Nós Imeachta : 2018/0139(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0006/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0006/2019

Díospóireachtaí :

PV 18/04/2019 - 4
CRE 18/04/2019 - 4

Vótaí :

PV 18/04/2019 - 10.14

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0434

<Date>{16/01/2019}16.1.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0006/2019</NoDocSe>
PDF 237kWORD 105k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear timpeallacht Ionaid Ilfhreastail Mhuirí Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0278 – C8‑0193/2018 – 2018/0139(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Deirdre Clune</Depute>

LEASUITHE
DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 IARSCRÍBHINN: LIOSTA DE NA HEINTITIS NÓ NA DAOINE ÓNA BHFUAIR AN RAPÓIRTÉIR IONCHUR
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear timpeallacht Ionaid Ilfhreastail Mhuirí Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

(COM(2018)0278 – C8‑0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0278);

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 100(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0193/2018);

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an …1;

 ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an …2;

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta;

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A8-0006/2019);

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————

1 IO C...(nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

2. IO C … (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).


<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1) Le Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle9 ceanglaítear ar na Ballstáit glacadh le comhlíonadh na n-oibleagáidí tuairiscithe do longa ag teacht isteach agus ag imeacht amach ó chalafoirt an Aontais i bhformáid leictreonach agus a dtarchur a áirithiú trí mheán ionaid ilfhreastail chun éascú don iompar muirí.

(1) Le Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle9 ceanglaítear ar na Ballstáit glacadh le comhlíonadh na n-oibleagáidí tuairiscithe do longa ag teacht isteach agus ag imeacht amach ó chalafoirt an Aontais i bhformáid leictreonach agus a dtarchur a áirithiú trí mheán ionaid ilfhreastail chun éascú agus brostú don iompar muirí.

_________________

_________________

9 Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/6/CE (IO L 283, 29.10.2010, lch. 1).

9 Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/6/CE (IO L 283, 29.10.2010, lch. 1).

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2 a) De bhrí gur minic a d’iarr Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon gurbh ann do níos mó idir-inoibritheachta agus do chumarsáide agus sreafaí faisnéise a bheadh níos cuimsithí agus níos fusa le húsáid chun cuidiú le saoránaigh agus le gnólachtaí lánúsáid a bhaint as an margadh inmheánach agus chun uirlisí an mhargaidh inmheánaigh a neartú chun freastal ar bhealach níos fearr ar riachtanais na saoránach agus na ngnólachtaí, agus gnó trasteorann á dhéanamh acu.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) Tá an Rialachán seo dírithe ar éascú tharchur na faisnéise. Níor cheart do chur i bhfeidhm an Rialacháin seo bunbhrí na n-oibleagáidí tuairiscithe a athrú, agus níor cheart go rachadh sé i bhfeidhm ar stóráil agus ar phróiseáil na faisnéise ina dhiaidh sin ar leibhéal an Aontais ná ar an leibhéal náisiúnta.

(3) Is é príomhaidhm an Rialacháin seo rialacha comhchuibhithe a leagan síos maidir le soláthar faisnéise lasta a theastaíonn ó údaráis mhuirí agus ó údaráis chustaim agus maidir le comhlíonadh na bhfoirmiúlachtaí tuairiscithe eile a cheanglaítear le Treoir 2010/65/AE; Tá sé mar aidhm leis an Rialachán seo éascú do tharchur faisnéise idir soláthraithe faisnéise lasta, na húdaráis ábhartha a chumhdaíonn an calafort cuarda, agus gach Ballstát eile, agus RGCS á chomhlíonadh ag an am céanna. Níor cheart do chur i bhfeidhm an Rialacháin seo bunbhrí na n-oibleagáidí tuairiscithe a athrú, agus níor cheart go rachadh sé i bhfeidhm ar stóráil agus ar phróiseáil na faisnéise ina dhiaidh sin ar leibhéal an Aontais ná ar an leibhéal náisiúnta.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3 a) Tá sé mar aidhm leis an Rialachán seo eilimintí sonraí éagsúla a chomhchuibhiú trína áirithiú go bhféadfar na tacair sonraí chéanna a thuairisciú ar an mbealach céanna do gach údarás ábhartha, agus, ar an gcaoi sin, go ndéanfar éifeachtúlacht an iompair mhuirí a fheabhsú tuilleadh, tacaíocht a thabhairt do dhigitiú agus trádáil a éascú.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) Ba cheart na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta reatha i ngach aon Bhallstát a choinneáil mar an bunús do thimpeallacht na n-Ionad Ilfhreastail Mhuirí Eorpach ('EMSWe'). Ba cheart gurbh ionann na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta agus pointe iontrála tuairiscithe cuimsitheach d’oibreoirí iompair mhuirí, ag feidhmiú fheidhmiúlachtaí an bhailithe sonraí ó na dearbhóirí agus an leithdháilte sonraí chuig gach údarás inniúil ábhartha.

(4) Ba cheart na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta reatha i ngach aon Bhallstát a choinneáil mar an bunús do thimpeallacht na n-Ionad Ilfhreastail Mhuirí Eorpach (‘EMSWe’). Ba cheart gurbh ionann na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta agus pointe iontrála tuairiscithe cuimsitheach d’oibreoirí iompair mhuirí, ag feidhmiú fheidhmiúlachtaí an bhailithe sonraí ó na dearbhóirí agus an leithdháilte sonraí chuig gach údarás inniúil ábhartha. Ba cheart gné rialachais, a mbeadh bunús dlí soiléir aice, a fhorbairt do gach Ionad Ilfhreastail Náisiúnta ionas go mbeadh na hinniúlachtaí agus freagrachtaí aige maidir leis na sonraí a bhailiú, a stóráil agus a leithdháileadh ar na húdaráis ábhartha, agus ionas go ndéanfaí aon fhaisnéis ábhartha a gheofar i gcomhréir leis an Rialachán seo a chur ar fáil dá nIonaid Ilfhreastail Náisiúnta trí chóras SafeSeaNet i gcomhréir le hAirteagal 22a de Threoir 2002/59/CE;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 4 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4 a) Féadfar na soláthraithe modhanna tuairiscithe agus seirbhísí tuairiscithe atá ann cheana a choinneáil ar bun má dhéantar aon iarrataí ar shonraí in imthosca neamhghnácha. Ba cheart an tsolúbthacht sin a cheadú ní hamháin do na Ballstáit, ach freisin do na  húdaráis inniúla ábhartha, ós rud é gurb iad siúd atá freagrach as measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann leis an long, a lasta, a paisinéirí agus a criú, más ann dóibh ar bord, a imréiteach.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 5</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5) Ba cheart comhéadain tosaigh na n-Ionad Ilfhreastail Náisiúnta sin a chomhchuibhiú, ar thaobh na ndearbhóirí, ar leibhéal an Aontais, d'fhonn éascú don tuairisciú agus chun an t-ualach riaracháin a laghdú a thuilleadh. Ba cheart an comhchuibhiú sin a ghnóthú trí bhogearraí comhéadain choitinn a chur i bhfeidhm i ngach Ionad Ilfhreastail Náisiúnta do mhalartú idirchórasach faisnéise arna bhforbairt ar leibhéal an Aontais. Ba cheart an fhreagracht a bheith ar na Ballstáit an modúl comhéadain sin a chomhtháthú agus a bhainistiú, agus nuashonrú a dhéanamh ar na bogearraí go rialta agus go tráthúil nuair a chuireann an Coimisiún leaganacha nua ar fáil. Ba cheart go bhforbródh an Coimisiún an modúl agus go soláthródh sé nuashonruithe nuair a bhíonn siad de dhíth.

(5) Ba cheart comhéadain tosaigh na n-Ionad Ilfhreastail Náisiúnta sin a chomhchuibhiú, ar thaobh na ndearbhóirí, ar leibhéal an Aontais, d’fhonn éascú don tuairisciú agus chun an t-ualach riaracháin a laghdú a thuilleadh. Ba cheart an comhchuibhiú sin a ghnóthú trí bhogearraí comhéadain choitinn a chur i bhfeidhm i ngach Ionad Ilfhreastail Náisiúnta do mhalartú idirchórasach faisnéise arna bhforbairt ar leibhéal an Aontais. Ba cheart an fhreagracht a bheith ar na Ballstáit as an modúl comhéadain sin a chomhtháthú agus a bhainistiú, rud ba cheart a bheith neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de chun nach gcuirfeadh sé cosc ar an nuálaíocht, agus as nuashonrú a dhéanamh ar na bogearraí go rialta agus go tráthúil nuair a chuirfidh an Coimisiún leaganacha nua ar fáil. Ba cheart go bhforbródh an Coimisiún an comhéadain agus go soláthródh sé nuashonruithe nuair a bhíonn siad de dhíth, ós rud é go bhfuil forbairt na dteicneolaíochta digiteacha margadhthiomáinte, go bhfuil athrú ag teacht uirthi go gasta agus go bhféadfadh sé go rachadh aon réiteach teicneolaíochta as dáta go tapa i bhfianaise forbairtí nua.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 5 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5 a) Ba cheart modhanna tuairiscithe atá ann cheana agus atá á soláthar ag na Ballstáit, agus ag soláthraithe seirbhísí, amhail Córais Chomhphobail Chalafoirt agus modhanna tuairiscithe idirchórasacha eile, a choinneáil mar phointí iontrála roghnacha le haghaidh tuairiscithe, i bhfianaise, maidir leis na córais sin, go bhfuil siad ag feidhmiú go maith agus go gcuirtear ar fáil leo modhanna saincheaptha d’oibreoirí muirí chun a bhfoirmiúlachtaí tuairiscithe a chomhlíonadh a d’fhéadfadh a bheith níos oiriúnaí do thimpeallachtaí áirithe, agus gurb ionann iad agus infheistíocht shuntasach ag roinnt mhaith geallsealbhóirí.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 6</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Tagann deiseanna síor-mhéadaitheacha le teicneolaíochtaí digiteacha nua ag teacht aníos chun éifeachtúlcht na hearnála aistrithe muirí a mhéadú, agus chun an t-ualach riaracháin a laghdú. Sa dóigh agus go bhfabhrófaí tairbhí na dteicneolaíochtaí nua sin chomh luath agus ab fhéidir, ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún sonraíochtaí teicniúla, caighdeáin agus nósanna imeachta na timpeallachta tuairiscithe comhchuibhithe a leasú, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Ba cheart teicneolaíochtaí nua a chur san áireamh freisin nuair a athbhreithnítear an Rialachán seo.

(6) Tagann deiseanna síor-mhéadaitheacha le teicneolaíochtaí digiteacha nua ag teacht aníos chun éifeachtúlcht na hearnála iompair muirí a mhéadú, agus chun an t-ualach riaracháin a laghdú. Sa dóigh agus go bhfabhrófaí tairbhí na dteicneolaíochtaí nua sin chomh luath agus ab fhéidir, ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún sonraíochtaí teicniúla, caighdeáin agus nósanna imeachta na timpeallachta tuairiscithe comhchuibhithe a leasú, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Ba cheart go bhfágfadh an méid sin gurbh ann do sholúbthacht do ghníomhaithe sa mhargadh chun teicneolaíochtaí digiteacha nua a fhorbairt agus ba cheart teicneolaíochtaí nua a chur san áireamh freisin nuair a athbhreithneofar an Rialachán seo.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh Rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 9</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9) Ní mór tacar sonraí cuimsitheach EMSWe a bhunú chun feidhmiú EMSWe a chumasú, ar cheart go gclúdófaí leis gach gné faisnéise a d'fhéadfaí a iarraidh ag údaráis náisiúnta nó oibreoir calafoirt chun cuspóirí riaracháin nó obriúcháin, nuair a dhéanann long cuaird ar chalafort. Óir go mbíonn raon feidhme na n-oibleagáidí tuairiscithe éagsúil ó Bhallstát go chéile, ba cheart Ionad Ilfhreastail Náisiúnta a cheapadh i mBallstát faoi leith chun glacadh le tacar sonraí EMSWe gan mhodhnú, agus neamhaird a dhéanamh ann ar fhaisnéis ar bith nach ábhartha don Bhallstát sin í.

(9) Chun feidhmiú EMSWe a chumasú, ní mór tacar sonraí cuimsitheach EMSWe a bhunú, ar tacar sonraí é ar cheart go gclúdófaí leis gach gné faisnéise a d’fhéadfadh údaráis náisiúnta nó oibreoirí calafoirt a iarraidh chun críocha riaracháin nó oibriúcháin, nuair a dhéanfaidh long cuaird ar chalafort. Ós rud é go mbíonn raon feidhme na n-oibleagáidí tuairiscithe éagsúil ó Bhallstát go chéile, ba cheart Ionad Ilfhreastail Náisiúnta a cheapadh i mBallstát faoi leith chun glacadh le tacar sonraí EMSWe gan mhodhnú, agus neamhaird a dhéanamh ann ar fhaisnéis ar bith nach ábhartha don Bhallstát sin í. Ba cheart é sin a léiriú i bhforbairt gné rialachais, ar ghné bhunaithe í, do na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta chun a bhfeidhmiú rianúil a áirithiú. Ós rud é gurb é is aidhm leis an Rialachán seo trádáil a éascú trí cheanglais sonraí a chomhchuibhiú, ba cheart don Choimisiún, agus tacar sonraí mionsonraithe á shainmhíniú, aird a thabhairt ar shamhail tagartha sonraí neamhspleách ar ardcháilíocht a fhorbairt agus páirt ghníomhach a ghlacadh ar leibhéal IMO san fhorbairt sin.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh Rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 14</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14) Chun éifeachtúlacht an iompair mhuirí a fheabhsú agus dúbailt na faisnéise a theorannú nach mór a sholáthar chun críocha oibriúcháin nuair a thugann long cuaird ar chalafort, ba cheart an fhaisnéis arna soláthar ag an dearbhóir do na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta a roinnt le heintitis áirithe eile freisin, ar nós oibreoirí calafoirt nó teirminéil.

(14) Chun éifeachtúlacht an iompair mhuirí a fheabhsú agus dúbailt na faisnéise a theorannú nach mór a sholáthar chun críocha oibriúcháin nuair a thugann long cuaird ar chalafort, ba cheart an fhaisnéis arna soláthar ag an dearbhóir d’Ionad Ilfhreastail Náisiúnta a roinnt le heintitis áirithe eile freisin, ar nós oibreoirí calafoirt nó teirminéil, nuair a fhormheastar é sin, agus rúndacht, íogaireachtaí tráchtála agus srianta dlíthiúla á gcur san áireamh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 15 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15 a) Chun ceanglais tuairiscithe a bheidh go hiomlán comhchuibhithe a bhaint amach, ba cheart tuilleadh comhair a bhunadh idir údaráis chustaim agus údaráis mhuirí ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 24</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(24) Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Rialachán sin. Ba cheart faisnéis a ullmhú chun an mheastóireacht sin a mhúnlú, agus ionas gur féidir measúnú a dhéanamh ar fheidhmiú na reachtaíochta i dtaobh na gcuspóirí lena mbaineann.

(24) Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Rialachán sin. Ba cheart faisnéis a ullmhú chun an mheastóireacht sin a mhúnlú, agus ionas gur féidir measúnú a dhéanamh ar fheidhmiú na reachtaíochta i dtaobh na gcuspóirí lena mbaineann. Ba cheart don Choimisiún Eorpach measúnú a dhéanamh freisin ar an deis atá ann maidir le córas tuairiscithe Eorpach fíorláraithe agus fíor-chomhchuibhithe a bhunú trí chomhéadain lárnach tuairiscithe a chur ar bun.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1 a) ciallaíonn ‘long’ soitheach de chineál ar bith atá ag oibriú sa mhuirthimpeallacht agus atá faoi réir foirmiúlacht tuairiscithe a bhaineann leis an reachtaíocht atá liostaithe san Iarscríbhinn;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1 b) ciallaíonn ‘Ionad Ilfhreastail’ timpeallacht le haghaidh bailiú, scaipeadh agus malartú faisnéise tuairiscithe i bhfoirm leictreonach maidir le soithigh, ar foirm í lena mbaineann struchtúr sonraí atá struchtúrtha agus a bhfuil sainmhíniú coiteann leis, rialacha agus bainistiú ar chearta rochtana, lena n-áirítear comhéadain comhchuibhithe tuairiscithe agus comhéadan grafach úsáideora, mar aon le naisc chuig córais agus bunachair sonraí na n-údarás ábhartha, i gcomhréir le ceanglais dhlíthiúla náisiúnta ábhartha agus ceanglais dhlíthiúla áitiúla ábhartha;

</Amend>

 

<Amend>Leasú  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2 a) ciallaíonn ‘údarás ábhartha’ údarás náisiúnta nó údarás áitiúil a bhfuil baint aige le himréiteach long a shroicheann calafort nó a imíonn uaidh nó a bhfuil cearta dlíthiúla aige chun rochtain a dhéanamh ar an bhfaisnéis arna bailiú ag an Ionad Ilfhreastail Náisiúnta;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3 a) ciallaíonn ‘comhéadan grafach úsáideora (GUI)’ comhéadan gréasáin le haghaidh cur isteach gréasánbhunaithe sonraí chuig fuinneog aonair, ar cur isteach dhá threo idir an t-úsáideoir agus an córas é, agus lena n-áirítear leathanaigh ghréasáin chomhchuibhithe agus gnéithe comhchuibhithe lena n-áirithítear sreabhadh neascleanúna agus feidhmiúlacht uaslódála sonraí do dhearbhóir maidir le comhlíonadh na n-oibleagáidí tuairiscithe laistigh de raon feidhme an Rialacháin seo gan beann ar cén áit a ndéantar an GUI a imlonnú.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3 b) ciallaíonn ‘comhéadan coiteann pointe rochtana’ pointe comhadaithe roghnach nó deonach do dhearbhóirí le haghaidh sonraí idirchórasacha a ródú chuig comhéadain chomhchuibithe tuairiscithe na bhfuinneog aonair faoi seach, arna fhorbairt mar fheidhmiúlacht bhreise na gcomhéadan tuairiscithe agus lena n-éascaítear malartuithe dhá threo faisnéise idir dearbhóirí agus na húdaráis ábhartha a dhéanfaidh rochtain uirthi trína bhfuinneog aonair féin.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3 c) ciallaíonn ‘sonraíocht theicniúil’ sonraíocht theicniúil mar a shainítear i bpointe 4 d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 1025/2012;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 d (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3 d) ciallaíonn ‘caighdeán’ sonraíocht theicniúil, arna glacadh ag comhlacht aitheanta um chaighdeánú, le haghaidh cur i bhfeidhm arís agus arís eile nó cur i bhfeidhm leanúnach, ar caighdeán é nach bhfuil a chomhlíonadh éigeantach, agus atá ar cheann de na héagsúlachtaí a shainítear i bpointí (1) (a), (b), (c) agus (d) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5 a) ciallaíonn ‘údaráis custaim’ na húdaráis a shainítear in Airteagal 5(1) de Rialachán (AE) 952/2013;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe 6 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6 a) ciallaíonn ‘tarchur leictreonach sonraí’ an próiseas maidir le faisnéis atá ionchódaithe go digiteach a tharchur, agus úsáid á baint as formáid struchtúrtha in-athbhreithnithe is féidir a úsáid go díreach le haghaidh a stórála agus a próiseála ag ríomhairí.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Is féidir le Ballstát iarraidh ar an gCoimisiún gnéithe sonraí a thabhairt isteach i dtacar sonraí EMSWe, ar bhonn na n-oibleagáidí tuairiscithe sa reachtaíocht náisiúnta. Faoi shé mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo ar a dhéanaí, tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi fhorálacha na reachtaíochta náisiúnta agus faoi na hoibleagáidí comhfhreagracha tuairiscithe, ina dtabharfar na gnéithe sonraí atá le háireamh i dtacar sonraí EMSWe. Sainaithneofar leo go beacht na gnéithe sonraí sin. Is é an Coimisiún a dhéanfaidh measúnú ar an ngá le gné sonraí a ionsá nó a mhodhnú i dtacar sonraí EMSWe ar bhonn na bhfógraí sin.

3. Is féidir le Ballstát iarraidh ar an gCoimisiún gnéithe sonraí atá ann cheana a thabhairt isteach i dtacar sonraí EMSWe nó na gnéithe sonraí sin a leasú, ar bhonn na n-oibleagáidí tuairiscithe sa reachtaíocht náisiúnta. Faoi shé mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo ar a dhéanaí, tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi fhorálacha na reachtaíochta náisiúnta agus faoi na hoibleagáidí comhfhreagracha tuairiscithe, ina dtabharfar na gnéithe sonraí atá le háireamh i dtacar sonraí EMSWe. Sainaithneofar leo go beacht na gnéithe sonraí sin. Is é an Coimisiún a dhéanfaidh measúnú ar an ngá le gné sonraí a ionsá nó a mhodhnú i dtacar sonraí EMSWe ar bhonn na bhfógraí sin.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 4 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4 a. Agus tacar sonraí EMSWe á bhunú, ba cheart don Choimisiún forbairt shamhail tagartha sonraí neamhspleách IMO a chur san áireamh.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 4 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Sa chás gur mian le Ballstát oibleagáidí tuairiscithe a thabhairt isteach nó a leasú, faoina reachtaíocht náisiúnta, lena mbainfeadh soláthar faisnéise seachas an méid a áirítear i dtacar sonraí EMSWe, tabharfaidh an Ballstát sin fógra don Choimisiún láithreach bonn. Sainaithneoidh an Ballstát go beacht san fhógra sin an fhaisnéis nach gclúdaítear le tacar sonraí EMSWe, agus tabharfaidh sé le fios an tréimhse ama atá beartaithe do chur chun feidhme na hoibleagáide tuairiscithe i gceist.

1. I gcás ina bhfuil sé beartaithe ag Ballstát nó ag údarás ábhartha ó Bhallstát oibleagáid tuairiscithe a thabhairt isteach nó a leasú, faoina reachtaíocht náisiúnta, lena mbainfeadh soláthar faisnéise seachas an méid a áirítear i dtacar sonraí EMSWe, tabharfaidh an Ballstát sin fógra don Choimisiún láithreach bonn. Sainaithneoidh an Ballstát go beacht san fhógra sin an fhaisnéis nach gclúdaítear le tacar sonraí EMSWe, agus tabharfaidh sé le fios an tréimhse ama atá beartaithe do chur chun feidhme na hoibleagáide tuairiscithe i gceist.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 4 – mír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 a. Ní dhéanfaidh Ballstát ceanglais tuairiscithe nua a thabhairt isteach, seachas in imthosca a bhfuil údar cuí leo agus ar imthosca eisceachtúla iad, ach amháin má bhíonn sé sin formheasta ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 3(2) agus má bhíonn an ceanglais tuairiscithe nua corpraithe isteach sna comhéadain tuairiscithe. Eiseoidh an Coimisiún cinneadh maidir le tabhairt isteach ceanglais tuairiscithe nua laistigh de 90 lá tar éis don fhógra a bheith faighte ag an mBallstát.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 4 – mír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a. Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh tabhairt isteach ceanglas tuairiscithe nua in imthosca eisceachtúla, dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo; tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 18, chun a shainiú cad iad na cásanna ina mbeadh na himthosca dá dtagraítear i mír le meas a bheith eisceachtúil.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Bunóidh gach Ballstát Ionad Ilfhreastail Náisiúnta i gcás, i gcomhréir leis an Rialachán seo agus gan dochar d’Airteagal 6, ina ndéanfar gach faisnéis is gá le haghaidh chomhlíonadh na n-oibleagáidí tuairiscithe a sholáthar aon uair amháin trí úsáid a bhaint as tacar sonraí EMSWe agus i gcomhréir leis, chun an fhaisnéis sin a chur ar fáil d’údaráis ábhartha na mBallstáit.

Bunóidh gach Ballstát Ionad Ilfhreastail Náisiúnta i gcás, i gcomhréir leis an Rialachán seo agus gan dochar d’Airteagal 6, ina ndéanfar gach faisnéis is gá le haghaidh chomhlíonadh na n-oibleagáidí tuairiscithe a sholáthar aon uair amháin, i gcomhréir le hAirteagal 7(2), trí úsáid a bhaint as tacar sonraí EMSWe agus i gcomhréir leis, chun an fhaisnéis sin a chur ar fáil d’údaráis ábhartha na mBallstáit.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Féadfaidh na Ballstáit, i gcomhréir leis an Rialachán seo agus gan dochar d’Airteagal 6, Ionad Ilfhreastail comhroinnte a fhorbairt i gcomhar le ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit eile chun idir-inoibritheacht agus idirnascadh idir na Ballstáit a fheabhsú.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 1 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar gné rialachais a mbeidh bunús dlí soiléir aice a fhorbairt chun na hinniúlachtaí a thabhairt do gach Ionad Ilfhreastail Náisiúnta, arb iad na hinniúlachtaí is gá chun na sonraí a bhailiú agus a stóráil ar bhealach éifeachtúil agus a leithdháileadh ar bhealach éifeachtúil ar na húdaráis ábhartha ionas go ndéanfaí aon fhaisnéis ábhartha a gheofar i gcomhréir leis an Rialachán seo a chur ar fáil d’Ionaid Ilfhreastail Náisiúnta eile trí chóras SafeSeaNet i gcomhréir le hAirteagal 22a de Threoir 2002/59/CE;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Is é an Coimisiún a fhorbróidh agus a nuashonróidh modúl comhéadain comhchuibhithe maidir le tuairisciú do na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta. Áireofar leis an modúl sin an fhéidearthacht faisnéis a mhalartú idir an córas faisnéise arna úsáid ag an dearbhóir agus an tIonad Ilfhreastail Náisiúnta.

2. Faoi ... (dáta: dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo), déanfaidh an Coimisiún agus na Ballstáit comhéadain comhchuibhithe maidir le tuairisciú, ar comhéadan é a bheidh neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de, a fhorbairt do na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta. Leis an gcomhéadan sin, beifear in ann faisnéis a mhalartú idir an córas faisnéise arna úsáid ag an dearbhóir agus an tIonad Ilfhreastail Náisiúnta, agus aird chuí á tabhairt ar conas is féidir le húsáideoirí a gcórais tuairiscithe a dhearadh nó a chlárú ionas gur féidir leo an córas nua sin a chur chun feidhme.

</Amend> 

<Amend>Leasú  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a. Faoi ... (dáta: cúig bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo), déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, comhéadan coiteann pointe rochtana, ar comhéadan deonach agus roghnach é, a fhorbairt mar fheidhmiúlacht bhreise na gcomhéadan tuairiscithe, ar choinníoll go mbeidh na comhéadain chomhchuibithe tuairiscithe curtha chun feidhme i gcomhréir iomlán le mír 11 den Airteagal seo. Is é a bheidh sa chomhéadan pointe rochtana ná comhéadan coiteann úsáideora a bheidh á bhainistiú ag an gCoimisiún i gcomhpháirt leis na Ballstáit rannpháirteacha, agus a dhéanfar a chomhtháthú leis na comhéadain chomhchuibithe tuairiscithe. Leis an gcomhéadan pointe rochtana, beifear in ann nasc aonair a úsáid chun malartú idirchórasach a dhéanamh ar shonraí idir comhéadain tuairiscithe na ndearbhóirí agus comhéadain tuairiscithe na mBallstát rannpháirteach.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 3 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) comhoiriúnacht an Ionaid Ilfhreastail Náisiúnta leis an modúl comhéadain tuairiscithe;

(a) comhoiriúnacht an Ionaid Ilfhreastail Náisiúnta leis an gcomhéadain tuairiscithe;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 3 – pointe a a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a a) cloí le sonraíochtaí feidhmiúla agus teicniúla le haghaidh na gcomhéadan tuairiscithe i gcomhréir le mír 11 den Airteagal seo;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 3 – pointe b</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) comhtháthú tráthúil an mhodúil comhéadain tuairiscithe agus aon nuashonruithe ina dhiaidh sin i gcomhréir leis na dátaí cur chun feidhme a leagtar amach sa ghníomh cur chun feidhme dá dtagraítear i mír (11);

(b) comhtháthú tráthúil an chomhéadain tuairiscithe agus aon nuashonruithe ina dhiaidh sin i gcomhréir leis na dátaí cur chun feidhme a leagtar amach sa ghníomh cur chun feidhme dá dtagraítear i mír (11);

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 3 – pointe b a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b a) soláthar comhéadain grafaigh úsáideora chomhchuibhithe (GUI) a bheidh furasta a úsáid agus a mbeidh cuma chomhchosúil air, le haghaidh sonraí a mhalartú idir dearbhóir agus Ionad Ilfhreastail lena bhféadfar cumarsáid dhá threo a dhéanamh idir an soláthraí sonraí agus na húdaráis ábhartha agus a bheidh ag cloí le sonraíochtaí feidhmiúla agus teicniúla an GUI chomhchuibhithe mar ar forbraíodh iad i gcomhréir le mír 11 den Airteagal seo;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 3 – pointe d</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) soláthar suímh ghréasáin tacaíochta ar líne.

(d) soláthar deisce cabhraí agus suímh ghréasáin tacaíochta ar líne ar a mbeidh treoracha soiléire i dteanga(cha) an Bhallstáit sin agus i mBéarla in aon chás, gan dochar do phrionsabal an ilteangachais a chumhdaítear in CFAE.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 3 – pointe d a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(d a) i gcomhairle le comhpháirtithe sóisialta ábhartha, soláthar oiliúna a bheidh leormhaith agus a mbeidh gá léi le haghaidh na mball foirne uile a bheith rannpháirteach i gcur chun feidhm agus oibriú an Ionaid Ilfhreastail Náisiúnta.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 a. Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go soláthróidh na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta cumarsáid dhá threo idir na soláthraithe sonraí agus na húdaráis ábhartha chun moilleanna sa phróiseas réitigh a sheachaint agus chun clistí nó míchruinneas a chosc maidir le cur isteach na faisnéise tuairiscithe is gá. Leis na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta, beifear in ann teachtaireachtaí nó torthaí a chur in iúl don dearbhóir. Cumhdófar leis na teachtaireachtaí sin an réimse is leithne de chinntí arna glacadh ag na húdaráis ábhartha rannpháirteacha uile.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Ceadófar sna hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta freisin do dhearbhóirí faisnéis a sholáthar trí úsáid a bhaint as scarbhileoga digiteacha, arna gcomhchuibhiú ag leibhéal an Aontais, agus áireofar leo feidhm chun gnéithe sonraí tuairiscithe a asbhaint ó na scarbhileoga sin.

4. Ceadófar sna hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta freisin do dhearbhóirí faisnéis is gá a sholáthar, lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as scarbhileoga digiteacha, arna gcomhchuibhiú ag leibhéal an Aontais, agus áireofar leo feidhm chun gnéithe sonraí tuairiscithe a asbhaint ó na scarbhileoga sin.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 11 – fomhír 1 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) na sonraíochtaí feidhmiúla agus teicniúla, meicníochtaí rialaithe cáilíochta agus nósanna imeachta d'imlonnú, cothabháil agus úsáid an mhodúil comhéadain tuairiscithe dá dtagraítear i mír 2;

(a) na sonraíochtaí feidhmiúla agus teicniúla, meicníochtaí rialaithe cáilíochta agus nósanna imeachta d’imlonnú, cothabháil agus úsáid an chomhéadain tuairiscithe dá dtagraítear i mír 2;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 11 – fomhír 1 – pointe a a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a a) na sonraíochtaí feidhmiúla agus teicniúla, na sásraí rialaithe cáilíochta agus na nósanna imeachta le haghaidh an comhéadan grafach úsáideora chomhchuibhithe (GUI) dá dtagraítear i mír 3 a imlonnú, a chothabháil agus a úsáid;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 11 – fomhír 1 – pointe a b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a b) na sonraíochtaí feidhmiúla agus teicniúla, na sásraí rialaithe cáilíochta agus na nósanna imeachta le haghaidh an comhéadan coiteann pointe rochtana a imlonnú, a chothabháil agus a úsáid mar fheidhmiúlacht bhreise do na comhéadain chomhchuibhithe tuairiscithe dá dtagraítear i mír 2;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 11 – fomhír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh an Coimisiún a leasú, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na sonraíochtaí, caighdeáin agus nósanna imeachta teicniúla, chun infhaighteacht na dteicneolaíochtaí nua a thabhairt san áireamh.

Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun na sonraíochtaí teicniúla, caighdeáin agus nósanna imeachta a leasú, chun a áirithiú go mbeidh na comhéadain neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus go mbeidh siad oscailte do theicneolaíochtaí a bheidh ann amach anseo.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 11 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

11 a. Oibreoidh na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta gan dochar do Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 agus Cinneadh Uimh. 70/2008/CE.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 6 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Féadfaidh na Ballstáit a cheadú do dhearbhóirí an fhaisnéis a sholáthar trí bhealaí tuairiscithe eile, amhail córais chomhphobail chalafoirt, ar choinníoll go mbeidh na bealaí sin deonach do na dearbhóirí. Sa chás sin, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirtear an fhaisnéis ábhartha ar fáil sna bealaí eile sin don Ionad Ilfhreastail Náisiúnta.

1. Déanfaidh na Ballstáit a cheadú do dhearbhóirí an fhaisnéis a sholáthar trí bhealaí tuairiscithe idirchórasacha atá ann cheana nó trí bhealaí tuairiscithe eile, amhail córais chomhphobail chalafoirt agus Ionaid Ilfhreastail Náisiúnta, ar choinníoll go mbeidh na bealaí sin deonach do na dearbhóirí. Sa chás sin, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhaisnéis ábhartha ar fáil don Ionad Ilfhreastail Náisiúnta leis na bealaí eile sin.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 – mír 2 – pointe c</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) nach n-iarrtar an fhaisnéis tuairiscithe arna soláthar ag imeacht ó chalafort san Aontas an athuair le linn an mhuiraistir nó ag teacht chuig an gcéad chalafort eile laistigh den Aontas, ar an gcuntar nár thug an long cuaird ar chalafort lasmuigh den Aontas le linn an mhuiraistir. Ní bheidh feidhm ag an bpointe seo maidir le faisnéis a fhaightear de bhun Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, ach amháin má dhéantar foráil sa Rialachán sin maidir leis an bhféidearthacht sin;

(c) nach n-iarrtar an fhaisnéis tuairiscithe arna soláthar ag imeacht ó chalafort san Aontas in athuair le linn an mhuiraistir nó ag teacht chuig an gcéad chalafort eile laistigh den Aontas, ar choinníoll gur féidir í a athúsáid chun críocha oibriúcháin nó riaracháin agus ar choinníoll nár thug an long cuaird ar chalafort lasmuigh den Aontas le linn an mhuiraistir. Ní bheidh feidhm ag an bpointe seo maidir le faisnéis a fhaightear de bhun Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, ach amháin má dhéantar foráil sa Rialachán sin maidir leis an bhféidearthacht sin;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 – mír 2 – pointe d</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) go gcuirfear an fhaisnéis ábhartha den Dearbhú Iontrála Achomair dá dtagraítear in Airteagal 127 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ar fáil do na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta mar thagairt, de réir mar is iomchuí, athúsáidfear í i leith na n-oibleagáidí tuairiscithe eile a liostaítear san Iarscríbhinn.

(d) go gcuirfear an fhaisnéis ábhartha den Dearbhú Iontrála Achomair dá dtagraítear in Airteagal 127 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ar fáil do na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta mar thagairt agus, i gcás inarb iomchuí agus i gcomhréir le dlí custaim an Aontais agus tar éis a himréitigh ag údaráis chustaim, athúsáidfear í i leith na n-oibleagáidí tuairiscithe eile a liostaítear san Iarscríbhinn.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 1 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) plean forbartha d’fhorbairt agus nuashonrú an mhodúil comhéadain tuairiscithe dá bhforáiltear, laistigh de na 18 mí ina dhiaidh sin;

(a) plean forbartha d’fhorbairt agus nuashonrú an chomhéadain tuairiscithe dá bhforáiltear, laistigh de na 18 mí ina dhiaidh sin;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 1 – pointe a a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a a) pleananna forbartha maidir leis an gcomhéadan coiteann deonach pointe rochtana a fhorbairt le haghaidh na gcomhéadan comhchuibhithe tuairiscithe faoi ... (dáta: 5 bliana i ndiaidh dháta teacht i bhfeidhm an Rialacháin seo);

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 1 – pointe a b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a b) treimhsí comhairliúchán leis na geallsealbhóirí iomchuí uile, lena n-áirítear ionadaithe ó cheardchumainn, ó earnáil na tionsclaíocha agus saineolaithe ón rialtas;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 1 – pointe b</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) spriocdhátaí táscacha do na Ballstáit maidir le comhtháthú an mhodúil comhéadain tuairiscithe ina dhiaidh sin leis na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta;

(b) spriocdhátaí táscacha do na Ballstáit maidir le comhtháthú an chomhéadain tuairiscithe ina dhiaidh sin leis na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 1 – pointe b a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b a) spriocdhátaí táscacha maidir le forbairt chomhéadain choiteann phointe rochtana ag an gCoimisiún i ndiaidh chur chun feidhme na gcomhéadan comhchuibhithe tuairiscithe.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 1 – pointe c</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) tréimhsí tástála do na Ballstáit agus do na dearbhóirí chun a nasc le haon leagan nua den mhodúl comhéadain a thástáil;

(c) tréimhsí tástála do na Ballstáit agus do na dearbhóirí deonacha chun a nasc le haon leagan nua den comhéadan nó de na comhéadain a thástáil;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 1 – pointe c a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a) treimhsí tástála le haghaidh an chomhéadain choiteann phointe rochtana mar fheidhmiúlacht bhreise na gcomhéadan comhchuibhithe tuairiscithe;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 1 – pointe d a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(d a) ailíniú le córais chustaim, agus forbairtí laistigh den timpeallacht Ilfhreastail Chustaim á gcur san áireamh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 15 – mír 1 – pointe b</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) cur chun cinn EMSWe ar leibhéal an Aontais agus sna heagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha.

(b) cur chun cinn EMSWe ar leibhéal an Aontais agus sna heagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha, go háirithe tríd an maoiniú fadtéarmach a fháil don Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí agus trí ionadaithe ón rialtas agus ó gheallsealbhóirí tionscail a bheith rannpháirteach sa chóras sin.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 17 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Faoi shé bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo athbhreithneoidh an Coimisiún cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus cuirfidh sé faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle tuarascáil mheasúnaithe faoi fheidhmiú EMSWe ar bhonn na sonraí agus na staitisticí a bailíodh. Áireofar sa tuarascáil mheasúnaithe, de réir mar is gá, meastóireacht ar theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, óna bhféadfadh athruithe teacht ar an modúl comhéadain tuairiscithe nó a d’fhágfadh go gcuirfí modúl eile ina ionad.

Faoi shé bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo athbhreithneoidh an Coimisiún cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus cuirfidh sé faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle tuarascáil mheasúnaithe faoi fheidhmiú EMSWe ar bhonn na sonraí agus na staitisticí a bailíodh. Áireofar sa tuarascáil mheasúnaithe, de réir mar is gá, meastóireacht ar theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, óna bhféadfadh athruithe teacht ar an modúl comhéadain tuairiscithe nó a d’fhágfadh go gcuirfí ina ionad comhéadan pointe rochtana AE (EU-API) lena bhféadfadh na dearbhóirí sonraí a athsheachadadh go díreach chuig na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta le haghaidh oibleagáidí tuairiscithe a chomhlíonadh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 18 – mír 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Sula ndéanfaidh sé gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe náisiúnta arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

4. Sula ndéanfaidh sé gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe náisiúnta arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, agus le saineolaithe ábhartha ón tionscal.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 19 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Tabharfaidh an Coiste maidir le hIompar Digiteach agus Éascú Trádála cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/201116 .

1. Tabharfaidh an Coiste maidir le hIompar Digiteach agus Éascú Trádála cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/201116 agus beidh baint ag saineolaithe ábhartha ón tionscal leis freisin.

_________________

_________________

16 IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.

16 IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 21 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Beidh feidhm aige ó [OP - ceithre bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

2. Beidh feidhm aige ó [OP - ceithre bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] nó bliain amháin tar éis ghlacadh na ngníomhartha tarmligthe agus na ngníomhartha cur chun feidhme a bheartaítear sa Rialachán, cibé acu dáta is déanaí.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 21 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Na feidhmiúlachtaí dá dtagraítear i bpointe (d) d’Airteagal 7(2) agus na cinn sin a bhaineann leis na foirmiúlachtaí custaim a shonraítear i bpointe 7 de Chuid A den Iarscríbhinn, beidh feidhm acu ón uair a bheidh na córais leictreonacha dá dtagraítear in Airteagal 6(1) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 i mbun seirbhíse, ar riachtanach iad do chur i bhfeidhm na bhfoirmiúlachtaí sin, i gcomhréir leis an gclár oibre atá bunaithe ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 280 agus Airteagal 281 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.

3. Na feidhmiúlachtaí dá dtagraítear i bpointe (d) d’Airteagal 7(2) agus na cinn sin a bhaineann leis na foirmiúlachtaí custaim a shonraítear i bpointe 7 de Chuid A den Iarscríbhinn, beidh feidhm acu i ndiaidh do mheastóireacht a bheith déanta agus cruthúnas a bheith faighte maidir le feidhmiúlacht iomlán EMSWe agus maidir le cur chun feidhme agus idiroibriú gach eile gné sonraí eile de thacar sonraí EMSWe idir Ionaid Ilfhreastail Náisiúnta na mBallstát rannpháirteach agus ón uair a bheidh na córais leictreonacha dá dtagraítear in Airteagal 6(1) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 i mbun seirbhíse, ar riachtanach iad do chur i bhfeidhm na bhfoirmiúlachtaí sin, i gcomhréir leis an gclár oibre atá bunaithe ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 280 agus Airteagal 281 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

 

An 17.5.2018 d’fhoilsigh an Coimisiún togra maidir le timpeallacht Ionad Ilfhreastail Mhuirí Eorpach, lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AR maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long. Tá an tionscnamh seo mar chuid den tríú pacáiste ‘An Eoraip ag Gluaiseacht’, lena mbaintear amach cuspóirí na straitéise beartais tionsclaíoch nua ó Mheán Fómhair 2017, agus atá ceaptha chun an próiseas a chur i gcrích maidir le cur ar chumas na hEorpa lántairbhe a bhaint as nuachóiriú na soghluaisteachta. Tá athrú ag teacht go gasta ar chúrsaí gluaiseachta mar gheall ar nuatheicneolaíochtaí agus, sa chomhthéacs sin, ní mór don Aontas agus dá chuid tionscal dul i ngleic leis an dúshlán chun bheidh bheith ar thús cadhnaíochta ar an leibhéal domhanda i réimse na soghluaiseachta.

 

Sa lá atá inniu ann, caithfidh oibreoirí iompair mhuirí réimse leathan ceanglais tuairiscithe dlíthiúil a chomhlíonadh gach aon uair a thagann long isteach i gcalafort. Tarlaíonn sé sin níos mó ná dhá mhilliún uair sa bhliain san Aontas.  Tá foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh longa a thagann isteach i gcalafort leagtha amach faoi láthair i dTreoir 2020/65/AE – an Treoir maidir le Foirmiúlachtaí Tuairiscithe Muirí (RFD). Is é is aidhm leis an Treoir seo nósanna imeachta riaracháin san iompar muirí a shimpliú agus a chomhchuibhiú trí ionaid ilfhreastail a thabhairt isteach i dtaca le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long.

 

Is é an fhadhb atá ag oibreoirí ná nach bhfuil na ceanglais tuairiscithe comhchuibhithe go fóill, idir na réimsí éagsúla ar gá tuairisc a thabhairt ina leith laistigh de Bhallstát agus iad sin ar gá tuairisc a thabhairt ina leith idir Ballstáit éagsúla. Is é an toradh atá air sin ná ualach mór riaracháin a bheith ar na hoibreoirí agus measann an Coimisiún go gcaitheann baill foirne san earnáil loingseoireachta timpeall ar 4.6 milliún uair an chloig san iomlán in aghaidh na bliana ar thuairisciú.

 

Sa mheastóireachta ex post ón gCoimisiún ar fheidhmiú na Treorach reatha, léiríodh gurb ann do roinnt fadhbanna tromchúiseacha lena gcuirtear cosc ar chur i bhfeidhm comhchuibhithe na Treorach ar fud an Aontais. Is iad na príomhfhadhbanna a fuarthas ná leibhéal míshásúil comhchuibhithe ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, raon feidhme foriomlán teoranta na Treorach agus úsáid mhí-éifeachtúil á baint as na sonraí a fhaigheann údaráis náisiúnta na mBallstát.

 

I ndearbhú Vaileite a tháinig uaithi in 2017 maidir le beartas muirí agus i gConclúidí na Comhairle an 8 Meitheamh 2017 maidir leis na tosaíochtaí do bheartas iompair mhuirí AE suas go dtí 2020, tá béim leagtha ag an gComhairle Eorpach roimhe seo ar an bhfadhb agus aithníonn sí gur gá dúinn an t-ualach riaracháin ar an muiriompar a laghdú.

 

Is é is cuspóir leis an togra nua ón gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar an timpeallacht tuairiscithe neamh-chomhchuibhithe reatha do longa san Aontas. Is é atá sa timpeallacht nua Ionaid Ilfhreastail Mhuirí Eorpach atá beartaithe ná iarracht ar na foirmiúlachtaí tuairiscithe uile a bhaineann le teacht isteach i gcalafort a thabhairt le chéile. Is é atá beartaithe leis sin ná idir-inoibritheacht agus idirnasc idir na córais éagsúla a fheabhsú agus úsáid is éifeachtúla na sonraí a spreagadh.

 

Tá an togra ón gCoimisiún ceaptha chun aon ualach díréireach ar na hoibreoirí a sheachaint agus tá sé bunaithe ar struchtúr atá ag na hIonaid Ilfhreastail Náisiúnta cheana agus ar chaighdeáin agus formáidí sonraí idirnáisiúnta agus ar chaighdeáin agus formáidí sonraí an Aontais. Leis an togra ón gCoimisiún, cuirtear réiteach ar fáil atá díláraithe, ach comhchuibhithe ag an am céanna.

 

Fáiltíonn an Rapóirtéir roimh an togra ón gCoimisiún maidir leis an Treoir reatha a aisghairm agus ceann eile a chur ina hionad agus aontaíonn sí leis na heasnaimh a sainaithníodh sa mheastóireacht ex post ar fheidhmiú na Treorach reatha. Is léir go n-eascraíonn costais bhreise shuntasacha don tionscal as easpa comhchuibithe maidir leis na ceanglais tuairiscithe do gach teacht i gcalafort agus tacaíonn an Rapóirtéirí go láidir le haon bheart chun an t-ualach riaracháin atá ar oibreoirí muiriompar a laghdú. Creideann an Rapóirtéir go láidir go bhfuil sé sin chun leas éascú agus digitiú níos leithne a dhéanamh ar thrádáil.

 

Tá an Rapóirtéirí den tuairim, ar an gcéad dul síos, go bhfuil tacar sonraí comhchuibhithe buntábhachtach agus gur féidir go bhfuil sé ar an mbealach is tábhachtaí chun laghdú a dhéanamh ar an ualach riaracháin do longa a théann isteach i gcalafoirt san Aontas agus chun feabhas a chur ar an slabhra lóistíochta muirí. Ba mhian leis an Rapóirtéirí an tacar sonraí comhchuibhithe a fheiceáil á chur chun cinn ag an gCoimisiún, ar tacar sonraí comhchuibhithe é lena ndéanfaí na hiarrachtaí ar leibhéal IMO a chur go hiomlán san áireamh.

 

Ba mhian leis an Rapóirtéir a áirithiú freisin go ndéanfaí taca sonraí EMSWe a chur chun feidhme gan dochar don timpeallacht tuairiscithe chustaim agus go mbeadh comhar ann idir na húdaráis ábhartha ina leith sin. Aithníonn an Rapóirtéir an gá atá leis an tsolúbthacht a bheith ag na Ballstáit chun gnéithe nua a chur lena gceanglais tuairiscithe in amanna, ar chúiseanna éagsúla, ach creideann sí go bhfuil sé tábhachtach teacht ar an gcothromaíocht cheart ionas nach gcuirfí leis na hualaigh riaracháin atá ann cheana.

 

Maidir le feidhmiú na nIonad Ilfhreastail Náisiúnta, tuigeann an Rapóirtéir an loighic a bhaineann le cur leis na struchtúr atá ann cheana agus fáiltíonn sí roimh an togra ón gCoimisiún i dtaca leis sin. Chun dea-fheidhmiú an NSW a áirithiú, ba mhian leis an Rapóirtéir a fheiceáil go leanfaí den chumarsáid dhá threo idir an dearbhóir agus na húdaráis ábhartha. Sa bhreis air sin, tá an Rapóirtéir den tuairim gur cheart gné shoiléir rialachais a mbeidh bunús dlí aice a bheith ag gach NSW, chun go mbeadh próiseáil rianúil, sreabhadh rianúil agus láimhseáil rianúil sonraí ann idir údaráis agus, go deimhin, idir na Ballstáit. D’fháilteodh an Rapóirtéir freisin roimh an bhféidearthacht do na Ballstáit ionad ilfhreastail a fhorbairt i gcomhar lena chéile.

IARSCRÍBHINN: LIOSTA DE NA HEINTITIS NÓ NA DAOINE ÓNA BHFUAIR AN RAPÓIRTÉIR IONCHUR

<FootprintIntro>Déantar an liosta seo a leanas a tharraingt suas ar bhonn deonach amháin faoi fhreagracht eisiach an rapóirtéara. Tá ionchur faighte ag an rapóirtéir ó na heintitis nó na daoine seo a leanas agus an tuarascáil á hullmhú, go dtí gur glacadh í sa choiste:</FootprintIntro>

Eintiteas agus/nó duine

Eagraíocht na gCalafort Eorpach (ESPO)

Comhlachais Longúinéirí an Chomhphobail Eorpaigh (ECSA)

Comhairle um Loingseoireacht Domhanda

Feport

Loingseoireacht na Danmhairge

Calafort Rotterdam

An Coimisiún Eorpach

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

 

NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Timpeallacht Ionaid Ilfhreastail Mhuirí Eorpach

Tagairtí

COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

Dáta tíolactha chun PE

17.5.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Deirdre Clune

5.7.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

10.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

45

1

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Dáta don chur síos

16.1.2019

 

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie‑Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter‑Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander‑Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David‑Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

 

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

 

1

0

ENF

Georg Mayer

 

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

An nuashonrú is déanaí: 22 Eanáir 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais