    294

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – punkt 3 – led da (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Information om de slutliga förmånstagarna i bolaget före och efter den gränsöverskridande delningen.

  Ändringsförslag    295

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – punkt 4 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Vid genuina misstankar om bedrägeri baseraderimliga grunder får dock medlemsstaterna kräva en fysisk närvaro hos en behörig myndighet.

  Om det är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset för att förhindra bedrägeri rörande identitetenden person som företräder det företag som genomför den gränsöverskridande delningen får dock medlemsstaterna kräva en fysisk närvaro hos vilken behörig myndighet som helst, eller hos någon annan person eller något annat organ som hanterar, utför eller bidrar till att utföra onlineutlämningen.

  Ändringsförslag    296

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Medlemsstaterna ska fastställa närmare bestämmelser för onlineutlämning av dokument och uppgifter som avses i punkterna 1 och 3. Artiklarna 13ba, 13f.3 och 13f.4 i direktivet [om digitala verktyg inom bolagsrätten] ska tillämpas i enlighet med detta.

  Ändringsförslag    297

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – punkt 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Utöver den utlämning av uppgifter som avses i punkterna 1, 2 och 3 får medlemsstaterna kräva att planen för den gränsöverskridande delningen eller de uppgifter som avses i punkt 3 offentliggörs i deras officiella kungörelseorgan. I det fallet ska medlemsstaterna säkerställa att registret skickar relevanta uppgifter till de officiella kungörelseorganen.

  5.  Utöver den utlämning av uppgifter som avses i punkterna 1, 2 och 3 får medlemsstaterna kräva att planen för den gränsöverskridande delningen eller de uppgifter som avses i punkt 3 offentliggörs i deras officiella kungörelseorgan. I det fallet ska medlemsstaterna säkerställa att registret skickar relevanta uppgifter till det officiella kungörelseorganet, i enlighet med principen om att uppgifter behöver överföras bara en gång inom unionen.

  Ändringsförslag    298

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160j – punkt 6a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att konfidentiella uppgifter, inbegripet affärshemligheter, inte lämnas ut till andra än företrädare för de anställda när detta krävs enligt unionsrätten och nationell lagstiftning.

  Ändringsförslag    299

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160k – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.   Efter att i tillämpliga fall ha noterat de rapporter som avses i artiklarna 160g, 160h och 160i ska en bolagsstämma för det bolag som delas i form av en resolution besluta om huruvida planen för den gränsöverskridande delningen ska godkännas. Bolaget ska informera den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 160o.1 om bolagsstämmans beslut.

  1.   Efter att i tillämpliga fall ha noterat de rapporter som avses i artiklarna 160g och 160i ska en bolagsstämma för det bolag som delas i form av en resolution besluta om huruvida planen för den gränsöverskridande delningen ska godkännas. Innan ett beslut fattas ska alla tillämpliga tidigare informations- och samrådsrättigheter respekteras så att ett yttrande från de anställdas företrädare beaktas i enlighet med direktiv 2002/14/EG och, i tillämpliga fall, direktiven 2009/38/EG och 2001/86/EG. Bolaget ska informera den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med artikel 160o.1 om bolagsstämmans beslut.

  Ändringsförslag    300

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160k – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Bolagsstämman ska också besluta om huruvida den gränsöverskridande delningen förutsätter ändringar av stiftelseurkunden för det bolag som delas.

  4.  I tillämpliga fall ska bolagsstämman också besluta om eventuella ändringar av stiftelseurkunden för det bolag som delas.

  Ändringsförslag    301

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160l – punkt 1 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  De bolagsmän som har aktier med rösträtt och som inte röstar för ett godkännande av planen för den gränsöverskridande delningen.

  (a)  De bolagsmän som har aktier med rösträtt och som röstade emot eller inte närvarade vid bolagsstämman men som före stämman uttryckt sin avsikt att rösta emot planen för den gränsöverskridande delningen och uttryckt sin avsikt att utöva rätten att lämna bolaget.

  Ändringsförslag    302

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160l – punkt 1 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  De bolagsmän som har aktier utan rösträtt.

  (b)  De bolagsmän som har aktier utan rösträtt och som vid bolagsstämman uttryckte sin avsikt att utöva rätten att lämna bolaget.

  Ändringsförslag    303

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160l – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att ett bolag som delas i planen för den gränsöverskridande delningen erbjuder en tillräcklig kontantersättning enligt artikel 160e.1 q till de bolagsmän som avses i punkt 1 i den här artikeln och som önskar utöva sin rätt att avyttra sina aktieinnehav. Medlemsstaterna ska också fastställa perioden för godtagande av erbjudandet, vilken under inga omständigheter får överskrida en månad efter den bolagsstämma som avses i artikel 160k. Medlemsstaterna ska också säkerställa att bolaget kan godta ett erbjudande som skickas på elektronisk väg till en adress som bolaget angett för det ändamålet.

  3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att ett bolag som delas i planen för den gränsöverskridande delningen erbjuder en tillräcklig kontantersättning enligt artikel 160e.1 q till de bolagsmän som avses i punkt 1 i den här artikeln och som önskar utöva sin rätt att avyttra sina aktieinnehav. Utan att det påverkar det faktiska utövandet av rätten att lämna bolaget ska bolagsmännen meddela sin avsikt att utöva denna rätt före bolagsstämman. Medlemsstaterna ska också fastställa perioden för godtagande av erbjudandet, vilken under inga omständigheter får överskrida en månad efter den bolagsstämma som avses i artikel 160k. Nationell lagstiftning i fråga om avtals form och giltighet med avseende på försäljning och överlåtelse av aktier i bolag ska inte påverkas.

  Ändringsförslag    304

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160m – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att borgenärer som inte är nöjda med det skydd för deras intressen som i enlighet med artikel 160e tillhandahålls i planen för den gränsöverskridande delningen kan ansöka hos den behöriga administrativa eller rättsliga myndigheten om lämpliga skyddsåtgärder inom en månad efter den utlämning av uppgifter som avses i artikel 160j.

  2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att borgenärer vars rättigheter föregår planen för den gränsöverskridande delningen och som inte är nöjda med det skydd för deras intressen som i enlighet med artikel 160e tillhandahålls i planen för den gränsöverskridande delningen, samt som lämnar sina invändningar före den gränsöverskridande delningen, kan ansöka hos den behöriga administrativa eller rättsliga myndigheten om lämpliga skyddsåtgärder inom en månad efter den utlämning av uppgifter som avses i artikel 160j.

  Ändringsförslag    305

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160m – punkt 3 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Om borgenärer erbjuds en rätt till betalning antingen från en tredjepartsgarant eller de mottagande bolagen eller, vid en partiell delning, det mottagande bolaget och det bolag som delas, till ett värde som minst motsvarar deras ursprungliga fordran och om de kan göra anspråk på denna fordran i samma jurisdiktion som sin ursprungliga fordran, och fordrans kreditkvalitet motsvarar minst kvaliteten på den ursprungliga fordran omedelbart efter fullbordandet av delningen.

  (b)  Om borgenärer erbjuds en rätt till betalning antingen från en tredjepartsgarant eller de mottagande bolagen eller, vid en delning, det mottagande bolaget och det bolag som delas, till ett värde minst det faktiska värdet på deras ursprungliga fordran och om de kan göra anspråk på denna fordran i samma jurisdiktion som sin ursprungliga fordran, och fordrans kreditkvalitet motsvarar minst kvaliteten på den ursprungliga fordran.

  Ändringsförslag    306

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – rubriken

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Anställdas medverkan

  Information till, samråd med och medverkan för anställda

  Ändringsförslag    307

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – punkt -1 (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  -1.  När bolagets förvaltnings- eller ledningsorgan utarbetar en plan för att genomföra en gränsöverskridande delning ska de så snart som möjligt efter offentliggörandet av planen för den gränsöverskridande delningen vidta nödvändiga åtgärder, bl.a. ge information om namnen på de berörda deltagande bolagen, dotterbolagen eller driftsenheterna samt om antalet anställda, för att i tillämpliga fall inleda förhandlingar med företrädarna för bolagets anställda om arrangemang för de anställdas inflytande i de bolag som uppstår genom den gränsöverskridande delningen.

  Ändringsförslag    308

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – punkt 2 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  föreskrivs minst samma nivå på medverkan för anställda som gällde i det bolag som delas före delningen, mätt med hänvisning till andelen företrädare för de anställda bland ledamöterna i förvaltnings- eller tillsynsorganet eller deras kommittéer eller i den ledningsgrupp som omfattar bolagets resultatenheter, med förbehåll för att anställda har rätt till medverkan, eller

  (a)  föreskrivs minst samma nivå på och aspekter av medverkan för anställda som gällde i det bolag som delas före delningen, mätt med hänvisning till andelen företrädare för de anställda bland ledamöterna i förvaltnings- eller tillsynsorganet eller deras kommittéer eller i den ledningsgrupp som omfattar bolagets resultatenheter, med förbehåll för att anställda har rätt till medverkan, eller

  Ändringsförslag    309

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – punkt 3 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  I de fall som avses i punkt 2 ska de anställdas medverkan i de bolag som uppstår genom den gränsöverskridande delningen och deras inflytande över fastställandet av dessa rättigheter i tillämpliga delar regleras av medlemsstaterna, om inte annat sägs i punkterna 4–7 i denna artikel och i enlighet med de principer och förfaranden som anges i artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i förordning (EG) nr 2157/2001 och följande bestämmelser i direktiv 2001/86/EG:

  3.  Information till, samråd med och medverkan för de anställda i de bolag som uppstår genom den gränsöverskridande delningen samt deras inflytande över fastställandet av dessa rättigheter samt, i de fall som avses i punkt 2, de anställdas medverkan i de bolag som uppstår genom den gränsöverskridande delningen och deras inflytande över fastställandet av dessa rättigheter ska vara föremål för avtal mellan de anställda och ledningen i bolagen och ska i tillämpliga delar regleras av medlemsstaterna, om inte annat sägs i punkterna 4–7 i denna artikel och i enlighet med de principer och förfaranden som anges i artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i förordning (EG) nr 2157/2001 och följande bestämmelser i direktiv 2001/86/EG:

  Ändringsförslag    310

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – punkt 3 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Artikel 4.1, 4.2 a, 4.2 g, 4.2 h, 4.3 och 4.4.

  (b)  Artikel 4.1, 4.2 a, 4.2 b, 4.2 c, 4.2 d, 4.2 e, 4.2 g, 4.2 h, 4.3 och 4.4.

  Ändringsförslag    311

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – punkt 3 – led e

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Artikel 7.1 första stycket.

  (e)  Artikel 7.1.

  Ändringsförslag    312

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – punkt 3 – led g

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  Del 3 a i bilagan.

  (g)  Bilagan, med undantag för del 3 a och b, i stället för vilken följande ska gälla som minimum:

   

  De anställda i företaget, dess dotterbolag och driftsenheter och/eller det representerande organet ska ha rätt att välja och utse ett antal ledamöter till det ombildade företagets förvaltnings- eller tillsynsorgan som motsvarar två företrädare i företag med fler än 50 anställda, en tredjedel i företag med mellan 250 och 1 000 anställda och paritet i företag med fler än 1 000 anställda.

  Ändringsförslag    313

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – punkt 3a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Den nivå på de anställdas medverkan som överenskommits i enlighet med punkt 3 får inte vara lägre än den nivå som tillämpades i bolaget före delningen eller lägre än den nivå som skulle gälla i medlemsstaterna för de mottagande bolagen. Denna nivå ska mätas i enlighet med punkt 2.

  Ändringsförslag    314

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  När medlemsstaterna reglerar de principer och förfaranden som avses i punkt 3

  4.  När medlemsstaterna reglerar de principer och förfaranden som avses i punkt 3 ska de säkerställa att alla regler om medverkan för de anställda som gällde före den gränsöverskridande delningen fortsätter att gälla till och med den dag då därefter överenskomna regler börjar tillämpas eller, i avsaknad av överenskomna regler, till dess att standardregler i enlighet med bilagan till direktiv 2001/86/EG börjar tillämpas.

  (a)  ska de ge det särskilda förhandlingsorganet rätt att, med två tredjedelars majoritet av dess medlemmar som företräder minst två tredjedelar av de anställda, besluta att inte inleda förhandlingar eller avsluta de förhandlingar som redan inletts och att iaktta de gällande bestämmelserna om medverkan i medlemsstaterna för vart och ett av de mottagande bolagen,

   

  (b)  får de, i de fall när standardregler för medverkan tillämpas efter föregående förhandlingar och trots det som sägs i dessa regler, besluta att begränsa andelen företrädare för de anställda i de mottagande bolagens förvaltningsorgan, varvid dock gäller att om företrädarna för de anställda utgör minst en tredjedel av ledamöterna i förvaltnings- eller tillsynsorganet för det bolag som delas, får begränsningen aldrig leda till en lägre andel av företrädare för de anställda i förvaltningsorganet än en tredjedel,

   

  (c)  ska de säkerställa att de regler om medverkan som gällde före den gränsöverskridande delningen fortsätter att gälla till och med den dag då därefter överenskomna regler börjar tillämpas eller, i avsaknad av överenskomna regler, till dess att standardregler i enlighet med del 3 a i bilagan börjar tillämpas.

   

  Ändringsförslag    315

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 20

  Direktiv (EU) 2017/1132

  Artikel 160n – punkt 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Utvidgningen av rätten till medverkan till att omfatta arbetstagare i de mottagande bolagen som är anställda i andra medlemsstater och som avses i punkt 2 b, ska inte medföra någon skyldighet för de medlemsstater som väljer att göra detta att beakta dessa anställda när de beräknar den tröskel för arbetsstyrkans storlek som ger rätt till medverkan enligt nationell rätt.

  utgår