ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ

  16.1.2019 - (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) - ***I

  Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  Εισηγήτρια: Deirdre Clune


  Διαδικασία : 2018/0139(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0006/2019
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0006/2019
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ

  (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0278),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0193/2018),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ...1,

  –  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών της ...2,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0006/2019),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  ————————————————

  1 ΕΕ C...(δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα]

  2 ΕΕ C ... (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1)  Η οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9απαιτεί από τα κράτη μέλη να αποδέχονται την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων των πλοίων σε ηλεκτρονική μορφή κατά τον κατάπλου σε λιμένες της Ένωσης και τον απόπλου από αυτούς και να εξασφαλίζουν τη διαβίβασή τους μέσω ενιαίας θυρίδας προκειμένου να διευκολύνουν τις θαλάσσιες μεταφορές.

  (1)  Η οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 9 απαιτεί από τα κράτη μέλη να αποδέχονται την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων των πλοίων σε ηλεκτρονική μορφή κατά τον κατάπλου σε λιμένες της Ένωσης και τον απόπλου από αυτούς και να εξασφαλίζουν τη διαβίβασή τους μέσω ενιαίας θυρίδας προκειμένου να διευκολύνουν και να επισπεύσουν τις θαλάσσιες μεταφορές.

  _________________

  _________________

  9 Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ (ΕΕ L 283 της 29.10.2010, σ. 1).

  9 Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ (ΕΕ L 283 της 29.10.2010, σ. 1).

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ζητήσει επανειλημμένα μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και πιο ολοκληρωμένες και φιλικές προς τον χρήστη ροές επικοινωνίας και πληροφόρησης για να βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως την εσωτερική αγορά και να ενισχύσουν τα μέσα της εσωτερικής αγοράς για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων κατά τη διεξαγωγή διασυνοριακών δραστηριοτήτων.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαβίβασης πληροφοριών. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να διαφοροποιήσει την ουσία των υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων και δεν θα πρέπει να επηρεάζει την επακόλουθη αποθήκευση και επεξεργασία των πληροφοριών σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο.

  (3)  Ο κύριος στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το φορτίο, που απαιτούνται τόσο από τις ναυτιλιακές αρχές όσο και από τις τελωνειακές αρχές, και για τη συμμόρφωση με τις άλλες διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων που απαιτούνται από την οδηγία 2010/65/ΕΕ· ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στο να διευκολυνθεί η διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ των παρόχων δεδομένων των πλοίων, των αρμόδιων αρχών που καλύπτουν τον λιμένα κατάπλου και άλλων κρατών μελών, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται προς τον ΓΚΠΔ . Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να διαφοροποιήσει την ουσία των υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων και δεν θα πρέπει να επηρεάζει την επακόλουθη αποθήκευση και επεξεργασία των πληροφοριών σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α.  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εναρμόνιση διαφορετικών στοιχείων δεδομένων διασφαλίζοντας ότι τα ίδια σύνολα δεδομένων μπορούν να υποβάλλονται σε κάθε αρμόδια αρχή με τον ίδιο τρόπο, και, με αυτόν τον τρόπο, στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας των θαλάσσιων μεταφορών, στη στήριξη της ψηφιοποίησης και στη διευκόλυνση του εμπορίου.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4)  Οι υφιστάμενες εθνικές ενιαίες θυρίδες σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διατηρηθούν ως βάση του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας («EMSWe»). Οι εθνικές ενιαίες θυρίδες θα πρέπει να συνιστούν ολοκληρωμένο σημείο εισόδου υποβολής δηλώσεων για τους θαλάσσιους μεταφορείς και να εκτελούν τις λειτουργίες της συλλογής δεδομένων από τους διασαφιστές και της διανομής δεδομένων σε όλες τις οικείες αρμόδιες αρχές.

  (4)  Οι υφιστάμενες εθνικές ενιαίες θυρίδες σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διατηρηθούν ως βάση του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας («EMSWe»). Οι εθνικές ενιαίες θυρίδες θα πρέπει να συνιστούν ολοκληρωμένο σημείο εισόδου υποβολής δηλώσεων για τους θαλάσσιους μεταφορείς και να εκτελούν τις λειτουργίες της συλλογής δεδομένων από τους διασαφιστές και της διανομής δεδομένων σε όλες τις οικείες αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια διάσταση διακυβέρνησης, με σαφή νομική βάση, για κάθε εθνική ενιαία θυρίδα προκειμένου να έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη συλλογής, αποθήκευσης και διανομής των δεδομένων στις σχετικές αρχές, και ούτως ώστε τυχόν σχετικές πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό να τίθενται στη διάθεση των εθνικών ενιαίων θυρίδων τους μέσω του συστήματος SafeSeaNet σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2002/59/ΕΚ·

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4α.  Οι υφιστάμενοι δίαυλοι υποβολής δηλώσεων και πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να διατηρούνται σε περίπτωση που προκύπτουν πρόσθετα αιτήματα δεδομένων σε έκτακτες περιστάσεις. Η ευελιξία αυτή θα πρέπει να επιτρέπεται όχι μόνο στα κράτη μέλη, αλλά και στις σχετικές αρμόδιες αρχές, καθώς είναι υπεύθυνες για την εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγεται η εκκαθάριση όσον αφορά το πλοίο, το φορτίο, τους επιβάτες και το πλήρωμά του, εάν υπάρχουν.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Οι μετωπικές διεπαφές αυτών των εθνικών ενιαίων θυρίδων από την πλευρά των διασαφιστών θα πρέπει να εναρμονιστούν σε ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή δηλώσεων και να μειωθεί περαιτέρω ο διοικητικός φόρτος. Η εναρμόνιση αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής σε κάθε εθνική ενιαία θυρίδα κοινού λογισμικού διεπαφής, που θα αναπτυχθεί σε ενωσιακό επίπεδο, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη ενσωμάτωση και τη διαχείριση αυτού του δομοστοιχείου διεπαφής και για την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση του λογισμικού όταν παρέχονται νέες εκδόσεις από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει το δομοστοιχείο και να παρέχει ενημερώσεις όποτε είναι απαραίτητο.

  (5)  Οι μετωπικές διεπαφές αυτών των εθνικών ενιαίων θυρίδων από την πλευρά των διασαφιστών θα πρέπει να εναρμονιστούν σε ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή δηλώσεων και να μειωθεί περαιτέρω ο διοικητικός φόρτος. Η εναρμόνιση αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής σε κάθε εθνική ενιαία θυρίδα κοινού λογισμικού διεπαφής, που θα αναπτυχθεί σε ενωσιακό επίπεδο, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη ενσωμάτωση και τη διαχείριση αυτής της διεπαφής, η οποία θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη για να μην εμποδίζει την καινοτομία, και για την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση του λογισμικού όταν παρέχονται νέες εκδόσεις από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει τη διεπαφή και να παρέχει ενημερώσεις όποτε είναι απαραίτητο, καθώς η ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών καθοδηγείται από την αγορά, κινείται δε σήμερα με ταχείς ρυθμούς και οποιαδήποτε τεχνολογική λύση μπορεί γρήγορα να ξεπεραστεί λόγω νεότερων εξελίξεων.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Οι υφιστάμενοι δίαυλοι υποβολής δηλώσεων που παρέχονται από τα κράτη μέλη και οι πάροχοι υπηρεσιών, όπως τα συστήματα κοινότητας λιμένος και άλλοι δίαυλοι υποβολής δήλωσης από σύστημα σε σύστημα θα πρέπει να διατηρηθούν ως προαιρετικά σημεία εισόδου για την υποβολή δηλώσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι τα εν λόγω συστήματα λειτουργούν καλά και εξασφαλίζουν στους θαλάσσιους μεταφορείς ένα εξατομικευμένο μέσο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων , το οποίο μπορεί να είναι καλύτερα προσαρμοσμένο σε ορισμένα περιβάλλοντα, πέραν του ότι αποτελεί σημαντική επένδυση για πολλούς ενδιαφερόμενους παράγοντες.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6)  Νέες αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενες ευκαιρίες για αύξηση της αποδοτικότητας του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και μείωση του διοικητικού φόρτου. Προκειμένου να αποκομιστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα τα οφέλη τέτοιων νέων τεχνολογιών, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία να τροποποιεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες του εναρμονισμένου περιβάλλοντος υποβολής δηλώσεων. Οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη κατά την επανεξέταση του παρόντος κανονισμού.

  (6)  Νέες αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενες ευκαιρίες για αύξηση της αποδοτικότητας του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και μείωση του διοικητικού φόρτου. Προκειμένου να αποκομιστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα τα οφέλη τέτοιων νέων τεχνολογιών, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία να τροποποιεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες του εναρμονισμένου περιβάλλοντος υποβολής δηλώσεων. Αυτό θα πρέπει να αφήνει περιθώρια ευελιξίας στους συντελεστές της αγοράς για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών τεχνολογιών, ενώ οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη κατά την επανεξέταση του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9)  Με σκοπό να επιτραπεί η λειτουργία του EMSWe, είναι απαραίτητη η καθιέρωση ενός διευρυμένου συνόλου δεδομένων EMSWe, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει όλα τα στοιχεία των πληροφοριών που ενδέχεται να ζητήσουν κατά τον ελλιμενισμό ενός πλοίου οι εθνικές αρχές ή οι φορείς εκμετάλλευσης λιμένων για διοικητικούς ή επιχειρησιακούς λόγους. Δεδομένου ότι το πεδίο των υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων διαφοροποιείται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, μία εθνική ενιαία θυρίδα σε ένα δεδομένο κράτος μέλος θα πρέπει να σχεδιάζεται προκειμένου να αποδέχεται το σύνολο δεδομένων EMSWe χωρίς οιαδήποτε τροποποίηση, και να αγνοεί οιαδήποτε πληροφορία δεν είναι σχετική για το εν λόγω κράτος μέλος.

  (9)  Με σκοπό να επιτραπεί η λειτουργία του EMSWe, είναι απαραίτητη η καθιέρωση ενός διευρυμένου συνόλου δεδομένων EMSWe, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει όλα τα στοιχεία των πληροφοριών που ενδέχεται να ζητήσουν κατά τον ελλιμενισμό ενός πλοίου οι εθνικές αρχές ή οι φορείς εκμετάλλευσης λιμένων για διοικητικούς ή επιχειρησιακούς λόγους. Δεδομένου ότι το πεδίο των υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων διαφοροποιείται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, μία εθνική ενιαία θυρίδα σε ένα δεδομένο κράτος μέλος θα πρέπει να σχεδιάζεται προκειμένου να αποδέχεται το σύνολο δεδομένων EMSWe χωρίς οιαδήποτε τροποποίηση, και να αγνοεί οιαδήποτε πληροφορία δεν είναι σχετική για το εν λόγω κράτος μέλος. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη μιας καθιερωμένης διάστασης διακυβέρνησης στις εθνικές ενιαίες θυρίδες προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους. Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η διευκόλυνση του εμπορίου μέσω της εναρμόνισης των απαιτήσεων δεδομένων, η Επιτροπή θα πρέπει, κατά τον καθορισμό ενός λεπτομερούς συνόλου δεδομένων, να λαμβάνει υπόψη, και να συμμετέχει ενεργά σε επίπεδο ΔΝΟ στην ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου, υψηλής ποιότητας μοντέλου αναφοράς δεδομένων.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14)  Με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των θαλάσσιων μεταφορών και να περιοριστεί η αλληλεπικάλυψη των πληροφοριών οι οποίες πρέπει να παρέχονται για επιχειρησιακούς λόγους κατά τον ελλιμενισμό πλοίου, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον διασαφιστή σε μια εθνική ενιαία θυρίδα θα πρέπει να ανταλλάσσονται με ορισμένες άλλες οντότητες, όπως οι χειριστές λιμένων και τερματικών σταθμών.

  (14)  Με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των θαλάσσιων μεταφορών και να περιοριστεί η αλληλεπικάλυψη των πληροφοριών οι οποίες πρέπει να παρέχονται για επιχειρησιακούς λόγους κατά τον ελλιμενισμό πλοίου, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον διασαφιστή σε μια εθνική ενιαία θυρίδα θα πρέπει να ανταλλάσσονται με ορισμένες άλλες οντότητες, όπως οι χειριστές λιμένων και τερματικών σταθμών, όταν διαθέτουν σχετική εξουσιοδότηση και λαμβανομένης υπόψη της εμπιστευτικότητας, των εμπορικών ευαισθησιών και των νομικών περιορισμών.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  15α.  Για να επιτευχθούν πλήρως εναρμονισμένες απαιτήσεις υποβολής δηλώσεων, θα πρέπει να καθιερωθεί περισσότερη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ναυτιλιακών αρχών τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (24)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να συγκεντρώνονται πληροφορίες προκειμένου να τροφοδοτούν την εν λόγω αξιολόγηση και να επιτρέπεται ο έλεγχος των επιδόσεων της νομοθεσίας βάσει των στόχων που επιδιώκει.

  (24)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να συγκεντρώνονται πληροφορίες προκειμένου να τροφοδοτούν την εν λόγω αξιολόγηση και να επιτρέπεται ο έλεγχος των επιδόσεων της νομοθεσίας βάσει των στόχων που επιδιώκει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει τη δυνατότητα να καθιερώσει ένα πραγματικά κεντρικό και εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα υποβολής δηλώσεων μέσω της δημιουργίας κεντρικής διεπαφής υποβολής δηλώσεων.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.  «πλοίο»: ποντοπόρο σκάφος οποιουδήποτε τύπου που ασκεί δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον και υπόκειται σε διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων σχετικές με τη νομοθεσία που παρατίθεται στο Παράρτημα·

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1β.  «ενιαία θυρίδα»: περιβάλλον για τη συλλογή, διάδοση και ανταλλαγή ηλεκτρονικών πληροφοριών που υποβάλλονται από σκάφη, με δομή δεδομένων, κανόνες και διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης που έχουν οργανωθεί και καθοριστεί από κοινού, συμπεριλαμβανομένης μιας εναρμονισμένης διεπαφής υποβολής δηλώσεων και μιας διεπαφής γραφικών χρήστη, πέραν των συνδέσμων με τα συστήματα και τις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς, εθνικές και τοπικές νομικές απαιτήσεις·

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  «αρμόδια αρχή»: εθνική ή τοπική αρχή που συμμετέχει στη χορήγηση άδειας στα πλοία κατά τον κατάπλου ή τον απόπλου τους από έναν λιμένα ή έχει νομικά δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες που συλλέγονται από την εθνική ενιαία θυρίδα·

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α.  «διεπαφή γραφικών χρήστη (GUI)»: δικτυακή διεπαφή για την αμφίδρομη και βασισμένη σε δίκτυο υποβολή δεδομένων από τον χρήστη στο σύστημα με απώτερο αποδέκτη μια ενιαία θυρίδα, περιλαμβάνει δε εναρμονισμένες ιστοσελίδες και λειτουργίες που διασφαλίζουν κοινή ροή πλοήγησης και εμπειρία φόρτωσης δεδομένων για τους διασαφιστές που πληρούν τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων εντός του πεδίου ισχύος του παρόντος κανονισμού, ανεξάρτητα από το πού χρησιμοποιείται η GUI.

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3β.  «κοινή διεπαφή σημείου πρόσβασης»: προαιρετικό ή εθελοντικό σημείο υποβολής δηλώσεων για τους διασαφιστές, για τη δρομολόγηση των δεδομένων μεταξύ συστημάτων στις εναρμονισμένες διεπαφές υποβολής δηλώσεων των αντίστοιχων ενιαίων θυρίδων, το οποίο έχει αναπτυχθεί ως πρόσθετη λειτουργικότητα των εναρμονισμένων διεπαφών υποβολής δηλώσεων που διευκολύνει τις αμφίδρομες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των διασαφιστών και των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν μέσω της δικής τους ενιαίας θυρίδας.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3γ.  «τεχνική προδιαγραφή»: τεχνική προδιαγραφή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 δ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3δ.  «πρότυπο»: τεχνική προδιαγραφή που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή και της οποίας η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική, αποτελεί δε μία από τις παραλλαγές που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  «τελωνειακές αρχές»: οι αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  6α.  «ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων»: η διαδικασία διαβίβασης πληροφοριών που έχουν υποστεί ψηφιακή κωδικοποίηση, με χρήση αναθεωρήσιμου δομημένου μορφοτύπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση και επεξεργασία από υπολογιστές.

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να εισαγάγει στοιχεία δεδομένων στο σύνολο δεδομένων EMSWe, βάσει των υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων που περιέχονται στην εθνική νομοθεσία. Το αργότερο έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων οι οποίες περιέχουν τα στοιχεία δεδομένων που πρέπει να συμπεριληφθούν στο σύνολο δεδομένων EMSWe. Πρέπει να προσδιορίζουν επακριβώς αυτά τα στοιχεία δεδομένων. Η Επιτροπή, βάσει αυτών των κοινοποιήσεων, αξιολογεί την αναγκαιότητα εισαγωγής ή τροποποίησης ενός στοιχείου δεδομένων στο σύνολο δεδομένων EMSWe.

  3.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να εισαγάγει ή να τροποποιήσει τα υφιστάμενα στοιχεία δεδομένων στο σύνολο δεδομένων EMSWe, βάσει των υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων που περιέχονται στην εθνική νομοθεσία. Το αργότερο έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων οι οποίες περιέχουν τα στοιχεία δεδομένων που πρέπει να συμπεριληφθούν στο σύνολο δεδομένων EMSWe. Πρέπει να προσδιορίζουν επακριβώς αυτά τα στοιχεία δεδομένων. Η Επιτροπή, βάσει αυτών των κοινοποιήσεων, αξιολογεί την αναγκαιότητα εισαγωγής ή τροποποίησης ενός στοιχείου δεδομένων στο σύνολο δεδομένων EMSWe.

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4α.  Κατά την κατάρτιση του συνόλου δεδομένων EMSWe, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη την ανάπτυξη του ανεξάρτητου μοντέλου αναφοράς δεδομένων του ΔΝΟ.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να εισαγάγει ή να τροποποιήσει μια υποχρέωση υποβολής δήλωσης, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, η οποία θα συνεπαγόταν την παροχή πληροφοριών διαφορετικών από εκείνες που περιλαμβάνονται στο σύνολο δεδομένων EMSWe, το εν λόγω κράτος μέλος ειδοποιεί αμέσως την Επιτροπή. Στην εν λόγω ειδοποίηση, το κράτος μέλος προσδιορίζει με ακρίβεια τις πληροφορίες που δεν καλύπτονται από το σύνολο δεδομένων EMSWe και αναφέρει την προβλεπόμενη χρονική περίοδο εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

  1.  Όταν ένα κράτος μέλος ή μια αρμόδια αρχή κράτους μέλους προτίθεται να εισαγάγει ή να τροποποιήσει μια υποχρέωση υποβολής δήλωσης, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, η οποία θα συνεπαγόταν την παροχή πληροφοριών διαφορετικών από εκείνες που περιλαμβάνονται στο σύνολο δεδομένων EMSWe, το εν λόγω κράτος μέλος ειδοποιεί αμέσως την Επιτροπή. Στην εν λόγω ειδοποίηση, το κράτος μέλος προσδιορίζει με ακρίβεια τις πληροφορίες που δεν καλύπτονται από το σύνολο δεδομένων EMSWe και αναφέρει την προβλεπόμενη χρονική περίοδο εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.  Ένα κράτος μέλος δεν εισάγει νέες απαιτήσεις υποβολής δηλώσεων, παρά μόνο εάν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιστάσεις, εκτός αν αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και η νέα απαίτηση υποβολής δηλώσεων έχει ενσωματωθεί στις διεπαφές υποβολής δηλώσεων. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με την εισαγωγή νέας απαίτησης υποβολής δηλώσεων εντός 90 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης από το κράτος μέλος.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εισαγωγή νέων απαιτήσεων υποβολής δηλώσεων σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 18, για να καθορίζει πότε οι περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να θεωρούνται έκτακτες.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί εθνική ενιαία θυρίδα όπου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με την επιφύλαξη του άρθρου 6, υποβάλλονται μία φορά, μέσω και σύμφωνα με το σύνολο δεδομένων EMSWe, όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων, με σκοπό τη διάθεση των πληροφοριών αυτών στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

  Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί εθνική ενιαία θυρίδα όπου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με την επιφύλαξη του άρθρου 6, υποβάλλονται μία φορά, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, μέσω και σύμφωνα με το σύνολο δεδομένων EMSWe, όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων, με σκοπό τη διάθεση των πληροφοριών αυτών στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με την επιφύλαξη του άρθρου 6, να αναπτύξουν κοινή ενιαία θυρίδα με ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, προκειμένου να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα και η διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αναπτύσσεται μια διάσταση διακυβέρνησης με σαφή νομική βάση, προκειμένου να παρασχεθούν σε κάθε εθνική ενιαία θυρίδα οι αρμοδιότητες για την αποτελεσματική συλλογή, αποθήκευση και διανομή των δεδομένων στις αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε τυχόν σχετικές πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό να τίθενται στη διάθεση άλλων εθνικών ενιαίων θυρίδων μέσω του συστήματος SafeSeaNet σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2002/59/ΕΚ

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η Επιτροπή αναπτύσσει και ενημερώνει ένα εναρμονισμένο δομοστοιχείο διεπαφής υποβολής δηλώσεων για τις εθνικές ενιαίες θυρίδες. Το δομοστοιχείο αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του συστήματος πληροφοριών που χρησιμοποιεί ο διασαφιστής και της εθνικής ενιαίας θυρίδας.

  2.  Μέχρι τις (ημερομηνία: δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού), η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει και ενημερώσει μια τεχνολογικά ουδέτερη εναρμονισμένη διεπαφή υποβολής δηλώσεων για τις εθνικές ενιαίες θυρίδες. Η διεπαφή αυτή καθιστά δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του συστήματος πληροφοριών που χρησιμοποιεί ο διασαφιστής και της εθνικής ενιαίας θυρίδας και τη δέουσα συνεκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να σχεδιάσουν ή να προγραμματίσουν τα συστήματά τους για υποβολή δηλώσεων ούτως ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν το εν λόγω νέο σύστημα.

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, μέχρι τις (ημερομηνία: πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού) έχει αναπτύξει προαιρετική εθελούσια κοινή διεπαφή σημείου πρόσβασης ως πρόσθετη λειτουργικότητα των εναρμονισμένων διεπαφών υποβολής δηλώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εναρμονισμένες διεπαφές υποβολής δηλώσεων έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου. Η διεπαφή σημείου πρόσβασης αποτελείται από μια κοινή διεπαφή χρήστη την οποία διαχειρίζονται από κοινού η Επιτροπή και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και η οποία ενσωματώνεται στις εναρμονισμένες διεπαφές υποβολής δηλώσεων. Η διεπαφή σημείου πρόσβασης παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ενιαίας σύνδεσης για τη διασυστημική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διασαφιστών και των διεπαφών υποβολής δηλώσεων των συμμετεχόντων κρατών μελών.

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  τη συμβατότητα της εθνικής ενιαίας θυρίδας με το δομοστοιχείο διεπαφής υποβολής δηλώσεων·

  α)  τη συμβατότητα της εθνικής ενιαίας θυρίδας με τη διεπαφή υποβολής δηλώσεων·

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  α α)  την τήρηση των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των διεπαφών υποβολής δηλώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου·

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  την έγκαιρη ενσωμάτωση του δομοστοιχείου διεπαφής υποβολής δηλώσεων και τυχόν μεταγενέστερες ενημερώσεις σύμφωνα με τις ημερομηνίες εφαρμογής που ορίζονται στην εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 11·

  β)  την έγκαιρη ενσωμάτωση της διεπαφής υποβολής δηλώσεων και τυχόν μεταγενέστερες ενημερώσεις σύμφωνα με τις ημερομηνίες εφαρμογής που ορίζονται στην εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 11·

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  β α)  την παροχή εύχρηστης εναρμονισμένης γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI) με παρόμοια εμφάνιση για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ενός διασαφιστή και μιας ενιαίας θυρίδας που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του παρόχου των δεδομένων και των αρμόδιων αρχών, ενώ τηρούνται οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της εναρμονισμένης GUI, όπως έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου·

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  την παροχή ηλεκτρονικού ιστότοπου υποστήριξης.

  δ)  την παροχή τεχνικής υποστήριξης και ιστότοπου διαδικτυακής υποστήριξης με σαφείς οδηγίες στην επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους και, σε κάθε περίπτωση, στα Αγγλικά, με την επιφύλαξη της αρχής της πολυγλωσσίας που κατοχυρώνεται στη ΣΛΕΕ.

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δ α)  κατόπιν διαβουλεύσεως με τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, την παροχή επαρκούς και αναγκαίας κατάρτισης για όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στην υλοποίηση και λειτουργία της εθνικής ενιαίας θυρίδας.

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3 α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές ενιαίες θυρίδες να παρέχουν αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των παρόχων δεδομένων και των αρμόδιων αρχών προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις στις διαδικασίες χορήγησης άδειας και να αποτρέπονται οι αστοχίες ή οι ανακρίβειες κατά την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων πληροφοριών. Οι εθνικές ενιαίες θυρίδες επιτρέπουν την κοινοποίηση μηνυμάτων ή αποτελεσμάτων στον διασαφιστή. Τα μηνύματα αυτά καλύπτουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα αποφάσεων που λαμβάνουν όλες οι συμμετέχουσες αρμόδιες αρχές.

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Οι εθνικές ενιαίες θυρίδες επιτρέπουν επίσης στους διασαφιστές να παρέχουν πληροφορίες μέσω ψηφιακών υπολογιστικών φύλλων, εναρμονισμένων σε επίπεδο Ένωσης, και να περιλαμβάνουν τη λειτουργία της εξαγωγής στοιχείων δεδομένων από τα εν λόγω υπολογιστικά φύλλα.

  4.  Οι εθνικές ενιαίες θυρίδες επιτρέπουν επίσης στους διασαφιστές να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες μεταξύ άλλων μέσω ψηφιακών υπολογιστικών φύλλων, εναρμονισμένων σε επίπεδο Ένωσης, και να περιλαμβάνουν τη λειτουργία της εξαγωγής στοιχείων δεδομένων.

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, τους μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας και τις διαδικασίες για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρησιμοποίηση του δομοστοιχείου διεπαφής υποβολής δηλώσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

  α)  τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, τους μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας και τις διαδικασίες για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρησιμοποίηση της διεπαφής υποβολής δηλώσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

  Τροπολογία    42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  α α)  τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, τους μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας και τις διαδικασίες για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρησιμοποίηση της εναρμονισμένης γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI) που αναφέρεται στην παράγραφο 3·

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 11– εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  α β)  τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, τους μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας και τις διαδικασίες για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρησιμοποίηση της κοινής διεπαφής σημείου πρόσβασης ως πρόσθετης λειτουργικότητας στις εναρμονισμένες διεπαφές υποβολής δηλώσεων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2·

  Τροπολογία    44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – εδάφιο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η Επιτροπή τροποποιεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, προκειμένου να λάβει υπόψη τη διαθεσιμότητα νέων τεχνολογιών.

  Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, των προτύπων και των διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι διεπαφές είναι τεχνολογικά ουδέτερες και ανοικτές στις μελλοντικές τεχνολογίες.

  Τροπολογία    45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 11 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  11α.  Οι εθνικές ενιαίες θυρίδες λειτουργούν με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και της απόφασης αριθ. 70/2008/ΕΚ.

  Τροπολογία    46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους διασαφιστές να παρέχουν τις πληροφορίες μέσω άλλων διαύλων υποβολής δήλωσης, όπως τα συστήματα κοινότητας λιμένος, υπό την προϋπόθεση ότι οι δίαυλοι αυτοί είναι προαιρετικοί για τους διασαφιστές. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εν λόγω άλλοι δίαυλοι να κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες στην εθνική ενιαία θυρίδα.

  1.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους διασαφιστές να παρέχουν τις πληροφορίες μέσω των υφιστάμενων ή άλλων διασυστημικών διαύλων υποβολής δήλωσης, όπως τα συστήματα κοινότητας λιμένος και οι εθνικές ενιαίες θυρίδες, υπό την προϋπόθεση ότι οι δίαυλοι αυτοί είναι προαιρετικοί για τους διασαφιστές. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εν λόγω άλλοι δίαυλοι να κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες στην εθνική ενιαία θυρίδα.

  Τροπολογία    47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  η δήλωση πληροφοριών που πραγματοποιείται κατά τον απόπλου από λιμένα της Ένωσης δεν ζητείται ξανά κατά τη διάρκεια του ταξιδίου ή κατά τον κατάπλου στον επόμενο λιμένα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το πλοίο δεν έχει ελλιμενιστεί εκτός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Το σημείο αυτό δεν εφαρμόζεται στις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013, εκτός εάν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό.

  γ)  η δήλωση πληροφοριών που πραγματοποιείται κατά τον απόπλου από λιμένα της Ένωσης δεν ζητείται ξανά ή κατά τον κατάπλου στον επόμενο λιμένα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για επιχειρησιακούς ή διοικητικούς σκοπούς και ότι το πλοίο δεν έχει ελλιμενιστεί εκτός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Το σημείο αυτό δεν εφαρμόζεται στις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013, εκτός εάν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό.

  Τροπολογία    48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  οι σχετικές πληροφορίες της συνοπτικής διασάφησης εισόδου που αναφέρεται στο άρθρο 127 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 τίθενται στη διάθεση των εθνικών ενιαίων θυρίδων για αναφορά και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται περαιτέρω για άλλες υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα.

  δ)  οι σχετικές πληροφορίες της συνοπτικής διασάφησης εισόδου που αναφέρεται στο άρθρο 127 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 τίθενται στη διάθεση των εθνικών ενιαίων θυρίδων για αναφορά και, όπου αρμόζει και συνάδει με το τελωνειακό δίκαιο της Ένωσης μετά τη χορήγηση άδειας από τις τελωνειακές αρχές, χρησιμοποιούνται περαιτέρω για άλλες υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα.

  Τροπολογία    49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  αναπτυξιακό σχέδιο για την ανάπτυξη και την ενημέρωση του δομοστοιχείου διεπαφής υποβολής δηλώσεων η οποία προβλέπεται εντός των επόμενων 18 μηνών·

  α)  αναπτυξιακό σχέδιο για την ανάπτυξη και την ενημέρωση της διεπαφής υποβολής δηλώσεων η οποία προβλέπεται εντός των επόμενων 18 μηνών·

  Τροπολογία    50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14– παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  α α)  σχέδια ανάπτυξης για την ανάπτυξη της εθελοντικής κοινής διεπαφής σημείου πρόσβασης για τις εναρμονισμένες διεπαφές υποβολής δηλώσεων μέχρι (ημερομηνία: 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού)·

  Τροπολογία    51

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  α β)  περιόδους διαβουλεύσεων με όλους τους κατάλληλους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των συνδικάτων, του κλάδου και εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης.

  Τροπολογία    52

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14– παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  ενδεικτικές προθεσμίες για τα κράτη μέλη για την επακόλουθη ενσωμάτωση του δομοστοιχείου διεπαφής υποβολής δηλώσεων στις εθνικές ενιαίες θυρίδες·

  β)  ενδεικτικές προθεσμίες για τα κράτη μέλη για την επακόλουθη ενσωμάτωση της διεπαφής υποβολής δηλώσεων στις εθνικές ενιαίες θυρίδες·

  Τροπολογία    53

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14– παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  β α)  ενδεικτικές προθεσμίες για την ανάπτυξη κοινής διεπαφής σημείου πρόσβασης από την Επιτροπή μετά την εφαρμογή των εναρμονισμένων διεπαφών υποβολής δηλώσεων.

  Τροπολογία    54

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  δοκιμαστικές περιόδους για τα κράτη μέλη και τους διασαφιστές προκειμένου να δοκιμάσουν τη σύνδεσή τους με οιεσδήποτε νέες εκδόσεις του δομοστοιχείου διεπαφής·

  γ)  δοκιμαστικές περιόδους για τα κράτη μέλη και τους εθελοντές διασαφιστές προκειμένου να δοκιμάσουν τη σύνδεσή τους με οιεσδήποτε νέες εκδόσεις των διεπαφών/ της διεπαφής·

  Τροπολογία    55

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γ α)  δοκιμαστικές περιόδους για την κοινή διεπαφή σημείου πρόσβασης ως πρόσθετη λειτουργικότητα των εναρμονισμένων διεπαφών υποβολής δηλώσεων·

  Τροπολογία    56

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δ α)  ευθυγράμμιση με τα τελωνειακά συστήματα, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στο περιβάλλον της τελωνειακής ενιαίας θυρίδας.

  Τροπολογία    57

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  την προώθηση του EMSWe σε επίπεδο Ένωσης και σε σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

  β)  την προώθηση του EMSWe σε επίπεδο Ένωσης και σε σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, ιδίως με την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και με την εξασφάλιση της συμμετοχής εκπροσώπων εκ μέρους των παραγόντων του κράτους και του κλάδου σε αυτό το σύστημα.

  Τροπολογία    58

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Έξι έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης για τη λειτουργία του EMSWe βάσει των δεδομένων και των στατιστικών που έχουν συλλεχθεί. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, αξιολόγηση των αναδυόμενων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγές ή στην αντικατάσταση του δομοστοιχείου διεπαφής υποβολής δηλώσεων.

  Έξι έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης για τη λειτουργία του EMSWe βάσει των δεδομένων και των στατιστικών που έχουν συλλεχθεί. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, αξιολόγηση των αναδυόμενων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγές ή στην αντικατάσταση του δομοστοιχείου διεπαφής υποβολής δηλώσεων με μια διεπαφή σημείου πρόσβασης της ΕΕ (EU-API) που θα μπορεί να μεταδίδει δεδομένα απευθείας στις εθνικές ενιαίες θυρίδες από τους διασαφιστές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων.

  Τροπολογία    59

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εθνικούς εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.

  4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εθνικούς εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016 και σχετικούς εμπειρογνώμονες του κλάδου.

  Τροπολογία    60

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ψηφιακής διευκόλυνσης των μεταφορών και του εμπορίου. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/201116 .

  1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ψηφιακής διευκόλυνσης των μεταφορών και του εμπορίου. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/201116 και εξασφαλίζει επίσης τη συμμετοχή σχετικών εμπειρογνωμόνων του κλάδου.

  _________________

  _________________

  16 ΕΕ L 55, της 28.2.2011, σ 13.

  16 ΕΕ L 55, της 28.2.2011, σ. 13.

  Τροπολογία    61

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Εφαρμόζεται από [Υπηρεσία Εκδόσεων – να εισαχθεί ημερομηνία τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

  2.  Εφαρμόζεται από [Υπηρεσία Εκδόσεων – να εισαχθεί ημερομηνία τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] ή ένα έτος μετά την έγκριση όλων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων που προβλέπονται στον κανονισμό, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη.

  Τροπολογία    62

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Οι λειτουργίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και εκείνες που αφορούν τις τελωνειακές διατυπώσεις που ορίζονται στο σημείο 7 του μέρους Α του παραρτήματος τίθενται σε ισχύ όταν είναι λειτουργικά τα ηλεκτρονικά συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των εν λόγω διατυπώσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που καθόρισε η Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 280 και 281 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

  3.  Οι λειτουργίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και εκείνες που αφορούν τις τελωνειακές διατυπώσεις που ορίζονται στο σημείο 7 του μέρους Α του παραρτήματος τίθενται σε ισχύ μετά την αξιολόγηση και την απόδειξη της πλήρους λειτουργικότητας του EMSWe και την εφαρμογή και διαλειτουργικότητα όλων των άλλων στοιχείων δεδομένων του συνόλου δεδομένων EMSWe μεταξύ των εθνικών ενιαίων θυρίδων των συμμετεχόντων κρατών μελών και όταν είναι λειτουργικά τα ηλεκτρονικά συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των εν λόγω διατυπώσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που καθόρισε η Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 280 και 281 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Στις 17 Μαΐου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση για ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας, και την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία. Η παρούσα πρόταση αποτελεί τμήμα της τρίτης δέσμης μέτρων «η Ευρώπη σε κίνηση» που ανταποκρίνεται στη νέα στρατηγική πολιτικής για τη βιομηχανία του Σεπτεμβρίου του 2017 και είναι σχεδιασμένη να ολοκληρώσει τη διαδικασία που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να καρπωθεί τα πλήρη οφέλη του εκσυγχρονισμού της κινητικότητας. Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν ταχύτατα το τοπίο της κινητικότητας και, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ και οι βιομηχανικοί κλάδοι της πρέπει να αντιμετωπίσουν την πρόκληση και να καταστούν παγκόσμιος ηγέτης στην κινητικότητα.

  Σήμερα, οι θαλάσσιοι μεταφορείς πρέπει να εκπληρώνουν ένα ευρύ φάσμα νομικών απαιτήσεων υποβολής δηλώσεων κάθε φορά που ένα πλοίο ελλιμενίζεται. Πάνω από δύο εκατομμύρια ελλιμενισμοί πραγματοποιούνται ετησίως στην ΕΕ. Οι διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία που ελλιμενίζονται στα κράτη μέλη καθορίζονται επί του παρόντος στην οδηγία 2010/65/ΕΕ – οδηγία σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στην απλούστευση και εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών με την καθιέρωση ενιαίας θυρίδας για τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία.

  Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φορείς εκμετάλλευσης είναι ότι οι διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων δεν έχουν εναρμονιστεί ακόμη, ούτε μεταξύ των διαφορετικών τομέων για τους οποίους πρέπει να υποβληθεί δήλωση εντός ενός κράτους μέλους ούτε μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο διοικητικό φόρτο για τους φορείς εκμετάλλευσης και η Επιτροπή εκτιμά ότι, σήμερα, το προσωπικό του ναυτιλιακού τομέα αφιερώνει συνολικά περίπου 4,6 εκατομμύρια ώρες ετησίως για την υποβολή δηλώσεων.

  Η εκ των υστέρων αξιολόγηση της λειτουργίας της υφιστάμενης οδηγίας που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι υπάρχουν αρκετά σοβαρά προβλήματα που εμποδίζουν την εναρμονισμένη εφαρμογή της σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν ήταν το μη ικανοποιητικό επίπεδο εθνικής και ενωσιακής εναρμόνισης, το περιορισμένο συνολικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και η μη αποδοτική χρήση των ληφθέντων δεδομένων από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέδειξε προηγουμένως το πρόβλημα στη δήλωση της Βαλέτας του 2017 για τη θαλάσσια πολιτική και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές έως το 2020, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των θαλάσσιων μεταφορών.

  Ο στόχος της νέας πρότασης της Επιτροπής είναι να αντιμετωπίσει το τρέχον μη εναρμονισμένο περιβάλλον υποβολής δηλώσεων για τα πλοία στην ΕΕ. Το προτεινόμενο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας αποτελεί απόπειρα συνδυασμού όλων των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων που σχετίζονται με έναν ελλιμενισμό. Πρόθεση είναι να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα και η διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και να ενθαρρυνθεί η πλέον αποδοτική χρήση των δεδομένων.

  Η πρόταση της Επιτροπής έχει σχεδιαστεί ώστε να αποφεύγεται ο δυσανάλογος φόρτος για τις ναυτιλιακές εταιρείες και βασίζεται στην υφιστάμενη δομή των εθνικών ενιαίων θυρίδων και στα διεθνή και ενωσιακά πρότυπα και μορφότυπους δεδομένων. Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει μια αποκεντρωμένη πλην εναρμονισμένη λύση.

  Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για κατάργηση και αντικατάσταση της ισχύουσας οδηγίας και συμφωνεί με τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την εκ των υστέρων αξιολόγηση της λειτουργίας της ισχύουσας οδηγίας. Είναι σαφές ότι προκύπτει σημαντικό πρόσθετο κόστος για τον κλάδο από την έλλειψη εναρμόνισης των απαιτήσεων υποβολής δηλώσεων για κάθε ελλιμενισμό και η εισηγήτρια υποστηρίζει σθεναρά οποιαδήποτε ενέργεια για τη μείωση του διοικητικού φόρτου που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιοι μεταφορείς. Η εισηγήτρια πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της ευρύτερης διευκόλυνσης του εμπορίου και της ψηφιοποίησης.

  Η εισηγήτρια πιστεύει ότι, καταρχάς, είναι ουσιώδες ένα εναρμονισμένο σύνολο δεδομένων και ότι αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μέσο μείωσης του διοικητικού φόρτου για τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες της ΕΕ και για τη βελτίωση της θαλάσσιας αλυσίδας εφοδιαστικής. Η εισηγήτρια θα ήθελε η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα λεπτομερές εναρμονισμένο σύνολο δεδομένων που λαμβάνει πλήρως υπόψη τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε επίπεδο ΔΝΟ σχετικά με την εναρμόνιση των δεδομένων.

  Η εισηγήτρια επιθυμεί επίσης να διασφαλίσει ότι το σύνολο δεδομένων EMSWe εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του περιβάλλοντος υποβολής δηλώσεων των τελωνείων και ότι θα πρέπει εν προκειμένω να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η εισηγήτρια αναγνωρίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να έχουν την ευελιξία να προσθέτουν ορισμένες φορές νέα στοιχεία στις απαιτήσεις τους για υποβολή δηλώσεων, για διάφορους λόγους, αλλά πιστεύει ότι είναι σημαντικό να βρεθεί η σωστή ισορροπία προκειμένου να μην προστίθενται νέες διοικητικές επιβαρύνσεις.

  Όσον αφορά τη λειτουργία των εθνικών ενιαίων θυρίδων, η εισηγήτρια μπορεί να αντιληφθεί τη λογική αξιοποίησης των υφιστάμενων δομών και χαιρετίζει εν προκειμένω την πρόταση της Επιτροπής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία των εθνικών ενιαίων θυρίδων, η εισηγήτρια επιθυμεί να εξασφαλιστεί η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του διασαφιστή και των αρμόδιων αρχών. Επιπλέον, η εισηγήτρια πιστεύει ότι κάθε εθνική ενιαία θυρίδα θα πρέπει να έχει μια σαφή διάσταση διακυβέρνησης με νομική βάση με στόχο την εύρυθμη επεξεργασία, ροή και διαχείριση των δεδομένων μεταξύ αρχών και μεταξύ κρατών μελών. Η εισηγήτρια θα αντιμετώπιζε θετικά τη δυνατότητα τα κράτη μέλη να αναπτύσσουν μια ενιαία θυρίδα από κοινού.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

  Η συμπλήρωση του παρόντος παραρτήματος είναι απολύτως εθελοντική και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εισηγητή. Οι ακόλουθες οντότητες ή πρόσωπα κατέθεσαν τις απόψεις τους κατά τη σύνταξη της έκθεσης, πριν από την έγκρισή της από την επιτροπή:

  Οντότητα και/ή πρόσωπο

  Οργανισμός Ευρωπαϊκών Λιμένων (ESPO)

  Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA)

  Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας

  Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Ιδιωτικών Φορέων Εκμετάλλευσης Λιμένων (FEPORT)

  Danish Shipping

  Λιμένας του Ρότερνταμ

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή

  Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Ενιαία ευρωπαϊκή ναυτιλιακή θυρίδα

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  17.5.2018

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  TRAN

  11.6.2018

   

   

   

  Εισηγητές

  Ημερομηνία ορισμού

  Deirdre Clune

  5.7.2018

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  10.1.2019

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  45

  1

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

  Ημερομηνία κατάθεσης

  16.1.2019

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  45

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

  EFDD

  Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

  1

  -

  ENF

  Mylène Troszczynski

  1

  0

  ENF

  Georg Mayer

  Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2019
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου