Menettely : 2018/0139(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0006/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0006/2019

Keskustelut :

PV 18/04/2019 - 4
CRE 18/04/2019 - 4

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0434

MIETINTÖ     ***I
PDF 229kWORD 104k
16.1.2019
PE 628.380v03-00 A8-0006/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta

(COM(2018)0278 – C8‑0193/2018 – 2018/0139(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Deirdre Clune

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta

(COM(2018)0278 – C8‑0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0278),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0193/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

–  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0006/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

————————————————

1 EUVL C … / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

2. EUVL C … / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/65/EU9 vaaditaan, että jäsenvaltiot hyväksyvät unionin satamiin saapuvien ja niistä lähtevien alusten ilmoitusvelvoitteiden täyttämisen sähköisesti ja varmistavat tällaisten ilmoitusten välittämisen keskitetyn palvelupisteen kautta meriliikenteen helpottamiseksi.

1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/65/EU9 vaaditaan, että jäsenvaltiot hyväksyvät unionin satamiin saapuvien ja niistä lähtevien alusten ilmoitusvelvoitteiden täyttämisen sähköisesti ja varmistavat tällaisten ilmoitusten välittämisen keskitetyn palvelupisteen kautta meriliikenteen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

_________________

_________________

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/65/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta (EUVL L 283, 29.10.2010, s. 1).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/65/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta (EUVL L 283, 29.10.2010, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat toistuvasti vaatineet lisäämään yhteentoimivuutta ja kattavaa, käyttäjäystävällistä viestintää sekä tietovirtoja kansalaisten ja yritysten auttamiseksi hyödyntämään sisämarkkinoita kaikilta osin ja sisämarkkinavälineiden vahvistamiseksi vastaamaan paremmin kansalaisten ja yritysten tarpeisiin, kun ne harjoittavat rajat ylittävää toimintaa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

3)  Tällä asetuksella pyritään helpottamaan tietojen toimittamista. Tämän asetuksen soveltamisen ei tule muuttaa ilmoitusvelvoitteiden asiasisältöä eikä vaikuttaa tietojen säilytykseen ja käsittelyyn unionin tasolla eikä kansallisella tasolla.

3)  Tämän asetuksen tärkein tavoite on vahvistaa yhdenmukaistetut säännöt merenkulku- ja tulliviranomaisten vaatimien rahtitietojen tarjoamiselle ja direktiivissä 2010/65/EU vaadittujen muiden ilmoitusmuodollisuuksien täyttämiseksi. Tällä asetuksella pyritään helpottamaan tietojen toimittamista alustietojen antajien, käyntisatamasta vastaavien asiaankuuluvien viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden välillä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tämän asetuksen soveltamisen ei tule muuttaa ilmoitusvelvoitteiden asiasisältöä eikä vaikuttaa tietojen säilytykseen ja käsittelyyn unionin tasolla eikä kansallisella tasolla.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  Tämän asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa eri dataelementtejä varmistamalla, että samat datajoukot voidaan ilmoittaa kaikille asiaankuuluville viranomaisille samalla tavoin, ja siten entisestään parantaa meriliikenteen tehokkuutta, tukea digitalisointia ja edistää kaupankäyntiä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

4)  Nykyiset kaikissa jäsenvaltioissa toimivat kansalliset keskitetyt palvelupisteet olisi säilytettävä eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön (European Maritime Single Window environment), jäljempänä ’EMSWe’, perustana. Kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden olisi muodostettava kattava meriliikenteen harjoittajien ilmoitusyhteyspiste, joka kerää ilmoittajilta tiedot ja jakaa ne kaikille asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille.

4)  Nykyiset kaikissa jäsenvaltioissa toimivat kansalliset keskitetyt palvelupisteet olisi säilytettävä eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön (European Maritime Single Window environment), jäljempänä ’EMSWe’, perustana. Kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden olisi muodostettava kattava meriliikenteen harjoittajien ilmoitusyhteyspiste, joka kerää ilmoittajilta tiedot ja jakaa ne kaikille asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille. Kullekin kansalliselle keskitetylle palvelupisteelle olisi luotava hallinnollinen ulottuvuus, jolla on selkeä oikeusperusta, jotta niillä olisi toimivaltuudet ja velvollisuudet kerätä, tallentaa ja jakaa tietoja asiaankuuluville viranomaisille siten, että kaikki tämän asetuksen mukaisesti saadut asiaankuuluvat tiedot toimitetaan niiden kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden saataville SafeSeaNet-järjestelmän kautta direktiivin 2002/59/EY 22a artiklan mukaisesti.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  Olemassa olevat ilmoituskanavat ja palveluntarjoajat olisi säilytettävä siltä varalta, että poikkeuksellisissa olosuhteissa esitetään lisätietovaatimuksia. Tämän jouston olisi oltava mahdollista jäsenvaltioiden lisäksi myös asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille, koska ne vastaavat laivan ja sen mahdollisen rahdin, matkustajien ja miehistön selvitykseen liittyvien riskien arvioimisesta.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

5)  Nämä kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden asiakasrajapinnat olisi ilmoittajien puolelta yhdenmukaistettava unionin tasolla, jotta helpotettaisiin ilmoittamista ja kevennettäisiin hallinnollista taakkaa. Tällainen yhdenmukaistaminen voitaisiin toteuttaa käyttämällä kaikissa kansallisissa keskitetyissä palvelupisteissä unionin tasolla kehitettyä yhteistä käyttöliittymäohjelmistoa järjestelmien väliseen tietojenvaihtoon. Jäsenvaltioiden olisi vastattava tämän käyttöliittymämoduulin integroinnista ja hallinnoinnista ja ohjelmiston säännöllisestä ja oikea-aikaisesta päivittämisestä sitä mukaa kuin komissio toimittaa uusia versioita. Komission olisi kehitettävä tämä moduuli ja toimitettava siihen päivitykset tarpeen mukaan.

5)  Nämä kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden asiakasrajapinnat olisi ilmoittajien puolelta yhdenmukaistettava unionin tasolla, jotta helpotettaisiin ilmoittamista ja kevennettäisiin hallinnollista taakkaa. Tällainen yhdenmukaistaminen voitaisiin toteuttaa käyttämällä kaikissa kansallisissa keskitetyissä palvelupisteissä unionin tasolla kehitettyä yhteistä käyttöliittymäohjelmistoa järjestelmien väliseen tietojenvaihtoon. Jäsenvaltioiden olisi vastattava tämän käyttöliittymän, jonka olisi innovoinnin mahdollistamiseksi oltava teknologisesti neutraali, integroinnista ja hallinnoinnista ja ohjelmiston säännöllisestä ja oikea-aikaisesta päivittämisestä sitä mukaa kuin komissio toimittaa uusia versioita. Komission olisi kehitettävä tämä käyttöliittymä ja toimitettava siihen päivitykset tarpeen mukaan, koska digitaalisten teknologioiden kehittäminen on markkinavetoista ja etenee tällä hetkellä nopeasti ja uudet kehityskulut voivat tehdä teknologisista ratkaisuista nopeasti vanhentuneita.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  Jäsenvaltioiden tarjoamat olemassa olevat ilmoituskanavat ja palveluntarjoajat, kuten satamien sisäiset tietojenvaihtojärjestelmät ja muut järjestelmien väliset ilmoituskanavat, olisi säilytettävä vaihtoehtoisina ilmoitusyhteyspisteinä, koska nämä järjestelmät toimivat hyvin ja ne tarjoavat meriliikenteen harjoittajille kenties joihinkin toimintaympäristöihin paremmin sopivat räätälöidyt välineet ilmoitusmuodollisuuksien täyttämiseksi, minkä lisäksi monet sidosryhmät ovat tehneet niihin merkittäviä investointeja.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

6)  Uudet digitaaliteknologiat luovat jatkuvasti kasvavia mahdollisuuksia tehostaa merenkulkualaa ja vähentää hallinnollista taakkaa. Jotta tällaisista uusista teknologioista saataisiin hyötyjä mahdollisimman nopeasti, komissiolla olisi oltava valtuudet muuttaa täytäntöönpanosäädöksillä yhdenmukaistetun ilmoitusympäristön teknisiä eritelmiä, normeja ja menettelyjä. Uudet teknologiat olisi myös otettava huomioon tätä asetusta tarkistettaessa.

6)  Uudet digitaaliteknologiat luovat jatkuvasti kasvavia mahdollisuuksia tehostaa merikuljetusalaa ja vähentää hallinnollista taakkaa. Jotta tällaisista uusista teknologioista saataisiin hyötyjä mahdollisimman nopeasti, komissiolla olisi oltava valtuudet muuttaa täytäntöönpanosäädöksillä yhdenmukaistetun ilmoitusympäristön teknisiä eritelmiä, normeja ja menettelyjä. Tämän pitäisi jättää joustavuutta markkinatoimijoille, jotta ne voivat kehittää uusia digitaalisia teknologioita. Uudet teknologiat olisi myös otettava huomioon tätä asetusta tarkistettaessa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

9)  EMSWe:n toimivuuden mahdollistamiseksi on tarpeen määrittää kattava EMSWe-datajoukko, jonka olisi sisällettävä kaikki tiedot, joita kansalliset viranomaiset tai satamaoperaattorit voivat pyytää hallinnollisia tai toiminnallisia tarkoituksia varten aluksen käydessä satamassa. Koska ilmoitusvelvoitteet eivät ole kaikissa jäsenvaltioissa samat, kunkin jäsenvaltion kansallinen keskitetty palvelupiste olisi suunniteltava siten, että se voi vastaanottaa EMSWe-datajoukon sellaisenaan ja jättää huomiotta tiedot, jotka eivät ole kyseisen jäsenvaltion kannalta merkityksellisiä.

9)  EMSWe:n toimivuuden mahdollistamiseksi on tarpeen määrittää kattava EMSWe-datajoukko, jonka olisi sisällettävä kaikki tiedot, joita kansalliset viranomaiset tai satamaoperaattorit voivat pyytää hallinnollisia tai toiminnallisia tarkoituksia varten aluksen käydessä satamassa. Koska ilmoitusvelvoitteet eivät ole kaikissa jäsenvaltioissa samat, kunkin jäsenvaltion kansallinen keskitetty palvelupiste olisi suunniteltava siten, että se voi vastaanottaa EMSWe-datajoukon sellaisenaan ja jättää huomiotta tiedot, jotka eivät ole kyseisen jäsenvaltion kannalta merkityksellisiä. Tämän pitäisi heijastua vakiintuneen hallinnollisen ulottuvuuden kehittämisenä kansallisiin keskitettyihin palvelupisteisiin, jotta voidaan varmistaa niiden moitteeton toiminta. Kun otetaan huomioon, että tämän asetuksen tarkoituksena on helpottaa kaupankäyntiä tietovaatimuksia yhdenmukaistamalla, komission olisi yksityiskohtaista datajoukkoa määritellessään otettava huomioon korkealaatuisen riippumattoman tietoviitemallin kehittäminen ja osallistuttava siihen aktiivisesti IMO:n tasolla.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

14)  Meriliikenteen tehostamiseksi ja alusten satamakäyntien yhteydessä operatiivisista syistä annettavien tietojen päällekkäisyyden rajoittamiseksi ilmoittajan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen antamat tiedot olisi jaettava myös tiettyjen muiden yksiköiden, kuten satama- tai terminaalioperaattoreiden kanssa.

14)  Meriliikenteen tehostamiseksi ja alusten satamakäyntien yhteydessä operatiivisista syistä annettavien tietojen päällekkäisyyden rajoittamiseksi ilmoittajan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen antamat tiedot olisi jaettava myös tiettyjen muiden yksiköiden, kuten satama- tai terminaalioperaattoreiden kanssa silloin kun siihen on lupa ja kunnioittaen tietojen luottamuksellisuutta, kaupallista arkaluonteisuutta ja oikeudellisia rajoituksia.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a)  Jotta täysin yhdenmukaistetut ilmoitusvelvoitteet voidaan toteuttaa, tulli- ja merenkulkualan viranomaisten välistä yhteistyötä olisi lisättävä niin kansallisella kuin unioninkin tasolla.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

24)  Komission olisi tehtävä tätä asetusta koskeva arviointi. Olisi kerättävä tietopohjaa sen arvioimiseksi, miten hyvin lainsäädännöllä saavutetaan sen tavoitteet.

24)  Komission olisi tehtävä tätä asetusta koskeva arviointi. Olisi kerättävä tietopohjaa sen arvioimiseksi, miten hyvin lainsäädännöllä saavutetaan sen tavoitteet. Euroopan komission olisi myös arvioitava mahdollisuutta luoda aidosti keskitetty ja yhdenmukainen eurooppalainen ilmoitusjärjestelmä perustamalla keskitetty ilmoitusliittymä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  ’aluksella’ kaiken tyyppisiä meriympäristössä toimivia merialuksia, joilla on liitteessä lueteltuun lainsäädäntöön liittyvä ilmoitusvelvoite;

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b)  ’keskitetyllä palvelupisteellä’ alusten sähköisessä muodossa olevien ilmoitustietojen keräämistä, jakelua ja vaihtoa varten luotua ympäristöä, jolla on strukturoitu ja yhteisesti määritelty tietorakenne, säännöt ja käyttöoikeuksien hallinnointi ja jossa on asiaankuuluvien viranomaisten järjestelmiin ja tietokantoihin johtavien linkkien lisäksi yhdennetty ilmoituskäyttöliittymä ja graafinen käyttöliittymä asiaankuuluvien kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten oikeudellisten vaatimusten mukaisesti;

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  ’asiaankuuluvalla viranomaisella’ kansallista tai paikallista viranomaista, joka osallistuu satamaan saapuvien tai sieltä lähtevien alusten tarkastamiseen tai jolla on lailliset oikeudet päästä kansallisen keskitetyn palvelupisteen keräämiin tietoihin;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  ’graafisella käyttöliittymällä (GUI)’ kaksisuuntaiseen verkkopohjaiseen käyttäjä/järjestelmä-tiedonsiirtoon keskitettyyn palvelupisteeseen tarkoitettua verkkoliittymää, joka sisältää yhdenmukaistetut verkkosivustot ja toiminnot, joilla varmistetaan yhteinen navigointi- ja tiedonlatauskokemus ilmoittajille, jotka täyttävät ilmoitusvelvollisuutensa tämän asetuksen soveltamisalalla riippumatta siitä, missä graafista käyttöliittymää käytetään;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b)  ’yhteisellä yhteyspisteliittymällä’ ilmoittajille tarkoitettua valinnaista tai vapaaehtoista tallennuspaikkaa järjestelmien välisen tiedonsiirron reitittämiseen vastaavien keskitettyjen palvelupisteiden yhdenmukaisiin ilmoitusliittymämoduuleihin, jotka on kehitetty yhdenmukaistettujen ilmoituskäyttöliittymien lisätoimintona ja jotka helpottavat kaksisuuntaista tiedonvaihtoa ilmoittajien ja asiaankuuluvien viranomaisten välillä, jotka pääsevät siihen oman keskitetyn palvelupisteensä kautta.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c)  ’teknisellä eritelmällä’ asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 4 kohdassa määriteltyä teknistä eritelmää.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 d)  ’standardilla’ sellaista tunnustetun standardointielimen hyväksymää toistuvasti tai jatkuvasti sovellettavaa teknistä eritelmää, jonka noudattaminen ei ole pakollista ja joka on yksi asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 1 kohdan a, b, c ja d alakohdissa määritellyistä muunnelmista;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  ’tulliviranomaisilla’ asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä viranomaisia;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a)  ’tietojen sähköisellä siirtämisellä’ digitaalisesti koodattujen tietojen siirtoprosessia, jossa käytetään muunneltavaa rakenteista muotoa, joka soveltuu suoraan tietokoneella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltio voi pyytää komissiota sisällyttämään EMSWe-datajoukkoon dataelementtejä kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen ilmoitusvelvoitteiden perusteella. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta kansallisen lainsäädännön säädökset ja vastaavat ilmoitusvelvoitteet, jotka sisältävät EMSW-datajoukkoon sisällytettävät dataelementit. Jäsenvaltioiden on yksilöitävä tällaiset dataelementit täsmällisesti. Komissio arvioi tällaisten tiedoksiantojen pohjalta, onko dataelementti tarpeen sisällyttää EMSWe-datajoukkoon tai onko dataelementtiä tarpeen muuttaa.

3.  Jäsenvaltio voi pyytää komissiota sisällyttämään EMSWe-datajoukkoon dataelementtejä tai muuttamaan olemassa olevia kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen ilmoitusvelvoitteiden perusteella. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta kansallisen lainsäädännön säädökset ja vastaavat ilmoitusvelvoitteet, jotka sisältävät EMSW-datajoukkoon sisällytettävät dataelementit. Jäsenvaltioiden on yksilöitävä tällaiset dataelementit täsmällisesti. Komissio arvioi tällaisten tiedoksiantojen pohjalta, onko dataelementti tarpeen sisällyttää EMSWe-datajoukkoon tai onko dataelementtiä tarpeen muuttaa.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komission olisi otettava EMSWe-datajoukon luomisessa huomioon IMO:n riippumattoman tietoviitemallin kehittäminen.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos jäsenvaltio aikoo ottaa käyttöön kansallisen lainsäädäntönsä nojalla sellaisen ilmoitusvelvoitteen tai muuttaa sellaista velvoitetta, johon sisältyisi muiden kuin EMSWe-datajoukkoon sisältyvien tietojen antamista, kyseisen jäsenvaltion on annettava asia tiedoksi komissiolle välittömästi. Jäsenvaltion on tällaisessa tiedoksiannossa yksilöitävä täsmällisesti EMSWe-datajoukkoon kuulumaton tieto ja ilmoitettava kyseisen ilmoitusvelvoitteen suunniteltu soveltamisajanjakso.

1.  Jos jäsenvaltio tai asiaankuuluva viranomainen kyseisen jäsenvaltion kautta aikoo ottaa käyttöön kansallisen lainsäädäntönsä nojalla sellaisen ilmoitusvelvoitteen tai muuttaa sellaista velvoitetta, johon sisältyisi muiden kuin EMSWe-datajoukkoon sisältyvien tietojen antamista, kyseisen jäsenvaltion on annettava asia tiedoksi komissiolle välittömästi. Jäsenvaltion on tällaisessa tiedoksiannossa yksilöitävä täsmällisesti EMSWe-datajoukkoon kuulumaton tieto ja ilmoitettava kyseisen ilmoitusvelvoitteen suunniteltu soveltamisajanjakso.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltio ei saa ottaa käyttöön uusia ilmoitusvelvoitteita, paitsi asianmukaisesti perustelluissa ja poikkeuksellisissa olosuhteissa, ellei komissio ole antanut tälle hyväksyntäänsä 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja ellei uusia ilmoitusvelvoitteita ole sisällytetty ilmoitusliittymiin. Komissio julkistaa päätöksen uuden ilmoitusvelvoitteen käyttöönotosta 90 päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut jäsenvaltion ilmoituksen asiasta.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi uusien ilmoitusvaatimusten käyttöönotolle tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa poikkeuksellisissa olosuhteissa komissiolle siirretään valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritellään, milloin 1 kohdassa tarkoitettuja olosuhteita on pidettävä poikkeuksellisina.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on perustettava kansallinen keskitetty palvelupiste, jolle tämän asetuksen mukaisesti ja 6 artiklan soveltamista rajoittamatta annetaan kaikki ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseen tarvittavat tiedot yhdellä kertaa EMSWe-datajoukon avulla ja sitä noudattaen tällaisten tietojen asettamiseksi jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten saataville.

Kunkin jäsenvaltion on perustettava kansallinen keskitetty palvelupiste, jolle tämän asetuksen mukaisesti ja 6 artiklan soveltamista rajoittamatta annetaan kaikki ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseen tarvittavat tiedot yhdellä kertaa, 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti, EMSWe-datajoukon avulla ja sitä noudattaen tällaisten tietojen asettamiseksi jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten saataville.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat tämän asetuksen mukaisesti ja rajoittamatta 6 artiklan soveltamista kehittää yhteisen keskitetyn palvelupisteen yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa yhteentoimivuuden ja jäsenvaltioiden välisen yhteenliitännän parantamiseksi.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava selkeään oikeusperustaan pohjautuvan hallinnollisen ulottuvuuden luominen, jotta jokainen kansallinen keskitetty palvelupiste saa vaadittavat toimivaltuudet kerätä, säilyttää ja jakaa tietoja tehokkaasti asiaankuuluville viranomaisille ja jotta kaikki tämän asetuksen mukaisesti saadut asian kannalta merkitykselliset tiedot toimitetaan muiden kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden saataville SafeSeaNet-järjestelmän kautta direktiivin 2002/59/EY 22 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio kehittää kansallisille keskitetyille palvelupisteille yhdenmukaisen ilmoituskäyttöliittymämoduulin ja päivittää sitä. Tähän moduuliin on sisällyttävä mahdollisuus tietojenvaihtoon ilmoittajan käyttämän tietojärjestelmän ja kansallisessa keskitetyssä palvelupisteessä käytetyn tietojärjestelmän välillä.

2.  Komissio ja jäsenvaltiot kehittävät viimeistään (päiväys: kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta) kansallisille keskitetyille palvelupisteille teknologisesti neutraalin yhdenmukaisen ilmoituskäyttöliittymän ja päivittävät sitä. Tämän käyttöliittymän on mahdollistettava tietojenvaihto ilmoittajan käyttämän tietojärjestelmän ja kansallisessa keskitetyssä palvelupisteessä käytetyn tietojärjestelmän välillä, ja siinä on otettava asianmukaisesti huomioon se, miten käyttäjät voivat suunnitella tai ohjelmoida ilmoitusjärjestelmänsä niin, että he voivat toteuttaa tämän uuden tietojärjestelmän.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio kehittää tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa (päiväys: viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta) vapaaehtoisen valinnaisen yhteisen yhteyspisteliittymän yhdenmukaisten ilmoitusliittymien lisätoimintona edellyttäen, että yhdenmukaiset ilmoitusliittymät on toteutettu kaikilta osin tämän artiklan 11 kohdan mukaisesti. Yhteyspisteliittymä koostuu yhteisestä käyttäjäliittymästä, jota komissio ja osallistuvat jäsenet hallinnoivat yhdessä ja joka integroidaan yhdenmukaisiin ilmoitusliittymiin. Yhteyspisteliittymä tarjoaa mahdollisuuden käyttää keskitettyä yhteyttä ilmoittajien ja osallistuvien jäsenvaltioiden ilmoitusliittymien väliseen järjestelmästä järjestelmään suuntautuvaan tietojenvaihtoon.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kansallisen keskitetyn palvelupisteen ja ilmoituskäyttöliittymämoduulin yhteensopivuus;

a)  kansallisen keskitetyn palvelupisteen ja ilmoituskäyttöliittymän yhteensopivuus;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  toiminnallisten ja teknisten eritelmien noudattaminen ilmoitusliittymissä tämän artiklan 11 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ilmoituskäyttöliittymämoduulin ja sen mahdollisten myöhempien päivitysten oikea-aikainen integrointi 11 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettujen täytäntöönpanopäivämäärien mukaisesti;

b)  ilmoituskäyttöliittymän ja sen mahdollisten myöhempien päivitysten oikea-aikainen integrointi 11 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettujen täytäntöönpanopäivämäärien mukaisesti;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  ilmoittajien ja kansallisen keskitetyn palvelupisteen väliseen tietojenvaihtoon tarkoitettu helppokäyttöinen yhdenmukainen graafinen käyttöliittymä (GUI), joka on yleisilmeeltään yhtenäinen ja jolla mahdollistetaan kaksisuuntainen viestintä tietojen antajan ja asiaankuuluvien viranomaisten välillä ja joka on tämän artiklan 11 kohdan mukaisesti kehitetyn yhdenmukaisen GUI:n toiminnallisten ja teknisten vaatimusten mukainen;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  online-tukea tarjoava verkkosivusto.

d)  puhelinpalvelu ja online-tukea tarjoava verkkosivusto kyseisen jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä ja englanniksi rajoittamatta SEUT-sopimuksessa säädetyn monikielisyysperiaatteen soveltamista.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  asiaankuuluvien työmarkkinaosapuolten kuulemisen perusteella annettava tarkoituksenmukainen ja tarpeellinen koulutus kaikille kansallisen keskitetyn palvelupisteen täytäntöönpanoon ja käyttöön osallistuville työntekijöille.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset keskitetyt palvelupisteet tarjoavat kaksisuuntaista viestintää tietojen antajien ja asiaankuuluvien viranomaisten välille, jotta voidaan välttää viivästyksiä tarkastusprosesseissa ja estää vaadittujen ilmoitustietojen toimittamiseen liittyvät epäonnistumiset tai epätarkkuudet. Kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden on mahdollistettava viestien tai tulosten lähettäminen ilmoituksen antajalle. Näiden viestien on katettava mahdollisimman laaja valikoima kaikkien prosesseihin osallistuvien asiaankuuluvien viranomaisten päätöksiä.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden on myös mahdollistettava ilmoittajille tietojen antaminen unionin tasolla yhdenmukaistettujen digitaalisten taulukoiden muodossa ja sisällytettävä järjestelmään toiminto, jolla voi poimia ilmoitettuja dataelementtejä kyseisistä taulukoista.

4.  Kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden on myös mahdollistettava ilmoittajille tarvittavien tietojen antaminen unionin tasolla esimerkiksi yhdenmukaistettujen digitaalisten taulukoiden muodossa ja sisällytettävä järjestelmään toiminto, jolla voi poimia ilmoitettuja dataelementtejä.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 11 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toiminnalliset ja tekniset eritelmät ja laadunvalvontamekanismit sekä 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituskäyttöliittymämoduulin käyttöönoton, ylläpidon ja käytön menettelyt;

a)  toiminnalliset ja tekniset eritelmät ja laadunvalvontamekanismit sekä 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituskäyttöliittymän käyttöönoton, ylläpidon ja käytön menettelyt;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 11 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  toiminnalliset ja tekniset eritelmät ja laadunvalvontamekanismit sekä 3 kohdassa tarkoitetun yhdenmukaisen graafisen käyttöliittymän (GUI) käyttöönoton, ylläpidon ja käytön menettelyt;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 11 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  toiminnalliset ja tekniset eritelmät ja laadunvalvontamekanismit sekä 2 kohdassa tarkoitetun yhdenmukaisen ilmoituskäyttöliittymän lisätoimintona olevan yhteisen yhteyspisteliittymän käyttöönoton, ylläpidon ja käytön menettelyt;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 11 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio muuttaa täytäntöönpanosäädöksillä teknisiä eritelmiä, standardeja ja menettelyjä uusien teknologioiden saatavuuden huomioon ottamiseksi.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä muuttaakseen teknisiä eritelmiä, standardeja ja menettelyjä sen varmistamiseksi, että liittymät ovat teknologisesti neutraaleja ja avoimia tuleville teknologioille.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a.  Kansallinen keskitetty palvelupiste toimii sen vaikuttamatta asetuksen (EU) N:o 952/2013 ja päätöksen N:o 70/2008/EY soveltamiseen.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat sallia tietojen antamisen muita ilmoituskanavia, kuten satamien sisäisiä tietojenvaihtojärjestelmiä, käyttäen sillä edellytyksellä, että tällaiset kanavat ovat ilmoittajille vapaaehtoisia. Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset muut ilmoituskanavat toimittavat asiaankuuluvat tiedot kansalliselle keskitetylle palvelupisteelle.

1.  Jäsenvaltioiden on sallittava tietojen antaminen olemassa olevia järjestelmästä järjestelmään suuntautuvia ilmoituskanavia, kuten satamien sisäisiä tietojenvaihtojärjestelmiä ja kansallisia keskitettyjä palvelupisteitä, käyttäen sillä edellytyksellä, että tällaiset kanavat ovat ilmoittajille vapaaehtoisia. Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset muut ilmoituskanavat toimittavat asiaankuuluvat tiedot kansalliselle keskitetylle palvelupisteelle.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  unionin satamasta lähtiessä annettuja ilmoitustietoja ei pyydetä uudelleen matkan aikana eikä seuraavaan unionin satamaan saapumisen yhteydessä, ellei alus ole käynyt unionin ulkopuolisessa satamassa matkan aikana. Tätä kohtaa ei sovelleta tietoihin, jotka on saatu asetuksen (EU) N:o 952/2013 nojalla, ellei tällaisesta mahdollisuudesta säädetä kyseisessä asetuksessa;

c)  unionin satamasta lähtiessä annettuja ilmoitustietoja ei pyydetä uudelleen seuraavaan unionin satamaan saapumisen yhteydessä, jos tietoja voidaan käyttää uudelleen toiminnallisiin tai hallinnollisiin tarkoituksiin ja jos alus ei ole käynyt unionin ulkopuolisessa satamassa matkan aikana. Tätä kohtaa ei sovelleta tietoihin, jotka on saatu asetuksen (EU) N:o 952/2013 nojalla, ellei tällaisesta mahdollisuudesta säädetä kyseisessä asetuksessa;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  asetuksen (EU) N:o 952/2013 127 artiklassa tarkoitetun saapumisen yleisilmoituksen asiaankuuluvat tiedot asetetaan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden saataville tiedoksi ja tarvittaessa niitä käytetään uudelleen muita liitteessä lueteltuja ilmoitusvelvoitteita varten.

d)  asetuksen (EU) N:o 952/2013 127 artiklassa tarkoitetun saapumisen yleisilmoituksen asiaankuuluvat tiedot asetetaan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden saataville tiedoksi ja niitä käytetään tarvittaessa ja silloin kun se sopii yhteen unionin tullilainsäädännön kanssa uudelleen tulliviranomaisten tarkastuksen jälkeen muita liitteessä lueteltuja ilmoitusvelvoitteita varten.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kehittämis- ja päivittämissuunnitelma ensimmäisten 18 kuukauden aikana suunniteltavaa ilmoituskäyttöliittymämoduulia varten;

a)  kehittämis- ja päivittämissuunnitelma ensimmäisten 18 kuukauden aikana suunniteltavaa ilmoituskäyttöliittymää varten;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  suunnitelmat vapaaehtoisen käyttöliittymärajapinnan kehittämiseksi yhdenmukaistettuja ilmoitusrajapintoja varten viimeistään... (päivämäärä: viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta);

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  kuulemisajat kaikkien asianmukaisten sidosryhmien kanssa mukaan lukien ammattiliittojen ja teollisuuden edustajat ja hallituksen asiantuntijat;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ohjeelliset määräajat jäsenvaltioille ilmoituskäyttöliittymämoduulin integroimiseksi kansallisiin keskitettyihin palvelupisteisiin;

b)  ohjeelliset määräajat jäsenvaltioille ilmoituskäyttöliittymän integroimiseksi kansallisiin keskitettyihin palvelupisteisiin;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  ohjeelliset määräajat komissiolle yhteisen yhteyspisteliittymän kehittämiseksi yhdenmukaisten ilmoituskäyttöliittymien täytäntöönpanon jälkeen;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  testausjaksot jäsenvaltioille ja ilmoittajille, jotta nämä voivat testata yhteyksiään kuhunkin käyttöliittymämoduulin uuteen versioon;

c)  testausjaksot jäsenvaltioille ja vapaaehtoisille ilmoittajille, jotta nämä voivat testata yhteyksiään kuhunkin käyttöliittymän uuteen versioon;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  yhdenmukaisten ilmoituskäyttöliittymien lisätoiminnoksi kehitettävän yhteisen yhteyspisteliittymän testausjaksot;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  yhdenmukaistaminen tullijärjestelmien kanssa ottaen huomioon tullin yhdennetyn palveluympäristön kehitys.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  EMSWe:n edistäminen unionin tasolla ja asiaankuuluvissa kansainvälisissä järjestöissä.

b)  EMSWe:n edistäminen unionin tasolla ja asiaankuuluvissa kansainvälisissä järjestöissä erityisesti turvaamalla Euroopan meriturvallisuusviraston pitkäaikainen rahoitus ja huolehtimalla hallitusten ja teollisuuden sidosryhmien edustajien osallistumisesta tähän järjestelmään.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tarkastelee tämän asetuksen soveltamista uudelleen ja toimittaa kerättyyn dataan ja kerättyihin tilastotietoihin perustuvan kertomuksen EMSWe:n toimivuudesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Arviointikertomukseen on tarvittaessa sisällytettävä arvio uusista teknologioista, jotka voisivat johtaa ilmoituskäyttöliittymämoduulin muuttamiseen tai korvaamiseen.

Komissio tarkastelee tämän asetuksen soveltamista uudelleen ja toimittaa kerättyyn dataan ja kerättyihin tilastotietoihin perustuvan kertomuksen EMSWe:n toimivuudesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Arviointikertomukseen on tarvittaessa sisällytettävä arvio uusista teknologioista, jotka voisivat johtaa ilmoituskäyttöliittymämoduulin muuttamiseen tai korvaamiseen EU:n yhteyspisteliittymällä (EU-API), joka pystyy välittämään ilmoittajien tiedot suoraan kansallisille keskitetyille palvelupisteille ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseksi.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee jäsenvaltioiden nimeämiä kansallisia asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee jäsenvaltioiden nimeämiä kansallisia asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti sekä asiaankuuluvia alan asiantuntijoita.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissiota avustaa liikenteen ja kaupan digitaalista helpottamista käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/201116 tarkoitettu komitea.

1.  Komissiota avustaa liikenteen ja kaupan digitaalista helpottamista käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/201116 tarkoitettu komitea, johon osallistuu myös alaan perehtyneitä asiantuntijoita.

_________________

_________________

16 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

16 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sitä sovelletaan [julkaisutoimistoa pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on 4 vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen].

2.  Sitä sovelletaan [julkaisutoimistoa pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on 4 vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen] tai vuoden kuluttua kaikkien asetuksessa suunniteltujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten hyväksymisestä sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhempi.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 7 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut toiminnot ja liitteessä olevan A osan 7 kohdassa täsmennettyihin tullimuodollisuuksiin liittyvät toiminnot tulevat voimaan, kun asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kyseisten muodollisuuksien soveltamisessa tarvittavat sähköiset järjestelmät ovat käytössä komission asetuksen (EU) N:o 952/2013 280 ja 281 artiklan perusteella vahvistaman työohjelman mukaisesti.

3.  Edellä 7 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut toiminnot ja liitteessä olevan A osan 7 kohdassa täsmennettyihin tullimuodollisuuksiin liittyvät toiminnot tulevat voimaan, kun on arvioitu ja todistettu EMSWe:n täysimääräinen toiminnallisuus ja kaikkien muiden EMSWe-tietojoukon dataelementtien täytäntöönpano ja yhteentoimivuus osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden välillä ja kun asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kyseisten muodollisuuksien soveltamisessa tarvittavat sähköiset järjestelmät ovat käytössä komission asetuksen (EU) N:o 952/2013 280 ja 281 artiklan perusteella vahvistaman työohjelman mukaisesti.


PERUSTELUT

Komissio julkaisi 17. toukokuuta 2018 ehdotuksen eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta. Aloite on osa kolmatta ”Eurooppa liikkeellä” -toimenpidepakettia, jolla toteutetaan syyskuussa 2017 hyväksyttyä uutta teollisuuspoliittista strategiaa ja jolla täydennetään liikkuvuuden nykyaikaistamisen täyden potentiaalin hyödyntämiseen Euroopassa pyrkivää prosessia. Uudet teknologiat muuttavat nopeasti liikkumistapoja, ja tätä silmällä pitäen EU:n ja sen elinkeinoelämän toimijoiden täytyykin tarttua haasteeseen ja ottaa maailmanlaajuinen johtajuus käsiinsä liikkuvuuden alalla.

Tällä hetkellä meriliikenteen harjoittajien täytyy täyttää laaja kirjo erilaisia lakiin perustuvia ilmoitusvaatimuksia joka kerta, kun alus käy satamassa. Vuosittain EU:n satamiin tehdään yli kaksi miljoonaa satamakäyntiä. Jäsenvaltioiden satamissa käyvien alusten ilmoitusmuodollisuuksista säädetään tällä hetkellä ilmoitusmuodollisuusdirektiivissä 2010/65/EU. Direktiivin tarkoituksena on yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa merikuljetusten hallinnollisia menettelyjä ottamalla käyttöön keskitetty alusten ilmoitusjärjestelmä.

Meriliikenteen harjoittajille ongelmaksi muodostuu se, että ilmoitusvaatimuksia ei ole vielä yhdenmukaistettu sen enempää eri ilmoitusvelvoitteisten alojen välillä yhden jäsenvaltion sisällä kuin jäsenvaltioiden välilläkään. Tästä aiheutuu toimijoille suuri hallinnollinen rasite, ja komissio arvioikin, että merenkulkualan henkilöstö käyttää tällä hetkellä vuosittain kokonaisuudessaan noin 4,6 miljoonaa tuntia ilmoitusvelvoitteidensa hoitamiseen.

Komission nykyisen direktiivin toimivuudesta tekemän jälkiarvioinnin mukaan direktiiviin liittyy useita vakavia ongelmia, jotka estävät sen yhdenmukaisen soveltamisen kautta koko unionin. Merkittävimmät ongelmat liittyvät epätyydyttävään kansallisen ja EU-tason yhdenmukaistamiseen, direktiivin rajalliseen kokonaissoveltamisalaan sekä jäsenvaltioiden viranomaisten tehottomaan tapaan käyttää ilmoitettuja tietoja.

Eurooppa-neuvosto korosti tätä ongelmaa aiemmin Vallettassa vuonna 2017 antamassaan meriliikennepolitiikkaa koskevassa julkilausumassa ja 8. kesäkuuta 2017 antamissaan neuvoston päätelmissä EU:n meriliikennepolitiikan painopisteistä vuoteen 2020 asti ja totesi tarpeen keventää meriliikennealan hallinnollista rasitetta.

Komission uuden ehdotuksen tarkoituksena on parantaa nykyistä epäyhtenäistä alusten ilmoitusympäristöä EU:ssa. Ehdotetulla uudella eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyllä palveluympäristöllä pyritään yhdistämään kaikki satamakäyntiin liittyvät ilmoitusmuodollisuudet. Tarkoituksena on parantaa eri järjestelmien yhteentoimivuutta ja yhteenliitettävyyttä ja rohkaista käyttämään tietoja mahdollisimman tehokkaasti.

Komission ehdotuksen tarkoituksena on välttää suhteeton rasite meriliikenteen harjoittajille, ja se perustuu olemassa olevaan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden rakenteeseen sekä kansainvälisiin ja EU:n standardeihin ja tietomuotoihin. Komission ehdotus tarjoaa hajautetun mutta samalla yhdenmukaistetun ratkaisun.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen kumota nykyinen direktiivi ja korvata se uudella ja on samaa mieltä nykyisen direktiivin toiminnasta tehdyssä jälkiarvioinnissa todetuista puutteista. Selvästikin jokaisen satamakäynnin ilmoitusvelvoitteiden yhdenmukaistamisen puute aiheuttaa alalle merkittäviä lisäkustannuksia, ja esittelijä tukeekin vahvasti kaikkia toimia, joilla kevennetään meriliikenteen harjoittajien hallinnollista rasitetta. Esittelijä uskoo vahvasti, että tämä palvelee laajemminkin kaupan edistämistä ja digitalisaatiota.

Esittelijä uskoo, että yhdenmukaistettu datajoukko on olennainen, kenties jopa tärkein keino keventää EU:n satamissa käyvien alusten hallinnollista taakkaa ja parantaa meriliikenteen logistiikkaketjua. Esittelijä toivoo, että komissio esittää yksityiskohtaisen ja yhdenmukaistetun datajoukon, jossa otetaan kaikilta osin huomioon tietojen yhdenmukaistamista koskevat IMO:n tason toimet.

Esittelijä haluaa myös varmistaa, että EMSWe-datajoukko pannaan täytäntöön rajoittamatta tullin ilmoitusympäristöä ja että tämän osalta asiaankuuluvien viranomaisten tulisi toimia yhteistyössä. Esittelijä toteaa, että jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus toisinaan lisätä joustavasti eri syistä johtuen uusia elementtejä ilmoitusvaatimuksiinsa, mutta uskoo samalla, että oikean tasapainon löytäminen on tärkeää, jotta uusia hallinnollisia rasitteita ei synny.

Kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden toiminnan osalta esittelijä ymmärtää ajatuksen rakentaa järjestelmää jo olemassa olevien rakenteiden päälle ja suhtautuu tältä osin myönteisesti komission ehdotukseen. Kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden hyvän toiminnan varmistamiseksi esittelijä toivoo, että molemminpuolinen viestintä ilmoittajan ja asiaankuuluvien viranomaisten välillä varmistetaan. Tämän lisäksi esittelijä on sitä mieltä, että jokaisella kansallisella keskitetyllä palvelupisteellä tulee olla selkeä hallinnollinen ulottuvuus oikeusperustoineen, jotta tietojen prosessointi, kulku ja käsittely viranomaisten ja jopa jäsenvaltioiden välillä sujuisi jouhevasti. Esittelijä olisi myös tyytyväinen, jos jäsenvaltiot voisivat yhdessä kehittää yhdennetyn palveluympäristön.


LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta:

Yhteisö ja/tai henkilö

European Sea Ports Organisation (ESPO)

European Community Ship-owners’ Associations (ECSA)

World Shipping Council

Feport

Danish Shipping

Port of Rotterdam

European Commission

Presidency of the Council of the European Union


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö

Viiteasiakirjat

COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Deirdre Clune

5.7.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie‑Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter‑Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander‑Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David‑Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

1

0

ENF

Georg Mayer

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 25. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö