ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα

10.1.2019 - (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)) - ***I

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγήτρια: Clara Eugenia Aguilera García
PR_COD_1amCom


Διαδικασία : 2018/0050(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0005/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0005/2019
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0115),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0104/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2018[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0005/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμων δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας.

(5)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση της εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων πόρων που παρέχουν μακροπρόθεσμα βιώσιμες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες. Για τη διασφάλιση δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά βιώσιμων μακροπρόθεσμα, απαιτείται η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας. Θα συμβάλει επίσης στον εφοδιασμό της αγοράς της Ένωσης με τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας, θα μειώσει την εξάρτηση της ενωσιακής αγοράς από τις εισαγωγές τροφίμων, θα ενθαρρύνει την άμεση και έμμεση δημιουργία απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές και θα διασφαλίσει δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τον τομέα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της παραδοσιακής αλιείας και της αλιείας μικρής κλίμακας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων.

(6)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων. Ωστόσο, η αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί εάν παραμεληθεί ο περιορισμός των αυξανόμενων επιπτώσεων της ρύπανσης, κυρίως από χερσαίες πηγές, αλλά και από άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες (μεταφορές, υδρογονάνθρακες, τουρισμό κ.λπ.).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 θέτει ως ρητό στόχο, όσον αφορά την εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων, την αποκατάσταση και διατήρηση των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 2 ανωτέρω, όλα τα αποθέματα θα πρέπει να φθάσουν σταδιακά στο επίπεδο εκμετάλλευσης που επιτρέπει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση έως το 2015, εάν είναι δυνατόν, ή το αργότερο έως το 2020. Στο πλαίσιο της επιδίωξης του στόχου αυτού, λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη ο οικονομικός και ο κοινωνικός αντίκτυπος.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Βάσει των άρθρων 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, το πολυετές σχέδιο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιλαμβάνει σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης, μέτρα διασφάλισης και τεχνικά μέτρα σχεδιασμένα για την αποτροπή και τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

(7)  Βάσει των άρθρων 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, το πολυετές σχέδιο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιλαμβάνει σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης, μέτρα διασφάλισης και τεχνικά μέτρα σχεδιασμένα για την αποτροπή και τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων στον μέγιστο δυνατό βαθμό και την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον .

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «Οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» αναφέρονται σε δημοσιοποιημένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που βασίζονται στα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους και είτε έχουν εκδοθεί ή έχουν επανεξεταστεί από ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα, αναγνωρισμένο στην Ένωση ή σε διεθνές επίπεδο.

(8)  «Οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» αναφέρονται σε δημοσιοποιημένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που βασίζονται στα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους και είτε έχουν εκδοθεί είτε έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους από ανεξάρτητο ενωσιακό ή διεθνή επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, όπως είναι η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) ή η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν θεσπίσει σχέδια διαχείρισης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006. Εντούτοις, υπάρχει έλλειψη συνέπειας μεταξύ των σχεδίων και δεν λαμβάνονται υπόψη όλα τα εργαλεία για την εκμετάλλευση βενθοπελαγικών αποθεμάτων και οι αλληλοεπικαλύψεις στην κατανομή ορισμένων αποθεμάτων και αλιευτικών στόλων. Πέραν αυτού, τα εν λόγω σχέδια αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στην ΚΑλΠ. Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν τη στήριξή τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολυετούς σχεδίου για τα σχετικά αποθέματα σε επίπεδο Ένωσης.

(11)  Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν θεσπίσει σχέδια διαχείρισης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006. Εντούτοις, υπάρχει έλλειψη συνέπειας μεταξύ των σχεδίων και δεν λαμβάνονται υπόψη όλα τα εργαλεία για την εκμετάλλευση βενθοπελαγικών αποθεμάτων και οι αλληλοεπικαλύψεις στην κατανομή ορισμένων αποθεμάτων και αλιευτικών στόλων. Πέραν αυτού, τα εν λόγω σχέδια αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στην ΚΑλΠ. Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν τη στήριξή τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολυετούς σχεδίου για τα σχετικά αποθέματα σε επίπεδο Ένωσης. Οι χώρες θα πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό από κοινού, προκειμένου να επιτύχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Σύμφωνα με την ΕΤΟΕΑ, η εκμετάλλευση των περισσότερων βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο υπερβαίνει μακράν τα απαιτούμενα επίπεδα για την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

(12)  Σύμφωνα με την ΕΤΟΕΑ, η εκμετάλλευση ορισμένων βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο υπερβαίνει μακράν τα απαιτούμενα επίπεδα για την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

Αιτιολόγηση

Η ΕΤΟΕΑ παρέχει επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα είδη που έχει αξιολογήσει· αυτό δεν συνιστά την πλειονότητα των αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Δεδομένης της σπουδαιότητας της ερασιτεχνικής αλιείας, το σχέδιο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καλύπτει και την ερασιτεχνική αλιεία βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο. Εάν αυτός ο τύπος αλιείας έχει σημαντικό αντίκτυπο στα αποθέματα, το πολυετές σχέδιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μέτρων διαχείρισης.

(15)  Καθώς η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στους αλιευτικούς πόρους, το πολυετές σχέδιο θα πρέπει να παρέχει ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη διεξαγωγή της κατά τρόπο συμβατό προς τους στόχους του σχεδίου αυτού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας. Εάν αυτός ο τύπος αλιείας έχει σημαντικό αντίκτυπο στους εν λόγω πόρους, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα να αποφασίζονται ειδικά μέτρα διαχείρισης που δεν βλάπτουν τον τομέα της επαγγελματικής αλιείας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του πολυετούς σχεδίου θα πρέπει να βασίζεται στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων, όπως αυτή περιγράφεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Λόγω βελτίωσης των επιστημονικών πληροφοριών, ενδεχομένως να απαιτηθούν μελλοντικές μεταβολές στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που ορίζεται στο πολυετές σχέδιο. Συνεπώς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή της γεωγραφικής κατανομής των αποθεμάτων που ορίζεται στο πολυετές σχέδιο, εφόσον οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υποδεικνύουν μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των σχετικών αποθεμάτων.

(16)  Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του πολυετούς σχεδίου θα πρέπει να βασίζεται στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων, όπως αυτή περιγράφεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Λόγω βελτίωσης των επιστημονικών πληροφοριών, ενδεχομένως να απαιτηθούν μελλοντικές μεταβολές στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που ορίζεται στο πολυετές σχέδιο. Συνεπώς, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει νέα πρόταση για την προσαρμογή της γεωγραφικής κατανομής των αποθεμάτων που ορίζεται στο πολυετές σχέδιο, εφόσον οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υποδεικνύουν μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των σχετικών αποθεμάτων.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 ορίζει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (τα αποθέματα και τις υποπεριοχές της ΓΕΑΜ) και το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού ορίζει τις ομάδες αλιευτικής προσπάθειας του καθεστώτος διαχείρισης αλιευτικής προσπάθειας. Αμφότερα τα μέρη περιέχουν ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης και η τροποποίησή τους θα πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν διαβούλευσης με τον συννομοθέτη, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Στόχος του σχεδίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη της ΚΑλΠ και, ιδίως, στην επίτευξη και διατήρηση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης των αποθεμάτων-στόχων, την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, και την προώθηση επαρκούς επιπέδου διαβίωσης για όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη της παράκτιας αλιείας και των κοινωνικοοικονομικών πτυχών. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020 (σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ28) και τους στόχους της οδηγίας 2009/147/ΕΚ29 και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ30 του Συμβουλίου.

(17)  Στόχος του σχεδίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ και, ιδίως, στην αποκατάσταση και διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων σε επίπεδο βιομάζας που εξασφαλίζει τη ΜΒΑ των αποθεμάτων-στόχων, την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης τα οποία εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο διαβίωσης για όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη της παράκτιας αλιείας και των κοινωνικοοικονομικών πτυχών. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020 (σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ28) και να συμβάλλει στην επίτευξη ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης για τα είδη και το οικοσύστημα, όπως απαιτείται σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 2009/147/ΕΚ29 και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ30 του Συμβουλίου.

__________________

__________________

28 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

28 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

29 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

29 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

30 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

30 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ μπορεί να είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση του στόλου. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα των χωρών να καταρτίζουν σχέδια αναδιάρθρωσης του στόλου και της αλιευτικής προσπάθειας προκειμένου να ενισχυθούν η επιλεκτικότητα και η ενεργειακή απόδοση, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις ενισχύσεις για διάλυση και εκσυγχρονισμό. Για τούτο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη τα εν λόγω μέσα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β)  Η καθυστερημένη έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και ο δυναμικός χαρακτήρας της μικτής αλιείας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη του στόχου θνησιμότητας λόγω αλιείας σύμφωνα με το εύρος τιμών FMSY, με παροχή της αναγκαίας στήριξης για τη διόρθωση των πιθανών κοινωνικοοικονομικών ανισορροπιών στον τομέα της αλιείας.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης των αποθεμάτων και της καθυστερημένης υποβολής της παρούσας πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ουσιαστικά αδύνατο να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση σε όλους τους σχετικούς πληθυσμούς το 2020, χωρίς πρωτοφανείς μειώσεις και καταστροφικές επιπτώσεις για τους στόλους της δυτικής Μεσογείου.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Θα πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι και να ενεργοποιηθούν διορθωτικά μέτρα όπου απαιτείται, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις που τα αποθέματα υπολείπονται των σημείων αναφοράς διατήρησης. Τα διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, αλιευτικές δυνατότητες και άλλα ειδικά μέτρα διατήρησης.

(21)  Θα πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι και να ενεργοποιηθούν διορθωτικά μέτρα όπου απαιτείται, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις που τα αποθέματα υπολείπονται των σημείων αναφοράς διατήρησης. Τα διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, αλιευτικές δυνατότητες και άλλα ειδικά μέτρα διατήρησης, αλλά και χρηματοδοτική ενίσχυση για τους αλιείς που επηρεάζονται άμεσα από τα εν λόγω μέτρα.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Προκειμένου να διασφαλιστεί διαφανής πρόσβαση στην αλιεία και επίτευξη των ποσοστών-στόχων θνησιμότητας λόγω αλιείας, θα πρέπει να θεσπιστεί καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας σε επίπεδο Ένωσης για τις τράτες, οι οποίες αποτελούν το κύριο εργαλείο εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο. Για τον σκοπό αυτόν, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ομάδες αλιευτικής προσπάθειας, προκειμένου το Συμβούλιο να ορίσει τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια, εκφρασμένη σε αριθμό ημερών σε ετήσια βάση. Εφόσον είναι απαραίτητο, στο καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας θα πρέπει να ενσωματωθούν και άλλα εργαλεία.

(23)  Προκειμένου να διασφαλιστεί διαφανής πρόσβαση στην αλιεία και επίτευξη των ποσοστών-στόχων θνησιμότητας λόγω αλιείας, η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει αξιόπιστα δεδομένα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, με βάση τα οποία θα πρέπει να θεσπιστεί καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας σε επίπεδο Ένωσης για τις τράτες, οι οποίες αποτελούν το κύριο εργαλείο εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο. Για τον σκοπό αυτόν, το Συμβούλιο προβαίνει στον ορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας, εκφραζόμενης σε αριθμό ημερών σε ετήσια βάση. Εφόσον είναι απαραίτητο, στο καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας θα πρέπει να ενσωματωθούν και άλλα εργαλεία.

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη όταν πραγματοποιείται από κοινού σε κάθε επιμέρους γεωγραφική υποπεριοχή, λόγω του γεγονότος ότι οι κατηγορίες μήκους που προτείνονται συνιστούν τεχνητές διαφοροποιήσεις του στόλου. Προτείνεται η κατάργηση των ομάδων αλιευτικής προσπάθειας.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Δεδομένης της ανησυχητικής κατάστασης σχεδόν όλων των βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο και προκειμένου να μειωθούν τα υφιστάμενα ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας, το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας θα πρέπει να συνεπάγεται σημαντική μείωση της προσπάθειας κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του σχεδίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

διαγράφεται

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Εάν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω αλιείας των σχετικών αποθεμάτων, το Συμβούλιο θα πρέπει να τη λάβει υπόψη. Υπό την έννοια αυτή, το Συμβούλιο θα μπορούσε να ορίσει αλιευτικές δυνατότητες μέσω του καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας για τα εμπορικά αλιεύματα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τον όγκο των αλιευμάτων της ερασιτεχνικής αλιείας και/ή να θεσπίσει άλλα μέτρα για τον περιορισμό της ερασιτεχνικής αλιείας.

(25)  Εάν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω αλιείας των σχετικών αποθεμάτων, το Συμβούλιο θα πρέπει να τη λάβει υπόψη. Υπό την έννοια αυτή, το Συμβούλιο θα ορίσει αλιευτικές δυνατότητες μέσω του καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας για τα εμπορικά αλιεύματα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τον όγκο των αλιευμάτων της ερασιτεχνικής αλιείας, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η εμπορική/επαγγελματική αλιεία και/ή να θεσπίσει άλλα μέτρα για τον περιορισμό της ερασιτεχνικής αλιείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποβαίνουν εις βάρος των επαγγελματικών αλιευτικών δραστηριοτήτων

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Εάν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας δεν αρκεί για την επίτευξη των σκοπών ή των στόχων του σχεδίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα διαχείρισης βάσει των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων, προς συμπλήρωση του καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας.

(26)  Εάν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας δεν αρκεί για την επίτευξη των σκοπών ή των στόχων του σχεδίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να θεσπιστούν, όπου είναι σκόπιμο, τεχνικά μέτρα που θα επιτρέπουν τη βελτίωση της κατάστασης των αποθεμάτων με τη μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας των ειδών-στόχων, προς συμπλήρωση του καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας.

Αιτιολόγηση

Management measures based on total allowable catches (TACs) are not appropriate for the Mediterranean, given their difficulty in applying this measure in multi-specific fisheries and where stocks are shared with non-EU countries. Θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστούν τα τεχνικά μέτρα που επιτρέπουν τη βελτίωση της κατάστασης του αποθέματος μειώνοντας τη θνησιμότητα λόγω αλιείας των ειδών-στόχων, όπου είναι σκόπιμο.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν σύστημα συνδιαχείρισης με τη συμμετοχή γνωμοδοτικών συμβουλίων, οργανώσεων αλιέων και αρμόδιων φορέων/αρχών, για την ενίσχυση του διαλόγου και της συμμετοχής των μερών.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Για την προστασία των περιοχών ωοτοκίας και των ευαίσθητων ενδιαιτημάτων και τη διασφάλιση της αλιείας μικρής κλίμακας, η παράκτια ζώνη θα πρέπει κατά κανόνα να προορίζεται για πιο επιλεκτικούς τύπους αλιείας. Συνεπώς, το σχέδιο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπίσει απαγόρευση δραστηριοποίησης των τρατών έως την ισοβαθή των 100 m για τρεις μήνες ετησίως.

(28)  Για την προστασία των περιοχών ωοτοκίας και των ευαίσθητων ενδιαιτημάτων και τη διασφάλιση της αλιείας μικρής κλίμακας, η παράκτια ζώνη θα πρέπει κατά κανόνα να προορίζεται για πιο επιλεκτικούς τύπους αλιείας. Συνεπώς, το σχέδιο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπίσει απαγόρευση δραστηριοποίησης των τρατών έως την ισοβαθή των 100 m για τρεις μήνες ετησίως ανάλογα με την περίπτωση, όταν είναι απαραίτητο και δικαιολογημένο από την επιστήμη, μέσω της περιφερειοποίησης.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για τον καθορισμό κλεισίματος για τη χρήση τράτας έως την ισοβαθή των 100 μέτρων από το Μάιο του 1 έως το τέλος του Ιουλίου 31 ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελεί δυσανάλογο και αδικαιολόγητο μέτρο, που δεν βασίζεται στην επιστήμη. Σε πολλές περιοχές, η υφαλοκρηπίδα καταλήγει απότομα, σε μεγάλο βάθος σε λίγα μόνο μίλια, γεγονός που καθιστά αδύνατο να αλιεύουν μηχανότρατες πέραν του χώρου αυτού. Το προτεινόμενο μέτρο θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο τις μηχανότρατες, αλλά και τους τομείς που εξαρτώνται από τις τράτες, όπως τα λιμάνια, οι ιχθυόσκαλες και οι συναφείς βιομηχανίες.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα διατήρησης όσον αφορά τα βενθοπελαγικά αποθέματα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι σκόπιμο να υφίστανται πρόσθετες απαγορεύσεις σε περιοχές με υψηλές συγκεντρώσεις αναπαραγωγικών ατόμων, ούτως ώστε να προστατευθεί το ενήλικο στάδιο ζωής του μπακαλιάρου μερλούκιου που πλήττεται σοβαρά.

(29)  Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα διατήρησης όσον αφορά τα βενθοπελαγικά αποθέματα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι σκόπιμο να υφίστανται πρόσθετες απαγορεύσεις σε περιοχές με υψηλές συγκεντρώσεις αναπαραγωγικών ατόμων, ούτως ώστε να προστατευθεί το ενήλικο στάδιο ζωής του μπακαλιάρου μερλούκιου που πλήττεται σοβαρά, και σε περιοχές με υψηλές συγκεντρώσεις ιχθυδίων, με την επιφύλαξη της δίκαιης αποζημίωσης των αλιέων που πλήττονται από τις εν λόγω απαγορεύσεις.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Θα πρέπει να εφαρμοστεί η προληπτική προσέγγιση όσον αφορά τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τα βενθοπελαγικά αποθέματα για τα οποία δεν υφίστανται επαρκή δεδομένα. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα διατήρησης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εάν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις καταδεικνύουν την ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων.

(30)  Θα πρέπει να εφαρμοστεί η προληπτική προσέγγιση όσον αφορά τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τα βενθοπελαγικά αποθέματα για τα οποία δεν υφίστανται επαρκή δεδομένα. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα διατήρησης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εάν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις καταδεικνύουν την ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων, υπό τον όρο ότι οι αλιείς που επηρεάζονται από τα μέτρα αυτά λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Για την προστασία ευαίσθητων ειδών και οικοτόπων που απειλούνται με εξαφάνιση και επηρεάζονται από αλιευτικές δραστηριότητες βενθοπελαγικής αλιείας, το σχέδιο θα πρέπει να θεσπίζει μέτρα διαχείρισης για τους σχετικούς τύπους αλιείας.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι τα μέτρα προσωρινής παύσης που έχουν θεσπιστεί προς επίτευξη των στόχων του σχεδίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμα για στήριξη δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32.

(37)  Προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι τα μέτρα προσωρινής παύσης, ή τα μέτρα οριστικής παύσης στο πλαίσιο των σχεδίων αναδιάρθρωσης, που έχουν θεσπιστεί προς επίτευξη των στόχων του σχεδίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμα για στήριξη δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32.

_________________

_________________

32 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).

32 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κόκκινη γαρίδα (Aristeus antennatus) στην υποπεριοχή 1 της ΓΕΑΜ·

α)  κόκκινη γαρίδα (Aristeus antennatus) στις υποπεριοχές1, 5 και 6 της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ)· υποπεριοχές 1-5-6·

Αιτιολόγηση

Η μείωση του αριθμού των στοιχείων διευκολύνει την κατανόηση του καταλόγου των ειδών.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κόκκινη γαρίδα (Aristeus antennatus) στην υποπεριοχή 5 της ΓΕΑΜ·

διαγράφεται

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κόκκινη γαρίδα (Aristeus antennatus) στην υποπεριοχή 6 της ΓΕΑΜ·

διαγράφεται

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) στην υποπεριοχή 1 της ΓΕΑΜ·

δ)  κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) στις υποπεριοχές 1, 5, 6, 9, 10 και 11 της ΓΕΑΜ·

Αιτιολόγηση

Η μείωση του αριθμού των στοιχείων διευκολύνει την κατανόηση του καταλόγου των ειδών.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) στην υποπεριοχή 5 της ΓΕΑΜ·

διαγράφεται

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) στην υποπεριοχή 6 της ΓΕΑΜ·

διαγράφεται

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) στις υποπεριοχές 9-10-11 της ΓΕΑΜ·

διαγράφεται

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  κόκκινη γιγαντογαρίδα (Aristaeomorpha foliacea) στην υποπεριοχή 9 της ΓΕΑΜ·

η)  κόκκινη γιγαντογαρίδα (Aristaeomorpha foliacea) στις υποπεριοχές 9, 10 και 11 της ΓΕΑΜ·

Αιτιολόγηση

Η μείωση του αριθμού των στοιχείων διευκολύνει την κατανόηση του καταλόγου των ειδών.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  κόκκινη γιγαντογαρίδα (Aristaeomorpha foliacea) στην υποπεριοχή 10 της ΓΕΑΜ·

διαγράφεται

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  κόκκινη γιγαντογαρίδα (Aristaeomorpha foliacea) στην υποπεριοχή 11 της ΓΕΑΜ·

διαγράφεται

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius) στις υποπεριοχές 1-5-6-7 της ΓΕΑΜ·

ια)  μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius) στις υποπεριοχές 1-5-6-7-9-10-11 της ΓΕΑΜ·

Αιτιολόγηση

Η μείωση του αριθμού των στοιχείων διευκολύνει την κατανόηση του καταλόγου των ειδών.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius) στις υποπεριοχές 9-10-11 της ΓΕΑΜ·

διαγράφεται

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  καραβίδα (Nephrops norvegicus) στην υποπεριοχή 5 της ΓΕΑΜ·

ιγ)  καραβίδα (Nephrops norvegicus) στις υποπεριοχές5, 6, 9 και 11 της ΓΕΑΜ·

Αιτιολόγηση

Η μείωση του αριθμού των στοιχείων διευκολύνει την κατανόηση του καταλόγου των ειδών.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιδ)  καραβίδα (Nephrops norvegicus) στην υποπεριοχή 6 της ΓΕΑΜ·

διαγράφεται

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιε)  καραβίδα (Nephrops norvegicus) στην υποπεριοχή 9 της ΓΕΑΜ·

διαγράφεται

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιστ)  καραβίδα (Nephrops norvegicus) στην υποπεριοχή 11 της ΓΕΑΜ·

διαγράφεται

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιζ)  κουτσομούρα (Mullus barbatus) στην υποπεριοχή 1 της ΓΕΑΜ·

ιζ)  κουτσομούρα (Mullus barbatus) στις υποπεριοχές 1, 5, 6, 7, 9 και 10 της ΓΕΑΜ·

Αιτιολόγηση

Η μείωση του αριθμού των στοιχείων διευκολύνει την κατανόηση του καταλόγου των ειδών.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιη)  κουτσομούρα (Mullus barbatus) στην υποπεριοχή 5 της ΓΕΑΜ·

διαγράφεται

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιθ)  κουτσομούρα (Mullus barbatus) στην υποπεριοχή 6 της ΓΕΑΜ·

διαγράφεται

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κ)  κουτσομούρα (Mullus barbatus) στην υποπεριοχή 7 της ΓΕΑΜ·

διαγράφεται

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κα)  κουτσομούρα (Mullus barbatus) στην υποπεριοχή 9 της ΓΕΑΜ· και

διαγράφεται

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο κβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κβ)  κουτσομούρα (Mullus barbatus) στην υποπεριοχή 10 της ΓΕΑΜ.

διαγράφεται

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο κβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

κβ α)  κουτσομούρα (Mullus barbatus) στην υποπεριοχή 11 της ΓΕΑΜ·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που αλιεύονται στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα κατά την αλίευση των αποθεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εφαρμόζεται επίσης σε όλα τα άλλα βενθοπελαγικά αποθέματα που αλιεύονται στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα.

3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που αλιεύονται στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα κατά την αλίευση των αποθεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των εν λόγω αποθεμάτων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών, που αλιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διαχείριση της αλιείας που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.Εφαρμόζεται επίσης σε όλα τα άλλα βενθοπελαγικά αποθέματα που αλιεύονται στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο παρών κανονισμός ορίζει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ύδατα της Ένωσης της δυτικής Μεσογείου Θάλασσας για όλα τα αποθέματα ειδών για τα οποία ισχύει η υποχρέωση εκφόρτωσης βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

5.  Ο παρών κανονισμός ορίζει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ύδατα της Ένωσης της δυτικής Μεσογείου Θάλασσας για τα αποθέματα ειδών για τα οποία ισχύει η υποχρέωση εκφόρτωσης βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα οποία αλιεύονται στο πλαίσιο της βενθοπελαγικής αλιείας.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «εύρος FMSY»: το εύρος τιμών που περιλαμβάνουν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ιδίως οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), στο οποίο όλα τα επίπεδα της θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του εν λόγω εύρους έχουν ως αποτέλεσμα μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) μακροπρόθεσμα, δεδομένου του αλιευτικού μοντέλου και υπό τις υπάρχουσες κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η διαδικασία αναπαραγωγής των σχετικών αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη ΜΒΑ. Το όριο είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης του αποθέματος κάτω του οριακού σημείου αναφοράς (BLIM) να μην υπερβαίνει το 5 %·

(2)  «εύρος FMSY»: το εύρος τιμών που περιλαμβάνουν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, στο οποίο όλα τα επίπεδα της θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του εν λόγω εύρους έχουν ως αποτέλεσμα μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) μακροπρόθεσμα, δεδομένου του αλιευτικού μοντέλου και υπό τις υπάρχουσες κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η διαδικασία αναπαραγωγής των σχετικών αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη ΜΒΑ. Το όριο είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης του αποθέματος κάτω του οριακού σημείου αναφοράς (BLIM) να μην υπερβαίνει το 5 %·

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να μην αναφέρονται «ιδίως» οι γνωμοδοτήσεις της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), καθώς πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη άλλες ανεξάρτητες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις οι οποίες είναι αναγνωρισμένες σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, όπως αυτές της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΓΕΑΜ.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «τιμή σημείου FMSY»: η τιμή της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας που υπό δεδομένο αλιευτικό μοντέλο και υπό τις υπάρχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες αποφέρει μακροπρόθεσμη μέγιστη απόδοση·

(3)  «FMSY»: η τιμή της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας που υπό δεδομένο αλιευτικό μοντέλο και υπό τις υπάρχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες αποφέρει μακροπρόθεσμη μέγιστη απόδοση·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «BLIM»: το οριακό σημείο αναφοράς, που εκφράζεται ως βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και παρέχεται από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, και ιδίως από την ΕΤΟΕΑ, κάτω του οποίου μπορεί να υπάρχει μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα·

(8)  «BLIM»: το οριακό σημείο αναφοράς, που εκφράζεται ως βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και παρέχεται από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, κάτω του οποίου μπορεί να υπάρχει μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα·

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να μην αναφέρονται «ιδίως» οι γνωμοδοτήσεις της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), καθώς πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη άλλες ανεξάρτητες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις οι οποίες είναι αναγνωρισμένες σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, όπως αυτές της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΓΕΑΜ.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  «BPA»: το προληπτικό σημείο αναφοράς, που εκφράζεται ως βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και παρέχεται από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, και ιδίως από την ΕΤΟΕΑ, βάσει του οποίου διασφαλίζεται ότι η υπάρχει κάτω του 5 % πιθανότητα η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής να μειωθεί υπό του BLIM· «ομάδα αλιευτικής προσπάθειας»:

(9)  «BPA»: το προληπτικό σημείο αναφοράς, που εκφράζεται ως βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και παρέχεται από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, βάσει του οποίου διασφαλίζεται ότι η υπάρχει κάτω του 5 % πιθανότητα η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής να μειωθεί υπό του BLIM· «ομάδα αλιευτικής προσπάθειας»:

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να μην αναφέρονται «ιδίως» οι γνωμοδοτήσεις της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), καθώς πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη άλλες ανεξάρτητες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις οι οποίες είναι αναγνωρισμένες σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, όπως αυτές της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΓΕΑΜ.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  «ερασιτεχνική αλιεία»: κάθε τύπος αλιείας από σκάφος με μήκος κύτους 2,5 μέτρων ή μεγαλύτερο, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του, το οποίο χρησιμοποιείται για αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιείται για εμπορική δραστηριότητα.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β)  «συνδιαχείριση»: η διαδικασία διαχείρισης των πόρων για την εκπλήρωση των στόχων της ΚΑλΠ, στο πλαίσιο της οποίας οι αρμόδιες διοικήσεις, οι τοπικοί αλιείς, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα και, μερικές φορές, άλλοι παράγοντες της αλιείας και των παράκτιων πόρων, καθένας εκ των οποίων έχει ειδικές αρμοδιότητες και δικαιώματα, μοιράζονται την εξουσία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση ενός τύπου αλιείας.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ)  «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις»: οι διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που υποστηρίζονται από τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους, οι οποίες είτε έχουν εκδοθεί είτε έχουν αξιολογηθεί από ανεξάρτητο ενωσιακό ή διεθνή επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, όπως είναι η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) και η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), και πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

1.  Το σχέδιο βασίζεται σε καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας που έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα ποσοστά εκμετάλλευσης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης επιτυγχάνονται το συντομότερο δυνατό και σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020 για όλα τα αποθέματα για τα οποία ισχύει ο παρών κανονισμός και διατηρούνται στη συνέχεια. Στο πλαίσιο των στόχων του παρόντος σχεδίου λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα, ιδίως δε ο αντίκτυπος στις ενδιαφερόμενες κοινότητες.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, καθώς και στα άρθρα 6 και 12 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα, και ιδίως στους ευαίσθητους οικοτόπους και στα προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων θηλαστικών, των ερπετών και των θαλάσσιων πτηνών, όπως επίσης στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, καθώς και στα άρθρα 6 και 12 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα μέτρα του σχεδίου λαμβάνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Όταν τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ανεπαρκή, επιδιώκεται συγκρίσιμος βαθμός διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων.

5.  Τα μέτρα του σχεδίου λαμβάνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο στόχος της θνησιμότητας της αλιείας σύμφωνα με το εύρος FMSY που ορίζεται στο άρθρο 2 επιτυγχάνεται το συντομότερο δυνατό και σε προοδευτική και αυξητική βάση έως το 2020 για τα σχετικά αποθέματα και διατηρείται κατόπιν εντός του εύρους FMSY.

1.  Ο στόχος της θνησιμότητας της αλιείας σύμφωνα με το εύρος FMSY που ορίζεται στο άρθρο 2 επιτυγχάνεται το συντομότερο δυνατό και σε προοδευτική και αυξητική βάση έως το 2020 για τα σχετικά αποθέματα και διατηρείται κατόπιν εντός του εύρους FMSY. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το εύρος FMSY παρέχεται, κυρίως από την ΕΤΟΕΑ, βάσει του παρόντος σχεδίου.

2.  Το εύρος FMSY παρέχεται από ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κυρίως την ΕΤΟΕΑ ή την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή της ΓΕΑΜ, βάσει του παρόντος σχεδίου.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να μην αναφέρονται «ιδίως» οι γνωμοδοτήσεις της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), καθώς πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη άλλες ανεξάρτητες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις οι οποίες είναι αναγνωρισμένες σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, όπως αυτές της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΓΕΑΜ.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όταν το Συμβούλιο καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες, τις καθορίζει για το σύνολο των σχετικών αποθεμάτων, εντός του εύρους FMSY που είναι διαθέσιμο τη δεδομένη στιγμή για το πιο ευάλωτο απόθεμα.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όταν το Συμβούλιο καθορίζει μέτρα για την αλιευτική προσπάθεια, καθορίζει τα μέτρα αυτά για το σύνολο των σχετικών αποθεμάτων, εντός του εύρους FMSY που είναι διαθέσιμο τη δεδομένη στιγμή για το πιο ευάλωτο απόθεμα.

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα διαχείρισης που βασίζονται στα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) δεν είναι κατάλληλα για τη Μεσόγειο, δεδομένης της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου σε πολυ συγκεκριμένους τύπους αλιείας και όπου τα αποθέματα είναι κοινά με τρίτες χώρες. Θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστούν τα τεχνικά μέτρα που επιτρέπουν τη βελτίωση της κατάστασης του αποθέματος μειώνοντας τη θνησιμότητα λόγω αλιείας των ειδών-στόχων, όπου είναι σκόπιμο.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 3, οι αλιευτικές δυνατότητες μπορεί να οριστούν σε επίπεδα χαμηλότερα από το εύρος FMSY.

4.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 3, η αλιευτική προσπάθεια μπορεί να οριστεί σε επίπεδα χαμηλότερα από το εύρος FMSY. Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στους οικείους στόλους λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1380/2013.

 

(Εάν η παρούσα τροπολογία εγκριθεί, ο όρος «αλιευτικές δυνατότητες» θα αντικατασταθεί από τον όρο «αλιευτική προσπάθεια» σε ολόκληρο το κείμενο και θα απαιτηθεί συνακόλουθη αλλαγή στο τέλος της αιτιολογικής σκέψης 22 για να διαγραφούν οι λέξεις «και/ή τα αλιεύματα».)

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 3 και 4, οι αλιευτικές δυνατότητες μπορεί να οριστούν σε επίπεδα άνω του εύρους FMSY που είναι διαθέσιμο τη δεδομένη στιγμή για το πιο ευάλωτο απόθεμα, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα σχετικά αποθέματα βρίσκονται άνω του BPA:

5.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 3 και 4, η αλιευτική προσπάθεια μπορεί να οριστεί σε επίπεδα άνω του εύρους FMSY που είναι διαθέσιμο τη δεδομένη στιγμή για το πιο ευάλωτο απόθεμα, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα σχετικά αποθέματα βρίσκονται άνω του BPA:

α)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μικτή αλιεία·

α)  εάν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μικτού τύπου αλιεία·

β)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής ζημίας σε ένα απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών· ή

β)  εάν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής ζημιάς σε ένα απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών· ή ή

γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών σε 20 % κατ’ ανώτατο όριο.

γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις της αλιευτικής προσπάθειας μεταξύ διαδοχικών ετών στο 10 % κατ’ ανώτατο όριο και έως το 30 % της σωρευτικής αλιευτικής προσπάθειας κατά τα τρία πρώτα έτη του σχεδίου.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κατώτερη του προληπτικού σημείου αναφοράς (BPA), θεσπίζονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος των σχετικών αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 5, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι μικρότερα από το εύρος FMSY για το πιο ευάλωτο απόθεμα, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης της βιομάζας του εν λόγω αποθέματος.

1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κατώτερη του προληπτικού σημείου αναφοράς (BPA), θεσπίζονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος των σχετικών αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, η αλιευτική προσπάθεια μπορεί να καθορίζεται σε επίπεδα που που δεν υπερβαίνουν το ποσοστό εκμετάλλευσης το οποίο συνάδει με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι μικρότερα από το εύρος FMSY για το πιο ευάλωτο απόθεμα, εντός μιας γεωγραφικής υποπεριοχής, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης της βιομάζας του εν λόγω αποθέματος.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κατώτερη του οριακού σημείου αναφοράς (BLIM), λαμβάνονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 5, τα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.

2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κατώτερη του οριακού σημείου αναφοράς (BLIM), λαμβάνονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 5, τα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος, καθώς και την κατάλληλη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας, εφόσον προβλέπεται δίκαιη αποζημίωση των αλιέων που θίγονται από αυτά τα μέτρα.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιλέγονται ανάλογα με τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της κατάστασης κατά την οποία η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής είναι κατώτερη από τα επίπεδα που αναφέρονται στο άρθρο 5.

4.  Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιλέγονται ανάλογα με τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της κατάστασης κατά την οποία η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής είναι κατώτερη από τα επίπεδα που αναφέρονται στο άρθρο 5 και πρέπει να προϋποθέτουν τη δίκαιη αποζημίωση των αλιέων που θίγονται από την εφαρμογή τους.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας εφαρμόζεται σε όλα τα αλιευτικά σκάφη με τράτες των περιοχών και των κατηγοριών μήκους που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

1.  Το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας εφαρμόζεται σε όλα τα αλιευτικά σκάφη με τράτες των γεωγραφικών υποπεριοχών και των κατηγοριών μήκους σκάφους που ορίζονται στο παράρτημα Ι. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος Ι προκειμένου να συμπεριληφθούν διαστήματα βαθών για τα αποθέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εγκρίνονται μόνο μετά την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 17 για καθένα από τα προηγούμενα πέντε έτη.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε έτος, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, το Συμβούλιο καθορίζει τη μέγιστη αλιευτική προσπάθεια για κάθε ομάδα αλιευτικής προσπάθειας ανά κράτος μέλος.

2.  Κάθε τρία έτη, σύμφωνα με τις ετήσιες βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, το Συμβούλιο καθορίζει τη μέγιστη αλιευτική προσπάθεια ανά κράτος μέλος.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του σχεδίου, η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τη γραμμή βάσης που προβλέπεται στο άρθρο 4, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

3.  Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του σχεδίου, εξαιρουμένων των GSA όπου η προσπάθεια έχει ήδη μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20 % κατά την περίοδο αναφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 4, η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια μειώνεται κατά 10 % από την εν λόγω γραμμή βάσης, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων .

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  όσον αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η γραμμή βάσης υπολογίζεται για κάθε ομάδα αλιευτικής προσπάθειας ως η μέση προσπάθεια εκφρασμένη σε αριθμό ημερών αλιείας μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2015 και 31ης Δεκεμβρίου 2017 και λαμβανομένων υπόψη μόνο των σκαφών που ήταν ενεργά κατά την περίοδο αυτή·

α)  όσον αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η γραμμή βάσης υπολογίζεται για κάθε γεωγραφική υποπεριοχή ως η μέγιστη εγκεκριμένη προσπάθεια εκφρασμένη σε αριθμό ημερών αλιείας μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2012 και 31ης Δεκεμβρίου 2017 και λαμβανομένων υπόψη μόνο των σκαφών που ήταν ενεργά κατά την περίοδο αυτή·

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση της περιόδου αναφοράς ώστε να περιλαμβάνονται περισσότερα έτη, τα στοιχεία που λαμβάνονται εν τέλει είναι πιο αντιπροσωπευτικά. Επιπλέον, ο υπολογισμός του αριθμού των ημερών αλιευτικής προσπάθειας ανά έτος θα πρέπει να βασίζεται στον μέγιστο αριθμό εγκεκριμένων ημερών (με χρήση VMS, ηλεκτρονικών ημερολογίων κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των ημερών αλιείας κατά τα προηγούμενα έτη αποτέλεσε μέτρο που ελήφθη σε εθελοντική βάση από τον τομέα. Εάν ο υπολογισμός δεν γίνει με αυτόν τον τρόπο, θα θιχτούν όσοι είχαν προβεί σε πιο υπεύθυνη διαχείριση των ιχθυότοπων σε εθελοντική βάση.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, υφίσταται σημαντική αλίευση ενός συγκεκριμένου αποθέματος με εργαλεία εκτός των τρατών, καθορίζονται επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας γι’ αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο ή εργαλεία βάσει των εν λόγω επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

5.  Εάν, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, υφίσταται αύξηση της αλίευσης ενός συγκεκριμένου αποθέματος κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 10 % με εργαλεία εκτός των τρατών, καθορίζονται επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας γι’ αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο ή εργαλεία βάσει των εν λόγω επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εάν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω αλιείας συγκεκριμένου αποθέματος, το Συμβούλιο δύναται να περιορίσει την ερασιτεχνική αλιεία κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, προκειμένου να αποτραπεί η υπέρβαση του συνολικού στόχου θνησιμότητας λόγω αλιείας.

6.  Εάν, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω αλιείας συγκεκριμένου αποθέματος, το Συμβούλιο περιορίζει την ερασιτεχνική αλιεία κατά τον καθορισμό της αλιευτικής προσπάθειας, προκειμένου να αποτραπεί η υπέρβαση του συνολικού στόχου θνησιμότητας λόγω αλιείας, χωρίς να μειωθούν οι αλιευτικές δυνατότητες των επαγγελματιών αλιέων. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν την ερασιτεχνική αλιεία σε ειδικά εθνικά σχέδια διαχείρισης προκειμένου να διασφαλίζονται η αποτελεσματική συλλογή δεδομένων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ορισμένων τύπων αλιείας.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

διαγράφεται

Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα

 

Εάν, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας δεν επαρκεί για την επίτευξη των σκοπών ή των στόχων που τίθενται στα άρθρα 3 και 4, το Συμβούλιο θεσπίζει συμπληρωματικά μέτρα διαχείρισης, βάσει συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων.

 

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση κοινού καθεστώτος συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων και ποσοστώσεων στη Μεσόγειο θα μπορούσε να επιφέρει πολυάριθμες δυσκολίες στην εφαρμογή και θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων προβλημάτων ελέγχου, ειδών με περιοριστική ποσόστωση («choke species») κ.λπ., δεδομένου ότι πρόκειται για μικτή αλιεία. Προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση της έννοιας της διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας, η οποία αποτελεί θεμέλιο αυτού του πολυετούς σχεδίου, προτείνεται οι δράσεις να επικεντρωθούν σε μέτρα διαχείρισης και να παραμείνει ανοικτό το ενδεχόμενο πρότασης των συγκεκριμένων περαιτέρω μέτρων στο μέλλον.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατανέμουν τις εθνικές ποσοστώσεις με δίκαιο τρόπο μεταξύ των τμημάτων του στόλου, λαμβανομένης υπόψη της παραδοσιακής και βιοτεχνικής αλιείας· και

β)  κατανέμουν τις εθνικές ποσοστώσεις με δίκαιο τρόπο μεταξύ του στόλου, λαμβανομένης υπόψη της παραδοσιακής και βιοτεχνικής αλιείας· και

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν κράτος μέλος επιτρέπει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του να αλιεύουν με τράτες, διασφαλίζει ότι αυτός ο τύπος αλιείας περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 12 ώρες ανά ημέρα αλιείας, πέντε ημέρες αλιείας την εβδομάδα ή σε ισοδύναμο χρόνο.

3.  Όταν κράτος μέλος επιτρέπει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του να αλιεύουν με τράτες, διασφαλίζει ότι αυτός ο τύπος αλιείας περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 12 ώρες ανά ημέρα αλιείας, πέντε ημέρες αλιείας την εβδομάδα ή σε ισοδύναμο χρόνο. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν οι διατάξεις του άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού συνεπάγονται αύξηση των ωρών διαδρομής, είναι δυνατή μέγιστη διάρκεια των 18 ωρών ανά ημέρα αλιείας με την επιφύλαξη ειδικής εκ των προτέρων έγκρισης από το κράτος μέλος.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συνολική ικανότητα που αντιστοιχεί στις αλιευτικές άδειες που εκδίδονται βάσει της παραγράφου 4, εκφρασμένη σε GT και σε kW, δεν αυξάνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του σχεδίου.

5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συνολική ικανότητα που αντιστοιχεί στις αλιευτικές άδειες που εκδίδονται βάσει της παραγράφου 4, εκφρασμένη σε GT και σε kW, δεν αυξάνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του σχεδίου. Επιτρέπεται η ανταλλαγή δυναμικότητας μεταξύ των διαφόρων τομέων διαχείρισης, εφόσον το επιτρέπει η βελτίωση της κατάστασης των πόρων.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή θα πρέπει να αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα ανταλλαγής δυναμικότητας μεταξύ των διαφόρων τομέων διαχείρισης (GSA), σε περίπτωση που η βελτίωση της κατάστασης των πόρων επιτρέπει την ανταλλαγή αυτή (με βάση τα κριτήρια που έχουν ήδη θεσπιστεί στους κανονισμούς σχετικά με τα συνολικά ανώτατα όρια ικανότητας). Η ανταλλαγή δυναμικότητας πρέπει να τηρεί ανά πάσα στιγμή τα συνολικά ανώτατα όρια που έχουν καθοριστεί για κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποτελεσματική συλλογή δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των επιπτώσεων της ερασιτεχνικής αλιείας στα αποθέματα που καλύπτονται από το παρόν σχέδιο.

Αιτιολόγηση

Δεδομένα σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία είναι απαραίτητα για την εκτίμηση των επιπτώσεών της στους πληθυσμούς

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β.  Με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των αποθεμάτων, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν καθεστώς συνδιαχείρισης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες ενός τύπου αλιείας.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Πέραν όσων προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, η χρήση τρατών στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα απαγορεύεται έως την ισοβαθή των 100 m από την 1η Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.

1.  Πέραν όσων προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, η χρήση τρατών στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα απαγορεύεται έως την ισοβαθή των 100 m από την 1 Ιουλίου έως τις 31 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, εφόσον αυτό απαιτείται και δικαιολογείται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του εν λόγω κανονισμού. Ωστόσο, οι παρεκκλίσεις από τις εν λόγω διατάξεις ενδέχεται να εξαρτώνται από την ισοβαθή διακύμανση αναφορικά με την απόσταση από την ακτή, τα ειδικά παράκτια χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης λεκάνης και τα χαρακτηριστικά των στόλων που δραστηριοποιούνται εκεί.

Αιτιολόγηση

Μια απαγόρευση σύμφωνα με την οποία οι τράτες δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εντός της ισοβαθούς των 100 μέτρων από την 1 Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου, θα πρέπει να θεωρείται απαράδεκτη εάν δεν λαμβάνει υπόψη την ισοβαθή διακύμανση αναφορικά με την απόσταση από τις ακτές της GSA. Άλλοι παράγοντες που δεν λαμβάνονται υπόψη είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά των ακτών της οικείας λεκάνης και τα χαρακτηριστικά του στόλου όσον αφορά τις άδειες αποστολής και τον τεχνικό εξοπλισμό για τα είδη-στόχους, τα οποία αλιεύουν τα σκάφη.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εντός δύο ετών από την έκδοση του παρόντος κανονισμού και βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, τα οικεία κράτη μέλη θεσπίζουν άλλες απαγορευμένες περιοχές για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία για υψηλή συγκέντρωση ιχθυδίων και για ύπαρξη τόπων αναπαραγωγής βενθοπελαγικών αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά τα σχετικά αποθέματα.

2.  Εντός δύο ετών από την έκδοση του παρόντος κανονισμού και βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, αν οι καθορισμένες απαγορευμένες ζώνες αποδειχτούν ανεπαρκείς για την ανάκαμψη των αποθεμάτων, τα οικεία κράτη μέλη θεσπίζουν άλλες απαγορευμένες περιοχές για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία για συγκεντρώσεις ιχθυδίων, ιχθύων με μέγεθος μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης και για ύπαρξη τόπων αναπαραγωγής βενθοπελαγικών αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά τα αποθέματα.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν οι απαγορευμένες περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αφορούν τα αλιευτικά σκάφη διαφόρων κρατών μελών, ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, με τις οποίες καθορίζει τις σχετικές απαγορευμένες περιοχές.

3.  Όταν οι απαγορευμένες περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αφορούν τα αλιευτικά σκάφη διαφόρων κρατών μελών, ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, με τις οποίες καθορίζει τις σχετικές απαγορευμένες περιοχές.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άλλα τεχνικά μέτρα διατήρησης

Ειδικά μέτρα διατήρησης

Αιτιολόγηση

Για λόγους ομοιότητας του συγκεκριμένου άρθρου με το άρθρο 8 του πολυετούς σχεδίου για τη Βόρεια Θάλασσα, προτείνεται η εναρμόνιση των δύο κειμένων.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στην Επιτροπή ανατίθεται εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 18 που συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση των ακόλουθων τεχνικών μέτρων διατήρησης:

1.  Εάν η βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση είναι ότι πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα για τη διατήρηση οποιουδήποτε από τα βενθοπελαγικά αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση ειδικών μέτρων διατήρησης για τους τύπους αλιείας που εκμεταλλεύονται βενθοπελαγικά αποθέματα στη Δυτική Μεσόγειο:

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Απουσία κοινής σύστασης βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 και μετά τη εκπνοή των προβλεπόμενων προθεσμιών που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο, ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 18 που συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση των μέτρων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, εφόσον οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υποδεικνύουν ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση όλων των αποθεμάτων για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 3.

διαγράφεται

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για όλα τα αποθέματα ειδών της δυτικής Μεσογείου Θάλασσας για τα οποία ισχύει υποχρέωση εκφόρτωσης βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 15 που συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση λεπτομερών μέτρων σχετικά με την εν λόγω υποχρέωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Για όλα τα αποθέματα ειδών της δυτικής Μεσογείου Θάλασσας για τα οποία ισχύει υποχρέωση εκφόρτωσης βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα πελαγικών ειδών στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 15 που συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση λεπτομερών μέτρων σχετικά με την εν λόγω υποχρέωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Λαμβανομένης υπόψη της κοινής φύσης των αποθεμάτων και όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη θεσπίζουν περιφερειακές εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ υπό την αιγίδα της ΓΕΑΜ, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των σχεδίων περιφερειακής διαχείρισης.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας, στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ, με τις τρίτες χώρες με τις οποίες μοιραζόμαστε τα αποθέματα που καλύπτονται από το παρόν σχέδιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, υπάρχει μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 18 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, που συνίσταται σε προσαρμογή των περιοχών που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και στο παράρτημα Ι, ούτως ώστε να αποτυπώνουν την εν λόγω μεταβολή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 ορίζει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (τα αποθέματα και τις υποπεριοχές της ΓΕΑΜ) και το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού ορίζει τις ομάδες αλιευτικής προσπάθειας του καθεστώτος διαχείρισης αλιευτικής προσπάθειας. Αμφότερα τα μέρη περιέχουν ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης και η τροποποίησή τους θα πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν διαβούλευσης με τον συννομοθέτη, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ο κατάλογος των αποθεμάτων του άρθρου 1 παράγραφος 2 χρήζει τροποποίησης, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει πρόταση τροποποίησης του εν λόγω καταλόγου.

2.  Εάν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ο κατάλογος των αποθεμάτων του άρθρου 1 παράγραφος 2 χρήζει τροποποίησης, η Επιτροπή δύναται, μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, να υποβάλει πρόταση τροποποίησης του εν λόγω καταλόγου.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τους σκοπούς της ετήσιας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι ποσοτικοποιημένοι δείκτες περιλαμβάνουν ετήσιες εκτιμήσεις του F/FMSY και της βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής για τα σχετικά αποθέματα και, εάν είναι δυνατόν, για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, μπορεί να προστίθενται και άλλοι δείκτες.

1.  Για τους σκοπούς της ετήσιας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι ποσοτικοποιημένοι δείκτες περιλαμβάνουν ετήσιες εκτιμήσεις του F/FMSY και της βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής για τα σχετικά αποθέματα, κοινωνικοοικονομικούς δείκτες και, εάν είναι δυνατόν, για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, μπορεί να προστίθενται και άλλοι δείκτες.

Αιτιολόγηση

Η ΚΑλΠ δεν βασίζεται μόνο σε βιολογικές πτυχές της αλιείας, αλλά προβλέπει επίσης τη συνέργεια με τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές αυτής.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του σχεδίου στα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια κάθε τρία έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του σχεδίου στα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής που αναφέρεται στα άρθρα 11, 12, 13, 14 και 16 ισχύει για πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από την εκπνοή αυτής της περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για πενταετείς περιόδους, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες νωρίτερα.

2.  Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής που αναφέρεται στα άρθρα 11, 12, 13, 14 και 16 ισχύει για πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από την εκπνοή αυτής της περιόδου. Η εξουσιοδότηση μπορεί να παραταθεί για πενταετείς περιόδους, εάν το ζητήσουν από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 16 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης ή εάν, πριν εκπνεύσει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 16 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης ή εάν, πριν εκπνεύσει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας προβλέπει μέτρα στήριξης για μέτρα οριστικής παύσης, υπό την προϋπόθεση ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει πως οι δραστηριότητες του τμήματος του στόλου δεν συνάδουν με τις αλιευτικές δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του το εν λόγω τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΤΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα διαχείρισης που βασίζονται στα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) δεν είναι κατάλληλα για τη Μεσόγειο, δεδομένης της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου σε πολυ συγκεκριμένους τύπους αλιείας και όπου τα αποθέματα είναι κοινά με τρίτες χώρες. Θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστούν τα τεχνικά μέτρα που επιτρέπουν τη βελτίωση της κατάστασης του αποθέματος μειώνοντας τη θνησιμότητα λόγω αλιείας των ειδών-στόχων, όπου είναι σκόπιμο.

  • [1]  ΕΕ C 367, 10.10.2018, σ. 103.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό και ευρύτερο πλαίσιο

Η δυτική Μεσόγειος αποτελεί μία από τις πλέον ανεπτυγμένες υποπεριοχές της Μεσογείου όσον αφορά την αλιεία. Αντιπροσωπεύει περίπου το 31 % των συνολικών εκφορτώσεων στην περιοχή αυτή (δηλαδή, 1,35 δισεκατομμύρια EUR επί συνόλου 4,76 δισεκατομμυρίων EUR) και περίπου το 19 % του επισήμως δηλωθέντος αλιευτικού στόλου στη Μεσόγειο.

Η βενθοπελαγική αλιεία στη Μεσόγειο γνωρίζει μεγάλη ζήτηση και αφορά πολυάριθμα είδη ψαριών και καρκινοειδών.

Τα κυριότερα είδη που αλιεύονται στη δυτική Μεσόγειο είναι ο μπακαλιάρος μερλούκιος, η κουτσομούρα, διάφορα είδη κόκκινης γαρίδας και ο αστακός.

Ο κύριος τρόπος αλιείας βενθοπελαγικών ειδών είναι οι τράτες, σημαντικό ρόλο έχουν όμως επίσης στην αλιεία τους τα μανωμένα δίχτυα, τα απλάδια δίχτυα, οι παγίδες και τα παραγάδια.

Η διαχείριση της βενθοπελαγικής αλιείας στη δυτική Μεσόγειο πραγματοποιείται επί του παρόντος μέσω εθνικών σχεδίων διαχείρισης που θεσπίστηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου («MedReg»). Η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν υιοθετήσει σχέδια διαχείρισης βάσει του παρόντος κανονισμού τα οποία έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Σύμφωνα με την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), η εκμετάλλευση ορισμένων βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο υπερβαίνει μακράν τα απαιτούμενα επίπεδα για την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ): άνω του 80% των εκτιμώμενων αποθεμάτων αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης στην εν λόγω υποπεριοχή. Επιπλέον, η βιομάζα ορισμένων από αυτά τα αποθέματα προσεγγίζει το κρίσιμο επίπεδο αναφοράς, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη υψηλής πιθανότητας κατάρρευσης.

Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμη τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο.

Η πρόταση προβλέπει τα εξής:

• Καθορισμό μετρήσιμων στόχων όσον αφορά τη θνησιμότητα λόγω αλιείας οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 το αργότερο, επιτρέποντας τη διαχείριση των σχετικών αποθεμάτων, με βάση τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, και εξασφαλίζοντας παράλληλα ευελιξία στο πλαίσιο της μικτής αλιείας·

• Θέσπιση κρίσιμου επιπέδου αναφοράς διατήρησης για κάθε απόθεμα, στο οποίο το απόθεμα θα διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης, καθώς και προληπτικού σημείου αναφοράς ως περιθωρίου ασφαλείας·

• Μέτρα διασφάλισης που επιτρέπουν την ανασύσταση των αποθεμάτων σε περίπτωση υπέρβασης των προληπτικών επιπέδων αναφοράς ή των κρίσιμων επιπέδων αναφοράς·

• Καθιέρωση καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας σε επίπεδο ΕΕ για όλες τις τράτες οι οποίες αλιεύουν στις περιοχές που υποδεικνύονται στο παράρτημα Ι για τις τράτες και σύμφωνα με τις κατηγορίες μήκους που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα·

• Απαγόρευση των τρατών που λειτουργούν κάτω από την ισοβαθή των 100 μέτρων μεταξύ της 1ης Μαΐου και της 31ης Ιουλίου κάθε έτους για την προστασία των ευαίσθητων περιοχών αναπαραγωγής και οικοτόπων, καθώς και για τη διατήρηση της βιοτεχνικής αλιείας με τη διάθεση της παράκτιας ζώνης σε επιλεκτικότερους τύπους αλιείας·

• Διατάξεις περιφερειοποίησης που είναι αναγκαίες για τη διεύρυνση ή/και την τροποποίηση εξαιρέσεων για είδη που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης, καθώς και εξαιρέσεις de minimis· καθιέρωση περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη θέσπιση διατάξεων· εκφορτώσεις και μέτρα ειδικής διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για ορισμένα αποθέματα·

• Επιστημονική παρακολούθηση για την αξιολόγηση της προόδου προς τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση των αποθεμάτων στα οποία βασίζεται η βενθοπελαγική αλιεία και, όπου είναι δυνατόν, των αποθεμάτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.

Απόψεις της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το μέχρι στιγμής έργο της Επιτροπής και των συννομοθετών όσον αφορά την ανάπτυξη πολυετών σχεδίων για την περιφερειακή διαχείριση της αλιείας και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων, αλλά πιστεύει ότι οι ιδιαιτερότητες της δυτικής Μεσογείου θα πρέπει να είναι σε θέση να ενταχθούν στην εν λόγω πρόταση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια προσθέτει τροπολογίες στην πρόταση προκειμένου να είναι δυνατή η διασφάλιση της διατήρησης των πόρων σύμφωνα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των στόλων και η ανάλογη προσαρμογή της διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας, με συμπερίληψη της συνδιαχείρισης ως δυνατότητας διαχείρισης των αλιευτικών πόρων στη δυτική Μεσόγειο.

Κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού αριθ. 1380/2013, οι στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) προβλέπουν ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα πρέπει να συνδυάζεται με την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα.

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της διατήρησης των πόρων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των αποθεμάτων. Ωστόσο, για την επίτευξη κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η εισηγήτρια προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη ισορροπίας και να μειωθούν οι επιπτώσεις στις περιοχές.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εκτός από τα μέτρα για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, η εισηγήτρια προτείνει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να θεσπίζουν αντισταθμιστικά μέτρα για τη μόνιμη παύση των δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών τα οποία επηρεάζονται από τα μέτρα μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας που προτείνονται στο παρόν σχέδιο, τόσο για τους εφοπλιστές όσο και για τους ναυτικούς.

Όσον αφορά τις απαγορευμένες περιοχές, η εισηγήτρια θεωρεί αναγκαίο να περιληφθεί κάποια ευελιξία στην απαγόρευση της τράτας εντός της ισοβαθούς των 100 μέτρων στις γεωγραφικές υποπεριοχές όπου είναι αδύνατη η εφαρμογή της, λόγω της τοπογραφίας του θαλάσσιου βυθού ή/και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων ενός τέτοιου μέτρου. Λόγω των τεράστιων διαφορών στην έκταση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας κατά μήκος της δυτικής ακτής της Μεσογείου, το μέτρο αυτό επιφέρει άνισες, άδικες και δυσανάλογες επιπτώσεις στους διαφορετικούς στόλους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι τοπικοί στόλοι έχουν προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων ιχθυότοπων, ως εκ τούτου, η υπέρμετρη μείωση των εν λόγω ιχθυότοπων με βάση αποκλειστικά γεωγραφικά ή τοπογραφικά κριτήρια θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες κοινωνικοοικονομικές ζημίες στον τομέα της αλιείας.

Προσαρμογή της διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η εφαρμογή της διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη όταν πραγματοποιείται από κοινού σε κάθε επιμέρους γεωγραφική υποπεριοχή, λόγω του γεγονότος ότι οι κατηγορίες μήκους που προτείνονται συνιστούν τεχνητές διαφοροποιήσεις του στόλου. Συνεπώς, προτείνει την κατάργηση των κατηγοριών μήκους, λαμβανομένου υπόψη ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο στόλος τρατών έχει μήκος μεταξύ 12 και 24 μέτρων. Η εν λόγω διαφοροποίηση δεν υφίσταται στην πράξη.

Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστεί η «σημαντική» μείωση της αλιευτικής προσπάθειας κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του σχεδίου, η οποία δεν ορίζεται στην πρόταση της Επιτροπής και θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα. Η εισηγήτρια προτείνει να μειωθεί η αλιευτική προσπάθεια κατά 10 % το πρώτο έτος, εκτός από τις γεωγραφικές υποπεριοχές όπου έχει σημειωθεί μείωση της αλιευτικής προσπάθειας μεγαλύτερη του 20 %. Η μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ του 2002 θέσπισε μέτρα για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης και τη βελτίωση της διατήρησης και της βιώσιμης εκμετάλλευσης των πόρων, συμπεριλαμβανομένης, για πρώτη φορά, μακροπρόθεσμης προσέγγισης για τη διαχείριση των αποθεμάτων. Επιπλέον, από τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ το 2013, η ΕΕ ανέλαβε τη δέσμευση να επιτύχει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση το 2015 στα αποθέματα για τα οποία αυτό ήταν δυνατό, και το αργότερο έως το 2020. Ορισμένες περιοχές της ΕΕ έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη μείωση του στόλου προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ και η πρόταση για τη σημαντική μείωση του στόλου είναι αναγκαίο να λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες αυτές κατά δικαιότερο και πιο ισότιμο τρόπο.

Επιπλέον, για να επικεντρωθούν οι προσπάθειες του τομέα της αλιείας στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και υπεύθυνου καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας, η εισηγήτρια πρότεινε την κατάργηση των διατάξεων που θεσπίζουν κοινό καθεστώς των TAC και των ποσοστώσεων στη Μεσόγειο. Ένα τέτοιο καθεστώς θα μπορούσε να επιφέρει πολυάριθμες δυσκολίες στην εφαρμογή και θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων προβλημάτων ελέγχου, ειδών με περιοριστική ποσόστωση («choke species») κ.λπ., δεδομένου ότι πρόκειται για μικτή αλιεία. Προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση της έννοιας της διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας, η οποία αποτελεί θεμέλιο αυτού του πολυετούς σχεδίου, η εισηγήτρια προτείνει οι δράσεις να επικεντρωθούν σε μέτρα διαχείρισης και να παραμείνει ανοικτό το ενδεχόμενο πρότασης των συγκεκριμένων περαιτέρω μέτρων στο μέλλον.

Συνδιαχείριση

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) ορίζει τη συνδιαχείριση ως διαδικασία διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, στο πλαίσιο της οποίας οι κυβερνήσεις μοιράζονται τις εξουσίες τους με την τοπική κοινότητα χρηστών, με την ανάθεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων σε καθένα από τα μέρη όσον αφορά την ενημέρωση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των πόρων. Ειδικότερα, η τοπική κοινότητα χρηστών απαρτίζεται από τον αλιευτικό τομέα και λοιπούς φορείς, όπως ΜΚΟ και επιστημονικά ιδρύματα, καθώς και από άλλους τοπικούς παράγοντες.

Πολλοί τύποι βενθοπελαγικής αλιείας στη δυτική Μεσόγειο διεξάγονται σε τοπικό ή ευρύτερα τοπικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα η συμμετοχική προσέγγιση, με την ουσιαστική συνεργασία του αλιευτικού τομέα, της διοίκησης και άλλων παραγόντων, όπως της επιστημονικής κοινότητας, να εξασφαλίζει προσαρμοστική εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης κατάλληλη για τις αλιευτικές συνθήκες της περιοχής. Υπό την έννοια αυτή, η ενδυνάμωση των παραγόντων στο πλαίσιο της διαχείρισης του σχεδίου σε επίπεδο των διάφορων θαλάσσιων περιοχών διασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή, την καλύτερη αποδοχή και εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης.

Η εισηγήτρια εντυπωσιάστηκε αρκούντως από τις περιπτώσεις συνδιαχείρισης τις οποίες είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και, ως εκ τούτου, προτείνει να έχουν τη δυνατότητα τα κράτη μέλη, σε εθελοντική βάση, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, να θέτουν σε εφαρμογή καθεστώς συνδιαχείρισης, ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής προσαρμογής του σχεδίου στις τοπικές αλιευτικές συνθήκες.

19.9.2018

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

Για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων: Adina‑Ioana Vălean

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων παρουσιάζει στην Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 θέτει ως ρητό στόχο, όσον αφορά την εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων, την αποκατάσταση και διατήρηση των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού, το αντίστοιχο ποσοστό εκμετάλλευσης έπρεπε να επιτευχθεί έως το 2015, όπου ήταν δυνατόν, και σε προοδευτική και αυξητική βάση μέχρι το 2020 το αργότερο για όλα τα αποθέματα, καθώς και να διατηρηθεί στη συνέχεια.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Βάσει των άρθρων 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, το πολυετές σχέδιο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιλαμβάνει σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης, μέτρα διασφάλισης και τεχνικά μέτρα σχεδιασμένα για την αποτροπή και τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

(7)  Βάσει των άρθρων 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, το πολυετές σχέδιο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιλαμβάνει σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης, μέτρα διασφάλισης και τεχνικά μέτρα σχεδιασμένα για την αποτροπή και τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Σύμφωνα με την ΕΤΟΕΑ, η εκμετάλλευση των περισσότερων βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο υπερβαίνει μακράν τα απαιτούμενα επίπεδα για την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

(12)  Σύμφωνα με την ΕΤΟΕΑ, η εκμετάλλευση των περισσότερων βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο υπερβαίνει μακράν τα απαιτούμενα επίπεδα για την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και η υπερεκμετάλλευση ενέχει υψηλό βιολογικό κίνδυνο ότι τα εν λόγω αποθέματα θα εξαντληθούν.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Δεδομένης της σπουδαιότητας της ερασιτεχνικής αλιείας, το σχέδιο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καλύπτει και την ερασιτεχνική αλιεία βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο. Εάν αυτός ο τύπος αλιείας έχει σημαντικό αντίκτυπο στα αποθέματα, το πολυετές σχέδιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μέτρων διαχείρισης.

(15)  Καθώς η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στους αλιευτικούς πόρους, το πολυετές σχέδιο θα πρέπει να παρέχει ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη διεξαγωγή της κατά τρόπο συμβατό προς τους στόχους του σχεδίου αυτού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας. Εάν αυτός ο τύπος αλιείας έχει σημαντικό αντίκτυπο στους εν λόγω πόρους, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα να αποφασίζονται ειδικά μέτρα διαχείρισης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Στόχος του σχεδίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη της ΚΑλΠ και, ιδίως, στην επίτευξη και διατήρηση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης των αποθεμάτων-στόχων, την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, και την προώθηση επαρκούς επιπέδου διαβίωσης για όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη της παράκτιας αλιείας και των κοινωνικοοικονομικών πτυχών. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020 (σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ28) και τους στόχους της οδηγίας 2009/147/ΕΚ29 και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου30.

(17)  Στόχος του σχεδίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη της ΚΑλΠ και, ιδίως, στην αποκατάσταση και διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων σε επίπεδο βιομάζας που εξασφαλίζει τη ΜΒΑ των αποθεμάτων-στόχων, την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, και την προώθηση επαρκούς επιπέδου διαβίωσης για όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη της παράκτιας αλιείας και των κοινωνικοοικονομικών πτυχών. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας, περιορίζοντας και, ει δυνατόν, εξαλείφοντας, τις αρνητικές επιδράσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το συγκεκριμένο σχέδιο θα πρέπει επίσης να συνεισφέρει τόσο στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως προβλέπει η οδηγία 2008/56/ΕΚ28, όσο και στην επίτευξη ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης για τους οικοτόπους και τα είδη, όπως απαιτούν η οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29 και η οδηγία 92/43/ΕΚ του Συμβουλίου30 αντιστοίχως.

_________________

_________________

28 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

28 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

29 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

29 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

30 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

30 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και διατήρησης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (MSY) ως εύρος τιμών συμβατών προς την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (δηλ. FMSY). Το εν λόγω εύρος τιμών, το οποίο βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να συμβάλλει στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να προβλέπει τη μικτή αλιεία. Βάσει του παρόντος σχεδίου, προκύπτει ότι το εύρος τιμών θα επιφέρει μείωση στη μακροπρόθεσμη απόδοση που δεν θα υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Επιπλέον, το ανώτατο όριο του εύρους FMSY είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων υπό του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (BLIM) να μην υπερβαίνει το 5 %.

(18)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και διατήρησης, αλλά μη υπέρβασης, του ποσοστού εκμετάλλευσης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (MSY) ως εύρος τιμών συμβατών προς την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (δηλ. FMSY). Τα ποσοστά αυτά θα πρέπει να επιτυγχάνονται το συντομότερο δυνατόν και σε προοδευτική και αυξητική βάση το αργότερο μέχρι το 2020, για όλα τα αποθέματα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, και να διατηρούνται στη συνέχεια. Το εν λόγω εύρος τιμών, το οποίο βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να συμβάλλει στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να προβλέπει τη μικτή αλιεία. Βάσει του παρόντος σχεδίου, προκύπτει ότι το εύρος τιμών θα επιφέρει μείωση στη μακροπρόθεσμη απόδοση που δεν θα υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Επιπλέον, το ανώτατο όριο του εύρους FMSY είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων υπό του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (BLIM) να μην υπερβαίνει το 5 %.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, θα πρέπει να υφίσταται εύρος FMSY υπό «κανονικές συνθήκες» και, εφόσον τα σχετικά αποθέματα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, πιο ευέλικτο εύρος τιμών FMSY. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να καθορίζονται εντός του τελευταίου μόνο εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τη μικτή αλιεία, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημίας σε απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών, ή για να περιοριστούν οι ετήσιες μεταβολές των αλιευτικών δυνατοτήτων.

διαγράφεται

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  Για την προστασία των ευαίσθητων ειδών, ιδίως εκείνων που είναι κρισίμως απειλούμενα λόγω των επιπτώσεων της αλιείας, θα πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα διαχείρισης στην αλιεία. Ως εκ τούτου, το σχέδιο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπίζει μέτρα διαχείρισης που περιλαμβάνουν την τροποποίηση των εργαλείων των σκαφών, την τροποποίηση των δραστηριοτήτων των σκαφών και τροποποιήσεις των σκαφών.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να εξουσιοδοτείται, στο πλαίσιο πολυετούς σχεδίου, να ορίζει ευαίσθητες προστατευόμενες περιοχές για την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ελαχιστοποίησης του αντικτύπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα προστατευόμενων ειδών, στα ενωσιακά ύδατα της δυτικής Μεσογείου Θάλασσας για όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται στα εν λόγω ύδατα.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Τα ποσοστά εκμετάλλευσης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης επιτυγχάνονται το συντομότερο δυνατόν και σε προοδευτική και αυξητική βάση μέχρι το 2020 το αργότερο, για όλα τα αποθέματα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, και διατηρούνται στη συνέχεια.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, καθώς και στα άρθρα 6 και 12 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα, και ιδίως στους ευαίσθητους οικοτόπους και στα προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων θηλαστικών, των ερπετών και των θαλάσσιων πτηνών. Θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, καθώς και στα άρθρα 6 και 12 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να συμβάλει στην υλοποίηση των λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ’ αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους.

β)  να συμβάλει στην υλοποίηση των λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ’ αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους και να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τους ευαίσθητους οικοτόπους και τα προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων θηλαστικών, των ερπετών και των θαλάσσιων πτηνών.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 3 και 4, οι αλιευτικές δυνατότητες μπορεί να οριστούν σε επίπεδα χαμηλότερα από το εύρος FMSY.

διαγράφεται

α) εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μικτή αλιεία·

 

β) εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής ζημίας σε ένα απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών· ή

 

γ) προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών σε 20 % κατ’ ανώτατο όριο.

 

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κατώτερη του προληπτικού σημείου αναφοράς (BPA), θεσπίζονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος των σχετικών αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 5, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι μικρότερα από το εύρος FMSY για το πιο ευάλωτο απόθεμα, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης της βιομάζας του εν λόγω αποθέματος.

1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κατώτερη του προληπτικού σημείου αναφοράς (BPA), θεσπίζονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος των σχετικών αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 5, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που δεν υπερβαίνουν το ποσοστό εκμετάλλευσης το οποίο συνάδει με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι χαμηλότερη από το εύρος FMSY για το πιο ευάλωτο απόθεμα, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης της βιομάζας του εν λόγω αποθέματος.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε έτος, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, το Συμβούλιο καθορίζει τη μέγιστη αλιευτική προσπάθεια για κάθε ομάδα αλιευτικής προσπάθειας ανά κράτος μέλος.

2.  Κάθε έτος, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, το Συμβούλιο καθορίζει τη μέγιστη αλιευτική προσπάθεια για κάθε ομάδα αλιευτικής προσπάθειας ανά κράτος μέλος.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του σχεδίου, η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τη γραμμή βάσης που προβλέπεται στο άρθρο 4, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

3.  Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του σχεδίου, η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τη γραμμή βάσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, υφίσταται σημαντική αλίευση ενός συγκεκριμένου αποθέματος με εργαλεία εκτός των τρατών, καθορίζονται επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας γι’ αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο ή εργαλεία βάσει των εν λόγω επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

5.  Εάν, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, υφίσταται σημαντική αλίευση ενός συγκεκριμένου αποθέματος με εργαλεία εκτός των τρατών, καθορίζονται επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας γι’ αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο ή εργαλεία βάσει των εν λόγω επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εάν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω αλιείας συγκεκριμένου αποθέματος, το Συμβούλιο δύναται να περιορίσει την ερασιτεχνική αλιεία κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, προκειμένου να αποτραπεί η υπέρβαση του συνολικού στόχου θνησιμότητας λόγω αλιείας.

6.  Εάν, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω αλιείας συγκεκριμένου αποθέματος, το Συμβούλιο δύναται να περιορίσει την ερασιτεχνική αλιεία κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, προκειμένου να αποτραπεί η υπέρβαση του συνολικού στόχου θνησιμότητας λόγω αλιείας.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Πέραν όσων προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, η χρήση τρατών στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα απαγορεύεται έως την ισοβαθή των 100 m από την 1η Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.

1.  Πέραν όσων προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, η χρήση τρατών στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα απαγορεύεται τουλάχιστον έως τις ισοβαθείς των 100 m από την 1η Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εντός δύο ετών από την έκδοση του παρόντος κανονισμού και βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, τα οικεία κράτη μέλη θεσπίζουν άλλες απαγορευμένες περιοχές για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία για υψηλή συγκέντρωση ιχθυδίων και για ύπαρξη τόπων αναπαραγωγής βενθοπελαγικών αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά τα σχετικά αποθέματα.

2.  Εντός δύο ετών από την έκδοση του παρόντος κανονισμού και βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, τα οικεία κράτη μέλη θεσπίζουν άλλες απαγορευμένες περιοχές για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία για υψηλές συγκεντρώσεις ιχθυδίων, ιχθύων με μέγεθος μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης και για ύπαρξη τόπων αναπαραγωγής βενθοπελαγικών αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά τα αποθέματα.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Διαχείριση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων προστατευόμενων ειδών

 

1. Για τη διαχείριση των προστατευόμενων θαλάσσιων πτηνών που επηρεάζονται από την αλιεία στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, θεσπίζονται μέτρα διαχείρισης για όλα τα σκάφη με παραγάδια, συμπεριλαμβανομένων της τοποθέτησης μηχανισμών εκφοβισμού επί των σκαφών, της τοποθέτησης των διχτυών τη νύχτα και της αύξησης της ταχύτητας βύθισης των αγκιστριών.

 

2. Στις περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν μέτρα διαχείρισης για την προστασία των ειδών και των οικοτόπων της δυτικής Μεσογείου Θάλασσας που υφίστανται επιπτώσεις από την αλιεία, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 18, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση λεπτομερών μέτρων διαχείρισης.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  καθορισμός των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως του μεγέθους των ματιών, του μεγέθους των αγκιστριών, του αριθμού των αγκιστριών, του τρόπου κατασκευής των εργαλείων, του πάχους του νήματος, του μεγέθους του εργαλείου ή της χρήσης πρόσθετων συσκευών για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας·

α)  καθορισμός των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως του μεγέθους των ματιών, του μεγέθους των αγκιστριών, του αριθμού των αγκιστριών, του τρόπου κατασκευής των εργαλείων, του πάχους του νήματος, του μεγέθους του εργαλείου ή της χρήσης πρόσθετων συσκευών για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας, τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν οι αλιευτικές δραστηριότητες στο οικοσύστημα·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  περιορισμός της χρήσης αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως του χρόνου πόντισης και του βάθους ανάπτυξης των εργαλείων, για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας·

β)  περιορισμός της χρήσης αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως του χρόνου πόντισης και του βάθους ανάπτυξης των εργαλείων, ή εφαρμογή τεχνικών μέτρων, για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας, τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν οι αλιευτικές δραστηριότητες στο οικοσύστημα·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  απαγόρευση ή περιορισμός της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές ή χρονικές περιόδους, προκειμένου να προστατεύονται οι γεννήτορες και τα ιχθύδια, οι ιχθύες κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου·

γ)  απαγόρευση ή περιορισμός της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές ή χρονικές περιόδους, προκειμένου να προστατεύονται οι γεννήτορες και τα ιχθύδια, οι ιχθύες κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου και να ελαχιστοποιηθεί ο αρνητικός αντίκτυπος που έχουν οι αλιευτικές δραστηριότητες στο οικοσύστημα·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  απαγόρευση ή περιορισμός της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές ή χρονικές περιόδους για την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων και ειδών·

δ)  απαγόρευση ή περιορισμός της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές ή χρονικές περιόδους για την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων και ειδών, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του αρνητικού αντικτύπου που έχουν οι αλιευτικές δραστηριότητες στο οικοσύστημα·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του σχεδίου στα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια κάθε τρία έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του σχεδίου στα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

8.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

15.3.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

15.3.2018

REGI

15.3.2018

 

 

Αποφάσισαν να μην γνωμοδοτήσουν

       Ημερομηνία της απόφασης

REGI

27.3.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Clara Eugenia Aguilera García

22.3.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.3.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tilly Metz

Ημερομηνία κατάθεσης

10.1.2019

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

David Coburn, Rosa D'Amato

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos

5

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

EFDD

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Marco Affronte, Tilly Metz

1

0

S&D

Isabelle Thomas

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου