ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

10.1.2019 - (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγήτρια: Isabella De Monte


Διαδικασία : 2018/0298(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0004/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0004/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0567),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0384/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018[1],

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0004/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όλοι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί αξιολογούνται από την Επιτροπή και από το/τα κράτος/-τη μέλος/-λη που τους εξουσιοδότησε/-σαν σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/15/ΕΚ, σε τακτική βάση και τουλάχιστον ανά διετία, ώστε να επαληθεύεται ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με βάση τον παρόντα κανονισμό και ότι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα Ι. Η αξιολόγηση περιορίζεται σε εκείνες τις δραστηριότητες των αναγνωρισμένων οργανισμών οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

1.  Όλοι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί αξιολογούνται από την Επιτροπή και από το/τα κράτος/-τη μέλος/-λη που τους εξουσιοδότησε/-σαν σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/15/ΕΚ, σε τακτική βάση και τουλάχιστον ανά διετία, ώστε να επαληθεύεται ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με βάση τον παρόντα κανονισμό και ότι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα Ι. Η αξιολόγηση περιορίζεται σε εκείνες τις δραστηριότητες των αναγνωρισμένων οργανισμών οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή διευκολύνει τη συμμετοχή των κρατών μελών στην αξιολόγηση με τη θέσπιση προγράμματος εποπτείας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το ψήφισμα Α.1070 (28) του ΙΜΟ και το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/15/ΕΚ.»

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.  Τρέχουσα κατάσταση

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή Μαρτίου 2019. Εκείνη τη χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα.

Κατά συνέπεια, η νομοθεσία της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές θα παύσει να ισχύει πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας από τους τομείς ενωσιακού δικαίου που αναμένεται να επηρεαστεί είναι η αναγνώριση, σε επίπεδο Ένωσης, οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων τα οποία φέρουν τη σημαία κρατών μελών («αναγνωρισμένοι οργανισμοί»).

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, οι οργανισμοί επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων που αναγνωρίζονται σε επίπεδο ΕΕ από την Επιτροπή απαιτείται να αξιολογούνται από την Επιτροπή τουλάχιστον ανά διετία, μαζί με το κράτος μέλος που υπέβαλε την αρχική αίτηση αναγνώρισης του οργανισμού (κράτος μέλος αρχικής αναγνώρισης).

Με βάση τα άρθρα 7 και 8 του κανονισμού, προκύπτει ότι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί, προκειμένου να συνεχίσουν να απολαύουν αναγνώρισης σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να συνεχίσουν να πληρούν τις απαιτήσεις και τα ελάχιστα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού. Τούτο επαληθεύεται με τη διαρκή επαναξιολόγηση που διενεργείται από την Επιτροπή και το κράτος μέλος αρχικής αναγνώρισης δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1.

Μετά την αποχώρησή του, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στις αξιολογήσεις που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού, όσον αφορά τους οργανισμούς για τους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο ενεργεί ως το κράτος μέλος αρχικής αναγνώρισης. Κατά συνέπεια, η συνέχιση της ισχύος της αναγνώρισης των εν λόγω οργανισμών σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να αμφισβητηθεί και να μην μπορεί να αποσαφηνιστεί με επαρκή ασφάλεια δικαίου με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις του κανονισμού.

Η ενδεχόμενη απώλεια της αναγνώρισης οργανισμών σε επίπεδο ΕΕ λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και το γόητρο των σημαιών των κρατών μελών της ΕΕ των 27 τα οποία έχουν εξουσιοδοτήσει τους εν λόγω αναγνωρισμένους οργανισμούς να ενεργούν για λογαριασμό τους για τους σκοπούς της διενέργειας θεσμοθετημένων επιθεωρήσεων, ελέγχων και πιστοποίησης πλοίων. Οι θιγόμενοι αναγνωρισμένοι οργανισμοί διαθέτουν επί του παρόντος συμφωνίες εξουσιοδότησης με την πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ των 27 και, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω αναγνωρισμένους οργανισμούς για τον οικείο στόλο υπό τη σημαία τους. Ταυτόχρονα, οι πλοιοκτήτες που χρησιμοποιούν τους εν λόγω οργανισμούς επίσης για σκοπούς ταξινόμησης θα αντιμετωπίσουν το δίλημμα είτε να αλλάξουν τη σημαία των πλοίων τους σε σημαία εκτός ΕΕ, είτε να διακινδυνεύσουν να παραβούν τους όρους των ισχυουσών ιδιωτικών συμβάσεων που έχουν συνάψει με τους σχετικούς οργανισμούς για την ταξινόμηση των πλοίων τους.

2.  Η πρόταση της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής συνεπάγεται τροποποίηση του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού, διότι αντικαθίσταται η ισχύουσα διάταξη, σύμφωνα με την οποία μόνο το κράτος μέλος αρχικής αναγνώρισης συμμετέχει στην τακτική διαδικασία αξιολόγησης που διεξάγει η Επιτροπή, και πλέον προβλέπεται η συμμετοχή οποιουδήποτε κράτους μέλους το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει έναν εκ των αναγνωρισμένων οργανισμών. Με αυτόν τον τρόπο, η αξιολόγηση θα μπορεί να διενεργείται από την Επιτροπή από κοινού με οποιοδήποτε κράτος μέλος το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει τον σχετικό αναγνωρισμένο οργανισμό να ενεργεί για λογαριασμό του για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/15/ΕΚ3, και όχι μόνο από κοινού με το κράτος μέλος αρχικής αναγνώρισης.

3.  Προτάσεις της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής και πιστεύει ότι θα επιλύσει τη νομική αβεβαιότητα που δημιουργείται στον τομέα των αναγνωρισμένων οργανισμών από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, θα διασφαλίσει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων για τους θιγόμενους πλοιοκτήτες και την ανταγωνιστικότητα των σημαιών των κρατών μελών της ΕΕ-27 που συνεργάζονται με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις.

Συνεπώς, η εισηγήτρια προτείνει να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

1.8.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.12.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

10.1.2019

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου