SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylającego dyrektywę 2010/65/UE

16.1.2019 - (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) - ***I

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawczyni: Deirdre Clune


Procedura : 2018/0139(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0006/2019
Teksty złożone :
A8-0006/2019
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylającego dyrektywę 2010/65/UE

(COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

(zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0278),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0193/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia …1,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów z dnia …2,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0006/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

————————————————

1 Dz.U. C ... (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

2. Dz.U. C ... (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym)

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE9 nałożono na państwa członkowskie obowiązek akceptacji dopełniania obowiązków sprawozdawczych dla statków wchodzących do portów unijnych i wychodzących z tych portów drogą elektroniczną oraz ich przekazywania za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego w celu ułatwienia transportu morskiego.

(1)  W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE9 nałożono na państwa członkowskie obowiązek akceptacji dopełniania drogą elektroniczną obowiązków sprawozdawczych dla statków wchodzących do portów unijnych i wychodzących z tych portów oraz przekazywania sprawozdań za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego w celu ułatwienia i usprawnienia transportu morskiego.

_________________

_________________

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE (Dz.U. L 283 z 29.10.2010, s. 1).

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE (Dz.U. L 283 z 29.10.2010, s. 1).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Mając na uwadze, że zarówno Parlament Europejski, jak i Rada często apelowały o większą interoperacyjność i bardziej kompleksowe, przyjazne dla użytkownika przepływy informacji i komunikacji, aby pomóc obywatelom i przedsiębiorstwom w pełnym wykorzystaniu rynku wewnętrznego oraz wzmocnić narzędzia rynku wewnętrznego w celu lepszego zaspokojenia potrzeb obywateli i przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu ułatwienie przekazywania informacji. Stosowanie niniejszego rozporządzenia nie powinno wpływać na istotę obowiązków sprawozdawczych ani na późniejsze przechowywanie i przetwarzanie informacji na poziomie unijnym lub krajowym.

(3)  Głównym celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie zharmonizowanych przepisów dotyczących dostarczania informacji o ładunku wymaganych przez organy morskie i celne oraz dopełniania innych formalności sprawozdawczych wymaganych na mocy dyrektywy 2010/65/UE; Niniejsze rozporządzenie ma na celu ułatwienie przekazywania informacji między podmiotami dostarczającymi dane o statkach, odpowiednimi organami odpowiedzialnymi za port zawinięcia oraz innymi państwami członkowskimi, przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Stosowanie niniejszego rozporządzenia nie powinno wpływać na istotę obowiązków sprawozdawczych ani na późniejsze przechowywanie i przetwarzanie informacji na poziomie unijnym lub krajowym.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu harmonizację różnych elementów danych przez zapewnienie możliwości zgłaszania w ten sam sposób tych samych zbiorów danych do każdego właściwego organu, a tym samym dodatkowe zwiększenie efektywności transportu morskiego, wspieranie cyfryzacji oraz ułatwienie handlu.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Funkcjonujące w każdym państwie członkowskim krajowe pojedyncze punkty kontaktowe należy zachować jako podstawę systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych. Krajowe pojedyncze punkty kontaktowe powinny stanowić kompleksowy punkt wejścia dla sprawozdawczości przewoźników morskich, służąc do gromadzenia danych od podmiotów zgłaszających i przesyłania danych do wszystkich istotnych właściwych organów.

(4)  Funkcjonujące w każdym państwie członkowskim krajowe pojedyncze punkty kontaktowe należy zachować jako podstawę systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych. Krajowe pojedyncze punkty kontaktowe powinny stanowić kompleksowy punkt wejścia dla sprawozdawczości przewoźników morskich, służąc do gromadzenia danych od podmiotów zgłaszających i przesyłania danych do wszystkich istotnych właściwych organów. Dla każdego krajowego pojedynczego punktu kontaktowego należy stworzyć wymiar zarządzania z jasną podstawą prawną, tak aby miał on kompetencje i obowiązki w zakresie gromadzenia i przechowywania danych oraz ich przesyłania do odpowiednich organów oraz aby wszelkie istotne informacje otrzymane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem były udostępniane ich krajowym pojedynczym punktom kontaktowym za pośrednictwem systemu SafeSeaNet zgodnie z art. 22a dyrektywy 2002/59/WE.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Można utrzymać istniejące kanały sprawozdawcze i dostawców usług, jeżeli w nadzwyczajnych okolicznościach pojawiają się dodatkowe wnioski o udostępnienie danych. Na tę elastyczność należy zezwolić nie tylko państwom członkowskim, ale również odpowiednim właściwym organom, ponieważ są one odpowiedzialne za ocenę ryzyka związanego z odprawą statku, jego ładunku, pasażerów i załogi, jeżeli znajdują się na statku.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Interfejsy front-endu tych krajowych pojedynczych punktów kontaktowych, które znajdują się po stronie podmiotów zgłaszających, należy zharmonizować na poziomie unijnym w celu ułatwienia sprawozdawczości oraz dalszego zmniejszenia obciążenia administracyjnego. Harmonizację należy osiągnąć dzięki zastosowaniu w każdym krajowym pojedynczym punkcie kontaktowym opracowanego na poziomie unijnym wspólnego oprogramowania interfejsowego służącego do międzysystemowej wymiany informacji. Państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za integrację tego modułu interfejsu i zarządzanie nim oraz za regularną i terminową aktualizację oprogramowania, w przypadku gdy Komisja przedstawi jego nowe wersje. Komisja powinna opracować ten moduł i w razie potrzeby go aktualizować.

(5)  Interfejsy front-endu tych krajowych pojedynczych punktów kontaktowych, które znajdują się po stronie podmiotów zgłaszających, należy zharmonizować na poziomie unijnym w celu ułatwienia sprawozdawczości oraz dalszego zmniejszenia obciążenia administracyjnego. Harmonizację należy osiągnąć dzięki zastosowaniu w każdym krajowym pojedynczym punkcie kontaktowym opracowanego na poziomie unijnym wspólnego oprogramowania interfejsowego służącego do międzysystemowej wymiany informacji. Państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za integrację tego interfejsu, który powinien być neutralny pod względem technologicznym, aby nie hamować innowacyjności, i za zarządzanie nim oraz za regularną i terminową aktualizację oprogramowania, w przypadku gdy Komisja przedstawi jego nowe wersje. Komisja powinna opracować ten interfejs i w razie potrzeby go aktualizować, ponieważ napędzany przez rynek rozwój technologii cyfrowych nabiera tempa i rozwiązania technologiczne mogą się szybko dezaktualizować ze względu na postęp.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Istniejące kanały sprawozdawcze zapewniane przez państwa członkowskie i usługodawców, takie jak systemy wspólnot portowych i inne międzysystemowe kanały sprawozdawcze, należy utrzymywać jako opcjonalne punkty wprowadzania informacji, biorąc pod uwagę, że systemy te funkcjonują prawidłowo i oferują przewoźnikom morskim spersonalizowane środki umożliwiające im wypełnianie formalności sprawozdawczych, które mogą być lepiej dostosowane do niektórych systemów, a ponadto liczne zainteresowane strony wiele w nie zainwestowały.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Pojawiające się nowe technologie cyfrowe stwarzają coraz większe możliwości zwiększania wydajności sektora transportu morskiego i zmniejszenia obciążenia administracyjnego. Aby korzyści płynące z takich nowych technologii pojawiły się najszybciej, jak to możliwe, Komisja powinna posiadać uprawnienia do zmieniania za pomocą aktów wykonawczych specyfikacji technicznych, norm i procedur zharmonizowanego systemu sprawozdawczego. Nowe technologie należy również uwzględnić podczas przeglądu niniejszego rozporządzenia.

(6)  Pojawiające się nowe technologie cyfrowe stwarzają coraz większe możliwości zwiększania wydajności sektora transportu morskiego i zmniejszenia obciążenia administracyjnego. Aby korzyści płynące z takich nowych technologii pojawiły się najszybciej, jak to możliwe, Komisja powinna posiadać uprawnienia do zmieniania za pomocą aktów wykonawczych specyfikacji technicznych, norm i procedur zharmonizowanego systemu sprawozdawczego. Powinno to pozostawiać uczestnikom rynku elastyczność w opracowywaniu nowych technologii cyfrowych, a nowe technologie należy również uwzględnić podczas przeglądu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W celu umożliwienia funkcjonowania systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych należy utworzyć kompleksowy zbiór danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych, który powinien obejmować wszystkie informacje, jakich organy krajowe lub operatorzy portu mogą wymagać do celów administracyjnych lub operacyjnych w momencie, gdy statek zawija do portu. Ponieważ zakres obowiązków sprawozdawczych jest różny w poszczególnych państwach członkowskich, krajowy pojedynczy punkt kontaktowy w danym państwie członkowskim należy skonstruować w taki sposób, aby przyjmował zbiór danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych bez potrzeby ich modyfikacji oraz by odrzucał wszelkie informacje, które nie są istotne dla tego państwa członkowskiego.

(9)  W celu umożliwienia funkcjonowania systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych należy utworzyć kompleksowy zbiór danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych, który powinien obejmować wszystkie informacje, jakich organy krajowe lub operatorzy portu mogą wymagać do celów administracyjnych lub operacyjnych w momencie, gdy statek zawija do portu. Ponieważ zakres obowiązków sprawozdawczych jest różny w poszczególnych państwach członkowskich, krajowy pojedynczy punkt kontaktowy w danym państwie członkowskim należy skonstruować w taki sposób, aby przyjmował zbiór danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych bez potrzeby ich modyfikacji oraz by odrzucał wszelkie informacje, które nie są istotne dla tego państwa członkowskiego. Odzwierciedleniem tego powinno być stworzenie wymiaru zarządzania ustanowionego dla krajowych pojedynczych punktów kontaktowych w celu zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania. Ponieważ celem niniejszego rozporządzenia jest ułatwianie handlu przez harmonizację wymogów dotyczących danych, przy określaniu zestawu szczegółowych danych Komisja powinna uwzględnić wysokiej jakości niezależny model referencyjny danych oraz powinna aktywnie uczestniczyć w jego opracowywaniu na szczeblu IMO.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Aby poprawić wydajność transportu morskiego i ograniczyć powielanie informacji, które należy dostarczyć do celów operacyjnych w momencie, gdy statek zawija do portu, informacje przekazane przez podmioty zgłaszające w krajowych pojedynczych punktach kontaktowych należy udostępniać również pewnym innym podmiotom takim jak operatorzy portów lub terminali.

(14)  Aby poprawić wydajność transportu morskiego i ograniczyć powielanie informacji, które należy dostarczyć do celów operacyjnych w momencie, gdy statek zawija do portu, informacje przekazane przez podmioty zgłaszające w krajowym pojedynczym punkcie kontaktowym należy udostępniać również pewnym innym podmiotom takim jak operatorzy portów lub terminali po uzyskaniu upoważnienia i z uwzględnieniem konieczności przestrzegania zasady poufności, newralgicznych kwestii handlowych oraz ograniczeń prawnych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  W celu faktycznego wprowadzenia w pełni zharmonizowanych wymogów w zakresie sprawozdawczości należy ustanowić ściślejszą współpracę między organami celnymi i morskimi, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Komisja powinna przeprowadzić ocenę niniejszego rozporządzenia. Należy gromadzić informacje na użytek tej oceny oraz aby umożliwić przeprowadzenie analizy wykonania przepisów w stosunku do ich celów.

(24)  Komisja powinna przeprowadzić ocenę niniejszego rozporządzenia. Należy gromadzić informacje na użytek tej oceny oraz aby umożliwić przeprowadzenie analizy wykonania przepisów w stosunku do ich celów. Komisja Europejska powinna również ocenić możliwość stworzenia prawdziwie scentralizowanego i zharmonizowanego europejskiego systemu sprawozdawczości przez ustanowienie centralnego interfejsu sprawozdawczości.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  „statek” oznacza statek morski dowolnego typu wykorzystywany w środowisku morskim, podlegający formalnościom sprawozdawczym związanym z prawodawstwem wymienionym w załączniku;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b)  „pojedynczy punkt kontaktowy” oznacza system służący do gromadzenia, rozpowszechniania i wymiany w formie elektronicznej informacji zgłaszanych przez statki, który zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi wymogami prawnymi, oprócz łączy do systemów i baz danych odpowiednich organów, zawiera uporządkowaną i powszechnie określoną strukturę danych, zasady i zarządzanie prawami dostępu, w tym zharmonizowany interfejs sprawozdawczości i graficzny interfejs użytkownika;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  „właściwy organ” oznacza organ krajowy lub lokalny, który uczestniczy w odprawie statków zawijających do portu lub wypływających z portu lub ma prawo dostępu do informacji gromadzonych za pośrednictwem krajowego pojedynczego punktu kontaktowego;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  „graficzny interfejs użytkownika (GUI)” oznacza interfejs internetowy służący do dwukierunkowego internetowego przesyłania danych wprowadzanych przez użytkowników do systemu do pojedynczego punktu kontaktowego i obejmuje zharmonizowane strony internetowe i funkcje, które zapewniają wspólny sposób nawigacji i przesyłania danych podmiotowi zgłaszającemu wypełniającemu obowiązki sprawozdawcze w zakresie niniejszego rozporządzenia, niezależnie od umiejscowienia GUI.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b)  „wspólny interfejs punktu dostępu” oznacza opcjonalny lub dobrowolny punkt składania deklaracji przez podmioty zgłaszające służący do przekierowania danych międzysystemowych do zharmonizowanych interfejsów sprawozdawczości odpowiednich pojedynczych punktów kontaktowych, opracowany jako dodana funkcja zharmonizowanych interfejsów sprawozdawczych oraz ułatwiający dwukierunkową wymianę informacji między zgłaszającymi a odpowiednimi organami, które będą miały do niego dostęp za pośrednictwem własnego pojedynczego punktu kontaktowego.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c)  „specyfikacja techniczna” oznacza specyfikację techniczną zdefiniowaną w art. 2 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3d)  „norma” oznacza specyfikację techniczną przyjętą przez uznaną jednostkę normalizacyjną do wielokrotnego lub ciągłego stosowania, z którą zgodność nie jest obowiązkowa i która jest jedną z możliwych norm określonych w art. 2 pkt 1 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1025/2012;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  „organy celne” oznaczają organy zdefiniowane w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a)  „elektroniczna transmisja danych” oznacza proces przekazywania informacji zakodowanych cyfrowo w ustrukturyzowanym edytowalnym formacie, który można bezpośrednio wykorzystywać do przechowywania i przetwarzania za pomocą komputerów.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwo członkowskie może wezwać Komisję do wprowadzenia elementów danych do zbioru danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych na podstawie obowiązków sprawozdawczych określonych w przepisach krajowych. Najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach krajowych i odpowiadających im obowiązkach sprawozdawczych zawierających elementy danych, które mają zostać włączone do zbioru danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych. Państwa członkowskie precyzyjnie wskazują te elementy danych. Na podstawie tych powiadomień Komisja ocenia istnienie konieczności wprowadzenia elementów danych do zbioru danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych lub modyfikacji tych elementów danych.

3.  Państwo członkowskie może wezwać Komisję do wprowadzenia lub zmiany istniejących elementów danych do zbioru danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych na podstawie obowiązków sprawozdawczych określonych w przepisach krajowych. Najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach krajowych i odpowiadających im obowiązkach sprawozdawczych zawierających elementy danych, które mają zostać włączone do zbioru danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych. Państwa członkowskie precyzyjnie wskazują te elementy danych. Na podstawie tych powiadomień Komisja ocenia istnienie konieczności wprowadzenia elementów danych do zbioru danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych lub modyfikacji tych elementów danych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Ustanawiając zbiór danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych, Komisja powinna wziąć pod uwagę opracowywanie niezależnego modelu referencyjnego danych IMO.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwo członkowskie, które zamierza, za pośrednictwem swoich przepisów krajowych, wprowadzić lub zmienić obowiązek sprawozdawczy, który obejmowałby dostarczanie innych informacji niż uwzględnione w zbiorze danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych, natychmiast zgłasza swój zamiar Komisji. Państwo członkowskie precyzyjnie określa w tym zgłoszeniu informacje, których nie uwzględniono w zbiorze danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych, i wskazuje przewidywany okres, w jakim należy stosować dany obowiązek sprawozdawczy.

1.  Państwo członkowskie lub właściwy organ tego państwa członkowskiego, które zamierzają, za pośrednictwem swoich przepisów krajowych, wprowadzić lub zmienić obowiązek sprawozdawczy, który obejmowałby dostarczanie innych informacji niż uwzględnione w zbiorze danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych, natychmiast zgłaszają swój zamiar Komisji. Państwo członkowskie precyzyjnie określa w tym zgłoszeniu informacje, których nie uwzględniono w zbiorze danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych, i wskazuje przewidywany okres, w jakim należy stosować dany obowiązek sprawozdawczy.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwo członkowskie nie wprowadza nowych wymogów w zakresie sprawozdawczości, z wyjątkiem należycie uzasadnionych i wyjątkowych okoliczności, chyba że wprowadzenie takie zostało zatwierdzone przez Komisję zgodnie z art. 3 ust. 2, a nowy wymóg w zakresie sprawozdawczości został włączony do interfejsów sprawozdawczości. Komisja wydaje decyzję dotyczącą wprowadzenia nowego wymogu w zakresie sprawozdawczości w ciągu 90 dni po otrzymaniu powiadomienia od państwa członkowskiego.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W celu zapewnienia jednolitych warunków wprowadzania nowych wymogów w zakresie sprawozdawczości w wyjątkowych okolicznościach, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 18, aby określić, kiedy takie okoliczności, o których mowa w ust. 1, uznaje się za wyjątkowe.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie ustanawia krajowy pojedynczy punkt kontaktowy w którym, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i nie naruszając przepisów art. 6, wszystkie informacje niezbędne do spełnienia obowiązków sprawozdawczych przedstawia się jednokrotnie za pośrednictwem zbioru danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych i przy zachowaniu zgodności z tym systemem na potrzeby udostępniania tych informacji właściwym organom państw członkowskich.

Każde państwo członkowskie ustanawia krajowy pojedynczy punkt kontaktowy w którym, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i nie naruszając przepisów art. 6, wszystkie informacje niezbędne do spełnienia obowiązków sprawozdawczych przedstawia się jednokrotnie, zgodnie z art. 7 ust. 2, za pośrednictwem zbioru danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych i przy zachowaniu zgodności z tym systemem na potrzeby udostępniania tych informacji właściwym organom państw członkowskich.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą stworzyć wspólny pojedynczy punkt kontaktowy z co najmniej jednym innym państwem członkowskim, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i z zastrzeżeniem art. 6, w celu zwiększenia interoperacyjności i wzajemnych połączeń między państwami członkowskimi.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie zapewniają stworzenie wymiaru zarządzania w oparciu o jasną podstawę prawną, aby zapewnić każdemu krajowemu pojedynczemu punktowi kontaktowemu kompetencje wymagane do skutecznego gromadzenia i przechowywania danych oraz ich przesyłania do odpowiednich organów, tak by wszelkie istotne informacje otrzymane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem były udostępniane innym krajowym pojedynczym punktom kontaktowym za pośrednictwem systemu SafeSeaNet zgodnie z art. 22a dyrektywy 2002/59/WE.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja opracowujeaktualizuje zharmonizowany moduł interfejsu sprawozdawczości dla krajowych pojedynczych punktów kontaktowych. W module tym dopuszcza się możliwość wymiany informacji między systemem informacyjnym, z którego korzysta podmiot zgłaszający, a krajowym pojedynczym punktem kontaktowym.

2.  Do dnia ... [data: dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja i państwa członkowskie opracowująaktualizują neutralny pod względem technologicznym, zharmonizowany interfejs sprawozdawczości dla krajowych pojedynczych punktów kontaktowych. Interfejs ten umożliwia wymianę informacji między systemem informacyjnym, z którego korzysta podmiot zgłaszający, a krajowym pojedynczym punktem kontaktowym, oraz należycie uwzględnia sposób, w jaki użytkownicy mogą projektować lub programować swoje systemy sprawozdawcze, tak aby mogli oni wdrożyć ten nowy system.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Do dnia ... [data: pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, opracowuje dobrowolny, opcjonalny wspólny interfejs punktu dostępu jako dodatkową funkcję zharmonizowanych modułów interfejsów sprawozdawczości, pod warunkiem że te zharmonizowane interfejsy sprawozdawczości zostały w pełni wdrożone zgodnie z ust. 11 niniejszego artykułu. Interfejs punktu dostępu składa się ze wspólnego interfejsu użytkownika zarządzanego wspólnie przez Komisję i uczestniczące państwa członkowskie, który jest zintegrowany ze zharmonizowanymi interfejsami sprawozdawczości. Interfejs punktu dostępu umożliwia korzystanie z jednego połączenia do międzysystemowej wymiany danych między podmiotami zgłaszającymi a interfejsami sprawozdawczości uczestniczących państw członkowskich.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  kompatybilność krajowego pojedynczego punktu kontaktowego z modułem interfejsu sprawozdawczości;

a)  kompatybilność krajowego pojedynczego punktu kontaktowego z interfejsem sprawozdawczości;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  zgodność ze specyfikacjami funkcjonalnymi i technicznymi interfejsów sprawozdawczości zgodnie z ust. 11 niniejszego artykułu;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  terminową integrację modułu interfejsu sprawozdawczości oraz wszelkich późniejszych aktualizacji zgodnie z terminami wdrażania określonymi w akcie wykonawczym, o którym mowa w ust. 11;

b)  terminową integrację interfejsu sprawozdawczości oraz wszelkich późniejszych aktualizacji zgodnie z terminami wdrażania określonymi w akcie wykonawczym, o którym mowa w ust. 11;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  przygotowanie łatwego w użyciu, zharmonizowanego graficznego interfejsu użytkownika (GUI) o podobnym wyglądzie, służącego do wymiany danych między zgłaszającym a pojedynczym punktem kontaktowym, który umożliwia dwukierunkową komunikację między podmiotem dostarczającym dane a odpowiednimi organami, zgodną ze specyfikacjami funkcjonalnymi i technicznymi zharmonizowanego GUI opracowanego zgodnie z ust. 11 niniejszego artykułu;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przygotowanie strony internetowej pomocy technicznej.

d)  przygotowanie zespołu wsparcia i strony internetowej pomocy technicznej z jasnymi instrukcjami w języku urzędowym lub językach urzędowych danego państwa członkowskiego, a w każdym razie w języku angielskim, z zastrzeżeniem zasady wielojęzyczności zapisanej w TFUE.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  przygotowanie, w porozumieniu z odpowiednimi partnerami społecznymi, odpowiedniego i niezbędnego szkolenia dla wszystkich pracowników zaangażowanych we wdrażanie i w funkcjonowanie krajowego pojedynczego punktu kontaktowego.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie dbają o to, aby krajowe pojedyncze punkty kontaktowe umożliwiały dwukierunkową komunikację między podmiotami dostarczającymi dane a właściwymi organami w celu uniknięcia opóźnień w procesach odprawy oraz zapobiegania błędom lub nieścisłościom przy składaniu informacji wymaganych do zgłoszenia. Krajowe pojedyncze punkty kontaktowe umożliwiają przekazywanie podmiotom zgłaszającym komunikatów lub wyników. Komunikaty te obejmują najszerszy zakres decyzji podejmowanych przez wszystkie odpowiednie organy uczestniczące.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Krajowe pojedyncze punkty kontaktowe umożliwiają również podmiotom zgłaszającym przekazywanie informacji za pomocą cyfrowych arkuszy kalkulacyjnych, zharmonizowanych na poziomie unijnym, i posiadają funkcję wyodrębniania z tych arkuszy kalkulacyjnych elementów danych dotyczących sprawozdawczości.

4.  Krajowe pojedyncze punkty kontaktowe umożliwiają również podmiotom zgłaszającym przekazywanie wymaganych informacji, w tym za pomocą cyfrowych arkuszy kalkulacyjnych, zharmonizowanych na poziomie unijnym, i posiadają funkcję wyodrębniania elementów danych dotyczących sprawozdawczości.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 11 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  specyfikacje funkcjonalne i techniczne, mechanizmy kontroli jakości i procedury dotyczące wdrażania, utrzymywania i wykorzystywania modułu interfejsu sprawozdawczości, o którym mowa w ust. 2;

a)  specyfikacje funkcjonalne i techniczne, mechanizmy kontroli jakości i procedury dotyczące wdrażania, utrzymywania i wykorzystywania interfejsu sprawozdawczości, o którym mowa w ust. 2;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 11 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  specyfikacje funkcjonalne i techniczne, mechanizmy kontroli jakości i procedury dotyczące wdrażania, utrzymywania i wykorzystywania zharmonizowanego graficznego interfejsu użytkownika (GUI), o którym mowa w ust. 3;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 11 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  specyfikacje funkcjonalne i techniczne, mechanizmy kontroli jakości i procedury dotyczące wdrażania, utrzymywania i wykorzystywania wspólnego interfejsu punktu dostępu jako dodatkowej funkcjonalności zharmonizowanych interfejsów sprawozdawczości, o których mowa w ust. 2;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 11 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zmienia, za pomocą aktów wykonawczych, specyfikacje techniczne, normy i procedury, aby uwzględnić dostępność nowych technologii.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze, aby zmienić specyfikacje techniczne, normy i procedury w celu zapewnienia neutralności technologicznej interfejsów i ich otwartości na przyszłe technologie.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a.  Krajowe pojedyncze punkty kontaktowe działają bez uszczerbku dla rozporządzenia (UE) nr 952/2013 i decyzji nr 70/2008/WE.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą umożliwić podmiotom zgłaszającym dostarczanie informacji za pośrednictwem innych kanałów sprawozdawczych, takich jak systemy wspólnot portowych, pod warunkiem że podmioty zgłaszające mogą korzystać z tych kanałów w sposób dobrowolny. W takim przypadku państwa członkowskie zapewniają, aby te inne kanały przekazywały stosowne informacje do krajowego pojedynczego punktu kontaktowego.

1.  Państwa członkowskie umożliwiają podmiotom zgłaszającym dostarczanie informacji za pośrednictwem istniejących międzysystemowych lub innych kanałów sprawozdawczych, takich jak systemy wspólnot portowych i krajowe pojedyncze punkty kontaktowe, pod warunkiem że podmioty zgłaszające mogą korzystać z tych kanałów w sposób dobrowolny. W takim przypadku państwa członkowskie zapewniają, aby te inne kanały przekazywały stosowne informacje do krajowego pojedynczego punktu kontaktowego.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nie było potrzeby ponownego podawania informacji przekazanych w momencie wyjścia z portu na terenie Unii w trakcie podróży lub w momencie wejścia do następnego portu, pod warunkiem że dany statek nie zawinął w trakcie podróży do portu poza Unią. Przepisów niniejszej litery nie stosuje się w odniesieniu do informacji otrzymanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 952/2013, chyba że w tym rozporządzeniu przewidziano taką możliwość;

c)  nie było potrzeby ponownego podawania informacji przekazanych w momencie wyjścia z portu na terenie Unii w momencie wejścia do następnego portu, pod warunkiem że informacje te mogą zostać ponownie wykorzystane do celów operacyjnych lub administracyjnych oraz że dany statek nie zawinął w trakcie podróży do portu poza Unią. Przepisów niniejszej litery nie stosuje się w odniesieniu do informacji otrzymanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 952/2013, chyba że w tym rozporządzeniu przewidziano taką możliwość;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  istotne informacje zawarte w przywozowej deklaracji skróconej, o której mowa w art. 127 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, były udostępniane krajowym pojedynczym punktom kontaktowym w celach pomocniczych oraz w stosownych przypadkach wykorzystywane do wypełniania innych obowiązków sprawozdawczych wymienionych w załączniku.

d)  istotne informacje zawarte w przywozowej deklaracji skróconej, o której mowa w art. 127 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, były udostępniane krajowym pojedynczym punktom kontaktowym w celach pomocniczych oraz, w stosownych przypadkach i pod warunkiem ustalenia zgodności z unijnymi przepisami celnymi w następstwie odprawy przeprowadzonej przez organy celne, wykorzystywane do wypełniania innych obowiązków sprawozdawczych wymienionych w załączniku.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  plan rozwoju dotyczący opracowania i aktualizowania modułu interfejsu sprawozdawczości w ciągu najbliższych 18 miesięcy;

a)  plan rozwoju dotyczący opracowania i aktualizowania interfejsu sprawozdawczości w ciągu najbliższych 18 miesięcy;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  plany rozwoju dotyczące opracowania dobrowolnego wspólnego interfejsu punktu dostępu dla zharmonizowanych interfejsów sprawozdawczości do dnia ..[data: 5 lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia];

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  okresy przeprowadzania konsultacji ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym z przedstawicielami związków zawodowych, branży i ekspertami z ramienia rządu.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  orientacyjne terminy dla państw członkowskich dotyczące późniejszej integracji modułu interfejsu sprawozdawczości z krajowymi pojedynczymi punktami kontaktowymi;

b)  orientacyjne terminy dla państw członkowskich dotyczące późniejszej integracji interfejsu sprawozdawczości z krajowymi pojedynczymi punktami kontaktowymi;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  orientacyjne terminy opracowania przez Komisję wspólnego interfejsu punktu dostępu w następstwie wdrożenia zharmonizowanych interfejsów sprawozdawczości.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  okresy próbne służące sprawdzeniu przez państwa członkowskie i podmioty zgłaszające połączenia z jakimikolwiek nowymi wersjami modułu interfejsu;

c)  okresy próbne służące sprawdzeniu przez państwa członkowskie i dobrowolnie występujące podmioty zgłaszające połączenia z jakimikolwiek nowymi wersjami interfejsu lub interfejsów;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  okresy testowe dla wspólnego interfejsu punktu dostępu jako dodatkowej funkcjonalności zharmonizowanych interfejsów sprawozdawczości;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  dostosowanie do systemów celnych z uwzględnieniem rozwoju sytuacji w punktach kompleksowej obsługi celnej.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  promowania systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych na poziomie unijnym i w odpowiednich organizacjach międzynarodowych.

b)  promowania systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych na poziomie unijnym i w odpowiednich organizacjach międzynarodowych, zwłaszcza przez zapewnienie długoterminowego finansowania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego oraz zaangażowanie w ten system przedstawicieli rządu i zainteresowanych podmiotów z branży.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po sześciu latach od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie Komisja przeprowadzi przegląd stosowania niniejszego rozporządzenia i przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające z funkcjonowania systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych, opierając się na zgromadzonych danych i statystykach. Sprawozdanie oceniające zawiera, w stosownych przypadkach, analizę nowo powstających technologii, które mogłyby doprowadzić do zmian w module interfejsu sprawozdawczości lub jego zastąpienia.

Po sześciu latach od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie Komisja przeprowadzi przegląd stosowania niniejszego rozporządzenia i przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające z funkcjonowania systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych, opierając się na zgromadzonych danych i statystykach. Sprawozdanie oceniające zawiera, w stosownych przypadkach, analizę nowo powstających technologii, które mogłyby doprowadzić do zmian w module interfejsu sprawozdawczości lub jego zastąpienia interfejsem unijnego punktu dostępu (EU-API) umożliwiającym przekazywanie danych bezpośrednio przez podmioty zgłaszające do krajowych pojedynczych punktów kontaktowych w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczych.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z krajowymi ekspertami wyznaczonymi przez państwa członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z krajowymi ekspertami wyznaczonymi przez państwa członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. oraz z odpowiednimi ekspertami z branży.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisję wspomaga Komitet ds. Cyfrowych Ułatwień w Transporcie i Handlu. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/201116.

1.  Komisję wspomaga Komitet ds. Cyfrowych Ułatwień w Transporcie i Handlu. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/201116, przy czym w jego skład wchodzą również odpowiedni eksperci z branży.

_________________

_________________

16 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

16 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [OP- insert four years after entry into force of this Regulation] r.

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [OP- insert four years after entry into force of this Regulation] r. lub rok po przyjęciu wszystkich aktów delegowanych i wykonawczych planowanych w rozporządzeniu, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Funkcjonalności, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. d), oraz funkcjonalności związane z formalnościami celnymi określonymi w części A pkt 7 załącznika staną się skuteczne, w momencie gdy systemy elektroniczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 i które są niezbędne do stosowania tych formalności, rozpoczną funkcjonowanie zgodnie z programem prac ustanowionym przez Komisję na podstawie art. 280 i 281 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

3.  Funkcjonalności, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. d), oraz funkcjonalności związane z formalnościami celnymi określonymi w części A pkt 7 załącznika staną się skuteczne po dokonaniu oceny i udowodnieniu pełnej funkcjonalności systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych oraz wdrożenia i interoperacyjności wszystkich pozostałych elementów danych w zbiorze danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych między krajowymi pojedynczymi punktami kontaktowymi uczestniczących państw członkowskich oraz w momencie gdy systemy elektroniczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 i które są niezbędne do stosowania tych formalności, rozpoczną funkcjonowanie zgodnie z programem prac ustanowionym przez Komisję na podstawie art. 280 i 281 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

UZASADNIENIE

17 maja 2018 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych, uchylający dyrektywę 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków. Niniejsza inicjatywa stanowi część trzeciego pakietu „Europa w ruchu”, za którego pośrednictwem realizuje się nową strategię dotyczącą polityki przemysłowej z września 2017 r. i który został opracowany w celu uzupełnienia procesu umożliwiania Europie czerpania pełnych korzyści z modernizacji mobilności. Nowe technologie szybko zmieniają krajobraz mobilności, w związku z czym UE i jej przemysł muszą sprostać wyzwaniu, jakim jest osiągnięcie pozycji światowego lidera w dziedzinie mobilności.

Obecnie przewoźnicy morscy muszą spełnić szereg wymogów prawnych w zakresie sprawozdawczości za każdym razem, gdy statek zawija do portu. Każdego roku odnotowuje się ponad dwa miliony zawinięć do portów unijnych. Formalności sprawozdawcze dla statków zawijających do portów w państwach członkowskich określa obecnie dyrektywa 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych. Dyrektywa ma na celu uproszczenie i harmonizację procedur administracyjnych w transporcie morskim przez wprowadzenie pojedynczego punktu kontaktowego na potrzeby formalności sprawozdawczych dla statków.

Z punktu widzenia operatorów problemem jest to, że wymogi w zakresie sprawozdawczości nie zostały jeszcze zharmonizowane ani między różnymi obszarami, które podlegają zgłoszeniu w państwie członkowskim, ani między różnymi państwami członkowskimi. Powoduje to duże obciążenie administracyjne dla operatorów, przy czym Komisja szacuje, że obecnie pracownicy sektora żeglugi poświęcają na sprawozdawczość około 4,6 miliona godzin rocznie.

Dokonana przez Komisję Europejską ocena ex post funkcjonowania obowiązującej dyrektywy wykazała, że istnieje szereg poważnych problemów uniemożliwiających jej zharmonizowane stosowanie w całej UE. Do głównych problemów należą nieodpowiedni poziom harmonizacji krajowej i unijnej, ograniczony ogólny zakres dyrektywy oraz nieefektywne wykorzystanie otrzymywanych danych przez organy krajowe państw członkowskich.

Rada Europejska zwróciła wcześniej uwagę na ten problem w swoim oświadczeniu z Valletty z 2017 r. w sprawie polityki transportu morskiego oraz w konkluzjach Rady z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie priorytetów w zakresie unijnej polityki transportu morskiego do 2020 r. i uznała, że należy zmniejszyć obciążenia administracyjne związane z transportem morskim.

Nowy wniosek Komisji ma przyspieszyć rozwiązanie problemu, jakim jest obecny brak zharmonizowanego systemu sprawozdawczego dla statków w UE. Proponowany nowy system europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych stanowi próbę połączenia wszystkich formalności związanych ze sprawozdawczością w zakresie zawijania do portu. Ma to poprawić interoperacyjność i wzajemne połączenia między różnymi systemami oraz zachęcić do najbardziej efektywnego wykorzystania danych.

Wniosek Komisji ma na celu uniknięcie nieproporcjonalnych obciążeń dla przewoźników morskich i oparty jest na istniejącej strukturze krajowych pojedynczych punktów kontaktowych oraz na międzynarodowych i unijnych normach i formatach danych. Wniosek Komisji proponuje zdecentralizowane lecz zharmonizowane rozwiązanie.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący uchylenia i zastąpienia obowiązującej dyrektywy oraz zgadza się z niedociągnięciami zidentyfikowanymi w ocenie ex post funkcjonowania obecnej dyrektywy. Oczywiste jest, że przemysł ponosi znaczne dodatkowe koszty z powodu braku harmonizacji wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczącej każdego zawinięcia do portu. Dlatego sprawozdawczyni zdecydowanie popiera wszelkie działania mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych, z którymi borykają się przewoźnicy morscy. Sprawozdawczyni jest głęboko przekonana, że przyczyni się to do wprowadzenia większych ułatwień dla handlu oraz cyfryzacji.

Sprawozdawczyni uważa, że, po pierwsze, zharmonizowany zbiór danych jest niezbędnym i być może najważniejszym środkiem służącym zmniejszeniu obciążenia administracyjnego dla statków zawijających do portów UE i usprawnieniu morskiego łańcucha logistycznego. Sprawozdawczyni domaga się od Komisji przedstawienia szczegółowego zharmonizowanego zestawu danych, w którym w pełni uwzględni się wysiłki podejmowane na szczeblu IMO w zakresie harmonizacji danych.

Sprawozdawczyni domaga się również, aby zapewniono wdrożenie zestawu danych systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych bez uszczerbku dla systemu sprawozdawczości celnej oraz współpracę w tym zakresie między właściwymi organami. Sprawozdawczyni uznaje potrzebę zapewnienia państwom członkowskim swobody do okresowego dodawania, z jakichkolwiek powodów, nowych elementów do swoich wymogów w zakresie sprawozdawczości, lecz jest przekonana, że ważne jest znalezienie odpowiedniej równowagi, aby uniknąć dodawania nowych obciążeń administracyjnych.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie krajowych pojedynczych punktów kontaktowych, sprawozdawczyni dostrzega logiczne podstawy wykorzystania istniejących struktur i z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w tym zakresie. Sprawozdawczyni uważa, że do zapewnienia sprawnego funkcjonowania krajowych pojedynczych punktów kontaktowych niezbędna jest dwukierunkowa komunikacja między podmiotem zgłaszającym a właściwymi organami. Ponadto zdaniem sprawozdawczyni każdy krajowy pojedynczy punkt kontaktowy powinien posiadać wyraźny wymiar zarządzania obejmujący podstawę prawną do celów sprawnego przetwarzania, przepływu i wykorzystywania danych między organami, a w konsekwencji między państwami członkowskimi. Sprawozdawczyni przyjęłaby również z zadowoleniem możliwość wspólnego tworzenia pojedynczego punktu kontaktowego przez państwa członkowskie.

ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Europejska Organizacja Portów Morskich (ESPO)

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)

Światowa Rada ds. Żeglugi

Feport

Danish Shipping

Port w Rotterdamie

Komisja Europejska

Prezydencja Rady Unii Europejskiej

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych

Odsyłacze

COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

Data przedstawienia w PE

17.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Deirdre Clune

5.7.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Data złożenia

16.1.2019

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

1

0

ENF

Georg Mayer

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności