Eljárás : 2018/0298(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0004/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0004/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 19.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0190

JELENTÉS     ***I
PDF 189kWORD 57k
10.1.2019
PE 629.544v02-00 A8-0004/2019

a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Isabella De Monte

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0567),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0384/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0004/2019),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

391/2009/EK rendelet

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden elismert szervezetet rendszeresen és legalább kétévenként a Bizottság értékel, azzal a tagállammal (azokkal a tagállamokkal) közösen, amely(ek)től a szervezet a 2009/15/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően felhatalmazást kapott, azt vizsgálva, hogy eleget tettek-e az e rendelet értelmében meglévő kötelezettségeknek, és hogy teljesülnek-e az I. mellékletben meghatározott minimumfeltételek. Az értékelésnek az elismert szervezetek azon tevékenységeire kell korlátozódnia, amelyek e rendelet hatálya alá tartoznak.”

(1)  Minden elismert szervezetet rendszeresen és legalább kétévenként a Bizottság értékel, azzal a tagállammal (azokkal a tagállamokkal) közösen, amely(ek)től a szervezet a 2009/15/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően felhatalmazást kapott, azt vizsgálva, hogy eleget tettek-e az e rendelet értelmében meglévő kötelezettségeknek, és hogy teljesülnek-e az I. mellékletben meghatározott minimumfeltételek. Az értékelésnek az elismert szervezetek azon tevékenységeire kell korlátozódnia, amelyek e rendelet hatálya alá tartoznak.” A Bizottság elősegíti a tagállamok részvételét az értékelésben azáltal, hogy egy felügyeleti programot hoz létre, melyet a tagállamok az IMO A.1070(28). sz. határozata és a 2009/15/EK irányelv 9. cikke szerinti kötelezettségeik teljesítése során használhatnak.”

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

1.  A jelenlegi helyzet

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-ától kezdődően nem alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra. Az Egyesült Királyság ezt követően harmadik országgá válik.

Ennek következtében a tengeri szállításra vonatkozó uniós jogszabályok többé nem lesznek alkalmazandók az Egyesült Királyságra. Az uniós jog egyik érintett területe a tagállamok lobogója alatt közlekedő hajók felügyeletét és vizsgálatát végző szervezetek (a továbbiakban: „elismert szervezetek”) uniós szintű elismerése.

A 391/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a Bizottság által uniós szinten elismert hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezeteket a Bizottságnak legalább kétévenként értékelnie kell, azzal a tagállammal közösen, amely eredetileg beterjesztette az adott szervezet elismerésére vonatkozó kérelmet („szponzor” tagállam).

A rendelet 7. és 8. cikkéből következik, hogy az elismert szervezeteknek ahhoz, hogy folytatólagosan uniós elismerést élvezzenek, továbbra is teljesíteniük kell a rendelet I. mellékletében meghatározott követelményeket és minimumkövetelményeket. Ezt a Bizottság – a „szponzor” tagállammal együtt – a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban végzett folyamatos újraértékelés útján ellenőrzi.

Azon szervezetek esetében, amelyeknek az Egyesült Királyság a „szponzor” tagállama, az Egyesült Királyság a kilépését követően már nem vehet részt a rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alapján végzett értékelésekben. Következésképpen a szóban forgó szervezetek uniós szintű elismertségének további érvényessége megkérdőjelezhetővé válik, és a rendelet meglévő rendelkezései alapján nem tisztázható kellő jogbiztonsággal.

A szervezetek uniós elismertségének az Egyesült Királyság kilépése miatti potenciális elvesztése hátrányos következményekkel járhat a 27 tagú EU azon tagállamai lobogóinak versenyképessége és vonzereje szempontjából, amelyektől ezek az elismert szervezetek felhatalmazást kaptak arra, hogy a nevükben eljárjanak a jogszabályban előírt hajófelügyeleti, hajóvizsgálati és hajótanúsítási feladatok ellátása céljából. Jelenleg felhatalmazási megállapodások vannak érvényben a 27 tagú EU tagállamainak többsége és az érintett elismert szervezetek között, az Egyesült Királyság kilépése után azonban nem vehetnék többé igénybe az elismert szervezetek munkáját a lobogójuk alatt közlekedő flottájuk tekintetében. Ugyanakkor az e szervezeteket osztályozási célból is használó hajótulajdonosok azzal dilemmával szembesülnének, hogy vagy le kellene cserélniük lobogójukat nem uniós lobogóra, vagy kockáztatnák az érintett szervezettekkel kötött hajóosztályozási magánszerződéseik megsértését.

2.  A Bizottság javaslata

A Bizottság javaslata oly módon módosítaná a rendelet 8. cikkének (1) bekezdését, hogy azt a jelenlegi követelményt, amely szerint csak a „szponzor” tagállam vesz részt a Bizottság által végzett rendszeres értékelési eljárásban, felváltja azzal a követelménnyel, amely biztosítja mindazon tagállamok részvételét, amelyek egy elismert szervezetet felhatalmaztak. A javasolt jogalkotási intézkedés lehetővé tenné, hogy a Bizottság az értékelést ne csak a „szponzor” tagállammal, hanem bármely olyan tagállammal közösen végezze el, amely az érintett elismert szervezetet a 2009/15/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában felhatalmazta, hogy a nevében eljárjon.

3.  Az előadó javaslata

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát és úgy véli, hogy az megoldaná a jogbizonytalanság problémáját az elismert szervezetek területén az Egyesült Királyság kilépését követően, biztosítaná az üzletvitel folytonosságát az érintett hajótulajdonosok számára és az érintett szervezetekkel dolgozó, a 27 tagú EU tagállamainak lobogója alatt közlekedő hajók versenyképességét.

Az előadó ezért a Bizottság javaslatának módosítás nélküli elfogadását javasolja.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

1.8.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.12.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

10.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat