Ziņojums - A8-0006/2019Ziņojums
A8-0006/2019

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un atceļ Direktīvu 2010/65/ES

16.1.2019 - (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referente: Deirdre Clune


Procedūra : 2018/0139(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0006/2019
Iesniegtie teksti :
A8-0006/2019
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un atceļ Direktīvu 2010/65/ES

(COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0278),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0193/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas … atzinumu,1

–  ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu,2

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0006/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

————————————————

1 OV C…(Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

2. OV C ... (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/65/ES9 nosaka dalībvalstīm pienākumu apstiprināt, ka ziņošanas formalitātes attiecībā uz kuģiem, kas ienāk Savienības ostās un iziet no tām, ir iespējams kārtot elektroniskā formātā un nodrošināt to pārraidi, izmantojot vienloga sistēmu, lai veicinātu jūras transportu.

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/65/ES nosaka dalībvalstīm pienākumu apstiprināt, ka ziņošanas formalitātes attiecībā uz kuģiem, kas ienāk Savienības ostās un iziet no tām, ir iespējams kārtot elektroniskā formātā un nodrošināt to pārraidi, izmantojot vienloga sistēmu, lai veicinātu un padarītu efektīvāku jūras transportu.

_________________

_________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Direktīva 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām, un ar ko atceļ Direktīvu 2002/6/EK (OV L 283, 29.10.2010., 1. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Direktīva 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām, un ar ko atceļ Direktīvu 2002/6/EK (OV L 283, 29.10.2010., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2 a)  Gan Eiropas Parlaments, gan Padome bieži ir aicinājuši palielināt sadarbspēju un nodrošināt vispusīgāku, lietotājam draudzīgu komunikāciju un informācijas plūsmas, lai palīdzētu iedzīvotājiem un uzņēmumiem pilnībā izmantot iekšējo tirgu un stiprinātu iekšējā tirgus instrumentus nolūkā labāk apmierināt iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzības, tiem veicot pārrobežu darbības.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Šīs regulas mērķis ir atvieglot informācijas pārraidi. Šīs regulas piemērošana nedrīkstētu mainīt ziņošanas pienākumu būtību un ietekmēt turpmāku informācijas glabāšanu un apstrādi Savienības vai valstu līmenī.

(3)  Šīs regulas galvenais mērķis ir paredzēt saskaņotus noteikumus kravas informācijas sniegšanai, ko pieprasa gan jūrniecības, gan muitas iestādes, un atbilstībai citām Direktīvā 2010/65/ES noteiktajām ziņošanas formalitātēm. Šīs regulas mērķis ir atvieglot informācijas pārraidi starp kuģu datu sniedzējiem, atbilstīgajām iestādēm, ietverot ienākšanas ostu, un citām dalībvalstīm, vienlaikus ievērojot VDAR. Šīs regulas piemērošana nedrīkstētu mainīt ziņošanas pienākumu būtību un ietekmēt turpmāku informācijas glabāšanu un apstrādi Savienības vai valstu līmenī.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3 a)  Šīs regulas mērķis ir saskaņot dažādus datu elementus, nodrošinot, ka par vienu un to pašu datu kopu var ziņot katrai attiecīgajai iestādei tādā pašā veidā, un tādējādi vēl vairāk uzlabot jūras transporta efektivitāti, atbalstīt digitalizāciju un atvieglot tirdzniecību.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Pašreizējās valsts vienloga sistēmas katrā dalībvalstī būtu jāsaglabā kā Eiropas Jūras vienloga sistēmas vides (EMSWe) pamats. Valsts vienloga sistēmām vajadzētu būt tādam visaptverošam ziņošanas kontaktpunktam jūras transporta operatoriem, kura funkcijās ietilpst datu vākšana no deklarētājiem un datu izplatīšana visām attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

(4)  Pašreizējās valsts vienloga sistēmas katrā dalībvalstī būtu jāsaglabā kā Eiropas Jūras vienloga sistēmas vides (EMSWe) pamats. Valsts vienloga sistēmām vajadzētu būt tādam visaptverošam ziņošanas kontaktpunktam jūras transporta operatoriem, kura funkcijās ietilpst datu vākšana no deklarētājiem un datu izplatīšana visām attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Būtu jāizstrādā pārvaldības dimensija ar skaidru juridisko pamatu katrai valsts vienloga sistēmai, lai tai būtu pienākumi un atbildība par datu vākšanu, glabāšanu un izplatīšanu attiecīgajām iestādēm un lai visu attiecīgo informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo regulu, darītu pieejamu to valsts vienloga sistēmām, izmantojot SafeSeaNet sistēmu, saskaņā ar Direktīvas 2002/59/EK 22.a pantu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4 a)  Pašreizējie ziņošanas kanāli un pakalpojumu sniedzēji var tikt saglabāti gadījumā, ja papildu datu pieprasījumi tiek iesniegti ārkārtas apstākļos. Šāds elastīgums būtu jānodrošina ne tikai dalībvalstīm, bet arī attiecīgajām kompetentajām iestādēm, jo tās ir atbildīgas par to risku novērtēšanu, kas saistīti ar ziņošanu par kuģi, tā kravu, pasažieriem un apkalpi, ja uz kuģa tādi ir.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Šo valsts vienloga sistēmu priekšgalsistēmu saskarnēm deklarētāju pusē vajadzētu būt saskaņotām Savienības līmenī, lai atvieglotu ziņošanu un vēl vairāk mazinātu administratīvo slogu. Šāda saskaņošana būtu jānodrošina, katrā valsts vienloga sistēmā piemērojot Savienības līmenī izstrādātu kopēju saskarņu programmatūru informācijas apmaiņai starp sistēmām. Dalībvalstīm būtu jāuzņemas atbildība par šā saskarņu moduļa integrēšanu un pārvaldību un par programmatūras regulāru un savlaicīgu atjaunināšanu, kad Komisija nodrošina jaunas versijas. Komisijai būtu jāattīsta modulis un vajadzības gadījumā jānodrošina atjauninājumi.

(5)  Šo valsts vienloga sistēmu priekšgalsistēmu saskarnēm deklarētāju pusē vajadzētu būt saskaņotām Savienības līmenī, lai atvieglotu ziņošanu un vēl vairāk mazinātu administratīvo slogu. Šāda saskaņošana būtu jānodrošina, katrā valsts vienloga sistēmā piemērojot Savienības līmenī izstrādātu kopēju saskarņu programmatūru informācijas apmaiņai starp sistēmām. Dalībvalstīm būtu jāuzņemas atbildība par šo saskarni, kam vajadzētu būt tehnoloģiju ziņā neitrālai, lai nekavētu inovāciju, integrēšanu un pārvaldību un par programmatūras regulāru un savlaicīgu atjaunināšanu, kad Komisija nodrošina jaunas versijas. Komisijai būtu jāattīsta saskarne un vajadzības gadījumā jānodrošina atjauninājumi, jo digitālo tehnoloģiju attīstība ir tirgus virzīta, pašlaik ātri virzoties uz priekšu, un, ņemot vērā jaunākās attīstības tendences, jebkurš tehnoloģisks risinājums varētu strauji novecot.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5 a)  Pašreizējie dalībvalstu un pakalpojumu sniedzēju nodrošinātie ziņošanas kanāli, piemēram, ostu kopienas sistēmas un citi kanāli ziņošanai starp sistēmām, būtu jāsaglabā kā izvēles kontaktpunkti ziņošanai, ņemot vērā to, ka šīs sistēmas darbojas labi un piedāvā jūras satiksmes operatoriem pielāgotus līdzekļus, lai tie varētu izpildīt savas ziņošanas formalitātes, kas var būt piemērotākas dažām vidēm, kā arī nodrošināt daudzu ieinteresēto personu būtiskas investīcijas.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Jaunas digitālās tehnoloģijas sniedz arvien lielākas iespējas palielināt jūras pārvadājumu nozares efektivitāti un mazināt administratīvo slogu. Lai šādu jaunu tehnoloģiju ieguvumi rastos pēc iespējas drīzāk, Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai, pieņemot īstenošanas aktus, grozīt saskaņotās ziņošanas vides tehniskās specifikācijas, standartus un procedūras. Pārskatot šo regulu, būtu jāņem vērā arī jaunas tehnoloģijas.

(6)  Jaunas digitālās tehnoloģijas sniedz arvien lielākas iespējas palielināt jūras transporta nozares efektivitāti un mazināt administratīvo slogu. Lai šādu jaunu tehnoloģiju ieguvumi rastos pēc iespējas drīzāk, Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai, pieņemot īstenošanas aktus, grozīt saskaņotās ziņošanas vides tehniskās specifikācijas, standartus un procedūras. Tam būtu jāļauj tirgus dalībniekiem elastīgi izstrādāt jaunas digitālās tehnoloģijas, un, pārskatot šo regulu, būtu jāņem vērā arī jaunas tehnoloģijas.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai būtu iespējama EMSWe darbība, ir jāizveido visaptveroša EMSWe datu kopa, kam būtu jāaptver visi informācijas elementi, kurus varētu pieprasīt valsts iestādes vai ostu operatori administratīviem vai darbības mērķiem, kad kuģis ienāk ostā. Tā kā ziņošanas pienākumu apjoms dalībvalstīs atšķiras, vienloga sistēmai konkrētā dalībvalstī vajadzētu būt projektētai tā, lai tā atzītu EMSWe datu kopu bez jebkādiem pārveidojumiem un neņemtu vērā informāciju, kas nav būtiska konkrētajai dalībvalstij.

(9)  Lai būtu iespējama EMSWe darbība, ir jāizveido visaptveroša EMSWe datu kopa, kam būtu jāaptver visi informācijas elementi, kurus varētu pieprasīt valsts iestādes vai ostu operatori administratīviem vai darbības mērķiem, kad kuģis ienāk ostā. Tā kā ziņošanas pienākumu apjoms dalībvalstīs atšķiras, vienloga sistēmai konkrētā dalībvalstī vajadzētu būt projektētai tā, lai tā atzītu EMSWe datu kopu bez jebkādiem pārveidojumiem un neņemtu vērā informāciju, kas nav būtiska konkrētajai dalībvalstij. Tas būtu jāatspoguļo izveidotās valsts vienloga sistēmas pārvaldības dimensijas attīstībā, lai nodrošinātu to netraucētu darbību. Tā kā šīs regulas mērķis ir atvieglot tirdzniecību, saskaņojot datu prasības, Komisijai, nosakot detalizētu datu kopumu, būtu jāņem vērā augstas kvalitātes neatkarīgs datu atsauces modelis un aktīvi jāpiedalās tā izstrādē SJO līmenī.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Lai uzlabotu jūras transporta efektivitāti un ierobežotu tās informācijas dublēšanos, kura jāsniedz darbības mērķiem, kad kuģis ienāk ostā, informācija, ko deklarētājs sniedz valsts vienloga sistēmai, būtu arī jādara zināma konkrētām citām struktūrām, piemēram, ostas vai termināļu operatoriem.

(14)  Lai uzlabotu jūras transporta efektivitāti un ierobežotu tās informācijas dublēšanos, kura jāsniedz darbības mērķiem, kad kuģis ienāk ostā, informācija, ko deklarētājs sniedz valsts vienloga sistēmai, būtu arī jādara zināma konkrētām citām struktūrām, piemēram, ostas vai termināļu operatoriem, kad tas ir atļauts un ņemot vērā nepieciešamību ievērot konfidencialitāti, komerciāli sensitīvu informāciju un juridiskus ierobežojumus.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15 a)  Lai izpildītu pilnībā saskaņotas ziņošanas prasības, būtu jāizveido ciešāka sadarbība starp muitas dienestiem un jūras iestādēm gan valsts, gan Savienības līmenī.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Komisijai būtu jāveic šīs regulas izvērtējums. Minētā izvērtējuma vajadzībām būtu jāapkopo informācija un jāizvērtē, vai šā tiesību akta darbības rezultātā tiktu sasniegti izvirzītie mērķi.

(24)  Komisijai būtu jāveic šīs regulas izvērtējums. Minētā izvērtējuma vajadzībām būtu jāapkopo informācija un jāizvērtē, vai šā tiesību akta darbības rezultātā tiktu sasniegti izvirzītie mērķi. Eiropas Komisijai būtu arī jāizvērtē iespēja ieviest patiesi centralizētu un saskaņotu Eiropas ziņošanas sistēmu, izveidojot centralizētu ziņošanas saskarni.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1 a)  “kuģis” ir jebkura veida jūras kuģis, kas tiek ekspluatēts jūras vidē un uz ko attiecas ziņošanas formalitāte saistībā ar pielikumā uzskaitītajiem tiesību aktiem;

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1 b)  “vienloga sistēma” ir vide, kas paredzēta, lai vāktu un izplatītu informāciju elektroniskā formātā par kuģiem un apmainītos ar to, izmantojot strukturētu un kopīgi noteiktu datu struktūru, noteikumus un piekļuves tiesību pārvaldību, tostarp saskaņotu ziņošanas saskarni un grafisku lietotāja saskarni, kā arī saites uz attiecīgajām iestāžu sistēmām un datubāzēm saskaņā ar attiecīgām starptautiskām, valsts un vietējām tiesību aktu prasībām;

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2 a)  “attiecīgā iestāde” ir valsts vai pašvaldības iestāde, kura ir iesaistīta kuģu, kas ienāk ostā vai iziet no tās, muitošanā un kurai ir juridiskas tiesības piekļūt valsts vienloga sistēmas savāktajai informācijai;

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3 a)  "grafiskā lietotāja saskarne (GUI)" ir tīmekļa saskarne divvirziena tīmeklī balstītu datu starp lietotāju un sistēmu iesniegšanai vienloga sistēmā un ietver saskaņotas tīmekļa lapas un funkcijas, kas nodrošina vienotu navigācijas plūsmu un datu augšupielādes pieredzi deklarētājiem, kuri izpilda ziņošanas pienākumus šīs regulas darbības jomā neatkarīgi no GUI izvēršanas vietas.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3 b)  "kopīga piekļuves punktu saskarne" ir izvēles vai brīvprātīgs brīvprātīgs deklarētājiem paredzēts iesniegšanas punkts datu starp sistēmām maršrutēšanai uz attiecīgās vienloga sistēmas saskaņotajiem ziņošanas saskarņu moduļiem, ko izstrādā kā saskaņoto ziņošanas saskarņu papildu funkcionalitāti, atvieglojot divvirziena informācijas apmaiņu starp deklarētājiem un attiecīgajām iestādēm, kas tai piekļūs, izmantojot savu vienloga sistēmu.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3 c)  "tehniskā specifikācija" ir tehniska specifikācija, kā definēts Regulas (ES) Nr. 1025/2012 2. panta 4. punktā.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3 d)  "standarts" ir tehniska specifikācija, ko pieņēmusi atzīta standartizācijas struktūra atkārtotai vai nepārtrauktai piemērošanai, atbilstība kurai nav obligāta, un kas ir viena no Regulas (ES) Nr. 1025/2012 2. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā noteiktajām variācijām;

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5 a)  "muitas dienesti" ir dienesti, kas definēti Regulas (ES) Nr. 952/2013 5. panta 1. punktā;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6 a)  “elektroniska datu pārraide” ir ciparu formātā kodētas informācijas pārraides process, izmantojot pārskatāmu strukturētu formātu, kuru var tieši izmantot glabāšanai un apstrādei datoros.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalsts var prasīt, lai Komisija iekļautu datu elementus EMSWe datu kopā, pamatojoties uz valsts tiesību aktos noteiktajiem ziņošanas pienākumiem. Vēlākais sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis paziņo Komisijai valsts tiesību aktu noteikumus un attiecīgos ziņošanas pienākumus, norādot arī EMSWe datu kopā iekļaujamos datu elementus. Tās precīzi identificē minētos datu elementus. Komisija novērtē vajadzību iekļaut vai mainīt datu elementu EMSWe datu kopā, pamatojoties uz minētajiem paziņojumiem.

3.  Dalībvalsts var prasīt, lai Komisija iekļautu datu elementus vai grozītu esošos datu elementus EMSWe datu kopā, pamatojoties uz valsts tiesību aktos noteiktajiem ziņošanas pienākumiem. Vēlākais sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis paziņo Komisijai valsts tiesību aktu noteikumus un attiecīgos ziņošanas pienākumus, norādot arī EMSWe datu kopā iekļaujamos datu elementus. Tās precīzi identificē minētos datu elementus. Komisija novērtē vajadzību iekļaut vai mainīt datu elementu EMSWe datu kopā, pamatojoties uz minētajiem paziņojumiem.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Izveidojot EMSWe datu kopu, Komisijai būtu jāņem vērā no SJO neatkarīga datu atsauces modeļa izstrāde.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja dalībvalsts plāno atbilstoši saviem tiesību aktiem ieviest vai mainīt ziņošanas pienākumu, kas ietvertu tādas informācijas sniegšanu, kura nav iekļauta EMSWe datu kopā, dalībvalsts nekavējoties par to paziņo Komisijai. Minētajā paziņojumā dalībvalsts precīzi identificē informāciju, uz kuru neattiecas EMSWe datu kopa, un norāda plānoto attiecīgā ziņošanas pienākuma piemērošanas termiņu.

1.  Ja dalībvalsts vai attiecīgā iestāde no minētās dalībvalsts plāno atbilstoši saviem tiesību aktiem ieviest vai mainīt ziņošanas pienākumu, kas ietvertu tādas informācijas sniegšanu, kura nav iekļauta EMSWe datu kopā, dalībvalsts nekavējoties par to paziņo Komisijai. Minētajā paziņojumā dalībvalsts precīzi identificē informāciju, uz kuru neattiecas EMSWe datu kopa, un norāda plānoto attiecīgā ziņošanas pienākuma piemērošanas termiņu.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Dalībvalsts neievieš jaunas ziņošanas prasības, izņemot pienācīgi pamatotos un ārkārtas apstākļos, ja vien Komisija nav to apstiprinājusi saskaņā ar 3. panta 2. punktu un ziņošanas saskarnēs nav iekļauta jaunā ziņošanas prasība. Komisija 90 dienu laikā pēc tam, kad dalībvalsts ir saņēmusi paziņojumu, nāk klajā ar lēmumu par jaunas ziņošanas prasības ieviešanu.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus jaunu ziņošanas prasību ieviešanai ārkārtas apstākļos, kā minēts šā panta 1. punktā; Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu, lai noteiktu, kad 1. punktā minētie apstākļi ir uzskatāmi par ārkārtas apstākļiem.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts izveido valsts vienloga sistēmu, kurā saskaņā ar šo regulu un neskarot 6. pantu visa ziņošanas pienākumu izpildei vajadzīgā informācija tiek sniegta vienreiz, izmantojot EMSWe datu kopu un atbilstoši tai, lai šādu informāciju darītu pieejamu dalībvalstu attiecīgajām iestādēm.

Katra dalībvalsts izveido valsts vienloga sistēmu, kurā saskaņā ar šo regulu un neskarot 6. pantu visa ziņošanas pienākumu izpildei vajadzīgā informācija tiek sniegta vienreiz saskaņā ar 7. panta 2. punktu, izmantojot EMSWe datu kopu un atbilstoši tai, lai šādu informāciju darītu pieejamu dalībvalstu attiecīgajām iestādēm.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Saskaņā ar šo regulu un neskarot 6. pantu, dalībvalstis var izveidot vienotu vienloga sistēmu ar vienu vai vairākām citām dalībvalstīm, lai uzlabotu sadarbspēju un starpsavienojumus starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienai valsts vienloga sistēmai tiek izstrādāta pārvaldības dimensija ar skaidru juridisko pamatu un pienākumiem, kas vajadzīgi efektīvai datu vākšanai, glabāšanai un izplatīšanai attiecīgajām iestādēm un visas attiecīgās informācijas, kas saņemta saskaņā ar šo regulu, publiskošanai citām valsts vienloga sistēmām, izmantojot SafeSeaNet sistēmu, atbilstīgi Direktīvas 2002/59/EK 22.a pantam.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

5. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija izstrādā un atjaunina saskaņotu ziņošanas saskarņu moduli valsts vienloga sistēmām. Minētais modulis ietver iespēju apmainīties ar informāciju starp informācijas sistēmu, ko izmanto deklarētājs, un valsts vienloga sistēmu.

2.  Līdz ... (datums: divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā) Komisija un dalībvalstis izstrādā un atjaunina tehnoloģiski neitrālu saskaņotu ziņošanas moduli valsts vienloga sistēmām. Minētā saskarne ļauj apmainīties ar informāciju starp informācijas sistēmu, ko izmanto deklarētājs, un valsts vienloga sistēmu un pienācīgi ņemt vērā to, kā lietotāji var izstrādāt vai plānot savas ziņošanas sistēmas, lai viņi varētu īstenot šo jauno sistēmu.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Līdz ... (datums: pieci gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā) Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā brīvprātīgu izvēles kopīgu piekļuves punktu saskarni kā saskaņoto ziņošanas saskarņu papildu funkcionalitāti ar nosacījumu, ka saskaņotās ziņošanas saskarnes ir ieviestas, pilnībā ievērojot šā panta 11. punktu. Piekļuves punktu saskarni veido kopīga lietotāju saskarne, ko kopīgi pārvalda Komisija un iesaistītās dalībvalstis un kuru integrē, izmantojot saskaņotās ziņošanas saskarnes. Piekļuves punktu saskarne ļauj izmantot vienu savienojumu datu apmaiņai starp sistēmām deklarētāju un iesaistīto dalībvalstu ziņošanas saskarņu starpā.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  valsts vienloga sistēmas saderību ar ziņošanas saskarņu moduli;

(a)  valsts vienloga sistēmas saderību ar ziņošanas saskarni;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(a a)  funkcionālo un tehnisko ziņošanas saskarņu specifikāciju ievērošanu saskaņā ar šā panta 11. punktu ;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ziņošanas saskarņu moduļa un visu vēlāko atjauninājumu savlaicīgu integrēšanu saskaņā ar īstenošanas datumiem, kas norādīti 11. punktā minētajā īstenošanas aktā;

(b)  ziņošanas saskarnes un visu vēlāko atjauninājumu savlaicīgu integrēšanu saskaņā ar īstenošanas datumiem, kas norādīti 11. punktā minētajā īstenošanas aktā;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b a)  viegli lietojamas saskaņotas grafiskas lietotāja saskarnes (GUI) ar vienotu izskatu nodrošināšanu datu apmaiņai starp deklarētāju un valsts vienloga sistēmu, kas nodrošina divvirzienu saziņu starp datu sniedzēju un attiecīgajām iestādēm, ievērojot funkcionālās un tehniskās saskaņotās GUI specifikācijas, kas izstrādātas saskaņā ar šā panta 11. punktu;

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  tiešsaistes atbalsta tīmekļa vietni.

(d)  palīdzības dienestu un tiešsaistes atbalsta tīmekļa vietni ar skaidriem norādījumiem minētās dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās) un jebkurā gadījumā angļu valodā, neskarot LESD noteikto daudzvalodības principu.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(d a)  apspriežoties ar attiecīgajiem sociālajiem partneriem — atbilstīgas un nepieciešamas apmācības nodrošināšanu visiem darbiniekiem, kas iesaistīti valsts vienloga sistēmas īstenošanā un izmantošanā.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Dalībvalstis garantē, ka valsts vienloga sistēmas nodrošina divvirzienu saziņu starp datu sniedzējiem un attiecīgajām iestādēm, lai izvairītos no kavēšanās muitošanas procedūrās un novērstu trūkumus vai neprecizitātes, iesniedzot prasīto ziņošanas informāciju. Valsts vienloga sistēmas ļauj nodot ziņojumus vai rezultātus deklarētājam. Šie ziņojumi aptver visplašāko lēmumu loku, kurus pieņēmušas visas iesaistītās attiecīgās iestādes.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valsts vienloga sistēmas arī ļauj deklarētājiem sniegt informāciju, izmantojot digitālas izklājlapas, kas saskaņotas Savienības līmenī, un tajās ir ietverta funkcija ziņošanas datu elementu izgūšanai no minētajām izklājlapām.

4.  Valsts vienloga sistēmas arī ļauj deklarētājiem sniegt vajadzīgo informāciju, tostarp izmantojot digitālas izklājlapas, kas saskaņotas Savienības līmenī, un tajās ir ietverta funkcija ziņošanas datu elementu izgūšanai.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

5. pants – 11. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  funkcionālās un tehniskās specifikācijas, kvalitātes kontroles mehānismus un procedūras 2. punktā minētā ziņošanas saskarņu moduļa izvēršanai, uzturēšanai un izmantošanai;

(a)  funkcionālās un tehniskās specifikācijas, kvalitātes kontroles mehānismus un procedūras 2. punktā minētās ziņošanas saskarnes izvēršanai, uzturēšanai un izmantošanai;

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

5. pants – 11. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(a a)  funkcionālās un tehniskās specifikācijas, kvalitātes kontroles mehānismus un procedūras 3. punktā minētās saskaņotās grafiskās lietotāja saskarnes (GUI) izvēršanai, uzturēšanai un izmantošanai;

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

5. pants – 11. punkts – 1. daļa – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(a b)  funkcionālās un tehniskās specifikācijas, kvalitātes kontroles mehānismus un procedūras kopīgās piekļuves punktu saskarnes, kas darbojas kā papildu funkcionalitāte 2. punktā minētajām saskaņotajām ziņošanas saskarnēm, izvēršanai, uzturēšanai un izmantošanai;

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

5. pants – 11. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem groza tehniskās specifikācijas, standartus un procedūras, lai ņemtu vērā jaunu tehnoloģiju pieejamību.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai grozītu tehniskās specifikācijas, standartus un procedūras nolūkā nodrošināt, ka saskarnes ir tehnoloģiski neitrālas un atvērtas nākotnes tehnoloģijām.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

5. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a  Valsts vienloga sistēmas darbojas, neskarot Regulu (ES) Nr. 952/2013 un Lēmumu Nr. 70/2008/EK.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis var atļaut deklarētājiem sniegt informāciju, izmantojot citus ziņošanas kanālus, piemēram, ostu kopienas sistēmas, ja vien šādu kanālu izmantošana deklarētājiem ir brīvprātīga. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka šādi citi kanāli attiecīgo informāciju dara pieejamu valsts vienloga sistēmai.

1.  Dalībvalstis atļauj deklarētājiem sniegt informāciju, izmantojot kanālus ziņošanai starp sistēmām vai citus ziņošanas kanālus, piemēram, ostu kopienas sistēmas un valsts vienloga sistēmas, ja vien šādu kanālu izmantošana deklarētājiem ir brīvprātīga. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka šādi citi kanāli attiecīgo informāciju dara pieejamu valsts vienloga sistēmai.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  informāciju, kas sniegta, izejot no ostas Savienībā, netiek prasīts paziņot atkārtoti reisa laikā vai ienākot nākamajā ostā Savienībā, ja vien kuģis reisa laikā nav ienācis ostā ārpus Savienības. Šis punkts neattiecas uz informāciju, ko saņem atbilstoši Regulai (ES) Nr. 952/2013, izņemot, ja minētajā regulā ir paredzēta šāda iespēja;

(c)  informāciju, kas sniegta, izejot no ostas Savienībā, netiek prasīts paziņot atkārtoti vai ienākot nākamajā ostā Savienībā, ar noteikumu, ka to var atkārtoti izmantot darbības vai administratīviem mērķiem, un ja vien kuģis reisa laikā nav ienācis ostā ārpus Savienības. Šis punkts neattiecas uz informāciju, ko saņem atbilstoši Regulai (ES) Nr. 952/2013, izņemot, ja minētajā regulā ir paredzēta šāda iespēja;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  Regulas (ES) Nr. 952/2013 127. pantā minētās ievešanas kopsavilkuma deklarācijas attiecīgo informāciju dara pieejamu valsts vienloga sistēmām informatīviem mērķiem un attiecīgā gadījumā izmanto atkārtoti citiem ziņošanas pienākumiem, kas norādīti pielikumā.

(d)  Regulas (ES) Nr. 952/2013 127. pantā minētās ievešanas kopsavilkuma deklarācijas attiecīgo informāciju dara pieejamu valsts vienloga sistēmām informatīviem mērķiem un attiecīgā gadījumā un atbilstīgi Savienības muitas tiesību aktiem pēc muitas iestāžu veiktas atmuitošanas izmanto atkārtoti citiem ziņošanas pienākumiem, kas norādīti pielikumā.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  plānu ziņošanas saskarņu moduļa izstrādei un atjaunināšanai nākamo 18 mēnešu laikā;

(a)  plānu ziņošanas saskarnes izstrādei un atjaunināšanai nākamo 18 mēnešu laikā;

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(a a)  attīstības plānus saskaņoto ziņošanas saskarņu brīvprātīgas kopīga piekļuves punktu saskarnes izstrādei līdz ... (datums: 5 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā);

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. daļa – ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(a b)  apspriešanās periodus ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp arodbiedrību un nozares pārstāvjiem un valdības ekspertiem;

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  indikatīvus termiņus, līdz kuriem dalībvalstīm jāveic ziņošanas saskarņu moduļa turpmāka integrēšana valsts vienloga sistēmās;

(b)  indikatīvus termiņus, līdz kuriem dalībvalstīm jāveic ziņošanas saskarnes turpmāka integrēšana valsts vienloga sistēmās;

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b a)  indikatīvus termiņus, līdz kuriem Komisijai pēc saskaņoto ziņošanas saskarņu ieviešanas jāizstrādā kopīga piekļuves punktu saskarne;

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  termiņus, līdz kuriem dalībvalstīm un deklarētājiem jāveic sava savienojuma testēšana ar jaunām saskarņu moduļa versijām;

(c)  termiņus, līdz kuriem dalībvalstīm un brīvprātīgiem deklarētājiem jāveic sava savienojuma testēšana ar jaunām saskarnes (-ņu) moduļa versijām;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(c a)  kopīgās piekļuves punktu saskarnes testēšanas periodus kā saskaņoto ziņošanas saskarņu papildu funkcionalitāti;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(d a)  saskaņošanu ar muitas sistēmām, ņemot vērā tendences muitas vienloga sistēmas vidē;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  izmaksas saistībā ar EMSWe popularizēšanu Savienības līmenī un attiecīgās starptautiskās organizācijās.

(b)  izmaksas saistībā ar EMSWe popularizēšanu Savienības līmenī un attiecīgās starptautiskās organizācijās, jo īpaši nodrošinot ilgtermiņa finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūrai un iesaistot šajā sistēmā valdības un nozares ieinteresēto personu pārstāvjus.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sešu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija pārskata šīs regulas piemērošanu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu par EMSWe darbību, pamatojoties uz apkopotajiem datiem un statistikas informāciju. Novērtējuma ziņojumā vajadzības gadījumā iekļauj izvērtējumu par jaunām tehnoloģijām, kuru dēļ varētu tikt veiktas ziņošanas saskarņu moduļa izmaiņas vai tā nomaiņa.

Sešu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija pārskata šīs regulas piemērošanu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu par EMSWe darbību, pamatojoties uz apkopotajiem datiem un statistikas informāciju. Novērtējuma ziņojumā vajadzības gadījumā iekļauj izvērtējumu par jaunām tehnoloģijām, kuru dēļ varētu tikt veiktas ziņošanas saskarņu moduļa izmaiņas vai tā nomaiņa, un ar ES piekļuves punkta saskarni (EU-API) deklarētājiem ir iespēja tieši nosūtīt datus valsts vienotajam kontaktpunktam, lai izpildītu ziņošanas pienākumus.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar valsts ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar valsts ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu, un ar attiecīgajiem nozares ekspertiem.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisijai palīdz Digitālā transporta un tirdzniecības veicināšanas komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/201116 izpratnē.

1.  Komisijai palīdz Digitālā transporta un tirdzniecības veicināšanas komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/201116 izpratnē, un tā iesaista arī attiecīgos nozares ekspertus.

_________________

_________________

16 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

16 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Regulu piemēro no [OP: norāda datumu, kas ir četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

2.  Regulu piemēro no [OP: norāda datumu, kas ir četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] vai vienu gadu pēc visu šajā regulā paredzēto deleģēto un īstenošanas aktu pieņemšanas atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Funkcijas, kas minētas 7. panta 2. punkta d) apakšpunktā, un funkcijas, kas saistītas ar pielikuma A daļas 7. punktā norādītajām muitas formalitātēm, stājas spēkā, kad sāk darboties Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punktā minētās elektroniskās sistēmas, kas ir vajadzīgas minēto funkciju piemērošanai, saskaņā ar darba programmu, ko Komisija sagatavojusi atbilstoši Regulas (ES) Nr. 952/2013 280. un 281. pantam.

3.  Funkcijas, kas minētas 7. panta 2. punkta d) apakšpunktā, un funkcijas, kas saistītas ar pielikuma A daļas 7. punktā norādītajām muitas formalitātēm, stājas spēkā pēc EMSWe novērtēšanas un pilnīgas funkcionalitātes pierādīšanas un visu pārējo EMSWe datu kopas datu elementu ieviešanas un sadarbspējas starp iesaistīto dalībvalstu valsts vienloga sistēmām, un kad sāk darboties Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punktā minētās elektroniskās sistēmas, kas ir vajadzīgas minēto funkciju piemērošanai, saskaņā ar darba programmu, ko Komisija sagatavojusi atbilstoši Regulas (ES) Nr. 952/2013 280. un 281. pantam.

PASKAIDROJUMS

Komisija 2018. gada 17. maijā publicēja priekšlikumu par Eiropas jūrniecības vienloga vidi, ar ko atceļ Direktīvu 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem. Šī iniciatīva ir daļa no trešā “Eiropa kustībā” dokumentu kopuma, ar ko tiek īstenota jaunā 2017. gada septembra rūpniecības politikas stratēģija, un tas ir paredzēts, lai noslēgtu procesu, kas sniedz Eiropai iespēju maksimāli izmantot mobilitātes modernizācijas sniegtās priekšrocības. Jaunās tehnoloģijas strauji maina mobilitātes ainavu, un, ņemot to vērā, ES un tās nozarēm ir jāizpilda uzdevums kļūt par pasaules līderi mobilitātes jomā.

Pašlaik jūras transporta operatoriem ir jāizpilda plaša spektra juridisko ziņojumu iesniegšanas prasības ikreiz, kad kuģis ienāk ostā. ES ostās gada laikā kuģi ienāk vairāk nekā divus miljonus reižu. Ziņošanas formalitātes kuģiem, kas ienāk dalībvalstu ostās, pašlaik ir noteiktas Direktīvā 2010/65/ES — Ziņošanas formalitāšu direktīvā (RFD). Direktīvas mērķis ir vienkāršot un saskaņot administratīvās procedūras jūras transportā, ieviešot vienloga sistēmu ziņošanas formalitātēm kuģiem.

Operatoru problēma ir tāda, ka ziņošanas prasības vēl nav saskaņotas ne starp dažādām jomām, par kurām jāziņo kādā dalībvalstī, ne starp dažādām dalībvalstīm. Tas rada lielu administratīvo slogu operatoriem, un Komisija ir aplēsusi, ka kuģu satiksmes nozares darbinieki ziņošanai pašlaik tērē aptuveni 4,6 miljonus stundu gadā.

Eiropas Komisijas ex-post novērtējumā par pašreizējās direktīvas darbību ir uzsvērts, ka pastāv vairākas nopietnas problēmas, kas kavē tās saskaņotu piemērošanu visā ES. Galvenās konstatētās problēmas bija neapmierinošais saskaņošanas līmenis valsts un ES mērogā, direktīvas ierobežotā vispārējā darbības joma un dalībvalstu iestāžu saņemto datu neefektīva izmantošana.

Eiropadome ir iepriekš uzsvērusi šo problēmu savā 2017. gada Valletas deklarācijā par jūrlietu politiku un 2017. gada 8. jūnija Padomes secinājumos par ES jūras transporta politikas prioritātēm līdz 2020. gadam, atzīstot, ka ir jāsamazina administratīvais slogs jūras transportam.

Jaunā priekšlikuma mērķis ir novērst pastāvošo nesaskaņotību ziņošanas vidē attiecībā uz kuģiem ES. Ierosinātā jaunā Eiropas Jūras vienloga sistēma ir mēģinājums apvienot visas ziņošanas formalitātes saistībā ar ienākšanu ostā. Paredzēts, ka tas uzlabos dažādu sistēmu sadarbspēju un savstarpējo savienojamību un veicinās visefektīvāko datu izmantošanu.

Komisijas priekšlikums ir izstrādāts, lai novērstu nesamērīgu slogu kuģu operatoriem, un tā pamatā ir spēkā esošā valsts vienloga sistēmu struktūra un starptautiskie un ES standarti un datu formāti. Komisijas priekšlikums paredz decentralizētu, taču vienlaikus saskaņotu risinājumu.

Referente pauž gandarījumu par Komisijas priekšlikumu atcelt un aizstāt pašreizējo direktīvu un piekrīt tās darbības ex post novērtējumā konstatētajiem trūkumiem. Ir skaidrs, ka nozarei ir ievērojamas papildu izmaksas, ko rada saskaņotības trūkums attiecībā uz ziņošanas prasībām par katru ienākšanu ostā, un referente stingri atbalsta jebkādu rīcību, lai samazinātu administratīvo slogu, ar ko saskaras jūras transporta operatori. Referente stingri uzskata, ka tas būtu plašākās tirdzniecības veicināšanas un digitalizācijas interesēs.

Referente uzskata, ka, pirmkārt, saskaņota datu kopa ir būtiska un varbūt vissvarīgākais veids, kā samazināt administratīvo slogu kuģiem, kas ienāk ES ostās, un uzlabot jūras loģistikas ķēdes darbību. Referente vēlētos, lai Komisija nāktu klajā ar sīki izstrādātu saskaņotu datu kopumu, kurā pilnībā ņemti vērā centieni veikt datu saskaņošanu SJO līmenī.

Referente vēlas arī nodrošināt, ka EMSWe datu kopa tiek īstenota, neskarot muitas informācijas sniegšanas vidi, un ka attiecīgās iestādes sadarbotos šajā jomā. Referente atzīst, ka dalībvalstīm ir nepieciešams elastīgums, lai dažādu iemeslu dēļ dažkārt pievienotu jaunus elementus savās ziņošanas prasībās, taču uzskata, ka ir svarīgi rast pareizo līdzsvaru, lai neradītu jaunus administratīvo slogu.

Attiecībā uz valsts vienloga sistēmu darbību referente uzskata, ka ir pamats balstīties uz esošajām struktūrām, un atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu šajā jomā. Lai nodrošinātu, ka valsts vienloga sistēma darbojas labi, referente vēlas, lai tiktu nodrošināta divvirzienu saziņa starp deklarētāju un attiecīgajām iestādēm. Turklāt referente uzskata, ka, lai nodrošinātu raitu datu apstrādi, plūsmu un analīzi iestāžu starpā, kā arī starp dalībvalstīm, katrai valsts vienloga sistēmai vajadzētu būt skaidrai pārvaldības dimensijai ar juridisko pamatu. Referente arī atzinīgi vērtētu iespēju dalībvalstīm kopīgi izstrādāt vienloga sistēmu.

PIELIKUMS: TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM REFERENTE IR SAŅĒMUSI INFORMĀCIJU

Šo sarakstu sagatavo pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīgs vienīgi referents. Referents, gatavojot ziņojumu, līdz tā pieņemšanai komitejā ir saņēmis informāciju no šādām struktūrām vai personām:

Struktūra un/vai persona

Eiropas Jūras ostu organizācija (ESPO)

Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociācija (EKKĪA)

Pasaules kuģniecības padome

Feport

Uzņēmums Danish Shipping

Roterdamas osta

Eiropas Komisija

Eiropas Savienības Padomes prezidentūra

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide

Atsauces

COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Deirdre Clune

5.7.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Iesniegšanas datums

16.1.2019

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

1

0

ENF

Georg Mayer

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika