ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море

10.1.2019 - (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)) - ***I

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Клара Еухения Агилера Гарсия


Процедура : 2018/0050(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0005/2019
Внесени текстове :
A8-0005/2019
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0115),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0104/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.[1],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и позицията под формата на изменения на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0005/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Част от целите на ОПОР са насочени към гарантиране на екологичната устойчивост на риболова и аквакултурите в дългосрочен план и към прилагане на подхода на предпазливост и на екосистемния подход при управлението на рибарството.

(5)  Общата политика в областта на рибарството има за цел, наред с другото, да гарантира, че експлоатацията на живите биологични ресурси създава в дългосрочен план необходимите условия за устойчивост от икономическа, екологична и социална гледна точка, и по-конкретно да гарантира екологичната и социално-икономическата устойчивост на риболова и аквакултурите в дългосрочен план и да осигури прилагането на подхода на предпазливост и на екосистемния подход при управлението на рибарството. Тя също така ще спомогне за предлагането на пазара на Съюза на храни с висока хранителна стойност, за намаляването на зависимостта на пазара на Съюза от вноса на храни, за насърчаването на прякото и непрякото създаване на работни места и на икономическото развитие в крайбрежните райони и за гарантирането на справедлив жизнен стандарт в сектора на рибарството, включително непромишления и дребномащабния риболов, както е предвидено в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  За постигане на целите на ОПОР следва да бъдат приети редица мерки за опазване например многогодишни планове, технически мерки, както и мерки за определяне и разпределяне на възможностите за риболов.

(6)  За постигане на целите на ОПОР следва да бъдат приети редица мерки за опазване например многогодишни планове, технически мерки, както и мерки за определяне и разпределяне на възможностите за риболов. Рибните запаси обаче няма да може да бъдат възстановени, ако не се намали нарастващото въздействие на замърсяването, предимно от наземни източници, но също така и от други морски дейности (транспорт, нефт, туризъм и др.).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  По отношение на експлоатацията на живите морски биологични ресурси Регламент (ЕС) № 1380/2013 включва като изрична цел възстановяването и запазването на популациите на видовете, които са обект на улов, над нивата, позволяващи максимален устойчив улов. За да се постигне тази цел съгласно член 2 от този регламент всички запаси следва постепенно да постигнат равнище на експлоатация, позволяващо максимален устойчив улов, в срок до 2015 г., ако това е възможно, или най-късно до 2020 г. При преследването на тази цел се обръща особено внимание на икономическото и социалното въздействие.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища. Съгласно посочените разпоредби многогодишният план, предвиден в настоящия регламент, следва да съдържа цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, предпазни мерки и технически мерки, насочени към предотвратяване и намаляване на нежелания улов.

(7)  В съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища. Съгласно посочените разпоредби многогодишният план, предвиден в настоящия регламент, следва да съдържа цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, предпазни мерки и технически мерки, насочени към предотвратяване и намаляване във възможно най-голяма степен на нежелания улов и към свеждане до минимум на въздействието на риболовните дейности върху морската среда.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Понятието „най-добри налични научни становища“ се отнася до публично достъпните научни становища, които са подкрепени от най-актуалните научни данни и методи и са изготвени или проверени от независим научен орган, признат на равнището на ЕС или на международно равнище.

(8)  „Най-добри налични научни становища“ означава публично достъпни научни становища, които са подкрепени от най-актуалните научни данни и методи и са публикувани или подложени на партньорска проверка от независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, като например Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) или Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM), и които отговарят на изискванията по член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Планове за управление в съответствие с Регламент (ЕО) № 1967/2006 вече са приети във Франция, Италия и Испания. Тези планове обаче не са съгласувани помежду си и в тях не са обхванати всички уреди, използвани при експлоатацията на запасите от дънни видове, нито разпределението на риболовните флотове и на някои трансгранично преминаващи запаси. Наред с това беше установено, че плановете са неефективни при постигане на целите на ОПОР. Държавите членки и заинтересованите страни изразиха подкрепа за изготвянето и прилагането на многогодишен план за съответните запаси на равнището на ЕС.

(11)  Планове за управление в съответствие с Регламент (ЕО) № 1967/2006 вече са приети във Франция, Италия и Испания. Тези планове обаче не са съгласувани помежду си и в тях не са обхванати всички уреди, използвани при експлоатацията на запасите от дънни видове, нито разпределението на риболовните флотове и на някои трансгранично преминаващи запаси. Наред с това беше установено, че плановете са неефективни при постигане на целите на ОПОР. Държавите членки и заинтересованите страни изразиха подкрепа за изготвянето и прилагането на многогодишен план за съответните запаси на равнището на ЕС. Държавите следва да прилагат съвместно предвидените в настоящия регламент мерки, за да увеличат максимално тяхната ефективност.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В становище на НТИКР се посочва, че експлоатацията на повечето запаси в западната част на Средиземно море надхвърля значително равнищата, необходими за постигането на МУУ.

(12)  В становище на НТИКР се посочва, че експлоатацията на определени запаси в западната част на Средиземно море надхвърля значително равнищата, необходими за постигането на МУУ.

Обосновка

НТИКР разполага с научна информация за определени видове, които е подложил на оценка; тези видове обаче не представляват по-голямата част от запасите в западната част на Средиземно море.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С оглед на значението на любителския риболов предвиденият в настоящия регламент многогодишен план следва да обхваща и улова на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море, извършен при такъв риболов. В случаите, в които любителският риболов оказва значително въздействие върху тези запаси, в плана следва да се предвиди възможност за специални мерки за управление.

(15)  Тъй като любителският риболов може да окаже значително въздействие върху рибните ресурси, многогодишният план следва да предоставя рамка, чрез която да се гарантира, че този риболов се извършва по начин, съвместим с целите на плана. Държавите членки следва да събират данни за улова в рамките на любителския риболов. В случаите, в които любителският риболов оказва значително въздействие върху тези ресурси, в плана следва да се предвиди възможност за вземане на решение за провеждане на специални мерки за управление, които не са в ущърб на сектора на професионалния риболов.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Географският обхват на многогодишния план следва да се основава на географското разпределение на запасите съгласно информацията в най-добрите налични научни становища. Възможно е в бъдеще да се наложат промени в това разпределение, указано в многогодишния план, ако бъдат получени по-точни научни данни. Поради това на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове за коригиране на указаното в плана географско разпределение на съответните запаси, ако в научните становища се посочва, че в него са настъпили промени.

(16)  Географският обхват на многогодишния план следва да се основава на географското разпределение на запасите съгласно информацията в най-добрите налични научни становища. Възможно е в бъдеще да се наложат промени в това разпределение, указано в многогодишния план, ако бъдат получени по-точни научни данни. Поради това Комисията може да приеме ново предложение за коригиране на указаното в плана географско разпределение на съответните запаси, ако в научните становища се посочва, че в него са настъпили промени.

Обосновка

В член 1, параграф 2 се определя обхватът на регламента (запасите и подзоните на GFCM), а в приложение I към настоящия регламент се посочва кои групи на риболовно усилие са включени в режима на риболовното усилие. И двете части от текста съдържат съществени елементи от законодателния акт и преди те да бъдат подложени на каквито и да е изменения, следва да се проведе консултация с Европейския парламент в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С предвидения в настоящия регламент план следва да се подпомогне осъществяването на целите на ОПОР, и по-специално постигането и поддържането на МУУ за целевите запаси, изпълнението на задължението за разтоварване на запасите от дънни видове, за които се прилагат минимални референтни размери за опазване, и насърчаването на справедлив жизнен стандарт за хората, чийто поминък зависи от риболова, като се вземат под внимание крайбрежният риболов и социално-икономическите условия. Наред с това планът следва да прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум Той следва да е съобразен със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро състояние на околната среда до 2020 г. (в съответствие с Директива 2008/56/ЕО28), както и с целите на Директива 2009/147/ЕО29 и Директива 92/43/ЕИО на Съвета30.

(17)  С предвидения в настоящия регламент план следва да се подпомогне осъществяването на целите на ОПОР, и по-специално възстановяването и поддържането на рибните запаси над равнищата на биомаса, позволяващи МУУ за целевите запаси, изпълнението на задължението за разтоварване на запасите от дънни видове, за които се прилагат минимални референтни размери за опазване, и осигуряването на справедлив жизнен стандарт за хората, чийто поминък зависи от риболова, като се вземат под внимание крайбрежният риболов и социално-икономическите условия. Наред с това планът следва да прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той следва да е съобразен със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро състояние на околната среда до 2020 г. (в съответствие с Директива 2008/56/ЕО28), и следва да спомага за постигането на благоприятно състояние на запазване на видовете и местообитанията, както се изисква съгласно целите на Директива 2009/147/ЕО29 и Директива 92/43/ЕИО на Съвета30.

__________________

__________________

28 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

28 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

29Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

29Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

30Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

30Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  С оглед на ефективното прилагане на настоящия регламент и на осъществяването на целите на ОПОР може да се окаже необходимо флотът да се преструктурира. Съответно е необходимо да се предвиди възможността държавите да изготвят планове за преструктуриране на флота и риболовното усилие с цел подобряване на селективността и енергийната ефективност, поради което те следва да имат достъп до помощ за скрапиране и модернизация. За тази цел Европейският фонд за морско дело и рибарство следва да бъде изменен, за да се вземат предвид тези инструменти.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б)  Както късното влизане в сила на настоящия регламент, така и динамичното развитие на смесения риболов следва да се вземат под внимание с оглед на постигането на целта за смъртността от риболов в съответствие с диапазоните на FMSY, като се предоставя необходимата подкрепа за коригиране на евентуалните социално-икономически дисбаланси в сектора на рибарството.

Обосновка

Като се има предвид настоящото състояние на запасите и късното представяне на настоящото предложение от Европейската комисия, е практически невъзможно до края на 2020 г. да се постигне максимален устойчив улов по отношение на всички засегнати запаси без безпрецедентно намаляване на улова и без катастрофални последици за флотовете в западната част на Средиземно море.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Следва бъдат въведени подходящи предпазни мерки, за да се гарантира изпълнението на количествено измеримите цели и да се задействат коригиращи мерки, когато това е необходимо inter alia при намаляване на числеността на запасите под референтните равнища на опазване. Коригиращите мерки следва да включват спешни мерки в съответствие с членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, възможности за риболов и други специални мерки за опазване.

(21)  Следва да бъдат въведени подходящи предпазни мерки, за да се гарантира изпълнението на количествено измеримите цели и да се задействат коригиращи мерки, когато това е необходимо inter alia при намаляване на числеността на запасите под референтните равнища на опазване. Коригиращите мерки следва да включват спешни мерки в съответствие с членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, възможности за риболов и други специални мерки за опазване, но също и финансови помощи за рибарите, които са пряко засегнати от тези мерки.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  С цел да се осигурят ясни условия за достъпа до риболов и да бъдат постигнати целевите стойности на смъртността от риболов, следва да се въведе режим на риболовното усилие на равнището на Съюза по отношение на траловете, тъй като те са основните уреди, използвани при експлоатацията на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море. С оглед на това е подходящо да се обособят групи на риболовно усилие, така че Съветът да определи максимално допустимото риболовно усилие, изразено като брой риболовни дни годишно. Когато е необходимо, в режима на риболовното усилие следва да бъдат включени и други риболовни уреди.

(23)  С цел да се осигурят ясни условия за достъпа до риболов и да бъдат постигнати целевите стойности на смъртността от риболов, Съюзът следва да разполага с точни данни и надеждна статистическа информация, въз основа на които да се въведе режим на риболовното усилие по отношение на траловете, тъй като те са основните уреди, използвани при експлоатацията на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море. За тази цел Съветът следва да определи максимално допустимото риболовно усилие, изразено като брой риболовни дни годишно. Когато е необходимо, в режима на риболовното усилие следва да бъдат включени и други риболовни уреди.

Обосновка

Режимът на риболовното усилие може да бъде по-ефективен и целесъобразен, ако се извършва съвместно във всички отделни географски подзони, поради факта, че предложените категории дължина създават изкуствени разграничения в рамките на флота. Предлага се да се премахнат групите на риболовно усилие.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Предвид будещото тревога състояние на почти всички запаси от дънни видове в западната част на Средиземно море и с цел да се намалят сегашните високи нива на смъртността от риболов, режимът на риболовното усилие следва да доведе до значително намаляване на усилието през първата година от прилагането на предвидения в настоящия регламент план.

заличава се

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва значително въздействие върху смъртността от риболов на съответните запаси, Съветът следва да вземе предвид тези становища. За тази цел Съветът може да определя възможности за риболов чрез режима на риболовното усилие по отношение на улова от търговски риболов, при който се отчита обемът на улова от любителски риболов, и/или да приема други мерки за ограничаване на любителския риболов.

(25)  Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва значително въздействие върху смъртността от риболов на съответните запаси, Съветът следва да вземе предвид тези становища. За тази цел Съветът ще определи възможности за риболов чрез режима на риболовното усилие по отношение на улова от търговски риболов, при който се отчита обемът на улова от любителски риболов, така че да не се застрашава търговският/професионалният риболов, и/или ще приеме други мерки за ограничаване на любителския риболов, като тези мерки не следва никога да бъдат в ущърб на професионалните риболовни дейности.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Когато в научните становища се посочва, че режимът на риболовното усилие не е достатъчен за постигане на целите или количествено измеримите цели на предвидения в настоящия регламент план, следва да се въведат мерки за управление, които допълват този режим и са съобразени с общия допустим улов.

(26)  Когато в научните становища се посочва, че режимът на риболовното усилие не е достатъчен за постигане на целите или количествено измеримите цели на предвидения в настоящия регламент план, по целесъобразност следва да се въведат, с цел да се допълни този режим, технически мерки, които предоставят възможност да се подобри състоянието на запасите, като се намали смъртността от риболов на целевите видове.

Обосновка

Мерките за управление, които се основават на общия допустим улов, не са подходящи за Средиземно море, като се има предвид, че е трудно тази мярка да се прилага спрямо риболова, който е насочен към множество видове и при който запасите се споделят с държави извън ЕС. За предпочитане е да се прилагат технически мерки, които предоставят възможност да се подобри състоянието на запаса чрез намаляване на смъртността от риболов на целевите видове, когато това е целесъобразно.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  За да се гарантира ефективното прилагане на мерките за управление на регионално равнище, държавите членки следва да въведат схема за съвместно управление с участието на консултативните съвети, рибарските организации и компетентните институции/органи с цел засилване на диалога и участието на страните.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  С цел да се опазят районите на размножаване и уязвимите местообитания, както и да се защити дребномащабният риболов, крайбрежната зона следва редовно да се запазва за по-селективни риболовни дейности. Поради това в предвидения в настоящия регламент план следва да се установи ежегодна тримесечна забрана за траловете, извършващи дейност в рамките на 100-метровата изобата.

(28)  С цел да се опазят районите на размножаване и уязвимите местообитания, както и да се защити дребномащабният риболов, крайбрежната зона следва редовно да се запазва за по-селективни риболовни дейности. Поради това в предвидения в настоящия регламент план следва да се установи ежегодна тримесечна забрана за траловете, извършващи дейност в рамките на 100-метровата изобата, според случая и ако това се окаже необходимо и е научно обосновано, на принципа на регионализацията.

Обосновка

Предложението за установяване на забрана за използването на тралове в рамките на 100-метровата изобата от 1 май до 31 юли в някои случаи може да се окаже непропорционална и неоправдана мярка, която не се основава на научни данни. В много райони континенталният шелф свършва внезапно, като морското дъно достига голяма дълбочина в рамките на само няколко мили, поради което траловете не са в състояние да извършват риболов извън това ограничение. Предложената мярка ще окаже силно влияние не само върху траловете, но и върху секторите, които зависят от тях, например пристанищата, търговете и свързаните с тях отрасли.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Следва да се вземат допълнителни мерки за опазване на запасите от дънни видове. По-специално, в съответствие с научните становища, е целесъобразно да се въведат допълнителни забрани в зоните със значителни струпвания на хвърляща хайвер риба, за да се защитят силно увредените пасажи от възрастни екземпляри мерлуза.

(29)  Следва да се вземат допълнителни мерки за опазване на запасите от дънни видове. По-специално в съответствие с научните становища е целесъобразно да се въведат допълнителни забрани в зоните със значителни струпвания на хвърляща хайвер риба, за да се защитят силно увредените пасажи от възрастни екземпляри мерлуза, както и в зоните с висока концентрация на млади екземпляри, без това да накърнява справедливото обезщетение за рибарите, засегнати от тези забрани.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Подходът на предпазливост следва да се прилага по отношение на запасите, засегнати от прилов, и запасите от дънни видове, за които липсват достатъчно данни. Когато в научните становища се изтъква необходимостта от коригиращи мерки, следва да бъдат приемани специални мерки за опазване в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(30)  Подходът на предпазливост следва да се прилага по отношение на запасите, засегнати от прилов, и запасите от дънни видове, за които липсват достатъчно данни. Когато в научните становища се изтъква необходимостта от коригиращи мерки, следва да бъдат приемани специални мерки за опазване в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, при условие че рибарите, засегнати от тези мерки, получат справедливо обезщетение.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31a)  За да се защитят уязвимите видове и местообитания, които риболовните дейности, насочени към дънните видове, застрашават и върху които те оказват въздействие, планът следва да установи мерки за управление на съответните видове риболов.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  За да се обезпечи правната сигурност, е целесъобразно да се поясни, че мерките за временно преустановяване, които са приети за постигане на целите на предвидения в настоящия регламент план, могат да се смятат за допустими за подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета32.

(37)  За да се обезпечи правната сигурност, е целесъобразно да се поясни, че мерките за временно преустановяване или мерките за постоянно преустановяване съгласно плановете за преструктуриране, които са приети за постигане на целите на предвидения в настоящия регламент план, могат да се смятат за допустими за подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета32.

_________________

_________________

32 Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

32 Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  синьо-червена скарида (Aristeus antennatus) в подзона 1 на GFCM;

a)  синьо-червена скарида (Aristeus antennatus) в подзони 1, 5 и 6 на Генералната комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM);

Обосновка

Намаляването на броя на буквите улеснява разбирането на списъка на видовете.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  синьо-червена скарида (Aristeus antennatus) в подзона 5 на GFCM;

заличава се

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  синьо-червена скарида (Aristeus antennatus) в подзона 6 на GFCM;

заличава се

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris) в подзона 1 на GFCM;

г)  океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris) в подзони 1, 5, 6, 9, 10 и 11 на GFCM;

Обосновка

Намаляването на броя на буквите улеснява разбирането на списъка на видовете.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris) в подзона 5 на GFCM;

заличава се

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris) в подзона 6 на GFCM;

заличава се

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris) в подзони 9—10—11 на GFCM;

заличава се

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  червена скарида (Aristaeomorpha foliacea) в подзона 9 на GFCM;

з)  червена скарида (Aristaeomorpha foliacea) в подзони 9, 10 и 11 на GFCM;

Обосновка

Намаляването на броя на буквите улеснява разбирането на списъка на видовете.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  червена скарида (Aristaeomorpha foliacea) в подзона 10 на GFCM;

заличава се

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  червена скарида (Aristaeomorpha foliacea) в подзона 11 на GFCM;

заличава се

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  мерлуза (Merluccius merluccius) в подзони 1567 на GFCM;

к)  мерлуза (Merluccius merluccius) в подзони 1, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 на GFCM;

Обосновка

Намаляването на броя на буквите улеснява разбирането на списъка на видовете.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  мерлуза (Merluccius merluccius) в подзони 9—10—11 на GFCM;

заличава се

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква м

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м)  норвежки омар (Nephrops norvegicus) в подзона 5 на GFCM;

м)  норвежки омар (Nephrops norvegicus) в подзони 5, 6, 9 и 11 на GFCM;

Обосновка

Намаляването на броя на буквите улеснява разбирането на списъка на видовете.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква н

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н)  норвежки омар (Nephrops norvegicus) в подзона 6 на GFCM;

заличава се

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква о

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о)  норвежки омар (Nephrops norvegicus) в подзона 9 на GFCM;

заличава се

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква п

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п)  норвежки омар (Nephrops norvegicus) в подзона 11 на GFCM;

заличава се

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква р

Текст, предложен от Комисията

Изменение

р)  барбуня (Mullus barbatus) в подзона 1 на GFCM;

р)  барбуня (Mullus barbatus) в подзони 1, 5, 6, 7, 9 и 10 на GFCM;

Обосновка

Намаляването на броя на буквите улеснява разбирането на списъка на видовете.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква с

Текст, предложен от Комисията

Изменение

с)  барбуня (Mullus barbatus) в подзона 5 на GFCM;

заличава се

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква т

Текст, предложен от Комисията

Изменение

т)  барбуня (Mullus barbatus) в подзона 6 на GFCM;

заличава се

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква у

Текст, предложен от Комисията

Изменение

у)  барбуня (Mullus barbatus) в подзона 7 на GFCM;

заличава се

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква ф

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ф)  барбуня (Mullus barbatus) в подзона 9 на GFCM; и

заличава се

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква х

Текст, предложен от Комисията

Изменение

х)  барбуня (Mullus barbatus) в подзона 10 на GFCM.

заличава се

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква ха (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ха)  барбуня (Mullus barbatus) в подзона 11 на GFCM;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Настоящият регламент се прилага по отношение на запасите, засегнати от прилов в западната част на Средиземно море при извършването на улов на запасите, посочени в параграф 1. Той се прилага и по отношение на всички други запаси от дънни видове, които са обект на улов в западната част на Средиземно море и за които липсват достатъчно данни.

3.  Настоящият регламент се прилага по отношение на запасите, засегнати от прилов в западната част на Средиземно море при извършването на улов на запасите, посочени в параграф 1, и има за цел да гарантира, че експлоатацията на тези запаси възстановява и поддържа популациите на улавяните видове, чийто улов се извършва в съответствие с разпоредбите за управление на рибарството, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Той се прилага и по отношение на всички други запаси от дънни видове, които са обект на улов в западната част на Средиземно море и за които липсват достатъчно данни.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В настоящия регламент също така се определят подробностите във връзка с изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза в западната част на Средиземно море по отношение на всички запаси от видовете, за които се прилага задължението за разтоварване по член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

5.  В настоящия регламент също така се определят подробностите във връзка с изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза в западната част на Средиземно море по отношение на всички запаси от видовете, за които се прилага задължението за разтоварване по член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и които са били уловени при риболов на дънни видове.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „диапазон на FMSY“ означава диапазон на стойностите, предвиден в най-добрите налични научни становища, и по-специално в становищата на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР), съгласно които всички равнища на смъртност от риболов в рамките на диапазона водят до максимален устойчив улов (МУУ) в дългосрочен план при определен модел на риболова и при съществуващите средни екологични условия, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство на съответните запаси. Той е изчислен по такъв начин, че да осигурява не повече от 5 % намаляване на добива в дългосрочен план в сравнение с МУУ. Диапазонът е ограничен така, че вероятността от спадане на числеността на запаса под критичното референтно равнище (BLIM) да не надвишава 5 %;

(2)  „диапазон на FMSY“ означава диапазон на стойностите, предвиден в най-добрите налични научни становища, при който всички равнища на смъртност от риболов в рамките на диапазона водят до максимален устойчив улов (МУУ) в дългосрочен план при определен модел на риболова и при съществуващите средни екологични условия, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство на съответните запаси. Той е изчислен по такъв начин, че да осигурява не повече от 5% намаляване на добива в дългосрочен план в сравнение с МУУ. Диапазонът е ограничен така, че вероятността от спадане на числеността на запаса под критичното референтно равнище (BLIM) да не надвишава 5%;

Обосновка

Предлага се да не се посочва „по-специално“ Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР), тъй като следва да се вземат под внимание и други независими научни становища, които са признати на равнището на Съюза или на международно равнище, например становищата на Научния консултативен комитет на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „стойност на FMSY“ означава стойността на прогнозната смъртност от риболов, която при даден модел на риболова и текущите екологични условия осигурява максимален улов в дългосрочен план;

(3)  „FMSY“ означава стойността на прогнозната смъртност от риболов, която при даден модел на риболова и текущите екологични условия осигурява максимален улов в дългосрочен план;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „BLIM“ означава критичното референтно равнище, изразено като биомаса на репродуктивния запас и предвидено в най-добрите налични научни становища — по-специално в тези на НТИКР — под което е възможен спад във възпроизводителната способност;

(8)  „BLIM“ означава критичното референтно равнище, изразено като биомаса на репродуктивния запас и предвидено в най-добрите налични научни становища, под което е възможен спад във възпроизводителната способност;

Обосновка

Предлага се да не се посочва „по-специално“ Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР), тъй като следва да се вземат под внимание и други независими научни становища, които са признати на равнището на Съюза или на международно равнище, например становищата на Научния консултативен комитет на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „BPA“ означава предпазното референтно равнище, изразено като биомаса на репродуктивния запас и предвидено в най-добрите налични научни становища — по-специално в тези на НТИКР — което гарантира по-малко от 5 % вероятност хвърлящата хайвер биомаса да е под BLIM;

(9)  „BPA“ означава предпазното референтно равнище, изразено като биомаса на репродуктивния запас и предвидено в най-добрите налични научни становища, което гарантира по-малко от 5% вероятност хвърлящата хайвер биомаса да е под BLIM;

Обосновка

Предлага се да не се посочва „по-специално“ Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР), тъй като следва да се вземат под внимание и други независими научни становища, които са признати на равнището на Съюза или на международно равнище, например становищата на Научния консултативен комитет на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 12 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  „любителски риболов“ означава риболовни дейности, извършвани от всякакви кораби с дължина на корпуса 2,5 метра или повече, независимо от начина им на задвижване, които са предназначени за спортни или развлекателни цели и които не извършват търговска дейност.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 12 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  „съвместно управление“ означава процесът на управление на ресурсите с оглед на изпълнението на целите на ОПОР, в рамките на който компетентните администрации, местни рибари, неправителствени организации, научноизследователски институти и понякога други заинтересовани страни в областта на рибарството и крайбрежните ресурси, всеки от които има специфични отговорности и права, споделят правомощията за вземането на решения относно управлението на даден вид риболов.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 12 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в)  „най-добри налични научни становища“ означава публично достъпни научни становища, които са подкрепени от най-актуалните научни данни и методи и са публикувани или подложени на партньорска проверка от независим научен орган на Съюза или международен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, като например Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) или Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM), и които отговарят на изискванията по член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Планът трябва да допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ.

1.  Планът се основава на режим на риболовното усилие, който цели да допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на видовете, които са обект на улов, над равнищата, на които може да се постигне МУУ. Както се предвижда в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, нивата на експлоатация, които позволяват максимален устойчив улов, трябва да се постигнат възможно най-скоро, като за всички запаси, за които се прилага настоящият регламент, те трябва да се постигнат до 2020 г. чрез постепенно постъпателно нарастване, след което те трябва да се поддържат. В контекста на целите на този план се обръща специално внимание на социално-икономическата устойчивост, и по-конкретно на въздействието върху съответните общности.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Планът трябва да прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той трябва да е съобразен със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро състояние на околната среда до 2020 г., посочена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, както и с целите, определени в членове 4 и 5 от Директива 2009/147/ЕО и членове 6 и 12 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета.

3.  Планът трябва да прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема, и по-специално върху уязвимите местообитания и защитените видове, включително морски бозайници, влечуги и морски птици, както и приловът, са сведени до минимум. Той трябва да е съобразен със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро състояние на околната среда до 2020 г., посочена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, както и с целите, определени в членове 4 и 5 от Директива 2009/147/ЕО и членове 6 и 12 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Мерките, предвидени в плана, се предприемат въз основа на най-добрите налични научни становища. При липса на достатъчно данни трябва да се осигури сравнима степен на опазване на съответните запаси.

5.  Мерките, предвидени в плана, се предприемат въз основа на най-добрите налични научни становища.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Целевите равнища на смъртност от риболов в съответствие с диапазоните на FMSY, определени в член 2, трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро, постепенно и с натрупване – срокът за съответните запаси е 2020 г., след което тези равнища се поддържат в диапазоните на FMSY.

1.  Целевите равнища на смъртност от риболов в съответствие с диапазоните на FMSY, определени в член 2, трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро, постепенно и с натрупване – срокът за съответните запаси е 2020 г., след което тези равнища се поддържат в диапазоните на FMSY. При преследването на тази цел се обръща особено внимание на икономическото и социалното въздействие на предложения график в съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Диапазоните на FMSY трябва да бъдат изисквани по-специално от НТИКР въз основа на настоящия план.

2.  Диапазоните на FMSY трябва да бъдат изисквани от независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, по-специално НТИКР или Научния консултативен комитет на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море, въз основа на настоящия план.

Обосновка

Предлага се да не се посочва „по-специално“ Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР), тъй като следва да се вземат под внимание и други независими научни становища, които са признати на равнището на Съюза или на международно равнище, например становищата на Научния консултативен комитет на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, когато Съветът определя възможностите за риболов, те трябва да обхващат съвкупността от съответните запаси в наличния към конкретния момент диапазон на FMSY за най-уязвимия запас.

3.  В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, когато Съветът определя мерките за управление на риболовното усилие, те трябва да обхващат съвкупността от съответните запаси в наличния към конкретния момент диапазон на FMSY за най-уязвимия запас.

Обосновка

Мерките за управление, които се основават на общия допустим улов, не са подходящи за Средиземно море, като се има предвид, че е трудно тази мярка да се прилага спрямо риболова, който е насочен към множество видове и при който запасите се споделят с държави извън ЕС. За предпочитане е да се прилагат технически мерки, които предоставят възможност да се подобри състоянието на запаса чрез намаляване на смъртността от риболов на целевите видове, когато това е целесъобразно.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 3 възможностите за риболов могат да бъдат определени на равнища, които са по-ниски от диапазоните на FMSY.

4.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 3 риболовното усилие може да бъде определено на равнища, които са по-ниски от диапазоните на FMSY. Особено внимание се обръща на социалното и икономическото въздействие върху засегнатите флотове в съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

 

(Ако настоящото компромисно изменение бъде прието, терминът „възможности за риболов“ ще бъде заменен с „риболовно усилие“ в целия текст и ще се наложи краят на съображение 22 да се промени, като се заличи „и/или улов“.)

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Чрез дерогация от параграфи 3 и 4 възможностите за риболов могат да бъдат определени над наличния към конкретния момент диапазон на FMSY за най-уязвимия запас, при условие че всички съответни запаси са над BPA:

5.  Чрез дерогация от параграфи 3 и 4 риболовното усилие може да бъде определено над наличния към конкретния момент диапазон на FMSY за най-уязвимия запас, при условие че всички съответни запаси са над BPA:

a)  ако, въз основа на научните становища или доказателства, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели при смесения риболов;

a)  ако, въз основа на най-добрите налични научни становища, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели при смесения риболов;

б)  ако, въз основа на научните становища или доказателства, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от взаимодействието между запаси от различни видове; или

б)  ако, въз основа на най-добрите налични научни становища, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от взаимодействието между запаси от различни видове; или

в)  за да се ограничат колебанията във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20 %.

в)  за да се ограничат колебанията в риболовното усилие между последователни години до не повече от 10%, както и до не повече от 30 % от кумулативното усилие през първите 3 години от плана.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас при някой от съответните запаси е под предпазното референтно равнище (BPA), се приемат коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответните запаси на равнища над тези, позволяващи постигането на МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5, възможностите за риболов се определят на равнища, съответстващи на смъртността от риболов, намалена в рамките на диапазона на FMSY за най-уязвимия запас, като се вземе предвид намаляването на биомасата.

1.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас при някой от съответните запаси е под предпазното референтно равнище (BPA), се приемат коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответните запаси на равнища над тези, позволяващи постигането на МУУ. По-специално риболовното усилие може да се определи на равнища, които не надвишават нивата на експлоатация, съответстващи на максималния устойчив улов и съответстващи на смъртността от риболов, намалена в рамките на диапазона на FMSY за най-уязвимия запас в рамките на географска подзона, като се вземе предвид намаляването на биомасата.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от съответните запаси е под критичното референтно равнище (BLIM), се предприемат коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на запаса на равнища над тези, позволяващи постигането на МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5, посочените мерки могат да включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас и подходящо намаляване на възможностите за риболов.

2.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от съответните запаси е под критичното референтно равнище (BLIM), се предприемат коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на запаса на равнища над тези, позволяващи постигането на МУУ. По-специално чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5 посочените мерки могат да включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас и подходящо намаляване на мерките за управление на риболовното усилие, при условие че рибарите, засегнати от тези мерки, получат справедливо обезщетение.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Изборът на мерки, посочени в настоящия член, е съобразен с характера, сериозността, продължителността и повторяемостта на положението, при което биомасата на репродуктивния запас е под равнищата, посочени в член 5.

4.  Изборът на мерки, посочени в настоящия член, е съобразен с характера, сериозността, продължителността и повторяемостта на положението, при което биомасата на репродуктивния запас е под равнищата, посочени в член 5, и тези мерки са обвързани с условието рибарите, които са засегнати от тяхното прилагане, да получат справедливо обезщетение.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По отношение на всички кораби, чиято дължина е обхваната от категориите, посочени в приложение I, и които извършват риболов с тралове в зоните, определени в същото приложение, се прилага режим на риболовното усилие.

1.  Прилага се режим на риболовното усилие по отношение на всички кораби, които извършват риболов с тралове в географските подзони, и по отношение на категориите дължина на корабите, посочени в приложение I. С цел включване на дълбочинните интервали за запасите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези делегирани актове се приемат едва след като за всяка от предходните пет години бъде изготвен посоченият в член 17 доклад.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В съответствие с научните становища Съветът определя ежегодно максимално допустимото риболовно усилие за всяка група на риболовно усилие за отделните държави членки.

2.  В съответствие с най-добрите налични научни становища Съветът определя веднъж на всеки три години максимално допустимото риболовно усилие за всяка група на риболовно усилие за отделните държави членки.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  През първата година от прилагането на плана максимално допустимото риболовно усилие трябва да бъде значително намалено спрямо предвиденото в параграф 4 изходно равнище в съответствие с научните становища.

3.  През първата година от прилагането на плана, с изключение на географските подзони, в които усилието е било намалено с над 20% през изходния период, предвиден в параграф 4, максимално допустимото риболовно усилие трябва да се намали с 10% спрямо изходното равнище в съответствие с най-добрите налични научни становища относно състоянието на запасите.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  през първата година от прилагането на настоящия регламент изходното равнище се изчислява за всяка група на риболовно усилие, изразено като средно усилие в брой риболовни дни между 1 януари 2015 г. и 31 декември 2017 г., като се вземат предвид само корабите, които са извършвали дейност през този период;

a)  през първата година от прилагането на настоящия регламент изходното равнище се изчислява за всяка географска подзона, изразено като потвърденото максимално усилие в брой риболовни дни между 1 януари 2012 г. и 31 декември 2017 г., като се вземат предвид само корабите, които са извършвали дейност през този период;

Обосновка

Променя се референтният период, като се включват повече години, за да бъдат получените данни по-представителни. От друга страна, изчисляването на годишното риболовно усилие в брой дни следва да се извършва въз основа на максималния брой потвърдени дни (чрез система за наблюдение на кораби, електронни риболовни дневници и др.), като се има предвид, че през минали години самият сектор предлагаше намаляване на броя на риболовните дни като доброволна мярка. Ако изчисленията не се извършват по предложения в изменението начин, това би довело до санкциониране на рибарите, които на доброволни начала са управлявали риболовните зони по по-отговорен начин.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато научните становища указват наличието на значителен улов на даден запас с риболовни уреди, различни от тралове, равнищата на риболовното усилие за съответните уреди се определят въз основа на посочените научни становища.

5.  Когато най-добрите налични научни становища указват увеличаване от над 10% на улова на даден запас с риболовни уреди, различни от тралове, равнищата на риболовното усилие за съответните уреди се определят въз основа на посочените научни становища.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва значително въздействие върху смъртността от риболов на конкретен запас, при определянето на възможностите за риболов Съветът може да ограничи любителския риболов, за да се избегне превишаването на общия целеви процент на смъртност от риболов.

6.  Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че любителският риболов оказва значително въздействие върху смъртността от риболов на конкретен запас, при определянето на риболовното усилие Съветът ограничава любителския риболов, за да се избегне превишаването на общия целеви процент на смъртност от риболов, без да се намаляват възможностите за риболов за професионалните рибари. Държавите членки могат да включват видове любителски риболов в конкретни национални планове за управление, за да осигурят ефективно събиране на данните, наблюдение и контрол на определени видове риболов.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

заличава се

Общ допустим улов

 

Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че режимът на риболовното усилие не е достатъчен за изпълнението на целите или количествено измеримите цели, определени в членове 3 и 4, Съветът приема допълнителни мерки за управление, основаваща се на общия допустим улов.

 

Обосновка

Въвеждането на общ режим за общия допустим улов и квоти в Средиземно море би могло да създаде множество затруднения при прилагането му и да доведе до възникването на нови проблеми, свързани с контрола, блокиращите видове и др., тъй като риболовът в Средиземно море е смесен. За да се избегне погрешното тълкуване на понятието „управление на усилието“, на което се основава настоящият многогодишен план, мерките за управление следва да се обединят и следва да се остави отворена възможността в бъдеще да се предлагат и други видове мерки.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  разпределят справедливо националните квоти между отделните сегменти на флота, като се съобразяват с традиционния и непромишления риболов; и

б)  разпределят справедливо националните квоти в рамките на флота, като се съобразяват с традиционния и непромишления риболов; и

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В случай че дадена държава членка разрешава на корабите, плаващи под нейното знаме, да извършват риболов с тралове, тя гарантира, че този риболов е ограничен до не повече от 12 часа за всеки риболовен ден, пет риболовни дни седмично или равностойна на тях продължителност.

3.  В случай че дадена държава членка разрешава на корабите, плаващи под нейното знаме, да извършват риболов с тралове, тя гарантира, че този риболов е ограничен до не повече от 12 часа за всеки риболовен ден, пет риболовни дни седмично или равностойна на тях продължителност. В надлежно обосновани случаи, в които разпоредбите на член 11 от настоящия регламент предполагат увеличаване на броя на часовете за придвижване, се допускат максимално 18 часа за всеки риболовен ден, при условие че държавата членка предварително е дала специално разрешение.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки гарантират, че общият капацитет, изразен в GT и kW, който съответства на издадените в съответствие с параграф 4 разрешения за риболов, не се увеличава през периода на прилагането на плана.

5.  Държавите членки гарантират, че общият капацитет, изразен в GT и kW, който съответства на издадените в съответствие с параграф 4 разрешения за риболов, не се увеличава през периода на прилагането на плана. Разрешава се обменът на капацитет между различните зони на управление, в случай че подобряването на състоянието на ресурсите позволява това.

Обосновка

Тази разпоредба следва да запази възможността за обмен на капацитет между различните зони на управление, в случай че подобрението на състоянието на ресурсите позволява това (ако то отговаря на критериите, които вече са установени в регламентите относно общите максимални стойности на капацитета). Обменът на капацитет трябва да спазва във всеки един момент общите максимални стойности, определени за всяка държава членка.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Държавите членки гарантират ефективното събиране на данни, така че да може да се извършва оценка на въздействието на различните видове любителски риболов върху запасите, попадащи в обхвата на този план.

Обосновка

Необходими са данни за любителския риболов, за да се оцени неговото въздействие върху популациите.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б.  За да се подобри състоянието на запасите, държавите членки могат да установят режим за съвместно управление, за да постигнат целите на плана в съответствие с местните особености на съответния вид риболов.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В допълнение към предвиденото в член 13 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета използването на тралове в западната част на Средиземно море се забранява от 1 май до 31 юли всяка година в рамките на 100-метровата изобата.

1.  В допълнение към предвиденото в член 13 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета използването на тралове в западната част на Средиземно море се забранява от 1 юли до 31 септември всяка година в рамките на 100-метровата изобата, ако това се окаже необходимо и е обосновано от най-добрите налични научни становища, в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или чрез делегирани актове в съответствие с член 15 от настоящия регламент. Допускат се обаче дерогации от тези разпоредби в зависимост от разположението на изобатите по отношение на разстоянието от брега, от специфичните крайбрежни характеристики в съответния басейн, както и от характеристиките на флотовете, които извършват дейност в него.

Обосновка

Не е приемливо да се забранява използването на тралове в рамките на 100-метровата изобата от 1 май до 31 юли, ако не се взема под внимание разположението на изобатата по отношение на разстоянието от бреговете в географските подзони. Други фактори, които не се вземат предвид, са специфичните характеристики на крайбрежието в съответния басейн и характеристиките на флота по отношение на корабните лицензи и техническото оборудване за целевите видове, които се улавят от плавателните съдове.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В срок от две години след приемането на настоящия регламент и въз основа на научните становища съответните държави членки установяват други зони със забрана за риболов, ако има доказателства за висока концентрация на млади екземпляри и на хвърляща хайвер риба от запасите от дълбоководни видове особено ако те спадат към съответните запаси.

2.  В срок от две години след приемането на настоящия регламент и въз основа на най-добрите налични научни становища, ако установените зони със забрана за риболов се окажат недостатъчни за възстановяването на запасите, съответните държави членки установяват други зони със забрана за риболов, ако има доказателства за висока концентрация на млади екземпляри, на екземпляри под минималния референтен размер на опазване и на хвърляща хайвер риба от запасите от дълбоководни видове особено ако те спадат към съответните запаси.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато посочените в параграф 2 зони със забрана за риболов засягат риболовни кораби на няколко държави членки, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и член 18 от настоящия регламент, както и въз основа на научните становища, като в тези актове се посочват съответните зони със забрана за риболов.

3.  Когато посочените в параграф 2 зони със забрана за риболов засягат риболовни кораби на няколко държави членки, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и член 18 от настоящия регламент, както и въз основа на най-добрите налични научни становища, като в тези актове се посочват съответните зони със забрана за риболов.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Други технически мерки за опазване

Конкретни мерки за опазване

Обосновка

Тъй като настоящото изменение е сходно с член 9 от многогодишния план за Черно море, двата текста следва да се приведат в съответствие.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на следните технически мерки за опазване:

1.  Ако най-добрите налични научни становища сочат, че е необходимо да се приложат коригиращи мерки за опазването на който и да е от дънните запаси, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Комисията се предоставя правомощието да приема по отношение на риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море, делегирани актове, които допълват настоящия регламент, чрез определяне на конкретни мерки за опазване:

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При липса на съвместна препоръка, както е посочено в член 15, параграф 2, и след изтичането на приложимите срокове, установени в същия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 за допълване на настоящия регламент чрез приемане на мерките, посочени в параграф 1, ако в научните становища се изтъква необходимостта от конкретни действия, за да се гарантира, че всеки обхванат от настоящия регламент запас се управлява в съответствие с член 3.

заличава се

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За всички запаси от видове в западната част на Средиземно море, за които се прилага задължението за разтоварване в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за допълване на настоящия регламент чрез приемане на подробни мерки във връзка с това задължение, както е предвидено в член 15, параграф 5, букви а)—д) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

За всички запаси от видове в западната част на Средиземно море, за които се прилага задължението за разтоварване в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и за прилова на пелагични видове в рамките на риболовните дейности, експлоатиращи запасите, посочени в член 1, параграф 2, за които се прилага задължението за разтоварване, на Комисията се предоставя правомощието, след като тя проведе консултации с държавите членки, да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за допълване на настоящия регламент чрез приемане на подробни мерки във връзка с това задължение, както е предвидено в член 15, параграф 5, букви а) – д) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  С оглед на споделения характер на запасите и при необходимост държавите членки установяват регионални партньорства с трети държави извън ЕС под егидата на GFCM с цел да се гарантира ефективността на регионалните планове за управление.

Обосновка

Важно е в рамките на GFCM да може да се сътрудничи с трети държави, с които се споделят запасите, обхванати от настоящия план, така че да се осигури ефикасно управление на рибарството.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато научните становища свидетелстват за промяна в географското разпределение на запасите, посочени в член 1, параграф 2, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 за изменение на настоящия регламент чрез адаптиране на зоните, определени в член 1, параграф 2 и в приложение I, така че да бъде отразена посочената промяна.

заличава се

Обосновка

В член 1, параграф 2 се определя обхватът на регламента (запасите и подзоните на GFCM), а в приложение I към настоящия регламент се посочва кои групи на риболовно усилие са включени в режима на риболовното усилие. И двете части от текста съдържат съществени елементи от законодателния акт и преди те да бъдат подложени на каквито и да е изменения, следва да се проведе консултация с Европейския парламент в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато в научните становища се изтъква необходимостта от изменения на списъка на запасите, посочен в член 1, параграф 2, Комисията може да представи предложение за изменение на този списък.

2.  Когато в научните становища се изтъква необходимостта от изменения на списъка на запасите, посочен в член 1, параграф 2, Комисията, след като се консултира със съответните държави членки, може да представи предложение за изменение на този списък.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За целите на годишния доклад, предвиден в член 50 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, количествените показатели трябва да обхващат годишните прогнозни равнища на F/FMSY и биомасата на репродуктивния запас за съответните запаси, както и когато е възможно за запасите, засегнати от прилов. Те могат да бъдат допълвани с други показатели въз основа на научните становища.

1.  За целите на годишния доклад, предвиден в член 50 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, количествените показатели трябва да обхващат годишните прогнозни равнища на F/FMSY и биомасата на репродуктивния запас за съответните запаси и когато е възможно за запасите, засегнати от прилов, както и социално-икономическите показатели. Те могат да бъдат допълвани с други показатели въз основа на научните становища.

Обосновка

ОПОР се основава на биологичните аспекти на риболова, но предвижда също така полезно взаимодействие с неговите социално-икономически аспекти.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  След изтичане на пет години от влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите и въздействието на плана върху запасите, за които се прилага настоящият регламент, и върху видовете риболов, които експлоатират тези запаси — по-специално по отношение на постигането на целите, посочени в член 3.

2.  След изтичане на три години от влизането в сила на настоящия регламент и на всеки три години след това Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите и въздействието на плана върху запасите, за които се прилага настоящият регламент, и върху видовете риболов, които експлоатират тези запаси – по-специално по отношение на постигането на целите, посочени в член 3.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 11, 12, 13, 14 и 16, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на посочения срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за периоди от пет години, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят не по-късно от три месеца предварително срещу подобно продължаване.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 11, 12, 13, 14 и 16, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на посочения срок. Делегирането на правомощия може да се продължава за периоди от пет години, ако Европейският парламент и Съветът отправят съвместно такова искане.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет в съответствие с членове 11, 12, 13, 14 и 16, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са изразили възражение в срок от два месеца, след като са били уведомени за него, или ако преди изтичането на този срок са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет в съответствие с членове 11, 12, 13, 14 и 16, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са изразили възражение в срок от три месеца, след като са били уведомени за него, или ако преди изтичането на този срок са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Европейският фонд за морско дело и рибарство предвижда мерки за подкрепа с оглед на окончателното преустановяване на риболовните дейности, при условие че държавата членка може да докаже, че дейностите на съответния сегмент на флота не съответстват на предоставените на този сегмент възможности за риболов в съответствие с член 34 от Регламент (ЕС) № 508/2014, без да се засяга параграф 4 от същия член.

Изменение    94

Предложение за регламент

Глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ

Обосновка

Мерките за управление, които се основават на общия допустим улов, не са подходящи за Средиземно море, като се има предвид, че е трудно тази мярка да се прилага спрямо риболова, който е насочен към множество видове и при който запасите се споделят с държави извън ЕС. За предпочитане е да се прилагат технически мерки, които предоставят възможност да се подобри състоянието на запаса чрез намаляване на смъртността от риболов на целевите видове, когато това е целесъобразно.

  • [1]  OВ C 367, 10.10.2018 г., стp. 103.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предистория и контекст

Западната част на Средиземно море е един от най-развитите средиземноморски риболовни подрегиони. Тя представлява около 31% от цялото количество разтоварван улов в този регион (1,35 млрд. евро от общо 4,76 млрд. евро) и близо 19% от официално декларирания средиземноморски риболовен флот.

Има голямо търсене за продуктите от риболовните дейности в Средиземно море, експлоатиращи запасите от дънни видове. Броят на рибите и ракообразните в западната част на Средиземно море е голям.

Основните видове, които се улавят, са мерлузата, барбунята, различни видове червени скариди и омарът.

Основните уреди за улов на дънни видове са траловете, но уреди като тристенните мрежи, хрилните мрежи, рибните капани и парагадите също играят важна роля.

Понастоящем риболовните дейности в Средиземно море, експлоатиращи запасите от дънни видове, се управляват посредством национални планове за управление, приети съгласно Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета (Регламент относно Средиземно море). Испания, Франция и Италия приеха планове за управление съгласно този регламент, които се оказаха неефективни, що се отнася до техния принос за постигането на целите, определени от общата политика в областта на рибарството (ОПОР)

Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) доказа, че експлоатацията на определени запаси в западната част на Средиземно море надхвърля значително равнищата, необходими за постигането на максимален устойчив улов (МУУ): над 80% от подложените на оценка запаси в този подрегион са обект на прекомерна експлоатация. Освен това биомасата на някои от тези запаси се доближава до критичното референтно равнище, което показва, че има голяма вероятност от срив.

Ето защо Комисията счита за целесъобразно да се приеме многогодишен план за опазване и устойчива експлоатация на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море.

Предложението предвижда:

определяне на измерими цели за смъртността от риболов, които трябва да бъдат постигнати най-късно до 2020 г., като се предоставя възможност за управлението на съответните запаси въз основа на максималния устойчив улов и същевременно се гарантира гъвкавост в контекста на смесения риболов;

въвеждане на критично референтно равнище за опазването на всеки запас, при което запасът би бил изложен на сериозен риск от срив, както и въвеждане на предпазно референтно равнище като предпазен марж;

прилагане на предпазни мерки, за да може даден вид да се възстанови, в случай че са превишени предпазните или критичните референтни равнища;

въвеждане на режим на риболовното усилие на равнището на ЕС за всички тралове, които извършват риболов в зоните, посочени в приложение I, за категориите тралове с различна дължина, определени в същото приложение;

налагане на забрана за траловете, извършващи дейност в рамките на 100-метровата изобата, между 1 май и 31 юли всяка година с цел защита на зоните за размножаване и уязвимите местообитания и защита на дребномащабния риболов чрез запазване на крайбрежната зона за по-селективни риболовни дейности;

въвеждане на разпоредби за регионализация, които са необходими, за да се изменят изключенията за видове с висок процент на оцеляване и минималните изключения и/или за да се разшири обхватът на тези изключения; провеждане на регионално сътрудничество между държавите членки с оглед на приемането на разпоредби; разтоварвания и специални мерки за опазване, включително технически мерки, по отношение на определени запаси;

научно наблюдение с цел оценка на напредъка към постигане на максималния устойчив улов на запасите, които са предмет на риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове, както и по възможност с цел извършване на оценка на прилова.

Становище на докладчика

Докладчикът посреща със задоволство извършената досега работа от Комисията и съзаконодателите при подготовката на многогодишните планове за регионално управление на риболовните дейности и опазването на рибните ресурси, но счита, че особеностите на западната част на Средиземно море следва да се вземат под внимание в настоящото предложение за многогодишен план за управление.

Във връзка с това докладчикът внася изменения към предложението с цел да се гарантира опазването на ресурсите в съответствие със социално-икономическата действителност на флотите, съответно да се адаптира управлението на риболовното усилие, като съвместното управление се включи като възможност за управлението на рибните ресурси в западната част на Средиземно море.

Социална и икономическа устойчивост

По силата на член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 целите на политиката в областта на рибарството (ОПОР) предвиждат, че екологичната устойчивост трябва да бъде съчетана със социална и икономическа устойчивост.

Предложението на Комисията включва мерки за подобряване на опазването на ресурсите и за екологична устойчивост на запасите. Въпреки това, за да може да се постигне социална и икономическа устойчивост успоредно с екологичната устойчивост, докладчикът предлага някои изменения, за да се постигне баланс и да се намали въздействието върху териториите.

Съответно докладчикът предлага в допълнение към мерките за временно преустановяване да се позволи на държавите членки да въвеждат компенсаторни мерки както за корабособствениците, така и за моряците, с оглед на окончателното преустановяване на дейностите на риболовните кораби, които са засегнати от мерките за намаляване на риболовното усилие, предложени в настоящия план.

Що се отнася до зоните със забрана за риболов, докладчикът счита за необходимо да се допусне известна степен на гъвкавост по отношение на забраната за траловете в рамките на 100-метровата изобата в географските подзони, в които е невъзможно да се приложи забраната поради топографията на морското дъно и/или поради социално-икономическото въздействие на тази мярка. Поради огромните разлики в континенталния шелф по протежението на западния бряг на Средиземно море тази мярка би имала нееднакво, несправедливо и непропорционално въздействие върху различните флотове, които извършват дейност в региона. Местните флотове са се приспособили към характеристиките на съответните риболовни зони, поради което е възможно прекомерното ограничаване на тези риболовни зони, основаващо се единствено на географски или топографски критерии, да доведе до необратими социално-икономически щети за сектора на рибарството.

Адаптиране на режима на рибоволното усилие

Докладчикът счита, че режимът на риболовното усилие може да бъде по-ефективен и целесъобразен, ако се извършва съвместно във всички отделни географски подзони, поради факта, че предложените категории дължина създават изкуствени разграничения в рамките на флота. Съответно следва да се премахнат категориите за дължина, като се има предвид, че в повечето случаи траловете са с дължина между 12 и 24 метра. От практическа гледна точка такова разграничение е ненужно.

От друга страна, „значителното“ намаляване на риболовното усилие през първата година от изпълнението на плана, което не е определено точно в предложението на Комисията и което би имало катастрофални последици, ако се прилага буквално, следва да се изрази в конкретни параметри. Докладчикът предлага риболовното усилие да се намали с 10% през първата година, с изключение за географските подзони, в които риболовното усилие вече е било намалено с над 20%. При реформата на ОПОР от 2002 г. бяха въведени мерки за борба с прекомерния улов и за подобряване на опазването и устойчивата експлоатация на ресурсите, като за първи път се предвиди дългосрочен подход към управлението на запасите. Освен това при извършването на реформата на ОПОР през 2013 г. ЕС пое ангажимент да постигне максимален устойчив улов за запасите, за които това е възможно, през 2015 г., а за останалите запаси – не по-късно от 2020 г. Някои територии на ЕС положиха значителни усилия за намаляване на флота, за да допринесат за целите на ОПОР, и е необходимо предложението за значително намаляване на флота да отчете по по-справедлив начин тези усилия.

Освен това, за да се съсредоточат усилията на риболовния сектор към прилагането на ефективен и отговорен режим на риболовното усилие, докладчикът предлага да се премахнат разпоредбите, с които се установява общ режим за общия допустим улов и квоти в Средиземно море. Подобен режим би могъл да доведе до множество затруднения при изпълнението и би довел до нови проблеми, що се отнася до мониторинга на блокиращите видове, наред с другото, тъй като риболовните дейности в Средиземно море са смесени. За да се избегне погрешното тълкуване на понятието „управление на усилието“, на което се основава настоящият многогодишен план, докладчикът предлага мерките за управление да се обединят и да се остави отворена възможността в бъдеще да се предлагат и други видове мерки.

Съвместно управление

Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO) определя „съвместното управление“ като процес на управление на рибните ресурси, при който правителствата споделят правомощията с местните ползватели на ресурсите, като всяка от страните има конкретни отговорности и права във връзка с информацията и вземането на решения за управлението на ресурсите. По-конкретно местната общност на ползвателите се състои от сектора на рибарството и други заинтересовани страни като неправителствени организации и научни институции, наред с други заинтересовани страни на местно равнище.

Уловът на много дънни видове в западната част на Средиземно море се извършва на местно равнище или на равнище над местното равнище и съответно основаният на участието подход – с ефективното участие на сектора на рибарството, администрацията и други заинтересовани страни, например научната общност – гарантира, че мерките за управление се прилагат по начин, който е съобразен с действителното състояние на риболова в съответната зона. В това отношение предоставянето на правомощия на участниците в рамките на управлението на плана на равнището на различните морски територии гарантира тяхната пълна ангажираност и улеснява приемането и изпълнението от тях на мерките за управление.

Докладчикът има много положителни впечатления от опита в областта на съвместното управление, за който разполага със сведения, и поради това предлага държавите членки – на доброволна основа и ако счетат това за целесъобразно – да въведат режим за съвместно управление, така че да може да се осигури възможно най-доброто адаптиране на плана към действителното състояние на риболова на местно равнище.

19.9.2018

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ

на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

За комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните: Адина‑Йоана Вълян

ИЗМЕНЕНИЕ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните представя на водещата комисия по рибно стопанство следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 включва като изрична цел възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ, що се отнася до експлоатацията на живите морски биологични ресурси. Поради това в съответствие с член 2, параграф 2 от него съответното ниво на експлоатация трябваше да бъде постигнато по възможност до 2015 г., като за всички запаси трябваше да бъде постигнато най-късно до 2020 г. чрез постепенно постъпателно нарастване, след което да се поддържа.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища. Съгласно посочените разпоредби многогодишният план, предвиден в настоящия регламент, следва да съдържа цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, предпазни мерки и технически мерки, насочени към предотвратяване и намаляване на нежелания улов.

(7)  В съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища. Съгласно посочените разпоредби многогодишният план, предвиден в настоящия регламент, следва да съдържа цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, предпазни мерки и технически мерки, насочени към предотвратяване и намаляване на нежелания улов и свеждане до минимум на въздействието върху морската среда.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В становище на НТИКР се посочва, че експлоатацията на повечето запаси в западната част на Средиземно море надхвърля значително равнищата, необходими за постигането на МУУ.

(12)  В становище на НТИКР се посочва, че експлоатацията на повечето запаси в западната част на Средиземно море надхвърля значително равнищата, необходими за постигането на МУУ, и че свръхексплоатацията създава висок биологичен риск от изчерпване на тези запаси.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С оглед на значението на любителския риболов предвиденият в настоящия регламент многогодишен план следва да обхваща и улова на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море, извършен при такъв риболов. В случаите, в които любителският риболов оказва значително въздействие върху тези запаси, в плана следва да се предвиди възможност за специални мерки за управление.

(15)  Тъй като любителският риболов може да окаже сериозно въздействие върху рибните ресурси, многогодишният план следва да предоставя рамка, с която да се гарантира, че той се практикува по начин, съвместим с целите на плана. Държавите членки следва да събират данни за улова от любителския риболов. В случаите, в които любителският риболов оказва значително въздействие върху тези ресурси, в плана следва да се предвиди възможност за вземане на решение за специални мерки за управление.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С предвидения в настоящия регламент план следва да се подпомогне осъществяването на целите на ОПОР, и по-специално постигането и поддържането на МУУ за целевите запаси, изпълнението на задължението за разтоварване на запасите от дънни видове, за които се прилагат минимални референтни размери за опазване, и насърчаването на справедлив жизнен стандарт за хората, чийто поминък зависи от риболова, като се вземат под внимание крайбрежният риболов и социално-икономическите условия. Наред с това планът следва да прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той следва да е съобразен със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро състояние на околната среда до 2020 г. (в съответствие с Директива 2008/56/ЕО28), както и с целите на Директива 2009/147/ЕО29 и Директива 92/43/ЕИО на Съвета30.

(17)  С предвидения в настоящия регламент план следва да се подпомогне осъществяването на целите на ОПОР, и по-специално възстановяването и поддържането на рибните запаси над равнищата на биомаса, позволяващи МУУ за целевите запаси, изпълнението на задължението за разтоварване на запасите от дънни видове, за които се прилагат минимални референтни размери за опазване, и насърчаването на справедлив жизнен стандарт за хората, чийто поминък зависи от риболова, като се вземат под внимание крайбрежният риболов и социално-икономическите условия. Наред с това планът следва да прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, като намалява и по възможност премахва отрицателните последици от риболовните дейности в морската среда. Този план следва също така да допринася за постигането на добро състояние на околната среда, предвидено в Директива 2008/56/ЕО28, и за постигането на благоприятно състояние на запазване на естествените местообитания и видовете, изисквано съответно от Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29 и от Директива 92/43/ЕИО на Съвета30.

_________________

_________________

28 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

28 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

29 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

29 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

30 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

30 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Необходимо е да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които са съобразени с целта за постигане и поддържане на МУУ и са изразени като диапазони от стойностите, съответстващи на целта за постигане на МУУ (т.е. FMSY). Тези диапазони, основани на най-добрите налични научни становища, са необходими, за да се постигне гъвкавост спрямо промените в научните становища, да се подпомогне изпълнението на задължението за разтоварване и да се вземе под внимание смесеният риболов. Въз основа на плана диапазоните са изчислени така, че да осигурят не повече от 5 % намаляване на добивите в дългосрочен план в сравнение с МУУ. От своя страна, горната граница на диапазона на FMSY е ограничена, за да се гарантира, че вероятността от намаляване на числеността на запаса под критичното референтно равнище за биомасата на репродуктивния запас (BLIM) не надвишава 5 %.

(18)  За да се постигнат целите, посочени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, е необходимо да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които са съобразени с целта за постигане и поддържане на ниво на експлоатация, ненадвишаващо МУУ, и са изразени като диапазони от стойностите, съответстващи на целта за постигане на МУУ (т.е. FMSY). Тези нива трябва да се постигнат възможно най-скоро, като за всички запаси, за които се прилага настоящият регламент, трябва да се постигнат най-късно до 2020 г. чрез постепенно постъпателно нарастване, след което да се поддържат. Тези диапазони, основани на най-добрите налични научни становища, са необходими, за да се постигне гъвкавост спрямо промените в научните становища, да се подпомогне изпълнението на задължението за разтоварване и да се вземе под внимание смесеният риболов. Въз основа на плана диапазоните са изчислени така, че да осигурят не повече от 5% намаляване на добивите в дългосрочен план в сравнение с МУУ. От своя страна, горната граница на диапазона на FMSY е ограничена, за да се гарантира, че вероятността от намаляване на числеността на запаса под критичното референтно равнище за биомасата на репродуктивния запас (BLIM) не надвишава 5%.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С оглед определянето на възможностите за риболов следва да бъдат предвидени диапазони на FMSY за „обичайна употреба“ и, при наличие на добро състояние на съответните запаси, по-гъвкави диапазони на FMSY. Възможностите за риболов следва да могат да се определят в границите на тези диапазони само ако в съответствие с научните становища това е необходимо за постигането на установените в настоящия регламент цели по отношение на смесения риболов, така че да се избегне увреждане на даден запас, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от взаимодействието между запаси от различни видове, или да се ограничат колебанията във възможностите за риболов между последователни години.

заличава се

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a)  За да бъдат защитени уязвимите видове, и особено критично застрашените видове вследствие на въздействието на риболова, към риболова следва да се прилагат мерки за управление. Следователно с предвидения в настоящия регламент план следва да се установят мерки за управление, в т. ч. промяна на корабните уреди, промяна на корабните дейности и промяна на корабите.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31a)  Освен това в рамките на многогодишен план на Комисията следва да продължи да бъде предоставяно правомощието да установява защитени чувствителни зони за възстановяване на рибните запаси в съответствие с член 8 от Регламент(ЕС) № 1380/2013.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  В настоящия регламент също така се определят подробностите във връзка с изпълнението на свеждането до минимум на въздействието на риболова върху морската среда, по-специално на случайния улов на защитени видове, във водите на Съюза в западната част на Средиземно море за всички видове риболов, извършвани в тези води.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Планът трябва да допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 — по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ.

1.  Планът трябва да допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 — по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ. Нивата на експлоатация за МУУ трябва да се постигнат възможно най-скоро, като за всички запаси, за които се прилага настоящият регламент, трябва да се постигнат най-късно до 2020 г. чрез постепенно постъпателно нарастване, след което да се поддържат.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Планът трябва да прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той трябва да е съобразен със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро състояние на околната среда до 2020 г., посочена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, както и с целите, определени в членове 4 и 5 от Директива 2009/147/ЕО и членове 6 и 12 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета.

3.  Планът трябва да прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема, и по-специално върху уязвимите местообитания и защитените видове, включително морски бозайници, влечуги и морски птици, е сведено до минимум. Той трябва да е съобразен със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро състояние на околната среда до 2020 г., посочена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, както и с целите, определени в членове 4 и 5 от Директива 2009/147/ЕО и членове 6 и 12 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да подпомага изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение.

б)  да подпомага изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение и да гарантира, че отрицателното въздействие на риболова върху морската среда е сведено до минимум, по-специално що се отнася до уязвимите местообитания и защитените видове, включително морски бозайници, влечуги и морски птици.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Чрез дерогация от параграфи 3 и 4 възможностите за риболов могат да бъдат определени над наличния към конкретния момент диапазон на FMSY за най-уязвимия запас, при условие че всички съответни запаси са над BPA:

заличава се

а) ако, въз основа на научните становища или доказателства, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели при смесения риболов;

 

б) ако, въз основа на научните становища или доказателства, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от взаимодействието между запаси от различни видове; или

 

в) за да се ограничат колебанията във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20 %.

 

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас при някой от съответните запаси е под предпазното референтно равнище (BPA), се приемат коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответните запаси на равнища над тези, позволяващи постигането на МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5, възможностите за риболов се определят на равнища, съответстващи на смъртността от риболов, намалена в рамките на диапазона на FMSY за най-уязвимия запас, като се вземе предвид намаляването на биомасата.

1.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас при някой от съответните запаси е под предпазното референтно равнище (BPA), се приемат коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответните запаси на равнища над тези, позволяващи постигането на МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5, възможностите за риболов се определят на равнища, ненадвишаващи нивата на експлоатация, съответстващи на максималния устойчив улов и съответстващи на смъртността от риболов, намалена в рамките на диапазона на FMSY за най-уязвимия запас, като се вземе предвид намаляването на биомасата.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В съответствие с научните становища Съветът определя ежегодно максимално допустимото риболовно усилие за всяка група на риболовно усилие за отделните държави членки.

2.  В съответствие с най-добрите налични научни становища Съветът определя ежегодно максимално допустимото риболовно усилие за всяка група на риболовно усилие за отделните държави членки.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  През първата година от прилагането на плана максимално допустимото риболовно усилие трябва да бъде значително намалено спрямо предвиденото в параграф 4 изходно равнище в съответствие с научните становища.

3.  През първата година от прилагането на плана максимално допустимото риболовно усилие трябва да бъде значително намалено спрямо предвиденото в параграф 4 изходно равнище в съответствие с най-добрите налични научни становища.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато научните становища указват наличието на значителен улов на даден запас с риболовни уреди, различни от тралове, равнищата на риболовното усилие за съответните уреди се определят въз основа на посочените научни становища.

5.  Когато най-добрите налични научни становища указват наличието на значителен улов на даден запас с риболовни уреди, различни от тралове, равнищата на риболовното усилие за съответните уреди се определят въз основа на посочените научни становища.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва значително въздействие върху смъртността от риболов на конкретен запас, при определянето на възможностите за риболов Съветът може да ограничи любителския риболов, за да се избегне превишаването на общия целеви процент на смъртност от риболов.

6.  Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че любителският риболов оказва значително въздействие върху смъртността от риболов на конкретен запас, при определянето на възможностите за риболов Съветът може да ограничи любителския риболов, за да се избегне превишаването на общия целеви процент на смъртност от риболов.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В допълнение към предвиденото в член 13 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета използването на тралове в западната част на Средиземно море се забранява от 1 май до 31 юли всяка година в рамките на 100-метровата изобата.

1.  В допълнение към предвиденото в член 13 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета използването на тралове в западната част на Средиземно море се забранява от 1 май до 31 юли всяка година в рамките най-малко на 100-метровите изобати.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В срок от две години след приемането на настоящия регламент и въз основа на научните становища съответните държави членки установяват други зони със забрана за риболов, ако има доказателства за висока концентрация на млади екземпляри и на хвърляща хайвер риба от запасите от дълбоководни видове — особено ако те спадат към съответните запаси.

2.  В срок от две години след приемането на настоящия регламент и въз основа на научните становища съответните държави членки установяват други зони със забрана за риболов, ако има доказателства за големи концентрации на млади екземпляри, на екземпляри под минималния референтен размер на опазване и на хвърляща хайвер риба от запасите от дълбоководни видове — особено ако те спадат към запасите.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Управление на случайния улов на защитени видове

 

1. За управлението на защитените морски птици, които са засегнати от риболова в западната част на Средиземно море, се приемат мерки за управление за всички кораби с парагади, включително поставяне на приспособления за сплашване на борда на корабите, поставяне на мрежите през нощта и увеличаване на скоростта на потъване на куките.

 

2. Ако държавите членки не приемат мерки за управление с цел защита на видовете и местообитанията в западната част на Средиземно море, които са засегнати от риболова, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 за допълване на настоящия регламент чрез приемане на подробни мерки за управление.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  конкретно определяне на характеристиките на риболовните уреди — по-специално размер на окото на мрежите, размер на куките, брой на куките, конструкция на уреда, дебелина на влакното, размер на уреда или използване на допълнителни устройства за подобряване на селективността;

а)  конкретно определяне на характеристиките на риболовните уреди — по-специално размер на окото на мрежите, размер на куките, брой на куките, конструкция на уреда, дебелина на влакното, размер на уреда или използване на допълнителни устройства за подобряване на селективността, намаляване на нежелания улов и свеждане до минимум на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху екосистемата;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ограничаване на използването на риболовни уреди — по-специално времето за потапяне и дълбочината на разполагане на уреда, за да се подобри селективността;

б)  ограничаване на използването на риболовни уреди — по-специално времето за потапяне и дълбочината на разполагане на уреда, или прилагане на технически мерки, за да се подобри селективността, да се намали нежеланият улов и да се сведе до минимум отрицателното въздействие на риболовните дейности върху екосистемата;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  забрана или ограничение за риболова в определени зони или периоди, за да се защитят хвърляща хайвер риба и млади екземпляри, риба под минималния референтен размер за опазване или нецелеви видове;

в)  забрана или ограничение за риболова в определени зони или периоди, за да се защитят хвърляща хайвер риба и млади екземпляри, риба под минималния референтен размер за опазване или нецелеви видове и за да се сведе до минимум отрицателното въздействие на риболовните дейности върху екосистемата;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  забрана или ограничение за риболова в определени зони или периоди, за да се защитят уязвими екосистеми и видове;

г)  забрана или ограничение за риболова в определени зони или периоди, за да се защитят уязвими екосистеми и видове и за да се сведе до минимум отрицателното въздействие на риболовните дейности върху екосистемата;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  След изтичане на пет години от влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите и въздействието на плана върху запасите, за които се прилага настоящият регламент, и върху видовете риболов, които експлоатират тези запаси — по-специално по отношение на постигането на целите, посочени в член 3.

2.  След изтичане на две години от влизането в сила на настоящия регламент и на всеки три години след това Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите и въздействието на плана върху запасите, за които се прилага настоящият регламент, и върху видовете риболов, които експлоатират тези запаси — по-специално по отношение на постигането на целите, посочени в член 3.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море

Позовавания

COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)

Дата на представяне на ЕП

8.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

15.3.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

15.3.2018

REGI

15.3.2018

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

REGI

27.3.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Clara Eugenia Aguilera García

22.3.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.3.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Tilly Metz

Дата на внасяне

10.1.2019

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

David Coburn, Rosa D'Amato

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos

5

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

EFDD

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Marco Affronte, Tilly Metz

1

0

S&D

Isabelle Thomas

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 25 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност