Izvješće - A8-0006/2019Izvješće
A8-0006/2019

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU

16.1.2019 - (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestiteljica: Deirdre Clune


Postupak : 2018/0139(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0006/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0006/2019
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU

(COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0278),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0193/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od …1

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog odbora regija od ...2

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0006/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Direktivom 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća9 od država članica zahtijeva se da prihvate ispunjavanje obveza prijave za brodove koji dolaze u luke Unije i odlaze iz tih luka u elektroničkom obliku te da osiguraju prijenos tih podataka putem jedinstvenog sučelja kako bi se olakšao pomorski promet.

(1)  Direktivom 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća9 od država članica zahtijeva se da prihvate ispunjavanje obveza prijave za brodove koji dolaze u luke Unije i odlaze iz tih luka u elektroničkom obliku te da osiguraju prijenos tih podataka putem jedinstvenog sučelja kako bi se olakšao i ubrzao pomorski promet.

_________________

_________________

9 Direktiva 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ (SL L 283, 29.10.2010, str. 1.).

9 Direktiva 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ (SL L 283, 29.10.2010., str. 1.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  budući da su i Europski parlament i Vijeće često pozivali na veću interoperabilnost te opsežnije komunikacijske i informacijske tokove prilagođene korisnicima kako bi se građanima i poduzećima pomoglo da u potpunosti iskoriste unutarnje tržište, kao i na jačanje alata unutarnjeg tržišta kako bi se bolje zadovoljile potrebe građana i poduzeća prilikom prekograničnih aktivnosti.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Svrha je ove Uredbe olakšati prijenos informacija. Primjenom ove Uredbe ne bi se trebala izmijeniti sama bit obveza prijave te ona ne bi trebala imati utjecaj na naknadnu pohranu i obradu informacija na razini Unije ili na nacionalnoj razini.

(3)  Glavni je cilj ove Uredbe utvrditi usklađena pravila za pružanje informacija o teretu koje zahtijevaju pomorska i carinska tijela te za usklađivanje s drugim službenim postupcima prijave predviđenim Direktivom 2010/65/EU. Ovom se Uredbom namjerava olakšati prijenos informacija između pružatelja podataka o brodu, odgovarajućih tijela nadležnih za luku pristajanja i drugih država članica, uz poštovanje Opće uredbe o zaštiti podataka. Primjenom ove Uredbe ne bi se trebala izmijeniti sama bit obveza prijave te ona ne bi trebala imati utjecaj na naknadnu pohranu i obradu informacija na razini Unije ili na nacionalnoj razini.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Ovom se Uredbom nastoje uskladiti različiti podatkovni elementi tako što će osigurati da se isti skupovi podataka mogu prijaviti svakom nadležnom tijelu na isti način, čime se dalje poboljšava učinkovitost pomorskog prometa, podržava digitalizacija i olakšava trgovina.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U svakoj državi članici trebalo bi zadržati postojeća jedinstvena nacionalna sučelja kao osnovu za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja. Jedinstvena nacionalna sučelja trebala bi biti zajednička ulazna točka za prijave, namijenjena prijevoznicima u pomorskom prometu, u okviru koje se prikupljaju podaci deklaranata koji se zatim prosljeđuju svim relevantnim nadležnim tijelima.

(4)  U svakoj državi članici trebalo bi zadržati postojeća jedinstvena nacionalna sučelja kao osnovu za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja. Jedinstvena nacionalna sučelja trebala bi biti zajednička ulazna točka za prijave, namijenjena prijevoznicima u pomorskom prometu, u okviru koje se prikupljaju podaci deklaranata koji se zatim prosljeđuju svim relevantnim nadležnim tijelima. Treba razviti dimenziju upravljanja s jasnom pravnom osnovom za sva jedinstvena nacionalna sučelja kako bi imala nadležnost i odgovornost za prikupljanje, pohranjivanje i slanje podataka relevantnim tijelima i kako bi sve relevantne informacije prikupljene u skladu s ovom Uredbom bile dostupne dotičnim jedinstvenim nacionalnim sučeljima u sustavu SafeSeaNet u skladu s člankom 22.a Direktive 2002/59/EZ;

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Postojeći kanali za prijavu i pružatelji usluga mogu se zadržati ako se podnesu dodatni zahtjevi za podatke u izvanrednim okolnostima. Ta bi se fleksibilnost trebala dopustiti ne samo državama članicama nego i relevantnim nadležnim tijelima jer su ona odgovorna za procjenu rizika povezanih s carinjenjem broda, tereta, putnika i posade na brodu, ako postoji.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Pristupna sučelja tih jedinstvenih nacionalnih sučelja kojima pristupaju deklaranti trebala bi se uskladiti na razini Unije kako bi se pojednostavnio postupak prijave i dodatno smanjilo administrativno opterećenje. To usklađivanje trebalo bi postići tako da se u svakom jedinstvenom nacionalnom sučelju upotrijebi jedinstveni softver za sučelje, razvijen na razini Unije, radi slanja informacija iz jednog sustava u drugi i obratno. Države članice trebale bi snositi odgovornost za integraciju tog modula sučelja i upravljanje njime te za redovito i pravodobno ažuriranje softvera kad Komisija stavi na raspolaganje nove verzije. Komisija bi trebala izraditi modul i osigurati potrebna ažuriranja.

(5)  Pristupna sučelja tih jedinstvenih nacionalnih sučelja kojima pristupaju deklaranti trebala bi se uskladiti na razini Unije kako bi se pojednostavnio postupak prijave i dodatno smanjilo administrativno opterećenje. To usklađivanje trebalo bi postići tako da se u svakom jedinstvenom nacionalnom sučelju upotrijebi jedinstveni softver za sučelje, razvijen na razini Unije, radi slanja informacija iz jednog sustava u drugi i obratno. Države članice trebale bi snositi odgovornost za integraciju tog sučelja, koje bi trebalo biti tehnološki neutralno kako ne bi spriječilo inovacije, i za upravljanje njime te za redovito i pravodobno ažuriranje softvera kad Komisija stavi na raspolaganje nove verzije. Komisija bi trebala izraditi sučelje i osigurati potrebna ažuriranja s obzirom na to da je razvoj digitalnih tehnologija tržišno usmjeren i trenutačno se brzo mijenja, a svako bi tehnološko rješenje moglo brzo zastarjeti u svjetlu novog razvoja.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Postojeći kanali za prijavu koje pružaju države članice i pružatelji usluga, kao što su lučki informacijski sustavi i drugi kanali za prijavu iz sustava u sustav, trebali bi se zadržati kao neobavezne ulazne točke za prijavu, uzimajući u obzir da ti sustavi dobro funkcioniraju i, uz to što predstavljaju znatna ulaganja brojnih dionika, da prijevoznicima u pomorskom prometu pružaju prilagođeno sredstvo za službeni postupak prijave koje može biti prikladnije za pojedina okružja.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Zbog nadolazećih novih digitalnih tehnologija sve su veće mogućnosti za povećanje učinkovitosti sektora pomorskog prometa i smanjenje administrativnog opterećenja. Kako bi se što prije iskoristile prednosti takvih novih tehnologija, Komisiju bi trebalo ovlastiti da provedbenim aktima izmijeni tehničke specifikacije, standarde i postupke koji se primjenjuju na usklađeno okružje za prijave. Tijekom revizije ove Uredbe isto bi tako trebalo uzeti u obzir nove tehnologije.

(6)  Pojavom novih digitalnih tehnologija stvaraju se sve veće mogućnosti za povećanje učinkovitosti sektora pomorskog prometa i smanjenje administrativnog opterećenja. Kako bi se što prije iskoristile prednosti takvih novih tehnologija, Komisiju bi trebalo ovlastiti da provedbenim aktima izmijeni tehničke specifikacije, standarde i postupke koji se primjenjuju na usklađeno okružje za prijave. To bi sudionicima na tržištu trebalo omogućiti dovoljno fleksibilnosti za razvoj novih digitalnih tehnologija, a tijekom revizije ove Uredbe isto bi tako trebalo uzeti u obzir nove tehnologije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se omogućilo funkcioniranje okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja, potrebno je utvrditi sveobuhvatni skup podataka za to okružje kojim bi se obuhvatili svi elementi informacija koje bi nacionalna tijela ili lučki operateri mogli zatražiti u administrativne ili operativne svrhe u trenutku pristajanja broda u luku. Budući da se opseg obveza prijave razlikuje među državama članicama, u određenoj državi članici trebalo bi oblikovati jedinstveno nacionalno sučelje na način da prihvaća skup podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja bez potrebe za njegovom preinakom i zanemaruje sve informacije koje nisu bitne za tu državu članicu.

(9)  Kako bi se omogućilo funkcioniranje okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja, potrebno je utvrditi sveobuhvatni skup podataka za to okružje kojim bi se obuhvatili svi elementi informacija koje bi nacionalna tijela ili lučki operateri mogli zatražiti u administrativne ili operativne svrhe u trenutku pristajanja broda u luku. Budući da se opseg obveza prijave razlikuje među državama članicama, u određenoj državi članici trebalo bi oblikovati jedinstveno nacionalno sučelje na način da prihvaća skup podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja bez potrebe za njegovom preinakom i zanemaruje sve informacije koje nisu bitne za tu državu članicu. To bi se trebalo odraziti u razvoju utvrđene dimenzije upravljanja u jedinstvenim nacionalnim sučeljima kako bi se osiguralo njihovo neometano funkcioniranje. Budući da je cilj ove Uredbe olakšavanje trgovine usklađivanjem zahtjeva u pogledu podataka, Komisija bi pri utvrđivanju detaljnih skupova podataka trebala uzeti u obzir, ali i aktivno sudjelovati na razini Međunarodne pomorske organizacije u razvoju visokokvalitetnog, neovisnog modela razmjene podataka.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se poboljšala učinkovitost pomorskog prometa i ograničilo udvostručavanje informacija koje se moraju dostaviti u operativne svrhe u trenutku pristajanja broda u luku, informacije koje u jedinstvenom nacionalnom sučelju navede deklarant trebalo bi isto tako podijeliti s određenim drugim subjektima, kao što su operateri luka ili terminala.

(14)  Kako bi se poboljšala učinkovitost pomorskog prometa i ograničilo udvostručavanje informacija koje se moraju dostaviti u operativne svrhe u trenutku pristajanja broda u luku, informacije koje u jedinstvenom nacionalnom sučelju navede deklarant trebalo bi isto tako podijeliti s određenim drugim subjektima, kao što su operateri luka ili terminala, kad je to odobreno i uzimajući u obzir da je potrebno poštovati povjerljivost, poslovno osjetljive informacije i pravna ograničenja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Kako bi se zahtjevi u pogledu prijave u potpunosti uskladili, nužna je bolja suradnja između carinskih i pomorskih nadležnih tijela na nacionalnoj razini i na razini Unije.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Uredbe. Trebalo bi prikupljati informacije kako bi se iskoristile u toj evaluaciji i omogućile procjenu učinkovitosti zakonodavstva s obzirom na njegove ciljeve.

(24)  Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Uredbe. Trebalo bi prikupljati informacije kako bi se iskoristile u toj evaluaciji i omogućile procjenu učinkovitosti zakonodavstva s obzirom na njegove ciljeve. Komisija bi također trebala ocijeniti mogućnost uspostave istinskog centraliziranog i usklađenog europskog sustava za prijavljivanje s pomoću uspostave središnjeg sučelja za prijave.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  „brod” znači pomorsko plovilo bilo koje vrste u morskom okružju koje ima obvezu prijave u skladu sa zakonodavstvom navedenim u prilogu;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  „jedinstveno sučelje” znači okružje za prikupljanje, širenje i razmjenu elektroničkih informacija o prijavi plovila, uz sustavnu i zajednički utvrđenu strukturu podataka, pravila i upravljanje pravima pristupa, uključujući usklađeno sučelje za prijave i grafičko korisničko sučelje uz poveznice na odgovarajuće nadležne sustave i baze podataka u skladu s odgovarajućim međunarodnim, nacionalnim i lokalnim pravnim zahtjevima;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  „nadležno tijelo” znači nacionalno ili lokalno tijelo koje je uključeno u odobravanje kretanja brodova koji dolaze i odlaze iz luke ili imaju zakonska prava pristupiti informacijama koje su prikupljene u okviru jedinstvenog nacionalnog sučelja;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  „grafičko korisničko sučelje” znači internetsko sučelje za dvosmjerno internetsko podnošenje podataka između korisnika i sustava prema jedinstvenom sučelju i uključuje usklađene internetske stranice i značajke kojima se osigurava zajednički navigacijski tok i iskustvo učitavanja podataka za deklaranta koji ispunjava obveze prijavljivanja u okviru područja primjene ove Uredbe, neovisno o tome gdje se grafičko korisničko sučelje koristi.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.b)  „zajedničko sučelje pristupne točke” znači točka za neobavezno ili dobrovoljno podnošenje podataka za deklarante za prijenos podataka iz sustava u sustav prema usklađenim sučeljima za prijavu relevantnih jedinstvenih sučelja, razvijena kao dodatna funkcija usklađenog sučelja za prijavu i olakšavanje dvosmjerne razmjene informacija između deklaranata i relevantnih tijela koja će pristupiti tim sučeljima putem vlastitog jedinstvenog sučelja.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.c)  „tehnička specifikacija” je tehnička specifikacija kako je definirana u članku 2. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1025/2012;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.d)  „norma” znači tehnička specifikacija koju je usvojilo priznato normizacijsko tijelo za opetovanu ili neprekidnu primjenu s kojom sukladnost nije obvezna i koja pripada u jednu od kategorija koje su definirane u članku 2. stavku 1. točkama (a), (b), (c) i (d) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  „carinska tijela” znači tijela kako su definirana u članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) br. 952/2013;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  „elektronički prijenos podataka” znači proces prijenosa digitalno kodiranih informacija uporabom prilagodljivog strukturiranog formata koji se može izravno upotrebljavati za računalnu pohranu i obradu.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Država članica na temelju obveza prijave iz nacionalnog zakonodavstva od Komisije može zatražiti određivanje novih elemenata podataka u skupu podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja. Najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe države članice Komisiju obavješćuju o odredbama nacionalnog zakonodavstva i odgovarajućim obvezama prijave koje sadržavaju elemente podataka za uvrštenje u skup podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja. Države članice precizno utvrđuju te elemente podataka. Komisija na temelju tih obavijesti procjenjuje potrebu za umetanjem ili izmjenom pojedinog elementa podataka u skupu podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja.

3.  Država članica na temelju obveza prijave iz nacionalnog zakonodavstva od Komisije može zatražiti određivanje novih ili izmjenu postojećih elemenata podataka u skupu podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja. Najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe države članice Komisiju obavješćuju o odredbama nacionalnog zakonodavstva i odgovarajućim obvezama prijave koje sadržavaju elemente podataka za uvrštenje u skup podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja. Države članice precizno utvrđuju te elemente podataka. Komisija na temelju tih obavijesti procjenjuje potrebu za umetanjem ili izmjenom pojedinog elementa podataka u skupu podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Pri utvrđivanju skupa podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja Komisija bi trebala uzeti u obzir razvoj modela razmjene podataka Međunarodne pomorske organizacije.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako država članica na temelju svojeg nacionalnog zakonodavstva planira uvesti ili izmijeniti obvezu prijave koja bi uključivala dostavu drugih informacija osim onih uvrštenih u skup podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja, ta država članica o tome odmah obavješćuje Komisiju. U toj obavijesti država članica precizno utvrđuje informacije koje nisu obuhvaćene skupom podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i naznačuje željeni rok primjene predmetne obveze prijave.

1.  Ako država članica ili nadležno tijelo te države članice na temelju svojeg nacionalnog zakonodavstva planira uvesti ili izmijeniti obvezu prijave koja bi uključivala dostavu drugih informacija osim onih uvrštenih u skup podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja, ta država članica o tome odmah obavješćuje Komisiju. U toj obavijesti država članica precizno utvrđuje informacije koje nisu obuhvaćene skupom podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i naznačuje željeni rok primjene predmetne obveze prijave.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Država članica ne smije uvesti nove zahtjeve u pogledu prijave, osim u opravdanim i iznimnim okolnostima te ako je to odobrila Komisija u skladu s člankom 3. stavkom 2. i ako je novi zahtjev u pogledu prijave uključen u postojeća sučelja za prijave. Komisija donosi odluku o uvođenju novog zahtjeva u pogledu prijave unutar 90 dana od primitka obavijesti države članice.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za uvođenje novih zahtjeva u pogledu prijave u iznimnim okolnostima, kako je navedeno u stavku 1. ovog članka, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. kako bi odredila kada se okolnosti iz stavka 1. smatraju iznimnima.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica uspostavlja jedinstveno nacionalno sučelje u kojem se, u skladu s ovom Uredbom i ne dovodeći u pitanje članak 6., sve informacije potrebne za ispunjenje obveza prijave dostavljaju jednom u okviru skupa podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i u skladu s njim, kako bi te informacije postale dostupne odgovarajućim tijelima država članica.

Svaka država članica uspostavlja jedinstveno nacionalno sučelje u kojem se, u skladu s ovom Uredbom i ne dovodeći u pitanje članak 6., sve informacije potrebne za ispunjenje obveza prijave dostavljaju jednom, u skladu s člankom 7. stavkom 2., u okviru skupa podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i u skladu s njim, kako bi te informacije postale dostupne odgovarajućim tijelima država članica.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu razviti zajedničko jedinstveno sučelje s jednom ili više drugih država članica u skladu s ovom Uredbom i ne dovodeći u pitanje članak 6., kako bi se poboljšala interoperabilnost i međusobno povezivanje država članica.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice osiguravaju razvijanje dimenzije upravljanja s jasnom pravnom osnovom kako bi svako jedinstveno nacionalno sučelje imalo potrebne nadležnosti za učinkovito prikupljanje, pohranjivanje i slanje podataka relevantnim tijelima kako bi sve relevantne informacije prikupljene u skladu s ovom Uredbom bile dostupne drugim jedinstvenim nacionalnim sučeljima u sustavu SafeSeaNet u skladu s člankom 22.a Direktive 2002/59/EZ.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija za potrebe jedinstvenih nacionalnih sučelja izrađuje i nadograđuje usklađeni modul sučelja za prijave. Taj modul uključuje mogućnost razmjene informacija između informacijskog sustava kojim se koriste deklarant i jedinstvenog nacionalnog sučelja.

2.  Do [datum: dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe) Komisija i države članice za potrebe jedinstvenih nacionalnih sučelja razvijaju i ažuriraju tehnološki neutralno usklađeno sučelje za prijave. To sučelje omogućuje razmjene informacija između informacijskog sustava kojim se koristi deklarant i jedinstvenog nacionalnog sučelja, a njime se pomno uzima u obzir način na koji korisnici mogu izraditi ili programirati svoje sustave prijave kako bi mogli implementirati taj novi sustav.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Do [datum: pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe) Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama razvija dobrovoljno i neobavezno sučelje zajedničke pristupne točke kao dodatnu funkciju usklađenih sučelja za prijave, pod uvjetom da su usklađeni moduli sučelja za prijave implementirani u potpunosti u skladu sa stavkom 11. ovog članka. Sučelje pristupne točke sastoji se od zajedničkog korisničkog sučelja, kojim zajednički upravljaju Komisija i države članice sudionice, integriranog u usklađena sučelja za prijave. Sučelje pristupne točke omogućuje uporabu jedne veze za razmjenu podataka na razini sustava između deklaranata i sučelja za prijave država članica sudionica.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kompatibilnost jedinstvenog nacionalnog sučelja s modulom sučelja za prijave;

(a)  kompatibilnost jedinstvenog nacionalnog sučelja sa sučeljem za prijave;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  usklađenost s funkcionalnim i tehničkim specifikacijama za sučelja za prijave u skladu sa stavkom 11. ovog članka;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pravodobnu integraciju modula sučelja za prijave i svih njegovih naknadnih ažuriranja u skladu s rokovima provedbe utvrđenima u provedbenim aktima iz stavka 11.;

(b)  pravodobnu integraciju sučelja za prijave i svih njegovih naknadnih ažuriranja u skladu s rokovima provedbe utvrđenima u provedbenim aktima iz stavka 11.;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  jednostavno i usklađeno grafičko korisničko sučelje, sličnog izgleda, za razmjenu podataka između deklaranta i jedinstvenog sučelja, kojim se omogućuje dvosmjerna komunikacija između pružatelja podataka i nadležnih tijela, kojim se poštuju funkcionalne i tehničke specifikacije za usklađeno grafičko korisničko sučelje kako je razvijeno u skladu sa stavkom 11. ovog članka;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  osiguranje web-mjesta za internetsku podršku.

(d)  osiguranje korisničke podrške i web-mjesta za internetsku podršku s jasnim uputama na službenom jeziku (ili više njih) dotične države članice i na engleskom jeziku, ne dovodeći u pitanje načelo višejezičnosti sadržano u UFEU-u.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  uz savjetovanje s relevantnim socijalnim partnerima, pružanje odgovarajuće i potrebne obuke za sve osoblje koje sudjeluje u implementaciji i funkcioniranju jedinstvenog nacionalnog sučelja.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice jamče da jedinstvena nacionalna sučelja osiguravaju dvosmjernu komunikaciju između pružatelja podataka i nadležnih tijela kako bi se izbjeglo kašnjenje u postupcima odobravanja i kako bi se spriječile pogreške ili netočnosti prilikom predaje traženih podataka o prijavi. Jedinstvenim nacionalnim sučeljem omogućuje se prenošenje obavijesti ili rezultata deklarantu. Te obavijesti pokrivaju najširi raspon odluka svih uključenih odgovarajućih nadležnih tijela.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Jedinstvena nacionalna sučelja isto tako omogućuju deklarantima da dostave informacije koristeći se digitalnim proračunskim tablicama usklađenima na razini Unije te uključuju funkciju ekstrakcije elemenata podataka za prijavu iz tih proračunskih tablica.

4.  Jedinstvena nacionalna sučelja isto tako omogućuju deklarantima da dostave potrebne informacije, među ostalim koristeći se digitalnim proračunskim tablicama usklađenima na razini Unije te uključuju funkciju ekstrakcije elemenata podataka za prijavu.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 11. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  funkcionalne i tehničke specifikacije, mehanizme za kontrolu kvalitete i postupke za uvođenje, održavanje i primjenu modula usklađenog sučelja za prijave iz stavka 2.;

(a)  funkcionalne i tehničke specifikacije, mehanizme za kontrolu kvalitete i postupke za uvođenje, održavanje i primjenu sučelja za prijave iz stavka 2.;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 11. – podstavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  funkcionalne i tehničke specifikacije, mehanizme za kontrolu kvalitete i postupke za uvođenje, održavanje i primjenu usklađenog grafičkog korisničkog sučelja iz stavka 3.;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 11. – podstavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a b)  funkcionalne i tehničke specifikacije, mehanizme za kontrolu kvalitete i postupke za uvođenje, održavanje i primjenu zajedničkog sučelja pristupne točke kao dodatne funkcije usklađenih sučelja za prijave iz stavka 2.;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 11. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provedbenim aktima mijenja tehničke specifikacije, standarde i postupke kako bi u obzir uzela dostupnost novih tehnologija.

Komisija donosi provedbene akte kako bi izmijenila tehničke specifikacije, standarde i postupke te zajamčila da su sučelja tehnološki neutralna i otvorena za nove tehnologije u budućnosti.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.a  Nacionalna jedinstvena sučelja funkcioniraju ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 952/2013 i Odluku 70/2008/EZ.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice deklarantima mogu dopustiti dostavljanje informacija drugim kanalima za prijavu, kao što su lučki informacijski sustavi, pod uvjetom da je upotreba tih kanala za deklarante dobrovoljna. U tom slučaju države članice osiguravaju da se bitne informacije putem tih drugih kanala proslijede jedinstvenom nacionalnom sučelju.

1.  Države članice deklarantima dopuštaju dostavljanje informacija postojećim kanalima za prijavu iz sustava u sustav ili drugim kanalima za prijavu, kao što su lučki informacijski sustavi i jedinstvena nacionalna sučelja, pod uvjetom da je upotreba tih kanala za deklarante dobrovoljna. U tom slučaju države članice osiguravaju da se bitne informacije putem tih drugih kanala proslijede jedinstvenom nacionalnom sučelju.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  da se tijekom plovidbe ili pri dolasku u iduću luku u Uniji ne traži ponovno dostava informacija o prijavi, pod uvjetom da brod tijekom plovidbe nije pristao u luci izvan Unije. Ova se točka ne primjenjuje na informacije primljene na temelju Uredbe (EU) br. 952/2013 osim ako je takva mogućnost predviđena u toj uredbi;

(c)  da se pri dolasku u iduću luku u Uniji ne traži ponovno dostava informacija o prijavi, pod uvjetom da se informacije mogu ponovno koristiti u administrativne ili operativne svrhe i da brod tijekom plovidbe nije pristao u luci izvan Unije. Ova se točka ne primjenjuje na informacije primljene na temelju Uredbe (EU) br. 952/2013 osim ako je takva mogućnost predviđena u toj uredbi;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  da se bitne informacije o ulaznoj skraćenoj deklaraciji iz članka 127. Uredbe (EU) br. 952/2013 daju na uvid u jedinstvenim nacionalnim sučeljima te da ih se, prema potrebi, može ponovno upotrijebiti za ispunjenje drugih obveza prijave navedenih u Prilogu.

(d)  da se bitne informacije o ulaznoj skraćenoj deklaraciji iz članka 127. Uredbe (EU) br. 952/2013 daju na uvid u jedinstvenim nacionalnim sučeljima te da ih se, prema potrebi i u skladu s carinskim propisima Unije nakon odobrenja carinskih tijela, može ponovno upotrijebiti za ispunjenje drugih obveza prijave navedenih u Prilogu.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  razvojni plan za razvoj i ažuriranje modula sučelja za prijave predviđene tijekom sljedećih 18 mjeseci;

(a)  razvojni plan za razvoj i ažuriranje sučelja za prijave predviđene tijekom sljedećih 18 mjeseci;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  razvojne planove za razvoj dobrovoljnog zajedničkog sučelja pristupne točke za usklađena sučelja za prijave do (datum: pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe);

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a b)  razdoblja savjetovanja sa svim odgovarajućim dionicima, uključujući predstavnike sindikata, sektora i vladinih stručnjaka;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  okvirne rokove u skladu s kojima države članice moraju naknadno integrirati modul sučelja za prijave u jedinstvene nacionalne sučelja;

(b)  okvirne rokove u skladu s kojima države članice moraju naknadno integrirati sučelja za prijave u jedinstvena nacionalna sučelja;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  okvirne rokove u kojima Komisija mora razviti zajedničko sučelje pristupne točke nakon provedbe usklađenih sučelja za prijave.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  razdoblja testiranja u kojima države članice i deklaranti moraju ispitati svoju vezu s bilo kojom novom verzijom modula sučelja;

(c)  razdoblja testiranja u kojima države članice i dobrovoljni deklaranti moraju ispitati svoju vezu s bilo kojom novom verzijom sučelja;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  razdoblja testiranja za zajedničko sučelje pristupne točke kao dodatnu funkciju usklađenih sučelja za prijave;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  usklađenost s carinskim sustavima, uzimajući u obzir promjene u okružju jedinstvenog sučelja carinske uprave.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promidžbu okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja na razini Unije i u relevantnim međunarodnim organizacijama.

(b)  promidžbu okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja na razini Unije i u relevantnim međunarodnim organizacijama, posebno osiguravanjem dugoročnog financiranja Europske agencije za pomorsku sigurnost i uključivanjem predstavnika vlasti i dionika iz sektora u taj sustav.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije šest godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija preispituje primjenu ove Uredbe i Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o procjeni funkcioniranja okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja na temelju prikupljenih podataka i statistika. U izvješću o procjeni iznosi se, prema potrebi, evaluacija najnovijih tehnologija koje bi mogle biti razlog za izmjenu ili zamjenu modula sučelja za prijave.

Najkasnije šest godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija preispituje primjenu ove Uredbe i Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o procjeni funkcioniranja okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja na temelju prikupljenih podataka i statistika. U izvješću o procjeni iznosi se, prema potrebi, evaluacija najnovijih tehnologija koje bi mogle biti razlog za izmjenu ili zamjenu modula sučelja za prijave, uz sučelje pristupne točke na razini EU-a (EU-API) kojim deklaranti mogu izravno prenijeti podatke u nacionalna jedinstvena sučelja radi ispunjavanja obveza prijave.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje s nacionalnim stručnjacima koje su imenovale države članice u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje s nacionalnim stručnjacima koje su imenovale države članice u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva i s relevantnim stručnjacima iz sektora.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisiji pomaže Odbor za olakšavanje digitalnog prometa i trgovine. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/201116.

1.  Komisiji pomaže Odbor za olakšavanje digitalnog prometa i trgovine. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/201116 i obuhvaća relevantne stručnjake iz sektora.

_________________

_________________

16 SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

16 SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Primjenjuje se od [Ured za publikacije – unijeti datum četiri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

2.  Primjenjuje se od [Ured za publikacije – unijeti datum četiri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] ili jednu godinu nakon donošenja svih delegiranih i provedbenih akata predviđenih Uredbom, ovisno o tome koji je datum kasniji.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Funkcionalnosti iz članka 7. stavka 2. točke (d) i one povezane sa službenim carinskim postupkom prijave navedenim u dijelu A točki 7. Priloga stupaju na snagu kad elektronički sustavi iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013, koji su potrebni za primjenu tih službenih postupaka, postanu operativni u skladu s programom rada koji je Komisija utvrdila na temelju članaka 280. i 281. Uredbe (EU) br. 952/2013.

3.  Funkcionalnosti iz članka 7. stavka 2. točke (d) i one povezane sa službenim carinskim postupkom prijave navedenim u dijelu A točki 7. Priloga stupaju na snagu nakon ocjenjivanja i dokazivanja potpune funkcionalnosti jedinstvenog europskog pomorskog sučelja te provedbe i funkcionalnog povezivanja svih ostalih elemenata podataka iz skupa podataka za okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja među jedinstvenim nacionalnim sučeljima država članica sudionica te kad elektronički sustavi iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013, koji su potrebni za primjenu tih službenih postupaka, postanu operativni u skladu s programom rada koji je Komisija utvrdila na temelju članaka 280. i 281. Uredbe (EU) br. 952/2013.

OBRAZLOŽENJE

Komisija je 17. svibnja 2017. objavila Prijedlog o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU o službenom postupku prijave za brodove. Predmetna je inicijativa dio trećeg paketa „Europa u pokretu”, kojim se ostvaruje nova strategija industrijske politike iz rujna 2017. i koji je osmišljen kao završna faza postupka kojim se Europi omogućuje da iskoristi sve prednosti modernizacije sustava mobilnosti. Nove tehnologije odgovorne su za brze izmjene na području mobilnosti te EU i europske industrije u takvom okružju moraju savladati izazov i postati svjetski predvodnici u mobilnosti.

Prijevoznici u pomorskom prometu trenutačno moraju ispuniti niz različitih zakonskih zahtjeva o prijavi kad god brod uplovi u luku. Godišnji broj pristajanja plovila u lukama EU-a veći je od dva milijuna. Službeni postupak prijave za brodove koji pristaju u luke u državama članicama trenutačno je utvrđen u Direktivi 2010/65/EU, Direktivi o službenom postupku prijave. Direktivom se nastoji pojednostaviti i uskladiti administrativne postupke u pomorskom prometu uvođenjem jedinstvenog sučelja službenog postupka prijave za brodove.

Prijevoznicima predstavlja problem činjenica da trenutačno zahtjevi o prijavi nisu usklađeni među različitim područjima u kojima se trebaju prijaviti unutar pojedinih država članica ili između različitih država članica. To dovodi do velikog administrativnog opterećenja za prijevoznike te Komisija procjenjuje da osoblje u sektoru pomorskog prometa trenutno godišnje na proces prijave troši ukupno 4,6 milijuna sati.

Europska je komisija u ex post evaluaciji o funkcioniranju trenutačne direktive navela da postoje ozbiljni problemi koji onemogućavaju njenu usklađenu primjenu u cijelom EU-u. Glavni problemi koji su utvrđeni bili su nezadovoljavajuća razina usklađenosti na nacionalnoj razini i razini EU-a, ograničeno opće područje primjene direktive i neučinkovitost nacionalnih tijela država članica u uporabi prikupljenih podataka.

Taj je problem Europsko vijeće prethodno istaknulo u svojoj Izjavi iz Vallette o pomorskoj politici iz 2017. te u zaključcima Vijeća od 8. lipnja 2017. o prioritetima za politiku EU-a o pomorskom prometu do 2020., u kojima je prepoznato da se mora smanjiti administrativno opterećenje u pomorskom prometu.

Svrha je ovog novog prijedloga Komisije riješiti neusklađenosti u trenutačnom okružju za prijavu brodova u EU-u. Predloženo novo okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja pokušaj je da se objedine svi službeni postupci prijave koji su povezani s pristajanjem u luke. Ovime se nastoji poboljšati međusobno funkcioniranje i povezanost među različitim sustavima i potaknuti najučinkovitija uporaba podataka.

Prijedlog Komisije osmišljen je kako bi se izbjeglo nerazmjerno opterećenje brodara i temelji se na postojećoj strukturi jedinstvenih nacionalnih sučelja i međunarodnim i Unijinim normama i formatima podataka. Prijedlogom se Komisije nudi decentralizirano, no usklađeno rješenje.

Izvjestiteljica pozdravlja prijedlog Komisije da se postojeća Direktiva stavi izvan snage i zamijeni i slaže se s utvrđenim nedostacima iz ex post evaluacije o funkcioniranju trenutačne Direktive. Za taj sektor očito postoje znatni dodatni troškovi zbog nedostatka usklađenosti u pogledu zahtjeva o prijavi za svako pristajanje u luku i izvjestiteljica snažno podupire svaki korak za smanjenje administrativnog opterećenja s kojim se susreću prijevoznici u pomorskom prometu. Ona smatra da je to u najboljem interesu za sveobuhvatnije olakšavanje trgovine i digitalizaciju.

Izvjestiteljica smatra da je usklađen skup podataka ključan i možda najvažniji način smanjivanja administrativnog opterećenja za brodove koji pristaju u lukama EU-a i za poboljšanje pomorskog logističkog lanca. Ona bi željela da Komisija donese detaljan skup usklađenih podataka kojim bi se u potpunosti uzeli u obzir napori na razini Međunarodne pomorske organizacije o usklađivanju podataka.

Izvjestiteljica bi isto tako željela osigurati da se skup podataka jedinstvenog europskog pomorskog sučelja provodi bez dovođenja u pitanje okružja carinskog prijavljivanja i da bi u tom pogledu trebala postojati suradnja među nadležnim tijelima. Uviđa potrebu da države članice iz različitih razloga imaju slobodu ponekad dodati nove elemente u zahtjeve o prijavi, ali smatra da je važno naći ravnotežu kako ne bi došlo do novih administrativnih opterećenja.

Izvjestiteljica uviđa logiku nadogradnje na postojeće strukture kad je riječ o funkcioniranju jedinstvenih nacionalnih sučelja i u tom pogledu pozdravlja prijedlog Komisije te bi voljela da se osigura dvosmjerna komunikacija između deklaranta i nadležnih tijela kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje jedinstvenih nacionalnih sučelja. Nadalje, izvjestiteljica smatra da bi svako jedinstveno nacionalno sučelje trebalo imati dimenziju upravljanja s jasnom pravnom osnovom za neometanu obradu, protok i upravljanje podacima između nadležnih tijela i država članica. Izvjestiteljica isto tako pozdravlja mogućnost da države članice zajednički razviju jedinstveno sučelje.

PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBA OD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na potpuno dobrovoljnoj osnovi i pod isključivom odgovornošću izvjestitelja. Izvjestitelj je tijekom pripreme izvješća, prije njegova usvajanja u odboru, primio informacije od sljedećih subjekata ili osoba:

Subjekt i/ili osoba

Europska udruga morskih luka (ESPO)

Udruženje brodovlasnika Europske zajednice (ECSA)

World Shipping Council

Feport

Organizacija Danish Shipping

Luka Rotterdam

Europska komisija

predsjedništvo Vijeća Europske unije

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja

Referentni dokumenti

COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

Datum podnošenja EP-u

17.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Deirdre Clune

5.7.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Datum podnošenja

16.1.2019

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

1

0

ENF

Georg Mayer

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 25. siječnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti