RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/65/EL

16.1.2019 - (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Deirdre Clune


Menetlus : 2018/0139(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0006/2019
Esitatud tekstid :
A8-0006/2019
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/65/EL

(COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0278),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0193/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... arvamust1,

–  võttes arvesse Regioonide Komitee ... arvamust2,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0006/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

————————————————

1 ELT C ... (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

2 ELT C ... (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL9 kohaselt peavad liikmesriigid meretranspordi hõlbustamiseks aktsepteerima liidu sadamatesse saabuvate ja neist lahkuvate laevade teavituskohustuste täitmist elektroonilises vormingus ja tagama andmete edastamise ühtse kontaktpunkti kaudu.

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL9 kohaselt peavad liikmesriigid meretranspordi hõlbustamiseks ja kiirendamiseks aktsepteerima liidu sadamatesse saabuvate ja neist lahkuvate laevade teavituskohustuste täitmist elektroonilises vormingus ja tagama andmete edastamise ühtse kontaktpunkti kaudu.

_________________

_________________

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse saabuvate ja neist lahkuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ (ELT L 283, 29.10.2010, lk 1).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse saabuvate ja neist lahkuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ (ELT L 283, 29.10.2010, lk 1).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on korduvalt nõudnud koostalitlusvõime suurendamist ning teabevahetuse ja teabevoogude põhjalikumaks ja kasutajasõbralikumaks muutmist, et aidata kodanikel ja ettevõtjatel siseturgu igati ära kasutada ning tugevdada siseturu vahendeid, et vastata paremini piiriüleselt tegutsevate kodanike ja ettevõtjate vajadustele.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Käesoleva määruse eesmärk on hõlbustada teabe edastamist. Käesoleva määruse kohaldamine ei tohiks muuta teavituskohustuste sisu ega mõjutada teabe edasist salvestamist ja töötlemist liidu või liikmesriikide tasandil.

(3)  Käesoleva määruse peamine eesmärk on kehtestada ühtlustatud eeskirjad, mis käsitlevad nii merendus- kui ka tolliasutuste poolt nõutavate lastiandmete esitamist ning direktiivis 2010/65/EL nõutud muude teavitusformaalsuste täitmist. Käesoleva määruse eesmärk on hõlbustada teabe edastamist laeva andmete esitajate, külastatava sadama eest vastutavate asjaomaste asutuste ja teiste liikmesriikide vahel, järgides samal ajal isikuandmete kaitse üldmäärust. Käesoleva määruse kohaldamine ei tohiks muuta teavituskohustuste sisu ega mõjutada teabe edasist salvestamist ja töötlemist liidu või liikmesriikide tasandil.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Käesoleva määrusega püütakse ühtlustada erisuguseid andmeelemente, tagades asjaolu, et samu andmestuid saab edastada igale asjakohasele ametiasutusele samal viisil, ning seeläbi püütakse ka veelgi suurendada meretranspordi tõhusust, toetada digiteerimist ja hõlbustada kaubandust.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Igas liikmesriigis tuleks säilitada olemasolevad riiklikud ühtsed kontaktpunktid kui Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkonna (edaspidi „ühtsete kontaktpunktide keskkond“) lähtekohad. Riiklikud ühtsed kontaktpunktid peaksid endast kujutama meretranspordiettevõtjate kõikehõlmavaid teavituspunkte, mis täidavad deklarantidelt andmete kogumise ja kõigile pädevatele asutustele edastamise ülesandeid.

(4)  Igas liikmesriigis tuleks säilitada olemasolevad riiklikud ühtsed kontaktpunktid kui Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkonna (edaspidi „ühtsete kontaktpunktide keskkond“) lähtekohad. Riiklikud ühtsed kontaktpunktid peaksid endast kujutama meretranspordiettevõtjate kõikehõlmavaid teavituspunkte, mis täidavad deklarantidelt andmete kogumise ja kõigile pädevatele asutustele edastamise ülesandeid. Iga riikliku ühtse kontaktpunkti jaoks tuleks luua selge õigusliku alusega juhtimismõõde, et neil oleksid pädevused ja kohustused andmeid koguda, säilitada ja neid asjakohastele ametiasutustele edastada ning et mis tahes asjakohane teave, mis saadakse käesoleva määruse kohaselt, tehtaks riiklikele ühtsetele kontaktpunktidele kättesaadavaks SafeSeaNeti süsteemi kaudu kooskõlas direktiivi 2002/59/EÜ artikliga 22a.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Olemasolevad teavituskanalid ja teenuseosutajad võib säilitada, kui erakorraliste asjaolude korral taotletakse täiendavaid andmeid. Selline paindlikkus peaks olema lubatud mitte ainult liikmesriikidele, vaid ka asjaomastele pädevatele asutustele, kuna nemad vastutavad laeva ja selle pardal olla võiva lasti, reisijate ja laevapere tollivormistusega seotud riskide hindamise eest.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Nende riiklike ühtsete kontaktpunktide deklarantidepoolsed abiliidesed peaksid olema ühtlustatud liidu tasandil, et lihtsustada teavitamist ja veelgi vähendada halduskoormust. Selline ühtlustamine tuleks saavutada iga riikliku ühtse kontaktpunkti puhul liidu tasandil välja töötatud ühtse liidestarkvara rakendamisega süsteemidevaheliseks teabevahetuseks. Liikmesriigid peaksid vastutama selle liidesmooduli integreerimise ja haldamise eest ning tarkvara regulaarse ja õigeaegse uuendamise eest, kui komisjon tarnib uued versioonid. Komisjon peaks mooduli välja töötama ja seda vajaduse korral ajakohastama.

(5)  Nende riiklike ühtsete kontaktpunktide deklarantidepoolsed abiliidesed peaksid olema ühtlustatud liidu tasandil, et lihtsustada teavitamist ja veelgi vähendada halduskoormust. Selline ühtlustamine tuleks saavutada iga riikliku ühtse kontaktpunkti puhul liidu tasandil välja töötatud ühtse liidestarkvara rakendamisega süsteemidevaheliseks teabevahetuseks. Liikmesriigid peaksid vastutama selle liidesmooduli, mis peaks olema tehnoloogianeutraalne, et mitte takistada innovatsiooni, integreerimise ja haldamise eest ning tarkvara regulaarse ja õigeaegse uuendamise eest, kui komisjon tarnib uued versioonid. Komisjon peaks liidese välja töötama ja seda vajaduse korral ajakohastama, sest digitehnoloogia areng on turupõhine, areneb praegu kiiresti ning igasugune tehnoloogiline lahendus võib uute arengusuundade tekkides kiiresti vananeda.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Olemasolevad liikmesriikide teavituskanalid ja teenuseosutajad, nagu sadamakogukonna teabesüsteemid ja muud süsteemilt süsteemile suunatud teavituskanalid, tuleks säilitada teavitamiseks ette nähtud vabatahtlike juurdepääsupunktidena, võttes arvesse asjaolu, et need süsteemid toimivad hästi ja pakuvad meretranspordiettevõtjatele teavitusformaalsuste täitmiseks just neile kohandatud vahendeid, mis võivad olla sobivamad teatavate keskkondade jaoks, ning et lisaks kujutavad need endast paljude sidusrühmade tehtud olulisi investeeringuid.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Uus digitehnoloogia pakub järjest suuremaid võimalusi meretranspordisektori tõhususe suurendamiseks ja halduskoormuse vähendamiseks. Selleks et sellise uue tehnoloogia eelised saaksid võimalikult vara avalduda, peaks komisjon olema volitatud rakendusaktidega muutma ühtlustatud teavituskeskkonna tehnilist kirjeldust, standardeid ja menetlusi. Uut tehnoloogiat tuleks arvesse võtta ka käesoleva määruse läbivaatamisel.

(6)  Uus digitehnoloogia pakub järjest suuremaid võimalusi meretranspordisektori tõhususe suurendamiseks ja halduskoormuse vähendamiseks. Selleks et sellise uue tehnoloogia eelised saaksid võimalikult vara avalduda, peaks komisjon olema volitatud rakendusaktidega muutma ühtlustatud teavituskeskkonna tehnilist kirjeldust, standardeid ja menetlusi. See peaks jätma turuosalistele paindlikkuse uue digitehnoloogia arendamiseks ja uut tehnoloogiat tuleks arvesse võtta ka käesoleva määruse läbivaatamisel.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Selleks et ühtsete kontaktpunktide keskkonnal oleks võimalik toimida, on vaja kehtestada terviklik andmestu, mis peaks hõlmama kõiki teabeelemente, mida riigi ametiasutused või sadamaoperaatorid võivad laeva sadamakülastusel haldus- või teenistusülesannete täitmiseks nõuda. Kuna teavituskohustuste ulatus on liikmesriigiti erinev, peaks konkreetse liikmesriigi ühtne kontaktpunkt olema üles ehitatud selliselt, et ta võtab ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestu vastu ilma muudatusteta ja ignoreerib konkreetse liikmesriigi seisukohast asjakohatut teavet.

(9)  Selleks et ühtsete kontaktpunktide keskkonnal oleks võimalik toimida, on vaja kehtestada terviklik andmestu, mis peaks hõlmama kõiki teabeelemente, mida riigi ametiasutused või sadamaoperaatorid võivad laeva sadamakülastusel haldus- või teenistusülesannete täitmiseks nõuda. Kuna teavituskohustuste ulatus on liikmesriigiti erinev, peaks konkreetse liikmesriigi ühtne kontaktpunkt olema üles ehitatud selliselt, et ta võtab ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestu vastu ilma muudatusteta ja ignoreerib konkreetse liikmesriigi seisukohast asjakohatut teavet. See peaks kajastuma riiklikele ühtsetele kontaktpunktidele alalise juhtimismõõtme loomises, et tagada nende tõrgeteta toimimine. Kuna käesoleva määruse eesmärk on hõlbustada kaubandust andmenõuete ühtlustamise abil, peaks komisjon üksikasjalike andmestute kindlaksmääramisel võtma arvesse kvaliteetset ja sõltumatut andmete etalonmudelit ja osalema aktiivselt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) tasandil selle väljatöötamises.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Selleks et parandada meretranspordi tõhusust ja piirata laeva sadamakülastusel teenistusülesannete täitmiseks kohustuslikult esitatava teabe dubleerimist, tuleks deklarandi poolt riiklikule ühtsele kontaktpunktile esitatavat teavet jagada ka teatavate teiste asutustega, näiteks sadama- ja terminalioperaatoritega.

(14)  Selleks et parandada meretranspordi tõhusust ja piirata laeva sadamakülastusel teenistusülesannete täitmiseks kohustuslikult esitatava teabe dubleerimist, tuleks deklarandi poolt riiklikule ühtsele kontaktpunktile esitatavat teavet jagada ka teatavate teiste asutustega, näiteks sadama- ja terminalioperaatoritega, kui see on lubatud ja võttes arvesse vajadust järgida konfidentsiaalsust, ärialast tundlikkust ja õiguslikke piiranguid.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Täielikult ühtlustatud teavitusnõuete tagamiseks peaksid nii riikide kui ka liidu tasandi tolli- ja merendusasutused tegema suuremat koostööd.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Komisjon peaks käesolevat määrust hindama. Sellise hindamise võimaldamiseks ja õigusaktide toimimise hindamiseks nende eesmärkide täitmise seisukohast tuleks koguda teavet.

(24)  Komisjon peaks käesolevat määrust hindama. Sellise hindamise võimaldamiseks ja õigusaktide toimimise hindamiseks nende eesmärkide täitmise seisukohast tuleks koguda teavet. Euroopa Komisjon peaks hindama ka võimalust näha ette tõeliselt tsentraliseeritud ja ühtlustatud Euroopa teavitussüsteem keskse teavitusliidese loomise kaudu.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  „laev“ – merekeskkonnas kasutatav mis tahes liiki meresõiduk, mille puhul tuleb täita teavitusformaalsusi, mis on seotud lisas loetletud õigusaktidega;

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  „ühtne kontaktpunkt“ – keskkond, mille eesmärk on koguda, levitada ja vahetada elektroonilisel kujul laevade aruandlusteavet ning millele on omased struktureeritud ja ühiselt kindlaks määratud andmestruktuur, eeskirjad ja juurdepääsuõiguste haldamine, sealhulgas ühtlustatud teavitusliides ja graafiline kasutajaliides, ning lisaks lingid asjakohaste ametiasutuste süsteemidele ja andmebaasidele kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste, siseriiklike ja kohalike õiguslike nõuetega;

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  „asjakohane ametiasutus“ – riiklik või kohalik ametiasutus, kes osaleb sadamasse saabuvate ja sealt lahkuvate laevade tollivormistuses või kellel on juriidilised õigused riiklike ühtsete kontaktpunktide kogutud teabele juurdepääsuks;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  „graafiline kasutajaliides“ – veebiliides kahesuunaliseks veebipõhiseks kasutajalt süsteemile suunatud andmete esitamiseks ühtsele kontaktpunktile ning see hõlmab ühtlustatud veebilehti ja funktsioone, millega tagatakse ühine navigeerimisvoog ja andmete üleslaadimise kogemus deklarandile, kes täidab käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvaid teavituskohustusi, olenemata sellest, kus graafilist kasutajaliidest kasutatakse;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b)  „ühise juurdepääsupunkti liides“ – valikuline või vabatahtlik andmekogumispunkt, mis võimaldab deklarantidel edastada süsteemilt süsteemile suunatud andmeid asjaomaste ühtsete kontaktpunktide ühtlustatud teavitusliidesteni, on välja töötatud ühtlustatud teavitusliideste lisafunktsioonina ning hõlbustab kahesuunalist teabevahetust deklarantide ja asjakohaste ametiasutuste vahel, kes pääsevad sellele ligi oma ühtse kontaktpunkti kaudu;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 c)  „tehniline spetsifikatsioon“ – määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 2 punktis 4 määratletud tehniline spetsifikatsioon;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 d)  „standard“ – tehniline spetsifikatsioon, mille tunnustatud standardiorganisatsioon on korduvaks või pidevaks kasutuseks vastu võtnud, mille järgimine ei ole kohustuslik ning mis on üks variatsioonidest, mis on määratletud määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 2 punkti 1 alapunktides a, b, c ja d;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  „tolliasutused“ – määruse (EL) nr 952/2013 artikli 5 punktis 1 määratletud asutused;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  „andmete elektrooniline edastamine“ – digitaalselt kodeeritud teabe edastamine muudetavas struktureeritud formaadis, mida saab arvutites otseselt kasutada andmete salvestamiseks ja töötlemiseks.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tuginedes siseriiklikes õigusaktides sätestatud teavituskohustusele, võib liikmesriik komisjonilt taotleda andmeelementide lisamist ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestusse. Hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist teatavad liikmesriigid komisjonile siseriiklike õigusaktide sätetest, mis sisaldavad ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestusse lisatavaid andmeelemente, ja neile vastavatest teavituskohustustest. Liikmesriigid määravad need andmeelemendid täpselt kindaks. Nende teadete põhjal hindab komisjon andmeelemendi ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestusse lisamise või muutmise vajadust.

3.  Tuginedes siseriiklikes õigusaktides sätestatud teavituskohustusele, võib liikmesriik komisjonilt taotleda andmeelementide lisamist ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestusse või selles olemasolevate andmeelementide muutmist. Hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist teatavad liikmesriigid komisjonile siseriiklike õigusaktide sätetest, mis sisaldavad ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestusse lisatavaid andmeelemente, ja neile vastavatest teavituskohustustest. Liikmesriigid määravad need andmeelemendid täpselt kindaks. Nende teadete põhjal hindab komisjon andmeelemendi ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestusse lisamise või muutmise vajadust.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestu kehtestamisel peaks komisjon arvesse võtma IMO sõltumatu andmete etalonmudeli arengut.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui liikmesriik kavatseb oma siseriiklike õigusaktide alusel kehtestada teavituskohustuse või seda muuta ning see hõlmaks muu kui ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestusse kuuluva teabe esitamist, teatab kõnealune liikmeriik sellest viivitamata komisjonile. Sellises teates määrab liikmesriik täpselt kindlaks ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestusse mittekuuluva teabe ja märgib ära kõnealuse teavituskohustuse kohaldamise kavandatud ajavahemiku.

1.  Kui liikmesriik või liikmesriigist pärit asjakohane ametiasutus kavatseb oma siseriiklike õigusaktide alusel kehtestada teavituskohustuse või seda muuta ning see hõlmaks muu kui ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestusse kuuluva teabe esitamist, teatab kõnealune liikmeriik sellest viivitamata komisjonile. Sellises teates määrab liikmesriik täpselt kindlaks ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestusse mittekuuluva teabe ja märgib ära kõnealuse teavituskohustuse kohaldamise kavandatud ajavahemiku.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kui tegemist ei ole nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorraliste asjaoludega, ei kehtesta liikmesriik uusi teavitusnõudeid, välja arvatud juhul, kui komisjon on selle heaks kiitnud kooskõlas artikli 3 lõikega 2 ja uus teavitusnõue on lisatud teavitusliidestesse. Komisjon teeb otsuse uue teavitusnõude kehtestamise kohta 90 päeva jooksul pärast liikmesriigilt asjaomase teate saamist.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Et tagada ühetaolised tingimused uute teavitusnõuete kehtestamiseks erakorralistel asjaoludel, nagu on osutatud käesoleva artikli lõikes 1, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 18 vastu delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks, millal tuleb lõikes 1 osutatud asjaolusid pidada erakorralisteks.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik loob riikliku ühtse kontaktpunkti, milles vastavalt käesolevale määrusele ja ilma et see piiraks artikli 6 kohaldamist, esitatakse ühekorraga kogu teavituskohustuse täitmiseks vajalik teave, kasutades ja järgides ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestut, et teha kõnealune teave kättesaadavaks liikmesriikide asjakohastele ametiasutustele.

Iga liikmesriik loob riikliku ühtse kontaktpunkti, milles vastavalt käesolevale määrusele ja ilma et see piiraks artikli 6 kohaldamist, esitatakse kooskõlas artikli 7 lõikega 2 ühekorraga kogu teavituskohustuse täitmiseks vajalik teave, kasutades ja järgides ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestut, et teha kõnealune teave kättesaadavaks liikmesriikide asjakohastele ametiasutustele.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid võivad kooskõlas käesoleva määrusega ja ilma et see piiraks artikli 6 kohaldamist, arendada ühist ühtset kontaktpunkti ühe või mitme liikmesriigiga, et parandada liikmesriikide koostalitlusvõimet ja omavahelist ühendust.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid tagavad selge õigusliku alusega juhtimismõõtme loomise, et anda igale riiklikule ühtsele kontaktpunktile pädevused, mis on vajalikud andmete tõhusaks kogumiseks, säilitamiseks ja asjakohastele ametiasutustele edastamiseks, et mis tahes asjakohane teave, mis saadakse käesoleva määruse kohaselt, tehtaks teistele riiklikele ühtsetele kontaktpunktidele kättesaadavaks SafeSeaNeti süsteemi kaudu kooskõlas direktiivi 2002/59/EÜ artikliga 22a.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon töötab välja riiklike ühtsete kontaktpunktide teavituse ühtlustatud liidesmooduli ja ajakohastab seda. Moodul hõlmab võimalust vahetada teavet deklarandi kasutatava teabesüsteemi ja riikliku ühtse kontaktpunkti vahel.

2.  Komisjon ja liikmesriigid töötavad (kuupäevaks: kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist) välja riiklike ühtsete kontaktpunktide teavituse tehnoloogianeutraalse ühtlustatud liidese ja ajakohastavad seda. Liides võimaldab vahetada teavet deklarandi kasutatava teabesüsteemi ja riikliku ühtse kontaktpunkti vahel ning võtta nõuetekohaselt arvesse seda, kuidas kasutajad saavad oma teavitussüsteeme kujundada või programmeerida nii, et nad saaksid seda uut süsteemi rakendada.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon töötab (kuupäevaks: viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist) tihedas koostöös liikmesriikidega välja vabatahtliku valikulise ühise juurdepääsupunkti liidese, mis toimib ühtlustatud teavitusliideste lisafunktsioonina, tingimusel et ühtlustatud teavitusliideseid on täielikult rakendatud vastavalt käesoleva artikli lõikele 11. Juurdepääsupunkti liides koosneb ühisest kasutajaliidesest, mida haldavad ühiselt komisjon ja osalevad liikmesriigid ning mis integreeritakse ühtlustatud teavitusliidestega. Juurdepääsupunkti liides võimaldab deklarantide ja osalevate liikmesriikide teavitusliideste vahel toimuva süsteemilt süsteemile suunatud andmevahetuse jaoks kasutada ühtainust ühendust.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  riikliku ühtse kontaktpunkti ühilduvuse teavituse liidesmooduliga;

(a)  riikliku ühtse kontaktpunkti ühilduvuse teavitusliidesega;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  käesoleva artikli lõike 11 kohase teavitusliideste funktsionaalse ja tehnilise kirjelduse järgimise;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teavituse liidesmooduli ja võimalike järgnevate ajakohastuste õigeaegse integreerimise vastavalt lõikes 11 osutatud rakendusaktis sätestatud rakendamiskuupäevadele;

(b)  teavitusliidese ja võimalike järgnevate ajakohastuste õigeaegse integreerimise vastavalt lõikes 11 osutatud rakendusaktis sätestatud rakendamiskuupäevadele;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  deklarandi ja ühtse kontaktpunkti vahelise andmevahetuse jaoks sellise ühtlustatud graafilise kasutajaliidese pakkumise, mis on kergesti kasutatav ja sarnase kujundusega ning võimaldab kahesuunalist teabevahetust andmeesitaja ja asjakohaste ametiasutuste vahel, järgides seejuures ühtlustatud graafilise kasutajaliidese funktsionaalseid ja tehnilisi kirjeldusi, mis on välja töötatud käesoleva artikli lõike 11 kohaselt;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  veebis oleva tugiveebisaidi pakkumise.

(d)  kasutajatoe ja veebis oleva tugiveebisaidi pakkumise selgete juhistega vastava liikmesriigi ametlikus keeles (ametlikes keeltes) ja igal juhul inglise keeles, ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud mitmekeelsuse põhimõtet.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  kõigile riikliku ühtse kontaktpunkti rakendamise ja toimimisega tegelevatele töötajatele piisava ja vajaliku koolituse pakkumise, konsulteerides asjaomaste sotsiaalpartneritega.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Liikmesriigid tagavad, et riiklikud ühtsed kontaktpunktid pakuvad kahesuunalist teabevahetust andmeesitajate ja asjakohaste ametiasutuste vahel, et hoida ära viivitusi tollivormistusprotsessis ning ennetada nõutava aruandlusteabe esitamata jätmist või selle ebatäpset esitamist. Riiklikud ühtsed kontaktpunktid võimaldavad teadete või tulemuste edastamist deklarandile. Need teated hõlmavad väga mitmesuguseid kõikide osalevate asjakohaste ametiasutuste tehtud otsuseid.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Riiklikud ühtsed kontaktpunktid võimaldavad deklarantidel esitada teavet ka liidu tasandil ühtlustatud digitaalsete arvutustabelitena, hõlmates nendest arvutustabelitest teavituse andmeelementide ekstraktimise funktsiooni.

4.  Riiklikud ühtsed kontaktpunktid võimaldavad deklarantidel esitada nõutavat teavet muu hulgas ka liidu tasandil ühtlustatud digitaalsete arvutustabelitena, hõlmates teavituse andmeelementide ekstraktimise funktsiooni.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 11 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  lõikes 2 osutatud teavituse liidesmooduli funktsionaalse ja tehnilise kirjelduse, kvaliteedikontrolli mehhanismid ning väljatöötamise, hooldamise ja rakendamise menetlused;

(a)  lõikes 2 osutatud teavitusliidese funktsionaalse ja tehnilise kirjelduse, kvaliteedikontrolli mehhanismid ning väljatöötamise, hooldamise ja rakendamise menetlused;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 11 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  lõikes 3 osutatud graafilise kasutajaliidese funktsionaalse ja tehnilise kirjelduse, kvaliteedikontrolli mehhanismid ning väljatöötamise, hooldamise ja rakendamise menetlused;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 11 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b)  lõikes 2 osutatud ühtlustatud teavitusliideste lisafunktsioonina toimiva ühise juurdepääsupunkti funktsionaalse ja tehnilise kirjelduse, kvaliteedikontrolli mehhanismid ning väljatöötamise, hooldamise ja rakendamise menetlused;

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 11 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et arvesse võtta uue tehnoloogia kättesaadavust, muudab komisjon rakendusaktidega tehnilist kirjeldust, standardeid ja menetlusi.

Komisjon võtab vastu rakendusakte tehnilise kirjelduse, standardite ja menetluste muutmiseks, tagamaks, et liidesed on tehnoloogianeutraalsed ja tulevastele tehnoloogiatele avatud.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 a.  Riiklikud ühtsed kontaktpunktid toimivad, ilma et see piiraks määruse (EL) nr 952/2013 ja otsuse 70/2008/EÜ kohaldamist.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid võivad lubada deklarantidel teavet esitada teiste teavituskanalite, näiteks sadamakogukonna teabesüsteemide kaudu, tingimusel et nende kanalite kasutamine on deklarantidele vabatahtlik. Sellisel juhul tagavad liikmesriigid, et kõnealused muud kanalid teevad asjakohase teabe kättesaadavaks riiklikule ühtsele kontaktpunktile.

1.  Liikmesriigid lubavad deklarantidel teavet esitada olemasolevate süsteemilt süsteemile suunatud või teiste teavituskanalite, näiteks sadamakogukonna teabesüsteemide ja riiklike ühtsete kontaktpunktide kaudu, tingimusel et nende kanalite kasutamine on deklarantidele vabatahtlik. Sellisel juhul tagavad liikmesriigid, et kõnealused muud kanalid teevad asjakohase teabe kättesaadavaks riiklikule ühtsele kontaktpunktile.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2– punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  liidu sadamast lahkumisel antud aruandlusteavet ei nõuta uuesti reisi ajal ega saabumisel järgmisse liidu sadamasse, tingimusel et laev ei ole reisi jooksul peatunud väljaspool liitu olevas sadamas. Seda punkti ei kohaldata määruse (EL) nr 952/2013 kohaselt saadud teabe suhtes, välja arvatud juhul, kui selline võimalus on ette nähtud nimetatud määrusega;

(c)  liidu sadamast lahkumisel antud aruandlusteavet ei nõuta uuesti järgmisse liidu sadamasse saabumisel, tingimusel et seda saab uuesti kasutada teenistus- või halduseesmärkidel ning tingimusel et laev ei ole reisi jooksul peatunud väljaspool liitu olevas sadamas. Seda punkti ei kohaldata määruse (EL) nr 952/2013 kohaselt saadud teabe suhtes, välja arvatud juhul, kui selline võimalus on ette nähtud nimetatud määrusega;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 127 osutatud sisenemise ülddeklaratsiooni asjakohane teave tehakse riiklikele ühtsetele kontaktpunktidele teadmiseks kättesaadavaks ja vajaduse korral taaskasutatakse seda teiste lisas loetletud teavituskohustuste täitmiseks.

(d)  määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 127 osutatud sisenemise ülddeklaratsiooni asjakohane teave tehakse riiklikele ühtsetele kontaktpunktidele teadmiseks kättesaadavaks ning vajaduse korral ja juhul, kui see on kooskõlas liidu tollialaste õigusaktidega, taaskasutatakse seda pärast tolliasutuste tehtud tollivormistust teiste lisas loetletud teavituskohustuste täitmiseks.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  teavituse liidesmooduli arendamise ja ajakohastamise arengukava järgnevaks 18 kuuks;

(a)  teavitusliidese arendamise ja ajakohastamise arengukava järgnevaks 18 kuuks;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  ühtlustatud teavitusliideste juurde kuuluva vabatahtliku ühise juurdepääsupunkti liidese arendamise arengukavad (kuupäevaks: viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist);

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b)  kõigi asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas ametiühingute, tööstuse ja valitsuse ekspertide esindajatega konsulteerimise perioodid;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  esialgsed tähtajad liikmesriikidele teavituse liidesmooduli järgnevaks integreerimiseks riiklikku ühtsesse kontaktpunkti;

(b)  esialgsed tähtajad liikmesriikidele teavitusliidese järgnevaks integreerimiseks riiklikku ühtsesse kontaktpunkti;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  esialgsed tähtajad komisjonile ühise juurdepääsupunkti liidese väljatöötamiseks pärast ühtlustatud teavitusliideste rakendamist;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  testimisperioodid liikmesriikidele ja deklarantidele nende ühenduste testimiseks liidesmooduli võimalike uute versioonidega;

(c)  testimisperioodid liikmesriikidele ja vabatahtlikele deklarantidele nende ühenduste testimiseks liides(t)e võimalike uute versioonidega;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  ühtlustatud teavitusliideste lisafunktsioonina toimiva ühise juurdepääsupunkti liidese testimisperioodid;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  tollisüsteemidega vastavusse viimine, võttes arvesse tolli ühtse liidese keskkonna arengut.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  ühtsete kontaktpunktide keskkonna tutvustamine liidu tasandil ja asjakohastes rahvusvahelistes organisatsioonides.

(b)  ühtsete kontaktpunktide keskkonna tutvustamine liidu tasandil ja asjakohastes rahvusvahelistes organisatsioonides, eelkõige tagades Euroopa Meresõiduohutuse Ameti pikaajalise rahastamise ning kaasates sellesse süsteemi valitsuse ja majandusharu sidusrühmade esindajaid.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesoleva määruse kohaldamise läbi hiljemalt kuus aastat pärast käesoleva määruse jõustumist ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande ühtsete kontaktpunktide keskkonna toimimise kohta, võttes aluseks kogutud andmed ja statistika. Hindamisaruandes hinnatakse vajaduse korral kujunemisjärgus tehnoloogiat, mis võib viia teavituse liidesmooduli muutmise või asendamiseni.

Komisjon vaatab käesoleva määruse kohaldamise läbi hiljemalt kuus aastat pärast käesoleva määruse jõustumist ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande ühtsete kontaktpunktide keskkonna toimimise kohta, võttes aluseks kogutud andmed ja statistika. Hindamisaruandes hinnatakse vajaduse korral kujunemisjärgus tehnoloogiat, mis võib viia teavituse liidesmooduli muutmise või asendamiseni ELi juurdepääsupunkti liidesega, mis on võimeline edastama deklarantide andmeid otse riiklikele ühtsetele kontaktpunktidele, et täita teavituskohustusi.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega liikmesriikide nimetud riiklike ekspertidega.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega liikmesriikide nimetud riiklike ekspertidega ja asjakohaste majandusharu ekspertidega.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjoni abistab digitaalse transpordi ja kaubanduse hõlbustamise komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/201116 tähenduses.

1.  Komisjoni abistab digitaalse transpordi ja kaubanduse hõlbustamise komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/201116 tähenduses ja hõlmab ka asjakohaseid majandusharu eksperte.

_________________

_________________

16 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

16 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Määrust kohaldatakse alates [Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub neli aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

2.  Määrust kohaldatakse alates [Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub neli aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] või pärast ühe aasta möödumist kõigi määruses kavandatud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide vastuvõtmisest, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Artikli 7 lõike 2 punktis d osutatud ülesanded ja lisa A osa punktis 7 loetletud tolliformaalsustega seotud ülesanded jõustuvad siis, kui nende formaalsuste täitmiseks vajalikud, määruse (EL) nr 952/2013 artikli 6 lõikes 1 osutatud elektroonilised süsteemid töötavad, vastavalt komisjoni poolt määruse (EL) nr 952/2013 artiklite 280 ja 281 kohaselt kehtestatud tööprogrammile.

3.  Artikli 7 lõike 2 punktis d osutatud ülesanded ja lisa A osa punktis 7 loetletud tolliformaalsustega seotud ülesanded jõustuvad pärast ühtsete kontaktpunktide keskkonna ning selle andmekogu kõikide teiste andmeelementide rakendamise ja osalevate liikmesriikide riiklike ühtsete kontaktpunktidega toimuva koostalitluse hindamist ja täieliku toimimise tõendamist ning siis, kui nende formaalsuste täitmiseks vajalikud, määruse (EL) nr 952/2013 artikli 6 lõikes 1 osutatud elektroonilised süsteemid töötavad, vastavalt komisjoni poolt määruse (EL) nr 952/2013 artiklite 280 ja 281 kohaselt kehtestatud tööprogrammile.

SELETUSKIRI

Komisjon avaldas 17. mail 2018 ettepaneku, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/65/EL, milles käsitletakse laevade teavitusformaalsusi. See algatus kuulub uuele 2017. aasta septembri tööstuspoliitika strateegiale tuginevasse kolmandasse „Liikuvus Euroopas“ paketti, mille eesmärk on viia lõpule protsess, mis võimaldab Euroopal saada liikuvuse ajakohastamisest täit kasu. Uued tehnoloogialahendused muudavad liikuvuskeskkonda kiiresti ning seda arvesse võttes peavad EL ja selle majandusharud saavutama eesmärgi asuda liikuvuse valdkonnas täitma ülemaailmset juhtrolli.

Praegu peavad meretranspordiettevõtjad täitma mitmesuguseid õiguslikke teavitusnõudeid iga sadamakülastuse korral. ELis toimub aastas üle kahe miljoni sadamakülastuse. Liikmesriikides sadamakülastusi tegevate laevade teavitusformaalsused on praegu sätestatud direktiivis 2010/65/EL – teavitusformaalsuste direktiivis. Direktiivi eesmärk on lihtsustada ja ühtlustada meretranspordile kohaldatavat haldusmenetlust, võttes laevade teavitusformaalsuste täitmiseks kasutusele ühtse liidese.

Ettevõtjatele valmistab probleeme asjaolu, et teavitusnõuded ei ole kas liikmesriigi teavitamiskohustuse alla kuuluvate eri alade või eri liikmesriikide vahel ühtlustatud. See põhjustab ettevõtjatele suurt halduskoormust ning komisjoni hinnangul kulutavad laevandussektori töötajad praegu aastas teavitamistegevusele kokku 4,6 miljonit tundi.

Euroopa Komisjoni järelhinnangus, mis käsitleb kehtiva direktiivi toimimist, on märgitud mitme tõsise probleemi olemasolu, mis takistavad direktiivi ühtset kohaldamist kogu ELis. Peamised tuvastatud probleemid on järgmised: ebapiisav ühtlustamine riikide ja ELi tasandil, direktiivi üldise kohaldamisala piiratus ja saadud andmete ebapiisav kasutamine liikmesriikide ametiasutuste poolt.

Euroopa Ülemkogu juhtis hiljuti sellele probleemile tähelepanu oma 2017. aasta Valletta deklaratsioonis merenduspoliitika kohta ja nõukogu 8. juuni 2017. aasta järeldustes ELi meretranspordipoliitika prioriteetide kohta 2020. aastani, tunnistades vajadust vähendada meretranspordi halduskoormust.

Komisjoni uue ettepaneku eesmärk on käsitleda ELis laevade puhul praegu ühtlustamata teavituskeskkonda. Kavandatud uue Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkonna loomisega püütakse koondada sellesse kõik sadamakülastustega seotud teavitusformaalsused. Seda tehakse eesmärgiga parandada eri süsteemide koostalitlusvõimet ja omavahelist ühendust ning soodustada andmete kõige tõhusamat kasutamist.

Komisjoni ettepanekuga tahetakse vältida mis tahes ebaproportsionaalse koormuse seadmist laevandusettevõtjatele ning selles tuginetakse olemasolevale riiklike ühtsete kontaktpunktide süsteemile ning rahvusvahelistele ja ELi standarditele ja andmevormingutele. Komisjoni ettepanekus pakutakse välja detsentraliseeritud, ent ühtlustatud lahendus.

Raportöör tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle tunnistada kehtetuks ja asendada kehtiv direktiiv ning nõustub kehtiva direktiivi toimimise järelhindamise käigus tuvastatud puudustega. On selge, et iga sadamakülastuse puhul kohaldatavate teavitusnõuete ühtluse puudumine tekitab majandusharule märkimisväärseid lisakulusid, ning raportöör toetab igati mis tahes meetmeid, mida võetakse meretranspordiettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks. Raportöör on kindlalt veendunud, et see teenib igati ulatuslikuma kaubanduse hõlbustamise ja digiteerimise huve.

Raportöör on eelkõige veendunud, et ühtlustatud andmestu on väga oluline ja ehk isegi kõige tähtsam vahend, mille abil vähendada ELi sadamaid külastavate laevade halduskoormust ning tõhustada meretranspordi logistikaahelat. Raportöör soovib, et komisjon esitaks üksikasjaliku ühtlustatud andmestu, milles võetakse täielikult arvesse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) tasandil andmete ühtlustamise valdkonnas tehtavaid jõupingutusi.

Raportöör sooviks ühtlasi tagada, et ühtsete kontaktpunktide keskkonna andmestu rakendamisega ei piirataks tollialast teavituskeskkonda ning et asjakohased ametiasutused teeksid selles valdkonnas koostööd. Raportöör tunnistab, et liikmesriigid vajavad paindlikkust, et lisada oma teavitusnõuetesse aeg-ajalt eri põhjustel uusi elemente, kuid on veendunud õige tasakaalu saavutamise tähtsuses, et mitte halduskoormust suuremaks muuta.

Riiklike ühtsete kontaktpunktide tegevuse osas mõistab raportöör olemasolevatele struktuuridele tuginemise loogikat ja tunneb heameelt komisjoni seda käsitleva ettepaneku üle. Riiklike ühtsete kontaktpunktide eduka toimimise tagamiseks soovib raportöör, et tagataks kahesuunaline teabevahetus deklarandi ja asjakohaste ametiasutuste vahel. Lisaks on raportöör veendunud, et igal riiklikul ühtsel kontaktpunktil peaks olema selge õigusliku alusega juhtimismõõde, et tagada andmete tõrgeteta töötlemine, voog ja käitlemine ametiasutuste ja ka liikmesriikide vahel. Raportöör pooldaks ka liikmesriikide võimalust luua ühiselt ühtne kontaktpunkt.

LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST,KES ANDSID RAPORTÖÖRILE TEAVET

Loetelu koostamine on vabatahtlik ning selle eest vastutab ainuisikuliselt raportöör. Raportöör sai raporti projekti koostamisel teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik

Euroopa Meresadamate Organisatsioon (ESPO)

Euroopa Ühenduse Reederite Ühing (ECSA)

Maailma Laevandusnõukogu

FEPORT

Taani laevandusettevõtjate organisatsioon Danske Rederier

Rotterdami sadam

Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond

Viited

COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Deirdre Clune

5.7.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Esitamise kuupäev

16.1.2019

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

1

ENF

Mylène Troszczynski

1

0

ENF

Georg Mayer

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 25. jaanuar 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika