Pranešimas - A8-0004/2019Pranešimas
A8-0004/2019

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009

10.1.2019 - (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėja: Isabella De Monte


Procedūra : 2018/0298(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0004/2019
Pateikti tekstai :
A8-0004/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0567),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0384/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0004/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 391/2009

8 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija kartu su valstybe (-ėmis) nare (-ėmis), suteikusia (-iomis) pripažintoms organizacijoms įgaliojimus pagal Direktyvos 2009/15/EB 3 straipsnio 2 dalį, reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atlieka visų tų pripažintų organizacijų vertinimą, siekdama nustatyti, ar jos laikosi šiame reglamente nurodytų įsipareigojimų ir atitinka I priede nustatytus būtiniausius kriterijus. Vertinama tik ta pripažintų organizacijų veikla, kuriai taikomas šis reglamentas.

1.  Komisija kartu su valstybe (-ėmis) nare (-ėmis), suteikusia (-iomis) pripažintoms organizacijoms įgaliojimus pagal Direktyvos 2009/15/EB 3 straipsnio 2 dalį, reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atlieka visų tų pripažintų organizacijų vertinimą, siekdama nustatyti, ar jos laikosi šiame reglamente nurodytų įsipareigojimų ir atitinka I priede nustatytus būtiniausius kriterijus. Vertinama tik ta pripažintų organizacijų veikla, kuriai taikomas šis reglamentas. Komisija sudaro palankias sąlygas valstybėms narėms dalyvauti vertinime sukurdama priežiūros programą, kurią valstybės narės gali naudoti vykdydamos savo įsipareigojimus pagal TJO Rezoliuciją A.1070 (28) ir Direktyvos 2009/15/EB 9 straipsnį.“

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

1.  Dabartinė padėtis

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad visa Sąjungos pirminė ir antrinė teisė nebebus taikoma Jungtinei Karalystei nuo 2019 m. kovo 30 d. Tada Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi.

Todėl Jungtinei Karalystei nebebus taikomi jūrų transporto srities ES teisės aktai. Viena iš Sąjungos teisės sričių, kuriai turėtų poveikį susitarimas dėl išstojimo – su valstybių narių vėliavomis plaukiojančių laivų patikrinimo ir apžiūros paslaugas teikiančių organizacijų (toliau – pripažintos organizacijos) pripažinimas Sąjungos lygmeniu.

Visų pirma Reglamento (EB) Nr. 391/2009 8 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad Komisija kartu su valstybe nare, pateikusia pirminį prašymą suteikti organizacijai pripažinimą, (talkinančia valstybe nare) ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atliktų Komisijos ES lygmeniu pripažintų laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų vertinimą.

Atsižvelgiant į reglamento 7 ir 8 straipsnius matyti, kad, norėdamos išsaugoti ES pripažinimą, pripažintos organizacijos privalo toliau atitikti reglamento I priede nustatytus reikalavimus ir būtiniausius kriterijus. Šią atitiktį Komisija ir jai talkinanti valstybė narė tikrina pagal 8 straipsnio 1 dalį atlikdamos nuolatinį pakartotinį vertinimą.

Nuo išstojimo dienos Jungtinė Karalystė nebegalės dalyvauti pagal reglamento 8 straipsnio 1 dalį atliekamame organizacijų, kurias vertinant ji atlieka talkinančios valstybės narės vaidmenį, vertinime. Todėl galėtų kilti klausimas dėl šių organizacijų pripažinimo ES lygmeniu galiojimo tęstinumo ir pagal dabartines reglamento nuostatas jis negalėtų būti išaiškintas suteikiant pakankamai teisinio tikrumo.

Tikimybė, kad dėl Jungtinės Karalystės išstojimo organizacijos praras ES pripažinimą, galėtų turėti neigiamų padarinių plaukiojimo su 27 ES valstybių narių, įgaliojusių šias pripažintas organizacijas veikti jų vardu atliekant teisės aktais nustatytą laivų patikrinimą, apžiūras ir sertifikavimą, vėliavomis konkurencingumui ir patrauklumui. Susijusios pripažintos organizacijos šiuo metu yra sudariusios įgaliojimo susitarimus su dauguma iš 27 ES valstybių narių, o po Jungtinės Karalystės išstojimo su šių valstybių narių vėliava plaukiantys laivynai nebegalėtų naudotis šių pripažintų organizacijų teikiamomis paslaugomis. Be to, šių organizacijų paslaugomis klasifikavimo tikslais besinaudojantiems laivų savininkams iškiltų klausimas, ar perregistruoti savo laivus pasirenkant ne ES valstybės narės vėliavą, ar rizikuoti pažeisti su atitinkamomis organizacijomis sudarytas ir šiuo metu galiojančias privačias laivų klasifikavimo sutartis.

2.  Komisijos pasiūlymas

Pagal Komisijos pasiūlymą būtų iš dalies pakeista reglamento 8 straipsnio 1 dalis – vietoj šiuo metu taikomo reikalavimo, kad Komisijos atliekamoje reguliaraus vertinimo procedūroje dalyvautų tik talkinanti valstybė narė, nustatomas reikalavimas, kad šioje procedūroje dalyvautų bet kuri valstybė narė, suteikusi įgaliojimus vienai iš pripažintų organizacijų. Taip bus sudarytos sąlygos Komisijai atlikti vertinimą kartu su bet kuria valstybe nare, įgaliojusia atitinkamą pripažintą organizaciją veikti jos vardu Direktyvos 2009/15/EB3 3 straipsnio 2 dalies tikslais, o ne tik su talkinančia valstybe nare.

3.  Pranešėjos pasiūlymai

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir mano, kad išsprendus dėl Jungtinės Karalystės išstojimo pripažintų organizacijų srityje atsiradusį teisinį netikrumą, būtų užtikrintas susijusių laivų savininkų veiklos tęstinumas ir išlaikytas su 27 ES valstybių narių vėliavomis plaukiojančių ir bendradarbiaujančių su susijusiomis organizacijomis laivų konkurencingumas.

Dėl to pranešėja siūlo priimti Komisijos pasiūlymą be jokių pakeitimų.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009

Nuorodos

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

1.8.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

3.12.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Pateikimo data

10.1.2019

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 22 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika