Procedure : 2018/2152(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0003/2019

Indgivne tekster :

A8-0003/2019

Forhandlinger :

PV 30/01/2019 - 26
CRE 30/01/2019 - 26

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0054

BETÆNKNING     
PDF 194kWORD 61k
10.1.2019
PE 627.568v02-00 A8-0003/2019

om årsberetningen 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig

(2018/2152(INI))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Marian-Jean Marinescu

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om årsberetningen om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig

(2018/2152(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 310, stk. 6, og artikel 325, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til sine beslutninger om tidligere årsrapporter fra Kommissionen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF),

–  der henviser til rapport af 3. september 2018 fra Kommissionen til Parlamentet og Rådet med titlen: "29. årsrapport om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser og bekæmpelse af svig (2017)" (COM(2018)0553) og de ledsagende arbejdsdokumenter ((SWD(2018)0381), (SWD(2018)0382), (SWD(2018)0383), (SWD(2018)0384), (SWD(2018)0385) og (SWD(2018)0386)),

–  der henviser til OLAF-Overvågningsudvalgets rapport 2017(1) og til OLAF-Overvågningsudvalgets aktivitetsrapport 2017,

–  der henviser til udtalelse nr. 8/2018 fra Den Europæiske Revisionsret af 22. november 2018 om Kommissionens forslag af 23. maj 2018 om ændring af OLAF-forordning 883/2013 for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2017 med institutionernes svar,

–  der henviser til forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013(2) af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og midtvejsevalueringen af denne af 2. oktober 2017 (COM(2017)0589),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371(3) af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2017/1939(4) af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed ("EPPO"),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5) af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens årlige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002,

–  der henviser til rapporten fra 2015, som var bestilt af Kommissionen for at bestemme omfanget og give en analyse af momsgabet i EU-medlemsstaterne, og Kommissionens meddelelse af 7. april 2016 om en handlingsplan på momsområdet med titlen "Mod et fælles europæisk momsområde — De svære valg" (COM(2016)0148),

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-105/14(6), Straffesag mod Taricco m. fl.,

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-42/17(7), Straffesag mod M.A.S. og M.B.,

–  der henviser til sin beslutning af 14. februar 2017 om whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser(8),

–  der henviser til statusrapporten af 12. maj 2017 om gennemførelsen af Kommissionens meddelelse med titlen "Intensivering af kampen mod cigaretsmugling og andre former for ulovlig handel med tobaksvarer – En samlet EU-strategi ((COM(2013)0324) af 6. juni 2013)" (COM(2017)0235),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. juni 2011 om bekæmpelse af korruption i EU (COM(2011)0308),

–  der henviser til rapporten fra OLAF med titlen "Fraud in Public Procurement — A collection of red flags and best practices", som blev offentliggjort den 20. december 2017, og OLAF-håndbogen af 2017 om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med delt forvaltning,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF,

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2018 om beskyttelse af EU's finansielle interesser — Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i sager om svig(9),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 3. februar 2014 om bekæmpelse af korruption i EU (COM(2014)0038),

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 19/2017 med titlen: "Importprocedurer: Mangler i lovgrundlaget og en ineffektiv gennemførelse påvirker EU's finansielle interesser",

–  der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 9/2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig,

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen: "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer", Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 (COM(2018)0321),

–  der henviser til sin beslutning af 4. oktober 2018 om bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter(10),

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 26/2018 af 10. oktober 2018 med titlen "En række forsinkelser i IT-systemerne på toldområdet: Hvad gik der galt?",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0003/2019),

A.  der henviser til, at medlemsstaterne og Kommissionen de jure deler ansvaret for gennemførelsen af 74 % af Unionens budget for regnskabsåret 2017; der henviser til, at medlemsstaterne de facto bruger disse ressourcer, og at Kommissionen er ansvarlig for tilsynet med dem gennem sine kontrolmekanismer;

B.  der henviser til, at forsvarlig forvaltning af offentlige udgifter og beskyttelse af EU's finansielle interesser bør være centrale elementer i EU's politik for at øge borgernes tillid ved at sikre, at deres penge bruges korrekt og effektivt;

C.  der henviser til, at det i artikel 310, stk. 6, i TEUF hedder, at "Unionen og medlemsstaterne bekæmper svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, jf. artikel 325";

D.  der henviser til, at opnåelse af gode resultater med forenklingsprocesser kræver regelmæssig vurdering af input, output, udfald og virkninger i form af forvaltningsrevisioner;

E.  der henviser til, at det er nødvendigt at tackle mangfoldigheden af retlige og administrative systemer i medlemsstaterne for at få bugt med uregelmæssigheder og bekæmpe svig; der henviser til, at Kommissionen derfor bør øge sine bestræbelser på at sikre, at bekæmpelsen af svig gennemføres på en effektiv måde og giver mere konkrete og tilfredsstillende resultater;

F.  der henviser til, at det fremgår af artikel 325, stk. 2, i TEUF, at "Medlemsstaterne træffer de samme foranstaltninger til bekæmpelse af svig, der skader Unionens finansielle interesser, som til bekæmpelse af svig, der skader deres egne finansielle interesser";

G.  der henviser til, at EU har en generel ret til at handle i forbindelse med politikker til bekæmpelse af korruption inden for de grænser, der er fastsat i TEUF; der henviser til, at artikel 67 i TEUF fastsætter Unionens forpligtelse til at sikre et højt sikkerhedsniveau, herunder gennem forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og indbyrdes tilnærmelse af strafferetten; der henviser til, at korruption ifølge artikel 83 i TEUF er en af de alvorligste kriminelle handlinger, der har en grænseoverskridende dimension;

H.  der henviser til, at det i artikel 325, stk. 3, i TEUF hedder, at "Medlemsstaterne samordner deres indsats for at beskytte Unionens finansielle interesser mod svig", og at "de tilrettelægger sammen med Kommissionen et snævert, løbende samarbejde mellem de kompetente myndigheder";

I.  der henviser til, at korruption er udbredt i alle medlemsstaterne og udgør en alvorlig trussel mod Unionens finansielle interesser, hvilket igen udgør en trussel mod tilliden til den offentlige forvaltning;

J.  der henviser til, at moms er en vigtig indtægtskilde for de nationale budgetter, og at momsbaserede egne indtægter udgjorde 12,1 % af EU's samlede budget i 2017;

K.  der henviser til, at Rådet i sin resolution 6902/05 af 14. april 2005 om en samlet EU-politik mod korruption har opfordret Kommissionen til at overveje alle realistiske muligheder såsom deltagelse i GRECO eller en mekanisme til evaluering og overvågning af EU's instrumenter i forbindelse med udviklingen af en gensidig evaluerings- og overvågningsmekanisme;

L.  der henviser til, at systematiske og institutionaliserede tilfælde af korruption i visse medlemsstater er til alvorlig skade for EU's finansielle interesser og samtidig udgør en trussel mod demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder;

M.  der henviser til, at det ved den særlige eurobarometerundersøgelse 470 om korruption, der blev offentliggjort i december 2017, blev fastslået, at den generelle opfattelse af og holdninger til korruption forblev stabile i forhold til 2013, hvilket tyder på, at der ikke er påvist nogen konkrete resultater med hensyn til at forbedre EU-borgernes tillid til deres institutioner;

Afsløring og indberetning af uregelmæssigheder

1.  noterer sig med tilfredshed, at det samlede antal af svigagtige og ikke-svigagtige uregelmæssigheder, der blev indberettet i 2017 (15 213 tilfælde), var 20,8 % lavere end i 2016 (19 080 tilfælde), og at deres værdi var faldet med 13 % (fra 2,97 mia. EUR i 2016 til 2,58 mia. EUR i 2017);

2.  påpeger, at ikke alle uregelmæssigheder er svig, og at der skal sondres klart mellem de fejl, der begås;

3.  bemærker det betydelige fald fra år til år på 19,3 % i antallet af uregelmæssigheder, der blev rapporteret som svigagtige, som har fortsat sin nedadgående tendens siden 2014; håber, at faldet afspejler en reel reduktion af forekomsten af svig og ikke mangler med hensyn til afsløring heraf;

4.  mener, at det er tilrådeligt, at medlemsstaterne arbejder tættere sammen om udveksling af oplysninger med henblik på både at forbedre dataindsamlingen og øge kontrollens effektivitet;

5.  beklager, at mere end halvdelen af medlemsstaterne ikke har vedtaget nationale strategier for bekæmpelse af svig; opfordrer Kommissionen til at tilskynde de resterende medlemsstater til at fremskynde vedtagelsen af sådanne nationale strategier;

6.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at etablere et ensartet system til indsamling af sammenlignelige oplysninger om uregelmæssigheder og tilfælde af svig fra medlemsstaterne for at standardisere rapporteringsprocessen og sikre kvaliteten og sammenligneligheden af de data, som forelægges;

7.  påpeger, at mange medlemsstater ikke har specifikke love mod den organiserede kriminalitet, selv om den er i konstant vækst i grænseoverskridende aktiviteter og sektorer, som berører Unionens finansielle interesser, herunder smugling og falskmøntneri;

8.  udtrykker bekymring over kontrollen vedrørende finansielle instrumenter, der forvaltes af finansielle formidlere, og de svagheder, der er konstateret i kontrollen af modtagernes vedtægtsmæssige hjemsted; understreger behovet for at gøre ydelsen af direkte og indirekte lån betinget af offentliggørelse af landeopdelte skatte- og regnskabsmæssige data samt oplysninger om det reelle ejerforhold for de modtagere og finansielle formidlere, der er involveret i finansieringstransaktionerne;

Indtægter – egne indtægter

9.  udtrykker bekymring over, at momsgabet i 2016 ifølge Kommissionens statistikker beløb sig til 147 mia. EUR, hvilket udgør mere end 12 % af de samlede forventede momsindtægter, og at Kommissionen anslår, at momssvig inden for Fællesskabet koster EU omkring 50 mia. EUR om året;

10.  glæder sig over Kommissionens momshandlingsplan af 7. april 2016 om reform af momsrammen og de 13 lovgivningsforslag, som Kommissionen har vedtaget siden december 2016, der vedrører overgangen til den endelige momsordning, fjerner momshindringer for e-handel, reviderer momsordningen for SMV'er, moderniserer momspolitikken og bekæmper momsgabet; bemærker, at forslaget om "det endelige system" kunne udrydde svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet, men ikke træde i kraft før 2022; opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre reformen af momssystemet og træffe mere øjeblikkelige foranstaltninger til at kontrollere skaderne i mellemtiden, herunder inden for rammerne af Eurofisc, OLAF, Europol og den fremtidige europæiske anklagemyndighed;

11.  glæder sig over Den Europæiske Unions Domstols dom i sagen vedrørende M.A.S. (C-42/17), ifølge hvilken medlemsstaterne skal sikre, at der indføres effektive og afskrækkende strafferetlige sanktioner i tilfælde af alvorlig svig, der skader EU's finansielle interesser, i forbindelse med moms, i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til artikel 325, stk. 1 og 2, i TEUF;

12.  beklager, at OLAF's undersøgelse af toldsvig i Det Forenede Kongerige i 2017 afslørede omfattende momsunddragelse i forbindelse med import til Det Forenede Kongerige gennem misbrug af suspension af momsbetalingen eller den såkaldte toldprocedure 42 (CP42); glæder sig over traktatbrudsproceduren mod Det Forenede Kongerige, som Kommissionen iværksatte i maj 2018; der henviser til, at disse tab kumulativt er beregnet til at ligge i omegnen af 3,2 mia. EUR for perioden 2013-2016, hvilket også udgør et tab for EU-budgettet; er bekymret over, at de nyligt vedtagne ændringer af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde på momsområdet muligvis ikke er tilstrækkelige til at bekæmpe svig inden for rammerne af CP42, og opfordrer Kommissionen til at overveje nye strategier til at spore CP42-varer i EU;

13.  glæder sig over ændringen af Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift, der blev vedtaget den 2. oktober 2018, og håber at der gennem et styrket samarbejde effektivt bliver taget fat på de centrale aspekter af grænseoverskridende svig inden for det indre marked, f.eks. svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet;

14.  glæder sig over vedtagelsen af PIF-direktivet (direktivet om beskyttelse af EU's finansielle interesser), som præciserer spørgsmålene om grænseoverskridende samarbejde og gensidig retshjælp mellem medlemsstaterne, Eurojust, EPPO (Den Europæiske Anklagemyndighed) og Kommissionen i forbindelse med bekæmpelse af momssvig;

15.  understreger i denne forbindelse alvoren i den nuværende situation med svig i forbindelse med manglende betaling af moms, navnlig såkaldt karruselsvig; opfordrer alle medlemsstaterne til at deltage i alle aspekter af Eurofisc for at lette udvekslingen af nyttige informationer og bekæmpe svig;

16.  minder om, at Domstolen ved flere lejligheder har bekræftet, at moms er en økonomisk interesse for Unionen, senest i Taricco-sagen (C-105/14); bemærker imidlertid, at OLAF meget sjældent foretager undersøgelser af uregelmæssigheder vedrørende moms på grund af manglende instrumenter; opfordrer medlemsstaterne til at tilslutte sig Kommissionens forslag om at stille nye instrumenter til rådighed for OLAF til behandling af momssager, som f.eks. adgang til Eurofisc, oplysninger fra VIES eller bankkontooplysninger;

17.  bemærker den stabile tendens i det samlede antal rapporterede tilfælde af svigagtige og ikke-svigagtige uregelmæssigheder i relation til traditionelle egne indtægter (4 647 i 2016, 4 636 i 2017) samt i de involverede beløb (537 millioner EUR i 2016 og 502 millioner EUR i 2017); bemærker dog den ujævne fordeling af uregelmæssigheder mellem medlemsstaterne med Grækenland (7,17 %), Spanien (4,31 %) og Ungarn (3,35 %) klart over EU-gennemsnittet på 1,96 % for ikke-indkasserede traditionelle egne indtægter;

18.  bemærker med stor bekymring, at tobakssmugling til Unionen er blevet intensiveret i de senere år og ifølge skøn repræsenterer et årligt tab på 10 mia. EUR i offentlige indtægter for Unionens og medlemsstaternes budgetter og samtidig er en vigtig kilde til organiseret kriminalitet, herunder terrorisme; finder det nødvendigt, at medlemsstaterne optrapper deres bestræbelser på at bekæmpe disse ulovlige aktiviteter, f.eks. ved at forbedre procedurerne for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne;

19.  mener, at en kombination af forskellige afsløringsmetoder (frigivelseskontrol, kontrol efter frigivelse, inspektioner foretaget af tjenester til bekæmpelse af svig og andre) er mest effektive til at afsløre svig, og at effektiviteten af de enkelte metoder afhænger af den pågældende medlemsstat, en effektiv samordning af dens administration og af, at medlemsstaternes relevante tjenester er i stand til at kommunikere indbyrdes;

20.  finder det betænkeligt, at nogle medlemsstater regelmæssigt ikke indberetter et eneste tilfælde af svig; opfordrer Kommissionen til at undersøge situationen, eftersom det anser det for lidet sandsynligt, at disse medlemsstater skulle være uskyldsrene paradiser, hvad angår forekomst af svig; opfordrer Kommissionen til at foretage stikprøvekontrol i disse lande;

21.  bemærker med bekymring, at den gennemsnitlige inddrivelsesrate for tilfælde, der blev rapporteret som svigagtige i årene 1989-2017 kun var på 37 %; opfordrer Kommissionen til at søge efter løsninger til at forbedre denne oprørende situation;

22.  gentager sin opfordring til Kommissionen om årligt at indberette det beløb i EU's egne indtægter, der er inddrevet som følge af henstillingerne fra OLAF, og meddele de beløb, der stadig skal inddrives;

EU-program til bekæmpelse af svig

23.  glæder sig over oprettelsen af EU-programmet for bekæmpelse af svig, som vil blive gennemført af OLAF ved hjælp af direkte forvaltning (COM(2018)0386), og opfordrer til, at tilskuddene forvaltes elektronisk ved hjælp af Kommissionens ordning for forvaltning af elektroniske midler, der begynder i juni 2019;

EPPO og dens fremtidige forhold til OLAF

24.  glæder sig over, at 22 medlemsstater har besluttet at gå videre med oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) gennem et styrket samarbejde; opfordrer Kommissionen til at give de hidtil tøvende medlemsstater incitamenter til at tilslutte sig EPPO;

25.  påpeger, at samarbejdsaftalerne mellem OLAF og EPPO bør sikre en klar adskillelse af beføjelser for at undgå dobbeltstrukturer, modstridende kompetencer og juridiske smuthuller, der opstår som følge af manglende kompetencer;

26.  glæder sig over, at forslaget til EU's budget for 2019 for første gang omfatter bevillinger til EPPO (4,9 millioner EUR) og insisterer på vigtigheden af at have passende personale og budget for den europæiske anklagemyndighed; bemærker, at der kun er planlagt 37 stillinger, hvilket indebærer, at der efter fradrag af stillingerne til de 23 europæiske anklagere kun er 14 stillinger til varetagelse af administrative opgaver; mener ikke, at dette er realistisk, navnlig med henblik på de to yderligere medlemsstater, der for nylig har besluttet at tilslutte sig EPPO; anmoder derfor om en fremrykning af den planlagte personaleforøgelse i 2020 for at hjælpe EPPO med at være fuldt operationel inden udgangen af 2020 som fastsat i forordningen;

27.  glæder sig over Kommissionens målrettede forslag om en revision af forordning nr. 833/2013, primært som følge af oprettelsen af den europæiske anklagemyndighed; understreger, at det fremtidige samarbejde mellem OLAF og EPPO bør være baseret på et tæt samarbejde, effektiv udveksling af oplysninger og komplementaritet, og at man samtidig bør undgå overlapninger eller konfliktfyldte kompetencer;

Bekæmpelse af korruption

28.  glæder sig over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet; understreger, at Kommissionen for at sikre en objektiv og systematisk vurdering regelmæssigt bør offentliggøre en vurdering af trusler mod retsstatsprincippet, herunder risikoen for systemisk korruption, i de enkelte medlemsstater på grundlag af en række indikatorer og uafhængige rapporter;

29.  understreger, at OLAF efter oprettelsen af EPPO fortsat vil være det eneste kontor med ansvar for at beskytte EU's finansielle interesser i de medlemsstater, der har besluttet ikke at tilslutte sig EPPO; fremhæver, at Kommissionens forslag om ændring af OLAF-forordningen i henhold til Revisionsrettens udtalelse 8/2018 ikke løser problemet med den ringe effektivitet af OLAF's administrative undersøgelser; understreger betydningen af at sikre, at OLAF forbliver en stærk og fuldt fungerende partner for EPPO;

30.  beklager, at Kommissionen ikke længere finder det nødvendigt at offentliggøre rapporten om bekæmpelse af korruption; beklager Kommissionens beslutning om at medtage overvågning af korruption i den økonomiske styringsproces i forbindelse med det europæiske semester; er af den opfattelse, at dette har reduceret Kommissionens overvågning yderligere, og at der kun er tilgængelige data for meget få lande; beklager endvidere, at denne ændring af tilgangen hovedsagelig fokuserer på de økonomiske konsekvenser af korruption og næsten fuldstændigt overser de andre dimensioner, som korruption kan indvirke på, såsom borgernes tillid til den offentlige forvaltning og sågar medlemsstaternes demokratiske strukturer; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til fortsat at offentliggøre sin rapport om bekæmpelse af korruption; gentager sin opfordring til Kommissionen om at engagere sig i en mere omfattende og sammenhængende EU-politik til bekæmpelse af korruption, herunder en tilbundsgående evaluering af politikkerne til bekæmpelse af korruption i de enkelte medlemsstater;

31.  gentager, at svingdørseffekten kan være til skade for forholdet mellem institutionerne og interesserepræsentanter; opfordrer EU-institutionerne til at udvikle en systematisk og proportional tilgang til denne udfordring;

32.  beklager, at Kommissionen ikke har fremmet EU's deltagelse i Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (GRECO); opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at genoptage forhandlingerne med GRECO med henblik på rettidigt at vurdere dets overholdelse af FN's konvention mod korruption (UNCAC) og til at oprette en intern evalueringsmekanisme for EU-institutionerne;

33.  opfordrer endnu en gang Kommissionen til at udvikle et system med nøjagtige indikatorer og let anvendelige fælles kriterier på grundlag af de krav, der er fastsat i Stockholmprogrammet til måling af korruptionsniveauet i medlemsstaterne, og til at evaluere deres korruptionsbekæmpelsespolitikker; opfordrer Kommissionen til at udarbejde et korruptionsindeks med henblik på at opstille en liste over medlemsstaterne i rangorden; er af den opfattelse, at et korruptionsindeks kunne udgøre et solidt grundlag for Kommissionens fastlæggelse af sin landespecifikke kontrolmekanisme i forbindelse med kontrollen af anvendelsen af Unionens midler;

34.  minder om, at Kommissionen ikke har adgang til de oplysninger, der udveksles mellem medlemsstaterne med henblik på at forebygge og bekæmpe MTIC-svig, ofte kaldet karruselsvig; er af den opfattelse, at Kommissionen bør have adgang til Eurofisc for bedre at kunne kontrollere, vurdere og forbedre udvekslingen af data mellem medlemsstaterne; opfordrer samtlige medlemsstater til at deltage inden for alle Eurofiscs aktivitetsområder for at lette og fremskynde udvekslingen af oplysninger med retlige og retshåndhævende myndigheder såsom Europol og OLAF, som det anbefales af Revisionsretten; opfordrer medlemsstaterne og Rådet til at give Kommissionen adgang til disse data med henblik på at fremme samarbejde, styrke dataenes pålidelighed og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet;

Offentlige udbud

Digitalisering

35.  bemærker, at et betydeligt beløb i offentlige investeringer bruges på offentlige indkøb (2 milliarder EUR om året); understreger fordelene ved e-indkøb med hensyn til bekæmpelse af svig, såsom besparelser for alle parter, øget gennemsigtighed og forenklede og afkortede processer;

36.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en ramme for digitalisering af alle processer i gennemførelsen af Unionens politikker (indkaldelser af forslag, anvendelse, evaluering, gennemførelse, betaling), der skal anvendes i alle medlemsstater;

37.  beklager, at kun få medlemsstater anvender nye teknologier til alle store skridt i forbindelse med offentlige udbud, som f.eks. e-anmeldelse, e-adgang til udbudsdokumenter, e-indgivelse, e-evaluering, e-tildeling, e-bestilling, e-fakturering og e-betaling; opfordrer medlemsstaterne til at gøre alle former for offentlige udbudsprocedurer såvel som offentligt tilgængelige kontraktregistre tilgængelige online i et maskinlæsbart format inden juli 2019;

38.  opfordrer Kommissionen til at udvikle incitamenter til at oprette en elektronisk profil for de ordregivende myndigheder for de medlemsstater, hvor sådanne profiler ikke er tilgængelige;

39.  glæder sig over Kommissionens tidsplan for indførelse af e-indkøb i EU og opfordrer Kommissionen til at følge op på den;

Forebyggelse og de indledende faser af udbudsproceduren

40.  er af den opfattelse, at forebyggende aktiviteter er meget vigtige for at mindske omfanget af svig i forbindelse med anvendelsen af EU-midler, og at det at skifte til offentlige e-indkøb er et stort skridt i retning af forebyggelse af svig og fremme af integritet og gennemsigtighed;

41.  glæder sig over indførelsen af systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse (EDES) og mener, at en kombination af forskellige afsløringsmetoder (kontrol) i de tidlige faser af udbudsproceduren er mest effektiv med hensyn til forebyggelse af svig, da det gør det muligt at omdirigere midler til andre projekter;

42.  glæder sig over retningslinjerne fra Det Rådgivende Koordineringsudvalg for Bekæmpelse af Svig (Cocolaf) om røde flag og bedste praksis inden for offentlige indkøb og indberetning af uregelmæssigheder;

43.  glæder sig over forenklingen af de finansielle regler, der gælder for EU's almindelige budget, og mener, at yderligere forenkling øger effektiviteten; håber, at andre modtagere af EU-midler vil få mere gavn af de forenklede omkostningsmuligheder;

Importprocedurer:

44.  bemærker, at toldafgifter udgør 14 % af EU's budget, og mener, at deres ineffektive anvendelse og manglende harmoniserede regler har en negativ indvirkning på EU's finansielle interesser;

45.  bemærker, at forskellige medlemsstaters toldtjenester udveksler oplysninger om formodet svig for at sikre overholdelsen af toldbestemmelserne (gensidig bistand); mener, at en sådan kommunikation er lettere i tilfælde, hvor angivelsen af afsenderen i toldangivelsen er obligatorisk, og opfordrer Kommissionen til at gøre denne angivelse obligatorisk i alle medlemsstater inden juli 2019;

46.  udtrykker bekymring over toldkontrollen og den dermed forbundne opkrævning af toldafgifter, som udgør en egen indtægt for EU-budgettet; påpeger, at inspektioner for at kontrollere, at importørerne overholder lovgivningen om told og import foretages af medlemsstaternes egne toldmyndigheder, og opfordrer Kommissionen til at sikre, at kontrollen ved EU's grænser er hensigtsmæssig og harmoniseret og dermed garanterer Unionens sikkerhed, tryghed og økonomiske interesser, og til at forpligte sig til at bekæmpe handelen med ulovlige og forfalskede varer i særdeleshed;

47.  beklager, at gennemførelsen af de nye IT-systemer for toldunionen har lidt under en række forsinkelser, hvilket betyder, at nogle af de centrale systemer ikke vil være til rådighed ved de frister i 2020, der er fastsat i EU-toldkodeksen; understreger, at en hurtig overgang til et papirløst toldmiljø er afgørende for at sikre, at toldadministrationer fungerer, som om de var én enhed; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bidrage til færdiggørelsen af EU's toldinformationssystemer og deres finansielle bæredygtighed;

48.  glæder sig over OLAF's 11 fælles toldaktioner, hvormed det er lykkedes at imødegå forskellige trusler som f.eks. indtægtssvig, ulovlige pengebevægelser i form af kontanter, forfalskede produkter, cigaretsmugling og euforiserende stoffer; glæder sig desuden over afsløringen af uregelmæssigheder som følge af meddelelser om gensidig bistand, som er udstedt af OLAF, navnlig svig i forbindelse med solpaneler;

49.  understreger, at det er nødvendigt med en harmoniseret og standardiseret toldkontrol på alle grænseovergangssteder, fordi en ubalance i medlemsstaternes gennemførelse af toldkontrol er til hinder for, at toldunionen fungerer effektivt.

Udgifter

50.  glæder sig over den betydelige fald i mængden af tilfælde (fra 272 i 2016 til 133 i 2017) der blev indberettet som svig på området for udvikling af landdistrikter, og det deraf følgende fald i værdien af svig fra 47 millioner EUR til 20 millioner EUR; bemærker dog den modsatte tendens i direkte støtte til landbrug, hvor værdien af uregelmæssigheder, der er blevet indberettet som svig, er steget drastisk fra 11 millioner EUR til 39 millioner EUR, og den gennemsnitlige finansielle værdi, der indgik i de enkelte tilfælde, voksede med 227 %; håber, at dette ikke udgør en negativ tendens;

51.  forventer, at den forenkling af de administrative regler, som ønskes i de fælles bestemmelser for perioden 2014-2020, vil gøre det muligt at mindske antallet af ikke-svigagtige uregelmæssigheder, identificere svigagtige tilfælde og lette modtagernes adgang til EU-midler;

52.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at standardisere nomenklaturen for fejl i forbindelse med udgifter, da data viser, at forskellige medlemsstater angiver de samme fejl under forskellige kategorier (SWD(2018)0386);

53.  understreger, at kapaciteten til at afsløre tilfælde er et hovedelement i forbindelse med cyklussen for bekæmpelse af svig, der bidrager til effektiviteten og af systemet til beskyttelse af EU-budgettet; glæder sig derfor over, at de medlemsstater, der er mest aktive med at efterspore og rapportere potentielt svigagtige uregelmæssigheder, var Polen, Rumænien, Ungarn, Italien og Bulgarien, som tilsammen tegnede sig for 73 % af de uregelmæssigheder, der blev rapporteret som svigagtige i forbindelse med den fælles landbrugspolitik i årene 2013-2017; understreger i denne forbindelse, at en enkelt numerisk vurdering af de udarbejdede rapporter kan føre til en forkert opfattelse af kontrollens effektivitet; opfordrer derfor Kommissionen til fortsat at støtte medlemsstaterne med henblik på at sikre, at både kvaliteten og antallet af kontroller forbedres, og til at udveksle bedste praksis med hensyn til bekæmpelse af svig;

54.  bemærker, at antallet af uregelmæssigheder, der ikke er indberettet som svig i forbindelse med samhørigheds- og fiskeripolitikken (5 129 sager i 2017), er vendt tilbage til niveauerne for 2013 og 2014 (henholdsvis 4 695 og 4 825 tilfælde) efter et højdepunkt, der varede i to år;

55.  påpeger, at fuld gennemsigtighed i bogføringen af udgifter er af afgørende betydning, navnlig hvad angår infrastrukturarbejder, der finansieres direkte via Unionens fonde eller finansielle instrumenter; opfordrer Kommissionen til at sørge for, at EU-borgerne i medlemsstaterne har fuld adgang til oplysninger om de medfinansierede projekter;

56.  noterer sig, at antallet af indberettede uregelmæssigheder i forbindelse med førtiltrædelsesbistand (PAA) faldt yderligere i 2017, og at antallet af uregelmæssigheder indberettet som svig nærmede sig nul i forbindelse med udfasningen af førtiltrædelsesprogrammerne;

Konstaterede problemer og nødvendige foranstaltninger

Bedre kontroller

57.  støtter Hercule III-programmet, som er et godt eksempel på princippet om, at hver euro skal bruges så effektivt som muligt; forventer, at dets efterfølger i tiden efter 2020 bliver endnu mere effektiv;

58.  håber, at den nyligt planlagte forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet om et instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning vil forbedre koordineringen yderligere og forbedre samarbejdet mellem toldmyndigheder og andre retshåndhævende myndigheder med henblik på finansiering gennem et bedre partnerskab på EU-plan;

Grænseoverskridende svig

59.  understreger, at et system, der ville gøre det muligt for myndighederne at udveksle oplysninger, ville lette krydskontrollen af bogføringen af transaktioner mellem to eller flere medlemsstater med henblik på at undgå grænseoverskridende svig med hensyn til struktur- og investeringsfondene, således at der sikres en horisontal og fuldstændig tilgang til beskyttelse af medlemsstaternes finansielle interesser; gentager sin anmodning til Kommissionen om at fremsætte et lovgivningsforslag om gensidig administrativ bistand inden for de udgiftsområder for EU-finansiering, hvor der ikke er fastsat en sådan bestemmelse;

60.  er bekymret over den stigende trussel og forekomsten af grænseoverskridende svig, som er blevet opdaget af OLAF; glæder sig over vedtagelsen af Parlamentets betænkning af 25. oktober 2018 om beskyttelse af EU's finansielle interesser — Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig og den klausul om bekæmpelse af svig, der med succes er indarbejdet i frihandelsaftalen med Japan; opfordrer Kommissionen til at gøre det til almindelig praksis at indføje bestemmelser om bekæmpelse af svig i aftaler, som undertegnes mellem EU og tredjelande;

Whistleblowere

61.  glæder sig over forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (COM(2018)0218); håber, at det væsentligt vil forbedre sikkerheden for whistleblowere i Unionen, hvilket vil føre til en kraftig forbedring af EU's finansielle beskyttelse og retsstatsforholdene; håber, at den vil træde i kraft i meget nær fremtid; opfordrer alle EU-institutioner til hurtigst muligt at gennemføre de standarder, der er fastsat i direktivet, i deres interne politikker for at sikre det højeste niveau for beskyttelse af Unionens finansielle interesser; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre det i deres nationale lovgivning med så stort et anvendelsesområde som muligt;

62.  understreger den vigtige rolle, som whistleblowere spiller i forbindelse med forebyggelse, afsløring og indberetning af svig, og behovet for at beskytte dem;

Undersøgende journalistik

63.  er af den opfattelse, at den undersøgende journalistik spiller en central rolle med hensyn til at fremme den nødvendige grad af gennemsigtighed i Unionen og medlemsstaterne, og at den skal fremmes og støttes, både af medlemsstaterne og EU;

Tobak

64.  bemærker med bekymring, at den ulovlige handel med cigaretter ifølge OLAF's skøn medfører et årligt finansielt tab på over 10 milliarder EUR på EU's og medlemsstaternes budgetter;

65.  glæder sig over, at WHO's protokol om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer efter den 41. ratifikation den 25. september 2018 trådte i kraft den 27. juni 2018; glæder sig over, at det første møde for parterne i protokollen fandt sted fra den 8. til den 10. oktober 2018; opfordrer imidlertid de medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret protokollen, til at gøre det hurtigst muligt; opfordrer Kommissionen til at spille en aktiv rolle med henblik på at udarbejde en omfattende rapport med eksempler på god praksis og gennemførelse af forsøg med sporings- og sporingssystemer i de deltagende stater; opfordrer de medlemsstater, der har undertegnet protokollen, men endnu ikke ratificeret den, til at gøre dette;

66.  minder om Kommissionens afgørelse om ikke at forny aftalen med PMI (Philip Morris International), der udløb den 9. juli 2016; minder om, at Parlamentet den 9. marts 2016 anmodede Kommissionen om ikke at forny, forlænge eller genforhandle den ud over dens udløbsdato; mener, at de tre andre aftaler med tobaksselskaber (BAT, JTI og ITL) ikke bør fornyes, forlænges eller genforhandles; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en rapport ved udgangen af 2018 om mulighederne for at standse de tre tilbageværende aftaler;

67.  opfordrer Kommissionen til hurtigt at udarbejde den nye handlingsplan og en omfattende EU-strategi til bekæmpelse af ulovlig handel med tobak, som var berammet til slutningen af sommeren 2018;

68.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at det sporingssystem og de sikkerhedsforanstaltninger, som medlemsstaterne skal indføre inden den 20. maj 2019 for cigaretter og rulletobak og senest den 20. maj 2024 for alle andre tobaksvarer (f.eks. cigarer, cigarillos og røgfrie tobaksvarer), er i overensstemmelse med de uafhængige retningslinjer i WHO's protokol om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer, som Den Europæiske Union ratificerede den 24. juni 2016;

69.  opfordrer Kommissionen til at foregribe tobaksindustriens skjulte kloningsrisici med henblik på at forsyne det parallelle marked;

70.  bemærker med bekymring, at OLAF's retlige henstillinger kun i begrænset omfang er blevet gennemført i medlemsstaterne; er af den opfattelse, at en sådan situation er uacceptabel, og opfordrer Kommissionen til indtrængende at opfordre medlemsstaterne til at sikre fuld gennemførelse af OLAF's henstillinger og til at fastsætte regler med henblik på at lette anerkendelsen af de beviser, som OLAF har fundet;

OLAF's undersøgelser og rolle

71.  glæder sig over Kommissionens forslag om at give OLAF beføjelser til at undersøge merværdiafgiftsspørgsmål; opfordrer Kommissionen til at sikre en vis grad af gennemsigtighed i OLAF's rapporter og henstillinger efter afslutningen af alle europæiske og nationale procedurer; er af den opfattelse, at Kommissionen efter vedtagelsen af de nødvendige ændringer af OLAF-forordningen vedrørende oprettelsen af EPPO bør udarbejde en grundigere og mere omfattende modernisering af OLAF's rammer;

72.  beklager, at der er uoverensstemmelse mellem terminologien i OLAF's rapporter, såsom afsluttede og gennemførte undersøgelser; opfordrer Kommissionen og OLAF til at indføre en konsekvent terminologi, således at der sikres sammenlignelighed gennem årene i forbindelse med indberetning og afhjælpning af sager om svig;

73.  noterer sig de igangværende spørgsmål med OLAF's nye database over indholdsforvaltning (OCM); beklager navnlig, at sagerne er gået tabt i den nye database; glæder sig over, at dette problem har højeste prioritet; opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en grundig evaluering af OCTM-IT-projektet, navnlig med hensyn til projektudformning, fulde omkostninger, gennemførelse, brugererfaringer og en liste over konstaterede problemer, jf. henstillingerne fra OLAF's Overvågningsudvalg(11);

74.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i fællesskab at sikre, at OLAF's og medlemsstaternes undersøgelser supplerer hinanden, at OLAF har lige undersøgelsesbeføjelser i alle medlemsstater, herunder adgang til oplysninger om bankkonti, og at beviser indsamlet af OLAF kan accepteres som bevismateriale af domstolene i alle medlemsstater, da det er afgørende for en effektiv opfølgning af OLAF's undersøgelser;

o

o  o

75.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Revisionsret, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og OLAF-Overvågningsudvalget.

(1)

OLAF, "Attende rapport fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, 1. januar til 31. december 2017", 2018.

(2)

EUT L 248, 18.9.2013, s. 1.

(3)

EUT L 198, 28.7.2017, s. 29.

(4)

EUT L 283, 31.10.2017, s. 1.

(5)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. september 2015, straffesag mod Ivo Taricco m.fl., 105/14, ECLI:EU:C:2015:555.

(7)

Domstolens dom (Store Afdeling) af 5. december 2017, straffesag mod M.A.S. og M.B., 42/17, ECLI:EU:C:2017:936.

(8)

EUT C 252 af 18.7.2018, s. 56.

(9)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0419.

(10)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0384.

(11)

OLAF-Overvågningsudvalgets udtalelse nr. 1/2018 om OLAF's foreløbige budgetforslag for 2019.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

13.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Henna Virkkunen


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

PPE

Tamás Deutsch

ECR

Ryszard Czarnecki,

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 24. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik