BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav

10.1.2019 - (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)) - ***I

Fiskeriudvalget
Ordfører: Clara Eugenia Aguilera García


Procedure : 2018/0050(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0005/2019

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0115),

–  der henviser til Artikel 294, stk. 2, og Artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0104/2018),

–  der henviser til Artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til forretningsordenens Artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0005/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Den fælles fiskeripolitik har bl.a. til formål at sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteterne er miljømæssigt bæredygtige på lang sigt, at der anvendes en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, og at der gennemføres en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang.

(5)  Den fælles fiskeripolitik har bl.a. til formål at sikre udnyttelsen af havenes levende biologiske ressourcer, som skaber bæredygtige økonomiske, miljømæssige og sociale forhold på lang sigt. Med henblik på at sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteterne er miljømæssigt og socioøkonomisk bæredygtige på lang sigt, at der anvendes en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, og at der gennemføres en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang. Den vil også bidrage til at forsyne EU-markedet med fødevarer med høj næringsværdi, mindske EU-markedets afhængighed af fødevareimport, tilskynde til direkte og indirekte jobskabelse og økonomisk udvikling i kystområderne og til at sikre en rimelig levestandard i fiskerisektoren, herunder det ikkeindustrielle fiskeri og fiskeri i lille målestok, som fastsat i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  For at nå den fælles fiskeripolitiks målsætninger bør der vedtages en række bevarelsesforanstaltninger, som f.eks. flerårige planer og tekniske foranstaltninger, og der skal fastsættes og tildeles fiskerimuligheder.

(6)  For at nå den fælles fiskeripolitiks målsætninger bør der vedtages en række bevarelsesforanstaltninger, som f.eks. flerårige planer og tekniske foranstaltninger, og der skal fastsættes og tildeles fiskerimuligheder. Det er imidlertid ikke muligt at genoprette fiskebestandene, hvis man undlader at reducere den stigende indvirkning fra forurening, hovedsagelig fra landbaserede kilder, men også fra andre maritime aktiviteter (transport, kulbrinter, turisme osv.).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Hvad angår udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer, medtager forordning (EU) nr. 1380/2013 genoprettelse og opretholdelse af populationer af de befiskede arter på niveauer, der kan give MSY som et eksplicit mål. For at virkeliggøre dette mål i overensstemmelse med artikel 2 heri, skal der for alle bestande så vidt muligt inden 2015, dog senest i 2020, gradvist opnås en udnyttelsesgrad, der muliggør det størst mulige bæredygtige udbytte. I bestræbelserne på at nå dette mål tages der særligt hensyn til de økonomiske og sociale virkninger.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning. I overensstemmelse med disse bestemmelser bør den flerårige plan i denne forordning indeholde målsætninger, kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter, beskyttelsesforanstaltninger og tekniske foranstaltninger, der har til formål at undgå og reducere uønskede fangster.

(7)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning. I overensstemmelse med disse bestemmelser bør den flerårige plan i denne forordning indeholde målsætninger, kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter, beskyttelsesforanstaltninger og tekniske foranstaltninger, der har til formål at undgå og så vidt muligt reducere uønskede fangster og at minimere fiskeriaktiviteternes indvirkning på havmiljøet.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  "Den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning" er offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, der understøttes af de nyeste videnskabelige data og metoder og enten er udstedt eller revideret af et uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt på europæisk eller internationalt plan.

(8)  "Den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning" er offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, der understøttes af de nyeste videnskabelige data og metoder og enten er udstedt eller fagfællebedømt af et uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt på europæisk eller internationalt plan, eksempelvis Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri ("STECF") eller Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM), og opfylder kravene i artikel 25 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Frankrig, Italien og Spanien har vedtaget forvaltningsplaner i henhold til forordning (EF) nr. 1967/2006. Der er imidlertid ingen sammenhæng mellem planerne, og der tages ikke højde for alle de redskaber, der anvendes i fiskeriet efter demersale bestande, og den geografiske udbredelse af visse fælles bestande og fiskeflåder. Disse planer har desuden vist sig ineffektive med hensyn til at nå de mål, der er fastsat for den fælles fiskeripolitik. Medlemsstaterne og interessenterne har givet udtryk for deres støtte til udviklingen og gennemførelsen af en flerårig EU-plan for de relevante bestande.

(11)  Frankrig, Italien og Spanien har vedtaget forvaltningsplaner i henhold til forordning (EF) nr. 1967/2006. Der er imidlertid ingen sammenhæng mellem planerne, og der tages ikke højde for alle de redskaber, der anvendes i fiskeriet efter demersale bestande, og den geografiske udbredelse af visse fælles bestande og fiskeflåder. Disse planer har desuden vist sig ineffektive med hensyn til at nå de mål, der er fastsat for den fælles fiskeripolitik. Medlemsstaterne og interessenterne har givet udtryk for deres støtte til udviklingen og gennemførelsen af en flerårig EU-plan for de relevante bestande. Landene bør i fællesskab anvende de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, for at gøre dem så effektive som muligt.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  STECF har vist, at udnyttelsen af de fleste demersale bestande i det vestlige Middelhav ligger langt over de niveauer, der kræves for at opnå MSY.

(12)  STECF har vist, at udnyttelsen af visse demersale bestande i det vestlige Middelhav ligger langt over de niveauer, der kræves for at opnå MSY.

Begrundelse

STECF har videnskabelige oplysninger om visse arter, som den har vurderet. Dette udgør ikke størstedelen af bestandene i det vestlige Middelhav.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  I betragtning af dette fiskeris betydning omfatter planen i denne forordning rekreativt fiskeri efter demersale bestande i det vestlige Middelhav. Hvis dette fiskeri har betydelig indvirkning på bestandene, bør den flerårige plan i denne forordning give mulighed for at fastlægge specifikke forvaltningsforanstaltninger.

(15)  Idet rekreativt fiskeri kan have en betydelig indvirkning på fiskeressourcerne, bør den flerårige plan skabe en ramme med henblik på at sikre, at fiskeriet gennemføres på en måde, som er i overensstemmelse med målene for planen. Medlemsstaterne bør indsamle fangstdata for rekreativt fiskeri. Hvis dette fiskeri har betydelig indvirkning på de pågældende ressourcer, bør planen give mulighed for at træffe beslutning om specifikke forvaltningsforanstaltninger, der ikke skader erhvervsfiskeriet.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Den flerårige plans geografiske anvendelsesområde bør baseres på bestandenes geografiske udbredelse som angivet i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Fremtidige ændringer af bestandenes geografiske udbredelse som fastlagt i den flerårige plan kan være nødvendige på baggrund af bedre videnskabelig information. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om tilpasning af bestandenes geografiske fordeling som fastlagt i den flerårige plan, hvis den videnskabelige rådgivning indikerer en ændring af den geografiske udbredelse af de relevante bestande.

(16)  Den flerårige plans geografiske anvendelsesområde bør baseres på bestandenes geografiske udbredelse som angivet i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Fremtidige ændringer af bestandenes geografiske udbredelse som fastlagt i den flerårige plan kan være nødvendige på baggrund af bedre videnskabelig information. Kommissionen kan vedtage et nyt forslag om tilpasning af bestandenes geografiske fordeling som fastlagt i den flerårige plan, hvis den videnskabelige rådgivning indikerer en ændring af den geografiske udbredelse af de relevante bestande.

Begrundelse

I Artikel 1, stk. 2, fastsættes forordningens anvendelsesområde (GFCM's bestande og underområder), og i bilag I til denne forordning defineres indsatsgrupperne i fiskeriindsatsordningen. Begge dele indeholder væsentlige elementer af retsakten, og ændringen heraf bør derfor først foretages efter høring af medlovgiveren i overensstemmelse med Artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Formålet med planen i denne forordning bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger, navnlig målet om at og opretholde det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) for de relevante bestande, gennemføre landingsforpligtelsen for demersale bestande, som der er fastsat bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for, bidrage til at give dem, der er afhængige af fiskeriet, en rimelig levestandard under hensyntagen til det kystnære fiskeri og de socioøkonomiske aspekter. Planen bør også gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning, således at fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem reduceres mest muligt. Den bør være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målet om at opnå en god miljøtilstand senest i 2020 (i henhold til direktiv 2008/56/EF28) og målene i direktiv 2009/147/EC29 og Rådets direktiv 92/43/EØF30.

(17)  Formålet med planen i denne forordning bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger, navnlig målet om at genoprette og opretholde fiskebestandene over niveauerne for biomasse, som er i stand til at give det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) for de relevante bestande, gennemføre landingsforpligtelsen for demersale bestande, som der er fastsat bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for, bidrage til at sikre dem, der er afhængige af fiskeriet, en rimelig levestandard under hensyntagen til det kystnære fiskeri og de socioøkonomiske aspekter. Planen bør gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at begrænse fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem mest muligt. Den bør være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målet om at opnå en god miljøtilstand senest i 2020 (i henhold til direktiv 2008/56/EF28), og den bør bidrage til opnåelsen af en gunstig bevaringsstatus for arter og levesteder som foreskrevet i målene i direktiv 2009/147/EF29 og Rådets direktiv 92/43/EØF30.

__________________

__________________

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19)

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19)

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle(EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle(EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

30 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206, 22.7.1992, s. 7).

30 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206, 22.7.1992, s. 7).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Omstrukturering af flåden kan være nødvendig med henblik på en effektiv gennemførelse af denne forordning og på opfyldelse af målsætningerne for den fælles fiskeripolitik. Derfor er det nødvendigt at skabe mulighed for, at landene kan udarbejde flåde- og indsatsplaner for omstrukturering med henblik på at øge selektiviteten og energibesparelserne, og de bør derfor have adgang til bistand i forbindelse med ophugning og modernisering. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond bør til dette formål ændres, således at der tages højde for disse instrumenter.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b)  Det sene tidspunkt for denne forordnings ikrafttrædelse og det blandede fiskeris dynamiske karakter bør tages i betragtning i bestræbelserne på at nå målet for fiskeridødelighed i overensstemmelse med FMSY-intervallerne, idet der ydes den støtte, der er nødvendig for at korrigere for socioøkonomiske ubalancer i fiskerisektoren.

Begrundelse

I betragtning af bestandenes nuværende tilstand og Europa-Kommissionens forsinkede fremsættelse af dette forslag er det fysisk umuligt at opnå MSY for alle berørte bestande i 2020, uden at der sker en hidtil uset reduktion, som vil få katastrofale følger for de flåder, der driver fiskeri i det vestlige Middelhav.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Der bør indføres passende beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at målene nås, og at der træffes de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, bl.a. når bestandene ligger under bevarelsesreferencepunkterne. Afhjælpende foranstaltninger bør omfatte hasteforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013, fiskerimuligheder og andre specifikke bevaringsforanstaltninger.

(21)  Der bør indføres passende beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at målene nås, og at der træffes de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, bl.a. når bestandene ligger under bevarelsesreferencepunkterne. Afhjælpende foranstaltninger bør omfatte hasteforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013, fiskerimuligheder og andre specifikke bevaringsforanstaltninger, men også finansiel støtte til fiskere, som berøres direkte af sådanne foranstaltninger.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Med henblik på at sikre en gennemsigtig adgang til fiskeriet og opnåelsen af målet for fiskeridødelighed bør der indføres en fiskeriindsatsordning for trawl, som er de vigtigste redskaber, der anvendes til fiskeri efter demersale bestande i det vestlige Middelhav. Det er derfor relevant at fastlægge indsatsgrupper, således at Rådet kan fastlægge den maksimale tilladte fiskeriindsats udtrykt som antal fiskedage pr. år. Indsatsordningen bør om nødvendigt integreres i andre fiskeredskaber.

(23)  Med henblik på at sikre en gennemsigtig adgang til fiskeriet og opnåelsen af målet for fiskeridødelighed bør Unionen have solide data og pålidelige statistikker, og på baggrund deraf bør der indføres en fiskeriindsatsordning for trawl, som er de vigtigste redskaber, der anvendes til fiskeri efter demersale bestande i det vestlige Middelhav. Rådet bør derfor fastlægge den maksimale tilladte fiskeriindsats udtrykt som antal fiskedage pr. år. Indsatsordningen bør om nødvendigt integreres i andre fiskeredskaber.

Begrundelse

Fiskeriindsatsen vil kunne forvaltes mere effektivt i fællesskab inden for hvert enkelt geografisk område, fordi de foreslåede længdekategorier medfører, at flåden opdeles på unaturlig vis. Indsatsgrupperne foreslås afskaffet.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  I betragtning af den bekymrende situation for næsten alle demersale bestande i det vestlige Middelhav og for at sænke den nuværende høje fiskeridødelighed bør fiskeriindsatsordningen medføre en betydelig reduktion af fiskeriindsatsen i det første år af gennemførelsen af planen i denne forordning.

udgår

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at rekreativt fiskeri har betydelig indvirkning på fiskeridødeligheden for de relevante bestande, bør Rådet tage højde for dette fiskeri. Rådet kan således fastsætte fiskerimuligheder gennem fiskeriindsatsordningen for kommercielle fangster, hvor der tages højde for omfanget af fangster fra rekreativt fiskeri og/eller træffe andre foranstaltninger for at begrænse rekreativt fiskeri.

(25)  Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at rekreativt fiskeri har betydelig indvirkning på fiskeridødeligheden for de relevante bestande, bør Rådet tage højde for dette fiskeri. Rådet vil således fastsætte fiskerimuligheder gennem fiskeriindsatsordningen for kommercielle fangster, hvor der tages højde for omfanget af fangster fra rekreativt fiskeri, for ikke at bringe det kommercielle fiskeri/erhvervsfiskeriet i fare og/eller træffe andre foranstaltninger for at begrænse rekreativt fiskeri, og samtidig tage hensyn til, at sådanne foranstaltninger ikke bør træffes på bekostning af erhvervsfiskeriet.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at fiskeriindsatsordningen ikke opfylder målsætningerne eller målene i planen i denne forordning i tilstrækkelig grad, bør der indføres forvaltningsforanstaltninger baseret på samlede tilladte fangstmængder for at supplere indsatsordningen.

(26)  Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at fiskeriindsatsordningen ikke opfylder målsætningerne eller målene i planen i denne forordning i tilstrækkelig grad, bør der, hvor det er hensigtsmæssigt, indføres tekniske foranstaltninger, som gør det muligt at forbedre bestandenes tilstand ved at nedbringe fiskeridødeligheden for målarterne, for at supplere indsatsordningen.

Begrundelse

Forvaltningsforanstaltninger baseret på samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) er ikke hensigtsmæssige med hensyn til Middelhavet grundet vanskelighederne ved at anvende disse foranstaltninger, hvor der er forskellige fiskeriformer, og hvor bestandene deles med lande uden for EU. Det foretrækkes at anvende tekniske foranstaltninger, som giver mulighed for at forbedre bestandenes tilstand ved at nedbringe fiskeridødeligheden for målarterne, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 27a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  Med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af forvaltningsforanstaltningerne på regionalt plan bør medlemsstaterne benytte en medforvaltningsordning i samarbejde med rådgivende udvalg, fiskeriorganisationer og kompetente institutioner/myndigheder for at styrke parternes dialog og engagement.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  For at beskytte opvækstområder og følsomme naturtyper og småfiskeriet bør dele af kystzonen forbeholdes mere selektivt fiskeri. Planen i denne forordning bør derfor indeholde et forbud mod anvendelse af trawl inden for 100 meters dybdekurven tre måneder om året.

(28)  For at beskytte opvækstområder og følsomme naturtyper og småfiskeriet bør dele af kystzonen forbeholdes mere selektivt fiskeri. Planen i denne forordning bør derfor indeholde et forbud mod anvendelse af trawl inden for 100 meters dybdekurven tre måneder om året ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag, hvor dette er nødvendigt og videnskabeligt begrundet, gennem regionalisering.

Begrundelse

Forslaget om at forbyde brugen af trawl inden for 100 meters dybdekurven fra 1. maj til 31. juli kan i nogle tilfælde være en uforholdsmæssig og urimelig foranstaltning, som ikke tager udgangspunkt i videnskaben. I mange områder slutter kontinentalsoklen brat, og man når en stor dybde inden for få kilometer, hvorved det bliver umuligt for trawlere at fiske uden for sådanne områder. Det foreslåede tiltag ville i betydeligt omfang påvirke både trawlere og sektorer, der er afhængige af trawl, herunder havne, auktioner og tilknyttede brancher.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Der bør træffes yderligere bevarelsesforanstaltninger for demersale bestande. I overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning er det navnlig hensigtsmæssigt at indføre yderligere lukninger i områder med mange gydestimer for at beskytte et alvorligt skadet voksenstadie af kulmule.

(29)  Der bør træffes yderligere bevarelsesforanstaltninger for demersale bestande. I overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning er det navnlig hensigtsmæssigt at indføre yderligere lukninger i områder med mange gydestimer for at beskytte et alvorligt skadet voksenstadie af kulmule og områder med høje koncentrationer af ungfisk, under forudsætning af en rimelig godtgørelse til fiskere, der berøres af sådanne lukninger.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Der bør ligeledes anvendes en forsigtighedstilgang til bifangstarter og demersale bestande, for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige data. Der bør vedtages bevarelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013, når den videnskabelige rådgivning indikerer, at afhjælpende foranstaltninger er nødvendige.

(30)  Der bør ligeledes anvendes en forsigtighedstilgang til bifangstarter og demersale bestande, for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige data. Der bør vedtages bevarelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013, når den videnskabelige rådgivning indikerer, at afhjælpende foranstaltninger er nødvendige, under forudsætning af en rimelig godtgørelse til fiskere, der berøres af sådanne foranstaltninger.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a)  For at beskytte følsomme arter og levesteder, der er truet af og lider under indvirkningen af demersalt fiskeri, bør planen iværksætte forvaltningsforanstaltninger for de pågældende fiskeriområder.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at foranstaltninger til midlertidigt ophør, der er vedtaget for at nå målsætningerne i planen i denne forordning, kan anses for støtteberettigede i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/201432.

(37)  Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at foranstaltninger til midlertidigt ophør, eller foranstaltninger til permanent ophør i henhold til omstruktureringsplaner, der er vedtaget for at nå målsætningerne i planen i denne forordning, kan anses for støtteberettigede i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/201432.

_________________

_________________

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  blårød reje (Aristeus antennatus) i GFCM-underområde 1

a)  blårød reje (Aristeus antennatus) i Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet's (GFCM) underområde 1-5-6

Begrundelse

Reduktionen i antallet af sektioner gør det lettere at forstå listen over arter.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  blårød reje (Aristeus antennatus) i GFCM-underområde 5

udgår

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  blårød reje (Aristeus antennatus) i GFCM-underområde 6

udgår

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris) i GFCM-underområde 1

d)  dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris) i GFCM-underområde 1, 5, 6, 9, 10 og 11

Begrundelse

Reduktionen i antallet af sektioner gør det lettere at forstå listen over arter.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris) i GFCM-underområde 5

udgår

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris) i GFCM-underområde 6

udgår

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris) i GFCM-underområde 9, 10 og 11

udgår

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  kæmpe rødreje (Aristaeomorpha foliacea) i GFCM-underområde 9

h)  kæmpe rødreje (Aristaeomorpha foliacea) i GFCM-underområde 9, 10 og 11

Begrundelse

Reduktionen i antallet af sektioner gør det lettere at forstå listen over arter.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  kæmpe rødreje (Aristaeomorpha foliacea) i GFCM-underområde 10

udgår

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  kæmpe rødreje (Aristaeomorpha foliacea) i GFCM-underområde 11

udgår

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  europæisk kulmule (Merluccius merluccius) i GFCM-underområde 1, 5, 6 og 7

k)  europæisk kulmule (Merluccius merluccius) i GFCM-underområde 1, 5, 6, 7, 9, 10 og 11

Begrundelse

Reduktionen i antallet af sektioner gør det lettere at forstå listen over arter.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  europæisk kulmule (Merluccius merluccius) i GFCM-underområde 9, 10 og 11

udgår

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  jomfruhummer (Nephrops norvegicus) i GFCM-underområde 5

m)  jomfruhummer (Nephrops norvegicus) i GFCM-underområde 5, 6, 9 og 11

Begrundelse

Reduktionen i antallet af sektioner gør det lettere at forstå listen over arter.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n)  jomfruhummer (Nephrops norvegicus) i GFCM-underområde 6

udgår

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o)  jomfruhummer (Nephrops norvegicus) i GFCM-underområde 9

udgår

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p)  jomfruhummer (Nephrops norvegicus) i GFCM-underområde 11

udgår

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra q

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

q)  rød mulle (Mullus barbatus) i GFCM-underområde 1

q)  rød mulle (Mullus barbatus) i GFCM-underområde 1, 5, 6, 7, 9 og 10

Begrundelse

Reduktionen i antallet af sektioner gør det lettere at forstå listen over arter.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra r

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

r)  rød mulle (Mullus barbatus) i GFCM-underområde 5

udgår

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra s

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

s)  rød mulle (Mullus barbatus) i GFCM-underområde 6

udgår

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra t

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

t)  rød mulle (Mullus barbatus) i GFCM-underområde 7

udgår

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra u

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

u)  rød mulle (Mullus barbatus) i GFCM-underområde 9 og

udgår

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v)  rød mulle (Mullus barbatus) i GFCM-underområde 10.

udgår

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra v a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

va)  rød mulle (Mullus barbatus) i GFCM-underområde 11

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Denne forordning finder anvendelse på bifangstarter, der fanges i det vestlige Middelhav i fiskeriet efter de bestande, der er omhandlet i stk. 1. Den finder ligeledes anvendelse på enhver anden demersal bestand, der fanges i det vestlige Middelhav, og for hvilken der ikke foreligger tilstrækkelige data.

3.  Denne forordning finder anvendelse på bifangstarter, der fanges i det vestlige Middelhav i fiskeriet efter de bestande, der er omhandlet i stk. 1, og har til formål at sikre, at udnyttelsen af disse bestande genopretter og opretholder populationer af befiskede arter, som skal fiskes i henhold til bestemmelserne om fiskeriforvaltning i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Den finder ligeledes anvendelse på enhver anden demersal bestand, der fanges i det vestlige Middelhav, og for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige data.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  I denne forordning fastsættes ligeledes de nærmere bestemmelser om gennemførelsen af landingsforpligtelsen i EU-farvande i det vestlige Middelhav for alle bestande af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

5.  I denne forordning fastsættes ligeledes de nærmere bestemmelser om gennemførelsen af landingsforpligtelsen i EU-farvande i det vestlige Middelhav for bestande af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 og fanges under demersalt fiskeri.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  et værdiinterval fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri ("STECF"), hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette interval giver det maksimale bæredygtige udbytte ("MSY") på lang sigt med et givent fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de relevante bestandes reproduktionsproces i betydelig grad. Intervallet er udledt, således at det langsigtede udbytte ikke reduceres med mere end 5 % sammenlignet med MSY. Der er lagt loft over intervallet, således at sandsynligheden for, at bestanden mindskes til under grænsereferencepunktet (BLIM), ikke er mere end 5 %

2)  "FMSY-interval": et værdiinterval fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette interval giver det maksimale bæredygtige udbytte ("MSY") på lang sigt med et givent fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de relevante bestandes reproduktionsproces i betydelig grad. Intervallet er udledt, således at det langsigtede udbytte ikke reduceres med mere end 5 % sammenlignet med MSY. Der er lagt loft over intervallet, således at sandsynligheden for, at bestanden mindskes til under grænsereferencepunktet (Blim) ikke er mere end 5 %.

Begrundelse

Det foreslås, at ordene "navnlig fra den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri" udelades, eftersom der også bør tages hensyn til andre uafhængige videnskabelige udtalelser, der er anerkendte på EU-niveau eller på internationalt plan, såsom SAC fra GFCM.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  ”FMSY-værdi": værdien af den anslåede fiskeridødelighed, som giver det maksimale bæredygtige udbytte på lang sigt med et givent fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold

3)  "FMSY": værdien af den anslåede fiskeridødelighed, som giver det maksimale bæredygtige udbytte på lang sigt med et givent fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "BLIM": grænsereferencepunktet udtrykt som bestandens gydebiomasse og fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, især fra STECF, under hvilken der kan være reduceret reproduktionsevne

8)  "BLIM": grænsereferencepunktet udtrykt som bestandens gydebiomasse og fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, under hvilken der kan være reduceret reproduktionsevne

Begrundelse

Det foreslås, at ordene "navnlig fra den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri" udelades, eftersom der også bør tages hensyn til andre uafhængige videnskabelige udtalelser, der er anerkendte på EU-niveau eller på internationalt plan, såsom SAC fra GFCM.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  forsigtighedsreferencepunktet udtrykt som bestandens gydebiomasse og fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, især fra STECF, som sikrer, at sandsynligheden for, at bestandens gydebiomasse er under BLIM, er mindre end 5 % "indsatsgruppe":

9)  "BPA": forsigtighedsreferencepunktet udtrykt som bestandens gydebiomasse og fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, som sikrer, at sandsynligheden for, at bestandens gydebiomasse er under BLIM, er mindre end 5 %

Begrundelse

Det foreslås, at ordene "navnlig fra den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri" udelades, eftersom der også bør tages hensyn til andre uafhængige videnskabelige udtalelser, der er anerkendte på EU-niveau eller på internationalt plan, såsom SAC fra GFCM.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a)  rekreativt fiskeri: enhver form for fiskeriaktivitet fra et skib af en hvilken som helst type med en skroglængde på 2,5 meter eller mere, uanset fremdrivningsmiddel, beregnet til sports- eller fritidsformål og ikke til erhvervsmæssige formål.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12b)  "Fælles forvaltning": processen med forvaltning af ressourcer med henblik på opfyldelse af den fælles fiskeripolitiks mål, hvori kompetente forvaltninger, lokale fiskere, ikkestatslige organisationer, forskningsinstitutioner og undertiden andre interessenter inden for fiskeri og kystressourcer, der hver især har et specifikt ansvar og rettigheder, har beføjelse til at træffe beslutninger om forvaltning af et fiskeri.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12c)  "Den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning" er offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, der understøttes af de nyeste videnskabelige data og metoder og enten er udstedt eller fagfællebedømt af et uafhængigt videnskabeligt EU-organ eller internationalt organ, som er anerkendt på europæisk eller internationalt plan, eksempelvis Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri ("STECF") eller Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM), og opfylder kravene fastlagt i artikel 25 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Planen skal bidrage til opfyldelsen af de målsætninger for den fælles fiskeripolitik, der er anført i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig ved at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, og tager sigte på at sikre, at udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationer af de befiskede arter over de niveauer, der kan give MSY.

1.  Planen skal være baseret på en ordning for fiskeriindsats, der tager sigte på at bidrage til opfyldelsen af de målsætninger for den fælles fiskeripolitik, der er anført i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig ved at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, og tager sigte på at sikre, at udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationer af de befiskede arter over de niveauer, der kan give MSY. Som det er fastlagt i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, skal udnyttelsesgraden i form af maksimalt bæredygtigt udbytte skal nås så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for alle bestande, der er omhandlet i denne forordning, og bør opretholdes derefter. I forbindelse med målet for denne plan tages der særlig højde for den samfundsøkonomiske bæredygtighed, navnlig indvirkningen på de berørte bestande.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Planen skal gennemføre den økosystembaserede fiskeriforvaltningstilgang for at sikre, at fiskeriets negative indvirkninger på det marine økosystem minimeres. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målet om at opnå en god miljøtilstand senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF, og målene i artikel 4 og 5 i direktiv 2009/147/EF såvel som artikel 6 og 12 i Rådets direktiv 92/43/EØF.

3.  Planen skal gennemføre den økosystembaserede fiskeriforvaltningstilgang for at sikre, at fiskeriets negative indvirkninger på det marine økosystem, og navnlig på sårbare levesteder og beskyttede arter, herunder havpattedyr, krybdyr og havfugle samt utilsigtede fangster, minimeres. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målet om at opnå en god miljøtilstand senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF, og målene i artikel 4 og 5 i direktiv 2009/147/EF såvel som artikel 6 og 12 i Rådets direktiv 92/43/EØF.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Foranstaltningerne i planen skal træffes på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige data, skal der træffes foranstaltninger, som sikrer en sammenlignelig bevarelsestilstand for de relevante bestande.

5.  Foranstaltningerne i planen skal træffes på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Målet for fiskeridødeligheden i overensstemmelse med de FMSY-intervaller, der er defineret i artikel 2, skal være nået så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for de relevante bestande, og det skal derefter opretholdes inden for FMSY-intervallerne.

1.  Målet for fiskeridødeligheden i overensstemmelse med de FMSY-intervaller, der er defineret i Artikel 2, skal være nået så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for de relevante bestande, og det skal derefter opretholdes inden for FMSY-intervallerne. For at nå dette mål bør der navnlig tages hensyn til den økonomiske og sociale indvirkning fra den foreslåede kalender i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der anmodes om FMSY-intervaller, især fra STECF, baseret på denne plan.

2.  Der anmodes om FMSY-intervaller baseret på denne plan af et uafhængigt videnskabeligt organ, der er anerkendt på EU-plan eller på internationalt plan, især fra STECF eller GFCM's rådgivende komité.

Begrundelse

Det foreslås, at ordene "navnlig fra den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri" udelades, eftersom der også bør tages hensyn til andre uafhængige videnskabelige udtalelser, der er anerkendte på EU-niveau eller på internationalt plan, såsom SAC fra GFCM.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved fastsættelsen af fiskerimuligheder i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætter Rådet disse fiskerimuligheder for gruppen af relevante bestande, således at de ligger inden for FMSY-intervallet for den mest sårbare bestand på det pågældende tidspunkt.

3.  Ved fastsættelsen af fiskeriindsatsforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætter Rådet disse foranstaltninger for gruppen af relevante bestande, således at de ligger inden for FMSY-intervallet for den mest sårbare bestand på det pågældende tidspunkt.

Begrundelse

Forvaltningsforanstaltninger baseret på samlede tilladte fangstmængder (TAC’er) er ikke hensigtsmæssige med hensyn til Middelhavet grundet vanskelighederne ved at anvende disse foranstaltninger, hvor der er forskellige fiskeriformer, og hvor bestandene deles med lande uden for EU. Det foretrækkes at anvende tekniske foranstaltninger, som giver mulighed for at forbedre bestandenes tilstand ved at nedbringe fiskeridødeligheden for målarterne, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Uanset stk. 1 og 3 kan fiskerimulighederne fastsættes på niveauer, der er lavere end FMSY-intervallerne.

4.  Uanset stk. 1 og 3 kan fiskeriindsatsen fastsættes på niveauer, der er lavere end FMSY-intervallerne. Der bør i denne forbindelse navnlig tages hensyn til den sociale og økonomiske indvirkning på de pågældende flåder, i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1380/2013.

 

(hvis dette kompromisændringsforslag vedtages, erstattes udtrykket "fiskerimuligheder" med "fiskeriindsats" i hele teksten, og der kræves en konsekvensændring i slutningen af betragtning 22 gående ud på at slette ordene "og/eller fangster".)

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Uanset stk. 3 og 4 kan fiskerimulighederne fastsættes på niveauer, der er højere end FMSY-intervallet på det pågældende tidspunkt for den mest sårbare bestand, forudsat at alle de relevante bestande ligger over BPA:

5.  Uanset stk. 3 og 4 kan fiskeriindsatsen fastsættes på niveauer, der er højere end FMSY-intervallet på det pågældende tidspunkt for den mest sårbare bestand, forudsat at alle de relevante bestande ligger over BPA:

a)  hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation er nødvendigt for at opfylde målsætningerne i artikel 3 ved blandet fiskeri

a)  hvis det på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning er nødvendigt for at opfylde målsætningerne i artikel 3 ved blandet fiskeri

b)  hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation er nødvendigt for at undgå alvorlig skade på en bestand som følge af samspillet inden for en bestand eller mellem bestande, eller

b)  hvis det på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning er nødvendigt for at undgå alvorlig skade på en bestand som følge af samspillet inden for en bestand eller mellem bestande, eller

c)  for at begrænse udsving i fiskerimulighederne mellem på hinanden følgende år til højst 20 %.

c)  for at begrænse udsving i fiskeriindsatsen mellem på hinanden følgende år til højst 10 % og op til 30 % af den samlede indsats akkumuleret i løbet af planens første 3 år.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at gydebiomassen for en af de relevante bestande ligger under forsigtighedsreferencepunktet (BPA), træffes der afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genoprettelse af de relevante bestande til niveauer, som ligger over det niveau, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, fastsættes fiskerimulighederne på et niveau, der svarer til en fiskeridødelighed, der ligger inden for FMSY-intervallet for den mest sårbare bestand, idet der tages hensyn til nedgangen i biomassen.

1.  Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at gydebiomassen for en af de relevante bestande ligger under forsigtighedsreferencepunktet (BPA), træffes der afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genoprettelse af de relevante bestande til niveauer, som ligger over det niveau, der kan give MSY. Navnlig kan fiskeriindsatsen fastsættes på et niveau, der ikke overskrider den udnyttelsesgrad, der svarer til det maksimalt bæredygtige udbytte og svarer til en fiskeridødelighed, der ligger inden for FMSY-intervallet for den mest sårbare bestand inden for et geografisk underområde (GSA), idet der tages hensyn til nedgangen i biomassen.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at gydebiomassen for en af de relevante bestande ligger under grænsereferencepunktet (BLIM), træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genoprettelse af bestanden til niveauer, som ligger over det niveau, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, kan disse foranstaltninger navnlig inkludere midlertidig indstilling af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand og en tilstrækkelig reduktion af fiskerimulighederne.

2.  Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at gydebiomassen for en af de relevante bestande ligger under grænsereferencepunktet (BLIM), træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genoprettelse af bestanden til niveauer, som ligger over det niveau, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, kan disse foranstaltninger navnlig inkludere midlertidig indstilling af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand og en tilstrækkelig reduktion af fiskeriindsatsforanstaltningerne, under forudsætning af en rimelig godtgørelse til fiskere, der berøres af sådanne foranstaltninger.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Valget af foranstaltninger som omhandlet i denne artikel træffes på grundlag af arten, alvoren, varigheden og hyppigheden af den situation, hvor bestandens gydebiomasse er under de i artikel 5 omhandlede niveauer.

4.  Valget af foranstaltninger som omhandlet i denne artikel træffes på grundlag af arten, alvoren, varigheden og hyppigheden af den situation, hvor bestandens gydebiomasse er under de i artikel 5 omhandlede niveauer, og sådanne foranstaltninger skal være betinget af en rimelig godtgørelse til de fiskere, der berøres af iværksættelsen heraf.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En fiskeriindsatsordning finder anvendelse på alle fartøjer, der fisker med trawl i de områder og længdekategorier, som er defineret i bilag I.

1.  En fiskeriindsatsordning finder anvendelse på alle fartøjer, der fisker med trawl i de geografiske underområder (GSA), og længdekategorier for fartøjer, som er defineret i bilag I. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 for at ændre Bilag I med det formål at optage dybdeintervaller for de bestande, der er omfattet af denne forordning. Disse delegerede retsakter vedtages kun, efter at den i artikel 17 omhandlede rapport foreligger for hvert af de foregående fem år.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvert år fastsætter Rådet i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning en maksimal tilladt fiskeriindsats for hver indsatsgruppe og for hver medlemsstat.

2.  Hvert tredje år fastsætter Rådet i overensstemmelse med den bedste foreliggende årlige videnskabelige rådgivning en maksimal tilladt fiskeriindsats for hver indsatsgruppe og for hver medlemsstat.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I det første år af planens gennemførelse reduceres den maksimale tilladte fiskeriindsats væsentligt i forhold til referenceværdien i stk. 4 i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning.

3.  I det første år af planens gennemførelse reduceres den maksimale tilladte fiskeriindsats med 10 % i forhold til den referenceperiode, der er fastsat i stk. 4, i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning om bestandenes tilstand, undtagen i GSA-områderne, hvor der allerede er sket en reduktion på mere end 20 % i denne referenceperiode.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  For denne forordnings første anvendelsesår beregnes referenceværdien for hver indsatsgruppe som den gennemsnitlige indsats udtrykt i antal fiskedage i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2017, og der tages kun hensyn til fartøjer, der var aktive i denne periode.

a)  For denne forordnings første anvendelsesår beregnes referenceværdien for hvert GSA som den maksimalt godkendte indsats udtrykt i antal fiskedage i perioden 1. januar 2012 – 31. december 2017, og der tages kun hensyn til fartøjer, der var aktive i denne periode.

Begrundelse

Referenceperioden ændres til et større antal år, således at de indhentede oplysninger bliver mere repræsentative. På den anden side bør beregningen af antallet af havdage pr. år baseres på det maksimale antal godkendte dage (ved hjælp af FOS, elektroniske logbøger osv.), idet det skal bemærkes, at reduktionen af fiskedage i de seneste år har været en frivillig foranstaltning for sektoren. Hvis beregningen ikke foretages på denne måde, vil de personer, der frivilligt har gjort en indsats for at forvalte fiskepladserne mere ansvarligt, blive ramt hårdere.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at der er taget betydelige fangster af en bestemt bestand med andre fiskeredskaber end trawl, fastsættes niveauerne for fiskeriindsatsen for dette eller disse specifikke fiskeredskaber på grundlag af denne videnskabelige rådgivning.

5.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, viser, at fangsterne af en bestemt bestand med andre fiskeredskaber end trawl er øget med mere end 10 %, fastsættes niveauerne for fiskeriindsatsen for dette eller disse specifikke fiskeredskaber på grundlag af denne videnskabelige rådgivning.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at rekreativt fiskeri har betydelig indvirkning på fiskeridødeligheden for en bestemt bestand, kan Rådet i forbindelse med fastsættelsen af fiskerimulighederne begrænse det rekreative fiskeri for at undgå at overskride det samlede mål for fiskeridødeligheden.

6.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at rekreativt fiskeri har betydelig indvirkning på fiskeridødeligheden for en bestemt bestand, vil Rådet i forbindelse med fastsættelsen af fiskeriindsatsen begrænse det rekreative fiskeri for at undgå at overskride det samlede mål for fiskeridødeligheden, uden at erhvervsfiskernes muligheder indskrænkes. Medlemsstaterne kan inkludere det rekreative fiskeri i konkrete nationale forvaltningsplaner for at sikre en effektiv dataindsamling, overvågning og kontrol med visse fiskeriformer.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

udgår

Samlede tilladte fangstmængder

 

Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at fiskeriindsatsordningen ikke opfylder de målsætninger eller mål, der er fastsat i artikel 3 og 4, i tilstrækkelig grad, træffer Rådet supplerende forvaltningsforanstaltninger baseret på samlede tilladte fangstmængder.

 

Begrundelse

Gennemførelsen af en fælles TAC- og kvoteordning i Middelhavet ville kunne medføre mangfoldige problemer, og der ville opstå nye problemer i forbindelse med kontrol og fænomenet "spærrearter" (choke species), eftersom der er tale om blandet fiskeri. For at undgå en fordrejning af begrebet "indsatsforvaltning", som ligger til grund for denne flerårige plan, foreslås det, at man koncentrerer sig om forvaltningsforanstaltninger og lader muligheden for at tage andre typer foranstaltninger i betragtning i fremtiden stå åben.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fordele de nationale kvoter ligeligt mellem fartøjskategorier under hensyntagen til traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri og

b)  fordele de nationale kvoter ligeligt mellem fartøjerne under hensyntagen til traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri samt

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en medlemsstat tillader fartøjer, der fører dens flag, at fiske med trawl, sikrer den, at sådanne fiskeriaktiviteter er begrænset til højst 12 timer pr. fiskedag fem fiskedage om ugen eller tilsvarende.

3.  Hvis en medlemsstat tillader fartøjer, der fører dens flag, at fiske med trawl, sikrer den, at sådanne fiskeriaktiviteter er begrænset til højst 12 timer pr. fiskedag fem fiskedage om ugen eller tilsvarende. I behørigt begrundede tilfælde, hvor bestemmelserne i artikel 11 i denne forordning indebærer en stigning i antallet af rejser, er der højst mulighed for 18 timer pr. fiskedag, forudsat at der foreligger en særlig forhåndstilladelse fra medlemsstaten.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne sikrer, at den samlede kapacitet udtrykt i GT og kW, som svarer til de fiskeritilladelser, der er udstedt i henhold til stk. 4, ikke forøges i planens anvendelsesperiode.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at den samlede kapacitet udtrykt i GT og kW, som svarer til de fiskeritilladelser, der er udstedt i henhold til stk. 4, ikke forøges i planens anvendelsesperiode. Kapacitetsudveksling mellem de forskellige forvaltningsområder tillades, hvis forbedringen i ressourcernes tilstand tillader det.

Begrundelse

Denne bestemmelse bør holde muligheden åben for, at der kan udveksles kapacitet mellem de forskellige forvaltningsområder (GSA), hvis forbedringen i ressourcernes tilstand tillader det (opfylder de kriterier, der allerede er fastsat i forordningerne om globale kapacitetslofter). Kapacitetsudvekslingen skal til enhver tid overholde de samlede lofter, der gælder for hver medlemsstat.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Medlemsstaterne sikrer effektiv dataindsamling, som gør det muligt at vurdere det rekreative fiskeris indvirkning på de af denne plan omfattede bestande.

Begrundelse

Data om rekreativt fiskeri er en nødvendighed for at kunne vurdere sidstnævntes indvirkning på bestandene.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b.  Med henblik på at forbedre bestandenes tilstand kan Medlemsstaterne iværksætte medforvaltningsudvalg for at opnå planens mål i overensstemmelse med de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for et lokalt fiskeri.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ud over, hvad der er fastsat i artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, er anvendelsen af trawl i det vestlige Middelhav inden for 100 meters dybdekurven forbudt fra den1. maj til den 31. juli hvert år.

1.  Ud over, hvad der er fastsat i artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, er anvendelsen af trawl i det vestlige Middelhav inden for 100 meters dybdekurven forbudt fra den 1. juli til den 31. september hvert år, hvor dette er nødvendigt i henhold til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15 i samme forordning. Der kan dog indføres undtagelser alt afhængigt af dybdekurvernes variation med hensyn til afstanden fra kysten, kysternes særegne træk i det pågældende område og de særlige karakteristika ved de flåder, der opererer der.

Begrundelse

Et forbud, hvor trawl ikke kan anvendes inden for 100 meters dybdekurven fra 1. maj til 31. juli, bør betragtes som uacceptabelt, hvis der ikke tages højde for dybdekurvernes variation med hensyn til afstanden fra kysten i GSA-områderne. Andre faktorer, som tilsidesættes, er kysternes særegne træk i det pågældende område og de særlige karakteristika ved flåderne for så vidt angår shippinglicenser og det tekniske udstyr til de målarter, som fartøjerne fanger.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest to år efter vedtagelsen af denne forordning indfører medlemsstaterne på grundlag af den videnskabelige rådgivning andre områdelukninger, hvis der er dokumentation for en høj koncentration af ungfisk eller gydeområder for demersale bestande, navnlig for de relevante bestande.

2.  Senest to år efter vedtagelsen af denne forordning indfører medlemsstaterne – hvis de eksisterende lukkede områder har vist sig utilstrækkelige til genopretning af bestandene – på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning andre områdelukninger, hvis der er dokumentation for høje koncentrationer af ungfisk, fisk under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse eller gydeområder for demersale bestande, navnlig for de relevante bestande.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis de områdelukninger, der er omhandlet i stk. 2, berører flere medlemsstaters fiskerfartøjer, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og artikel 18 i nærværende forordning med henblik på at indføre de pågældende områdelukninger på grundlag af den videnskabelige rådgivning.

3.  Hvis de områdelukninger, der er omhandlet i stk. 2, berører flere medlemsstaters fiskerfartøjer, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og artikel 18 i nærværende forordning med henblik på at indføre de pågældende områdelukninger på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Andre tekniske bevarelsesforanstaltninger

Særlige bevarelsesforanstaltninger

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen mellem denne Artikel og Artikel 8 i den flerårige plan for Nordsøen, foreslås det, at de to retsakter afstemmes efter hinanden.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 med henblik på at supplere denne forordning ved at indføre følgende tekniske bevarelsesforanstaltninger:

1.  Hvis det af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning fremgår, at der er behov for korrigerende foranstaltninger til bevarelse af en af de demersale bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nærværende forordning, tillægges Kommissionen jf. artikel 18 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der supplerer denne forordning, ved at indføre konkrete bevarelsesforanstaltninger for fiskeri, der udnytter de demersale bestande i det vestlige Middelhav:

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Såfremt der ikke er forelagt en fælles henstilling som omhandlet i artikel 15, stk. 2, og efter udløbet af de frister, der er fastsat i samme artikel, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 med henblik på at supplere denne forordning ved at indføre de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger, hvis den videnskabelige rådgivning viser, at det er nødvendigt at træffe specifikke foranstaltninger for at sikre, at alle de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, forvaltes i overensstemmelse med artikel 3.

udgår

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For alle bestande af arter i det vestlige Middelhav, der er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15 med henblik på at supplere nærværende forordning ved at vedtage de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af denne forpligtelse som omhandlet i artikel 15, stk. 5, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 1380/2013.

For alle bestande af demersale arter i det vestlige Middelhav, der er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og for uønskede fangster af pelagiske arter i fiskeri, som udnytter bestande omhandlet i artikel 1, stk. 2, der er omfattet af landingsforpligtelsen, tillægges Kommissionen efter, at medlemsstaterne er blevet konsulteret, beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15 med henblik på at supplere nærværende forordning ved at vedtage de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af denne forpligtelse som omhandlet i artikel 15, stk. 5, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I betragtning af at bestandene deles, og hvor det er nødvendigt, indleder medlemsstaterne regionale partnerskaber med tredjelande uden for EU, som henhører under GFCM, med henblik på at sikre effektiviteten i de regionale forvaltningsplaner.

Begrundelse

Det er vigtigt inden for rammerne af GFCM at kunne samarbejde med tredjelande, hvormed de af denne plan omfattede bestande deles, med henblik på at sikre en effektiv fiskeriforvaltning.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser en ændring i den geografiske udbredelse af de bestande, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 med henblik på at ændre denne forordning ved at justere de områder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og i bilag I for at afspejle denne ændring.

udgår

Begrundelse

I Artikel 1, stk. 2, fastsættes forordningens anvendelsesområde (GFCM's bestande og underområder), og i bilag I til denne forordning defineres indsatsgrupperne i fiskeriindsatsordningen. Begge dele indeholder væsentlige elementer af retsakten, og ændringen heraf bør derfor først foretages efter høring af medlovgiveren i overensstemmelse med Artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for at ændre listen over bestande, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, kan Kommissionen fremlægge et forslag til ændring af denne liste.

2.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for at ændre listen over bestande, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, kan Kommissionen efter høring af de berørte medlemsstater fremlægge et forslag til ændring af denne liste.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I forbindelse med den årsrapport, der er omhandlet i artikel 50 i forordning (EU) nr. 1380/2013, omfatter de kvantificerbare indikatorer årlige skøn over F/FMSY og SSB for de relevante bestande og, hvor det er muligt, for bifangstarter. De kan suppleres med andre indikatorer på grundlag af den videnskabelige rådgivning.

1.  I forbindelse med den årsrapport, der er omhandlet i Artikel 50 i forordning (EU) nr. 1380/2013, omfatter de kvantificerbare indikatorer årlige skøn over F/FMSY og SSB for de relevante bestande, socioøkonomiske indikatorer og, hvor det er muligt, for bifangstarter. De kan suppleres med andre indikatorer på grundlag af den videnskabelige rådgivning.

Begrundelse

Den fælles fiskeripolitik bygger ikke blot på de biologiske aspekter af fiskeriet, men giver også mulighed for synergi med fiskeriets socioøkonomiske aspekter.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert femte år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om planens resultater og indvirkning på de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, og på fiskeriet, der udnytter disse bestande, navnlig for så vidt angår opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.

2.  Tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert tredje år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om planens resultater og indvirkning på de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, og på fiskeriet, der udnytter disse bestande, navnlig for så vidt angår opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, 12, 13, 14 og 16, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af denne periode. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder på fem år, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder forinden.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, 12, 13, 14 og 16, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af denne periode. Delegationen af beføjelser kan forlænges for perioder på fem år efter fælles anmodning fra Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 11, 12, 13, 14 og 16 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 11, 12, 13, 14 og 16 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond åbner mulighed for støtteforanstaltninger til endeligt ophør med fiskerivirksomhed, hvis en medlemsstat begrunder dette med, at fartøjskategorien ikke er i overensstemmelse med de fiskerimuligheder, der er til rådighed for det pågældende segment, jf. artikel 34 i forordning (EU) nr. 508/2014, uden at det berører stk. 4 i nævnte artikel.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Kapitel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

FISKERIMULIGHEDER

FISKERIINDSATSFORANSTALTNINGER

Begrundelse

Forvaltningsforanstaltninger baseret på samlede tilladte fangstmængder (TAC’er) er ikke hensigtsmæssige med hensyn til Middelhavet grundet vanskelighederne ved at anvende disse foranstaltninger, hvor der er forskellige fiskeriformer, og hvor bestandene deles med lande uden for EU. Det foretrækkes at anvende tekniske foranstaltninger, som giver mulighed for at forbedre bestandenes tilstand ved at nedbringe fiskeridødeligheden for målarterne, hvor dette er hensigtsmæssigt.

  • [1]  EUT C 367 af 10.10.2018, s. 103.

BEGRUNDELSE

Baggrund og kontekst

Det vestlige Middelhav er en af de mest veludviklede subregioner i Middelhavet, hvad angår fiskeri. Det tegner sig for ca. 31 % af Middelhavets samlede landinger (dvs. 1,35 mia. EUR ud af i alt 4,76 mia. EUR) og ca. 19 % af den officielt anmeldte flåde af Middelhavet.

Det demersale fiskeri i Middelhavet er genstand for stor efterspørgsel. Der er tale om et stort antal fiske- og krebsdyrarter.

De vigtigste arter, der fanges i det vestlige Middelhav, er kulmule, rød mulle, blårød reje, jomfruhummer, kæmpe rødreje og hummer.

Det vigtigste redskab til fangst af dermersale arter er bundtrawl, men toggegarn, garn, langliner og fælder spiller også en vigtig rolle.

Fiskeriet efter demersale arter i det vestlige Middelhav forvaltes i øjeblikket gennem nationale forvaltningsplaner vedtaget i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 ("MedReg"). Spanien, Frankrig og Italien har vedtaget forvaltningsplaner i overensstemmelse med denne forordning. Disse planer har vist sig at være ineffektive til at nå de mål, der er fastsat i den fælles fiskeripolitik.

Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for fiskeri (STECF) har vist, at udnyttelsen af visse demersale bestande i det vestlige Middelhav ligger langt over de niveauer, der kræves for at opnå det maksimale bæredygtige udbytte (MSY). Over 80% af de vurderede bestande overfiskes i dette subregionale område. Desuden ligger biomassen for nogle af disse bestande desuden tæt på grænsereferencepunktet, hvilket indikerer, at der er en stor sandsynlighed for kollaps.

Kommissionen anser det derfor for hensigtsmæssigt at opstille en flerårig plan for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af de demersale bestande i det vestlige Middelhav.

Forslaget går ud på følgende:

•  at fastsætte målbare mål for fiskeridødeligheden, der skal nås senest i 2020 ved at gøre det muligt at forvalte de berørte bestande på grundlag af det maksimale bæredygtige udbytte, samtidig med at der sikres fleksibilitet i forbindelse med blandet fiskeri

•  Indførelse af en kritisk bevarelsesreferenceværdi for de enkelte bestande, hvor bestanden ville være i alvorlig fare for at bryde sammen, og et forsigtighedsreferencepunkt som sikkerhedsmargin

•   beskyttelsesforanstaltninger, der gør det muligt at rekonstruere en bestand i tilfælde af, at forsigtighedsreferenceniveauerne eller de kritiske referenceniveauer overskrides

•  indførelse af en ordning for fiskeriindsatsen på EU-plan for alle bundtrawl, der fisker i de områder, der er opført i bilag I, for trawlfiskeri af fra fartøjer af de længdekategorier, der er fastlagt i nævnte bilag

•  et forbud mod trawl, der anvendes under 100 m-dybdekurven, fra 1. maj til 31. juli hvert år for at beskytte følsomme yngleområder og levesteder og bevare ikke-industrielt fiskeri ved at øremærke kystzonen til mere selektivt fiskeri

•  indførelse af de bestemmelser om regionalisering, der er nødvendige med henblik på at forlænge og/eller ændre undtagelser for arter med høje overlevelsesrater og de minimis-undtagelser etablering af et regionalt samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på vedtagelse af bestemmelser landinger og særlige bevarelsesforanstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for visse bestande

•  videnskabelig kontrol for at vurdere fremskridt hen imod et maksimalt bæredygtigt udbytte for de bestande, der er genstand for demersalt fiskeri, og, hvor det er muligt, sekundære fangstbestande.

Ordførerens synspunkter

Ordføreren glæder sig over de arbejde, som Kommissionen og lovgiverne har gjort indtil nu med at udvikle regionale flerårige planer for fiskeriforvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne, men er af den opfattelse, at de særlige forhold i det vestlige Middelhav bør integreres i den foreslåede flerårige forvaltningsplan.

Ordføreren har i den forbindelse foreslået ændringer af forslaget for at sikre, at ressourcerne bevares i overensstemmelse med de socioøkonomiske forhold, der gør sig gældende for flåderne, og for at tilpasse forvaltningen af fiskeriindsatsen i overensstemmelse hermed, idet der indføres fælles forvaltning som en mulighed for at forvalte fiskeressourcerne i det vestlige Middelhavsområde.

Social og økonomisk bæredygtighed

Ifølge Artikel 2 i forordning (EF) nr. 1380/2013 skal målene for den fælles fiskeripolitik sikre, at den miljømæssige bæredygtighed kombineres med social og økonomisk bæredygtighed.

Kommissionens forslag omfatter foranstaltninger, der muliggør en forbedring af ressourcernes bevarelse og bestandenes miljømæssige bæredygtighed. For at opnå social og økonomisk bæredygtighed samtidig med, at miljøet beskyttes, foreslår ordføreren dog nogle ændringer for at kunne nå frem til en balance og reducere indvirkningen på områderne.

Ud over foranstaltninger for midlertidigt ophør er det derfor nødvendigt at give medlemsstaterne mulighed for at fastsætte kompenserende foranstaltninger for permanent ophør med fiskeri med fiskerfartøjer, der er berørt af de indsatsbegrænsende foranstaltninger, som foreslås i denne plan, for såvel redere som søfolk.

For så vidt angår lukkede områder, anser ordføreren det for nødvendigt med en vis fleksibilitet i forbindelse med forbuddet mod at fiske med trawl inden for 100 m i geografiske underområder, hvor det ikke er muligt at gennemføre på grund af havbundens topografi eller de socioøkonomiske virkninger af en sådan foranstaltning. På grund af de store forskelle, hvad angår kontinentalsoklens udstrækning langs Middelhavets vestkyst vil denne foranstaltning have forskellige, uretfærdige og uforholdsmæssige virkninger for de forskellige flåder, der fisker i regionen. Lokale flåder har tilpasset deres fiskeris karakteristika, og derfor kan en for stor nedskæring af disse fiskepladser udelukkende baseret på geografiske eller topografiske kriterier føre til uoprettelige socioøkonomiske skader på fiskeriet.

Tilpasning af fiskeriindsatsordningen

Ordføreren mener, at forvaltningen af fiskeriindsatsen vil kunne gennemføres mere effektivt, hvis den foregår i fællesskab inden for hvert enkelt geografisk område, fordi de foreslåede længdekategorier medfører, at flåden opdeles på unaturlig vis. Hun foreslår derfor at fjerne længdekategorierne i betragtning af, at trawlflådens længde i de fleste tilfælde er på mellem 12 og 24 meter. Der er i praksis ikke tale om en sådan differentiering.

Desuden er det nødvendigt at give "betydelig" reduktion af fiskeriindsatsen i planens første gennemførelsesår en mere konkret form, da det ikke er defineret klart i Kommissionens forslag og ville få katastrofale følger, hvis det blev gennemført bogstaveligt. Ordføreren foreslår, at fiskeriindsatsen nedsættes med 10 % det første år, undtagen i GSA, hvor fiskeriindsatsen er blevet reduceret med mere end 20 %. Ved reformen af den fælles fiskeripolitik i 2002 blev der indført foranstaltninger for at bekæmpe overfiskning og forbedre bevarelsen og den bæredygtige udnyttelse af ressourcerne, herunder for første gang en langsigtet forvaltning af bestandene. Siden reformen af den fælles fiskeripolitik i 2013 har EU desuden forpligtet sig til at opnå et maksimalt bæredygtigt udbytte i 2015 for de bestande, hvor det er muligt, og senest i 2020. Visse regioner i EU har gjort en stor indsats for at reducere flåden for at bidrage til den fælles fiskeripolitiks mål, og det er nødvendigt, at forslaget om en væsentlig reduktion af flåden tager hensyn til disse bestræbelser på en mere balanceret og retfærdig måde.

For at koncentrere fiskerierhvervets bestræbelser om at gennemføre en effektiv og ansvarlig fiskeriindsatsordning foreslår ordføreren desuden, at man sletter bestemmelserne om en fælles TAC- og kvoteordning i Middelhavet, som kan skabe flere vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen, og som vil kunne medføre nye kontrolproblemer, bl.a. i forbindelse med spærrearter (choke species), da der er tale om blandet fiskeri. For at undgå en fordrejning af begrebet "indsatsforvaltning", som ligger til grund for denne flerårige plan, foreslår ordføreren, at man koncentrerer sig om forvaltningsforanstaltninger og lader muligheden for at tage andre typer foranstaltninger i betragtning i fremtiden stå åben.

Fælles forvaltning

De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) definerer fælles forvaltning som en proces for forvaltning af fiskeressourcerne, hvor regeringerne deler deres beføjelser med grupper af lokale brugere, der hver især får tildelt særlige ansvarsområder og rettigheder, hvad angår oplysning og beslutningstagning i spørgsmål vedrørende forvaltning af ressourcer. De lokale grupper består af beskæftigede i fiskerisektoren og andre aktører såsom ngo'er og videnskabelige institutioner samt andre lokale instanser.

En stor del af fiskeriet efter demersale arter i det vestlige Middelhav er baseret på et eller flere lokalområder, således at den deltagelsesorienterede tilgang med inddragelse af fiskerisektoren, myndighederne og andre aktører, såsom forskersamfundet, sikrer en tilpasset gennemførelse af forvaltningsforanstaltningerne, der er afstemt efter de forhold, der gør sig gældende for fiskeriet i det pågældende område. Det, at aktørerne får mere indflydelse inden for rammerne af forvaltningen af planen for de forskellige maritime områder, sikrer, at den gennemføres fuldt ud, hvilket skaber større accept og bedre anvendelse af forvaltningsforanstaltningerne.

De erfaringer med fælles forvaltning, som ordføreren har fået kendskab til, har gjort indtryk på hende, og hun foreslår derfor, at medlemmerne, hvis de finder det hensigtsmæssigt, på frivillig basis, etablerer en fælles forvaltningsordning, således at der kan sikres den bedst mulige tilpasning af planen til de lokale fiskeriforhold.

19.9.2018

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Fiskeriudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige

Middelhav

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

For Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed: Ramón Luis Valcárcel Siso

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed forelægger Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Hvad angår udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer, medtager forordning (EU) nr. 1380/2013 genoprettelse og opretholdelse af populationer af de befiskede arter på niveauer, der kan give MSY som et eksplicit mål. I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i nævnte forordning, skulle den tilsvarende udnyttelsesgrad, hvor det er muligt, derfor nås inden udgangen af 2015 og på et gradvist stigende grundlag senest inden udgangen af 2020 for alle bestande og bør opretholdes derefter.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning. I overensstemmelse med disse bestemmelser bør den flerårige plan i denne forordning indeholde målsætninger, kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter, beskyttelsesforanstaltninger og tekniske foranstaltninger, der har til formål at undgå og reducere uønskede fangster.

(7)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning. I overensstemmelse med disse bestemmelser bør den flerårige plan i denne forordning indeholde målsætninger, kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter, beskyttelsesforanstaltninger og tekniske foranstaltninger, der har til formål at undgå og reducere uønskede fangster og at minimere indvirkningen på havmiljøet.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  STECF har vist, at udnyttelsen af de fleste demersale bestande i det vestlige Middelhav ligger langt over de niveauer, der kræves for at opnå MSY.

(12)  STECF har vist, at udnyttelsen af de fleste demersale bestande i det vestlige Middelhav ligger langt over de niveauer, der kræves for at opnå MSY, og at overfiskning frembyder en høj biologisk risiko for, at disse bestande kollapser.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  I betragtning af dette fiskeris betydning omfatter planen i denne forordning rekreativt fiskeri efter demersale bestande i det vestlige Middelhav. Hvis dette fiskeri har betydelig indvirkning på bestandene, bør den flerårige plan i denne forordning give mulighed for at fastlægge specifikke forvaltningsforanstaltninger.

(15)  Eftersom rekreativt fiskeri kan have betydelig indvirkning på fiskeressourcerne, bør der i den flerårige plan fastlægges en ramme for at sikre, at nævnte fiskeri udføres på en måde, der er forenelig med målene i den plan. Medlemsstaterne bør indsamle fangstdata over rekreativt fiskeri. Hvis sådant fiskeri har betydelig indvirkning på disse ressourcer, bør der i planen gives mulighed for at træffe beslutning om specifikke forvaltningsforanstaltninger.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Formålet med planen i denne forordning bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger, navnlig målet om at og opretholde det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) for de relevante bestande, gennemføre landingsforpligtelsen for demersale bestande, som der er fastsat bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for, bidrage til at give dem, der er afhængige af fiskeriet, en rimelig levestandard under hensyntagen til det kystnære fiskeri og de socioøkonomiske aspekter. Planen bør også gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning, således at fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem reduceres mest muligt. Den bør være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målet om at opnå en god miljøtilstand senest i 2020 (i henhold til direktiv 2008/56/EF28) og målene i direktiv 2009/147/EC29 og Rådets direktiv 92/43/EØF30.

(17)  Formålet med planen i denne forordning bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger, navnlig målet om at genoprette og opretholde fiskebestandene over niveauerne for biomasse, som er i stand til at give det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) for de relevante bestande, gennemføre landingsforpligtelsen for demersale bestande, som der er fastsat bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for, bidrage til at give dem, der er afhængige af fiskeriet, en rimelig levestandard under hensyntagen til det kystnære fiskeri og de socioøkonomiske aspekter. Planen bør også gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning ved at reducere og om muligt fjerne den fiskeriets negative indvirkning på havmiljøet. Nævnte plan bør også bidrage til opnåelsen af en god miljøtilstand, som foreskrevet i direktiv 2008/56/EF28 og til opnåelsen af en gunstig bevaringsstatus for levesteder og arter, som foreskrevet i henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF29 og Rådets direktiv 92/43/EØF30.

_________________

_________________

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19)

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19)

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle(EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle(EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

30 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206, 22.7.1992, s. 7).

30 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206, 22.7.1992, s. 7).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Der bør fastsættes et mål for fiskeridødelighed (F), som er i overensstemmelse med målet om at opnå og opretholde MSY, i form af intervaller, som gør det muligt at opnå MSY (FMSY). Disse intervaller, der er baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, er nødvendige for at opnå den fleksibilitet, der skal til for at kunne tage hensyn til ændringer i den videnskabelige rådgivning, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tage højde for det blandede fiskeri. I denne plan er de udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med MSY. FMSY-intervallets øvre grænse er desuden fastsat således, at sandsynligheden for, at en bestand reduceres til under grænsereferencepunktet for biomasse (BLIM), højst er 5 %.

(18)  For at opfylde de mål, der er opstillet i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør der fastsættes et mål for fiskeridødelighed (F), som er i overensstemmelse med målet om at opnå og opretholde, men ikke overskride MSY-udnyttelsesgraden, i form af intervaller, som gør det muligt at opnå MSY (FMSY). Denne udnyttelsesgrad bør nås så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for alle bestande, der er omhandlet i denne forordning, og bør opretholdes derefter. Disse intervaller, der er baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, er nødvendige for at opnå den fleksibilitet, der skal til for at kunne tage hensyn til ændringer i den videnskabelige rådgivning, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tage højde for det blandede fiskeri. I denne plan er de udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med MSY. FMSY-intervallets øvre grænse er desuden fastsat således, at sandsynligheden for, at en bestand reduceres til under grænsereferencepunktet for biomasse (BLIM), højst er 5 %.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Med henblik på fastsættelse af fiskerimuligheder bør der være FMSY-intervaller ved "normal brug" og, forudsat at de relevante bestande er i god tilstand, mere fleksible FMSY-intervaller. Det bør kun være muligt at fastsætte fiskerimuligheder inden for sidstnævnte intervaller, hvis det på grundlag af videnskabelig dokumentation er nødvendigt for at opfylde de mål, der er fastsat i denne forordning for blandet fiskeri, for at undgå at skade en bestand som følge af samspillet inden for en bestand eller mellem bestande eller for at begrænse udsving fra år til år i fiskerimulighederne.

udgår

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  For at beskytte følsomme arter, navnlig arter, der er kritisk truet som følge af indvirkningen af fiskeriet, bør der iværksættes forvaltningsforanstaltninger for fiskeriet. Der bør derfor i den plan, som er omhandlet i denne forordning, fastlægges forvaltningsforanstaltninger, herunder ændring af fartøjsredskaber, ændring af fartøjsaktiviteter og ændringer af fartøjerne.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a)  Kommissionen bør endvidere i en flerårig plan fortsat bemyndiges til at oprette følsomme beskyttede områder til genopretning af fiskebestande, i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  I denne forordning fastlægges også detaljerne for gennemførelsen af minimeringen af fiskeriets indvirkning på havmiljøet, navnlig de utilsigtede fangster af beskyttede arter i EU-farvande i det vestlige Middelhav, hvad angår alt fiskeri i disse farvande.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Planen skal bidrage til opfyldelsen af de målsætninger for den fælles fiskeripolitik, der er anført i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig ved at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, og tager sigte på at sikre, at udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationer af de befiskede arter over de niveauer, der kan give MSY.

1.  Planen skal bidrage til opfyldelsen af de målsætninger for den fælles fiskeripolitik, der er anført i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig ved at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, og tager sigte på at sikre, at udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationer af de befiskede arter over de niveauer, der kan give MSY. Udnyttelsesgraden i form af maksimalt bæredygtigt udbytte skal nås så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for alle bestande, der er omhandlet i denne forordning, og bør opretholdes derefter.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Planen skal gennemføre den økosystembaserede fiskeriforvaltningstilgang for at sikre, at fiskeriets negative indvirkninger på det marine økosystem minimeres. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målet om at opnå en god miljøtilstand senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF, og målene i artikel 4 og 5 i direktiv 2009/147/EF såvel som artikel 6 og 12 i Rådets direktiv 92/43/EØF.

3.  Planen skal gennemføre den økosystembaserede fiskeriforvaltningstilgang for at sikre, at fiskeriets negative indvirkninger på det marine økosystem, og navnlig på sårbare levesteder og beskyttede arter, herunder havpattedyr, havkrybdyr og havfugle, minimeres. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målet om at opnå en god miljøtilstand senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF, og målene i artikel 4 og 5 i direktiv 2009/147/EF såvel som artikel 6 og 12 i Rådets direktiv 92/43/EØF.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  bidrage til opfyldelsen af andre relevante deskriptorer i bilag I til direktiv 2008/56/EF i det omfang fiskeriet spiller en rolle for opfyldelsen heraf.

b)  bidrage til opfyldelsen af andre relevante deskriptorer i bilag I til direktiv 2008/56/EF i det omfang fiskeriet spiller en rolle for opfyldelsen heraf, og sikre, at fiskeriets negative indvirkninger på fiskeriet minimeres, specielt hvad angår sårbare levesteder og beskyttede arter, herunder havpattedyr, havkrybdyr og havfugle.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Uanset stk. 3 og 4 kan fiskerimulighederne fastsættes på niveauer, der er højere end FMSY-intervallet på det pågældende tidspunkt for den mest sårbare bestand, forudsat at alle de relevante bestande ligger over BPA:

udgår

a) hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation er nødvendigt for at opfylde målsætningerne i artikel 3 ved blandet fiskeri

 

b) hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation er nødvendigt for at undgå alvorlig skade på en bestand som følge af samspillet inden for en bestand eller mellem bestande, eller

 

c) for at begrænse udsving i fiskerimulighederne mellem på hinanden følgende år til højst 20 %.

 

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at gydebiomassen for en af de relevante bestande ligger under forsigtighedsreferencepunktet (BPA), træffes der afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genoprettelse af de relevante bestande til niveauer, som ligger over det niveau, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, fastsættes fiskerimulighederne på et niveau, der svarer til en fiskeridødelighed, der ligger inden for FMSY-intervallet for den mest sårbare bestand, idet der tages hensyn til nedgangen i biomassen.

1.  Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at gydebiomassen for en af de relevante bestande ligger under forsigtighedsreferencepunktet (BPA), træffes der afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genoprettelse af de relevante bestande til niveauer, som ligger over det niveau, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, fastsættes fiskerimulighederne på et niveau, der ikke overstiger en udnyttelsesgrad i overensstemmelse med det maksimalt bæredygtige udbytte, og som svarer til en fiskeridødelighed, der ligger inden for FMSY-intervallet for den mest sårbare bestand, idet der tages hensyn til nedgangen i biomassen.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvert år fastsætter Rådet i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning en maksimal tilladt fiskeriindsats for hver indsatsgruppe og for hver medlemsstat.

2.  Hvert år fastsætter Rådet i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning en maksimal tilladt fiskeriindsats for hver indsatsgruppe og for hver medlemsstat.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I det første år af planens gennemførelse reduceres den maksimale tilladte fiskeriindsats væsentligt i forhold til referenceværdien i stk. 4 i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning.

3.  I det første år af planens gennemførelse reduceres den maksimale tilladte fiskeriindsats væsentligt i forhold til referenceværdien i stk. 4 i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at der er taget betydelige fangster af en bestemt bestand med andre fiskeredskaber end trawl, fastsættes niveauerne for fiskeriindsatsen for dette eller disse specifikke fiskeredskaber på grundlag af denne videnskabelige rådgivning.

5.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at der er taget betydelige fangster af en bestemt bestand med andre fiskeredskaber end trawl, fastsættes niveauerne for fiskeriindsatsen for dette eller disse specifikke fiskeredskaber på grundlag af denne videnskabelige rådgivning.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at rekreativt fiskeri har betydelig indvirkning på fiskeridødeligheden for en bestemt bestand, kan Rådet i forbindelse med fastsættelsen af fiskerimulighederne begrænse det rekreative fiskeri for at undgå at overskride det samlede mål for fiskeridødeligheden.

6.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at rekreativt fiskeri har betydelig indvirkning på fiskeridødeligheden for en bestemt bestand, kan Rådet i forbindelse med fastsættelsen af fiskerimulighederne begrænse det rekreative fiskeri for at undgå at overskride det samlede mål for fiskeridødeligheden.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ud over, hvad der er fastsat i artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, er anvendelsen af trawl i det vestlige Middelhav inden for 100 meters dybdekurven forbudt fra den1. maj til den 31. juli hvert år.

1.  Ud over, hvad der er fastsat i artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, er anvendelsen af trawl i det vestlige Middelhav som minimum inden for 100-meters dybdekurverne forbudt fra den 1. maj til den 31. juli hvert år.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest to år efter vedtagelsen af denne forordning indfører medlemsstaterne på grundlag af den videnskabelige rådgivning andre områdelukninger, hvis der er dokumentation for en høj koncentration af ungfisk eller gydeområder for demersale bestande, navnlig for de relevante bestande.

2.  Senest to år efter vedtagelsen af denne forordning indfører medlemsstaterne på grundlag af den videnskabelige rådgivning andre områdelukninger, hvis der er dokumentation for tunge koncentrationer af ungfisk, bevaringsmæssige mindstereferencestørrelser eller gydeområder for demersale bestande, navnlig for bestandene.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Forvaltning af utilsigtede fangster af beskyttede arter

 

1. Med hensyn til forvaltningen af beskyttede havfugle, der mærker virkningerne af fiskeriet i det vestlige Middelhav, skal der indføres forvaltningsforanstaltninger for alle langlinefartøjer, herunder anvendelse af skræmmeindretninger om bord på fartøjerne, udsætning af net om natten og forhøjelse af krogenes synkehastighed.

 

2. Hvis medlemsstaterne ikke indfører forvaltningsforanstaltninger til beskyttelse af arter og levesteder i det vestlige Middelhav, der mærker virkningerne af fiskeriet, bemyndiges Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 18, der supplerer denne forordning gennem indførelse af detaljerede forvaltningsforanstaltninger.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  specifikationer for fiskeredskaber, navnlig maskestørrelse, krogstørrelse, antal kroge, redskabernes konstruktion, trådtykkelse, redskabets størrelse eller brug af supplerende anordninger, der skal øge selektiviteten

a)  specifikationer for fiskeredskaber, navnlig maskestørrelse, krogstørrelse, antal kroge, redskabernes konstruktion, trådtykkelse, redskabets størrelse eller brug af supplerende anordninger, der skal øge selektiviteten for at reducere uønskede fangster og minimere fiskeriaktiviteternes negative indvirkning på økosystemet

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  begrænsninger for brugen af fiskeredskaber, navnlig med hensyn til redskabernes sættetid og -dybde, med henblik på at øge selektiviteten

b)  begrænsninger for brugen af fiskeredskaber, navnlig med hensyn til redskabernes sættetid og -dybde, eller anvendelsen af tekniske foranstaltninger med henblik på at øge selektiviteten, reducere uønskede fangster og minimere fiskeriaktiviteternes negative indvirkning på økosystemet

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  forbud mod eller begrænsning af fiskeriet i bestemte områder eller perioder med henblik på at beskytte gyde- og ungfisk eller fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålarter

c)  forbud mod eller begrænsning af fiskeriet i bestemte områder eller perioder med henblik på at beskytte gyde- og ungfisk eller fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålarter og minimere fiskeriaktiviteternes negative indvirkning på økosystemet

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  forbud mod eller begrænsning af fiskeriet i bestemte områder eller perioder med henblik på at beskytte sårbare økosystemer og arter

d)  forbud mod eller begrænsning af fiskeriet i bestemte områder eller perioder med henblik på at beskytte sårbare økosystemer og arter og minimere fiskeriaktiviteternes negative indvirkning på økosystemet

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert femte år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om planens resultater og indvirkning på de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, og på fiskeriet, der udnytter disse bestande, navnlig for så vidt angår opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.

2.  To år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert tredje år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om planens resultater og indvirkning på de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, og på fiskeriet, der udnytter disse bestande, navnlig for så vidt angår opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fastlæggelse af en flerårig plan for fiskeriet efter demersale bestande i det vestlige Middelhav

Referencer

COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)

Dato for høring af EP

8.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

15.3.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

15.3.2018

REGI

15.3.2018

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

REGI

27.3.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Clara Eugenia Aguilera García

22.3.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

21.3.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

José Blanco López, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tilly Metz

Dato for indgivelse

10.1.2019

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

18

+

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

David Coburn, Rosa D'Amato

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos

5

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

EFDD

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Marco Affronte, Tilly Metz

1

0

S&D

Isabelle Thomas

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 25. januar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik