ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС

16.1.2019 - (COM(2018)0278 – C8‑0193/2018 – 2018/0139(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Дирдре Клун


Процедура : 2018/0139(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0006/2019
Внесени текстове :
A8-0006/2019
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС

(COM(2018)0278 – C8‑0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0278),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0193/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от ...1,

–  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите от ...2,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0006/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

————————————————

1 ОВ С ... (все още непубликувано в Официален вестник).

2 ОВ С ... (все още непубликувано в Официален вестник).

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  С Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета9 се изисква държавите членки да приемат изпълнението на задължения за даване на сведения за корабите, пристигащи във или напускащи пристанища на Съюза, в електронен формат, и за гарантиране на предаването им на едно гише с цел улесняване на морския транспорт.

(1)  С Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета9 се изисква държавите членки да приемат изпълнението на задължения за даване на сведения за корабите, пристигащи във или напускащи пристанища на Съюза, в електронен формат, и за гарантиране на предаването им на едно гише с цел улесняване и ускоряване на морския транспорт.

_________________

_________________

9 Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО (ОВ L 283, 29.10.2010 г., стр. 1).

9 Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО (ОВ L 283, 29.10.2010 г., стр. 1).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Като се има предвид, че Европейският парламент и Съветът често призовават за по-голяма оперативна съвместимост и за по-всеобхватни и лесни за ползване комуникационни и информационни потоци, за да се помогне на гражданите и предприятията да използват пълноценно вътрешния пазар и за да се укрепят инструментите на вътрешния пазар, така че да се отговори по-добре на потребностите на гражданите и предприятията, когато извършват трансгранични дейности.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Настоящият парламент има за цел да улесни предаването на данни. Прилагането на настоящия регламент не следва да променя същността на задълженията за даване на сведения, както и не следва да накърнява последващото съхраняване и обработване на информация на равнището на Съюза или в национален мащаб.

(3)  Основната цел на настоящия регламент е да се установят хармонизирани правила за предоставяне на информация за товара, изисквана както от морските, така и от митническите органи, както и да се съблюдават другите формалности за даване на сведения съгласно изискванията на Директива № 2010/65/ЕС; настоящият регламент има за цел да улесни предаването на информация между доставчиците на корабни данни, съответните органи, обхващащи пристанището на междинен престой, и други държави членки, като същевременно се спазва ОРЗД. Прилагането на настоящия регламент не следва да променя същността на задълженията за даване на сведения, както и не следва да накърнява последващото съхраняване и обработване на информация на равнището на Съюза или в национален мащаб.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Целта на настоящия регламент е да се хармонизират различни елементи на данни, като се гарантира, че едни и същи набори от данни могат да бъдат докладвани на всеки съответен орган по един и същ начин, така че да се подобри допълнително ефективността на морския транспорт, да се подкрепи цифровизацията и да се улесни търговията.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Съществуващото обслужване на едно гише в национален мащаб във всяка държава членка следва да се запази като основа за среда за европейско морско обслужване на едно гише („EMSWe“). обслужването на едно гише в национален мащаб следва да представлява всеобхватна единна входна точка за даване на сведения за операторите в областта на морския транспорт, като изпълнява функциите на събиране на данни от деклараторите и разпределяне на данните до всички съответни компетентни органи.

(4)  Съществуващото обслужване на едно гише в национален мащаб във всяка държава членка следва да се запази като основа за среда за европейско морско обслужване на едно гише („EMSWe“). обслужването на едно гише в национален мащаб следва да представлява всеобхватна единна входна точка за даване на сведения за операторите в областта на морския транспорт, като изпълнява функциите на събиране на данни от деклараторите и разпределяне на данните до всички съответни компетентни органи. За всяка система за обслужване на едно гише в национален мащаб следва да бъде разработено измерение на управлението с ясно правно основание, така че те да притежават правомощията и отговорностите за събиране, съхраняване и разпределяне на данните на съответните органи, както и всяка информация, получена в съответствие с настоящия регламент, да бъде достъпна за техните системи за обслужване на едно гише в национален мащаб чрез системата SafeSeaNet в съответствие с член 22а от Директива № 2002/59/ЕО.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Съществуващите канали за даване на сведения и доставчиците на услуги може да бъдат запазени, ако са подадени допълнителни искания за данни при извънредни обстоятелства. Тази гъвкавост следва да се разрешава не само на държавите членки, но и на съответните компетентни органи, тъй като те отговарят за оценката на рисковете, свързани с освобождаването на кораба, неговия товар, неговите пътници и неговия екипаж, ако има такива на борда.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Интерфейсите за връзка на това обслужване на едно гише в национален мащаб от страна на деклараторите следва да бъдат хармонизирани на равнището на Съюза, за да се улесни докладването и допълнително да се намали административната тежест. Това хармонизиране следва да се постига чрез прилагането във всяко обслужване на едно гише в национален мащаб на общ софтуер на интерфейс за междусистемен обмен на информация, разработен на равнището на Съюза. Държавите членки следва да поемат отговорността за интегриране и управляване на този модул на интерфейс и за редовното и своевременно актуализиране на софтуера, когато Комисията предоставя нови версии. Комисията следва да разработва модула и да осигурява актуализации, когато е необходимо.

(5)  Интерфейсите за връзка на това обслужване на едно гише в национален мащаб от страна на деклараторите следва да бъдат хармонизирани на равнището на Съюза, за да се улесни докладването и допълнително да се намали административната тежест. Това хармонизиране следва да се постига чрез прилагането във всяко обслужване на едно гише в национален мащаб на общ софтуер на интерфейс за междусистемен обмен на информация, разработен на равнището на Съюза. Държавите членки следва да поемат отговорността за интегриране и управляване на този интерфейс, който следва да бъде технологично неутрален, за да не се възпрепятстват иновациите, и за редовното и своевременно актуализиране на софтуера, когато Комисията предоставя нови версии. Комисията следва да разработва интерфейса и да осигурява актуализации, когато е необходимо, тъй като развитието на цифровите технологии се ръководи от пазара, който в момента се движи бързо, и всяко технологично решение може бързо да остарее предвид новите разработки.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Съществуващите канали за даване на сведения, предоставени от държавите членки и от доставчиците на услуги, като общностни пристанищни системи и други междусистемни канали за даване на сведения, следва да бъдат запазени като незадължителни входни пунктове за даване на сведения, предвид на факта, че тези системи функционират добре и предлагат персонализирани средства на морските оператори, за да изпълняват формалностите за даване на сведения, които биха могли да бъдат по-подходящи за някои среди, освен че представляват значителни инвестиции от редица заинтересовани страни.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Възникващите нови цифрови технологии дават все повече възможности за увеличаване на ефективността на сектора на морския транспорт и за понижаване на административната тежест. За да се натрупат възможно най-скоро ползите от тези нови технологии, Комисията следва да бъде оправомощена да изменя чрез актове за изпълнение техническите спецификации, стандартите и процедурите за хармонизираната среда на даване на сведения. При преразглеждане на настоящия регламент също следва да се вземат предвид новите технологии.

(6)  Възникващите нови цифрови технологии дават все повече възможности за увеличаване на ефективността на сектора на морския транспорт и за понижаване на административната тежест. За да се натрупат възможно най-скоро ползите от тези нови технологии, Комисията следва да бъде оправомощена да изменя чрез актове за изпълнение техническите спецификации, стандартите и процедурите за хармонизираната среда на даване на сведения. Това следва да позволи гъвкавост за участниците на пазара, за да се разработят нови цифрови технологии и при преразглеждане на настоящия регламент също следва да се вземат предвид новите технологии.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да се осигури функционирането на EMSWe, е необходимо да се въведе всеобхватен набор от данни, обхващащ всички елементи на информацията, която националните органи или пристанищните оператори може да изискват за административни или оперативни цели, когато кораб извършва посещаване на пристанище. Тъй като обхватът на задълженията за даване на сведения варира между държавите членки, обслужването на едно гише в национален мащаб в дадена държава членка следва да бъде изготвено така, че да приема набора от данни в EMSWe без изменение и да не се повлиява от информация, която не е от значение за тази държава членка.

(9)  За да се осигури функционирането на EMSWe, е необходимо да се въведе всеобхватен набор от данни, обхващащ всички елементи на информацията, която националните органи или пристанищните оператори може да изискват за административни или оперативни цели, когато кораб извършва посещаване на пристанище. Тъй като обхватът на задълженията за даване на сведения варира между държавите членки, обслужването на едно гише в национален мащаб в дадена държава членка следва да бъде изготвено така, че да приема набора от данни в EMSWe без изменение и да не се повлиява от информация, която не е от значение за тази държава членка. Това следва да бъде отразено в разработването на установено измерение на управлението на системите за обслужване на едно гише в национален мащаб, за да се гарантира безпроблемното им функциониране. Тъй като целта на настоящия регламент е да се улесни търговията чрез хармонизиране на изискванията за предоставяне на данни, при определянето на подробен набор от данни Комисията следва да има предвид висококачествен независим референтен образец за данни и да участва активно на равнището на ММО в неговото разработване.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се подобри ефективността на морския транспорт и да се ограничи дублирането на информация, която трябва да се предоставя за оперативни цели, когато кораб прави посещение на пристанище, предоставяната от декларатора информация в системата на обслужване на едно гише в национален мащаб следва също да се споделя с определени други субекти, като например пристанищни оператори или оператори на терминали.

(14)  За да се подобри ефективността на морския транспорт и да се ограничи дублирането на информация, която трябва да се предоставя за оперативни цели, когато кораб прави посещение на пристанище, предоставяната от декларатора информация в системата на обслужване на едно гише в национален мащаб следва също да се споделя с определени други субекти, като например пристанищни оператори или оператори на терминали, когато е разрешено, и като се имат предвид необходимостта от поверителност, търговската чувствителност и правните ограничения.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  За да се постигнат напълно хармонизирани изисквания за даване на сведения, следва да се установи по-засилено сътрудничество между митническите органи и морските органи както на национално равнище, така и на равнището на Съюза.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Комисията следва да направи оценка на настоящия регламент. Информация следва да бъде събирана също и за да се използва при изготвяне на оценката и за извършване на оценка на прилагането на законодателството по отношение на целите, за които е предвидено.

(24)  Комисията следва да направи оценка на настоящия регламент. Информация следва да бъде събирана също и за да се използва при изготвяне на оценката и за извършване на оценка на прилагането на законодателството по отношение на целите, за които е предвидено. Европейската комисия следва да оцени и възможността за създаване на истинска централизирана и хармонизирана европейска система за даване на сведения чрез създаването на централен интерфейс за даване на сведения.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  „кораб“ означава морски съд от всякакъв вид, експлоатиран в морска среда, който е предмет на формалност за даване на сведения за посоченото в приложението законодателство;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  „обслужване на едно гише“ означава среда за събиране, разпространение и обмен на информация за морските съдове в електронен вид със структурирана и общо определена структура на данните, правила и управление на правата на достъп, включително хармонизиран интерфейс за даване на сведения и графичен потребителски интерфейс, в допълнение към връзки със системи и бази данни на съответните органи в съответствие с приложимите международни, национални и местни правни изисквания;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  „съответен орган“ означава национален или местен орган, който участва в митническото освобождаване на кораби, пристигащи в пристанище или отплаващи от пристанище, или има законни права на достъп до информацията, събирана от системата за обслужване на едно гише в национален мащаб;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  „графичен потребителски интерфейс (GUI)“ означава уеб интерфейс за двупосочно онлайн подаване на данни от потребител към система за обслужване на едно гише и включва хармонизирани уеб страници и функции, които гарантират общ навигационен поток и качване на данни от декларатор, който изпълнява задълженията си за даване на сведения в рамките на обхвата на настоящия регламент, независимо от това къде се използва GUI;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  „общ интерфейс на точка за достъп“ означава точка за незадължително или доброволно подаване от страна на деклараторите с цел насочване на междусистемни данни към хармонизираните интерфейси за даване на сведения на съответните системи за обслужване на едно гише, разработени като добавена функция на хармонизираните интерфейси за даване на сведения и улесняващи двупосочния обмен на информация между деклараторите и съответните органи, които ще имат достъп до него чрез собствената си система за обслужване на едно гише;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в)  „техническа спецификация“ означава техническа спецификация, както е определена в член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3г)  „стандарт“ означава техническа спецификация, приета от признат орган по стандартизация, за многократно или продължително прилагане, чието спазване не е задължително и която е една от вариациите, определени в член 2, параграф 1, букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  „митнически органи“ означава органите, определени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  „електронно предаване на данни“ означава процес на предаване на информация, цифрово кодирана посредством структуриран формат с възможност за редактиране, който може да се използва пряко за съхраняване и обработване от компютри;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държава членка може да изисква от Комисията да въведе елементи на данните в набора от данни в EMSWe въз основа на съдържащите се в националното законодателство задължения за даване на сведения. Най-късно до шест месеца от влизане в сила на настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията за разпоредбите на националното законодателство и съответните задължения за даване на сведения, съдържащи елементите на данни, които трябва да бъдат включени в набора от данни в EMSWe. Те посочват с точност тези елементи на данните. Комисията оценява необходимостта от въвеждане или изменение на елемент на данните в набора от данни в EMSWe въз основа на тези уведомления.

3.  Държава членка може да изисква от Комисията да въведе или да измени съществуващи елементи на данните в набора от данни в EMSWe въз основа на съдържащите се в националното законодателство задължения за даване на сведения. Най-късно до шест месеца от влизане в сила на настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията за разпоредбите на националното законодателство и съответните задължения за даване на сведения, съдържащи елементите на данни, които трябва да бъдат включени в набора от данни в EMSWe. Те посочват с точност тези елементи на данните. Комисията оценява необходимостта от въвеждане или изменение на елемент на данните в набора от данни в EMSWe въз основа на тези уведомления.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  При създаването на набора от данни в EMSWe Комисията следва да вземе предвид разработването на независимия референтен образец за данни на ММО.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако държава членка възнамерява да въведе или измени задължение за даване на сведения съгласно националното си законодателство, което би включвало предоставянето на информация, различна от включената в набора от данни в EMSWe, тази държава членка незабавно уведомява Комисията. В това уведомление държавата членка точно определя информацията, която не е обхваната от набора от данни в EMSWe, и посочва планирания срок на валидност на въпросното задължение за даване на сведения.

1.  Ако държава членка или съответен орган от държава членка възнамерява да въведе или измени задължение за даване на сведения съгласно националното си законодателство, което би включвало предоставянето на информация, различна от включената в набора от данни в EMSWe, тази държава членка незабавно уведомява Комисията. В това уведомление държавата членка точно определя информацията, която не е обхваната от набора от данни в EMSWe, и посочва планирания срок на валидност на въпросното задължение за даване на сведения.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки не въвеждат нови изисквания за даване на сведения с изключение на случаите, когато съществуват надлежно обосновани и извънредни обстоятелства, освен ако това е било одобрено от Комисията в съответствие с член 3, параграф 2 и новото изискване за даване на сведения е включено в интерфейсите за даване на сведения. Комисията взема решение за въвеждане на ново изискване за даване на сведения в срок от 90 дни след получаване на уведомлението от държавата членка.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  За да се гарантират еднакви условия за въвеждането на нови изисквания за даване на сведения при извънредни обстоятелства, както е посочено в параграф 1 от настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18, за да определя кога посочените в параграф 1 обстоятелства следва да се считат за извънредни.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка въвежда обслужване на едно гише в национален мащаб, ако в съответствие с настоящия регламент и без да се засяга член 6, цялата необходима информация за изпълнението на задълженията за докладване се предоставя веднъж посредством и в съответствие с набора от данни в EMSWe, с цел тази информация да се предостави на съответните органи на държавите членки.

Всяка държава членка въвежда обслужване на едно гише в национален мащаб, ако в съответствие с настоящия регламент и без да се засяга член 6, цялата необходима информация за изпълнението на задълженията за докладване се предоставя веднъж в съответствие с член 7, параграф 2 посредством и в съответствие с набора от данни в EMSWe, с цел тази информация да се предостави на съответните органи на държавите членки.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В съответствие с настоящия регламент и без да се засяга член 6, държавите членки могат да разработват споделена система за обслужване на едно гише с една или повече други държави членки с цел подобряване на оперативната съвместимост и взаимосвързаността между държавите членки.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че се разработва измерение на управлението с ясно правно основание, за да се предоставят на всяка система за обслужване на едно гише в национален мащаб необходимите правомощия за ефективно събиране, съхраняване и разпределяне на данните за съответните органи така, че всяка съответна информация, получена в съответствие с настоящия регламент, да бъде достъпна за други системи за обслужване на едно гише в национален мащаб чрез системата SafeSeaNet в съответствие с член 22а от Директива № 2002/59/ЕО.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията разработва и актуализира хармонизиран модул на интерфейс за даване на сведения, предназначен за обслужването на едно гише в национален мащаб. Този модул включва възможността за обмен на информация между информационната система, използвана от заявителя, и обслужването на едно гише в национален мащаб.

2.  В срок до ... (дата: две години след влизането в сила на настоящия регламент) Комисията и държавите членки разработват и актуализират технологично неутрален хармонизиран интерфейс за даване на сведения, предназначен за обслужването на едно гише в национален мащаб. Този интерфейс дава възможност за обмен на информация между информационната система, използвана от заявителя, и обслужването на едно гише в национален мащаб и надлежно отчита начина, по който потребителите могат да проектират или програмират своите системи за даване на сведения, така че да могат да въведат тази нова система.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  В срок до ... (дата: пет години след влизането в сила на настоящия регламент), в тясно сътрудничество с държавите членки Комисията разработва доброволен, незадължителен общ интерфейс на точка за достъп като допълнителна функционалност на хармонизираните интерфейси за даване на сведения, при условие че хармонизираните интерфейси за даване на сведения са изпълнени изцяло в съответствие с параграф 11 от настоящия член. Интерфейсът на точка за достъп се състои от общ потребителски интерфейс, управляван съвместно от Комисията и участващите държави членки, който се интегрира с хармонизираните интерфейси за даване на сведения. Интерфейсът на точка за достъп осигурява възможност за използване на единна връзка за междусистемен обмен на данни между деклараторите и интерфейсите за даване на сведения на участващите държави членки.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  съвместимостта на обслужването на едно гише в национален мащаб с модула на интерфейс за даване на сведения;

a)  съвместимостта на обслужването на едно гише в национален мащаб с интерфейса за даване на сведения;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  придържането към функционалните и техническите спецификации на интерфейсите за даване на сведения в съответствие с параграф 11 от настоящия член;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  своевременното интегриране на модула на интерфейс за даване на сведения, както и всички последващи актуализации в съответствие с датите за прилагане, определени в акта за изпълнение, посочен в параграф 11;

б)  своевременното интегриране на интерфейса за даване на сведения, както и всички последващи актуализации в съответствие с датите за прилагане, определени в акта за изпълнение, посочен в параграф 11;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  предоставяне на лесен за ползване хармонизиран графичен потребителски интерфейс (GUI), с подобен вид, за обмен на данни между деклараторите и системата за обслужване на едно гише в национален мащаб, който позволява двупосочна комуникация между доставчика на данни и съответните органи и който се придържа към функционалните и техническите спецификации на хармонизирания GUI, разработен в съответствие с параграф 11 от настоящия член;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  предоставянето на уебсайт за поддръжка онлайн.

г)  предоставянето на бюро за помощ и на уебсайт за поддръжка онлайн с ясни инструкции на официалния(те) език(ци) на тази държава членка и във всеки случай на английски език, без да се засяга принципът на многоезичието, залегнал в ДФЕС;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  след консултации със съответните социални партньори, предоставянето на адекватно и необходимо обучение за целия персонал, участващ в изпълнението и функционирането на системата за обслужване на едно гише в национален мащаб;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки гарантират, че системите за обслужване на едно гише в национален мащаб осигуряват двупосочна връзка между доставчиците на данни и съответните органи, за да се избегнат забавяния в процесите на освобождаване и да се предотвратят случаи на неспазване или неточности в даването на изискваните сведения. Системите за обслужване на едно гише в национален мащаб дават възможност съобщенията или резултатите да се съобщават на декларатора. Тези съобщения обхващат възможно най-широк спектър от решения, взети от всички участващи съответни органи.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  обслужването на едно гише в национален мащаб дава възможност на деклараторите също да предоставят информация чрез електронни таблици, хармонизирани на равнището на Съюза, и включват функцията за извличане на елементи на данни от даването на сведения от тези таблици.

4.  обслужването на едно гише в национален мащаб дава възможност на деклараторите също да предоставят изискваната информация, включително чрез електронни таблици, хармонизирани на равнището на Съюза, и включват функцията за извличане на елементи на данни от даването на сведения.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 11 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  функционалните и техническите спецификации, механизмите и процедурите за контрол на качеството, предназначени за разгръщане, поддържане и използване на хармонизирания модул на интерфейс, посочен в параграф 2;

a)  функционалните и техническите спецификации, механизмите и процедурите за контрол на качеството, предназначени за разгръщане, поддържане и използване на интерфейса за даване на сведения, посочен в параграф 2;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 11 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  функционалните и техническите спецификации, механизмите и процедурите за контрол на качеството, предназначени за въвеждане, поддържане и използване на хармонизирания графичен потребителски интерфейс (GUI), посочен в параграф 3;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 11 – алинея 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aб)  функционалните и техническите спецификации, механизмите и процедурите за контрол на качеството, предназначени за въвеждане, поддържане и използване на общ интерфейс на точка за достъп като допълнителна функционалност на хармонизираните интерфейси за даване на сведения, посочени в параграф 2;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 11 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посредством актове за изпълнение Комисията изменя техническите спецификации, стандартите и процедурите, за да вземе предвид наличието на нови технологии.

Комисията приема актове за изпълнение с цел изменяне на техническите спецификации, стандартите и процедурите, за да се гарантира, че интерфейсите са технологично неутрални и отворени за бъдещи технологии.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11а.  Системите за обслужване на едно гише в национален мащаб работят, без да се засягат Регламент (ЕО) № 952/2013 и Решение № 70/2008/ЕО.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки може да позволят на деклараторите да предоставят информация чрез други канали за даване на сведения, като например общностни пристанищни системи, при условие че тези канали са доброволни за деклараторите. В този случай държавите членки гарантират, че по тези други канали се предоставя съответната информация в услугите на едно гише в национален мащаб.

1.  Държавите членки позволяват на деклараторите да предоставят информация чрез съществуващи междусистемни или други канали за даване на сведения, като например общностни пристанищни системи и системи за обслужване на едно гише в национален мащаб, при условие че тези канали са доброволни за деклараторите. В този случай държавите членки гарантират, че по тези други канали се предоставя съответната информация в услугите на едно гише в национален мащаб.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предоставяната при заминаване информация от пристанище в Съюза не се изисква отново по време на пътуването или при пристигане в следващото пристанище в Съюза, при условие че корабът не е извършвал посещаване на пристанище извън Съюза по време на пътуването. Тази точка не е приложима за информацията, получена съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013, освен ако такава възможност не е предвидена в настоящия регламент;

в)  предоставяната при заминаване информация от пристанище в Съюза не се изисква отново при пристигане в следващото пристанище в Съюза, при условие че може да бъде използвана повторно за оперативни или административни цели и при условие че корабът не е извършвал посещаване на пристанище извън Съюза по време на пътуването. Тази точка не е приложима за информацията, получена съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013, освен ако такава възможност не е предвидена в настоящия регламент;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  съответната информация в обобщената декларация за въвеждане, посочена в член 127 от Регламент (ЕС) № 952/2013, се предоставя за справка на системата на обслужване на едно гише в национален мащаб и, ако е уместно, за да се използва повторно за други задължения за даване на сведения, посочени в приложението.

г)  съответната информация в обобщената декларация за въвеждане, посочена в член 127 от Регламент (ЕС) № 952/2013, се предоставя за справка на системата за обслужване на едно гише в национален мащаб и ако е уместно и съвместимо с митническото законодателство на Съюза след освобождаване от страна на митническите органи, за да се използва повторно за други задължения за даване на сведения, посочени в приложението.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  план за развитие, свързан с разработването и актуализирането на модула на интерфейс за даване на сведения, предвиден за следващите 18 месеца;

a)  план за развитие, свързан с разработването и актуализирането на интерфейса за даване на сведения, предвиден за следващите 18 месеца;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  планове за развитие, свързани с разработването на доброволен общ интерфейс на точка за достъп за хармонизираните интерфейси за даване на сведения, до ... (дата: 5 години след влизането в сила на настоящия регламент);

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aб)  периоди на консултации с всички подходящи заинтересовани страни, включително с представители на синдикатите, сектора и експерти от правителството;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ориентировъчни срокове за държавите членки за последващо интегриране на модула на интерфейс за даване на сведения в обслужването на едно гише в национален мащаб;

б)  ориентировъчни срокове за държавите членки за последващо интегриране на интерфейса за даване на сведения в обслужването на едно гише в национален мащаб;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  индикативни срокове за разработване от Комисията на общ интерфейс на точка за достъп след прилагането на хармонизираните интерфейси за даване на сведения;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  изпитателни периоди за държавите членки и деклараторите, в които те изпитват своята връзка с всяка нова версия на модула на интерфейс;

в)  изпитателни периоди за държавите членки и за доброволните декларатори, в които те изпитват своята връзка с всяка нова версия на интерфейса(ите);

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  изпитателни периоди за общия интерфейс на точка за достъп като допълнителна функционалност на хармонизираните интерфейси за даване на сведения;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  привеждане в съответствие с митническите системи, като се отчита развитието в средата на обслужването на едно гише;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  популяризиране на EMSWe на равнището на Съюза и в съответните международни организации.

б)  популяризиране на EMSWe на равнището на Съюза и в съответните международни организации, особено чрез осигуряване на дългосрочното финансиране за Европейската агенция по морска безопасност и с участието на представители на правителството и заинтересованите страни от сектора в тази система.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До шест години след влизане в сила на настоящия регламент Комисията извършва преглед на прилагането на настоящия регламент и предава на Европейския парламент и на Съвета доклад от оценката на функционирането на EMSWe въз основа на събраната информация и статистически данни. Докладът от оценката включва, ако е необходимо, оценка на възникващите технологии, която би могла да доведе до промени в модула на интерфейс за даване на смени или до неговата смяна.

До шест години след влизане в сила на настоящия регламент Комисията извършва преглед на прилагането на настоящия регламент и предава на Европейския парламент и на Съвета доклад от оценката на функционирането на EMSWe въз основа на събраната информация и статистически данни. Докладът от оценката включва, ако е необходимо, оценка на възникващите технологии, която би могла да доведе до промени в модула на интерфейс за даване на сведения или до неговата смяна с интерфейс на точка за достъп на равнището на ЕС (EU-API), който да може да предава данни от декларатори директно към системите за обслужване на едно гише в национален мащаб за изпълнение на задълженията за даване на сведения.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с национални експерти, определени от държавата членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с национални експерти, определени от държавата членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., и със съответни експерти от сектора.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията се подпомага от Комитета за цифрово улесняване на транспорта и търговията. Това е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/201116.

1.  Комисията се подпомага от Комитета за цифрово улесняване на транспорта и търговията. Този Комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/201116 и включва също съответни експерти от сектора.

_________________

_________________

16 OВ L 55, 28.2.2011 г, стр. 13.

16 OВ L 55, 28.2.2011 г, стр. 13.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Той е приложим, считано от [Служба за публикации: нанесете дата, която съответства на четири години след влизането в сила на настоящия регламент].

2.  Той е приложим, считано от [Служба за публикации: нанесете дата, която съответства на четири години след влизането в сила на настоящия регламент] или една година след приемането на всички предвидени в регламента делегирани актове и актове за изпълнение в зависимост от това коя дата е по-късна.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Посочените в член 7, параграф 2, буква г) функции и тези, свързани с митническите формалности, посочени в част А, точка 7 от приложението, влизат в сила, когато бъдат пуснати в действие електронните системи посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013, необходими за прилагането на тези формалности, съгласно работната програма, предвидена от Комисията съгласно членове 280 и 281 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

3.  Посочените в член 7, параграф 2, буква г) функции и тези, свързани с митническите формалности, посочени в част А, точка 7 от приложението, влизат в сила след оценка и доказателство за пълна функционалност на EMSWe и изпълнение и оперативна съвместимост на всички други елементи на набора от данни в EMSWe между системите за обслужване на едно гише в национален мащаб на участващите държави членки и когато бъдат пуснати в действие електронните системи посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013, необходими за прилагането на тези формалности, съгласно работната програма, предвидена от Комисията съгласно членове 280 и 281 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 17.5.2018 г. Комисията публикува предложение за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС относно формалностите за даване на сведения за кораби. Инициативата е част от третия пакет „Европа в движение“, с който се изпълнява обновената стратегия за промишлената политика от септември 2017 г., и е предназначена за завършване на процеса на подпомагане на Европа да извлече максимална полза от модернизацията на мобилността. Новите технологии бързо променят картината на мобилността и на този фон ЕС и неговите промишлени отрасли трябва да се справят с предизвикателството да се превърнат в световен лидер в сферата на мобилността.

Понастоящем операторите в сектора на морския транспорт трябва да изпълняват широк набор от изисквания за даване на сведения всеки път, когато даден кораб извършва посещаване на пристанище. В ЕС годишно се извършват над два милиона посещавания на пристанища. Формалностите за даване на сведения за кораби, които извършват посещаване на пристанище в държавите членки, понастоящем са определени в Директива 2010/65/ЕС — Директивата относно формалностите за даване на сведения (RFD). Директивата има за цел да опрости и хармонизира административните процедури в областта на морския транспорт чрез въвеждането на система за обслужване на едно гише за формалностите за даване на сведения за корабите.

Проблемът за операторите е, че изискванията за даване на сведения все още не са хармонизирани или между различните области, за които трябва да се дават сведения в рамките на една държава членка, или между различни държави членки. Това води до голяма административна тежест за операторите, като Комисията оценява, че понастоящем персоналът в сектора на корабоплаването изразходва общо около 4,6 милиона часа за даване на сведения.

В последващата оценка на Европейската комисия за функционирането на настоящата директива се посочва, че съществуват няколко сериозни проблема, които пречат на хармонизираното ѝ прилагане в целия ЕС. Основните установени проблеми са: неудовлетворителната степен на хармонизация на национално равнище и на равнище ЕС, ограниченият цялостен обхват на директивата и неефективното използване на получените данни от националните органи на държавите членки.

Преди това Европейският съвет подчерта проблема в своята Декларация от Валета от 2017 г. относно политиката в областта на морския транспорт и в Заключенията на Съвета от 8 юни 2017 г. относно приоритети на политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2020 г., като призна, че трябва да намалим административната тежест върху морския транспорт.

Целта на новото предложение на Комисията е да се разгледа текущата нехармонизирана среда на даване на сведения относно корабите в ЕС. Предложената нова среда за европейско морско обслужване на едно гише е опит за комбиниране на всички формалности за даване на сведения, свързани с извършването на посещаване на пристанище. Целта е да се подобрят оперативната съвместимост и взаимосвързаността между различните системи и да се насърчи най-ефективното използване на данните.

Целта на предложението на Комисията е да се избегне всяка непропорционална тежест за корабните оператори и то се основава на съществуващата структура на националните системи за обслужване на едно гише, както и на международните стандарти и формати на данни и на стандартите и форматите на данни на ЕС. Чрез предложението се осигурява децентрализирано, но все пак хармонизирано решение.

Докладчикът приветства предложението на Комисията за отмяна и замяна на настоящата директива и изразява съгласие с установените недостатъци от последващата оценка на функционирането на настоящата директива. Ясно е, че за сектора има значителни допълнителни разходи поради липсата на хармонизация за изискванията за даване на сведения за всяко посещаване на пристанище, като докладчикът категорично подкрепя всяко преместване с цел намаляване на административната тежест, понасяна от операторите в областта на морския транспорт. Докладчикът е твърдо убеден, че това е в интерес на по-широкото улесняване на търговията и на цифровизацията.

Докладчикът счита, на първо място, че един хармонизиран набор от данни е от съществено значение и е може би най-важното средство за намаляване на административната тежест за корабите, извършващи посещаване на пристанища на ЕС, и за подобряване на морската логистична верига. Докладчикът иска от Комисията да представи подробен хармонизиран набор от данни, в който изцяло да се отчитат усилията на равнище ММО за хармонизиране на данните.

Докладчикът би искал също така да гарантира, че наборът от данни EMSWE се прилага, без да се засяга митническата среда на даване на сведения, и че в това отношение следва да има сътрудничество между съответните органи. Докладчикът признава необходимостта държавите членки да разполагат с необходимата гъвкавост, за да могат понякога да добавят нови елементи към изискванията за даване на сведения по различни причини, но смята, че е важно да се намери точният баланс, за да не се добавят нови административни тежести.

Що се отнася до функционирането на националните системи за обслужване на едно гише, докладчикът вижда логиката на надграждане на съществуващите структури и приветства предложението на Комисията в това отношение. За да се гарантира доброто функциониране на системите за обслужване на едно гише, докладчикът би искал да се гарантира двупосочната връзка между декларатора и съответните органи. Освен това докладчикът счита, че всяка система за обслужване на едно гише следва да има ясно изразено измерение на управлението с правно основание, за да се осигури плавна обработка, правилно протичане и боравене с данните между органите и наистина между държавите членки. Докладчикът би приветствал и възможността държавите членки съвместно да разработват обслужване на едно гише.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при подготовката на доклада преди неговото приемане в комисията:

Образувание и/или лице

Европейска организация на морските пристанища (ESPO)

Асоциация на корабособствениците от Европейската общност (ECSA)

Световен съвет по морски транспорт

Европейска федерация на частните оператори на пристанищни терминали (Feport)

Danish Shipping (Датска морска компания)

Пристанище Ротердам

Европейска комисия

Председателство на Съвета на Европейския съюз

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише

Позовавания

COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Deirdre Clune

5.7.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

16.1.2019

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie‑Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter‑Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander‑Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David‑Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

1

0

ENF

Georg Mayer

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 25 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност