Nós Imeachta : 2018/0298(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0004/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0004/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/03/2019 - 19.2

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0190

<Date>{10/01/2019}10.1.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0004/2019</NoDocSe>
PDF 178kWORD 76k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 i dtaca le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0567 – C8‑0384/2018 – 2018/0298(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Isabella De Monte</Depute>

LEASUITHE
DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 i dtaca le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas

(COM(2018)0567 – C8‑0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0567),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 100(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0384/2018),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 Deireadh Fómhair 2018[1],

 tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A8-0004/2019),

1. Ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh, lena nglacann sí ceannas ar thogra an Choimisiúin;

2. Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1</Article>

<DocAmend2>Rialachán (CE) Uimh. 391/2009</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 8 – mír 1</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis an mBallstát nó leis na Ballstáit a thug údarás do na heagraíochtaí aitheanta i gcomhréir le hAirteagal 3(2) de Threoir 2009/15/CE, measúnú ar gach eagraíocht aitheanta ar bhonn rialta agus ar a laghad gach dhá bhliain chun a fhíorú go bhfuil na hoibleagáidí faoin Rialachán seo agus na híoschritéir atá leagtha amach in Iarscríbhinn I á gcomhlíonadh acu. Teorannófar an measúnú do ghníomhaíochtaí sin na n-eagraíochtaí aitheanta a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo.

1. Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis an mBallstát nó leis na Ballstáit a thug údarás do na heagraíochtaí aitheanta i gcomhréir le hAirteagal 3(2) de Threoir 2009/15/CE, measúnú ar gach eagraíocht aitheanta ar bhonn rialta agus ar a laghad gach dhá bhliain chun a fhíorú go bhfuil na hoibleagáidí faoin Rialachán seo agus na híoschritéir atá leagtha amach in Iarscríbhinn I á gcomhlíonadh acu. Teorannófar an measúnú do ghníomhaíochtaí sin na n-eagraíochtaí aitheanta a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo. Déanfaidh an Coimisiún éascú ar rannpháirtíocht na mBallstát sa mheasúnú trí chlár maoirseachta a bhunú a bhféadfaidh na Ballstáit é a úsáid i gcomhlíonadh a n-oibleagáidí faoi Rún IMO A.1070(28) agus Airteagal 9 de Threoir 2009/15/CE.”

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 

 

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

1. Cúrsaí mar atá faoi láthair

 

An 29 Márta 2017, chuir an Ríocht Aontaithe isteach fógra á rá go raibh rún aici tarraingt siar as an Aontas Eorpach de bhun Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. Ciallaíonn sé sin go scoirfidh dlí uile an Aontais, idir phríomhúil agus tánaisteach, d’fheidhm a bheith aige maidir leis an Ríocht Aontaithe ón 30 Márta 2019. As sin amach, beidh an Ríocht Aontaithe ina tríú tír.

 

Dá thoradh sin, ní bheidh feidhm a thuilleadh ag reachtaíocht iompair muirí an Aontais maidir leis an Ríocht Aontaithe. Ar na réimsí de dhlí an Aontais a ndéanfar difear dóibh, tá an t-aitheantas a thugtar ar leibhéal an Aontais d’eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí chun cigireacht agus suirbhéireacht a dhéanamh ar longa atá faoi bhratach na mBallstát (“eagraíochtaí aitheanta”).

 

Le hAirteagal 8(1) de Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ceanglaítear ar eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge atá aitheanta ar leibhéal an Aontais ag an gCoimisiún dul faoi mheasúnú, gach dhá bhliain ar a laghad, ag an gCoimisiún i gcomhar leis an mBallstát a chuir isteach an chéad iarratas ar aitheantas ar an eagraíocht (an Ballstát “urraíochta”).

 

D’fhonn go leanfaidh na heagraíochtaí aitheanta d’aitheantas ón Aontas a bheith acu, leanann sé ó Airteagal 7 agus Airteagal 8 den Rialachán nach mór do na heagraíochtaí sin leanúint de bheith ag comhlíonadh na gceanglas agus na n-íoschritéar atá leagtha amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán. Fíoraítear sin tríd an athmheasúnú leanúnach a dhéanann an Coimisiún agus an Ballstát “urraíochta” faoi Airteagal 8(1).

Ón uair a tharraingeoidh an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas, ní bheidh sí in ann páirt a ghlacadh a thuilleadh sna measúnuithe a dhéantar de bhun Airteagal 8(1) den Rialachán ar na heagraíochtaí sin a bhfuil an Ríocht Aontaithe ag gníomhú mar Bhallstát “urraíochta” acu. Dá réir sin, d’fhéadfadh sé go gcaithfí amhras ar bhailíocht leanúnach an aitheantais ar na heagraíochtaí sin ar leibhéal an Aontais agus nach bhféadfaí an t-aitheantas a shoiléiriú le deimhneacht dhlíthiúil leordhóthanach faoi na forálacha den Rialachán atá ann cheana.

 

Mar thoradh ar tharraingt siar na Ríochta Aontaithe, d’fhéadfadh sé go gcaillfeadh eagraíochtaí aitheantas ón Aontas agus d’fhéadfadh iarmhairtí díobhálacha a bheith aige sin d’iomaíochas agus do mhealltacht bratacha de chuid na 27 mBallstát den Aontas a thug údarás do na heagraíochtaí aitheanta sin gníomhú thar a gceann chun cigireacht, suirbhéireacht agus deimhniú reachtúil loinge a dhéanamh. Tá comhaontuithe údaraithe le formhór 27 mBallstát an Aontais ag na heagraíochtaí aitheanta dá ndéantar difear faoi láthair agus, tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe, ní bheidh na Ballstáit in ann úsáid a bhaint as na heagraíochtaí aitheanta sin le haghaidh a gcabhlach faoi bhratach. San am céanna, beidh longúinéirí a úsáideann na heagraíochtaí sin chun críocha aicmithe freisin i gcruachás sa mhéid go mbeidh orthu rogha a dhéanamh idir bratach a loinge a athrú go bratach de chuid tíre nach Ballstát den Aontas í nó dul sa seans go sárófaí na conarthaí príobháideacha atá acu faoi láthair leis na heagraíochtaí ábhartha le haghaidh aicmiú a gcuid long.

 

2. An togra ón gCoimisiún

 

Leis an togra ón gCoimisiún, leasófar Airteagal 8(1) den Rialachán tríd an gceanglas reatha a ionadú, rud a fhágfaidh gurb é an Ballstát “urraíochta” amháin a ghlacfaidh páirt sa phróiseas measúnaithe rialta arna ndéanamh ag an gCoimisiún, trí rannpháirtíocht a thabhairt isteach d’aon Bhallstát a thug údarás do cheann de na heagraíochtaí aitheanta. Leis sin, ní hamháin go bhféadadh an Ballstát “urraíochta” an measúnú a dhéanamh ach d’fhéadfadh an Coimisiún é a dhéanamh i gcomhar le haon Bhallstát a thug údarás don eagraíocht aitheanta ábhartha gníomhú thar a cheann chun críocha Airteagal 3(2) de Rialachán 2009/15/CE.

 

3. Moladh an Rapóirtéara

 

Is díol sásaimh don Rapóirtéir an togra ón gCoimisiún agus creideann sí go réiteodh sé an éiginnteacht dhlíthiúil maidir le limistéir na n-eagraíochtaí aitheanta a cruthaíodh le tarraingt siar na Ríocht Aontaithe ón Aontas, go gcosnódh sé leanúnachas gnó do na longúinéirí a ndéantar difear dóibh agus d’iomaíochas bhratacha 27 mBallstát an Aontais a oibríonn leis na heagraíochtaí a ndéantar difear dóibh.

 

Dá bhrí sin, molann an Rapóirtéir an togra ón gCoimisiún a fhormheas gan leasú.

 

NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 391/2009 maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas

Tagairtí

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Dáta tíolactha chun PE

1.8.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

3.12.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

10.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

46

0

2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Dáta don chur síos

10.1.2019

 

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

 

0

-

 

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

[1] Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.

An nuashonrú is déanaí: 25 Eanáir 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais