MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta

10.1.2019 - (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)) - ***I

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Clara Eugenia Aguilera García


Menettely : 2018/0050(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0005/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0005/2019
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0115),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0104/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden kannan tarkistuksina (A8-0005/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  YKP:n tavoitteena on muun muassa varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä, soveltaa kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja ottaa kalastuksenhoidossa käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa.

(5)  YKP:n tavoitteena on muun muassa varmistaa sellainen meren elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen, joka takaa pitkällä aikavälillä talouden, ympäristön ja sosiaalisten olosuhteiden kestävyyden. Sen tavoitteena on varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti ja sosioekonomisesti kestäviä pitkällä aikavälillä, soveltaa kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja ottaa kalastuksenhoidossa käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa. Sillä myös tuetaan ravintoarvoltaan korkeiden elintarvikkeiden toimittamista unionin markkinoille, vähennetään sisämarkkinoiden riippuvuutta elintarviketuonnista, edistetään suorien ja välillisten työpaikkojen luomista ja rannikkoalueiden talouskehitystä ja varmistetaan asianmukainen elintaso kalastusalalle, myös pienimuotoisen kalastuksen alalle, asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Jotta YKP:n tavoitteet voitaisiin saavuttaa, olisi hyväksyttävä useita säilyttämistoimenpiteitä, kuten monivuotiset suunnitelmat, tekniset toimenpiteet sekä kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen ja jakaminen.

(6)  Jotta YKP:n tavoitteet voitaisiin saavuttaa, olisi hyväksyttävä useita säilyttämistoimenpiteitä, kuten monivuotiset suunnitelmat, tekniset toimenpiteet sekä kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen ja jakaminen. Kalakantoja ei voida kuitenkaan palauttaa, ellei pyritä vähentämään pääasiassa maalta mutta myös muusta merellä tapahtuvasta toiminnasta (liikenne, hiilivedyt, matkailu jne.) peräisin olevan pilaantumisen kasvavaa vaikutusta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 asetetaan nimenomaiseksi tavoitteeksi, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään niillä tasoilla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi asetuksen 2 artiklan mukaisesti kestävä enimmäistuotto on saavutettava mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 mennessä ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien kantojen osalta. Tähän tavoitteeseen pyrittäessä olisi erityisesti otettava huomioon taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin. Tässä asetuksessa säädettyyn monivuotiseen suunnitelmaan olisi kyseisten säännösten mukaisesti sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja, suojatoimenpiteitä ja teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen.

(7)  Monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin. Tässä asetuksessa säädettyyn monivuotiseen suunnitelmaan olisi kyseisten säännösten mukaisesti sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja, suojatoimenpiteitä ja teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen niin pitkälle kuin mahdollista sekä kalastustoiminnasta meriympäristöön kohdistuvien vaikutusten minimoiminen.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  ’Parhailla käytettävissä olevilla tieteellisillä lausunnoilla’ tarkoitetaan julkisesti saatavilla olevia tieteellisiä lausuntoja, joiden tukena on uusimpia tieteellisiä tietoja ja menetelmiä ja jotka on joko antanut tai arvioinut kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustettu riippumaton tieteellinen elin.

(8)  ’Parhailla käytettävissä olevilla tieteellisillä lausunnoilla’ tarkoitetaan julkisesti saatavilla olevia tieteellisiä lausuntoja, joiden tukena on uusimpia tieteellisiä tietoja ja menetelmiä ja jotka on joko antanut tai arvioinut vertaistarkasteluna kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustettu riippumaton tieteellinen elin, kuten tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) tai Välimeren yleinen kalastuskomissio (GFCM), ja jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklan vaatimukset.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Ranska, Italia ja Espanja ovat hyväksyneet asetuksen (EY) N:o 1967/2006 mukaiset hoitosuunnitelmat. Suunnitelmista puuttuu kuitenkin keskinäistä johdonmukaisuutta, eikä niissä oteta huomioon kaikkia pyydyksiä, joilla pohjakalakantoja pyydetään, eikä sitä, että tietyt kannat ja kalastuslaivastot sijaitsevat hajallaan. Lisäksi suunnitelmat ovat osoittautuneet tehottomiksi yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden täyttämisessä. Jäsenvaltiot ja sidosryhmät ovat ilmaisseet kannattavansa asianomaisia kantoja koskevan monivuotisen hoitosuunnitelman laatimista ja toteuttamista EU:n tasolla.

(11)  Ranska, Italia ja Espanja ovat hyväksyneet asetuksen (EY) N:o 1967/2006 mukaiset hoitosuunnitelmat. Suunnitelmista puuttuu kuitenkin keskinäistä johdonmukaisuutta, eikä niissä oteta huomioon kaikkia pyydyksiä, joilla pohjakalakantoja pyydetään, eikä sitä, että tietyt kannat ja kalastuslaivastot sijaitsevat hajallaan. Lisäksi suunnitelmat ovat osoittautuneet tehottomiksi yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden täyttämisessä. Jäsenvaltiot ja sidosryhmät ovat ilmaisseet kannattavansa asianomaisia kantoja koskevan monivuotisen hoitosuunnitelman laatimista ja toteuttamista EU:n tasolla. Tämän asetuksen mukaisia toimenpiteitä olisi sovellettava maiden kesken maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) on osoittanut, että useimpien läntisen Välimeren pohjakalakantojen hyödyntäminen ylittää tuntuvasti kestävän enimmäistuoton saavuttamiseksi vaaditun tason.

(12)  Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) on osoittanut, että tiettyjen läntisen Välimeren pohjakalakantojen hyödyntäminen ylittää tuntuvasti kestävän enimmäistuoton saavuttamiseksi vaaditun tason.

Perustelu

Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitealla (STECF) on käytettävissään tieteellisiä tietoja tietyistä kannoista, joista on tehty arviointi, eivätkä ne muodosta enemmistöä läntisen Välimeren kannoista.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Virkistyskalastuksen merkitys huomioon ottaen tässä asetuksessa säädetyn suunnitelman olisi katettava virkistyskalastuksessa läntisellä Välimerellä pyydetyt pohjakalakantojen saaliit. Jos virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus kantoihin, tässä asetuksessa säädetyssä monivuotisessa suunnitelmassa olisi säädettävä mahdollisuudesta toteuttaa erityisiä hoitotoimenpiteitä.

(15)  Koska virkistyskalastuksella voi olla huomattava vaikutus kalavaroihin, monivuotisessa suunnitelmassa olisi säädettävä kehyksestä, jolla varmistetaan, että sitä harjoitetaan suunnitelman tavoitteiden kanssa yhteensopivalla tavalla. Jäsenvaltioiden olisi kerättävä virkistyskalastuksen saalistietoja. Jos virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus kyseisiin kalavaroihin, suunnitelmassa olisi säädettävä mahdollisuudesta päättää erityisistä hoitotoimenpiteistä, jotka eivät vaaranna ammattikalastuksen alalla toteutettavia hoitotoimenpiteitä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Monivuotisen suunnitelman maantieteellisen soveltamisalan olisi perustuttava parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa esitettyyn kantojen maantieteelliseen jakautumiseen. Monivuotisessa suunnitelmassa esitettyä kantojen maantieteellistä jakautumista saatetaan joutua muuttamaan tieteellisen tiedon parantuessa. Komissiolle olisi sen vuoksi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla tarkistetaan monivuotisessa suunnitelmassa esitettyä kantojen maantieteellistä jakautumista, jos tieteellisen lausunnon mukaan asianomaisten kantojen maantieteellisessä jakautumisessa on tapahtunut muutos.

(16)  Monivuotisen suunnitelman maantieteellisen soveltamisalan olisi perustuttava parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa esitettyyn kantojen maantieteelliseen jakautumiseen. Monivuotisessa suunnitelmassa esitettyä kantojen maantieteellistä jakautumista saatetaan joutua muuttamaan tieteellisen tiedon parantuessa. Komissio voi sen vuoksi antaa uuden ehdotuksen, jolla tarkistetaan monivuotisessa suunnitelmassa esitettyä kantojen maantieteellistä jakautumista, jos tieteellisen lausunnon mukaan asianomaisten kantojen maantieteellisessä jakautumisessa on tapahtunut muutos.

Perustelu

Tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa säädetään asetuksen soveltamisalasta (kannat ja GFCM:n osa-alueet) ja liitteessä I määritellään pyyntiponnistusjärjestelmän pyyntiponnistusryhmät. Molempiin sisältyy keskeisiä osia lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävästä säädöksestä, ja niiden muuttaminen on toteutettava siten, että ensin kuullaan toista lainsäätäjää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tässä asetuksessa säädetyllä suunnitelmalla olisi pyrittävä edistämään YKP:n tavoitteiden saavuttamista, erityisesti kestävän enimmäistuoton saavuttamista ja säilyttämistä kohdekantojen osalta, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa säilyttämisen vähimmäisviitekokojen alaisten pohjakalakantojen osalta ja kalastustoiminnasta riippuvaisten tahojen kohtuullisen elintason turvaamista, ottaen huomioon rannikkokalastus ja sosioekonomiset näkökohdat. Suunnitelmassa olisi otettava käyttöön ekosysteemilähtöinen toimintatapa kalastuksenhoitoon, jotta kalastustoiminnalla meriekosysteemiin olevat kielteiset vaikutukset voitaisiin minimoida. Sen olisi oltava linjassa unionin ympäristölainsäädännön ja erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan (direktiivin 2008/56/EY28 mukaisen) tavoitteen sekä direktiivissä 2009/147/EY29 ja neuvoston direktiivissä 92/43/ETY30 säädettyjen tavoitteiden kanssa.

(17)  Tässä asetuksessa säädetyllä suunnitelmalla olisi pyrittävä edistämään YKP:n tavoitteiden saavuttamista, erityisesti kohdekantojen palauttamista kestävän enimmäistuoton takaavaa biomassatasoa suuremmaksi ja kantojen pitämistä tällaisella tasolla, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa säilyttämisen vähimmäisviitekokojen alaisten pohjakalakantojen osalta ja kalastustoiminnasta riippuvaisten tahojen kohtuullisen elintason varmistamista, ottaen huomioon rannikkokalastus ja sosioekonomiset näkökohdat. Suunnitelmassa olisi otettava käyttöön ekosysteemilähtöinen toimintatapa kalastuksenhoitoon, jotta kalastustoiminnalla meriekosysteemiin olevat kielteiset vaikutukset voitaisiin minimoida. Sen olisi oltava linjassa unionin ympäristölainsäädännön ja erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan (direktiivin 2008/56/EY28 mukaisen) tavoitteen kanssa, ja sillä olisi edistettävä lajien ja luontotyyppien suotuisan suojeluaseman saavuttamista direktiivin 2009/147/EY ja neuvoston direktiivin 92/43/ETY30 tavoitteiden mukaisesti.

__________________

__________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

30 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

30 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Tämän asetuksen tehokas soveltaminen ja YKP:n tavoitteiden täyttyminen voi edellyttää laivaston rakenneuudistusta. Sitä varten on säädettävä maiden mahdollisuudesta laatia kalastuslaivaston ja pyyntiponnistusten rakenneuudistusta koskevia suunnitelmia, jotta voidaan parantaa valikoivuutta ja energiatehokkuutta, ja tätä varten mailla on oltava mahdollisuus saada tukea purkamiseen ja nykyaikaistamiseen. Näin ollen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa on uudistettava niin, että siinä otetaan huomioon nämä välineet.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b)  Tämän asetuksen myöhäinen voimaantulo ja sekakalastuksen dynaaminen luonne on otettava huomioon kalastuskuolevuustavoitteen saavuttamiseksi vaihteluvälien FMSY mukaisesti, ja on myönnettävä tarvittavaa tukea kalastusalan mahdollisen sosioekonomisen epätasapainon korjaamiseksi.

Perustelu

Kun otetaan huomioon kantojen nykytilanne ja se, että komissio on tehnyt tämän ehdotuksen myöhässä, on käytännössä mahdotonta saavuttaa kestävää enimmäistuottoa kaikkien kantojen osalta vuoteen 2020 mennessä ilman ennennäkemätöntä vähentämistä ja läntisen Välimeren laivastoihin kohdistuvia katastrofaalisia vaikutuksia.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tavoitteet täyttyvät, ja käynnistettävä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä, esimerkiksi jos kannat laskevat säilyttämisen viitearvojen alapuolelle. Korjaaviin toimenpiteisiin olisi sisällyttävä kiireellisiä toimenpiteitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 ja 13 artiklan mukaisesti, kalastusmahdollisuudet ja muita erityisiä säilyttämistoimenpiteitä.

(21)  Olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tavoitteet täyttyvät, ja käynnistettävä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä, esimerkiksi jos kannat laskevat säilyttämisen viitearvojen alapuolelle. Korjaaviin toimenpiteisiin olisi sisällyttävä kiireellisiä toimenpiteitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 ja 13 artiklan mukaisesti, kalastusmahdollisuudet ja muita erityisiä säilyttämistoimenpiteitä, mutta myös taloudellisia tukia kalastajille, joihin nämä toimenpiteet vaikuttavat suoraan.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Jotta voidaan varmistaa läpinäkyvä pääsy kalastukseen sekä kalastuskuolevuustavoitteen saavuttaminen, olisi vahvistettava unionin pyyntiponnistusjärjestelmä trooleille, jotka ovat tärkeimmät käytetyt pyydykset läntisen Välimeren pohjakalakantojen hyödyntämisessä. Tätä varten on aiheellista määrittää pyyntiponnistusryhmät, jotta neuvosto voi vuosittain vahvistaa suurimman sallitun pyyntiponnistuksen ilmaistuna kalastuspäivien lukumääränä. Tarvittaessa pyyntiponnistusjärjestelmän piiriin olisi sisällytettävä muita pyydyksiä.

(23)  Jotta voidaan varmistaa läpinäkyvä pääsy kalastukseen sekä kalastuskuolevuustavoitteen saavuttaminen, olisi unionilla oltava luotettavia tietoja ja tilastoja, joiden perusteella vahvistetaan unionin pyyntiponnistusjärjestelmä trooleille, jotka ovat tärkeimmät käytetyt pyydykset läntisen Välimeren pohjakalakantojen hyödyntämisessä. Tätä varten neuvoston olisi määritettävä vuosittain suurin sallittu pyyntiponnistus ilmaistuna kalastuspäivien lukumääränä. Tarvittaessa pyyntiponnistusjärjestelmän piiriin olisi sisällytettävä muita pyydyksiä.

Perustelu

Pyyntiponnistuksen yhteishallinto kullakin maantieteellisellä osa-alueella voi olla tehokkaampaa ja asianmukaisempaa, koska ehdotetuissa pituusluokissa laivasto luokitellaan keinotekoisesti. Tarkistuksessa ehdotetaan pyyntiponnistusryhmien poistamista.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Koska lähes kaikkien läntisen Välimeren pohjakalakantojen tilanne on huolestuttava ja jotta voitaisiin vähentää nykyistä korkeaa kalastuskuolevuutta, pyyntiponnistusjärjestelmässä pyyntiponnistusta olisi vähennettävä merkittävästi tässä asetuksessa säädetyn suunnitelman ensimmäisen täytäntöönpanovuoden aikana.

Poistetaan.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus asianomaisten kalakantojen kalastuskuolevuuteen, neuvoston olisi otettava tämä huomioon. Tätä varten neuvosto voi vahvistaa pyyntiponnistusjärjestelmän avulla kaupallisille saaliille kalastusmahdollisuudet, joissa otetaan huomioon virkistyskalastuksen saalismäärät, ja/tai toteuttaa muita toimenpiteitä, joilla rajoitetaan virkistyskalastusta.

(25)  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus asianomaisten kalakantojen kalastuskuolevuuteen, neuvoston olisi otettava tämä huomioon. Tätä varten neuvosto vahvistaa pyyntiponnistusjärjestelmän avulla kaupallisille saaliille kalastusmahdollisuudet, joissa otetaan huomioon virkistyskalastuksen saalismäärät, ilman että vahingoitetaan ammattikalastusta, ja/tai toteuttaa muita toimenpiteitä, joilla rajoitetaan virkistyskalastusta, pitäen mielessä, etteivät kyseiset toimenpiteet saa koskaan haitata ammattikalastusta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että pyyntiponnistusjärjestelmä ei riitä tässä asetuksessa säädetyn suunnitelman tavoitteiden tai päämäärien saavuttamiseen, olisi toteutettava suurimpiin sallittuihin saaliisiin perustuvia hoitotoimenpiteitä pyyntiponnistusjärjestelmän täydentämiseksi.

(26)  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että pyyntiponnistusjärjestelmä ei riitä tässä asetuksessa säädetyn suunnitelman tavoitteiden tai päämäärien saavuttamiseen, olisi toteutettava tarpeen mukaan teknisiä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat kantojen tilan paranemisen vähentämällä kohdelajien kalastuskuolevuutta, pyyntiponnistusjärjestelmän täydentämiseksi.

Perustelu

Suurimpiin sallittuihin saaliisiin perustuvat hoitotoimenpiteet eivät sovellu Välimerelle, kun otetaan huomioon, että tällaisia toimenpiteitä on vaikea käyttää monilajikalastuksessa ja tilanteissa, joissa kalakannat ovat yhteisiä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Olisi suotavaa käyttää tarpeen mukaan teknisiä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat kantojen tilan paranemisen vähentämällä kohdelajien kalastuskuolevuutta.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Hoitotoimenpiteiden tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi alueellisella tasolla jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön yhteishoitojärjestelmä, johon neuvoa-antavat toimikunnat, kalastajajärjestöt ja toimivaltaiset elimet/viranomaiset osallistuvat, ja vahvistettava siten osapuolten vuoropuhelua ja sitoutumista.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Jotta suojeltaisiin kasvualueita ja herkkiä luontotyyppejä ja suojattaisiin pienimuotoista kalastusta, rannikkoalueet olisi yleisesti ottaen varattava valikoivampaan kalastukseen. Tässä asetuksessa säädetyssä suunnitelmassa olisi sen vuoksi kiellettävä troolauksen harjoittaminen 100 metrin syvyyskäyrän alueella kolmen kuukauden ajan vuosittain.

(28)  Jotta suojeltaisiin kasvualueita ja herkkiä luontotyyppejä ja suojattaisiin pienimuotoista kalastusta, rannikkoalueet olisi yleisesti ottaen varattava valikoivampaan kalastukseen. Tässä asetuksessa säädetyssä suunnitelmassa olisi sen vuoksi tarpeen mukaan kiellettävä tapauskohtaisesti alueellistamisen avulla ja tieteellisesti perustellulla tavalla troolauksen harjoittaminen 100 metrin syvyyskäyrän alueella kolmen kuukauden ajan vuosittain.

Perustelu

Ehdotus troolien käytön kieltämisestä 100 metrin syvyyskäyrän alueella 1. toukokuuta ja 31. heinäkuuta välisenä aikana voisi olla joissakin tapauksissa suhteeton ja perusteeton toimenpide, jota ei voida perustella tieteellisesti. Mannerjalusta päättyy monilla alueilla jyrkästi ja syvyys kasvaa voimakkaasti vain muutaman meripeninkulman matkalla, eivätkä troolarit pysty sen vuoksi kalastamaan tämän alueen ulkopuolella. Ehdotettu toimenpide vaikuttaisi voimakkaasti troolareihin mutta myös troolauksesta riippuvaisiin aloihin, kuten satamiin, kalahuutokauppoihin ja liitännäisaloihin.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Pohjakalakantojen osalta olisi toteutettava myös muita säilyttämistoimenpiteitä. Erityisesti tieteellisten lausuntojen mukaisesti on aiheellista asettaa muitakin kalastuskieltoja alueilla, joilla on paljon kutevia yksilöitä, vakavassa vaarassa olevan täysikasvuisen kummeliturskan suojelemiseksi.

(29)  Pohjakalakantojen osalta olisi toteutettava myös muita säilyttämistoimenpiteitä. Erityisesti tieteellisten lausuntojen mukaisesti on aiheellista asettaa muitakin kalastuskieltoja alueilla, joilla on paljon kutevia yksilöitä, vakavassa vaarassa olevan täysikasvuisen kummeliturskan suojelemiseksi sekä alueilla, joilla on nuoria yksilöitä, edellyttäen että maksetaan oikeudenmukainen korvaus kalastajille, joihin nämä kalastuskiellot vaikuttavat.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Ennalta varautuvaa lähestymistapaa olisi sovellettava sivusaaliskantoihin sekä pohjakalakantoihin, joista ei ole saatavilla riittävästi tietoja. Olisi toteutettava erityisiä säilyttämistoimenpiteitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti, jos tieteellinen lausunto osoittaa, että korjaavat toimenpiteet ovat tarpeen.

(30)  Ennalta varautuvaa lähestymistapaa olisi sovellettava sivusaaliskantoihin sekä pohjakalakantoihin, joista ei ole saatavilla riittävästi tietoja. Olisi toteutettava erityisiä säilyttämistoimenpiteitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti, jos tieteellinen lausunto osoittaa, että korjaavat toimenpiteet ovat tarpeen, edellyttäen että maksetaan oikeudenmukainen korvaus kalastajille, joihin nämä kalastuskiellot vaikuttavat.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(31 a)  Jotta voitaisiin suojella herkkiä lajeja ja uhanalaisia luontotyyppejä, joihin pohjakalojen kalastus vaikuttaa, suunnitelmassa olisi vahvistettava hoitotoimenpiteitä asiaankuuluvaa kalastusta varten.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi on aiheellista selventää, että tässä asetuksessa säädetyn suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi hyväksyttyjä väliaikaista lopettamista koskevia toimenpiteitä voidaan pitää tukikelpoisina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/201432 nojalla.

(37)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi on aiheellista selventää, että tässä asetuksessa säädetyn suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi hyväksyttyjä rakenneuudistusta koskevien suunnitelmien avulla toteutettavia väliaikaista tai pysyvää lopettamista koskevia toimenpiteitä voidaan pitää tukikelpoisina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/201432 nojalla.

_________________

_________________

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Aristeus antennatus -katkarapu GFCM:n osa-alueella 1;

a)  Aristeus antennatus -katkarapu Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) osa-alueilla 1-5-6;

Perustelu

Kohtien lukumäärän vähentäminen helpottaa lajiluettelon ymmärtämistä.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Aristeus antennatus -katkarapu GFCM:n osa-alueella 5;

Poistetaan.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Aristeus antennatus -katkarapu GFCM:n osa-alueella 6;

Poistetaan.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  syvänmerenkatkarapu (Parapenaeus longirostris) GFCM:n osa-alueella 1;

d)  syvänmerenkatkarapu (Parapenaeus longirostris) GFCM:n osa-alueilla 1-5-6-9-10-11;

Perustelu

Kohtien lukumäärän vähentäminen helpottaa lajiluettelon ymmärtämistä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  syvänmerenkatkarapu (Parapenaeus longirostris) GFCM:n osa-alueella 5;

Poistetaan.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  syvänmerenkatkarapu (Parapenaeus longirostris) GFCM:n osa-alueella 6;

Poistetaan.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  syvänmerenkatkarapu (Parapenaeus longirostris) GFCM:n osa-alueilla 9-10-11;

Poistetaan.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  Aristaeomorpha foliacea -katkarapu GFCM:n osa-alueella 9;

h)  Aristaeomorpha foliacea -katkarapu GFCM:n osa-alueilla 9-10-11;

Perustelu

Kohtien lukumäärän vähentäminen helpottaa lajiluettelon ymmärtämistä.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  Aristaeomorpha foliacea -katkarapu GFCM:n osa-alueella 10;

Poistetaan.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  Aristaeomorpha foliacea -katkarapu GFCM:n osa-alueella 11;

Poistetaan.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  kummeliturska (Merluccius merluccius) GFCM:n osa-alueilla 1-5-6-7;

k)  kummeliturska (Merluccius merluccius) GFCM:n osa-alueilla 1-5-6-7-9-10-11;

Perustelu

Kohtien lukumäärän vähentäminen helpottaa lajiluettelon ymmärtämistä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  kummeliturska (Merluccius merluccius) GFCM:n osa-alueilla 9-10-11;

Poistetaan.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m)  keisarihummeri (Nephrops norvegicus) GFCM:n osa-alueella 5;

m)  keisarihummeri (Nephrops norvegicus) GFCM:n osa-alueilla 5-6-9-11;

Perustelu

Kohtien lukumäärän vähentäminen helpottaa lajiluettelon ymmärtämistä.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

n)  keisarihummeri (Nephrops norvegicus) GFCM:n osa-alueella 6;

Poistetaan.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o)  keisarihummeri (Nephrops norvegicus) GFCM:n osa-alueella 9;

Poistetaan.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – p alakohta

Komission teksti

Tarkistus

p)  keisarihummeri (Nephrops norvegicus) GFCM:n osa-alueella 11;

Poistetaan.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – q alakohta

Komission teksti

Tarkistus

q)  rusotäplämullo (Mullus barbatus) GFCM:n osa-alueella 1;

q)  rusotäplämullo (Mullus barbatus) GFCM:n osa-alueilla 1-5-6-7-9-10;

Perustelu

Kohtien lukumäärän vähentäminen helpottaa lajiluettelon ymmärtämistä.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – r alakohta

Komission teksti

Tarkistus

r)  rusotäplämullo (Mullus barbatus) GFCM:n osa-alueella 5;

Poistetaan.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – s alakohta

Komission teksti

Tarkistus

s)  rusotäplämullo (Mullus barbatus) GFCM:n osa-alueella 6;

Poistetaan.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – t alakohta

Komission teksti

Tarkistus

t)  rusotäplämullo (Mullus barbatus) GFCM:n osa-alueella 7;

Poistetaan.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – u alakohta

Komission teksti

Tarkistus

u)  rusotäplämullo (Mullus barbatus) GFCM:n osa-alueella 9; ja

Poistetaan.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – v alakohta

Komission teksti

Tarkistus

v)  rusotäplämullo (Mullus barbatus) GFCM:n osa-alueella 10.

Poistetaan.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

v a)  rusotäplämullo (Mullus barbatus) GFCM:n osa-alueella 11;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tätä asetusta sovelletaan läntisellä Välimerellä saatuihin sivusaaliskantojen saaliisiin, jotka saadaan kalastettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja kantoja. Sitä sovelletaan myös muihin pohjakalakantoihin, jotka pyydetään läntisellä Välimerellä mutta joista ei ole tarpeeksi tietoja saatavilla.

3.  Tätä asetusta sovelletaan läntisellä Välimerellä saatuihin sivusaaliskantojen saaliisiin, jotka saadaan kalastettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja kantoja, ja sillä pyritään varmistamaan sellaisten hyödynnettävien kantojen palautuminen ja ylläpitäminen, joita on kalastettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sitä sovelletaan myös muihin pohjakalakantoihin, jotka pyydetään läntisellä Välimerellä mutta joista ei ole tarpeeksi tietoja saatavilla.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tässä asetuksessa täsmennetään myös yksityiskohtaiset säännöt purkamisvelvoitteen panemiseksi täytäntöön unionin vesillä läntisellä Välimerellä kaikkien niiden lajien kantojen osalta, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5.  Tässä asetuksessa täsmennetään myös yksityiskohtaiset säännöt purkamisvelvoitteen panemiseksi täytäntöön unionin vesillä läntisellä Välimerellä niiden lajien kantojen osalta, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja jotka pyydetään pohjakalojen kalastuksessa.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’FMSY-arvon vaihteluvälillä’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa ja erityisesti tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF), tieteellisessä lausunnossa esitettyä arvojen vaihteluväliä, jonka sisällä kaikki kalastuskuolevuustasot johtavat kestävään enimmäistuottoon (MSY) pitkällä aikavälillä kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja vallitsevissa keskimääräisissä ympäristöolosuhteissa vaikuttamatta merkittävästi asianomaisten kantojen lisääntymisprosessiin. Vaihteluväli on johdettu niin, että siitä aiheutuu pitkän aikavälin tuottoon enintään viiden prosentin vähennys kestävään enimmäistuottoon verrattuna. Sen yläraja on asetettu niin, että todennäköisyys kannan alenemisesta rajaviitearvoa (BLIM) pienemmäksi on enintään viisi prosenttia;

2)  ’FMSY-arvon vaihteluvälillä’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa esitettyä arvojen vaihteluväliä, jonka sisällä kaikki kalastuskuolevuustasot johtavat kestävään enimmäistuottoon (MSY) pitkällä aikavälillä kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja vallitsevissa keskimääräisissä ympäristöolosuhteissa vaikuttamatta merkittävästi asianomaisten kantojen lisääntymisprosessiin. Vaihteluväli on johdettu niin, että siitä aiheutuu pitkän aikavälin tuottoon enintään viiden prosentin vähennys kestävään enimmäistuottoon verrattuna. Sen yläraja on asetettu niin, että todennäköisyys kannan alenemisesta rajaviitearvoa (BLIM) pienemmäksi on enintään viisi prosenttia;

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että ”erityisesti” tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) lausuntoa ei mainita, koska on otettava huomioon myös muut riippumattomat unionin tasolla tai kansainvälisellä tasolla tunnustetut tieteelliset lausunnot, kuten GFCM:n neuvoa-antavan tieteellisen komitean lausunnot.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’FMSY-pistearvolla’ tarkoitetaan sitä kalastuskuolevuusarvoa, jonka kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja nykyisissä ympäristöolosuhteissa arvioidaan tuottavan pitkän aikavälin enimmäistuoton;

3)  ’FMSY:llä’ tarkoitetaan sitä kalastuskuolevuusarvoa, jonka kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja nykyisissä ympäristöolosuhteissa arvioidaan tuottavan pitkän aikavälin enimmäistuoton;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8)  ’BLIM-arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa ja erityisesti tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) tieteellisessä lausunnossa esitettyä, kutukannan biomassana ilmaistua rajaviitearvoa, jonka alittuessa lisääntymiskyky saattaa alentua;

8)  ’BLIM-arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa esitettyä, kutukannan biomassana ilmaistua rajaviitearvoa, jonka alittuessa lisääntymiskyky saattaa alentua;

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että ”erityisesti” tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) lausuntoa ei mainita, koska on otettava huomioon myös muut riippumattomat unionin tasolla tai kansainvälisellä tasolla tunnustetut tieteelliset lausunnot, kuten GFCM:n neuvoa-antavan tieteellisen komitean lausunnot.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9)  ’BPA-arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa ja erityisesti tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) tieteellisessä lausunnossa esitettyä, kutukannan biomassana ilmaistua varovertailupistettä, jolla varmistetaan, että kutukannan biomassalla on alle viiden prosentin todennäköisyys olla alle BLIM-arvon;

9)  ’BPA-arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa esitettyä, kutukannan biomassana ilmaistua varovertailupistettä, jolla varmistetaan, että kutukannan biomassalla on alle viiden prosentin todennäköisyys olla alle BLIM-arvon;

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että ”erityisesti” tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) lausuntoa ei mainita, koska on otettava huomioon myös muut riippumattomat unionin tasolla tai kansainvälisellä tasolla tunnustetut tieteelliset lausunnot, kuten GFCM:n neuvoa-antavan tieteellisen komitean lausunnot.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a)  ’virkistyskalastuksella’ tarkoitetaan kaikenlaista kalastustoimintaa, jota harjoitetaan minkätyyppisellä aluksella tahansa, jonka rungon pituus on vähintään 2,5 metriä ja joka on tarkoitettu urheiluun tai vapaa-ajan viettoon mutta jota ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin riippumatta sen käyttövoimasta.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 12 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 b)  ’yhteishoidolla’ tarkoitetaan YKP:n tavoitteiden täyttämiseksi toteutettavaa kalavarojen hoitoon liittyvää prosessia, jossa toimivaltaiset viranomaiset, paikalliset kalastajat, valtiosta riippumattomat järjestöt, tutkimuslaitokset ja toisinaan muut kalastusalalla toimivat ja rannikkojen luonnonvaroja hyödyntävät sidosryhmät, joilla kullakin on erityisiä velvoitteita ja oikeuksia, jakavat kalastuksenhoidon päätöksentekoon liittyvän vallan.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 12 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 c)  ’parhailla käytettävissä olevilla tieteellisillä lausunnoilla’ tarkoitetaan julkisesti saatavilla olevia tieteellisiä lausuntoja, joiden tukena on uusimpia tieteellisiä tietoja ja menetelmiä ja jotka on joko antanut tai arvioinut vertaistarkasteluna kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustettu riippumaton tieteellinen elin, kuten tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) tai Välimeren yleinen kalastuskomissio (GFCM), ja jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklan vaatimukset.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Suunnitelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, erityisesti soveltamalla ennalta varautuvaa lähestymistapaa kalastuksenhoitoon, ja sillä pyritään varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla.

1.  Suunnitelman on perustuttava pyyntiponnistusjärjestelmään, jolla pyritään edistämään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, erityisesti soveltamalla ennalta varautuvaa lähestymistapaa kalastuksenhoitoon, ja sillä pyritään varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan mukaisesti kestävän enimmäistuoton hyödyntämisaste on saavutettava mahdollisimman pian ja asteittain vuoteen 2020 mennessä kaikkien niiden kantojen osalta, joihin tätä asetusta sovelletaan, ja pidettävä tällaisella tasolla sen jälkeen. Tämän suunnitelman tavoitteiden yhteydessä on erityisesti otettava huomioon sosioekonominen kestävyys sekä kyseisiin yhteisöihin kohdistuvat vaikutukset.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Suunnitelmassa otetaan käyttöön ekosysteemilähtöinen toimintatapa kalastuksenhoitoon sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin minimoidaan. Sen on oltava linjassa unionin ympäristölainsäädännön ja erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan, direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen sekä direktiivin 2009/147/EY 4 ja 5 artiklassa sekä neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 ja 12 artiklassa säädettyjen tavoitteiden kanssa.

3.  Suunnitelmassa otetaan käyttöön ekosysteemilähtöinen toimintatapa kalastuksenhoitoon sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin, ja erityisesti haavoittuviin elinympäristöihin ja suojeltuihin lajeihin, mukaan lukien merinisäkkäät, -matelijat ja -linnut sekä tahattomat saaliit, minimoidaan. Sen on oltava linjassa unionin ympäristölainsäädännön ja erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan, direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen sekä direktiivin 2009/147/EY 4 ja 5 artiklassa sekä neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 ja 12 artiklassa säädettyjen tavoitteiden kanssa.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettava parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella. Jos tiedot ovat riittämättömät, kyseisten kantojen säilyttämisessä olisi noudatettava vastaavaa tasoa.

5.  Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettava parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 2 artiklassa esitetyn määritelmän mukaisia FMSY-arvon vaihteluvälejä noudattava kalastuskuolevuustavoite on saavutettava asianomaisten kantojen osalta mahdollisimman pian ja asteittain vuoteen 2020 mennessä, ja sen jälkeen kalastuskuolevuustavoite on säilytettävä FMSY-arvon vaihteluvälien sisällä.

1.  Edellä 2 artiklassa esitetyn määritelmän mukaisia FMSY-arvon vaihteluvälejä noudattava kalastuskuolevuustavoite on saavutettava asianomaisten kantojen osalta mahdollisimman pian ja asteittain vuoteen 2020 mennessä, ja sen jälkeen kalastuskuolevuustavoite on säilytettävä FMSY-arvon vaihteluvälien sisällä. Kun pyritään saavuttamaan tämä tavoite, ehdotetun aikataulun taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset on otettava erityisesti huomioon asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  FMSY-arvon vaihteluvälit on tämän suunnitelman perusteella pyydettävä erityisesti tieteellis-teknis-taloudelliselta kalastuskomitealta (STECF).

2.  FMSY-arvon vaihteluvälit on tämän suunnitelman perusteella pyydettävä unionin tasolla tai kansainvälisellä tasolla tunnustetulta riippumattomalta tieteelliseltä elimeltä, erityisesti tieteellis-teknis-taloudelliselta kalastuskomitealta (STECF) tai GFCM:n neuvoa-antavalta tieteelliseltä komitealta.

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että ”erityisesti” tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) lausuntoa ei mainita, koska on otettava huomioon myös muut riippumattomat unionin tasolla tai kansainvälisellä tasolla tunnustetut tieteelliset lausunnot, kuten GFCM:n neuvoa-antavan tieteellisen komitean lausunnot.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun neuvosto vahvistaa kalastusmahdollisuudet, se vahvistaa ne asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti asianomaisten kantojen ryhmälle haavoittuvimman kannan osalta sillä hetkellä käytettävissä olevan FMSY-arvon vaihteluvälin sisällä.

3.  Kun neuvosto vahvistaa pyyntiponnistusta koskevat toimenpiteet, se vahvistaa ne asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti asianomaisten kantojen ryhmälle haavoittuvimman kannan osalta sillä hetkellä käytettävissä olevan FMSY-arvon vaihteluvälin sisällä.

Perustelu

Suurimpiin sallittuihin saaliisiin perustuvat hoitotoimenpiteet eivät sovellu Välimerelle, kun otetaan huomioon, että tällaisia toimenpiteitä on vaikea käyttää monilajikalastuksessa ja tilanteissa, joissa kalakannat ovat yhteisiä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Olisi suotavaa käyttää tarpeen mukaan teknisiä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat kantojen tilan paranemisen vähentämällä kohdelajien kalastuskuolevuutta.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Poiketen siitä, mitä 1 ja 3 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet voidaan vahvistaa tasolle, joka on alhaisempi kuin FMSY-arvon vaihteluvälit.

4.  Poiketen siitä, mitä 1 ja 3 kohdassa säädetään, pyyntiponnistus voidaan vahvistaa tasolle, joka on alhaisempi kuin FMSY-arvon vaihteluvälit. On otettava erityisesti huomioon asianomaisiin laivastoihin kohdistuvat yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

 

(Jos tämä kompromissitarkistus hyväksytään, termi ”kalastusmahdollisuudet” korvataan termillä ”pyyntiponnistus” kaikkialla tekstissä ja tämän seurauksena johdanto-osan 22 kappaleen loppua on muutettava ja sanat ”ja/tai saaliina” poistettava.)

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Poiketen siitä, mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet voidaan vahvistaa haavoittuvimman kannan osalta sillä hetkellä käytettävissä olevan FMSY-arvon vaihteluvälin yläpuolelle edellyttäen, että kaikki asianomaiset kannat ovat BPA-arvon yläpuolella,

5.  Poiketen siitä, mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään, pyyntiponnistus voidaan vahvistaa haavoittuvimman kannan osalta sillä hetkellä käytettävissä olevan FMSY-arvon vaihteluvälin yläpuolelle edellyttäen, että kaikki asianomaiset kannat ovat BPA-arvon yläpuolella,

a)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekakalastuksessa;

a)  jos se on parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeen 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekakalastuksessa;

b)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen lajien sisäisen tai niiden välisen vuorovaikutuksen kannalle aiheuttaman vakavan haitan välttämiseksi; tai

b)  jos se on parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeen lajien sisäisestä tai niiden välisestä vuorovaikutuksesta kannalle aiheutuvan vakavan haitan välttämiseksi; tai

c)  jotta kalastusmahdollisuuksissa peräkkäisinä vuosina esiintyvät vaihtelut saadaan rajoitettua enintään 20 prosenttiin.

c)  jotta pyyntiponnistuksessa peräkkäisinä vuosina esiintyvät vaihtelut saadaan rajoitettua enintään 10 prosenttiin ja suunnitelman kolmen ensimmäisen vuoden aikana enintään 30 prosenttiin yhteenlasketusta pyyntiponnistuksesta.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos tieteellisen lausunnon mukaan jossakin asianomaisessa kannassa kutukannan biomassa on varovertailupistettä (BPA) pienempi, on toteutettava korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asianomaiset kannat palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 3 ja 5 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet on erityisesti vahvistettava tasoille, jotka vastaavat haavoittuvimman kannan FMSY-arvon vaihteluvälien mukaiselle tasolle alennettua kalastuskuolevuutta, ottaen huomioon biomassan vähentyminen.

1.  Jos tieteellisen lausunnon mukaan jossakin asianomaisessa kannassa kutukannan biomassa on varovertailupistettä (BPA) pienempi, on toteutettava korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asianomaiset kannat palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi. Pyyntiponnistus voidaan erityisesti vahvistaa tasoille, jotka eivät ylitä kestävää enimmäistuottoa vastaavaa hyödyntämisastetta ja jotka vastaavat haavoittuvimman kannan FMSY-arvon vaihteluvälien mukaiselle tasolle alennettua kalastuskuolevuutta yhdellä maantieteellisellä osa-alueella, ottaen huomioon biomassan vähentyminen.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos tieteellisen lausunnon mukaan jossakin asianomaisessa kannassa kutukannan biomassa on rajaviitearvoa (BLIM) pienempi, on toteutettava korjaavia lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kanta palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat erityisesti 4 artiklan 3 ja 5 kohdasta poiketen kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen asianomaisen kannan osalta sekä kalastusmahdollisuuksien asianmukainen vähentäminen.

2.  Jos tieteellisen lausunnon mukaan jossakin asianomaisessa kannassa kutukannan biomassa on rajaviitearvoa (BLIM) pienempi, on toteutettava korjaavia lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kanta palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat erityisesti 4 artiklan 3 ja 5 kohdasta poiketen kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen asianomaisen kannan osalta sekä pyyntiponnistusta koskevien toimenpiteiden asianmukainen vähentäminen, edellyttäen että maksetaan oikeudenmukainen korvaus kalastajille, joihin nämä toimenpiteet vaikuttavat.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tässä artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä valittaessa on otettava huomioon sen tilanteen luonne, vakavuus, kesto ja toistuvuus, jossa kutukannan biomassa on 5 artiklassa tarkoitettuja tasoja pienempi.

4.  Tässä artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä valittaessa on otettava huomioon sen tilanteen luonne, vakavuus, kesto ja toistuvuus, jossa kutukannan biomassa on 5 artiklassa tarkoitettuja tasoja pienempi, ja nämä toimenpiteet edellyttävät ehdottomasti oikeudenmukaisen korvauksen maksamista kalastajille, joihin niiden täytäntöönpano vaikuttaa.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pyyntiponnistusjärjestelmää sovelletaan kaikkiin trooleilla pyytäviin aluksiin liitteessä I määritellyillä alueilla ja määritellyissä pituusluokissa.

1.  Pyyntiponnistusjärjestelmää sovelletaan kaikkiin trooleilla pyytäviin aluksiin liitteessä I määritellyillä maantieteellisillä osa-alueilla sekä määritellyissä alusten pituusluokissa. Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen 18 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I syvyysalueiden mukaan ottamiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen osalta. Tällaisia delegoituja säädöksiä annetaan vasta sen jälkeen, kun 17 artiklassa tarkoitettu kertomus on käytettävissä viimeksi kuluneiden viiden vuoden osalta.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Neuvosto vahvistaa vuosittain tieteellisten lausuntojen mukaisesti kullekin pyyntiponnistusryhmälle suurimman sallitun pyyntiponnistuksen jäsenvaltioittain.

2.  Neuvosto vahvistaa kolmen vuoden välein parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaisesti kullekin pyyntiponnistusryhmälle suurimman sallitun pyyntiponnistuksen jäsenvaltioittain.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Suunnitelman ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna suurinta sallittua pyyntiponnistusta on vähennettävä merkittävästi 4 kohdassa säädetystä perustasosta tieteellisen lausunnon mukaisesti.

3.  Suunnitelman ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna suurinta sallittua pyyntiponnistusta on vähennettävä 10 prosenttia perustasosta kalakantojen tilaa koskevan parhaan käytettävissä olevan tieteellisen lausunnon mukaisesti lukuun ottamatta maantieteellisiä osa-alueita, joilla pyyntiponnistusta on jo vähennetty yli 20 prosenttia 4 kohdassa säädetyn perustasoa koskevan jakson aikana.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tämän asetuksen ensimmäisenä soveltamisvuonna perustaso määritellään kunkin pyyntiponnistusryhmän osalta keskimääräisenä pyyntiponnistuksena, joka ilmaistaan kalastuspäivien lukumääränä, 1 päivän tammikuuta 2015 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana ja ottaen huomioon ainoastaan ne alukset, jotka kalastivat kyseisellä kaudella aktiivisesti;

a)  tämän asetuksen ensimmäisenä soveltamisvuonna perustaso määritellään kunkin maantieteellisen osa-alueen osalta suurimpana hyväksyttynä pyyntiponnistuksena, joka ilmaistaan kalastuspäivien lukumääränä, 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana ja ottaen huomioon ainoastaan ne alukset, jotka kalastivat kyseisellä kaudella aktiivisesti;

Perustelu

Viitejaksoa muutetaan, jotta suurempi määrä vuosia voidaan ottaa huomioon ja lopulta saatavat tiedot ovat edustavampia. Toisaalta vuotuisen pyyntiponnistuksen päivien lukumäärän laskeminen olisi tehtävä hyväksyttyjen päivien suurimman määrän perusteella (satelliittiseurannan, sähköisten kalastuspäiväkirjojen jne. avulla) ottaen huomioon, että kalastuspäivien vähennys aikaisempina vuosina on ollut toimenpide, jota ala on edistänyt vapaaehtoisesti. Tällaisten laskelmien tekemättä jättäminen rankaisisi niitä, jotka ovat toteuttaneet vapaaehtoisesti vastuullisempia hoitotoimia pyyntialueilla.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että tietystä kannasta saadaan tuntuvia saaliita muilla pyydyksillä kuin trooleilla, kyseiselle pyydykselle tai kyseisille pyydyksille on vahvistettava pyyntiponnistustasot asianomaisten tieteellisten lausuntojen perusteella.

5.  Jos paras käytettävissä oleva tieteellinen lausunto osoittaa, että tietystä kannasta saatavat saaliit ovat kasvaneet yli 10 prosenttia muilla pyydyksillä kuin trooleilla, kyseiselle pyydykselle tai kyseisille pyydyksille on vahvistettava pyyntiponnistustasot asianomaisten tieteellisten lausuntojen perusteella.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus tietyn kannan kalastuskuolevuuteen, kalastusmahdollisuuksia vahvistaessaan neuvosto voi rajoittaa virkistyskalastusta, jotta pysytään kalastuskuolevuuden kokonaistavoitteessa.

6.  Jos paras käytettävissä oleva tieteellinen lausunto osoittaa, että virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus tietyn kannan kalastuskuolevuuteen, pyyntiponnistusta vahvistaessaan neuvosto rajoittaa virkistyskalastusta, jotta pysytään kalastuskuolevuuden kokonaistavoitteessa ilman että ammattikalastajien kalastusmahdollisuuksia vähennetään. Jäsenvaltiot voivat sisällyttää virkistyskalastuksen kansallisiin erityisiin hoitosuunnitelmiin varmistaakseen, että tietyistä kalastuksista kerätään tehokkaasti tietoja ja että niitä seurataan ja valvotaan tehokkaasti.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

Poistetaan.

Suurimmat sallitut saaliit

 

Jos parhaan käytettävissä olevan tieteellisen lausunnon mukaan pyyntiponnistusjärjestelmä ei riitä täyttämään 3 ja 4 artiklassa asetettuja tavoitteita, neuvosto vahvistaa suurimpiin sallittuihin saaliisiin perustuvia täydentäviä kalastuksenhoitotoimenpiteitä.

 

Perustelu

Suurimpia sallittuja saaliita ja kiintiöitä koskevan järjestelmän perustaminen Välimerelle voisi aiheuttaa lukuisia täytäntöönpanoa koskevia vaikeuksia ja luoda uusia valvontaan, pullonkaulalajeihin (choke species) jne. liittyviä ongelmia, koska kyseessä on sekakalastus. Jotta vältetään tämän monivuotisen suunnitelman perustana olevan pyyntiponnistusjärjestelmän käsitteen vääristyminen, tarkistuksessa ehdotetaan, että toimet keskitetään hoitotoimenpiteisiin ja jätetään avoimeksi mahdollisuus, että tulevaisuudessa voidaan ehdottaa muita toimenpiteitä.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jaettava kansalliset kiintiöt oikeudenmukaisesti eri laivastonosien kesken ja otettava huomioon perinteinen ja pienimuotoinen kalastus; ja

b)  jaettava kansalliset kiintiöt oikeudenmukaisesti eri laivastojen kesken ja otettava huomioon perinteinen ja pienimuotoinen kalastus; ja

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos jäsenvaltio sallii lippunsa alla purjehtivien alusten kalastaa trooleilla, sen on varmistettava, että tällaista kalastusta harjoitetaan enintään 12 tuntia kunakin kalastuspäivänä viitenä kalastuspäivänä viikossa tai vastaavissa määrin.

3.  Jos jäsenvaltio sallii lippunsa alla purjehtivien alusten kalastaa trooleilla, sen on varmistettava, että tällaista kalastusta harjoitetaan enintään 12 tuntia kunakin kalastuspäivänä viitenä kalastuspäivänä viikossa tai vastaavissa määrin. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa tämän asetuksen 11 artiklan säännökset edellyttävät matka-ajan lisäämistä, kalastusta on mahdollista harjoittaa enintään 18 tuntia kunakin kalastuspäivänä jäsenvaltion etukäteen myöntämällä erityisluvalla.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 4 kohdan mukaisesti myönnettyjä kalastuslupia vastaavaa, bruttotonneina (GT) ja kilowatteina (kW) ilmaistua kokonaiskapasiteettia lisätä suunnitelman soveltamiskaudella.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 4 kohdan mukaisesti myönnettyjä kalastuslupia vastaavaa, bruttotonneina (GT) ja kilowatteina (kW) ilmaistua kokonaiskapasiteettia lisätä suunnitelman soveltamiskaudella. Eri kalastuksenhoitoalueiden välinen kapasiteetin vaihto sallitaan, jos se on mahdollista kalavarojen tilan paranemisen ansiosta.

Perustelu

Tässä säännöksessä olisi annettava mahdollisuus vaihtaa kapasiteettia eri kalastuksenhoitoalueiden (maantieteellisten osa-alueiden) välillä, jos se on mahdollista kalavarojen tilan paranemisen ansiosta (kapasiteetin yhteenlaskettuja enimmäismääriä koskevissa asetuksissa jo vahvistetut kriteerit täyttyvät). Kapasiteetin vaihdossa on aina noudatettava kullekin jäsenvaltiolle määritettyjä yhteenlaskettuja enimmäismääriä.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Jäsenvaltioiden on kerättävä tehokkaasti tietoja, jotta voidaan arvioida virkistyskalastuksen vaikutuksia kantoihin, joihin tässä suunnitelmassa viitataan.

Perustelu

Virkistyskalastusta koskevia tietoja tarvitaan, jotta voidaan arvioida sen vaikutusta kalakantoihin.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b.  Kalakantojen tilan parantamiseksi jäsenvaltiot voivat perustaa yhteishoitojärjestelmän suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi kalastuksen paikallisten erityispiirteiden mukaisesti.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sen lisäksi, mitä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklassa säädetään, troolien käyttö läntisellä Välimerellä kielletään 100 metrin syvyyskäyrän alueella kunkin vuoden 1 päivän toukokuuta ja 31 päivän heinäkuuta välisenä aikana.

1.  Sen lisäksi, mitä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklassa säädetään, troolien käyttö läntisellä Välimerellä kielletään 100 metrin syvyyskäyrän alueella kunkin vuoden 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän syyskuuta välisenä aikana, kun se on tarpeen ja parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaan perusteltua asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti tai kyseisen asetuksen 15 artiklan mukaisesti annettujen delegoitujen säädösten nojalla. Säännöksistä voidaan kuitenkin poiketa syvyyskäyrien vaihteluiden mukaan, kun otetaan huomioon etäisyys rannikosta, asianomaisen kalastusalueen rannikoiden erityispiirteet sekä siellä toimivien laivastojen ominaisuudet.

Perustelu

Ei voida hyväksyä kieltoa käyttää trooleja 100 metrin syvyyskäyrän alueella 1. toukokuuta ja 31. heinäkuuta välisenä aikana, jos ei oteta huomioon syvyyskäyrien vaihteluita rannikon etäisyyteen nähden eri maantieteellisillä osa-alueilla. Ehdotuksessa ei ole myöskään otettu huomioon asianomaisen kalastusalueen rannikoiden erityispiirteitä eikä laivaston ominaisuuksia kalastuslisenssien ja teknisten laitteiden näkökulmasta alusten pyytämiä kohdelajeja ajatellen.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen antamisesta ja tieteellisten lausuntojen perusteella asianomaisten jäsenvaltioiden on perustettava muita kalastuskieltoalueita, jos on näyttöä nuorten kalojen suuresta määrästä tai pohjakalakantojen, erityisesti asianomaisten kantojen, kutualueista.

2.  Jos kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen antamisesta ja parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella perustetut kalastuskieltoalueet eivät ole osoittautuneet tehokkaiksi kannan elvyttämisessä, asianomaisten jäsenvaltioiden on perustettava muita kalastuskieltoalueita, jos on näyttöä nuorten kalojen suurista määristä, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmistä kaloista tai pohjakalakantojen, erityisesti asianomaisten kantojen, kutualueista.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 2 kohdassa tarkoitetut kalastuskieltoalueet vaikuttavat useiden jäsenvaltioiden kalastusaluksiin, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 8 artiklan ja tämän asetuksen 18 artiklan mukaisesti ja tieteellisten lausuntojen perusteella kyseisten kalastuskieltoalueiden perustamiseksi.

3.  Jos 2 kohdassa tarkoitetut kalastuskieltoalueet vaikuttavat useiden jäsenvaltioiden kalastusaluksiin, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 8 artiklan ja tämän asetuksen 18 artiklan mukaisesti ja parhaiden saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen perusteella kyseisten kalastuskieltoalueiden perustamiseksi.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Muut tekniset säilyttämistoimenpiteet

Erityiset säilyttämistoimenpiteet

Perustelu

Koska tämä artikla vastaa Pohjanmeren monivuotisen suunnitelman 8 artiklaa, tässä ehdotetaan kummankin tekstin yhdenmukaistamista.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla seuraavat tekniset säilyttämistoimenpiteet:

1.  Jos parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot osoittavat, että korjaavat toimenpiteet ovat tarpeen jonkin tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun pohjakalakannan säilyttämiseksi, siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen 18 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla seuraavat erityiset säilyttämistoimenpiteet läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäville kalastuksille:

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua yhteistä suositusta ei ole esitetty ja kyseisessä artiklassa vahvistetut määräajat ovat päättyneet, siirretään komissiolle valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä 1 kohdassa lueteltuja toimenpiteitä, jos tieteellinen lausunto osoittaa, että tarvitaan erityisiä toimia sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kantoja hoidetaan 3 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikkien läntisen Välimeren niiden lajien kantojen osalta, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 mukaisesti, siirretään komissiolle valta antaa 15 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä kyseistä velvoitetta koskevia yksityiskohtaisia toimenpiteitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 5 kohdan a–e alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kaikkien läntisen Välimeren niiden lajien kantojen osalta, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 mukaisesti, ja pelagisten lajien tahattomia saaliiden osalta kalastuksessa, jossa pyydetään 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kantoja, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta, siirretään komissiolle valta antaa jäsenvaltioita kuultuaan 15 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä kyseistä velvoitetta koskevia yksityiskohtaisia toimenpiteitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 5 kohdan a–e alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Koska kannat ovat luonteeltaan yhteisiä, jäsenvaltioiden on luotava tarvittaessa GFCM:n alaisuudessa alueellisia kumppanuuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jotta varmistetaan alueellisten hoitosuunnitelmien tehokkuus.

Perustelu

On tärkeää voida tehdä yhteistyötä GFCM:n puitteissa niiden kolmansien maiden kanssa, joiden kanssa tässä suunnitelmassa tarkoitetut kalakannat jaetaan, jotta voidaan varmistaa tehokas kalastuksenhoito.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että 1 artiklan 2 kohdassa lueteltujen kantojen maantieteellisessä jakautumisessa on tapahtunut muutos, siirretään komissiolle valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta mukauttamalla 1 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä I täsmennettyjä alueita todetun muutoksen huomioon ottamiseksi.

Poistetaan.

Perustelu

Tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa säädetään asetuksen soveltamisalasta (kannat ja GFCM:n osa-alueet) ja liitteessä I määritellään pyyntiponnistusjärjestelmän pyyntiponnistusryhmät. Molempiin sisältyy keskeisiä osia lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävästä säädöksestä, ja niiden muuttaminen on toteutettava siten, että ensin kuullaan toista lainsäätäjää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että 1 artiklan 2 kohdassa säädettyä, kannoista laadittua luetteloa olisi muutettava, komissio voi tehdä ehdotuksen kyseisen luettelon tarkistamiseksi.

2.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että 1 artiklan 2 kohdassa säädettyä, kannoista laadittua luetteloa olisi muutettava, komissio voi asiaankuuluvia jäsenvaltioita kuultuaan tehdä ehdotuksen kyseisen luettelon tarkistamiseksi.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 50 artiklassa säädettyä vuosikertomusta varten määrällisiin indikaattoreihin on sisällytettävä vuotuiset arviot F/FMSY-arvosta ja kutukannan biomassasta asianomaisten kantojen osalta ja, jos mahdollista, sivusaaliskantojen osalta. Niitä voidaan täydentää muilla indikaattoreilla tieteellisten lausuntojen perusteella.

1.  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 50 artiklassa säädettyä vuosikertomusta varten määrällisiin indikaattoreihin on sisällytettävä vuotuiset arviot F/FMSY-arvosta ja kutukannan biomassasta asianomaisten kantojen osalta, sosioekonomisten indikaattorien osalta ja, jos mahdollista, sivusaaliskantojen osalta. Niitä voidaan täydentää muilla indikaattoreilla tieteellisten lausuntojen perusteella.

Perustelu

YKP ei perustu ainoastaan kalastuksen biologisiin näkökohtiin, vaan siinä otetaan huomioon myös synergia kalastuksen sosioekonomisten näkökohtien kanssa.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen joka viides vuosi kertomuksen suunnitelman tuloksista ja vaikutuksista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja näitä kantoja hyödyntäviin kalastuksiin, erityisesti 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamisen osalta.

2.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen joka kolmas vuosi kertomuksen suunnitelman tuloksista ja vaikutuksista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja näitä kantoja hyödyntäviin kalastuksiin, erityisesti 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamisen osalta.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä viiden vuoden ajaksi 11, 12, 13, 14 ja 16 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä viiden vuoden kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta tätä ennen.

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä viiden vuoden ajaksi 11, 12, 13, 14 ja 16 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa voidaan jatkaa viiden vuoden kausiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisestä pyynnöstä.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 11, 12, 13, 14 ja 16 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 11, 12, 13, 14 ja 16 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto myöntää tukea toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on kalastustoiminnan pysyvä lopettaminen, jos jäsenvaltio esittää perustelut sille, että laivastonosan kapasiteetti ei ole tosiasiallisesti tasapainossa sen käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien kanssa asetuksen (EU) N:o 508/2014 34 artiklan mukaisesti kyseisen artiklan 4 kohdasta poiketen.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

3 luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

KALASTUSMAHDOLLISUUDET

PYYNTIPONNISTUSTA KOSKEVAT TOIMENPITEET

Perustelu

Suurimpiin sallittuihin saaliisiin perustuvat hoitotoimenpiteet eivät sovellu Välimerelle, kun otetaan huomioon, että tällaisia toimenpiteitä on vaikea käyttää monilajikalastuksessa ja tilanteissa, joissa kalakannat ovat yhteisiä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Olisi suotavaa käyttää tarpeen mukaan teknisiä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat kantojen tilan paranemisen vähentämällä kohdelajien kalastuskuolevuutta.

  • [1]  EUVL C 367, 10.10.2018, s. 103.

PERUSTELUT

Tausta ja asiayhteys

Läntinen Välimeri on kalastuksen osalta yksi kehittyneimmistä Välimeren osa-alueista. Saaliin kokonaismäärästä saadaan alueelta noin 31 prosenttia (toisin sanoen 1,35 miljardin euron arvosta, kun kokonaisarvo on 4,79 miljardia euroa), ja Välimerellä kalastaa noin 19 prosenttia virallisesti ilmoitetusta kalastuslaivastosta.

Välimeren pohjakalakantojen kalastuksessa kysyntä on huomattavaa. Kyse on huomattavasta määrästä kalalajeja ja äyriäisiä.

Tärkeimmät läntisellä Välimerellä pyydetyt lajit ovat kummeliturska, mullo, erilaiset katkaravut ja langusti.

Pohjakalojen kalastuksessa käytetään pääasiassa troolia, mutta myös riimuverkot, verkot, merrat ja pitkätsiimat ovat tärkeitä.

Pohjakalojen kalastusta läntisellä Välimerellä hallinnoidaan nykyisin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 (’Välimeri-asetus’) mukaisilla kansallisilla hoitosuunnitelmilla. Espanja, Ranska ja Italia ovat hyväksyneet hoitosuunnitelmat tämän asetuksen mukaisesti. Kyseiset suunnitelmat ovat osoittautuneet tehottomiksi yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) on osoittanut, että tiettyjen läntisen Välimeren pohjakalakantojen hyödyntäminen ylittää tuntuvasti kestävän enimmäistuoton saavuttamiseksi vaaditun tason. Yli 80:tä prosenttia arvioinnin kohteena olleista kannoista liikakalastetaan tällä osa-alueella. Lisäksi joissakin näistä kannoista biomassa on lähellä rajaviitearvoa, mikä osoittaa, että kannan romahtaminen on hyvin todennäköistä.

Sen vuoksi komission mielestä on aiheellista vahvistaa monivuotinen suunnitelma pohjakalakantojen säilyttämistä ja kestävää hyödyntämistä varten läntisellä Välimerellä.

Ehdotuksessa

• vahvistetaan määrälliset kalastuskuolevuustavoitteet, jotka on saavutettava viimeistään 2020, jotta voidaan mahdollistaa asianomaisten kantojen hoitotoimet kestävän enimmäistuoton mukaisesti samalla, kun taataan joustavuus sekakalastuksen yhteydessä

• otetaan käyttöön kunkin kannan osalta säilyttämisen viitearvon kriittinen taso, jonka mukaisesti kanta on vakavassa romahdusvaarassa, sekä varovertailupiste varmuusmarginaalina

• toteutetaan suojatoimia, jotka mahdollistavat sen, että kanta palautuu ennalleen, jos varovertailupiste tai kriittiset viitetasot alitetaan

• otetaan käyttöön pyyntiponnistusta koskeva EU:n tasoinen järjestelmä kaikille trooliverkoille, joita käytetään liitteessä I tarkoitetuilla alueilla kyseisessä liitteessä määriteltyjen troolikalastuksen pituusluokkien mukaisesti

• kielletään trooliverkot, joita käytetään 100 metrin syvyyskäyrän alapuolella kunkin vuoden 1. toukokuuta ja 31. heinäkuuta välisenä aikana, jotta voidaan suojella lisääntymisalueita ja herkkiä alueita sekä säilyttää pienimuotoinen kalastus siten, että rannikkoalue varataan valikoivampaa kalastusta varten

• otetaan käyttöön alueellistamissäännöksiä, joilla laajennetaan ja/tai muutetaan korkean eloonjäämisasteen lajeihin sovellettavia vapautuksia sekä de minimis -poikkeuksia, säädetään jäsenvaltioiden välisestä alueellisesta yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on määräysten hyväksyminen, ja määritellään tietyille lajeille saaliiden purkamista koskevat toimenpiteet ja erityiset säilyttämistoimenpiteet, tekniset toimenpiteet mukaan lukien

• otetaan käyttöön tieteellinen seuranta, jonka avulla arvioidaan kestävän enimmäistuoton saavuttamista koskevaa edistymistä pohjakalojen kalastuksen kohteena olevien kantojen osalta ja mahdollisuuksien mukaan sivusaaliina saatavien lajien kantojen osalta.

Esittelijän näkemys

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ja lainsäädäntövallan käyttäjien työhön, jota tähän mennessä on tehty kehitettäessä monivuotisia suunnitelmia kalastuksen alueellistettua hoitoa ja kalakantojen säilyttämistä varten, mutta katsoo, että läntisen Välimeren erityispiirteet on voitava sisällyttää tähän monivuotista hoitosuunnitelmaa koskevaan ehdotukseen.

Tässä mielessä esittelijä esittää muutoksia ehdotukseen, jotta voidaan taata kalavarojen säilyttäminen laivastojen sosioekonomisten realiteettien mukaisesti ja sopeuttaa pyyntiponnistusjärjestelmää niihin, mukaan lukien yhteishoito kalavarojen hoitoon liittyvänä mahdollisuutena läntisellä Välimerellä.

Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys

Asetuksen 1380/2013 2 artiklan mukaan yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti ekologiseen kestävyyteen on yhdistettävä sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

Komission ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä, joiden avulla on mahdollista parantaa kalavarojen suojelua ja kantojen ympäristöön liittyvää kestävyyttä. Kuitenkin sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden saavuttamiseksi yhdessä ympäristön kestävyyden kanssa esittelijä ehdottaa tiettyjä muutoksia, jotta voidaan saavuttaa tasapaino ja vähentää alueisiin kohdistuvaa vaikutusta.

Tällä tavoin väliaikaista lopettamista koskevien toimenpiteiden ohella esittelijä antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden toteuttaa pysyvää lopettamista koskevia korvaavia toimenpiteitä niiden alusten, omistajien ja miehistön osalta, joihin tässä suunnitelmassa ehdotetut pyyntiponnistuksen vähentämistoimet vaikuttavat.

Kieltoalueiden osalta esittelijä pitää tarpeellisena tietyn jouston sisällyttämistä kieltoon, joka koskee trooliverkkoja 100 metrin syvyyskäyrän sisällä maantieteellisillä osa-alueilla, joilla kieltoa on mahdoton soveltaa merenpohjan topografian ja/tai kyseisen toimenpiteen sosioekonomisen vaikutuksen vuoksi. Koska mannerjalustan laajuudessa on suuria eroja Välimeren länsirannikon alueella, tämän toimenpiteen vaikutukset alueella toimiviin eri laivastoihin ovat vaihtelevia, epäoikeudenmukaisia ja suhteettomia. Paikalliset laivastot ovat sopeutuneet pyyntialueidensa ominaispiirteisiin, joten kyseisten pyyntialueiden liiallinen rajoittaminen yksinomaan maantieteellisten tai pinnanmuodostukseen liittyvien seikkojen perusteella voi aiheuttaa peruuttamatonta sosioekonomista vahinkoa kalastusalalle.

Pyyntiponnistusjärjestelmän mukauttaminen

Esittelijä katsoo, että pyyntiponnistuksen yhteishallinto kullakin maantieteellisellä osa-alueella voi olla tehokkaampaa ja asianmukaisempaa, koska ehdotetuissa pituusluokissa laivasto luokitellaan keinotekoisesti. Sen vuoksi esittelijä ehdottaa poistamaan pituusluokat ottaen huomioon, että suurin osa trooleilla pyytävistä aluksista on 12–24 metrin pituisia. Käytännössä tällaista eroa ei tehdä.

Toisaalta suunnitelman soveltamisen ensimmäisen vuoden aikana tapahtuva pyyntiponnistuksen ”huomattava” vähentäminen, joka jää komission ehdotuksessa epämääräiseksi ja jonka kirjaimellisesta toteuttamisesta olisi katastrofaaliset seuraukset, on määriteltävä. Esittelijä ehdottaa, että ensimmäisen vuoden aikana pyyntiponnistusta vähennetään 10 prosenttia, lukuun ottamatta osa-alueita, joilla pyyntiponnistusta on jo vähennetty yli 20 prosenttia. Vuonna 2002 toteutetussa YKP:n uudistuksessa otettiin käyttöön toimenpiteitä, joilla torjutaan liikakalastusta ja parannetaan kalavarojen säilyttämistä ja kestävää hyödyntämistä, mukaan lukien kantojen hoidossa ensimmäistä kertaa sovellettava pitkän aikavälin lähestymistapa. Vuonna 2013 toteutetun YKP:n uudistuksen jälkeen EU on myös ollut sitoutunut siihen, että kestävä enimmäistuotto saavutetaan vuonna 2015 kannoissa, joissa se on mahdollista, ja viimeistään vuonna 2020. Tietyt EU:n alueet ovat toteuttaneet merkittäviä laivaston vähentämistoimia YKP:n tavoitteiden edistämiseksi, ja on tarpeen, että laivaston merkittävää vähentämistä koskevassa ehdotuksessa otetaan kyseiset toimet huomioon, jotta se on oikeudenmukaisempi ja tasapuolisempi.

Jotta kalastusalan toimet keskitetään tehokkaan ja vastuullisen pyyntiponnistusjärjestelmän soveltamiseen, esittelijä ehdottaa lisäksi, että poistetaan säännökset, joiden nojalla Välimerellä on otettu käyttöön suurimpia sallittuja saaliita ja kiintiöitä koskeva yhteinen järjestely, sillä sen täytäntöönpanosta saattaisi aiheutua lukuisia vaikeuksia ja se toisi mukanaan uusia, muun muassa valvontaan ja pullonkaulalajeihin (choke species) liittyviä ongelmia sekakalastuksen osalta. Jotta vältetään tämän monivuotisen suunnitelman perustana olevan pyyntiponnistusjärjestelmän käsitteen vääristyminen, esittelijä ehdottaa, että toimet keskitetään hoitotoimenpiteisiin ja jätetään avoimeksi mahdollisuus, että tulevaisuudessa voidaan ehdottaa muita toimenpiteitä.

Yhteishoito

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) määrittelee yhteishoidon kalavarojen hoitoon liittyvänä prosessina, jossa hallitukset jakavat toimivaltansa paikallisen käyttäjäyhteisön kanssa ja jossa kullekin osapuolelle määritetään kalavarojen hallinnoinnista tiedottamiseen ja sitä koskevaan päätöksentekoon liittyvät erityiset velvoitteet ja oikeudet. Käytännössä kalastusala ja muut toimijat, kuten kansalaisjärjestöt ja tiedeyhteisöt, muodostavat muiden paikallisten toimijoiden ohella paikallisen käyttäjäyhteisön.

Läntisen Välimeren pohjakalakantojen kalastusta harjoitetaan usein paikallisesti tai seutukohtaisesti, joten osallistavalla lähestymistavalla, jonka mukaisesti kalastusala, hallinto ja muut toimijat, kuten tiedeyhteisö, osallistuvat tosiasiallisesti yhteishoitoon, varmistetaan hoitotoimenpiteiden mukauttava täytäntöönpano, joka vastaa alueen kalastusrealiteetteja. Tässä mielessä toimijoiden mahdollisuuksien parantaminen suunnitelman hallinnoinnissa eri merialueiden tasolla varmistaa toimijoiden täysimääräisen osallistumisen sekä sen, että hoitotoimenpiteet hyväksytään ja toteutetaan entistä paremmin.

Esittelijä on iloisesti yllättynyt yhteishoitoon liittyvistä kokemuksista, joista hän on saanut tietoja, ja ehdottaa sen vuoksi, että jäsenvaltiot voivat, jos ne pitävät sitä asianmukaisena, ottaa vapaaehtoisesti käyttöön yhteishallintojärjestelmän, jotta voidaan varmistaa suunnitelman paras mahdollinen mukautuminen paikalliseen kalastustilanteeseen.

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN KANTA TARKISTUKSINA (19.9.2018)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta: Adina‑Ioana Vălean

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta esittää asiasta vastaavalle kalatalousvaliokunnalle seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 asetetaan nimenomaiseksi tavoitteeksi, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään niillä tasoilla. Näin ollen sen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti vastaava hyödyntämisaste oli saavutettava mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 mennessä ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien kantojen osalta, ja se olisi pidettävä tällaisella tasolla sen jälkeen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin. Tässä asetuksessa säädettyyn monivuotiseen suunnitelmaan olisi kyseisten säännösten mukaisesti sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja, suojatoimenpiteitä ja teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen.

(7)  Monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin. Tässä asetuksessa säädettyyn monivuotiseen suunnitelmaan olisi kyseisten säännösten mukaisesti sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja, suojatoimenpiteitä ja teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen sekä meriympäristölle aiheutuvien vaikutusten minimoiminen.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) on osoittanut, että useimpien läntisen Välimeren pohjakalakantojen hyödyntäminen ylittää tuntuvasti kestävän enimmäistuoton saavuttamiseksi vaaditun tason.

(12)  Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) on osoittanut, että useimpien läntisen Välimeren pohjakalakantojen hyödyntäminen ylittää tuntuvasti kestävän enimmäistuoton saavuttamiseksi vaaditun tason ja että liikakalastuksesta aiheutuu suuri biologinen riski, että kyseiset kalakannat romahtavat.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Virkistyskalastuksen merkitys huomioon ottaen tässä asetuksessa säädetyn suunnitelman olisi katettava virkistyskalastuksessa läntisellä Välimerellä pyydetyt pohjakalakantojen saaliit. Jos virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus kantoihin, tässä asetuksessa säädetyssä monivuotisessa suunnitelmassa olisi säädettävä mahdollisuudesta toteuttaa erityisiä hoitotoimenpiteitä.

(15)  Koska virkistyskalastuksella voi olla huomattava vaikutus kalavaroihin, monivuotisessa suunnitelmassa olisi säädettävä kehyksestä, jolla varmistetaan, että sitä harjoitetaan suunnitelman tavoitteiden kanssa yhteensopivalla tavalla. Jäsenvaltioiden olisi kerättävä virkistyskalastuksen saalistietoja. Jos virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus kyseisiin kalavaroihin, suunnitelmassa olisi säädettävä mahdollisuudesta päättää erityisistä hoitotoimenpiteistä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tässä asetuksessa säädetyllä suunnitelmalla olisi pyrittävä edistämään YKP:n tavoitteiden saavuttamista, erityisesti kestävän enimmäistuoton saavuttamista ja säilyttämistä kohdekantojen osalta, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa säilyttämisen vähimmäisviitekokojen alaisten pohjakalakantojen osalta ja kalastustoiminnasta riippuvaisten tahojen kohtuullisen elintason turvaamista, ottaen huomioon rannikkokalastus ja sosioekonomiset näkökohdat. Suunnitelmassa olisi otettava käyttöön ekosysteemilähtöinen toimintatapa kalastuksenhoitoon, jotta kalastustoiminnalla meriekosysteemiin olevat kielteiset vaikutukset voitaisiin minimoida. Sen olisi oltava linjassa unionin ympäristölainsäädännön ja erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan (direktiivin 2008/56/EY28 mukaisen) tavoitteen sekä direktiivissä 2009/147/EY29 ja neuvoston direktiivissä 92/43/ETY30 säädettyjen tavoitteiden kanssa.

(17)  Tässä asetuksessa säädetyllä suunnitelmalla olisi pyrittävä edistämään YKP:n tavoitteiden saavuttamista, erityisesti kohdekantojen palauttamista kestävän enimmäistuoton takaavaa biomassatasoa suuremmaksi ja kantojen pitämistä tällaisella tasolla, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa säilyttämisen vähimmäisviitekokojen alaisten pohjakalakantojen osalta ja kalastustoiminnasta riippuvaisten tahojen kohtuullisen elintason turvaamista, ottaen huomioon rannikkokalastus ja sosioekonomiset näkökohdat. Suunnitelmassa olisi otettava käyttöön ekosysteemilähtöinen toimintatapa kalastuksenhoitoon vähentämällä kalastustoiminnan kielteisiä vaikutuksia meriympäristöön ja mahdollisuuksien mukaan poistamalla ne. Tällä suunnitelmalla olisi myös edistettävä ympäristön hyvän tilan saavuttamista direktiivin 2008/56/EY28 mukaisesti ja luontotyyppien ja eläin- ja kasvilajien suotuisan suojelun tason saavuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY29 ja neuvoston direktiivin 92/43/ETY30 mukaisesti.

_________________

_________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

30 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

30 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  On aiheellista vahvistaa kalastuskuolevuustavoite (F), joka vastaa kestävän enimmäistuoton (MSY) saavuttamisen ja ylläpitämisen tavoitetta, niiden arvojen vaihteluväleinä, jotka mahdollistavat kestävän enimmäistuoton (FMSY) saavuttamisen. Nämä parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvat vaihteluvälit ovat tarpeen, jotta voidaan joustavasti ottaa huomioon tieteellisten lausuntojen kehitys, edistää purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa ja ottaa huomioon sekakalastusten ominaispiirteet. Tämän suunnitelman perusteella vaihteluvälit on johdettu niin, että pitkän aikavälin tuottoon aiheutuu enintään viiden prosentin vähennys kestävään enimmäistuottoon verrattuna. Lisäksi FMSY-arvon vaihteluvälin yläraja on asetettu niin, että todennäköisyys kannan alenemisesta biomassan rajaviitearvoa (BLIM) pienemmäksi on enintään viisi prosenttia.

(18)  Jotta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdassa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa, on aiheellista vahvistaa kalastuskuolevuustavoite (F), joka vastaa kestävän enimmäistuoton (MSY) hyödyntämisasteen saavuttamisen ja ylläpitämisen tavoitetta ylittämättä sitä, niiden arvojen vaihteluväleinä, jotka mahdollistavat kestävän enimmäistuoton (FMSY) saavuttamisen. Hyödyntämisaste olisi saavutettava mahdollisimman pian ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien niiden kantojen osalta, joihin tätä asetusta sovelletaan, ja pidettävä tällaisella tasolla sen jälkeen. Nämä parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvat vaihteluvälit ovat tarpeen, jotta voidaan joustavasti ottaa huomioon tieteellisten lausuntojen kehitys, edistää purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa ja ottaa huomioon sekakalastusten ominaispiirteet. Tämän suunnitelman perusteella vaihteluvälit on johdettu niin, että pitkän aikavälin tuottoon aiheutuu enintään viiden prosentin vähennys kestävään enimmäistuottoon verrattuna. Lisäksi FMSY-arvon vaihteluvälin yläraja on asetettu niin, että todennäköisyys kannan alenemisesta biomassan rajaviitearvoa (BLIM) pienemmäksi on enintään viisi prosenttia.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseksi FMSY-arvon vaihteluvälit olisi esitettävä normaalikäyttöä varten ja, jos asianomaisen kannan tilan katsotaan olevan hyvä, olisi esitettävä joustavammat FMSY-arvon vaihteluvälit. Kalastusmahdollisuudet olisi voitava asettaa joustavampien vaihteluvälien mukaisesti vain, jos se on tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeen tässä asetuksessa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekakalastuksessa, lajien sisäisestä tai niiden välisestä vuorovaikutuksesta kannalle aiheutuvan haitan välttämiseksi tai kalastusmahdollisuuksien vuotuisten vaihtelujen rajoittamiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  Jotta suojeltaisiin herkkiä, erityisesti kalastuksen vaikutuksesta erittäin uhanalaisia lajeja, kalastukseen olisi sovellettava hoitotoimenpiteitä. Tämän vuoksi tässä asetuksessa tarkoitetussa suunnitelmassa olisi vahvistettava hoitotoimenpiteitä, joihin sisältyy alusten pyydysten, alusten toiminnan ja alusten muuttaminen.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(31 a)  Lisäksi asetuksen (EU) N:o 1380/2013 8 artiklan mukaisesti komissiolle olisi edelleen siirrettävä monivuotisessa suunnitelmassa oikeus perustaa herkkiä suojelualueita kalakantojen palauttamiseksi.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Tässä asetuksessa täsmennetään myös yksityiskohtaiset säännöt niiden toimien toteuttamiseksi, joilla minimoidaan kalastuksen vaikutukset meriympäristöön, erityisesti suojeltujen lajien tahattomat saaliit, unionin vesillä läntisellä Välimerellä kaikkien niiden kalastusalusten osalta, jotka kalastavat näillä vesillä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Suunnitelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, erityisesti soveltamalla ennalta varautuvaa lähestymistapaa kalastuksenhoitoon, ja sillä pyritään varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla.

1.  Suunnitelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, erityisesti soveltamalla ennalta varautuvaa lähestymistapaa kalastuksenhoitoon, ja sillä pyritään varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla. Kestävän enimmäistuoton hyödyntämisaste on saavutettava mahdollisimman pian ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien niiden kantojen osalta, joihin tätä asetusta sovelletaan, ja pidettävä tällaisella tasolla sen jälkeen.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Suunnitelmassa otetaan käyttöön ekosysteemilähtöinen toimintatapa kalastuksenhoitoon sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin minimoidaan. Sen on oltava linjassa unionin ympäristölainsäädännön ja erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan, direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen sekä direktiivin 2009/147/EY 4 ja 5 artiklassa sekä neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 ja 12 artiklassa säädettyjen tavoitteiden kanssa.

3.  Suunnitelmassa otetaan käyttöön ekosysteemilähtöinen toimintatapa kalastuksenhoitoon sen varmistamiseksi, että minimoidaan kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin ja erityisesti haavoittuviin elinympäristöihin ja suojeltuihin lajeihin, mukaan lukien merinisäkkäät, -matelijat ja -linnut. Sen on oltava linjassa unionin ympäristölainsäädännön ja erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan, direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen sekä direktiivin 2009/147/EY 4 ja 5 artiklassa sekä neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 ja 12 artiklassa säädettyjen tavoitteiden kanssa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edistämään muiden kyseisen direktiivin 2008/56/EY liitteessä I esitettyjen asiaankuuluvien kuvaajien toteutumista suhteessa siihen, missä määrin kalastus vaikuttaa kuvaajien toteutumiseen.

b)  edistämään muiden kyseisen direktiivin 2008/56/EY liitteessä I esitettyjen asiaankuuluvien kuvaajien toteutumista suhteessa siihen, missä määrin kalastus vaikuttaa kuvaajien toteutumiseen, ja varmistamaan, että minimoidaan kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriympäristöön ja erityisesti haavoittuviin elinympäristöihin ja suojeltuihin lajeihin, mukaan lukien merinisäkkäät, -matelijat ja -linnut.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Poiketen siitä, mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet voidaan vahvistaa haavoittuvimman kannan osalta sillä hetkellä käytettävissä olevan FMSY-arvon vaihteluvälin yläpuolelle edellyttäen, että kaikki asianomaiset kannat ovat BPA-arvon yläpuolella,

Poistetaan.

a) jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekakalastuksessa;

 

b) jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen lajien sisäisen tai niiden välisen vuorovaikutuksen kannalle aiheuttaman vakavan haitan välttämiseksi; tai

 

c) jotta kalastusmahdollisuuksissa peräkkäisinä vuosina esiintyvät vaihtelut saadaan rajoitettua enintään 20 prosenttiin.

 

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos tieteellisen lausunnon mukaan jossakin asianomaisessa kannassa kutukannan biomassa on varovertailupistettä (BPA) pienempi, on toteutettava korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asianomaiset kannat palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 3 ja 5 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet on erityisesti vahvistettava tasoille, jotka vastaavat haavoittuvimman kannan FMSY-arvon vaihteluvälien mukaiselle tasolle alennettua kalastuskuolevuutta, ottaen huomioon biomassan vähentyminen.

1.  Jos tieteellisen lausunnon mukaan jossakin asianomaisessa kannassa kutukannan biomassa on varovertailupistettä (BPA) pienempi, on toteutettava korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asianomaiset kannat palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 3 ja 5 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet on erityisesti vahvistettava tasoille, jotka eivät ylitä kestävää enimmäistuottoa vastaavaa hyödyntämisastetta ja vastaavat haavoittuvimman kannan FMSY-arvon vaihteluvälien mukaiselle tasolle alennettua kalastuskuolevuutta, ottaen huomioon biomassan vähentyminen.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Neuvosto vahvistaa vuosittain tieteellisten lausuntojen mukaisesti kullekin pyyntiponnistusryhmälle suurimman sallitun pyyntiponnistuksen jäsenvaltioittain.

2.  Neuvosto vahvistaa vuosittain parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaisesti kullekin pyyntiponnistusryhmälle suurimman sallitun pyyntiponnistuksen jäsenvaltioittain.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Suunnitelman ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna suurinta sallittua pyyntiponnistusta on vähennettävä merkittävästi 4 kohdassa säädetystä perustasosta tieteellisen lausunnon mukaisesti.

3.  Suunnitelman ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna suurinta sallittua pyyntiponnistusta on vähennettävä merkittävästi 4 kohdassa säädetystä perustasosta parhaan käytettävissä olevan tieteellisen lausunnon mukaisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että tietystä kannasta saadaan tuntuvia saaliita muilla pyydyksillä kuin trooleilla, kyseiselle pyydykselle tai kyseisille pyydyksille on vahvistettava pyyntiponnistustasot asianomaisten tieteellisten lausuntojen perusteella.

5.  Jos paras käytettävissä oleva tieteellinen lausunto osoittaa, että tietystä kannasta saadaan tuntuvia saaliita muilla pyydyksillä kuin trooleilla, kyseiselle pyydykselle tai kyseisille pyydyksille on vahvistettava pyyntiponnistustasot asianomaisten tieteellisten lausuntojen perusteella.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus tietyn kannan kalastuskuolevuuteen, kalastusmahdollisuuksia vahvistaessaan neuvosto voi rajoittaa virkistyskalastusta, jotta pysytään kalastuskuolevuuden kokonaistavoitteessa.

6.  Jos paras käytettävissä oleva tieteellinen lausunto osoittaa, että virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus tietyn kannan kalastuskuolevuuteen, kalastusmahdollisuuksia vahvistaessaan neuvosto voi rajoittaa virkistyskalastusta, jotta pysytään kalastuskuolevuuden kokonaistavoitteessa.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sen lisäksi, mitä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklassa säädetään, troolien käyttö läntisellä Välimerellä kielletään 100 metrin syvyyskäyrän alueella kunkin vuoden 1 päivän toukokuuta ja 31 päivän heinäkuuta välisenä aikana.

1.  Sen lisäksi, mitä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklassa säädetään, troolien käyttö läntisellä Välimerellä kielletään vähintään 100 metrin syvyyskäyrien alueella kunkin vuoden 1 päivän toukokuuta ja 31 päivän heinäkuuta välisenä aikana.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen antamisesta ja tieteellisten lausuntojen perusteella asianomaisten jäsenvaltioiden on perustettava muita kalastuskieltoalueita, jos on näyttöä nuorten kalojen suuresta määrästä tai pohjakalakantojen, erityisesti asianomaisten kantojen, kutualueista.

2.  Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen antamisesta ja tieteellisten lausuntojen perusteella asianomaisten jäsenvaltioiden on perustettava muita kalastuskieltoalueita, jos on näyttöä nuorten kalojen suurista määristä, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmistä kaloista tai pohjakalakantojen, erityisesti asianomaisten kantojen, kutualueista.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Suojeltujen lajien tahattomien saaliiden hoito

 

1. Sellaisten suojeltujen merilintujen hoitamiseksi, joihin kalastus läntisellä Välimerellä vaikuttaa, on hyväksyttävä kaikkiin pitkäsiima-aluksiin sovellettavia hoitotoimenpiteitä, mukaan lukien karkotusvälineiden käyttö, verkkojen laskeminen yöllä ja koukkujen vajoamisnopeuden lisääminen.

 

2. Jos jäsenvaltiot eivät toteuta hoitotoimenpiteitä suojellakseen läntisellä Välimerellä lajeja ja elinympäristöjä, joihin kalastus vaikuttaa, siirretään komissiolle valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä yksityiskohtaisia hoitotoimenpiteitä.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  pyydysten ominaisuuksien, erityisesti silmäkoon, koukkukoon, koukkujen lukumäärän, pyydysten rakenteen, langan paksuuden, pyydyksen koon tai lisälaitteiden käytön täsmentäminen valikoivuuden parantamiseksi;

a)  pyydysten ominaisuuksien, erityisesti silmäkoon, koukkukoon, koukkujen lukumäärän, pyydysten rakenteen, langan paksuuden, pyydyksen koon tai lisälaitteiden käytön täsmentäminen valikoivuuden parantamiseksi, tahattomien saaliiden vähentämiseksi ja kalastustoiminnasta ekosysteemille aiheutuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  pyydysten käytön, erityisesti vedessäoloajan ja käyttösyvyyden rajoittaminen valikoivuuden parantamiseksi;

b)  pyydysten käytön, erityisesti vedessäoloajan ja käyttösyvyyden, rajoittaminen tai teknisten toimenpiteiden toteuttaminen valikoivuuden parantamiseksi, tahattomien saaliiden vähentämiseksi ja kalastustoiminnasta ekosysteemille aiheutuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kalastuksen kieltäminen tai rajoittaminen tietyillä alueilla tai tiettyinä ajanjaksoina kutevien kalojen ja nuorten kalojen, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen tai muiden kuin kohdekalalajien suojelemiseksi;

c)  kalastuksen kieltäminen tai rajoittaminen tietyillä alueilla tai tiettyinä ajanjaksoina kutevien kalojen ja nuorten kalojen, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen tai muiden kuin kohdekalalajien suojelemiseksi ja kalastustoiminnasta ekosysteemille aiheutuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kalastuksen kieltäminen tai rajoittaminen tietyillä alueilla tai tiettyinä ajanjaksoina haavoittuvien ekosysteemien ja lajien suojelemiseksi;

d)  kalastuksen kieltäminen tai rajoittaminen tietyillä alueilla tai tiettyinä ajanjaksoina haavoittuvien ekosysteemien ja lajien suojelemiseksi ja kalastustoiminnasta ekosysteemille aiheutuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen joka viides vuosi kertomuksen suunnitelman tuloksista ja vaikutuksista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja näitä kantoja hyödyntäviin kalastuksiin, erityisesti 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamisen osalta.

2.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen joka kolmas vuosi kertomuksen suunnitelman tuloksista ja vaikutuksista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja näitä kantoja hyödyntäviin kalastuksiin, erityisesti 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamisen osalta.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma

Viiteasiakirjat

COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

8.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

15.3.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.3.2018

REGI

15.3.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

REGI

27.3.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Clara Eugenia Aguilera García

22.3.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.3.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Blanco López, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tilly Metz

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.1.2019

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

David Coburn, Rosa D'Amato

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos

5

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

EFDD

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Marco Affronte, Tilly Metz

1

0

S&D

Isabelle Thomas

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 25. tammikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö