SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora

10.1.2019 - (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)) - ***I

Výbor pre rybárstvo
Spravodajkyňa: Clara Eugenia Aguilera García


Postup : 2018/0050(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0005/2019

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0115),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0104/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0005/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Cieľmi SRP je okrem iného zabezpečiť, aby činnosti rybolovu a akvakultúry boli dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa pri riadení rybárstva uplatňoval prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup.

(5)  Cieľmi SRP je okrem iného zabezpečiť také využívanie živých vodných zdrojov, ktoré vytvoria dlhodobé udržateľné ekonomické, environmentálne a sociálne podmienky. S cieľom zabezpečiť, aby činnosti rybolovu a akvakultúry boli dlhodobo environmentálne a sociálno-ekonomicky udržateľné a aby sa pri riadení rybárstva uplatňoval prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup. Pomôže to tiež zásobovať trh Únie potravinami s vysokou výživovou hodnotou, zníži závislosť trhu Únie od dovozu potravín, podporí priamu a nepriamu tvorbu zamestnanosti a hospodársky rozvoj v pobrežných oblastiach a zabezpečí primeranú životnú úroveň sektoru rybolovu vrátane drobného a maloobjemového rybolovu, ako sa ustanovuje v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na dosiahnutie cieľov SRP by sa mali prijať viaceré ochranné opatrenia, ako sú viacročné plány, technické opatrenia a stanovenie a pridelenie rybolovných možností.

(6)  Na dosiahnutie cieľov SRP by sa mali prijať viaceré ochranné opatrenia, ako sú viacročné plány, technické opatrenia a stanovenie a pridelenie rybolovných možností. Obnovu rybolovných populácií však nemožno dosiahnuť, ak budeme zanedbávať zníženie čoraz väčšieho vplyvu znečistenia, zväčša suchozemského pôvodu, ale pochádzajúceho aj z iných námorných činností (doprava, ropa, cestovný ruch atď.).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Pokiaľ ide o využívanie živých morských biologických zdrojov, nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 stanovuje ako výslovný cieľ obnovu a udržiavanie populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by v súlade s článkom 2 všetky populácie mali postupne dosiahnuť mieru využívania na úrovni maximálneho udržateľného výnosu do roku 2015, ak je to možné, alebo najneskôr do roku 2020. Pri plnení tohto cieľa sa osobitne zohľadní hospodársky a sociálny vplyv.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní. V súlade s týmito ustanoveniami by viacročný plán stanovený v tomto nariadení mal obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body, ochranné mechanizmy a technické opatrenia určené na zamedzenie nechceným úlovkom a ich zníženie.

(7)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní. V súlade s týmito ustanoveniami by viacročný plán stanovený v tomto nariadení mal obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body, ochranné mechanizmy a technické opatrenia určené na čo najväčšie zamedzenie nechceným úlovkom a ich zníženie a na minimalizáciu vplyvu rybolovných činností na morské prostredie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „Najlepšie dostupné vedecké odporúčania“ označujú verejne dostupné vedecké odporúčania podložené aktuálnymi vedeckými údajmi a metódami, ktoré vydal vedecký orgán uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni alebo ktoré preskúmal takýto orgán.

(8)  „Najlepšie dostupné vedecké odporúčanie“ je verejne dostupné vedecké odporúčanie, ktoré vychádza z najnovších vedeckých údajov a metód, ktoré vydal alebo partnersky preskúmal nezávislý subjekt Únie alebo medzinárodný vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, ako napríklad Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) a Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more (GFCM), a ktorý spĺňa požiadavky článku 25 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Francúzsko, Taliansko a Španielsko prijali riadiace plány podľa nariadenia (ES) č. 1967/2006. Chýba však súlad medzi plánmi a v plánoch sa nezohľadňujú všetky typy výstroja, ktorým sa lovia druhy žijúce pri morskom dne, ani transzonálna distribúcia určitých populácií a rybárskych flotíl. Navyše sa ukázalo, že z hľadiska plnenia cieľov SRP sú tieto plány neúčinné. Členské štáty a zainteresované strany okrem toho vyjadrili podporu vypracovaniu a vykonávaniu viacročného riadiaceho plánu na úrovni EÚ pre dotknuté populácie.

(11)  Francúzsko, Taliansko a Španielsko prijali riadiace plány podľa nariadenia (ES) č. 1967/2006. Chýba však súlad medzi plánmi a v plánoch sa nezohľadňujú všetky typy výstroja, ktorým sa lovia druhy žijúce pri morskom dne, ani transzonálna distribúcia určitých populácií a rybárskych flotíl. Navyše sa ukázalo, že z hľadiska plnenia cieľov SRP sú tieto plány neúčinné. Členské štáty a zainteresované strany okrem toho vyjadrili podporu vypracovaniu a vykonávaniu viacročného riadiaceho plánu na úrovni EÚ pre dotknuté populácie. Krajiny by mali opatrenia stanovené v tomto nariadení vykonávať spoločne s cieľom maximalizovať ich účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Výbor STECF preukázal, že rybolov vo väčšine populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora veľmi výrazne prekračuje úrovne potrebné na dosiahnutie MSY.

(12)  Výbor STECF preukázal, že rybolov určitých populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora veľmi výrazne prekračuje úrovne potrebné na dosiahnutie MSY

Odôvodnenie

Výbor STECF má vedecké informácie o určitých druhoch, ktoré posúdil; nepredstavuje to väčšinu populácií rýb v západnej časti Stredozemného mora.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Vzhľadom na význam uvedeného rybolovu by mal plán stanovený v tomto nariadení platiť aj pre rekreačné rybárstvo, pri ktorom sa lovia populácie druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora. Pokiaľ má takýto rybolov značný vplyv na populácie, by mal viacročný plán stanovený týmto nariadením umožňovať prijatie špecifických riadiacich opatrení.

(15)  Keďže rekreačné rybárstvo môže mať významný vplyv na rybolovné zdroje, mal by sa viacročným plánom vytvoriť rámec na zaistenie toho, aby sa uskutočňovalo spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi tohto plánu. Členské štáty by mali zhromažďovať údaje o úlovkoch v rekreačnom rybárstve. Pokiaľ má takýto rybolov značný vplyv na tieto zdroje, malo by sa v pláne počítať s možnosťou rozhodnúť o prijatí špecifických riadiacich opatrení, ktoré nepoškodia sektor profesionálneho rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Geografická pôsobnosť viacročného plánu by mala vychádzať z geografickej distribúcie populácií na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní. Na základe aktuálnejších vedeckých informácií môžu byť v budúcnosti potrebné zmeny geografickej distribúcie populácií uvedenej vo viacročnom pláne. Komisia by preto mala byť splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa upraví geografická distribúcia populácií uvedená vo viacročnom pláne, pokiaľ vedecké odporúčania preukážu zmenu geografickej distribúcie relevantných populácií.

(16)  Geografická pôsobnosť viacročného plánu by mala vychádzať z geografickej distribúcie populácií na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní. Na základe aktuálnejších vedeckých informácií môžu byť v budúcnosti potrebné zmeny geografickej distribúcie populácií uvedenej vo viacročnom pláne. Komisia by preto mohla prijať nový návrh, ktorým sa upraví geografická distribúcia populácií uvedená vo viacročnom pláne, pokiaľ vedecké odporúčania preukážu zmenu geografickej distribúcie relevantných populácií.

Odôvodnenie

V článku 1 ods. 2 sa stanovuje rozsah pôsobnosti nariadenia (populácie rýb a podoblasti GFCM) a v prílohe I  sa vymedzujú skupiny úsilia v rámci režimu rybolovného úsilia. Obe časti obsahujú podstatné prvky legislatívneho aktu a s Parlamentom by sa podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie malo pred akoukoľvek zmenou konzultovať.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Cieľom plánu stanoveného v tomto nariadení by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, najmä k dosiahnutiu a udržaniu MSY v prípade cieľových populácií, plneniu povinnosti vylodiť úlovky v prípade populácií druhov žijúcich pri morskom dne, pre ktoré je stanovená minimálna ochranná referenčná veľkosť a presadzovaní dobrej životnej úrovne osôb, ktoré závisia od rybolovných činností, a to s prihliadnutím na pobrežný rybolov a sociálno-ekonomické aspekty. V pláne by sa mal uplatňovať aj ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Mal by byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav (v súlade so smernicou 2008/56/ES) a splniť ciele smernice 2009/147/ES a smernice Rady 92/28/EHS.

(17)  Cieľom plánu stanoveného v tomto nariadení by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, najmä k obnoveniu a udržaniu populácií rýb nad úrovňami biomasy schopnými produkovať MSY v prípade cieľových populácií, plneniu povinnosti vylodiť úlovky v prípade populácií druhov žijúcich pri morskom dne, pre ktoré je stanovená minimálna ochranná referenčná veľkosť,zabezpečeniu dobrej životnej úrovne osôb, ktoré závisia od rybolovných činností, a to s prihliadnutím na pobrežný rybolov a sociálno-ekonomické aspekty. V pláne by sa mal uplatňovať aj ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Mal by byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav (v súlade so smernicou 2008/56/ES) a mal by prispievať  k dosahovaniu priaznivého stavu ochrany pre druhy a biotopy, ako to požadujú ciele smernice 2009/147/ES a smernice Rady 92/43/EHS.

__________________

__________________

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

30 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

30 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  V záujme účinného vykonávania tohto nariadenia a plnenia cieľov SRP môže byť potrebná reštrukturalizácia flotily. Je preto potrebné poskytnúť krajinám možnosť zostaviť plány na reštrukturalizáciu flotily a rybolovného úsilia s cieľom zvýšiť selektívnosť a zvýšiť energetickú účinnosť, a preto by mali mať prístup k pomoci určenej na šrotovné a modernizáciu. Na tento účel je potrebné Európsky námorný a rybársky fond upraviť, aby sa zohľadnili tieto nástroje.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17b)  Pri dosahovaní cieľa v oblasti rybolovnej úmrtnosti v súlade s rozpätiami FMSY treba zohľadniť oneskorené nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia a dynamickú povahu zmiešaného rybolovu, pričom je potrebné poskytnúť podporu, ktorá je nevyhnutná na nápravu sociálno-ekonomickej nerovnováhy v sektore rybolovu.

Odôvodnenie

Vzhľadom na súčasnú situáciu populácií rýb a neskoré predloženie tohto návrhu Európskou komisiou je prakticky nemožné dosiahnuť MSY v roku 2020 vo všetkých dotknutých populáciách bez nebývalého a katastrofálneho zníženia pre flotily v západnej časti Stredozemného mora.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Mali by sa zriadiť vhodné ochranné mechanizmy na zabezpečenie plnenia cieľov a (v prípade potreby) aktivácie nápravných opatrení, okrem iného v prípadoch, keď populácie klesnú pod ochranné referenčné body. Medzi nápravné opatrenia by mali patriť núdzové opatrenia v súlade s článkami 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, rybolovné možnosti a iné špecifické ochranné opatrenia.

(21)  Mali by sa zriadiť vhodné ochranné mechanizmy na zabezpečenie plnenia cieľov a (v prípade potreby) aktivácie nápravných opatrení, okrem iného v prípadoch, keď populácie klesnú pod ochranné referenčné body. Medzi nápravné opatrenia by mali patriť núdzové opatrenia v súlade s článkami 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, rybolovné možnosti a iné špecifické ochranné opatrenia, ale aj finančná pomoc pre rybárov, ktorých sa tieto opatrenia priamo týkajú.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Na zabezpečenie transparentného prístupu k rybolovu a dosiahnutie cieľovej rybolovnej úmrtnosti by sa mal prijať režim rybolovného úsilia na úrovni Únie pre vlečné siete, ktoré sú hlavným typom výstroja používaným na rybolov populácií druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora. Na tento účel je vhodné určiť skupiny úsilia, aby Rada mohla každoročne stanoviť maximálne povolené rybolovné úsilie vyjadrené ako počet rybolovných dní. V prípade potreby by mal režim úsilia zahŕňať aj iné typy rybárskeho výstroja.

(23)  Na zabezpečenie transparentného prístupu k rybolovu a dosiahnutie cieľovej rybolovnej úmrtnosti by Únia mala mať k dispozícii spoľahlivé údaje a štatistiky, na základe ktorých by sa mal prijať režim rybolovného úsilia pre vlečné siete, ktoré sú hlavným typom výstroja používaným na rybolov populácií druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora. Na tento účel by Rada každoročne mala stanoviť maximálne povolené rybolovné úsilie vyjadrené ako počet rybolovných dní. V prípade potreby by mal režim úsilia zahŕňať aj iné typy rybárskeho výstroja.

Odôvodnenie

Rybolovné úsilie by sa malo riadiť spoločne v každej geografickej podoblasti, pretože navrhované kategórie dĺžok stanovujú umelé rozlišovanie v rámci flotíl. Spravodajkyňa odporúča vypustiť skupiny úsilia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  So zreteľom na znepokojivú situáciu takmer všetkých populácií druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora a s cieľom znížiť súčasné vysoké úrovne rybolovnej úmrtnosti by režim rybolovného úsilia mal v prvom roku vykonávania plánu stanoveného v tomto nariadení priniesť výrazné zníženie úsilia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Pokiaľ z vedeckých odporúčaní vyplýva, že rekreačné rybárstvo má značný vplyv na rybolovnú úmrtnosti dotknutých populácií, mala by Rada zohľadniť aj tento typ rybolovu. Rada môže na tento účel stanoviť rybolovné možnosti prostredníctvom režimu úsilia pre komerčné úlovky, v ktorom sa zohľadní objem rekreačných úlovkov, a/alebo môže prijať iné opatrenia na obmedzenie rekreačného rybolovu.

(25)  Pokiaľ z vedeckých odporúčaní vyplýva, že rekreačné rybárstvo má značný vplyv na rybolovnú úmrtnosti dotknutých populácií, mala by Rada zohľadniť aj tento typ rybolovu. Rada stanoví na tento účel rybolovné možnosti prostredníctvom režimu úsilia pre komerčné úlovky, v ktorom sa zohľadní objem rekreačných úlovkov s cieľom neohroziť komerčný/profesionálny rybolov, a/alebo môže prijať iné opatrenia na obmedzenie rekreačného rybolovu, pričom treba mať na pamäti, že takéto opatrenia by nikdy nemali byť prijaté na úkor profesionálnych rybolovných činností.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Pokiaľ z vedeckých odporúčaní vyplýva, že režim rybolovného úsilia nepostačuje na plnenie cieľov alebo cieľových hodnôt plánu stanoveného v tomto nariadení, mali by sa na doplnenie režimu úsilia zaviesť riadiace opatrenia založené na celkovom povolenom výlove.

(26)  Pokiaľ z vedeckých odporúčaní vyplýva, že režim rybolovného úsilia nepostačuje na plnenie cieľov alebo cieľových hodnôt plánu stanoveného v tomto nariadení, v prípade potreby by sa na doplnenie režimu úsilia mali zaviesť technické opatrenia, ktoré umožnia zlepšenie stavu populácií rýb znížením úmrtnosti cielených druhov.

Odôvodnenie

Riadiace opatrenia založené na celkových povolených výlovoch (TAC) pre Stredozemné more nie sú vhodné vzhľadom na ťažkosti pri uplatňovaní tohto opatrenia pri rybolove s viacerými špecifikami a v prípade populácií, ktoré sa využívajú spoločne s krajinami mimo EÚ. Bolo by vhodnejšie použiť technické opatrenia, ktoré umožňujú zlepšenie stavu populácie rýb znížením rybolovnej úmrtnosti cieľových druhov, ak je to vhodné.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie riadiacich opatrení na regionálnej úrovni by členské štáty mali vytvoriť schému spoločného riadenia zahŕňajúcu poradné výbory, rybárske organizácie a príslušné inštitúcie/orgány na posilnenie dialógu a zapojenie zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  V záujme ochrany miest odchovu a citlivých biotopov a ochrany maloobjemového rybolovu by pobrežná zóna mala byť pravidelne vyhradená pre selektívnejší rybolov. Plánom stanoveným v tomto nariadení by sa preto mal zriadiť každoročný trojmesačný zákaz používania vlečných sietí po hĺbnicu 100 m.

(28)  V záujme ochrany miest odchovu a citlivých biotopov a ochrany maloobjemového rybolovu by pobrežná zóna mala byť pravidelne vyhradená pre selektívnejší rybolov. Plánom stanoveným v tomto nariadení by sa preto mal zriadiť každoročný trojmesačný zákaz používania vlečných sietí po hĺbnicu 100 m podľa konkrétneho prípadu, pokiaľ je to z vedeckého hľadiska potrebné a odôvodnené, a to prostredníctvom regionalizácie.

Odôvodnenie

Návrh na zákaz používania vlečných sietí po hĺbnicu 100 m od 1. mája do júla 31 môže byť v niektorých prípadoch neprimeraným a neodôvodneným opatrením bez vedeckého odôvodnenia. V mnohých oblastiach sa kontinentálny šelf náhle končí a dosahuje veľkú hĺbku po niekoľkých míľach, čo umožňuje plavidlám s vlečnými sieťami loviť mimo tejto oblasti. Navrhované opatrenie by malo výrazný vplyv nielen na plavidlá s vlečnými sieťami, ale aj na odvetvia závislé od vlečných sietí, ako sú prístavy, aukcie a pridružené odvetvia.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Mali by sa prijať ďalšie ochranné opatrenia v súvislosti s populáciami druhov žijúcich pri morskom dne. Konkrétne je na základe vedeckých odporúčaní vhodné prijať ďalšie zákazy v oblastiach s veľkým výskytom neresiacich sa húfov rýb v záujme ochrany značne zdecimovanej dospelej populácie merlúzy európskej.

(29)  Mali by sa prijať ďalšie ochranné opatrenia v súvislosti s populáciami druhov žijúcich pri morskom dne. Konkrétne je na základe vedeckých odporúčaní vhodné prijať ďalšie zákazy v oblastiach s veľkým výskytom neresiacich sa húfov rýb v záujme ochrany značne zdecimovanej dospelej populácie merlúzy európskej a oblastiach s vysokou koncentráciou rybej mladi bez toho, aby bolo dotknuté spravodlivé odškodnenie rybárov, ktorých sa tieto zákazy budú týkať.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Prístup predbežnej opatrnosti by sa mal použiť aj v prípade populácií lovených ako vedľajšie úlovky a populácií žijúcich pri morskom dne, pre ktoré nie sú k dispozícii dostatočné údaje. V súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v prípade, že z vedeckých odporúčaní vyplýva potreba nápravných opatrení, mali prijať konkrétne ochranné opatrenia.

(30)  Prístup predbežnej opatrnosti by sa mal použiť aj v prípade populácií lovených ako vedľajšie úlovky a populácií žijúcich pri morskom dne, pre ktoré nie sú k dispozícii dostatočné údaje. V súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v prípade, že z vedeckých odporúčaní vyplýva potreba nápravných opatrení, mali prijať konkrétne ochranné opatrenia pod podmienkou spravodlivého odškodnenia rybárov, ktorých sa tieto zákazy budú týkať.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a)  Na ochranu citlivých druhov a biotopov, ktoré sú ohrozené a ovplyvnené rybolovnými činnosťami pri morskom dne, by sa v pláne mali zaviesť riadiace opatrenia pre príslušné rybolovy.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu je vhodné spresniť, že opatrenia dočasného pozastavenia, ktoré boli prijaté v záujme dosiahnutia cieľov plánu stanoveného v tomto nariadení, možno považovať za oprávnené na podporu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/201432.

(37)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu je vhodné spresniť, že opatrenia dočasného ukončenia alebo opatrenia permanentného ukončenia rybolovných činností v rámci reštrukturalizačných plánov, ktoré boli prijaté v záujme dosiahnutia cieľov plánu stanoveného v tomto nariadení, možno považovať za oprávnené na podporu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/201432.

_________________

_________________

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 and (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 and (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  kreveta druhu Aristeus antennatus v podoblasti GFCM 1;

a)  kreveta druhu Aristeus antennatus v podoblastiach Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (GFCM) 1, 5 a 6;

Odôvodnenie

Zníženie množstva odsekov uľahčí porozumenie zoznamu druhov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  kreveta druhu Aristeus antennatus v podoblasti GFCM 5;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  kreveta druhu Aristeus antennatus v podoblasti GFCM 6;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  kreveta ružová (Parapenaeus longirostris) v podoblasti GFCM 1;

d)  kreveta ružová (Parapenaeus longirostris) v podoblastiach GFCM 1, 5, 6, 9, 10 a 11;

Odôvodnenie

Zníženie množstva odsekov uľahčí porozumenie zoznamu druhov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  kreveta ružová (Parapenaeus longirostris) v podoblasti GFCM 5;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1– odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  kreveta ružová (Parapenaeus longirostris) v podoblasti GFCM 6;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  kreveta ružová (Parapenaeus longirostris) v podoblastiach GFCM 9, 10, 11;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea v podoblasti GFCM 9;

h)  kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea v podoblastiach GFCM 9, 10 a 11;

Odôvodnenie

Zníženie množstva odsekov uľahčí porozumenie zoznamu druhov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea v podoblasti GFCM 10;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea v podoblasti GFCM 11;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  merlúza európska (Merluccius merluccius) v podoblastiach GFCM 1, 5, 6, 7;

k)  merlúza európska (Merluccius merluccius) v podoblastiach GFCM 1, 5, 6, 7, 9, 10 a 11;

Odôvodnenie

Zníženie množstva odsekov uľahčí porozumenie zoznamu druhov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  merlúza európska (Merluccius merluccius) v podoblastiach GFCM 9, 10, 11;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)  homár štíhly (Nephrops norvegicus) v podoblasti GFCM 5;

m)  homár štíhly (Nephrops norvegicus) v podoblastiach GFCM 5, 6, 9 a 11;

Odôvodnenie

Zníženie množstva odsekov uľahčí porozumenie zoznamu druhov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  homár štíhly (Nephrops norvegicus) v podoblasti GFCM 6;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o)  homár štíhly (Nephrops norvegicus) v podoblasti GFCM 9;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

p)  homár štíhly (Nephrops norvegicus) v podoblasti GFCM 11;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno q

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

q)  sultánka nachová (Mullus barbatus) v podoblasti GFCM 1;

q)  sultánka nachová (Mullus barbatus) v podoblastiach GFCM 1; 5, 6, 7, 9 a 10;

Odôvodnenie

Zníženie množstva odsekov uľahčí porozumenie zoznamu druhov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno r

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

r)  sultánka nachová (Mullus barbatus) v podoblasti GFCM 5;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno s

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

s)  sultánka nachová (Mullus barbatus) v podoblasti GFCM 6;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno t

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

t)  sultánka nachová (Mullus barbatus) v podoblasti GFCM 7;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno u

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

u)  sultánka nachová (Mullus barbatus) v podoblasti GFCM 9; ako aj

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

v)  sultánka nachová (Mullus barbatus) v podoblasti GFCM 10.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno v a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

va)  sultánka nachová (Mullus barbatus) v podoblasti GFCM 11;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Toto nariadenie sa vzťahuje na populácie lovené v západnej časti Stredozemného mora ako vedľajšie úlovky pri love populácií uvedených v odseku 1. Uplatňuje sa aj na iné populácie žijúce pri morskom dne lovené v západnej časti Stredozemného mora, pre ktoré nie sú dostupné dostatočné údaje.

3.  Toto nariadenie sa vzťahuje na populácie lovené v západnej časti Stredozemného mora ako vedľajšie úlovky pri love populácií uvedených v odseku 1 a jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa pri využívanie týchto populácií obnovovali a udržiavali populácie lovených druhov, ktoré sa lovia v súlade s ustanoveniami o riadení rybárstva stanovenými v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Uplatňuje sa aj na iné populácie žijúce pri morskom dne lovené v západnej časti Stredozemného mora, pre ktoré nie sú dostupné dostatočné údaje.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V tomto nariadení sa okrem toho špecifikujú prvky vykonávania povinnosti vylodiť úlovky vo vodách Únie v západnej časti Stredozemného mora pre všetky populácie druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

5.  V tomto nariadení sa zároveň uvádzajú podrobnosti vykonávania povinnosti vylodiť úlovky vo vodách Únie v západnej časti Stredozemného mora pre populácie druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a ktoré sa lovia v rámci rybolovu druhov žijúcich pri morskom dne.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „rozpätie FMSY“ je rozsah hodnôt uvedený v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, najmä odporúčaniach Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (ďalej len „STECF“), kde všetky úrovne rybolovnej úmrtnosti v rámci tohto rozpätia vedú z dlhodobého hľadiska k maximálnemu udržateľnému výnosu (ďalej len „MSY“) s ohľadom na štruktúru rybolovu a v rámci existujúcich priemerných environmentálnych podmienok bez značného ovplyvnenia reprodukčného procesu dotknutých populácií. Toto rozpätie sa stanovuje tak, aby nedošlo k viac ako 5 % zníženiu dlhodobého výnosu v porovnaní s MSY. Rozsah je obmedzený tak, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie (Blim) predstavovala najviac 5 %;

(2)  „rozpätie FMSY“ je rozsah hodnôt uvedený v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, kde všetky úrovne rybolovnej úmrtnosti v rámci tohto rozpätia vedú z dlhodobého hľadiska k maximálnemu udržateľnému výnosu (ďalej len „MSY“) s ohľadom na štruktúru rybolovu a v rámci existujúcich priemerných environmentálnych podmienok bez značného ovplyvnenia reprodukčného procesu dotknutých populácií. Toto rozpätie sa stanovuje tak, aby nedošlo k viac ako 5 % zníženiu dlhodobého výnosu v porovnaní s MSY. Rozsah je obmedzený tak, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie (Blim) predstavovala najviac 5 %;

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF), navrhuje sa neuvádzať výraz „najmä“, pretože do úvahy by sa mali vziať aj iné nezávislé vedecké odporúčania uznané na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, ako je napríklad odporúčania Vedeckého poradného výboru (SAC) komisie GFCM.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „hodnota bodu FMSY“ je hodnota odhadovanej rybolovnej úmrtnosti, ktorá s ohľadom na štruktúru rybolovu a aktuálne environmentálne podmienky prináša dlhodobý maximálny výnos;

(3)  „FMSY“ je hodnota odhadovanej rybolovnej úmrtnosti, ktorá s ohľadom na štruktúru rybolovu a aktuálne environmentálne podmienky prináša dlhodobý maximálny výnos;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „BLIM“ je hraničný referenčný bod vyjadrený ako biomasa neresiacej sa populácie, ktorý je stanovený v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, najmä odporúčaniach výboru STECF, a ktorý zodpovedá hodnote, pod ktorou môže dôjsť k zníženiu reprodukčnej schopnosti;

(8)  „BLIM“ je hraničný referenčný bod vyjadrený ako biomasa neresiacej sa populácie, ktorý je stanovený v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach a ktorý zodpovedá hodnote, pod ktorou môže dôjsť k zníženiu reprodukčnej schopnosti;

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF), navrhuje sa neuvádzať výraz „najmä“, pretože do úvahy by sa mali vziať aj iné nezávislé vedecké odporúčania uznané na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, ako je napríklad odporúčania Vedeckého poradného výboru (SAC) komisie GFCM.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „BPA“ je preventívny referenčný bod vyjadrený ako biomasa neresiacej sa populácie, ktorý je stanovený v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, najmä odporúčaniach výboru STECF, a ktorý zodpovedá hodnote, pri ktorej je menej ako 5 % pravdepodobnosť poklesu biomasy neresiacej sa populácie pod BLIM;

(9)  „BPA“ je preventívny referenčný bod vyjadrený ako biomasa neresiacej sa populácie, ktorý je stanovený v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach a ktorý zodpovedá hodnote, pri ktorej je menej ako 5 % pravdepodobnosť poklesu biomasy neresiacej sa populácie pod BLIM;

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF), navrhuje sa neuvádzať výraz „najmä“, pretože do úvahy by sa mali vziať aj iné nezávislé vedecké odporúčania uznané na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, ako je napríklad odporúčania Vedeckého poradného výboru (SAC) komisie GFCM.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a.  „rekreačné rybárstvo“ je akákoľvek rybárska činnosť vykonávaná loďou akéhokoľvek typu s dĺžkou trupu 2,5 metra alebo viac a s akýmkoľvek spôsobom pohonu, ktorá je určená na športové alebo rekreačné účely a neslúži na obchodné činnosti.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 12 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  „spoločné riadenie“ znamená proces riadenia zdrojov na účely plnenia cieľov SRP, v rámci ktorého príslušné správy, miestni rybári, mimovládne organizácie, výskumné inštitúcie a niekedy iné zainteresované strany v oblasti rybárstva a pobrežných zdrojov, každý s osobitnými zodpovednosťami a právami, zdieľajú právomoci pri rozhodovaní o riadení rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 12 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12c)  „najlepšie dostupné vedecké odporúčanie“ je verejne dostupné vedecké odporúčanie, ktoré vychádza z najnovších vedeckých údajov a metód, ktoré vydal alebo partnersky preskúmal nezávislý subjekt Únie alebo medzinárodný vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, ako je napríklad Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) a Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more (GFCM), a ktorý spĺňa požiadavky článku 25 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Plán prispieva k dosiahnutiu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby využívanie živých morských biologických zdrojov viedlo k obnove a zachovaniu populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY.

1.  Plán je založený na režime rybolovného úsilia s cieľom prispievať k dosiahnutiu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby využívanie živých morských biologických zdrojov viedlo k obnove a zachovaniu populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Ako sa uvádza v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, miery využívania maximálneho udržateľného výnosu sa musia dosiahnuť čo najskôr a postupne, na vzostupnom základe, najneskôr do roku 2020 v prípade všetkých populácií, na ktoré sa toto nariadenie uplatňuje, a musia sa následne udržiavať. V súvislosti s cieľmi tohto plánu sa zohľadňuje najmä sociálno-ekonomická udržateľnosť, najmä vplyv na dotknuté komunity.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V pláne sa uplatňuje ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Musí byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES) a splniť ciele stanovené v článkoch 4 a 5 smernice 2009/147/ES a článkoch 6 a 12 smernice Rady 92/43/EHS.

3.  V pláne sa uplatňuje ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy, a najmä na zraniteľné biotopy a chránené druhy vrátane morských cicavcov, plazov a morských vtákov, ako aj náhodné úlovky. Musí byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES) a splniť ciele stanovené v článkoch 4 a 5 smernice 2009/147/ES a článkoch 6 a 12 smernice Rady 92/43/EHS.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Opatrenia v pláne sa prijímajú na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní. V prípade nedostatočných údajov je cieľom zabezpečenie porovnateľného stupňa ochrany relevantných populácií.

5.  Opatrenia v pláne sa prijímajú na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti dotknutých populácií v súlade s rozpätiami FMSY vymedzenými v článku 2 sa dosiahne čo možno najskôr a postupne najneskôr do roku 2020 a udržuje sa v rozpätiach FMSY.

1.  Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti dotknutých populácií v súlade s rozpätiami FMSY vymedzenými v článku 2 sa dosiahne čo možno najskôr a postupne najneskôr do roku 2020 a udržuje sa v rozpätiach FMSY. Pri plnení tohto cieľa sa osobitne zohľadní hospodársky a sociálny vplyv navrhovaného harmonogramu v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Rozpätia FMSY sa na základe tohto plánu vyžadujú najmä od výboru STECF.

2.  Rozpätia FMSY sa na základe tohto plánu vyžadujú od nezávislého vedeckého orgánu uznaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, najmä od výboru STECF alebo výboru SAC komisie GFCM.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF), navrhuje sa neuvádzať výraz „najmä“, pretože do úvahy by sa mali vziať aj iné nezávislé vedecké odporúčania uznané na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, ako je napríklad odporúčania Vedeckého poradného výboru (SAC) komisie GFCM.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 platí, že Rada pri stanovovaní rybolovných možností stanoví tieto možnosti pre zoskupenie dotknutých populácií v rozpätí FMSY dostupného v danom čase pre najzraniteľnejšiu populáciu.

3.  V súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 platí, že Rada pri stanovovaní opatrení v oblasti rybolovného úsilia stanoví tieto opatrenia pre zoskupenie dotknutých populácií v rozpätí FMSY dostupného v danom čase pre najzraniteľnejšiu populáciu.

Odôvodnenie

Riadiace opatrenia založené na celkových povolených výlovoch (TAC) pre Stredozemné more nie sú vhodné vzhľadom na ťažkosti pri uplatňovaní tohto opatrenia pri rybolove s viacerými špecifikami a v prípade populácií, ktoré sa využívajú spoločne s krajinami mimo EÚ. Bolo by vhodnejšie použiť technické opatrenia, ktoré umožňujú zlepšenie stavu populácie znížením rybolovnej úmrtnosti cieľových druhov, ak je to vhodné.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Odchylne od odsekov 1 a 3 môžu byť rybolovné možnosti stanovené na úrovniach nižších ako rozpätia FMSY.

4.  Odchylne od odsekov 1 a 3 môže byť rybolovné úsilie stanovené na úrovniach nižších ako rozpätia FMSY. Predovšetkým je potrebné zohľadniť sociálny a hospodársky vplyv na dotknuté flotily, a to v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

 

(Ak sa tento KPN prijme, výraz „rybolovné možnosti“ sa nahradí výrazom „rybolovné úsilie“ v celom texte a na konci odôvodnenia 22 sa bude vyžadovať následná zmena s cieľom vypustiť slová „a/alebo množstve úlovkov“.)

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Odchylne od odsekov 3 a 4 môžu byť rybolovné možnosti stanovené nad rozpätím FMSY dostupným v danom čase pre najzraniteľnejšiu populáciu, pokiaľ sú všetky dotknuté populácie nad hodnotou BPA:

5.  Odchylne od odsekov 3 a 4 môže byť rybolovné úsilie stanovené nad rozpätím FMSY dostupným v danom čase pre najzraniteľnejšiu populáciu, pokiaľ sú všetky dotknuté populácie nad hodnotou BPA:

a)  ak je to na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné s cieľom dosiahnuť v prípade zmiešaného rybolovu ciele stanovené v článku 3;

a)  ak je to na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní potrebné s cieľom dosiahnuť v prípade zmiešaného rybolovu ciele stanovené v článku 3;

b)  ak je na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné zamedziť vážnym škodám na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií alebo

b)  ak je na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní potrebné zamedziť vážnym škodám na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií alebo

c)  s cieľom obmedziť výkyvy rybolovných možností medzi po sebe idúcimi rokmi na najviac 20 %.

c)  s cieľom obmedziť výkyvy rybolovného úsilia medzi po sebe idúcimi rokmi na najviac 10 % a až do 30 % kumulovaného úsilia v prvých troch rokoch plánu.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že biomasa neresiacej sa dotknutej populácie je pod preventívnym referenčným bodom (BPA), prijmú sa nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchlu obnovu dotknutých populácií na úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Konkrétne sa odchylne od článku 4 ods. 3 a 5 rybolovné možnosti stanovujú na úrovniach zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti znížených v rozpätí FMSY pre najzraniteľnejšiu populáciu, pričom sa zohľadňuje úbytok biomasy.

1.  Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že biomasa neresiacej sa dotknutej populácie je pod preventívnym referenčným bodom (BPA), prijmú sa nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchlu obnovu dotknutých populácií na úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Konkrétne sa rybolovné úsilie môže stanoviť na úrovniach neprekračujúcich mieru využívania, ktorá je v súlade s maximálnym udržateľným výnosom, a zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti znížených v rozpätí FMSY pre najzraniteľnejšiu populáciu v geografickej podoblasti, pričom sa zohľadňuje úbytok biomasy.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že biomasa neresiacej sa dotknutej populácie je pod hraničným referenčným bodom (BLIM), prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchlu obnovu populácií na úrovne, pri možno dosiahnuť MSY. Odchylne od článku 4 ods. 3 a 5 môžu tieto opatrenia zahŕňať najmä pozastavenie cieleného rybolovu dotknutej populácie a primerané zníženie rybolovných možností.

2.  Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že biomasa neresiacej sa dotknutej populácie je pod hraničným referenčným bodom (BLIM), prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchlu obnovu populácií na úrovne, pri možno dosiahnuť MSY. Odchylne od článku 4 ods. 3 a 5 môžu tieto opatrenia zahŕňať najmä pozastavenie cieleného rybolovu dotknutej populácie a primerané zníženie opatrení v oblasti rybolovného úsilia pod podmienkou spravodlivého odškodnenia rybárov, ktorých sa tieto opatrenia týkajú.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výber opatrení uvedených v tomto článku sa uskutoční v súlade s povahou, vážnosťou, trvaním a opakovaním situácie, keď je biomasa neresiacej sa populácie pod úrovňami uvedenými v článku 5.

4.  Výber opatrení uvedených v tomto článku sa uskutoční v súlade s povahou, vážnosťou, trvaním a opakovaním situácie, keď je biomasa neresiacej sa populácie pod úrovňami uvedenými v článku 5, a tieto opatrenia budú povinne podmienené spravodlivým odškodnením rybárov, ktorých sa ich uplatňovanie týka.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Režim rybolovného úsilia sa uplatňuje na všetky plavidlá, ktoré lovia vlečnými sieťami v oblastiach vymedzených v prílohe I a patria do kategórií dĺžok uvedených v tej istej prílohe.

1.  Režim rybolovného úsilia sa uplatňuje na všetky plavidlá, ktoré lovia vlečnými sieťami v geografických podoblastiach, a plavidlá, ktoré patria do kategórií dĺžok uvedených v prílohe I. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v záujme zmeny prílohy I s cieľom začleniť hĺbkové intervaly pre populácie rýb, ktorých sa toto nariadenie týka. Tieto delegované akty sa prijmú až po predložení správy uvedenej v článku 17 za každý z predchádzajúcich piatich rokov.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Rada každý rok v súlade s vedeckými odporúčaniami stanoví maximálne povolené rybolovné úsilie pre každú skupinu úsilia podľa jednotlivých členských štátov.

2.  Rada každé tri roky v súlade s najlepšími dostupnými ročnými vedeckými odporúčaniami stanoví maximálne povolené rybolovné úsilie pre každú skupinu úsilia podľa jednotlivých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prvom roku vykonávania tohto plánu sa maximálne povolené rybolovné úsilie v súlade s vedeckými odporúčaniami udržateľne zníži z východiskovej úrovne uvedenej v odseku 4.

3.  V prvom roku vykonávania tohto plánu, okrem geografických podoblastí, kde sa vo východiskovom období uvedenom v odseku 4 úsilie už znížilo o viac ako 20 %, sa maximálne povolené rybolovné úsilie v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami o stave populácií rýb zníži z tejto východiskovej úrovne o 10 %.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pre prvý rok uplatňovania tohto nariadenia sa východisková úroveň počíta pre každú skupinu úsilia ako priemerné úsilie vyjadrené v počte rybolovných dní od 1. januára 2015 do 31. decembra 2017 a do úvahy sa berú len plavidlá, ktoré boli v tomto období aktívne;

a)  pre prvý rok uplatňovania tohto nariadenia sa východisková úroveň počíta pre každú geografickú podoblasť ako maximálne uznané úsilie vyjadrené v počte rybolovných dní od 1. januára 2012 do 31. decembra 2017 a do úvahy sa berú len plavidlá, ktoré boli v tomto období aktívne;

Odôvodnenie

Referenčné obdobie sa upravuje, aby získané údaje boli reprezentatívnejšie. Počet dní ročného rybolovného úsilia by mal vychádzať z maximálneho počtu započítaných dní (prostredníctvom systému VMS, elektronických denníkov atď.) so zreteľom na to, že zníženie počtu dní rybolovu v predchádzajúcich rokoch bolo dobrovoľné opatrenie podporované týmto odvetvím. Penalizovalo by to tých, ktorí sa rozhodli riadiť rybolovné oblasti zodpovednejšie.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pokiaľ z vedeckých odporúčaní vyplývajú značné úlovky konkrétnej populácie ulovené s rybárskych výstrojom iným než vlečné siete, úrovne rybolovného úsilia sa stanovia pre tento konkrétny výstroj, resp. konkrétne výstroje, na základe daných vedeckých odporúčaní.

5.  Pokiaľ z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva nárast úlovkov konkrétnej populácie ulovenej s rybárskych výstrojom iným než vlečné siete o viac než 10 %, úrovne rybolovného úsilia sa stanovia pre tento konkrétny výstroj, resp. konkrétne výstroje, na základe daných vedeckých odporúčaní.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Pokiaľ z vedeckých odporúčaní vyplýva, že rekreačné rybárstvo má značný vplyv na rybolovnú úmrtnosť konkrétnej populácie, Rada môže pri stanovovaní rybolovných možností rekreačné rybárstvo obmedziť s cieľom zamedziť prekročeniu celkovej cieľovej hodnoty rybolovnej úmrtnosti.

6.  Pokiaľ z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že rekreačné rybárstvo má značný vplyv na rybolovnú úmrtnosť konkrétnej populácie, Rada pri stanovovaní rybolovného úsilia obmedzí rekreačné rybárstvo s cieľom zamedziť prekročeniu celkovej cieľovej hodnoty rybolovnej úmrtnosti bez toho, aby sa znížili rybolovné možnosti profesionálnych rybárov. Členské štáty môžu zahrnúť rekreačný rybolov do osobitných vnútroštátnych plánov riadenia s cieľom zabezpečiť účinný zber údajov, monitorovanie a kontrolu určitých druhov rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

vypúšťa sa

Celkový povolený výlov

 

Pokiaľ z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že režim rybolovného úsilia nepostačuje na dosiahnutie cieľov alebo cieľových hodnôt stanovených v článku 3 a článku 4, Rada prijme doplňujúce riadiace opatrenia založené na celkovom povolenom výlove.

 

Odôvodnenie

Zavedenie spoločného režimu celkového povoleného výlovu a kvót v Stredozemnom mori by mohlo zapríčiniť mnoho prekážok v ich vykonávaní a znamenalo by to vytvorenie nových problémov okrem iného v oblasti monitorovania blokačných druhov, keďže v tejto oblasti je rybolov zmiešaný. S cieľom zabrániť tomu, aby na základe tohto viacročného plánu došlo k narušeniu koncepcie režimu úsilia, navrhuje sa koncentrovať riadiace opatrenia a ponechať otvorenú možnosť navrhnúť v budúcnosti tento iný typ opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rozdeľujú vnútroštátne kvóty spravodlivo medzi segmenty flotily, pričom zohľadňujú tradičný a drobný rybolov a

b)  rozdeľujú vnútroštátne kvóty spravodlivo medzi flotilu, pričom zohľadňujú tradičný a drobný rybolov a

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pokiaľ členský štát povoľuje plavidlám, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, loviť vlečnými sieťami, zabezpečí, aby bol tento rybolov obmedzený na maximálne 12 hodín na rybolovný deň, päť rybolovných dní na týždeň alebo porovnateľné hodnoty.

3.  Pokiaľ členský štát povoľuje plavidlám, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, loviť vlečnými sieťami, zabezpečí, aby bol tento rybolov obmedzený na maximálne 12 hodín na rybolovný deň, päť rybolovných dní na týždeň alebo porovnateľné hodnoty. V riadne odôvodnených prípadoch, keď z ustanovení článku 11 tohto nariadenia vyplýva nárast počtu hodín na cestu, je možné na základe osobitného predchádzajúceho povolenia od členského štátu stanoviť maximálne 18 hodín na deň rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa počas obdobia uplatňovania plánu nezvýšila celková kapacita vyjadrená v GT (hrubej priestornosti) a kW (kilowattoch) zodpovedajúca oprávneniam na rybolov vydaným v súlade s odsekom 4.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa počas obdobia uplatňovania plánu nezvýšila celková kapacita vyjadrená v GT (hrubej priestornosti) a kW (kilowattoch) zodpovedajúca oprávneniam na rybolov vydaným v súlade s odsekom 4. Výmena kapacity medzi rôznymi oblasťami riadenia by mala byť povolená, ak to umožňuje zlepšenie stavu zdrojov.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by malo ponechať otvorenú možnosť výmeny kapacít medzi rôznymi oblasťami riadenia (geografické podoblasti), ak to umožňuje zlepšenie stavu zdrojov (splnenie kritérií už stanovených v nariadeniach týkajúcich sa globálnych stropov kapacity). Výmena kapacít musí vždy rešpektovať celkové stropy pridelené každému členskému štátu.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Členské štáty zabezpečia účinné zhromažďovanie údajov, ktoré umožní posúdenie vplyvu rekreačného rybolovu na populácie rýb, na ktoré sa vzťahuje tento plán.

Odôvodnenie

Údaje o rekreačnom rybolove sú potrebné na posúdenie ich vplyvu na populácie.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.  S cieľom zlepšiť stav populácií rýb môžu členské štáty zaviesť režim spoločného riadenia na dosiahnutie cieľov plánu v súlade s miestnymi osobitosťami rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Okrem ustanovení článku 13 nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 platí od 1. mája do 31. júla každého roka aj zákaz používania vlečných sietí v západnej časti Stredozemného mora po hĺbnicu 100 m.

1.  Okrem ustanovení článku 13 nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 platí od 1. júla do 31. septembra každého roka aj zákaz používania vlečných sietí v západnej časti Stredozemného mora po hĺbnicu 100 m, ak je to potrebné a odôvodnené na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 alebo prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 15 uvedeného nariadenia. V závislosti od zmeny hĺbnice, pokiaľ ide o vzdialenosť od pobrežia, od špecifických pobrežných prvkov v príslušnej oblasti a od charakteristík flotíl, ktoré tam pôsobia, môže však dôjsť k odchýlkam od týchto ustanovení.

Odôvodnenie

Zákaz používania vlečných sietí po hĺbnicu 100 m od 1. mája do 31. júla by sa mal považovať za neprijateľný, ak nie sú zohľadnené zmeny hĺbnice, pokiaľ ide o vzdialenosť od pobrežia geografickej podoblasti. Ostatné faktory, ktoré sa neberú do úvahy, sú špecifické črty pobrežia v príslušnej oblasti a charakteristiky flotily, pokiaľ ide o lodné licencie a technické vybavenie pre cieľové druhy, ktoré plavidlá lovia.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dotknuté členské štáty do dvoch rokov od prijatia tohto nariadenia a na základe vedeckých odporúčaní zriadia ďalšie oblasti zákazu rybolovu v prípadoch, keď existujú dôkazy o vysokej koncentrácii rybej mladi a neresísk populácií žijúcich pri morskom dne, najmä dotknutých populácií.

2.  Ak sa stanovené oblasti uzavretia ukázali ako nedostatočné, pokiaľ ide o obnovu zásob, dotknuté členské štáty do dvoch rokov od prijatia tohto nariadenia a na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní zriadia ďalšie oblasti zákazu rybolovu v prípadoch, keď existujú dôkazy o vysokých koncentráciách rybej mladi, rýb nedosahujúcich minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a neresísk populácií žijúcich pri morskom dne, najmä dotknutých populácií.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pokiaľ sa oblasti zákazu rybolovu uvedené v odseku 2 týkajú rybárskych plavidiel viacerých členských štátov, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a článkom 18 tohto nariadenia a na základe vedeckých odporúčaní prijímať delegované akty, ktorými sa zriadia dotknuté oblasti zákazu.

3.  Pokiaľ sa oblasti zákazu rybolovu uvedené v odseku 2 týkajú rybárskych plavidiel viacerých členských štátov, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a článkom 18 tohto nariadenia a na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní prijímať delegované akty, ktorými sa zriadia dotknuté oblasti zákazu.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Iné technické ochranné opatrenia

Špecifické ochranné opatrenia

Odôvodnenie

Pre podobnosť tohto článku s článkom 8 viacročného plánu pre Severné more sa navrhuje zosúladiť obidva texty.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18, ktoré doplnia toto nariadenie stanovením týchto technických ochranných opatrení:

1.  Ak najlepšie dostupné vedecké odporúčania určujú, že je potrebné uplatniť nápravné opatrenia na ochranu akýchkoľvek druhov žijúcich pri morskom dne uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktoré doplnia toto nariadenie stanovením špecifických ochranných opatrení pre rybolovy druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pokiaľ neexistuje spoločné odporúčanie podľa článku 15 ods. 2, a po uplynutí príslušných lehôt stanovených v uvedenom článku je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 18 delegované akty, ktorými sa toto nariadenie doplní prijatím opatrení uvedených v odseku 1, pokiaľ z vedeckých odporúčaní vyplýva, že sú potrebné konkrétne opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa s populáciami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, hospodárilo v súlade s článkom 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pre všetky populácie druhov v západnej časti Stredozemného mora, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15, ktorými sa toto nariadenie doplní prijatím podrobných opatrení týkajúcich sa tejto povinnosti v zmysle článku 15 ods. 5 bodov a) až e) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pre všetky populácie druhov v západnej časti Stredozemného mora, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a pre náhodné úlovky pelagických druhov v rámci rybolovu populácií uvedených v článku 1 ods. 2, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, po porade s členskými štátmi je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15, ktorými sa toto nariadenie doplní prijatím podrobných opatrení týkajúcich sa tejto povinnosti v zmysle článku 15 ods. 5 bodov a) až e) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  So zreteľom na spoločnú povahu populácií rýb a v prípade potreby členské štáty vytvoria regionálne partnerstvá s tretími krajinami mimo EÚ pod záštitou GFCM s cieľom zabezpečiť účinnosť regionálnych plánov riadenia.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bolo možné spolupracovať v rámci GFCM s tretími krajinami, s ktorými sa hospodári spoločne s populáciami, na ktoré sa vzťahuje tento plán, aby sa zabezpečilo účinné riadenie rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ z vedeckých odporúčaní vyplýva, že došlo k zmene geografickej distribúcie populácií uvedených v článku 1 ods. 2, Komisia je v súlade s článkom 18 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa toto nariadenie zmení úpravou oblastí vymedzených v článku 1 ods. 2 a prílohe I s cieľom zohľadniť túto zmenu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V článku 1 ods. 2 sa stanovuje rozsah pôsobnosti nariadenia (populácie rýb a podoblasti GFCM) a v prílohe I k tomuto nariadeniu sa vymedzujú skupiny úsilia v rámci režimu rybolovného úsilia. Obe časti obsahujú podstatné prvky legislatívneho aktu a s Parlamentom by sa podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie malo pred akoukoľvek zmenou konzultovať.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ z vedeckých odporúčaní vyplýva, že je nutné zmeniť zoznam populácií uvedených v článku 1 ods. 2, Komisia môže predložiť návrh na zmenu tohto zoznamu.

2.  Pokiaľ z vedeckých odporúčaní vyplýva, že je nutné zmeniť zoznam populácií uvedených v článku 1 ods. 2, Komisia môže, po porade s príslušnými členskými štátmi, predložiť návrh na zmenu tohto zoznamu.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na účely výročnej správy uvedenej v článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 kvantifikovateľné ukazovatele zahŕňajú ročné odhady F/FMSY a biomasy neresiacej sa populácie pre dotknuté populácie a v pokiaľ možno aj pre populácie lovené ako vedľajšie úlovky. Na základe vedeckých odporúčaní ich možno doplniť o ďalšie ukazovateľ.

1.  Na účely výročnej správy uvedenej v článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 kvantifikovateľné ukazovatele zahŕňajú ročné odhady F/FMSY a biomasy neresiacej sa populácie pre dotknuté populácie, socioekonomické ukazovatele a pokiaľ možno aj pre populácie lovené ako vedľajšie úlovky. Na základe vedeckých odporúčaní ich možno doplniť o ďalšie ukazovatele.

Odôvodnenie

Spoločná rybárska politika sa zakladá nielen na biologických aspektoch rybolovu, ale tiež na jeho synergii so sociálnoekonomickými aspektmi rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Päť rokov po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následne každých päť rokov Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch plánu a jeho vplyve na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na rybolov využívajúci dané populácie, a to najmä v súvislosti s dosahovaním cieľov stanovených v článku 3.

2.  Tri roky po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následne každé tri roky Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch plánu a jeho vplyve na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na rybolov využívajúci dané populácie, a to najmä v súvislosti s dosahovaním cieľov stanovených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 11, 12, 13, 14 a 16 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na päťročné obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesie voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 11, 12, 13, 14 a 16 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto obdobia. Delegovanie právomoci sa môže predĺžiť na päťročné obdobia, ak o to Európsky parlament a Rada spoločne požiadajú.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 11, 12, 13, 14 a 16 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 11, 12, 13, 14 a 16 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Z Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa môže poskytnúť pomoc na opatrenia zamerané na definitívne ukončenie rybolovných činností za predpokladu, že členský štát môže preukázať, že činnosti daného segmentu flotily nie sú v súlade s rybolovnými možnosťami, ktoré má tento segment k dispozícii podľa článku 34 nariadenia (EÚ) č. 508/2014, odchýlne od odseku 4 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI

OPATRENIA V OBLASTI RYBOLOVNÉHO ÚSILIA

Odôvodnenie

Riadiace opatrenia založené na celkových povolených výlovoch (TAC) pre Stredozemné more nie sú vhodné vzhľadom na ťažkosti pri uplatňovaní tohto opatrenia pri rybolove s viacerými špecifikami a v prípade populácií, ktoré sa využívajú spoločne s krajinami mimo EÚ. Bolo by vhodnejšie uplatniť technické opatrenia, ktoré umožňujú zlepšenie stavu populácie znížením rybolovnej úmrtnosti cieľových druhov, ak je to vhodné.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 103.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pozadie a súvislosti

Západná časť Stredozemného mora je z hľadiska rybárstva jedným z najrozvinutejších subregiónov v Stredozemnom mori. Predstavuje približne 31 % celkových vylodení v tejto oblasti (t. j. 1,35 miliardy EUR z celkovej sumy 4,76 miliardy EUR) a približne 19 % oficiálne nahlásenej rybárskej flotily v Stredozemnom mori.

Po rybolove druhov žijúcich pri morskom dne v Stredozemnom mori je veľký dopyt. Týka sa to mnohých druhov rýb a kôrovcov.

Hlavnými druhmi lovenými v západnej časti Stredozemného mora je merlúza, sultánka, krevety druhov Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea a Pleoticus robustus a langusty.

Na lov druhov žijúcich pri morskom dne sa používajú predovšetkým vlečné siete, ale dôležitú úlohu však zohráva aj výstroj, ako sú viacstenné žiabrovky, žiabrovky, pasce a lovné šnúry.

Rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora sa v súčasnosti riadi národnými riadiacimi plánmi prijatými na základe nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 (nariadenie o Stredozemnom mori). Španielsko, Francúzsko a Taliansko prijali podľa tohto nariadenia riadiace plány, ktoré sa ukázali ako neúčinné na pomoc pri dosahovaní cieľov stanovených v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP).

Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) preukázal, že využívanie určitých druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora výrazne prevyšuje úrovne potrebné na dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu (MSY): vyše 80 % posudzovaných populácií je v tomto subregióne nadmerne lovených. Biomasa niektorých týchto populácií sa navyše blíži hraničným referenčným úrovniam, z čoho vyplýva vysoká pravdepodobnosť ich kolapsu.

Komisia preto považuje za vhodné vypracovať viacročný plán na ochranu a trvalo udržateľné využívanie populácií žijúcich pri dne v západnej časti Stredozemného mora.

Návrh stanovuje:

• kvantifikovateľné cieľové hodnoty rybolovnej úmrtnosti, ktoré by sa mali dosiahnuť najneskôr v roku 2020 umožnením riadenia dotknutých populácií na základe maximálneho udržateľného výnosu a zabezpečením pružnosti pre zmiešaný rybolov,

• zavedenie kritickej referenčnej úrovne pre ochranu každej populácie, pri ktorej existuje vážne riziko kolapsu populácie, a preventívneho referenčného bodu ako bezpečnostnej rezervy,

• ochranné mechanizmy umožňujúce obnovenie populácie v prípade klesnutia pod preventívne referenčné úrovne alebo kritické referenčné úrovne,

• zavedenie režimu rybolovného úsilia na úrovni EÚ pre všetky vlečné siete loviace v oblastiach uvedených v prílohe I pre rybolov pomocou vlečných sietí dĺžkovej kategórie uvedenej v tejto prílohe,

• zákaz vlečných sietí pod hĺbnicu 100 m od 1. mája do 31. júla každého roka na ochranu oblastí odchovu a citlivých biotopov a zachovanie drobného rybolovu vyhradením pobrežnej zóny pre selektívnejší rybolov,

• ustanovenia o regionalizácii, na základe ktorých možno rozšíriť alebo zmeniť výnimky v prípade druhov s vysokou mierou prežitia, ako aj výnimky de minimis, zavedenie regionálnej spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom prijať primerané pravidlá, vylodenie a špecifické ochranné opatrenia vrátane technických opatrení pre určité populácie,

• vedecké monitorovanie s cieľom posúdiť pokrok smerom k maximálnemu udržateľnému výnosu pre populácie, ktoré sú základom lovu druhov žijúcich pri dne, a podľa možnosti pre populácie vedľajších úlovkov.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa víta prácu Komisie a spoluzákonodarcov pri vypracúvaní viacročných plánov regionálneho riadenia rybolovu a ochrany rybolovných zdrojov, ale domnieva sa, že osobitosti západnej časti Stredozemného mora by sa mali začleniť do tohto návrhu viacročného plánu riadenia.

V tomto zmysle predkladá spravodajkyňa zmeny k návrhu s cieľom zabezpečiť ochranu zdrojov v súlade so sociálnoekonomickou situáciou flotíl tým, že sa zodpovedajúcim spôsobom prispôsobí riadenie rybolovného úsilia vrátane spoločného riadenia ako možného prostriedku na riadenie rybolovných zdrojov v západnej časti Stredozemného mora.

Sociálna a hospodárka udržateľnosť

Ciele spoločnej rybárskej politiky (SRP) podľa článku 2 nariadenia č. 1380/2013 stanovujú, že environmentálna udržateľnosť by mala byť spojená so sociálnou a hospodárskou udržateľnosťou.

Návrh Komisie obsahuje opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť zlepšenie ochrany zdrojov a environmentálnu udržateľnosť populácií rýb. Na dosiahnutie sociálnej a hospodárskej udržateľnosti spolu s environmentálnou udržateľnosťou však spravodajkyňa navrhuje určité úpravy s cieľom dosiahnuť rovnováhu a znížiť vplyv na dané územia.

V prípade, keď zníženie úsilia nezvratne ovplyvní životaschopnosť rybárskeho podniku, spravodajkyňa navrhla, že členské štáty by sas mohli posunúť z opatrení na dočasné zastavenie činnosti ďalej a podniknúť kroky na kompenzáciu trvalého ukončenia činnosti plavidiel dotknutých opatreniami na zníženie úsilia navrhnutými v tomto pláne, a to v prospech majiteľov lodí, námorníkov a posádky.

Pokiaľ ide o oblasti zákazu rybolovu, spravodajkyňa sa domnieva, že je potrebné začleniť určitú flexibilitu do zákazu používania vlečných sietí v rámci 100 m hĺbnice v geografických podoblastiach, kde vzhľadom na topografiu morského dna a/alebo na sociálnoekonomický vplyv nie je možné uplatniť toto opatrenie. Vzhľadom na obrovské rozdiely v rozsahu kontinentálneho šelfu pozdĺž západného pobrežia Stredozemného mora vplýva toto opatrenie na rôzne flotily pôsobiace v regióne rozdielne, nespravodlivo a neprimerane. Miestne flotily sa prispôsobili charakteristikám príslušných rybolovných oblastí, preto by ich nadmerné zníženie na základe geografických alebo topografických kritérií mohlo spôsobiť v odvetví rybolovu nezvratné sociálne a hospodárske škody.

Prispôsobenie režimu rybolovného úsilia

Spravodajkyňa sa domnieva, že rybolovné úsilie sa dá lepšie riadiť spoločne v každej geografickej podoblasti (GSA), pretože navrhované kategórie dĺžok stanovujú umelé rozlišovanie flotíl. Odporúča odstrániť dĺžkové kategórie, keďže vo väčšine prípadov má flotila s vlečnými sieťami dĺžku 12 až 24 metrov. Z praktického hľadiska nejde o rozdiel.

Na druhej strane je potrebné konkretizovať „značné” zníženie rybolovného úsilia v prvom roku uplatňovania plánu, ktoré je v návrhu Komisie neurčité a v prípade doslovného vykonávania môže mať katastrofálne následky. Spravodajkyňa navrhuje znížiť rybolovné úsilie o 10 % v prvom roku, s výnimkou geografických podoblastí, v ktorých sa rybolovné úsilie už znížilo o viac ako 20 %. Reformou SRP z roku 2002 sa zaviedli opatrenia na boj proti nadmernému rybolovu a zlepšenie ochrany a podporu trvalo udržateľného využívania zdrojov, a to prvýkrát vrátane dlhodobého prístupu k riadeniu populácie rýb. Reformou SRP v roku 2013 sa EÚ zaviazala dosiahnuť maximálny udržateľný výnos do roku 2015 v populáciách, kde je to možné, a najneskôr do roku 2020. Určité regióny EÚ vynaložili značné úsilie na zmenšenie flotily na dosiahnutie cieľov SRP a je nevyhnutné, aby v záujme spravodlivosti návrh na značné zmenšenie flotily takéto úsilie zohľadnil.

S cieľom sústrediť úsilie odvetvia rybolovu na zavedenie účinného a zodpovedného režimu rybolovného úsilia spravodajkyňa navrhla, aby sa upustilo od ustanovení, ktoré stanovujú spoločný režim celkového povoleného výlovu a kvót v Stredozemnom mori. Takýto režim by mohol spôsobiť mnoho prekážok pri vykonávaní a znamenalo by to vytvorenie nových problémov okrem iného v oblasti monitorovania blokačných druhov, keďže v tejto oblasti je rybolov zmiešaný. S cieľom vyhnúť sa skresleniu koncepcie režimu úsilia, na ktorej je založený viacročný plán, spravodajkyňa navrhla sústrediť riadiace opatrenia a ponechať túto možnosť navrhnúť v budúcnosti tento iný druh opatrení otvorenú.

Spoločné riadenie

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) definuje spoločné riadenie ako proces riadenia rybolovných zdrojov, v ktorom sa vlády delia o právomoc s miestnym spoločenstvom používateľov zdrojov a každej zo strán sa ukladajú povinnosti a špecifické práva týkajúce sa informácií a prijímania rozhodnutí o riadení rybolovných zdrojov. Miestne spoločenstvo používateľov tvorí odvetvie rybolovu a iné zainteresované strany, ako sú MVO, vedecké inštitúcie a iné miestne subjekty.

Mnoho rybolovných oblastí druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora má miestny alebo vyšší ako miestny rozsah, takže participatívnym prístupom spoločného riadenia s efektívnym zapojením sektora rybolovu, správy a ďalších zainteresovaných strán, ako je vedecká obec, sa zabezpečuje vykonávanie prispôsobené realite rybolovu v danej oblasti. V tomto zmysle posilnenie postavenia zainteresovaných strán v rámci riadenia plánu rôznych námorných území zabezpečuje ich úplné zapojenie, čo vedie k tomu, že zainteresované strany lepšie prijímajú a uplatňujú riadiace opatrenia.

Skúsenosti spoločného riadenia, s ktorými sa spravodajkyňa oboznámila, na ňu urobili dojem, a preto navrhuje členským štátom, pokiaľ by to považovali za vhodné, aby na dobrovoľnom základe zaviedli režim spoločného riadenia a zabezpečili optimálne prispôsobenie plánu miestnym rybárskym podmienkam.

19.9.2018

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV

Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

Za Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín: Adina-Ioana Vălean

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín predkladá Výboru pre ústavné veci ako gestorskému výboru tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Pokiaľ ide o využívanie živých morských biologických zdrojov, nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 stanovuje ako výslovný cieľ obnovu a udržiavanie populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Preto v súlade s článkom 2 ods. 2 tohto nariadenia sa má príslušná miera využívania dosiahnuť do roku 2015 tam, kde je to možné, a postupne, na vzostupnom základe, najneskôr do roku 2020 pre všetky populácie, a následne by sa mala udržiavať.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní. V súlade s týmito ustanoveniami by viacročný plán stanovený v tomto nariadení mal obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body, ochranné mechanizmy a technické opatrenia určené na zamedzenie nechceným úlovkom a ich zníženie.

(7)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní. V súlade s týmito ustanoveniami by viacročný plán stanovený v tomto nariadení mal obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body, ochranné mechanizmy a technické opatrenia určené na zamedzenie nechceným úlovkom a ich zníženie a na minimalizáciu vplyvu na morské prostredie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Výbor STECF preukázal, že rybolov vo väčšine populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora veľmi výrazne prekračuje úrovne potrebné na dosiahnutie MSY.

(12)  Výbor STECF preukázal, že rybolov vo väčšine populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora veľmi výrazne prekračuje úrovne potrebné na dosiahnutie MSY a že nadmerné využívanie predstavuje vysoké biologické riziko kolapsu týchto populácií.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Vzhľadom na význam uvedeného rybolovu by mal plán stanovený v tomto nariadení platiť aj pre rekreačné rybárstvo, pri ktorom sa lovia populácie druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora. Pokiaľ má takýto rybolov značný vplyv na populácie, by mal viacročný plán stanovený týmto nariadením umožňovať prijatie špecifických riadiacich opatrení.

(15)  Keďže rekreačné rybárstvo môže mať významný vplyv na rybolovné zdroje, mal by sa viacročným plánom vytvoriť rámec na zaistenie toho, aby sa uskutočňovalo spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi tohto plánu. Členské štáty by mali zhromažďovať údaje o úlovkoch v rámci rekreačného rybolovu. Pokiaľ má takýto rybolov značný vplyv na tieto zdroje, malo by sa v pláne počítať s možnosťou rozhodnúť o prijatí špecifických riadiacich opatrení.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Cieľom plánu stanoveného v tomto nariadení by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, najmä k dosiahnutiu a udržaniu MSY v prípade cieľových populácií, plneniu povinnosti vylodiť úlovky v prípade populácií druhov žijúcich pri morskom dne, pre ktoré je stanovená minimálna ochranná referenčná veľkosť a presadzovaní dobrej životnej úrovne osôb, ktoré závisia od rybolovných činností, a to s prihliadnutím na pobrežný rybolov a sociálno-ekonomické aspekty. Plán by mal uplatňovať aj ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Mal by byťsúlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav (v súlade so smernicou 2008/56/ES28 )splniť ciele smernice 2009/147/ES29 a smernice Rady 92/43/EHS30 .

(17)  Cieľom plánu stanoveného v tomto nariadení by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, najmä k obnoveniu a udržaniu populácií rýb nad úrovňami biomasy schopnými produkovať MSY v prípade cieľových populácií, plneniu povinnosti vylodiť úlovky v prípade populácií druhov žijúcich pri morskom dne, pre ktoré je stanovená minimálna ochranná referenčná veľkosť a presadzovaniu dobrej životnej úrovne osôb, ktoré závisia od rybolovných činností, a to s prihliadnutím na pobrežný rybolov a sociálno-ekonomické aspekty. Plán by mal uplatňovať aj ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva znížením a, ak je to možné, odstránením negatívnych účinkov rybolovných činnostímorskom prostredí. Tento plán by taktiež mal prispievať k dosahovaniu dobrého environmentálneho stavu, ako sa uvádza v smernici 2008/56/ES28, a k dosahovaniu priaznivého stavu ochrany pre biotopydruhy, ako sa požaduje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES29, resp. v smernici Rady 92/43/EHS30.

_________________

_________________

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

30 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

30 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Cieľovú rybolovnú úmrtnosť (F) zodpovedajúcu cieľu dosiahnuť a udržať MSY je vhodné stanoviť ako rozpätie hodnôt, ktoré sú potrebné na dosiahnutie MSY (t. j. FMSY). Tieto rozpätia, určené na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, sú nevyhnutné na zabezpečenie flexibility s cieľom zohľadniť vývoj vedeckých odporúčaní, podporu vykonávania povinnosti vylodiť úlovky a zohľadnenie zmiešaného rybolovu. Na základe tohto plánu sa odvodzujú tak, aby zabezpečili zníženie dlhodobého výnosu maximálne o 5 % v porovnaní s MSY. Horná hranica rozpätia FMSY je okrem toho obmedzená, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod biomasy (BLIM) bola najviac 5 %.

(18)  V záujme dosiahnutia cieľov vyjadrených v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je vhodné cieľovú rybolovnú úmrtnosť (F) zodpovedajúcu cieľu dosiahnuť a udržať, ale neprekračovať mieru využívania MSY je vhodné stanoviť ako rozpätie hodnôt, ktoré sú potrebné na dosiahnutie MSY (t. j. FMSY). Tieto miery by sa mali dosiahnuť čo najskôr a postupne, na vzostupnom základe, najneskôr do roku 2020 v prípade všetkých populácií, na ktoré sa toto nariadenie uplatňuje, a následne udržiavať. Tieto rozpätia, určené na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, sú nevyhnutné na zabezpečenie flexibility s cieľom zohľadniť vývoj vedeckých odporúčaní, podporu vykonávania povinnosti vylodiť úlovky a zohľadnenie zmiešaného rybolovu. Na základe tohto plánu sa odvodzujú tak, aby zabezpečili zníženie dlhodobého výnosu maximálne o 5 % v porovnaní s MSY. Horná hranica rozpätia FMSY je okrem toho obmedzená, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod biomasy (BLIM) bola najviac 5 %.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Na účely stanovenia rybolovných možností by mali existovať rozpätia FMSY pre „bežný rybolov“ a s výhradou dobrého stavu dotknutých populácií flexibilnejšie rozpätia FMSY. Rybolovné možnosti by malo byť možné stanoviť v rámci uvedených flexibilných rozpätí, len ak to je na základe vedeckých odporúčaní potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto nariadení pre zmiešaný rybolov, zamedzenie škodám na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií alebo obmedzenie medziročných výkyvov rybolovných možností.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  V záujme ochrany citlivých druhov, najmä druhov kriticky ohrozených kvôli vplyvu rybolovu, by sa na rybolov mali uplatňovať riadiace opatrenia. Preto by sa v pláne podľa tohto nariadenia mali stanoviť riadiace opatrenia vrátane zmeny výstroja plavidiel, zmeny činností plavidiel a zmien plavidiel.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a)  Komisia by okrem toho mala byť naďalej vo viacročnom pláne splnomocnená k tomu, aby zriadila chránené oblasti na obnovu populácií rýb, a to podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V tomto nariadení sa zároveň uvádzajú podrobnosti o vykonávaní opatrení na minimalizáciu vplyvu rybolovu na morské prostredie, najmä náhodného výlovu chránených druhov, vo vodách Únie v západnej časti Stredozemného mora v prípade akéhokoľvek rybolovu v týchto vodách.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Plán prispieva k dosiahnutiu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby využívanie živých morských biologických zdrojov viedlo k obnove a zachovaniu populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY.

1.  Plán prispieva k dosiahnutiu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby využívanie živých morských biologických zdrojov viedlo k obnove a zachovaniu populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Miery využívania maximálneho udržateľného výnosu sa musia dosiahnuť čo najskôr a postupne, na vzostupnom základe, najneskôr do roku 2020 v prípade všetkých populácií, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, a musia sa následne udržiavať.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V pláne sa uplatňuje ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Musí byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES) a splniť ciele stanovené v článkoch 4 a 5 smernice 2009/147/ES a článkoch 6 a 12 smernice Rady 92/43/EHS.

3.  V pláne sa uplatňuje ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy, a najmä na zraniteľné biotopy a chránené druhy vrátane morských cicavcov, plazov a morských vtákov. Musí byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES) a splniť ciele stanovené v článkoch 4 a 5 smernice 2009/147/ES a článkoch 6 a 12 smernice Rady 92/43/EHS.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prispievať k plneniu ďalších relevantných deskriptorov uvedených v prílohe I k smernici 2008/56/ES úmerne k úlohe, ktorú rybolov zohráva pri ich plnení.

b)  prispievať k plneniu ďalších relevantných deskriptorov uvedených v prílohe I k smernici 2008/56/ES úmerne k úlohe, ktorú rybolov zohráva pri ich plnení, a zaistiť, aby sa minimalizoval negatívny vplyv rybolovu na morské prostredie, najmä pokiaľ ide o zraniteľné biotopy a chránené druhy vrátane morských cicavcov, plazov a morských vtákov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Odchylne od odsekov 3 a 4 môžu byť rybolovné možnosti stanovené nad rozpätím FMSY dostupným v danom čase pre najzraniteľnejšiu populáciu, pokiaľ sú všetky dotknuté populácie nad hodnotou BPA:

vypúšťa sa

a) ak je to na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné s cieľom dosiahnuť v prípade zmiešaného rybolovu ciele stanovené v článku 3;

 

b) ak je na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné zamedziť vážnym škodám na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií alebo

 

c) s cieľom obmedziť výkyvy rybolovných možností medzi po sebe idúcimi rokmi na najviac 20 %.

 

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že biomasa neresiacej sa dotknutej populácie je pod preventívnym referenčným bodom (BPA), prijmú sa nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchlu obnovu dotknutých populácií na úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Konkrétne sa odchylne od článku 4 ods. 3 a 5 rybolovné možnosti stanovujú na úrovniach zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti znížených v rozpätí FMSY pre najzraniteľnejšiu populáciu, pričom sa zohľadňuje úbytok biomasy.

1.  Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že biomasa neresiacej sa dotknutej populácie je pod preventívnym referenčným bodom (BPA), prijmú sa nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchlu obnovu dotknutých populácií na úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Konkrétne sa odchylne od článku 4 ods. 3 a 5 rybolovné možnosti stanovujú na úrovniach nepresahujúcich mieru využívania, ktorá je v súlade s maximálnym udržateľným výnosom, a zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti znížených v rozpätí FMSY pre najzraniteľnejšiu populáciu, pričom sa zohľadňuje úbytok biomasy.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Rada každý rok v súlade s vedeckými odporúčaniami stanoví maximálne povolené rybolovné úsilie pre každú skupinu úsilia podľa jednotlivých členských štátov.

2.  Rada každý rok v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami stanoví maximálne povolené rybolovné úsilie pre každú skupinu úsilia podľa jednotlivých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prvom roku vykonávania tohto plánu sa maximálne povolené rybolovné úsilie v súlade s vedeckými odporúčaniami udržateľne zníži z východiskovej úrovne uvedenej v odseku 4.

3.  V prvom roku vykonávania tohto plánu sa maximálne povolené rybolovné úsilie v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami výrazne zníži z východiskovej úrovne uvedenej v odseku 4.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pokiaľ z vedeckých odporúčaní vyplývajú značné úlovky konkrétnej populácie ulovené s rybárskych výstrojom iným než vlečné siete, úrovne rybolovného úsilia sa stanovia pre tento konkrétny výstroj, resp. konkrétne výstroje, na základe daných vedeckých odporúčaní.

5.  Pokiaľ z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplývajú značné úlovky konkrétnej populácie ulovené s rybárskych výstrojom iným než vlečné siete, úrovne rybolovného úsilia sa stanovia pre tento konkrétny výstroj, resp. konkrétne výstroje, na základe daných vedeckých odporúčaní.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Pokiaľ z vedeckých odporúčaní vyplýva, že rekreačné rybárstvo má značný vplyv na rybolovnú úmrtnosť konkrétnej populácie, Rada môže pri stanovovaní rybolovných možností rekreačné rybárstvo obmedziť s cieľom zamedziť prekročeniu celkovej cieľovej hodnoty rybolovnej úmrtnosti.

6.  Pokiaľ z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že rekreačné rybárstvo má značný vplyv na rybolovnú úmrtnosť konkrétnej populácie, Rada môže pri stanovovaní rybolovných možností rekreačné rybárstvo obmedziť s cieľom zamedziť prekročeniu celkovej cieľovej hodnoty rybolovnej úmrtnosti.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Okrem ustanovení článku 13 nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 platí od 1. mája do 31. júla každého roka aj zákaz používania vlečných sietí v západnej časti Stredozemného mora po hĺbnicu 100 m.

1.  Okrem ustanovení článku 13 nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 platí od 1. mája do 31. júla každého roka aj zákaz používania vlečných sietí v západnej časti Stredozemného mora najmenej po hĺbnicu 100 m.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dotknuté členské štáty do dvoch rokov od prijatia tohto nariadenia a na základe vedeckých odporúčaní zriadia ďalšie oblasti zákazu rybolovu v prípadoch, keď existujú dôkazy o vysokej koncentrácii rybej mladi a neresísk populácií žijúcich pri morskom dne, najmä dotknutých populácií.

2.  Dotknuté členské štáty do dvoch rokov od prijatia tohto nariadenia a na základe vedeckých odporúčaní zriadia ďalšie oblasti zákazu rybolovu v prípadoch, keď existujú dôkazy o vysokých koncentráciách rybej mladi, rýb nedosahujúcich minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a neresísk populácií žijúcich pri morskom dne, a to najmä pokiaľ ide o populácie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Nakladanie s náhodnými úlovkami chránených druhov

 

1. Na účely nakladania s chránenými morskými vtákmi, na ktoré má rybolov v západnej časti Stredozemného mora vplyv, sa prijmú riadiace opatrenia pre všetky plavidlá s lovnými šnúrami vrátane používania zariadení na odháňanie na plavidlách, kladenia sietí v noci a zvýšenia ponoru háčikov.

 

2. Tam, kde členské štáty nezaviedli riadiace opatrenia na ochranu druhov a biotopov v západnej časti Stredozemného mora, na ktoré má rybolov vplyv, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty, v súlade s článkom 18, dopĺňajúce toto nariadenie prijatím podrobných riadiacich opatrení.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  bližšie určenie vlastností rybárskeho výstroja, najmä veľkosť ôk, veľkosť háčikov, počet háčikov, konštrukcia výstroja, hrúbka vláken, veľkosť výstroja alebo používanie ďalších zariadení na zlepšenie selektívnosti;

a)  bližšie určenie vlastností rybárskeho výstroja, najmä veľkosť ôk, veľkosť háčikov, počet háčikov, konštrukcia výstroja, hrúbka vláken, veľkosť výstroja alebo používanie ďalších zariadení na zlepšenie selektívnosti, na zníženie počtu neželaných úlovkov a minimalizáciu negatívneho vplyvu rybárskych operácií na ekosystém;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  obmedzenie používania rybárskeho výstroja, najmä času ponorenia a hĺbky ponorenia výstroja s cieľom zlepšiť selektívnosť;

b)  obmedzenie používania rybárskeho výstroja, najmä času ponorenia a hĺbky ponorenia výstroja alebo uplatňovanie technických opatrení s cieľom zlepšiť selektívnosť, znížiť neželané úlovky a minimalizovať negatívny vplyv rybárskych operácií na ekosystém;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zákaz alebo obmedzenie rybolovu v konkrétnych oblastiach alebo obdobiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby a rybiu mlaď, ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb;

c)  zákaz alebo obmedzenie rybolovu v konkrétnych oblastiach alebo obdobiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby a rybiu mlaď, ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb a minimalizovať negatívny vplyv rybárskych operácií na ekosystém;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zákaz alebo obmedzenie rybolovu v konkrétnych oblastiach alebo obdobiach na ochranu zraniteľných ekosystémov a druhov;

d)  zákaz alebo obmedzenie rybolovu v konkrétnych oblastiach alebo obdobiach na ochranu zraniteľných ekosystémov a druhov a minimalizáciu negatívneho vplyvu rybárskych operácií na ekosystém;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Päť rokov po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následne každých päť rokov Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch plánu a jeho vplyve na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na rybolov využívajúci dané populácie, a to najmä v súvislosti s dosahovaním cieľov stanovených v článku 3.

2.  Dva roky po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následne každé tri roky Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch plánu a jeho vplyve na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na rybolov využívajúci dané populácie, a to najmä v súvislosti s dosahovaním cieľov stanovených v článku 3.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Stanovenie viacročného plánu pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora

Referenčné čísla

COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)

Dátum predloženia v EP

8.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

15.3.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

15.3.2018

REGI

15.3.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

REGI

27.3.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Clara Eugenia Aguilera García

22.3.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.3.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tilly Metz

Dátum predloženia

10.1.2019

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

18

+

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

David Coburn, Rosa D'Amato

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos

5

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

EFDD

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Marco Affronte, Tilly Metz

1

0

S&D

Isabelle Thomas

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 25. januára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia