Postopek : 2018/0050(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0005/2019

Predložena besedila :

A8-0005/2019

Razprave :

PV 03/04/2019 - 15
CRE 03/04/2019 - 15

Glasovanja :

PV 17/01/2019 - 10.7
CRE 17/01/2019 - 10.7
PV 04/04/2019 - 6.12
CRE 04/04/2019 - 6.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0344

POROČILO     ***I
PDF 318kWORD 115k
10.1.2019
PE 622.269v02-00 A8-0005/2019

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalka: Clara Eugenia Aguilera García

NAPAKE/DODATKI
PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0115),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C8-0104/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in stališča v obliki predlogov sprememb Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0005/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Cilji SRP so med drugim zagotoviti dolgoročno okoljsko trajnostne ribolovne dejavnosti in dejavnosti akvakulture, uporabiti previdnostni pristop k upravljanju ribištva in izvajati ekosistemski pristop k upravljanju ribištva.

(5)  Cilji SRP so med drugim zagotoviti izkoriščanje živih vodnih bioloških virov, s čimer se ustvarjajo trajnostni gospodarski, okoljski in socialni pogoji. Namen je zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti in dejavnosti akvakulture socialno in ekonomsko dolgoročno trajnostne, uporabiti previdnostni pristop k upravljanju ribištva in izvajati ekosistemski pristop k upravljanju ribištva. To bo prispevalo tudi k zagotavljanju hrane z visoko hranilno vrednostjo na trgu Unije, zmanjšanju odvisnosti trga Unije od uvoza živil, spodbujanju neposrednega in posrednega ustvarjanja delovnih mest in gospodarskega razvoja na obalnih območjih ter k zagotavljanju primernega življenjskega standarda za ribiški sektor, vključno z malim in obrtnim ribolovom, kot je določeno v členu 4 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Za doseganje ciljev SRP bi bilo treba sprejeti več ohranitvenih ukrepov, kot so večletni načrti, tehnični ukrepi ter določitev in dodelitev ribolovnih možnosti.

(6)  Za doseganje ciljev SRP bi bilo treba sprejeti več ohranitvenih ukrepov, kot so večletni načrti, tehnični ukrepi ter določitev in dodelitev ribolovnih možnosti. Vendar staležev rib ne bo mogoče obnoviti, če se ne zmanjša naraščajoči učinek onesnaženja, ki večinoma izvira s kopnega, povzročajo pa ga tudi druge pomorske dejavnosti (prevoz, nafta, turizem itd.).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Uredba (EU) št. 1380/2013 v zvezi z izkoriščanjem živih morskih bioloških virov kot cilj izrecno vključuje obnavljanje in ohranjanje populacij lovljenih vrst nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Za dosego tega cilja bi bilo treba v skladu s členom 2 navedene uredbe za vse staleže do leta 2015, kjer je to mogoče, ali najpozneje do leta 2020 postopoma doseči stopnjo izkoriščanja do ravni največjega trajnostnega donosa. Pri doseganju tega cilja je treba upoštevati zlasti gospodarski in socialni učinek.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  V skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo večletni načrti temeljiti na znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih. V skladu z navedenimi določbami bi moral večletni načrt iz te uredbe vsebovati cilje, merljive cilje z jasnimi časovnimi okviri, referenčne točke ohranjanja, zaščitne ukrepe in tehnične ukrepe, namenjene preprečevanju in zmanjšanju neželenega ulova.

(7)  V skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo večletni načrti temeljiti na znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih. V skladu z navedenimi določbami bi moral večletni načrt iz te uredbe vsebovati cilje, merljive cilje z jasnimi časovnimi okviri, referenčne točke ohranjanja, zaščitne ukrepe in tehnične ukrepe, namenjene zmanjšanju neželenega ulova, kolikor je mogoče, in zmanjšanju vpliva ribolovnih dejavnosti na morsko okolje.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „Najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje“ se nanaša na javno dostopno znanstveno mnenje, ki je podprto z najnovejšimi znanstvenimi podatki in metodami ter ga je izdal ali pregledal neodvisen znanstveni organ, priznan na ravni Unije ali mednarodni ravni.

(8)  „Najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje“ se nanaša na javno dostopno znanstveno mnenje, ki je podprto z najnovejšimi znanstvenimi podatki in metodami ter ga je izdal ali strokovno pregledal neodvisen znanstveni organ, priznan na ravni Unije ali mednarodni ravni, kot sta Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) ali Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM), in izpolnjuje zahteve iz člena 25 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Francija, Italija in Španija so sprejele načrte upravljanja v skladu z Uredbo (ES) št. 1967/2006. Vendar ti načrti niso dovolj usklajeni, v njih pa se ne upoštevajo vsa orodja, ki se uporabljajo za izkoriščanje pridnenih staležev, ter čezconska razširjenost nekaterih staležev in ribiških flot. Poleg tega so se navedeni načrti izkazali za neučinkovite pri doseganju ciljev SRP. Države članice in zainteresirane strani so izrazile podporo razvoju in izvajanju večletnega načrta za zadevne staleže na ravni Unije.

(11)  Francija, Italija in Španija so sprejele načrte upravljanja v skladu z Uredbo (ES) št. 1967/2006. Vendar ti načrti niso dovolj usklajeni, v njih pa se ne upoštevajo vsa orodja, ki se uporabljajo za izkoriščanje pridnenih staležev, ter čezconska razširjenost nekaterih staležev in ribiških flot. Poleg tega so se navedeni načrti izkazali za neučinkovite pri doseganju ciljev SRP. Države članice in zainteresirane strani so izrazile podporo razvoju in izvajanju večletnega načrta za zadevne staleže na ravni Unije. Države bi morale ukrepe, določene v tej uredbi, izvajati skupaj, da bi karseda povečale njihovo učinkovitost.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Podatki odbora STECF so pokazali, da izkoriščanje večine pridnenih staležev v zahodnem Sredozemlju znatno presega ravni, potrebne za dosego največjega trajnostnega donosa.

(12)  Podatki odbora STECF so pokazali, da izkoriščanje določenih pridnenih staležev v zahodnem Sredozemlju znatno presega ravni, potrebne za dosego največjega trajnostnega donosa.

Obrazložitev

STECF ima znanstvene informacije o določenih vrstah, ki jih je ocenil, ki niso večinski staleži v zahodnem Sredozemlju.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Glede na pomembnost rekreacijskega ribolova zahodnosredozemskih pridnenih staležev bi moral načrt iz te uredbe zajemati tudi ta ribolov. Če tak ribolov pomembno vpliva na staleže, bi moral večletni načrt iz te uredbe določati možnost posebnih ukrepov za upravljanje.

(15)  Rekreacijski ribolov lahko znatno vpliva na ribolovne vire, zato bi moral večletni načrt določiti okvir, ki bi zagotovil, da rekreacijski ribolov poteka v skladu s cilji načrta. Države članice bi morale zbirati podatke o ulovu iz rekreacijskega ribolova. Če tak ribolov pomembno vpliva na vire, bi moral načrt omogočati odločanje o posebnih ukrepih za upravljanje, ki ne bi škodili poklicnemu ribiškemu sektorju.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Geografsko območje uporabe večletnega načrta bi moralo temeljiti na geografski razširjenosti staležev, kot izhaja iz najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja. Zaradi boljših znanstvenih informacij bo v prihodnosti morda treba spremeniti podatke o geografski razširjenosti staležev, kot je določena v večletnem načrtu. Zato bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov o prilagoditvi geografske razširjenosti staležev iz večletnega načrta, če znanstveno mnenje kaže, da se je geografska razširjenost zadevnih staležev spremenila.

(16)  Geografsko območje uporabe večletnega načrta bi moralo temeljiti na geografski razširjenosti staležev, kot izhaja iz najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja. Zaradi boljših znanstvenih informacij bo v prihodnosti morda treba spremeniti podatke o geografski razširjenosti staležev, kot je določena v večletnem načrtu. Zato lahko Komisija sprejme nov predlog o prilagoditvi geografske razširjenosti staležev iz večletnega načrta, če znanstveno mnenje kaže, da se je geografska razširjenost zadevnih staležev spremenila.

Obrazložitev

Člen 1(2) določa področje uporabe uredbe (staleži in podobmočja GFCM), v Prilogi I k tej uredbi pa so določene skupine napora iz ureditve ribolovnega napora. Oba dela vsebujeta bistvene elemente zakonodajnega akta, v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije pa bi se bilo treba pred vsakršno spremembo posvetovati s Parlamentom.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Cilj načrta iz te uredbe bi moral biti prispevati k doseganju ciljev SRP, zlasti k dosegi in ohranjanju največjih trajnostnih donosov za ciljne staleže, izvajanju obveznosti iztovarjanja za pridnene staleže, za katere velja najmanjša referenčna velikost ohranjanja, in k spodbujanju primernega življenjskega standarda za tiste, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo priobalni ribolov in socialno-ekonomski vidiki. Z načrtom bi se moral izvajati tudi ekosistemski pristop k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Biti bi moral skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje (v skladu z Direktivo 2008/56/ES28), ter s cilji Direktive 2009/147/ES29 in Direktive Sveta 92/43/EGS30.

(17)  Cilj načrta iz te uredbe bi moral biti prispevati k doseganju ciljev SRP, zlasti k obnovi in ohranjanju ribjih staležev nad ravnjo biomase, ki omogoča največji trajnostni donos za ciljne staleže, izvajanju obveznosti iztovarjanja za pridnene staleže, za katere velja najmanjša referenčna velikost ohranjanja, in k zagotavljanju primernega življenjskega standarda za tiste, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo priobalni ribolov in socialno-ekonomski vidiki. Z načrtom bi se moral izvajati tudi ekosistemski pristop k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Biti bi moral skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje (v skladu z Direktivo 2008/56/ES28) ter bi moral prispevati k doseganju ugodnega stanja ohranjenosti za vrste in habitate, kot je določeno v ciljih Direktive 2009/147/ES29 in Direktive Sveta 92/43/EGS30.

__________________

__________________

28 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

28 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

29 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

29 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

30 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

30 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Zaradi učinkovitega izvajanja te uredbe in izpolnjevanja ciljev skupne ribiške politike bo mogoče potrebno prestrukturiranje flote. Zato je treba predvideti možnost, da države pripravijo načrte za prestrukturiranje flote in napora, da bi povečale selektivnost in energetsko učinkovitost, zaradi česar bi morale imeti dostop do pomoči za razrez in posodobitev. Da se upoštevajo ti instrumenti, bi bilo treba spremeniti Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b)  Da bi dosegli cilj ribolovne umrljivosti glede na razpone FMSY, je treba upoštevati zapozneli začetek veljavnosti te uredbe, pa tudi dinamično naravo mešanega ribolova, da se zagotovi potrebna podpora za odpravo morebitnih socialno-ekonomskih neravnovesij v ribiškem sektorju.

Obrazložitev

Glede na trenutno stanje staležev in ker je Komisija pozno predložila ta predlog, bo do konca leta 2020 nemogoče doseči največji trajnostni donos pri vseh staležih brez nezaslišanega in katastrofalnega zmanjšanja flote v zahodnem Sredozemlju.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Vzpostaviti bi bilo treba ustrezne zaščitne ukrepe, da se zagotovi uresničitev ciljev in da se po potrebi začnejo izvajati popravni ukrepi, med drugim če se staleži zmanjšajo na raven pod referenčnimi točkami ohranjanja. Popravni ukrepi bi morali vključevati nujne ukrepe v skladu s členoma 12 in 13 Uredbe (EU) št. 1380/2013, ribolovne možnosti in druge posebne ohranitvene ukrepe.

(21)  Vzpostaviti bi bilo treba ustrezne zaščitne ukrepe, da se zagotovi uresničitev ciljev in da se po potrebi začnejo izvajati popravni ukrepi, med drugim, če se staleži zmanjšajo na raven pod referenčnimi točkami ohranjanja. Popravni ukrepi bi morali vključevati nujne ukrepe v skladu s členoma 12 in 13 Uredbe (EU) št. 1380/2013, ribolovne možnosti in druge posebne ohranitvene ukrepe, pa tudi finančno pomoč za ribiče, ki jih ti ukrepi neposredno prizadenejo.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Za zagotovitev preglednega dostopa do ribolova in dosege ciljnih ribolovnih umrljivosti bi bilo treba sprejeti ureditev ribolovnega napora na ravni Unije za vlečne mreže, ki so glavno orodje, ki se uporablja za izkoriščanje pridnenih staležev v zahodnem Sredozemlju. Zato je treba določiti skupine napora, da bo lahko Svet vsako leto določil največji dovoljeni ribolovni napor, izražen kot število ribolovnih dni. Ureditev ribolovnega napora bi morala po potrebi vključevati druga ribolovna orodja.

(23)  Za zagotovitev preglednega dostopa do ribolova in dosege ciljnih ribolovnih umrljivosti bi morala Unija imeti zanesljive podatke in statistiko, na podlagi katerih bi bilo treba sprejeti ureditev ribolovnega napora za vlečne mreže, ki so glavno orodje, ki se uporablja za izkoriščanje pridnenih staležev v zahodnem Sredozemlju. Zato bi moral Svet vsako leto določiti največji dovoljeni ribolovni napor, izražen kot število ribolovnih dni. Ureditev ribolovnega napora bi morala po potrebi vključevati druga ribolovna orodja.

Obrazložitev

Ribolovni napor bi se učinkovitejše upravljal, če bi se izvajal skupno za vsako geografsko podregijo, saj predlagane kategorije dolžin plovil ustvarjajo poljubne razlike med flotami. Poročevalka predlaga odpravo skupin napora.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Glede na skrb vzbujajoče stanje skoraj vseh pridnenih staležev v zahodnem Sredozemlju in zaradi znižanja sedanjih visokih ravni ribolovne umrljivosti bi morala ureditev ribolovnega napora vključevati znatno zmanjšanje ribolovnega napora v prvem letu izvajanja načrta iz te uredbe.

črtano

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Svet bi moral upoštevati rekreacijski ribolov, če znanstveno mnenje kaže, da pomembno vpliva na ribolovno umrljivost zadevnih staležev. V ta namen lahko Svet ribolovne možnosti določi na podlagi ureditve ribolovnega napora za gospodarski ulov, pri kateri se upošteva količina rekreacijskih ulovov, in/ali sprejme druge ukrepe za omejitev rekreacijskega ribolova.

(25)  Svet bi moral upoštevati rekreacijski ribolov, če znanstveno mnenje kaže, da pomembno vpliva na ribolovno umrljivost zadevnih staležev. V ta namen bo Svet ribolovne možnosti določil na podlagi ureditve ribolovnega napora za gospodarski ulov, pri kateri se upošteva količina rekreacijskih ulovov, da se ne bi ogrozilo komercialno/poklicno ribištvo, in/ali sprejel druge ukrepe za omejitev rekreacijskega ribolova, pri tem pa upošteval, da takšni ukrepi ne bi smeli nikoli škodovati poklicnim ribolovnim dejavnostim.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Če znanstveno mnenje kaže, da ureditev ribolovnega napora ne zadostuje za dosego cilja ali ciljnih vrednosti načrta iz te uredbe, bi bilo treba za dopolnitev te ureditve uvesti ukrepe za upravljanje na podlagi celotnega dovoljenega ulova.

(26)  Če znanstveno mnenje kaže, da ureditev ribolovnega napora ne zadostuje za dosego cilja ali ciljnih vrednosti načrta iz te uredbe, bi bilo treba za dopolnitev te ureditve po potrebi uvesti tehnične ukrepe, ki bi omogočili izboljšanje statusa staleža z zmanjšanjem ribolovne umrljivosti ciljnih vrst.

Obrazložitev

Ukrepi za upravljanje, ki temeljijo na celotnih dovoljenih ulovih, niso primerni za Sredozemlje, saj jih je težko uporabiti pri ribolovu različnih vrst in kadar se staleži delijo z državami, ki niso članice EU. Boljše bi bilo, če bi se uporabili tehnični ukrepi, ki omogočajo izboljšanje stanja staleža z zmanjšanjem ribolovne umrljivosti ciljnih vrst, kadar je to primerno.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  Da bi zagotovile učinkovito izvajanje ukrepov upravljanja na regionalni ravni, bi morale države članice vzpostaviti sistem soupravljanja, ki bi vključeval svetovalne svete, organizacije ribičev in pristojne institucije/organe, da bi se okrepil dialog in sodelovanje strank.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Za zaščito območij odraščanja, občutljivih habitatov in malega ribolova bi morala biti obalna cona vedno namenjena selektivnejšemu ribolovu. Zato bi bilo treba v načrtu iz te uredbe določiti prepoved ribolova z vlečnimi mrežami do izobate 100 m za tri mesece vsako leto.

(28)  Za zaščito območij odraščanja, občutljivih habitatov in malega ribolova bi morala biti obalna cona vedno namenjena selektivnejšemu ribolovu. Zato bi bilo treba v načrtu iz te uredbe določiti prepoved ribolova z vlečnimi mrežami do izobate 100 m za tri mesece vsako leto za posamezno regijo in za vsak posamezni primer, če je potrebno in znanstveno upravičeno.

Obrazložitev

Predlog za prepoved uporabe vlečnih mrež do izobate 100 m od 1.  maja do 31. julija bi lahko bil v nekaterih primerih nesorazmeren in neupravičen ukrep, ki ne temelji na znanstvenih dognanjih. Na številnih območjih se epikontinentalni pas nenadoma konča in že po nekaj miljah doseže veliko globino, zaradi česar plovila z vlečno mrežo ne morejo loviti zunaj tega območja. Predlagani ukrep bi močno prizadel ne le plovila z vlečnimi mrežami, ampak tudi sektorje, ki so odvisni od vlečnih mrež, kot so pristanišča, dražbe in pomožni sektorji.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  V zvezi s pridnenimi staleži bi bilo treba sprejeti dodatne ohranitvene ukrepe. V skladu z znanstvenim mnenjem je zlasti primerno določiti dodatne prepovedi na območjih z veliko koncentracijo posameznih drstečih se rib, da bi se zaščitili resno ogroženi odrasli osliči.

(29)  V zvezi s pridnenimi staleži bi bilo treba sprejeti dodatne ohranitvene ukrepe. V skladu z znanstvenim mnenjem je zlasti primerno določiti dodatne prepovedi na območjih z veliko koncentracijo posameznih drstečih se rib, da bi se zaščitili resno ogroženi odrasli osliči, in na območjih z visoko koncentracijo ribjih mladic, ne glede na pošteno nadomestilo za ribiče, ki jih te prepovedi prizadenejo.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Za staleže prilova in pridnene staleže, za katere ni na voljo dovolj podatkov, bi bilo treba uporabljati previdnostni pristop. Če znanstveno mnenje kaže, da so potrebni popravni ukrepi, bi bilo treba v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 sprejeti posebne ohranitvene ukrepe.

(30)  Za staleže prilova in pridnene staleže, za katere ni na voljo dovolj podatkov, bi bilo treba uporabljati previdnostni pristop. Če znanstveno mnenje kaže, da so potrebni popravni ukrepi, bi bilo treba v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 sprejeti posebne ohranitvene ukrepe in ribičem, ki jih ti ukrepi prizadenejo, izplačati pošteno nadomestilo.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a)  Da bi zaščitili občutljive vrste in habitate, ki so ogroženi zaradi ribolova pridnenih vrst, bi bilo treba v načrtu določiti ukrepe za upravljanje zadevnega ribolova.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Za zagotovitev pravne varnosti je primerno pojasniti, da se lahko ukrepi za začasno prenehanje, sprejeti za uresničitev ciljev načrta iz te uredbe, štejejo za upravičene do podpore na podlagi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta32.

(37)  Za zagotovitev pravne varnosti je primerno pojasniti, da se lahko ukrepi za začasno ali trajno prenehanje v okviru načrtov za prestrukturiranje, sprejeti za uresničitev ciljev načrta iz te uredbe, štejejo za upravičene do podpore na podlagi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta32.

_________________

_________________

32 Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).

32 Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  rdeče-modre kozice (Aristeus antennatus) na podobmočju GFCM 1;

(a)  rdeče-modre kozice (Aristeus antennatus) na podobmočjih Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) 1-5-6;

Obrazložitev

Manjše število odstavkov bi olajšalo razumevanje seznama vrst.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  rdeče-modre kozice (Aristeus antennatus) na podobmočju GFCM 5;

črtano

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  rdeče-modre kozice (Aristeus antennatus) na podobmočju GFCM 6;

črtano

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  dolgoostne rdeče kozice (Parapenaeus longirostris) na podobmočju GFCM 1;

(d)  dolgoostne rdeče kozice (Parapenaeus longirostris) na podobmočjih GFCM 1-5-6-9-10-11;

Obrazložitev

Manjše število odstavkov bi olajšalo razumevanje seznama vrst.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  dolgoostne rdeče kozice (Parapenaeus longirostris) na podobmočju GFCM 5;

črtano

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  dolgoostne rdeče kozice (Parapenaeus longirostris) na podobmočju GFCM 6;

črtano

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  dolgoostne rdeče kozice (Parapenaeus longirostris) na podobmočjih GFCM 9-10-11;

črtano

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  orjaške rdeče kozice (Aristaeomorpha foliacea) na podobmočju GFCM 9;

(h)  orjaške rdeče kozice (Aristaeomorpha foliacea) na podobmočjih GFCM 9-10-11;

Obrazložitev

Manjše število odstavkov bi olajšalo razumevanje seznama vrst.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  orjaške rdeče kozice (Aristaeomorpha foliacea) na podobmočju GFCM 10;

črtano

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  orjaške rdeče kozice (Aristaeomorpha foliacea) na podobmočju GFCM 11;

črtano

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  osliča (Merluccius merluccius) na podobmočjih GFCM 1-5-6-7;

(k)  osliča (Merluccius merluccius) na podobmočjih GFCM 1-5-6-7-9-10-11;

Obrazložitev

Manjše število odstavkov bi olajšalo razumevanje seznama vrst.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  osliča (Merluccius merluccius) na podobmočjih GFCM 9-10-11;

črtano

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  škampa (Nephrops norvegicus) na podobmočju GFCM 5;

(m)  škampa (Nephrops norvegicus) na podobmočjih GFCM 5-6-9-11;

Obrazložitev

Manjše število odstavkov bi olajšalo razumevanje seznama vrst.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n)  škampa (Nephrops norvegicus) na podobmočju GFCM 6;

črtano

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o)  škampa (Nephrops norvegicus) na podobmočju GFCM 9;

črtano

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p)  škampa (Nephrops norvegicus) na podobmočju GFCM 11;

črtano

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(q)  progastega bradača (Mullus barbatus) na podobmočju GFCM 1;

(q)  progastega bradača (Mullus barbatus) na podobmočjih GFCM 1-5-6-7-9-10;

Obrazložitev

Manjše število odstavkov bi olajšalo razumevanje seznama vrst.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka r

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r)  progastega bradača (Mullus barbatus) na podobmočju GFCM 5;

črtano

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s)  progastega bradača (Mullus barbatus) na podobmočju GFCM 6;

črtano

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(t)  progastega bradača (Mullus barbatus) na podobmočju GFCM 7;

črtano

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(u)  progastega bradača (Mullus barbatus) na podobmočju GFCM 9; ter

črtano

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v)  progastega bradača (Mullus barbatus) na podobmočju GFCM 10.

črtano

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka v a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(va)  progastega bradača (Mullus barbatus) na podobmočju GFCM 11;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ta uredba se uporablja za staleže prilova, ulovljene v zahodnem Sredozemskem morju med ribolovom staležev iz odstavka 1. Uporablja se tudi za vse druge pridnene staleže, ki so ulovljeni v zahodnem Sredozemskem morju in za katere ni na voljo dovolj podatkov.

3.  Ta uredba se uporablja za staleže prilova, ulovljene v zahodnem Sredozemskem morju med ribolovom staležev iz odstavka 1, in zagotavlja, da se pri izkoriščanju teh staležev obnavljajo in ohranjajo populacije lovljenih vrst, ki se lovijo v skladu z določbami o upravljanju ribištva iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Uporablja se tudi za vse druge pridnene staleže, ki so ulovljeni v zahodnem Sredozemskem morju in za katere ni na voljo dovolj podatkov.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ta uredba določa tudi podrobnosti v zvezi z izvajanjem obveznosti iztovarjanja v vodah Unije v zahodnem Sredozemskem morju za vse staleže vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

5.  Ta uredba določa tudi podrobnosti v zvezi z izvajanjem obveznosti iztovarjanja v vodah Unije v zahodnem Sredozemskem morju za staleže vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in ki so bile ulovljene pri pridnenem ribolovu.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „razpon FMSY“ pomeni razpon vrednosti, ki izhaja iz najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti znanstvenega mnenja Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: odbor STECF), pri čemer vse ravni ribolovne umrljivosti znotraj tega razpona dolgoročno dosegajo največji trajnostni donos (MSY) glede na ribolovni vzorec in v obstoječih povprečnih okoljskih razmerah, kar pa ne vpliva pomembno na razmnoževanje zadevnih staležev. Izračunan je tako, da omogoča zmanjšanje dolgoročnega donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Določena je zgornja meja razpona, da se verjetnost zmanjšanja staleža na raven pod mejno referenčno točko (BLIM) omeji na največ 5 %;

(2)  „razpon FMSY“ pomeni razpon vrednosti, ki izhaja iz najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, pri čemer vse ravni ribolovne umrljivosti znotraj tega razpona dolgoročno dosegajo največji trajnostni donos (MSY) glede na ribolovni vzorec in v obstoječih povprečnih okoljskih razmerah, kar pa ne vpliva pomembno na razmnoževanje zadevnih staležev. Izračunan je tako, da omogoča zmanjšanje dolgoročnega donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Določena je zgornja meja razpona, da se verjetnost zmanjšanja staleža na raven pod mejno referenčno točko (BLIM) omeji na največ 5 %;

Obrazložitev

Pri Znanstvenem, tehničnem in gospodarskem odboru za ribištvo (STECF) bi bilo treba črtati izraz „zlasti“, saj bi bilo treba upoštevati tudi druga neodvisna znanstvena mnenja organov, priznanih na ravni Unije ali mednarodni ravni, kot je Znanstveni svetovalni odbor Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM).

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „vrednost FMSY“ pomeni vrednost ocenjene ribolovne umrljivosti, ki pri določenem ribolovnem vzorcu in v trenutnih okoljskih razmerah dosega dolgoročni največji donos;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „BLIM“ pomeni mejno referenčno točko, ki je izražena kot biomasa drstitvenega staleža in izhaja iz najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja odbora STECF, ter pod katero je lahko sposobnost razmnoževanja zmanjšana;

(8)  „BLIM“ pomeni mejno referenčno točko, ki je izražena kot biomasa drstitvenega staleža in izhaja iz najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, pod katero je lahko sposobnost razmnoževanja zmanjšana;

Obrazložitev

Pri Znanstvenem, tehničnem in gospodarskem odboru za ribištvo (STECF) bi bilo treba črtati izraz „zlasti“, saj bi bilo treba upoštevati tudi druga neodvisna znanstvena mnenja organov, priznanih na ravni Unije ali mednarodni ravni, kot je Znanstveni svetovalni odbor Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM).

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  „BPA“ pomeni previdnostno referenčno točko, ki je izražena kot biomasa drstitvenega staleža in izhaja iz najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja odbora STECF, ter zagotavlja, da je verjetnost zmanjšanja biomase drstitvenega staleža na raven, nižjo od BLIM, manjša od 5 %;

(9)  „BPA“ pomeni previdnostno referenčno točko, ki je izražena kot biomasa drstitvenega staleža in izhaja iz najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja ter zagotavlja, da je verjetnost zmanjšanja biomase drstitvenega staleža na raven, nižjo od BLIM, manjša od 5 %;

Obrazložitev

Pri Znanstvenem, tehničnem in gospodarskem odboru za ribištvo (STECF) bi bilo treba črtati izraz „zlasti“, saj bi bilo treba upoštevati tudi druga neodvisna znanstvena mnenja organov, priznanih na ravni Unije ali mednarodni ravni, kot je Znanstveni svetovalni odbor Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM).

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  „rekreacijski ribolov“ pomeni vsako ribolovno dejavnost z ladjo z dolžino trupa 2,5 metra ali več, ne glede na pogonsko sredstvo, ki je namenjena za šport ali prosti čas, a ne za trgovanje;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b)  „soupravljanje“ pomeni postopek upravljanja virov za izpolnjevanje ciljev SRP, pri katerem si pristojne uprave, lokalni ribiči, nevladne organizacije, raziskovalne institucije in včasih drugi deležniki na področju ribištva in obalnih virov, vsak s posebnimi odgovornostmi in pravicami, delijo pristojnost za sprejemanje odločitev glede upravljanja ribištva.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c)  „najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje“ pomeni javno dostopno znanstveno mnenje, ki je podprto z najnovejšimi znanstvenimi podatki in metodami ter ga je izdal ali strokovno pregledal neodvisen znanstveni organ Unije ali mednarodni organ, priznan na ravni Unije ali mednarodni ravni, kot sta Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) ali Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM), in izpolnjuje zahteve iz člena 25 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Načrt prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti z uporabo previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, njegov namen pa je zagotoviti, da se pri izkoriščanju živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos.

1.  Načrt temelji na ureditvi ribolovnega napora in prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti z uporabo previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, njegov namen pa je zagotoviti, da se pri izkoriščanju živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Kot je določeno v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se največji trajnostni donos doseže čim prej, postopoma in z rastočim tempom do leta 2020 za vse staleže, za katere se uporablja ta uredba, in se nato ohrani. V okviru ciljev tega načrta se zlasti upošteva socialno-ekonomska trajnost, zlasti vpliv na zadevne skupnosti.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Z načrtom se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Načrt je skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES, ter s cilji iz členov 4 in 5 Direktive 2009/147/ES ter iz členov 6 in 12 Direktive Sveta 92/43/EGS.

3.  Z načrtom se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo naključni ulov in negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem, zlasti na občutljive habitate in zaščitene vrste, vključno z morskimi sesalci, plazilci in morskimi pticami. Načrt je skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES, ter s cilji iz členov 4 in 5 Direktive 2009/147/ES ter iz členov 6 in 12 Direktive Sveta 92/43/EGS.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ukrepi iz načrta se sprejmejo na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja. Kadar ni dovolj podatkov, se poskuša doseči primerljiva stopnja ohranjenosti zadevnih staležev.

5.  Ukrepi iz načrta se sprejmejo na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ciljna ribolovna umrljivost v skladu z razponi FMSY iz člena 2 se pri zadevnih staležih doseže čim prej, postopoma in z rastočim tempom do leta 2020, nato pa se ohranja v razponih FMSY.

1.  Ciljna ribolovna umrljivost v skladu z razponi FMSY iz člena 2 se pri zadevnih staležih doseže čim prej, postopoma in z rastočim tempom do leta 2020, nato pa se ohranja v razponih FMSY. Da bi se dosegel ta cilj, se zlasti upošteva gospodarski in socialni učinek predlaganega koledarja, v skladu s členom 9(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Na podlagi tega načrta se zahtevajo razponi FMSY, zlasti od odbora STECF.

2.  Na podlagi tega načrta se zahtevajo razponi FMSY od neodvisnega znanstvenega organa, ki je priznan na ravni Unije ali na mednarodni ravni, zlasti STECF ali Znanstveni svetovalni odbor Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM).

Obrazložitev

Pri Znanstvenem, tehničnem in gospodarskem odboru za ribištvo (STECF) bi bilo treba črtati izraz „zlasti“, saj bi bilo treba upoštevati tudi druga neodvisna znanstvena mnenja organov, priznanih na ravni Unije ali mednarodni ravni, kot je Znanstveni svetovalni odbor Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM).

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Svet pri določanju ribolovnih možnosti v skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 določi možnosti za skupino zadevnih staležev znotraj razpona FMSY, ki je takrat na voljo za najranljivejši stalež.

3.  Svet pri določanju ukrepov v zvezi z ribolovnim naporom v skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 določi ukrepe za skupino zadevnih staležev znotraj razpona FMSY, ki je takrat na voljo za najranljivejši stalež.

Obrazložitev

Ukrepi za upravljanje, ki temeljijo na celotnih dovoljenih ulovih, niso primerni za Sredozemlje, saj jih je težko uporabiti pri ribolovu različnih vrst in kadar se staleži delijo z državami, ki niso članice EU. Boljše bi bilo, če bi se uporabili tehnični ukrepi, ki omogočajo izboljšanje stanja staleža z zmanjšanjem ribolovne umrljivosti ciljnih vrst, kadar je to primerno.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Z odstopanjem od odstavkov 1 in 3 se lahko ribolovne možnosti določijo na ravneh, ki so nižje od razponov FMSY.

4.  Z odstopanjem od odstavkov 1 in 3 se lahko ribolovni napor določi na ravneh, ki so nižje od razponov FMSY. Upoštevati je treba zlasti družbeni in gospodarski vpliv na zadevne flote, kot je določeno v členu 9(4) Uredbe (ES) št. 1380/2013.

 

(Če bo ta skupni predlog spremembe sprejet, se bo izraz „ribolovne možnosti“ v celotnem besedilu nadomestil z izrazom „ribolovni napor“, zato bi bilo treba spremeniti tudi besedilo na koncu uvodne izjave 22 in črtati besede „in/ali ulov“.)

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Z odstopanjem od odstavkov 3 in 4 se lahko ribolovne možnosti določijo na ravneh, ki so višje od razpona FMSY, ki je takrat na voljo za najranljivejši stalež, če je biomasa vseh zadevnih staležev večja od BPA in:

5.  Z odstopanjem od odstavkov 3 in 4 se lahko ribolovni napor določi na ravneh, ki so višje od razpona FMSY, ki je takrat na voljo za najranljivejši stalež, če je biomasa vseh zadevnih staležev večja od BPA in:

(a)  če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za doseganje ciljev iz člena 3 pri mešanem ribolovu;

(a)  če je na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja to potrebno za doseganje ciljev iz člena 3 pri mešanem ribolovu;

(b)  če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za preprečitev resne škode za stalež, ki jo povzroča dinamika znotraj staleža ali med staleži različnih vrst, ali or

(b)  če je na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja to potrebno za preprečitev resne škode za stalež, ki jo povzroča dinamika znotraj staleža ali med staleži različnih vrst, ali

(c)  da se spremembe ribolovnih možnosti med zaporednimi leti omejijo na največ 20 %.

(c)  da se spremembe ribolovnega napora med zaporednimi leti omejijo na največ 10 % in do 30 % kumulativnega napora v prvih treh letih načrta.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega koli od zadevnih staležev nižja od previdnostne referenčne točke (BPA), se sprejmejo popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnih staležev na ravni, višje od ravni, ki omogočajo največji trajnostni donos. Z odstopanjem od člena 4(3) in (5) se ribolovne možnosti določijo na ravneh, skladnih z ribolovno umrljivostjo, zmanjšano na raven znotraj razpona FMSY za najranljivejši stalež, ob upoštevanju zmanjšanja biomase.

1.  Kadar znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega koli od zadevnih staležev nižja od previdnostne referenčne točke (BPA), se sprejmejo popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnih staležev na ravni, višje od ravni, ki omogočajo največji trajnostni donos. Ribolovni napor se lahko zlasti določi na ravneh, ki ne presegajo stopnjo izkoriščanja, skladno z največjim trajnostnim donosom in z ribolovno umrljivostjo, zmanjšano na raven znotraj razpona FMSY za najranljivejši stalež na geografskem podobmočju, ob upoštevanju zmanjšanja biomase.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega koli od zadevnih staležev nižja od mejne referenčne točke (BLIM), se sprejmejo dodatni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev staleža na ravni, višje od ravni, ki omogočajo največji trajnostni donos. Navedeni ukrepi lahko z odstopanjem od člena 4(3) in (5) vključujejo zlasti prekinitev ciljnega ribolova zadevnega staleža in ustrezno zmanjšanje ribolovnih možnosti.

2.  Če znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega koli od zadevnih staležev nižja od mejne referenčne točke (BLIM), se sprejmejo dodatni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev staleža na ravni, višje od ravni, ki omogočajo največji trajnostni donos. Navedeni ukrepi lahko z odstopanjem od člena 4(3) in (5) vključujejo zlasti prekinitev ciljnega ribolova zadevnega staleža in ustrezno zmanjšanje ukrepov v zvezi z ribolovnim naporom, če se ribičem, ki jih te prepovedi prizadenejo, izplača pošteno nadomestilo.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ukrepi iz tega člena se izberejo v skladu z naravo, resnostjo, trajanjem in ponavljanjem okoliščin, ko je biomasa drstitvenega staleža pod ravnmi iz člena 5.

4.  Ukrepi iz tega člena se izberejo v skladu z naravo, resnostjo, trajanjem in ponavljanjem okoliščin, ko je biomasa drstitvenega staleža pod ravnmi iz člena 5, in so nujno pogojeni s poštenim nadomestilom ribičem, ki jih izvajanje ukrepov prizadene.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ureditev ribolovnega napora se uporablja za vsa plovila, ki lovijo z vlečnimi mrežami na območjih iz Priloge I in spadajo v kategorije dolžin iz navedene priloge.

1.  Ureditev ribolovnega napora se uporablja za vsa plovila, ki lovijo z vlečnimi mrežami v geografskih podobmočjih, in za plovila, ki spadajo v kategorije dolžin iz Priloge I. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 za spremembo Priloge I, da se globinski intervali za zadevne staleže vključijo v to uredbo Ti delegirani akti se sprejmejo le po tem, ko je poročilo iz člena 17 na voljo za vsako od preteklih petih let.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Svet v skladu z znanstvenim mnenjem vsako leto določi največji dovoljeni ribolovni napor za vsako skupino napora posamezne države članice.

2.  Svet v skladu z najboljšim razpoložljivim letnim znanstvenim mnenjem vsaka tri leta določi največji dovoljeni ribolovni napor za posamezne države članice.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Največji dovoljeni ribolovni napor se za prvo leto izvajanja načrta v skladu z znanstvenim mnenjem zmanjša na raven, ki je bistveno pod referenčno vrednostjo iz odstavka 4.

3.  Največji dovoljeni ribolovni napor se za prvo leto izvajanja načrta, v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem o stanju staležev, zmanjša za 10 % v primerjavi z referenčno vrednostjo iz odstavka 4, z izjemo geografskih podobmočij, na katerih se za to obdobje ugotovi zmanjšanje za več kot 20 % v primerjavi z navedeno referenčno vrednostjo.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  za prvo leto uporabe te uredbe se referenčna vrednost izračuna za vsako skupino napora kot povprečni napor, izražen kot število ribolovnih dni med 1. januarjem 2015 in 31. decembrom 2017, pri čemer se upoštevajo samo plovila, ki so bila v navedenem obdobju aktivna;

(a)  za prvo leto uporabe te uredbe se referenčna vrednost izračuna za vsako geografsko podobmočje kot največji dovoljeni napor, izražen kot število ribolovnih dni med 1. januarjem 2012 in 31. decembrom 2017, pri čemer se upoštevajo samo plovila, ki so bila v navedenem obdobju aktivna;

Obrazložitev

Referenčno obdobje se spremeni in zajema več let, da bi bili pridobljeni podatki bolj reprezentativni. Poleg tega bi moral izračun števila dni letnega ribolovnega napora temeljiti na največjem številu dovoljenih dni (z uporabo sistema VMS, elektronskih ladijskih dnevnikov itd.) ob upoštevanju, da je sektor zmanjšanje ribolovnih dni v preteklih letih sprejel kot prostovoljni ukrep. Če izračun ne bo izveden tako, bodo penalizirani tisti, ki so prostovoljno odgovorneje upravljali ribolovna območja.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če znanstveno mnenje kaže, da se znatni ulovi določenega staleža ulovijo z ribolovnimi orodji, ki niso vlečne mreže, se na podlagi takega znanstvenega mnenja določijo ravni ribolovnega napora za taka orodja.

5.  Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da se je za več kot 10 % povečal ulov določenega staleža z ribolovnimi orodji, ki niso vlečne mreže, se na podlagi takega znanstvenega mnenja določijo ravni ribolovnega napora za taka orodja.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če znanstveno mnenje kaže, da rekreacijski ribolov pomembno vpliva na ribolovno umrljivost določenega staleža, lahko Svet pri določanju ribolovnih možnosti omeji rekreacijski ribolov, da bi preprečil prekoračitev skupne ciljne ravni ribolovne umrljivosti.

6.  Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da rekreacijski ribolov pomembno vpliva na ribolovno umrljivost določenega staleža, Svet pri določanju ribolovnega napora omeji rekreacijski ribolov, da bi preprečil prekoračitev skupne ciljne ravni ribolovne umrljivosti, ne da bi zmanjšal ribolovne možnosti poklicnih ribičev. Države članice lahko v posebne nacionalne načrte upravljanja vključijo rekreacijski ribolov, da se zagotovi učinkovito zbiranje podatkov, spremljanje in nadzor nekaterih vrst ribolova.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

črtano

Celotni dovoljeni ulovi

 

Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da ureditev ribolovnega napora ne zadostuje za uresničitev ciljev ali dosego ciljnih vrednosti iz členov 3 in 4, Svet sprejme dopolnilne ukrepe za upravljanje, ki temeljijo na celotnih dovoljenih ulovih.

 

Obrazložitev

Vzpostavitev skupnega TAC in kvot v Sredozemlju, kjer je ribolov mešan, bi se morda zelo težko izvajala in bi med drugim povzročila nove težave pri nadzoru in vrstah, ki omejujejo ribolov. Da bi preprečili izkrivljanje koncepta ureditve napora, ki je podlaga tega večletnega načrta, predlagamo, bi se bilo treba osredotočiti na ukrepe za upravljanje in za prihodnost pustiti možnost, da se predlagajo tudi drugi ukrepi.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  nacionalne kvote pravično razdelijo med segmenti flote, pri čemer upoštevajo tradicionalni in mali ribolov, ter ter

(b)  nacionalne kvote pravično razdelijo med flotami, pri čemer upoštevajo tradicionalni in mali ribolov, ter ter

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če država članica plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo, dovoli ribolov z vlečnimi mrežami, zagotovi, da je tak ribolov omejen na največ 12 ur na ribolovni dan in pet ribolovnih dni na teden, ali pa uvede enakovredno omejitev.

3.  Če država članica plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo, dovoli ribolov z vlečnimi mrežami, zagotovi, da je tak ribolov omejen na največ 12 ur na ribolovni dan in pet ribolovnih dni na teden, ali pa uvede enakovredno omejitev. V ustrezno utemeljenih primerih, kjer določbe člena 11 te uredbe kažejo na povečanje števila ur potovanja, se za vsak ribolovni dan omogoči največ 18 ur ribolova, če država članica izda posebno predhodno dovoljenje.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice zagotovijo, da se skupna zmogljivost, ki je izražena v GT in kW ter ustreza dovoljenjem za ribolov, izdanim v skladu z odstavkom 4, v obdobju uporabe načrta ne poveča.

5.  Države članice zagotovijo, da se skupna zmogljivost, ki je izražena v GT in kW ter ustreza dovoljenjem za ribolov, izdanim v skladu z odstavkom 4, v obdobju uporabe načrta ne poveča. Dovoljena je izmenjava zmogljivosti med različnimi območji upravljanja, če izboljšano stanje virov to omogoča.

Obrazložitev

V tej določbi bi bilo treba pustiti odprto možnost izmenjave zmogljivosti med različnimi območji upravljanja, če izboljšano stanje virov to omogoča (izpolnjevanje meril, ki so že določena v uredbah o globalnih zgornjih mejah zmogljivosti). Pri izmenjavi zmogljivosti je treba vedno upoštevati skupne zgornje meje, dodeljene posamezni državi članici.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Države članice zagotovijo učinkovito zbiranje podatkov, ki omogočajo oceno vpliva rekreacijskega ribolova na staleže, zajete v tem načrtu.

Obrazložitev

Podatki o rekreacijskem ribolovu so potrebni, da se oceni njegov vpliv na populacije.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7b.  Države članice lahko za izboljšanje stanja staležev vzpostavijo sistem soupravljanja, da bi dosegle cilje načrta v skladu z lokalnimi posebnostmi ribištva.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Poleg določb iz člena 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 velja, da je uporaba vlečnih mrež v zahodnem Sredozemskem morju vsako leto od 1. maja do 31. julija prepovedana do izobate 100 m.

1.  Poleg določb iz člena 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 velja, da je uporaba vlečnih mrež v zahodnem Sredozemskem morju prepovedana vsako leto od 1. julija do 30. septembra do izobate 100 m, kadar je to potrebno in upravičeno na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ali z delegiranimi akti v skladu s členom 15 te uredbe. Odstopanja od teh določb pa so lahko odvisna od sprememb v izobatah glede na razdaljo od obale, na posebne obalne značilnosti v zadevnem vodnem območju in glede na značilnosti flot, ki tam delujejo.

Obrazložitev

Prepoved uporabe vlečnih mrež do izobate 100 m, ki traja od 1. maja do 31. julija, je nesprejemljiva, če se ne upoštevajo spremembe izobat v smislu razdalje od obale. Drugi dejavniki, ki se ne upoštevajo, so posebnosti obale v zadevnem vodnem območju in značilnosti flot v zvezi z dovoljenji za pomorski promet in tehnično opremo za ciljne vrste, ki jih lovijo.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V dveh letih po sprejetju te uredbe zadevne države članice na podlagi znanstvenega mnenja določijo druga območja zaprtja, za katera obstajajo dokazi o visoki koncentraciji nedoraslih rib in drstiščih pridnenih staležev, zlasti za zadevne staleže.

2.  V dveh letih po sprejetju te uredbe zadevne države članice na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in če se izkaže, da zaprta območja niso dovolj za obnovo staleža, določijo druga območja zaprtja, za katera obstajajo dokazi o visoki koncentraciji nedoraslih rib, rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja in drstiščih pridnenih staležev, zlasti za zadevne staleže.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če območja zaprtja iz odstavka 2 vplivajo na ribiška plovila več držav članic, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za vzpostavitev zadevnih območij zaprtja v skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in členom 18 te uredbe ter na podlagi znanstvenega mnenja.

3.  Če območja zaprtja iz odstavka 2 vplivajo na ribiška plovila več držav članic, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za vzpostavitev zadevnih območij zaprtja v skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in členom 18 te uredbe ter na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Drugi tehnični ohranitveni ukrepi

Posebni ohranitveni ukrepi

Obrazložitev

Ker je ta člen podoben členu 8 večletnega načrta za Severno morje, bi bilo treba uskladiti obe besedili.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na Komisijo je v skladu s členom 18 preneseno pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov o dopolnitvi te uredbe z določitvijo naslednjih tehničnih ohranitvenih ukrepov:

1.  Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da so potrebni popravni ukrepi za ohranitev katerega od pridnenih staležev iz člena 1(2) te uredbe, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 o dopolnitvi te uredbe z določitvijo posebnih ohranitvenih ukrepov za ribištvo, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju:

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če ni skupnega priporočila iz člena 15(2), je na Komisijo v skladu s členom 18 preneseno pooblastilo, da po izteku veljavnih rokov iz navedenega člena sprejme delegirane akte o dopolnitvi te uredbe s sprejetjem ukrepov iz odstavka 1, če znanstveno mnenje kaže, da so potrebni posebni ukrepi za zagotovitev, da se vsi staleži, za katere se uporablja ta uredba, upravljajo v skladu s členom 3.

črtano

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za vse staleže vrst v zahodnem Sredozemskem morju, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, je na Komisijo v skladu s členom 15 preneseno pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov o dopolnitvi te uredbe s sprejetjem podrobnih ukrepov za navedeno obveznost, kot je določeno v členu 15(5)(a) do (e) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Za vse staleže vrst v zahodnem Sredozemskem morju, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, in za naključni ulov pelagičnih vrst v okviru ribolova, ki izkorišča staleže iz člena 1(2), za katere velja obveznost iztovarjanja, se po posvetovanju z državami članicami in v skladu s členom 15 na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov o dopolnitvi te uredbe s sprejetjem podrobnih ukrepov za navedeno obveznost, kot je določeno v členu 15(5)(a) do (e) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Glede na skupno naravo staležev in po potrebi države članice vzpostavijo regionalna partnerstva s tretjimi državami zunaj EU pod okriljem GFCM, da se zagotovi učinkovitost regionalnih načrtov upravljanja.

Obrazložitev

Da se zagotovi učinkovito upravljanje ribištva, je pomembno v okviru GFCM sodelovati s tretjimi državami, s katerimi se delijo staleži, ki jih zajema ta načrt.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če znanstveno mnenje kaže, da se je geografska razširjenost staležev iz člena 1(2) spremenila, je na Komisijo v skladu s členom 18 preneseno pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov o spremembi te uredbe s prilagoditvijo območij iz člena 1(2) in Priloge I, da se upošteva navedena sprememba razširjenosti.

črtano

Obrazložitev

Člen 1(2) določa področje uporabe uredbe (staleži in podobmočja GFCM), v Prilogi I k tej uredbi pa so določene skupine napora iz ureditve ribolovnega napora. Oba dela vsebujeta bistvene elemente zakonodajnega akta, v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije pa bi se bilo treba pred vsakršno spremembo posvetovati s Parlamentom.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če znanstveno mnenje kaže, da je treba seznam staležev iz člena 1(2) spremeniti, lahko Komisija predloži predlog za njegovo spremembo.

2.  Če znanstveno mnenje kaže, da je treba seznam staležev iz člena 1(2) spremeniti, lahko Komisija po posvetovanju z zadevnimi državami članicami predloži predlog za njegovo spremembo.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za namene letnega poročila iz člena 50 Uredbe (EU) št. 1380/2013 merljivi kazalniki vključujejo letne ocene F/FMSY in biomase drstitvenega staleža za zadevne staleže in po možnosti za staleže prilova. Na podlagi znanstvenega mnenja se lahko dopolnijo z drugimi kazalniki.

1.  Za namene letnega poročila iz člena 50 Uredbe (EU) št. 1380/2013 merljivi kazalniki vključujejo letne ocene F/FMSY in biomase drstitvenega staleža za zadevne staleže in po možnosti za staleže prilova ter socialno-ekonomske kazalnike. Na podlagi znanstvenega mnenja se lahko dopolnijo z drugimi kazalniki.

Obrazložitev

Skupna ribiška politika ne temelji le na bioloških vidikih ribolova, temveč tudi na sinergiji z njegovimi socialno-ekonomskimi vidiki.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija pet let po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o rezultatih in učinku načrta na staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribolov, ki te staleže izkorišča, zlasti glede doseganja ciljev iz člena 3.

2.  Komisija tri leta po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o rezultatih in učinku načrta na staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribolov, ki te staleže izkorišča, zlasti glede doseganja ciljev iz člena 3.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo iz členov 11, 12, 13, 14 in 16 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Komisija najpozneje devet mesecev pred koncem navedenega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastila. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za obdobje petih let, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred koncem navedenega obdobja nasprotuje temu podaljšanju.

2.  Pooblastilo iz členov 11, 12, 13, 14 in 16 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se lahko podaljšuje za obdobja petih let, če Evropski parlament in Svet to skupaj zahtevata.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 11, 12, 13, 14 in 16, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila o tem aktu ne izrazita nasprotovanja ali če pred iztekom tega roka oba obvestita Komisijo, da aktu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 11, 12, 13, 14 in 16, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo sprejme določbe o podpori ukrepom za trajno prenehanje, če država članica lahko dokaže, da dejavnosti segmenta flote niso v skladu z ribolovnimi možnostmi, ki so na voljo temu segmentu, v skladu s členom 34 Uredbe (EU) 508/2014 in brez poseganja v odstavek 4 tega člena.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Poglavje 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

RIBOLOVNE MOŽNOSTI

UKREPI V ZVEZI Z RIBOLOVNIM NAPOROM

Obrazložitev

Ukrepi za upravljanje, ki temeljijo na celotnih dovoljenih ulovih, niso primerni za Sredozemlje, saj jih je težko uporabiti pri ribolovu različnih vrst in kadar se staleži delijo z državami, ki niso članice EU. Boljše bi bilo, če bi se uporabili tehnični ukrepi, ki omogočajo izboljšanje stanja staleža z zmanjšanjem ribolovne umrljivosti ciljnih vrst, kadar je to primerno.

(1)

UL C 367, 10.10.2018, str. 103.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje poročila

Zahodno Sredozemlje med najrazvitejšimi ribolovnimi podregijami v Sredozemlju. Zajema približno 31 % skupne vrednosti iztovarjanja v Sredozemlju (1,35 milijarde EUR od skupno 4,76 milijarde EUR) in približno 19 % uradno prijavljene sredozemske ribiške flote.

Pridneni ribolov je na tem območju zelo priljubljen in vključuje številne vrste rib in rakov.

Glavne vrste, ki jih lovijo v zahodnem Sredozemlju, so oslič, progasti bradač, več vrst rdeče kozice in jastog.

Glavno orodje, ki se uporablja za ribolov pridnenih vrst, je vlečna mreža, vendar so pomembne tudi trislojne mreže, zabodne mreže, pasti in parangali.

Pridneni ribolov v zahodnem Sredozemlju se trenutno upravlja z nacionalnimi načrti upravljanja, sprejetimi v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1967/2006 (uredba o Sredozemskem morju). Španija, Francija in Italija so v skladu s to uredbo sprejele načrte upravljanja, ki so se izkazali za neučinkovite za doseganje ciljev skupne ribiške politike (SRP).

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo je ugotovil, da ulov nekaterih pridnenih staležev v zahodnem Sredozemlju močno presega ravni, ki so potrebne za zagotovitev največjega trajnostnega donosa: v tej podregiji je prelovljenih več kot 80 % ocenjenih staležev. Poleg tega je biomasa nekaterih od teh staležev blizu mejne referenčne točke, kar pomeni, da obstaja velika verjetnost izčrpanja.

Zato Komisija meni, da je ustrezno vzpostaviti večletni načrt za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje pridnenih staležev v zahodnem Sredozemlju.

Predlog predvideva:

• določitev ciljev v zvezi z ribolovno umrljivostjo, ki bi jih bilo treba doseči najpozneje leta 2020, da bi omogočili upravljanje zadevnih staležev na podlagi največjega trajnostnega donosa in hkrati zagotovili določeno prilagodljivost v zvezi z mešanim ribolovom;

• uvedbo mejne referenčne točke za vsak stalež, na kateri bi zadevnemu staležu resno grozilo izčrpanje, in previdnostne referenčne točke kot varnostne meje;

• zaščitne ukrepe, ki v primeru prekoračitve previdnostne ali mejne referenčne točke omogočajo obnovitev staleža;

• ureditev ribolovnega napora na ravni EU za ves ribolov z vlečnimi mrežami na območjih iz Priloge I in za vse kategorije dolžin plovil iz navedene priloge;

• prepoved uporabe vlečnih mrež, ki lovijo nad izobato 100 m, od 1. maja do 31. julija, da bi zavarovali območja odraščanja in občutljive habitate ter bi ohranili obrtni ribolov, s tem ko bi obalno območje namenili bolj selektivnim ribolovnim orodjem;

• določbe o regionalizaciji, ki so potrebne za razširitev in/ali spremembo izjem za vrste z visokimi stopnjami preživetja in izjem de minimis; vzpostavitev regionalnega sodelovanja med državami članicami, da se sprejmejo ustrezna pravila; določbe glede iztovarjanja in posebne ohranitvene ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, za nekatere staleže;

• znanstveno spremljanje za oceno napredka pri doseganju največjega trajnostnega donosa za staleže, zaradi katerih se izvaja pridneni ribolov, in po možnosti za staleže prilova.

Stališče poročevalke

Poročevalka pozdravlja dosedanje delo Komisije in sozakonodajalcev pri oblikovanju večletnih načrtov za regionalno upravljanje ribištva in ohranjanje ribolovnih virov, vendar meni, da mora ta predlog večletnega načrta upravljanja upoštevati posebnosti zahodnega Sredozemlja.

Zato predlaga spremembe v zvezi z ohranjanjem ribolovnih virov glede na socialno-ekonomsko realnost flote, prilagajanjem ribolovnega napora tej realnosti, vključno s soupravljanjem kot možnostjo za upravljanje ribolovnih virov v zahodnem Sredozemlju.

Socialna in ekonomska trajnost

V skladu s členom 2 Uredbe št. 1380/2013 je v ciljih skupne ribiške politike določeno, da mora biti okoljska trajnost povezana s socialno in ekonomsko trajnostjo.

Predlog Komisije vsebuje ukrepe, ki omogočajo izboljšanje v zvezi z ohranjanjem virov in okoljsko trajnosti staležev. Da bi zagotovili socialno in ekonomsko trajnost skupaj z okoljsko trajnostjo, poročevalka predlaga nekaj sprememb za zagotovitev ravnovesja in zmanjšanje učinka na območja.

Zato poleg ukrepov za začasno prenehanje poročevalka predlaga, da bi države članice za plovila, ki so jih prizadeli ukrepi za zmanjšanje naporov iz tega načrta, namesto stalnega prenehanja delovanja uvedle izravnalne ukrepe, tako za lastnike ladij kot za mornarje.

V zvezi z zaprtimi območji poročevalka meni, da je treba uvesti določeno prožnost glede prepovedi ribolova z vlečno mrežo na geografskih podobmočjih nad izobaro 100 m, saj je to prepoved ponekod nemogoče upoštevati zaradi topografije morskega dna ali socialno-ekonomskega učinka tega ukrepa. Zaradi velikih razlik v razširitvi epikontinentalnega pasu na zahodni obali Sredozemlja ima ta ukrep zelo različne učinke, ki so nepravični in nesorazmerni za nekatere flote, ki delujejo v regiji. Lokalne flote so se prilagodile svojim ribolovnim območjem, zato bi jim prekomerno zmanjšanje teh območij zgolj na podlagi geografskih ali topografskih meril lahko povzročilo nepopravljivo socialno-ekonomsko škodo.

Prilagoditev ureditve ribolovnega napora

Poročevalka meni, da je upravljanje ribolovnega napora učinkovitejše in bolj praktično, če se izvaja skupno za vsako geografsko podregijo, saj predlagane kategorije dolžin plovil uvajajo umetno razlikovanje flot. Zato predlaga odpravo kategorij dolžine plovil, pri čemer naj se upošteva, da v večini primerov flota za ribolov z vlečnimi mrežami meri med 12 m in 24 m. V praksi razločevanja ni.

Po drugi strani pa je treba konkretno določiti bistveno zmanjšanje ribolovnega napora v prvem letu izvajanja, ki v predlogu ni opredeljeno in bo imelo katastrofalne učinke, če se bo izvajalo dobesedno. Poročevalka predlaga 10-odstotno zmanjšanje ribolovnega napora v prvem letu, razen v geografskih podregijah, kjer je bil ribolovni napor že zmanjšan za več kot 20 %. Reforma skupne ribiške politike iz leta 2002 je uvedla ukrepe za boj proti prelovu ter za izboljšanje ohranjanja in trajnostnega izkoriščanja virov, prvič pa je bilo uvedeno dolgoročno upravljanje staležev. Poleg tega se je EU z reformo leta 2013 zavezala, da bo dosegla največji trajnostni donos, in sicer do leta 2015 pri staležih, pri katerih je to mogoče, najkasneje pa do leta 2020. Na nekaterih območjih EU so že močno zmanjšali floto, da bi prispevali k doseganju ciljev skupne ribiške politike, zato je treba v predlogu za bistveno zmanjšanje flote ta prizadevanja upoštevati, da bi zagotovili pravičnost in nepristranskost.

Poleg tega poročevalka predlaga, naj se črtajo določbe, ki določajo skupni celotni dovoljeni ulov in sistem kvot v Sredozemlju, da se prizadevanja ribolovnega sektorja osredotočijo na upoštevanje učinkovite in odgovorne ureditve ribolovnega napora. Ker je ribolov na tem območju mešan, bi se morda tovrstna ureditev zelo težko izvajala in bi med drugim povzročila nove težave pri nadzorovanju vrst, ki omejujejo ribolov. Da bi preprečili izkrivljanje koncepta upravljanja napora na podlagi tega večletnega načrta, poročevalka predlaga, da bi se bilo treba osredotočiti na ukrepe upravljanja in da je treba pustiti možnost, da je v prihodnje mogoče predlagati tudi druge ukrepe.

Soupravljanje

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je soupravljanje opredelila kot postopek upravljanja virov, pri katerem vlade delijo pristojnosti s skupnostjo lokalnih uporabnikov, vsaka od strani pa prevzame posebne odgovornosti in pravice v zvezi z obveščanjem in odločanjem o upravljanju ribolovnih virov. Skupnost lokalnih uporabnikov sestavljajo ribiški sektor in drugi akterji, kot so nevladne organizacije in znanstvene ustanove ter drugi lokalni akterji.

Pridneni ribolov v zahodnem Sredozemlju je pogosto lokalnega ali nadlokalnega značaja. Participativni pristop z dejavnim sodelovanjem ribiškega sektorja, uprave in drugih akterjev, kot je znanstvena skupnost, bi zagotavljal prilagojeno izvajanje ukrepov za upravljanje, ki bi ustrezalo dejanskim okoliščinam na ozemlju. Zato krepitev vloge akterjev, vključenih v upravljanje načrta na ravni različnih pomorskih ozemelj, zagotavlja njihovo polno vključenost, večje sprejemanje in boljše izvajanje ukrepov.

Poročevalka je pozitivno presenečena nad izkušnjami s soupravljanjem, s katerimi se je seznanila, zato predlaga, naj imajo države članice možnost, da prostovoljno in kadar se jim to zdi primerno, vzpostavijo režim soupravljanja, da bi zagotovile kar najboljšo prilagoditev načrta lokalni ribiški realnosti.


STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (19.9.2018)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane: Adina-Ioana Vălean

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane predlaga Odboru za ribištvo kot pristojnemu odboru naslednji predlog spremembe:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Uredba (EU) št. 1380/2013 v zvezi z izkoriščanjem živih morskih bioloških virov kot cilj izrecno vključuje obnavljanje in ohranjanje populacij lovljenih vrst nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Zato bi morala biti v skladu s členom 2(2) uredbe ta stopnja izkoriščanja dosežena do leta 2015, kjer je to mogoče, ter postopoma, z rastočim tempom in najpozneje do leta 2020 za vse staleže, nato pa se ohranjati.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  V skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo večletni načrti temeljiti na znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih. V skladu z navedenimi določbami bi moral večletni načrt iz te uredbe vsebovati cilje, merljive cilje z jasnimi časovnimi okviri, referenčne točke ohranjanja, zaščitne ukrepe in tehnične ukrepe, namenjene preprečevanju in zmanjšanju neželenega ulova.

(7)  V skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo večletni načrti temeljiti na znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih. V skladu z navedenimi določbami bi moral večletni načrt iz te uredbe vsebovati cilje, merljive cilje z jasnimi časovnimi okviri, referenčne točke ohranjanja, zaščitne ukrepe in tehnične ukrepe, namenjene preprečevanju in zmanjšanju neželenega ulova ter zmanjšanju vpliva na morsko okolje.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Podatki odbora STECF so pokazali, da izkoriščanje večine pridnenih staležev v zahodnem Sredozemlju znatno presega ravni, potrebne za dosego največjega trajnostnega donosa.

(12)  Podatki odbora STECF so pokazali, da izkoriščanje večine pridnenih staležev v zahodnem Sredozemlju znatno presega ravni, potrebne za dosego največjega trajnostnega donosa, in da čezmerno izkoriščanje pomeni veliko biološko tveganje, da bodo ti staleži izčrpani.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Glede na pomembnost rekreacijskega ribolova zahodnosredozemskih pridnenih staležev bi moral načrt iz te uredbe zajemati tudi ta ribolov. Če tak ribolov pomembno vpliva na staleže, bi moral večletni načrt iz te uredbe določati možnost posebnih ukrepov za upravljanje.

(15)  Rekreacijski ribolov lahko znatno vpliva na ribolovne vire, zato bi moral večletni načrt določiti okvir, ki bi zagotovil, da rekreacijski ribolov poteka v skladu s cilji načrta. Države članice bi morale zbirati podatke o ulovu iz rekreacijskega ribolova. Če ta ribolov znatno vpliva na te vire, bi morala biti v načrtu določena možnost, da se odloči o posebnih ukrepih upravljanja.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Cilj načrta iz te uredbe bi moral biti prispevati k doseganju ciljev SRP, zlasti k dosegi in ohranjanju največjih trajnostnih donosov za ciljne staleže, izvajanju obveznosti iztovarjanja za pridnene staleže, za katere velja najmanjša referenčna velikost ohranjanja, in k spodbujanju primernega življenjskega standarda za tiste, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo priobalni ribolov in socialno-ekonomski vidiki. Z načrtom bi se moral izvajati tudi ekosistemski pristop k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Biti bi moral skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje (v skladu z Direktivo 2008/56/ES28 ), ter s cilji Direktive 2009/147/ES29 in Direktive Sveta 92/43/EGS30.

(17)  Cilj načrta iz te uredbe bi moral biti prispevati k doseganju ciljev SRP, zlasti k obnovitvi in ohranjanju ribjih staležev nad ravnijo biomase, ki omogoča največji trajnostni donos za ciljne staleže, izvajanju obveznosti iztovarjanja za pridnene staleže, za katere velja najmanjša referenčna velikost ohranjanja, in k spodbujanju primernega življenjskega standarda za tiste, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo priobalni ribolov in socialno-ekonomski vidiki. Z načrtom bi se moral izvajati tudi ekosistemski pristop k upravljanju ribištva z zmanjšanjem in, če je to mogoče, odpravo negativnih vplivov ribolovnih dejavnosti na morsko okolje. Načrt bi moral tudi prispevati k doseganju dobrega okoljskega stanja, kot določa Direktiva 2008/56/ES28, in k doseganju ugodnega stanja ohranjenosti habitatov in vrst, kot določata Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta29 in Direktiva Sveta 92/43/EGS30.

_________________

_________________

28 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

28 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

29 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

29 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

30 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

30 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Primerno je določiti ciljno ribolovno umrljivost (F), ki ustreza cilju doseganja in ohranjanja največjega trajnostnega donosa, in sicer kot razpone vrednosti, ki so skladni z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY). Ti razponi, ki temeljijo na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, so potrebni, da se zagotovi prilagodljivost pri upoštevanju sprememb znanstvenega mnenja, prispeva k izvajanju obveznosti iztovarjanja in upošteva mešani ribolov. Na podlagi tega načrta so ti razponi izračunani tako, da omogočajo zmanjšanje dolgoročnega donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Poleg tega je določena zgornja meja razpona FMSY, da se verjetnost zmanjšanja staleža na raven pod mejno referenčno točko za biomaso (BLIM) omeji na največ 5 %.

(18)  Za doseganje ciljev iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je primerno določiti ciljno ribolovno umrljivost (F), ki ustreza cilju doseganja in ohranjanja brez preseganja ravni izkoriščanja največjega trajnostnega donosa, in sicer kot razpone vrednosti, ki so skladni z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY). To raven bi bilo treba doseči čim prej, postopoma in z rastočim tempom, najpozneje pa do leta 2020 za vse staleže, za katere se uporablja ta uredba, in se nato ohrani. Ti razponi, ki temeljijo na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, so potrebni, da se zagotovi prilagodljivost pri upoštevanju sprememb znanstvenega mnenja, prispeva k izvajanju obveznosti iztovarjanja in upošteva mešani ribolov. Na podlagi tega načrta so ti razponi izračunani tako, da omogočajo zmanjšanje dolgoročnega donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Poleg tega je določena zgornja meja razpona FMSY, da se verjetnost zmanjšanja staleža na raven pod mejno referenčno točko za biomaso (BLIM) omeji na največ 5 %.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Za namene določitve ribolovnih možnosti bi bilo treba določiti razpone FMSY za „običajno uporabo“ in prilagodljivejše razpone FMSY za zadevne staleže, ki so v dobrem stanju. Ribolovne možnosti bi moralo biti mogoče določiti v okviru slednjih razponov le, če je na podlagi znanstvenega mnenja to potrebno za doseganje ciljev iz te uredbe pri mešanem ribolovu ali za preprečevanje škode za stalež, ki jo povzroča dinamika znotraj staleža ali med staleži različnih vrst, ali omejevanje medletnih sprememb ribolovnih možnosti.

črtano

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Za zaščito občutljivih vrst, zlasti tistih, ki so kritično ogrožene zaradi vplivov ribolova, bi bilo treba v ribištvu uporabljati ukrepe za upravljanje. Zato bi bilo treba v načrtu iz te uredbe določiti ukrepe za upravljanje, vključno s spremembami orodja plovil, dejavnosti plovil in plovil samih.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a)  Poleg tega bi morala Komisija v večletnem načrtu ohraniti pooblastilo za določitev zaščitenih območij obnove staležev rib v skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Ta uredba določa tudi podrobna pravila za čim večje zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, zlasti naključnega ulova zaščitenih vrst, v vodah Unije zahodnega Sredozemskega morja za ves ribolov v teh vodah.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Načrt prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti z uporabo previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, njegov namen pa je zagotoviti, da se pri izkoriščanju živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos.

1.  Načrt prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti z uporabo previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, njegov namen pa je zagotoviti, da se pri izkoriščanju živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Največji trajnostni donos se doseže čim prej, postopoma in z rastočim tempom, najpozneje pa do leta 2020 za vse staleže, za katere se uporablja ta uredba, in se nato ohrani.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Z načrtom se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Načrt je skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES, ter s cilji iz členov 4 in 5 Direktive 2009/147/ES ter iz členov 6 in 12 Direktive Sveta 92/43/EGS.

3.  Z načrtom se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem, zlasti na občutljive habitate in zaščitene vrste, vključno z morskimi sesalci, plazilci in morskimi pticami. Načrt je skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES, ter s cilji iz členov 4 in 5 Direktive 2009/147/ES ter iz členov 6 in 12 Direktive Sveta 92/43/EGS.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  prispevati k izpolnjevanju drugih ustreznih deskriptorjev iz Priloge I k Direktivi 2008/56/ES sorazmerno z vlogo, ki jo ima ribištvo pri njihovem izpolnjevanju.

(b)  prispevati k izpolnjevanju drugih ustreznih deskriptorjev iz Priloge I k Direktivi 2008/56/ES sorazmerno z vlogo, ki jo ima ribištvo pri njihovem izpolnjevanju, in zagotavljati, da so negativni vplivi ribolova na morsko okolje čim manjši, zlasti v zvezi z občutljivimi habitati in zaščitenimi vrstami, vključno z morskimi sesalci, plazilci in morskimi pticami.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Z odstopanjem od odstavkov 3 in 4 se lahko ribolovne možnosti določijo na ravneh, ki so nižje od razponov FMSY.

črtano

(a) če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za doseganje ciljev iz člena 3 pri mešanem ribolovu;

 

(b) če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za preprečitev resne škode za stalež, ki jo povzroča dinamika znotraj staleža ali med staleži različnih vrst, ali or

 

(c) da se spremembe ribolovnih možnosti med zaporednimi leti omejijo na največ 20 %.

 

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega koli od zadevnih staležev nižja od previdnostne referenčne točke (BPA), se sprejmejo popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnih staležev na ravni, višje od ravni, ki omogočajo največji trajnostni donos. Z odstopanjem od člena 4(3) in (5) se ribolovne možnosti določijo na ravneh, skladnih z ribolovno umrljivostjo, zmanjšano na raven znotraj razpona FMSY za najranljivejši stalež, ob upoštevanju zmanjšanja biomase.

1.  Kadar znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega koli od zadevnih staležev nižja od previdnostne referenčne točke (BPA), se sprejmejo popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnih staležev na ravni, višje od ravni, ki omogočajo največji trajnostni donos. Z odstopanjem od člena 4(3) in (5) se ribolovne možnosti določijo na ravneh, ki ne presegajo stopnje izkoriščanja, skladne z največjim trajnostnim donosom, in ki so skladne z ribolovno umrljivostjo, zmanjšano na raven znotraj razpona FMSY za najranljivejši stalež, ob upoštevanju zmanjšanja biomase.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Svet v skladu z znanstvenim mnenjem vsako leto določi največji dovoljeni ribolovni napor za vsako skupino napora posamezne države članice.

2.  Svet v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem vsako leto določi največji dovoljeni ribolovni napor za vsako skupino napora posamezne države članice.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Največji dovoljeni ribolovni napor se za prvo leto izvajanja načrta v skladu z znanstvenim mnenjem zmanjša na raven, ki je bistveno pod referenčno vrednostjo iz odstavka 4.

3.  Največji dovoljeni ribolovni napor se za prvo leto izvajanja načrta v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem zmanjša na raven, ki je bistveno pod referenčno vrednostjo iz odstavka 4.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če znanstveno mnenje kaže, da se znatni ulovi določenega staleža ulovijo z ribolovnimi orodji, ki niso vlečne mreže, se na podlagi takega znanstvenega mnenja določijo ravni ribolovnega napora za taka orodja.

5.  Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da se znatni ulovi določenega staleža ulovijo z ribolovnimi orodji, ki niso vlečne mreže, se na podlagi takega znanstvenega mnenja določijo ravni ribolovnega napora za taka orodja.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če znanstveno mnenje kaže, da rekreacijski ribolov pomembno vpliva na ribolovno umrljivost določenega staleža, lahko Svet pri določanju ribolovnih možnosti omeji rekreacijski ribolov, da bi preprečil prekoračitev skupne ciljne ravni ribolovne umrljivosti.

6.  Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da rekreacijski ribolov pomembno vpliva na ribolovno umrljivost določenega staleža, lahko Svet pri določanju ribolovnih možnosti omeji rekreacijski ribolov, da bi preprečil prekoračitev skupne ciljne ravni ribolovne umrljivosti.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Poleg določb iz člena 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 velja, da je uporaba vlečnih mrež v zahodnem Sredozemskem morju vsako leto od 1. maja do 31. julija prepovedana do izobate 100 m.

1.  Poleg določb iz člena 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 velja, da je uporaba vlečnih mrež v zahodnem Sredozemskem morju vsako leto od 1. maja do 31. julija prepovedana vsaj do izobate 100 m.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 11– odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V dveh letih po sprejetju te uredbe zadevne države članice na podlagi znanstvenega mnenja določijo druga območja zaprtja, za katera obstajajo dokazi o visoki koncentraciji nedoraslih rib in drstiščih pridnenih staležev, zlasti za zadevne staleže.

2.  V dveh letih po sprejetju te uredbe zadevne države članice na podlagi znanstvenega mnenja določijo druga območja zaprtja, za katera obstajajo dokazi o zelo velikih koncentracijah nedoraslih rib, rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja in drstiščih pridnenih staležev, zlasti za staleže.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Upravljanje naključnega ulova zaščitenih vrst

 

1. Za upravljanje zaščitenih morskih ptic, na katere vpliva ribolov v zahodnem Sredozemskem morju, se sprejmejo ukrepi za upravljanje za vsa plovila s parangali, vključno z uporabo plašilnih naprav na plovilih, nastavljanjem mrež ponoči in večjo hitrostjo potapljanja trnkov.

 

2. Če države članice ne izvajajo ukrepov za upravljanje za zaščito vrst in habitatov v zahodnem Sredozemskem morju, na katere vpliva ribolov, se na Komisijo v skladu s členom 18 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, ki dopolnjujejo to uredbo s sprejetjem podrobnih ukrepov.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  navedbe lastnosti ribolovnega orodja, zlasti velikosti mrežnega očesa, velikosti trnka, števila trnkov, izdelave orodja, debeline vrvi, velikosti orodja ali uporabe dodatnih naprav za izboljšanje selektivnosti;

(a)  navedbe lastnosti ribolovnega orodja, zlasti velikosti mrežnega očesa, velikosti trnka, števila trnkov, izdelave orodja, debeline vrvi, velikosti orodja ali uporabe dodatnih naprav za izboljšanje selektivnosti, za zmanjšanje neželenega ulova in negativnega vpliva ribolovne dejavnosti na ekosistem;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  omejitve uporabe ribolovnega orodja, zlasti časa ribolova in globine, na kateri se orodje uporablja, da se izboljša selektivnost;

(b)  omejitve uporabe ribolovnega orodja, zlasti časa ribolova in globine, na kateri se orodje uporablja, ali uporaba tehničnih ukrepov za izboljšanje selektivnosti, zmanjšanje neželenega ulova in zmanjšanje negativnega vpliva ribolovne dejavnosti na ekosistem;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prepovedi ali omejitve ribolova na določenih območjih ali v določenih časovnih obdobjih, da se zaščitijo drsteče se in nedorasle ribe, ribe pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali neciljne vrste rib;

(c)  prepovedi ali omejitve ribolova na določenih območjih ali v določenih časovnih obdobjih, da se zaščitijo drsteče se in nedorasle ribe, ribe pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali neciljne vrste rib ter se zmanjša negativni vpliv ribolovne dejavnosti na ekosistem;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  prepovedi ali omejitve ribolova na določenih območjih ali v določenih časovnih obdobjih, da se zaščitijo ranljivi ekosistemi in vrste;

(d)  prepovedi ali omejitve ribolova na določenih območjih ali v določenih časovnih obdobjih, da se zaščitijo ranljivi ekosistemi in vrste ter se zmanjša negativni vpliv ribolovne dejavnosti na ekosistem;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija pet let po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o rezultatih in učinku načrta na staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribolov, ki te staleže izkorišča, zlasti glede doseganja ciljev iz člena 3.

2.  Komisija dve leti po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o rezultatih in učinku načrta na staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribolov, ki te staleže izkorišča, zlasti glede doseganja ciljev iz člena 3.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju

Referenčni dokumenti

COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)

Datum predložitve EP

8.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

15.3.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

15.3.2018

REGI

15.3.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

REGI

27.3.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Clara Eugenia Aguilera García

22.3.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

21.3.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tilly Metz

Datum predložitve

10.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

18

+

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

David Coburn, Rosa D'Amato

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos

5

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

EFDD

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Marco Affronte, Tilly Metz

1

0

S&D

Isabelle Thomas

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 25. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov