SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego

10.1.2019 - (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)) - ***I

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawczyni: Clara Eugenia Aguilera García


Procedura : 2018/0050(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0005/2019

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0115),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0104/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 2018 r.[1],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0005/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Do celów WPRyb należą między innymi: zapewnienie, aby działalność połowowa i w zakresie akwakultury była zrównoważona środowiskowo w perspektywie długoterminowej, stosowanie podejścia ostrożnościowego do zarządzania rybołówstwem oraz wdrożenie podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem.

(5)  Do celów WPRyb należą między innymi zapewnienie takiej eksploatacji żywych zasobów morskich, która zapewni długoterminowo zrównoważone warunki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. W celu zadbania o to, aby działalność połowowa i w zakresie akwakultury była zrównoważona pod względem środowiskowym i społeczno-gospodarczym w perspektywie długoterminowej, stosowanie podejścia ostrożnościowego do zarządzania rybołówstwem oraz wdrożenie podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem. Pomoże to również w zaopatrzeniu rynku unijnego w żywność o wysokiej wartości odżywczej, zmniejszy zależność rynku unijnego od importu żywności, zachęci do bezpośredniego i pośredniego tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego na obszarach przybrzeżnych oraz zapewni odpowiedni poziom życia w sektorze rybołówstwa, w tym w rybołówstwie tradycyjnym oraz rybołówstwie prowadzonym na niewielką skale, zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Aby osiągnąć cele WPRyb, należy odpowiednio przyjąć szereg środków ochronnych, takich jak: plany wieloletnie, środki techniczne, środki w zakresie ustalania i przydziału uprawnień do połowów.

(6)  Aby osiągnąć cele WPRyb, należy odpowiednio przyjąć szereg środków ochronnych, takich jak: plany wieloletnie, środki techniczne, środki w zakresie ustalania i przydziału uprawnień do połowów. Odpowiedni poziom odbudowy stad ryb będzie jednak niemożliwy, jeżeli nie ograniczy się rosnącego wpływu zanieczyszczenia, głównie pochodzenia lądowego, ale także powodowanego przez inne rodzaje działalności morskiej (transport, węglowodory, turystyka itp.).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W odniesieniu do eksploatacji żywych zasobów morskich rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 przewiduje, jako wyraźny cel, odbudowę i zachowanie populacji poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. Aby osiągnąć ten cel, należy – zgodnie z art. 2 tego rozporządzenia – w odniesieniu do wszystkich stad stopniowo osiągnąć wskaźnik eksploatacji umożliwiający osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu w miarę możliwości do 2015 r., a najpóźniej do 2020 r. Dążąc do osiągnięcia tego celu, uwzględnia się w szczególności skutki gospodarcze i społeczne.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 plany wieloletnie są oparte na opiniach naukowych, technicznych i ekonomicznych. Zgodnie z tymi przepisami plan wieloletni przewidziany w niniejszym rozporządzeniu zawiera cele ogólne, cele wymierne opatrzone wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia do celów ochrony, środki ochronne i środki techniczne mające na celu uniknięcie i ograniczenie przypadkowych połowów.

(7)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 plany wieloletnie są oparte na opiniach naukowych, technicznych i ekonomicznych. Zgodnie z tymi przepisami plan wieloletni przewidziany w niniejszym rozporządzeniu zawiera cele ogólne, cele wymierne opatrzone wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia do celów ochrony, środki ochronne i środki techniczne mające na celu uniknięcie i jak największe ograniczenie przypadkowych połowów, a także ograniczenie do minimum wpływu działalności połowowej na środowisko morskie.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  „Najlepsze dostępne opinie naukowe” odnoszą się do powszechnie dostępnych opinii naukowych, których podstawę stanowią najbardziej aktualne dane i metody naukowe i które zostały wydane albo potwierdzone przez niezależną instytucję naukową uznaną na szczeblu unijnym lub międzynarodowym.

(8)  „Najlepsze dostępne opinie naukowe” odnoszą się do powszechnie dostępnych opinii naukowych, których podstawę stanowią najbardziej aktualne dane i metody naukowe i które zostały wydane albo zrecenzowane przez niezależną instytucję naukową uznaną na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, taką jak Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) lub Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM), i które spełniają wymogi art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Francja, Włochy i Hiszpania przyjęły plany zarządzania na mocy rozporządzenia (WE) nr 1967/2006. Plany te nie są jednak ze sobą spójne i nie uwzględniono w nich wszystkich narzędzi połowowych stosowanych do eksploatacji stad dennych oraz międzystrefowego rozmieszczenia niektórych stad i flot rybackich. Poza tym plany te okazały się nieskuteczne w osiąganiu celów określonych w ramach WPRyb. Państwa członkowskie i zainteresowane strony wyraziły swoje poparcie dla opracowania i wdrożenia na szczeblu unijnym planu wieloletniego dotyczącego przedmiotowych stad.

(11)  Francja, Włochy i Hiszpania przyjęły plany zarządzania na mocy rozporządzenia (WE) nr 1967/2006. Plany te nie są jednak ze sobą spójne i nie uwzględniono w nich wszystkich narzędzi połowowych stosowanych do eksploatacji stad dennych oraz międzystrefowego rozmieszczenia niektórych stad i flot rybackich. Poza tym plany te okazały się nieskuteczne w osiąganiu celów określonych w ramach WPRyb. Państwa członkowskie i zainteresowane strony wyraziły swoje poparcie dla opracowania i wdrożenia na szczeblu unijnym planu wieloletniego dotyczącego przedmiotowych stad. Stosowanie przepisów tego rozporządzenia powinno odbywać się w porozumieniu między państwami, aby uzyskać maksymalną skuteczność.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  STECF wykazał, że eksploatacja większości stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego znacznie przekracza poziomy wymagane do osiągnięcia MSY.

(12)  STECF wykazał, że eksploatacja niektórych stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego znacznie przekracza poziomy wymagane do osiągnięcia MSY.

Uzasadnienie

STECF dysponuje danymi naukowymi o niektórych gatunkach, w odniesieniu do których przeprowadził ocenę. Gatunki te nie stanowią większości gatunków występujących w zachodniej części Morza Śródziemnego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Z uwagi na ich znaczenie plan przewidziany w niniejszym rozporządzeniu powinien obejmować połowy rekreacyjne stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego. W planie wieloletnim przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu należy dopuścić możliwość zastosowania specjalnych środków zarządzania na obszarach, na których tego rodzaju połowy mają istotny wpływ na stada

(15)  Ze względu na fakt, że połowy rekreacyjne mogą w znaczący sposób wpływać na zasoby rybne, plan wieloletni powinien zapewniać ramy na potrzeby zagwarantowania, by były one prowadzone w sposób zgodny z celami tego planu. Państwa członkowskie powinny gromadzić dane dotyczące połowów odnoszące się do połowów rekreacyjnych. W przypadku gdy takie połowy mają istotny wpływ na zasoby, plan powinien uwzględniać możliwość zdecydowania o specjalnych środkach zarządzania, które nie szkodzą sektorowi rybołówstwa przemysłowego.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Zakres geograficzny planu wieloletniego należy określić na podstawie geograficznego rozmieszczenia stad według wskazań najlepszych dostępnych opinii naukowych. W wyniku uzyskania bardziej aktualnych informacji naukowych w przyszłości może zaistnieć konieczność wprowadzenia zmian do geograficznego rozmieszczenia stad określonego w planie wieloletnim. W związku z tym Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych dostosowujących geograficzne rozmieszczenie stad określone w planie wieloletnim, jeżeli z opinii naukowej wynika, że geograficzne rozmieszczenie danych stad uległo zmianie.

(16)  Zakres geograficzny planu wieloletniego należy określić na podstawie geograficznego rozmieszczenia stad według wskazań najlepszych dostępnych opinii naukowych. W wyniku uzyskania bardziej aktualnych informacji naukowych w przyszłości może zaistnieć konieczność wprowadzenia zmian do geograficznego rozmieszczenia stad określonego w planie wieloletnim. W związku z tym Komisja może przyjąć nowy wniosek dostosowujący geograficzne rozmieszczenie stad określone w planie wieloletnim, jeżeli z opinii naukowej wynika, że geograficzne rozmieszczenie danych stad uległo zmianie.

Uzasadnienie

W art. 1 ust. 2 ustanawia się zakres stosowania rozporządzenia (gatunki i podobszary GFCM), a w załączniku I do rozporządzenia określa się grupy nakładu połowowego w ramach systemu nakładu połowowego. Obie części zawierają elementy aktu ustawodawczego o zasadniczym znaczeniu i ich zmiana wymaga uprzedniej konsultacji ze współprawodawcą zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Celem planu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu powinno być przyczynienie się do realizacji założeń WPRyb, a w szczególności osiągnięcie i utrzymanie MSY stad docelowych, wdrożenie obowiązku wyładunku dotyczącego stad dennych, których dotyczy minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony, przyczynianie się do propagowania odpowiedniego poziomu życia osób zależnych od działalności połowowej, uwzględnienie przybrzeżnego rybołówstwa i aspektów społeczno-ekonomicznych. Za pomocą planu należałoby również wdrażać ekosystemowe podejście do zarządzania rybołówstwem, aby zminimalizować negatywny wpływ działalności połowowej na ekosystem morski. Plan powinien być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem, jakim jest osiągnięcie do 2020 r. dobrego stanu środowiska (zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE28) oraz z celami dyrektywy 2009/147/WE29 i dyrektywy Rady 92/43/EWG30.

(17)  Celem planu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu powinno być przyczynienie się do realizacji założeń WPRyb, a w szczególności odbudowa stad ryb i ich utrzymanie powyżej wielkości biomasy pozwalającej na osiągnięcie MSY stad docelowych, wdrożenie obowiązku wyładunku dotyczącego stad dennych, których dotyczy minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony, zapewnienie odpowiedniego poziomu życia osób zależnych od działalności połowowej, uwzględnienie przybrzeżnego rybołówstwa i aspektów społeczno-ekonomicznych. Za pomocą planu należałoby również wdrażać ekosystemowe podejście do zarządzania rybołówstwem, aby zminimalizować negatywny wpływ działalności połowowej na ekosystem morski. Plan powinien być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem, jakim jest osiągnięcie do 2020 r. dobrego stanu środowiska (zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE28) oraz powinien przyczyniać się do osiągnięcia właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk, zgodnie z celami dyrektywy 2009/147/WE29 i dyrektywy Rady 92/43/EWG30.

__________________

__________________

28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

29 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

29 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

30 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

30 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Aby skutecznie stosować niniejsze rozporządzenie i osiągać cele WPRyb może być konieczna restrukturyzacja floty. W tym celu należy przewidzieć możliwość realizacji przez poszczególne kraje planów restrukturyzacji floty oraz prowadzenia działań służących zwiększeniu selektywności narzędzi połowowych oraz efektywności energetycznej, w związku z czym należy zapewnić im środki na potrzeby złomowania i modernizacji. W związku z tym należy wprowadzić zmiany w Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim, aby uwzględnić te instrumenty.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b)  Dążąc do osiągnięcia wskaźnika śmiertelności połowowej zgodnego z docelowym poziomem FMSY, należy mieć na uwadze opóźnione wejście w życie niniejszego rozporządzenia oraz dynamiczny charakter połowów wielogatunkowych, zapewniając konieczne wsparcie na rzecz skorygowania ewentualnych zaburzeń równowagi społeczno-ekonomicznej w sektorze rybołówstwa.

Uzasadnienie

Z uwagi na aktualną sytuację stad i opóźnione przedstawienie wniosku przez Komisję Europejską osiągnięcie docelowego poziomu MSY we wszystkich stadach do 2020 r. jest fizycznie niemożliwe bez wprowadzenia bezprecedensowych ograniczeń o katastrofalnych skutkach dla flot prowadzących połowy w zachodniej części Morza Śródziemnego.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Należy wprowadzić odpowiednie środki ochronne w celu zapewnienia osiągnięcia wartości docelowych i, w razie potrzeby, uruchomienia środków naprawczych między innymi w sytuacji, gdy wielkość stada spadnie poniżej punktów odniesienia do celów ochrony. Środki naprawcze powinny obejmować środki nadzwyczajne zgodne z art. 12 i 13 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, uprawnienia do połowów i inne konkretne środki ochronne.

(21)  Należy wprowadzić odpowiednie środki ochronne w celu zapewnienia osiągnięcia wartości docelowych i, w razie potrzeby, uruchomienia środków naprawczych między innymi w sytuacji, gdy wielkość stada spadnie poniżej punktów odniesienia do celów ochrony. Środki naprawcze powinny obejmować środki nadzwyczajne zgodne z art. 12 i 13 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, uprawnienia do połowów i inne konkretne środki ochronne, ale również pomoc finansową dla rybaków bezpośrednio dotkniętych ich stosowaniem.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  W celu zapewnienia przejrzystego dostępu do zasobów rybnych i osiągnięcia wartości docelowych śmiertelności połowowej należy wprowadzić unijny system nakładów połowowych w odniesieniu do włoków, które stanowią główne narzędzie połowowe stosowane w eksploatacji stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego. W tym celu należy określić grupy nakładu połowowego, aby umożliwić Radzie coroczne ustalanie maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego, wyrażonego liczbą dni połowowych. W stosownych przypadkach system nakładów połowowych powinien objąć inne narzędzia połowowe.

(23)  W celu zapewnienia przejrzystego dostępu do zasobów rybnych i osiągnięcia wartości docelowych śmiertelności połowowej Unia powinna dysponować dobrymi i wiarygodnymi danymi statystycznymi, na podstawie których należy wprowadzić system nakładów połowowych w odniesieniu do włoków, które stanowią główne narzędzie połowowe stosowane w eksploatacji stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego. W tym celu Rada powinna corocznie ustalać maksymalny dopuszczalny nakład połowowy, wyrażony liczbą dni połowowych. W stosownych przypadkach system nakładów połowowych powinien objąć inne narzędzia połowowe.

Uzasadnienie

System nakładów połowowych wydaje się być ogólnie bardziej skuteczny i wygodny na każdym podobszarze geograficznym, ponieważ proponowane kategorie długości statków wprowadzają sztuczny podział floty. Proponuje się zrezygnowanie z grup nakładu połowowego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Ze względu na to, że sytuacja prawie wszystkich stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego budzi obawy – a także aby zmniejszyć obecne wysokie poziomy śmiertelności połowowej – system nakładów połowowych powinien przyczynić się do znacznego zmniejszenia nakładu w pierwszym roku wdrażania planu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu.

skreśla się

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Jeżeli z opinii naukowych wynika, że połowy rekreacyjne mają znaczny wpływ na śmiertelność połowową przedmiotowych stad, Rada powinna te połowy uwzględnić. W tym celu Rada może ustalić uprawnienia do połowów za pośrednictwem systemu nakładów połowów komercyjnych, w którym uwzględni wielkość połowów rekreacyjnych, lub wprowadzić inne środki ograniczające połowy rekreacyjne.

(25)  Jeżeli z opinii naukowych wynika, że połowy rekreacyjne mają znaczny wpływ na śmiertelność połowową przedmiotowych stad, Rada powinna te połowy uwzględnić. W tym celu Rada ustali uprawnienia do połowów za pośrednictwem systemu nakładów połowów komercyjnych, w którym uwzględni wielkość połowów rekreacyjnych, aby nie zagrozić rybołówstwu komercyjnemu/przemysłowemu, lub wprowadzi inne środki ograniczające połowy rekreacyjne, mając na uwadze, że wspomniane środki nie powinny nigdy działać na niekorzyść profesjonalnej działalności połowowej.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Jeżeli z opinii naukowych wynika, że system nakładów połowowych nie wystarcza do osiągnięcia celów lub wartości docelowych planu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu, należy wprowadzić środki zarządcze oparte na całkowitych dopuszczalnych połowach i tym samym uzupełnić system nakładów połowowych.

(26)  Jeżeli z opinii naukowych wynika, że system nakładów połowowych nie wystarcza do osiągnięcia celów lub wartości docelowych planu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu, należy wprowadzić, w stosownych przypadkach, środki techniczne pozwalające na poprawę stanu stad przez obniżenie śmiertelności połowowej gatunków docelowych i tym samym uzupełnić system nakładów połowowych.

Uzasadnienie

Środki zarządcze oparte na całkowitych dopuszczalnych połowach (TAC) nie są właściwe na Morzu Śródziemnym, ponieważ trudno zastosować ten środek w łowiskach wielogatunkowych, gdzie stada ryb dzielone są z państwami niebędącymi członkami UE. Lepiej jest zastosować środki techniczne, które pozwalają na poprawę stanu stada dzięki obniżeniu, w stosownych przypadkach, śmiertelności połowowej gatunków docelowych.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  W celu skutecznego wdrażania środków zarządczych na szczeblu regionalnym państwa członkowskie powinny wprowadzić system współzarządzania oparty na regionalnych komitetach doradczych, organizacjach rybaków oraz właściwych instytucjach lub organach, aby wzmocnić dialog i zaangażowanie stron.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  W celu ochrony obszarów dojrzewania narybku i wrażliwych siedlisk oraz zabezpieczenia tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego należy regularnie rezerwować strefę przybrzeżną dla stosowania bardziej selektywnych narzędzi połowowych. W związku z tym w ramach planu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić zamknięcie dotyczące włoków wykorzystywanych na obszarze określonym izobatą 100 m, które trwa przez trzy miesiące w roku.

(28)  W celu ochrony obszarów dojrzewania narybku i wrażliwych siedlisk oraz zabezpieczenia tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego należy regularnie rezerwować strefę przybrzeżną dla stosowania bardziej selektywnych narzędzi połowowych. W związku z tym w ramach planu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić w poszczególnych przypadkach zamknięcie dotyczące włoków wykorzystywanych na obszarze określonym izobatą 100 m, które trwa przez trzy miesiące w roku, jeśli jest to konieczne i uzasadnione naukowo, za pomocą regionalizacji.

Uzasadnienie

Propozycja, by ustanowić zamknięcie dotyczące włoków na obszarze określonym izobatą 100 m od 1 maja do 31 lipca może, w niektórych przypadkach, być nieproporcjonalnym i nieuzasadnionym środkiem, nieopartym na nauce. Na wielu obszarach szelf kontynentalny nagle się kończy i osiąga znaczną głębokość na przestrzeni zaledwie kilku mil, co sprawia, że trawlery nie są w stanie łowić poza tym obszarem. Proponowany środek silnie wpłynąłby nie tylko na trawlery, lecz także na sektory polegające na włokach, takie jak porty, ośrodki aukcyjne i branże pomocnicze.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  W odniesieniu do stad dennych należy zastosować dalsze środki ochronne. W szczególności należy, zgodnie z opiniami naukowymi, wprowadzić dodatkowe zamknięcia na obszarach dużych skupisk tarłowych w celu ochrony populacji dorosłych osobników morszczuka europejskiego, która poniosła znaczne szkody.

(29)  W odniesieniu do stad dennych należy zastosować dalsze środki ochronne. W szczególności należy, zgodnie z opiniami naukowymi, wprowadzić dodatkowe zamknięcia na obszarach dużych skupisk tarłowych w celu ochrony populacji dorosłych osobników morszczuka europejskiego, która poniosła znaczne szkody, oraz na obszarach z dużymi skupiskami ryb młodych, jednak pod warunkiem właściwej rekompensaty dla rybaków dotkniętych stosowaniem tych zamknięć.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W odniesieniu do stad stanowiących przyłów i stad dennych, w przypadku których nie ma wystarczających danych, należy stosować podejście ostrożnościowe. Jeżeli opinie naukowe wskazują, że potrzebne są środki naprawcze, należy przyjąć konkretne środki ochronne zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(30)  W odniesieniu do stad stanowiących przyłów i stad dennych, w przypadku których nie ma wystarczających danych, należy stosować podejście ostrożnościowe. Jeżeli opinie naukowe wskazują, że potrzebne są środki naprawcze, należy przyjąć konkretne środki ochronne zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, jednakże pod warunkiem właściwej rekompensaty dla rybaków dotkniętych stosowaniem tych środków.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31a)  By chronić wrażliwe gatunki i siedliska, które są zagrożone denną działalnością połowową i na które taka działalność wywiera wpływ, w planie należy ustanowić środki zarządcze dotyczące właściwych łowisk.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  W celu zapewnienia pewności prawa należy wyjaśnić, że środki czasowego zaprzestania przyjęte w celu zrealizowania założeń planu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady32.

(37)  W celu zapewnienia pewności prawa należy wyjaśnić, że środki czasowego zaprzestania lub trwałego zaprzestania na podstawie planów restrukturyzacji przyjęte w celu zrealizowania założeń planu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady32.

_________________

_________________

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  krewetka niebiesko-czerwona (Aristeus antennatus) na podobszarze GFCM 1;

a)  krewetka niebiesko-czerwona (Aristeus antennatus) na podobszarach 1-5-6 Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM);

Uzasadnienie

Zmniejszenie liczby jednostek redakcyjnych ułatwia zrozumienie wykazu gatunków.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  krewetka niebiesko-czerwona (Aristeus antennatus) na podobszarze GFCM 5;

skreśla się

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  krewetka niebiesko-czerwona (Aristeus antennatus) na podobszarze GFCM 6;

skreśla się

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  krewetka głębokowodna różowa (Parapenaeus longirostris) na podobszarze GFCM 1;

d)  krewetka głębokowodna różowa (Parapenaeus longirostris) na podobszarach GFCM 1-5-6-9-10-11;

Uzasadnienie

Zmniejszenie liczby jednostek redakcyjnych ułatwia zrozumienie wykazu gatunków.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  krewetka głębokowodna różowa (Parapenaeus longirostris) na podobszarze GFCM 5;

skreśla się

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  krewetka głębokowodna różowa (Parapenaeus longirostris) na podobszarze GFCM 6;

skreśla się

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  krewetka głębokowodna różowa (Parapenaeus longirostris) na podobszarach GFCM 9-10-11;

skreśla się

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  krewetka czerwona (Aristaeomorpha foliacea) na podobszarze GFCM 9;

h)  krewetka czerwona (Aristaeomorpha foliacea) na podobszarach GFCM 9-10-11;

Uzasadnienie

Zmniejszenie liczby jednostek redakcyjnych ułatwia zrozumienie wykazu gatunków.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  krewetka czerwona (Aristaeomorpha foliacea) na podobszarze GFCM 10;

skreśla się

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  krewetka czerwona (Aristaeomorpha foliacea) na podobszarze GFCM 11;

skreśla się

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  morszczuk europejski (Merluccius merluccius) na podobszarach GFCM 1-5-6-7;

k)  morszczuk europejski (Merluccius merluccius) na podobszarach GFCM 1-5-6-7-9-10-11;

Uzasadnienie

Zmniejszenie liczby jednostek redakcyjnych ułatwia zrozumienie wykazu gatunków.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  morszczuk europejski (Merluccius merluccius) na podobszarach GFCM 9-10-11;

skreśla się

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  homarzec (Nephrops norvegicus) na podobszarze GFCM 5;

m)  homarzec (Nephrops norvegicus) na podobszarach GFCM 5-6-9-11;

Uzasadnienie

Zmniejszenie liczby jednostek redakcyjnych ułatwia zrozumienie wykazu gatunków.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  homarzec (Nephrops norvegicus) na podobszarze GFCM 6;

skreśla się

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o)  homarzec (Nephrops norvegicus) na podobszarze GFCM 9;

skreśla się

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p)  homarzec (Nephrops norvegicus) na podobszarze GFCM 11;

skreśla się

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera q

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

q)  barbata (Mullus barbatus) na podobszarze GFCM 1;

q)  barbata (Mullus barbatus) na podobszarach GFCM 1-5-6-7-9-10;

Uzasadnienie

Zmniejszenie liczby jednostek redakcyjnych ułatwia zrozumienie wykazu gatunków.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera r

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

r)  barbata (Mullus barbatus) na podobszarze GFCM 5;

skreśla się

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera s

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

s)  barbata (Mullus barbatus) na podobszarze GFCM 6;

skreśla się

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera t

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

t)  barbata (Mullus barbatus) na podobszarze GFCM 7;

skreśla się

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera u

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

u)  barbata (Mullus barbatus) na podobszarze GFCM 9; oraz

skreśla się

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

v)  barbata (Mullus barbatus) na podobszarze GFCM 10.

skreśla się

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera v a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

va)  barbata (Mullus barbatus) na podobszarze GFCM 11;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do stad stanowiących przyłów poławianych w zachodniej części Morza Śródziemnego podczas poławiania stad, o których mowa w ust. 1. Rozporządzenie ma również zastosowanie do wszelkich pozostałych stad dennych złowionych w zachodniej części Morza Śródziemnego, w odniesieniu do których nie ma wystarczających danych.

3.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do stad stanowiących przyłów poławianych w zachodniej części Morza Śródziemnego podczas poławiania stad, o których mowa w ust. 1, a jego celem jest zadbanie o to, by stada te były eksploatowane w sposób pozwalający na odtworzenie i utrzymanie populacji poławianych gatunków, których połów musi odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi zarządzania rybołówstwem, określonymi w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.Rozporządzenie ma również zastosowanie do wszelkich pozostałych stad dennych złowionych w zachodniej części Morza Śródziemnego, w odniesieniu do których nie ma wystarczających danych.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W niniejszym rozporządzeniu określono również szczegóły dotyczące wdrożenia obowiązku wyładunku na wodach Unii w zachodniej części Morza Śródziemnego w stosunku do wszystkich stad gatunków, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

5.  W niniejszym rozporządzeniu określono również szczegóły dotyczące wdrożenia obowiązku wyładunku na wodach Unii w zachodniej części Morza Śródziemnego w stosunku do stad gatunków, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, poławianych na łowiskach dennych.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „przedział FMSY” oznacza przedział wartości określony w najlepszych dostępnych opiniach naukowych, w szczególności w opinii naukowej Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa („STECF”), w którym wynikiem wszystkich poziomów śmiertelności połowowej w granicach tego przedziału jest długoterminowy maksymalny podtrzymywalny połów („MSY”) w ramach danego modelu prowadzenia połowów i w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych bez znaczących skutków dla procesu reprodukcji odnośnych stad. Przedział jest ustalony w taki sposób, aby nie powodował ograniczenia długoterminowych odłowów przekraczającego 5 % w porównaniu z MSY. Jest ograniczony w taki sposób, aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej granicznego punktu odniesienia biomasy (BLIM) nie przekraczało 5 %;

2)  „przedział FMSY” oznacza przedział wartości określony w najlepszych dostępnych opiniach naukowych, w którym wynikiem wszystkich poziomów śmiertelności połowowej w granicach tego przedziału jest długoterminowy maksymalny podtrzymywalny połów („MSY”) w ramach danego modelu prowadzenia połowów i w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych bez znaczących skutków dla procesu reprodukcji odnośnych stad. Przedział jest ustalony w taki sposób, aby nie powodował ograniczenia długoterminowych odłowów przekraczającego 5 % w porównaniu z MSY. Jest ograniczony w taki sposób, aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej granicznego punktu odniesienia biomasy (BLIM) nie przekraczało 5 %;

Uzasadnienie

Proponuje się pominięcie wzmianki o uwzględnianiu „w szczególności” opinii Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), ponieważ należy mieć na uwadze również inne niezależne opinie naukowe uznawane na szczeblu Unii lub międzynarodowym, takie jak opinie Naukowego Komitetu Doradczego GFCM.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „wartość punktu FMSY oznacza wartość szacowanej śmiertelności połowowej, która w danym modelu prowadzenia połowów i w obecnych warunkach środowiskowych zapewni długoterminowy maksymalny połów;

3)  „FMSY oznacza wartość szacowanej śmiertelności połowowej, która w danym modelu prowadzenia połowów i w obecnych warunkach środowiskowych zapewni długoterminowy maksymalny połów;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „BLIM” oznacza graniczny punkt odniesienia biomasy wyrażony jako biomasa stada tarłowego i określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii STECF, poniżej którego to punktu zdolność reprodukcyjna może być ograniczona;

8)  „BLIM” oznacza graniczny punkt odniesienia biomasy wyrażony jako biomasa stada tarłowego i określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, poniżej którego to punktu zdolność reprodukcyjna może być ograniczona;

Uzasadnienie

Proponuje się pominięcie wzmianki o uwzględnianiu „w szczególności” opinii Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), ponieważ należy mieć na uwadze również inne niezależne opinie naukowe uznawane na szczeblu Unii lub międzynarodowym, takie jak opinie Naukowego Komitetu Doradczego GFCM.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  „BPA” oznacza zapobiegawczy punkt referencyjny wyrażony jako biomasa stada tarłowego i określony w najlepszych dostępnych opiniach naukowych, w szczególności w opinii STECF, który to punkt daje pewność, że prawdopodobieństwo spadku biomasy stada tarłowego poniżej BLIM nie przekracza 5 %;

9)  „BPA” oznacza zapobiegawczy punkt referencyjny wyrażony jako biomasa stada tarłowego i określony w najlepszych dostępnych opiniach naukowych, który to punkt daje pewność, że prawdopodobieństwo spadku biomasy stada tarłowego poniżej BLIM nie przekracza 5 %;

Uzasadnienie

Proponuje się pominięcie wzmianki o uwzględnianiu „w szczególności” opinii Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), ponieważ należy mieć na uwadze również inne niezależne opinie naukowe uznawane na szczeblu Unii lub międzynarodowym, takie jak opinie Naukowego Komitetu Doradczego GFCM.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a)  „rybołówstwo rekreacyjne” oznacza wszelką działalność połowową wykonywaną przez jakiegokolwiek typu statek o długości kadłuba wynoszącej 2,5 m lub większej, bez względu na jego napęd, wykorzystywany w celach sportowych lub rekreacyjnych i niewykorzystywany w handlu.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12b)  „współzarządzanie” oznacza proces zarządzania zasobami na potrzeby realizacji celów WPRyb, w ramach którego właściwe organy administracji, lokalni rybacy, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze, a czasem inne zainteresowane strony związane z rybołówstwem i zasobami przybrzeżnymi, z których każdy ma konkretne obowiązki i prawa, dzielą się uprawnieniami do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania danym łowiskiem.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12c)  „najlepsze dostępne opinie naukowe” oznaczają powszechnie dostępne opinie naukowe, których podstawę stanowią najbardziej aktualne dane i metody naukowe i które zostały wydane albo zrecenzowane przez niezależną unijną bądź międzynarodową instytucję naukową uznaną na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, taką jak Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) lub Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM), oraz które spełniają wymogi określone w art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Plan przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności poprzez stosowanie podejścia ostrożnościowego do zarządzania rybołówstwem oraz zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morskich doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą zapewnić MSY.

1.  Plan opiera się na systemie nakładów połowowych mającym na celu przyczynienie się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności poprzez stosowanie podejścia ostrożnościowego do zarządzania rybołówstwem oraz zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morskich doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą zapewnić MSY. Jak określono w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 wskaźnik eksploatacji oparty na maksymalnym podtrzymywalnym połowie należy osiągnąć jak najszybciej, w stopniowy, narastający sposób, do 2020 r. w przypadku wszystkich stad, do których zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie, a następnie wskaźnik ten należy utrzymać. W ramach celów planu należy również zwrócić szczególną uwagę na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, zwłaszcza pod kątem skutków dla zainteresowanych społeczności.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W ramach planu wdraża się podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Plan powinien być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem, jakim jest osiągnięcie do 2020 r. dobrego stanu środowiska, jak określono w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE oraz z celami ustanowionymi w art. 4 i 5 dyrektywy 2009/147/WE oraz w art. 6 i 12 dyrektywy Rady 92/43/EWG.

3.  W ramach planu wdraża się podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski, zwłaszcza na wrażliwe siedliska i chronione gatunki, w tym morskie ssaki, gady i ptaki, a także przyłów. Plan powinien być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem, jakim jest osiągnięcie do 2020 r. dobrego stanu środowiska, jak określono w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE oraz z celami ustanowionymi w art. 4 i 5 dyrektywy 2009/147/WE oraz w art. 6 i 12 dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Środki przewidziane w planie wprowadza się na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych. W przypadku braku wystarczających danych w odniesieniu do odpowiednich stad stosuje się porównywalny poziom ochrony.

5.  Środki przewidziane w planie wprowadza się na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Docelowe wartości śmiertelności połowowej przedmiotowych stad – zgodne z przedziałami FMSY określonymi w art. 2 – zostają osiągnięte tak szybko, jak to możliwe, w sposób progresywny i stopniowy, do 2020 r., oraz utrzymują się w przedziałach FMSY w późniejszym okresie.

1.  Docelowe wartości śmiertelności połowowej przedmiotowych stad – zgodne z przedziałami FMSY określonymi w art. 2 – zostają osiągnięte tak szybko, jak to możliwe, w sposób progresywny i stopniowy, do 2020 r., oraz utrzymują się w przedziałach FMSY w późniejszym okresie. W dążeniu do tego celu należy w szczególności brać pod uwagę skutki ekonomiczne i społeczne zaproponowanego harmonogramu, zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W oparciu o ten plan występuje się, w szczególności do STECF, o ustalenie przedziałów FMSY.

2.  W oparciu o ten plan występuje się do niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, w szczególności do STECF lub Naukowego Komitetu Doradczego GFCM, o ustalenie przedziałów FMSY.

Uzasadnienie

Proponuje się pominięcie wzmianki o uwzględnianiu „w szczególności” opinii Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), ponieważ należy mieć na uwadze również inne niezależne opinie naukowe uznawane na szczeblu Unii lub międzynarodowym, takie jak opinie Naukowego Komitetu Doradczego GFCM.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ustalając uprawnienia do połowów Rada ustala je w odniesieniu do grupy przedmiotowych stad w przedziale FMSY dostępnym w tym czasie dla najwrażliwszego stada.

3.  Zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ustalając środki dotyczące nakładów połowowych, Rada ustala je w odniesieniu do grupy przedmiotowych stad w przedziale FMSY dostępnym w tym czasie dla najwrażliwszego stada.

Uzasadnienie

Środki zarządcze oparte na całkowitych dopuszczalnych połowach (TAC) nie są właściwe na Morzu Śródziemnym, ponieważ trudno zastosować ten środek w łowiskach wielogatunkowych, gdzie stada ryb dzielone są z państwami niebędącymi członkami UE. Lepiej jest zastosować środki techniczne, które pozwalają na poprawę stanu stada dzięki obniżeniu, w stosownych przypadkach, śmiertelności połowowej gatunków docelowych.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 3 uprawnienia do połowów mogą zostać ustalone na poziomach niższych niż przedziały FMSY.

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 3 nakłady połowowe mogą zostać ustalone na poziomach niższych niż przedziały FMSY. Należy w szczególności uwzględnić skutki społeczne i ekonomiczne dla odnośnych flot, zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1380/2013.

 

(Jeżeli niniejsza poprawka kompromisowa zostanie przyjęta, termin „uprawnienia do połowów” zostanie zastąpiony terminem „nakłady połowowe” w całym tekście, w związku z czym na końcu motywu 22 konieczne będzie skreślenie słów „lub wielkość połowów”.)

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 i 4 uprawnienia do połowów mogą zostać ustalone powyżej przedziału FMSY dostępnego w tym czasie dla najwrażliwszego stada, pod warunkiem że wszystkie przedmiotowe stada są powyżej BPA:

5.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 i 4 nakłady połowowe mogą zostać ustalone powyżej przedziału FMSY dostępnego w tym czasie dla najwrażliwszego stada, pod warunkiem że wszystkie przedmiotowe stada są powyżej BPA:

a)  jeżeli – na podstawie opinii lub dowodów naukowych – zostanie to uznane za niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych;

a)  jeżeli – na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych – zostanie to uznane za niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych;

b)  jeżeli – na podstawie opinii lub dowodów naukowych – zostanie to uznane za niezbędne do uniknięcia poważnej szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej; lub

b)  jeżeli – na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych – zostanie to uznane za niezbędne do uniknięcia poważnej szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej; lub

c)  w celu ograniczenia do maksymalnie 20 % wahań w zakresie uprawnień do połowów między następującymi po sobie latami.

c)  w celu ograniczenia wahań w zakresie nakładów połowowych między następującymi po sobie latami do maksymalnie 10 % oraz do 30 % łącznych nakładów połowowych w pierwszych 3 latach realizacji planu.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa tarłowa któregokolwiek z przedmiotowych stad spadła poniżej zapobiegawczego punktu referencyjnego (BPA), przyjmuje się środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowych stad do poziomów wyższych niż poziom umożliwiający osiągnięcie MSY. W szczególności, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 3 i 5, uprawnienia do połowów ustala się na poziomie spójnym ze śmiertelnością połowową zredukowaną do poziomu znajdującego w przedziale FMSY w odniesieniu do najwrażliwszego stada, z uwzględnieniem spadku biomasy.

1.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa tarłowa któregokolwiek z przedmiotowych stad spadła poniżej zapobiegawczego punktu referencyjnego (BPA), przyjmuje się środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowych stad do poziomów wyższych niż poziom umożliwiający osiągnięcie MSY. W szczególności nakłady połowowe można ustalić na poziomie nieprzekraczającym wskaźnika eksploatacji spójnego z maksymalnym podrzymywalnym połowem i ze śmiertelnością połowową zredukowaną do poziomu znajdującego w przedziale FMSY w odniesieniu do najwrażliwszego stada na danym podobszarze geograficznym, z uwzględnieniem spadku biomasy.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa tarłowa któregokolwiek z przedmiotowych stad spadła poniżej granicznego punktu odniesienia biomasy (BLIM), podejmuje się dalsze środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia stada do poziomów wyższych niż poziom umożliwiający osiągnięcie MSY. W szczególności, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 3 i 5, wspomniane środki zaradcze mogą obejmować zawieszenie połowów ukierunkowanych na przedmiotowe stado i odpowiednie ograniczenie uprawnień do połowów.

2.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa tarłowa któregokolwiek z przedmiotowych stad spadła poniżej granicznego punktu odniesienia biomasy (BLIM), podejmuje się dalsze środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia stada do poziomów wyższych niż poziom umożliwiający osiągnięcie MSY. W szczególności, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 3 i 5, wspomniane środki zaradcze mogą obejmować zawieszenie połowów ukierunkowanych na przedmiotowe stado i odpowiednie ograniczenie środków dotyczących nakładu połowowego, jednakże pod warunkiem właściwej rekompensaty dla rybaków dotkniętych tymi środkami.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wyboru środków, o których mowa w niniejszym artykule, dokonuje się w zależności od charakteru, powagi, czasu trwania i powtarzalności sytuacji, w której biomasa stada tarłowego spada poniżej poziomów, o których mowa w art. 5.

4.  Wyboru środków, o których mowa w niniejszym artykule, dokonuje się w zależności od charakteru, powagi, czasu trwania i powtarzalności sytuacji, w której biomasa stada tarłowego spada poniżej poziomów, o których mowa w art. 5, a same środki są obowiązkowo uwarunkowane właściwą rekompensatą dla rybaków dotkniętych ich stosowaniem.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  System nakładów połowowych stosuje się do wszystkich statków prowadzących połowy za pomocą włoków na obszarach i w kategoriach długości określonych w załączniku I.

1.  System nakładów połowowych stosuje się do wszystkich statków prowadzących połowy za pomocą włoków na podobszarach geograficznych oraz do kategorii długości statków określonych w załączniku I. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, zmieniających załącznik I w celu uwzględnienia zakresów głębokości dla stad objętych niniejszym rozporządzeniem. Te akty delegowane przyjmuje się wyłącznie po udostępnieniu sprawozdania, o którym mowa w art. 17, w odniesieniu do każdego z poprzednich pięciu lat.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Co roku na podstawie opinii naukowych Rada ustala maksymalny dopuszczalny nakład połowowy dla każdej grupy nakładu połowowego w podziale na państwa członkowskie.

2.  Co trzy lata na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych Rada ustala maksymalny dopuszczalny nakład połowowy dla każdej grupy nakładu połowowego w podziale na państwa członkowskie.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W pierwszym roku wdrażania planu w znacznym stopniu zmniejsza się maksymalny dopuszczalny nakład połowowy w stosunku do poziomu bazowego przewidzianego w ust. 4, zgodnie z opiniami naukowymi.

3.  W pierwszym roku wdrażania planu, z wyjątkiem podobszarów geograficznych, w których nakład połowowy ograniczono o ponad 20% w stosunku do poziomu bazowego przewidzianego w ust. 4, maksymalny dopuszczalny nakład połowowy zmniejsza się o 10% w stosunku do tego poziomu bazowego, zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi na temat stanu zasobów.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w pierwszym roku stosowania niniejszego rozporządzenia poziom bazowy oblicza się dla każdej grupy nakładu połowowego jako średni nakład wyrażony jako liczba dni połowowych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i uwzględnia się tylko statki aktywne w tym okresie;

a)  w pierwszym roku stosowania niniejszego rozporządzenia poziom bazowy oblicza się dla każdego podobszaru geograficznego jako maksymalny potwierdzony nakład wyrażony jako liczba dni połowowych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i uwzględnia się tylko statki aktywne w tym okresie;

Uzasadnienie

Zmienia się okres odniesienia, aby zwiększyć liczbę lat – uzyskane dane będą miały ostatecznie bardziej reprezentatywny charakter. Ponadto obliczenia rocznej liczby dni nakładu połowowego należy dokonać na podstawie maksymalnej liczby potwierdzonych dni (za pomocą VMS, dzienników elektronicznych itp.), mając na uwadze, że w ostatnich latach ograniczanie dni połowowych było środkiem promowanym przez sektor w sposób dobrowolny. Obliczanie ich w inny sposób oznaczałoby karanie tych podmiotów, które dobrowolnie wprowadziły zarządzanie łowiskami w sposób bardziej odpowiedzialny.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że prowadzone są znaczące połowy danego stada za pomocą narzędzi połowowych innych niż włoki, w stosunku do tego konkretnego narzędzia lub narzędzi ustala się poziomy nakładów połowowych w oparciu o te opinie naukowe.

5.  Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że połowy danego stada za pomocą narzędzi połowowych innych niż włoki wzrastają o więcej niż 10 %, w stosunku do tego konkretnego narzędzia lub narzędzi ustala się poziomy nakładów połowowych w oparciu o te opinie naukowe.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne mają znaczy wpływ na śmiertelność połowową danego stada, Rada może ograniczyć połowy rekreacyjne podczas ustalania uprawnień do połowów w celu uniknięcia przekroczenia całkowitej wartości docelowej dotyczącej śmiertelności połowowej.

6.  Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne mają znaczy wpływ na śmiertelność połowową danego stada, Rada ogranicza połowy rekreacyjne podczas ustalania nakładu połowowego w celu uniknięcia przekroczenia całkowitej wartości docelowej dotyczącej śmiertelności połowowej, nie ograniczając jednak uprawnień do połowów dla profesjonalnych rybaków. Państwa członkowskie mogą uwzględnić połowy rekreacyjne w szczegółowych krajowych planach zarządzania, aby zapewnić skuteczne gromadzenie danych, monitorowanie i kontrolę określonych łowisk.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 8

skreśla się

Całkowite dopuszczalne połowy

 

Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że system nakładów połowowych nie wystarcza do osiągnięcia celów lub wartości docelowych określonych w art. 3 i 4, Rada przyjmuje uzupełniające środki zarządcze oparte na całkowitych dopuszczalnych połowach.

 

Uzasadnienie

Wprowadzenie wspólnego systemu wielkości dopuszczalnych połowów i kwot połowowych na Morzu Śródziemnym mogłoby wiązać się z wieloma trudnościami w realizacji i powstawaniem nowych problemów w zakresie kontroli, gatunków dławiących itp. w przypadku połowów wielogatunkowych. Aby uniknąć przeinaczania koncepcji systemu nakładów będącej podstawą przedmiotowego planu wieloletniego, proponuje się skoncentrowanie działań na środkach zarządczych i pozostawienie możliwości zaproponowania w przyszłości innego rodzaju środków.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  sprawiedliwie rozdzielają krajowe kwoty pomiędzy segmenty floty, uwzględniając rybołówstwo tradycyjne i tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne; oraz

b)  sprawiedliwie rozdzielają krajowe kwoty we flocie, uwzględniając rybołówstwo tradycyjne i tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne; oraz

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli państwo członkowskie zezwala statkom pływających pod jego banderą na prowadzenie połowów za pomocą włoków, zapewnia, aby takie połowy były ograniczone do maksymalnie 12 godzin w dniu połowowym, pięciu dni połowowych w tygodniu lub ich równowartości.

3.  Jeżeli państwo członkowskie zezwala statkom pływających pod jego banderą na prowadzenie połowów za pomocą włoków, zapewnia, aby takie połowy były ograniczone do maksymalnie 12 godzin w dniu połowowym, pięciu dni połowowych w tygodniu lub ich równowartości. W należycie uzasadnionych przypadkach, gdy przepisy art. 11 niniejszego rozporządzenia oznaczają wzrost liczby godzin podróży, możliwe jest dopuszczenie maksymalnej liczby 18 godzin na dzień połowowy pod warunkiem uprzedniego uzyskania specjalnego zezwolenia wydanego przez państwo członkowskie.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie zapewniają, aby całkowita zdolność połowowa wyrażona jako pojemność brutto oraz w kW odpowiadająca upoważnieniom do połowów wydanym zgodnie z ust. 4 nie zwiększyła się w okresie stosowania planu.

5.  Państwa członkowskie zapewniają, aby całkowita zdolność połowowa wyrażona jako pojemność brutto oraz w kW odpowiadająca upoważnieniom do połowów wydanym zgodnie z ust. 4 nie zwiększyła się w okresie stosowania planu. Zezwala się na wymianę zdolności między różnymi obszarami zarządzania, jeśli pozwala na to poprawa stanu zasobów.

Uzasadnienie

Przepis ten powinien zezwalać na wymianę zdolności między różnymi obszarami zarządzania, jeśli pozwala na to poprawa stanu zasobów (spełniono kryteria już ustanowione w przepisach dotyczących ogólnych pułapów zdolności). Wymiana zdolności musi zawsze odbywać się z poszanowaniem całkowitych pułapów przyznanych każdemu z państw członkowskich.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Państwa członkowskie zapewniają skuteczne gromadzenie danych umożliwiające ocenę wpływu połowów rekreacyjnych na stada, których dotyczy przedmiotowy plan.

Uzasadnienie

Konieczne jest dysponowanie danymi na temat połowów rekreacyjnych, aby można było ocenić ich wpływ na populacje.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b.  W celu poprawy stanu zasobów państwa członkowskie mogą ustanowić system współzarządzania, aby osiągnąć cele planu z uwzględnieniem specyfiki lokalnego rybołówstwa.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W uzupełnieniu przepisów art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 od dnia 1 maja do dnia 31 lipca każdego roku zabrania się używania włoków w zachodniej części Morza Śródziemnego na obszarze określonym izobatą 100 m.

1.  W uzupełnieniu przepisów art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 od dnia 1 lipca do dnia 31 września każdego roku zabrania się używania włoków w zachodniej części Morza Śródziemnego na obszarze określonym izobatą 100 m, jeśli jest to konieczne i uzasadnione najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi, zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 15 tego rozporządzenia. Jednakże odstępstwa od tych przepisów mogą być dokonywane w zależności od zróżnicowania izobaty pod względem odległości od brzegu, specyficznych cech stref przybrzeżnych w danym basenie oraz właściwości flot prowadzących tam połowy.

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest zakazanie używania włoków na obszarze określonym izobatą 100 m w okresie od 1 maja do 31 lipca, bez uwzględnienia przesunięć odległości izobat od linii brzegowej w różnych podobszarach geograficznych. Nie uwzględniono różnych uwarunkowań wybrzeży danego basenu morskiego oraz właściwości flot, w tym uprawnień do prowadzenia łodzi i wyposażenia technicznego w stosunku do poławianych gatunków.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zainteresowane państwa członkowskie ustanawiają, w terminie dwóch lat od przyjęcia niniejszego rozporządzenia i w oparciu o opinie naukowe, inne obszary zamknięte, jeżeli istnieją dowody na obecność wysokiej koncentracji narybkutarlisk stad dennych, szczególnie jeżeli są to narybek i tarliska przedmiotowych stad.

2.  Jeżeli ustanowione obszary zamknięte okazały się niewystarczające z punktu widzenia odbudowy stad, zainteresowane państwa członkowskie ustanawiają, w terminie dwóch lat od przyjęcia niniejszego rozporządzenia i w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe, inne obszary zamknięte, jeżeli istnieją dowody na obecność wysokiej koncentracji narybku, ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony oraz tarlisk stad dennych, szczególnie jeżeli są to narybek i tarliska przedmiotowych stad.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli obszary zamknięte, o których mowa w ust. 2, wpływają na działalność statków rybackich szeregu państw członkowskich, Komisja jest uprawniona do przyjęcia – zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, art. 18 niniejszego rozporządzenia i na podstawie opinii naukowych – aktów delegowanych ustanawiających przedmiotowe obszary zamknięte.

3.  Jeżeli obszary zamknięte, o których mowa w ust. 2, wpływają na działalność statków rybackich szeregu państw członkowskich, Komisja jest uprawniona do przyjęcia – zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, art. 18 niniejszego rozporządzenia i na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych – aktów delegowanych ustanawiających przedmiotowe obszary zamknięte.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Inne techniczne środki ochronne

Szczegółowe środki ochronne

Uzasadnienie

Z uwagi na podobieństwo tego artykułu do art. 8 wieloletniego planu dla Morza Północnego proponuje się ujednolicenie obu tekstów.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 18 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie, ustanawiając następujące techniczne środki ochronne:

1.  Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że należy podjąć działania naprawcze celem ochrony któregokolwiek ze stad dennych, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 – aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie, ustanawiając szczegółowe środki ochronne dla połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego:

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku braku wspólnej rekomendacji, o której mowa w art. 15 ust. 2, i po upływie obowiązujących terminów określonych w tym artykule, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 18 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie, przyjmując środki, o których mowa w ust. 1, jeżeli opinie naukowe wskazują, że należy podjąć konkretne działania w celu zapewnienia, aby wszystkie stada, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, były zarządzane zgodnie z art. 3.

skreśla się

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do wszystkich stad gatunków występujących w zachodniej części Morza Śródziemnego, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 15 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie, przyjmując szczegółowe środki dotyczące wspomnianego obowiązku, o których mowa w art. 15 ust. 5 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

W odniesieniu do wszystkich stad gatunków występujących w zachodniej części Morza Śródziemnego, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i do przypadkowych połowów gatunków pelagicznych na łowiskach eksploatujących stada objęte art. 1 ust. 2, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku, po konsultacji z państwami członkowskimi Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 15 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie, przyjmując szczegółowe środki dotyczące wspomnianego obowiązku, o których mowa w art. 15 ust. 5 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie, z uwagi na wspólny charakter stad i w razie potrzeby, nawiązują współpracę regionalną z państwami trzecimi spoza Unii, pod auspicjami GFCM, w celu zapewnienia skuteczności regionalnych planów zarządzania.

Uzasadnienie

Istotna jest możliwość współpracy w ramach GFCM z państwami trzecimi, z którymi dzieli się populacje objęte planem, aby zapewnić skuteczne zarządzanie łowiskami.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli opinie naukowe wskazują na zmiany w geograficznym rozmieszczeniu stad wymienionych w art. 1 ust. 2, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18 w celu zmiany niniejszego rozporządzenia, dostosowując obszary określone w art. 1 ust. 2 oraz w załączniku I w taki sposób, aby uwzględnić tę zmianę.

skreśla się

Uzasadnienie

W art. 1 ust. 2 ustanawia się zakres stosowania rozporządzenia (gatunki i podobszary GFCM), a w załączniku I do rozporządzenia określa się grupy nakładu połowowego w ramach systemu nakładu połowowego. Obie części zawierają elementy aktu ustawodawczego o zasadniczym znaczeniu i ich zmiana wymaga uprzedniej konsultacji ze współprawodawcą zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że należy zmienić wykaz stad określony w art. 1 ust. 2, Komisja może przedłożyć wniosek o zmianę tego wykazu.

2.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że należy zmienić wykaz stad określony w art. 1 ust. 2, Komisja, po konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi, może przedłożyć wniosek o zmianę tego wykazu.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do celów sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, wymierne wskaźniki obejmują roczne oszacowanie wartości F/FMSY i biomasę stada tarłowego w odniesieniu do przedmiotowych stad i, w miarę możliwości, stad stanowiących przyłów. Mogą zostać uzupełnione przez inne wskaźniki w oparciu o opinie naukowe.

1.  Do celów sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, wymierne wskaźniki obejmują roczne oszacowanie wartości F/FMSY i biomasę stada tarłowego w odniesieniu do przedmiotowych stad, wskaźniki społeczno-ekonomiczne i, w miarę możliwości, biomasę stad stanowiących przyłów. Mogą zostać uzupełnione przez inne wskaźniki w oparciu o opinie naukowe.

Uzasadnienie

WPRyb opiera się nie tylko na biologicznych aspektach rybołówstwa, ale również uwzględnia synergię z jego aspektami społeczno-ekonomicznymi.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników planu i jego wpływu na stada, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, oraz na połowy eksploatujące te stada, w szczególności pod kątem realizacji celów określonych w art. 3.

2.  Trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co trzy lata, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników planu i jego wpływu na stada, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, oraz na połowy eksploatujące te stada, w szczególności pod kątem realizacji celów określonych w art. 3.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia, o których mowa w art. 11, 12, 13, 14 i 16, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na pięcioletnie okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

2.  Uprawnienia, o których mowa w art. 11, 12, 13, 14 i 16, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego okresu. Przekazanie uprawnień może być przedłużone na pięcioletnie okresy na wspólny wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 11, 12, 13, 14 i 16 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 11, 12, 13, 14 i 16 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki obejmuje środki na rzecz trwałego zaprzestania działalności połowowej, pod warunkiem że państwo członkowskie wykaże, że dany segment floty nie jest skutecznie równoważony uprawnieniami do połowów, którymi dysponuje, zgodnie z przepisami art. 34 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 tego artykułu.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW

ŚRODKI DOTYCZĄCE NAKŁADÓW POŁOWOWYCH

Uzasadnienie

Środki zarządcze oparte na całkowitych dopuszczalnych połowach (TAC) nie są właściwe na Morzu Śródziemnym, ponieważ trudno zastosować ten środek w łowiskach wielogatunkowych, gdzie stada ryb dzielone są z państwami niebędącymi członkami UE. Lepiej jest zastosować środki techniczne, które pozwalają na poprawę stanu stada dzięki obniżeniu, w stosownych przypadkach, śmiertelności połowowej gatunków docelowych.

  • [1]  Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 103.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie i kontekst

Zachodnia część Morza Śródziemnego jest jednym z podregionów najlepiej rozwiniętych pod względem rybołówstwa w basenie Morza Śródziemnego. Pochodzi z niej około 31 % łącznego wyładunku w regionie (1,35 mld EUR spośród 4,76 mld EUR łącznie) i działa w niej około 19 % oficjalnie zgłoszonej floty rybackiej prowadzącej połowy na Morzu Śródziemnym.

Popyt na połowy z łowisk dennych w regionie Morza Śródziemnego jest bardzo duży. Obejmują one bardzo wiele gatunków ryb i skorupiaków.

Do najważniejszych gatunków łowionych w zachodniej części Morza Śródziemnego należą morszczuk europejski, barbata, krewetka czerwona, krewetka głębokowodna różowa, krewetka niebiesko-czerwona i homarzec.

Głównymi narzędziami połowowymi wykorzystywanymi w przypadku gatunków dennych są włoki, lecz równie istotne są takie narzędzia połowowe jak drygawice, sieci skrzelowe, pułapki i takle.

Połowami dennymi w zachodniej części Morza Śródziemnego obecnie zarządza się przez krajowe plany zarządzania przyjęte na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 („rozporządzenie dotyczące Morza Śródziemnego”). Francja, Hiszpania i Włochy przyjęły plany zarządzania zgodnie z tym rozporządzeniem. Plany te okazały się niewystarczające do osiągnięcia celów wyznaczonych we Wspólnej polityce rybołówstwa (WPRyb).

Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) wykazał, że eksploatacja niektórych stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego znacznie przekracza poziomy wymagane do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY): w tym podregionie ponad 80 % ocenionych stad jest przełowionych. Ponadto biomasa niektórych z tych stad jest bliska krytycznym punktom odniesienia, co wskazuje, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo załamania.

W związku z tym Komisja uważa, że należy ustanowić plan wieloletni dotyczący ochrony i zrównoważonej eksploatacji stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego.

Wniosek obejmuje następujące propozycje:

• ustanowienie wymiernych wartości docelowych śmiertelności połowowej, które należy osiągnąć najpóźniej do 2020 r., przez umożliwienie zarządzania przedmiotowymi stadami w zależności od maksymalnego podtrzymywalnego połowu, jednocześnie dopuszczając elastyczność w kwestii połowów wielogatunkowych;

• wprowadzenie w odniesieniu do każdego stada granicznego punktu odniesienia, po osiągnięciu którego stado będzie poważnie zagrożone załamaniem, i zapobiegawczego punktu referencyjnego jako marginesu błędu;

• środki zabezpieczające umożliwiające odbudowę stada w przypadku przekroczenia zapobiegawczego punktu referencyjnego lub granicznego punktu odniesienia;

• wprowadzenie systemu nakładów połowowych na szczeblu UE dotyczącego wszystkich włoków wykorzystywanych na obszarach określonych w załączniku I do prowadzenia połowów statkami o długości kadłuba określonej również w tym załączniku;

• zakaz stosowania włoków na obszarze określonym izobatą 100 m od dnia 1 maja do dnia 31 lipca każdego roku, co pozwoli zarezerwować strefę przybrzeżną dla stosowania bardziej selektywnych narzędzi połowowych, aby chronić obszary dojrzewania narybku i wrażliwe siedliska;

• przepisy dotyczące regionalizacji potrzebne do zwiększenia lub zmiany zakresu wyłączeń dotyczących gatunków, w przypadku których wykazano wysokie wskaźniki przeżycia, oraz wyłączeń de minimis; ustanowienie współpracy regionalnej państw członkowskich z myślą o przyjęciu przepisów; obowiązek wyładunku i konkretne środki ochronne, w tym środki techniczne dotyczące niektórych stad;

• monitorowanie naukowe pozwalające oceniać postępy w dążeniu do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu w odniesieniu do stad gatunków docelowych połowów dennych i, w miarę możliwości, stad stanowiących przyłów.

Opinia sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem pracę wykonaną do tej pory przez Komisję i współprawodawców, jeśli chodzi o rozwój wieloletnich planów regionalnego zarządzania rybołówstwem i ochrony zasobów rybnych, jednak jest zdania, że we wniosku dotyczącym wieloletniego planu zarządzania powinno być możliwe uwzględnienie specyficznych cech zachodniej części Morza Śródziemnego.

W tym kontekście sprawozdawczyni wprowadza poprawki do wniosku, aby umożliwić zagwarantowanie ochrony zasobów zgodnie z realiami społeczno-ekonomicznymi flot, a w konsekwencji dostosować zarządzanie nakładami połowowymi, łącznie z zastosowaniem współzarządzania jako możliwości zarządzania zasobami rybnymi w zachodniej części Morza Śródziemnego.

Zrównoważony charakter pod względem społeczno-ekonomicznym

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia nr 1380/2013 cele wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) muszą zapewniać zrównoważenie środowiskowe w połączeniu ze zrównoważonym charakterem pod względem społeczno-ekonomicznym.

Wniosek Komisji zawiera środki umożliwiające lepszą ochronę zasobów oraz zrównoważenie środowiskowe stad. Jednakże z myślą o osiągnięciu zrównoważonego charakteru pod względem społeczno-ekonomicznym przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważenia środowiskowego sprawozdawczyni proponuje określone zmiany w celu uzyskania równowagi i ograniczenia wpływu na terytoria.

W związku z tym sprawozdawczyni proponuje, by oprócz środków na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej pozwolić, by państwa członkowskie mogły przyjmować środki rekompensujące trwałe zaprzestanie działalności połowowej w przypadku statków objętych środkami ograniczającymi nakłady połowowe przewidzianymi w przedmiotowym planie, zarówno w odniesieniu do operatorów statków, jak i marynarzy.

Jeśli chodzi o obszary zamknięte, sprawozdawczyni uważa, że należy wprowadzić pewną elastyczność co do zakazu stosowania włoków na obszarze określonym izobatą 100 m na podobszarach geograficznych, gdzie jego stosowanie jest niemożliwe z uwagi na topografię dna morskiego lub wpływ tego środka pod względem społeczno-ekonomicznym. Z uwagi na ogromne zróżnicowanie szerokości szelfu kontynentalnego wzdłuż zachodniego wybrzeża Morza Śródziemnego środek ten ma nierówne, niesprawiedliwe i nieproporcjonalne skutki dla poszczególnych flot działających w regionie. Lokalne floty dostosowują się do cech poszczególnych łowisk, wobec czego nadmierne ograniczenie wspomnianych łowisk wyłącznie w oparciu o kryteria geograficzne lub topograficzne mogłoby spowodować nieodwracalne szkody społeczno-ekonomiczne w sektorze rybołówstwa.

Dostosowanie systemu nakładów połowowych

Sprawozdawczyni uważa, że system nakładów połowowych może być ogólnie bardziej skuteczny i wygodny na każdym podobszarze geograficznym, ponieważ proponowane kategorie długości statków wprowadzają sztuczny podział floty. W związku z tym sprawozdawczyni proponuje rezygnację z kategorii długości, mając na uwadze, że długość kadłuba większości statków prowadzących połowy za pomocą włoków wynosi od 12 do 24 metrów. W praktyce nie stosuje się tego rozróżnienia.

Poza tym ograniczenie nakładów połowowych „w znacznym stopniu” w pierwszym roku stosowania planu, nieuściślone we wniosku Komisji, które w przypadku dosłownego wdrożenia miałoby katastrofalne skutki, wymaga doprecyzowania. Sprawozdawczyni proponuje, by ograniczyć nakład połowowy o 10 % w pierwszym roku, z wyjątkiem podobszarów geograficznych, na których dokonano ograniczenia nakładu połowowego o ponad 20 %. W ramach reformy WPRyb w 2002 r. wprowadzono środki w celu zwalczania przełowienia oraz poprawy ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów, łącznie z zastosowaniem po raz pierwszy podejścia długoterminowego do zarządzania stadami. Ponadto od czasu reformy WPRyb w 2013 r. UE podjęła zobowiązanie osiągnięcia w 2015 r., a najpóźniej w 2020 r., maksymalnego podtrzymywalnego połowu w tych stadach, w których jest to możliwe. Niektóre regiony UE dokonały znaczącego ograniczenia floty, aby przyczynić się do osiągnięcia celów WPRyb. Proponując znaczne ograniczenie floty, należy uwzględnić te starania w sposób jak najbardziej sprawiedliwy i zrównoważony.

Poza tym aby skoncentrować nakłady sektora rybołówstwa na stosowaniu skutecznego i zrównoważonego systemu nakładów połowowych, sprawozdawczyni proponuje skreślenie przepisów wprowadzających wspólny system wielkości dopuszczalnych połowów i kwot połowowych na Morzu Śródziemnym, którego wdrożenie mogłoby wiązać się z wieloma trudnościami w realizacji i oznaczać nowe problemy w zakresie kontroli, m.in. w odniesieniu do gatunków dławiących w przypadku połowów wielogatunkowych. Aby uniknąć przeinaczania koncepcji systemu nakładów będącej podstawą przedmiotowego planu wieloletniego, sprawozdawczyni proponuje skoncentrowanie działań na środkach zarządczych i pozostawienie możliwości zaproponowania w przyszłości innego rodzaju środków.

Współzarządzanie

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) definiuje współzarządzanie jako proces zarządzania zasobami rybnymi, w którym organy rządowe dzielą się władzą z lokalną społecznością użytkowników, a każdej ze stron przydziela się określone obowiązki i prawa związane z informowaniem i podejmowaniem decyzji na temat zarządzania tymi zasobami. Dokładniej rzecz ujmując, lokalna społeczność użytkowników składa się z sektora rybołówstwa i innych podmiotów, takich jak organizacje pozarządowe i instytucje naukowe, a także innych podmiotów lokalnych.

Wiele łowisk dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego ma zasięg lokalny lub ponadlokalny, w związku z czym stosowanie podejścia polegającego na uczestnictwie, zakładającego rzeczywiste zaangażowanie sektora rybołówstwa, organów administracji i innych podmiotów, takich jak społeczność naukowa, gwarantuje wdrażanie dostosowane do środków zarządczych odpowiadających realiom rybołówstwa na danym terytorium. W tym kontekście wzmocnienie pozycji podmiotów w ramach zarządzania planem na poziomie poszczególnych terytoriów morskich zapewnia jego pełne wdrożenie, co przekłada się na większą akceptację i lepsze stosowanie środków zarządczych.

Sprawozdawczyni jest pod dużym wrażeniem przykładów współzarządzania, z którymi się zapoznała, i w związku z tym proponuje, by państwa członkowskie dobrowolnie, gdy uznają to za właściwe, starały się wdrażać system współzarządzania, aby można było zagwarantować optymalne dostosowanie planu do realiów lokalnego rybołówstwa.

19.9.2018

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności: Adina‑Ioana Vălean

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przedstawia Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, następujące poprawki:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W odniesieniu do eksploatacji żywych zasobów morskich rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 przewiduje, jako wyraźny cel, odbudowę i zachowanie populacji poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. W związku z tym zgodnie z art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia odnośny wskaźnik eksploatacji miał zostać osiągnięty w miarę możliwości do 2015 r., a najpóźniej do 2020 r. w stopniowy, narastający sposób w odniesieniu do wszystkich stad, przy czym następnie powinien zostać utrzymany.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 plany wieloletnie są oparte na opiniach naukowych, technicznych i ekonomicznych. Zgodnie z tymi przepisami plan wieloletni przewidziany w niniejszym rozporządzeniu zawiera cele ogólne, cele wymierne opatrzone wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia do celów ochrony, środki ochronne i środki techniczne mające na celu uniknięcie i ograniczenie przypadkowych połowów.

(7)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 plany wieloletnie są oparte na opiniach naukowych, technicznych i ekonomicznych. Zgodnie z tymi przepisami plan wieloletni przewidziany w niniejszym rozporządzeniu powinien zawierać cele ogólne, cele wymierne opatrzone wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia do celów ochrony, środki ochronne i środki techniczne mające na celu uniknięcie i ograniczenie przypadkowych połowów, a także powinien ograniczać do minimum wpływ na środowisko morskie.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  STECF wykazał, że eksploatacja większości stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego znacznie przekracza poziomy wymagane do osiągnięcia MSY.

(12)  STECF wykazał, że eksploatacja większości stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego znacznie przekracza poziomy wymagane do osiągnięcia MSY oraz że nadmierna eksploatacja jest źródłem dużego ryzyka biologicznego, że zasoby te zostaną wyczerpane.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Z uwagi na ich znaczenie plan przewidziany w niniejszym rozporządzeniu powinien obejmować połowy rekreacyjne stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego. W planie wieloletnim przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu należy dopuścić możliwość zastosowania specjalnych środków zarządzania na obszarach, na których tego rodzaju połowy mają istotny wpływ na stada

(15)  Ze względu na fakt, że połowy rekreacyjne mogą w znaczący sposób wpływać na zasoby rybne, plan wieloletni powinien zapewniać ramy gwarantujące, że są one prowadzone w sposób zgodny z celami planu. Państwa członkowskie powinny gromadzić dane dotyczące połowów odnoszące się do połowów rekreacyjnych. W przypadku gdy takie połowy mają istotny wpływ na zasoby, plan powinien uwzględniać możliwość decydowania o szczególnych środkach zarządzania.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Celem planu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu powinno być przyczynienie się do realizacji założeń WPRyb, a w szczególności osiągnięcie i utrzymanie MSY stad docelowych, wdrożenie obowiązku wyładunku dotyczącego stad dennych, których dotyczy minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony, przyczynianie się do propagowania odpowiedniego poziomu życia osób zależnych od działalności połowowej, uwzględnienie przybrzeżnego rybołówstwa i aspektów społeczno-ekonomicznych. Za pomocą planu należałoby również wdrażać ekosystemowe podejście do zarządzania rybołówstwem, aby zminimalizować negatywny wpływ działalności połowowej na ekosystem morski. Plan powinien być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem, jakim jest osiągnięcie do 2020 r. dobrego stanu środowiska (zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE28) oraz z celami dyrektywy 2009/147/WE29 i dyrektywy Rady 92/43/EWG30.

(17)  Celem planu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu powinno być przyczynienie się do realizacji założeń WPRyb, a w szczególności odbudowa stad ryb i utrzymanie ich powyżej wielkości biomasy pozwalającej na osiągnięcie MSY stad docelowych, wdrożenie obowiązku wyładunku dotyczącego stad dennych, których dotyczy minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony, przyczynianie się do propagowania odpowiedniego poziomu życia osób zależnych od działalności połowowej, uwzględnienie przybrzeżnego rybołówstwa i aspektów społeczno-ekonomicznych. W ramach planu należy również wdrożyć ekosystemowe podejście do zarządzania rybołówstwem poprzez ograniczenie i, w miarę możliwości, wyeliminowanie negatywnych skutków działalności połowowej dla środowiska morskiego. Plan ten powinien przyczynić się również do osiągnięcia dobrego stanu środowiska zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE28 oraz do osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków zgodnie z wymogami określonymi odpowiednio w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE29 i dyrektywie Rady 92/43/WE30.

_________________

_________________

28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

29 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

29 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

30 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

30 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Należy ustanowić docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej (F) odpowiadający celowi, jakim jest osiągnięcie i utrzymanie MSY wyrażony jako przedziały wartości, które są spójne z osiągnięciem MSY (tj. FMSY). Przedziały te, oparte na najlepszych dostępnych opiniach naukowych, są niezbędne do zapewnienia elastyczności, która pozwoli na uwzględnianie zmian w opiniach naukowych, przyczyni się do wdrożenia obowiązku wyładunku oraz uwzględni połowy wielogatunkowe. Zgodnie z przedmiotowym planem ustala się je, aby zapewnić maksymalnie 5-procentowe ograniczenie wysokiego odłowu długoterminowego w stosunku do MSY. Ponadto górny limit FMSY jest ograniczony, tak aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej najniższej biomasy tarłowej (BLIM) nie przekraczało 5 %.

(18)  Aby osiągnąć cele określone w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, należy ustanowić docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej (F) odpowiadający celowi, jakim jest osiągnięcie i utrzymanie, ale bez przekraczania wskaźnika eksploatacji opartego na MSY, wyrażonego jako przedziały wartości, które są spójne z osiągnięciem MSY (tj. FMSY). Wskaźnik ten należy osiągnąć jak najszybciej, w stopniowy, narastający sposób, najpóźniej do 2020 r. w przypadku wszystkich stad, do których zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie, a następnie wskaźnik ten należy utrzymać. Przedziały te, oparte na najlepszych dostępnych opiniach naukowych, są niezbędne do zapewnienia elastyczności, która pozwoli na uwzględnianie zmian w opiniach naukowych, przyczyni się do wdrożenia obowiązku wyładunku oraz uwzględni połowy wielogatunkowe. Zgodnie z przedmiotowym planem ustala się je, aby zapewnić maksymalnie 5-procentowe ograniczenie wysokiego odłowu długoterminowego w stosunku do MSY. Ponadto górny limit FMSY jest ograniczony, tak aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej najniższej biomasy tarłowej (BLIM) nie przekraczało 5 %.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Na potrzeby ustalania uprawnień do połowów należy stosować przedziały FMSY dla „zwykłego wykorzystania” oraz, jeśli stan przedmiotowego stada zostanie uznany za dobry, przedziały FMSY o większej elastyczności. Uprawnienia do połowów należy ustalać do wysokości bardziej elastycznego limitu wyłącznie wówczas, gdy na podstawie opinii naukowej jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do połowów wielogatunkowych, do uniknięcia szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej lub w celu ograniczenia rocznych wahań w wysokości uprawnień do połowów.

skreśla się

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  Aby chronić wrażliwe gatunki, zwłaszcza te krytycznie zagrożone w związku ze skutkami połowów, względem działalności połowowej zastosować należy środki zarządzania. W związku z tym w planie przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu należy określić środki zarządzania, w tym zmianę narzędzi na statkach, zmianę działalności statków i zmiany wprowadzane w statkach.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31a)  Ponadto w planie wieloletnim Komisja powinna być nadal uprawniona do określenia obszarów chronionych do celów odtworzenia stad ryb zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Niniejsze rozporządzenie określa również szczegółowe rozwiązania dotyczące minimalizowania wpływu działalności połowowej na środowisko morskie, zwłaszcza przypadkowych połowów gatunków chronionych w unijnych wodach zachodniej części Morza Śródziemnego, dla wszystkich połowów prowadzonych w tych wodach.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Plan przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności poprzez stosowanie podejścia ostrożnościowego do zarządzania rybołówstwem oraz zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morskich doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą zapewnić MSY.

1.  Plan przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności poprzez stosowanie podejścia ostrożnościowego do zarządzania rybołówstwem oraz zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morskich doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą zapewnić MSY. Wskaźnik eksploatacji na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu należy osiągnąć jak najszybciej, w stopniowy, narastający sposób, najpóźniej do 2020 r. w przypadku wszystkich stad, do których zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie, a następnie wskaźnik ten należy utrzymać.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W ramach planu wdraża się podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Plan powinien być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem, jakim jest osiągnięcie do 2020 r. dobrego stanu środowiska, jak określono w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE oraz z celami ustanowionymi w art. 4 i 5 dyrektywy 2009/147/WE oraz w art. 6 i 12 dyrektywy Rady 92/43/EWG.

3.  W ramach planu wdraża się podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski, zwłaszcza na wrażliwe siedliska i chronione gatunki, w tym morskie ssaki, gady i ptaki. Plan powinien być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem, jakim jest osiągnięcie do 2020 r. dobrego stanu środowiska, jak określono w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE oraz z celami ustanowionymi w art. 4 i 5 dyrektywy 2009/147/WE oraz w art. 6 i 12 dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przyczynienie się do spełnienia warunków określonych w innych odnośnych wskaźnikach zawartych w załączniku I do dyrektywy 2008/56/WE proporcjonalnie do roli, jaką rybołówstwo odgrywa w ich spełnieniu.

b)  przyczynienie się do spełnienia warunków określonych w innych odnośnych wskaźnikach zawartych w załączniku I do dyrektywy 2008/56/WE proporcjonalnie do roli, jaką rybołówstwo odgrywa w ich spełnieniu oraz minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na środowisko morskie, zwłaszcza na wrażliwe siedliska i chronione gatunki, w tym morskie ssaki, gady i ptaki.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 i 4 uprawnienia do połowów mogą zostać ustalone powyżej przedziału FMSY dostępnego w tym czasie dla najwrażliwszego stada, pod warunkiem że wszystkie przedmiotowe stada są powyżej BPA:

skreśla się

a) jeżeli – na podstawie opinii lub dowodów naukowych – zostanie to uznane za niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych;

 

b) jeżeli – na podstawie opinii lub dowodów naukowych – zostanie to uznane za niezbędne do uniknięcia poważnej szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej; lub

 

c) w celu ograniczenia do maksymalnie 20 % wahań w zakresie uprawnień do połowów między następującymi po sobie latami.

 

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa tarłowa któregokolwiek z przedmiotowych stad spadła poniżej zapobiegawczego punktu referencyjnego (BPA), przyjmuje się środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowych stad do poziomów wyższych niż poziom umożliwiający osiągnięcie MSY. W szczególności, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 3 i 5, uprawnienia do połowów ustala się na poziomie spójnym ze śmiertelnością połowową zredukowaną do poziomu znajdującego w przedziale FMSY w odniesieniu do najwrażliwszego stada, z uwzględnieniem spadku biomasy.

1.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa tarłowa któregokolwiek z przedmiotowych stad spadła poniżej zapobiegawczego punktu referencyjnego (BPA), przyjmuje się środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowych stad do poziomów wyższych niż poziom umożliwiający osiągnięcie MSY. W szczególności, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 3 i 5, uprawnienia do połowów ustala się na poziomie nieprzekraczającym wskaźnika eksploatacji spójnego z maksymalnym podrzymywalnym połowem i ze śmiertelnością połowową zredukowaną do poziomu znajdującego w przedziale FMSY w odniesieniu do najwrażliwszego stada, z uwzględnieniem spadku biomasy.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Co roku na podstawie opinii naukowych Rada ustala maksymalny dopuszczalny nakład połowowy dla każdej grupy nakładu połowowego w podziale na państwa członkowskie.

2.  Co roku na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych Rada ustala maksymalny dopuszczalny nakład połowowy dla każdej grupy nakładu połowowego w podziale na państwa członkowskie.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W pierwszym roku wdrażania planu w znacznym stopniu zmniejsza się maksymalny dopuszczalny nakład połowowy w stosunku do poziomu bazowego przewidzianego w ust. 4, zgodnie z opiniami naukowymi.

3.  W pierwszym roku wdrażania planu w znacznym stopniu zmniejsza się maksymalny dopuszczalny nakład połowowy w stosunku do poziomu bazowego przewidzianego w ust. 4, zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że prowadzone są znaczące połowy danego stada za pomocą narzędzi połowowych innych niż włoki, w stosunku do tego konkretnego narzędzia lub narzędzi ustala się poziomy nakładów połowowych w oparciu o te opinie naukowe.

5.  Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że prowadzone są znaczące połowy danego stada za pomocą narzędzi połowowych innych niż włoki, w stosunku do tego konkretnego narzędzia lub narzędzi ustala się poziomy nakładów połowowych w oparciu o te opinie naukowe.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne mają znaczy wpływ na śmiertelność połowową danego stada, Rada może ograniczyć połowy rekreacyjne podczas ustalania uprawnień do połowów w celu uniknięcia przekroczenia całkowitej wartości docelowej dotyczącej śmiertelności połowowej.

6.  Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne mają znaczy wpływ na śmiertelność połowową danego stada, Rada może ograniczyć połowy rekreacyjne podczas ustalania uprawnień do połowów w celu uniknięcia przekroczenia całkowitej wartości docelowej dotyczącej śmiertelności połowowej.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W uzupełnieniu przepisów art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 od dnia 1 maja do dnia 31 lipca każdego roku zabrania się używania włoków w zachodniej części Morza Śródziemnego na obszarze określonym izobatą 100 m.

1.  W uzupełnieniu przepisów art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 od dnia 1 maja do dnia 31 lipca każdego roku zabrania się używania włoków w zachodniej części Morza Śródziemnego na obszarze określonym izobatą co najmniej 100 m.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zainteresowane państwa członkowskie ustanawiają, w terminie dwóch lat od przyjęcia niniejszego rozporządzenia i w oparciu o opinie naukowe, inne obszary zamknięte, jeżeli istnieją dowody na obecność wysokiej koncentracji narybku i tarlisk stad dennych, szczególnie jeżeli są to narybek i tarliska przedmiotowych stad.

2.  Zainteresowane państwa członkowskie ustanawiają, w terminie dwóch lat od przyjęcia niniejszego rozporządzenia i w oparciu o opinie naukowe, inne obszary zamknięte, jeżeli istnieją dowody na obecność wysokiej koncentracji ryb młodych, ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony oraz tarlisk stad dennych, szczególnie jeżeli są to narybek i tarliska przedmiotowych stad.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Zarządzanie przypadkowymi połowami gatunków chronionych

 

1. W ramach zarządzania chronionymi ptakami morskimi, na które działalność połowowa w zachodniej części Morza Śródziemnego ma wpływ, należy przyjąć środki zarządzania mające zastosowanie do wszystkich taklowców, łącznie ze stosowaniem mechanizmów odstraszających na pokładzie statku, zarzucaniem sieci nocą oraz zwiększeniem tempa zanurzania haczyków.

 

2. W przypadku gdy państwa członkowskie nie wdrażają środków zarządzania w celu ochrony gatunków chronionych i siedlisk w zachodniej części Morza Śródziemnego, na które działalność połowowa ma wpływ, Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18 uzupełniających niniejsze rozporządzenie przez przyjęcie szczegółowych środków zarządzania.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  określające cechy narzędzi połowowych, w szczególności: rozmiar oczek sieci, rozmiar haków, liczbę haków, budowę narzędzia połowowego, grubość sznurka, rozmiar narzędzia lub stosowanie dodatkowych urządzeń w celu poprawy selektywności;

a)  określające cechy narzędzi połowowych, w szczególności: rozmiar oczek sieci, rozmiar haków, liczbę haków, budowę narzędzia połowowego, grubość sznurka, rozmiar narzędzia lub stosowanie dodatkowych urządzeń w celu poprawy selektywności, ograniczenia niezamierzonych połowów oraz zminimalizowania negatywnego wpływu połowów na ekosystem;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ograniczające korzystanie z narzędzi połowowych, w szczególności czas zanurzenia i głębokość rozmieszczenia narzędzi, na potrzeby poprawy selektywności;

b)  ograniczające korzystanie z narzędzi połowowych, w szczególności czas zanurzenia i głębokość rozmieszczenia narzędzi, lub stosujące środki techniczne, na potrzeby poprawy selektywności, w celu zredukowania niezamierzonych połowów i zminimalizowania negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zakazujące lub ograniczające prowadzenie połowów na określonych obszarach lub w określonych okresach w celu ochrony ryb w okresie tarła oraz młodych ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony lub gatunków ryb innych niż docelowe;

c)  zakazujące lub ograniczające prowadzenie połowów na określonych obszarach lub w określonych okresach w celu ochrony ryb w okresie tarła oraz młodych ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony lub gatunków ryb innych niż docelowe oraz w celu zminimalizowania negatywnego wpływu połowów na ekosystem;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zakazujące prowadzenia połowów na określonych obszarach lub w określonych okresach lub ograniczające prowadzenie takich połowów w celu ochrony wrażliwych ekosystemów i gatunków;

d)  zakazujące prowadzenia połowów na określonych obszarach lub w określonych okresach lub ograniczające prowadzenie takich połowów w celu ochrony szczególnie wrażliwych ekosystemów i gatunków oraz w celu zminimalizowania negatywnego wpływu połowów na ekosystem;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników planu i jego wpływu na stada, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, oraz na połowy eksploatujące te stada, w szczególności pod kątem realizacji celów określonych w art. 3.

2.  Dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co trzy lata, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników planu i jego wpływu na stada, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, oraz na połowy eksploatujące te stada, w szczególności pod kątem realizacji celów określonych w art. 3.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego

Odsyłacze

COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)

Data przedstawienia w PE

8.3.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

15.3.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

15.3.2018

REGI

15.3.2018

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

REGI

27.3.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Clara Eugenia Aguilera García

22.3.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.3.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Tilly Metz

Data złożenia

10.1.2019

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

18

+

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

David Coburn, Rosa D'Amato

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos

5

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

EFDD

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Marco Affronte, Tilly Metz

1

0

S&D

Isabelle Thomas

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności