Pranešimas - A8-0006/2019Pranešimas
A8-0006/2019

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva 2010/65/ES

  16.1.2019 - (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) - ***I

  Transporto ir turizmo komitetas
  Pranešėja: Deirdre Clune


  Procedūra : 2018/0139(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0006/2019
  Pateikti tekstai :
  A8-0006/2019
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva 2010/65/ES

  (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0278),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0193/2018),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –  atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

  –  atsižvelgdamas į ... Europos regionų komiteto nuomonę2,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0006/2019),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  ————————————————

  1 OL C...(Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

  2. OL C ... (Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (1)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/65/ES9 reikalaujama, kad valstybės narės pripažintų į Sąjungos uostus atplaukiančių ir iš jų išplaukiančių laivų pareigų teikti pranešimus vykdymą naudojant elektroninę formą ir užtikrintų jų perdavimą naudojantis vieno langelio sistema, kad sudarytų palankesnes sąlygas jūrų transportui;

  (1)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/65/ES9 reikalaujama, kad valstybės narės pripažintų į Sąjungos uostus atplaukiančių ir iš jų išplaukiančių laivų pareigų teikti pranešimus vykdymą naudojant elektroninę formą ir užtikrintų jų perdavimą naudojantis vieno langelio sistema, kad sudarytų palankesnes sąlygas jūrų transportui ir jį pagreitintų;

  _________________

  _________________

  92010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams, kuria panaikinama Direktyva 2002/6/EB (OL L 283, 2010 10 29, p. 1).

  92010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams, kuria panaikinama Direktyva 2002/6/EB (OL L 283, 2010 10 29, p. 1).

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2a)  kadangi ir Europos Parlamentas, ir Taryba ne kartą ragino didinti sąveikumą ir užtikrinti išsamesnius, patogesnius komunikacijos ir informacijos srautus, siekiant padėti piliečiams ir įmonėms išnaudoti visas vidaus rinkos galimybes ir sustiprinti vidaus rinkos priemones, kad būtų geriau tenkinami tarpvalstybinę veiklą vykdančių piliečių ir įmonių poreikiai;

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3)  šio reglamento tikslas yra sudaryti palankesnes sąlygas perduoti informaciją. Dėl šio reglamento taikymo neturėtų pasikeisti pranešimų teikimo pareigų esmė, taip pat neturėtų būti daroma įtaka paskesniam informacijos saugojimui ir tvarkymui Sąjungos ar nacionaliniu lygmeniu;

  (3)  pagrindinis šio reglamento tikslas – nustatyti suderintas taisykles dėl reikalaujamos informacijos apie krovinius teikimo jūrų ir muitinės institucijoms ir dėl kitų pranešimų teikimo formalumų, kurių reikalaujama pagal Direktyvą 2010/65/ES, laikymosi. Šio reglamento tikslas yra sudaryti palankesnes sąlygas perduoti informaciją tarp laivų duomenų teikėjų, atitinkamų institucijų, aptarnaujančių įplaukimo uostą, ir kitų valstybių narių, sykiu laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Dėl šio reglamento taikymo neturėtų pasikeisti pranešimų teikimo pareigų esmė, taip pat neturėtų būti daroma įtaka paskesniam informacijos saugojimui ir tvarkymui Sąjungos ar nacionaliniu lygmeniu;

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3a)  šiuo reglamentu siekiama suderinti skirtingus duomenų elementus užtikrinant, kad būtų galima tuo pačiu būdu pateikti kiekvienai atitinkamai institucijai tuos pačius duomenų rinkinius ir šitaip toliau didinti jūrų transporto efektyvumą, skatinti skaitmeninimą ir palengvinti verslą;

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4)  kiekvienoje valstybėje narėje esamos nacionalinės vieno langelio sistemos turėtų būti tvarkomos kaip Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinkos (EMSWe) pagrindas. Nacionalinės vieno langelio sistemos turėtų veikti kaip visapusiška jūrų transporto vežėjų pranešimų teikimo prieiga, atliekanti pranešimų teikėjų duomenų rinkimo ir perdavimo visoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms funkcijas;

  (4)  kiekvienoje valstybėje narėje esamos nacionalinės vieno langelio sistemos turėtų būti tvarkomos kaip Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinkos (EMSWe) pagrindas. Nacionalinės vieno langelio sistemos turėtų veikti kaip visapusiška jūrų transporto vežėjų pranešimų teikimo prieiga, atliekanti pranešimų teikėjų duomenų rinkimo ir perdavimo visoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms funkcijas. Kiekvienai nacionalinei vieno langelio sistemai turėtų būti suformuotas aiškų teisinį pagrindą turintis valdymo aspektas, kad jos turėtų kompetenciją ir pareigas rinkti, saugoti ir platinti duomenis atitinkamoms institucijoms ir kad bet kokia pagal šį reglamentą gauta aktuali informacija būtų per sistemą „SafeSeaNet“ prieinama jų nacionalinėms vieno langelio sistemoms pagal Direktyvos 2002/59/EB 22a straipsnį;

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (4a)  dabartiniai pranešimų teikimo kanalai ir paslaugų teikėjai turėtų likti tam atvejui, jei išskirtinėmis aplinkybėmis atsirastų papildomų duomenų užklausų. Tokį lankstumą reikėtų leisti ne tik valstybėms narėms, bet ir atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, nes jos atsako už rizikos, susijusios su laivo, jo krovinio, jo keleivių ir jo įgulų, jei tokių yra laive, dokumentų įforminimu, įvertinimą;

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5)  kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos pranešimų teikėjams teikti pranešimus ir dar labiau sumažinta administracinė našta, reikėtų Sąjungos lygmeniu suderinti šių nacionalinių vieno langelio sistemų naudotojo sąsajas. Šis derinimas turėtų būti įgyvendintas kiekvienoje nacionalinėje vieno langelio sistemoje įdiegiant Sąjungos lygmeniu sukurtą bendrosios sąsajos programinę įrangą, skirtą informacijos mainams tarp sistemų. Valstybės narės turėtų būti atsakingos už šio sąsajos modulio integravimą ir valdymą bei reguliarų, laiku atliekamą programinės įrangos naujinimą, kai Komisija pateikia naujas versijas. Komisija turėtų sukurti modulį ir prireikus teikti naujinius;

  (5)  kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos pranešimų teikėjams teikti pranešimus ir dar labiau sumažinta administracinė našta, reikėtų Sąjungos lygmeniu suderinti šių nacionalinių vieno langelio sistemų naudotojo sąsajas. Šis derinimas turėtų būti įgyvendintas kiekvienoje nacionalinėje vieno langelio sistemoje įdiegiant Sąjungos lygmeniu sukurtą bendrosios sąsajos programinę įrangą, skirtą informacijos mainams tarp sistemų. Valstybės narės turėtų būti atsakingos už šios sąsajos, kuri turėtų būti technologijų požiūriu neutrali, kad neužkirstų kelio inovacijoms, integravimą ir valdymą bei reguliarų, laiku atliekamą programinės įrangos naujinimą, kai Komisija pateikia naujas versijas. Komisija turėtų sukurti sąsają ir prireikus teikti naujinius, nes skaitmeninių technologijų vystymasis priklauso nuo rinkos, jis šiuo metu vyksta labai sparčiai ir bet kokie technologiniai sprendimai pasirodžius naujiems patobulinimams greitai gali tapti pasenę;

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5a)  esami valstybių narių pranešimų teikimo kanalai ir paslaugų teikėjai, tokie kaip uostų bendrijos sistemos ir kiti informacijos mainų tarp sistemų kanalai, turėtų išlikti kaip pasirinktinės pranešimų priėmimo vietos, atsižvelgiant į tai, kad šios sistemos veikia gerai ir suteikia jūrinės veiklos vykdytojams pritaikytų priemonių, kuriomis naudodamiesi jie gali įvykdyti pranešimų teikimo formalumus ir kurios tam tikrose aplinkose galėtų tikti labiau, ir į tai, kad daugelis suinteresuotųjų subjektų į jas nemažai investavo;

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (6)  naujos skaitmeninės technologijos suteikia vis daugiau galimybių didinti jūrų transporto sektoriaus efektyvumą ir mažinti administracinę naštą. Kad tokių naujų technologijų nauda būtų juntama kuo anksčiau, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais iš dalies keičiamos darniosios pranešimų teikimo aplinkos techninės specifikacijos, standartai ir procedūros. Į naujas technologijas taip pat reikėtų atsižvelgti peržiūrint šį reglamentą;

  (6)  naujos skaitmeninės technologijos suteikia vis daugiau galimybių didinti jūrų transporto sektoriaus efektyvumą ir mažinti administracinę naštą. Kad tokių naujų technologijų nauda būtų juntama kuo anksčiau, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais iš dalies keičiamos darniosios pranešimų teikimo aplinkos techninės specifikacijos, standartai ir procedūros. Juos priimant turėtų būti palikta lanksčių galimybių rinkos dalyviams kurti naujas skaitmenines technologijas; be to, į naujas technologijas taip pat reikėtų atsižvelgti peržiūrint šį reglamentą;

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9)  siekiant sudaryti palankias sąlygas EMSWe veikimui, būtina sudaryti išsamų EMSWe duomenų rinkinį, apimantį visus informacijos elementus, kurie gali būti reikalingi nacionalinėms institucijoms ar uostų veiklos vykdytojams administraciniais ar veiklos tikslais, kai laivas lankosi uoste. Kadangi pareigų teikti pranešimus apimtis įvairiose valstybėse narėse skiriasi, konkrečioje valstybėje narėje turėtų būti sukurta tokia nacionalinė vieno langelio sistema, kad EMSWe duomenų rinkinys būtų priimamas be pakeitimų ir būtų atmetama informacija, kuri tai valstybei narei nėra aktuali;

  (9)  siekiant sudaryti palankias sąlygas EMSWe veikimui, būtina sudaryti išsamų EMSWe duomenų rinkinį, apimantį visus informacijos elementus, kurie gali būti reikalingi nacionalinėms institucijoms ar uostų veiklos vykdytojams administraciniais ar veiklos tikslais, kai laivas įplaukia į uostą. Kadangi pareigų teikti pranešimus apimtis įvairiose valstybėse narėse skiriasi, konkrečioje valstybėje narėje turėtų būti sukurta tokia nacionalinė vieno langelio sistema, kad EMSWe duomenų rinkinys būtų priimamas be pakeitimų ir būtų atmetama informacija, kuri tai valstybei narei nėra aktuali. Į tai turėtų būti atsižvelgta formuojant nacionalinių vieno langelio sistemų valdymo aspektus, siekiant, kad jos veiktų sklandžiai. Kadangi šio reglamento tikslas yra palengvinti verslą suderinant duomenų reikalavimus, Komisija turėtų, apibrėždama išsamų duomenų rinkinį, atsižvelgti į aukštos kokybės nepriklausomą pamatinį duomenų modelį ir aktyviai dalyvauti jį rengiant Tarptautinės jūrų organizacijos lygmeniu;

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (14)  siekiant didinti jūrų transporto efektyvumą ir riboti informacijos, kuri privalo būti pateikta veiklos tikslais, kai laivas lankosi uoste, dubliavimą, nacionalinėje vieno langelio sistemoje pranešimų teikėjo pateikta informacija taip pat turėtų būti dalijamasi su tam tikrais kitais subjektais, pvz., uosto ar terminalo veiklos vykdytojais;

  (14)  siekiant didinti jūrų transporto efektyvumą ir riboti informacijos, kuri privalo būti pateikta veiklos tikslais, kai laivas įplaukia į uostą, dubliavimą, nacionalinėje vieno langelio sistemoje pranešimų teikėjo pateikta informacija taip pat turėtų būti dalijamasi su tam tikrais kitais subjektais, pvz., uosto ar terminalo veiklos vykdytojais, kai jie turi tam leidimą, atsižvelgiant į būtinybę paisyti konfidencialumo, neskelbtinos komercinės informacijos ir teisinių apribojimų;

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (15a)  siekiant įgyvendinti visiškai suderintus pranešimų teikimo reikalavimus reikėtų užmegzti glaudesnį muitinės ir jūrų institucijų bendradarbiavimą nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu;

  Pakeitimas    13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  24 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (24)  Komisija turėtų atlikti šio reglamento vertinimą. Siekiant atlikti duomenimis pagrįstą vertinimą ir sudaryti sąlygas atlikti teisės akto įgyvendinimo rezultatų vertinimą atsižvelgiant į jo tikslus, turėtų būti renkama informacija;

  (24)  Komisija turėtų atlikti šio reglamento vertinimą. Siekiant atlikti duomenimis pagrįstą vertinimą ir sudaryti sąlygas atlikti teisės akto įgyvendinimo rezultatų vertinimą atsižvelgiant į jo tikslus, turėtų būti renkama informacija. Europos Komisija taip pat turėtų įvertinti galimybę sukūrus centrinę pranešimų teikimo sąsają įdiegti tikrai centralizuotą ir suderintą Europos pranešimų teikimo sistemą;

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a)  laivas – jūros aplinkoje eksploatuojamas bet kokio tipo jūrų laivas, kuris privalo atlikti pranešimų teikimo formalumus pagal priede išvardytus teisės aktus;

  Pakeitimas    15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1b)  vienas langelis – elektroninio apie laivus pateikiamų pranešimų informacijos rinkimo, sklaidos ir mainų aplinka, kurios duomenų struktūra ir prieigos teisių taisyklės ir valdymas yra struktūriniai ir bendrai apibrėžti ir kuri apima darniąją pranešimų teikimo sąsają, grafinę naudotojų sąsają ir sąsajas su atitinkamų institucijų sistemomis ir duomenų bazėmis pagal atitinkamus tarptautinius, nacionalinius ir vietos teisės aktų reikalavimus;

  Pakeitimas    16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a)  atitinkama institucija – nacionalinė ar vietos valdžios institucija, kuri dalyvauja įforminant dokumentus laivams, įplaukiantiems į uostą ar išplaukiantiems iš jo, arba turi teisės aktuose numatytą teisę susipažinti su nacionalinės vieno langelio sistemos surinkta informacija;

  Pakeitimas    17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a)  grafinė naudotojų sąsaja – tinklinė sąsaja, skirta dvikrypčiam tinklo technologijomis grindžiamam sistemai perduotinų naudotojo duomenų pateikimui į vieną langelį, apimanti suderintus tinklalapius ir funkcijas, užtikrinančius standartinę naršymo eigą ir atliekamus duomenų įkėlimo veiksmus pranešimų teikėjams, kurie vykdo savo pranešimų teikimų pareigas pagal šį reglamentą, neatsižvelgiant į grafinės naudotojų sąsajos įdiegimo vietą;

  Pakeitimas    18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3b)  bendros prieigos vietos sąsaja – pranešimų teikėjams skirta pasirinktinė ar savanoriška dokumentų pildymo vieta, nukreipianti tarpusavio informacijos mainus vykdančių sistemų duomenis į atitinkamo vieno langelio darniąją pranešimų teikimo sąsają, sukurta kaip papildoma darniųjų pranešimų teikimo sąsajų funkcija ir palengvinanti dvikrypčius informacijos mainus tarp pranešimų teikėjų ir atitinkamų institucijų, kurios naudojasi ta vieta per jų pačių vieną langelį;

  Pakeitimas    19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 3 c punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3c)  techninė specifikacija – techninė specifikacija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 2 straipsnio 4 punkte;

  Pakeitimas    20

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 3 d punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3d)  standartas – daugkartiniam ar nuolatiniam taikymui skirta pripažintos standartizacijos įstaigos priimta techninė specifikacija, kurios laikytis nėra privaloma ir kuri yra vienas iš variantų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 2 straipsnio 1 punkto a, b, c ir d papunkčiuose;

  Pakeitimas    21

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5a)  muitinė – institucija, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 1 punkte;

  Pakeitimas    22

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  6a)  elektroninis duomenų perdavimas – skaitmeniniu būdu užkoduotos informacijos perdavimo procesas naudojant keičiamą struktūrinę formą, kuri gali būti naudojama tiesiogiai kompiuteriuose duomenims saugoti ir tvarkyti.

  Pakeitimas    23

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3.  Valstybė narė gali prašyti, kad Komisija, remdamasi nacionalinės teisės aktuose nustatytomis pranešimų teikimo pareigomis, į EMSWe duomenų rinkinį įrašytų duomenų elementus. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos valstybės narės praneša Komisijai apie nacionalinės teisės aktų nuostatas ir atitinkamas pranešimų teikimo pareigas, kuriose yra duomenų elementų, įtrauktinų į EMSWe duomenų rinkinį. Jos tiksliai nurodo tuos duomenų elementus. Atsižvelgdama į tuos pranešimus, Komisija įvertina būtinybę į EMSWe duomenų rinkinį įtraukti arba pakeisti duomenų elementą.

  3.  Valstybė narė gali prašyti, kad Komisija, remdamasi nacionalinės teisės aktuose nustatytomis pranešimų teikimo pareigomis, į EMSWe duomenų rinkinį įrašytų arba pakeistų esamus duomenų elementus. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos valstybės narės praneša Komisijai apie nacionalinės teisės aktų nuostatas ir atitinkamas pranešimų teikimo pareigas, kuriose yra duomenų elementų, įtrauktinų į EMSWe duomenų rinkinį. Jos tiksliai nurodo tuos duomenų elementus. Atsižvelgdama į tuos pranešimus, Komisija įvertina būtinybę į EMSWe duomenų rinkinį įtraukti arba pakeisti duomenų elementą.

  Pakeitimas    24

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a.  Nustatydama EMSWe duomenų rinkinį, Komisija turėtų atsižvelgti į IMO nepriklausomo pamatinio duomenų modelio kūrimą.

  Pakeitimas    25

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Kai valstybė narė, vadovaudamasi savo nacionalinės teisės aktais, ketina nustatyti ar iš dalies pakeisti pranešimų teikimo pareigą, pagal kurią būtų teikiama kita informacija, nei nurodyta EMSWe duomenų rinkinyje, ta valstybė narė nedelsdama apie tai praneša Komisijai. Šiame pranešime valstybė narė aiškiai apibrėžia, kuri informacija nėra įtraukta į EMSWe duomenų rinkinį, ir nurodo numatomą atitinkamos pranešimų teikimo pareigos taikymo terminą.

  1.  Kai valstybė narė ar atitinkama valstybės narės institucija, vadovaudamasi savo nacionalinės teisės aktais, ketina nustatyti ar iš dalies pakeisti pranešimų teikimo pareigą, pagal kurią būtų teikiama kita informacija, nei nurodyta EMSWe duomenų rinkinyje, ta valstybė narė nedelsdama apie tai praneša Komisijai. Šiame pranešime valstybė narė aiškiai apibrėžia, kuri informacija nėra įtraukta į EMSWe duomenų rinkinį, ir nurodo numatomą atitinkamos pranešimų teikimo pareigos taikymo terminą.

  Pakeitimas    26

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a.  Valstybė narė, išskyrus deramai pagrįstą ir išskirtinių aplinkybių atvejį, nenustato naujų pranešimų teikimo reikalavimų, jeigu jų nepatvirtino Komisija pagal 3 straipsnio 2 dalį ir jei naujas pranešimų teikimo reikalavimas neįtrauktas į pranešimų teikimo sąsajas. Sprendimą dėl naujo pranešimų teikimo reikalavimo nustatymo Komisija priima per 90 dienų po to, kai gauna valstybės narės pranešimą.

  Pakeitimas    27

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a.  Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas dėl naujų pranešimų teikimo reikalavimų nustatymo išskirtinėmis aplinkybėmis, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma, kada 1 dalyje nurodytos aplinkybės yra laikomos išskirtinėmis.

  Pakeitimas    28

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Kiekviena valstybė narė sukuria nacionalinę vieno langelio sistemą, kurioje, remiantis šiuo reglamentu ir nepažeidžiant 6 straipsnio, naudojantis ir vadovaujantis EMSWe duomenų rinkiniu tik vieną kartą pateikiama visa informacija, būtina pranešimų teikimo pareigoms įvykdyti, kad ši informacija būtų prieinama atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

  Kiekviena valstybė narė sukuria nacionalinę vieno langelio sistemą, kurioje, remiantis šiuo reglamentu ir nepažeidžiant 6 straipsnio, naudojantis ir vadovaujantis EMSWe duomenų rinkiniu tik vieną kartą pagal 7 straipsnio 2 dalį pateikiama visa informacija, būtina pranešimų teikimo pareigoms įvykdyti, kad ši informacija būtų prieinama atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

  Pakeitimas    29

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Nedarant poveikio 6 straipsniui, pagal šį reglamentą valstybės narės gali sukurti su viena ar daugiau valstybių narių bendrą vieno langelio sistemą, kad būtų pagerintas valstybių narių tarpusavio sąveikumas ir ryšys.

  Pakeitimas    30

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienai nacionalinei vieno langelio sistemai būtų suformuotas aiškų teisinį pagrindą turintis valdymo aspektas, kad jos būtų kompetentingos veiksmingai rinkti, saugoti ir platinti duomenis atitinkamoms institucijoms ir kad bet kokia pagal šį reglamentą gauta aktuali informacija būtų per sistemą „SafeSeaNet“ prieinama kitoms nacionalinėms vieno langelio sistemoms pagal Direktyvos 2002/59/EB 22a straipsnį.

  Pakeitimas    31

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Komisija sukuria ir atnaujina nacionalinėms vieno langelio sistemoms skirtą darniosios pranešimų teikimo sąsajos modulį. Šis modulis, be kita ko, suteikia galimybę pranešimų teikėjo naudojamai informacinei sistemai ir nacionalinei vieno langelio sistemai keistis informacija.

  2.  Ne vėliau kaip ... (prašom įrašyti datą, kuri bus praėjus dvejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo dienos) Komisija ir valstybės narės sukuria ir atnaujina nacionalinėms vieno langelio sistemoms skirtą technologijų požiūriu neutralią darniąją pranešimų teikimo sąsają. Ta sąsaja, be kita ko, turi suteikti galimybę pranešimų teikėjo naudojamai informacinei sistemai ir nacionalinei vieno langelio sistemai keistis informacija ir ją kuriant tinkamai atsižvelgiama į tai, kaip naudotojai gali projektuoti ar programuoti savo pranešimų teikimo sistemą, kad galėtų įgyvendinti šią naują sistemą.

  Pakeitimas    32

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a.  Ne vėliau kaip ... (prašom įrašyti datą, kuri bus praėjus penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo dienos) Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, sukuria savanorišką pasirinktinę bendros prieigos vietos sąsają kaip papildomą darniųjų pranešimų teikimo sąsajų funkciją, jeigu darniosios pranešimų teikimo sąsajos yra visiškai įgyvendintos pagal šio straipsnio 11 dalį. Prieigos vietos sąsają sudaro bendra naudotojų sąsaja, kurią kartu administruoja Komisija ir dalyvaujančios valstybės narės ir kuri integruojama su darniosiomis pranešimų teikimo sąsajomis. Prieigos vietos sąsaja suteikia galimybę naudoti vieną jungtį sistemų tarpusavio duomenų mainams tarp pranešimų teikėjų ir dalyvaujančių valstybių narių pranešimų teikimo sąsajų.

  Pakeitimas    33

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 3 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  nacionalinės vieno langelio sistemos suderinamumą su pranešimų teikimo sąsajos moduliu;

  a)  nacionalinės vieno langelio sistemos suderinamumą su pranešimų teikimo sąsaja;

  Pakeitimas    34

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 3 dalies a a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa)  pranešimų teikimo sąsajų funkcinių ir techninių specifikacijų pagal šio straipsnio 11 dalį laikymąsi;

  Pakeitimas    35

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 3 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  pranešimų teikimo sąsajos modulio integravimą laiku ir paskesnį jo atnaujinimą laikantis įgyvendinimo terminų, nustatytų 11 dalyje nurodytame įgyvendinimo akte;

  b)  pranešimų teikimo sąsajos integravimą laiku ir paskesnį jos atnaujinimą laikantis įgyvendinimo terminų, nustatytų 11 dalyje nurodytame įgyvendinimo akte;

  Pakeitimas    36

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ba)  paprastos naudoti ir panašiai atrodančios darniosios grafinės naudotojų sąsajos, atitinkančios pagal šio straipsnio 11 dalį sukurtos darniosios grafinės naudotojų sąsajos funkcines ir technines specifikacijas, pranešimų teikėjo ir nacionalinės vieno langelio sistemos duomenų mainams, kad būtų galima palaikyti dvikryptį ryšį tarp duomenų teikėjų ir atitinkamų institucijų, užtikrinimą.

  Pakeitimas    37

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 3 dalies d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d)  internetinės pagalbos svetainės veikimą.

  d)  pagalbos tarnybos ir internetinės pagalbos svetainės, kurioje būtų nurodytas aiškios instrukcijos tos valstybės narės oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) ir bet kokiu atveju anglų kalba, nepažeidžiant SESV įtvirtinto daugiakalbystės principo, veikimą.

  Pakeitimas    38

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  da)  konsultuojantis su atitinkamais socialiniais partneriais, tinkamų ir būtinų mokymų visiems darbuotojams, susijusiems su nacionalinių vieno langelio sistemų įgyvendinimu ir naudojimu, teikimą.

  Pakeitimas    39

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės vieno langelio sistemose vyktų dvikryptė duomenų teikėjų ir atitinkamų institucijų komunikacija, siekiant išvengti delsimo įforminimo procesuose ir užkirsti kelią reikalaujamos pranešimų informacijos pateikimo sutrikimams ar netikslumams. Nacionalinės vieno langelio sistemos sudaro sąlygas perduoti pranešimo pateikėjui žinutes ar rezultatus. Šios žinutės apima įvairiausius sprendimus, kurias priėmė visos dalyvaujančios atitinkamos institucijos.

  Pakeitimas    40

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Nacionalinėje vieno langelio sistemoje pranešimų teikėjai taip pat turi turėti galimybę teikti informaciją pasinaudodami Sąjungos lygmeniu suderintomis skaitmeninėmis lentelinėmis skaičiuoklėmis ir joje turi veikti pranešimo duomenų elementų atrinkimo iš tų skaičiuoklių funkcija.

  4.  Nacionalinėje vieno langelio sistemoje pranešimų teikėjai taip pat turi turėti galimybę teikti reikalaujamą informaciją pasinaudodami, be kita ko, Sąjungos lygmeniu suderintomis skaitmeninėmis lentelinėmis skaičiuoklėmis ir joje turi veikti pranešimo duomenų elementų atrinkimo funkcija.

  Pakeitimas    41

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 11 dalies 1 pastraipos a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  funkcines ir technines specifikacijas, kokybės kontrolės mechanizmus ir 2 dalyje nurodyto pranešimų teikimo sąsajos modulio diegimo, techninės priežiūros ir naudojimo procedūras;

  a)  funkcines ir technines specifikacijas, kokybės kontrolės mechanizmus ir 2 dalyje nurodytos pranešimų teikimo sąsajos diegimo, techninės priežiūros ir naudojimo procedūras;

  Pakeitimas    42

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 11 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa)  funkcines ir technines specifikacijas, kokybės kontrolės mechanizmus ir 3 dalyje nurodytos darniosios grafinės sąsajos diegimo, priežiūros ir naudojimo procedūras;

  Pakeitimas    43

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 11 dalies 1 pastraipos a b punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ab)  funkcines ir technines specifikacijas, kokybės kontrolės mechanizmus ir 2 dalyje nurodytos bendrosios prieigos vietos sąsajos, kaip darniosios pranešimų teikimo sąsajos papildomos funkcijos, diegimo, priežiūros ir naudojimo procedūras;

  Pakeitimas    44

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 11 dalies 3 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekdama atsižvelgti į prieinamas naujas technologijas, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais iš dalies keičia technines specifikacijas, standartus ir procedūras.

  Siekiant užtikrinti, kad sąsajos būtų technologijų požiūriu neutralios ir atviros būsimoms technologijoms, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais iš dalies keičia technines specifikacijas, standartus ir procedūras.

  Pakeitimas    45

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 11 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  11a.  Nacionalinės vieno langelio sistemos veikia nedarant poveikio Reglamentui (ES) Nr. 952/2013 ir Sprendimui Nr. 70/2008/EB.

  Pakeitimas    46

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Valstybės narės gali leisti pranešimų teikėjams teikti informaciją kitais pranešimų teikimo kanalais, pvz., uostų bendruomenės sistemose, jeigu tie kanalai pranešimų teikėjams yra neprivalomi. Tuo atveju valstybės narės užtikrina, kad per tuos kitus kanalus atitinkama informacija būtų teikiama nacionalinei vieno langelio sistemai.

  1.  Valstybės narės leidžia pranešimų teikėjams teikti informaciją esamais tarpusavio informacijos mainus vykdančių sistemų ar kitais pranešimų teikimo kanalais, pvz., uostų bendrijos sistemose ir nacionalinėse vieno langelio sistemose, jeigu tie kanalai pranešimų teikėjams yra neprivalomi. Tuo atveju valstybės narės užtikrina, kad per tuos kitus kanalus atitinkama informacija būtų teikiama nacionalinei vieno langelio sistemai.

  Pakeitimas    47

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 2 dalies c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  nebūtų prašoma kelionės metu ar atplaukus į kitą Sąjungos uostą dar sykį pateikti informacijos, kuri jau buvo pateikta išplaukiant iš Sąjungos uosto, jeigu kelionės metu laivas nesilankė uoste, esančiame ne Sąjungoje. Ši nuostata netaikoma informacijai, gautai remiantis Reglamentu (ES) Nr. 952/2013, nebent tame reglamente būtų numatyta tokia galimybė;

  c)  nebūtų prašoma atplaukus į kitą Sąjungos uostą dar sykį pateikti informacijos, kuri jau buvo pateikta išplaukiant iš Sąjungos uosto, jeigu ji gali būti pakartotinai naudojama veiklos ar administraciniais tikslais ir jei kelionės metu laivas neįplaukė į uostą, esantį ne Sąjungoje. Ši nuostata netaikoma informacijai, gautai remiantis Reglamentu (ES) Nr. 952/2013, nebent tame reglamente būtų numatyta tokia galimybė;

  Pakeitimas    48

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 2 dalies d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d)  su Reglamento (ES) 952/2013 127 straipsnyje nurodytoje įvežimo bendrojoje deklaracijoje pateikta atitinkama informacija būtų galima susipažinti nacionalinėse vieno langelio sistemose ir prireikus pakartotinai panaudojama vykdant kitas priede išvardytas pranešimų teikimo pareigas.

  d)  su Reglamento (ES) 952/2013 127 straipsnyje nurodytoje įvežimo bendrojoje deklaracijoje pateikta atitinkama informacija būtų galima susipažinti nacionalinėse vieno langelio sistemose ir, kai tikslinga ir yra suderinama su Sąjungos muitinės teisės aktais, po muitinio įforminimo ji būtų pakartotinai panaudojama vykdant kitas priede išvardytas pranešimų teikimo pareigas.

  Pakeitimas    49

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 1 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  plėtros planas, kuriame numatomi pranešimų teikimo sąsajos modulio, kurį numatoma sukurti per 18 mėnesių, kūrimo ir atnaujinimo darbai;

  a)  plėtros planas, kuriame numatomi pranešimų teikimo sąsajos, kurią numatoma sukurti per 18 mėnesių, kūrimo ir atnaujinimo darbai;

  Pakeitimas    50

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa)  plėtros planas darniosios pranešimų teikimo sąsajos savanoriškos bendros prieigos vietos sąsajai, kurią numatyta sukurti ne vėliau kaip ... (prašom įrašyti datą, kuri bus praėjus penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo dienos);

  Pakeitimas    51

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ab)  konsultacijų su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant profesinių sąjungų, sektoriaus atstovus ir valdžios sektoriaus ekspertus, laikotarpiai;

  Pakeitimas    52

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 1 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  preliminarūs terminai, iki kurių valstybės narės turi integruoti pranešimų teikimo sąsajos modulį į nacionalines vieno langelio sistemas;

  b)  preliminarūs terminai, iki kurių valstybės narės turi integruoti pranešimų teikimo sąsają į nacionalines vieno langelio sistemas;

  Pakeitimas    53

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ba)  preliminarūs terminai, iki kurių Komisija turi sukurti bendros prieigos vietos sąsają, įgyvendinus darniąsias pranešimų teikimo sąsajas;

  Pakeitimas    54

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 1 dalies c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  bandymo laikotarpiai, per kuriuos valstybės narės ir pranešimų teikėjai turi išbandyti ryšį su naujų versijų sąsajos moduliu;

  c)  bandymo laikotarpiai, per kuriuos valstybės narės ir savanoriai pranešimų teikėjai turi išbandyti ryšį su naujų versijų sąsaja (-omis);

  Pakeitimas    55

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca)  bandymo laikotarpiai, skirti bendros prieigos vietos sąsajai, kaip papildomai darniosios pranešimų teikimo sąsajos funkcijai;

  Pakeitimas    56

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  da)  suderinimas su muitinių sistemomis, atsižvelgiant į pokyčius muitinių vieno langelio sistemos aplinkoje.

  Pakeitimas    57

  Pasiūlymas dėl reglamento

  15 straipsnio 1 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  EMSWe populiarinimu Sąjungos lygmeniu ir atitinkamose tarptautinėse organizacijose.

  b)  EMSWe populiarinimu Sąjungos lygmeniu ir atitinkamose tarptautinėse organizacijose, visų pirma užtikrinant ilgalaikį finansavimą Europos jūrų saugumo agentūrai ir valdžios sektoriaus ir sektoriaus suinteresuotųjų subjektų atstovų įtraukimą į sistemos veiklą;

  Pakeitimas    58

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Per šešerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija peržiūri, kaip taikomas reglamentas, ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai EMSWe veikimo vertinimo ataskaitą, parengtą remiantis surinktais duomenimis ir statistika. Vertinimo ataskaitoje prireikus pateikiamas naujų technologijų, dėl kurių galėtų būti atliekami pranešimų teikimo sąsajos modulio pakeitimai arba jis galėtų būti pakeistas, vertinimas.

  Per šešerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija peržiūri, kaip taikomas reglamentas, ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai EMSWe veikimo vertinimo ataskaitą, parengtą remiantis surinktais duomenimis ir statistika. Vertinimo ataskaitoje prireikus pateikiamas naujų technologijų, dėl kurių galėtų būti atliekami pranešimų teikimo sąsajos pakeitimai arba ji galėtų būti pakeista, ir ES prieigos vietos sąsajos (ES API), kuria galima tiesiogiai perduoti pranešimų teikėjų duomenis nacionalinėms vieno langelio sistemoms, kad jie įvykdytų savo pranešimų teikimo pareigą, vertinimas.

  Pakeitimas    59

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su valstybių narių paskirtais nacionaliniais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

  4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su valstybių narių paskirtais nacionaliniais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais, ir su atitinkamais sektoriaus ekspertais.

  Pakeitimas    60

  Pasiūlymas dėl reglamento

  19 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Komisijai padeda Skaitmeninio transporto ir prekybos veiklos palengvinimo komitetas. Tas komitetas – komitetas, apibrėžtas Reglamente (ES) Nr. 182/201116.

  1.  Komisijai padeda Skaitmeninio transporto ir prekybos veiklos palengvinimo komitetas. Tas komitetas – komitetas, apibrėžtas Reglamente (ES) Nr. 182/201116, ir į jo veiklą taip pat įtraukiami atitinkami sektoriaus ekspertai.

  _________________

  _________________

  16 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

  16 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

  Pakeitimas    61

  Pasiūlymas dėl reglamento

  21 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Jis taikomas nuo [Leidinių biurui – įrašyti ketveri metai po šio reglamento įsigaliojimo].

  2.  Jis taikomas nuo [OL: prašom įrašyti datą, kuri bus praėjus ketveriems metams po šio reglamento įsigaliojimo dienos] arba praėjus vieneriems metams po visų reglamente suplanuotų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų priėmimo dienos, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė.

  Pakeitimas    62

  Pasiūlymas dėl reglamento

  21 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3.  7 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytos funkcijos ir su muitinės formalumais susijusios funkcijos, nurodytos priedo A dalies 7 punkte, įsigalioja, kai pradeda veikti Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos, kurios yra reikalingos tiems formalumams taikyti, remiantis Komisijos pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 280 ir 281 straipsnius nustatyta darbo programa.

  3.  7 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytos funkcijos ir su muitinės formalumais susijusios funkcijos, nurodytos priedo A dalies 7 punkte, įsigalioja, kai įvertinama ir įrodoma, kad veikia visos EMSWe funkcijos, ir įgyvendinama bei užtikrinama visų kitų EMSWe duomenų rinkinio duomenų elementų sąveika tarp dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių vieno langelio sistemų ir kai pradeda veikti Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos, kurios yra reikalingos tiems formalumams taikyti, remiantis Komisijos pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 280 ir 281 straipsnius nustatyta darbo programa.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  2018 m. gegužės 17 d. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinkos, kuriuo panaikinama Direktyva 2010/65/ES dėl laivams taikomų pranešimų teikimo formalumų. Ši iniciatyva yra dalis trečiojo dokumentų rinkinio „Europa kelyje“, kuriuo įgyvendinama 2017 m. rugsėjo mėn. nauja pramonės politikos strategija ir kuriuo siekiama užbaigti procesą, kad Europa galėtų pasinaudoti visomis judumo modernizacijos galimybėmis. Naujos technologijos radikaliai keičia padėtį susisiekimo srityje, ir šiomis aplinkybėmis ES ir jos pramonės sektoriai turi imtis iššūkio tapti pasaulio lyderiais susisiekimo srityje.

  Šiuo metu jūrų transporto operatoriams keliama daug teisės aktų reikalavimų teikti pranešimus kaskart, kai laivas įplaukia į uostą. Kasmet į ES uostus laivai įplaukia daugiau kaip du milijonus kartų. Šiuo metu laivų, įplaukiančių į valstybių narių uostus, pranešimo formalumai nustatyti Pranešimų teikimo formalumų direktyvoje (Direktyva 2010/65/ES). Direktyva siekiama supaprastinti ir suderinti jūrų transporto administracines procedūras sukuriant laivų pranešimų teikimo formalumams skirtą vieno langelio sistemą.

  Veiklos vykdytojams sunkumų kelia tai, kad nėra suderinti nei pranešimų teikimo reikalavimai skirtingose kiekvienos valstybės narės srityse, kuriose privaloma teikti pranešimus, nei skirtingų valstybių narių pranešimų teikimo reikalavimai. Todėl veiklos vykdytojams susidaro didelė administracinė našta, ir Komisija apskaičiavo, kad laivybos sektoriaus darbuotojai pranešimams teikti kasmet skiria 4,6 mln. valandų.

  Europos Komisijos atliktas galiojančios direktyvos veikimo ex post vertinimas parodė, kad darniai taikyti ją visoje ES trukdo keletas didelių problemų. Nustatyta, kad pagrindinės problemos – nepatenkinamas nacionalinis ir ES suderinimas, ribota bendra direktyvos taikymo sritis ir tai, kad valstybių narių nacionalinės institucijos gautus duomenis naudoja neveiksmingai.

  Šią problemą Europos Vadovų Taryba anksčiau akcentavo 2017 m. Valetos deklaracijoje dėl jūrų politikos ir 2017 m. birželio 8 d. Tarybos išvadose dėl ES jūrų transporto politikos iki 2020 m. prioritetų ir pripažino, kad mums reikia sumažinti jūrų transporto administracinę naštą.

  Naujo Komisijos pasiūlymo tikslas yra Europos Sąjungoje spręsti nesuderintos pranešimų teikimo aplinkos, kuri šiuo metu taikoma laivams, klausimą. Siūloma nauja Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka yra bandymas susieti visus pranešimų, susijusių su įplaukimu į uostą, teikimo formalumus. Tikimasi, kad tai pagerins skirtingų sistemų sąveikumą ir jungtis ir paskatins veiksmingiau naudoti duomenis.

  Komisijos pasiūlymas parengtas taip, kad būtų išvengta neproporcingos naštos laivybos veiklos vykdytojams, ir pagrįstas esama nacionalinių vieno langelių sistemų struktūra ir tarptautiniais bei ES standartais ir duomenų formatais. Komisijos pasiūlyme pateikiamas decentralizuotas, bet darnus sprendimas.

  Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą panaikinti ir pakeisti galiojančią direktyvą ir sutinka dėl galiojančios direktyvos veikimo ex post vertinime nustatytų trūkumų. Akivaizdu, kad, kai nėra suderinti pranešimų teikimo reikalavimai, įplaukiant į kiekvieną uostą, sektoriui susidaro daug papildomų išlaidų, ir pranešėja tvirtai remia bet kokias pastangas mažinti jūrų transporto veiklos vykdytojams tenkančią administracinę naštą. Pranešėja yra tvirtai įsitikinusi, kad tai labiausiai atitinka tolesnio verslo palengvinimo ir skaitmeninimo interesus.

  Pranešėja mano, kad, pirma, suderintas duomenų rinkinys yra pamatinė ir, ko gero, svarbiausia į ES uostus įplaukiančių laivų administracinės naštos mažinimo ir jūrinės logistikos grandinės tobulinimo priemonė. Pranešėja laukia, kad Komisija parengtų išsamų suderintą duomenų rinkinį, visapusiškai atsižvelgdama į Tarptautinės jūrų organizacijos lygmens pastangas suderinti duomenis.

  Pranešėja taip pat norėtų užtikrinti, kad EMSWe duomenų rinkinys būtų įgyvendintas nedarant poveikio muitinės pranešimų teikimo aplinkai ir kad šiuo klausimu atitinkamos institucijos bendradarbiautų. Pranešėja pripažįsta, kad valstybėms narėms reikia lankstumo galimybių, kad jos kartais galėtų savo pranešimų teikimo reikalavimus dėl įvairių priežasčių papildyti naujais elementais, tačiau mano, kad svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, kad neatsirastų nauja administracinė našta.

  Kalbant nacionalinių vieno langelio sistemų veikimą, pranešėja mano, kad logiška pasinaudoti veikiančiomis struktūromis, ir šiuo aspektu palankiai vertina Komisijos pasiūlymą. Kad būtų užtikrintas sklandus nacionalinių vieno langelio sistemų veikimas, pranešėja norėtų, kad būtų garantuota dvikryptė pranešimų teikėjo ir atitinkamų institucijų komunikacija. Be to, pranešėja yra įsitikinusi, kad kiekviena nacionalinė vieno langelio sistema turėtų turėti teisiškai pagrįstą aiškų valdymo aspektą, kad duomenys institucijose, tuo pačiu ir valstybėse narėse, būtų sklandžiai apdorojami bei tvarkomi ir sklandžiai tarp jų judėtų. Pranešėja taip pat pritartų galimybei valstybėms narėms kartu kurti bendrą vieno langelio sistemą.

  PRIEDAS. PRANEŠĖJAI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ SĄRAŠAS

  Šį sąrašą pranešėjas (-a) rengia savo noru ir tik savo atsakomybe. Pranešėjas (-a), rengdamas (-a) šį pranešimą, gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų prieš jį priimant komitete:

  Subjektas ir (arba) asmuo

  Europos jūsų uostų organizacija (ESPO)

  Europos bendrijos laivų savininkų asociacija (ECSA)

  Pasaulinė laivybos taryba (World Shipping Council)

  „Feport“

  „Danish Shipping“

  Roterdamo uostas

  Europos Komisija

  Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka

  Nuorodos

  COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  17.5.2018

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  TRAN

  11.6.2018

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Deirdre Clune

  5.7.2018

   

   

   

  Priėmimo data

  10.1.2019

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  45

  1

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

  Pateikimo data

  16.1.2019

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  45

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

  EFDD

  Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

  1

  -

  ENF

  Mylène Troszczynski

  1

  0

  ENF

  Georg Mayer

  Naudojami sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  Atnaujinta: 2019 m. sausio 25 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika