ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

10.1.2019 - (COM(2018)0567 – C8‑0384/2018 – 2018/0298(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Изабела Де Монте


Процедура : 2018/0298(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0004/2019
Внесени текстове :
A8-0004/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

(COM(2018)0567 – C8‑0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0567),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0384/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.[1],

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0004/2019),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 391/2009

Член 8 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всички признати организации се оценяват редовно и най-малко на всеки две години от Комисията съвместно с държавите членки, които са ги упълномощили в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/15/ЕО, за да се провери дали изпълняват задълженията по настоящия регламент и дали изпълняват минималните критерии, установени в приложение I. Оценяването се ограничава до тези дейности на признатите организации, които попадат в приложното поле на настоящия регламент.

1.  Всички признати организации се оценяват редовно и най-малко на всеки две години от Комисията съвместно с държавите членки, които са ги упълномощили в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/15/ЕО, за да се провери дали изпълняват задълженията по настоящия регламент и дали изпълняват минималните критерии, установени в приложение I. Оценяването се ограничава до тези дейности на признатите организации, които попадат в приложното поле на настоящия регламент. Комисията улеснява участието на държавите членки в оценката чрез създаване на програма за надзор, която може да се използва от държавите членки при изпълнение на задълженията им съгласно Резолюция А.1070(28) на ММО и член 9 от Директива 2009/15/ЕО.“

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1.  Настоящо положение

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство внесе нотификация за намерението си да се оттегли от Съюза по силата на член 50 от Договора за Европейския съюз. Това означава, че цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще престане да се прилага в Обединеното кралство от 30 март 2019 г. Тогава Обединеното кралство ще се превърне в трета държава.

Следователно законодателството на ЕС в областта на морския транспорт вече няма да се прилага за Обединеното кралство. Една от областите на правото на Съюза, които биха били засегнати, е признаването на равнище ЕС на организации, предоставящи услуги за проверка и преглед на кораби, плаващи под знамето на държавите членки („признати организации“).

В член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 391/2009 се изисква организациите за проверка и преглед на кораби, признати на равнище ЕС от Комисията, да се оценяват най-малко веднъж на две години от Комисията съвместно с държавата членка, която е представила първоначалното искане за признаване на организацията (държава членка „спонсор“).

От членове 7 и 8 от регламента следва, че за да продължат да се ползват от признаването на ЕС, признатите организации трябва да продължат да отговарят на изискванията и минималните критерии, определени в приложение I към регламента. Това се проверява чрез непрекъснатото повторно оценяване, извършвано от Комисията и държавата членка „спонсор“ съгласно член 8, параграф 1.

С оттеглянето си Обединеното кралство повече няма да може да участва в оценките, извършвани съгласно член 8, параграф 1 от регламента, за тези организации, за които Обединеното кралство се явява държава членка „спонсор“. Вследствие на това продължаването на валидността на признаването на тези организации на равнище ЕС може да бъде поставено под въпрос и не може да се изясни с достатъчна правна сигурност в рамките на съществуващите разпоредби на регламента.

Потенциалната загуба от организациите на признаването на ЕС поради оттеглянето на Обединеното кралство може да има неблагоприятни последици за конкурентоспособността и привлекателността на знамената на държавите членки от ЕС-27, които са упълномощили тези признати организации да действат от тяхно име за целите на извършването на законоустановени корабни проверки, прегледи и освидетелстване. Засегнатите признати организации понастоящем имат споразумения за упълномощаване с повечето държави членки от ЕС-27 и след оттеглянето на Обединеното кралство тези държави членки няма да могат да използват тези признати организации за флотовете, плаващи под техните знамена. В същото време корабособствениците, които използват тези организации също така за целите на класификацията, ще бъдат изправени пред дилемата или да сменят знамето, под което плават корабите им, или да рискуват да нарушат действащите си частни договори със съответните организации за класифицирането на корабите си.

2.  Предложението на Комисията

С предложението на Комисията ще се измени член 8, параграф 1 от регламента, като се замени в момента действащото изискване, съгласно което само държавата членка „спонсор“ участва в процеса на редовна оценка, извършвана от Комисията, като се въведе участието на която и да е държава членка, упълномощила една от признатите организации. Това ще позволи оценката да се извършва от Комисията съвместно с всяка държава членка, която е упълномощила съответната призната организация да действа от нейно име за целите на член 3, параграф 2 от Директива 2009/15/ЕО3, а не само държавата членка „спонсор“.

3.  Предложението на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията и счита, че то би премахнало правната несигурност, създадена от оттеглянето на Обединеното кралство в областта на признатите организации, би гарантирало непрекъснатост на дейността на засегнатите корабособственици и конкурентоспособността на знамената на държавите членки от ЕС-27, работещи със засегнатите организации.

Ето защо докладчикът предлага предложението на Комисията да бъде прието без изменения.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

Позовавания

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Дата на представяне на ЕП

1.8.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

3.12.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

10.1.2019

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 25 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност