Ziņojums - A8-0004/2019Ziņojums
A8-0004/2019

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

10.1.2019 - (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referente: Isabella De Monte


Procedūra : 2018/0298(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0004/2019
Iesniegtie teksti :
A8-0004/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(20018)0567),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0384/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra atzinumu[1],

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0004/2019),

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Regula (EK) Nr. 391/2009

8. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija kopā ar dalībvalsti vai dalībvalstīm, kas atzītās organizācijas pilnvarojušas saskaņā ar Direktīvas 2009/15/EK 3. panta 2. punktu, regulāri un ne retāk kā reizi divos gados novērtē visas atzītās organizācijas, lai pārliecinātos, ka tās pilda pienākumus saskaņā ar šo regulu un atbilst I pielikumā izklāstītajiem minimālajiem kritērijiem. Novērtē tikai tās atzīto organizāciju darbības, uz kurām attiecas šīs regulas darbības joma.

1.  Komisija kopā ar dalībvalsti vai dalībvalstīm, kas atzītās organizācijas pilnvarojušas saskaņā ar Direktīvas 2009/15/EK 3. panta 2. punktu, regulāri un ne retāk kā reizi divos gados novērtē visas atzītās organizācijas, lai pārliecinātos, ka tās pilda pienākumus saskaņā ar šo regulu un atbilst I pielikumā izklāstītajiem minimālajiem kritērijiem. Novērtē tikai tās atzīto organizāciju darbības, uz kurām attiecas šīs regulas darbības joma. Komisija sekmē dalībvalstu līdzdalību novērtējumā, izveidojot uzraudzības programmu, ko dalībvalstis var izmantot, lai izpildītu savas pienākumus, kas paredzēti SJO Rezolūcijā A.1070(28) un Direktīvas 2009/15/EK 9. pantā.”

  • [1]  [OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts].

PASKAIDROJUMS

1.  Pašreizējā situācija

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tas nozīmē, ka Savienības primāro un sekundāro tiesību kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta vairs nebūs saistošs. Apvienotā Karaliste kļūs par “trešo valsti”.

Līdz ar to Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši ES noteikumi jūras transporta jomā. Viena no jomām, kurās tiks skartas Savienības tiesības, ir tādu organizāciju atzīšana Savienības līmenī, kuras veic dalībvalsts karoga kuģu inspekcijas un apskates (“atzītās organizācijas”).

Regulas (EK) Nr. 391/2009 (“regula”) 8. panta 1. punktā prasīts, lai Komisija kopā ar dalībvalsti, kas iesniegusi sākotnējo organizācijas atzīšanas pieprasījumu (“atbalstītāja dalībvalsts”), ne retāk kā reizi divos gados novērtē organizācijas, kuras veic kuģu inspekcijas un apskates un kuras Komisija atzinusi ES līmenī.

No regulas 7. un 8. panta izriet, ka nolūkā saglabāt ES atzīšanu atzītajām organizācijām jāturpina nodrošināt regulas I pielikumā noteikto prasību un minimālo kritēriju izpildi. To pārbauda Komisija un atbalstītāja dalībvalsts, pastāvīgi veicot atkārtotu novērtēšanu saskaņā ar 8. panta 1. punktu.

Apvienotajai Karalistei pēc izstāšanās vairs nebūs iespējas piedalīties novērtēšanā, ko saskaņā ar regulas 8. panta 1. punktu veic organizācijām, attiecībā uz kurām Apvienotā Karaliste rīkojas kā atbalstītāja dalībvalsts. Tā rezultātā var tikt apšaubīts minēto organizāciju atzīšanas turpmākais derīgums ES līmenī, un saskaņā ar spēkā esošajiem regulas noteikumiem to nebūs iespējams precizēt ar pietiekamu juridisko noteiktību.

Tas, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās rezultātā organizācijas, iespējams, zaudēs ES atzīšanu, var negatīvi ietekmēt to ES 27 dalībvalstu karogu konkurētspēju un piesaistītspēju, kuras pilnvarojušas šīs atzītās organizācijas rīkoties dalībvalsts vārdā, kad tās veic tiesību aktos noteiktās kuģu inspekcijas, apskates un sertifikāciju. Atzītajām organizācijām, kuras skars Apvienotās Karalistes izstāšanās, patlaban ir pilnvarojuma līgumi ar lielāko daļu ES 27 dalībvalstu, bet pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās šīs dalībvalstis vairs nevarēs izmantot šo atzīto organizāciju pakalpojumus sava karoga flotes vajadzībām. Kuģu īpašnieki, kas izmanto šo organizāciju pakalpojumus arī klasifikācijas vajadzībām, vienlaikus nonāks grūtas izvēles priekšā — vai nu mainīt kuģu karoga valsti, izvēloties tādas valsts karogu, kas nav ES dalībvalsts, vai uzņemties risku pārkāpt savus pašreizējos privātos līgumus par kuģu klasifikāciju, kuri noslēgti ar attiecīgajām organizācijām.

2.  Komisijas priekšlikums

Komisijas priekšlikums grozītu regulas 8. panta 1. punktu, patlaban spēkā esošo prasību tikai atbalstītājai dalībvalstij piedalīties Komisijas veiktajā regulārajā novērtēšanā aizstājot ar prasību tajā piedalīties ikkatrai dalībvalstij, kas pilnvarojusi kādu no atzītajām organizācijām. Tas ļautu Komisijai novērtēšanu veikt kopā ar jebkuru dalībvalsti, kas attiecīgo atzīto organizāciju pilnvarojusi rīkoties dalībvalsts vārdā Direktīvas 2009/15/EK 3. panta 2. punkta izpildes nolūkā, ne tikai ar atbalstītāju dalībvalsti.

3.  Referentes ierosinājums

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un uzskata, ka tas kliedētu juridisko nenoteiktību, ko saistībā ar atzītajām organizācijām radītu Apvienotās Karalistes izstāšanās, aizsargātu attiecīgo kuģu īpašnieku uzņēmējdarbības nepārtrauktību un to ES 27 dalībvalstu karogu konkurētspēju, kuras sadarbojas ar ietekmētajām organizācijām.

Līdz ar to referente ierosina pieņemt Komisijas priekšlikumu bez grozījumiem.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

Atsauces

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

1.8.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

3.12.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Iesniegšanas datums

10.1.2019

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika