ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU

  16.1.2019 - (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) - ***I

  Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  Zpravodajka: Deirdre Clune


  Postup : 2018/0139(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0006/2019
  Předložené texty :
  A8-0006/2019
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU

  (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0278),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0193/2018),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …1

  –  s ohledem na stanovisko Evropského výboru regionů ze dne …2

  –  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0006/2019),

  1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  ————————————————

  1 Úř. věst. C … (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

  2 Úř. věst. C … (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU9 od členských států požaduje, aby přijímaly plnění ohlašovacích povinností lodí připlouvajících do přístavů Unie a odplouvajících z nich v elektronickém formátu a zajistily přenos hlášení prostřednictvím jednotného portálu s cílem usnadnit námořní dopravu.

  (1)  Smě/rnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU9 od členských států požaduje, aby přijímaly plnění ohlašovacích povinností lodí připlouvajících do přístavů Unie a odplouvajících z nich v elektronickém formátu a zajistily přenos hlášení prostřednictvím jednotného portálu s cílem usnadnit a urychlit námořní dopravu.

  _________________

  _________________

  9Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU ze dne 20. října 2010 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES (Úř. věst. L 283, 29.10.2010, s. 1).

  9Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU ze dne 20. října 2010 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES (Úř. věst. L 283, 29.10.2010, s. 1).

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2a)  Vzhledem k tomu, že Evropský parlament i Rada často požadovaly vyšší interoperabilitu a komplexnější a uživatelsky příjemnější komunikační a informační toky, které by pomohly občanům a podnikům plně využívat vnitřní trh a posílit nástroje vnitřního trhu s cílem lépe uspokojit potřeby občanů a podniků při provádění přeshraničních činností.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3)  Cílem tohoto nařízení je usnadnit přenos informací. Uplatňováním tohoto nařízení by se neměla změnit podstata ohlašovacích povinností a nemělo by být dotčeno následné ukládání a zpracovávání informací na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni.

  (3)  Hlavním cílem tohoto nařízení je stanovit harmonizovaná pravidla pro poskytování informací o nákladech požadovaných jak námořními, tak celními orgány a pro dodržování ostatních ohlašovacích formalit vyžadovaných směrnicí 2010/65/EU; cílem tohoto nařízení je usnadnit přenos informací mezi poskytovateli údajů o lodích, příslušnými orgány spravujícími přístav určení a ostatními členskými státy, a to v souladu s nařízením GDPR. Uplatňováním tohoto nařízení by se neměla změnit podstata ohlašovacích povinností a nemělo by být dotčeno následné ukládání a zpracovávání informací na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3a)  Cílem tohoto nařízení je harmonizovat odlišné prvky údajů tak, že se zajistí, že tytéž soubory údajů mohou být ohlášeny každému příslušnému orgánu stejným způsobem, a tím dále zlepšit účinnost námořní dopravy, podpořit digitalizaci a usnadnit obchod.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (4)  Existující vnitrostátní jednotné portály v každém členském státě by se měly zachovat jako základ pro prostředí jednotného evropského námořního portálu (dále jen „EMSWe“). Vnitrostátní jednotné portály by měly tvořit komplexní vstupní bod pro podávání zpráv provozovatelů námořní dopravy, který plní funkce sběru údajů od deklarantů a rozesílání údajů všem odpovídajícím příslušným orgánům.

  (4)  Existující vnitrostátní jednotné portály v každém členském státě by se měly zachovat jako základ pro prostředí jednotného evropského námořního portálu (dále jen „EMSWe“). Vnitrostátní jednotné portály by měly tvořit komplexní vstupní bod pro podávání zpráv provozovatelů námořní dopravy, který plní funkce sběru údajů od deklarantů a rozesílání údajů všem odpovídajícím příslušným orgánům. Pro každý vnitrostátní jednotný portál je třeba vyvinout rozměr správy s jasným právním základem, aby portály měly pravomoci a odpovědnost za shromažďování, uchovávání a rozeslání údajů příslušným orgánům a aby všechny příslušné informace obdržené v souladu s tímto nařízením byly zpřístupněny dalším vnitrostátním jednotným portálům prostřednictvím systému SafeSeaNet v souladu s článkem 22a směrnice 2002/59/ES;

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (4a)  Stávající komunikační kanály a poskytovatelé služeb by mohli být zachováni, pokud za mimořádných okolností vyvstanou dodatečné žádosti o údaje. Tato pružnost by měla být povolena nejen členským státům, ale i relevantním příslušným orgánům, neboť odpovídají za posouzení rizik spojených s čištěním lodi, jejím nákladem, cestujícími a posádkou, jsou-li na palubě.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5)  Uživatelská rozhraní těchto vnitrostátních jednotných portálů by se měla ze strany deklarantů harmonizovat na úrovni Unie, aby se usnadnilo podávání zpráv a dále snížila administrativní zátěž. Této harmonizace by mělo být dosaženo tím, že se v každém vnitrostátním jednotném portálu bude používat společný software rozhraní pro výměnu informací mezi systémy vyvinutý na úrovni Unie. Členské státy by měly odpovídat za integraci a správu tohoto modulu rozhraní a za pravidelnou a včasnou aktualizaci softwaru, jakmile Komise poskytne nové verze. Komise by měla vyvinout modul a v případě potřeby zajišťovat jeho aktualizace.

  (5)  Uživatelská rozhraní těchto vnitrostátních jednotných portálů by se měla ze strany deklarantů harmonizovat na úrovni Unie, aby se usnadnilo podávání zpráv a dále snížila administrativní zátěž. Této harmonizace by mělo být dosaženo tím, že se v každém vnitrostátním jednotném portálu bude používat společný software rozhraní pro výměnu informací mezi systémy vyvinutý na úrovni Unie. Členské státy by měly odpovídat za integraci a správu tohoto rozhraní, které by mělo být technologicky neutrální, aby se nebránilo inovacím, a za pravidelnou a včasnou aktualizaci softwaru, jakmile Komise poskytne nové verze. Komise by měla vyvinout toto rozhraní a v případě potřeby zajišťovat jeho aktualizace, neboť vývoj digitálních technologií je určován trhem, v současné době probíhá rychle a jakékoliv technologické řešení by mohlo být rychle zastaralé a nahrazené novým vývojem.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5a)  Stávající komunikační kanály poskytované členskými státy a poskytovateli služeb, jako jsou společné přístavní systémy a jiné kanály pro podávání zpráv mezi systémy, by měly být zachovány jako volitelné vstupní body pro podávání zpráv, a to se zřetelem k tomu, že tyto systémy dobře fungují a nabízejí provozovatelům námořní dopravy personalizované prostředky, jak plnit ohlašovací formality, které by mohly být pro některá prostředí vhodnější, kromě toho, že představují významné investice mnoha zúčastněných stran.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  Nové digitální technologie představují stále větší příležitost ke zvýšení efektivnosti odvětví námořní dopravy a snížení administrativní zátěže. Aby se přínosy těchto nových technologií projevily co nejdříve, měla by být Komisi svěřena pravomoc měnit prostřednictvím prováděcích aktů technické specifikace, normy a postupy harmonizovaného prostředí pro podávání zpráv. Nové technologie by měly být zohledněny také při revizích tohoto nařízení.

  (6)  Nové digitální technologie představují stále větší příležitost ke zvýšení efektivnosti odvětví námořní dopravy a snížení administrativní zátěže. Aby se přínosy těchto nových technologií projevily co nejdříve, měla by být Komisi svěřena pravomoc měnit prostřednictvím prováděcích aktů technické specifikace, normy a postupy harmonizovaného prostředí pro podávání zpráv. To by mělo ponechat účastníkům trhu pružnost, aby mohli vyvíjet nové digitální technologie a nové technologie by měly být zohledněny také při revizích tohoto nařízení.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (9)  Aby prostředí jednotného evropského námořního portálu (EMSWe) mohlo fungovat, je třeba vytvořit komplexní soubor údajů EMSWe s veškerými prvky informací, jež by mohly požadovat vnitrostátní orgány nebo provozovatelé přístavů pro administrativní a provozní účely, když loď vplouvá do přístavu. Jelikož rozsah ohlašovacích povinností se v členských státech liší, vnitrostátní jednotný portál v daném členském státě by měl být nastaven tak, aby soubor údajů EMSWe přijímal bez jakýchkoli změn a bez ohledu na to, že se některé informace tohoto členského státu netýkají.

  (9)  Aby prostředí jednotného evropského námořního portálu (EMSWe) mohlo fungovat, je třeba vytvořit komplexní soubor údajů EMSWe s veškerými prvky informací, jež by mohly požadovat vnitrostátní orgány nebo provozovatelé přístavů pro administrativní a provozní účely, když loď vplouvá do přístavu. Jelikož rozsah ohlašovacích povinností se v členských státech liší, vnitrostátní jednotný portál v daném členském státě by měl být nastaven tak, aby soubor údajů EMSWe přijímal bez jakýchkoli změn a bez ohledu na to, že se některé informace tohoto členského státu netýkají. To by mělo být zohledněno při vývoji zavedeného rozměru správy do podoby vnitrostátních jednotných portálů s cílem zajistit jejich bezproblémové fungování. Jelikož cílem nařízení je usnadnit obchod prostřednictvím harmonizace požadavků na údaje, měla by Komise při vymezování podrobného souboru údajů přihlížet k vysoce kvalitnímu referenčnímu modelu s nezávislými údaji a aktivně se podílet na jeho vývoji na úrovni organizace IMO.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14)  S cílem zlepšit efektivnost námořní dopravy a omezit duplicitu informací, které se musí předkládat pro provozní účely, když má loď zastávku v přístavu, informace poskytované deklarantem pro vnitrostátní jednotné portály by měly sdílet také některé další subjekty jako provozovatelé přístavů nebo terminálů.

  (14)  S cílem zlepšit efektivnost námořní dopravy a omezit duplicitu informací, které se musí předkládat pro provozní účely, když má loď zastávku v přístavu, informace poskytované deklarantem pro vnitrostátní jednotný portál by měly sdílet také některé další subjekty jako provozovatelé přístavů nebo terminálů, pokud k tomu mají povolení a je zohledněna potřeba dodržovat důvěrnost, citlivost obchodních informací a právní omezení.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 15 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (15a)  Aby došlo k plné harmonizaci požadavků na podávání zpráv, je třeba navázat hlubší spolupráci mezi celními orgány a námořními orgány jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Unie.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 24

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (24)  Komise by měla provést hodnocení tohoto nařízení. Pro účely tohoto hodnocení by se měly shromažďovat informace, aby bylo možné posoudit, nakolik fungování právních předpisů plní vytčené cíle.

  (24)  Komise by měla provést hodnocení tohoto nařízení. Pro účely tohoto hodnocení by se měly shromažďovat informace, aby bylo možné posoudit, nakolik fungování právních předpisů plní vytčené cíle. Evropská komise by rovněž měla vyhodnotit příležitost vytvořit skutečně centralizovaný a harmonizovaný evropský systém podávání zpráv prostřednictvím vytvoření centrálního rozhraní pro podávání zpráv.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a)  „lodí“ námořní plavidlo jakéhokoliv druhu vykonávající činnost v mořském prostředí, které podléhá ohlašovacím formalitám v souvislosti s právními předpisy uvedenými v příloze;

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1b)  „jednotným portálem“ prostředí pro shromažďování, šíření a výměnu informací o podávání zpráv o plavidlech v elektronické formě se strukturovanou a jednotně stanovenou strukturou údajů, pravidly, řízením práv přístupu, včetně harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv a grafického uživatelského rozhraní a kromě toho propojení se systémy a databázemi příslušných orgánů v souladu s platnými mezinárodními, vnitrostátními a místními právními požadavky;

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a)  „příslušným orgánem“ vnitrostátní nebo místní orgán, který je zapojen do vydávání povolením lodím přijíždějícím do přístavu nebo z něho odjíždějícím nebo který má zákonné oprávnění k přístupu k informacím shromážděným vnitrostátním jednotným portálem;

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a)  „grafickým uživatelským rozhraním (Graphical User Interface, GUI)“ internetové rozhraní pro obousměrné předávání údajů do jednotného portálu, na bázi webu a mezi uživatelem a systémem a zahrnuje harmonizované internetové stránky a funkce, které deklarantovi, který plní ohlašovací povinnosti v rámci působnosti tohoto nařízení, zajišťují běžný navigační tok a nahrávání údajů bez ohledu na to, kde je GUI využíváno.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3b)  „společným rozhraním pro přístupové body“ volitelný či dobrovolný bod pro podávání informací pro deklaranty ke směrování mezisystémových údajů do harmonizovaných rozhraní pro podávání zpráv příslušných jednotných portálů, vytvořený jako dodatečná funkce harmonizovaných rozhraní pro podávání zpráv a umožňující obousměrnou výměnu informací mezi deklaranty a příslušnými orgány, které k nim přistupují prostřednictvím vlastního jednotného portálu.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 c (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3c)  „technickou specifikací“ se rozumí technická specifikace podle definice v čl. 2 bodě 4 nařízení (EU) č. 1025/2012;

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 d (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3d)  „normou“ technická specifikace přijatá uznávaným normalizačním orgánem k opakovanému nebo trvalému použití, jejíž dodržování není povinné a která je jednou z variací uvedenou v čl. 2 bodu 1 písm. a), b), c) a d) nařízení (EU) č. 1025/2012;

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  5a)  „celními orgány“ orgány definované v čl. 5 bodu 1 nařízení (EU) č. 952/2013;

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  6a)  „elektronickým přenosem údajů“ proces přenosu digitálně kódovaných informací za použití upravitelného strukturovaného formátu, který lze přímo používat k ukládání a zpracování počítačem.

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Členské státy mohou Komisi požádat, aby do souboru údajů EMSWe začlenila prvky údajů na základě ohlašovacích povinností obsažených ve vnitrostátních právních předpisech. Nejpozději do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost členské státy oznámí Komisi ustanovení vnitrostátních právních předpisů a odpovídající ohlašovací povinnosti obsahující prvky údajů, které mají být zahrnuty do souboru údajů EMSWe. Tyto prvky údajů přesně určí. Komise na základě těchto oznámení posoudí potřebu začlenit prvek údajů do souboru údajů EMSWe, nebo ho v něm změnit.

  3.  Členské státy mohou Komisi požádat, aby do souboru údajů EMSWe začlenila prvky údajů na základě ohlašovacích povinností obsažených ve vnitrostátních právních předpisech nebo aby existující prvky změnila. Nejpozději do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost členské státy oznámí Komisi ustanovení vnitrostátních právních předpisů a odpovídající ohlašovací povinnosti obsahující prvky údajů, které mají být zahrnuty do souboru údajů EMSWe. Tyto prvky údajů přesně určí. Komise na základě těchto oznámení posoudí potřebu začlenit prvek údajů do souboru údajů EMSWe, nebo ho v něm změnit.

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  4 a.  Při vytváření souboru údajů EMSWe by Komise měla vzít v úvahu vývoj nezávislého datového referenčního modelu Mezinárodní námořní organizace.

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Pokud členský stát hodlá zavést nebo změnit ohlašovací povinnost podle svých vnitrostátních právních předpisů, která by zahrnovala poskytování jiných informací než těch, které jsou obsaženy v souboru údajů EMSWe, neprodleně to oznámí Komisi. Členský stát ve svém oznámení přesně určí informace nezahrnuté do souboru údajů EMSWe a uvede plánovanou dobu uplatňování předmětné ohlašovací povinnosti.

  1.  Pokud členský stát či příslušný orgán z členského státu hodlá zavést nebo změnit ohlašovací povinnost podle svých vnitrostátních právních předpisů, která by zahrnovala poskytování jiných informací než těch, které jsou obsaženy v souboru údajů EMSWe, neprodleně to oznámí Komisi. Členský stát ve svém oznámení přesně určí informace nezahrnuté do souboru údajů EMSWe a uvede plánovanou dobu uplatňování předmětné ohlašovací povinnosti.

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Členský stát nezavede nové požadavky na podávání zpráv, leda za řádně odůvodnění a výjimečných okolností, pokud nebyly tyto požadavky schváleny Komisí v souladu s čl. 3 odst. 2 a pokud tyto nové požadavky na podávání zpráv nebyly začleněny do rozhraní pro podávání zpráv. Komise vydá rozhodnutí o zavedení nových požadavků na podávání zprávy do 90 dnů ode dne přijetí oznámení daného členského státu.

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro zavedení nových požadavků na podávání zpráv za výjimečných okolností, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, je Komise zmocněna k přijetí aktů v přenesené pravomoci postupem podle článku 18, aby určila, kdy se okolnosti uvedené v odstavci 1 považují za výjimečné.

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Každý členský stát zřídí vnitrostátní jednotný portál, kam v souladu s tímto nařízením, a aniž by byl dotčen článek 6, budou jedenkrát poskytnuty veškeré informace potřebné k splnění ohlašovacích povinností, a to prostřednictvím souboru údajů EMSWe a v souladu s ním, pro účel zpřístupnění těchto informací příslušným orgánům členských států.

  Každý členský stát zřídí vnitrostátní jednotný portál, kam v souladu s tímto nařízením, a aniž by byl dotčen článek 6, budou jedenkrát poskytnuty veškeré informace potřebné k splnění ohlašovacích povinností v souladu s čl. 7 odst. 2, a to prostřednictvím souboru údajů EMSWe a v souladu s ním, pro účel zpřístupnění těchto informací příslušným orgánům členských států.

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Členské státy mohou v souladu s tímto nařízením a bez dotčení článku 6 vypracovat s jedním nebo více členskými státy sdílený jednotný portál s cílem zvýšit interoperabilitu a vzájemné propojení mezi členskými státy.

  Pozměňovací návrh    30

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Členské státy zajistí, aby byl vyvinut rozměr správy s jasným právním základem, aby měl každý vnitrostátní jednotný portál pravomoci potřebné k účinnému shromažďování, uchovávání a rozeslání údajů příslušným orgánům, aby byly všechny příslušné informace obdržené v souladu s tímto nařízením zpřístupněny jiným vnitrostátním jednotným portálům prostřednictvím systému SafeSeaNet v souladu s článkem 22a směrnice 2002/59/ES.

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Komise vyvine a bude aktualizovat harmonizovaný modul rozhraní vnitrostátních jednotných portálů pro podávání zpráv. Tento modul obsahuje možnost výměny informací mezi informačními systémy deklaranta a vnitrostátním jednotným portálem.

  2.  Do ... (datum: dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost).Komise a členské státy vyvinou a budou aktualizovat harmonizované rozhraní vnitrostátních jednotných portálů pro podávání zpráv Toto rozhraní bude umožňovat výměnu informací mezi informačními systémy deklaranta a vnitrostátním jednotným portálem a řádně zohlední, jak mohou uživatelné navrhnout nebo programovat své systémy podávání zpráv, aby mohly fungovat s tímto novým systémem.

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Do ... (datum: dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost) Komise v úzké spolupráci s členskými státy vyvine dobrovolné volitelné rozhraní pro společné přístupové body jako dodatečnou funkci harmonizovaných rozhraní pro podávání zpráv za předpokladu, že budou plně zavedena harmonizovaná rozhraní pro podávání zpráv v souladu s odstavcem 11 tohoto článku. Rozhraní přístupového bodu se skládá ze společného uživatelského rozhraní, které společně spravují Komise a zúčastněné členské státy a které je začleněno do harmonizovaných rozhraní pro podávání zpráv. Rozhraní přístupového bodu umožňuje používat jediného připojení k systémové výměně údajů mezi deklaranty a rozhraními pro podávání zpráv zúčastněných členských států.

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 3 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  slučitelnost vnitrostátního jednotného portálu s modulem rozhraní pro podávání zpráv;

  a)  slučitelnost vnitrostátního jednotného portálu s rozhraním pro podávání zpráv;

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 3 – písm. a a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  aa)  dodržování funkčních a technických specifikací pro rozhraní pro podávání zpráv podle odstavce 11 tohoto článku;

  Pozměňovací návrh    35

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 3 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  včasné začlenění modulu rozhraní pro podávání zpráv a všech následných aktualizací v souladu s lhůtami pro provedení stanovenými v prováděcím aktu uvedeném v odstavci 11;

  b)  včasné začlenění rozhraní pro podávání zpráv a všech následných aktualizací v souladu s lhůtami pro provedení stanovenými v prováděcím aktu uvedeném v odstavci 11;

  Pozměňovací návrh    36

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 3 – písm. b a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba)  poskytnutí snadno použitelného harmonizovaného grafického uživatelského rozhraní (Graphical User Interface, GUI) s podobným vzhledem pro výměnu údajů mezi deklarantem a jednotným portálem, které umožňuje obousměrnou komunikaci mezi poskytovatelem údajů a příslušnými orgány, která se řídí funkčními a technickými specifikacemi harmonizovaného GUI, které byly vypracovány v souladu s odstavcem 11 tohoto článku;

  Pozměňovací návrh    37

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 3 – písm. d

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d)  poskytnutí internetové stránky pro on-line podporu.

  d)  poskytnutí asistenční služby a internetové stránky pro on-line podporu s jasnými pokyny v úředním jazyce nebo jazycích daného členského státu a v angličtině, aniž by byla dotčena zásada vícejazyčnosti zakotvená ve SFEU.

  Pozměňovací návrh    38

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 3 – písm. d a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  da)  po konzultaci s příslušnými sociálními partnery poskytnutí přiměřeného a nezbytného školení pro všechny zaměstnance zapojené do zavádění a provozu vnitrostátního jednotného portálu.

  Pozměňovací návrh    39

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní jednotné portály umožňovaly obousměrnou komunikaci mezi poskytovateli údajů a příslušnými orgány s cílem zabránit prodlením v postupech udílení povolení a zabránit selháním a nepřesnostem při podávání požadovaných ohlašovacích informací. Vnitrostátní jednotné portály umožňují zasílání zpráv a oznamování výsledků deklarantovi. Tyto zprávy zahrnují co nejširší spektrum rozhodnutí přijatých všemi zúčastněnými příslušnými orgány.

  Pozměňovací návrh    40

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Vnitrostátní jednotné portály deklarantům umožní poskytovat informace v digitálních tabulkách harmonizovaných na úrovni Unie, z nichž bude možné extrahovat hlášené prvky údajů.

  4.  Vnitrostátní jednotné portály deklarantům umožní poskytovat požadované informace, mj. v digitálních tabulkách harmonizovaných na úrovni Unie, z nichž bude možné extrahovat hlášené prvky údajů.

  Pozměňovací návrh    41

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 11 – pododstavec 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  funkční a technické specifikace, mechanismy kontroly kvality a postupy pro zavedení, udržování a využívání modulu rozhraní pro podávání zpráv uvedeného v odstavci 2;

  a)  funkční a technické specifikace, mechanismy kontroly kvality a postupy pro zavedení, udržování a využívání rozhraní pro podávání zpráv uvedeného v odstavci 2;

  Pozměňovací návrh    42

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 11 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  aa)  funkční a technické specifikace, mechanismy kontroly kvality a postupy pro zavedení, udržování a využívání harmonizovaného grafického uživatelského rozhraní (GUI) uvedeného v odstavci 3;

  Pozměňovací návrh    43

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 11 – pododstavec 1 – písm. a b (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ab)  funkční a technické specifikace, mechanismy kontroly kvality a postupy pro zavedení, udržování a využívání rozhraní pro společné přístupové body jako dodatečné funkce harmonizovaných rozhraní pro podávání zpráv uvedených v odstavci 2;

  Pozměňovací návrh    44

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 11 – pododstavec 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise prostřednictvím prováděcích aktů změní technické specifikace, normy a postupy, aby se zohlednila dostupnost nových technologií.

  Komise přijme prováděcí akty, kterými změní technické specifikace, normy a postupy, aby zajistila, že rozhraní budou technologicky neutrální a otevřená budoucím technologiím.

  Pozměňovací návrh    45

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 11 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  11a.  Vnitrostátní jednotné portály fungují, aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 952/2013 a rozhodnutí č. 70/2008/ES.

  Pozměňovací návrh    46

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Členské státy umožní deklarantům poskytovat informace jinými komunikačními kanály, jako jsou společné přístavní systémy, pokud jsou tyto kanály pro deklaranty dobrovolné. V tomto případě členské státy zajistí, aby tyto jiné kanály zpřístupnily příslušné informace pro vnitrostátní jednotný portál.

  1.  Členské státy umožní deklarantům poskytovat informace stávajícími kanály pro podávání zpráv mezi systémy nebo jinými komunikačními kanály, jako jsou společné přístavní systémy a vnitrostátní jednotné portály, pokud jsou tyto kanály pro deklaranty dobrovolné. V tomto případě členské státy zajistí, aby tyto jiné kanály zpřístupnily příslušné informace pro vnitrostátní jednotný portál.

  Pozměňovací návrh    47

  Návrh nařízení

  Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  aby oznamování informací poskytovaných při vyplutí z přístavu v Unii nebylo vyžadováno znovu během plavby nebo při vplutí do dalšího přístavu v Unii, pokud loď neměla během plavby zastávku v přístavu mimo Unii. Tento bod se nevztahuje na informace obdržené podle nařízení (EU) č. 952/2013, pokud taková možnost není poskytnuta v tomto nařízení;

  c)  aby oznamování informací poskytovaných při vyplutí z přístavu v Unii nebylo vyžadováno znovu při vplutí do dalšího přístavu v Unii, pokud tyto informace lze opakovaně použít pro provozní a administrativní účely a pokud loď neměla během plavby zastávku v přístavu mimo Unii. Tento bod se nevztahuje na informace obdržené podle nařízení (EU) č. 952/2013, pokud taková možnost není poskytnuta v tomto nařízení;

  Pozměňovací návrh    48

  Návrh nařízení

  Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d)  aby příslušné informace vstupního souhrnného prohlášení uvedeného v článku 127 nařízení (EU) č. 952/2013 byly zpřístupněny vnitrostátním jednotným portálům pro informaci a případně opakovaně použity pro jiné ohlašovací povinnosti uvedené v příloze.

  d)  aby příslušné informace vstupního souhrnného prohlášení uvedeného v článku 127 nařízení (EU) č. 952/2013 byly zpřístupněny vnitrostátním jednotným portálům pro informaci, a pokud je to vhodné a slučitelné s celními právními předpisy Unie po schválení celními orgány, opakovaně použity pro jiné ohlašovací povinnosti uvedené v příloze.

  Pozměňovací návrh    49

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  plán rozvoje pro vytvoření a aktualizaci modulu rozhraní pro podávání zpráv, který se předpokládá do následujících 18 měsíců;

  a)  plán rozvoje pro vytvoření a aktualizaci rozhraní pro podávání zpráv, který se předpokládá do následujících 18 měsíců;

  Pozměňovací návrh    50

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – písm. a a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  aa)  vývojové plány pro vytvoření dobrovolného rozhraní pro společné přístupové body pro harmonizovaná rozhraní pro podávání zpráv do ... (datum: 5 let po vstupu tohoto nařízení v platnost);

  Pozměňovací návrh    51

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – písm. a b (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ab)  lhůty pro konzultace se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně zástupců odborů, průmyslu a odborníků z vládních institucí;

  Pozměňovací návrh    52

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  orientační lhůty pro členské státy týkající se následného začlenění modulu rozhraní pro podávání zpráv do vnitrostátních jednotných portálů;

  b)  orientační lhůty pro členské státy týkající se následného začlenění rozhraní pro podávání zpráv do vnitrostátních jednotných portálů;

  Pozměňovací návrh    53

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – písm. b a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba)  orientační lhůty pro vytvoření rozhraní pro společné přístupové body Komisí po zavedení harmonizovaných rozhraní pro podávání zpráv.

  Pozměňovací návrh    54

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  doby zkoušení pro členské státy a deklaranty za účelem zkoušek jejich spojení se všemi novými verzemi modulu rozhraní;

  c)  doby zkoušení pro členské státy a pro dobrovolně se účastnící deklaranty za účelem zkoušek jejich spojení se všemi novými verzemi rozhraní;

  Pozměňovací návrh    55

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – písm. c a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca)  zkušební období pro rozhraní pro společné přístupové body jako dodatečné funkce harmonizovaných rozhraní pro podávání zpráv;

  Pozměňovací návrh    56

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1 – písm. d a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  da)  harmonizaci s celními systémy s přihlédnutím k vývoji v rámci prostředí celního jednotného portálu.

  Pozměňovací návrh    57

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  podporu EMSWe na úrovni Unie a v příslušných mezinárodních organizacích.

  b)  podporu EMSWe na úrovni Unie a v příslušných mezinárodních organizacích, zejména zabezpečením dlouhodobého financování pro Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost a zapojením zástupců vlád a průmyslových subjektů do tohoto systému.

  Pozměňovací návrh    58

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Do šesti let po vstupu tohoto nařízení v platnost Komise přezkoumá uplatňování tohoto nařízení a Evropskému parlamentu a Radě předloží hodnotící zprávu o fungování EMSWe zpracovanou na základě shromážděných údajů a statistik. Hodnotící zpráva bude v případě potřeby obsahovat hodnocení vznikajících technologií, které by mohly vést k změnám nebo nahrazení modulu rozhraní pro podávání zpráv.

  Do šesti let po vstupu tohoto nařízení v platnost Komise přezkoumá uplatňování tohoto nařízení a Evropskému parlamentu a Radě předloží hodnotící zprávu o fungování EMSWe zpracovanou na základě shromážděných údajů a statistik. Hodnotící zpráva bude v případě potřeby obsahovat hodnocení vznikajících technologií, které by mohly vést k změnám nebo nahrazení modulu rozhraní pro podávání zpráv rozhraním přístupového bodu na úrovni EU (EU-API), které je schopno v rámci plnění ohlašovacích povinností předávat údaje od deklarantů přímo do vnitrostátních jednotných portálů.

  Pozměňovací návrh    59

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s národními odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

  4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s národními odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 a příslušnými odborníky z tohoto odvětví.

  Pozměňovací návrh    60

  Návrh nařízení

  Čl. 19 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Komisi je nápomocen Výbor pro usnadňování digitální dopravy a obchodu. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/201116.

  1.  Komisi je nápomocen Výbor pro usnadňování digitální dopravy a obchodu. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/201116 a musí rovněž zahrnovat příslušné odborníky z tohoto odvětví.

  _________________

  _________________

  16 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

  16 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

  Pozměňovací návrh    61

  Návrh nařízení

  Čl. 21 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Použije se ode dne [Úřad pro publikace: vložte datum čtyři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost].

  2.  Použije se ode dne [Úřad pro publikace: vložte datum čtyři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] nebo jeden rok po přijetí všech aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů uvedených v nařízení, podle toho, které datum je pozdější.

  Pozměňovací návrh    62

  Návrh nařízení

  Čl. 21 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Funkce uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. d) a funkce týkající se celních formalit specifikovaných v bodě 7 části A přílohy vstoupí v platnost, jakmile budou v provozu elektronické systémy podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013 potřebné k používání těchto formalit v souladu s pracovním programem, který stanovila Komise podle článků 280 a 281 nařízení (EU) č. 952/2013.

  3.  Funkce uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. d) a funkce týkající se celních formalit specifikovaných v bodě 7 části A přílohy vstoupí v platnost po vyhodnocení a důkazu plné funkčnosti systému EMSWe a provádění a vzájemné součinnosti všech ostatních prvků údajů souboru údajů EMSWe mezi vnitrostátními jednotnými portály zúčastněných členských států, a jakmile budou v provozu elektronické systémy podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013 potřebné k používání těchto formalit v souladu s pracovním programem, který stanovila Komise podle článků 280 a 281 nařízení (EU) č. 952/2013.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Dne 17. května 2018 zveřejnila Komise návrh o prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušení směrnice 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí. Tato iniciativa je součástí třetího balíčku „Evropa v pohybu“, který uskutečňuje novou strategii průmyslové politiky ze září 2017, a má završit proces, díky němuž Evropa bude moci plně využívat výhod modernizace mobility. Nové technologie rychle mění svět mobility a s ohledem na tuto skutečnost musejí EU a její průmyslová odvětví přijmout výzvu stát se předním světovým aktérem v oblasti mobility.

  V současnosti musejí provozovatelé námořní dopravy plnit širokou škálu právních požadavků na ohlašování pokaždé, když loď vpluje do přístavu. Ročně dojde v EU k více než dvěma milionům vplutí. Ohlašovací formality pro lodě vplouvající do přístavů v členských státech jsou v současnosti stanoveny ve směrnici 2010/65/EU – směrnici o ohlašovacích formalitách. Cílem směrnice je zjednodušit a harmonizovat správní postupy v námořní dopravě zavedením jednotného portálu pro ohlašovací formality lodí.

  Pro provozovatele představuje problém, že ohlašovací povinnosti dosud nejsou harmonizovány, ať už mezi jednotlivými oblastmi, které musejí být ohlašovány v rámci členského státu, nebo mezi jednotlivými členskými státy. Důsledkem je velká administrativní zátěž pro provozovatele, přičemž Komise odhaduje, že pracovníkům v odvětví lodní dopravy v současnosti ročně zabere ohlašování celkem asi 4,6 milionu hodin.

  V hodnocení ex post Evropské komise týkajícím se fungování stávající směrnice je nastíněno, že existuje několik vážných problémů, které brání jejímu harmonizovanému uplatňování v celé EU. Hlavními zjištěnými problémy byla neuspokojivá úroveň vnitrostátní a unijní harmonizace, omezená celková oblast působnosti směrnice a neúčinné využívání obdržených údajů ze strany vnitrostátních orgánů členských států.

  Evropská rada v minulosti poukázala na tento problém ve svém Vallettském prohlášení o námořní politice z roku 2017 a v závěrech Rady ze dne 8. června 2017 o prioritách politiky námořní dopravy v EU do roku 2020 a uznala, že musíme snížit administrativní zátěž pro odvětví námořní dopravy.

  Účelem návrhu Komise je řešit současné neharmonizované prostředí pro lodě v EU, pokud jde o podávání zpráv. Navržené prostředí nového jednotného evropského námořního portálu představuje pokus o spojení všech ohlašovacích formalit souvisejících s vplutím do přístavu. Jeho záměrem je, aby se tím zlepšila interoperabilita a propojení mezi jednotlivými systémy a podpořilo se co nejúčinnější využívání údajů.

  Návrh Komise je koncipován tak, aby zabránil vzniku nepřiměřené zátěže pro provozovatele lodní dopravy, a je založen na stávající struktuře vnitrostátních jednotných portálů a na mezinárodních a unijních normách a formátech údajů. Návrh Komise poskytuje decentralizované, přitom však harmonizované řešení.

  Zpravodajka vítá návrh Komise, jímž se zrušuje a nahrazuje stávající směrnice, a souhlasí se zjištěnými nedostatky vyplývajícími z hodnocení ex post týkajícího se fungování stávající směrnice. Je jasné, že odvětví vznikají významné přidané náklady vyplývající z nedostatečné harmonizace požadavků na podávání zpráv při každém vplutí do přístavu, a zpravodajka důrazně podporuje jakýkoliv krok, který sníží administrativní zátěž, jíž čelí provozovatelé námořní dopravy. Zpravodajka je pevně přesvědčena, že toto opatření je v nejlepším zájmu širšího usnadnění obchodu a digitalizace.

  Je přesvědčena, že harmonizovaný soubor údajů je v první řadě nutným, a možná dokonce nejdůležitějším prostředkem snížení administrativní zátěže pro lodě vyplouvající do přístavů EU a pro zlepšení námořních logistických řetězců. Zpravodajka by byla ráda, kdyby Komise předložila podrobný harmonizovaný soubor údajů, který by plně zohledňoval úsilí na úrovni organizace IMO v oblasti harmonizace údajů.

  Zpravodajka by rovněž ráda zajistila, že soubor údajů prostředí jednotného evropského námořního portálu (EMSWe) se provádí, aniž je dotčeno prostředí podávání zpráv o clech, a aby zde v této souvislosti existovala spolupráce mezi příslušnými orgány. Zpravodajka uznává potřebu členských států mít flexibilitu v některých případech přidat nové prvky do svých požadavků na podávání zprávy, a to z různých důvodů, ale je přesvědčena, že je důležité najít vhodnou rovnováhu s cílem nezvyšovat administrativní zátěž.

  Pokud jde o provoz vnitrostátních jednotných portálů, zpravodajka považuje za logické vycházet ze stávajících struktur a v této souvislosti návrh Komise vítá. Aby bylo zajištěno dobré fungování vnitrostátních jednotných portálů, byla by zpravodajka ráda, aby byla zabezpečena oboustranná komunikace mezi deklarantem a příslušnými orgány. Navíc je zpravodajka přesvědčena, že každý vnitrostátní jednotný portál by měl mít jasný rozměr správy s právním základem pro bezproblémové zpracování, toky a nakládání s údaji mezi orgány a také mezi členskými státy. Zpravodajka by rovněž uvítala možnost, aby členské státy mohly společně vyvíjet jednotný portál.

  PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA INFORMACE

  Za vypracování tohoto seznamu nese výlučnou odpovědnost zpravodajka a poskytuje jej zcela dobrovolně. Při sestavování této zprávy a před jejím přijetím ve výboru obdržela zpravodajka podněty od těchto subjektů či osob:

  Subjekt nebo osoba

  Evropská organizace námořních přístavů (European Sea Ports Organisation, ESPO)

  Svaz provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (European Community Ship-owners’ Associations, ECSA)

  Světová rada pro lodní dopravu (World Shipping Council)

  Feport

  Dánská lodní doprava (Danish Shipping)

  Přístav Rotterdam

  Evropská komise

  Předsednictví Rady Evropské unie

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Prostředí Evropského jednotného námořního portálu

  Referenční údaje

  COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

  Datum předložení EP

  17.5.2018

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  11.6.2018

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Deirdre Clune

  5.7.2018

   

   

   

  Datum přijetí

  10.1.2019

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  45

  1

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

  Datum předložení

  11.1.2019

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  45

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

  EFDD

  Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

  1

  -

  ENF

  Mylène Troszczynski

  1

  0

  ENF

  Georg Mayer

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  Poslední aktualizace: 25. ledna 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí