Betänkande - A8-0004/2019Betänkande
A8-0004/2019

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

10.1.2019 - (COM(2018)0567 – C8‑0384/2018 – 2018/0298(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Isabella De Monte


Förfarande : 2018/0298(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0004/2019
Ingivna texter :
A8-0004/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

(COM(2018)0567 – C8‑0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0567),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0384/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 Oktober 2018[1],

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0004/2019).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 1

Förordning (EG) nr 391/2009

Artikel 8 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla erkända organisationer ska regelbundet och minst vartannat år bedömas av kommissionen i samverkan med den medlemsstat eller de medlemsstater som bemyndigat dem i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/15/EG, i syfte att kontrollera att organisationerna fullgör förpliktelserna enligt denna förordning och uppfyller minimikriterierna i bilaga I. Bedömningen ska begränsas till den del av de erkända organisationernas verksamhet som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.”

1.  Alla erkända organisationer ska regelbundet och minst vartannat år bedömas av kommissionen i samverkan med den medlemsstat eller de medlemsstater som bemyndigat dem i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/15/EG, i syfte att kontrollera att organisationerna fullgör förpliktelserna enligt denna förordning och uppfyller minimikriterierna i bilaga I. Bedömningen ska begränsas till den del av de erkända organisationernas verksamhet som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde. Kommissionen ska underlätta för medlemsstaterna att delta i bedömningen genom att upprätta ett tillsynsprogram som medlemsstaterna kan använda för att fullgöra sina skyldigheter enligt IMO:s resolution A.1070(28) och artikel 9 i direktiv 2009/15/EG.”

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

1.  Nuläget

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att unionens hela primär- och sekundärrätt kommer att upphöra att gälla för Förenade kungariket från och med den 30 mars 2019. Förenade kungariket kommer då att bli ett tredjeland.

EU:s lagstiftning om sjötransporter kommer därmed inte längre att gälla för Förenade kungariket. Ett av de områden i EU-rätten som kommer att påverkas är erkännandet på unionsnivå av organisationer som tillhandahåller tjänster för inspektion och tillsyn av fartyg som för medlemsstaters flagg (nedan kallade erkända organisationer).

Enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 391/2009 ska organisationer som utför inspektioner på och utövar tillsyn av fartyg och som erkänns på unionsnivå av kommissionen bedömas minst vartannat år av kommissionen i samverkan med den medlemsstat som lämnade in den ursprungliga begäran om erkännande av organisationen (nedan kallad sponsormedlemsstat).

Av artiklarna 7 och 8 i förordningen följer att för att kunna fortsätta att omfattas av unionserkännande måste erkända organisationer fortsätta att uppfylla de krav och minimikriterier som anges i bilaga I till förordningen. Detta kontrolleras vid den återkommande förnyade bedömning som genomförs av kommissionen och sponsormedlemsstaten enligt artikel 8.1.

Från och med utträdet kommer Förenade kungariket inte längre att kunna delta i de bedömningar som utförs enligt artikel 8.1 i förordningen med avseende på de organisationer som har Förenade kungariket som sponsormedlemsstat. Följaktligen kan den fortsatta giltigheten när det gäller erkännandet av dessa organisationer på unionsnivå komma att ifrågasättas, och den kan inte klargöras med tillräcklig rättslig säkerhet enligt förordningens nuvarande bestämmelser.

Det faktum att organisationerna eventuellt förlorar sitt unionserkännande till följd av Förenade kungarikets utträde skulle kunna få negativa konsekvenser för konkurrens- och attraktionskraften för flaggen hos de av EU-27:s medlemsstater som har bemyndigat dessa erkända organisationer att agera för deras räkning avseende att utföra lagstadgad inspektion, tillsyn och certifiering av fartyg. De berörda erkända organisationerna har för närvarande avtal om bemyndigande med de flesta av EU-27:s medlemsstater, och efter Förenade kungarikets utträde kommer dessa medlemsstater inte att kunna använda de berörda erkända organisationerna för de flottor som för deras flagg. Samtidigt kommer fartygsägare som använder dessa organisationer även för klassificering att ställas inför dilemmat att antingen behöva flagga ut sina fartyg till ett land utanför EU eller riskera att behöva bryta sina nuvarande privata kontrakt för klassificering av fartyg med berörda organisationer.

2.  Kommissionens förslag

Kommissionens förslag skulle ändra artikel 8.1 i förordningen genom att ersätta det nuvarande kravet, enligt vilket endast sponsormedlemsstaten ska delta i den regelbundna bedömning som utförs av kommissionen, med en bestämmelse om att vilken som helst av de medlemsstater som har bemyndigat en av de erkända organisationerna ska delta. Därigenom skulle bedömningen kunna utföras av kommissionen tillsammans med vilken som helst av de medlemsstater som har bemyndigat den berörda erkända organisationen att agera för deras räkning för de syften som avses i artikel 3.2 i direktiv 2009/15/EG, och inte endast sponsormedlemsstaten.

3.  Föredragandens förslag

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och anser att det skulle råda bot på osäkerheten om rättsläget på området för erkända organisationer genom Förenade kungarikets utträde, och att det skulle trygga driftskontinuiteten för de berörda fartygsägarna och konkurrenskraften för flaggen hos de av EU-27:s medlemsstater som arbetar med de berörda organisationerna.

Föredraganden föreslår därför att kommissionens förslag ska antas utan ändringar.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Framläggande för parlamentet

1.8.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Behandling i utskott

3.12.2018

 

 

 

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Ingivande

10.1.2019

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 25 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy