IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru

10.1.2019 - (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)) - ***I

Odbor za ribarstvo
Izvjestiteljica: Clara Eugenia Aguilera García


Postupak : 2018/0050(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0005/2019

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2018)0115),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0104/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2018.[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i stajalište u obliku amandmana Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0005/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Osiguravanje dugoročne ekološke održivosti ribarstvenih i akvakulturnih aktivnosti, primjena predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom i provedba pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu među glavnim su ciljevima ZRP-a.

(5)  Osigurati iskorištavanje živih morskih bioloških resursa kojim se stvaraju dugoročni održivi gospodarski, ekološki i socijalni uvjeti među glavnim je ciljevima ZRP-a. U cilju osiguravanja dugoročne ekološke i socioekonomske održivosti ribarstvenih i akvakulturnih aktivnosti, primjena predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom i provedba pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu među glavnim su ciljevima ZRP-a. Također će pomoći u opskrbi tržišta Unije hranom visoke hranjive vrijednosti, smanjiti ovisnost tržišta Unije o uvozu hrane, potaknuti izravno i neizravno stvaranje radnih mjesta i gospodarskog razvoja na obalnim područjima, te osigurati primjeren životni standard za sektor ribarstva, uključujući artizanalni i mali sektor ribarstva, kako je utvrđeno u članku 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Za postizanje ciljeva ZRP-a trebalo bi donijeti niz mjera očuvanja kao što su višegodišnji planovi, tehničke mjere te utvrđivanje i raspodjela ribolovnih mogućnosti.

(6)  Za postizanje ciljeva ZRP-a trebalo bi donijeti niz mjera očuvanja kao što su višegodišnji planovi, tehničke mjere te utvrđivanje i raspodjela ribolovnih mogućnosti. Međutim, riblji stokovi neće se moći oporaviti ako se ne smanji sve veći utjecaj onečišćenja, uglavnom porijeklom s kopna, ali i onoga uzrokovanog drugim aktivnostima na moru (prijevoz, nafta, turizam itd.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  U Uredbi (EU) br. 1380/2013 kao eksplicitan cilj navodi se obnavljanje i održavanje populacija izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos kada je riječ o iskorištavanju živih morskih bioloških resursa. Kako bi se taj cilj ostvario, u skladu s člankom 2. Uredbe, svi stokovi bi do 2015., kada je to moguće, ili najkasnije do 2020., trebali postupno dosegnuti razinu iskorištavanja koja osigurava najviši održivi prinos. Pri postizanju tog cilja posebno se vodi računa o gospodarskom i socijalnom učinku.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 višegodišnji planovi moraju se temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim savjetima. U skladu s odredbama tih članaka višegodišnji plan predviđen ovom Uredbom trebao bi sadržavati opće ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke za očuvanje te zaštitne i tehničke mjere namijenjene izbjegavanju i smanjenju neželjenih ulova.

(7)  U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 višegodišnji planovi moraju se temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim savjetima. U skladu s odredbama tih članaka višegodišnji plan predviđen ovom Uredbom trebao bi sadržavati opće ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke za očuvanje te zaštitne i tehničke mjere namijenjene izbjegavanju i smanjenju neželjenih ulova te svođenju na najmanju moguću mjeru utjecaja ribolovnih aktivnosti na morski okoliš.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „Najbolji raspoloživi znanstveni savjeti” znači javno dostupni znanstveni savjeti koji se temelje na najnovijim znanstvenim podacima i metodama i koje je izdalo ili revidiralo nezavisno znanstveno tijelo koje je priznala Unija ili je priznato na međunarodnoj razini.

(8)  „Najbolji raspoloživi znanstveni savjeti” znači javno dostupni znanstveni savjeti koji se temelje na najnovijim znanstvenim podacima i metodama i koje je izdalo ili stručno pregledalo nezavisno znanstveno tijelo koje je priznala Unija ili je priznato na međunarodnoj razini, kao što je Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ili Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) te koji ispunjavaju zahtjeve iz članka 25. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Francuska, Italija i Španjolska donijele su planove upravljanja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1967/2006. Međutim ti su planovi međusobno nedosljedni te ne obuhvaćaju sav alat koji iskorištava pridnene stokove i pograničnu rasprostranjenost određenih stokova i ribarskih flota. Osim toga, pokazali su se nedjelotvornima u postizanju općenitih ciljeva utvrđenih ZRP-om. Države članice i dionici podržali su razvoj i provedbu višegodišnjeg plana na razini Unije za predmetne stokove.

(11)  Francuska, Italija i Španjolska donijele su planove upravljanja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1967/2006. Međutim ti su planovi međusobno nedosljedni te ne obuhvaćaju sav alat koji iskorištava pridnene stokove i pograničnu rasprostranjenost određenih stokova i ribarskih flota. Osim toga, pokazali su se nedjelotvornima u postizanju općenitih ciljeva utvrđenih ZRP-om. Države članice i dionici podržali su razvoj i provedbu višegodišnjeg plana na razini Unije za predmetne stokove. Zemlje bi mjere iz ove Uredbe trebale zajednički provoditi kako bi se postigla njihova što veća učinkovitost.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  STECF je utvrdio da razina iskorištavanja većine pridnenih stokova u zapadnom Sredozemlju uvelike prelazi razinu potrebnu za postizanje MSY-ja.

(12)  STECF je utvrdio da razina iskorištavanja određenih pridnenih stokova u zapadnom Sredozemlju uvelike prelazi razinu potrebnu za postizanje MSY-ja.

Obrazloženje

STECF ima znanstvene podatke o određenim vrstama koje je ocijenio. One ne čine većinu stokova u zapadnom Sredozemlju.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  S obzirom na važnost rekreacijskog ribolova u okviru kojeg se love pridneni stokovi zapadnog Sredozemlja, plan predviđen ovom Uredbom trebao bi obuhvaćati tu vrstu ribolova. Ako takav ribolov ima znatan utjecaj na stokove, u višegodišnjem planu predviđenom ovom Uredbom trebalo bi predvidjeti uvođenje posebnih mjera upravljanja.

(15)  Budući da rekreacijski ribolov može imati znatan utjecaj na riblje resurse, višegodišnjim planom trebalo bi predvidjeti okvir kojim bi se zajamčilo da se rekreacijski ribolov provodi u skladu s ciljevima tog plana. Države članice trebale bi prikupljati podatke o ulovu u okviru rekreacijskog ribolova. Ako takav ribolov ima znatan utjecaj na te resurse, u planu bi trebalo predvidjeti mogućnost odlučivanja o posebnim mjerama upravljanja kojima se ne ugrožava sektor profesionalnog ribolova.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Geografsko područje primjene višegodišnjeg plana trebalo bi se temeljiti na geografskoj rasprostranjenosti stokova iz najboljeg raspoloživog znanstvenog savjeta. Geografska rasprostranjenost stokova iz višegodišnjeg plana možda će se morati izmijeniti zbog bolje znanstvene informiranosti. Stoga bi Komisija trebala biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata o prilagodbi geografske rasprostranjenosti stokova iz višegodišnjeg plana ako znanstveni savjeti pokažu da je došlo do promjene geografske rasprostranjenosti predmetnih stokova.

(16)  Geografsko područje primjene višegodišnjeg plana trebalo bi se temeljiti na geografskoj rasprostranjenosti stokova iz najboljeg raspoloživog znanstvenog savjeta. Geografska rasprostranjenost stokova iz višegodišnjeg plana možda će se morati izmijeniti zbog bolje znanstvene informiranosti. Stoga Komisija može donijeti novi prijedlog o prilagodbi geografske rasprostranjenosti stokova iz višegodišnjeg plana ako znanstveni savjeti pokažu da je došlo do promjene geografske rasprostranjenosti predmetnih stokova.

Obrazloženje

U članku 1. stavku 2. utvrđuje se područje primjene Uredbe (stokovi i potpodručja GFCM-a), a u Prilogu I. ovoj Uredbi definirane su skupine napora u režimu upravljanja ribolovnim naporom. Oba dijela sadrže ključne elemente zakonodavnog akta i do njihove izmjene treba doći tek nakon savjetovanja s Parlamentom, u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Cilj plana predviđenog ovom Uredbom trebao bi biti uspješna provedba ZRP-a, i to posebno postizanje i održavanje MSY-ja za ciljane stokove, provedba obveze iskrcavanja za pridnene stokove podložne minimalnoj referentnoj veličini za očuvanje te promicanje pravednog životnog standarda stanovništva koje ovisi o ribolovnim aktivnostima, imajući na umu obalno ribarstvo i društveno-gospodarske aspekte. Njime bi se isto tako trebao provesti pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. Trebao bi biti u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. (u skladu s Direktivom 2008/56/EZ28), te ciljevima Direktive 2009/147/EZ29 i Direktive Vijeća 92/43/EEZ30.

(17)  Cilj plana predviđenog ovom Uredbom trebao bi biti uspješna provedba ciljeva ZRP-a, i to posebno obnavljanje i održavanje ribljih stokova iznad razina biomase koje mogu osigurati MSY za ciljane stokove, provedba obveze iskrcavanja za pridnene stokove podložne minimalnoj referentnoj veličini za očuvanje te osiguranje pravednog životnog standarda stanovništva koje ovisi o ribolovnim aktivnostima, imajući na umu obalno ribarstvo i društveno-gospodarske aspekte. Njime bi se isto tako trebao provesti pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. Trebao bi biti u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. (u skladu s Direktivom 2008/56/EZ28) te pridonijeti postizanju povoljnog stanja očuvanosti staništa i vrsta kako se zahtijeva u ciljevima Direktive 2009/147/EZ29 i Direktive Vijeća 92/43/EEZ30.

__________________

__________________

28 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

28 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

29 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010, str. 7.).

29 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010, str. 7.).

30 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

30 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Za učinkovitu provedbu ove Uredbe i ispunjavanje ciljeva ZRP-a moguće je da će biti potrebno restrukturiranje flote. U tu svrhu potrebno je predvidjeti mogućnost da zemlje izrade planove restrukturiranja flote i aktivnosti kako bi povećale selektivnost i energetsku učinkovitost, zbog čega trebaju imati pristup pomoći u otpisivanju i modernizaciji. U tu svrhu Europski fond za pomorstvo i ribarstvo treba se izmijeniti kako bi se mogli uzeti u obzir ti instrumenti.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.b)  U cilju postizanja ciljane ribolovne smrtnosti u skladu s rasponom FMSY-ja treba uzeti u obzir kasno stupanje na snagu ove Uredbe, kao i dinamičnost mješovitog ribolova, te treba pružiti potrebnu potporu u ispravljanju mogućih socioekonomskih poremećaja u sektoru ribarstva.

Obrazloženje

Imajući u vidu trenutačno stanje stokova i činjenicu da je Komisija kasno predstavila ovaj prijedlog, bez dosad nezabilježenog smanjenja flote na zapadnom Sredozemlju i uz katastrofalne posljedice nije moguće ostvariti MSY za sve dotične stokove do kraja 2020.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Trebalo bi uvesti odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se osiguralo da se ispune ciljevi i prema potrebi provedu korektivne mjere, među ostalim ako stokovi padnu ispod referentnih točaka za očuvanje. Korektivne mjere trebale bi obuhvaćati hitne mjere u skladu s člancima 12. i 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ribolovne mogućnosti i druge posebne mjere očuvanja.

(21)  Trebalo bi uvesti odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se osiguralo da se ispune ciljevi i prema potrebi provedu korektivne mjere, među ostalim ako stokovi padnu ispod referentnih točaka za očuvanje. Korektivne mjere trebale bi obuhvaćati hitne mjere u skladu s člancima 12. i 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ribolovne mogućnosti i druge posebne mjere očuvanja, ali i financijsku pomoć ribarima koji su izravno pogođeni tim mjerama.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Radi omogućivanja transparentnog pristupa ribarstvu i postizanja ciljane ribolovne smrtnosti, za povlačne mreže (koće), koje su glavni alat za iskorištavanje pridnenih stokova u zapadnom Sredozemlju, trebalo bi donijeti režim upravljanja ribolovnim naporom na razini Unije. U tu svrhu primjereno je odrediti skupine napora kako bi Vijeće, na godišnjoj osnovi, utvrdilo najveći dopušteni ribolovni napor, izražen u broju ribolovnih dana. Ako je to potrebno, režim upravljanja ribolovnim naporom trebao bi obuhvaćati i drugi ribolovni alat.

(23)  Radi omogućivanja transparentnog pristupa ribarstvu i postizanja ciljane ribolovne smrtnosti, za povlačne mreže (koće), koje su glavni alat za iskorištavanje pridnenih stokova u zapadnom Sredozemlju, trebalo bi na temelju dobrih podataka i pouzdanih statistika donijeti režim upravljanja ribolovnim naporom na razini Unije. U tu svrhu Vijeće, na godišnjoj osnovi, utvrđuje najveći dopušteni ribolovni napor, izražen u broju ribolovnih dana. Ako je to potrebno, režim upravljanja ribolovnim naporom trebao bi obuhvaćati i drugi ribolovni alat.

Obrazloženje

Ribolovnim naporom može se bolje upravljati na svakom geografskom potpodručju zbog toga što zbog predloženih kategorija duljina dolazi do umjetne diferencijacije flota. Izvjestiteljica predlaže ukidanje skupina napora.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  S obzirom na zabrinjavajuće stanje gotovo svih pridnenih stokova u zapadnom Sredozemlju, a radi smanjenja trenutačno visokih razina ribolovne smrtnosti, režim upravljanja ribolovnim naporom trebao bi dovesti do znatnog smanjenja napora u prvoj godini provedbe plana predviđenog ovom Uredbom.

Briše se.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Ako znanstveni savjeti pokažu da rekreacijski ribolov ima znatan utjecaj na ribolovnu smrtnost predmetnih stokova, Vijeće bi to trebalo uzeti u obzir. Stoga bi Vijeće u okviru režima upravljanja naporom moglo utvrditi ribolovne mogućnosti za komercijalni ribolov, čime bi se uzele u obzir količine ulovljene u rekreacijskom ribolovu i/ili donijeti druge mjere kojima se ograničava rekreacijski ribolov.

(25)  Ako znanstveni savjeti pokažu da rekreacijski ribolov ima znatan utjecaj na ribolovnu smrtnost predmetnih stokova, Vijeće bi to trebalo uzeti u obzir. Stoga će Vijeće u okviru režima upravljanja naporom utvrditi ribolovne mogućnosti za komercijalni ribolov, pri čemu se uzimaju u obzir količine ulovljene u rekreacijskom ribolovu kako se ne bi nanijela šteta komercijalnom/profesionalnom ribolovu i/ili se donose druge mjere kojima se ograničava rekreacijski ribolov, vodeći pritom računa da takve mjere nikada ne ugroze profesionalni ribolov.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ako znanstveni savjeti pokažu da režim upravljanja ribolovnim naporom nije dostatan za postizanje općih ili mjerljivih ciljeva plana predviđenog ovom Uredbom, trebale bi se uvesti mjere upravljanja na temelju ukupnih dopuštenih ulova kako bi se time nadopunio režim upravljanja naporom.

(26)  Ako znanstveni savjeti pokažu da režim upravljanja ribolovnim naporom nije dostatan za postizanje općih ili mjerljivih ciljeva plana predviđenog ovom Uredbom, trebale bi se, prema potrebi, uvesti tehničke mjere kojima se omogućuje poboljšanje stanja stokova smanjenjem ribolovne smrtnosti ciljanih vrsta kako bi se time nadopunio režim upravljanja naporom.

Obrazloženje

Mjere upravljanja na temelju ukupnih dopuštenih ulova (TAC-ovi) nisu prikladne za Sredozemlje s obzirom na probleme povezane s primjenom tih mjera u ribarstvu koje obuhvaća velik broj vrsta i kada se stokovi dijele sa zemljama izvan EU-a. Bilo bi poželjno, prema potrebi, primijeniti tehničke mjere kojima se omogućuje poboljšanje stanja stokova smanjenjem ribolovne smrtnosti ciljane vrste.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27.a)  Kako bi uspjele ostvariti učinkovitu provedbu mjera upravljanja na regionalnoj razini, države članice trebaju uvesti sustav zajedničkog upravljanja u kojem sudjeluju savjetodavna vijeća, ribarske organizacije i nadležne institucije ili tijela radi poboljšanja dijaloga i povećanja razine preuzetih obveza uključenih strana.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Kako bi se zaštitila rastilišta i osjetljiva staništa te mali ribolov, obalna zona trebala bi u pravilu biti rezervirana za selektivnije vrste ribolova. Stoga bi se planom predviđenim ovom Uredbom trebala uvesti zabrana ribolova za povlačne mreže unutar izobate od 100 m tijekom tri mjeseca svake godine.

(28)  Kako bi se zaštitila rastilišta i osjetljiva staništa te mali ribolov, obalna zona trebala bi u pravilu biti rezervirana za selektivnije vrste ribolova. Stoga bi se planom predviđenim ovom Uredbom uz pomoć regionalizacije, na temelju pojedinačnog slučaja, prema potrebi i kad je to znanstveno opravdano, trebala uvesti zabrana ribolova za povlačne mreže unutar izobate od 100 m tijekom tri mjeseca svake godine.

Obrazloženje

Prijedlog za uspostavu zabrane ribolova za povlačne mreže unutar izobate od 100 m od 1. svibnja do 31. srpnja može, u nekim slučajevima, biti nerazmjerna i neopravdana mjera, koja nije znanstveno utemeljena. U mnogim područjima epikontinentalni pojas naglo završava te u samo nekoliko milja dostiže veliku dubinu zbog čega koćarice ne mogu ribariti izvan tog područja. Predložena bi mjera znatno utjecala ne samo na koćarice, već i na sektore koji ovise o povlačim mrežama, kao što su luke, prodaja i pomoćne industrije.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  U odnosu na pridnene stokove trebalo bi poduzeti dodatne mjere očuvanja. Konkretno, u skladu sa znanstvenim savjetima, primjereno je uvesti dodatne zabrane na područja s velikim agregacijama jedinki u mrijestu kako bi se zaštitile odrasle jedinke oslića kojima je načinjena velika šteta.

(29)  U odnosu na pridnene stokove trebalo bi poduzeti dodatne mjere očuvanja. Konkretno, u skladu sa znanstvenim savjetima, primjereno je uvesti dodatne zabrane na područja s velikim agregacijama jedinki u mrijestu kako bi se zaštitile odrasle jedinke oslića kojima je načinjena velika šteta, te na područja s visokom koncentracijom juvenilne ribe, uz isplatu pravednih naknada štete ribarima pogođenima tim zabranama.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Na stokove usputnog ulova i pridnene stokove za koje nije dostupno dovoljno podataka trebao bi se primjenjivati predostrožni pristup. Ako znanstveni savjet pokaže da su potrebne korektivne mjere, trebalo bi donijeti posebne mjere očuvanja u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(30)  Na stokove usputnog ulova i pridnene stokove za koje nije dostupno dovoljno podataka trebao bi se primjenjivati predostrožni pristup. Ako znanstveni savjet pokaže da su potrebne korektivne mjere, trebalo bi donijeti posebne mjere očuvanja u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013, uz isplatu pravednih naknada štete ribarima pogođenima tim zabranama.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31.a)  Radi zaštite osjetljivih vrsta i staništa koji su ugroženi i pod utjecajem pridnenih ribarskih aktivnosti, planom bi trebalo utvrditi mjere upravljanja za određene vrste ribolova.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Radi pravne sigurnosti potrebno je razjasniti da se može smatrati da mjere privremenog prestanka koje su donesene radi ostvarenja ciljeva plana predviđenog ovom Uredbom ispunjavaju kriterije potrebne za dobivanje potpore u okviru Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća32.

(37)  Radi pravne sigurnosti potrebno je razjasniti da se može smatrati da mjere privremenog ili konačnog prestanka planova restrukturiranja koje su donesene radi ostvarenja ciljeva plana predviđenog ovom Uredbom ispunjavaju kriterije potrebne za dobivanje potpore u okviru Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća32.

_________________

_________________

32 Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

32 Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  svijetlocrvenu kozicu (Aristeus antennatus) na potpodručju GFCM-a 1;

(a)  svijetlocrvenu kozicu (Aristeus antennatus) na potpodručjima 1, 5 i 6 Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM);

Obrazloženje

Smanjenje broja stavaka olakšava razumijevanje popisa vrsta.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svijetlocrvenu kozicu (Aristeus antennatus) na potpodručju GFCM-a 5;

Briše se.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  svijetlocrvenu kozicu (Aristeus antennatus) na potpodručju GFCM-a 6;

Briše se.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  dubinsku kozicu (Parapenaeus longirostris) na potpodručju GFCM-a 1;

(d)  dubinsku kozicu (Parapenaeus longirostris) na potpodručjima GFCM-a 1, 5, 6, 9, 10 i 11;

Obrazloženje

Smanjenje broja stavaka olakšava razumijevanje popisa vrsta.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  dubinsku kozicu (Parapenaeus longirostris) na potpodručju GFCM-a 5;

Briše se.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  dubinsku kozicu (Parapenaeus longirostris) na potpodručju GFCM-a 6;

Briše se.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  dubinsku kozicu (Parapenaeus longirostris) na potpodručjima GFCM-a 9-10-11;

Briše se.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  veliku crvenu kozicu (Aristaeomorpha foliacea) na potpodručju GFCM-a 9;

(h)  veliku crvenu kozicu (Aristaeomorpha foliacea) na potpodručjima GFCM-a 9, 10 i 11;

Obrazloženje

Smanjenje broja stavaka olakšava razumijevanje popisa vrsta.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  veliku crvenu kozicu (Aristaeomorpha foliacea) na potpodručju GFCM-a 10;

Briše se.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  veliku crvenu kozicu (Aristaeomorpha foliacea) na potpodručju GFCM-a 11;

Briše se.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  oslić (Merluccius merluccius) na potpodručjima GFCM-a 1-5-6-7;

(k)  oslić (Merluccius merluccius) na potpodručjima GFCM-a 1, 5, 6, 7, 9, 10 i 11;

Obrazloženje

Smanjenje broja stavaka olakšava razumijevanje popisa vrsta.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  oslić (Merluccius merluccius) na potpodručjima GFCM-a 9-10-11;

Briše se.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)  škamp (Nephrops norvegicus) na potpodručju GFCM-a 5;

(m)  škamp (Nephrops norvegicus) na potpodručjima GFCM-a 5, 6, 9 i 11;

Obrazloženje

Smanjenje broja stavaka olakšava razumijevanje popisa vrsta.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točna n

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  škamp (Nephrops norvegicus) na potpodručju GFCM-a 6;

Briše se.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o)  škamp (Nephrops norvegicus) na potpodručju GFCM-a 9;

Briše se.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka p

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(p)  škamp (Nephrops norvegicus) na potpodručju GFCM-a 11;

Briše se.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka q

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(q)  trlju blataricu (Mullus barbatus) na potpodručju GFCM-a 1;

(q)  trlju blataricu (Mullus barbatus) na potpodručjima GFCM-a 1, 5, 6, 7, 9 i 10;

Obrazloženje

Smanjenje broja stavaka olakšava razumijevanje popisa vrsta.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka r

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(r)  trlju blataricu (Mullus barbatus) na potpodručju GFCM-a 5;

Briše se.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka s

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(s)  trlju blataricu (Mullus barbatus) na potpodručju GFCM-a 6;

Briše se.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka t

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(t)  trlju blataricu (Mullus barbatus) na potpodručju GFCM-a 7;

Briše se.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka u

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(u)  trlju blataricu (Mullus barbatus) u potpodručju GFCM-a 9; i

Briše se.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka v

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(v)  trlju blataricu (Mullus barbatus) na potpodručju GFCM-a 10.

Briše se.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka va (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(va)  trlju blataricu (Mullus barbatus) na potpodručju GFCM-a 11;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ova Uredba primjenjuje se na stokove usputnog ulova ulovljene u zapadnom Sredozemnome moru u lovu stokova iz stavka 1. Primjenjuje se i na sve pridnene stokove ulovljene u zapadnom Sredozemnome moru za koje nije dostupno dovoljno podataka.

3.  Ova Uredba primjenjuje se na stokove usputnog ulova ulovljene u zapadnom Sredozemnome moru u lovu stokova iz stavka 1. i cilj joj je osigurati da se iskorištavanjem tih stokova obnavljaju i održavaju populacije lovljenih vrsta, koje se love u skladu s odredbama o upravljanju ribarstvom iz članka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.Primjenjuje se i na sve pridnene stokove ulovljene u zapadnom Sredozemnome moru za koje nije dostupno dovoljno podataka.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ovom Uredbom utvrđuju se i pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u vodama Unije zapadnog Sredozemnog mora za sve stokove vrsta na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

5.  Ovom Uredbom utvrđuju se i pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u vodama Unije zapadnog Sredozemnog mora za stokove vrsta na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i koji su ulovljeni u pridnenom ribolovu.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „raspon FMSY-ja” znači raspon vrijednosti naveden u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno u znanstvenom savjetu Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo („STECF”), pri čemu sve razine ribolovne smrtnosti unutar tog raspona dugoročno dosežu najviši održivi prinos („MSY”) s obzirom na određeni obrazac ribolova i u postojećim prosječnim okolišnim uvjetima, a bez znatnog utjecanja na proces reprodukcije predmetnih stokova. Raspon je izračunan tako da omogućuje dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u odnosu na MSY. Njegova gornja granica ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod granične referentne točke (BLIM) iznosi najviše 5 %;

(2)  „raspon FMSY-ja” znači raspon vrijednosti naveden u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, pri čemu sve razine ribolovne smrtnosti unutar tog raspona dugoročno dosežu najviši održivi prinos („MSY”) s obzirom na određeni obrazac ribolova i u postojećim prosječnim okolišnim uvjetima, a bez znatnog utjecanja na proces reprodukcije predmetnih stokova. Raspon je izračunan tako da omogućuje dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u odnosu na MSY. Njegova gornja granica ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod granične referentne točke (BLIM) iznosi najviše 5 %;

Obrazloženje

Preporučuje se da se posebno ne navodi Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo („STECF”) jer treba voditi računa i o drugim neovisnim znanstvenim savjetima priznatima na razini Unije ili na međunarodnoj razini, kao što je Znanstveni savjetodavni odbor (SAC) u okviru GFCM-a.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „najviša vrijednost FMSY-ja” znači vrijednost procijenjene ribolovne smrtnosti koja uz određeni obrazac ribolova i trenutačne okolišne uvjete omogućuje dugoročni najviši prinos;

(3)  „FMSY znači vrijednost procijenjene ribolovne smrtnosti koja uz određeni obrazac ribolova i trenutačne okolišne uvjete omogućuje dugoročni najviši prinos;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „BLIM” znači granična referentna točka, izraženo kao biomasa stoka u mrijestu, dostupna u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno u savjetu STECF-a, ispod koje može doći do smanjene sposobnosti razmnožavanja;

(8)  „BLIM” znači granična referentna točka, izraženo kao biomasa stoka u mrijestu, dostupna u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, ispod koje može doći do smanjene sposobnosti razmnožavanja;

Obrazloženje

Preporučuje se da se posebno ne navodi Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo („STECF”) jer treba voditi računa i o drugim neovisnim znanstvenim savjetima priznatima na razini Unije ili na međunarodnoj razini, kao što je Znanstveni savjetodavni odbor (SAC) u okviru GFCM-a.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „BPA” znači zaštitna referentna točka, izražena kao biomasa stoka u mrijestu, dostupna u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, posebno u savjetu STECF-a, koja jamči da će vjerojatnost pada biomase stoka u mrijestu ispod referentne točke BLIM iznositi manje od 5 %;

(9)  „BPA” znači zaštitna referentna točka, izražena kao biomasa stoka u mrijestu, dostupna u najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, koja jamči da će vjerojatnost pada biomase stoka u mrijestu ispod referentne točke BLIM iznositi manje od 5 %;

Obrazloženje

Preporučuje se da se posebno ne navodi Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo („STECF”) jer treba voditi računa i o drugim neovisnim znanstvenim savjetima priznatima na razini Unije ili na međunarodnoj razini, kao što je Znanstveni savjetodavni odbor (SAC) u okviru GFCM-a.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  rekreacijski ribolov znači sve ribolovne aktivnosti koje se provode brodom bilo koje vrste, dužine trupa od 2,5 metara ili više, neovisno o pogonu, namijenjenim sportu ili razonodi i koji se ne koristi za trgovinu;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.b)  „zajedničko upravljanje” znači proces upravljanja resursima radi ispunjenja ciljeva ZPP-a, pri čemu nadležne uprave, lokalni ribari, nevladine organizacije, istraživačke institucije, a ponekad i drugi dionici u području ribarstva i obalnih resursa, svatko s konkretnim odgovornostima i pravima, dijele ovlasti odlučivanja o upravljanju ribarstvom;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.c)  „najbolji raspoloživi znanstveni savjeti” znači javno dostupni znanstveni savjeti koji se temelje na najnovijim znanstvenim podacima i metodama i koje je izdalo ili stručno pregledalo nezavisno znanstveno tijelo koje je priznala Unija ili je priznato na međunarodnoj razini, kao što je Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ili Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) te koji ispunjavaju zahtjeve iz članka 25. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Planom se pridonosi postizanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, i to posebno primjenom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom, te se jamči da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa populacija lovljenih vrsta obnavlja i održava iznad razina koje mogu proizvesti MSY.

1.  Plan se temelji na režimu upravljanja ribolovnim naporom te pridonosi postizanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, i to posebno primjenom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom, te jamči da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa populacija lovljenih vrsta obnavlja i održava iznad razina koje mogu proizvesti MSY. Kao što je navedeno u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, stope najvišeg održivog iskorištavanja prinosa moraju se postići što prije te na progresivnoj i postupnoj osnovi do 2020. za sve stokove na koje se primjenjuje ova Uredba, a nakon toga ih se mora održavati. U kontekstu ciljeva ovog plana posebno se vodi računa o društveno-gospodarskoj održivosti, posebice o učinku na dotične zajednice.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U ovom planu primjenjuje se pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. Plan je u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. kako je predviđeno člankom 1. stavkom 1. Direktive 2008/56/EZ, te s ciljevima iz članaka 4. i 5. Direktive 2009/147/EZ i članaka 6. i 12. Direktive Vijeća 92/43/EEZ.

3.  U ovom planu primjenjuje se pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav, a posebno na osjetljiva staništa i zaštićene vrste, uključujući morske sisavce, gmazove i morske ptice, kao i slučajne ulove, sveli na najmanju mjeru. Plan je u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. kako je predviđeno člankom 1. stavkom 1. Direktive 2008/56/EZ, te s ciljevima iz članaka 4. i 5. Direktive 2009/147/EZ i članaka 6. i 12. Direktive Vijeća 92/43/EEZ.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Mjere iz ovog plana poduzimaju se na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta. Ako su dostupni podaci nedovoljni, održava se usporediva razina očuvanja relevantnih stokova.

5.  Mjere iz ovog plana poduzimaju se na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ciljana ribolovna smrtnost u skladu s rasponima FMSY-ja iz članka 2. mora se postići što prije, i to na uzastopnoj, postupnoj osnovi najkasnije do 2020. za predmetne stokove, a potom se održavati unutar raspona FMSY-ja.

1.  Ciljana ribolovna smrtnost u skladu s rasponima FMSY-ja iz članka 2. mora se postići što prije, i to na uzastopnoj, postupnoj osnovi najkasnije do 2020. za predmetne stokove, a potom se održavati unutar raspona FMSY-ja. Pri postizanju tog cilja posebno se u obzir uzimaju gospodarski i društveni učinak predloženog kalendara, u skladu s člankom 9. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Rasponi FMSY-ja tražit će se, posebno od Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (STECF), na temelju tog plana.

2.  Rasponi FMSY-ja tražit će se od neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili na međunarodnoj razini, posebno od Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (STECF) ili SAC-a u okviru GFCM-a.

Obrazloženje

Preporučuje se da se posebno ne navodi Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo („STECF”) jer treba voditi računa i o drugim neovisnim znanstvenim savjetima priznatima na razini Unije ili na međunarodnoj razini, kao što je Znanstveni savjetodavni odbor (SAC) u okviru GFCM-a.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, Vijeće utvrđuje ribolovne mogućnosti za skupine predmetnih stokova unutar raspona FMSY-ja koji je u tom trenutku dostupan za najosjetljiviji stok.

3.  U skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, Vijeće utvrđuje mjere u vezi s ribolovnim naporom za skupine predmetnih stokova unutar raspona FMSY-ja koji je u tom trenutku dostupan za najosjetljiviji stok.

Obrazloženje

Mjere upravljanja na temelju ukupnih dopuštenih ulova (TAC-ovi) nisu prikladne za Sredozemlje s obzirom na probleme povezane s primjenom tih mjera u ribarstvu koje obuhvaća velik broj vrsta i kada se stokovi dijele sa zemljama izvan EU-a. Bilo bi poželjno, prema potrebi, primijeniti tehničke mjere kojima se omogućuje poboljšanje stanja stokova smanjenjem ribolovne smrtnosti ciljane vrste.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Odstupajući od stavaka 1. i 3., ribolovne mogućnosti mogu se utvrditi na razinama koje su niže od rasponâ FMSY-ja.

4.  Odstupajući od stavaka 1. i 3., ribolovni napor može se utvrditi na razinama koje su niže od rasponâ FMSY-ja. Potrebno je posebno voditi računa o društvenom i gospodarskom utjecaju na dotične flote, u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br.  1380/2013.

 

(Usvoji li se taj kompromisni amandman, termin „ribolovne mogućnosti” zamijenit će se terminom „ribolovni napor” u cijelom tekstu, a doći će i do promjene na kraju uvodne izjave 22. kako bi se obrisale riječi „i/ili ulovima”.)

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odstupajući od stavaka 3. i 4., ribolovne mogućnosti mogu se utvrditi iznad raspona FMSY-ja koji je u tom trenutku dostupan za najosjetljiviji stok, uz uvjet da su svi predmetni stokovi iznad vrijednosti BPA:

5.  Odstupajući od stavaka 3. i 4., mjere u vezi s ribolovnim naporom mogu se utvrditi iznad raspona FMSY-ja koji je u tom trenutku dostupan za najosjetljiviji stok, uz uvjet da su svi predmetni stokovi iznad vrijednosti BPA:

(a)  ako je to na temelju znanstvenog savjeta ili dokaza potrebno za postizanje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova;

(a)  ako je to na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta potrebno za postizanje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova;

(b)  ako je to na temelju znanstvenog savjeta ili dokaza potrebno kako bi se spriječilo nanošenje ozbiljne štete stoku zbog dinamike stoka unutar vrste ili među vrstama; ili

(b)  ako je to na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta potrebno kako bi se spriječilo nanošenje ozbiljne štete stoku zbog dinamike stoka unutar vrste ili među vrstama; ili

(c)  kako bi se promjena ribolovnih mogućnosti između dvije uzastopne godine ograničila na najviše 20 %.

(c)  kako bi se promjena u vezi s ribolovnim naporom između dvije uzastopne godine ograničila na najviše 10 % i do 30 % kumulativnog napora u prve tri godine plana.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako znanstveni savjet pokaže da je biomasa u mrijestu nekih od predmetnih stokova ispod zaštitne referentne točke (BPA), donose se korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnih stokova na razine iznad onih koje mogu proizvesti najveći održivi prinos (MSY). Konkretno, odstupajući od članka 4. stavaka 3. i 5., ribolovne mogućnosti utvrđuju se na razinama koje su u skladu s ribolovnom smrtnosti koja je smanjena unutar raspona FMSY-ja za najosjetljiviji stok, uzimajući u obzir smanjenje biomase.

1.  Ako znanstveni savjet pokaže da je biomasa u mrijestu nekih od predmetnih stokova ispod zaštitne referentne točke (BPA), donose se korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnih stokova na razine iznad onih koje mogu proizvesti najveći održivi prinos (MSY). Konkretno, ribolovni napor može se utvrditi na razinama koje ne premašuju stopu iskorištavanja usklađenu s najvišim održivim prinosom i koje su u skladu s ribolovnom smrtnosti koja je smanjena unutar raspona FMSY-ja za najosjetljiviji stok, na geografskom potpodručju, uzimajući u obzir smanjenje biomase.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako znanstveni savjet pokaže da je biomasa u mrijestu nekih od predmetnih stokova ispod granične referentne točke (BLIM), poduzimaju se dodatne korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak stoka na razine iznad onih koje mogu proizvesti najviši održivi prinos (MSY). Konkretno, odstupajući od članka 4. stavaka 3. i 5., te mjere mogu uključivati obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok i odgovarajuće smanjenje ribolovnih mogućnosti.

2.  Ako znanstveni savjet pokaže da je biomasa u mrijestu nekih od predmetnih stokova ispod granične referentne točke (BLIM), poduzimaju se dodatne korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak stoka na razine iznad onih koje mogu proizvesti najviši održivi prinos (MSY). Konkretno, odstupajući od članka 4. stavaka 3. i 5., te mjere mogu uključivati obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok i odgovarajuće smanjenje mjera u vezi s ribolovnim naporom, pod uvjetom da ribari pogođeni tim mjerama dobiju pravednu naknadu štete.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Mjere iz ovog članka odabiru se u skladu s prirodom, težinom, trajanjem i ponavljanjem stanja u kojem je biomasa stoka u mrijestu ispod razina iz stavka 5.

4.  Mjere iz ovog članka odabiru se u skladu s prirodom, težinom, trajanjem i ponavljanjem stanja u kojem je biomasa stoka u mrijestu ispod razina iz stavka 5., a te se mjere obvezno uvjetuju pravednom naknadom štete za ribare pogođene njihovom primjenom.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Režim upravljanja ribolovnim naporom primjenjuje se na sva plovila koja obavljaju ribolov povlačnim mrežama (koćama) na područjima i u kategorijama duljina definiranima u Prilogu I.

1.  Režim upravljanja ribolovnim naporom primjenjuje se na sva plovila koja obavljaju ribolov povlačnim mrežama (koćama) na geografskim potpodručjima (GSA) i u kategorijama duljina plovila definiranima u Prilogu I. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi izmjene Priloga I. u cilju uključenja raspona dubine za stokove na koje se odnosi ova Uredba. Ti se delegirani akti usvajaju tek nakon što izvješća iz članka 17. budu dostupna za svaku od prethodnih pet godina.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svake godine, u skladu sa znanstvenim savjetima, Vijeće određuje najveći dopušteni ribolovni napor za svaku skupinu napora po državi članici.

2.  Svake tri godine, u skladu s najboljim raspoloživim godišnjim znanstvenim savjetima, Vijeće određuje najveći dopušteni ribolovni napor za svaku skupinu napora po državi članici.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za prvu godinu provedbe plana najveći dopušteni ribolovni napor treba znatno smanjiti u odnosu na osnovnu vrijednost iz stavka 4., u skladu sa znanstvenim savjetom.

3.  Za prvu godinu provedbe plana, osim u geografskim potpodručjima u kojima je napor već smanjen za više od 20 % tijekom referentnog razdoblja utvrđenog u stavku 4., najveći dopušteni ribolovni napor treba smanjiti za 10 % u odnosu na tu osnovnu vrijednost, u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim savjetom o stanju stokova.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  za prvu godinu primjene ove Uredbe, osnovna vrijednost za svaku skupinu napora izračunava se kao prosječni napor izražen kao broj ribolovnih dana između 1. siječnja 2015. i 31. prosinca 2017. i u obzir se uzimaju samo plovila aktivna u tom razdoblju;

(a)  za prvu godinu primjene ove Uredbe, osnovna vrijednost za svako geografsko potpodručje izračunava se kao maksimalni potvrđeni napor izražen kao broj ribolovnih dana između 1. siječnja 2012. i 31. prosinca 2017. i u obzir se uzimaju samo plovila aktivna u tom razdoblju;

Obrazloženje

Izmjenjuje se referentno razdoblje kako bi pribavljeni podaci bili reprezentativniji. Broj dana godišnjeg ribolovnog napora treba se temeljiti na maksimalnom broju potvrđenih dana (preko VMS-a, elektroničkih dnevnika itd.), imajući u vidu da je proteklih godina sektor na dobrovoljnoj osnovi smanjivao broj ribolovnih dana. Time bi bili kažnjeni oni koji su odabrali upravljati ribolovnim područjima na odgovorniji način.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako znanstveni savjet pokaže znatne ulove određenog stoka ribolovnim alatima koji nisu povlačne mreže (koće), za taj se ribolovni alat utvrđuju razine ribolovnog napora na temelju navedenog znanstvenog savjeta.

5.  Ako najbolji raspoloživi znanstveni savjet pokaže povećanje ulova veće od 10 % određenog stoka ribolovnim alatima koji nisu povlačne mreže (koće), za taj se ribolovni alat utvrđuju razine ribolovnog napora na temelju navedenog znanstvenog savjeta.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako znanstveni savjet pokaže da rekreacijski ribolov ima znatan učinak na ribolovnu smrtnost određenog stoka, Vijeće pri utvrđivanju ribolovnih mogućnosti može ograničiti rekreacijski ribolov kako bi se izbjeglo prekoračenje ukupne ciljane ribolovne smrtnosti.

6.  Ako najbolji raspoloživi znanstveni savjet pokaže da rekreacijski ribolov ima znatan učinak na ribolovnu smrtnost određenog stoka, Vijeće pri utvrđivanju ribolovnog napora ograničava rekreacijski ribolov kako bi se izbjeglo prekoračenje ukupne ciljane ribolovne smrtnosti, a da time ne smanjuje ribolovne mogućnosti profesionalnih ribara. Države članice mogu rekreativni ribolov obuhvatiti posebnim nacionalnim planovima upravljanja kako bi se osiguralo učinkovito prikupljanje podataka, praćenje i nadzor određenog ribolova.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Briše se.

Ukupni dopušteni ulovi

 

Ako najbolji raspoloživi znanstveni savjet pokaže da režim upravljanja ribolovnim naporom nije dovoljan za ispunjavanje općih i mjerljivih ciljeva iz članaka 3. i 4., Vijeće donosi dodatne mjere upravljanja temeljene na ukupnom dopuštenom ulovu.

 

Obrazloženje

Uvođenje zajedničkog režima ukupnih dopuštenih ulova (TAC) i kvoti u Sredozemlju moglo bi prouzročiti različite poteškoće u provedbi, kao i nove probleme u pogledu nadzora, među ostalim, vrsti koje ograničavaju ribolov („choke species”) jer je ribolov u tom području mješovit. Kako bi se izbjeglo narušavanje koncepta upravljanja naporima na kojemu se temelji ovaj višegodišnji plan, predlaže se usmjeriti aktivnosti na mjere upravljanja i ostaviti otvorenom mogućnost da se u budućnosti predlože druge vrste mjera.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pravedno raspodjeljuju nacionalne kvote među segmentima flote uzimajući u obzir tradicionalni i artizanalni ribolov; i

(b)  pravedno raspodjeljuju nacionalne kvote među flotama, uzimajući u obzir tradicionalni i artizanalni ribolov; i

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako država članica dopusti plovilima koja plove pod njezinom zastavom ribolov povlačnim mrežama (koćama), dužna se pobrinuti da takav ribolov bude ograničen na najviše 12 sati po ribolovnom danu, pet ribolovnih dana tjedno ili na istovjetno razdoblje.

3.  Ako država članica dopusti plovilima koja plove pod njezinom zastavom ribolov povlačnim mrežama (koćama), dužna se pobrinuti da takav ribolov bude ograničen na najviše 12 sati po ribolovnom danu, pet ribolovnih dana tjedno ili na istovjetno razdoblje. U propisno opravdanim slučajevima, kada odredbe iz članka 11. ove Uredbe podrazumijevaju povećanje broja sati putovanja, moguće je najviše 18 sati po ribolovnom danu, podložno konkretnom prethodnom odobrenju države članice.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice dužne su osigurati da se ukupni kapacitet, koji je izražen u GT i kW i usklađen s odobrenjima za ribolov izdanima u skladu sa stavkom 4., ne povećava tijekom razdoblja primjene plana.

5.  Države članice dužne su osigurati da se ukupni kapacitet, koji je izražen u GT i kW i usklađen s odobrenjima za ribolov izdanima u skladu sa stavkom 4., ne povećava tijekom razdoblja primjene plana. Dopušta se razmjena kapaciteta između različitih područja upravljanja, ako je to moguće s obzirom na poboljšanje stanja resursa.

Obrazloženje

Ova odredba treba ostaviti otvorenu mogućnost razmjene kapaciteta između različitih područja upravljanja (GSA), u slučaju da je to moguće s obzirom na poboljšanje stanja resursa (u skladu s kriterijima već utvrđenima u propisima koji se odnose na ukupne gornje granice kapaciteta). Pri razmjeni kapaciteta uvijek se moraju poštovati ukupne gornje granice dodijeljene svakoj državi članici.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Države članice osiguravaju efektivno prikupljanje podataka, što omogućuje procjenu učinka rekreacijskog ribolova na stokove koji su obuhvaćeni ovim planom.

Obrazloženje

Potrebno je raspolagati podacima o rekreacijskom ribolovu kako bi se mogao ocijeniti njegov učinak na populacije.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.b  Radi poboljšanja stanja stokova, države članice mogu uspostaviti mehanizam zajedničkog upravljanja kako bi se postigli ciljevi plana, u skladu s lokalnim obilježjima ribolova.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osim onoga što je predviđeno u članku 13. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006, upotreba povlačnih mreža (koća) u zapadnom Sredozemnome moru zabranjuje se unutar izobate od 100 m od 1. svibnja do 31. srpnja svake godine.

1.  Osim onoga što je predviđeno u članku 13. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006, upotreba povlačnih mreža (koća) u zapadnom Sredozemnome moru zabranjuje se unutar izobate od 100 m od 1. srpnja do 31. rujna svake godine, kada je to potrebno i opravdano najboljim raspoloživim znanstvenim savjetom, u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ili delegiranim aktom u skladu s člankom 15. te Uredbe. Međutim, moguća su odstupanja od provedbe navedenog na temelju izobata u odnosu na udaljenost od obale, specifičnosti obala predmetnog bazena i obilježja flota koje ondje djeluju.

Obrazloženje

Zabrana uporabe povlačnih mreža (koća) unutar izobate od 100 m od 1. svibnja do 31. srpnja treba se smatrati neprihvatljivom ako se pritom ne vodi računa o razlikama u izobatama u pogledu udaljenosti od obale u različitim potpodručjima. Ne vodi se računa o različitim specifičnostima obala u dotičnom bazenu i obilježjima flota s obzirom i na ovlaštenje za plovidbu i tehničku opremu u pogledu ciljanih vrsta koje love.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U roku od dvije godine od donošenja ove Uredbe i na temelju znanstvenih savjeta, predmetne države članice uspostavljaju druga područja zabrane ribolova ako postoje dokazi o visokoj koncentraciji juvenilne ribe i mrijestilištima pridnenih stokova, posebno za predmetne stokove.

2.  U roku od dvije godine od donošenja ove Uredbe i na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, ako su se uspostavljena područja zabrane pokazala nedovoljnima u pogledu obnove stokova, predmetne države članice uspostavljaju druga područja zabrane ribolova ako postoje dokazi o vrlo visokim koncentracijama juvenilne ribe, ribama ispod najmanje referentne veličine za očuvanje i mrijestilištima pridnenih stokova, posebno za predmetne stokove.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako područja zabrane ribolova iz stavka 2. utječu na ribarska plovila iz nekoliko država članica, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata na temelju članka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i članka 18. ove Uredbe te znanstvenih savjeta, kao i za uvođenje zabrane ribolova na predmetnim područjima.

3.  Ako područja zabrane ribolova iz stavka 2. utječu na ribarska plovila iz nekoliko država članica, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata na temelju članka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i članka 18. ove Uredbe te najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, kao i za uvođenje zabrane ribolova na predmetnim područjima.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 13. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ostale tehničke mjere očuvanja

Konkretne mjere očuvanja

Obrazloženje

Zbog sličnosti ovog članka s člankom 8. višegodišnjeg plana za Sjeverno more, predlaže se usklađivanje tih tekstova.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. radi dopune ove Uredbe uvođenjem tehničkih mjera očuvanja:

1.  Ako najbolji raspoloživi znanstveni savjeti pokažu da je potrebno primijeniti korektivne mjere za očuvanje jednog od pridnenih stokova navedenih u članku 1. stavku 2. ove Uredbe, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe uspostavom konkretnih mjera očuvanja za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnom moru:

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U nedostatku zajedničke preporuke iz članka 15. stavka 2., a nakon isteka primjenjivih rokova utvrđenih u tom članku, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. kojima se ova Uredba dopunjuje donošenjem mjera navedenih u stavku 1., ako znanstveni savjet pokaže da su potrebne posebne mjere kako bi se osiguralo da se bilo kojim od stokova na koje se primjenjuje ova Uredba upravlja u skladu s člankom 3.

Briše se.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za sve stokove vrsta u zapadnom Sredozemnome moru na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. kojima se ova Uredba dopunjuje donošenjem detaljnih mjera za tu obvezu, kako je predviđeno u točkama od (a) do (e) članka 15. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Za sve stokove vrsta u zapadnom Sredozemnome moru na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, i za neželjeni ulov pelagičnih vrsta u ribarstvu koje iskorištava pridnene stokove koji su predmet članka 1. stavka 2. na koje se primjenjuje obaveza iskrcavanja, nakon savjetovanja s državama članicama, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. kojima se ova Uredba dopunjuje donošenjem detaljnih mjera za tu obvezu, kako je predviđeno u točkama od (a) do (e) članka 15. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  S obzirom na to da su stokovi zajednički, države članice po potrebi uvode regionalno partnerstvo s trećim zemljama izvan EU-a pod okriljem GFCM-a kako bi osigurale djelotvornost planova regionalnog upravljanja.

Obrazloženje

Važno je da se u okviru GFCM-a omogući suradnja s trećim zemljama s kojima se dijele stokovi na koje se odnosi ovaj plan kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje ribarstvom.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako znanstveni savjet pokaže da je došlo do promjene u geografskoj rasprostranjenosti stokova navedenih u članku 1. stavku 2., Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. kojima se izmjenjuje ova Uredba prilagodbom područja navedenih u članku 1. stavku 2. i Prilogu I. kako bi se uzele u obzir te promjene.

Briše se.

Obrazloženje

U članku 1. stavku 2. utvrđuje se područje primjene Uredbe (stokovi i potpodručja GFCM-a), a u Prilogu I. ovoj Uredbi definirane su skupine napora u režimu upravljanja ribolovnim naporom. Oba dijela sadrže ključne elemente zakonodavnog akta i do njihove izmjene treba doći tek nakon savjetovanja s Parlamentom, u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako znanstveni savjet pokaže da je popis stokova utvrđen u članku 1. stavku 2. potrebno izmijeniti, Komisija može podnijeti prijedlog za izmjenu tog popisa.

2.  Ako znanstveni savjet pokaže da je popis stokova utvrđen u članku 1. stavku 2. potrebno izmijeniti, Komisija može, uz prethodno savjetovanje s predmetnim državama članicama, podnijeti prijedlog za izmjenu tog popisa.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za potrebe godišnjeg izvješća iz članka 50. Uredbe (EU) br. 1380/2013, mjerljivi pokazatelji uključuju godišnje procjene omjera F/FMSY i ciljane biomase stoka u mrijestu za predmetne stokove i, ako je to moguće, za stokove usputnog ulova. Ti se pokazatelji mogu nadopuniti drugim pokazateljima na temelju znanstvenih savjeta.

1.  Za potrebe godišnjeg izvješća iz članka 50. Uredbe (EU) br. 1380/2013, mjerljivi pokazatelji uključuju godišnje procjene omjera F/FMSY i ciljane biomase stoka u mrijestu za predmetne stokove, socioekonomske pokazatelje i, ako je to moguće, za stokove usputnog ulova. Ti se pokazatelji mogu nadopuniti drugim pokazateljima na temelju znanstvenih savjeta.

Obrazloženje

ZRP se ne temelji samo na biološkoj strani ribolova, nego i na sinergiji s njegovim socioekonomskim aspektima.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe, a nakon toga svakih pet godina, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima i učinku plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo koje iskorištava te stokove, osobito u pogledu postizanja ciljeva iz članka 3.

2.  Tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe, a nakon toga svake tri godine, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima i učinku plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo koje iskorištava te stokove, osobito u pogledu postizanja ciljeva iz članka 3.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Delegiranje ovlasti iz članaka 11., 12., 13., 14. i 16. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja tog razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za dodatna petogodišnja razdoblja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

2.  Delegiranje ovlasti iz članaka 11., 12., 13., 14. i 16. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja tog razdoblja. Delegiranje ovlasti može se produljiti za dodatna petogodišnja razdoblja na zajednički zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člancima 11., 12., 13., 14. i 16. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti ili ako prije isteka tog roka ne obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. Rok se produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člancima 11., 12., 13., 14. i 16. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne ulože prigovor u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti ili ako prije isteka tog roka ne obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. Rok se produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo razmatra potpore mjerama usmjerenima na trajni prestanak ribolovnih aktivnosti pod uvjetom da država članica dokaže da segment flote nije učinkovito uravnotežen s ribolovnim mogućnostima koje su na raspolaganju za spomenuti segment, u skladu s navedenim u članku 34. Uredbe (EU) 508/2014, odstupajući od stavka 4. tog članka.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Poglavlje 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI

MJERE U VEZI S RIBOLOVNIM NAPOROM

Obrazloženje

Mjere upravljanja na temelju ukupnih dopuštenih ulova (TAC-ovi) nisu prikladne za Sredozemlje s obzirom na probleme povezane s primjenom tih mjera u ribarstvu koje obuhvaća velik broj vrsta i kada se stokovi dijele sa zemljama izvan EU-a. Bilo bi poželjno, prema potrebi, primijeniti tehničke mjere kojima se omogućuje poboljšanje stanja stokova smanjenjem ribolovne smrtnosti ciljane vrste.

  • [1]  SL C 367, 10.10.2018., str. 103.

OBRAZLOŽENJE

Osnovne informacije i kontekst

Kad je riječ o ribarstvu, zapadno Sredozemno more jedno je od najrazvijenijih podregija Sredozemlja. Ondje se odvija približno 31 % ukupnog iskrcaja u tom području (tj. 1,35 milijardi EUR od ukupno 4,76 milijardi EUR) i ondje djeluje otprilike 19 % službeno prijavljene sredozemne ribarske flote.

Vlada velika potražnja za pridnenim vrstama na Sredozemlju. Riječ je o velikom broju vrsta riba i rakova.

Glavne vrste koje se love u zapadnom Sredozemlju su oslić, trlja, svijetlocrvena kozica, škamp, velika crvena kozica i jastog.

Glavni alat koji se koristi za pridnene vrste su povlačne mreže (koće), no važni su i alati kao što su trostruke mreže stajaćice, jednostruke mreže stajaćice, klopke i parangali.

Pridnenim ribolovom u zapadnom Sredozemlju trenutačno se upravlja uz pomoć nacionalnih planova upravljanja koji su doneseni na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 („Mediteranska uredba”). Španjolska, Francuska i Italija donijele su planove upravljanja u okviru ove Uredbe koji su se pokazali neučinkovitima u postizanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike.

Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) utvrdio je da razina iskorištavanja određenih pridnenih stokova u zapadnom Sredozemlju uvelike prelazi razinu potrebnu za postizanje najvišeg održivog prinosa (MSY): u toj se podregiji prekomjerno lovi više od 80 % evaluiranih stokova. Nadalje, biomasa nekih od tih stokova blizu je kritične referentne točke, što pokazuje da postoji visoka vjerojatnost da će doći do izlovljenosti.

Stoga Komisija smatra primjerenim uspostaviti višegodišnji plan za očuvanje i održivo iskorištavanje pridnenih stokova u zapadnom Sredozemlju.

Prijedlog obuhvaća sljedeće:

• Utvrđivanje ciljane i mjerljive ribolovne smrtnosti koju treba ostvariti najkasnije do 2020. kako bi se omogućilo upravljanje predmetnim stokovima u cilju postizanja najvišeg održivog prinosa, pri čemu treba jamčiti fleksibilnost u pogledu mješovitog ribolova.

• Uvođenje kritične referentne točke očuvanja za svaki stok, koja bi značila da je stok u ozbiljnoj opasnosti od izlovljenosti, te zaštitne referentne točke kao sigurnosne granice.

• Mjere očuvanja kako bi se omogućilo obnavljanje stoka u slučaju da se koncentracija spusti na zaštitnu ili kritičnu referentnu razinu.

• Uvođenje režima ribolovnog napora na razini EU-a za sve povlačne mreže (koće) prisutne na područjima navedenima u Prilogu I. za ribolov povlačnim mrežama prema kategorijama duljine utvrđenima u Prilogu I.

• Zabrana korištenja povlačnih mreža (koća) koje djeluju ispod izobate od 100 m između 1. svibnja i 31. srpnja svake godine kako bi se zaštitila rastilišta i osjetljiva staništa te očuvao artizanalni ribolov rezerviranjem obalne zone za selektivnije vrste ribolova.

• Odredbe o regionalizaciji koje su potrebne radi proširenja i/ili izmjene izuzeća za vrste s visokim stopama preživljavanja i de minimis izuzeća, uspostava regionalne suradnje među državama članicama u cilju donošenja odgovarajućih odredbi, iskrcavanje i posebne mjere očuvanja, među ostalim i tehničke mjere, za određene stokove.

• Znanstveni nadzor za ocjenu napretka prema ostvarenju najvišeg održivog prinosa za pridnene stokove koji su predmet ribolova i, kada je to moguće, za stokove usputnog ulova.

Mišljenje izvjestiteljice

Izvjestiteljica pozdravlja dosadašnji rad Komisije i suzakonodavaca na razvoju višegodišnjih planova za upravljanje ribarstvom na regionalnoj razini i za očuvanje ribolovnih resursa, no smatra da bi se pri izradi prijedloga višegodišnjeg plana upravljanja trebale uzeti u obzir specifičnosti zapadnog Sredozemlja.

S tim u vezi, izvjestiteljica podnosi amandmane na dotični prijedlog kako bi se zajamčilo očuvanje resursa u skladu sa socioekonomskim okolnostima flota, prilagodilo upravljanje ribolovnim naporom te uključilo zajedničko upravljanje kao jedna od mogućnosti raspolaganja ribolovnim stokovima na zapadnom Sredozemlju.

Socijalna i ekonomska održivost

U skladu s člankom 2. Uredbe 1380/2013, ciljevi zajedničke ribarstvene politike (ZRP) nalažu da ekološka održivost treba biti popraćena socijalnom i ekonomskom održivosti.

Prijedlog Komisije sadrži mjere koje omogućuju bolje očuvanje resursa i ekološku održivost stokova. Međutim, kako bi se uz socijalnu i ekonomsku postigla i ekološka održivost, izvjestiteljica predlaže određene izmjene u cilju postizanja ravnoteže i smanjenja utjecaja na okoliš.

Na taj način, osim mjera privremenog prestanka, izvjestiteljica predlaže da se državama članicama omogući uvođenje kompenzacijskih mjera za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti plovila zahvaćenih mjerama smanjenja ribolovnog napora predloženima u tom planu, kako za brodovlasnike tako i za mornare.

Kad je riječ o područjima zabrane ribolova, izvjestiteljica smatra potrebnim uključiti određenu fleksibilnost u zabranu povlačnih mreža unutar izobare od 100 m na geografskim potpodručjima na kojima bi njezina primjena bila nemoguća zbog topografije morskog dna i/ili socioekonomskog utjecaja spomenute mjere. S obzirom na goleme razlike u epikontinentalnom pojasu na zapadnoj obali Sredozemlja, ta mjera prouzročuje nejednake, nepravedne i nerazmjerne učinke na različite flote koje djeluju u regiji. Lokalne flote prilagođene su značajkama svojih ribolovnih područja, zbog čega bi pretjerano smanjenje spomenutih ribolovnih područja utemeljeno jedino na geografskim ili topografskim kriterijima moglo prouzročiti nepovratnu socioekonomsku štetu za sektor ribarstva.

Prilagodba upravljanja ribolovnim naporom

Izvjestiteljica smatra da upravljanje ribolovnim naporom može biti učinkovitije i prikladnije na svakom geografskom potpodručju zbog toga što zbog predloženih kategorija duljina dolazi do umjetne diferencijacije flota. Stoga predlaže ukidanje kategorija duljina imajući u vidu da je u većini slučajeva flota koćarica duljine između 12 i 24 metra. U praksi ne dolazi do takve diferencijacije.

S druge strane, treba konkretizirati „znatno” smanjenje ribolovnog napora u prvoj godini provedbe plana, koje je neodređeno u prijedlogu Komisije i, provede li se doslovno, imat će katastrofalne posljedice. Izvjestiteljica predlaže smanjenje od 10 % ribolovnog napora u prvoj godini, osim u geografskim potpodručjima u kojima se provodi smanjenje od više od 20 % ribolovnog napora. Reformom ZRP-a iz 2002. uvedene su mjere za borbu protiv prelova i poboljšanje očuvanja i održivog iskorištavanja resursa te je prvi put zauzet dugoročni pristup prema upravljanju stokovima. Osim toga, od reforme ZRP-a 2013. EU je pristao na kompromis da se najviši održivi prinos postigne 2015. za stokove za koje je to moguće, a za ostale najkasnije 2020. Na određenim područjima EU-a provedeno je znatno smanjenje flota kako bi se doprinijelo ostvarenju ciljeva ZRP-a te je potrebno da se pri predloženom znatnom smanjenju flota vodi računa o spomenutim naporima na način koji bi bio pravedniji i pravičniji.

Osim toga, kako bi se napori poduzeti u sektoru ribarstvu usmjerili na primjenu režima upravljanja ribolovnim naporima na učinkovit i odgovoran način, izvjestiteljica predlaže ukidanje odredbi kojima se uvodi zajednički režim ukupnih dopuštenih ulova (TAC) i kvota na Sredozemlju, što bi moglo prouzročiti više poteškoća u provedbi i sa sobom bi, među ostalim, donijelo nove probleme povezane s nadzorom i vrstama koje ograničavaju ribolov („choke species”) jer je riječ o mješovitom ribolovu. Kako bi se izbjeglo narušavanje koncepta upravljanja naporima, na kojemu se temelji ovaj višegodišnji plan, izvjestiteljica predlaže da se aktivnosti usredotoče na upravljanje i ostavi otvorena mogućnost da se u budućnosti predlože druge vrste mjera.

Zajedničko upravljanje

Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) definira zajedničko upravljanje kao postupak raspolaganja ribolovnim resursima u kojemu vlade dijele ovlasti s lokalnom zajednicom korisnika te pri kojemu su utvrđene odgovornosti i prava svake strane u vezi s informacijama i poduzimanjem odluka o upravljanju resursima. Konkretnije, lokalnu zajednicu korisnika čine sektor ribarstva i drugi akteri kao što su nevladine organizacije i znanstvene institucije, uz druge lokalne dionike.

U mnogim je slučajevima ribolov pridnenih vrsta na zapadnom Sredozemlju lokalan ili supralokalan, dok participativni pristup, uz istinsku suradnju sektora ribarstva, uprave i drugih aktera, kao znanstvene zajednice, osigurava prilagođenu provedbu mjera upravljanja na način prikladan za ribolovnu situaciju na terenu. U tom pogledu, osnaživanje aktera u okviru upravljanja planom na razini različitih pomorskih teritorija osigurava njihovu potpunu uključenost te bolju prihvaćenost i primjenu mjera upravljanja.

Izvjestiteljica je impresionirana iskustvima zajedničkog upravljanja s kojima je upoznata te stoga predlaže da države članice, kada to smatraju prikladnim, dobrovoljno uvedu režim zajedničkog upravljanja kako bi se osigurala optimalna prilagodba plana lokalnoj situaciji u pogledu ribarstva.

19.9.2018

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA

ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

upućen Odboru za ribarstvo

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

U ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane: Adina-Ioana Vălean

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane podnosi Odboru za ribarstvo, kao nadležnom odboru, sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  U Uredbi (EU) br. 1380/2013 kao eksplicitan cilj navodi se obnavljanje i održavanje populacija izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos kada je riječ o iskorištavanju živih morskih bioloških resursa. Prema tome, u skladu s člankom 2. stavkom 2. te Uredbe, odgovarajuću stopu iskorištavanja trebalo je postići do 2015., gdje je to moguće, i na postupnoj, progresivnoj osnovi najkasnije do 2020. za sve stokove, a nakon toga je održavati.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 višegodišnji planovi moraju se temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim savjetima. U skladu s odredbama tih članaka višegodišnji plan predviđen ovom Uredbom trebao bi sadržavati opće ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke za očuvanje te zaštitne i tehničke mjere namijenjene izbjegavanju i smanjenju neželjenih ulova.

(7)  U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 višegodišnji planovi moraju se temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim savjetima. U skladu s odredbama tih članaka višegodišnji plan predviđen ovom Uredbom trebao bi sadržavati opće ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke za očuvanje te zaštitne i tehničke mjere namijenjene izbjegavanju i smanjenju neželjenih ulova te minimiziranju učinka na morski okoliš.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  STECF je utvrdio da razina iskorištavanja većine pridnenih stokova u zapadnom Sredozemlju uvelike prelazi razinu potrebnu za postizanje MSY-ja.

(12)  STECF je utvrdio da razina iskorištavanja većine pridnenih stokova u zapadnom Sredozemlju uvelike prelazi razinu potrebnu za postizanje MSY-ja te da prekomjerno iskorištavanje predstavlja visok biološki rizik od izlovljenosti tih stokova.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  S obzirom na važnost rekreacijskog ribolova u okviru kojeg se love pridneni stokovi zapadnog Sredozemlja, plan predviđen ovom Uredbom trebao bi obuhvaćati tu vrstu ribolova. Ako takav ribolov ima znatan utjecaj na stokove, u višegodišnjem planu predviđenom ovom Uredbom trebalo bi predvidjeti uvođenje posebnih mjera upravljanja.

(15)  Budući da rekreacijski ribolov može imati znatan utjecaj na riblje resurse, višegodišnjim planom trebalo bi predvidjeti okvir kojim bi se zajamčila njegova sukladnost s ciljevima plana. Države članice trebale bi prikupljati podatke o ulovu u okviru rekreacijskog ribolova. Ako takav ribolov ima znatan utjecaj na te resurse, planom bi trebalo predvidjeti mogućnost odlučivanja o posebnim mjerama upravljanja.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Cilj plana predviđenog ovom Uredbom trebao bi biti uspješna provedba ZRP-a, i to posebno postizanje i održavanje MSY-ja za ciljane stokove, provedba obveze iskrcavanja za pridnene stokove podložne minimalnoj referentnoj veličini za očuvanje te promicanje pravednog životnog standarda stanovništva koje ovisi o ribolovnim aktivnostima, imajući na umu obalno ribarstvo i društveno-gospodarske aspekte. Njime bi se isto tako trebao provesti pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. Trebao bi biti u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. (u skladu s Direktivom 2008/56/EZ28), te ciljevima Direktive 2009/147/EZ29 i Direktive Vijeća 92/43/EEZ30.

(17)  Cilj plana predviđenog ovom Uredbom trebao bi biti uspješna provedba ZRP-a, i to posebno obnavljanje i održavanje ribljih stokova iznad razina biomase koje mogu osigurati MSY za ciljane stokove, provedba obveze iskrcavanja za pridnene stokove podložne minimalnoj referentnoj veličini za očuvanje te promicanje pravednog životnog standarda stanovništva koje ovisi o ribolovnim aktivnostima, imajući na umu obalno ribarstvo i društveno-gospodarske aspekte. Njime bi se isto tako trebao provesti pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu smanjenjem, a kad je to moguće i uklanjanjem negativnih učinaka ribarskih aktivnosti na morski okoliš. Taj bi plan također trebao doprinositi postizanju dobrog stanja okoliša, kao što je utvrđeno u Direktivi 2008/56/EZ28 i povoljnoga stanja očuvanosti za staništa i vrste, koje se traži u Direktivi 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća29, odnosno Direktivi Vijeća 92/43/EZ30.

_________________

_________________

28 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

28 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

29 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010, str. 7.).

29 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010, str. 7.).

30 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

30 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ciljanu ribolovnu smrtnost (F) koja odgovara cilju postizanja i održavanja MSY-ja valja utvrditi kao raspon vrijednosti koje su u skladu s postizanjem MSY-ja (tj. FMSY). Ti rasponi, temeljeni na najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, potrebni su kako bi se omogućila fleksibilnost s obzirom na promjene znanstvenih savjeta, pridonijelo provedbi obveze iskrcavanja i uzelo u obzir prirodu mješovitog ribolova. Ti se rasponi izvode iz ovog plana kako bi se postiglo smanjenje dugoročnog prinosa od najviše 5 % u odnosu na MSY. Osim toga, gornja granica raspona FMSY-ja ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod referentne točke biomase (BLIM) iznosi najviše 5 %.

(18)  Kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ciljanu ribolovnu smrtnost (F) koja odgovara cilju postizanja i održavanja, ali ne prekoračenja stope iskorištavanja MSY-ja valja utvrditi kao raspon vrijednosti koje su u skladu s postizanjem MSY-ja (tj. FMSY). Te se stope moraju postići što prije te na progresivnoj i postupnoj osnovi najkasnije do 2020. za sve stokove na koje se primjenjuje ova Uredba, a nakon toga mora ih se održavati. Ti rasponi, temeljeni na najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, potrebni su kako bi se omogućila fleksibilnost s obzirom na promjene znanstvenih savjeta, pridonijelo provedbi obveze iskrcavanja i uzelo u obzir prirodu mješovitog ribolova. Ti se rasponi izvode iz ovog plana kako bi se postiglo smanjenje dugoročnog prinosa od najviše 5 % u odnosu na MSY. Osim toga, gornja granica raspona FMSY-ja ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod referentne točke biomase (BLIM) iznosi najviše 5 %.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Radi utvrđivanja ribolovnih mogućnosti trebao bi postojati raspon FMSY-ja za „uobičajenu upotrebu” te fleksibilniji rasponi FMSY-ja za slučaj da su predmetni stokovi u dobrom stanju. Ribolovne mogućnosti trebalo bi moći utvrditi u okviru potonjeg ako je na temelju znanstvenog savjeta to potrebno za postizanje ciljeva iz ove Uredbe u mješovitom ribolovu, kako bi se izbjeglo nanošenje štete stoku zbog dinamike stoka unutar vrste ili među vrstama odnosno kako bi se ograničile promjene ribolovnih mogućnosti iz godine u godinu.

Briše se.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a)  Kako bi se zaštitile osjetljive vrste, posebno one kritično ugrožene zbog utjecaja ribolova, mjere upravljanja trebale bi se primjenjivati na ribarstvo. Stoga bi planom predviđenim ovom Uredbom trebalo uspostaviti mjere upravljanja, uključujući izmjenu ribolovnih alata na plovilima, izmjenu aktivnosti plovila i izmjene samih plovila.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31a)  Nadalje, Komisija bi trebala u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i dalje ostati ovlaštena u višegodišnjem planu za uspostavljanje osjetljivih zaštićenih područja za oporavak stokova.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  U ovoj se Uredbi također navode pojedinosti za smanjenje utjecaja ribarstva na morski okoliš na najmanju mjeru, a posebno u pogledu slučajnog ulova zaštićenih vrsta, i to za sav ribolov u vodama zapadnog Sredozemnog mora koje pripadaju Uniji.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Planom se pridonosi postizanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, i to posebno primjenom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom, te se jamči da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa populacija lovljenih vrsta obnavlja i održava iznad razina koje mogu proizvesti MSY.

1.  Planom se pridonosi postizanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, i to posebno primjenom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom, te se jamči da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa populacija lovljenih vrsta obnavlja i održava iznad razina koje mogu proizvesti MSY. Stope najvišeg održivog iskorištavanja prinosa moraju se postići što prije te na progresivnoj i postupnoj osnovi najkasnije do 2020. za sve stokove na koje se primjenjuje ova Uredba, a nakon toga mora ih se održavati.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U ovom planu primjenjuje se pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. Plan je u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. kako je predviđeno člankom 1. stavkom 1. Direktive 2008/56/EZ, te s ciljevima iz članaka 4. i 5. Direktive 2009/147/EZ i članaka 6. i 12. Direktive Vijeća 92/43/EEZ.

3.  U ovom planu primjenjuje se pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav, a posebno na osjetljiva staništa i zaštićene vrste, uključujući morske sisavce, gmazove i morske ptice, sveli na najmanju mjeru. Plan je u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. kako je predviđeno člankom 1. stavkom 1. Direktive 2008/56/EZ, te s ciljevima iz članaka 4. i 5. Direktive 2009/147/EZ i članaka 6. i 12. Direktive Vijeća 92/43/EEZ.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pridonijeti ispunjenju drugih relevantnih deskriptora iz Priloga I. Direktivi 2008/56/EZ razmjerno ulozi koju ribolov ima u njihovu ispunjavanju.

(b)  pridonijeti ispunjenju drugih relevantnih deskriptora iz Priloga I. Direktivi 2008/56/EZ razmjerno ulozi koju ribolov ima u njihovu ispunjavanju te osigurati da se negativni učinci ribolova na morski okoliš svedu na najmanju mjeru, posebno u pogledu osjetljivih staništa i zaštićenih vrsta, uključujući morske sisavce, gmazove i morske ptice.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odstupajući od stavaka 3. i 4., ribolovne mogućnosti mogu se utvrditi iznad raspona FMSY-ja koji je u tom trenutku dostupan za najosjetljiviji stok, uz uvjet da su svi predmetni stokovi iznad vrijednosti BPA:

Briše se.

(a) ako je to na temelju znanstvenog savjeta ili dokaza potrebno za postizanje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova;

 

(b) ako je to na temelju znanstvenog savjeta ili dokaza potrebno kako bi se spriječilo nanošenje ozbiljne štete stoku zbog dinamike stoka unutar vrste ili među vrstama;

 

(c) kako bi se promjena ribolovnih mogućnosti između dvije uzastopne godine ograničila na najviše 20 %.

 

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako znanstveni savjet pokaže da je biomasa u mrijestu nekih od predmetnih stokova ispod zaštitne referentne točke (BPA), donose se korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnih stokova na razine iznad onih koje mogu proizvesti najveći održivi prinos (MSY). Konkretno, odstupajući od članka 4. stavaka 3. i 5., ribolovne mogućnosti utvrđuju se na razinama koje su u skladu s ribolovnom smrtnosti koja je smanjena unutar raspona FMSY-ja za najosjetljiviji stok, uzimajući u obzir smanjenje biomase.

1.  Ako znanstveni savjet pokaže da je biomasa u mrijestu nekih od predmetnih stokova ispod zaštitne referentne točke (BPA), donose se korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnih stokova na razine iznad onih koje mogu proizvesti najveći održivi prinos (MSY). Konkretno, odstupajući od članka 4. stavaka 3. i 5., ribolovne mogućnosti utvrđuju se na razinama koje ne premašuju stopu iskorištavanju u skladu s najvećim održivim prinosom i ribolovnom smrtnosti koja je smanjena unutar raspona FMSY-ja za najosjetljiviji stok, uzimajući u obzir smanjenje biomase.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svake godine, u skladu sa znanstvenim savjetima, Vijeće određuje najveći dopušteni ribolovni napor za svaku skupinu napora po državi članici.

2.  Svake godine, u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima, Vijeće određuje najveći dopušteni ribolovni napor za svaku skupinu napora po državi članici.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za prvu godinu provedbe plana najveći dopušteni ribolovni napor treba znatno smanjiti u odnosu na osnovnu vrijednost iz stavka 4., u skladu sa znanstvenim savjetom.

3.  Za prvu godinu provedbe plana najveći dopušteni ribolovni napor treba znatno smanjiti u odnosu na osnovnu vrijednost iz stavka 4., u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim savjetom.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako znanstveni savjet pokaže znatne ulove određenog stoka ribolovnim alatima koji nisu povlačne mreže (koće), za taj se ribolovni alat utvrđuju razine ribolovnog napora na temelju navedenog znanstvenog savjeta.

5.  Ako najbolji raspoloživi znanstveni savjet pokaže znatne ulove određenog stoka ribolovnim alatima koji nisu povlačne mreže (koće), za taj se ribolovni alat utvrđuju razine ribolovnog napora na temelju navedenog znanstvenog savjeta.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako znanstveni savjet pokaže da rekreacijski ribolov ima znatan učinak na ribolovnu smrtnost određenog stoka, Vijeće pri utvrđivanju ribolovnih mogućnosti može ograničiti rekreacijski ribolov kako bi se izbjeglo prekoračenje ukupne ciljane ribolovne smrtnosti.

6.  Ako najbolji raspoloživi znanstveni savjet pokaže da rekreacijski ribolov ima znatan učinak na ribolovnu smrtnost određenog stoka, Vijeće pri utvrđivanju ribolovnih mogućnosti može ograničiti rekreacijski ribolov kako bi se izbjeglo prekoračenje ukupne ciljane ribolovne smrtnosti.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osim onoga što je predviđeno u članku 13. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006, upotreba povlačnih mreža (koća) u zapadnom Sredozemnome moru zabranjuje se unutar izobate od 100 m od 1. svibnja do 31. srpnja svake godine.

1.  Osim onoga što je predviđeno u članku 13. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006, upotreba povlačnih mreža (koća) u zapadnom Sredozemnome moru zabranjuje se barem unutar izobata od 100 m od 1. svibnja do 31. srpnja svake godine.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U roku od dvije godine od donošenja ove Uredbe i na temelju znanstvenih savjeta, predmetne države članice uspostavljaju druga područja zabrane ribolova ako postoje dokazi o visokoj koncentraciji juvenilne ribe i mrijestilištima pridnenih stokova, posebno za predmetne stokove.

2.  U roku od dvije godine od donošenja ove Uredbe i na temelju znanstvenih savjeta, predmetne države članice uspostavljaju druga područja zabrane ribolova ako postoje dokazi o vrlo visokim koncentracijama juvenilne ribe, ribama ispod najmanje referentne veličine za očuvanje i mrijestilištima pridnenih stokova, posebno za predmetne stokove.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Upravljanje slučajnim ulovom zaštićenih vrsta

 

1. Radi upravljanja zaštićenim morskim pticama na koje utječe ribolov u zapadnom Sredozemnome moru usvajaju se mjere upravljanja za sva plovila s parangalom, uključujući primjenu uređaja za zastrašivanje na plovilima, postavljanje mreža noću i povećanje brzine uranjanja udica.

 

2. Ako države članice ne provode mjere upravljanja za zaštitu vrsta i staništa u zapadnom Sredozemnome moru na koje utječe ribolov, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte, u skladu s člankom 18., kojima se ova Uredba dopunjuje donošenjem detaljnih mjera upravljanja.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  o određivanju karakteristika ribolovnih alata, osobito veličine oka mrežnog tega, veličine udice, broja udica, konstrukcije ribolovnog alata, debljine konca, veličine alata ili upotrebe dodatnih uređaja radi poboljšanja selektivnosti;

(a)  o određivanju karakteristika ribolovnih alata, osobito veličine oka mrežnog tega, veličine udice, broja udica, konstrukcije ribolovnog alata, debljine konca, veličine alata ili upotrebe dodatnih uređaja radi poboljšanja selektivnosti, smanjenja neželjenog ulova i svođenja negativnog učinka ribolovnih djelatnosti na ekosustav na najmanju mjeru;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  o ograničenju upotreba ribolovnih alata, osobito u pogledu vremena u moru i dubine, radi poboljšanja selektivnosti;

(b)  o ograničenju upotreba ribolovnih alata, osobito u pogledu vremena u moru i dubine, radi poboljšanja selektivnosti, smanjenja neželjenog ulova i svođenja negativnog učinka ribolovnih djelatnosti na ekosustav na najmanju mjeru;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  o zabrani ili ograničenju ribolova na određenim područjima ili u određenim razdobljima radi zaštite ribe u mrijestu i juvenilne ribe, ribe ispod najmanje referentne veličine za očuvanje ili neciljanih ribljih vrsta;

(c)  o zabrani ili ograničenju ribolova na određenim područjima ili u određenim razdobljima radi zaštite ribe u mrijestu i juvenilne ribe, ribe ispod najmanje referentne veličine za očuvanje ili neciljanih ribljih vrsta te radi svođenja negativnog učinka ribolovnih djelatnosti na ekosustav na najmanju mjeru;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  o zabrani ili ograničenju ribolova na određenim područjima ili u određenim razdobljima radi zaštite osjetljivih ekosustava i vrsta;

(d)  o zabrani ili ograničenju ribolova na određenim područjima ili u određenim razdobljima radi zaštite osjetljivih ekosustava i vrsta te radi svođenja negativnog učinka ribolovnih djelatnosti na ekosustav na najmanju mjeru;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe, a nakon toga svakih pet godina, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima i učinku plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo koje iskorištava te stokove, osobito u pogledu postizanja ciljeva iz članka 3.

2.  Dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe, a nakon toga svake tri godine, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima i učinku plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo koje iskorištava te stokove, osobito u pogledu postizanja ciljeva iz članka 3.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru

Referentni dokumenti

COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)

Datum podnošenja EP-u

8.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

15.3.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

15.3.2018

REGI

15.3.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

REGI

27.3.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Clara Eugenia Aguilera García

22.3.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.3.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

José Blanco López, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Tilly Metz

Datum podnošenja

10.1.2019

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

18

+

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

David Coburn, Rosa D'Amato

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos

5

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

EFDD

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Marco Affronte, Tilly Metz

1

0

S&D

Isabelle Thomas

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 25. siječnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti