MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

10.1.2019 - (COM(2018)0567 – C8‑0384/2018 – 2018/0298(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Isabella De Monte


Menettely : 2018/0298(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0004/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0004/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

(COM(2018)0567 – C8‑0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0567),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0384/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon[1],

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0004/2019),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 391/2009

8 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Komissio arvioi kaikki hyväksytyt laitokset yhdessä sen jäsenvaltion (niiden jäsenvaltioiden) kanssa, joka on valtuuttanut (jotka ovat valtuuttaneet) ne direktiivin 2009/15/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, säännöllisesti ja vähintään joka toinen vuosi tarkistaakseen, että ne täyttävät tähän asetukseen perustuvat velvoitteet ja liitteessä I säädetyt vähimmäisvaatimukset. Arvioinnin on rajoituttava hyväksyttyjen laitosten niihin toimiin, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.”

”1.  Komissio arvioi kaikki hyväksytyt laitokset yhdessä sen jäsenvaltion (niiden jäsenvaltioiden) kanssa, joka on valtuuttanut (jotka ovat valtuuttaneet) ne direktiivin 2009/15/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, säännöllisesti ja vähintään joka toinen vuosi tarkistaakseen, että ne täyttävät tähän asetukseen perustuvat velvoitteet ja liitteessä I säädetyt vähimmäisvaatimukset. Arvioinnin on rajoituttava hyväksyttyjen laitosten niihin toimiin, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. Komissio edistää jäsenvaltioiden osallistumista arviointiin perustamalla valvontaohjelman, jota jäsenvaltiot voivat käyttää täyttäessään IMO:n päätöslauselman A.1070(28) ja direktiivin 2009/15/EY 9 artiklan mukaisia velvoitteitaan.”

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

1.  Nykytilanne

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Tämä tarkoittaa sitä, että unionin primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa 30. päivästä maaliskuuta 2019. Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa.

Sen vuoksi meriliikennettä koskevaa EU:n lainsäädäntöä ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Yksi niistä unionin oikeuden osa-alueista, joihin vaikutukset kohdistuisivat, on sellaisten laitosten hyväksyminen unionin tasolla, jotka tarjoavat jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien alusten tarkastus- ja katsastuspalveluja, jäljempänä ’hyväksytyt laitokset’.

Asetuksen (EY) N:o 391/2009 8 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että komissio arvioi yhdessä sen jäsenvaltion kanssa, joka on alun perin esittänyt laitosta koskevan hyväksymispyynnön (jäljempänä ’vastuujäsenvaltio’), EU:n tasolla hyväksytyt alusten tarkastus- ja katsastuslaitokset vähintään joka toinen vuosi.

Asetuksen 7 ja 8 artiklan mukaan hyväksyttyjen laitosten on EU:n tason hyväksynnän pitämiseksi edelleen voimassa täytettävä asetuksen liitteessä I vahvistetut edellytykset ja vähimmäisvaatimukset. Tämä tarkistetaan komission ja vastuujäsenvaltion 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteuttamien säännöllisten uudelleenarviointien avulla.

Eroamisensa jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta ei voi enää osallistua asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisiin arviointeihin niiden laitosten osalta, joiden vastuujäsenvaltiona se toimii. Sen vuoksi näiden laitosten hyväksynnän voimassa pysyminen EU:n tasolla voitaisiin asettaa kyseenalaiseksi, eikä asiasta olisi mahdollista saada riittävää oikeusvarmuutta asetuksen voimassa olevien säännösten nojalla.

Jos laitokset menettävät EU:n tason hyväksynnän Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen seurauksena, tällä voi olla haitallisia vaikutuksia niiden EU:n 27 jäsenvaltion lipun käytön kilpailukyvylle ja houkuttelevuudelle, jotka ovat valtuuttaneet nämä hyväksytyt laitokset toteuttamaan puolestaan alusten lakisääteiset tarkastukset ja katsastukset sekä niiden todistuskirjojen antamisen. Kyseisillä hyväksytyillä laitoksilla on tällä hetkellä hyväksyntäsopimuksia EU-27:n jäsenvaltioiden enemmistön kanssa, ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen jälkeen jäsenvaltiot eivät voisi hyödyntää näiden hyväksyttyjen laitosten palveluja lippunsa alla purjehtiviin aluksiin. Samoin alusten omistajat, jotka käyttävät näitä laitoksia luokitusta varten, joutuisivat päättämään, siirtävätkö ne aluksensa EU:n ulkopuolisen lipun alle vai rikkovatko ne nykyisiä yksityisoikeudellisia sopimuksiaan, jotka ne ovat tehneet näiden laitosten kanssa alustensa luokituksesta.

2.  Komission ehdotus

Komission ehdotuksella muutettaisiin asetuksen 8 artiklan 1 kohtaa korvaamalla nykyinen edellytys, jonka mukaan ainoastaan vastuujäsenvaltio osallistuu komission säännöllisesti toteuttamaan arviointiprosessiin, säännöksellä, jonka mukaan prosessiin voi osallistua mikä tahansa jäsenvaltio, joka on valtuuttanut jonkin hyväksytyn laitoksen. Näin komission olisi mahdollista suorittaa arviointi minkä tahansa jäsenvaltion kanssa, joka on valtuuttanut asianomaisen hyväksytyn laitoksen toimimaan puolestaan direktiivin 2009/15/EY 3 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi, eikä pelkästään vastuujäsenvaltion kanssa.

3.  Esittelijän ehdotus

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ja katsoo, että se ratkaisisi Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisesta aiheutuvan hyväksyttyihin laitoksiin liittyvän oikeudellisen epävarmuuden sekä turvaisi asianomaisten alusten omistajien liiketoiminnan jatkuvuuden ja asianomaisten laitosten kanssa työskentelevien EU-27:n jäsenvaltioiden lippujen kilpailukyvyn.

Tästä syystä esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen hyväksymistä ilman tarkistuksia.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

Viiteasiakirjat

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

1.8.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

3.12.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.1.2019

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 25. tammikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö