BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og ophævelse af direktiv 2010/65/EU

16.1.2019 - (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Deirdre Clune


Procedure : 2018/0139(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0006/2019
Indgivne tekster :
A8-0006/2019
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og ophævelse af direktiv

2010/65/EU

(COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0278),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0193/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af ... [1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af ... [2] fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0006/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU9 kræver, at medlemsstater accepterer opfyldelsen af meldepligterne for skibe, der ankommer til og afgår fra havne i Unionen, i elektronisk format og at sikre deres transmission via ét enkelt kontaktpunkt for at facilitere søtransport.

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU9 kræver, at medlemsstater accepterer opfyldelsen af meldepligterne for skibe, der ankommer til og afgår fra havne i Unionen, i elektronisk format og at sikre deres transmission via ét enkelt kontaktpunkt for at facilitere og fremme søtransport.

_________________

_________________

9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 af 29.10.2010, s. 1).

9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 af 29.10.2010, s. 1).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2 a)  Både Europa-Parlamentet og Rådet har ofte opfordret til mere interoperabilitet og mere omfattende og brugervenlige kommunikations- og informationsstrømme, der kan hjælpe borgere og virksomheder med at udnytte det indre marked fuldt ud og styrke det indre markeds værktøjer til bedre at opfylde borgernes og virksomhedernes behov ved gennemførelse af grænseoverskridende aktiviteter.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Denne forordning sigter mod facilitering af transmissionen af information. Anvendelse af denne forordning bør ikke ændre substansen af meldepligterne og bør ikke påvirke efterfølgende opbevaring og behandling af information på EU-niveau eller nationalt niveau.

(3)  Hovedsigtet med denne forordning er at fastlægge harmoniserede regler for levering af de fragtoplysninger, der kræves af såvel søfartsmyndigheder som toldmyndigheder, og for overholdelse af de øvrige meldeformaliteter, der kræves i henhold til direktiv 2010/65/EU. Denne forordning sigter mod facilitering af transmissionen af information mellem udbydere af skibsdata, de relevante offentlige myndigheder i anløbshavnen og andre medlemsstater under overholdelse af databeskyttelsesforordningen. Anvendelse af denne forordning bør ikke ændre substansen af meldepligterne og bør ikke påvirke efterfølgende opbevaring og behandling af information på EU-niveau eller nationalt niveau.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3 a)  Formålet med denne forordning er at harmonisere forskellige dataelementer ved at sikre, at de samme datasæt kan meldes til hver enkelt relevant myndighed på samme måde og derved yderligere forbedre effektiviteten af søtransporten, understøtte digitaliseringen og lette samhandelen.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Det eksisterende nationale miljø med ét kontaktpunkt i hver medlemsstat bør bibeholdes som grundlaget for det europæiske søfartsmiljø med ét kontaktpunkt ("EMSWe"). De nationale miljøer med ét kontaktpunkt bør udgøre et omfattende meldekontaktpunkt for søtransportoperatører, som udfører funktionaliteterne for dataindsamling fra klarererne og datadistribution til alle relevante kompetente myndigheder.

(4)  Det eksisterende nationale miljø med ét kontaktpunkt i hver medlemsstat bør bibeholdes som grundlaget for det europæiske søfartsmiljø med ét kontaktpunkt ("EMSWe"). De nationale miljøer med ét kontaktpunkt bør udgøre et omfattende meldekontaktpunkt for søtransportoperatører, som udfører funktionaliteterne for dataindsamling fra klarererne og datadistribution til alle relevante kompetente myndigheder. Der bør udvikles en forvaltningsdimension med et klart retsgrundlag for hvert enkelt nationale miljø med ét kontaktpunkt, der giver dem kompetence til og ansvar for at indsamle og opbevare dataene samt distribuere dem til de relevante myndigheder, og således at alle relevante oplysninger, der modtages i henhold til denne forordning, stilles til rådighed for deres nationale miljøer med ét kontaktpunkt via SafeSeaNet-systemet i overensstemmelse med artikel 22a i direktiv 2002/59/EF.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4 a)  Eksisterende meldekanaler og tjenesteudbydere kan opretholdes, hvis der opstår yderligere dataanmodninger under ekstraordinære omstændigheder. Denne fleksibilitet bør ikke kun tillades for medlemsstaterne, men også for relevante kompetente myndigheder, da de er ansvarlige for at vurdere risiciene ved clearing af skibet, dets last, dets passagerer og dets besætning, hvis der er sådanne om bord.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Front-end-grænsefladerne på disse nationale miljøer med ét kontaktpunkt bør på klarerernes side harmoniseres på EU-niveau for at facilitere melding og yderligere nedbringe den administrative byrde. Denne harmonisering opnås i alle nationale miljøer med ét kontaktpunkt ved hjælp af anvendelse af en fælles grænsefladesoftware til udveksling af information fra system til system udviklet på EU-niveau. Medlemsstaterne bærer ansvaret for integration og administration af dette grænseflademodul samt regelmæssig og rettidig opdatering af softwaren, når Kommissionen gør nye versioner tilgængelige. Kommissionen bør udvikle modulet og levere opdateringer efter behov.

(5)  Front-end-grænsefladerne på disse nationale miljøer med ét kontaktpunkt bør på klarerernes side harmoniseres på EU-niveau for at facilitere melding og yderligere nedbringe den administrative byrde. Denne harmonisering opnås i alle nationale miljøer med ét kontaktpunkt ved hjælp af anvendelse af en fælles grænsefladesoftware til udveksling af information fra system til system udviklet på EU-niveau. Medlemsstaterne bærer ansvaret for integration og administration af denne grænseflade, der bør være teknologineutral for ikke at stå i vejen for innovation, samt regelmæssig og rettidig opdatering af softwaren, når Kommissionen gør nye versioner tilgængelige. Kommissionen bør udvikle grænsefladen og levere opdateringer efter behov, da udviklingen af digitale teknologier er markedsdrevet og i øjeblikket bevæger sig hurtigt, og enhver teknologisk løsning hurtigt kan blive overhalet af nyudviklinger.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5 a)  Eksisterende meldekanaler, der leveres af medlemsstater og tjenesteudbydere, f.eks. havnefællesskabssystemer og andre system til system-meldekanaler , bør opretholdes som valgfrie indgangspunkter for meldinger, eftersom disse systemer fungerer godt og giver de maritime operatører skræddersyede midler til at opfylde deres meldeformaliteter, som måske passer bedre til visse miljøer, og de samtidig udgør betydelige investeringer for mange interessenter.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Nye digitale teknologier udgør evigt voksende muligheder for at øge effektiviteten af søtransportsektoren og for at nedbringe den administrative byrde. For at kunne opsamle fordelene ved sådanne nye teknologier så tidligt som muligt bør Kommissionen have beføjelser til at ændre de tekniske specifikationer, standarder og procedurer for det harmoniserede meldemiljø ved hjælp af vedtagelse af akter. Nye teknologier bør også tages i betragtning, når denne forordning er blevet gennemgået.

(6)  Nye digitale teknologier udgør evigt voksende muligheder for at øge effektiviteten af søtransportsektoren og for at nedbringe den administrative byrde. For at kunne opsamle fordelene ved sådanne nye teknologier så tidligt som muligt bør Kommissionen have beføjelser til at ændre de tekniske specifikationer, standarder og procedurer for det harmoniserede meldemiljø ved hjælp af vedtagelse af gennemførelsesretsakter. Dette bør give markedsdeltagerne fleksibilitet til at udvikle nye digitale teknologier, og der bør også tages hensyn til nye teknologier ved gennemgangen af denne forordning.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at gøre det muligt at anvende EMSWe er det nødvendigt at fastlægge et omfattende EMSWe-datasæt, som bør dække alle de informationselementer, der potentielt kan blive anmodet om af de nationale myndigheder eller havneoperatører til administrative eller driftsmæssige formål, når et skib foretager et havnekald. Eftersom omfanget af meldepligterne varierer mellem medlemsstaterne, bør et nationale miljø med ét kontaktpunkt i en given medlemsstat designes til at acceptere EMSWe-datasættet uden modifikationer og se bort fra alle informationer, der ikke er relevante for medlemsstaten.

(9)  For at gøre det muligt at anvende EMSWe er det nødvendigt at fastlægge et omfattende EMSWe-datasæt, som bør dække alle de informationselementer, der potentielt kan blive anmodet om af de nationale myndigheder eller havneoperatører til administrative eller driftsmæssige formål, når et skib foretager et havnekald. Eftersom omfanget af meldepligterne varierer mellem medlemsstaterne, bør et nationale miljø med ét kontaktpunkt i en given medlemsstat designes til at acceptere EMSWe-datasættet uden modifikationer og se bort fra alle informationer, der ikke er relevante for medlemsstaten. Dette bør afspejles i udviklingen af en etableret forvaltningsdimension for de nationale miljøer med ét kontaktpunkt for at sikre, at de fungerer gnidningsløst. Da formålet med denne forordning er at lette handelen via harmonisering af datakravene, bør Kommissionen, når den fastlægger et detaljeret datasæt, tage hensyn til og aktivt deltage på IMO-niveau i udarbejdelsen af en uafhængig datareferencemodel af høj kvalitet.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at forbedre effektiviteten af søtransport og for at begrænse duplikering af information, som skal leveres til driftsmæssige formål, når et skib foretager et havnekald, bør den information, som klarereren angiver til et nationale miljø med ét kontaktpunkt, også deles med visse andre enheder, f.eks. havne- og terminaloperatører.

(14)  For at forbedre effektiviteten af søtransport og for at begrænse duplikering af information, som skal leveres til driftsmæssige formål, når et skib foretager et havnekald, bør den information, som klarereren angiver til et nationale miljø med ét kontaktpunkt, også deles med visse andre enheder, f.eks. havne- og terminaloperatører, når de er godkendt, og der tages hensyn til fortrolighed, forretningsmæssige interesser og retlige begrænsninger.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15 a)  For at opnå fuldt ud harmoniserede meldekrav bør der etableres mere samarbejde mellem toldmyndigheder og søfartsmyndigheder på både nationalt plan og EU-plan.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Kommissionen bør foretage en evaluering af denne forordning. Der bør indsamles information for at informere denne evaluering og muliggøre vurdering af lovgivningens præstation i forhold til dens målsætninger.

(24)  Kommissionen bør foretage en evaluering af denne forordning. Der bør indsamles information for at informere denne evaluering og muliggøre vurdering af lovgivningens præstation i forhold til dens målsætninger. Kommissionen bør også vurdere muligheden for at oprette et virkelig centraliseret og harmoniseret europæisk meldesystem via oprettelsen af en central meldegrænseflade.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  "skib": et søgående fartøj af enhver type, der opererer i havmiljøet, og som er underlagt en meldeformalitet vedrørende den lovgivning, der er omhandlet i bilaget

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b)  "miljø med ét kontaktpunkt" et miljø for indsamling, formidling og udveksling af fartøjsmeldingsinformation i elektronisk form med en struktureret og almindeligt defineret datastruktur, regler og forvaltning af adgangsrettigheder, herunder en harmoniseret meldegrænseflade og en grafisk brugergrænseflade, ud over links til de relevante myndigheders systemer og databaser i overensstemmelse med relevante internationale, nationale og lokale lovkrav

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a)  "relevant myndighed" en national eller lokal myndighed, der er involveret i klareringen af skibe, der anløber eller forlader en havn, eller har juridiske rettigheder til at få adgang til de oplysninger, der er indsamlet via det nationale miljø med ét kontaktpunkt

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a)  "grafisk brugergrænseflade" en webgrænseflade til tovejs-webbaseret bruger-til-system-indberetning af data til et nationalt miljø med ét kontaktpunkt, der omfatter harmoniserede websider og funktioner, der sikrer en fælles navigationsstrøm og dataupload for en klarerer, der opfylder meldepligter inden for rammerne af denne forordning, uanset hvor den grafiske brugergrænseflade anvendes

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 b)  "fælles adgangspunktsgrænseflade" et valgfrit eller frivilligt indberetningspunkt for klarerere til at dirigere system-til-system-data til de harmoniserede meldegrænseflader i de respektive miljøer med ét kontaktpunkt, der er udviklet som en ekstra funktionalitet til de harmoniserede meldegrænseflader, og som letter tovejsudveksling af oplysninger mellem klarerere og de relevante myndigheder, der tilgår det via deres eget miljø med ét kontaktpunkt

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 c)  "teknisk specifikation" en teknisk specifikation som defineret i artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1025/2012.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 d)  "standard" en teknisk specifikation, der er vedtaget af et anerkendt standardiseringsorgan til gentagen eller konstant anvendelse, men hvis overholdelse ikke er obligatorisk, og som er en af de varianter, der er defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), b), c) og d), i forordning (EU) nr. 1025/2012

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 a)  "toldmyndigheder" de myndigheder, der er defineret i artikel 5, nr. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6 a)  "elektronisk dataoverførsel" processen med overførsel af oplysninger, der er blevet kodet digitalt, ved hjælp af et reviderbart, struktureret format, der kan anvendes direkte til lagring og behandling i computere

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En medlemsstat kan anmode Kommissionen om at introducere dataelementer i EMSWe-datasættet på baggrund at meldepligterne indeholdt i den nationale lovgivning. Senest seks måneder efter ikrafttræden af denne forordning skal medlemsstaterne meddele Kommissionen om de bestemmelser i den nationale lovgivning og tilsvarende meldepligter, der indeholder de dataelementer, der skal inkluderes i EMSWe-datasættet. De skal identificere disse dataelementer nøjagtigt. Kommissionen skal vurdere nødvendigheden af at indsætte eller ændre et dataelement i EMSWe-datasættet på baggrund af disse meddeleler.

3.  En medlemsstat kan anmode Kommissionen om at introducere eller ændredataelementer i EMSWe-datasættet på baggrund at meldepligterne indeholdt i den nationale lovgivning. Senest seks måneder efter ikrafttræden af denne forordning skal medlemsstaterne meddele Kommissionen om de bestemmelser i den nationale lovgivning og tilsvarende meldepligter, der indeholder de dataelementer, der skal inkluderes i EMSWe-datasættet. De skal identificere disse dataelementer nøjagtigt. Kommissionen skal vurdere nødvendigheden af at indsætte eller ændre et dataelement i EMSWe-datasættet på baggrund af disse meddeleler.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a.  Ved oprettelsen af EMSWe-datasættet bør Kommissionen tage hensyn til udviklingen af IMO's uafhængige datareferencemodel.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvor en medlemsstat har til hensigt at indføre eller ændre en meldepligt under dens nationale lovgivning, som kan involvere fremlæggelse af anden information end den, der er inkluderet i EMSWe-datasættet, skal den pågældende medlemsstat meddele dette til Kommissionen øjeblikkeligt. I denne meddelelse skal medlemsstaten nøjagtigt identificere den information, der ikke er dækket af EMSWe-datasættet, og angive den tilsigtede tidsperiode til indførelse af den pågældende meldepligt.

1.  Hvor en medlemsstat eller en relevant myndighed fra en medlemsstat har til hensigt at indføre eller ændre en meldepligt under dens nationale lovgivning, som kan involvere fremlæggelse af anden information end den, der er inkluderet i EMSWe-datasættet, skal den pågældende medlemsstat meddele dette til Kommissionen øjeblikkeligt. I denne meddelelse skal medlemsstaten nøjagtigt identificere den information, der ikke er dækket af EMSWe-datasættet, og angive den tilsigtede tidsperiode til indførelse af den pågældende meldepligt.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  En medlemsstat indfører ikke nye meldekrav, undtagen under behørigt begrundede og ekstraordinære omstændigheder, medmindre dette er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, og det nye meldekrav er indarbejdet i meldegrænsefladerne. Kommissionen meddeler en afgørelse vedrørende indførelsen af et nyt meldekrav senest 90 dage efter modtagelse af anmeldelsen fra medlemsstaten.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  For at sikre ensartede betingelser for indførelse af nye meldekrav under ekstraordinære omstændigheder, som omhandlet i denne artikels stk. 1, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 for at fastlægge, hvornår de i stk. 1 omhandlede omstændigheder betragtes som ekstraordinære.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat opretter et nationalt miljø med ét kontaktpunkt, hvor al information, der er nødvendig for opfyldelsen af meldepligterne, i overensstemmelse med denne forordning og med forbehold af artikel 6, skal angives én gang ved hjælp af og i overensstemmelse med EMSWe-datasættet med den hensigt, at denne information bliver gjort tilgængelig for de relevante myndigheder i medlemsstaterne.

Hver medlemsstat opretter et nationalt miljø med ét kontaktpunkt, hvor al information, der er nødvendig for opfyldelsen af meldepligterne, i overensstemmelse med denne forordning og med forbehold af artikel 6, skal angives én gang i henhold til artikel 7, stk. 2, ved hjælp af og i overensstemmelse med EMSWe-datasættet med den hensigt, at denne information bliver gjort tilgængelig for de relevante myndigheder i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstater kan i overensstemmelse med denne forordning og uden at det berører artikel 6, udvikle et fælles miljø med ét kontaktpunkt sammen med en eller flere andre medlemsstater for at forbedre interoperabiliteten og sammenkoblingen mellem medlemsstater.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at der udvikles en forvaltningsdimension med et klart retsgrundlag for at give hvert enkelt nationale miljø med ét kontaktpunkt de nødvendige kompetencer til effektivt at indsamle og gemme samt distribuere dataene til de relevante myndigheder, og således at alle relevante oplysninger, der modtages i henhold til denne forordning, stilles til rådighed for andre nationale miljøer med ét kontaktpunkt via SafeSeaNet-systemet i overensstemmelse med artikel 22a i direktiv 2002/59/EF.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen udvikler og opdaterer et harmoniseret meldegrænseflademodul til det nationale miljø med ét kontaktpunkt. Dette modul inkluderer muligheden for at udveksle information mellem de informationssystemer, der anvendes af klarereren og det nationale miljø med ét kontaktpunkt.

2.  Senest den (dato: to år efter denne forordnings ikrafttræden) skal Kommissionen og medlemsstaterne udvikle og ajourføre en teknologineutral harmoniseret rapporteringsgrænseflade for de nationale miljøer med ét kontaktpunkt. Denne grænseflade skal gøre det muligt at udveksle information mellem de informationssystemer, der anvendes af klarereren og det nationale miljø med ét kontaktpunkt, og tage behørigt hensyn til, hvordan brugere kan udforme eller programmere deres meldesystemer, så de kan implementere dette nye system.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Senest den ... (dato: fem år efter denne forordnings ikrafttræden) udvikler Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne en frivillig valgfri fælles adgangspunktsgrænseflade som en ekstra funktionalitet til de harmoniserede meldegrænseflader, forudsat at de harmoniserede meldegrænseflader er blevet implementeret fuldt ud i overensstemmelse med denne artikels stk. 11. Adgangspunktsgrænsefladen skal bestå af en brugergrænseflade, der forvaltes i fællesskab af Kommissionen og de deltagende medlemsstater, og som integreres med de harmoniserede meldegrænseflader. Adgangspunktsgrænsefladen skal give mulighed for at anvende en fælles forbindelse for system til system-udveksling af data mellem klarerere og deltagende medlemsstaters meldegrænseflader.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  kompatibilitet mellem det nationale miljø med ét kontaktpunkt og meldegrænseflademodulet

a)  kompatibilitet mellem det nationale miljø med ét kontaktpunkt og meldegrænsefladen

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a a)  overholdelse af de funktionelle og tekniske specifikationer for meldegrænseflader i overensstemmelse med stk. 11 i denne artikel

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  rettidig integration af meldegrænseflademodulet og alle efterfølgende opdateringer i overensstemmelse med gennemførelsesdatoerne angivet i den gennemførelsesretsakt, der henvises til i stk. 11)

b)  rettidig integration af meldegrænsefladen og alle efterfølgende opdateringer i overensstemmelse med gennemførelsesdatoerne angivet i den gennemførelsesretsakt, der henvises til i stk. 11)

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b a)  tilvejebringelse af en let anvendelig, harmoniseret grafisk brugergrænseflade med et lignende udseende til udveksling af data mellem en klarerer og et miljø med ét kontaktpunkt, der muliggør tovejskommunikation mellem dataudbyderen og de relevante myndigheder, som skal overholde de funktionelle og tekniske specifikationer for den harmoniserede grafiske brugergrænseflade, der er udviklet i overensstemmelse med stk. 11 i denne artikel

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  tilvejebringelse af et online supportwebsted.

d)  tilvejebringelse af en helpdesk og et online supportwebsted med klare instruktioner på den pågældende medlemsstats officielle sprog samt under alle omstændigheder engelsk, uden at dette dog berører princippet om flersprogethed, der er nedfældet i TEUF.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

d a)  tilvejebringelse, i samråd med relevante arbejdsmarkedsparter, af passende og nødvendig uddannelse for alle medarbejdere, der er involveret i gennemførelsen og driften af det nationale miljø med ét kontaktpunkt.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Medlemsstaterne sikrer, at det nationale miljø med ét kontaktpunkt giver mulighed for tovejskommunikation mellem dataudbyderne og de relevante myndigheder med henblik på at undgå forsinkelser i klareringsprocesserne og forhindre svigt eller unøjagtigheder i indgivelsen af den krævede meldeinformation. Det nationale kontaktpunkt skal give mulighed for formidling af meddelelser eller resultater til klarereren. Disse meddelelser skal dække det bredest mulige spænd af afgørelser, der træffes af alle de deltagende relevante myndigheder.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Nationale miljøer med ét kontaktpunkt lader også klarerere angive information ved hjælp af digitale regneark, som er harmoniserede på EU-niveau, og inkluderer muligheden for at udtrække meldedataelementer fra disse regneark.

4.  Nationale miljøer med ét kontaktpunkt lader også klarerere angive den krævede information bl.a. ved hjælp af digitale regneark, som er harmoniserede på EU-niveau, og inkluderer muligheden for at udtrække meldedataelementer.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 11 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de funktionelle og tekniske specifikationer samt mekanismer og procedurer for kvalitetskontrol for udrulning, vedligeholdelse og anvendelse af meldegrænseflademodulet, der henvises til i afsnit 2

a)  de funktionelle og tekniske specifikationer samt mekanismer og procedurer for kvalitetskontrol for udrulning, vedligeholdelse og anvendelse af meldegrænsefladen, der henvises til i afsnit 2

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 11 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a a)  de funktionelle og tekniske specifikationer samt mekanismer og procedurer for kvalitetskontrol for udrulning, vedligeholdelse og anvendelse af den harmoniserede grafiske brugergrænseflade, der henvises til i afsnit 3

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 11 – afsnit 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a b)  de funktionelle og tekniske specifikationer samt mekanismer og procedurer for kvalitetskontrol for udrulning, vedligeholdelse og anvendelse af en fælles adgangspunktsgrænseflade som en ekstra funktionalitet til den harmoniserede meldegrænseflader, der henvises til i afsnit 2

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 11 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen ændrer de tekniske specifikationer, standarder og procedurer igennem gennemførelsesretsakter for at tage hensyn til tilgængeligheden af nye teknologier.

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at ændre de tekniske specifikationer, standarder og procedurer for at sikre, at grænsefladerne er teknologineutrale og åbne for fremtidige teknologier.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11 a.  Nationale miljøer med ét kontaktpunkt opererer med forbehold af forordning (EU) nr. 952/2013 og beslutning nr. 70/2008/EF.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 6, stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstater kan lade klarerere angive informationen via andre meldekanaler, f.eks. havnefællesskabssystemer, såfremt disse kanaler er frivillige at benytte for klarererne. I så fald sikrer medlemsstaterne, at disse andre kanaler gør den relevante information tilgængelig for det nationale miljø med ét kontaktpunkt.

1.  Medlemsstater lader klarerere angive informationen via eksisterende system til system-meldekanaler, andre meldekanaler, f.eks. havnefællesskabssystemer og nationale miljøer med ét kontaktpunkt, såfremt disse kanaler er frivillige at benytte for klarererne. I så fald sikrer medlemsstaterne, at disse andre kanaler gør den relevante information tilgængelig for det nationale miljø med ét kontaktpunkt.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  meldeinformation, der angives ved afgang fra en havn i Unionen, ikke anmodes igen under rejsen eller ved ankomst til den næste havn i Unionen, såfremt det pågældende skib ikke har foretaget et kald til en havn uden for Unionen under rejsen. Dette punkt gælder ikke information modtaget i henhold til forordning (EF) nr. 952/2013, medmindre der angives sådan en mulighed i den forordning

c)  meldeinformation, der angives ved afgang fra en havn i Unionen, ikke anmodes igen ved ankomst til den næste havn i Unionen, forudsat at den kan genbruges til operationelle eller administrative formål, og såfremt det pågældende skib ikke har foretaget et kald til en havn uden for Unionen under rejsen. Dette punkt gælder ikke information modtaget i henhold til forordning (EF) nr. 952/2013, medmindre der angives sådan en mulighed i den forordning

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  den relevante information i den summariske indgangsangivelse, der henvises til i artikel 127 i forordning (EF) nr. 952/2013, gøres tilgængelig for de nationale miljøer med ét kontaktpunkt til reference og genanvendes, hvor det er relevant, for andre meldepligter angivet i bilaget.

d)  den relevante information i den summariske indgangsangivelse, der henvises til i artikel 127 i forordning (EF) nr. 952/2013, gøres tilgængelig for de nationale miljøer med ét kontaktpunkt til reference og genanvendes, hvor det er relevant og foreneligt med Unionens toldlovgivning, når informationen er godkendt af toldmyndighederne, for andre meldepligter angivet i bilaget.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en udviklingsplan for udvikling og opdatering af meldegrænseflademodulet, der forudses inden for de efterfølgende 18 måneder;

a)  en udviklingsplan for udvikling og opdatering af meldegrænsefladen, der forudses inden for de efterfølgende 18 måneder;

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a a)  udviklingsplaner for udvikling af den frivillige fælles adgangspunktsgrænseflade til de harmoniserede meldegrænseflader senest den (dato: fem år efter denne forordnings ikrafttræden)

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a b)  høringsperioder med alle relevante interessenter, herunder repræsentanter for fagforeninger og industri samt statslige eksperter

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  angive deadlines for medlemsstaternes efterfølgende integration af meldegrænseflademodulet i de nationale miljøer med ét kontaktpunkt

b)  angive deadlines for medlemsstaternes efterfølgende integration af meldegrænsefladen i de nationale miljøer med ét kontaktpunkt

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b a)  vejledende frister for Kommissionens udvikling af en fælles adgangspunktsgrænseflade efter implementeringen af de harmoniserede meldegrænseflader

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  testperioder for medlemsstaterne og klarererne for at teste deres forbindelse med nye versioner af grænseflademodulet

c)  testperioder for medlemsstaterne og frivillige klarerere for at teste deres forbindelse med nye versioner af grænseflade/grænsefladerne

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c a)  testperioder for den fælles adgangspunktsgrænseflade som en ekstra funktionalitet i de harmoniserede meldegrænseflader

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

d a)  tilpasning til toldsystemer under hensyntagen til udviklingen inden for rammerne af et miljø med ét kontaktpunkt på toldområdet

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fremme af EMSWe på EU-niveau og i relevante internationale organisationer.

b)  fremme af EMSWe på EU-niveau og i relevante internationale organisationer navnlig ved at sikre langfristet finansiering til Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og inddrage statslige repræsentanter og repræsentanter for branchens interessenter i dette system.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Seks år efter denne forordnings ikrafttræden gennemgår Kommissionen anvendelsen af denne forordning og forelægger en vurderingsrapport om funktionen af EMSWe for Europa-Parlamentet og Rådet på baggrund af de indsamlede data og statistikker. Vurderingsrapporten indeholder, hvor det er nødvendigt, en evaluering af nye teknologier, som potentielt kan medføre ændringer eller udskiftning af meldegrænseflademodulet.

Seks år efter denne forordnings ikrafttræden gennemgår Kommissionen anvendelsen af denne forordning og forelægger en vurderingsrapport om funktionen af EMSWe for Europa-Parlamentet og Rådet på baggrund af de indsamlede data og statistikker. Vurderingsrapporten indeholder, hvor det er nødvendigt, en evaluering af nye teknologier, som potentielt kan medføre ændringer eller udskiftning af meldegrænseflademodulet med en EU-adgangspunktsgrænseflade, hvormed klarererne kan videresende data direkte til de nationale miljøer med ét kontaktpunkt med henblik på opfyldelse af meldepligterne.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen nationale eksperter, som er udpeget af medlemsstaterne, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen nationale eksperter, som er udpeget af medlemsstaterne, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 og relevante eksperter fra branchen.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen assisteres af Udvalget for Digital Transport og Handel. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/201116.

1.  Kommissionen assisteres af Udvalget for Digital Transport og Handel. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/201116 og skal også involvere relevante eksperter fra branchen.

_________________

_________________

16 EFT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

16 EFT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den anvendes fra den [OP - indsæt fire år efter denne forordnings ikrafttrædelse].

2.  Den anvendes fra den [OP - indsæt fire år efter denne forordnings ikrafttrædelse] eller ét år efter vedtagelsen af alle delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er planlagt i forordningen, alt efter hvilket tidspunkt der er det seneste.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Funktionaliteterne omhandlet i punkt (d) i artikel 7, stk. 2, og de, der er relateret til toldformaliteterne specificeret i punkt 7 i bilagets del A, træder i kraft, når de elektroniske systemer omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013, som er nødvendige for anvendelsen af disse formaliteter, er operationelle i henhold til arbejdsprogrammet oprettet af Kommissionen jf. artikel 280 og 281 i forordning (EU) nr. 952/2013.

3.  Funktionaliteterne omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra d), og de, der er relateret til toldformaliteterne specificeret i punkt 7 i bilagets del A, træder i kraft efter evalueringen af og beviset for, at EMSWe samt gennemførelsen og interoperationen af alle øvrige dataelementer i EMSWe-datasættet mellem nationale miljøer med ét kontaktpunkt fungerer i fuldt omfang, og når de elektroniske systemer omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013, som er nødvendige for anvendelsen af disse formaliteter, er operationelle i henhold til arbejdsprogrammet oprettet af Kommissionen jf. artikel 280 og 281 i forordning (EU) nr. 952/2013.

BEGRUNDELSE

Den 17.5.2018 offentliggjorde Kommissionen et forslag om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og ophævelse af direktiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skibe. Dette initiativ er en del af den tredje "Europa i bevægelse"-pakke, som er et udslag af den nye strategi for industriel politik fra september 2017 og er designet til at fuldføre den proces, der skal gøre Europa i stand til at høste alle fordelene ved en modernisering af mobiliteten. Nye teknologier ændrer hastigt mobilitetslandskabet, og på denne baggrund må EU og dets virksomheder tage udfordringen op for at blive førende på verdensplan inden for mobilitet.

På nuværende tidspunkt skal søtransportoperatører opfylde en lang række retlige meldekrav, hver gang et skib anløber en havn. Der foretages årligt over to millioner havneanløb i EU. Meldeformaliteterne for skibe, der anløber en havn i medlemsstaterne, er i øjeblikket fastsat i direktiv 2010/65/EU – direktivet om meldeformaliteter. Formålet med direktivet er at forenkle og harmonisere de administrative procedurer inden for søtransport ved at indføre et miljø med ét kontaktpunkt for meldeformaliteter for skibe.

Problemet for operatørerne er, at meldekravene endnu ikke er harmoniseret, hverken for så vidt angår de forskellige områder, der skal indberettes inden for en medlemsstat eller mellem forskellige medlemsstater. Dette medfører en stor administrativ byrde for operatørerne, og Kommissionen anslår, at personalet i søfartssektoren i øjeblikket bruger i alt ca. 4,6 mio. timer om året på indberetninger.

Europa-Kommissionens efterfølgende evaluering af det nuværende direktivs funktion, viste, at der er en række alvorlige problemer, som forhindrer en harmoniseret anvendelse i hele EU. De vigtigste konstaterede problemer var en utilfredsstillende grad af national harmonisering og EU-harmonisering, direktivets begrænsede anvendelsesområde og en ineffektiv anvendelse af de modtagne data fra de nationale myndigheders side i medlemsstaterne.

Det Europæiske Råd har tidligere fremhævet problemet i sin Valletta-erklæring fra 2017 om søfartspolitik og i Rådets konklusioner af 8. juni 2017 vedrørende prioriteterne for EU's søfartspolitik indtil 2020, idet det blev anerkendt, at vi er nødt til at reducere den administrative byrde for søtransporten.

Formålet med Kommissionens nye forslag er at gøre noget ved det aktuelle ikke-harmoniserede meldemiljø for skibe i EU. Det foreslåede nye europæiske søfartsmiljø med ét kontaktpunkt er et forsøg på at samle alle de meldeformaliteter, der er forbundet med et havneanløb. Det er hensigten, at dette vil forbedre interoperabiliteten og sammenkoblingen mellem de forskellige systemer og tilskynde til den mest effektive anvendelse af data.

Kommissionens forslag er udformet med henblik på at undgå en uforholdsmæssig stor byrde for søfartsoperatørerne og er baseret på den eksisterende struktur i de nationale miljøer med ét kontaktpunkt samt på internationale standarder og EU-standarder og dataformater. Kommissionens forslag byder på en decentraliseret, men harmonisk løsning.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at ophæve og erstatte det nuværende direktiv og er enig i de påpegede mangler i forbindelse med den efterfølgende evaluering af, hvordan det nuværende direktiv fungerer. Det er klart, at der er betydelige ekstra omkostninger for branchen som følge af manglende harmonisering af meldekravene for hvert enkelt havneanløb, og ordføreren støtter kraftigt ethvert skridt til at mindske den administrative byrde for søtransportoperatører. Ordføreren er stærkt overbevist om, at dette vil medvirke til at fremme en udbredelse og digitalisering af handelen.

Ordføreren mener for det første, at et harmoniseret datasæt er af afgørende betydning, og at det måske er det vigtigste middel til at mindske den administrative byrde for skibe, der anløber EU-havne, og til at forbedre den maritime logistikkæde. Ordføreren vil gerne have, at Kommissionen fremlægger et detaljeret harmoniseret datasæt, der fuldt ud tager højde for bestræbelserne i retning af dataharmonisering på IMO-plan.

Ordføreren vil også gerne sikre, at EMSWe-datasættet implementeres, uden at dette berører toldindberetningsmiljøet, og at der bør være et samarbejde mellem de relevante myndigheder på dette område. Ordføreren erkender, at der er behov for, at medlemsstaterne har fleksibilitet til undertiden at tilføje nye elementer til deres meldekrav af forskellige årsager, men mener, at det er vigtigt at finde den rette balance for ikke at tilføje nye administrative byrder.

Med hensyn til driften af de enkelte nationale kontraktpunkter kan ordføreren godt se logikken i at bygge videre på de eksisterende strukturer og glæder sig over Kommissionens forslag i denne henseende. For at sikre, at nationale miljøer med ét kontaktpunkt fungerer godt, ser ordføreren gerne, at tovejskommunikationen mellem klarereren og de relevante myndigheder sikres. Desuden mener ordføreren, at hver enkelt nationalt miljø med ét kontaktpunkt bør have en klar ledelsesdimension med et retsgrundlag for at sikre en smidig databehandling, -strøm og -håndtering mellem myndighederne og så sandelig også mellem medlemsstaterne. Ordføreren ser også positivt på muligheden af, at medlemsstaterne i fællesskab udvikler et fælles kontaktpunkt.

  • [1]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Den følgende liste udarbejdes på frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende foretagender eller personer som led i udarbejdelsen af betænkningen inden vedtagelsen i udvalget:

Enhed og/eller person

Den europæiske havneorganisation (ESPO)

European Community Ship-owners' Associations (ECSA) (Den europæiske skibsrederforening)

World Shipping Council

FEPORT

Danske Rederier

Rotterdam Havn

Europa-Kommissionen

Formand for Rådet for Den Europæiske Union

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Miljø med et europæisk enstrenget system for søfart

Referencer

COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

Dato for høring af EP

17.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN.

11.6.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Deirdre Clune

5.7.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

16.1.2019

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EKR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

EPP

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

1

0

ENF

Georg Mayer

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 25. januar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik