Betänkande - A8-0005/2019Betänkande
A8-0005/2019

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet

10.1.2019 - (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)) - ***I

Fiskeriutskottet
Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García


Förfarande : 2018/0050(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0005/2019

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0115),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0104/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2018[1],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0005/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bland andra att säkerställa att verksamhet inom fiske och vattenbruk är miljömässigt hållbar på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.

(5)  Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bland andra att säkerställa att levande marina biologiska resurser nyttjas på ett sätt som innebär att hållbara ekonomiska, miljömässiga och sociala villkor upprätthålls på lång sikt. Den har också som mål att säkerställa att verksamhet inom fiske och vattenbruk är miljömässigt och socioekonomiskt hållbar på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen. Den kommer även att bidra till att trygga unionens försörjning av livsmedel med ett högt näringsvärde, minska beroendet av importerade livsmedel på den inre marknaden, skapa direkta och indirekta arbetstillfällen, främja ekonomisk utveckling i kustområdena samt säkerställa en skälig levnadsstandard inom fiskerinäringen, inbegripet inom sektorn för icke-industriellt och småskaligt fiske, såsom fastställs i artikel 4 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att den gemensamma fiskeripolitikens mål ska uppnås bör det antas en rad bevarandeåtgärder, t.ex. fleråriga planer, tekniska åtgärder och fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.

(6)  För att den gemensamma fiskeripolitikens mål ska uppnås bör det antas en rad bevarandeåtgärder, t.ex. fleråriga planer, tekniska åtgärder och fastställande och fördelning av fiskemöjligheter. Det är dock bara om den ökande påverkan från föroreningar minskar som fiskbestånden kan återställas. Föroreningarna kommer framför allt från källor på land, men även från verksamhet till havs (transporter, olja, turism osv.).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Ett uttryckligt mål i förordning (EU) nr 1380/2013 är återställande och bevarande av populationerna av skördade arter så att de ligger över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning, med avseende på nyttjandet av levande marina biologiska resurser. I syfte att nå detta mål föreskrivs det i artikel 2 i den förordningen att alla bestånd succesivt ska uppnå en nyttjandenivå som kan ge maximal hållbar avkastning fram till 2015, om så är möjligt, eller senast 2020. I strävan efter att uppnå detta mål ska särskild hänsyn tas till de ekonomiska och sociala effekterna.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska de fleråriga planerna grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning. I enlighet med de bestämmelserna bör den fleråriga plan som föreskrivs i denna förordning innehålla övergripande mål, kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande, skyddsåtgärder samt tekniska åtgärder som utformats för att undvika och minska oönskade fångster.

(7)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska de fleråriga planerna grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning. I enlighet med de bestämmelserna bör den fleråriga plan som föreskrivs i denna förordning innehålla övergripande mål, kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande, skyddsåtgärder samt tekniska åtgärder som utformats för att undvika och i största möjliga utsträckning minska oönskade fångster samt minimera fiskeverksamhetens inverkan på den marina miljön.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Med ”bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden” avses allmänt tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som stöds av senaste vetenskapliga data och de senaste metoderna och som har utfärdats eller granskats av ett oberoende vetenskapligt organ som erkänns på unionsnivå eller internationell nivå.

(8)  Med ”bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden” avses allmänt tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som stöds av senaste vetenskapliga data och de senaste metoderna och som har utfärdats eller sakkunniggranskats av ett oberoende vetenskapligt organ som erkänns på unionsnivå eller internationell nivå såsom vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) eller Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM), och uppfyller kraven i artikel 25 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Frankrike, Italien och Spanien har antagit förvaltningsplaner i enlighet med förordning (EG) nr 1967/2006. Det råder dock bristande överensstämmelse mellan planerna och de tar inte hänsyn till alla redskap som utnyttjar demersala bestånd och den geografiska överlappningen när det gäller vissa bestånd och fiskeflottor. Dessutom har dessa planer visat sig vara ineffektiva när det gäller att uppnå de mål som fastställs i den gemensamma fiskeripolitiken. Medlemsstater och berörda parter har uttryckt sitt stöd för utarbetandet och genomförandet av en flerårig plan på unionsnivå för de berörda bestånden.

(11)  Frankrike, Italien och Spanien har antagit förvaltningsplaner i enlighet med förordning (EG) nr 1967/2006. Det råder dock bristande överensstämmelse mellan planerna och de tar inte hänsyn till alla redskap som utnyttjar demersala bestånd och den geografiska överlappningen när det gäller vissa bestånd och fiskeflottor. Dessutom har dessa planer visat sig vara ineffektiva när det gäller att uppnå de mål som fastställs i den gemensamma fiskeripolitiken. Medlemsstater och berörda parter har uttryckt sitt stöd för utarbetandet och genomförandet av en flerårig plan på unionsnivå för de berörda bestånden. Länderna bör tillämpa åtgärderna i denna förordning gemensamt för att uppnå maximal effektivitet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  STECF har visat att utnyttjandet av de flesta av de demersala bestånden i västra Medelhavet kraftigt överstiger de nivåer som krävs för att uppnå maximal hållbar avkastning.

(12)  STECF har visat att utnyttjandet av vissa demersala bestånd i västra Medelhavet kraftigt överstiger de nivåer som krävs för att uppnå maximal hållbar avkastning.

Motivering

STECF förfogar över vetenskapliga uppgifter om vissa bestånd, som den har utvärderat. Dessa bestånd utgör dock inte en majoritet av bestånden i västra Medelhavet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Med tanke på detta fiskes betydelse bör den plan som föreskrivs i denna förordning omfatta fritidsfiske efter demersala bestånd i västra Medelhavet. Om sådant fiske har en betydande inverkan på bestånden, bör den fleråriga plan som föreskrivs i denna förordning innehålla särskilda förvaltningsåtgärder.

(15)  Eftersom fritidsfiske kan ha en betydande inverkanfiskeresurserna bör den fleråriga planen innehålla en ram för att säkerställa att detta fiske bedrivs på ett sätt som är förenligt med planens mål. Medlemsstaterna bör samla in fångstuppgifter som avser fritidsfisket. Om sådant fiske har en betydande inverkan på dessa resurser bör planen innehålla en möjlighet att besluta om särskilda förvaltningsåtgärder som inte skadar yrkesfisket.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Det geografiska tillämpningsområdet för den fleråriga planen bör bygga på beståndens geografiska fördelning enligt bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Mot bakgrund av bättre vetenskaplig information kan det behövas framtida ändringar av beståndens geografiska fördelning som fastställs i den fleråriga planen. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta delegerade akter för att anpassa beståndens geografiska fördelning som anges i den fleråriga planen, om de vetenskapliga utlåtandena visar på förändringar i de berörda beståndens geografiska fördelning.

(16)  Det geografiska tillämpningsområdet för den fleråriga planen bör bygga på beståndens geografiska fördelning enligt bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Mot bakgrund av bättre vetenskaplig information kan det behövas framtida ändringar av beståndens geografiska fördelning som fastställs i den fleråriga planen. Kommissionen får därför anta ett nytt förslag för att anpassa beståndens geografiska fördelning som anges i den fleråriga planen, om de vetenskapliga utlåtandena visar på förändringar i de berörda beståndens geografiska fördelning.

Motivering

I artikel 1.2 fastställs förordningens tillämpningsområde (bestånd och AKFM:s delområden), och i bilaga I till denna förordning definieras de ansträngningsgrupper som ingår i fiskeansträngningsordningen. Båda delar innehåller för rättsakten väsentliga element, och därför får en ändring av den ske först efter samråd med parlamentet, i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Syftet med den plan som föreskrivs i denna förordning bör vara att bidra till att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken och i synnerhet att och bibehålla maximal hållbar avkastning för målbestånd, genomföra landningsskyldigheten för demersala bestånd för vilka en minsta referensstorlek för bevarande fastställts och främja en skälig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskerinäringen, med beaktande av kustnära fiske och socioekonomiska aspekter. Planen bör också genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen. Den bör vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020 (i enlighet med direktiv 2008/56/EG28) och målen i direktiv 2009/147/EG29 och rådets direktiv 92/43/EEG30.

(17)  Syftet med den plan som föreskrivs i denna förordning bör vara att bidra till att genomföra målen i den gemensamma fiskeripolitiken och i synnerhet att återställa och bibehålla fiskbeståndens biomassa på en nivå som ligger över den nivå som kan ge maximal hållbar avkastning för målbestånd, genomföra landningsskyldigheten för demersala bestånd för vilka en minsta referensstorlek för bevarande fastställts och säkerställa en skälig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskerinäringen, med beaktande av kustnära fiske och socioekonomiska aspekter. Planen bör också genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen. Den bör vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020 (i enlighet med direktiv 2008/56/EG28) och bör bidra till att uppnå gynnsam bevarandestatus för arter och livsmiljöer enligt kraven i målen i direktiv 2009/147/EG29 och rådets direktiv 92/43/EEG30.

__________________

__________________

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

30 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

30 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Det kan krävas en omstrukturering av flottan för en effektiv tillämpning av förordningen och för att den gemensamma fiskeripolitikens mål ska uppfyllas. Därför måste länderna få möjlighet att upprätta planer för omstrukturering av flottan och fiskeansträngningen för att förbättra selektiviteten och energieffektiviteten, och för detta ändamål bör de få skrotnings- och moderniseringsstöd. Europeiska havs- och fiskerifonden bör därför ändras så att den beaktar dessa instrument.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b)  Förordningens sena ikraftträdande liksom blandfiskets dynamiska natur bör beaktas i arbetet med att uppnå målet för fiskeridödligheten i överensstämmelse med FMSY-intervallen, och nödvändigt stöd bör beviljas för att rätta till eventuella socioekonomiska obalanser i fiskerinäringen.

Motivering

Med tanke på den aktuella situationen för bestånden och kommissionens sena framläggande av denna förordning är det omöjligt att till 2020 uppnå målet om maximal hållbar avkastning för alla berörda bestånd, utan att det sker en hittills aldrig skådad minskning som skulle få katastrofala följder för de flottor som fiskar i västra Medelhavet.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Lämpliga skyddsåtgärder bör införas för att säkerställa att målen uppnås och för att aktivera avhjälpande åtgärder där det behövs, bland annat när bestånden ligger under referenspunkterna för bevarande. Avhjälpande åtgärder bör omfatta nödåtgärder enligt artiklarna 12 och 13 i förordning (EU) nr 1380/2013, fiskemöjligheter och andra särskilda bevarandeåtgärder.

(21)  Lämpliga skyddsåtgärder bör införas för att säkerställa att målen uppnås och för att aktivera avhjälpande åtgärder där det behövs, bland annat när bestånden ligger under referenspunkterna för bevarande. Avhjälpande åtgärder bör omfatta nödåtgärder enligt artiklarna 12 och 13 i förordning (EU) nr 1380/2013, fiskemöjligheter och andra särskilda bevarandeåtgärder, men även ekonomiskt stöd till fiskare som berörs direkt av dessa åtgärder.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  För att säkerställa transparens i fråga om tillträdet till fiske och uppnående av målen för fiskeridödlighet, bör en unionsordning för fiskeansträngning antas för trålar, som är det viktigaste redskapet för att utnyttja de demersala bestånden i västra Medelhavet. Det är därför lämpligt att fastställa ansträngningsgrupper, så att rådet kan besluta om högsta tillåtna fiskeansträngning, uttryckt i antal fiskedagar, på årsbasis. Vid behov bör ansträngningsordningen omfatta andra fiskeredskap.

(23)  För att säkerställa transparens i fråga om tillträdet till fiske och uppnående av målen för fiskeridödlighet, bör unionen ha tillgång till uppgifter av god kvalitet och tillförlitlig statistik som underlag för att anta en unionsordning för fiskeansträngning för trålar, som är det viktigaste redskapet för att utnyttja de demersala bestånden i västra Medelhavet. Därför bör rådet besluta om högsta tillåtna fiskeansträngning, uttryckt i antal fiskedagar, på årsbasis. Vid behov bör ansträngningsordningen omfatta andra fiskeredskap.

Motivering

Det skulle vara bättre med en gemensam förvaltning av fiskeansträngningen i varje geografiskt delområde eftersom de föreslagna fartygslängdkategorierna skapar godtyckliga uppdelningar inom flottan. Föredraganden föreslår att ansträngningsgrupperna ska avskaffas.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Med tanke på den oroande situationen för nästan alla demersala bestånd i västra Medelhavet och i syfte att sänka de nuvarande höga nivåerna av fiskeridödlighet, bör fiskeansträngningsordningen medföra en betydande minskning av ansträngningen under det första år som den plan som föreskrivs i denna förordning genomförs.

utgår

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  När vetenskapliga utlåtanden visar att fritidsfisket har en betydande inverkan på fiskeridödligheten för de berörda bestånden, bör rådet ta hänsyn till detta fiske. I detta syfte kan rådet fastställa fiskemöjligheter genom ansträngningsordningen för kommersiella fångster som tar hänsyn till volymen av fångster inom fritidsfisket och/eller anta andra åtgärder som begränsar fritidsfisket.

(25)  När vetenskapliga utlåtanden visar att fritidsfisket har en betydande inverkan på fiskeridödligheten för de berörda bestånden, bör rådet ta hänsyn till detta fiske. I detta syfte kommer rådet att fastställa fiskemöjligheter genom ansträngningsordningen för kommersiella fångster som tar hänsyn till volymen av fångster inom fritidsfisket i syfte att inte äventyra yrkesfisket och/eller anta andra åtgärder som begränsar fritidsfisket, men sådana åtgärder får aldrig vara till förfång för yrkesfisket.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Om vetenskapliga utlåtanden visar att fiskeansträngningsordningen inte är tillräcklig för att uppnå målen i den plan som föreskrivs i denna förordning, bör det införas förvaltningsåtgärder baserade på total tillåten fångstmängd för att komplettera ansträngningsordningen.

(26)  Om vetenskapliga utlåtanden visar att fiskeansträngningsordningen inte är tillräcklig för att uppnå målen i den plan som föreskrivs i denna förordning, bör det där så är lämpligt införas tekniska åtgärder som gör det möjligt att förbättra beståndens status genom att minska målarternas fiskeridödlighet för att komplettera ansträngningsordningen.

Motivering

Förvaltningsåtgärder baserade på total tillåten fångstmängd lämpar sig inte för Medelhavet med tanke på hur svårt det är att tillämpa sådana åtgärder på flerartsfiske och där bestånden nyttjas gemensamt med länder utanför EU. Det vore bättre att tillämpa tekniska åtgärder som gör det möjligt att förbättra tillståndet för bestånden genom att minska målarternas fiskeridödlighet, där så är lämpligt.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  För att säkerställa ett effektivt genomförande av förvaltningsåtgärderna på regional nivå bör medlemsstaterna införa ett system för gemensam förvaltning med deltagande av de rådgivande nämnderna, fiskarorganisationer och behöriga institutioner eller myndigheter, med målet att stärka dialogen mellan parterna och öka deras engagemang.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  För att skydda uppväxtområden och känsliga livsmiljöer, liksom det småskaliga fisket, bör kustområdena regelbundet reserveras för mer selektivt fiske. I den plan som föreskrivs i denna förordning bör det därför fastställas ett trålförbud inom ett vattendjup av mindre än 100 meter under tre månader varje år.

(28)  För att skydda uppväxtområden och känsliga livsmiljöer, liksom det småskaliga fisket, bör kustområdena regelbundet reserveras för mer selektivt fiske. I den plan som föreskrivs i denna förordning bör det därför genom regionalisering fastställas ett trålförbud inom ett vattendjup av mindre än 100 meter under tre månader varje år från fall till fall, vid behov och när ett sådant förbud är motiverat med hänvisning till vetenskapliga uppgifter.

Motivering

Förslaget om att fastställa ett trålförbud inom ett vattendjup av mindre än 100 meter mellan den 1 maj och den 31 juli kan i vissa fall vara en oproportionerlig och omotiverad åtgärd som inte bygger på vetenskapliga rön. I många områden tar kontinentalsockeln tvärt slut och vattnet blir mycket djupt efter bara några kilometer, vilket gör det omöjligt för trålare att fiska utanför detta område. Den föreslagna åtgärden skulle inte bara påverka trålare i hög grad, utan också de sektorer som är beroende av trålare, såsom hamnar, fiskauktioner och kringnäringar.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Ytterligare bevarandeåtgärder bör vidtas när det gäller demersala bestånd. I enlighet med de vetenskapliga utlåtandena är det framförallt lämpligt att införa ytterligare förbud i områden med stora ansamlingar av lekande fisk i syfte att skydda det allvarligt skadade vuxna beståndet av kummel.

(29)  Ytterligare bevarandeåtgärder bör vidtas när det gäller demersala bestånd. I enlighet med de vetenskapliga utlåtandena är det framförallt lämpligt att införa ytterligare förbud i områden med stora ansamlingar av lekande fisk i syfte att skydda det allvarligt skadade vuxna beståndet av kummel och områden med stora ansamlingar av ungfisk, förutsatt att skälig ersättning utgår till de fiskare som berörs av dessa förbud.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Försiktighetsansatsen bör tillämpas på bifångstbestånd och demersala bestånd för vilka tillräckliga data inte finns tillgängliga. Särskilda bevarandeåtgärder bör antas i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013, när de vetenskapliga utlåtandena visar att avhjälpande åtgärder behövs.

(30)  Försiktighetsansatsen bör tillämpas på bifångstbestånd och demersala bestånd för vilka tillräckliga data inte finns tillgängliga. Särskilda bevarandeåtgärder bör antas i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013, när de vetenskapliga utlåtandena visar att avhjälpande åtgärder behövs, förutsatt att skälig ersättning utgår till de fiskare som berörs av åtgärderna.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a)  För att skydda känsliga arter och livsmiljöer som hotas och påverkas av demersalt fiske bör planen innehålla förvaltningsåtgärder för de berörda fiskena.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  För att skapa säkerhet om rättsläget är det lämpligt att klargöra att åtgärder för tillfälligt upphörande som antagits för att uppnå målen med den plan som föreskrivs i denna förordning kan anses berättiga till stöd i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/201432.

(37)  För att skapa säkerhet om rättsläget är det lämpligt att klargöra att åtgärder för tillfälligt eller definitivt upphörande enligt omstruktureringsplaner som antagits för att uppnå målen med den plan som föreskrivs i denna förordning kan anses berättiga till stöd i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/201432.

_________________

_________________

32 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Blåröd räka (Aristeus antennatus) i AKFM:s delområde 1.

(a)  Blåröd räka (Aristeus antennatus) i Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavets (AKFM) delområden 1–5–6.

Motivering

Att minska antalet led gör förteckningen över arter mer lättläslig.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Blåröd räka (Aristeus antennatus) i AKFM:s delområde 5.

utgår

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Blåröd räka (Aristeus antennatus) i AKFM:s delområde 6.

utgår

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Djuphavsräka (Parapenaeus longirostris) i AKFM:s delområde 1.

(d)  Djuphavsräka (Parapenaeus longirostris) i AKFM:s delområden 1–5–6–9–10–11.

Motivering

Att minska antalet led gör förteckningen över arter mer lättläslig.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Djuphavsräka (Parapenaeus longirostris) i AKFM:s delområde 5.

utgår

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Djuphavsräka (Parapenaeus longirostris) i AKFM:s delområde 6.

utgår

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Djuphavsräka (Parapenaeus longirostris) i AKFM:s delområden 9–10–11.

utgår

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Räkan Aristaeomorpha foliacea i AKFM:s delområde 9.

(h)  Räkan Aristaeomorpha foliacea i AKFM:s delområden 9–10–11.

Motivering

Att minska antalet led gör förteckningen över arter mer lättläslig.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Räkan Aristaeomorpha foliacea i AKFM:s delområde 10.

utgår

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Räkan Aristaeomorpha foliacea i AKFM:s delområde 11.

utgår

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Kummel (Merluccius merluccius) i AKFM:s delområden 1567.

(k)  Kummel (Merluccius merluccius) i AKFM:s delområden 1–5–6–7–9–10–11.

Motivering

Att minska antalet led gör förteckningen över arter mer lättläslig.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Kummel (Merluccius merluccius) i AKFM:s delområden 9–10–11.

utgår

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  Havskräfta (Nephrops norvegicus) i AKFM:s delområde 5.

(m)  Havskräfta (Nephrops norvegicus) i AKFM:s delområden 5–6–9–11.

Motivering

Att minska antalet led gör förteckningen över arter mer lättläslig.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n)  Havskräfta (Nephrops norvegicus) i AKFM:s delområde 6.

utgår

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(o)  Havskräfta (Nephrops norvegicus) i AKFM:s delområde 9.

utgår

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(p)  Havskräfta (Nephrops norvegicus) i AKFM:s delområde 11.

utgår

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led q

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(q)  Röd mulle (Mullus barbatus) i AKFM:s delområde 1.

(q)  Röd mulle (Mullus barbatus) i AKFM:s delområden 1–5–6–7–9–10.

Motivering

Att minska antalet led gör förteckningen över arter mer lättläslig.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led r

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(r)  Röd mulle (Mullus barbatus) i AKFM:s delområde 5.

utgår

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led s

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(s)  Röd mulle (Mullus barbatus) i AKFM:s delområde 6.

utgår

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led t

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(t)  Röd mulle (Mullus barbatus) i AKFM:s delområde 7.

utgår

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led u

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(u)  Röd mulle (Mullus barbatus) i AKFM:s delområde 9. och

utgår

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(v)  Röd mulle (Mullus barbatus) i AKFM:s delområde 10.

utgår

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led va (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(va)  Röd mulle (Mullus barbatus) i AKFM:s delområde 11.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Denna förordning ska tillämpas på bifångstbestånd som fångas i västra Medelhavet vid fiske efter de bestånd som avses i punkt 1. Den ska också tillämpas på andra demersala bestånd som fångas i västra Medelhavet och för vilka tillräckliga data inte finns tillgängliga.

3.  Denna förordning ska tillämpas på bifångstbestånd som fångas i västra Medelhavet vid fiske efter de bestånd som avses i punkt 1 och ska syfta till att säkerställa att nyttjandet av dessa bestånd återställer och bevarar populationerna av skördade arter, vilka ska fiskas i enlighet med bestämmelserna om fiskeriförvaltning i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013. Den ska också tillämpas på andra demersala bestånd som fångas i västra Medelhavet och för vilka tillräckliga data inte finns tillgängliga.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  I denna förordning fastställs även närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i unionens vatten i västra Medelhavet för alla bestånd av arter som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013.

5.  I denna förordning fastställs även närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i unionens vatten i västra Medelhavet för bestånd av arter som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som fiskas i samband med demersalt fiske.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  FMSY-intervall: ett intervall av värden i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt vetenskapliga utlåtanden från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), där alla nivåer av fiskeridödlighet ger maximal hållbar avkastning (MSY) på lång sikt, förutsatt ett givet fiskemönster och under rådande genomsnittliga miljöförhållanden, utan att i någon större utsträckning påverka reproduktionsprocessen för bestånden i fråga; intervallet är fastställt för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY; det har fastställts ett tak så att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten (BLIM) är högst 5 %.

(2)  FMSY-intervall: ett intervall av värden i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden där alla nivåer av fiskeridödlighet ger maximal hållbar avkastning (MSY) på lång sikt, förutsatt ett givet fiskemönster och under rådande genomsnittliga miljöförhållanden, utan att i någon större utsträckning påverka reproduktionsprocessen för bestånden i fråga; intervallet är fastställt för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY; det har fastställts ett tak så att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten (BLIM) är högst 5 %.

Motivering

Det är bättre att inte ange ”särskilt” vetenskapliga utlåtanden från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), eftersom hänsyn även bör tas till andra oberoende vetenskapliga utlåtanden som erkänts inom EU eller på ett internationellt plan, exempelvis från AKFM:s rådgivande vetenskapliga kommitté.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  punktvärde för FMSY: värdet av den uppskattade fiskeridödligheten som, med ett givet fiskemönster och rådande miljöförhållanden, ger den högsta avkastningen på lång sikt.

(3)  FMSY: värdet av den uppskattade fiskeridödligheten som, med ett givet fiskemönster och rådande miljöförhållanden, ger den högsta avkastningen på lång sikt.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  BLIM: den gränsreferenspunkt, uttryckt som lekbiomassa och som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt från STECF, under vilken reproduktionsförmågan kan vara nedsatt.

(8)  BLIM: den gränsreferenspunkt, uttryckt som lekbiomassa och som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden under vilken reproduktionsförmågan kan vara nedsatt.

Motivering

Det är bättre att inte ange ”särskilt” vetenskapliga utlåtanden från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), eftersom hänsyn även bör tas till andra oberoende vetenskapliga utlåtanden som erkänts inom EU eller på ett internationellt plan, exempelvis från AKFM:s rådgivande vetenskapliga kommitté.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  BPA: den försiktighetsreferenspunkt, uttryckt som lekbiomassa och som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt från STECF, som säkerställer att det råder mindre än 5 % sannolikhet för att lekbiomassan ligger under BLIM.

(9)  BPA: den försiktighetsreferenspunkt, uttryckt som lekbiomassa och som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som säkerställer att det råder mindre än 5 % sannolikhet för att lekbiomassan ligger under BLIM.

Motivering

Det är bättre att inte ange ”särskilt” vetenskapliga utlåtanden från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), eftersom hänsyn även bör tas till andra oberoende vetenskapliga utlåtanden som erkänts inom EU eller på ett internationellt plan, exempelvis från AKFM:s rådgivande vetenskapliga kommitté.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  fritidsfiske: alla former av fiske som sker från ett fartyg med en skrovlängd på minst 2,5 meter, oavsett framdrivningssätt, som är avsett för sport- eller fritidsändamål och som inte används yrkesmässigt.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  gemensam förvaltning: processen med förvaltning av resurser för att uppfylla den gemensamma fiskeripolitikens mål, i vilken behöriga myndigheter, lokala fiskare, icke-statliga organisationer, forskningsinstitut och ibland andra berörda parter inom fiskeri- och kustresursfrågor, var och en med sina specifika ansvarsområden och rättigheter, har befogenhet att fatta beslut om förvaltningen av ett fiske.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c)  bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden: allmänt tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som bygger på de senaste vetenskapliga uppgifterna och metoderna och som har utfärdats eller sakkunniggranskats av ett oberoende vetenskapligt EU-organ eller internationellt organ som erkänts på EU-nivå eller internationell nivå, såsom vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) eller Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM), och som uppfyller kraven i artikel 25 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Planen ska bidra till uppnåendet av de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom tillämpning av försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att utnyttjandet av levande marina biologiska resurser återställer och upprätthåller populationer av fiskade arter över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning.

1.  Planen ska bygga på en fiskeansträngningsordning som ska bidra till uppnåendet av de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom tillämpning av försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att utnyttjandet av levande marina biologiska resurser återställer och upprätthåller populationer av fiskade arter över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning. I enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska nyttjandenivån för maximal hållbar avkastning uppnås så snart som möjligt och genom en successiv och stegvis anpassning senast 2020 för alla bestånd som omfattas av denna förordning, och därefter upprätthållas. Inom ramen för målen för denna plan ska socioekonomisk hållbarhet särskilt beaktas, i synnerhet påverkan på de berörda samhällena.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen minimeras. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020, i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG, och målen i artiklarna 4 och 5 i direktiv 2009/147/EG och artiklarna 6 och 12 i rådets direktiv 92/43/EEG.

3.  Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen, i synnerhet på känsliga livsmiljöer och skyddade arter, inbegripet marina däggdjur, reptiler och havsfåglar, minimeras, liksom bifångsterna. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020, i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG, och målen i artiklarna 4 och 5 i direktiv 2009/147/EG och artiklarna 6 och 12 i rådets direktiv 92/43/EEG.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Åtgärder inom ramen för planen ska vidtas på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Om det inte finns tillräckliga data, ska en jämförbar bevarandenivå för de berörda bestånden eftersträvas.

5.  Åtgärder inom ramen för planen ska vidtas på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Målen för fiskeridödlighet i överensstämmelse med de FMSY-intervall som definieras i artikel 2 ska uppnås så snart som möjligt och genom en successiv och stegvis anpassning senast 2020 för de berörda bestånden och ska därefter bibehållas inom FMSY-intervallen.

1.  Målen för fiskeridödlighet i överensstämmelse med de FMSY-intervall som definieras i artikel 2 ska uppnås så snart som möjligt och genom en successiv och stegvis anpassning senast 2020 för de berörda bestånden och ska därefter bibehållas inom FMSY-intervallen. I strävan efter uppnå detta mål ska särskild hänsyn tas till den föreslagna tidsplanens ekonomiska och sociala effekter, i enlighet med artikel 9.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  FMSY-intervallen ska begäras, särskilt från STECF, på grundval av denna plan.

2.  FMSY-intervallen ska begäras från ett oberoende vetenskapligt organ som erkänts på EU-nivå eller på internationell nivå, särskilt från STECF eller AKFM:s rådgivande vetenskapliga kommitté.

Motivering

Det är bättre att inte ange ”särskilt” vetenskapliga utlåtanden från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), eftersom hänsyn även bör tas till andra oberoende vetenskapliga utlåtanden som erkänts inom EU eller på ett internationellt plan, exempelvis från AKFM:s rådgivande vetenskapliga kommitté.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska rådet, när det fastställer fiskemöjligheter, fastställa dessa möjligheter för alla berörda bestånd inom det FMSY-intervall som är tillgängligt för det mest sårbara beståndet vid den tidpunkten.

3.  I enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska rådet, när det fastställer fiskeansträngningsåtgärder, fastställa dessa åtgärder för alla berörda bestånd inom det FMSY-intervall som är tillgängligt för det mest sårbara beståndet vid den tidpunkten.

Motivering

Förvaltningsåtgärder baserade på total tillåten fångstmängd lämpar sig inte för Medelhavet med tanke på hur svårt det är att tillämpa sådana åtgärder på flerartsfiske och där bestånden nyttjas gemensamt med länder utanför EU. Det vore bättre att tillämpa tekniska åtgärder som gör det möjligt att förbättra situationen för bestånden genom att minska fiskeridödligheten hos målarten, om så är lämpligt.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Genom undantag från punkterna 1 och 3 får fiskemöjligheterna fastställas på nivåer under FMSY-intervallen.

4.  Genom undantag från punkterna 1 och 3 får fiskeansträngningen fastställas på nivåer under FMSY-intervallen. De sociala och ekonomiska effekterna för de berörda flottorna ska särskilt beaktas i detta sammanhang, i enlighet med artikel 9.4 förordning (EU) nr 1380/2013.

 

(Om detta kompromissändringsförslag antas kommer termen ”fiskemöjligheter” att ersättas med ”fiskeansträngning” i hela texten, och det skulle då behöva göras en ändring i slutet av skäl 22 för att stryka orden ”och/eller fångster”.)

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Genom undantag från punkterna 3 och 4 får fiskemöjligheterna fastställas till nivåer över det FMSY-intervall som är tillgängligt för det mest sårbara beståndet vid den tidpunkten, förutsatt att alla berörda bestånd ligger över BPA

5.  Genom undantag från punkterna 3 och 4 får fiskeansträngningen fastställas till nivåer över det FMSY-intervall som är tillgängligt för det mest sårbara beståndet vid den tidpunkten, förutsatt att alla berörda bestånd ligger över BPA

(a)  om det, mot bakgrund av vetenskapliga utlåtanden eller bevis, är nödvändigt för att uppnå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,

(a)  om det, mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, är nödvändigt för att uppnå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,

(b)  om det, mot bakgrund av vetenskapliga utlåtanden eller bevis, är nödvändigt för att undvika att ett bestånd tar allvarlig skada på grund av att beståndsdynamiken påverkas av inom- eller mellanartsfaktorer, eller

(b)  om det, mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, är nödvändigt för att undvika att ett bestånd tar allvarlig skada på grund av att beståndsdynamiken påverkas av inom- eller mellanartsfaktorer, eller

(c)  för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra.

(c)  för att begränsa variationerna i fiskeansträngning till högst 10 % mellan år som följer på varandra och upp till 30 % av den samlade ansträngningen under planens tre första år.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att lekbiomassan för något av de berörda bestånden ligger under försiktighetsreferenspunkten (BPA), ska avhjälpande åtgärder antas för att säkerställa att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning. Genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, ska fiskemöjligheterna fastställas till nivåer som är förenliga med en fiskeridödlighet inom FMSY-intervallet för det mest sårbara beståndet, med beaktande av minskningen av biomassa.

1.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att lekbiomassan för något av de berörda bestånden ligger under försiktighetsreferenspunkten (BPA), ska avhjälpande åtgärder antas för att säkerställa att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning. Fiskeansträngningen får fastställas till nivåer som inte överstiger den nyttjandenivå som är förenlig med maximal hållbar avkastning och som är förenliga med en fiskeridödlighet inom FMSY-intervallet för det mest sårbara beståndet, inom ett geografiskt delområde, med beaktande av minskningen av biomassa.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att lekbiomassan för något av de berörda bestånden ligger under gränsreferenspunkten (BLIM), ska ytterligare avhjälpande åtgärder vidtas för att säkerställa att beståndet snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning. I synnerhet får dessa åtgärder, genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, inbegripa ett tillfälligt stopp för det riktade fisket när det gäller det berörda beståndet och en lämplig minskning av fiskemöjligheterna.

2.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att lekbiomassan för något av de berörda bestånden ligger under gränsreferenspunkten (BLIM), ska ytterligare avhjälpande åtgärder vidtas för att säkerställa att beståndet snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning. I synnerhet får dessa åtgärder, genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, inbegripa ett tillfälligt stopp för det riktade fisket när det gäller det berörda beståndet och en lämplig minskning av fiskeansträngningsåtgärderna, förutsatt att skälig ersättning utgår till de fiskare som påverkas av dessa åtgärder.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Valet av åtgärder som avses i denna artikel ska vara lämpligt med hänsyn till art, allvarlighetsgrad, varaktighet och upprepning när det gäller den situation där lekbiomassan understiger de nivåer som avses i artikel 5.

4.  Valet av åtgärder som avses i denna artikel ska vara lämpligt med hänsyn till art, allvarlighetsgrad, varaktighet och upprepning när det gäller den situation där lekbiomassan understiger de nivåer som avses i artikel 5, och en förutsättning för dessa åtgärder är att de fiskare som påverkas av dem får skälig ersättning.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En fiskeansträngningsordning ska gälla alla fartyg som fiskar med trål i de områden och de längdkategorier som anges i bilaga I.

1.  En fiskeansträngningsordning ska gälla alla fartyg som fiskar med trål i de geografiska delområden och i de fartygslängdkategorier som anges i bilaga I. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte att ändra bilaga I för att inkludera djupintervall för de bestånd som berörs av denna förordning. Dessa delegerade akter ska endast antas efter det att den redovisning som anges i artikel 17 är tillgänglig för vart och ett av de fem föregående åren.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje år ska rådet, i enlighet med de vetenskapliga utlåtandena, fastställa den högsta tillåtna fiskeansträngningen för varje ansträngningsgrupp per medlemsstat.

2.  Vart tredje år ska rådet, i enlighet med de bästa tillgängliga årliga vetenskapliga utlåtandena, fastställa den högsta tillåtna fiskeansträngningen för varje ansträngningsgrupp per medlemsstat.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För det första årets genomförande av planen, ska den högsta tillåtna fiskeansträngningen minskas betydligt i förhållande till referensvärdet i punkt 4, i enlighet med de vetenskapliga utlåtandena.

3.  För det första årets genomförande av planen, ska den högsta tillåtna fiskeansträngningen minskas med 10 % i förhållande till referensvärdet i punkt 4, förutom i de geografiska delområden där en minskning på mer än 20 % redan har registrerats under den period som anges i punkt 4, i enlighet med de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena om situationen för bestånden.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Det första år som denna förordning tillämpas ska referensvärdet för varje ansträngningsgrupp vara den genomsnittliga ansträngningen uttryckt i antal fiskedagar mellan den 1 januari 2015 och den 31 december 2017, med beaktande enbart av fartyg som var verksamma under den perioden.

(a)  Det första år som denna förordning tillämpas ska referensvärdet för varje geografiskt delområde vara den maximala styrkta ansträngningen uttryckt i antal fiskedagar mellan den 1 januari 2012 och den 31 december 2017, med beaktande enbart av fartyg som var verksamma under den perioden.

Motivering

Referensperioden ändras så att flera år beaktas, varvid de uppgifter som erhålls i slutändan blir mer representativa. Beräkningen av det årliga antalet fiskeansträngningsdagar bör göras på grundval av det maximala antalet styrkta dagar (via ett satellitbaserat fartygsövervakningssystem (VMS), elektroniska loggböcker m.m.), med beaktande av att minskningen av antalet fiskedagar tidigare år har varit en frivillig åtgärd som uppmuntrats inom näringen. Om beräkningen inte görs på detta sätt kommer det att drabba dem som har utövat en mer ansvarstagande förvaltning av fångstområdena.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När de vetenskapliga utlåtandena visar på betydande fångster ur ett visst bestånd med andra fiskeredskap än trål, ska nivåerna för fiskeansträngningen fastställas för sådana redskap på grundval av de vetenskapliga utlåtandena.

5.  När de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena visar på en ökning på över 10 % av fångsterna ur ett visst bestånd med andra fiskeredskap än trål, ska nivåerna för fiskeansträngningen fastställas för sådana redskap på grundval av de vetenskapliga utlåtandena.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att fritidsfisket har en betydande inverkan på fiskeridödligheten för ett visst bestånd, får rådet begränsa fritidsfisket när fiskemöjligheterna fastställs för att undvika att det sammantagna målet för fiskeridödligheten överskrids.

6.  När de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena visar att fritidsfisket har en betydande inverkan på fiskeridödligheten för ett visst bestånd, ska rådet begränsa fritidsfisket när fiskeansträngningen fastställs för att undvika att det sammantagna målet för fiskeridödligheten överskrids, utan att yrkesfiskarnas fiskemöjligheter minskas. Medlemsstaterna får inbegripa fritidsfiske i sina nationella förvaltningsplaner för att säkerställa effektiv uppgiftsinsamling samt uppföljning och kontroll av vissa fisken.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

utgår

Totalt tillåtna fångstmängder

 

När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att fiskeansträngningsordningen inte är tillräcklig för att uppnå de mål som anges i artiklarna 3 och 4, ska rådet anta kompletterande förvaltningsåtgärder baserade på totala tillåtna fångstmängder.

 

Motivering

Det skulle kunna bli svårt att genomföra en gemensam ordning för TAC och kvoter i Medelhavet och införandet av en sådan ordning skulle skapa nya problem bl.a. vad gäller kontroll och begränsande arter, eftersom det rör sig om blandfiske. För att undvika en snedvridning av begreppet fiskeansträngningsförvaltning, som ligger till grund för denna fleråriga plan, föreslås det att insatserna ska koncentreras till förvaltningsåtgärder samtidigt som man håller dörren öppen för möjligheten att i framtiden överväga sådana andra åtgärder.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  rättvist fördela nationella kvoter mellan olika flottsegment, med hänsyn till traditionellt och småskaligt fiske, och

(b)  rättvist fördela nationella kvoter inom flottan, med hänsyn till traditionellt och småskaligt fiske, och

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När en medlemsstat tillåter fartyg som för dess flagg att fiska med trål, ska den säkerställa att sådant fiske är begränsat till högst tolv timmar per fiskedag, fem fiskedagar per vecka eller motsvarande.

3.  När en medlemsstat tillåter fartyg som för dess flagg att fiska med trål, ska den säkerställa att sådant fiske är begränsat till högst tolv timmar per fiskedag, fem fiskedagar per vecka eller motsvarande. I vederbörligen motiverade fall, där bestämmelserna i artikel 11 i denna förordning innebär en ökning av restiden, ska högst arton timmar per fiskedag vara möjligt, förutsatt att medlemsstaten har gett ett specifikt förhandstillstånd.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den totala kapacitet, uttryckt i GT och kW, som motsvarar de fisketillstånd som utfärdats i enlighet med punkt 4 inte ökas under den period som planen tillämpas.

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den totala kapacitet, uttryckt i GT och kW, som motsvarar de fisketillstånd som utfärdats i enlighet med punkt 4 inte ökas under den period som planen tillämpas. Ett kapacitetsutbyte mellan de olika förvaltningsområdena ska tillåtas om förbättringen av resursernas situation möjliggör detta.

Motivering

Bestämmelsen bör tillåta kapacitetsutbyte mellan de olika förvaltningsområdena, om förbättringen av resursernas situation möjliggör detta (genom att uppfylla de kriterier som redan fastställts i föreskrifterna gällande övergripande kapacitetstak). Kapacitetsutbytet måste alltid ta hänsyn till de totala tak som fördelats till varje medlemsstat.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Medlemsstaterna ska garantera en effektiv insamling av uppgifter som gör det möjligt att bedöma fritidsfiskets inverkan på de bestånd som avses i planen.

Motivering

Det är nödvändigt att ha tillgång till uppgifter om fritidsfisket för att kunna utvärdera dess inverkan på bestånden.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b.  I syfte att förbättra situationen för bestånden kan medlemsstaterna inrätta en ordning med gemensam förvaltning för att uppnå planens mål, utifrån ett visst fiskes lokala särdrag.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utöver vad som föreskrivs i artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1967/2006, ska det vara förbjudet att använda trål i västra Medelhavet på ett vattendjup av mindre än 100 meter från och med den 1 maj till och med den 31 juli varje år.

1.  Utöver vad som föreskrivs i artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1967/2006, ska det vara förbjudet att använda trål i västra Medelhavet på ett vattendjup av mindre än 100 meter från och med den 1 juli till och med den 31 september varje år, vid behov och när så är motiverat med hänvisning till bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller genom delegerade akter i enlighet med artikel 15 i den förordningen. Undantag från dessa bestämmelser får dock göras beroende på vattendjupets utveckling när det gäller avståndet från kusten, kustens särdrag i det berörda fiskeområdet och vilket slags fiskeflottor som är verksamma där.

Motivering

Ett förbud mot användning av trål på ett vattendjup av mindre än 100 meter från 1 maj till 31 juli kan inte godtas om inte hänsyn tas till vattendjupets utveckling när det gäller avståndet från kusten i olika geografiska delområden. Hänsyn tas inte heller till kusternas särdrag i det berörda området eller till flottornas egenskaper vad gäller fiskelicens och teknisk utrustning för de målarter som fiskas.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom två år från antagandet av denna förordning och på grundval av de vetenskapliga utlåtandena, ska de berörda medlemsstaterna fastställa andra fredningsområden när det finns bevis för en hög koncentration av ungfisk och lekområden för demersala bestånd, särskilt när det gäller de berörda bestånden.

2.  Inom två år från antagandet av denna förordning och på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, ska de berörda medlemsstaterna, om fastställandet av fredningsområdena har visat sig otillräckligt för att bestånden ska återhämta sig, fastställa andra fredningsområden när det finns bevis för höga koncentrationer av ungfisk, fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande och lekområden för demersala bestånd, särskilt när det gäller de berörda bestånden.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När de fredningsområden som avses i punkt 2 påverkar fiskefartyg från flera medlemsstater, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter om fastställande av de berörda fredningsområdena, i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) nr 1380/2013 och artikel 18 i den här förordningen och på grundval av vetenskapliga utlåtanden.

3.  När de fredningsområden som avses i punkt 2 påverkar fiskefartyg från flera medlemsstater, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter om fastställande av de berörda fredningsområdena, i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) nr 1380/2013 och artikel 18 i den här förordningen och på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Andra tekniska bevarandeåtgärder

Särskilda bevarandeåtgärder

Motivering

Eftersom denna artikel liknar artikel 8 i den fleråriga planen för Nordsjön föreslås det att texterna ska anpassas till varandra.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att komplettera denna förordning genom att fastställa tekniska bevarandeåtgärder

1.  Om de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena visar att det behövs korrigerande åtgärder för att bevara något av de demersala bestånd som avses i artikel 1.2 i denna förordning, ska kommissionen i enlighet med artikel 18 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 ges befogenhet att anta delegerade akter för att komplettera denna förordning genom att fastställa specifika bevarandeåtgärder för fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om det inte lagts fram någon sådan gemensam rekommendation som avses i artikel 15.2 och efter utgången av de relevanta tidsfrister som anges i den artikeln, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att komplettera denna förordning genom att anta de åtgärder som anges i punkt 1, när de vetenskapliga utlåtandena visar att det krävs särskilda åtgärder för att säkerställa att de bestånd som omfattas av den här förordningen förvaltas i enlighet med artikel 3.

utgår

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För alla bestånd av arter i västra Medelhavet som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 för att komplettera denna förordning genom att anta närmare bestämmelser för den skyldigheten i enlighet med artikel 15.5 a–e i förordning (EU) nr 1380/2013.

För alla bestånd av arter i västra Medelhavet som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, och för bifångster av pelagiska arter vid fisken som utnyttjar de bestånd som avses i artikel 1.2 och för vilka landningsskyldigheten gäller, ges kommissionen, efter samråd med medlemsstaterna, befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 för att komplettera denna förordning genom att anta närmare bestämmelser för den skyldigheten i enlighet med artikel 15.5 a–e i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Med tanke på att bestånden nyttjas gemensamt ska medlemsstaterna vid behov inrätta regionala partnerskap med tredjeländer under AKFM:s överinseende, för att se till att de regionala förvaltningsplanerna är effektiva.

Motivering

Det är viktigt att unionen inom ramen för AKFM kan samarbeta med de tredjeländer som också nyttjar de bestånd som avses i planen för att säkerställa en effektiv fiskeförvaltning.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När de vetenskapliga utlåtandena visar en förändring i den geografiska fördelningen av de bestånd som anges i artikel 1.2, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra denna förordning, genom att anpassa de områden som anges i artikel 1.2 och bilaga I för att avspegla denna förändring.

utgår

Motivering

I artikel 1.2 fastställs förordningens tillämpningsområde (bestånd och AKFM:s delområden), och i bilaga I till denna förordning definieras de ansträngningsgrupper som ingår i fiskeansträngningsordningen. Båda delar innehåller för rättsakten väsentliga element, och därför får en ändring av den ske först efter samråd med parlamentet, i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att förteckningen över bestånd i artikel 1.2 måste ändras, får kommissionen lägga fram ett förslag till ändring av förteckningen.

2.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att förteckningen över bestånd i artikel 1.2 måste ändras, får kommissionen efter samråd med berörda medlemsstater lägga fram ett förslag till ändring av förteckningen.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom ramen för den årsredovisning som föreskrivs i artikel 50 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska de kvantifierbara indikatorerna omfatta årliga uppskattningar av F/FMSY och lekbiomassa för de berörda bestånden och om möjligt för bifångstbestånd. De får kompletteras med andra indikatorer på grundval av de vetenskapliga utlåtandena.

1.  Inom ramen för den årsredovisning som föreskrivs i artikel 50 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska de kvantifierbara indikatorerna omfatta årliga uppskattningar av F/FMSY och lekbiomassa för de berörda bestånden, socioekonomiska indikatorer och om möjligt för bifångstbestånd. De får kompletteras med andra indikatorer på grundval av de vetenskapliga utlåtandena.

Motivering

Den gemensamma fiskeripolitiken bygger inte bara på fiskets biologiska aspekter utan beaktar även samverkan med dess socioekonomiska aspekter.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Fem år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande, och därefter vart femte år, ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om planens resultat och effekter när det gäller de bestånd som omfattas av denna förordning och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, särskilt vad gäller uppnåendet av de övergripande mål som anges i artikel 3.

2.  Tre år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande, och därefter vart tredje år, ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om planens resultat och effekter när det gäller de bestånd som omfattas av denna förordning och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, särskilt vad gäller uppnåendet av de övergripande mål som anges i artikel 3.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 11, 12, 13, 14 och 16 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av den perioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med femårsperioder, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader i förväg.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 11, 12, 13, 14 och 16 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av den perioden. Delegeringen av befogenhet får förlängas med femårsperioder på gemensam begäran från Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 11, 12, 13, 14 och 16 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 11, 12, 13, 14 och 16 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Europeiska havs- och fiskerifonden ska möjliggöra stöd till åtgärder som avser definitivt upphörande med fiskeverksamhet, förutsatt att en medlemsstat kan styrka att flottsegmentets verksamhet inte överensstämmer med de fiskemöjligheter som är tillgängliga för segmentet, i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) nr 508/2014, genom undantag från punkt 4 i den artikeln.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

FISKEMÖJLIGHETER

FISKEANSTRÄNGNINGSÅTGÄRDER

Motivering

Förvaltningsåtgärder baserade på total tillåten fångstmängd lämpar sig inte för Medelhavet med tanke på hur svårt det är att tillämpa sådana åtgärder på flerartsfiske och där bestånden nyttjas gemensamt med länder utanför EU. Det vore bättre att tillämpa tekniska åtgärder som gör det möjligt att förbättra tillståndet för bestånden genom att minska målarternas fiskeridödlighet, där så är lämpligt.

  • [1]  EUT C 367, 10.10.2018, s. 103.

MOTIVERING

Bakgrund och kontext

Västra Medelhavet är ett av Medelhavets mest utvecklade fiskedelområden. Området står för omkring 31 % av Medelhavets totala landningar (dvs. 1,35 miljarder euro av totalt 4,76 miljarder euro) och omkring 19 % av Medelhavets officiellt deklarerade fiskeflotta.

Det fiske som utnyttjar demersala arter i Medelhavet är mycket eftertraktat. Det omfattar många olika arter av fisk och skaldjur.

I västra Medelhavet fångas i första hand kummel, röd mulle, blåröd räka, räkan Aristaeomorpha foliacea, kungsröd räka och langust.

Trålen är det viktigaste redskapet som används för demersala arter, men även redskap som grimgarn, garn, burar och långrevar är viktiga.

De demersala fiskena i västra Medelhavet förvaltas för närvarande genom nationella förvaltningsplaner som antagits i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1967/2006 (Medreg). Frankrike, Italien och Spanien har antagit förvaltningsplaner i enlighet med den förordningen, men dessa har inte bidragit till uppnåendet av målen i den gemensamma fiskeripolitiken.

Den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) har visat att utnyttjandet av vissa demersala bestånd i västra Medelhavet kraftigt överstiger de nivåer som krävs för att uppnå maximal hållbar avkastning. Över 80 % av de bestånd som utvärderats är överfiskade i detta delområde. Dessutom är biomassan för en del av dessa fiskbestånd nära gränsreferenspunkten, vilket tyder på att sannolikheten för att bestånden kommer att kollapsa är hög.

Kommissionen anser därför att det är lämpligt att upprätta en flerårig plan för bevarande och hållbart utnyttjande av de demersala bestånden i västra Medelhavet.

Enligt förslaget ska följande göras:

• Fastställande av kvantifierbara mål för fiskeridödlighet per fiske som bör uppnås senast 2020, vilka möjliggör en förvaltning av de berörda bestånden som bygger på maximal hållbar avkastning och samtidigt ger en viss flexibilitet när det gäller blandfiske.

• Införande av en gränsreferenspunkt för bevarande för varje bestånd, vid vilken beståndet allvarligt skulle hotas av kollaps, och en försiktighetsreferenspunkt som säkerhetsmarginal.

• Vidtagande av skyddsåtgärder för att göra det möjligt för ett bestånd att återhämta sig om försiktighetsreferenspunkten eller gränsreferenspunkten överskrids.

• Införande av en fiskeansträngningsordning på EU-nivå för alla trålare i de områden och fartygslängdkategorier som anges i bilaga I.

• Införande av ett förbud mot att använda trål på ett vattendjup av mindre än 100 meter under perioden 1 maj–31 juli varje år för att skydda uppväxtområden och känsliga livsmiljöer och bevara det småskaliga fisket, varvid kustområdena reserveras för mer selektiva redskap.

• Införande av nödvändiga regionaliseringsbestämmelser för att utöka och/eller ändra undantagen för arter med hög överlevnadsgrad och undantag av mindre betydelse; inrättande av regionalt samarbete mellan medlemsstaterna för antagande av bestämmelser avseende landningar och särskilda bevarandeåtgärder, bland annat tekniska åtgärder, för vissa bestånd.

• Vetenskaplig övervakning för att bedöma framstegen i riktning mot maximal hållbar avkastning för de bestånd som utnyttjas av det demersala fisket och, om möjligt, bifångstbestånden.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens och medlagstiftarnas hittillsvarande arbete med att utveckla fleråriga planer för regional fiskeriförvaltning och bevarande av fiskeresurserna, men anser att västra Medelhavets särdrag bör kunna införlivas i detta förslag till flerårig förvaltningsplan.

I detta syfte inför föredraganden ändringsförslag i förslaget, i akt och mening att garantera ett resursbevarande som står i samklang med de socioekonomiska omständigheter som flottorna har att förhålla sig till och anpassa förvaltningen av fiskeansträngningen utifrån detta. Gemensam förvaltning införs som ett alternativ för förvaltningen av fiskeresurserna i västra Medelhavet.

Social och miljömässig hållbarhet

Enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska målen för den gemensamma fiskeripolitiken se till att den miljömässiga hållbarheten går hand i hand med social och ekonomisk hållbarhet.

Kommissionens förslag innehåller åtgärder som gör det möjligt att förbättra resursbevarandet och beståndens miljömässiga hållbarhet. För att göra det möjligt att parallellt med den miljömässiga hållbarheten uppnå även social och ekonomisk hållbarhet föreslår dock föredraganden vissa ändringar för att uppnå balans och begränsa konsekvenserna i regionerna.

Utöver åtgärderna för tillfälligt upphörande föreslår föredraganden därför att medlemsstaterna ska få möjlighet att fastställa åtgärder för att kompensera för det definitiva upphörandet med verksamhet för de fartyg som berörs av de fiskeansträngningsminskningsåtgärder som föreslås i denna plan, såväl för fartygsägare som för manskap.

Vad gäller fredningsområdena anser föredraganden att förbudet mot att använda trål på ett vattendjup av mindre än 100 meter måste inrymma viss flexibilitet i de geografiska delområden där ett sådant förbud är omöjligt att tillämpa på grund av havsbottnens topografi och/eller på grund av de socioekonomiska konsekvenserna av en sådan åtgärd. Med tanke på de oerhörda skillnaderna i kontinentalsockelns utbredning längs Medelhavets västra strand får denna åtgärd svåra, orättvisa och oproportionerliga konsekvenser för de olika flottor som är verksamma i området. De lokala flottorna har anpassat sig till de särdrag som kännetecknar deras respektive fångstområden, och en alltför stor begränsning av dessa fångstområden som uteslutande bygger på geografiska eller topografiska kriterier skulle därför kunna åsamka fiskerinäringen oåterkalleliga socioekonomiska skador.

Anpassning av fiskeansträngningsordningen

Föredraganden anser att det vore bättre och effektivare med en gemensam förvaltning av fiskeansträngningen i varje geografiskt delområde eftersom de föreslagna fartygslängdkategorierna medför en godtycklig uppdelning inom flottan. Föredraganden föreslår därför att längdkategorierna ska avskaffas med tanke på att trålfartygen i de flesta fall har en längd på 12–24 meter. I praktiken görs ingen sådan uppdelning.

Den ”betydliga” minskningen av fiskeansträngningen under det första året som planen tillämpas, som i kommissionens förslag inte definieras närmare och som skulle få katastrofala följder om den genomfördes bokstavligen, måste anges mer exakt. Föredraganden föreslår att fiskeansträngningen ska minskas med 10 % det första året, förutom i de geografiska delområden där det har genomförts en minskning av fiskeansträngningen på över 20 %. Genom 2002 års reform av den gemensamma fiskeripolitiken infördes det åtgärder för att bekämpa överfiske och förbättra bevarandet och det hållbara utnyttjandet av resurserna, vilket för första gången omfattade en långsiktig strategi för förvaltning av bestånden. I och med 2013 års reform av den gemensamma fiskeripolitiken åtog sig EU dessutom att uppnå maximal hållbar avkastning senast 2015 för de bestånd där detta är möjligt, och under alla omständigheter senast 2020. Vissa regioner i EU har gjort stora insatser för att minska sina flottor i syfte att bidra till den gemensamma fiskeripolitikens mål, och förslaget att betydligt minska flottan måste beakta dessa insatser så att det blir mer rättvist.

För att koncentrera fiskerinäringens insatser på tillämpningen av en effektiv och ansvarsfull fiskeansträngningsordning föreslår föredraganden att man ska stryka bestämmelserna om införande av en gemensam ordning för TAC och kvoter i Medelhavet. En sådan ordning skulle kunna bli svår att genomföra och skulle skapa nya problem bl.a. vad gäller kontroll och begränsande arter, eftersom det rör sig om blandfiske. För att undvika en snedvridning av begreppet fiskeansträngningsförvaltning, som ligger till grund för denna fleråriga plan, föreslår föredraganden att insatserna ska koncentreras till förvaltningsåtgärder samtidigt som man håller dörren öppen för möjligheten att i framtiden överväga sådana andra åtgärder.

Gemensam förvaltning

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) definierar gemensam förvaltning som den fiskeresursförvaltningprocess där regeringarna delar sina befogenheter med de lokala resursanvändarna och där varje part tilldelas specifika ansvarsområden och rättigheter vad gäller information och beslutsfattande i frågor avseende resursförvaltning. De lokala användarna består av fiskerinäringen och andra aktörer såsom icke-statliga organisationer och vetenskapliga institutioner, utöver andra lokala aktörer.

Många av de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet är lokalt eller interlokalt förankrade, vilket innebär att den gemensamma förvaltningens deltagarbaserade inriktning, med faktisk involvering av fiskerinäringen, myndigheter och andra aktörer, såsom forskarvärlden, säkerställer ett anpassningsbart genomförande av förvaltningsåtgärderna som rättar sig efter de lokala förhållandena i fiskerinäringen. Om man stärker aktörernas inflytande inom ramen för förvaltningen av planen i de olika havs- och kustområdena garanterar man deras fullständiga involvering, vilket ökar deras acceptans för förvaltningsåtgärderna och förbättrar deras tillämpning av dem.

Föredraganden har ett positivt intryck av de fall av gemensam förvaltning som hon har kommit i kontakt med och föreslår därför att medlemsstaterna, på frivilligbasis och i de fall de anser detta vara lämpligt, ska kunna införa ett system med gemensam förvaltning för att säkerställa att planen på bästa sätt anpassas till de lokala förhållandena i fiskerinäringen.

19.9.2018

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG

från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till fiskeriutskottet

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

För utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet: Adina‑Ioana Vălean

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet lägger fram följande ändringsförslag för fiskeriutskottet som ansvarigt utskott:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Förordning (EU) nr 1380/2013 innehåller ett uttryckligt mål om att säkerställa att det sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer ett maximalt hållbart uttag. Därför skulle, i enlighet med artikel 2.2 i den förordningen, maximalt hållbart uttag ha uppnåtts till 2015 där så var möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för alla bestånd, och ska därefter upprätthållas.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska de fleråriga planerna grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning. I enlighet med de bestämmelserna bör den fleråriga plan som föreskrivs i denna förordning innehålla övergripande mål, kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande, skyddsåtgärder samt tekniska åtgärder som utformats för att undvika och minska oönskade fångster.

(7)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska de fleråriga planerna grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning. I enlighet med de bestämmelserna bör den fleråriga plan som föreskrivs i denna förordning innehålla övergripande mål, kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande, skyddsåtgärder samt tekniska åtgärder som utformats för att undvika och minska oönskade fångster samt minimera effekterna på den marina miljön.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  STECF har visat att utnyttjandet av de flesta av de demersala bestånden i västra Medelhavet kraftigt överstiger de nivåer som krävs för att uppnå maximal hållbar avkastning.

(12)  STECF har visat att utnyttjandet av de flesta av de demersala bestånden i västra Medelhavet kraftigt överstiger de nivåer som krävs för att uppnå maximal hållbar avkastning, och att överexploatering medför en hög biologisk risk för att dessa bestånd ska kollapsa.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Med tanke på detta fiskes betydelse bör den plan som föreskrivs i denna förordning omfatta fritidsfiske efter demersala bestånd i västra Medelhavet. Om sådant fiske har en betydande inverkan på bestånden, bör den fleråriga plan som föreskrivs i denna förordning innehålla särskilda förvaltningsåtgärder.

(15)  Eftersom fritidsfiske kan ha betydande inverkan på fiskeresurserna bör den fleråriga planen innehålla en ram för att säkerställa att fisket bedrivs på ett sätt som är förenligt med målen för planen. Medlemsstaterna bör samla in fångstuppgifter för fritidsfisket. Om sådant fiske får betydande konsekvenser för resurserna bör planen ge möjlighet att fatta beslut om särskilda förvaltningsåtgärder.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Syftet med den plan som föreskrivs i denna förordning bör vara att bidra till att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken och i synnerhet att och bibehålla maximal hållbar avkastning för målbestånd, genomföra landningsskyldigheten för demersala bestånd för vilka en minsta referensstorlek för bevarande fastställts och främja en skälig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskerinäringen, med beaktande av kustnära fiske och socioekonomiska aspekter. Planen bör också genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen. Den bör vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020 (i enlighet med direktiv 2008/56/EG28) och målen i direktiv 2009/147/EG29 och rådets direktiv 92/43/EEG30.

(17)  Syftet med den plan som föreskrivs i denna förordning bör vara att bidra till att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken och i synnerhet att återupprätta och bibehålla beståndens biomassa på en nivå som kan producera maximal hållbar avkastning för målbestånd, genomföra landningsskyldigheten för demersala bestånd för vilka en minsta referensstorlek för bevarande fastställts och främja en skälig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskerinäringen, med beaktande av kustnära fiske och socioekonomiska aspekter. Planen bör också genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen genom att minska, och om möjligt helt avskaffa, fiskeverksamhetens negativa effekter i den marina miljön. Denna plan ska även bidra till att man når en god miljöstatus i enlighet med direktiv 2008/56/EG28 och en gynnsam bevarandestatus för livsmiljöer och arter i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG29 respektive rådets direktiv 92/43/EG30.

_________________

_________________

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

30 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

30 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Det är lämpligt att fastställa ett mål för fiskeridödligheten (F), som överensstämmer med målet att nå och bibehålla maximal hållbar avkastning, i form av intervall av värden vilka gör det möjligt att uppnå maximal hållbar avkastning (dvs. FMSY). Dessa intervall, som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, behövs för att skapa flexibilitet så att hänsyn kan tas till utvecklingen när det gäller vetenskapliga utlåtanden, bidra till genomförandet av landningsskyldigheten och ta hänsyn till blandfisken. På grundval av denna plan har de fastställts för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med maximal hållbar avkastning. Dessutom finns det ett tak för FMSY‑intervallets övre gräns så att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten för biomassa (BLIM) är högst 5 %.

(18)  För att nå de mål som fastställs i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 är det lämpligt att fastställa ett mål för fiskeridödligheten (F), som överensstämmer med målet att nå och bibehålla, men inte överskrida, utnyttjandegraden för maximal hållbar avkastning, i form av intervall av värden vilka gör det möjligt att uppnå maximal hållbar avkastning (dvs. FMSY). Denna utnyttjandegrad ska uppnås så snart som möjligt, men genom progressiv och stegvis anpassning senast 2020 för alla bestånd som omfattas av denna förordning, och därefter upprätthållas. Dessa intervall, som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, behövs för att skapa flexibilitet så att hänsyn kan tas till utvecklingen när det gäller vetenskapliga utlåtanden, bidra till genomförandet av landningsskyldigheten och ta hänsyn till blandfisken. På grundval av denna plan har de fastställts för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med maximal hållbar avkastning. Dessutom finns det ett tak för FMSY‑intervallets övre gräns så att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten för biomassa (BLIM) är högst 5 %.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Vid fastställandet av fiskemöjligheter bör det anges FMSY‑intervall för ”normal användning” och, med förbehåll för god status för de berörda bestånden, flexiblare FMSY‑intervall. Det bör vara möjligt att fastställa fiskemöjligheter inom sistnämnda intervall endast om det, mot bakgrund av vetenskapliga utlåtanden, är nödvändigt för att vid blandfiske uppnå de övergripande mål som fastställs i denna förordning, för att undvika att ett bestånd tar skada på grund av att beståndsdynamiken påverkas av inom- eller mellanartsfaktorer eller för att begränsa de årliga variationerna när det gäller fiskemöjligheter.

utgår

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  För att skydda känsliga arter, i synnerhet de som är akut utrotningshotade på grund av påverkan från fisket, bör förvaltningsåtgärder tillämpas på fisket. Därför bör den plan som införs genom denna förordning innehålla förvaltningsåtgärder, vilket inkluderar ändring av fartygens fiskeredskap, ändring av fartygens verksamhet och ändring av fartygen själva.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a)  Dessutom bör kommissionen fortsätta att ha befogenhet att i en flerårig plan upprätta känsliga skyddade områden för återhämtning av fiskbestånden, i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  I denna förordning specificeras även de åtgärder som ska vidtas för att minimera fiskets inverkan på den marina miljön, särskilt när det gäller bifångster av skyddade arter, vid allt fiske i unionsvattnen i västra Medelhavet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Planen ska bidra till uppnåendet av de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom tillämpning av försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att utnyttjandet av levande marina biologiska resurser återställer och upprätthåller populationer av fiskade arter över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning.

1.  Planen ska bidra till uppnåendet av de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom tillämpning av försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att utnyttjandet av levande marina biologiska resurser återställer och upprätthåller populationer av fiskade arter över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning. Utnyttjandegraden för den maximala hållbara avkastningen ska uppnås så snart som möjligt, men genom progressiv och stegvis anpassning senast 2020 för alla bestånd som omfattas av denna förordning, och därefter upprätthållas.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen minimeras. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020, i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG, och målen i artiklarna 4 och 5 i direktiv 2009/147/EG och artiklarna 6 och 12 i rådets direktiv 92/43/EEG.

3.  Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen, i synnerhet på känsliga livsmiljöer och skyddade arter, inbegripet marina havsdäggdjur, reptiler och havsfåglar, minimeras. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020, i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG, och målen i artiklarna 4 och 5 i direktiv 2009/147/EG och artiklarna 6 och 12 i rådets direktiv 92/43/EEG.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  bidra till uppfyllandet av andra relevanta deskriptorer i bilaga I till direktiv 2008/56/EG, i proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem.

(b)  bidra till uppfyllandet av andra relevanta deskriptorer i bilaga I till direktiv 2008/56/EG, i proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem, och se till att fiskets negativa effekter på den marina miljön minimeras, särskilt när det gäller känsliga livsmiljöer och skyddade arter, däribland havsdäggdjur, reptiler och havsfåglar.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Genom undantag från punkterna 3 och 4 får fiskemöjligheterna fastställas till nivåer över det FMSY-intervall som är tillgängligt för det mest sårbara beståndet vid den tidpunkten, förutsatt att alla berörda bestånd ligger över BPA

utgår

(a)  om det, mot bakgrund av vetenskapliga utlåtanden eller bevis, är nödvändigt för att uppnå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,

 

(b)  om det, mot bakgrund av vetenskapliga utlåtanden eller bevis, är nödvändigt för att undvika att ett bestånd tar allvarlig skada på grund av att beståndsdynamiken påverkas av inom- eller mellanartsfaktorer, eller

 

(c)  för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra.

 

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att lekbiomassan för något av de berörda bestånden ligger under försiktighetsreferenspunkten (BPA), ska avhjälpande åtgärder antas för att säkerställa att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning. Genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, ska fiskemöjligheterna fastställas till nivåer som är förenliga med en fiskeridödlighet inom FMSY-intervallet för det mest sårbara beståndet, med beaktande av minskningen av biomassa.

1.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att lekbiomassan för något av de berörda bestånden ligger under försiktighetsreferenspunkten (BPA), ska avhjälpande åtgärder antas för att säkerställa att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning. Genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, ska fiskemöjligheterna fastställas till nivåer som inte överstiger nyttjandegraden för maximalt hållbart uttag och är förenliga med en fiskeridödlighet inom FMSY‑intervallet för det mest sårbara beståndet, med beaktande av minskningen av biomassa.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje år ska rådet, i enlighet med de vetenskapliga utlåtandena, fastställa den högsta tillåtna fiskeansträngningen för varje ansträngningsgrupp per medlemsstat.

2.  Varje år ska rådet, i enlighet med de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena, fastställa den högsta tillåtna fiskeansträngningen för varje ansträngningsgrupp per medlemsstat.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För det första årets genomförande av planen, ska den högsta tillåtna fiskeansträngningen minskas betydligt i förhållande till referensvärdet i punkt 4, i enlighet med de vetenskapliga utlåtandena.

3.  För det första årets genomförande av planen, ska den högsta tillåtna fiskeansträngningen minskas betydligt i förhållande till referensvärdet i punkt 4, i enlighet med de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När de vetenskapliga utlåtandena visar på betydande fångster ur ett visst bestånd med andra fiskeredskap än trål, ska nivåerna för fiskeansträngningen fastställas för sådana redskap på grundval av de vetenskapliga utlåtandena.

5.  När de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena visar på betydande fångster ur ett visst bestånd med andra fiskeredskap än trål, ska nivåerna för fiskeansträngningen fastställas för sådana redskap på grundval av de vetenskapliga utlåtandena.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att fritidsfisket har en betydande inverkan på fiskeridödligheten för ett visst bestånd, får rådet begränsa fritidsfisket när fiskemöjligheterna fastställs för att undvika att det sammantagna målet för fiskeridödligheten överskrids.

6.  När de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena visar att fritidsfisket har en betydande inverkan på fiskeridödligheten för ett visst bestånd, får rådet begränsa fritidsfisket när fiskemöjligheterna fastställs för att undvika att det sammantagna målet för fiskeridödligheten överskrids.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utöver vad som föreskrivs i artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1967/2006, ska det vara förbjudet att använda trål i västra Medelhavet på ett vattendjup av mindre än 100 meter från och med den 1 maj till och med den 31 juli varje år.

1.  Utöver vad som föreskrivs i artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1967/2006, ska det vara förbjudet att använda trål i västra Medelhavet på ett vattendjup av minst 100 meter från och med den 1 maj till och med den 31 juli varje år.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom två år från antagandet av denna förordning och på grundval av de vetenskapliga utlåtandena, ska de berörda medlemsstaterna fastställa andra fredningsområden när det finns bevis för en hög koncentration av ungfisk och lekområden för demersala bestånd, särskilt när det gäller de berörda bestånden.

2.  Inom två år från antagandet av denna förordning och på grundval av de vetenskapliga utlåtandena, ska de berörda medlemsstaterna fastställa andra fredningsområden när det finns bevis för betydande koncentrationer av ungfisk, fisk under minsta referensstorlek för bevarande och lekområden för demersala bestånd, särskilt när det gäller de berörda bestånden.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Förvaltning av bifångster av skyddade arter

 

1.  För förvaltning av skyddade havsfåglar som påverkas av fisket i västra Medelhavet ska förvaltningsåtgärder antas på alla långrevsfartyg, bland annat genom att montera skrämselanordningar ombord på fartyg, lägga ut näten på natten och öka sjunkhastigheten för krokarna.

 

2.  Om medlemsstaterna inte vidtar förvaltningsåtgärder för att skydda arter och livsmiljöer som påverkas av fisket i västra Medelhavet, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att komplettera denna förordning med detaljerade förvaltningsåtgärder.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  som specificerar fiskeredskapens egenskaper, särskilt maskstorlek, krokstorlek, antal krokar, redskapens utformning, garntjocklek, redskapens storlek eller användning av ytterligare anordningar för att förbättra selektiviteten,

(a)  som specificerar fiskeredskapens egenskaper, särskilt maskstorlek, krokstorlek, antal krokar, redskapens utformning, garntjocklek, redskapens storlek eller användning av ytterligare anordningar för att förbättra selektiviteten, minska antalet oavsiktliga fångster och minimera de negativa effekter som fisket har på ekosystemet,

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  som begränsar användningen av fiskeredskap, särskilt nedsänkningstid och djup på vilket redskapet används, för att förbättra selektiviteten,

(b)  som begränsar användningen av fiskeredskap, särskilt nedsänkningstid och djup på vilket redskapet används, eller tillämpningen av tekniska åtgärder, för att förbättra selektiviteten, minska antalet oavsiktliga fångster och minimera fiskets negativa effekter på ekosystemet,

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  som förbjuder eller begränsar fiske i vissa områden eller under vissa perioder, i syfte att skydda lekfisk och ungfisk, fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller icke-målarter,

(c)  som förbjuder eller begränsar fiske i vissa områden eller under vissa perioder, i syfte att skydda lekfisk och ungfisk, fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller icke-målarter, och minska fiskets negativa effekter på ekosystemet,

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  som förbjuder eller begränsar fiske i vissa områden eller under vissa perioder för att skydda känsliga ekosystem och arter,

(d)  som förbjuder eller begränsar fiske i vissa områden eller under vissa perioder för att skydda känsliga ekosystem och arter, och minska fiskets negativa effekter på ekosystemet,

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Fem år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande, och därefter vart femte år, ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om planens resultat och effekter när det gäller de bestånd som omfattas av denna förordning och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, särskilt vad gäller uppnåendet av de övergripande mål som anges i artikel 3.

2.  Två år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande, och därefter vart tredje år, ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om planens resultat och effekter när det gäller de bestånd som omfattas av denna förordning och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, särskilt vad gäller uppnåendet av de övergripande mål som anges i artikel 3.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet

Referensnummer

COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)

Framläggande för parlamentet

8.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

15.3.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

15.3.2018

REGI

15.3.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

REGI

27.3.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Clara Eugenia Aguilera García

22.3.2018

 

 

 

Behandling i utskott

21.3.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

José Blanco López, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tilly Metz

Ingivande

10.1.2019

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

18

+

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

David Coburn, Rosa D'Amato

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos

5

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

EFDD

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Marco Affronte, Tilly Metz

1

0

S&D

Isabelle Thomas

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 24 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy