RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane

10.1.2019 - (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)) - ***I

Comisia pentru pescuit
Raportoare: Clara Eugenia Aguilera García


Procedură : 2018/0050(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0005/2019

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0115),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0104/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2018[1],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0005/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile din punct de vedere ecologic pe termen lung, să aplice abordarea precaută în gestionarea pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului.

(5)  Obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului sunt, printre altele, să garanteze o exploatare a resurselor biologice marine vii care să creeze condiții economice, de mediu și sociale sustenabile pe termen lung, cu scopul de a garanta că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile din punct de vedere ecologic și socioeconomic pe termen lung, să aplice abordarea precaută în gestionarea pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului. De asemenea, politica comună în domeniul pescuitului va contribui la aprovizionarea pieței Uniunii cu alimente cu valoare nutritivă ridicată, la reducerea dependenței pieței Uniunii de importurile de alimente, la încurajarea creării directe și indirecte de locuri de muncă și la dezvoltarea economică în zonele de coastă, precum și la asigurarea unui standard de viață echitabil în sectorul pescuitului, inclusiv în sectorul pescuitului artizanal și la scară mică, astfel cum se prevede la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru atingerea obiectivelor PCP, ar trebui adoptate o serie de măsuri de conservare, cum ar fi planuri multianuale, măsuri tehnice și stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit.

(6)  Pentru atingerea obiectivelor PCP, ar trebui adoptate o serie de măsuri de conservare, cum ar fi planuri multianuale, măsuri tehnice și stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit. Cu toate acestea, refacerea stocurilor de pește nu poate fi realizată dacă nu se reduce impactul tot mai grav al poluării, care provine în cea mai mare parte din surse terestre, dar și de pe urma activităților maritime (transporturi, hidrocarburi, turism etc.)

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În ceea ce privește exploatarea resurselor biologice marine vii, Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede drept obiectiv explicit restabilirea și menținerea populațiilor de specii recoltate la niveluri mai mari decât cele care pot asigura producția maximă durabilă. Pentru a atinge acest obiectiv, în conformitate cu articolul 2 din regulamentul respectiv, toate stocurile de pește ar trebui să ajungă treptat la nivelul de exploatare capabil să atingă producția maximă durabilă, până în 2015 dacă este posibil sau cel târziu până în 2020. În urmărirea acestui obiectiv, se va ține seama în special de impactul economic și social.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  În conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale trebuie să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice. În conformitate cu aceste dispoziții, planul multianual prevăzut în prezentul regulament ar trebui să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare clare, niveluri de referință pentru conservare, măsuri de salvgardare și măsuri tehnice concepute pentru evitarea și reducerea capturilor nedorite.

(7)  În conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale trebuie să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice. În conformitate cu aceste dispoziții, planul multianual prevăzut în prezentul regulament ar trebui să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare clare, niveluri de referință pentru conservare, măsuri de salvgardare și măsuri tehnice concepute pentru evitarea și reducerea cât mai mult posibil a capturilor nedorite și pentru reducerea la minimum a impactului activităților de pescuit asupra mediului marin.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „Cele mai bune avize științifice disponibile” se referă la avizele științifice aflate la dispoziția publicului care se întemeiază pe cele mai recente date și metode științifice și care au fost emise sau examinate de către un organism științific independent recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.

(8)  „Cele mai bune avize științifice disponibile” se referă la avizele științifice aflate la dispoziția publicului care se întemeiază pe cele mai recente date și metode științifice și care au fost emise sau supuse examinării inter pares de către un organism științific independent recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, cum ar fi Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) sau Comisia generală pentru pescuit în Marea Mediterană (CGPM), și care îndeplinesc cerințele de la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Franța, Italia și Spania au adoptat planuri de gestionare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1967/2006. Aceste planuri nu sunt însă coerente între ele și nu iau în calcul toate uneltele utilizate pentru exploatarea stocurilor demersale și suprapunerile anumitor stocuri și flote de pescuit. În plus, aceste planuri s-au dovedit ineficiente în ceea ce privește atingerea obiectivelor stabilite în PCP. Statele membre și părțile interesate și-au exprimat sprijinul pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unui plan multianual la nivelul Uniunii pentru stocurile în cauză.

(11)  Franța, Italia și Spania au adoptat planuri de gestionare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1967/2006. Aceste planuri nu sunt însă coerente între ele și nu iau în calcul toate uneltele utilizate pentru exploatarea stocurilor demersale și suprapunerile anumitor stocuri și flote de pescuit. În plus, aceste planuri s-au dovedit ineficiente în ceea ce privește atingerea obiectivelor stabilite în PCP. Statele membre și părțile interesate și-au exprimat sprijinul pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unui plan multianual la nivelul Uniunii pentru stocurile în cauză. Statele membre ar trebui să pună în aplicare măsurile prevăzute în acest regulament, pentru a obține eficiența maximă.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  CSTEP a arătat că exploatarea majorității stocurilor demersale în vestul Mării Mediterane depășește cu mult nivelurile necesare pentru atingerea MSY.

(12)  CSTEP a arătat că exploatarea anumitor stocuri demersale în vestul Mării Mediterane depășește cu mult nivelurile necesare pentru atingerea MSY.

Justificare

CSTEP dispune de informații științifice privind anumite specii pe care le-a evaluat; acestea nu constituie majoritatea stocurilor din vestul Mării Mediterane.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Având în vedere importanța lor, planul prevăzut în prezentul regulament ar trebui să acopere activitățile de pescuit recreativ care vizează capturarea stocurilor demersale din vestul Mării Mediterane. Atunci când aceste activități de pescuit au un impact semnificativ asupra stocurilor, planul multianual prevăzut de prezentul regulament ar trebui să prevadă posibilitatea aplicării unor măsuri specifice de gestionare.

(15)  Întrucât activitățile de pescuit recreativ pot avea un impact semnificativ asupra resurselor de pești, planul multianual ar trebui să prevadă un cadru care să garanteze realizarea acestora într-o manieră compatibilă cu obiectivele planului. Statele membre ar trebui să colecteze date privind capturile în cadrul activităților de pescuit recreativ. Atunci când aceste activități de pescuit au un impact semnificativ asupra resurselor respective, planul ar trebui să prevadă posibilitatea de a decide asupra unor măsuri specifice de gestionare, care să nu dăuneze sectorului pescuitului profesionist.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Domeniul de aplicare geografic al planului multianual ar trebui să se bazeze pe distribuția geografică a stocurilor, așa cum este indicată în cele mai bune avize științifice disponibile. Este posibil ca, în viitor, să fie necesare modificări ale distribuției geografice a stocurilor care figurează în planul multianual, datorită îmbunătățirii informațiilor științifice. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în vederea ajustării distribuției geografice a stocurilor prevăzute în planul multianual, în cazul în care avizele științifice indică o modificare a distribuției geografice a stocurilor relevante.

(16)  Domeniul de aplicare geografic al planului multianual ar trebui să se bazeze pe distribuția geografică a stocurilor, așa cum este indicată în cele mai bune avize științifice disponibile. Este posibil ca, în viitor, să fie necesare modificări ale distribuției geografice a stocurilor care figurează în planul multianual, datorită îmbunătățirii informațiilor științifice. Prin urmare, Comisia poate să adopte o nouă propunere în vederea ajustării distribuției geografice a stocurilor prevăzute în planul multianual, în cazul în care avizele științifice indică o modificare a distribuției geografice a stocurilor relevante.

Justificare

Articolul 1 alineatul (2) stabilește domeniul de aplicare al regulamentului (stocurile și subzonele CGPM), iar anexa I la prezentul regulament definește grupurile de efort ale regimului efortului de pescuit. Ambele părți conțin elemente esențiale ale actului legislativ, iar modificarea sa trebuie tratată după consultarea colegislatorului, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Obiectivul planului prevăzut în prezentul regulament ar trebui să fie acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor PCP, în special la atingerea și menținerea MSY pentru stocurile vizate, la punerea în aplicare a obligației de debarcare pentru stocurile demersale care fac obiectul unor dimensiuni minime de referință pentru conservare, și la promovarea unui nivel de trai echitabil pentru persoanele care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de pescuitul costier și de aspectele socioeconomice. Totodată, planul ar trebui să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului, în vederea reducerii la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin. El ar trebui să fie coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 (în conformitate cu Directiva 2008/56/CE28) și cu obiectivele Directivei 2009/147/CE29 și ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului30.

(17)  Obiectivul planului prevăzut în prezentul regulament ar trebui să fie acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor PCP, în special la restabilirea și menținerea stocurilor de pești deasupra nivelurilor de biomasă capabile să realizeze MSY pentru stocurile vizate, la punerea în aplicare a obligației de debarcare pentru stocurile demersale care fac obiectul unei dimensiuni minime de referință pentru conservare și la asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru persoanele care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de pescuitul costier și de aspectele socioeconomice. Totodată, planul ar trebui să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului, în vederea reducerii la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin. El ar trebui să fie coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 (în conformitate cu Directiva 2008/56/CE28) și ar trebui să contribuie la realizarea unui stadiu corespunzător de conservare pentru specii și habitate, după cum prevăd obiectivele Directivei 2009/147/CE29 și ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului30.

__________________

__________________

28 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

28 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

29 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

29 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

30 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

30 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Pentru o aplicare eficientă a prezentului regulament și pentru atingerea obiectivelor PCP, este posibil să fie necesară restructurarea flotei. Ar trebui să se prevadă, în acest sens, posibilitatea realizării unor planuri de restructurare a flotei și a efortului, promovând selectivitatea și eficiența energetică, pentru care ar trebui să se dispună de ajutoare în vederea dezmembrării și a modernizării. În acest scop, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ar trebui modificat, în vederea includerii acestor instrumente.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b)  Intrarea în vigoare cu întârziere a prezentului regulament, precum și caracterul dinamic al activităților de pescuit mixte ar trebui luate în considerare pentru a atinge obiectivul de mortalitate prin pescuit în conformitate cu intervale FMSY, oferindu-se sprijinul necesar pentru a corecta posibilele dezechilibre socioeconomice din sectorul pescuitului.

Justificare

Având în vedere situația actuală a stocurilor și prezentarea cu întârziere a prezentei propuneri de către Comisia Europeană, atingerea MSY în 2020 este practic imposibilă pentru toate stocurile afectate fără o reducere fără precedent și cu efecte catastrofale pentru flotele din vestul Mării Mediterane.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Ar trebui să se instituie măsuri de salvgardare adecvate pentru a asigura atingerea obiectivelor și pentru a declanșa adoptarea unor măsuri de remediere atunci când este necesar, printre altele, în cazul în care stocurile se situează sub nivelurile de referință pentru conservare. Măsurile de remediere ar trebui să includă măsuri de urgență în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, posibilități de pescuit și alte măsuri specifice de conservare.

(21)  Ar trebui să se instituie măsuri de salvgardare adecvate pentru a asigura atingerea obiectivelor și pentru a declanșa adoptarea unor măsuri de remediere atunci când este necesar, printre altele, în cazul în care stocurile se situează sub nivelurile de referință pentru conservare. Măsurile de remediere ar trebui să includă măsuri de urgență în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, posibilități de pescuit și alte măsuri specifice de conservare, dar și ajutor financiar acordat pescarilor afectați direct de aceste măsuri.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Pentru a asigura accesul transparent la pescuit și atingerea ratelor-țintă ale mortalității prin pescuit, ar trebui adoptat un regim de gestionare a efortului de pescuit al Uniunii pentru traule, care sunt principalele unelte folosite pentru a exploata stocurile demersale în vestul Mării Mediterane. În acest scop, este necesar să se definească grupuri de efort, astfel încât Consiliul să stabilească efortul de pescuit maxim admisibil, exprimat ca număr de zile de pescuit, pe o bază anuală. Atunci când este cazul, regimul de gestionare a efortului de pescuit ar trebui să includă și alte unelte de pescuit.

(23)  Pentru a asigura accesul transparent la pescuit și atingerea ratelor-țintă ale mortalității prin pescuit, ar trebui ca Uniunea să dispună de date corecte și de statistici fiabile, pe baza cărora să adopte un regim de gestionare a efortului de pescuit pentru traule, care sunt principalele unelte folosite pentru a exploata stocurile demersale în vestul Mării Mediterane. În acest scop, Consiliul stabilește efortul de pescuit maxim admisibil, exprimat ca număr de zile de pescuit, pe o bază anuală. Atunci când este cazul, regimul de gestionare a efortului de pescuit ar trebui să includă și alte unelte de pescuit.

Justificare

Gestionarea efortului de pescuit poate să fie mai eficientă și mai adecvată dacă este realizată în comun în fiecare subzonă geografică, datorită faptului că categoriile de lungime propuse stabilesc diferențieri artificiale în cadrul flotei. Se propune eliminarea grupurilor de efort de pescuit.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Având în vedere situația îngrijorătoare a aproape tuturor stocurilor de specii demersale din vestul Mării Mediterane și pentru a reduce nivelurile actuale ridicate ale mortalității prin pescuit, regimul efortului de pescuit ar trebui să determine o reducere semnificativă a efortului în primul an de punere în aplicare a planului prevăzut în prezentul regulament.

eliminat

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Atunci când avizele științifice indică faptul că pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a stocurilor în cauză, Consiliul ar trebui să ia în calcul acest tip de pescuit. În acest sens, Consiliul poate stabili posibilități de pescuit prin regimul de gestionare a efortului de pescuit pentru capturile comerciale care să ia în considerare volumul capturilor realizate în cadrul pescuitului recreativ, și/sau să adopte alte măsuri de restricționare a pescuitului recreativ.

(25)  Atunci când avizele științifice indică faptul că pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a stocurilor în cauză, Consiliul ar trebui să ia în calcul acest tip de pescuit. În acest sens, Consiliul va stabili posibilități de pescuit prin regimul de gestionare a efortului de pescuit pentru capturile comerciale care să ia în considerare volumul capturilor realizate în cadrul pescuitului recreativ, pentru a nu periclita activitățile de pescuit comerciale/profesioniste, și/sau să adopte alte măsuri de restricționare a pescuitului recreativ, ținând seama de faptul că măsurile respective nu ar trebui să fie deloc în detrimentul activităților de pescuit profesionist.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  În cazul în care avizele științifice arată că regimul efortului de pescuit nu este suficient pentru atingerea obiectivelor sau a țintelor planului prevăzut în prezentul regulament, ar trebui introduse măsuri de gestionare bazate pe capturile totale admisibile pentru a completa regimul de gestionare a efortului de pescuit.

(26)  În cazul în care avizele științifice arată că regimul efortului de pescuit nu este suficient pentru atingerea obiectivelor sau a țintelor planului prevăzut în prezentul regulament, acolo unde este cazul, ar trebui introduse măsuri tehnice care să permită îmbunătățirea stării stocului, reducând mortalitatea prin pescuit a speciilor vizate, pentru a completa regimul de gestionare a efortului de pescuit.

Justificare

Măsurile de gestionare bazate pe capturile totale admisibile nu sunt adecvate pentru Marea Mediterană, având în vedere dificultatea în aplicarea acestor măsuri la activități de pescuit cu particularități multiple și atunci când stocurile sunt partajate cu țări din afara UE. Ar fi preferabilă aplicarea măsurilor tehnice care să permită îmbunătățirea stării stocurilor prin reducerea mortalității prin pescuit a speciilor vizate, acolo unde este cazul.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Pentru a realiza o punere în aplicare eficace a măsurilor de gestionare la nivel regional, statele membre ar trebui să instituie un regim de gestionare în comun, în care să fie implicate consiliile consultative, organizațiile de pescari și instituțiile sau autoritățile competente, pentru a consolida dialogul și angajamentul părților.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Pentru a proteja zonele de creștere și habitatele sensibile și a salvgarda pescuitul la scară mică, zona de coastă ar trebui rezervată în mod regulat activităților de pescuit mai selective. Prin urmare, planul prevăzut în prezentul regulament ar trebui să stabilească o interdicție pentru traulele care operează în cadrul izobatei de 100 m, timp de trei luni în fiecare an.

(28)  Pentru a proteja zonele de creștere și habitatele sensibile și a salvgarda pescuitul la scară mică, zona de coastă ar trebui rezervată în mod regulat activităților de pescuit mai selective. Prin urmare, planul prevăzut în prezentul regulament ar trebui să stabilească o interdicție pentru traulele care operează în cadrul izobatei de 100 m, timp de trei luni în fiecare an, de la caz la caz, atunci când acest lucru este necesar și justificat științific, prin regionalizare.

Justificare

Propunerea de stabilire a unei interdicții pentru utilizarea traulelor care operează în cadrul izobatei de 100 m între 1 mai și 31 iulie ar putea reprezenta, în unele situații, o măsură disproporționată și fără justificare științifică. În multe zone, platforma continentală se termină abrupt, ajungând la o adâncime mare după doar câțiva kilometri, motiv pentru care traulerele nu pot pescui dincolo de această zonă. Măsura propusă ar afecta semnificativ nu numai traulerele, ci și sectoarele dependente de traule, precum porturile, licitațiile și industriile auxiliare.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Ar trebui să se ia și alte măsuri de conservare în ceea ce privește stocurile demersale. În mod concret, în conformitate cu avizele științifice, este necesar să se instituie interdicții suplimentare în zonele cu concentrații mari de reproducători, în vederea protejării merluciului în stadiul de adult, aflat într-o situație precară.

(29)  Ar trebui să se ia și alte măsuri de conservare în ceea ce privește stocurile demersale. În mod concret, în conformitate cu avizele științifice, este necesar să se instituie interdicții suplimentare în zonele cu concentrații mari de reproducători, în vederea protejării merluciului în stadiul de adult, aflat într-o situație precară, și în zonele cu o mare concentrare de puiet de pește, sub rezerva unei despăgubiri echitabile acordate pescarilor afectați de aceste interdicții.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Abordarea precaută ar trebui aplicată și în cazul speciilor capturate accidental și al stocurilor demersale pentru care nu sunt disponibile date suficiente. Ar trebui adoptate măsuri specifice de conservare, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care avizele științifice indică faptul că sunt necesare măsuri de remediere.

(30)  Abordarea precaută ar trebui aplicată și în cazul speciilor capturate accidental și al stocurilor demersale pentru care nu sunt disponibile date suficiente. Ar trebui adoptate măsuri specifice de conservare, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care avizele științifice indică faptul că sunt necesare măsuri de remediere, sub rezerva unei despăgubiri echitabile acordate pescarilor afectați de aceste măsuri.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a)  Pentru a proteja speciile sensibile, precum și habitatele periclitate și afectate de activități de pescuit demersal, planul ar trebui să instituie măsuri de gestionare pentru activitățile de pescuit relevante.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Pentru a asigura securitatea juridică, este adecvat să se clarifice faptul că măsurile de încetare temporară adoptate în vederea atingerii obiectivelor planului prevăzut în prezentul regulament pot fi considerate eligibile pentru sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului32.

(37)  Pentru a asigura securitatea juridică, este adecvat să se clarifice faptul că măsurile de încetare temporară sau măsurile de încetare definitivă, adoptate prin planurile de restructurare în vederea atingerii obiectivelor planului prevăzut în prezentul regulament, pot fi considerate eligibile pentru sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului32.

_________________

_________________

32 Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

32 Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  crevete din specia Aristeus antennatus în subzona CGPM 1;

(a)  crevete din specia Aristeus antennatus în subzonele 1-5-6 ale Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM);

Justificare

Reducerea numărului de secțiuni facilitează înțelegerea listei de specii.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  crevete din specia Aristeus antennatus în subzona CGPM 5;

eliminat

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  crevete din specia Aristeus antennatus în subzona CGPM 6;

eliminat

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  crevete din specia Parapenaeus longirostris în subzona CGPM 1;

(d)  crevete din specia Parapenaeus longirostris în subzonele CGPM 1-5-6-9-10-11;

Justificare

Reducerea numărului de secțiuni facilitează înțelegerea listei de specii.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  crevete din specia Parapenaeus longirostris în subzona CGPM 5;

eliminat

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  crevete din specia Parapenaeus longirostris în subzona CGPM 6;

eliminat

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  crevete din specia Parapenaeus longirostris în subzonele CGPM 9-10-11;

eliminat

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  crevete din specia Aristaeomorpha foliacea în subzona CGPM 9;

(h)  crevete din specia Aristaeomorpha foliacea în subzonele CGPM 9-10-11;

Justificare

Reducerea numărului de secțiuni facilitează înțelegerea listei de specii.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  crevete din specia Aristaeomorpha foliacea în subzona CGPM 10;

eliminat

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  crevete din specia Aristaeomorpha foliacea în subzona CGPM 11;

eliminat

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  merluciu (Merluccius merluccius) în subzonele CGPM 1-5-6-7;

(k)  merluciu (Merluccius merluccius) în subzonele CGPM 1-5-6-7-9-10-11;

Justificare

Reducerea numărului de secțiuni facilitează înțelegerea listei de specii.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  merluciu (Merluccius merluccius) în subzonele CGPM 9-10-11;

eliminat

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  langustină (Nephrops norvegicus) în subzona CGPM 5;

(m)  langustină (Nephrops norvegicus) în subzonele CGPM 5-6-9-11;

Justificare

Reducerea numărului de secțiuni facilitează înțelegerea listei de specii.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  langustină (Nephrops norvegicus) în subzona CGPM 6;

eliminat

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o)  langustină (Nephrops norvegicus) în subzona CGPM 9;

eliminat

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p)  langustină (Nephrops norvegicus) în subzona CGPM 11;

eliminat

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera q

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q)  barbun (Mullus barbatus) în subzona CGPM 1;

(q)  barbun (Mullus barbatus) în subzonele CGPM 1-5-6-7-9-10;

Justificare

Reducerea numărului de secțiuni facilitează înțelegerea listei de specii.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera r

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r)  barbun (Mullus barbatus) în subzona CGPM 5;

eliminat

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera s

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(s)  barbun (Mullus barbatus) în subzona CGPM 6;

eliminat

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera t

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(t)  barbun (Mullus barbatus) în subzona CGPM 7;

eliminat

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera u

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(u)  barbun (Mullus barbatus) în subzona CGPM 9; și

eliminat

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v)  barbun (Mullus barbatus) în subzona CGPM 10.

eliminat

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera va (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(va)  barbun (Mullus barbatus) în subzona CGPM 11;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prezentul regulament se aplică stocurilor capturate accidental în vestul Mării Mediterane în cadrul pescuitului din stocurile menționate la alineatul (1). Regulamentul se aplică totodată oricăror alte stocuri de specii demersale capturate în vestul Mării Mediterane pentru care nu există suficiente date disponibile.

3.  Prezentul regulament se aplică stocurilor capturate accidental în vestul Mării Mediterane în cadrul pescuitului din stocurile menționate la alineatul (1) și vizează să asigure că exploatarea acestor stocuri duce la refacerea și menținerea populațiilor de specii recoltate, care se pescuiesc în conformitate cu dispozițiile privind gestionarea pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.Regulamentul se aplică totodată oricăror alte stocuri de specii demersale capturate în vestul Mării Mediterane pentru care nu există suficiente date disponibile.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  De asemenea, prezentul regulament precizează detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din vestul Mării Mediterane pentru toate stocurile de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

5.  De asemenea, prezentul regulament precizează detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din vestul Mării Mediterane pentru stocurile de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și care sunt capturate în cursul activităților de pescuit de specii demersale.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „interval FMSY” înseamnă un interval de valori furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special în avizele științifice ale Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit („CSTEP”), în care toate nivelurile mortalității prin pescuit asigură producția maximă durabilă („MSY”) pe termen lung, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile de mediu existente în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocurile în cauză. Intervalul ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % a producției pe termen lung în comparație cu MSY. El este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub nivelul-limită de referință (BLIM) să nu depășească 5%;

(2)  „interval FMSY” înseamnă un interval de valori furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în care toate nivelurile mortalității prin pescuit asigură producția maximă durabilă („MSY”) pe termen lung, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile de mediu existente în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocurile în cauză. Intervalul ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % a producției pe termen lung în comparație cu MSY. El este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub nivelul-limită de referință (BLIM) să nu depășească 5%;

Justificare

Se propune să nu se menționeze aprecierea „în special” cu referire la Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), deoarece trebuie să se țină seama și de alte avize științifice independente recunoscute la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, cum ar fi cele ale Comitetului de avize științifice al CGPM.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „valoarea FMSY înseamnă valoarea estimată a mortalității prin pescuit care, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile actuale de mediu, asigură producția maximă pe termen lung;

(3)  „FMSY” înseamnă valoarea estimată a mortalității prin pescuit care, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile actuale de mediu, asigură producția maximă pe termen lung;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „BLIM” înseamnă nivelul-limită de referință, exprimat ca biomasă a stocului de reproducere și furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de către CSTEP, sub care capacitatea de reproducere poate fi una redusă;

(8)  „BLIM” înseamnă nivelul-limită de referință, exprimat ca biomasă a stocului de reproducere și furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile sub care capacitatea de reproducere poate fi una redusă;

Justificare

Se propune să nu se menționeze aprecierea „în special” cu referire la Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), deoarece trebuie să se țină seama și de alte avize științifice independente recunoscute la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, cum ar fi cele ale Comitetului de avize științifice al CGPM.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „BPA” înseamnă nivelul de referință de precauție, exprimat ca biomasă a stocului de reproducere și furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de către CSTEP, care asigură faptul că biomasa stocului de reproducere are o probabilitate de sub 5 % de a fi sub BLIM;

(9)  „BPA” înseamnă nivelul de referință de precauție, exprimat ca biomasă a stocului de reproducere și furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, care asigură faptul că biomasa stocului de reproducere are o probabilitate de sub 5% de a fi sub BLIM;

Justificare

Se propune să nu se menționeze aprecierea „în special” cu referire la Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), deoarece trebuie să se țină seama și de alte avize științifice independente recunoscute la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, cum ar fi cele ale Comitetului de avize științifice al CGPM.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  „activități de pescuit recreativ” înseamnă orice activități de pescuit realizate de o navă de orice tip, cu o lungime a corpului de cel puțin 2,5 metri, indiferent de mijlocul de propulsie, proiectată pentru activități sportive sau recreative și care nu este implicată în activități comerciale.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  „cogestionarea” înseamnă procesul de gestionare a resurselor pentru îndeplinirea obiectivelor PCP, în care administrațiile competente, pescarii locali, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cercetare și uneori alte părți interesate din domeniul pescuitului și resurselor costiere, fiecare cu responsabilități și drepturi specifice, partajează puterea de a lua decizii cu privire la gestionarea unei activități de pescuit.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c)  „Cele mai bune avize științifice disponibile” înseamnă avizele științifice aflate la dispoziția publicului care se întemeiază pe cele mai recente date și metode științifice și care au fost emise sau supuse examinării inter pares de către un organism științific independent recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, cum ar fi Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) sau Comisia generală pentru pescuit în Marea Mediterană (CGPM), și care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Planul contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special aplicând abordarea precaută în gestionarea pescuitului, și urmărește să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY.

1.  Planul se bazează pe regimul efortului de pescuit care are drept scop să contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special aplicând abordarea precaută în gestionarea pescuitului, și urmărește să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY. După cum se prevede la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, ratele de exploatare pentru producția maximă durabilă sunt atinse cât mai repede posibil și în creștere progresivă, până în 2020 pentru toate stocurile cărora li se aplică prezentul regulament, iar ulterior vor fi menținute. În cadrul obiectivelor acestui plan, se ține seama în special de sustenabilitatea socioeconomică, în special de impactul asupra comunităților în cauză.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Planul pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului cu scopul de a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin este redus la minimum. El este coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE și cu obiectivele prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva 2009/147/CE și la articolele 6 și 12 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului.

3.  Planul pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului cu scopul de a garanta că este redus la minimum impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin și în special asupra habitatelor vulnerabile și asupra speciilor protejate, printre care se numără mamifere marine, reptile și păsări marine, precum și asupra capturilor accidentale. El este coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE și cu obiectivele prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva 2009/147/CE și la articolele 6 și 12 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Măsurile din cadrul planului se adoptă pe baza celor mai bune avize științifice disponibile. În cazul în care nu există date suficiente, se urmărește un nivel comparabil de conservare a stocurilor relevante.

5.  Măsurile din cadrul planului se adoptă pe baza celor mai bune avize științifice disponibile.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Rata-țintă a mortalității prin pescuit în conformitate cu intervalele FMSY definite la articolul 2 este atinsă cât mai repede posibil și pe baza unei creșteri progresive până în 2020 pentru stocurile în cauză, și se menține ulterior în intervalele FMSY.

1.  Rata-țintă a mortalității prin pescuit în conformitate cu intervalele FMSY definite la articolul 2 este atinsă cât mai repede posibil și pe baza unei creșteri progresive până în 2020 pentru stocurile în cauză, și se menține ulterior în intervalele FMSY. În urmărirea acestui obiectiv, se ține cont în special de impactul economic și social al calendarului propus, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Intervalele FMSY se solicită, în special din partea CSTEP, pe baza acestui plan.

2.  Intervalele FMSY se solicită unui organism științific independent recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, în special CSTEP sau Comitetului de avize științifice al CGPM.

Justificare

Se propune să nu se menționeze aprecierea „în special” cu referire la Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), deoarece trebuie să se țină seama și de alte avize științifice independente recunoscute la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, cum ar fi cele ale Comitetului de avize științifice al CGPM.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, atunci când Consiliul stabilește posibilitățile de pescuit, el stabilește aceste posibilități pentru ansamblul stocurilor vizate, în cadrul intervalului FMSY disponibil la momentul respectiv pentru stocul cel mai vulnerabil.

3.  În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, atunci când Consiliul stabilește măsurile privind eforturile de pescuit, el stabilește aceste măsuri pentru ansamblul stocurilor vizate, în cadrul intervalului FMSY disponibil la momentul respectiv pentru stocul cel mai vulnerabil.

Justificare

Măsurile de gestionare bazate pe capturile totale admisibile nu sunt adecvate pentru Marea Mediterană, având în vedere dificultatea în ceea ce privește aplicarea acestor măsuri în activități de pescuit cu particularități multiple și atunci când stocurile sunt partajate cu țări din afara UE. Ar fi preferabilă aplicarea măsurilor tehnice care să permită îmbunătățirea stării stocurilor prin reducerea mortalității prin pescuit a speciilor vizate, acolo unde este cazul.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Prin derogare de la alineatele (1) și (3), posibilitățile de pescuit pot fi stabilite la niveluri mai reduse decât intervalele FMSY.

4.  Prin derogare de la alineatele (1) și (3), efortul de pescuit poate fi stabilit la niveluri mai reduse decât intervalele FMSY. Impactul social și economic asupra flotelor vizate trebuie să fie luat în considerare în mod deosebit, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1380/2013.

 

(Dacă acest amendament de compromis este adoptat, termenul „posibilități de pescuit” va fi înlocuit cu „efort de pescuit” în tot textul și, ca urmare, la sfârșitul considerentului 22 ar fi necesar să se șteargă cuvintele „și/sau capturi”.)

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Prin derogare de la alineatele (3) și (4), posibilitățile de pescuit pot fi stabilite la un nivel superior intervalului FMSY disponibil la momentul respectiv pentru stocul cel mai vulnerabil, cu condiția ca toate stocurile în cauză să se situeze deasupra BPA:

5.  Prin derogare de la alineatele (3) și (4), efortul de pescuit pot fi stabilite la un nivel superior intervalului FMSY disponibil la momentul respectiv pentru stocul cel mai vulnerabil, cu condiția ca toate stocurile în cauză să se situeze deasupra BPA:

(a)  dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cadrul pescuitului mixt;

(a)  dacă, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cadrul pescuitului mixt;

(b)  dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru a evita daunele grave asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor; sau

(b)  dacă, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, acest lucru este necesar pentru a evita daunele grave asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor; sau

(c)  pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi la maximum 20 %.

(c)  pentru a limita variațiile efortului de pescuit între ani consecutivi la maximum 10 % și până la 30 % din efortul cumulat în primii trei ani ai planului.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa reproducătoare a oricăruia dintre stocurile în cauză se situează sub nivelul de precauție de referință (BPA), se adoptă măsuri de remediere pentru a asigura revenirea rapidă a stocurilor în cauză la niveluri peste cele care permit atingerea MSY. În mod concret, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), posibilitățile de pescuit se stabilesc la niveluri compatibile cu o mortalitate prin pescuit care este redusă în intervalul FMSY pentru stocul cel mai vulnerabil, ținând cont de scăderea biomasei.

1.  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa reproducătoare a oricăruia dintre stocurile în cauză se situează sub nivelul de precauție de referință (BPA), se adoptă măsuri de remediere pentru a asigura revenirea rapidă a stocurilor în cauză la niveluri peste cele care permit atingerea MSY. În mod concret, efortul de pescuit poate fi stabilit la niveluri care nu depășesc rata de exploatare compatibilă cu producția maximă durabilă și cu o mortalitate prin pescuit care este redusă în intervalul FMSY pentru stocul cel mai vulnerabil, în interiorul unei subzone geografice, ținând cont de scăderea biomasei.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa reproducătoare a oricăruia dintre stocurile în cauză se situează sub nivelul-limită de referință (BLIM), se adoptă măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura revenirea rapidă a stocului la niveluri peste cele care permit atingerea MSY. Mai exact, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), aceste măsuri pot include suspendarea activităților de pescuit specifice care vizează stocul în cauză și reducerea corespunzătoare a posibilităților de pescuit.

2.  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa reproducătoare a oricăruia dintre stocurile în cauză se situează sub nivelul-limită de referință (BLIM), se adoptă măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura revenirea rapidă a stocului la niveluri peste cele care permit atingerea MSY. Mai exact, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), aceste măsuri pot include suspendarea activităților de pescuit specifice care vizează stocul în cauză și reducerea corespunzătoare a măsurilor de gestionare a efortului de pescuit, sub rezerva unei despăgubiri echitabile a pescarilor afectați de aceste măsuri.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Alegerea măsurilor menționate în prezentul articol trebuie să fie adaptată la natura, gravitatea, durata și frecvența situației în care biomasa stocului de reproducere se află sub nivelurile menționate la articolul 5.

4.  Alegerea măsurilor menționate în prezentul articol trebuie să fie adaptată la natura, gravitatea, durata și frecvența situației în care biomasa stocului de reproducere se află sub nivelurile menționate la articolul 5, iar aceste măsuri sunt însoțite, în mod obligatoriu, de o despăgubire echitabilă acordată pescarilor afectați de aplicarea lor.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se aplică un regim de gestionare a efortului de pescuit tuturor navelor care pescuiesc cu traule în zonele și categoriile de lungime definite în anexa I.

1.  Se aplică un regim de gestionare a efortului de pescuit tuturor navelor care pescuiesc cu traule în subzonele geografice și categoriile de lungime a navelor definite în anexa I. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a modifica anexa I, cu scopul de a include intervalele de adâncime pentru stocurile vizate de prezentul regulament. Actele delegate respective se adoptă numai după ce raportul menționat la articolul 17 este disponibil pentru fiecare dintre ultimii cinci ani.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În fiecare an, în conformitate cu avizele științifice, Consiliul stabilește efortul de pescuit maxim admisibil pentru fiecare grup de efort pentru fiecare stat membru.

2.  O dată la trei ani, în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile, Consiliul stabilește efortul de pescuit maxim admisibil pentru fiecare grup de efort pentru fiecare stat membru.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru primul an de punere în aplicare a planului, efortul de pescuit maxim admisibil este redus în mod substanțial față de nivelul de referință prevăzut la alineatul (4), în conformitate cu avizele științifice.

3.  Pentru primul an de punere în aplicare a planului, cu excepția subzonelor geografice în care efortul a fost deja redus cu mai mult de 20 % în cursul perioadei de referință prevăzute la alineatul (4), efortul de pescuit maxim admisibil este redus cu 10 % față de nivelul de referință, în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile privind starea stocurilor.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  pentru primul an de aplicare a prezentului regulament, nivelul de referință se calculează pentru fiecare grup de efort ca fiind efortul de pescuit mediu exprimat în număr de zile de pescuit între 1 ianuarie 2015 și 31 decembrie 2017 și ia în considerare numai navele care au desfășurat activități în perioada respectivă;

(a)  pentru primul an de aplicare a prezentului regulament, nivelul de referință se calculează pentru fiecare subzonă geografică ca fiind efortul de pescuit maxim acreditat exprimat în număr de zile de pescuit între 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2017 și ia în considerare numai navele care au desfășurat activități în perioada respectivă;

Justificare

Se modifică perioada de referință pentru a avea un număr mai mare de ani și pentru ca datele obținute în final să fie mai reprezentative. Pe de altă parte, calculul numărului de zile de efort de pescuit pe an ar trebui să se realizeze pe baza numărului maxim de zile autorizate (utilizând VMS, jurnalele electronice etc.), ținând seama de faptul că reducerea zilelor de pescuit din ultimii ani a fost o măsură voluntară a sectorului. Nerealizarea calculelor în acest mod i-ar penaliza pe cei care au realizat o gestionare voluntară mai responsabilă a activităților de pescuit.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care avizele științifice indică un volum semnificativ al capturilor pentru un anumit stoc cu alte unelte de pescuit decât traulele, se stabilesc niveluri ale efortului de pescuit pentru unealta sau uneltele respective pe baza acelor avize științifice.

5.  În cazul în care cele mai bune avize științifice disponibile indică o creștere a capturilor mai mare de 10 % pentru un anumit stoc cu alte unelte de pescuit decât traulele, se stabilesc niveluri ale efortului de pescuit pentru unealta sau uneltele respective pe baza acelor avize științifice.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care avizele științifice indică faptul că pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a unui anumit stoc, Consiliul poate limita acest tip de pescuit atunci când stabilește posibilitățile de pescuit, pentru a evita depășirea ratei-țintă totale a mortalității prin pescuit.

6.  În cazul în care cele mai bune avize științifice indică faptul că pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a unui anumit stoc, Consiliul limitează acest tip de pescuit atunci când stabilește efortul de pescuit, pentru a evita depășirea ratei-țintă totale a mortalității prin pescuit, fără a reduce oportunitățile de pescuit ale pescarilor profesioniști. Statele membre pot include pescuitul recreativ în planurile naționale specifice de gestionare pentru a asigura colectarea eficientă a datelor, monitorizarea și controlul anumitor activități de pescuit.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

eliminat

Capturile totale admisibile

 

În cazul în care cele mai bune avize științifice disponibile arată că regimul efortului de pescuit nu este suficient pentru atingerea obiectivelor sau a țintelor prevăzute la articolele 3 și 4, Consiliul adoptă măsuri de gestionare suplimentare bazate pe capturile totale admisibile.

 

Justificare

Stabilirea unui regim comun de TAC-uri și de cote comune pentru Marea Mediterană ar putea genera numeroase dificultăți în punerea sa în aplicare și ar determina apariția unor noi probleme de control al speciilor cu cote limitate („choke species”) etc., în activitățile de pescuit mixte. Pentru a evita o denaturare a conceptului de gestionare a efortului de pescuit, care stă la baza acestui plan multianual, se propune concentrarea pe măsuri de gestionare, precum și să se lase deschisă posibilitatea ca, în viitor, să fie propuse și alte tipuri de măsuri.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  distribuie cotele naționale în mod echitabil între segmentele de flotă, ținând seama de pescuitul tradițional și artizanal; și

(b)  distribuie cotele naționale în mod echitabil în cadrul flotei, ținând seama de pescuitul tradițional și artizanal; și

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care un stat membru permite navelor aflate sub pavilionul său să pescuiască cu traule, el se asigură că acest tip de pescuit este limitat la o perioadă maximă de 12 ore pe zi de pescuit, cinci zile de pescuit pe săptămână sau o perioadă echivalentă.

3.  În cazul în care un stat membru permite navelor aflate sub pavilionul său să pescuiască cu traule, el se asigură că acest tip de pescuit este limitat la o perioadă maximă de 12 ore pe zi de pescuit, cinci zile de pescuit pe săptămână sau o perioadă echivalentă. În cazuri justificate în mod corespunzător și dacă dispozițiile de la articolul 11 din prezentul regulament implică o creștere a numărului de ore de călătorie, este posibil un număr de maximum 18 ore pe zi de pescuit, sub rezerva autorizării prealabile specifice de către statul membru.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre se asigură că capacitatea totală, exprimată în GT și kW, corespunzătoare autorizațiilor de pescuit emise în conformitate cu alineatul (4) nu este majorată pe durata aplicării planului.

5.  Statele membre se asigură că capacitatea totală, exprimată în GT și kW, corespunzătoare autorizațiilor de pescuit emise în conformitate cu alineatul (4) nu este majorată pe durata aplicării planului. Este permis schimbul de capacități între diferitele zone de gestionare, în cazul în care îmbunătățirea stării resurselor permite acest lucru.

Justificare

Această dispoziție ar trebui să lase deschisă posibilitatea schimbului de capacități între diferitele zone de gestionare (GSA), în cazul în care îmbunătățirea stării resurselor permite acest lucru (îndeplinirea criteriilor deja stabilite în regulamente în ceea ce privește plafoanele privind capacitatea globală). Schimbul de capacități trebuie să respecte în permanență plafoanele totale alocate fiecărui stat membru.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Statele membre colectează în mod eficient date care să permită evaluarea impactului pescuitului recreativ asupra stocurilor vizate de acest plan.

Justificare

Este necesar să se dispună de date privind pescuitul recreativ pentru a evalua impactul acestuia asupra stocurilor.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b.  În scopul îmbunătățirii situației stocurilor, statele membre pot institui un regim de gestionare în comun, pentru a atinge obiectivele planului, în conformitate cu particularitățile locale ale activităților de pescuit.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În plus față de dispozițiile de la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului, se interzice utilizarea traulelor în vestul Mării Mediterane în cadrul izobatei de 100 m de la 1 mai la 31 iulie în fiecare an.

1.  În plus față de dispozițiile de la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului, se interzice utilizarea traulelor în vestul Mării Mediterane în cadrul izobatei de 100 m de la 1 iulie la 31 septembrie în fiecare an, acolo unde acest lucru este necesar și justificat pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sau prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 15 din regulamentul respectiv. Cu toate acestea, este posibil să se prevadă excepții de la aplicarea dispozițiilor, în funcție de evoluția izobatelor în ceea ce privește distanța față de coastă, de particularitățile coastelor din bazinul respectiv și de caracteristicile flotelor care operează în zona respectivă.

Justificare

Nu este acceptabil să se interzică utilizarea traulelor în interiorul izobatei de 100 m de la 1 mai până la 31 iulie, fără a ține seama de evoluția izobatelor în ceea ce privește distanța față de coastă în diferitele subzone geografice; nu se ține seama de diferitele caracteristici specifice ale coastelor din bazinul în cauză, de caracteristicile flotelor, în ceea ce privește, de asemenea, autorizația de navigare și echipamentele tehnice legate de speciile vizate pe care le capturează.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În termen de doi ani de la adoptarea prezentului regulament și pe baza avizelor științifice, statele membre în cauză instituie alte zone de interzicere a pescuitului, dacă s-a dovedit că există o mare concentrare de puiet de pește și de zone de depunere a icrelor pentru stocurile demersale, în special pentru stocurile în cauză.

2.  În termen de doi ani de la adoptarea prezentului regulament și pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, în cazul în care zonele de interzicere a pescuitului stabilite s-au dovedit insuficiente pentru redresarea stocurilor, statele membre în cauză instituie alte zone de interzicere a pescuitului, dacă s-a dovedit că există mari concentrări de puiet de pește, de pește sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare și de zone de depunere a icrelor pentru stocurile demersale, în special pentru stocurile în cauză.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care zonele de interzicere a pescuitului menționate la alineatul (2) afectează navele de pescuit ale mai multor state membre, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cu articolul 18 din prezentul regulament și pe baza avizelor științifice pentru a institui zonele de interzicere a pescuitului în cauză.

3.  În cazul în care zonele de interzicere a pescuitului menționate la alineatul (2) afectează navele de pescuit ale mai multor state membre, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cu articolul 18 din prezentul regulament și pe baza celor mai bune avize științifice disponibile pentru a institui zonele de interzicere a pescuitului în cauză.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Alte măsuri tehnice de conservare

Măsuri specifice de conservare

Justificare

Dată fiind asemănarea acestui articol cu articolul 8 din planul multianual pentru Marea Nordului, se propune alinierea celor două texte.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru completarea prezentului regulament prin stabilirea următoarelor măsuri tehnice de conservare:

1.  Dacă cele mai bune avize științifice disponibile indică faptul că sunt necesare măsuri de remediere pentru conservarea oricăruia dintre stocurile demersale menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru completarea prezentului regulament, în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, prin stabilirea măsuri specifice de conservare, pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane:

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În absența unei recomandări comune, astfel cum este menționată la articolul 15 alineatul (2), și după expirarea termenelor aplicabile prevăzute la articolul respectiv, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru completarea prezentului regulament prin adoptarea măsurilor enumerate la alineatul (1), în cazul în care avizele științifice indică faptul că sunt necesare acțiuni specifice pentru a se garanta că un stoc căruia i se aplică prezentul regulament este gestionat în conformitate cu articolul 3.

eliminat

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru toate stocurile de specii din vestul Mării Mediterane cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea unor măsuri detaliate pentru această obligație, așa cum se prevede la articolul 15 alineatul (5) literele (a) - (e) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Pentru toate stocurile de specii din vestul Mării Mediterane cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, precum și pentru capturile accidentale de specii pelagice în cadrul activităților de pescuit care exploatează stocurile menționate la articolul 1 alineatul (2), cărora li se aplică obligația de debarcare, după consultarea cu statele membre, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea unor măsuri detaliate pentru această obligație, așa cum se prevede la articolul 15 alineatul (5) literele (a) - (e) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care acest lucru este necesar, statele membre stabilesc, având în vedere faptul că stocurile sunt comune, colaborări regionale cu țări terțe din afara UE, sub auspiciile CGPM, pentru a asigura eficacitatea planurilor de gestionare regională.

Justificare

Este important să se poată colabora, în cadrul CGPM, cu țările terțe cu care se împart stocurile menționate în acest plan, pentru a se asigura că gestionarea pescuitului este eficientă.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care avizele științifice indică o modificare a distribuției geografice a stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (2), Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a modifica prezentul regulament prin ajustarea zonelor specificate la articolul 1 alineatul (2) și în anexa I pentru a reflecta această modificare.

eliminat

Justificare

Articolul 1 alineatul (2) stabilește domeniul de aplicare al regulamentului (stocurile și subzonele CGPM), iar anexa I la prezentul regulament definește grupurile de efort ale regimului efortului de pescuit. Ambele părți conțin elemente esențiale ale actului legislativ, iar modificarea sa trebuie tratată după consultarea colegislatorului, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când avizele științifice indică faptul că lista stocurilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) trebuie modificată, Comisia poate să prezinte o propunere pentru modificarea listei respective.

2.  Atunci când avizele științifice indică faptul că lista stocurilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) trebuie modificată, Comisia, după consultarea statelor membre în cauză, poate să prezinte o propunere pentru modificarea listei respective.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În scopul raportului anual prevăzut la articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, indicatorii cuantificabili includ estimările anuale ale F/FMSY și ale biomasei stocului de reproducere pentru stocurile vizate și, atunci când este posibil, pentru stocurile capturate accidental. Aceștia pot fi completați de alți indicatori, pe baza avizelor științifice.

1.  În scopul raportului anual prevăzut la articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, indicatorii cuantificabili includ estimările anuale ale F/FMSY și ale biomasei stocului de reproducere pentru stocurile vizate, indicatori socioeconomici și, atunci când este posibil, pentru stocurile capturate accidental. Aceștia pot fi completați de alți indicatori, pe baza avizelor științifice.

Justificare

Politica comună în domeniul pescuitului se bazează nu numai pe aspectele biologice a pescuitului, ci vizează și sinergia cu aspectele socioeconomice ale pescuitului.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele și impactul planului asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează aceste stocuri, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3.

2.  La trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, din trei în trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele și impactul planului asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează aceste stocuri, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Delegarea de competențe menționată la articolele 11, 12, 13, 14 și 16 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei respective. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de cinci ani, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni în avans.

2.  Delegarea de competențe menționată la articolele 11, 12, 13, 14 și 16 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei respective. Delegarea de competențe poate fi prelungită cu perioade de cinci ani la cererea comună a Parlamentului European și a Consiliului.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 11, 12, 13, 14 și 16 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a exprimat obiecții în termen de două luni de la primirea notificării sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 11, 12, 13, 14 și 16 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a exprimat obiecții în termen de trei luni de la primirea notificării sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime prevede sprijin pentru măsurile de încetare permanentă a activităților de pescuit, cu condiția ca statul membru să justifice faptul că activitățile segmentului de flotă nu sunt proporționale cu posibilitățile de pescuit disponibile pentru segmentul respectiv, în conformitate cu dispozițiile articolului 34 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, prin derogare de la alineatul (4) din articolul respectiv.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT

MĂSURI PRIVIND EFORTUL DE PESCUIT

Justificare

Măsurile de gestionare bazate pe capturile totale admisibile nu sunt adecvate pentru Marea Mediterană, având în vedere dificultatea în ceea ce privește aplicarea acestor măsuri în activități de pescuit cu particularități multiple și atunci când stocurile sunt partajate cu țări din afara UE. Ar fi preferabilă aplicarea măsurilor tehnice care să permită îmbunătățirea stării stocurilor prin reducerea mortalității prin pescuit a speciilor vizate, acolo unde este cazul.

  • [1]  JO C 367, 10.10.2018, p. 103.

EXPUNERE DE MOTIVE

Cadru și context

Vestul Mării Mediterane este una dintre cele mai dezvoltate subregiuni de pescuit mediteraneene, aici având loc aproximativ 31 % din totalul debarcărilor din această zonă (și anume 1,35 miliarde EUR dintr-un total de 4,79 miliarde EUR) și circa 19 % din flota de pescuit declarată oficial din Marea Mediterană.

Pescuitul de specii demersale în Marea Mediterană are o cerere puternică și se referă la un mare număr de specii de pești și de crustacee.

Principalele specii capturate în vestul Mării Mediterane sunt merluciul, barbunul, crevetele roșu și alte specii de creveți și langustina.

Principalele unelte folosite pentru a captura speciile demersale sunt traulele, dar unelte ca setcile cu sirec, setcile simple, capcanele și paragatele sunt, de asemenea, importante.

Activitățile de pescuit de specii demersale în vestul Mării Mediterane sunt în prezent gestionate prin intermediul unor planuri naționale de gestionare adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului (denumit în continuare „MedReg”). Spania, Franța și Italia au adoptat planuri de gestionare în temeiul regulamentului respectiv, care s-au dovedit a fi ineficiente în ceea ce privește contribuția la realizarea obiectivelor stabilite în politica comună în domeniul pescuitului (PCP).

Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) a demonstrat că exploatarea anumitor stocuri demersale în vestul Mării Mediterane depășește cu mult nivelurile necesare pentru atingerea producției maxime durabile (MSY): peste 80% dintre stocurile evaluate sunt supraexploatate în această subregiune. În plus, biomasa unora dintre aceste stocuri este aproape de nivelul-limită de referință, ceea ce indică faptul că există o probabilitate ridicată de epuizare.

Prin urmare, Comisia consideră că este oportun să se stabilească un plan multianual pentru conservarea și exploatarea durabilă a stocurilor demersale din vestul Mării Mediterane.

Propunerea vizează:

• să stabilească obiective măsurabile în materie de mortalitate prin pescuit, care să fie atinse până în 2020 cel târziu, permițând gestionarea stocurilor afectate, în funcție de producția maximă durabilă, asigurând în același timp flexibilitatea activităților de pescuit mixt;

• introducerea unui nivel-limită de referință pentru conservare pentru fiecare stoc ce s-ar afla în pericol grav de epuizare și a unui punct de referință de precauție ca marjă de siguranță;

• măsuri de salvgardare care să permită ca un stoc de pește să fie reconstituit în cazul unei reduceri nivelurilor-limită de precauție sau a nivelurilor-limită de referință;

• introducerea unui regim de gestionare a efortului de pescuit la nivelul UE pentru toate navele cu traule în zonele indicate în anexa I și pentru categoriile de lungime a navelor care figurează respectiva anexă;

• interdicția de a pescui pentru traulele care operează în cadrul izobatei de 100 m între 1 mai și 31 iulie în fiecare an, pentru a proteja zonele de reproducere și habitatele sensibile și pentru conserva pescuitul artizanal, rezervând zona costieră pentru activități de pescuit mai selective;

• dispoziții referitoare la regionalizare necesare pentru a extinde și/sau a modifica excepțiile pentru specii care au rate de supraviețuire ridicate și excepțiile de minimis; stabilirea unei cooperări regionale între statele membre în vederea adoptării dispozițiilor; debarcările și măsurile specifice de conservare pentru anumite stocuri, inclusiv măsuri tehnice;

• monitorizare științifică pentru a evalua progresele înregistrate în vederea obținerii unei producții maxime durabile pentru stocurile care fac obiectul pescuitului demersal și, în cazul în care este posibil, pentru stocurile capturate accidental.

Opinia raportoarei

Raportoarea salută activitatea Comisiei și a colegislatorilor în ceea ce privește elaborarea unor planuri multianuale pentru gestionarea regională a pescuitului și pentru conservarea resurselor halieutice desfășurată până în prezent, însă consideră că particularitățile din partea de vest a Mării Mediterane se pot integra în prezenta propunere de plan multianual de gestionare.

În acest sens, raportoarea a introdus amendamente la propunere cu scopul de a asigura conservarea resurselor în conformitate cu realitățile socioeconomice ale flotelor, pentru a adapta în consecință gestionarea efortului de pescuit, inclusiv cogestionarea ca posibilitate de gestionare a resurselor piscicole din vestul Mării Mediterane.

Sustenabilitatea socială și economică

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul nr. 1380/2013, obiectivele politicii comunitare în domeniul pescuitului (PCP) prevăd că sustenabilitatea mediului trebuie să fie însoțită de sustenabilitatea socială și economică.

Propunerea Comisiei include măsuri de îmbunătățire a conservării resurselor și a sustenabilității ecologice a stocurilor. Cu toate acestea, pentru a asigura sustenabilitatea socială și economică împreună cu cea de mediu, raportoarea propune unele modificări pentru a putea ajunge la un echilibru și pentru a reduce impactul asupra teritoriilor.

Astfel, pe lângă măsurile de încetare temporară, raportoarea propune să se permită statelor membre să poată institui măsuri compensatorii pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit ale navelor afectate de măsurile de reducere a efortului de pescuit propuse în acest plan, atât pentru armatori, cât și pentru marinari.

În ceea ce privește zonele de interzicere a pescuitului, raportoarea consideră că este necesar să se includă o anumită flexibilitate în ceea ce privește interzicerea pescuitului prin traulare în cadrul izobatei de 100 m în subzonele geografice în care este imposibil ca aceasta să se aplice din cauza topografiei fundului mării și/sau a impactului socioeconomic al unei astfel de măsuri. Având în vedere diferențele enorme în ceea ce privește extinderea platformei continentale de-a lungul coastei de vest a Mării Mediterane, această măsură cauzează efecte inegale, inechitabile și disproporționate asupra diferitelor flote care își desfășoară activitatea în regiune. Flotele locale s-au adaptat la caracteristicile zonelor în care pescuiesc, deci o restrângere excesivă a acestor locuri de pescuit, bazată exclusiv pe criterii geografice sau topografice, ar putea cauza prejudicii socioeconomice ireversibile pentru sectorul pescuitului.

Adaptarea gestionării efortului de pescuit

Raportoarea consideră că gestionarea efortului de pescuit poate să fie mai eficientă și mai adecvată dacă este realizată în comun în fiecare subzonă geografică, datorită faptului că categoriile de lungime propuse stabilesc diferențieri artificiale în cadrul flotei. Prin urmare, propune eliminarea claselor de lungime, ținând cont de faptul că, în majoritatea cazurilor, lungimea traulului este între 12 m și 24 m. În practică, nu se face o astfel de diferențiere.

În plus, este necesar să se concretizeze reducerea „semnificativă” a efortului de pescuit în primul an de punere în aplicare a planului, nedefinită în propunerea Comisiei și care ar avea efectele catastrofale dacă ar fi implementată literalmente. Raportoarea propune reducerea efortului de pescuit cu 10 % în primul an, cu excepția subzonelor geografice în care efortul de pescuit a fost redus cu peste 20 %. Reforma PCP din 2002 a introdus măsuri de combatere a pescuitului excesiv și de îmbunătățire a conservării și exploatării sustenabile a resurselor, inclusiv, pentru prima dată, o abordare bazată pe gestionarea stocurilor pe termen lung. În plus, de la reforma PCP din 2013, UE s-a angajat să atingă producția maximă sustenabilă în 2015 pentru stocurile la care este posibil și până în 2020 cel târziu. Anumite teritorii ale UE au făcut un efort important de a reduce flota pentru a contribui la obiectivele PCP și este necesar ca propunerea de reducere substanțială a flotei să țină seama de aceste eforturi, într-un mod mai corect și mai echitabil.

În plus, pentru a concentra eforturile sectorului pescuitului de a urma un regim de gestionare a efortului de pescuit eficient și responsabil, raportoarea a sugerat eliminarea dispozițiilor care stabilesc un regim comun al TAC și al cotelor în zona Mării Mediterane. Un astfel de regim ar putea genera numeroase dificultăți în punerea sa în aplicare și ar determina apariția unor noi probleme de control al speciilor cu cote limitate („choke species”) etc., în activitățile de pescuit mixte. Pentru a evita o denaturare a conceptului de gestionare a efortului de pescuit, care stă la baza acestui plan multianual, raportoare propune concentrarea pe măsuri de gestionare, precum și să se lase deschisă posibilitatea ca, în viitor, să fie propuse și alte tipuri de măsuri.

Cogestionarea

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) definește cogestionarea ca fiind procesul de gestionare a resurselor piscicole în cadrul căruia guvernele își împart autoritatea cu comunitatea utilizatorilor locali, fiecărei părți fiindu-i atribuite responsabilități și drepturi specifice de informare și de luare a deciziilor privind gestionarea resurselor piscicole. Concret, comunitatea utilizatorilor locali este compusă din sectorul pescuitului și din alți actori, cum ar fi ONG-urile și instituțiile științifice, precum și din alți actori locali.

Numeroase activități de pescuit de specii demersale din vestul Mării Mediterane au un domeniu de activitate local sau depășesc nivelul local, astfel încât abordarea participativă cu implicarea efectivă a sectorului pescuitului, a administrației și a altor actori asigură o implementare a măsurilor de gestionare adaptată la realitatea activităților de pescuit din teritoriu. În această privință, responsabilizarea actorilor în cadrul gestionării planului la nivelul diferitelor teritorii maritime asigură implicarea lor deplină, o mai bună acceptare și punere în aplicare a măsurilor de gestionare.

Raportoarea a fost efectiv impresionată de experiențele în materie de cogestionare pe care le-a luat la cunoștință și de aceea propune ca statele membre să instituie, în mod voluntar și dacă consideră oportun, un regim de cogestionare, astfel încât să se poată asigura cea mai bună adaptare posibilă a planului la realitățile locale din sectorul pescuitului.

19.9.2018

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE

a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinată Comisiei pentru pescuit

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

În numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară: Adina-Ioana Vălean

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară prezintă Comisiei pentru pescuit, care este comisie competentă, următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În ceea ce privește exploatarea resurselor biologice marine vii, Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 include ca obiectiv explicit refacerea și menținerea populațiilor de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY. Prin urmare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), rata de exploatare corespunzătoare urma să fie obținută până în 2015, acolo unde era posibil, și în mod progresiv, printr-o creștere progresivă, cel târziu până în 2020, pentru toate stocurile, urmând ca ulterior această rată să fie menținută.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  În conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale trebuie să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice. În conformitate cu aceste dispoziții, planul multianual prevăzut în prezentul regulament ar trebui să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare clare, niveluri de referință pentru conservare, măsuri de salvgardare și măsuri tehnice concepute pentru evitarea și reducerea capturilor nedorite.

(7)  În conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale trebuie să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice. În conformitate cu aceste dispoziții, planul multianual prevăzut în prezentul regulament ar trebui să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare clare, niveluri de referință pentru conservare, măsuri de salvgardare și măsuri tehnice concepute pentru evitarea și reducerea capturilor nedorite, precum și pentru reducerea la minimum a impactului asupra mediului marin.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  CSTEP a arătat că exploatarea majorității stocurilor demersale în vestul Mării Mediterane depășește cu mult nivelurile necesare pentru atingerea MSY.

(12)  CSTEP a arătat că exploatarea majorității stocurilor demersale în vestul Mării Mediterane depășește cu mult nivelurile necesare pentru atingerea MSY și că supraexploatarea presupune un risc biologic ridicat de epuizare a acestor stocuri.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Având în vedere importanța lor, planul prevăzut în prezentul regulament ar trebui să acopere activitățile de pescuit recreativ care vizează capturarea stocurilor demersale din vestul Mării Mediterane. Atunci când aceste activități de pescuit au un impact semnificativ asupra stocurilor, planul multianual prevăzut de prezentul regulament ar trebui să prevadă posibilitatea aplicării unor măsuri specifice de gestionare.

(15)  Dat fiind că activitățile de pescuit recreativ pot avea un impact semnificativ asupra resurselor piscicole, planul multianual ar trebui să furnizeze un cadru care să asigure derularea acestora într-o manieră compatibilă cu obiectivele planului. Statele membre ar trebui să colecteze date cu privire la activitățile de pescuit recreativ. Atunci când aceste activități de pescuit au un impact semnificativ asupra resurselor respective, planul ar trebui să prevadă posibilitatea luării de decizii cu privire la măsuri specifice de gestionare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Obiectivul planului prevăzut în prezentul regulament ar trebui să fie acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor PCP, în special la atingerea și menținerea MSY pentru stocurile vizate, la punerea în aplicare a obligației de debarcare pentru stocurile demersale care fac obiectul unor dimensiuni minime de referință pentru conservare, și la promovarea unui nivel de trai echitabil pentru persoanele care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de pescuitul costier și de aspectele socioeconomice. Totodată, planul ar trebui să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului, în vederea reducerii la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin. El ar trebui să fie coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 (în conformitate cu Directiva 2008/56/CE28) și cu obiectivele Directivei 2009/147/CE29 și ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului30.

(17)  Obiectivul planului prevăzut în prezentul regulament ar trebui să fie acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor PCP, în special la refacerea și menținerea stocurilor de pește peste nivelurile de biomasă care permit atingerea MSY pentru stocurile vizate, la punerea în aplicare a obligației de debarcare pentru stocurile demersale care fac obiectul unor dimensiuni minime de referință pentru conservare, și la promovarea unui nivel de trai echitabil pentru persoanele care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de pescuitul costier și de aspectele socioeconomice. Totodată, planul ar trebui să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului, prin reducerea și, dacă este posibil, prin eliminarea efectelor negative ale activităților de pescuit asupra mediului marin. Acest plan ar trebui, de asemenea, să contribuie la realizarea unei stări ecologice bune, așa cum prevede Directiva 2008/56/CE28 și la realizarea unei stări de conservare favorabile a habitatelor și a speciilor conform cerințelor Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului29 și, respectiv, ale Directivei 92/43/CEE30 a Consiliului.

_________________

_________________

28 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

28 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

29 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010).

29 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010).

30 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p.7).

30 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p.7).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Este adecvat să se stabilească rata-țintă a mortalității prin pescuit (F) care corespunde obiectivului realizării și menținerii MSY sub formă de intervale ale valorilor compatibile cu atingerea MSY (și anume FMSY). Aceste intervale, bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile, sunt necesare pentru a asigura flexibilitatea pentru a ține cont de evoluția avizelor științifice, pentru a contribui la punerea în aplicare a obligației de debarcare și pentru a lua în calcul pescuitul mixt. Pe baza acestui plan, ele sunt stabilite astfel încât să nu antreneze o reducere mai mare de 5 % a producției pe termen lung în comparație cu MSY. În plus, limita superioară a intervalului FMSY este plafonată, pentru ca probabilitatea scăderii stocului sub nivelul-limită de referință al biomasei (BLIM) să nu depășească 5 %.

(18)  Pentru a atinge obiectivele stabilite la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 este adecvat să se stabilească rata-țintă a mortalității prin pescuit (F) care corespunde obiectivului de a realiza, de a menține, dar de a nu depăși rata normală de exploatare MSY, sub formă de intervale ale valorilor compatibile cu atingerea MSY (și anume FMSY). Aceste rate ar trebui obținute cât mai repede posibil și în mod progresiv, printr-o creștere incrementală, cel târziu până în 2020 pentru toate stocurile cărora li se aplică prezentul regulament, urmând ca ulterior să fie menținute. Aceste intervale, bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile, sunt necesare pentru a asigura flexibilitatea pentru a ține cont de evoluția avizelor științifice, pentru a contribui la punerea în aplicare a obligației de debarcare și pentru a lua în calcul pescuitul mixt. Pe baza acestui plan, ele sunt stabilite astfel încât să nu antreneze o reducere mai mare de 5 % a producției pe termen lung în comparație cu MSY. În plus, limita superioară a intervalului FMSY este plafonată, pentru ca probabilitatea scăderii stocului sub nivelul-limită de referință al biomasei (BLIM) să nu depășească 5 %.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În scopul stabilirii posibilităților de pescuit, ar trebui să existe intervale FMSY pentru „utilizare normală” și, sub rezerva unei stări bune a stocurilor în cauză, intervale FMSY mai flexibile. Stabilirea posibilităților de pescuit în cadrul acestora din urmă ar trebui să fie posibilă numai dacă, pe baza avizelor științifice, acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul regulament în pescuitul mixt, pentru a evita efectele negative asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor sau pentru a limita variațiile de la an la an ale posibilităților de pescuit.

eliminat

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Pentru a proteja speciile sensibile, în special cele grav amenințate din cauza impactului pescuitului, ar trebui aplicate măsuri de gestionare a activităților de pescuit. Prin urmare, planul prevăzut în prezentul regulament ar trebui să stabilească măsuri de gestionare, inclusiv modificarea uneltelor navelor, modificarea activităților derulate de nave și modificarea navelor.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a)  În plus, Comisia ar trebui să fie în continuare împuternicită, printr-un plan multianual, să instituie zone protejate în vederea refacerii stocurilor de pește, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  De asemenea, prezentul regulament specifică detaliile punerii în aplicare a măsurilor de reducere la minimum a impactului activităților de pescuit asupra mediului marin, în special a capturilor accidentale de specii protejate, în apele Uniunii din vestul Mării Mediterane, pentru toate activitățile de pescuit desfășurate în aceste ape.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Planul contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special aplicând abordarea precaută în gestionarea pescuitului, și urmărește să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY.

1.  Planul contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special aplicând abordarea precaută în gestionarea pescuitului, și urmărește să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY. Ratele de exploatare a producției maxime durabile se obțin cât mai repede posibil și printr-o creștere progresivă, cel târziu până în 2020, pentru toate stocurile cărora li se aplică prezentul regulament, urmând ca ulterior să fie menținute.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Planul pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului cu scopul de a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin este redus la minimum. El este coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE și cu obiectivele prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva 2009/147/CE și la articolele 6 și 12 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului.

3.  Planul pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului cu scopul de a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin și, în special, asupra habitatelor vulnerabile și a speciilor protejate, inclusiv a mamiferelor marine, a reptilelor și a păsărilor marine este redus la minimum. El este coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE și cu obiectivele prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva 2009/147/CE și la articolele 6 și 12 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să contribuie la îndeplinirea altor descriptori relevanți incluși în anexa I la Directiva 2008/56/CE proporțional cu rolul jucat de activitățile de pescuit în realizarea acestora.

(b)  să contribuie la îndeplinirea altor descriptori relevanți incluși în anexa I la Directiva 2008/56/CE proporțional cu rolul jucat de activitățile de pescuit în realizarea acestora și să asigure că impactul negativ al pescuitului asupra mediului marin este redus la minimum, în special în ceea ce privește habitatele vulnerabile și speciile protejate, inclusiv mamiferele marine, reptilele și păsările marine.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Prin derogare de la alineatele (3) și (4), posibilitățile de pescuit pot fi stabilite la un nivel superior intervalului FMSYPA:

eliminat

(a) dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cadrul pescuitului mixt;

 

(b) dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru a evita daunele grave asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor; sau

 

(c) pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi la maximum 20 %.

 

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa reproducătoare a oricăruia dintre stocurile în cauză se situează sub nivelul de precauție de referință (BPA), se adoptă măsuri de remediere pentru a asigura revenirea rapidă a stocurilor în cauză la niveluri peste cele care permit atingerea MSY. În mod concret, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), posibilitățile de pescuit se stabilesc la niveluri compatibile cu o mortalitate prin pescuit care este redusă în intervalul FMSY pentru stocul cel mai vulnerabil, ținând cont de scăderea biomasei.

1.  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa reproducătoare a oricăruia dintre stocurile în cauză se situează sub nivelul de precauție de referință (BPA), se adoptă măsuri de remediere pentru a asigura revenirea rapidă a stocurilor în cauză la niveluri peste cele care permit atingerea MSY. În mod concret, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), posibilitățile de pescuit se stabilesc la niveluri care să nu depășească rata de exploatare compatibilă cu producția maximă durabilă și compatibile cu o mortalitate prin pescuit care este redusă în intervalul FMSY pentru stocul cel mai vulnerabil, ținând cont de scăderea biomasei.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În fiecare an, în conformitate cu avizele științifice, Consiliul stabilește efortul de pescuit maxim admisibil pentru fiecare grup de efort pentru fiecare stat membru.

2.  În fiecare an, în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile, Consiliul stabilește efortul de pescuit maxim admisibil pentru fiecare stat membru.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru primul an de punere în aplicare a planului, efortul de pescuit maxim admisibil este redus în mod substanțial față de nivelul de referință prevăzut la alineatul (4), în conformitate cu avizele științifice.

3.  Pentru primul an de punere în aplicare a planului, efortul de pescuit maxim admisibil este redus în mod substanțial față de nivelul de referință prevăzut la alineatul (4), în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care avizele științifice indică un volum semnificativ al capturilor pentru un anumit stoc cu alte unelte de pescuit decât traulele, se stabilesc niveluri ale efortului de pescuit pentru unealta sau uneltele respective pe baza acelor avize științifice.

5.  În cazul în care cele mai bune avize științifice disponibile indică un volum semnificativ al capturilor pentru un anumit stoc cu alte unelte de pescuit decât traulele, se stabilesc niveluri ale efortului de pescuit pentru unealta sau uneltele respective pe baza acelor avize științifice.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care avizele științifice indică faptul că pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a unui anumit stoc, Consiliul poate limita acest tip de pescuit atunci când stabilește posibilitățile de pescuit, pentru a evita depășirea ratei-țintă totale a mortalității prin pescuit.

6.  În cazul în care cele mai bune avize științifice disponibile indică faptul că pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a unui anumit stoc, Consiliul poate limita acest tip de pescuit atunci când stabilește posibilitățile de pescuit, pentru a evita depășirea ratei-țintă totale a mortalității prin pescuit.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În plus față de dispozițiile de la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului, se interzice utilizarea traulelor în vestul Mării Mediterane în cadrul izobatei de 100 m de la 1 mai la 31 iulie în fiecare an.

1.  În plus față de dispozițiile de la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului, se interzice utilizarea traulelor în vestul Mării Mediterane cel puțin în cadrul izobatelor de 100 m de la 1 mai la 31 iulie în fiecare an.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În termen de doi ani de la adoptarea prezentului regulament și pe baza avizelor științifice, statele membre în cauză instituie alte zone de interzicere a pescuitului, dacă s-a dovedit că există o mare concentrare de puiet de pește și de zone de depunere a icrelor pentru stocurile demersale, în special pentru stocurile în cauză.

2.  În termen de doi ani de la adoptarea prezentului regulament și pe baza avizelor științifice, statele membre în cauză instituie alte zone de interzicere a pescuitului, dacă s-a dovedit că există concentrări mari de puiet de pește, de pești cu o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare și de zone de depunere a icrelor pentru stocurile demersale, în special pentru stocuri.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Gestionarea capturilor accidentale de specii protejate

 

1. În vederea gestionării populațiilor de păsări marine protejate care sunt afectate de pescuitul în vestul Mării Mediterane, măsurile de gestionare sunt adoptate pentru toate navele cu paragate, inclusiv aplicarea de dispozitive de alungare la bordul navelor, utilizarea plaselor pe timpul nopții și creșterea vitezei de imersie a cârligelor.

 

2. În cazul statelor membre care nu aplică măsuri de gestionare în vederea protejării speciilor și a habitatelor din vestul Mării Mediterane care sunt afectate de pescuit, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 18, care să completeze prezentul regulament prin adoptarea de măsuri de gestionare detaliate.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  specificarea caracteristicilor uneltelor de pescuit, în special dimensiunea ochiurilor de plasă, dimensiunea cârligelor, numărul de cârlige, construcția uneltelor, grosimea firului, dimensiunea uneltelor sau utilizarea unor dispozitive suplimentare pentru a îmbunătăți selectivitatea;

(a)  specificarea caracteristicilor uneltelor de pescuit, în special dimensiunea ochiurilor de plasă, dimensiunea cârligelor, numărul de cârlige, construcția uneltelor, grosimea firului, dimensiunea uneltelor sau utilizarea unor dispozitive suplimentare pentru a îmbunătăți selectivitatea, în vederea diminuării capturilor nedorite și a reducerii la minimum a impactului negativ al operațiunilor de pescuit asupra ecosistemului;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  limitarea utilizării uneltelor de pescuit, în special a timpului de scufundare și a adâncimii de desfășurare a uneltelor de pescuit, pentru îmbunătățirea selectivității;

(b)  limitarea utilizării uneltelor de pescuit, în special a timpului de scufundare și a adâncimii de desfășurare a uneltelor de pescuit, sau aplicarea de măsuri tehnice pentru îmbunătățirea selectivității, în vederea diminuării capturilor nedorite și a reducerii la minimum a impactului negativ al operațiunilor de pescuit asupra ecosistemului;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  interzicerea sau limitarea pescuitului în anumite zone sau perioade pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere și puietul de pește, peștii cu o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare sau peștii din specii nevizate;

(c)  interzicerea sau limitarea pescuitului în anumite zone sau perioade pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere și puietul de pește, peștii cu o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare sau peștii din specii nevizate și pentru a reduce la minimum impactul negativ al operațiunilor de pescuit asupra ecosistemului;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  interzicerea sau limitarea pescuitului în anumite zone sau perioade pentru a proteja ecosistemele și speciile vulnerabile;

(d)  interzicerea sau limitarea pescuitului în anumite zone sau perioade pentru a proteja ecosistemele și speciile vulnerabile și reducerea la minimum a impactului negativ al operațiunilor de pescuit asupra ecosistemului;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele și impactul planului asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează aceste stocuri, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3.

2.  La doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, din trei în trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele și impactul planului asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează aceste stocuri, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane

Referințe

COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)

Data prezentării la PE

8.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

PECH

15.3.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

       Data anunțului în plen

ENVI

15.3.2018

REGI

15.3.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

REGI

27.3.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Clara Eugenia Aguilera García

22.3.2018

 

 

 

Examinare în comisie

21.3.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

José Blanco López, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Tilly Metz

Data depunerii

10.1.2019

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

18

+

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

David Coburn, Rosa D'Amato

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos

5

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

EFDD

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Marco Affronte, Tilly Metz

1

0

S&D

Isabelle Thomas

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 25 ianuarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate